Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör"

Transkript

1 Foto: Anders Geidemark Årsredovisning 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

2 Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen, Hjälmaren 2

3 Innehåll Förbundets ordförande har ordet...4 Direktion och revision...5 Räddningschefen...6 Administrativa chefen...7 Räddningsavdelningen...8 Förebyggandeavdelningen...11 Externutbildning...13 Driftavdelningen...15 Måluppfyllnad Räddningstjänst...16 Ekonomiadministration...17 IT/Tele...18 Inköp...20 Lönekontoret...21 Omvärldsanalys...22 Drift-, investerings- och miljöredovisning...23 Personal...24 Ekonomisk analys...27 Resultaträkning, finansieringsanalys...29 Balansräkning...30 Noter...31 Redovisningsprinciper...32 Ord & begrepp...33 Organisationsschema förbundet...34 Organisationsschema operativ beredskap...35 Revisionsberättelse

4 Förbundets ordförande har ordet Västra Mälardalens kommunalförbund lägger nu sitt andra år till handlingarna. Under året har våra verksamheter som fördes samman under år 2006 utvecklats och upplevs som väl fungerande av alla berörda i våra tre kommuner. När jag nu lämnar ifrån mig ordförandeklubban vill jag framföra ett stort tack till all personal, till ledning och till direktionen för ett trevligt samarbete, ett väl utfört arbete i förbundet och för ett gott resultat av årets ansträngningar. Under året har ansvaret för renhållning i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner överförts till förbundet. Organisationen har utökats med personal och kompetens för att kunna hantera denna verksamhet åt kommunerna. Den nya organisationen och den upphandling av insamling av hushållsavfall som gjorts under år 2007 visar på ett tydligt sätt att den samverkansform vi har kommer våra kommuninnevånare till del i form av minskade kostnader för samtliga hushåll. En större upphandling av ett gemensamt lönesystem har genomförts och förberedelser för driftsättande av detta under 2008 pågår. Samtidigt har lönekontoret aktivt arbetet med utbildning i självservice i de olika verksamheterna i våra kommuner. Räddningstjänsten har vid ett flertal tillfällen hanterat insatser som krävt samverkan av resurser från flera stationer i regionen och återigen visat på en väl fungerande organisation och beredskap. Under en stor del av året har tjänsten som administrativ chef varit vakant, vilket påverkat och ställt extra stora krav på både medarbetare och ledning i förbundet. Här har alla inblandade gjort ett bra jobb med att förvalta ansvaret för förbundets olika uppgifter. Olle Ytterberg Direktionens ordförande Sammantaget visar förbundets verksamhet och resultat för år 2007 att den samverkansform som Västra Mälardalens Kommunalförbund utgör är framgångsrik. Förbundet har uppvisat ett väl fungerande och framgångsrikt sätt att arbeta inom många olika och komplexa verksamheter. Erfarenheterna från de två första årens arbete i förbundet stärker kommunernas förutsättningar till ett ökat samarbete i framtiden. 4

5 Direktion och revision Direktion Direktionen har nio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft sex sammanträden. Direktionens ledamöter Olle Ytterberg (s), Arboga, ordförande Per Strengbom (s), Kungsör vice ordförande Elizabeth Salomonsson, (s) Köping, vice ordförande Roger Eklund (s), Köping Ola Saaw (m), Köping Dan Karlsson (v), Arboga, Mats Öhgren (m), Arboga AnnMarie Andersson (c ), Kungsör Stellan Lund (m), Kungsör Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Revisorer Rolf Persson (c), Arboga Sören Thunell (s), Köping Göran Svedberg (s), Kungsör Ersättare Irene Holm (s), Köping Hans-Olov Sjölund (v), Köping Fredrik Andersson (c), Köping Agneta Bode (s), Arboga Börje Sturk (s), Arboga Göran Edlund (fp), Arboga Annika Skarin (s), Kungsör Ingemar Johansson (fp), Kungsör Sölwe Westlund (c), Kungsör Övre raden från vänster: Irene Holm (s), Roger Eklund (s), Fredrik Andersson (c), Mats Öhgren (m), Stellan Lund (m),ola Saaw (m). Sittande från vänster: Agneta Bode (s), vice ordförande Elizabeth Salomonsson (s), ordförande Olle Ytterberg (s), Hans-Olov Sjölund (v). På bilden saknas: vice ordförande Per Strengbom (s), Dan Karlsson (v), AnnMarie Andersson (c), Börje Sturk (s), Göran Edlund (fp), Annika Skarin (s), Ingemar Johansson (fp), Sölwe Westlund (c) 5

6 Räddningschefen Jag finner det tyvärr nödvändigt att börja året bakifrån i detta sammanhang. Natten till annandag jul omkom tre personer vid en brand på Vretlundavägen i Köping. Händelsen beskrevs ingående i press och media. Tidigare under sommaren omkom också en kvinna vid en lägenhetsbrand på Mariebergsgatan i Köping. När det gäller antalet omkomna (4 st) så är siffran ovanligt hög för förbundets område, även under tiden vi var egna kommuner. Ser vi till händelseförloppet så var det i fallet Vretlunda ett elektriskt fel som orsakade branden, som ej uppkommit om jordfelsbrytare varit installerad, troligen saknades också fungerande brandvarnare. I det andra fallet troligen sängrökning. Utan att generalisera så kan det tyckas att säkerhetsutrustning till hemmet som exempelvis brandvarnare, jordfelsbrytare, handbrandsläckare inte har högsta prioritet vid köp av nyttoprylar till hemmet. Efter branden på Vretlunda har frågan aktualiserats via artiklar i press och samtal till räddningstjänsten. Den i utredningen påtalade prioriteringen av utbyte av föråldrade fordon är på god väg. Under året levererades tre nya fordon till förbundet, en förstabil, en ny tankbil med lastväxlarsystem till station Köping samt ett mindre fordon (förstahandsenhet) till station Arboga. Andra halvåret uppstod vakanser på deltidsstationen i Arboga. För att upprätthålla styrkan enligt handlingsprogrammet fick övrig deltidspersonal ställa upp och hålla extraberedskap. Detta pågick fram till jul då de nyrekryterade och utbildade kunde täcka upp för vakanserna. Utan en personalstyrka som ställer upp för varandra så hade det inte varit möjligt att upprätthålla beredskapen. Därför vill jag framföra ett tack till personalen för deras insats. För första gången sen förbundsbildningen så har driftbudgeten överskridits. Överskridandet beror till största delen på kostnader för utbildning av deltidpersonal, haverier på utryckningsfordon samt uteblivna intäkter för tillsyn. Naturligtvis finns det positiva händelser också. Förbundet kom på en hedrande förstaplats vid en stor undersökning som genomfördes bland 23 kommuner i Mälardalen med omnejd. Undersökningens syfte var att utröna hur kommunernas företagare ser på sina kontakter med olika förvaltningar. När det gällde kontakter med i första hand förbundets förebyggandeavdelning så hamnade vi alltså på en förstaplats. Trots att 2007 visar på ett ekonomiskt minus så är jag hoppfull inför framtiden. Framförallt när det gäller att få budget i balans. Under året har avdelningschefen för förebyggandeavdelningen, Tommy Ström pensionerats efter 48 års tjänst. Tjänsten internrekryterades och tillsattes med Mats Forsberg som tidigare tjänstgjorde som insatsledare. Ingen återbesättning kommer att ske av vakant insatsledarplats. Vid förbundets bildande organiserades en insatsledarorganisation om sju insatsledare i jour, varav en bekostades under 18 månader av Arboga kommun. Detta för att fullgöra uppgifter med skriftlig redogörelse av Arboga kommuns fastigheter. I stället för att säga upp personen efter 18 månader har vi varit en övertalig fram till att ovan nämna Tommy Ström gick i pension. Med den succession som gjorts med internrekrytering och inte återbesättning av insatsledaren så är vi nu nere på sex insatsledare och har därför kostnadsteckning för alla. Jens Eriksson Räddningschef 6

7 Administrativa chefen Den första januari år 2006 bildades den administrativa delen in om Västra Mälardalens Kommunalförbund. Vid starten fördes följande administrativa verksamheter över från medlemskommunerna: IT/telefoni, löneadministration och upphandling. Under året utökades förbundet med följande funktioner, en upphandlare/pul-ombud och en beredskapssamordnare. Rekryteringen av dessa tjänster följer också den inriktning som lagts fast i utredningen Effektiv administration. Under år 2007 genomfördes en upphandling av en samordnad renhållningsverksamhet för de tre KAK-kommunerna. Upphandlingen resulterade i att renhållningskostnaderna för hushåll och företag har kunnat sänkas till år Upphandlingen innebar också att den administrativa delen av renhållningsverksamheten med beställaransvar mot VAFAB och fakturering och kundtjänsten med två tjänster övergick till förbundet. Verksamheten är för närvarande lokaliserad vid Sjötullen i Köping och leds av renhållningschefen som började sitt arbete i oktober Systemet innebär helt nya förutsättningar för att rationalisera löneprocessen och bygger på att den anställde själv gör sin avvikelserapportering elektroniskt. Sedan godkänner exempelvis chefen elektroniskt en semesteransökan eller en övertid. När systemet är fullt implementerat kommer en betydande del av det manuella arbete som idag sker med att göra lönerna att övergå i en automatiserad process där de anställda och cheferna istället gör lönen. Det andra verksamhetsåret för administrationen har inneburit att verksamheterna nu börjat sätta sig och att de fungerar på bra sätt på det operativa planet. Under halva verksamhetsåret har dock tjänsten som administrativ chef varit vakant och utvecklingsfrågorna har därför av förklarliga skäl inte kunnat drivas med full kraft. Under år 2008 behöver därför detta arbete intensifieras för att utveckla samarbetsformerna och förbundets service- och tjänsteutveckling gentemot medlemskommunerna. Under året har också en särskild webbutvecklartjänst inrättats inom IT-avdelningen. Arbetsuppgifterna består av kvalificerade utvecklingsfrågor kring webb och intranät åt det tre kommunerna. Inför budget och verksamhetsplan för år 2008 har ledningsgruppen arbetat fram fyra generella kvalitetsmål för samtliga verksamheter inom administrationen. Dessa mål behandlar följande områden; tillgänglighet, bemötande, kompetens och handläggningstid. Målsättningen är att nio av tio av våra kunder ska vara nöjda den service de får inom dessa områden. Uppföljningen kommer göras två gånger per år med redovisning av resultaten i delårsbokslut per den 31 augusti och i årsbokslutet. Under hösten slutfördes upphandlingen av ett nytt PA- och lönesystem med avtalstecknande under september månad. Under hösten bildades sedan en särskild projektorganisation med representanter från KAK-kommunerna och kommunalförbundet. Det nya systemet beräknas kunna tas i drift den första maj år Sven-Åke Lagerkvist Administrativ chef 7

8 Räddningsavdelningen Räddningsavdelningen består av en avdelningschef och två insatsledare. Avdelningens ansvar är i huvudsak att se till att den operativa verksamheten fungerar i förbundet. Vidare ingår bland annat ansvar för: övningsverksamheten och all internutbildning fysisk träning, testning av personalen hälsovård personlig skyddsutrustning utvecklingssamtal olycksorsaksutredningar m.m. operativ planering inför framtiden. Verksamhet under 2007 Samarbetet med SRV (Statens Räddningsverk) och vårt åtagande med miljöskyddscontainern har medfört att verksamhetsåret har ägnats mycket åt att planera och öva kem med personalen i Köping. Arbetet med detta har fungerat bra och nu är vi redo att åka skarpt med denna regionala resurs som även ska serva andra kommuner i Mellansverige vid eventuella keminsatser. På våra övriga stationer som mest består av deltidspersonal så har vi haft fullt upp med att rekrytera och utbilda ny personal. Trenden pekar på att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Med detta till trots så har vi täckt vårt behov tills vidare. Samarbetet med SOS alarm har fortgått under året med återkommande möten med bland annat en kvalitetssäkringsgrupp för länet där vi diskuterar hur vi ska anpassa SOS Alarm och operatörernas arbete gentemot räddningstjänsten. Främst gäller detta det nya systemet, med bland annat räddningsindex och digital utalarmeringsteknik. Förhoppningsvis leder detta till att utalarmering blir snabbare och säkrare. Övningsverksamheten och den interna utbildningen Personalen har under året övat på den nivå som beskrivs i handlingsprogrammet gällande innehåll och antalet timmar. En stor del av den interna utbildningen har under året handlat om kem- och kemrelaterade olyckor. Ett flertal insatsövningar med de olika styrkorna har genomförts med bra resultat. VMKF har även medverkat i två större sjöräddningsövningar under året. En större praktisk mörkerövning på Mälaren ihop mer MRCC (Sjöräddningen) och SSRS (Sjöräddningssällskapet). En samverkansövning som var riktad mot räddning på Hjälmaren genomfördes i Fiskeboda ihop med polis och länsstyrelserna i regionen under hösten. Samövningar mellan flera av våra olika styrkor har genomförts och även ett antal insatsövningar med heltidsstyrkan i Köping. Räddningsavdelningen har även genomfört ett antal externa utbildningar, bland annat till landstinget i Västmanland, under året. Utbildning på SRV:ss skolor har under året skett med åtta deltidsbrandmän från Arboga, Kungsör och Kolsva som gått kurs för räddningsinsats, samt tre man som gått kurs Räddningsledning A. En av styrkeledarna i Köping har genomgått kurs i Räddningsledning B på skolan i Skövde. Mål för avdelningen att skapa förutsättningar för att den operativa verksamheten ska fungera på bästa sätt. att utveckla och förnya utrustning och metoder för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. att se till att kompetensen hos personalen håller en hög nivå genom bra övningar och återkommande fortbildning. Arbogas äldsta hus Fahlströmska gården ödelades vid en brand

9 Räddningsavdelningen Under året har sju nya deltidsbrandmän rekryterats och genomfört en del av grundutbildningen under hösten. Fysisk träning Den fysiska träningen fortgår med styrketräning, simning, skridskoåkning och konditionsträning. Våra tre testledare har genomfört personalens föreskrivna löpbandstester. Hälsovård Samtliga i personalen har genomgått läkarundersökning genom Mälarhälsans försorg. Som komplement till detta har alla rökdykare genomgått ett arbets-ekg prov utfört av en hjärtspeciallist som testat enligt arbetsmiljöverkets anvisningar. Hälsan hos personalen är i stort sett mycket bra med några mindre avvikelser. Framtiden Tyvärr så måste räddningsavdelningen planera för effektiva räddningsinsatser även i framtiden då olyckor av olika typ alltid kommer att inträffa, så även här i vårt område. Planeringen med ny teknik och nya metoder med syfte att utveckla den operativa verksamheten i förbundet fortgår ständigt. Vi har köpt in ett fordon som vi kommer att använda som en framskjuten enhet i Arboga. Detta bygger på att ett mindre fordon finns hemma hos styrkeledaren i jour, för att denne vid larm snabbt ska kunna ta sig till platsen och eventuellt kunna göra en enklare förstainsats och snabbt skaffa information för att kunna styra upp fortsättningen av insatsen på ett bättre sätt. Utrustning Utrustning till den operativa verksamheten har i samverkan med driftavdelningen uppdaterats under året. Räddningsutrustningen har förnyats med ett antal rökdykarradior och vi har nu ett mycket bra enhetligt system för alla stationerna i förbundet. Vi har även med anledning av åtagandet av miljöcontainern fått tillgång till mycket bra specialutrustning för kem. Vi har även kompletterat vår hydraulutrustning som i första hand används vid trafikolyckor så att vi har samma system i hela förbundet. Tre personer omkom vid villabrand i Köping Den personliga skyddsutrustningen har under året kompletterats, några större inköp har inte gjorts då nivån vi har håller en mycket bra standard. Olycksorsaksutredningar Arbetet med olycksorsaksutredningar resulterade i sju fördjupade utredningar under året. Meningen med dessa utredningar är att vi ska utvärdera våra insatser för att bli effektivare. Samarbete med polisens utredare har fortsatt under året, och vi har medverkat i flera av polisens utredningar. Olyckligtvis så var två av dessa utredningar resultatet av bränder med dödlig utgång. Lastbil lastad med sprängämnesemulsion, E 18 vid Skoftestagrillen

10 Larmstatistik Räddningsavdelningen Larm/kommun Larm per station Köping Arboga Kungsör Annan Tabell: larm/kommun Av diagrammet kan konstateras att Köpings kommun och Arboga kommun har haft fler händelser jämfört med När det gäller Kungsörs kommun har det minskat. I kolumn annan redovisas händelser i grannkommun där VMKF varit behjälpliga vid insats Grannkommuner är Västerås, Hallstahammar, Eskilstuna, Skinnskatteberg, Örebro och Lindesberg. Den stora ökning i annan beror på att Skinnskatteberg via avtal köper tjänster av VMKF (högre befäl) som åkt på larm till Skinnskattebergs kommun Tabell: Larm/station Köping Arboga Kungsör Kolsva Jämfört med 2006 så ligger stationerna Arboga och Kolsva i princip lika. Station Kungsör minskar antalet larm medan station Köping ökar, vad ökningen beror på är inte helt analyserat men det håller sig inom felmarginalen +/- 50 larm som är en normal differens mellan åren. Likt i fjol så har station Kolsva en stor frekvens till andra stationers släckområde tack vare att deras specifika skärsläckarbil som är suverän vid släckning av dolda utrymmen. Prioriterade larmtyper VMKF Räddningstjänstlarm VMKF Tabell: Räddningstjänstlarm Med räddningstjänstlarm menas larm där man vid utalarmeringen får indikationer på att uppdraget går att hänföra till lagen om skydd mot olyckors kriterier för att vara kommunal räddningstjänst. Det gäller inte teknisk service eller andra uppdrag. De enskilt största ökningarna beror på automatlarm ej brand (32 st) samt trafikolyckor (15 st) Brand i byggnad Brand ej i byggnad Trafikolyckor Automatlarm ej brand Tabell: Prioriterade larmtyper Den neråtgående trenden för brand i byggnad avbröts. Vi noterar en liten ökning jämfört med 2006, ännu värre är att i fyra personer omkommit i två av dessa brand i byggnad. Brand ej i byggnad är till stora delar beroende av hur vår och sommar är vädermässigt. Den positiva trenden med minskat antal trafikolyckor bröts under året, Likt 2006 har vi tyvärr också haft omkomna (3 st). I kategorin automatlarm ej brand så har det skett en ökning. Det ska i sammanhanget poängteras att det är ett fåtal av anläggningarna som står för de flesta automatlarmen. Automatlarmen beror oftast på slarv från anläggningen. Tomas Fransson Avdelningschef räddning 10

11 Förebyggandeavdelningen Förebyggande Förebyggandeavdelningen svarar för förbundets tillsynsverksamhet samt medlemskommunernas efterlevnad enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE 1988:868). Avdelningen ansvarar dessutom för medlemskommunernas tillsyn av sotningsverksamheten. Dessa protokoll har redovisats till förbundsdirektionen. Förebyggandeavdelningens personal består av en avdelningschef och tre brandinspektörer/- insatsledare. Förbundet har sålt en 20-procentig heltidstjänst till Skinnskattebergs kommun enligt avtal. I slutet av sommaren gick chefen för förebyggandeavdelningen i pension och en ny ansvarig har tillsatts som chef för förebyggandeavdelningen. Rekryteringen har gjorts internt inom förbundet. Mål för avdelningen: att hålla den operativa verksamheten informerad om speciella risker som framkommit vid tillsyn att verka mot de mål som antagits i handlingsprogrammet för förbundets förebyggande verksamhet att påverka invånarna att ta ett större egenansvar i enlighet med LSO att ge råd och anvisningar till privatpersoner och företagare i brandtekniska frågor att utöva tillsyn enligt fastslagna frister samt där behovet anses vara störst. Tillsyn Tillsyn har utförts enligt LSO och riktats mot byggnader/anläggningar med: 1. gamla människor och människor i behov av vård 2. publik verksamhet 3. där skriftlig redogörelse har krävts 4. flerbostadshus med fler än fyra våningar. Allt enligt handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten. Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE/BEX) har under året löpt på enligt fastlagda frister. Plan och byggärenden Avdelningen medverkar i medlemskommunernas plan och byggprocesser genom att delta vid byggsamråd och vara remissinstans vid detaljplaner. En av förbundets primära uppgift är att verka för att minska riskexponeringen för enskilda. Detta arbete ska ske i nära samarbete med medlemskommunernas berörda förvaltningar. Tidig inblandning i byggprocessen ökar möjligheterna att påverka besluten. Brandfarlig vara Enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet för hantering av brandfarliga varor. Skyldighet att inneha tillstånd är beroende av typ av verksamhet och producerad/lagrad mängd. I Köpings kommun hanteras tillståndsärenden i byggnadsnämnden, i Arboga och Kungsör av miljö & byggnadsnämnden. Förebyggandeavdelningen och andra berörda förvaltningar i respektive kommun är remissinstanser. Efter att tillstånd har beviljats övergår tillsynen till förbundets förebyggandeavdelning som utövar tillsyn enligt fastlagda frister. Samarbetet med medlemskommunernas byggnadsnämnder fungerar på ett ypperligt sätt. Framtiden I dagsläget är polismyndigheten tillståndsgivare när det gäller explosiva varor, eventuellt kommer detta att läggas över på kommunerna. Detta kanske kommer att innebära att förbundet blir tillsynsmyndighet. I framtiden kommer den förebyggande verksamheten i allt större grad att inriktas mot händelse/tematillsyner. Händelse/tematillsyner ska riktas framförallt mot den ökade frekvensen av anlagda bränder och nya risker som uppkommit i samhället. 11

12 För att ytterligare få ett likartat synsätt/arbetssätt i medlemskommunernas bygg miljönämnder kommer förebyggandeträffar att anordnas. Med förbundets nuvarande organisation anser vi att vi ligger helt i fas med lagstiftningarnas intentioner och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår Mats Forsberg Avdelningschef förebyggande Förebyggandeavdelningen Tillsynsobjekt LSO 400 Byggnadsprojektering, ritningsgranskning Köping Arboga Kungsör VMKF Tillsynsobjekt BEX Köping Arboga Kungsör VMKF En av årets många torrkokningar som resulterade i brand. 12

13 Externutbildning Externutbildning Ett led i den förebyggande verksamheten är att bedriva externutbildning. Att informera människor om vad som bör göras och hur man kan förhindra brand är ett av sätten att förebygga bränder. Trots farhågor om att utbildningsvolymen skulle minska så utbildades ca personer även i år (2 500 år 2006) inte inräknat förskoleelever. Under året har ett antal avtal tecknat mellan delar av kommunerna och även bland kommunernas industrier om långsiktig utbildning där förbundet kallar till utbildning och med detta får bättre logistik på utbildningstillfällena. Nedan följer uppgifter och kurser samt statistik kring förbundets externutbildning: Heta arbeten Kursen är ett krav från försäkringsbolagen att all personal som utför någon form av heta arbeten ska genomgå en utbildning. Förbundet är i dessa kurser utbildare åt Brandskyddsföreningen i Västmanland som administrerar kursen centralt för länet. ADR ( transport av farligt gods ) ADR-utbildning vänder sig till de lastbilschaufförer som ska transportera farligt gods. I utbildningen finns ett obligatoriskt kapitel som vi svarar för. Kurser drivs av Axelssons Trafikskolor AB och Grip AB. Övriga Vi utbildar flertalet grupper som inte kan hänföras till ovan uppräknade såsom skolklasser, bussförare etc. Förskoleklasser Dessa redovisas inte i statistiken. Samtliga förskoleklasser i medlemskommunerna besöker respektive brandstation under våren. Utbildningen baseras på ett pedagogiskt koncept med seriefiguren Bamse som huvudrollsinnehavare. Under 2007 har det utbildats 330 (330 år 2006) förskoleelever. Industri Riktas i första hand mot industri och privat verksamhet. Kurserna är ofta skräddarsydda efter beställarens önskemål. Vård Specialanpassade kurser för personal inom kommunens respektive landstingets vårdsektor. BKA (brandkunskap för alla) Kursen är statsbidragsberättigad. Räddningsverket delar ut pengar till varje län. Länet får en viss summa pengar som ska räcka till ett visst antal kurser. Kursantalet/pengarna fördelas sen i sin tur mellan kommunerna. Under året har kurserna fördelats mellan kommunerna utan att någon prioriterats. Utbildningen riktar sig i första hand till organisationer/institutioner som inte har medel själva att betala för utbildningen. HLR (hjärt- och lungräddning) Kursen ger deltagarna kompetens att utföra hjärtkompression och konstgjord andning. Bamses brandskola, ett populärt koncept för utbildning av förskoleklassbarn. Framtiden Att vi under 2006 började skriva avtal om utbildning, framför allt mot industrier verkar lyckat. Om det är detta som visat sig i statistiken för antalet utbildade inom industri återstår att se kommande år. I och med 2007 kommer BKA-bidraget att upphöra, inkomstbortfallet kommer otvetydigt att märkas, tanken är att alla ska stå för sina egna kostnader i framtiden erfarenhetsmässigt blir kursefterfrågan kraftigt minskad vad det gäller tidigare avgiftsfria kurser 13

14 Externutbildning Externutbildning antal utbildade Heta Arb ADR HLR Vård BKA Indus t Övrig Sotn VMK F Brandskyddsutbildning, förvaltningshuset, Köping. Externutbildning antal kurser Heta Arb ADR HLR Vård BKA Indu st Övri g Sotn VMK F Punkteringsbeskjutning av acetylentub vid brand, Jäders by

15 Driftavdelningen Fordon Ny BAS-bil är levererad och satt i trafik. Leveransen skedde tidigare än beräknat. Redan 23 mars var bilen klar. Byggare var Sala Brand. Fordonet är en Scania P 340 och utrustad med en mittmonterad pump av fabrikat Rosenbauer. Station Arboga har övertagit den tidigare basbilen som var från Nytt fordon för transport av Räddningsverkets kemskyddscontainer har levererats. Det nya fordonet kommer att användas i första hand som tankbil, i andra hand för att transportera kemcontainern. Fordonet är en Scania P 380 LB6x2*4HNA. Bilen är utrustad med en vattentank på liter. I vattentanken är en skumvätsketank på 600 liter placerad. Gamla tankbilen (205) har flyttas till Kungsör. Bil 237 Nissan King Cab i Arboga har bytts ut mot en Nissan Navara av 2007 års modell. Bilen ska utrustas med vattentank och högtrycksaggregat, tryckluftapparater m.m. och användas som framskjuten enhet d.v.s. användas av en eller två man för förstahandsinsats innan huvudstyrkan är på plats. platser på brandstationen i Köping. På monitorerna presenteras larmen i klartext på en sida. Ovanstående åtgärder syftar till att ge den olycksdrabbade så tidigt larm som möjligt och att larmadress blir korrekt. Med den syntetiska talrösten som finns idag så är det mycket lätt att missuppfatta given adress. Att tidigt få larm, rätt adress och larmtyp är en form av kvalitetssäkring för verksamheten. Nils-Åke Abrahamsson Avdelningschef drift Nya tankbilen av lastväxlartyp till station Köping. Planerade utbyten av fordon under 2008: VW-buss för persontransport av 1995 års modell skall bytas ut mot liknande fordon. Ledningsbil: en Volvo 945 GL av 1994 års modell ersätts med befintlig Volvo V70 XC av 1999 års modell. Den senare ersätts med nytt fordon lämpligt för ändamålet. Terrängbil: inom förbundet finns två Unimog terrängfordon, ett från 1975 och ett från Båda ska säljas och ersättas av ett nytt fordon. Ny förstahandsenhet till station Arboga. Övrigt Vissa inventarier ska bytas ut under kommande år. Några sängar har varit med sedan starten 1969 och är i stort behov av utbyte. Ett antal fåtöljer i dagrummet ska bytas ut. Vidare ska utalarmeringen förbättras och snabbas upp genom s.k. förlarm. SOS-operatören startar Förberedande larm så snart det står klart att larmet rör Köping. När insamlingen av larmuppgifter är klar dras ett riktigt larm. De uppgifterna, vad har hänt, var har det hänt och i hur stor omfattning, presenteras på ett antal monitorer som ska sättas upp på strategiska 15

16 Måluppfyllnad Säkerhetsmål Prestationsmål kopplade till säkerhetsmålen Uppfyllnad Boende i medlemskommunerna skall känna till brandrisker och vad man kan göra för att Räddningstjänstförbundet skall utbilda minst personer varje år i olika kurser vars målsättning är att förebygga brand skydda sig mot brand. Brandkunskapsutbildning av alla medlemskommuners förskoleklasser grundskolornas årskurs 8 skall ske varje år Ja under året har drygt personer utbildats Ja Boende i glesbygd med långa insatstider skall ges möjlighet till utbildning i självskydd. Inga personer skall omkomma till följd av brand eller bristande utrymningssäkerhet i allmänna byggnader. Tillsynsverksamheten enligt gällande lagstiftning skall vara behovsanpassad och mångsidig. Trafikmiljön skall anpassas och utformas så att inte olyckor inträffar. Anläggningar med farlig verksamhet skall vara säkra. Räddningstjänstförbundet skall planera och öva för att delta vid extraordinära händelser och kriser till följd av större olyckshändelse såväl inom medlemskommunerna som händelser ej geografisk placerade i medlemskommunerna. Brandskyddsutbildning skall erbjudas och marknadsföras till personer boende med insatstider för räddningstjänsten överstigande 30 minuter. Räddningstjänstförbundet skall bedriva tillsyn och kontrollera att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs. Direktionen skall varje år besluta om tillsynsinriktning. Inriktningen skall utgå från risker, verkliga händelser eller av allmänheten påtalade risker. Räddningstjänstförbundet skall till respektive medlemskommun rapportera de trafikolyckor som sker och följa upp om det är frekvent återkommande på samma platser. Vad det gäller vägverkets ansvarsområde informeras dessa med automatik. Räddningstjänstförbundet skall utöva tillsyn mot dessa anläggningar med farlig verksamhet i samarbete med medlemskommunernas miljöförvaltningar. Räddningstjänstförbundet skall påverka medlemskommunerna så att riskhänsyn tas vid samhällsplaneringen och i forum för utveckling. Räddningstjänstförbundet skall delta vid medlemskommunernas planering för extraordinära händelser. Ej utfört, utbildningstryck från andra har medfört svårighet att planera för utbildningen. Sker kontinuerligt Inriktning följs i enlighet med antaget handlingsprogram. VMKF har kommunicerat med vägverket ang säkerhetshöjande åtgärder både vid länsträffar och på kommunal nivå. Tillsyn påbörjad, tillsyn sker i samband med sk Sevesotillsyn Två nya objekt tillkommna Deltar aktivt i byggprocessen i samtliga medlemskommuner Räddningschefen har deltagit vid stabsövning i Kungsörs kommun, Köping och Arboga planeras öva/utbildas under

17 Ekonomiadministration Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. Enheten tar hand om ekonomi, kansli och informationsfrågor. Vi arbetar dessutom med post- och diariehantering samt sekreterarskap i förbundsdirektionen. Enheten består av ekonomichef och ekonomiassistent. Vad har hänt under året? Direktionen har haft sex sammanträden under året. Sammanträdena hålls enligt rullande schema växelvis i medlemskommunerna. Arbetet med det nya ekonomisystemet fortgår fortfarande och projektet har ännu inte inträtt i en förvaltningsfas. Det finns ännu problem att lösa för systemleverantören. Projektets styrgrupp arbetar vidare med problemet. Måluppfyllelse De målsättningar som enheten hade inför 2007 har till största delen uppnåtts. In och utbetalningar ska bokföras senast dagen efter som de har inkommit. Uppnåddes inte under semestern denna sommar Antal verifikat Upprätta kundfakturor maximalt en vecka efter att underlagen har inkommit. Detta har uppfyllts, förutom under tre sommarveckor. Antal kundfakturor Ekonomisk information ska löpande överlämnas till direktionen och förbundets verksamhetsansvariga. Har uppfyllts. Direktion och verksamhetsansvariga får information enligt tidplan samt löpande. Framtiden Under 2008 utökas förbundet med renhållningens kundtjänst. Detta innebär en förstärkning och kvalitetssäkring av förbundets administrativa service. I och med detta finns bättre förutsättningar för att säkra att arbetet fungerar utan större störningar vid frånvaro. Ett kontinuerligt arbete pågår för att se över rutiner och system. Detta för att upprätthålla och säkerhetsställa att våra åtaganden löses på ett effektivt sätt. Betala leverantörsfakturorna i rätt tid och med rätt belopp. Enstaka fakturor har betalats för sent. Detta beror på att företaget som skannar våra fakturor tar för många dagar på sig att få in fakturan i vårt system. Vissa korrigeringar har gjorts i leverantörsregistret där vi har angivit kortare betalningstid för att undvika förseningsavgifter. Antal lev. fakturor Ulrika Jonsson Olofsdotter Ekonomichef 17

18 IT/Teleavdelningen IT/teleavdelningen Verksamhetsbeskrivning IT/teleavdelningen består av verksamheterna IToch teleteknik samt telefonist- och receptionisttjänst. Avdelningen svarar för driften av det KAKgemensamma nätverket och telefoniverksamheten inklusive telefonisttjänst åt de tre medlemskommunerna. IT/teleavdelning har helhetsansvaret för IT-driften och användarsupport till kommunernas IT-och telefonianvändare. Måluppfyllelse Till 2007 togs nedanstående mål fram: IT Användarna i Köping och Kungsör ska vara nöjda med den service ITavdelningen tillhandahåller Tillgodose att systemen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Telefoni Användarna i medlemskommunerna ska vara nöjda med den service telefonifunktionen tillhandahåller Tillgodose att systemen har hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Inga mätningar är gjorda för Kvalitetsmätningar kommer att genomföras Dessa kommer tillsammans med tillgänglighetsrapporter, baserade på de verksamhetsöverenskommelser som träffats med medlemskommunerna, att utgöra en grund för framtida målsättning. IT Inom IT-området har två större projekt påbörjats: ITIL ett projekt för att höja kvaliteten på levererade tjänster inom IT-området samt plattformsmigrering, där en förstudie gjorts tillsammans med Köping och Kungsörs IT-samordnare i syfte att byta IT-miljö till Microsoftprodukter. Webbutveckling En KAK-gemensam webutvecklare har anställts from 1 april Övriga mindre projekt Uppgradering av samtliga datorer på grundskolorna i Köping till ett nyare operativsystem Införande av ett KAK gemensamt system för vattendebitering Uppgradering av Webmiljön. Årets viktiga händelser Telefoni Fortsatta kvalitetshöjande åtgärder har bedrivits under året och nya funktioner har införts. Under året har rutiner för debitering av anknytningar tagits fram. Medlemskommunerna kan nu på ett enkelt sätt se sina samlade telefonikostnader. 18

19 Framtidsbedömning med utgångspunkt från årets resultat IT/teleavdelningen finansieras genom en styckekostnad per PC- respektive per teleanknytning. För 2007 uppgick dessa till (se tabell nedan) Kostnad Köping Kungsör Arboga Administrativ kr 1) - PC Utbildnings PC 2) 2) - Teleanknytning kr kr kr 1) Totalsumma fakturerades där en fördelning per PC kommer att göras för ) För 2008 kommer en styckekostnad att beräknas även för dessa. För 2008 är styckepriset oförändrat. En fördelning av kostnaden för utbildnings-pc kommer att göras. IT/Teleavdelningen Helpdesk flitigt nyttjad och viktig funktion inom förbundet. Ivan Jaska IT-chef 19

20 Avdelning inköp/krisberedskap I inköpsavdelningen ingår, förutom inköp, också andra specialistfunktioner, PuL-ombud och beredskapssamordnare, med placering i kommunhuset i Kungsör samt renhållningschef med placering vid Sjötullsvägen i Köping. Inom inköpsfunktionen finns 1½ tjänst som inköpare/upphandlare med ansvar för att genomföra upphandlingar, främst inom varu- och tjänsteområdena för ägarkommunernas räkning. Upphandlingar sker enskilt per kommun eller för de tre kommunerna tillsammans. Under 2007 har ca 40 upphandlingar genomförts och ett antal nya upphandlingar påbörjats. Dessa upphandlingar avser både objektsupphandlingar och ramavtalsupphandlingar; främst inom varuoch tjänsteområdet. Upphandlingarna har genomförts, dels för enskilda kommuner eller kommunala bolag, dels gemensamt för kommuner och bolag. Upphandlingarna har genomförts i egen regi, men också i samverkan med kommunerna i Örebro län, Verva och Kommentus. Särskilt kan nämnas två upphandlingar som slutförts under första halvåret 2007, vilka varit särskilt komplicerade ur såväl teknisk som upphandlingsmässig synpunkt, nämligen ett nytt personal- och lönesystem och en entreprenör för transport och insamling av hushållsavfall. Utbildning i offentlig upphandling för företagare och kommunala tjänstemän har hållits i Arboga och Köping. En sådan utbildning är planerad att hållas i januari 2008 i Kungsör. Ett första steg för införande av elektronisk handel har tagits efter ett möte med en representant för Sveriges Kommuner & Landsting. Under 2008 kommer ytterligare steg att tas för att påbörja införandet. PuL-ombudet har en halvtidstjänst. Ägarkommunernas olika nämnder utsåg under perioden maj - september personuppgiftsombudet. Arbetet med att inventera kommunernas personregister påbörjades sedan och i samband med detta besöktes förvaltningarna och blev informerade om personuppgiftslagen (PuL) och Personuppgiftsförordningen. Vid träffarna framkom att det saknas riktlinjer för hanteringen av personuppgifter, varför ett förslag till generella riktlinjer nu arbetas fram. Ett informationsmaterial kommer också att utarbetas och presenteras för ägarkommunerna. Beredskapssamordnaren har en heltidstjänst. Hon har bistått respektive kommuner med revidering av krishanterings- och informationsplaner. Utbildnings- och övningsschema under mandatperioden är framtaget. Beredskapssamordnaren har varit med och organiserat, genomfört utbildning och övning för olika krisgrupper i kommunerna. Säkerhetssidorna på kommunernas hemsidor har reviderats alternativt upprättats. Beredskapssamordnaren finns med på Länsstyrelsen i ett antal arbetsgrupper för kommunerna. I två av kommunernas säkerhetsgrupper har beredskapssamordnaren varit med att ta fram förslag på säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet. Arbetet med ett krishanteringsråd har påbörjats. En renhållningschef på heltid finns sedan 1 oktober. Renhållningschefen har under hösten tagit fram budget för ny renhållningstaxa för kommunerna samt informationsmaterial till hushållen om kommunalförbundets renhållningsansvar. I stället för en föreslagen 4-procentig höjning av renhållningstaxan, har kommunalförbundet kunnat erbjuda en 1-procentig sänkning av taxan totalt sett. Från 1 januari 2008 kommer kommunalförbundet också att överta kundtjänstfunktionen från VafabMiljö. Jan Eriksson Chef avd inköp 20

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

Foto: Anders Geidemark

Foto: Anders Geidemark Foto: Anders Geidemark Budget 2011 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal

Vision för den administrativa avdelningen. Målstruktur. Nyckeltal Fällande gäss Foto: Anders Geidemark Budget 2012 2 Allmänt Västra Mälardalens Räddningstjänstförbund upphörde att gälla 2005-12-31 för att, 2006-01-01 uppstå under det nya namnet Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Läs mer

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, 57 Antagen av Surahammars kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Stengärdet, Kungsör Årsredovisning 2011 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foton: Anders Geidemark, Maria Andersson, egna foton VMKF Innehåll Förbundets

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK

VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE RUM 2012-12 - 04. Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda VERKSAMHETSBESÖK MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/ MODERATERNA I VÄRMLAND Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se VERKSAMHETSBESÖK - RÄDDNINGSTJÄNSTEN / BRANDKÅREN BESÖKET ÄGDE

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Trygghetsbokslut 2011

Trygghetsbokslut 2011 Trygghetsbokslut 11 Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes? 8 Vårt insatsarbete 8 Vårt förebyggande

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst

Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst Johan Hermelin, Strategihuset AB Version 1.5 2012-03-16 Förbundsordning för Räddningstjänsten Väst 1. Medlemmar, namn och säte Förbundets namn är Räddningstjänsten Väst och förbundet har sitt säte i Varberg.

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret

Årsredovisning 2014, Drätselkontoret. Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Årsredovisning 2014, Drätselkontoret 1 Köpings kommun 2 Årsredovisning 2014, Drätselkontoret Året som gått: Det påbörjade arbetet med beslutsstödsystem har fortsatt genom att utveckla och förenkla för

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. Bilaga 1 2012-11-26 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Götaland, nedan benämnt

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11 Sida 1 (15) Paragrafer 41 (52) Plats och tid SOS Alarm AB, Göteborg, klockan 13.20 15.35 Beslutande Christer Johansson, ordförande Dan Hovskär, vice ordförande Per-Erik Thurén Bo Wallin, tjänstgörande

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Delårsrapport 2009. Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Delårsrapport Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift.3 Operativ verksamhet 4-5 Förebyggande verksamhet...6 Utbildningsverksamheten 7-8 Övrigt under perioden..8 Direktionen..9 Organisation

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer