Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör"

Transkript

1 Foto: Anders Geidemark Årsredovisning 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

2 Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen, Hjälmaren 2

3 Innehåll Förbundets ordförande har ordet...4 Direktion och revision...5 Räddningschefen...6 Administrativa chefen...7 Räddningsavdelningen...8 Förebyggandeavdelningen...11 Externutbildning...13 Driftavdelningen...15 Måluppfyllnad Räddningstjänst...16 Ekonomiadministration...17 IT/Tele...18 Inköp...20 Lönekontoret...21 Omvärldsanalys...22 Drift-, investerings- och miljöredovisning...23 Personal...24 Ekonomisk analys...27 Resultaträkning, finansieringsanalys...29 Balansräkning...30 Noter...31 Redovisningsprinciper...32 Ord & begrepp...33 Organisationsschema förbundet...34 Organisationsschema operativ beredskap...35 Revisionsberättelse

4 Förbundets ordförande har ordet Västra Mälardalens kommunalförbund lägger nu sitt andra år till handlingarna. Under året har våra verksamheter som fördes samman under år 2006 utvecklats och upplevs som väl fungerande av alla berörda i våra tre kommuner. När jag nu lämnar ifrån mig ordförandeklubban vill jag framföra ett stort tack till all personal, till ledning och till direktionen för ett trevligt samarbete, ett väl utfört arbete i förbundet och för ett gott resultat av årets ansträngningar. Under året har ansvaret för renhållning i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner överförts till förbundet. Organisationen har utökats med personal och kompetens för att kunna hantera denna verksamhet åt kommunerna. Den nya organisationen och den upphandling av insamling av hushållsavfall som gjorts under år 2007 visar på ett tydligt sätt att den samverkansform vi har kommer våra kommuninnevånare till del i form av minskade kostnader för samtliga hushåll. En större upphandling av ett gemensamt lönesystem har genomförts och förberedelser för driftsättande av detta under 2008 pågår. Samtidigt har lönekontoret aktivt arbetet med utbildning i självservice i de olika verksamheterna i våra kommuner. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen hanterat insatser som krävt samverkan av resurser från flera stationer i regionen och återigen visat på en väl fungerande organisation och beredskap. Under en stor del av året har tjänsten som administrativ chef varit vakant, vilket påverkat och ställt extra stora krav på både medarbetare och ledning i förbundet. Här har alla inblandade gjort ett bra jobb med att förvalta ansvaret för förbundets olika uppgifter. Olle Ytterberg Direktionens ordförande Sammantaget visar förbundets verksamhet och resultat för år 2007 att den samverkansform som Västra Mälardalens Kommunalförbund utgör är framgångsrik. Förbundet har uppvisat ett väl fungerande och framgångsrikt sätt att arbeta inom många olika och komplexa verksamheter. Erfarenheterna från de två första årens arbete i förbundet stärker kommunernas förutsättningar till ett ökat samarbete i framtiden. 4

5 Direktion och revision Direktion Direktionen har nio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft sex sammanträden. Direktionens ledamöter Olle Ytterberg (s), Arboga, ordförande Per Strengbom (s), Kungsör vice ordförande Elizabeth Salomonsson, (s) Köping, vice ordförande Roger Eklund (s), Köping Ola Saaw (m), Köping Dan Karlsson (v), Arboga, Mats Öhgren (m), Arboga AnnMarie Andersson (c ), Kungsör Stellan Lund (m), Kungsör Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Revisorer Rolf Persson (c), Arboga Sören Thunell (s), Köping Göran Svedberg (s), Kungsör Ersättare Irene Holm (s), Köping Hans-Olov Sjölund (v), Köping Fredrik Andersson (c), Köping Agneta Bode (s), Arboga Börje Sturk (s), Arboga Göran Edlund (fp), Arboga Annika Skarin (s), Kungsör Ingemar Johansson (fp), Kungsör Sölwe Westlund (c), Kungsör Övre raden från vänster: Irene Holm (s), Roger Eklund (s), Fredrik Andersson (c), Mats Öhgren (m), Stellan Lund (m),ola Saaw (m). Sittande från vänster: Agneta Bode (s), vice ordförande Elizabeth Salomonsson (s), ordförande Olle Ytterberg (s), Hans-Olov Sjölund (v). På bilden saknas: vice ordförande Per Strengbom (s), Dan Karlsson (v), AnnMarie Andersson (c), Börje Sturk (s), Göran Edlund (fp), Annika Skarin (s), Ingemar Johansson (fp), Sölwe Westlund (c) 5

6 Räddningschefen Jag finner det tyvärr nödvändigt att börja året bakifrån i detta sammanhang. Natten till annandag jul omkom tre personer vid en brand på Vretlundavägen i Köping. Händelsen beskrevs ingående i press och media. Tidigare under sommaren omkom också en kvinna vid en lägenhetsbrand på Mariebergsgatan i Köping. När det gäller antalet omkomna (4 st) så är siffran ovanligt hög för förbundets område, även under tiden vi var egna kommuner. Ser vi till händelseförloppet så var det i fallet Vretlunda ett elektriskt fel som orsakade branden, som ej uppkommit om jordfelsbrytare varit installerad, troligen saknades också fungerande brandvarnare. I det andra fallet troligen sängrökning. Utan att generalisera så kan det tyckas att säkerhetsutrustning till hemmet som exempelvis brandvarnare, jordfelsbrytare, handbrandsläckare inte har högsta prioritet vid köp av nyttoprylar till hemmet. Efter branden på Vretlunda har frågan aktualiserats via artiklar i press och samtal till räddningstjänsten. Den i utredningen påtalade prioriteringen av utbyte av föråldrade fordon är på god väg. Under året levererades tre nya fordon till förbundet, en förstabil, en ny tankbil med lastväxlarsystem till station Köping samt ett mindre fordon (förstahandsenhet) till station Arboga. Andra halvåret uppstod vakanser på deltidsstationen i Arboga. För att upprätthålla styrkan enligt handlingsprogrammet fick övrig deltidspersonal ställa upp och hålla extraberedskap. Detta pågick fram till jul då de nyrekryterade och utbildade kunde täcka upp för vakanserna. Utan en personalstyrka som ställer upp för varandra så hade det inte varit möjligt att upprätthålla beredskapen. Därför vill jag framföra ett tack till personalen för deras insats. För första gången sen förbundsbildningen så har driftbudgeten överskridits. Överskridandet beror till största delen på kostnader för utbildning av deltidpersonal, haverier på utryckningsfordon samt uteblivna intäkter för tillsyn. Naturligtvis finns det positiva händelser också. Förbundet kom på en hedrande förstaplats vid en stor undersökning som genomfördes bland 23 kommuner i Mälardalen med omnejd. Undersökningens syfte var att utröna hur kommunernas företagare ser på sina kontakter med olika förvaltningar. När det gällde kontakter med i första hand förbundets förebyggandeavdelning så hamnade vi alltså på en förstaplats. Trots att 2007 visar på ett ekonomiskt minus så är jag hoppfull inför framtiden. Framförallt när det gäller att få budget i balans. Under året har avdelningschefen för förebyggandeavdelningen, Tommy Ström pensionerats efter 48 års tjänst. Tjänsten internrekryterades och tillsattes med Mats Forsberg som tidigare tjänstgjorde som insatsledare. Ingen återbesättning kommer att ske av vakant insatsledarplats. Vid förbundets bildande organiserades en insatsledarorganisation om sju insatsledare i jour, varav en bekostades under 18 månader av Arboga kommun. Detta för att fullgöra uppgifter med skriftlig redogörelse av Arboga kommuns fastigheter. I stället för att säga upp personen efter 18 månader har vi varit en övertalig fram till att ovan nämna Tommy Ström gick i pension. Med den succession som gjorts med internrekrytering och inte återbesättning av insatsledaren så är vi nu nere på sex insatsledare och har därför kostnadsteckning för alla. Jens Eriksson Räddningschef 6

7 Administrativa chefen Den första januari år 2006 bildades den administrativa delen in om Västra Mälardalens Kommunalförbund. Vid starten fördes följande administrativa verksamheter över från medlemskommunerna: IT/telefoni, löneadministration och upphandling. Under året utökades förbundet med följande funktioner, en upphandlare/pul-ombud och en beredskapssamordnare. Rekryteringen av dessa tjänster följer också den inriktning som lagts fast i utredningen Effektiv administration. Under år 2007 genomfördes en upphandling av en samordnad renhållningsverksamhet för de tre KAK-kommunerna. Upphandlingen resulterade i att renhållningskostnaderna för hushåll och företag har kunnat sänkas till år Upphandlingen innebar också att den administrativa delen av renhållningsverksamheten med beställaransvar mot VAFAB och fakturering och kundtjänsten med två tjänster övergick till förbundet. Verksamheten är för närvarande lokaliserad vid Sjötullen i Köping och leds av renhållningschefen som började sitt arbete i oktober Systemet innebär helt nya förutsättningar för att rationalisera löneprocessen och bygger på att den anställde själv gör sin avvikelserapportering elektroniskt. Sedan godkänner exempelvis chefen elektroniskt en semesteransökan eller en övertid. När systemet är fullt implementerat kommer en betydande del av det manuella arbete som idag sker med att göra lönerna att övergå i en automatiserad process där de anställda och cheferna istället gör lönen. Det andra verksamhetsåret för administrationen har inneburit att verksamheterna nu börjat sätta sig och att de fungerar på bra sätt på det operativa planet. Under halva verksamhetsåret har dock tjänsten som administrativ chef varit vakant och utvecklingsfrågorna har därför av förklarliga skäl inte kunnat drivas med full kraft. Under år 2008 behöver därför detta arbete intensifieras för att utveckla samarbetsformerna och förbundets service- och tjänsteutveckling gentemot medlemskommunerna. Under året har också en särskild webbutvecklartjänst inrättats inom IT-avdelningen. Arbetsuppgifterna består av kvalificerade utvecklingsfrågor kring webb och intranät åt det tre kommunerna. Inför budget och verksamhetsplan för år 2008 har ledningsgruppen arbetat fram fyra generella kvalitetsmål för samtliga verksamheter inom administrationen. Dessa mål behandlar följande områden; tillgänglighet, bemötande, kompetens och handläggningstid. Målsättningen är att nio av tio av våra kunder ska vara nöjda den service de får inom dessa områden. Uppföljningen kommer göras två gånger per år med redovisning av resultaten i delårsbokslut per den 31 augusti och i årsbokslutet. Under hösten slutfördes upphandlingen av ett nytt PA- och lönesystem med avtalstecknande under september månad. Under hösten bildades sedan en särskild projektorganisation med representanter från KAK-kommunerna och kommunalförbundet. Det nya systemet beräknas kunna tas i drift den första maj år Sven-Åke Lagerkvist Administrativ chef 7

8 Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen består av en avdelningschef och två insatsledare. Avdelningens ansvar är i huvudsak att se till att den operativa verksamheten fungerar i förbundet. Vidare ingår bland annat ansvar för: övningsverksamheten och all internutbildning fysisk träning, testning av personalen hälsovård personlig skyddsutrustning utvecklingssamtal olycksorsaksutredningar m.m. operativ planering inför framtiden. Verksamhet under 2007 Samarbetet med SRV (Statens Räddningsverk) och vårt åtagande med miljöskyddscontainern har medfört att verksamhetsåret har ägnats mycket åt att planera och öva kem med personalen i Köping. Arbetet med detta har fungerat bra och nu är vi redo att åka skarpt med denna regionala resurs som även ska serva andra kommuner i Mellansverige vid eventuella keminsatser. På våra övriga stationer som mest består av deltidspersonal så har vi haft fullt upp med att rekrytera och utbilda ny personal. Trenden pekar på att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Med detta till trots så har vi täckt vårt behov tills vidare. Samarbetet med SOS alarm har fortgått under året med återkommande möten med bland annat en kvalitetssäkringsgrupp för länet där vi diskuterar hur vi ska anpassa SOS Alarm och operatörernas arbete gentemot räddningstjänsten. Främst gäller detta det nya systemet, med bland annat räddningsindex och digital utalarmeringsteknik. Förhoppningsvis leder detta till att utalarmering blir snabbare och säkrare. Övningsverksamheten och den interna utbildningen Personalen har under året övat på den nivå som beskrivs i handlingsprogrammet gällande innehåll och antalet timmar. En stor del av den interna utbildningen har under året handlat om kem- och kemrelaterade olyckor. Ett flertal insatsövningar med de olika styrkorna har genomförts med bra resultat. VMKF har även medverkat i två större sjöräddningsövningar under året. En större praktisk mörkerövning på Mälaren ihop mer MRCC (Sjöräddningen) och SSRS (Sjöräddningssällskapet). En samverkansövning som var riktad mot räddning på Hjälmaren genomfördes i Fiskeboda ihop med polis och länsstyrelserna i regionen under hösten. Samövningar mellan flera av våra olika styrkor har genomförts och även ett antal insatsövningar med heltidsstyrkan i Köping. Räddningsavdelningen har även genomfört ett antal externa utbildningar, bland annat till landstinget i Västmanland, under året. Utbildning på SRV:ss skolor har under året skett med åtta deltidsbrandmän från Arboga, Kungsör och Kolsva som gått kurs för räddningsinsats, samt tre man som gått kurs Räddningsledning A. En av styrkeledarna i Köping har genomgått kurs i Räddningsledning B på skolan i Skövde. Mål för avdelningen att skapa förutsättningar för att den operativa verksamheten ska fungera på bästa sätt. att utveckla och förnya utrustning och metoder för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. att se till att kompetensen hos personalen håller en hög nivå genom bra övningar och återkommande fortbildning. Arbogas äldsta hus Fahlströmska gården ödelades vid en brand

9 Räddningsavdelningen Under året har sju nya deltidsbrandmän rekryterats och genomfört en del av grundutbildningen under hösten. Fysisk träning Den fysiska träningen fortgår med styrketräning, simning, skridskoåkning och konditionsträning. Våra tre testledare har genomfört personalens föreskrivna löpbandstester. Hälsovård Samtliga i personalen har genomgått läkarundersökning genom Mälarhälsans försorg. Som komplement till detta har alla rökdykare genomgått ett arbets-ekg prov utfört av en hjärtspeciallist som testat enligt arbetsmiljöverkets anvisningar. Hälsan hos personalen är i stort sett mycket bra med några mindre avvikelser. Framtiden Tyvärr så måste räddningsavdelningen planera för effektiva räddningsinsatser även i framtiden då olyckor av olika typ alltid kommer att inträffa, så även här i vårt område. Planeringen med ny teknik och nya metoder med syfte att utveckla den operativa verksamheten i förbundet fortgår ständigt. Vi har köpt in ett fordon som vi kommer att använda som en framskjuten enhet i Arboga. Detta bygger på att ett mindre fordon finns hemma hos styrkeledaren i jour, för att denne vid larm snabbt ska kunna ta sig till platsen och eventuellt kunna göra en enklare förstainsats och snabbt skaffa information för att kunna styra upp fortsättningen av insatsen på ett bättre sätt. Utrustning Utrustning till den operativa verksamheten har i samverkan med driftavdelningen uppdaterats under året. Räddningsutrustningen har förnyats med ett antal rökdykarradior och vi har nu ett mycket bra enhetligt system för alla stationerna i förbundet. Vi har även med anledning av åtagandet av miljöcontainern fått tillgång till mycket bra specialutrustning för kem. Vi har även kompletterat vår hydraulutrustning som i första hand används vid trafikolyckor så att vi har samma system i hela förbundet. Tre personer omkom vid villabrand i Köping Den personliga skyddsutrustningen har under året kompletterats, några större inköp har inte gjorts då nivån vi har håller en mycket bra standard. Olycksorsaksutredningar Arbetet med olycksorsaksutredningar resulterade i sju fördjupade utredningar under året. Meningen med dessa utredningar är att vi ska utvärdera våra insatser för att bli effektivare. Samarbete med polisens utredare har fortsatt under året, och vi har medverkat i flera av polisens utredningar. Olyckligtvis så var två av dessa utredningar resultatet av bränder med dödlig utgång. Lastbil lastad med sprängämnesemulsion, E 18 vid Skoftestagrillen

10 Larmstatistik Räddningsavdelningen Larm/kommun Larm per station Köping Arboga Kungsör Annan Tabell: larm/kommun Av diagrammet kan konstateras att Köpings kommun och Arboga kommun har haft fler händelser jämfört med När det gäller Kungsörs kommun har det minskat. I kolumn annan redovisas händelser i grannkommun där VMKF varit behjälpliga vid insats Grannkommuner är Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Skinnskatteberg, Örebro och Lindesberg. Den stora ökning i annan beror på att Skinnskatteberg via avtal köper tjänster av VMKF (högre befäl) som åkt på larm till Skinnskattebergs kommun Tabell: Larm/station Köping Arboga Kungsör Kolsva Jämfört med 2006 så ligger stationerna Arboga och Kolsva i princip lika. Station Kungsör minskar antalet larm medan station Köping ökar, vad ökningen beror på är inte helt analyserat men det håller sig inom felmarginalen +/- 50 larm som är en normal differens mellan åren. Likt i fjol så har station Kolsva en stor frekvens till andra stationers släckområde tack vare att deras specifika skärsläckarbil som är suverän vid släckning av dolda utrymmen. Prioriterade larmtyper VMKF Räddningstjänstlarm VMKF Tabell: Räddningstjänstlarm Med räddningstjänstlarm menas larm där man vid utalarmeringen får indikationer på att uppdraget går att hänföra till lagen om skydd mot olyckors kriterier för att vara kommunal räddningstjänst. Det gäller inte teknisk service eller andra uppdrag. De enskilt största ökningarna beror på automatlarm ej brand (32 st) samt trafikolyckor (15 st) Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolyckor Automatlarm ej brand Tabell: Prioriterade larmtyper Den neråtgående trenden för brand i byggnad avbröts. Vi noterar en liten ökning jämfört med 2006, ännu värre är att i fyra personer omkommit i två av dessa brand i byggnad. Brand ej i byggnad är till stora delar beroende av hur vår och sommar är vädermässigt. Den positiva trenden med minskat antal trafikolyckor bröts under året, Likt 2006 har vi tyvärr också haft omkomna (3 st). I kategorin automatlarm ej brand så har det skett en ökning. Det ska i sammanhanget poängteras att det är ett fåtal av anläggningarna som står för de flesta automatlarmen. Automatlarmen beror oftast på slarv från anläggningen. Tomas Fransson Avdelningschef räddning 10

11 Förebyggandeavdelningen Förebyggande Förebyggandeavdelningen svarar för förbundets tillsynsverksamhet samt medlemskommunernas efterlevnad enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 1988:868). Avdelningen ansvarar dessutom för medlemskommunernas tillsyn av sotningsverksamheten. Dessa protokoll har redovisats till förbundsdirektionen. Förebyggandeavdelningens personal består av en avdelningschef och tre brandinspektörer/- insatsledare. Förbundet har sålt en 20-procentig heltidstjänst till Skinnskattebergs kommun enligt avtal. I slutet av sommaren gick chefen för förebyggandeavdelningen i pension och en ny ansvarig har tillsatts som chef för förebyggandeavdelningen. Rekryteringen har gjorts internt inom förbundet. Mål för avdelningen: att hålla den operativa verksamheten informerad om speciella risker som framkommit vid tillsyn att verka mot de mål som antagits i handlingsprogrammet för förbundets förebyggande verksamhet att påverka invånarna att ta ett större egenansvar i enlighet med LSO att ge råd och anvisningar till privatpersoner och företagare i brandtekniska frågor att utöva tillsyn enligt fastslagna frister samt där behovet anses vara störst. Tillsyn Tillsyn har utförts enligt LSO och riktats mot byggnader/anläggningar med: 1. gamla människor och människor i behov av vård 2. publik verksamhet 3. där skriftlig redogörelse har krävts 4. flerbostadshus med fler än fyra våningar. Allt enligt handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE/BEX) har under året löpt på enligt fastlagda frister. Plan och byggärenden Avdelningen medverkar i medlemskommunernas plan och byggprocesser genom att delta vid byggsamråd och vara remissinstans vid detaljplaner. En av förbundets primära uppgift är att verka för att minska riskexponeringen för enskilda. Detta arbete ska ske i nära samarbete med medlemskommunernas berörda förvaltningar. Tidig inblandning i byggprocessen ökar möjligheterna att påverka besluten. Brandfarlig vara Enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga varor. Skyldighet att inneha tillstånd är beroende av typ av verksamhet och producerad/lagrad mängd. I Köpings kommun hanteras tillståndsärenden i byggnadsnämnden, i Arboga och Kungsör av miljö & byggnadsnämnden. Förebyggandeavdelningen och andra berörda förvaltningar i respektive kommun är remissinstanser. Efter att tillstånd har beviljats övergår tillsynen till förbundets förebyggandeavdelning som utövar tillsyn enligt fastlagda frister. Samarbetet med medlemskommunernas byggnadsnämnder fungerar på ett ypperligt sätt. Framtiden I dagsläget är polismyndigheten tillståndsgivare när det gäller explosiva varor, eventuellt kommer detta att läggas över på kommunerna. Detta kanske kommer att innebära att förbundet blir tillsynsmyndighet. I framtiden kommer den förebyggande verksamheten i allt större grad att inriktas mot händelse/tematillsyner. Händelse/tematillsyner ska riktas framförallt mot den ökade frekvensen av anlagda bränder och nya risker som uppkommit i samhället. 11

12 För att ytterligare få ett likartat synsätt/arbetssätt i medlemskommunernas bygg miljönämnder kommer förebyggandeträffar att anordnas. Med förbundets nuvarande organisation anser vi att vi ligger helt i fas med lagstiftningarnas intentioner och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår Mats Forsberg Avdelningschef förebyggande Förebyggandeavdelningen Tillsynsobjekt LSO 400 Byggnadsprojektering, ritningsgranskning Köping Arboga Kungsör VMKF Tillsynsobjekt BEX Köping Arboga Kungsör VMKF En av årets många torrkokningar som resulterade i brand. 12

13 Externutbildning Externutbildning Ett led i den förebyggande verksamheten är att bedriva externutbildning. Att informera människor om vad som bör göras och hur man kan förhindra brand är ett av sätten att förebygga bränder. Trots farhågor om att utbildningsvolymen skulle minska så utbildades ca personer även i år (2 500 år 2006) inte inräknat förskoleelever. Under året har ett antal avtal tecknat mellan delar av kommunerna och även bland kommunernas industrier om långsiktig utbildning där förbundet kallar till utbildning och med detta får bättre logistik på utbildningstillfällena. Nedan följer uppgifter och kurser samt statistik kring förbundets externutbildning: Heta arbeten Kursen är ett krav från försäkringsbolagen att all personal som utför någon form av heta arbeten ska genomgå en utbildning. Förbundet är i dessa kurser utbildare åt Brandskyddsföreningen i Västmanland som administrerar kursen centralt för länet. ADR ( transport av farligt gods ) ADR-utbildning vänder sig till de lastbilschaufförer som ska transportera farligt gods. I utbildningen finns ett obligatoriskt kapitel som vi svarar för. Kurser drivs av Axelssons Trafikskolor AB och Grip AB. Övriga Vi utbildar flertalet grupper som inte kan hänföras till ovan uppräknade såsom skolklasser, bussförare etc. Förskoleklasser Dessa redovisas inte i statistiken. Samtliga förskoleklasser i medlemskommunerna besöker respektive brandstation under våren. Utbildningen baseras på ett pedagogiskt koncept med seriefiguren Bamse som huvudrollsinnehavare. Under 2007 har det utbildats 330 (330 år 2006) förskoleelever. Industri Riktas i första hand mot industri och privat verksamhet. Kurserna är ofta skräddarsydda efter beställarens önskemål. Vård Specialanpassade kurser för personal inom kommunens respektive landstingets vårdsektor. BKA (brandkunskap för alla) Kursen är statsbidragsberättigad. Räddningsverket delar ut pengar till varje län. Länet får en viss summa pengar som ska räcka till ett visst antal kurser. Kursantalet/pengarna fördelas sen i sin tur mellan kommunerna. Under året har kurserna fördelats mellan kommunerna utan att någon prioriterats. Utbildningen riktar sig i första hand till organisationer/institutioner som inte har medel själva att betala för utbildningen. HLR (hjärt- och lungräddning) Kursen ger deltagarna kompetens att utföra hjärtkompression och konstgjord andning. Bamses brandskola, ett populärt koncept för utbildning av förskoleklassbarn. Framtiden Att vi under 2006 började skriva avtal om utbildning, framför allt mot industrier verkar lyckat. Om det är detta som visat sig i statistiken för antalet utbildade inom industri återstår att se kommande år. I och med 2007 kommer BKA-bidraget att upphöra, inkomstbortfallet kommer otvetydigt att märkas, tanken är att alla ska stå för sina egna kostnader i framtiden erfarenhetsmässigt blir kursefterfrågan kraftigt minskad vad det gäller tidigare avgiftsfria kurser 13

14 Externutbildning Externutbildning antal utbildade Heta Arb ADR HLR Vård BKA Indus t Övrig Sotn VMK F Brandskyddsutbildning, förvaltningshuset, Köping. Externutbildning antal kurser Heta Arb ADR HLR Vård BKA Indu st Övri g Sotn VMK F Punkteringsbeskjutning av acetylentub vid brand, Jäders by

15 Driftavdelningen Fordon Ny BAS-bil är levererad och satt i trafik. Leveransen skedde tidigare än beräknat. Redan 23 mars var bilen klar. Byggare var Sala Brand. Fordonet är en Scania P 340 och utrustad med en mittmonterad pump av fabrikat Rosenbauer. Station Arboga har övertagit den tidigare basbilen som var från Nytt fordon för transport av Räddningsverkets kemskyddscontainer har levererats. Det nya fordonet kommer att användas i första hand som tankbil, i andra hand för att transportera kemcontainern. Fordonet är en Scania P 380 LB6x2*4HNA. Bilen är utrustad med en vattentank på liter. I vattentanken är en skumvätsketank på 600 liter placerad. Gamla tankbilen (205) har flyttas till Kungsör. Bil 237 Nissan King Cab i Arboga har bytts ut mot en Nissan Navara av 2007 års modell. Bilen ska utrustas med vattentank och högtrycksaggregat, tryckluftapparater m.m. och användas som framskjuten enhet d.v.s. användas av en eller två man för förstahandsinsats innan huvudstyrkan är på plats. platser på brandstationen i Köping. På monitorerna presenteras larmen i klartext på en sida. Ovanstående åtgärder syftar till att ge den olycksdrabbade så tidigt larm som möjligt och att larmadress blir korrekt. Med den syntetiska talrösten som finns idag så är det mycket lätt att missuppfatta given adress. Att tidigt få larm, rätt adress och larmtyp är en form av kvalitetssäkring för verksamheten. Nils-Åke Abrahamsson Avdelningschef drift Nya tankbilen av lastväxlartyp till station Köping. Planerade utbyten av fordon under 2008: VW-buss för persontransport av 1995 års modell skall bytas ut mot liknande fordon. Ledningsbil: en Volvo 945 GL av 1994 års modell ersätts med befintlig Volvo V70 XC av 1999 års modell. Den senare ersätts med nytt fordon lämpligt för ändamålet. Terrängbil: inom förbundet finns två Unimog terrängfordon, ett från 1975 och ett från Båda ska säljas och ersättas av ett nytt fordon. Ny förstahandsenhet till station Arboga. Övrigt Vissa inventarier ska bytas ut under kommande år. Några sängar har varit med sedan starten 1969 och är i stort behov av utbyte. Ett antal fåtöljer i dagrummet ska bytas ut. Vidare ska utalarmeringen förbättras och snabbas upp genom s.k. förlarm. SOS-operatören startar Förberedande larm så snart det står klart att larmet rör Köping. När insamlingen av larmuppgifter är klar dras ett riktigt larm. De uppgifterna, vad har hänt, var har det hänt och i hur stor omfattning, presenteras på ett antal monitorer som ska sättas upp på strategiska 15

16 Måluppfyllnad Säkerhetsmål Prestationsmål kopplade till säkerhetsmålen Uppfyllnad Boende i medlemskommunerna skall känna till brandrisker och vad man kan göra för att Räddningstjänstförbundet skall utbilda minst personer varje år i olika kurser vars målsättning är att förebygga brand skydda sig mot brand. Brandkunskapsutbildning av alla medlemskommuners förskoleklasser grundskolornas årskurs 8 skall ske varje år Ja under året har drygt personer utbildats Ja Boende i glesbygd med långa insatstider skall ges möjlighet till utbildning i självskydd. Inga personer skall omkomma till följd av brand eller bristande utrymningssäkerhet i allmänna byggnader. Tillsynsverksamheten enligt gällande lagstiftning skall vara behovsanpassad och mångsidig. Trafikmiljön skall anpassas och utformas så att inte olyckor inträffar. Anläggningar med farlig verksamhet skall vara säkra. Räddningstjänstförbundet skall planera och öva för att delta vid extraordinära händelser och kriser till följd av större olyckshändelse såväl inom medlemskommunerna som händelser ej geografisk placerade i medlemskommunerna. Brandskyddsutbildning skall erbjudas och marknadsföras till personer boende med insatstider för räddningstjänsten överstigande 30 minuter. Räddningstjänstförbundet skall bedriva tillsyn och kontrollera att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs. Direktionen skall varje år besluta om tillsynsinriktning. Inriktningen skall utgå från risker, verkliga händelser eller av allmänheten påtalade risker. Räddningstjänstförbundet skall till respektive medlemskommun rapportera de trafikolyckor som sker och följa upp om det är frekvent återkommande på samma platser. Vad det gäller vägverkets ansvarsområde informeras dessa med automatik. Räddningstjänstförbundet skall utöva tillsyn mot dessa anläggningar med farlig verksamhet i samarbete med medlemskommunernas miljöförvaltningar. Räddningstjänstförbundet skall påverka medlemskommunerna så att riskhänsyn tas vid samhällsplaneringen och i forum för utveckling. Räddningstjänstförbundet skall delta vid medlemskommunernas planering för extraordinära händelser. Ej utfört, utbildningstryck från andra har medfört svårighet att planera för utbildningen. Sker kontinuerligt Inriktning följs i enlighet med antaget handlingsprogram. VMKF har kommunicerat med vägverket ang säkerhetshöjande åtgärder både vid länsträffar och på kommunal nivå. Tillsyn påbörjad, tillsyn sker i samband med sk Sevesotillsyn Två nya objekt tillkommna Deltar aktivt i byggprocessen i samtliga medlemskommuner Räddningschefen har deltagit vid stabsövning i Kungsörs kommun, Köping och Arboga planeras öva/utbildas under

17 Ekonomiadministration Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. Enheten tar hand om ekonomi, kansli och informationsfrågor. Vi arbetar dessutom med post- och diariehantering samt sekreterarskap i förbundsdirektionen. Enheten består av ekonomichef och ekonomiassistent. Vad har hänt under året? Direktionen har haft sex sammanträden under året. Sammanträdena hålls enligt rullande schema växelvis i medlemskommunerna. Arbetet med det nya ekonomisystemet fortgår fortfarande och projektet har ännu inte inträtt i en förvaltningsfas. Det finns ännu problem att lösa för systemleverantören. Projektets styrgrupp arbetar vidare med problemet. Måluppfyllelse De målsättningar som enheten hade inför 2007 har till största delen uppnåtts. In och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter som de har inkommit. Uppnåddes inte under semestern denna sommar Antal verifikat Upprätta kundfakturor maximalt en vecka efter att underlagen har inkommit. Detta har uppfyllts, förutom under tre sommarveckor. Antal kundfakturor Ekonomisk information ska löpande överlämnas till direktionen och förbundets verksamhetsansvariga. Har uppfyllts. Direktion och verksamhetsansvariga får information enligt tidplan samt löpande. Framtiden Under 2008 utökas förbundet med renhållningens kundtjänst. Detta innebär en förstärkning och kvalitetssäkring av förbundets administrativa service. I och med detta finns bättre förutsättningar för att säkra att arbetet fungerar utan större störningar vid frånvaro. Ett kontinuerligt arbete pågår för att se över rutiner och system. Detta för att upprätthålla och säkerhetsställa att våra åtaganden löses på ett effektivt sätt. Betala leverantörsfakturorna i rätt tid och med rätt belopp. Enstaka fakturor har betalats för sent. Detta beror på att företaget som skannar våra fakturor tar för många dagar på sig att få in fakturan i vårt system. Vissa korrigeringar har gjorts i leverantörsregistret där vi har angivit kortare betalningstid för att undvika förseningsavgifter. Antal lev. fakturor Ulrika Jonsson Olofsdotter Ekonomichef 17

18 IT/Teleavdelningen IT/teleavdelningen Verksamhetsbeskrivning IT/teleavdelningen består av verksamheterna IToch teleteknik samt telefonist- och receptionisttjänst. Avdelningen svarar för driften av det KAKgemensamma nätverket och telefoniverksamheten inklusive telefonisttjänst åt de tre medlemskommunerna. IT/teleavdelning har helhetsansvaret för IT-driften och användarsupport till kommunernas IT-och telefonianvändare. Måluppfyllelse Till 2007 togs nedanstående mål fram: IT Användarna i Köping och Kungsör ska vara nöjda med den service ITavdelningen tillhandahåller Tillgodose att systemen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Telefoni Användarna i medlemskommunerna ska vara nöjda med den service telefonifunktionen tillhandahåller Tillgodose att systemen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Inga mätningar är gjorda för Kvalitetsmätningar kommer att genomföras Dessa kommer tillsammans med tillgänglighetsrapporter, baserade på de verksamhetsöverenskommelser som träffats med medlemskommunerna, att utgöra en grund för framtida målsättning. IT Inom IT-området har två större projekt påbörjats: ITIL ett projekt för att höja kvaliteten på levererade tjänster inom IT-området samt plattformsmigrering, där en förstudie gjorts tillsammans med Köping och Kungsörs IT-samordnare i syfte att byta IT-miljö till Microsoftprodukter. Webbutveckling En KAK-gemensam webutvecklare har anställts from 1 april Övriga mindre projekt Uppgradering av samtliga datorer på grundskolorna i Köping till ett nyare operativsystem Införande av ett KAK gemensamt system för vattendebitering Uppgradering av Webmiljön. Årets viktiga händelser Telefoni Fortsatta kvalitetshöjande åtgärder har bedrivits under året och nya funktioner har införts. Under året har rutiner för debitering av anknytningar tagits fram. Medlemskommunerna kan nu på ett enkelt sätt se sina samlade telefonikostnader. 18

19 Framtidsbedömning med utgångspunkt från årets resultat IT/teleavdelningen finansieras genom en styckekostnad per PC- respektive per teleanknytning. För 2007 uppgick dessa till (se tabell nedan) Kostnad Köping Kungsör Arboga Administrativ kr 1) - PC Utbildnings PC 2) 2) - Teleanknytning kr kr kr 1) Totalsumma fakturerades där en fördelning per PC kommer att göras för ) För 2008 kommer en styckekostnad att beräknas även för dessa. För 2008 är styckepriset oförändrat. En fördelning av kostnaden för utbildnings-pc kommer att göras. IT/Teleavdelningen Helpdesk flitigt nyttjad och viktig funktion inom förbundet. Ivan Jaska IT-chef 19

20 Avdelning inköp/krisberedskap I inköpsavdelningen ingår, förutom inköp, också andra specialistfunktioner, PuL-ombud och beredskapssamordnare, med placering i kommunhuset i Kungsör samt renhållningschef med placering vid Sjötullsvägen i Köping. Inom inköpsfunktionen finns 1½ tjänst som inköpare/upphandlare med ansvar för att genomföra upphandlingar, främst inom varu- och tjänsteområdena för ägarkommunernas räkning. Upphandlingar sker enskilt per kommun eller för de tre kommunerna tillsammans. Under 2007 har ca 40 upphandlingar genomförts och ett antal nya upphandlingar påbörjats. Dessa upphandlingar avser både objektsupphandlingar och ramavtalsupphandlingar; främst inom varuoch tjänsteområdet. Upphandlingarna har genomförts, dels för enskilda kommuner eller kommunala bolag, dels gemensamt för kommuner och bolag. Upphandlingarna har genomförts i egen regi, men också i samverkan med kommunerna i Örebro län, Verva och Kommentus. Särskilt kan nämnas två upphandlingar som slutförts under första halvåret 2007, vilka varit särskilt komplicerade ur såväl teknisk som upphandlingsmässig synpunkt, nämligen ett nytt personal- och lönesystem och en entreprenör för transport och insamling av hushållsavfall. Utbildning i offentlig upphandling för företagare och kommunala tjänstemän har hållits i Arboga och Köping. En sådan utbildning är planerad att hållas i januari 2008 i Kungsör. Ett första steg för införande av elektronisk handel har tagits efter ett möte med en representant för Sveriges Kommuner & Landsting. Under 2008 kommer ytterligare steg att tas för att påbörja införandet. PuL-ombudet har en halvtidstjänst. Ägarkommunernas olika nämnder utsåg under perioden maj - september personuppgiftsombudet. Arbetet med att inventera kommunernas personregister påbörjades sedan och i samband med detta besöktes förvaltningarna och blev informerade om personuppgiftslagen (PuL) och Personuppgiftsförordningen. Vid träffarna framkom att det saknas riktlinjer för hanteringen av personuppgifter, varför ett förslag till generella riktlinjer nu arbetas fram. Ett informationsmaterial kommer också att utarbetas och presenteras för ägarkommunerna. Beredskapssamordnaren har en heltidstjänst. Hon har bistått respektive kommuner med revidering av krishanterings- och informationsplaner. Utbildnings- och övningsschema under mandatperioden är framtaget. Beredskapssamordnaren har varit med och organiserat, genomfört utbildning och övning för olika krisgrupper i kommunerna. Säkerhetssidorna på kommunernas hemsidor har reviderats alternativt upprättats. Beredskapssamordnaren finns med på Länsstyrelsen i ett antal arbetsgrupper för kommunerna. I två av kommunernas säkerhetsgrupper har beredskapssamordnaren varit med att ta fram förslag på säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet. Arbetet med ett krishanteringsråd har påbörjats. En renhållningschef på heltid finns sedan 1 oktober. Renhållningschefen har under hösten tagit fram budget för ny renhållningstaxa för kommunerna samt informationsmaterial till hushållen om kommunalförbundets renhållningsansvar. I stället för en föreslagen 4-procentig höjning av renhållningstaxan, har kommunalförbundet kunnat erbjuda en 1-procentig sänkning av taxan totalt sett. Från 1 januari 2008 kommer kommunalförbundet också att överta kundtjänstfunktionen från VafabMiljö. Jan Eriksson Chef avd inköp 20

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2006 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2006 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Årsredovisning 2006 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen, Hjälmaren 2 Innehåll

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Delårsrapport 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Delårsrapport 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Förbundsledningen Föregående år var som bekant ett valår. Detta medförde att vid direktionens första sammanträde för

Läs mer

Västra Mälardalens kommunalförbunds organisation. Räddningschef. Avdelning räddning. Insatsledare Insatsledare Insatsledare Insatsledare

Västra Mälardalens kommunalförbunds organisation. Räddningschef. Avdelning räddning. Insatsledare Insatsledare Insatsledare Insatsledare Budget 2009 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund. Kommunalförbundet har förutom

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Foto: Anders Geidemark Budget 2011 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Rödräv Foto: Anders Geidemark Budget 2013 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund,

Läs mer

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal Fällande gäss Foto: Anders Geidemark Budget 2012 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, 57 Antagen av Surahammars kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS Viktiga förändringar Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Stengärdet, Kungsör Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foton: Anders Geidemark, Maria Andersson, egna foton VMKF Innehåll Förbundets

Läs mer

Verksamhetsredovisning 2013

Verksamhetsredovisning 2013 2014-02-03 Verksamhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Ekonomisk driftredovisning... 2 1.1 Finansiering... 2 1.2 Brandchef... 3 1.3 SSRC... 3 1.4 Samhällsskydd... 3 1.5 Beredskap... 3 1.6 Lokal produktion...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20

Sammanträdesprotokoll. Arbetsutskottet 2014-02-20 Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 09.00 10-30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Gunnar Tiger (S) Norberg Lars Levahn (S) Avesta

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-09-24 24() Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00-20.50 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. There Palm (S) Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Therese Palm

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr:

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr: Beslutad av direktionen 2016-12-07 Dnr: 2017-000002 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Övergripande mål för hela verksamheten... 4 2.1 Jämlikhet... 4 2.2 Samarbete mellan administrativa funktioner i länet...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10

Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Räddnings- och beredskapsförvaltningen Olycksundersökning enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap 10 Trafikolycka, skoter, singel Vuollerim, Jokkmokks kommun 2015-02-12 X 7378079 Y 1715218 Eget insatsnummer:

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr:

Verksamhetsplan Beslutad av direktionen Dnr: Beslutad av direktionen 650 2015-12-09 Dnr: 2015-001000 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Övergripande mål för hela verksamheten... 4 2.1 Strategisk plan för Räddningstjänsten Västra Blekinge... 4 2.2 Rekrytering

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion

ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 9 11 12 12 13 13 14 17 17 18 23 Viktiga händelser Ekonomi Viktiga investeringar Räddningstjänst Administration Förebyggande Säkerhet Personal Miljö

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar

Årsredovisning 2012. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar Foto: Anders Geidemark Gunnnarsbovallen, Odensvi, Köping Årsredovisning 2012 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar Innehåll Förbundets ordförande har ordet...

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.00-10.30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Lars Levahn (S) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg

Läs mer