STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN"

Transkript

1 STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling Hyrbilar Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär (18)

2 1. ANBUDSINBJUDAN INLEDNING BESTÄLLARE UPPHANDLINGSFORM UPPHANDLINGSANVISNING UPPHANDLANDE ENHET ANBUDSTIDENS UTGÅNG PRISANGIVELSER ADRESSERING OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS ANTAGANDE AV ANBUD ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BESTÄLLARE: BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Uppdragsform Ersättningsform FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förteckning över förfrågningsunderlag: Frågor under anbudstiden ANBUD Anbuds form och innehåll Kompletteringar till anbud Anbuds giltighetstid Adressering ANBUDSUTVÄRDERING Anbudsöppning Prövning av anbudsgivare Prövning av anbud Meddelande om beslut efter anbudsprövning, s.k. tilldelningsbeslut Tecknande av kontrakt AVTALSFÖRESKRIFTER Uppdragets omfattning Organisation Genomförande av uppdraget Tider Ansvar Information Ersättning Betalning Avbeställning, hävning Tvist PRODUKTIONSFAKTA/ANBUDSUNDERLAG ANBUDSFORMULÄR ANBUD OMBUD EVENTUELLA UNDERENTREPRENÖRER JURIDISK FÖRSÄKRAN (18)

3 1. ANBUDSINBJUDAN 1.1 Inledning Stockholms Stadsteater AB inbjuder Er att lämna anbud avseende avtal för hyrbilar. Avtalet kommer att gälla från och med till och med med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år, dock längst till Beställare Beställare för denna upphandling är: Parkteatern, Stockholms Stadsteater AB, ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. 1.3 Upphandlingsform Upphandlingen kommer att ske enligt Lagen om offentlig upphandling som en förenklad upphandling (18)

4 2. UPPHANDLINGSANVISNING 2.1 Upphandlande enhet Parkteatern - Stockholms Stadsteater AB Box Stockholm Organisationsnummer: Anbudstidens utgång Anbud skall vara beställaren tillhanda senast Växeln på Beridarbansgatan 5 stänger kl: inget brevinkast finns. 2.3 Prisangivelser Priser skall anges enligt uppställning, Produktionsfakta. Samtliga offererade priser skall vara angivna exklusive mervärdesskatt och vara fasta utan index för avtalsperioden. Eventuell prisjustering vid utnyttjande av förlängningsmöjligheten anges i Administrativa föreskrifter. 2.4 Adressering Anbudsinlämning - Anbud i förseglat kuvert med neutralt omslag skall märkas: Anbud - Hyrbilar - Stadsteatern. Och tillsändas beställaren på nedanstående adress före anbudstidens slut. Stockholms Stadsteater AB Parkteatern Att: Helena Smeds Box Stockholm 2.5 Offentlighet och sekretess Beställaren lyder under offentlighetsprincipen. Anbud är i princip hemliga till dess att tilldelning offentliggjorts. Efter denna tidpunkt blir alla anbud enligt huvudregeln offentliga. Sekretess kan dock fortsättningsvis råda bland annat om anbudsgivaren av särskild anledning kan antas lida skada om uppgiften röjs. 2.6 Antagande av anbud Stockholms Stadsteater AB, Parkteatern avser att teckna avtal med en (1) anbudsgivare för sommarens verksamhet. Beställaren förbehåller sig rätten att anta anbud i sin helhet utan föregående förhandling. Upphandlingen anses inte vara formellt avslutad förrän giltigt upphandlingskontrakt slutits. Stockholms Stadsteater AB har en utarbetad miljöpolicy och är i huvudsak intresserad av att samarbeta med anbudsgivare som har detsamma. I de fall anbudsgivaren har en utarbetad miljöpolicy skall den bifogas anbudet (18)

5 3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upphandling avser: Hyrbilar; Stockholms Stadsteater, Parkteatern, sommaren 2011 med möjlighet till förlängning år 2012 & Beställare: Stockholms Stadsteater AB Org nr: Box STOCKHOLM Kontaktperson: Helena Smeds 3.2 Begrepp och förkortningar I denna handling förekommer följande begrepp med nedanstående innebörd: Ramavtal: Avrop: Innehåller villkor för hyrbilar. Vid avropet fastställs uppdragets omfattning, prissättning m.m. och vad som utgör leverantörens åtagande i förhållande till beställare enligt ramavtal. Avropsbekräftelse: Skriftlig bekräftelse med villkor enligt avrop för uppdrag. Uppdrag: Uppkommer genom ett avrop 3.3 Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling Uppdragsform Uppdragsformen innebär att leverantören ensam svarar för hela uppdraget direkt mot beställaren. Ramavtal kommer att upprättas med en (1) anbudslämnare, baserat på lägst pris Ersättningsform Ersättningsformen är styck- eller enhetspris (18)

6 3.4 Förfrågningsunderlag Förteckning över förfrågningsunderlag: 1. Anbudsinbjudan daterad Upphandlingsanvisning daterad Administrativa föreskrifter daterade Produktionsfakta daterade Produktionsfakta kommer att förändras inför avrop 5. Anbudsformulär Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer i förfrågningsunderlaget mot varandra stridande uppgifter gäller handlingarna i ovan nämnda ordning Frågor under anbudstiden Beställarens handläggare under anbudstiden: Kontaktperson: Helena Smeds Det är viktigt att ev. frågeställningar klargörs före anbudstidens utgång då möjligheterna till klargöranden och förtydliganden är begränsade vid upphandlingsförfarande. Anbudsgivare skall inkomma med eventuella frågor skriftligt per e-post. Svar på frågor tillställs alla som efterfrågat förfrågningsunderlaget. 3.5 Anbud Anbuds form och innehåll Anbud skall lämnas skriftligen i ett (1) exemplar och undertecknat av behörig företrädare för Anbudsgivaren. Anbud skall följa förfrågningsunderlaget och vara komplett, vid äventyr att annars kunna bli förkastat. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det är därför av största vikt att anbudsgivare redan från första början offererar så fördelaktiga villkor som möjligt. Alla formella krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda för att anbud ska kunna prövas. Anbud skall vara skrivet på svenska och avges i svenska kronor (SEK). Alla uppgifter enligt bifogat Produktionsfakta skall lämnas. Anbudet skall innehålla bevis om att ställda krav på anbudsgivaren uppfylls. Anbud som inte är kompletta riskerar att inte tas upp till prövning. En grundförutsättning för att ett lämnat anbud skall kunna beaktas vid utvärderingen är att anbudsgivaren uppfyller samtliga kvalificeringskrav oavsett om kravet avser krav på anbudsgivaren, uppdraget eller avtalsvillkoren. Anbud som inte uppfyller kvalificeringskrav eller innehåller reservationer kommer att förkastas. Upphandlande enhet har inte skyldighet att begära in komplettering av ofullständigt anbud (18)

7 3.5.2 Kompletteringar till anbud Utöver ovanstående skall anbudsgivare lämna: Kopia på försäkringsbevis som visar att försäkringen är tecknad och betald. Kopia på f-skattebevis Kopia på senaste årsredovisning samt revisionsberättelse Anbuds giltighetstid Anbud skall vara bindande i två månader från anbudstidens utgång Adressering Anbud skall ställas till: Stockholms Stadsteater Parkteatern Att: Helena Smeds Box Stockholm Besöksadress: Beridarbansgatan 5. Växeln är öppen till kl: Inget brevinkast finns. OBS! Anbud och kuvert skall vara märkta: Anbud - Hyrbilar - Stadsteatern. 3.6 Anbudsutvärdering Anbudsöppning Anbudsöppning sker snarast efter anbudstidens utgång och i närvaro av de, minst två, som beställaren utsett handlägga ärendet. Vid sammanträdet förs protokoll i vilket anges dag för sammanträdet, de närvarandes namn och dag för anbudets infordran samt förteckning över inkomna anbud Prövning av anbudsgivare Beställaren kommer att pröva anbudsgivaren med hänsyn till nedan angivna faktorer (18)

8 Lagenliga krav Anbudsgivare och eventuella UE kommer att uteslutas från att deltaga i upphandlingen om denne: är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter, skatt eller andra lagstadgade avgifter i Sverige eller i det land han är registrerad. i något väsentligt hänseende har låtit blir att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts. ej är registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. är dömd för brott avseende olaga diskriminering eller ådömd skadestånd enligt diskrimineringslagstiftningen enligt lagakraftvunnen dom. är föremål för utredning eller har en dom som överklagats, om inte skriftlig motivering bifogats anbudet som styrker att dito inte påverkar kontraktets utförande. Ovanstående försäkring avser den senaste tolvmånadersperioden räknat från den dag då försäkran undertecknas Finansiella krav och ekonomisk ställning En förutsättning för att leverantören ska kunna upphandlas är att leverantören har den ekonomiska stabilitet mätt i normala redovisningsmått som erfordras vid denna typ av uppdrag. Beställaren accepterar inte anbudsgivare med skatteskulder och kan komma att begära ut uppgifter från Upplysningscentralen (UC), Svea Online el dyl. eller för utomnordiskt företag från likvärdigt kreditvärderingsinstitut i det egna landet. Företaget ska ha en ekonomisk stabilitet som utvisar en uthållig soliditet motsvarande minst 15 % enligt Upplysningscentralen (UC) e.d. eller för utomnordiskt företag från likvärdigt kreditvärderingsinstitut i det egna landet under minst de två senaste avslutade verksamhetsåren. I de fall lägre nyckeltal redovisas skall anbudsgivare ändå anses uppfylla dessa krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att han innehar motsvarande stabilitet. Företagets senaste årsredovisning skall ha tillstyrkts utan anmärkning av revisor. I de fall anmärkning finns, ska anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnat en sådan styrkt förklaring (av utomstående part) att det kan anses klarlagt att han vidtagit rättelse, (bör bifogas anbudet) Krav på service Ett krav är att utbytesbil levereras till plats inom Stockholms Stad som beställaren uppger om den hyrda bilen är skadad eller trasig (18)

9 Försäkringar Företages försäkringar skall gälla vid: Olyckfall (personal) & stöld/skadegörelse (utrustning) Ansvar mot tredje part Prövning av anbud Stockholms Stadsteater kommer att anta det anbudet med lägst pris till viss volym, under förutsättning att samtliga skall krav uppfylls Meddelande om beslut efter anbudsprövning, s.k. tilldelningsbeslut Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, kommer att lämnas skriftligt besked härom. Enligt LOU skall varje anbudsgivare upplysas om beslutet och skälen därtill när beslut om leverantör och anbud fattats, s.k. tilldelningsbeslut. Sådana upplysningar skall lämnas genast eller snarast möjligt. Anbudsgivaren är enligt LOU bunden av sitt anbud även om anbudsgivaren fått upplysningar enligt ovan. Så snart beslut om antagande av anbudsgivare tagits (tilldelningsbeslut) kommer detta att omgående meddelas samtliga anbudsgivare per e-post eller brev Tecknande av kontrakt Avtal mellan Beställaren och de anbudsgivare som tilldelas uppdraget sluts genom upphandlingskontrakt. Med upphandlingskontrakt avses ett skriftligt avtal som den upphandlande enheten ingår avseende upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling och som undertecknas av parterna. Avtalet kommer att villkoras av att detta avtal gäller under förutsättning att beslut inte fattas enligt Lagen om offentlig upphandling om att upphandlingen skall göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse gjorts. 3.7 Avtalsföreskrifter Uppdragets omfattning Uppdragets omfattning meddelas vid avrop. Avrop skall ske skriftligen eller i brådskande fall per telefon varefter uppdraget utan dröjsmål bekräftas skriftligt Leveransavtal Ett övergripande avtal kommer att tecknas mellan parterna baserat på detta förfrågningsunderlag Organisation Beställarens ombud och projektledare för enskilda projekt meddelas vid avrop. Eventuell ändring meddelas skriftligt Leverantörens kontaktorganisation Leverantörens organisation för enskilda tryckeriuppdrag samt avtalsfrågor skall fastställas senast i samband med att avtal tecknas Beställarens kontaktorganisation Ombud för Stockholms stadsteater AB Parkteatern, Helena Smeds, producent (18)

10 3.7.3 Genomförande av uppdraget Leverantören skall genomföra sitt uppdrag baserat på en definierad beställning vad gäller volym, kvalitet, leveranstider, leveransplats/-er m.m. Leverantören skall genom noggrann planering säkerställa att leveranstider och budget hålls. Leverantören förbinder sig att inte anlita s.k. svart arbetskraft. Med svart arbetskraft avses personer för vilka leverantören inte innehåller och inbetalar källskatt och arbetsgivaravgifter i enlighet med gällande lag därom. Leverantörens personal och personal hos eventuella underleverantörer skall ha erforderlig utbildning, erfarenhet, behörighet och språkkunskap för genomförande av uppdraget Tider Avtalstid, uppsägningstid, förlängning Ramavtalet gäller från och med till och med med möjlighet till förlängning med ett plus ett (1+1) år, dock längst till Om avtalet skall upphöra utan förlängning skall det skriftligen sägas upp av Beställaren senast tre månader före avtalstidens utgång. Görs inte detta förlängs avtalet ytterligare ett år. Observera att Beställaren har ensidig rätt att besluta om uppsägning av avtalet. Avtalet upphör utan särskild uppsägningstid vid avtalstidens slut Tidplan Uppdrag skall utföras enligt överenskomna tider. Tider skall dokumenteras i uppdragsbekräftelse. Leverantören ansvarar för att tider och eventuella deltider dokumenteras Vite vid försening Beställaren är, om ej annan överenskommelse träffas, berättigad att av leverantören erhålla vite efter fastställd försening av leverans med tio tusen kr (10.000:-) Ansvar Ansvarstidens början Ansvarstiden räknas från beställning till dess uppdraget blivit slutfört. Om denna tidpunkt inte kan dokumenteras gäller att uppdrag anses slutfört samma dag som godkänd slutfaktura på uppdraget har mottagits av beställaren Skadeståndsskyldighet Leverantören ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören, Leverantörens anställda eller i övrigt av Leverantören anlitade (18)

11 Sekretess Person anlitad av Leverantören får inte röja eller utnyttja sekretessbelagt uppgift. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget ifråga har upphört. Leverantören förbinder sig att göra de medarbetare som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess Information Leverantören äger inte rätt att med hänvisning till detta ramavtal marknadsföra andra tjänster än de som av Beställaren godkänts att ingå i avtalet Ersättning Pris på respektive produkt skall vara fast utan index fram till Part äger därefter möjlighet att begära justering av avtalade priser enligt Ersättning för kostnadsändring tjänster Samtliga ersättningar skall vara fasta utan index eller annan reglering fram till Vid eventuell förlängning av ramavtalet skall ersättningen för varje eventuell förlängning av avtalsperioden regleras enligt arbetskostnadsindex SNI 92, kolumn J+K, för den del av priset som avser personalkostnader, arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor, Företagstjänster). Som basmånad gäller februari Regleringsmånad är februari månad före varje förlängningstid av avtalet. Beräkningsgrund för prisändringens storlek skall vara 80 procent av det avtalade priset och träder ikraft per 1 maj varje aktuell avtalsperiod. De indexreglerade arvodena skall därefter fastställas för att gälla för nästkommande avtalsperiod Ersättning för kostnadsändring produkter Begäran om prisjustering skall skriftligen anmälas minst en månad före ikraftträdandet. Motparten skall skriftligen godkänna justeringen. Prisändring får tillämpas tidigast vid närmast påföljande kalendermånadsskifte efter att motparten godkänt förändringen. Av parterna godkänd prisförändring skall gälla fast under minst ett år. Endast ersättning som har fastställts skriftligt får användas vid fakturering, vid äventyr att beställaren häver avtalet. Observera att Beställaren har en ensidig rätt att förlänga avtalet Ersättning för ändringar och tillägg Eventuell ersättning enligt ovan bestäms i samband med avrop. Ersättning för ändrings- och tilläggsbeställningar utgår endast om de skriftligt beställts av beställaren. Leverantören skall utan dröjsmål redovisa offert på tilläggsarbeten Särskild ersättning Samtliga priser gäller fritt levererat till av Beställaren angiven mottagare inom Stockholms län inkluderat emballage och liknande (18)

12 Betalning Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter av beställaren mottagen faktura på godkänt arbete. Faktura skall vara öresavrundad till närmaste hela krontal. Betalningstid är 30 dagar efter hos beställaren ankomststämplad faktura. Faktura erhållen under månaderna juni, juli, augusti och december skall betalas inom 45 dagar från mottagandet. Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter utgår ej. Samlingsfakturor accepteras endast efter särskild överenskommelse. Faktura som inte är rätt märkt eller utställd på fel bolag, kan komma att återsändas utan åtgärd Fakturering Fakturering får ske högst en gång i månaden och efter fullständig och godkänd leverans. Fakturaadressen är: Stockholms Stadsteater Box Stockholm Beställarens inköpsordernummer, namn på den som beställt uppdraget, överenskommet pris för uppdraget samt tidigare fakturerat belopp anges i fakturan. Delfakturor eller à-contofakturor skall åtföljas av bilagor som dokumenterar utfört arbete. Faktura som inte uppfyller dessa villkor kommer att sändas tillbaka för rättelse. Om uppdraget ersätts mot timersättning skall antalet arbetstimmar och timersättning anges för var och en av de personer som har varit sysselsatta med uppdraget. Eventuell dröjsmålsränta betalas enligt 6 räntelagen. Fakturor avseende dröjsmålsränta för belopp mindre än 100 kronor exkl. moms per faktura accepteras ej. Vid samlingsfaktura måste varje delbelopp uppgå till minst 100 kronor exkl. moms för att fakturan skall accepteras. Beställaren äger rätt att genom erforderlig granskning förvissa sig om att arbeten som anges i faktura motsvaras av utfört arbete. Om granskning ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering svarar leverantören för granskningskostnaden intill ett belopp motsvarande det krediterade Förskott Förskott medges ej (18)

13 3.7.9 Avbeställning, hävning Beställare har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, eller till den dag Beställare anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida upphörandet, under följande förutsättningar: Leveransförsening enligt tidplan inträffar vid fler än två tillfällen Leverantören i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tre (3) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller Leverantören är föremål för åtgärder eller omfattas av förhållanden som anges under Lagenliga krav. Anlitar leverantören vid fullgörande av detta avtal underkonsult, skall leverantören inta en med första stycket likalydande bestämmelse. Leverantören äger rätt att säga upp detta ramavtal till omedelbart upphörande om Beställaren i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom. Om leverantören brister i fullgörande av ovan angivna förpliktelser äger beställaren rätt att med omedelbar verkan och utan ersättningsskyldighet till leverantören häva detta avtal. Hävningsrätten enligt ovan skall inte verkställas om leverantören inom skälig tid vidtar bevisliga rättelser. Endast pris som har fastställts skriftligt får om avtalet har förlängts användas vid fakturering, vid äventyr att beställaren häver avtalet. Uppfyller leverantören inte längre förutsättningarna under vilka han erhållit uppdraget äger beställaren rätt att häva avtalet. Om hävandet sker på grundval av ovan nämnda skäl eller av skäl enligt ALG 02, är leverantören skyldig att ersätta beställaren den kostnadsökning som på grund av hävandet uppkommer för uppdragets färdigställande, samt den skada hävandet i övrigt åsamkar beställaren. Beställaren är efter hävandet berättigad att själv utföra återstående arbeten eller låta desamma övertas av annan och utföras till det pris, som utan föregående tävlan kan betingas. Om leverantören, eller dennes underleverantör, bryter mot i vår tid gällande antidiskrimineringslag i Sverige kan Beställaren åberopa hävning av avtalet. Avtal kommer dock inte att hävas om Leverantören, eller dennes underleverantör omedelbart vidtar rättelse eller andra åtgärder i syfte att uppnå efterlevnad av lagarna eller om överträdelsen anses som ringa Tvist Tvist mellan parterna rörande bestämmelserna i ramavtal med underavtal skall avgöras vid allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans, om parterna inte kan enas om annat (18)

14 4 Produktionsfakta/anbudsunderlag Vid tidpunkten för utskicket av detta underlag är exakta speldatum eller projekt ännu inte beslutade. Specificera de olika kostnaderna. I anbudet skall ingå: Pris per dygn baserat på: Lastbil, C -klass Ca m3 med bakgavel lyft, Bil Maj 2 juli Lätta lastbilar, B-klass Ca 17 m3 med bakgavel lyft, Bil Maj juli. Bil Juni juli. Bil Juni juli. 10 m3 med inlast från sidan Bil Aug Aug. Rabatter vid långtidshyra Tidsperiod juni augusti Service. Ett krav är att utbytesbil levereras till plats inom Stockholms Stad som beställaren uppger om den hyrda bilen är skadad eller trasig. Ange även jourorganisation helger kvällar (18)

15 5. Anbudsformulär 5.1 Anbud Datum: Anbudsgivande företag: Organisationsnummer: Adress: Kontaktperson: Telefonnummer: Mailadress: Kort redogörelse för hur anbudsgivaren avser att lägga upp samarbetet med Beställarens kontakter samt eventuella underleverantörer: Bifoga: Detaljerad beräkning med produktionsfakta som underlag F-skattebevis Försäkringsbevis Senaste årsredovisning Revisionsberättelse Företagets miljöpolicy (18)

16 5.2 Ombud Bekräftelse att vi accepterar villkoren enligt avtalsdokumenten som grund för ett eventuellt ramavtal. Vårt ombud är: Frågor med anledningen av detta anbud besvaras av: Namn: Adress: Postadress: Telefon/fax: Mobiltelefon: E-post: Ort och datum Företagets namn Organisationsnummer Underskrift av behörig Namnförtydligande Med ovanstående underskrift vidimeras lämnade priser, intyg och att ställda skallkrav uppfylls samt att anbudet är bindande till (18)

17 5.3 Eventuella Underentreprenörer Företagets namn Ansvarsområde Organisationsnummer (18)

18 5.4 Juridisk försäkran Denna bilaga innebär att anbudslämnaren försäkrar ett antal juridiska krav som upphandlande enhet ställer på anbudslämnare för att få delta eller erhålla avtal vid upphandlingar som regleras enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Underskrift skall ske på heder och samvete och bifogas anbudet. Har anbudslämnaren underleverantörer skall anbudslämnaren ålägga denne samma krav och ett undertecknande innebär att anbudslämnaren styrker underleverantörens förpliktelse och intyg av ställda krav. Osant intygande innebär att eventuell tilldelning kan ogiltigförklaras och upphandlande enhet kan komma att kräva tilldelad leverantör på skadestånd. Företagets namn: Organisationsnummer: Försäkran om konkursfrihet. Försäkran om frihet från näringsförbud. Försäkran att ansökan om likvidation icke skett. Försäkran att anbudsgivaren/ansvariga personer i företagsledningen hos bolaget ej är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. Ovanstående försäkras på heder och samvete Ort och datum Underskrift av behörig Namnförtydligande (18)

STOCKHOLMS STADSTEATER

STOCKHOLMS STADSTEATER STOCKHOLMS STADSTEATER ANBUDSUNDERLAG Upphandling Transporter Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-02-08 2011-02-11 1 (21) 1. ANBUDSINBJUDAN...3

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN. ANBUDSUNDERLAG Upphandling ramavtal Hyra av ljudteknik

STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN. ANBUDSUNDERLAG Upphandling ramavtal Hyra av ljudteknik STOCKHOLMS STADSTEATER PARKTEATERN ANBUDSUNDERLAG Upphandling ramavtal Hyra av ljudteknik Anbudsinbjudan Upphandlingsanvisning Administrativa Föreskrifter Produktionsfakta Anbudsformulär 2011-01-31 2011-01-31

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Förfrågan avser: Projektledare

Förfrågan avser: Projektledare Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågningsunderlag 2009-06 Förfrågan avser: Projektledare Köpare Fiber Optic Valley AB Anbud tillhanda senast 2009-06-05 Anbudets giltighetstid 120 dagar efter sista anbudsdag

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer