Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin (c) Börje Hörnell (fp) Hans Isacsson (s) Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt (s) Övriga närvarande Se sid 108 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Isacsson Tekniska nämndens kansli , kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Hans Isacsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Kenneth Simonsson (m) Bengt Melin (spi) Cecilia Hettström (s) Heikki Tohka (s) Anders Ledskog Teknisk chef Johan Lewholt Ekonom, 102 Elisabeth Jardeby Ekonom, fastighet, 102 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, Emma Hagström Biolog, Birgitta Janestedt Gruppchef produktion, Fredrik Nilson Trafikingenjör 111 Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 101 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Till att justera dagens protokoll utses Hans Isacsson. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna.

4 Tekniska nämnden TN /TN 0054 Budgetuppföljning per Budgetuppföljningen för tekniska nämnden visar att de flesta enheterna följer budgeten. Budgetuppföljningen redovisar budgetavvikelser inom enheterna park och natur, kost och städ. Inom park och natur är det främst stormen Per och plusjobben som orsakar budgetavvikelsen. Inom kost är det kostnaderna för livsmedel och plusjobben som främst orsakar budgetavvikelsen. Inom städ är budgetavvikelsen liten och det är plusjobben som är orsaken. Tekniska förvaltningens skrivelse instämplad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Börje Hörnell, Hans Isacsson och Jan- Erik Hallgren. Tekniska nämndens beslut: 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att vid augustisammanträdet göra en detaljerad redovisning och förslag till handlingsprogram, inklusive ekologiska livsmedel, för kostenheten. 2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kostnaderna för plusjobben ska hanteras. KS, KLK-ekonomi, ekonomen, TNAU = 4 ex

5 Tekniska nämnden TN /TN 0056 Förslag till resultatmål för verksamheterna kost, städ, produktion, fastighet och gata I enlighet med dokumentet Roller och samspel har tekniska nämnden arbetat fram några förslag till resultatmål för verksamheterna kost, städ, produktion, fastighet och gata. Förslagen är framarbetade i dialog mellan tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Jan-Erik Hallgren, Börje Hörnell, Hans Lobell, Kenneth Simonsson, Cecilia Hettström och Heikki Tohka. Yrkanden Hans Lobell yrkar att målet för städenheten ska beredas vidare med konkreta siffror för 2006 års nivå till 2010 års nivå. Tekniska nämndens beslut: 1. Förslag till resultatmål för verksamheterna kost, produktion, fastighet och gata antas. 2. Målet för städenheten ska beredas vidare med konkreta siffror för 2006 års nivå till 2010 års nivå. TNAU, TK-chef = 2 ex

6 Tekniska nämnden TN /TN 0081 Samverkansavtal om kommunal energirådgivning För att tillgodose servicebehovet av kommunal energirådgivning har Boxholm, Finspång, Vadstena och Ödeshög och Motala samverkat i enlighet med ett samverkansavtal daterat Motala kommun har varit samordnings- och organisationsansvarig för energirådgivningsverksamheten och därmed haft personal anställd. Kommunernas samverkan har enligt avtalet varit inriktat på en femårsperiod från och med till Av den personal som idag finns anställd för uppdraget är en person fast anställd i Motala kommun och tre personer är projektanställda t o m Statliga bidrag utgår för denna verksamhet fram till Vilka bidrag som utgår efter detta datum är inte fastlagt men preliminärt kommer statliga bidrag även utgå efter men till 30% lägre nivå. För Motala kommuns del föreslås en fortsättning av kommunal energirådgivning ske i egen regi oavsett om ett statligt bidrag kommer att utgå eller ej. Den fast anställda energirådgivaren föreslås bli placerad inom tekniska förvaltningens fastighetsenhet där kommunal energirådgivning kan kompletteras med internt energiarbete inom kommunens egna fastigheter. Av denna anledning föreslås kommunstyrelsen besluta att samverkan om kommunal energirådgivning med Boxholm, Finspång, Vadstena och Ödeshögs kommuner upphör från och med och att berörda kommuner snarast meddelas detta beslut. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell. Yrkanden Hans Lobell yrkar bifall till liggande beslutsförslag. Tekniska nämndens beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta: 1. Samverkan om kommunal energirådgivning med Boxholm, Finspång, Vadstena och Ödeshögs kommuner upphör från och med KS, TK-chef = 2 ex

7 Tekniska nämnden TN /TN 0053 Yttrande över förfrågan angående reservatsbildning i Karshult Ett område med ädellövskog i Karshult bedöms av Länsstyrelsen i Östergötland ha så höga naturvärden att det formellt bör skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen har tidigare informerat privata markägare och önskar nu få kommunens synpunkter på ett kommande reservat i området. Det område som Länsstyrelsen föreslår som naturreservat sammanfaller till viss del med ett område som i kommunens översiktsplan utpekas som intressant för ny bostadsbebyggelse. En allsidig utredning och belysning av områdets bevarandevärden och förutsättningar för eventuell exploatering skall genomföras i samråd med bl a Länsstyrelsen. Först när detta genomförts finns underlag att ta ställning till frågan om reservatsbildning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämndens beslut: 1. Kommunen är för närvarande inte beredd att ta ställning till frågan om eventuellt bildande av naturreservat i Karshult. En allsidig utredning i enlighet med översiktsplanen skall genomföras. Denna får läggas till grund för ställningstagande till eventuellt inrättande av naturreservat. KS, park o natur = 2 ex

8 Tekniska nämnden TN /TN 0076 Yttrande över förslag till nya regionala miljömål för ett rikt växt- och djurliv Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram fyra regionala delmål för det nationella miljömålet, Ett rikt växt- och djurliv. För var och ett av delmålen finns det ett antal behovspunkter för att kunna föra arbetet framåt mot uppfyllande av miljömålet. De regionala delmålen konkretiserar och preciserar det nationella målet på ett tillfredsställande sätt. Park- och naturenheten anser bland annat att fler naturtyper där Östergötland har ett särskilt ansvar bör omfattas av delmålen samt att arbetet med rödlistan även bör omfatta den regionala rödlistan. Park- och naturenheten noterar även att arbetet med att uppfylla ett av delmålen går hand i hand med kommunens naturvårdsarbete. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson. Tekniska nämndens beslut: 1 Tekniska förvaltningens skrivelser överlämnas som tekniska nämndens yttrande över förslag till nya regionala delmål för det nationella miljömålet, Ett rikt växt- och djurliv. KS, park o natur = 2 ex

9 Tekniska nämnden TN /TN 0082 Information om inventeringsresultat av vedlevande insekter i Charlottenborg och Borensberg Under säsongen 2006 gjordes två insektsinventeringar i Borensberg och Motala inom ramen för naturvårdsprojekten Nära Paradis och Nära naturen i Charlottenborg. Det område som inventerades i Motala är ett grandominerat skogsparti öster om Grankulla i Charlottenborg. I Borensberg inventerades spridda ekar i och kring samhället. Syftet med inventeringen var att komplettera kunskapen om naturvärdena i den tätortsnära naturen för att få ett bättre underlag för skötsel, förvaltning och planering. Inventeringen riktades främst mot vedlevande skalbaggar och målet var att få en bild av om det förekommer rödlistade skalbaggar i de undersökta områdena och att sedan jämföra resultatet med andra liknande områden i länet. Rödlistade arter är missgynnade och hotade arter som enligt specifika kriterier bedöms löpa risk att försvinna från det område rödlistan avser, i detta fall Sverige. Av cirka 4400 skalbaggsarter är ungefär 1000 arter vedlevande. De vedlevande skalbaggarna utnyttjar vedens alla nedbrytningsstadier och olika arter finns i veden under olika stadier. En del lever av det näringsrika lagret, kambiet, mellan barken och veden medan andra utnyttjar den nedbrutna veden, mulmen, inne i den ihåliga trädstammen. Ett flertal olika faktorer påverkar sammansättningen och rikedomen av arter i veden, bland annat klimat, fragmentering av landskapet och trädslag. Inventeringen av vedlevande skalbaggar sker med hjälp av fönsterfällor och fallfällor. En fönsterfälla består av en plexiglasskiva med en 2-liters avlång bakform hängande under. Fällan placeras hängande från en gren på träden gärna i närheten av ett hål in i stammen och fångar de insekter som flyger. En fallfälla är en burk som placeras på det substrat som ska undersökas, under en ticka, på ett nedfallet träd, en högstubbe eller nedgrävd i mulmen inne i trädet. I ekarna i Borensberg hittades totalt 163 skalbaggsarter, av dessa är 10 arter rödlistade. Inventeringsresultat står sig bra i jämförelse med andra inventerade ekområden i länet och innebär att ekarna i Borensberg är högst rankade i hela västra länsdelen. Detta är ett överraskande fint resultat. I granskogen i Charlottenborg, Motala, noterades 101 skalbaggsarter varav två är rödlistade. Området står sig bra i jämförelse med andra undersökta granmiljöer i Östergötland. Naturvärdena i granskogen kommer att öka om merparten av den döda veden lämnas kvar och ny död ved tillkommer. Detta skogsområde intar en forts Park och natur = 1 ex

10 Tekniska nämnden TN 107 forts särställning eftersom det är tätortsnära och tillgängligt för många medborgare i Motala samtidigt som det hyser höga naturvärden. Granskogen är dessutom en länk mellan två andra områden med höga naturvärden i den vedlevande insektsfaunan, Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp. Inventeringsresultatet ger en djupare kännedom och en bredare bild om värdena i Charlottenborgs naturområde. Detta är ett tätortsnära naturområde där vi vill satsa på attraktiva boendemiljöer bland annat genom att kunna erbjuda ett rik och lättillgänglig närnatur. I områden där det rörliga friluftslivet ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet behöver skötselåtgärderna anpassas så att de gagnar allmänhetens behov vilket inte behöver stå i konflikt med naturvårdens intressen. Med hjälp av inventeringsresultaten kan skötselåtgärderna planeras så att de på bästa sätt gynnar hotade arter samtidigt som det rörliga friluftslivets intressen säkerställs. Inventeringen av spridda ekar i Borensberg visade att ekområdet är bland de mest värdefulla i den västra länsdelen. Detta mycket fina resultat är en viktig kunskap för skötsel av områdena och i framtida planering. Precis som i Charlottenborg är det här viktigt att sköta områdena så att de på bästa möjliga sätt gagnar både naturvärdena och det rörliga friluftslivet. För att bevara ekarnas naturvärden och ge dem möjlighet att utvecklas behöver den framtida planeringen ge möjlighet för ekområdena att ha kontakt eller bilda stråk. För att skapa ett engagemang och en ökad förståelse för naturen hos medborgarna är det viktigt att informera och sprida kunskap om naturen och dess värden. Information är mycket viktigt för att lyckas med åtgärder och restaureringar i den tätortsnära naturen. Inom projektet Nära naturen i Charlottenborg görs flera informationssatsningar, guidningar, vandringsleder med vägvisning och informationsskyltar. Inom projektet Nära Paradis i Borensberg har Dansättersskolan naturspår och park och naturenheten har haft guidning i området. Inom båda projekten ges information till de närboende för att förankra de arbeten som utförs. Inventeringsresultat är en av grunderna för informationen. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson och Cecilia Hettström. Tekniska nämnden tackar för informationen. Park och natur = 1 ex

11 Tekniska nämnden TN /TN 0083 Slutrapport lokalt naturvårdsprojekt "Markägarsamråd Naturvårdsprogram" Syftet med projekt Markägarsamråd Naturvårdsprogram var att ge markägare i Motala kommun individuell information om kända naturvärden på den egna fastigheten. Till grund användes Motala kommuns naturvårdsprogram. Tidplan för projektet var Projektet beviljades statliga bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Östergötland. Bidrag kan sökas för 50% av kostnaden. Kommunen är efter avslutat projekt skyldig att lämna in en slutrapport till Länsstyrelsen. Slutrapporten ska omfatta en redogörelse för genomförda åtgärder, uppnådda miljöeffekter, överensstämmelse med villkor, hur tidplanen följts samt att redovisa hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämndens beslut: 1. Slutrapporten för LONA projektet Markägarsamråd Naturvårdsprogram godkännes. Lsty via park o natur = 1 ex

12 Tekniska nämnden TN /TN 0084 Verksamhetsberättelse avseende tekniska förvaltningens säkerhetsarbete under år 2006 Varje nämnd ska upprätta verksamhetsberättelse över det säkerhetsarbete som utförts under föregående år. Motala har valt att leda säkerhetsarbetet, och de därtill kopplade försäkringsfrågorna, genom bildandet av en särskild säkerhetsgrupp. Det huvudsakliga arbetet ska dock ske ute i verksamheterna, det vill säga i den vanliga linjeorganisationen. För att underlätta författandet av verksamhetsberättelse, men också för att kunna göra jämförelser, har säkerhetsgruppen ställt samman en snabbenkät med 36 frågor. Enkäten, som nu användes för femte gången, har gått ut till samtliga enhetschefer. Enheternas bedömning av hur kriterierna uppfylls avgör den interna självrisknivån under år Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell och Hans Lobell. Tekniska nämndens beslut: 1. Verksamhetsberättelsen för säkerhetsarbetet 2006 godkännes. KS, TK-chef, B.J., gata, kost, städ, fastighet, park o natur, prod = 9 ex

13 Tekniska nämnden TN /TN 0057 Ledamöter i politisk styrgrupp för klimatfrågor Kommunstyrelsen har i sina strategidiskussioner om de kommungemensamma inriktningsmålen för perioden angivit fyra mål. Ett av dessa har rubriken Miljö/Samhällsbyggnad med följande inriktning: Motala kommun bygger sin verksamhet och samhällsplanering på långsiktigt hållbar livsmiljö. Avsikten är att ta fram en lokal handlingsplan som syftar till att i första hand bidra till att minska klimatförändringarna och i andra hand skapa beredskap för att hantera de klimatförändringar som trots detta ändå är oundvikliga. Planen upprättas utifrån en kartläggning som påbörjas redan under hösten Kartläggningen görs för att belysa inom vilka områden som åtgärder har störst effekt för att minska koldioxidutsläppen, såväl kort- som långsiktigt. I Motala kommuns årsredovisning för år 2006 finns ingen redovisning om kommunens miljöarbete. Det är naturligtvis en stor brist att en så stor organisation inte har någon samlad redovisning inom miljöområdet i sin årsredovisning. Därför är målsättningen att kommunen direkt efter sommaren återupptar inrapporteringen av miljönyckeltalen från verksamheterna så att en redovisning kan ske i 2007 års årsredovisning. Tekniska nämnden har väl utvecklade rutiner och kompetens inom miljöområdet. Det var även den nämnd som bäst uppfyllde miljönyckeltalen under förra året. Mot den bakgrunden att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för frågan och tekniska nämnden besitter sakkunskapen, föreslås att en politisk styrgrupp om fem personer tillsätts med ledamöter ur kommunstyrelsen och tekniska nämnden, varav tre från kommunstyrelsen och två från tekniska nämnden. De bör väljas under juni månad för att kunna påbörja arbetet direkt efter sommaren. Till styrgruppen bör knytas en gemensam tjänstemannagrupp från samma nämnder. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Jan-Erik Hallgren och Hans Lobell. Yrkanden Jan-Erik Hallgren yrkar att Hans Isacsson ska ingå i den politiska styrgruppen för klimatfrågor. Hans Lobell yrkar att Catarina Engström ska ingå i den politiska styrgruppen för klimatfrågor. forts KS, H.I., C.E. = 3 ex

14 Tekniska nämnden TN 110 forts Tekniska nämndens beslut: 1. Hans Isacsson och Catarina Engström är tekniska nämndens representanter i den politiska styrgruppen för klimatfrågor. KS, H.I., C.E. = 3 ex

15 Tekniska nämnden TN /TN 0086 Information om framtida miljöarbete inom trafiksektorn Ett förändrat synsätt på hur trafiklösningar ska utformas har börjat gälla. Idag finns miljöhänsynen alltid med. En liknande förändring skedde under 90-talet då trafiksäkerhet hamnade allt mer i fokus och tekniska förvaltningen anställde en trafiksäkerhetsinformatör. Flera av Sveriges kommuner har idag någon form av mål för miljöarbetet. Det finns många beprövade idéer runt om i Sverige och Europa. Miljöarbetet inom trafiksektorn ligger i linje med det klimatarbete som ska påbörjas i kommunen. När, den nu föräldralediga, trafikingenjören kommer tillbaka på halvtid i höst finns det resurser för att utbyta erfarenheter med redan pågående arbeten och anpassa/implementera lämpliga delar till Motala kommun. Arbetet kommer i ett initialskede att ha som delmål att kunna presentera en strategi för vilket arbete kommunen bör inrikta sig på före årsskiftet 2007/2008. Från och med 2008 och framåt ska framtida planering förhoppningsvis kunna följa strategin. Exempel på miljöarbeten är: * Pendlarparkeringar * Bilpool * Skolprojekt * Gröna fordon, hur kan andelen miljövänliga fordon öka * Samåkningstjänster * Echo driving Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Jan-Erik Hallgren, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen. Gata, ting, TNAU, akten = 4 ex

16 Tekniska nämnden TN /TN 0068 Lokalt producerad biogas Motala kommun har sedan lång tid tillbaka ett antal miljömål som finns i kommunala planer och program. Kommunen skall Verka för att utsläpp av luftföroreningar begränsas så mycket som möjligt. Sprida kunskap och begränsa utsläpp av luftföroreningar genom att öka användningen av förnybara bränslen till fordon och arbetsredskap. Utarbeta en modell för miljöanpassad upphandling av transporttjänster. Motala kommun skall byta från fossila till förnyelsebara bränslen på 5% av kommunens fordonspark varje år med start år 2001 och slut I syfte att tillskapa möjligheter att tanka biogas i Motala kommun inleddes 2005 en samverkan kring biogas mellan Motala kommun och Svensk Biogas AB i Linköping. I samverkansavtalet som tecknades mellan parterna låg ett antal åtaganden från båda parter. Svensk Biogas åtagande Etablera en biogasmack i Motala med invigning februari Erbjuda yrkestrafikpris på biogas till kommunen från första bil = 6,68 kr/nm3 motsvarar 6,16 kr/l bensin exkl moms. Arbeta med försäljning mot näringsliv i Motala kommun. Motala kommuns åtagande Politisk förankring att biogas är ett miljöbränsle med hög miljöprestanda, möjligheter till lokal produktion och med regional förankring. Tydlig kommunikation för biogas inom egen bilpool samt vid upphandlingar. Verka för att nästa busskontrakt bygger på biogasdrift som försörjs med lokalt producerad biogas. Gemensamma åtaganden Genomföra studie av möjligheter/förutsättningar för biogasdrivna bussar till nästa upphandling under hösten Uppdrag åt Östgötatrafiken att göra kartläggning. Genomföra studier av möjligheter/förutsättningar för lokal produktion av biogas vid reningsverket under hösten Ta fram modell för ägande och samarbete kring produktion i framtiden. forts VRN, KS, TK-chef = 3 ex

17 Tekniska nämnden TN 112 forts Ett flertal av dessa åtaganden är idag genomförda. En biogasmack finns etablerad i kommunen sedan våren 2006, miljökraven vid upphandling av bilar har styrts upp, politiskt förankrat samverkan, genomfört studier avseende möjligheter/förutsättningar för upphandling av biogasbussar, genomfört studier av möjligheter/förutsättningar för lokal produktion av biogas vid reningsverket. Parallellt med dessa åtaganden har Motala kommun via Östsam sökt och fått statliga Klimpbidrag till biogassatsningen. Bidragen uppgår till totalt kr. Till dagens datum har kommunen köpt in 14 biogasbilar och två sopbilar. En förstudie har genomförts avseende ombyggnad av reningsverket för att möjliggöra lokal produktion av biogas. Denna förstudie visar att det är fullt möjligt och går att genomföra med lönsamhet vid en avskrivningstid på 15 år och en produktion på minst Nm3 biogas. Kostnaden är beräknad till 9,5 miljoner kronor minus Klimpbidrag som uppgår till kr. Nu pågår detaljprojektering av denna ombyggnad vilken kommer att vara klar i början på juni varefter ombyggnaden handlas upp. Beräknad byggstart är september 2007 och anläggningen beräknas tas i bruk juni Investering och drift av anläggningen hanteras av vattenenheten inom tekniska förvaltningen. I samband med upphandlingen av anläggningen skrivs ett avtal med Svensk Biogas AB om köp av all producerad biogas. Då detta är en stor miljöinvestering är det viktigt att tekniska nämnden står bakom biogassatsningen och att det ställs krav på utnyttjande av biogas till kommunens egna fordon och vid upphandlingar där så är möjligt och praktiskt genomförbart. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson, Hans Lobell, Cecilia Hettström och Hans Isacsson. Yrkanden Hans Lobell, med instämmande av Hans Isacsson och ordföranden, yrkar bifall till liggande beslutsförslag. Tekniska nämndens beslut: 1. Tekniska nämnden ställer sig positiv till ombyggnad av reningsverket för biogasdrift samt att det ställs krav på utnyttjande av biogas till kommunens egna fordon och vid upphandlingar där så är möjligt och praktiskt genomförbart. VRN, KS, TK-chef = 3 ex

18 Tekniska nämnden TN 113 Information från verksamheten Just nu är det många arrangemang i Motala t ex Vättern Grand Prix, Tjejvättern, Halvvättern, Minivättern och Vätternrundan. Inom tekniska nämndens ansvarsområde påverkar det främst enheterna gata och produktion. Trots allt extrajobb som detta innebär fungerar arrangemangen bra. Landstinget bygger om vissa lokaler vilket påverkar enheten kost som tillfälligt har andra lokaler, dessutom är restaurangen på lasarettet tillfälligt i andra lokaler med lägre kapacitet. Tekniska nämnden tackar för informationen. TN 114 Rapporter A Hans Lobell rapporterar från ett möte med hyresgästföreningen i Bråstorp angående trafiksäkerheten i området. B Börje Hörnell rapporterar från ett möte med Klockrike Byråd angående skötseln av grönytor och lekplatser i området. Tekniska nämnden tackar för rapporterna. TN 115 Rapport om enskilt uppdrag , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet samt protokolljusteringsarvode , Jan Löfstedt, politikerutbildning, förlorad arbetsförtjänst och arvode nivå , Jan-Erik Hallgren, politikerutbildning, förlorad arbetsförtjänst och arvode nivå 3

19 Tekniska nämnden TN /TN 0019 Delegationsbeslut som anmäles TEK 23/07 Redovisning av utfärdade dispenser perioden TEK 24/07 Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden TEK 25/07 Upphandling av belysning TEK 26/07 Upphandling av beläggningsarbeten TEK 27/07 Personaldelegationer TN 117 Kännedomsärenden KF 100 Årsredovisning för Motala kommun 2006, revisorernas berättelse samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Kommunledningskontoret Kommunens folkmängd t o m PN 50 Sjukfrånvarostatistik första kvartalet PN 51 Redovisning av mer- och övertid första kvartalet PN 54 Kostnader för plusjobb. Till cykelfrämjandet Ansökan om utmärkelsen Årets cykelfrämjare. Movium Utbildning hösten Motala kommun Kungörelse Detaljplan för Gamla stan m m, Motala kommun. Bostaden i Samverkan (BIS) i samarbete med de kommunala bostadsföretagen i den västra östgötaregionen inbjudan Framtidsdagar i Motala september Aktörerna på Mudderverket Inbjudan En föreställning av Mudderverket.

20 Tekniska nämnden TN 118 Skön sommar Tekniska nämndens ordförande tackar nämndens ledamöter och ersättare för ett gott arbete under första halvåret av denna mandatperiod. Tekniska nämndens ordförande önskar nämndens personal, ledamöter och ersättare en skön och avkopplande sommar. De båda vice ordförandena önskar ordföranden en skön och avkopplande sommar. TK-stab, gata, park o natur, fastighet, städ, kost, produktion = 7 ex

21 REGISTER Motala kommun Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 101 Sammanträdets öppnande Budgetuppföljning per Förslag till resultatmål för verksamheterna kost, städ, produktion, fastighet och gata Samverkansavtal om kommunal energirådgivning Yttrande över förfrågan angående reservatsbildning i Karshult Yttrande över förslag till nya regionala miljömål för ett rikt växt- och djurliv Information om inventeringsresultat av vedlevande insekter i Charlottenborg och Borensberg Slutrapport lokalt naturvårdsprojekt "Markägarsamråd Naturvårdsprogram" Verksamhetsberättelse avseende tekniska förvaltningens säkerhetsarbete under år Ledamöter i politisk styrgrupp för klimatfrågor Information om framtida miljöarbete inom trafiksektorn Lokalt producerad biogas Information från verksamheten Rapporter Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut som anmäles Kännedomsärenden Skön sommar 126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer