Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör"

Transkript

1 Foto: Anders Geidemark Årsredovisning 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

2 Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen, Hjälmaren 2

3 Innehåll Förbundets ordförande har ordet...4 Direktion och revision...5 Räddningschefen...6 Administrativa chefen...7 Räddningsavdelningen...8 Förebyggandeavdelningen...11 Externutbildning...13 Driftavdelningen...15 Måluppfyllnad Räddningstjänst...16 Ekonomiadministration...17 IT/Tele...18 Inköp...20 Lönekontoret...21 Omvärldsanalys...22 Drift-, investerings- och miljöredovisning...23 Personal...24 Ekonomisk analys...27 Resultaträkning, finansieringsanalys...29 Balansräkning...30 Noter...31 Redovisningsprinciper...32 Ord & begrepp...33 Organisationsschema förbundet...34 Organisationsschema operativ beredskap...35 Revisionsberättelse

4 Förbundets ordförande har ordet Västra Mälardalens kommunalförbund lägger nu sitt andra år till handlingarna. Under året har våra verksamheter som fördes samman under år 2006 utvecklats och upplevs som väl fungerande av alla berörda i våra tre kommuner. När jag nu lämnar ifrån mig ordförandeklubban vill jag framföra ett stort tack till all personal, till ledning och till direktionen för ett trevligt samarbete, ett väl utfört arbete i förbundet och för ett gott resultat av årets ansträngningar. Under året har ansvaret för renhållning i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner överförts till förbundet. Organisationen har utökats med personal och kompetens för att kunna hantera denna verksamhet åt kommunerna. Den nya organisationen och den upphandling av insamling av hushållsavfall som gjorts under år 2007 visar på ett tydligt sätt att den samverkansform vi har kommer våra kommuninnevånare till del i form av minskade kostnader för samtliga hushåll. En större upphandling av ett gemensamt lönesystem har genomförts och förberedelser för driftsättande av detta under 2008 pågår. Samtidigt har lönekontoret aktivt arbetet med utbildning i självservice i de olika verksamheterna i våra kommuner. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen hanterat insatser som krävt samverkan av resurser från flera stationer i regionen och återigen visat på en väl fungerande organisation och beredskap. Under en stor del av året har tjänsten som administrativ chef varit vakant, vilket påverkat och ställt extra stora krav på både medarbetare och ledning i förbundet. Här har alla inblandade gjort ett bra jobb med att förvalta ansvaret för förbundets olika uppgifter. Olle Ytterberg Direktionens ordförande Sammantaget visar förbundets verksamhet och resultat för år 2007 att den samverkansform som Västra Mälardalens Kommunalförbund utgör är framgångsrik. Förbundet har uppvisat ett väl fungerande och framgångsrikt sätt att arbeta inom många olika och komplexa verksamheter. Erfarenheterna från de två första årens arbete i förbundet stärker kommunernas förutsättningar till ett ökat samarbete i framtiden. 4

5 Direktion och revision Direktion Direktionen har nio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft sex sammanträden. Direktionens ledamöter Olle Ytterberg (s), Arboga, ordförande Per Strengbom (s), Kungsör vice ordförande Elizabeth Salomonsson, (s) Köping, vice ordförande Roger Eklund (s), Köping Ola Saaw (m), Köping Dan Karlsson (v), Arboga, Mats Öhgren (m), Arboga AnnMarie Andersson (c ), Kungsör Stellan Lund (m), Kungsör Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Revisorer Rolf Persson (c), Arboga Sören Thunell (s), Köping Göran Svedberg (s), Kungsör Ersättare Irene Holm (s), Köping Hans-Olov Sjölund (v), Köping Fredrik Andersson (c), Köping Agneta Bode (s), Arboga Börje Sturk (s), Arboga Göran Edlund (fp), Arboga Annika Skarin (s), Kungsör Ingemar Johansson (fp), Kungsör Sölwe Westlund (c), Kungsör Övre raden från vänster: Irene Holm (s), Roger Eklund (s), Fredrik Andersson (c), Mats Öhgren (m), Stellan Lund (m),ola Saaw (m). Sittande från vänster: Agneta Bode (s), vice ordförande Elizabeth Salomonsson (s), ordförande Olle Ytterberg (s), Hans-Olov Sjölund (v). På bilden saknas: vice ordförande Per Strengbom (s), Dan Karlsson (v), AnnMarie Andersson (c), Börje Sturk (s), Göran Edlund (fp), Annika Skarin (s), Ingemar Johansson (fp), Sölwe Westlund (c) 5

6 Räddningschefen Jag finner det tyvärr nödvändigt att börja året bakifrån i detta sammanhang. Natten till annandag jul omkom tre personer vid en brand på Vretlundavägen i Köping. Händelsen beskrevs ingående i press och media. Tidigare under sommaren omkom också en kvinna vid en lägenhetsbrand på Mariebergsgatan i Köping. När det gäller antalet omkomna (4 st) så är siffran ovanligt hög för förbundets område, även under tiden vi var egna kommuner. Ser vi till händelseförloppet så var det i fallet Vretlunda ett elektriskt fel som orsakade branden, som ej uppkommit om jordfelsbrytare varit installerad, troligen saknades också fungerande brandvarnare. I det andra fallet troligen sängrökning. Utan att generalisera så kan det tyckas att säkerhetsutrustning till hemmet som exempelvis brandvarnare, jordfelsbrytare, handbrandsläckare inte har högsta prioritet vid köp av nyttoprylar till hemmet. Efter branden på Vretlunda har frågan aktualiserats via artiklar i press och samtal till räddningstjänsten. Den i utredningen påtalade prioriteringen av utbyte av föråldrade fordon är på god väg. Under året levererades tre nya fordon till förbundet, en förstabil, en ny tankbil med lastväxlarsystem till station Köping samt ett mindre fordon (förstahandsenhet) till station Arboga. Andra halvåret uppstod vakanser på deltidsstationen i Arboga. För att upprätthålla styrkan enligt handlingsprogrammet fick övrig deltidspersonal ställa upp och hålla extraberedskap. Detta pågick fram till jul då de nyrekryterade och utbildade kunde täcka upp för vakanserna. Utan en personalstyrka som ställer upp för varandra så hade det inte varit möjligt att upprätthålla beredskapen. Därför vill jag framföra ett tack till personalen för deras insats. För första gången sen förbundsbildningen så har driftbudgeten överskridits. Överskridandet beror till största delen på kostnader för utbildning av deltidpersonal, haverier på utryckningsfordon samt uteblivna intäkter för tillsyn. Naturligtvis finns det positiva händelser också. Förbundet kom på en hedrande förstaplats vid en stor undersökning som genomfördes bland 23 kommuner i Mälardalen med omnejd. Undersökningens syfte var att utröna hur kommunernas företagare ser på sina kontakter med olika förvaltningar. När det gällde kontakter med i första hand förbundets förebyggandeavdelning så hamnade vi alltså på en förstaplats. Trots att 2007 visar på ett ekonomiskt minus så är jag hoppfull inför framtiden. Framförallt när det gäller att få budget i balans. Under året har avdelningschefen för förebyggandeavdelningen, Tommy Ström pensionerats efter 48 års tjänst. Tjänsten internrekryterades och tillsattes med Mats Forsberg som tidigare tjänstgjorde som insatsledare. Ingen återbesättning kommer att ske av vakant insatsledarplats. Vid förbundets bildande organiserades en insatsledarorganisation om sju insatsledare i jour, varav en bekostades under 18 månader av Arboga kommun. Detta för att fullgöra uppgifter med skriftlig redogörelse av Arboga kommuns fastigheter. I stället för att säga upp personen efter 18 månader har vi varit en övertalig fram till att ovan nämna Tommy Ström gick i pension. Med den succession som gjorts med internrekrytering och inte återbesättning av insatsledaren så är vi nu nere på sex insatsledare och har därför kostnadsteckning för alla. Jens Eriksson Räddningschef 6

7 Administrativa chefen Den första januari år 2006 bildades den administrativa delen in om Västra Mälardalens Kommunalförbund. Vid starten fördes följande administrativa verksamheter över från medlemskommunerna: IT/telefoni, löneadministration och upphandling. Under året utökades förbundet med följande funktioner, en upphandlare/pul-ombud och en beredskapssamordnare. Rekryteringen av dessa tjänster följer också den inriktning som lagts fast i utredningen Effektiv administration. Under år 2007 genomfördes en upphandling av en samordnad renhållningsverksamhet för de tre KAK-kommunerna. Upphandlingen resulterade i att renhållningskostnaderna för hushåll och företag har kunnat sänkas till år Upphandlingen innebar också att den administrativa delen av renhållningsverksamheten med beställaransvar mot VAFAB och fakturering och kundtjänsten med två tjänster övergick till förbundet. Verksamheten är för närvarande lokaliserad vid Sjötullen i Köping och leds av renhållningschefen som började sitt arbete i oktober Systemet innebär helt nya förutsättningar för att rationalisera löneprocessen och bygger på att den anställde själv gör sin avvikelserapportering elektroniskt. Sedan godkänner exempelvis chefen elektroniskt en semesteransökan eller en övertid. När systemet är fullt implementerat kommer en betydande del av det manuella arbete som idag sker med att göra lönerna att övergå i en automatiserad process där de anställda och cheferna istället gör lönen. Det andra verksamhetsåret för administrationen har inneburit att verksamheterna nu börjat sätta sig och att de fungerar på bra sätt på det operativa planet. Under halva verksamhetsåret har dock tjänsten som administrativ chef varit vakant och utvecklingsfrågorna har därför av förklarliga skäl inte kunnat drivas med full kraft. Under år 2008 behöver därför detta arbete intensifieras för att utveckla samarbetsformerna och förbundets service- och tjänsteutveckling gentemot medlemskommunerna. Under året har också en särskild webbutvecklartjänst inrättats inom IT-avdelningen. Arbetsuppgifterna består av kvalificerade utvecklingsfrågor kring webb och intranät åt det tre kommunerna. Inför budget och verksamhetsplan för år 2008 har ledningsgruppen arbetat fram fyra generella kvalitetsmål för samtliga verksamheter inom administrationen. Dessa mål behandlar följande områden; tillgänglighet, bemötande, kompetens och handläggningstid. Målsättningen är att nio av tio av våra kunder ska vara nöjda den service de får inom dessa områden. Uppföljningen kommer göras två gånger per år med redovisning av resultaten i delårsbokslut per den 31 augusti och i årsbokslutet. Under hösten slutfördes upphandlingen av ett nytt PA- och lönesystem med avtalstecknande under september månad. Under hösten bildades sedan en särskild projektorganisation med representanter från KAK-kommunerna och kommunalförbundet. Det nya systemet beräknas kunna tas i drift den första maj år Sven-Åke Lagerkvist Administrativ chef 7

8 Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen består av en avdelningschef och två insatsledare. Avdelningens ansvar är i huvudsak att se till att den operativa verksamheten fungerar i förbundet. Vidare ingår bland annat ansvar för: övningsverksamheten och all internutbildning fysisk träning, testning av personalen hälsovård personlig skyddsutrustning utvecklingssamtal olycksorsaksutredningar m.m. operativ planering inför framtiden. Verksamhet under 2007 Samarbetet med SRV (Statens Räddningsverk) och vårt åtagande med miljöskyddscontainern har medfört att verksamhetsåret har ägnats mycket åt att planera och öva kem med personalen i Köping. Arbetet med detta har fungerat bra och nu är vi redo att åka skarpt med denna regionala resurs som även ska serva andra kommuner i Mellansverige vid eventuella keminsatser. På våra övriga stationer som mest består av deltidspersonal så har vi haft fullt upp med att rekrytera och utbilda ny personal. Trenden pekar på att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Med detta till trots så har vi täckt vårt behov tills vidare. Samarbetet med SOS alarm har fortgått under året med återkommande möten med bland annat en kvalitetssäkringsgrupp för länet där vi diskuterar hur vi ska anpassa SOS Alarm och operatörernas arbete gentemot räddningstjänsten. Främst gäller detta det nya systemet, med bland annat räddningsindex och digital utalarmeringsteknik. Förhoppningsvis leder detta till att utalarmering blir snabbare och säkrare. Övningsverksamheten och den interna utbildningen Personalen har under året övat på den nivå som beskrivs i handlingsprogrammet gällande innehåll och antalet timmar. En stor del av den interna utbildningen har under året handlat om kem- och kemrelaterade olyckor. Ett flertal insatsövningar med de olika styrkorna har genomförts med bra resultat. VMKF har även medverkat i två större sjöräddningsövningar under året. En större praktisk mörkerövning på Mälaren ihop mer MRCC (Sjöräddningen) och SSRS (Sjöräddningssällskapet). En samverkansövning som var riktad mot räddning på Hjälmaren genomfördes i Fiskeboda ihop med polis och länsstyrelserna i regionen under hösten. Samövningar mellan flera av våra olika styrkor har genomförts och även ett antal insatsövningar med heltidsstyrkan i Köping. Räddningsavdelningen har även genomfört ett antal externa utbildningar, bland annat till landstinget i Västmanland, under året. Utbildning på SRV:ss skolor har under året skett med åtta deltidsbrandmän från Arboga, Kungsör och Kolsva som gått kurs för räddningsinsats, samt tre man som gått kurs Räddningsledning A. En av styrkeledarna i Köping har genomgått kurs i Räddningsledning B på skolan i Skövde. Mål för avdelningen att skapa förutsättningar för att den operativa verksamheten ska fungera på bästa sätt. att utveckla och förnya utrustning och metoder för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. att se till att kompetensen hos personalen håller en hög nivå genom bra övningar och återkommande fortbildning. Arbogas äldsta hus Fahlströmska gården ödelades vid en brand

9 Räddningsavdelningen Under året har sju nya deltidsbrandmän rekryterats och genomfört en del av grundutbildningen under hösten. Fysisk träning Den fysiska träningen fortgår med styrketräning, simning, skridskoåkning och konditionsträning. Våra tre testledare har genomfört personalens föreskrivna löpbandstester. Hälsovård Samtliga i personalen har genomgått läkarundersökning genom Mälarhälsans försorg. Som komplement till detta har alla rökdykare genomgått ett arbets-ekg prov utfört av en hjärtspeciallist som testat enligt arbetsmiljöverkets anvisningar. Hälsan hos personalen är i stort sett mycket bra med några mindre avvikelser. Framtiden Tyvärr så måste räddningsavdelningen planera för effektiva räddningsinsatser även i framtiden då olyckor av olika typ alltid kommer att inträffa, så även här i vårt område. Planeringen med ny teknik och nya metoder med syfte att utveckla den operativa verksamheten i förbundet fortgår ständigt. Vi har köpt in ett fordon som vi kommer att använda som en framskjuten enhet i Arboga. Detta bygger på att ett mindre fordon finns hemma hos styrkeledaren i jour, för att denne vid larm snabbt ska kunna ta sig till platsen och eventuellt kunna göra en enklare förstainsats och snabbt skaffa information för att kunna styra upp fortsättningen av insatsen på ett bättre sätt. Utrustning Utrustning till den operativa verksamheten har i samverkan med driftavdelningen uppdaterats under året. Räddningsutrustningen har förnyats med ett antal rökdykarradior och vi har nu ett mycket bra enhetligt system för alla stationerna i förbundet. Vi har även med anledning av åtagandet av miljöcontainern fått tillgång till mycket bra specialutrustning för kem. Vi har även kompletterat vår hydraulutrustning som i första hand används vid trafikolyckor så att vi har samma system i hela förbundet. Tre personer omkom vid villabrand i Köping Den personliga skyddsutrustningen har under året kompletterats, några större inköp har inte gjorts då nivån vi har håller en mycket bra standard. Olycksorsaksutredningar Arbetet med olycksorsaksutredningar resulterade i sju fördjupade utredningar under året. Meningen med dessa utredningar är att vi ska utvärdera våra insatser för att bli effektivare. Samarbete med polisens utredare har fortsatt under året, och vi har medverkat i flera av polisens utredningar. Olyckligtvis så var två av dessa utredningar resultatet av bränder med dödlig utgång. Lastbil lastad med sprängämnesemulsion, E 18 vid Skoftestagrillen

10 Larmstatistik Räddningsavdelningen Larm/kommun Larm per station Köping Arboga Kungsör Annan Tabell: larm/kommun Av diagrammet kan konstateras att Köpings kommun och Arboga kommun har haft fler händelser jämfört med När det gäller Kungsörs kommun har det minskat. I kolumn annan redovisas händelser i grannkommun där VMKF varit behjälpliga vid insats Grannkommuner är Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Skinnskatteberg, Örebro och Lindesberg. Den stora ökning i annan beror på att Skinnskatteberg via avtal köper tjänster av VMKF (högre befäl) som åkt på larm till Skinnskattebergs kommun Tabell: Larm/station Köping Arboga Kungsör Kolsva Jämfört med 2006 så ligger stationerna Arboga och Kolsva i princip lika. Station Kungsör minskar antalet larm medan station Köping ökar, vad ökningen beror på är inte helt analyserat men det håller sig inom felmarginalen +/- 50 larm som är en normal differens mellan åren. Likt i fjol så har station Kolsva en stor frekvens till andra stationers släckområde tack vare att deras specifika skärsläckarbil som är suverän vid släckning av dolda utrymmen. Prioriterade larmtyper VMKF Räddningstjänstlarm VMKF Tabell: Räddningstjänstlarm Med räddningstjänstlarm menas larm där man vid utalarmeringen får indikationer på att uppdraget går att hänföra till lagen om skydd mot olyckors kriterier för att vara kommunal räddningstjänst. Det gäller inte teknisk service eller andra uppdrag. De enskilt största ökningarna beror på automatlarm ej brand (32 st) samt trafikolyckor (15 st) Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolyckor Automatlarm ej brand Tabell: Prioriterade larmtyper Den neråtgående trenden för brand i byggnad avbröts. Vi noterar en liten ökning jämfört med 2006, ännu värre är att i fyra personer omkommit i två av dessa brand i byggnad. Brand ej i byggnad är till stora delar beroende av hur vår och sommar är vädermässigt. Den positiva trenden med minskat antal trafikolyckor bröts under året, Likt 2006 har vi tyvärr också haft omkomna (3 st). I kategorin automatlarm ej brand så har det skett en ökning. Det ska i sammanhanget poängteras att det är ett fåtal av anläggningarna som står för de flesta automatlarmen. Automatlarmen beror oftast på slarv från anläggningen. Tomas Fransson Avdelningschef räddning 10

11 Förebyggandeavdelningen Förebyggande Förebyggandeavdelningen svarar för förbundets tillsynsverksamhet samt medlemskommunernas efterlevnad enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 1988:868). Avdelningen ansvarar dessutom för medlemskommunernas tillsyn av sotningsverksamheten. Dessa protokoll har redovisats till förbundsdirektionen. Förebyggandeavdelningens personal består av en avdelningschef och tre brandinspektörer/- insatsledare. Förbundet har sålt en 20-procentig heltidstjänst till Skinnskattebergs kommun enligt avtal. I slutet av sommaren gick chefen för förebyggandeavdelningen i pension och en ny ansvarig har tillsatts som chef för förebyggandeavdelningen. Rekryteringen har gjorts internt inom förbundet. Mål för avdelningen: att hålla den operativa verksamheten informerad om speciella risker som framkommit vid tillsyn att verka mot de mål som antagits i handlingsprogrammet för förbundets förebyggande verksamhet att påverka invånarna att ta ett större egenansvar i enlighet med LSO att ge råd och anvisningar till privatpersoner och företagare i brandtekniska frågor att utöva tillsyn enligt fastslagna frister samt där behovet anses vara störst. Tillsyn Tillsyn har utförts enligt LSO och riktats mot byggnader/anläggningar med: 1. gamla människor och människor i behov av vård 2. publik verksamhet 3. där skriftlig redogörelse har krävts 4. flerbostadshus med fler än fyra våningar. Allt enligt handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE/BEX) har under året löpt på enligt fastlagda frister. Plan och byggärenden Avdelningen medverkar i medlemskommunernas plan och byggprocesser genom att delta vid byggsamråd och vara remissinstans vid detaljplaner. En av förbundets primära uppgift är att verka för att minska riskexponeringen för enskilda. Detta arbete ska ske i nära samarbete med medlemskommunernas berörda förvaltningar. Tidig inblandning i byggprocessen ökar möjligheterna att påverka besluten. Brandfarlig vara Enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga varor. Skyldighet att inneha tillstånd är beroende av typ av verksamhet och producerad/lagrad mängd. I Köpings kommun hanteras tillståndsärenden i byggnadsnämnden, i Arboga och Kungsör av miljö & byggnadsnämnden. Förebyggandeavdelningen och andra berörda förvaltningar i respektive kommun är remissinstanser. Efter att tillstånd har beviljats övergår tillsynen till förbundets förebyggandeavdelning som utövar tillsyn enligt fastlagda frister. Samarbetet med medlemskommunernas byggnadsnämnder fungerar på ett ypperligt sätt. Framtiden I dagsläget är polismyndigheten tillståndsgivare när det gäller explosiva varor, eventuellt kommer detta att läggas över på kommunerna. Detta kanske kommer att innebära att förbundet blir tillsynsmyndighet. I framtiden kommer den förebyggande verksamheten i allt större grad att inriktas mot händelse/tematillsyner. Händelse/tematillsyner ska riktas framförallt mot den ökade frekvensen av anlagda bränder och nya risker som uppkommit i samhället. 11

12 För att ytterligare få ett likartat synsätt/arbetssätt i medlemskommunernas bygg miljönämnder kommer förebyggandeträffar att anordnas. Med förbundets nuvarande organisation anser vi att vi ligger helt i fas med lagstiftningarnas intentioner och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår Mats Forsberg Avdelningschef förebyggande Förebyggandeavdelningen Tillsynsobjekt LSO 400 Byggnadsprojektering, ritningsgranskning Köping Arboga Kungsör VMKF Tillsynsobjekt BEX Köping Arboga Kungsör VMKF En av årets många torrkokningar som resulterade i brand. 12

13 Externutbildning Externutbildning Ett led i den förebyggande verksamheten är att bedriva externutbildning. Att informera människor om vad som bör göras och hur man kan förhindra brand är ett av sätten att förebygga bränder. Trots farhågor om att utbildningsvolymen skulle minska så utbildades ca personer även i år (2 500 år 2006) inte inräknat förskoleelever. Under året har ett antal avtal tecknat mellan delar av kommunerna och även bland kommunernas industrier om långsiktig utbildning där förbundet kallar till utbildning och med detta får bättre logistik på utbildningstillfällena. Nedan följer uppgifter och kurser samt statistik kring förbundets externutbildning: Heta arbeten Kursen är ett krav från försäkringsbolagen att all personal som utför någon form av heta arbeten ska genomgå en utbildning. Förbundet är i dessa kurser utbildare åt Brandskyddsföreningen i Västmanland som administrerar kursen centralt för länet. ADR ( transport av farligt gods ) ADR-utbildning vänder sig till de lastbilschaufförer som ska transportera farligt gods. I utbildningen finns ett obligatoriskt kapitel som vi svarar för. Kurser drivs av Axelssons Trafikskolor AB och Grip AB. Övriga Vi utbildar flertalet grupper som inte kan hänföras till ovan uppräknade såsom skolklasser, bussförare etc. Förskoleklasser Dessa redovisas inte i statistiken. Samtliga förskoleklasser i medlemskommunerna besöker respektive brandstation under våren. Utbildningen baseras på ett pedagogiskt koncept med seriefiguren Bamse som huvudrollsinnehavare. Under 2007 har det utbildats 330 (330 år 2006) förskoleelever. Industri Riktas i första hand mot industri och privat verksamhet. Kurserna är ofta skräddarsydda efter beställarens önskemål. Vård Specialanpassade kurser för personal inom kommunens respektive landstingets vårdsektor. BKA (brandkunskap för alla) Kursen är statsbidragsberättigad. Räddningsverket delar ut pengar till varje län. Länet får en viss summa pengar som ska räcka till ett visst antal kurser. Kursantalet/pengarna fördelas sen i sin tur mellan kommunerna. Under året har kurserna fördelats mellan kommunerna utan att någon prioriterats. Utbildningen riktar sig i första hand till organisationer/institutioner som inte har medel själva att betala för utbildningen. HLR (hjärt- och lungräddning) Kursen ger deltagarna kompetens att utföra hjärtkompression och konstgjord andning. Bamses brandskola, ett populärt koncept för utbildning av förskoleklassbarn. Framtiden Att vi under 2006 började skriva avtal om utbildning, framför allt mot industrier verkar lyckat. Om det är detta som visat sig i statistiken för antalet utbildade inom industri återstår att se kommande år. I och med 2007 kommer BKA-bidraget att upphöra, inkomstbortfallet kommer otvetydigt att märkas, tanken är att alla ska stå för sina egna kostnader i framtiden erfarenhetsmässigt blir kursefterfrågan kraftigt minskad vad det gäller tidigare avgiftsfria kurser 13

14 Externutbildning Externutbildning antal utbildade Heta Arb ADR HLR Vård BKA Indus t Övrig Sotn VMK F Brandskyddsutbildning, förvaltningshuset, Köping. Externutbildning antal kurser Heta Arb ADR HLR Vård BKA Indu st Övri g Sotn VMK F Punkteringsbeskjutning av acetylentub vid brand, Jäders by

15 Driftavdelningen Fordon Ny BAS-bil är levererad och satt i trafik. Leveransen skedde tidigare än beräknat. Redan 23 mars var bilen klar. Byggare var Sala Brand. Fordonet är en Scania P 340 och utrustad med en mittmonterad pump av fabrikat Rosenbauer. Station Arboga har övertagit den tidigare basbilen som var från Nytt fordon för transport av Räddningsverkets kemskyddscontainer har levererats. Det nya fordonet kommer att användas i första hand som tankbil, i andra hand för att transportera kemcontainern. Fordonet är en Scania P 380 LB6x2*4HNA. Bilen är utrustad med en vattentank på liter. I vattentanken är en skumvätsketank på 600 liter placerad. Gamla tankbilen (205) har flyttas till Kungsör. Bil 237 Nissan King Cab i Arboga har bytts ut mot en Nissan Navara av 2007 års modell. Bilen ska utrustas med vattentank och högtrycksaggregat, tryckluftapparater m.m. och användas som framskjuten enhet d.v.s. användas av en eller två man för förstahandsinsats innan huvudstyrkan är på plats. platser på brandstationen i Köping. På monitorerna presenteras larmen i klartext på en sida. Ovanstående åtgärder syftar till att ge den olycksdrabbade så tidigt larm som möjligt och att larmadress blir korrekt. Med den syntetiska talrösten som finns idag så är det mycket lätt att missuppfatta given adress. Att tidigt få larm, rätt adress och larmtyp är en form av kvalitetssäkring för verksamheten. Nils-Åke Abrahamsson Avdelningschef drift Nya tankbilen av lastväxlartyp till station Köping. Planerade utbyten av fordon under 2008: VW-buss för persontransport av 1995 års modell skall bytas ut mot liknande fordon. Ledningsbil: en Volvo 945 GL av 1994 års modell ersätts med befintlig Volvo V70 XC av 1999 års modell. Den senare ersätts med nytt fordon lämpligt för ändamålet. Terrängbil: inom förbundet finns två Unimog terrängfordon, ett från 1975 och ett från Båda ska säljas och ersättas av ett nytt fordon. Ny förstahandsenhet till station Arboga. Övrigt Vissa inventarier ska bytas ut under kommande år. Några sängar har varit med sedan starten 1969 och är i stort behov av utbyte. Ett antal fåtöljer i dagrummet ska bytas ut. Vidare ska utalarmeringen förbättras och snabbas upp genom s.k. förlarm. SOS-operatören startar Förberedande larm så snart det står klart att larmet rör Köping. När insamlingen av larmuppgifter är klar dras ett riktigt larm. De uppgifterna, vad har hänt, var har det hänt och i hur stor omfattning, presenteras på ett antal monitorer som ska sättas upp på strategiska 15

16 Måluppfyllnad Säkerhetsmål Prestationsmål kopplade till säkerhetsmålen Uppfyllnad Boende i medlemskommunerna skall känna till brandrisker och vad man kan göra för att Räddningstjänstförbundet skall utbilda minst personer varje år i olika kurser vars målsättning är att förebygga brand skydda sig mot brand. Brandkunskapsutbildning av alla medlemskommuners förskoleklasser grundskolornas årskurs 8 skall ske varje år Ja under året har drygt personer utbildats Ja Boende i glesbygd med långa insatstider skall ges möjlighet till utbildning i självskydd. Inga personer skall omkomma till följd av brand eller bristande utrymningssäkerhet i allmänna byggnader. Tillsynsverksamheten enligt gällande lagstiftning skall vara behovsanpassad och mångsidig. Trafikmiljön skall anpassas och utformas så att inte olyckor inträffar. Anläggningar med farlig verksamhet skall vara säkra. Räddningstjänstförbundet skall planera och öva för att delta vid extraordinära händelser och kriser till följd av större olyckshändelse såväl inom medlemskommunerna som händelser ej geografisk placerade i medlemskommunerna. Brandskyddsutbildning skall erbjudas och marknadsföras till personer boende med insatstider för räddningstjänsten överstigande 30 minuter. Räddningstjänstförbundet skall bedriva tillsyn och kontrollera att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs. Direktionen skall varje år besluta om tillsynsinriktning. Inriktningen skall utgå från risker, verkliga händelser eller av allmänheten påtalade risker. Räddningstjänstförbundet skall till respektive medlemskommun rapportera de trafikolyckor som sker och följa upp om det är frekvent återkommande på samma platser. Vad det gäller vägverkets ansvarsområde informeras dessa med automatik. Räddningstjänstförbundet skall utöva tillsyn mot dessa anläggningar med farlig verksamhet i samarbete med medlemskommunernas miljöförvaltningar. Räddningstjänstförbundet skall påverka medlemskommunerna så att riskhänsyn tas vid samhällsplaneringen och i forum för utveckling. Räddningstjänstförbundet skall delta vid medlemskommunernas planering för extraordinära händelser. Ej utfört, utbildningstryck från andra har medfört svårighet att planera för utbildningen. Sker kontinuerligt Inriktning följs i enlighet med antaget handlingsprogram. VMKF har kommunicerat med vägverket ang säkerhetshöjande åtgärder både vid länsträffar och på kommunal nivå. Tillsyn påbörjad, tillsyn sker i samband med sk Sevesotillsyn Två nya objekt tillkommna Deltar aktivt i byggprocessen i samtliga medlemskommuner Räddningschefen har deltagit vid stabsövning i Kungsörs kommun, Köping och Arboga planeras öva/utbildas under

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs 8

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Foto: Anders Geidemark Budget 2011 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006

Gästrike Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2006 ÅRSBERÄTTELSE 2006 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND INNEHÅLL INNEHÅLL...2 UPPMÄRKSAMMADE INSATSER 2006...3 OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND...4 Räddningstjänstförbundets organisation 2006...5 Operativ

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Plats och tid Brandstationen i Härnösand, 2008-09-30, klockan 13.30 15.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DIREKTION Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Johansson (ordförande),

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö,

Läs mer

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2010 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-6 Förebyggande verksamhet...6-7 Utbildningsverksamheten 7-9 Övrigt under perioden..9-10 Direktionen..10

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer