STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär (18)

2 1. ANBUDSINBJUDAN INLEDNING BESTÄLLARE UPPHANDLINGSFORM UPPHANDLINGSANVISNING UPPHANDLANDE ENHET ANBUDSTIDENS UTGÅNG PRISANGIVELSER ADRESSERING OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS ANTAGANDE AV ANBUD ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BESTÄLLARE: BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Uppdragsform Ersättningsform FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förteckning över förfrågningsunderlag: Frågor under anbudstiden ANBUD Anbuds form och innehåll Kompletteringar till anbud Anbuds giltighetstid Adressering ANBUDSUTVÄRDERING Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare Prövning av anbud Meddelande om beslut efter anbudsprövning, s.k. tilldelningsbeslut Tecknande av kontrakt AVTALSFÖRESKRIFTER Uppdragets omfattning Organisation Genomförande av uppdraget Tider Ansvar Information Ersättning Betalning Avbeställning, hävning Tvist PRODUKTIONSFAKTA/ANBUDSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR ANBUD OMBUD EVENTUELLA UNDERENTREPRENÖRER JURIDISK FÖRSÄKRAN (18)

3 1. ANBUDSINBJUDAN 1.1 Inledning Stockholms Stadsteater AB inbjuder Er att lämna anbud avseende avtal för hyrbilar. Avtalet kommer att gälla från och med till och med med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år, dock längst till Beställare Beställare för denna upphandling är: Parkteatern, Stockholms Stadsteater AB, ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. 1.3 Upphandlingsform Upphandlingen kommer att ske enligt Lagen om offentlig upphandling som en förenklad upphandling (18)

4 2. UPPHANDLINGSANVISNING 2.1 Upphandlande enhet Parkteatern - Stockholms Stadsteater AB Box Stockholm Organisationsnummer: Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Växeln på Beridarbansgatan 5 stänger kl: inget brevinkast finns. 2.3 Prisangivelser Priser skall anges enligt uppställning, Produktionsfakta. Samtliga offererade priser skall vara angivna exklusive mervärdesskatt och vara fasta utan index för avtalsperioden. Eventuell prisjustering vid utnyttjande av förlängningsmöjligheten anges i Administrativa föreskrifter. 2.4 Adressering Anbudsinlämning - Anbud i förseglat kuvert med neutralt omslag skall märkas: Anbud - Hyrbilar - Stadsteatern. Och tillsändas beställaren på nedanstående adress före anbudstidens slut. Stockholms Stadsteater AB Parkteatern Att: Helena Smeds Box Stockholm 2.5 Offentlighet och sekretess Beställaren lyder under offentlighetsprincipen. Anbud är i princip hemliga till dess att tilldelning offentliggjorts. Efter denna tidpunkt blir alla anbud enligt huvudregeln offentliga. Sekretess kan dock fortsättningsvis råda bland annat om anbudsgivaren av särskild anledning kan antas lida skada om uppgiften röjs. 2.6 Antagande av anbud Stockholms Stadsteater AB, Parkteatern avser att teckna avtal med en (1) anbudsgivare för sommarens verksamhet. Beställaren förbehåller sig rätten att anta anbud i sin helhet utan föregående förhandling. Upphandlingen anses inte vara formellt avslutad förrän giltigt upphandlingskontrakt slutits. Stockholms Stadsteater AB har en utarbetad miljöpolicy och är i huvudsak intresserad av att samarbeta med anbudsgivare som har detsamma. I de fall anbudsgivaren har en utarbetad miljöpolicy skall den bifogas anbudet (18)

5 3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upphandling avser: Hyrbilar; Stockholms Stadsteater, Parkteatern, sommaren 2011 med möjlighet till förlängning år 2012 & Beställare: Stockholms Stadsteater AB Org nr: Box STOCKHOLM Kontaktperson: Helena Smeds 3.2 Begrepp och förkortningar I denna handling förekommer följande begrepp med nedanstående innebörd: Ramavtal: Avrop: Innehåller villkor för hyrbilar. Vid avropet fastställs uppdragets omfattning, prissättning m.m. och vad som utgör leverantörens åtagande i förhållande till beställare enligt ramavtal. Avropsbekräftelse: Skriftlig bekräftelse med villkor enligt avrop för uppdrag. Uppdrag: Uppkommer genom ett avrop 3.3 Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling Uppdragsform Uppdragsformen innebär att leverantören ensam svarar för hela uppdraget direkt mot beställaren. Ramavtal kommer att upprättas med en (1) anbudslämnare, baserat på lägst pris Ersättningsform Ersättningsformen är styck- eller enhetspris (18)

6 3.4 Förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag: 1. Anbudsinbjudan daterad Upphandlingsanvisning daterad Administrativa föreskrifter daterade Produktionsfakta daterade Produktionsfakta kommer att förändras inför avrop 5. Anbudsformulär Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer i förfrågningsunderlaget mot varandra stridande uppgifter gäller handlingarna i ovan nämnda ordning Frågor under anbudstiden Beställarens handläggare under anbudstiden: Kontaktperson: Helena Smeds Det är viktigt att ev. frågeställningar klargörs före anbudstidens utgång då möjligheterna till klargöranden och förtydliganden är begränsade vid upphandlingsförfarande. Anbudsgivare skall inkomma med eventuella frågor skriftligt per e-post. Svar på frågor tillställs alla som efterfrågat förfrågningsunderlaget. 3.5 Anbud Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligen i ett (1) exemplar och undertecknat av behörig företrädare för Anbudsgivaren. Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och vara komplett, vid äventyr att annars kunna bli förkastat. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av största vikt att anbudsgivare redan från första början offererar så fördelaktiga villkor som möjligt. Alla formella krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda för att anbud ska kunna prövas. Anbud skall vara skrivet på svenska och avges i svenska kronor (SEK). Alla uppgifter enligt bifogat Produktionsfakta skall lämnas. Anbudet skall innehålla bevis om att ställda krav på anbudsgivaren uppfylls. Anbud som inte är kompletta riskerar att inte tas upp till prövning. En grundförutsättning för att ett lämnat anbud skall kunna beaktas vid utvärderingen är att anbudsgivaren uppfyller samtliga kvalificeringskrav oavsett om kravet avser krav på anbudsgivaren, uppdraget eller avtalsvillkoren. Anbud som inte uppfyller kvalificeringskrav eller innehåller reservationer kommer att förkastas. Upphandlande enhet har inte skyldighet att begära in komplettering av ofullständigt anbud (18)

7 3.5.2 Kompletteringar till anbud Utöver ovanstående skall anbudsgivare lämna: Kopia på försäkringsbevis som visar att försäkringen är tecknad och betald. Kopia på f-skattebevis Kopia på senaste årsredovisning samt revisionsberättelse Anbuds giltighetstid Anbud skall vara bindande i två månader från anbudstidens utgång Adressering Anbud skall ställas till: Stockholms Stadsteater Parkteatern Att: Helena Smeds Box Stockholm Besöksadress: Beridarbansgatan 5. Växeln är öppen till kl: Inget brevinkast finns. OBS! Anbud och kuvert skall vara märkta: Anbud - Hyrbilar - Stadsteatern. 3.6 Anbudsutvärdering Anbudsöppning Anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång och i närvaro av de, minst två, som beställaren utsett handlägga ärendet. Vid sammanträdet förs protokoll i vilket anges dag för sammanträdet, de närvarandes namn och dag för anbudets infordran samt förteckning över inkomna anbud Prövning av anbudsgivare Beställaren kommer att pröva anbudsgivaren med hänsyn till nedan angivna faktorer (18)

8 Lagenliga krav Anbudsgivare och eventuella UE kommer att uteslutas från att deltaga i upphandlingen om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter, skatt eller andra lagstadgade avgifter i Sverige eller i det land han är registrerad. i något väsentligt hänseende har låtit blir att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. ej är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom. är föremål för utredning eller har en dom som överklagats, om inte skriftlig motivering bifogats anbudet som styrker att dito inte påverkar kontraktets utförande. Ovanstående försäkring avser den senaste tolvmånadersperioden räknat från den dag då försäkran undertecknas Finansiella krav och ekonomisk ställning En förutsättning för att leverantören ska kunna upphandlas är att leverantören har den ekonomiska stabilitet mätt i normala redovisningsmått som erfordras vid denna typ av uppdrag. Beställaren accepterar inte anbudsgivare med skatteskulder och kan komma att begära ut uppgifter från Upplysningscentralen (UC), Svea Online el dyl. eller för utomnordiskt företag från likvärdigt kreditvärderingsinstitut i det egna landet. Företaget ska ha en ekonomisk stabilitet som utvisar en uthållig soliditet motsvarande minst 15 % enligt Upplysningscentralen (UC) e.d. eller för utomnordiskt företag från likvärdigt kreditvärderingsinstitut i det egna landet under minst de två senaste avslutade verksamhetsåren. I de fall lägre nyckeltal redovisas skall anbudsgivare ändå anses uppfylla dessa krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att han innehar motsvarande stabilitet. Företagets senaste årsredovisning skall ha tillstyrkts utan anmärkning av revisor. I de fall anmärkning finns, ska anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnat en sådan styrkt förklaring (av utomstående part) att det kan anses klarlagt att han vidtagit rättelse, (bör bifogas anbudet) Krav på service Ett krav är att utbytesbil levereras till plats inom Stockholms Stad som beställaren uppger om den hyrda bilen är skadad eller trasig (18)

9 Försäkringar Företages försäkringar skall gälla vid: Olyckfall (personal) & stöld/skadegörelse (utrustning) Ansvar mot tredje part Prövning av anbud Stockholms Stadsteater kommer att anta det anbudet med lägst pris till viss volym, under förutsättning att samtliga skall krav uppfylls Meddelande om beslut efter anbudsprövning, s.k. tilldelningsbeslut Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Enligt LOU skall varje anbudsgivare upplysas om beslutet och skälen därtill när beslut om leverantör och anbud fattats, s.k. tilldelningsbeslut. Sådana upplysningar skall lämnas genast eller snarast möjligt. Anbudsgivaren är enligt LOU bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar enligt ovan. Så snart beslut om antagande av anbudsgivare tagits (tilldelningsbeslut) kommer detta att omgående meddelas samtliga anbudsgivare per e-post eller brev Tecknande av kontrakt Avtal mellan Beställaren och de anbudsgivare som tilldelas uppdraget sluts genom upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal som den upphandlande enheten ingår avseende upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling och som undertecknas av parterna. Avtalet kommer att villkoras av att detta avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt Lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. 3.7 Avtalsföreskrifter Uppdragets omfattning Uppdragets omfattning meddelas vid avrop. Avrop skall ske skriftligen eller i brådskande fall per telefon varefter uppdraget utan dröjsmål bekräftas skriftligt Leveransavtal Ett övergripande avtal kommer att tecknas mellan parterna baserat på detta förfrågningsunderlag Organisation Beställarens ombud och projektledare för enskilda projekt meddelas vid avrop. Eventuell ändring meddelas skriftligt Leverantörens kontaktorganisation Leverantörens organisation för enskilda tryckeriuppdrag samt avtalsfrågor skall fastställas senast i samband med att avtal tecknas Beställarens kontaktorganisation Ombud för Stockholms stadsteater AB Parkteatern, Helena Smeds, producent (18)

10 3.7.3 Genomförande av uppdraget Leverantören skall genomföra sitt uppdrag baserat på en definierad beställning vad gäller volym, kvalitet, leveranstider, leveransplats/-er m.m. Leverantören skall genom noggrann planering säkerställa att leveranstider och budget hålls. Leverantören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Med svart arbetskraft avses personer för vilka leverantören inte innehåller och inbetalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag därom. Leverantörens personal och personal hos eventuella underleverantörer skall ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap för genomförande av uppdraget Tider Avtalstid, uppsägningstid, förlängning Ramavtalet gäller från och med till och med med möjlighet till förlängning med ett plus ett (1+1) år, dock längst till Om avtalet skall upphöra utan förlängning skall det skriftligen sägas upp av Beställaren senast tre månader före avtalstidens utgång. Görs inte detta förlängs avtalet ytterligare ett år. Observera att Beställaren har ensidig rätt att besluta om uppsägning av avtalet. Avtalet upphör utan särskild uppsägningstid vid avtalstidens slut Tidplan Uppdrag skall utföras enligt överenskomna tider. Tider skall dokumenteras i uppdragsbekräftelse. Leverantören ansvarar för att tider och eventuella deltider dokumenteras Vite vid försening Beställaren är, om ej annan överenskommelse träffas, berättigad att av leverantören erhålla vite efter fastställd försening av leverans med tio tusen kr (10.000:-) Ansvar Ansvarstidens början Ansvarstiden räknas från beställning till dess uppdraget blivit slutfört. Om denna tidpunkt inte kan dokumenteras gäller att uppdrag anses slutfört samma dag som godkänd slutfaktura på uppdraget har mottagits av beställaren Skadeståndsskyldighet Leverantören ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören, Leverantörens anställda eller i övrigt av Leverantören anlitade (18)

11 Sekretess Person anlitad av Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagt uppgift. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga har upphört. Leverantören förbinder sig att göra de medarbetare som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess Information Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta ramavtal marknadsföra andra tjänster än de som av Beställaren godkänts att ingå i avtalet Ersättning Pris på respektive produkt skall vara fast utan index fram till Part äger därefter möjlighet att begära justering av avtalade priser enligt Ersättning för kostnadsändring tjänster Samtliga ersättningar skall vara fasta utan index eller annan reglering fram till Vid eventuell förlängning av ramavtalet skall ersättningen för varje eventuell förlängning av avtalsperioden regleras enligt arbetskostnadsindex SNI 92, kolumn J+K, för den del av priset som avser personalkostnader, arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, Företagstjänster). Som basmånad gäller februari Regleringsmånad är februari månad före varje förlängningstid av avtalet. Beräkningsgrund för prisändringens storlek skall vara 80 procent av det avtalade priset och träder ikraft per 1 maj varje aktuell avtalsperiod. De indexreglerade arvodena skall därefter fastställas för att gälla för nästkommande avtalsperiod Ersättning för kostnadsändring produkter Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas minst en månad före ikraftträdandet. Motparten skall skriftligen godkänna justeringen. Prisändring får tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att motparten godkänt förändringen. Av parterna godkänd prisförändring skall gälla fast under minst ett år. Endast ersättning som har fastställts skriftligt får användas vid fakturering, vid äventyr att beställaren häver avtalet. Observera att Beställaren har en ensidig rätt att förlänga avtalet Ersättning för ändringar och tillägg Eventuell ersättning enligt ovan bestäms i samband med avrop. Ersättning för ändrings- och tilläggsbeställningar utgår endast om de skriftligt beställts av beställaren. Leverantören skall utan dröjsmål redovisa offert på tilläggsarbeten Särskild ersättning Samtliga priser gäller fritt levererat till av Beställaren angiven mottagare inom Stockholms län inkluderat emballage och liknande (18)

12 Betalning Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter av beställaren mottagen faktura på godkänt arbete. Faktura skall vara öresavrundad till närmaste hela krontal. Betalningstid är 30 dagar efter hos beställaren ankomststämplad faktura. Faktura erhållen under månaderna juni, juli, augusti och december skall betalas inom 45 dagar från mottagandet. Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej. Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. Faktura som inte är rätt märkt eller utställd på fel bolag, kan komma att återsändas utan åtgärd Fakturering Fakturering får ske högst en gång i månaden och efter fullständig och godkänd leverans. Fakturaadressen är: Stockholms Stadsteater Box Stockholm Beställarens inköpsordernummer, namn på den som beställt uppdraget, överenskommet pris för uppdraget samt tidigare fakturerat belopp anges i fakturan. Delfakturor eller à-contofakturor skall åtföljas av bilagor som dokumenterar utfört arbete. Faktura som inte uppfyller dessa villkor kommer att sändas tillbaka för rättelse. Om uppdraget ersätts mot timersättning skall antalet arbetstimmar och timersättning anges för var och en av de personer som har varit sysselsatta med uppdraget. Eventuell dröjsmålsränta betalas enligt 6 räntelagen. Fakturor avseende dröjsmålsränta för belopp mindre än 100 kronor exkl. moms per faktura accepteras ej. Vid samlingsfaktura måste varje delbelopp uppgå till minst 100 kronor exkl. moms för att fakturan skall accepteras. Beställaren äger rätt att genom erforderlig granskning förvissa sig om att arbeten som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Om granskning ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering svarar leverantören för granskningskostnaden intill ett belopp motsvarande det krediterade Förskott Förskott medges ej (18)

13 3.7.9 Avbeställning, hävning Beställare har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, eller till den dag Beställare anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida upphörandet, under följande förutsättningar: Leveransförsening enligt tidplan inträffar vid fler än två tillfällen Leverantören i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tre (3) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller Leverantören är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges under Lagenliga krav. Anlitar leverantören vid fullgörande av detta avtal underkonsult, skall leverantören inta en med första stycket likalydande bestämmelse. Leverantören äger rätt att säga upp detta ramavtal till omedelbart upphörande om Beställaren i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Om leverantören brister i fullgörande av ovan angivna förpliktelser äger beställaren rätt att med omedelbar verkan och utan ersättningsskyldighet till leverantören häva detta avtal. Hävningsrätten enligt ovan skall inte verkställas om leverantören inom skälig tid vidtar bevisliga rättelser. Endast pris som har fastställts skriftligt får om avtalet har förlängts användas vid fakturering, vid äventyr att beställaren häver avtalet. Uppfyller leverantören inte längre förutsättningarna under vilka han erhållit uppdraget äger beställaren rätt att häva avtalet. Om hävandet sker på grundval av ovan nämnda skäl eller av skäl enligt ALG 02, är leverantören skyldig att ersätta beställaren den kostnadsökning som på grund av hävandet uppkommer för uppdragets färdigställande, samt den skada hävandet i övrigt åsamkar beställaren. Beställaren är efter hävandet berättigad att själv utföra återstående arbeten eller låta desamma övertas av annan och utföras till det pris, som utan föregående tävlan kan betingas. Om leverantören, eller dennes underleverantör, bryter mot i vår tid gällande antidiskrimineringslag i Sverige kan Beställaren åberopa hävning av avtalet. Avtal kommer dock inte att hävas om Leverantören, eller dennes underleverantör omedelbart vidtar rättelse eller andra åtgärder i syfte att uppnå efterlevnad av lagarna eller om överträdelsen anses som ringa Tvist Tvist mellan parterna rörande bestämmelserna i ramavtal med underavtal skall avgöras vid allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans, om parterna inte kan enas om annat (18)

14 4 Produktionsfakta/anbudsunderlag Vid tidpunkten för utskicket av detta underlag är exakta speldatum eller projekt ännu inte beslutade. Specificera de olika kostnaderna. I anbudet skall ingå: Pris per dygn baserat på: Lastbil, C -klass Ca m3 med bakgavel lyft, Bil Maj 2 juli Lätta lastbilar, B-klass Ca 17 m3 med bakgavel lyft, Bil Maj juli. Bil Juni juli. Bil Juni juli. 10 m3 med inlast från sidan Bil Aug Aug. Rabatter vid långtidshyra Tidsperiod juni augusti Service. Ett krav är att utbytesbil levereras till plats inom Stockholms Stad som beställaren uppger om den hyrda bilen är skadad eller trasig. Ange även jourorganisation helger kvällar (18)

15 5. Anbudsformulär 5.1 Anbud Datum: Anbudsgivande företag: Organisationsnummer: Adress: Kontaktperson: Telefonnummer: Mailadress: Kort redogörelse för hur anbudsgivaren avser att lägga upp samarbetet med Beställarens kontakter samt eventuella underleverantörer: Bifoga: Detaljerad beräkning med produktionsfakta som underlag F-skattebevis Försäkringsbevis Senaste årsredovisning Revisionsberättelse Företagets miljöpolicy (18)

16 5.2 Ombud Bekräftelse att vi accepterar villkoren enligt avtalsdokumenten som grund för ett eventuellt ramavtal. Vårt ombud är: Frågor med anledningen av detta anbud besvaras av: Namn: Adress: Postadress: Telefon/fax: Mobiltelefon: E-post: Ort och datum Företagets namn Organisationsnummer Underskrift av behörig Namnförtydligande Med ovanstående underskrift vidimeras lämnade priser, intyg och att ställda skallkrav uppfylls samt att anbudet är bindande till (18)

17 5.3 Eventuella Underentreprenörer Företagets namn Ansvarsområde Organisationsnummer (18)

18 5.4 Juridisk försäkran Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på anbudslämnare för att få delta eller erhålla avtal vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Underskrift skall ske på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren underleverantörer skall anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav. Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att kräva tilldelad leverantör på skadestånd. Företagets namn: Organisationsnummer: Försäkran om konkursfrihet. Försäkran om frihet från näringsförbud. Försäkran att ansökan om likvidation icke skett. Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Ovanstående försäkras på heder och samvete Ort och datum Underskrift av behörig Namnförtydligande (18)

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer