STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär (18)

2 1. ANBUDSINBJUDAN INLEDNING BESTÄLLARE UPPHANDLINGSFORM UPPHANDLINGSANVISNING UPPHANDLANDE ENHET ANBUDSTIDENS UTGÅNG PRISANGIVELSER ADRESSERING OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS ANTAGANDE AV ANBUD ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BESTÄLLARE: BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Uppdragsform Ersättningsform FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förteckning över förfrågningsunderlag: Frågor under anbudstiden ANBUD Anbuds form och innehåll Kompletteringar till anbud Anbuds giltighetstid Adressering ANBUDSUTVÄRDERING Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare Prövning av anbud Meddelande om beslut efter anbudsprövning, s.k. tilldelningsbeslut Tecknande av kontrakt AVTALSFÖRESKRIFTER Uppdragets omfattning Organisation Genomförande av uppdraget Tider Ansvar Information Ersättning Betalning Avbeställning, hävning Tvist PRODUKTIONSFAKTA/ANBUDSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR ANBUD OMBUD EVENTUELLA UNDERENTREPRENÖRER JURIDISK FÖRSÄKRAN (18)

3 1. ANBUDSINBJUDAN 1.1 Inledning Stockholms Stadsteater AB inbjuder Er att lämna anbud avseende avtal för hyrbilar. Avtalet kommer att gälla från och med till och med med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år, dock längst till Beställare Beställare för denna upphandling är: Parkteatern, Stockholms Stadsteater AB, ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. 1.3 Upphandlingsform Upphandlingen kommer att ske enligt Lagen om offentlig upphandling som en förenklad upphandling (18)

4 2. UPPHANDLINGSANVISNING 2.1 Upphandlande enhet Parkteatern - Stockholms Stadsteater AB Box Stockholm Organisationsnummer: Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Växeln på Beridarbansgatan 5 stänger kl: inget brevinkast finns. 2.3 Prisangivelser Priser skall anges enligt uppställning, Produktionsfakta. Samtliga offererade priser skall vara angivna exklusive mervärdesskatt och vara fasta utan index för avtalsperioden. Eventuell prisjustering vid utnyttjande av förlängningsmöjligheten anges i Administrativa föreskrifter. 2.4 Adressering Anbudsinlämning - Anbud i förseglat kuvert med neutralt omslag skall märkas: Anbud - Hyrbilar - Stadsteatern. Och tillsändas beställaren på nedanstående adress före anbudstidens slut. Stockholms Stadsteater AB Parkteatern Att: Helena Smeds Box Stockholm 2.5 Offentlighet och sekretess Beställaren lyder under offentlighetsprincipen. Anbud är i princip hemliga till dess att tilldelning offentliggjorts. Efter denna tidpunkt blir alla anbud enligt huvudregeln offentliga. Sekretess kan dock fortsättningsvis råda bland annat om anbudsgivaren av särskild anledning kan antas lida skada om uppgiften röjs. 2.6 Antagande av anbud Stockholms Stadsteater AB, Parkteatern avser att teckna avtal med en (1) anbudsgivare för sommarens verksamhet. Beställaren förbehåller sig rätten att anta anbud i sin helhet utan föregående förhandling. Upphandlingen anses inte vara formellt avslutad förrän giltigt upphandlingskontrakt slutits. Stockholms Stadsteater AB har en utarbetad miljöpolicy och är i huvudsak intresserad av att samarbeta med anbudsgivare som har detsamma. I de fall anbudsgivaren har en utarbetad miljöpolicy skall den bifogas anbudet (18)

5 3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upphandling avser: Hyrbilar; Stockholms Stadsteater, Parkteatern, sommaren 2011 med möjlighet till förlängning år 2012 & Beställare: Stockholms Stadsteater AB Org nr: Box STOCKHOLM Kontaktperson: Helena Smeds 3.2 Begrepp och förkortningar I denna handling förekommer följande begrepp med nedanstående innebörd: Ramavtal: Avrop: Innehåller villkor för hyrbilar. Vid avropet fastställs uppdragets omfattning, prissättning m.m. och vad som utgör leverantörens åtagande i förhållande till beställare enligt ramavtal. Avropsbekräftelse: Skriftlig bekräftelse med villkor enligt avrop för uppdrag. Uppdrag: Uppkommer genom ett avrop 3.3 Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling Uppdragsform Uppdragsformen innebär att leverantören ensam svarar för hela uppdraget direkt mot beställaren. Ramavtal kommer att upprättas med en (1) anbudslämnare, baserat på lägst pris Ersättningsform Ersättningsformen är styck- eller enhetspris (18)

6 3.4 Förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag: 1. Anbudsinbjudan daterad Upphandlingsanvisning daterad Administrativa föreskrifter daterade Produktionsfakta daterade Produktionsfakta kommer att förändras inför avrop 5. Anbudsformulär Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer i förfrågningsunderlaget mot varandra stridande uppgifter gäller handlingarna i ovan nämnda ordning Frågor under anbudstiden Beställarens handläggare under anbudstiden: Kontaktperson: Helena Smeds Det är viktigt att ev. frågeställningar klargörs före anbudstidens utgång då möjligheterna till klargöranden och förtydliganden är begränsade vid upphandlingsförfarande. Anbudsgivare skall inkomma med eventuella frågor skriftligt per e-post. Svar på frågor tillställs alla som efterfrågat förfrågningsunderlaget. 3.5 Anbud Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligen i ett (1) exemplar och undertecknat av behörig företrädare för Anbudsgivaren. Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och vara komplett, vid äventyr att annars kunna bli förkastat. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av största vikt att anbudsgivare redan från första början offererar så fördelaktiga villkor som möjligt. Alla formella krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda för att anbud ska kunna prövas. Anbud skall vara skrivet på svenska och avges i svenska kronor (SEK). Alla uppgifter enligt bifogat Produktionsfakta skall lämnas. Anbudet skall innehålla bevis om att ställda krav på anbudsgivaren uppfylls. Anbud som inte är kompletta riskerar att inte tas upp till prövning. En grundförutsättning för att ett lämnat anbud skall kunna beaktas vid utvärderingen är att anbudsgivaren uppfyller samtliga kvalificeringskrav oavsett om kravet avser krav på anbudsgivaren, uppdraget eller avtalsvillkoren. Anbud som inte uppfyller kvalificeringskrav eller innehåller reservationer kommer att förkastas. Upphandlande enhet har inte skyldighet att begära in komplettering av ofullständigt anbud (18)

7 3.5.2 Kompletteringar till anbud Utöver ovanstående skall anbudsgivare lämna: Kopia på försäkringsbevis som visar att försäkringen är tecknad och betald. Kopia på f-skattebevis Kopia på senaste årsredovisning samt revisionsberättelse Anbuds giltighetstid Anbud skall vara bindande i två månader från anbudstidens utgång Adressering Anbud skall ställas till: Stockholms Stadsteater Parkteatern Att: Helena Smeds Box Stockholm Besöksadress: Beridarbansgatan 5. Växeln är öppen till kl: Inget brevinkast finns. OBS! Anbud och kuvert skall vara märkta: Anbud - Hyrbilar - Stadsteatern. 3.6 Anbudsutvärdering Anbudsöppning Anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång och i närvaro av de, minst två, som beställaren utsett handlägga ärendet. Vid sammanträdet förs protokoll i vilket anges dag för sammanträdet, de närvarandes namn och dag för anbudets infordran samt förteckning över inkomna anbud Prövning av anbudsgivare Beställaren kommer att pröva anbudsgivaren med hänsyn till nedan angivna faktorer (18)

8 Lagenliga krav Anbudsgivare och eventuella UE kommer att uteslutas från att deltaga i upphandlingen om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter, skatt eller andra lagstadgade avgifter i Sverige eller i det land han är registrerad. i något väsentligt hänseende har låtit blir att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. ej är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom. är föremål för utredning eller har en dom som överklagats, om inte skriftlig motivering bifogats anbudet som styrker att dito inte påverkar kontraktets utförande. Ovanstående försäkring avser den senaste tolvmånadersperioden räknat från den dag då försäkran undertecknas Finansiella krav och ekonomisk ställning En förutsättning för att leverantören ska kunna upphandlas är att leverantören har den ekonomiska stabilitet mätt i normala redovisningsmått som erfordras vid denna typ av uppdrag. Beställaren accepterar inte anbudsgivare med skatteskulder och kan komma att begära ut uppgifter från Upplysningscentralen (UC), Svea Online el dyl. eller för utomnordiskt företag från likvärdigt kreditvärderingsinstitut i det egna landet. Företaget ska ha en ekonomisk stabilitet som utvisar en uthållig soliditet motsvarande minst 15 % enligt Upplysningscentralen (UC) e.d. eller för utomnordiskt företag från likvärdigt kreditvärderingsinstitut i det egna landet under minst de två senaste avslutade verksamhetsåren. I de fall lägre nyckeltal redovisas skall anbudsgivare ändå anses uppfylla dessa krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att han innehar motsvarande stabilitet. Företagets senaste årsredovisning skall ha tillstyrkts utan anmärkning av revisor. I de fall anmärkning finns, ska anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnat en sådan styrkt förklaring (av utomstående part) att det kan anses klarlagt att han vidtagit rättelse, (bör bifogas anbudet) Krav på service Ett krav är att utbytesbil levereras till plats inom Stockholms Stad som beställaren uppger om den hyrda bilen är skadad eller trasig (18)

9 Försäkringar Företages försäkringar skall gälla vid: Olyckfall (personal) & stöld/skadegörelse (utrustning) Ansvar mot tredje part Prövning av anbud Stockholms Stadsteater kommer att anta det anbudet med lägst pris till viss volym, under förutsättning att samtliga skall krav uppfylls Meddelande om beslut efter anbudsprövning, s.k. tilldelningsbeslut Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Enligt LOU skall varje anbudsgivare upplysas om beslutet och skälen därtill när beslut om leverantör och anbud fattats, s.k. tilldelningsbeslut. Sådana upplysningar skall lämnas genast eller snarast möjligt. Anbudsgivaren är enligt LOU bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar enligt ovan. Så snart beslut om antagande av anbudsgivare tagits (tilldelningsbeslut) kommer detta att omgående meddelas samtliga anbudsgivare per e-post eller brev Tecknande av kontrakt Avtal mellan Beställaren och de anbudsgivare som tilldelas uppdraget sluts genom upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal som den upphandlande enheten ingår avseende upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling och som undertecknas av parterna. Avtalet kommer att villkoras av att detta avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt Lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. 3.7 Avtalsföreskrifter Uppdragets omfattning Uppdragets omfattning meddelas vid avrop. Avrop skall ske skriftligen eller i brådskande fall per telefon varefter uppdraget utan dröjsmål bekräftas skriftligt Leveransavtal Ett övergripande avtal kommer att tecknas mellan parterna baserat på detta förfrågningsunderlag Organisation Beställarens ombud och projektledare för enskilda projekt meddelas vid avrop. Eventuell ändring meddelas skriftligt Leverantörens kontaktorganisation Leverantörens organisation för enskilda tryckeriuppdrag samt avtalsfrågor skall fastställas senast i samband med att avtal tecknas Beställarens kontaktorganisation Ombud för Stockholms stadsteater AB Parkteatern, Helena Smeds, producent (18)

10 3.7.3 Genomförande av uppdraget Leverantören skall genomföra sitt uppdrag baserat på en definierad beställning vad gäller volym, kvalitet, leveranstider, leveransplats/-er m.m. Leverantören skall genom noggrann planering säkerställa att leveranstider och budget hålls. Leverantören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Med svart arbetskraft avses personer för vilka leverantören inte innehåller och inbetalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag därom. Leverantörens personal och personal hos eventuella underleverantörer skall ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap för genomförande av uppdraget Tider Avtalstid, uppsägningstid, förlängning Ramavtalet gäller från och med till och med med möjlighet till förlängning med ett plus ett (1+1) år, dock längst till Om avtalet skall upphöra utan förlängning skall det skriftligen sägas upp av Beställaren senast tre månader före avtalstidens utgång. Görs inte detta förlängs avtalet ytterligare ett år. Observera att Beställaren har ensidig rätt att besluta om uppsägning av avtalet. Avtalet upphör utan särskild uppsägningstid vid avtalstidens slut Tidplan Uppdrag skall utföras enligt överenskomna tider. Tider skall dokumenteras i uppdragsbekräftelse. Leverantören ansvarar för att tider och eventuella deltider dokumenteras Vite vid försening Beställaren är, om ej annan överenskommelse träffas, berättigad att av leverantören erhålla vite efter fastställd försening av leverans med tio tusen kr (10.000:-) Ansvar Ansvarstidens början Ansvarstiden räknas från beställning till dess uppdraget blivit slutfört. Om denna tidpunkt inte kan dokumenteras gäller att uppdrag anses slutfört samma dag som godkänd slutfaktura på uppdraget har mottagits av beställaren Skadeståndsskyldighet Leverantören ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören, Leverantörens anställda eller i övrigt av Leverantören anlitade (18)

11 Sekretess Person anlitad av Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagt uppgift. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga har upphört. Leverantören förbinder sig att göra de medarbetare som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess Information Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta ramavtal marknadsföra andra tjänster än de som av Beställaren godkänts att ingå i avtalet Ersättning Pris på respektive produkt skall vara fast utan index fram till Part äger därefter möjlighet att begära justering av avtalade priser enligt Ersättning för kostnadsändring tjänster Samtliga ersättningar skall vara fasta utan index eller annan reglering fram till Vid eventuell förlängning av ramavtalet skall ersättningen för varje eventuell förlängning av avtalsperioden regleras enligt arbetskostnadsindex SNI 92, kolumn J+K, för den del av priset som avser personalkostnader, arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, Företagstjänster). Som basmånad gäller februari Regleringsmånad är februari månad före varje förlängningstid av avtalet. Beräkningsgrund för prisändringens storlek skall vara 80 procent av det avtalade priset och träder ikraft per 1 maj varje aktuell avtalsperiod. De indexreglerade arvodena skall därefter fastställas för att gälla för nästkommande avtalsperiod Ersättning för kostnadsändring produkter Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas minst en månad före ikraftträdandet. Motparten skall skriftligen godkänna justeringen. Prisändring får tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att motparten godkänt förändringen. Av parterna godkänd prisförändring skall gälla fast under minst ett år. Endast ersättning som har fastställts skriftligt får användas vid fakturering, vid äventyr att beställaren häver avtalet. Observera att Beställaren har en ensidig rätt att förlänga avtalet Ersättning för ändringar och tillägg Eventuell ersättning enligt ovan bestäms i samband med avrop. Ersättning för ändrings- och tilläggsbeställningar utgår endast om de skriftligt beställts av beställaren. Leverantören skall utan dröjsmål redovisa offert på tilläggsarbeten Särskild ersättning Samtliga priser gäller fritt levererat till av Beställaren angiven mottagare inom Stockholms län inkluderat emballage och liknande (18)

12 Betalning Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter av beställaren mottagen faktura på godkänt arbete. Faktura skall vara öresavrundad till närmaste hela krontal. Betalningstid är 30 dagar efter hos beställaren ankomststämplad faktura. Faktura erhållen under månaderna juni, juli, augusti och december skall betalas inom 45 dagar från mottagandet. Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej. Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. Faktura som inte är rätt märkt eller utställd på fel bolag, kan komma att återsändas utan åtgärd Fakturering Fakturering får ske högst en gång i månaden och efter fullständig och godkänd leverans. Fakturaadressen är: Stockholms Stadsteater Box Stockholm Beställarens inköpsordernummer, namn på den som beställt uppdraget, överenskommet pris för uppdraget samt tidigare fakturerat belopp anges i fakturan. Delfakturor eller à-contofakturor skall åtföljas av bilagor som dokumenterar utfört arbete. Faktura som inte uppfyller dessa villkor kommer att sändas tillbaka för rättelse. Om uppdraget ersätts mot timersättning skall antalet arbetstimmar och timersättning anges för var och en av de personer som har varit sysselsatta med uppdraget. Eventuell dröjsmålsränta betalas enligt 6 räntelagen. Fakturor avseende dröjsmålsränta för belopp mindre än 100 kronor exkl. moms per faktura accepteras ej. Vid samlingsfaktura måste varje delbelopp uppgå till minst 100 kronor exkl. moms för att fakturan skall accepteras. Beställaren äger rätt att genom erforderlig granskning förvissa sig om att arbeten som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Om granskning ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering svarar leverantören för granskningskostnaden intill ett belopp motsvarande det krediterade Förskott Förskott medges ej (18)

13 3.7.9 Avbeställning, hävning Beställare har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, eller till den dag Beställare anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida upphörandet, under följande förutsättningar: Leveransförsening enligt tidplan inträffar vid fler än två tillfällen Leverantören i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tre (3) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller Leverantören är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges under Lagenliga krav. Anlitar leverantören vid fullgörande av detta avtal underkonsult, skall leverantören inta en med första stycket likalydande bestämmelse. Leverantören äger rätt att säga upp detta ramavtal till omedelbart upphörande om Beställaren i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Om leverantören brister i fullgörande av ovan angivna förpliktelser äger beställaren rätt att med omedelbar verkan och utan ersättningsskyldighet till leverantören häva detta avtal. Hävningsrätten enligt ovan skall inte verkställas om leverantören inom skälig tid vidtar bevisliga rättelser. Endast pris som har fastställts skriftligt får om avtalet har förlängts användas vid fakturering, vid äventyr att beställaren häver avtalet. Uppfyller leverantören inte längre förutsättningarna under vilka han erhållit uppdraget äger beställaren rätt att häva avtalet. Om hävandet sker på grundval av ovan nämnda skäl eller av skäl enligt ALG 02, är leverantören skyldig att ersätta beställaren den kostnadsökning som på grund av hävandet uppkommer för uppdragets färdigställande, samt den skada hävandet i övrigt åsamkar beställaren. Beställaren är efter hävandet berättigad att själv utföra återstående arbeten eller låta desamma övertas av annan och utföras till det pris, som utan föregående tävlan kan betingas. Om leverantören, eller dennes underleverantör, bryter mot i vår tid gällande antidiskrimineringslag i Sverige kan Beställaren åberopa hävning av avtalet. Avtal kommer dock inte att hävas om Leverantören, eller dennes underleverantör omedelbart vidtar rättelse eller andra åtgärder i syfte att uppnå efterlevnad av lagarna eller om överträdelsen anses som ringa Tvist Tvist mellan parterna rörande bestämmelserna i ramavtal med underavtal skall avgöras vid allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans, om parterna inte kan enas om annat (18)

14 4 Produktionsfakta/anbudsunderlag Vid tidpunkten för utskicket av detta underlag är exakta speldatum eller projekt ännu inte beslutade. Specificera de olika kostnaderna. I anbudet skall ingå: Pris per dygn baserat på: Lastbil, C -klass Ca m3 med bakgavel lyft, Bil Maj 2 juli Lätta lastbilar, B-klass Ca 17 m3 med bakgavel lyft, Bil Maj juli. Bil Juni juli. Bil Juni juli. 10 m3 med inlast från sidan Bil Aug Aug. Rabatter vid långtidshyra Tidsperiod juni augusti Service. Ett krav är att utbytesbil levereras till plats inom Stockholms Stad som beställaren uppger om den hyrda bilen är skadad eller trasig. Ange även jourorganisation helger kvällar (18)

15 5. Anbudsformulär 5.1 Anbud Datum: Anbudsgivande företag: Organisationsnummer: Adress: Kontaktperson: Telefonnummer: Mailadress: Kort redogörelse för hur anbudsgivaren avser att lägga upp samarbetet med Beställarens kontakter samt eventuella underleverantörer: Bifoga: Detaljerad beräkning med produktionsfakta som underlag F-skattebevis Försäkringsbevis Senaste årsredovisning Revisionsberättelse Företagets miljöpolicy (18)

16 5.2 Ombud Bekräftelse att vi accepterar villkoren enligt avtalsdokumenten som grund för ett eventuellt ramavtal. Vårt ombud är: Frågor med anledningen av detta anbud besvaras av: Namn: Adress: Postadress: Telefon/fax: Mobiltelefon: E-post: Ort och datum Företagets namn Organisationsnummer Underskrift av behörig Namnförtydligande Med ovanstående underskrift vidimeras lämnade priser, intyg och att ställda skallkrav uppfylls samt att anbudet är bindande till (18)

17 5.3 Eventuella Underentreprenörer Företagets namn Ansvarsområde Organisationsnummer (18)

18 5.4 Juridisk försäkran Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på anbudslämnare för att få delta eller erhålla avtal vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Underskrift skall ske på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren underleverantörer skall anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav. Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att kräva tilldelad leverantör på skadestånd. Företagets namn: Organisationsnummer: Försäkran om konkursfrihet. Försäkran om frihet från näringsförbud. Försäkran att ansökan om likvidation icke skett. Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Ovanstående försäkras på heder och samvete Ort och datum Underskrift av behörig Namnförtydligande (18)

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Stadskontoret Personalavdelningen

Stadskontoret Personalavdelningen Stadskontoret Personalavdelningen 1(11) 2012-01-24 Upphandling av konferensservice, konferenslokal, kost och logi för Landskrona stads chefsutbildning inom projektet Jämlika Landskrona 2012 Malin Hansson

Läs mer

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59

Anbudslämnare 1. ANBUDSINBJUDAN. Anbud: 1.1. Inbjudan till upphandling. 1.2. Om Karolinska Institutet 2011-11-25. Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Anbud 2011-11-25 Upphandlingsansvarig Karolinska Institutet Marie Eklund Upphandling Fruktkorgar 11057/UF-5000/2011-107 Sista anbudsdag: 2011-11-25 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer