Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-06-12, kl 08.00-12.25. Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt"

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag , kl Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin (c) Börje Hörnell (fp) Hans Isacsson (s) Jan-Erik Hallgren (s) Jan Löfstedt (s) Övriga närvarande Se sid 108 Utses att justera Justeringens plats och tid Hans Isacsson Tekniska nämndens kansli , kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Viola Borg Catarina Engström Hans Isacsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Tekniska nämnden, Motala kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Tekniska nämndens kansli Viola Borg Utdragsbestyrkan

2 Tekniska nämnden Övriga närvarande Kenneth Simonsson (m) Bengt Melin (spi) Cecilia Hettström (s) Heikki Tohka (s) Anders Ledskog Teknisk chef Johan Lewholt Ekonom, 102 Elisabeth Jardeby Ekonom, fastighet, 102 Marie Kristoffersson Enhetschef park och natur, Emma Hagström Biolog, Birgitta Janestedt Gruppchef produktion, Fredrik Nilson Trafikingenjör 111 Viola Borg Nämndsekreterare Utdragsbestyrkan

3 Tekniska nämnden TN 101 Sammanträdets öppnande Dagordningen godkännes i befintligt skick. Till att justera dagens protokoll utses Hans Isacsson. Sammanträdet ajourneras för överläggningar i de politiska grupperna.

4 Tekniska nämnden TN /TN 0054 Budgetuppföljning per Budgetuppföljningen för tekniska nämnden visar att de flesta enheterna följer budgeten. Budgetuppföljningen redovisar budgetavvikelser inom enheterna park och natur, kost och städ. Inom park och natur är det främst stormen Per och plusjobben som orsakar budgetavvikelsen. Inom kost är det kostnaderna för livsmedel och plusjobben som främst orsakar budgetavvikelsen. Inom städ är budgetavvikelsen liten och det är plusjobben som är orsaken. Tekniska förvaltningens skrivelse instämplad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell, Börje Hörnell, Hans Isacsson och Jan- Erik Hallgren. Tekniska nämndens beslut: 1. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att vid augustisammanträdet göra en detaljerad redovisning och förslag till handlingsprogram, inklusive ekologiska livsmedel, för kostenheten. 2. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur kostnaderna för plusjobben ska hanteras. KS, KLK-ekonomi, ekonomen, TNAU = 4 ex

5 Tekniska nämnden TN /TN 0056 Förslag till resultatmål för verksamheterna kost, städ, produktion, fastighet och gata I enlighet med dokumentet Roller och samspel har tekniska nämnden arbetat fram några förslag till resultatmål för verksamheterna kost, städ, produktion, fastighet och gata. Förslagen är framarbetade i dialog mellan tekniska nämnden och tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Isacsson, Jan-Erik Hallgren, Börje Hörnell, Hans Lobell, Kenneth Simonsson, Cecilia Hettström och Heikki Tohka. Yrkanden Hans Lobell yrkar att målet för städenheten ska beredas vidare med konkreta siffror för 2006 års nivå till 2010 års nivå. Tekniska nämndens beslut: 1. Förslag till resultatmål för verksamheterna kost, produktion, fastighet och gata antas. 2. Målet för städenheten ska beredas vidare med konkreta siffror för 2006 års nivå till 2010 års nivå. TNAU, TK-chef = 2 ex

6 Tekniska nämnden TN /TN 0081 Samverkansavtal om kommunal energirådgivning För att tillgodose servicebehovet av kommunal energirådgivning har Boxholm, Finspång, Vadstena och Ödeshög och Motala samverkat i enlighet med ett samverkansavtal daterat Motala kommun har varit samordnings- och organisationsansvarig för energirådgivningsverksamheten och därmed haft personal anställd. Kommunernas samverkan har enligt avtalet varit inriktat på en femårsperiod från och med till Av den personal som idag finns anställd för uppdraget är en person fast anställd i Motala kommun och tre personer är projektanställda t o m Statliga bidrag utgår för denna verksamhet fram till Vilka bidrag som utgår efter detta datum är inte fastlagt men preliminärt kommer statliga bidrag även utgå efter men till 30% lägre nivå. För Motala kommuns del föreslås en fortsättning av kommunal energirådgivning ske i egen regi oavsett om ett statligt bidrag kommer att utgå eller ej. Den fast anställda energirådgivaren föreslås bli placerad inom tekniska förvaltningens fastighetsenhet där kommunal energirådgivning kan kompletteras med internt energiarbete inom kommunens egna fastigheter. Av denna anledning föreslås kommunstyrelsen besluta att samverkan om kommunal energirådgivning med Boxholm, Finspång, Vadstena och Ödeshögs kommuner upphör från och med och att berörda kommuner snarast meddelas detta beslut. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Hans Lobell. Yrkanden Hans Lobell yrkar bifall till liggande beslutsförslag. Tekniska nämndens beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta: 1. Samverkan om kommunal energirådgivning med Boxholm, Finspång, Vadstena och Ödeshögs kommuner upphör från och med KS, TK-chef = 2 ex

7 Tekniska nämnden TN /TN 0053 Yttrande över förfrågan angående reservatsbildning i Karshult Ett område med ädellövskog i Karshult bedöms av Länsstyrelsen i Östergötland ha så höga naturvärden att det formellt bör skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen har tidigare informerat privata markägare och önskar nu få kommunens synpunkter på ett kommande reservat i området. Det område som Länsstyrelsen föreslår som naturreservat sammanfaller till viss del med ett område som i kommunens översiktsplan utpekas som intressant för ny bostadsbebyggelse. En allsidig utredning och belysning av områdets bevarandevärden och förutsättningar för eventuell exploatering skall genomföras i samråd med bl a Länsstyrelsen. Först när detta genomförts finns underlag att ta ställning till frågan om reservatsbildning. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämndens beslut: 1. Kommunen är för närvarande inte beredd att ta ställning till frågan om eventuellt bildande av naturreservat i Karshult. En allsidig utredning i enlighet med översiktsplanen skall genomföras. Denna får läggas till grund för ställningstagande till eventuellt inrättande av naturreservat. KS, park o natur = 2 ex

8 Tekniska nämnden TN /TN 0076 Yttrande över förslag till nya regionala miljömål för ett rikt växt- och djurliv Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram fyra regionala delmål för det nationella miljömålet, Ett rikt växt- och djurliv. För var och ett av delmålen finns det ett antal behovspunkter för att kunna föra arbetet framåt mot uppfyllande av miljömålet. De regionala delmålen konkretiserar och preciserar det nationella målet på ett tillfredsställande sätt. Park- och naturenheten anser bland annat att fler naturtyper där Östergötland har ett särskilt ansvar bör omfattas av delmålen samt att arbetet med rödlistan även bör omfatta den regionala rödlistan. Park- och naturenheten noterar även att arbetet med att uppfylla ett av delmålen går hand i hand med kommunens naturvårdsarbete. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson. Tekniska nämndens beslut: 1 Tekniska förvaltningens skrivelser överlämnas som tekniska nämndens yttrande över förslag till nya regionala delmål för det nationella miljömålet, Ett rikt växt- och djurliv. KS, park o natur = 2 ex

9 Tekniska nämnden TN /TN 0082 Information om inventeringsresultat av vedlevande insekter i Charlottenborg och Borensberg Under säsongen 2006 gjordes två insektsinventeringar i Borensberg och Motala inom ramen för naturvårdsprojekten Nära Paradis och Nära naturen i Charlottenborg. Det område som inventerades i Motala är ett grandominerat skogsparti öster om Grankulla i Charlottenborg. I Borensberg inventerades spridda ekar i och kring samhället. Syftet med inventeringen var att komplettera kunskapen om naturvärdena i den tätortsnära naturen för att få ett bättre underlag för skötsel, förvaltning och planering. Inventeringen riktades främst mot vedlevande skalbaggar och målet var att få en bild av om det förekommer rödlistade skalbaggar i de undersökta områdena och att sedan jämföra resultatet med andra liknande områden i länet. Rödlistade arter är missgynnade och hotade arter som enligt specifika kriterier bedöms löpa risk att försvinna från det område rödlistan avser, i detta fall Sverige. Av cirka 4400 skalbaggsarter är ungefär 1000 arter vedlevande. De vedlevande skalbaggarna utnyttjar vedens alla nedbrytningsstadier och olika arter finns i veden under olika stadier. En del lever av det näringsrika lagret, kambiet, mellan barken och veden medan andra utnyttjar den nedbrutna veden, mulmen, inne i den ihåliga trädstammen. Ett flertal olika faktorer påverkar sammansättningen och rikedomen av arter i veden, bland annat klimat, fragmentering av landskapet och trädslag. Inventeringen av vedlevande skalbaggar sker med hjälp av fönsterfällor och fallfällor. En fönsterfälla består av en plexiglasskiva med en 2-liters avlång bakform hängande under. Fällan placeras hängande från en gren på träden gärna i närheten av ett hål in i stammen och fångar de insekter som flyger. En fallfälla är en burk som placeras på det substrat som ska undersökas, under en ticka, på ett nedfallet träd, en högstubbe eller nedgrävd i mulmen inne i trädet. I ekarna i Borensberg hittades totalt 163 skalbaggsarter, av dessa är 10 arter rödlistade. Inventeringsresultat står sig bra i jämförelse med andra inventerade ekområden i länet och innebär att ekarna i Borensberg är högst rankade i hela västra länsdelen. Detta är ett överraskande fint resultat. I granskogen i Charlottenborg, Motala, noterades 101 skalbaggsarter varav två är rödlistade. Området står sig bra i jämförelse med andra undersökta granmiljöer i Östergötland. Naturvärdena i granskogen kommer att öka om merparten av den döda veden lämnas kvar och ny död ved tillkommer. Detta skogsområde intar en forts Park och natur = 1 ex

10 Tekniska nämnden TN 107 forts särställning eftersom det är tätortsnära och tillgängligt för många medborgare i Motala samtidigt som det hyser höga naturvärden. Granskogen är dessutom en länk mellan två andra områden med höga naturvärden i den vedlevande insektsfaunan, Sjöbo-Knäppan och Staffanstorp. Inventeringsresultatet ger en djupare kännedom och en bredare bild om värdena i Charlottenborgs naturområde. Detta är ett tätortsnära naturområde där vi vill satsa på attraktiva boendemiljöer bland annat genom att kunna erbjuda ett rik och lättillgänglig närnatur. I områden där det rörliga friluftslivet ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet behöver skötselåtgärderna anpassas så att de gagnar allmänhetens behov vilket inte behöver stå i konflikt med naturvårdens intressen. Med hjälp av inventeringsresultaten kan skötselåtgärderna planeras så att de på bästa sätt gynnar hotade arter samtidigt som det rörliga friluftslivets intressen säkerställs. Inventeringen av spridda ekar i Borensberg visade att ekområdet är bland de mest värdefulla i den västra länsdelen. Detta mycket fina resultat är en viktig kunskap för skötsel av områdena och i framtida planering. Precis som i Charlottenborg är det här viktigt att sköta områdena så att de på bästa möjliga sätt gagnar både naturvärdena och det rörliga friluftslivet. För att bevara ekarnas naturvärden och ge dem möjlighet att utvecklas behöver den framtida planeringen ge möjlighet för ekområdena att ha kontakt eller bilda stråk. För att skapa ett engagemang och en ökad förståelse för naturen hos medborgarna är det viktigt att informera och sprida kunskap om naturen och dess värden. Information är mycket viktigt för att lyckas med åtgärder och restaureringar i den tätortsnära naturen. Inom projektet Nära naturen i Charlottenborg görs flera informationssatsningar, guidningar, vandringsleder med vägvisning och informationsskyltar. Inom projektet Nära Paradis i Borensberg har Dansättersskolan naturspår och park och naturenheten har haft guidning i området. Inom båda projekten ges information till de närboende för att förankra de arbeten som utförs. Inventeringsresultat är en av grunderna för informationen. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson och Cecilia Hettström. Tekniska nämnden tackar för informationen. Park och natur = 1 ex

11 Tekniska nämnden TN /TN 0083 Slutrapport lokalt naturvårdsprojekt "Markägarsamråd Naturvårdsprogram" Syftet med projekt Markägarsamråd Naturvårdsprogram var att ge markägare i Motala kommun individuell information om kända naturvärden på den egna fastigheten. Till grund användes Motala kommuns naturvårdsprogram. Tidplan för projektet var Projektet beviljades statliga bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Östergötland. Bidrag kan sökas för 50% av kostnaden. Kommunen är efter avslutat projekt skyldig att lämna in en slutrapport till Länsstyrelsen. Slutrapporten ska omfatta en redogörelse för genomförda åtgärder, uppnådda miljöeffekter, överensstämmelse med villkor, hur tidplanen följts samt att redovisa hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Ordföranden yttrar sig. Tekniska nämndens beslut: 1. Slutrapporten för LONA projektet Markägarsamråd Naturvårdsprogram godkännes. Lsty via park o natur = 1 ex

12 Tekniska nämnden TN /TN 0084 Verksamhetsberättelse avseende tekniska förvaltningens säkerhetsarbete under år 2006 Varje nämnd ska upprätta verksamhetsberättelse över det säkerhetsarbete som utförts under föregående år. Motala har valt att leda säkerhetsarbetet, och de därtill kopplade försäkringsfrågorna, genom bildandet av en särskild säkerhetsgrupp. Det huvudsakliga arbetet ska dock ske ute i verksamheterna, det vill säga i den vanliga linjeorganisationen. För att underlätta författandet av verksamhetsberättelse, men också för att kunna göra jämförelser, har säkerhetsgruppen ställt samman en snabbenkät med 36 frågor. Enkäten, som nu användes för femte gången, har gått ut till samtliga enhetschefer. Enheternas bedömning av hur kriterierna uppfylls avgör den interna självrisknivån under år Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Börje Hörnell och Hans Lobell. Tekniska nämndens beslut: 1. Verksamhetsberättelsen för säkerhetsarbetet 2006 godkännes. KS, TK-chef, B.J., gata, kost, städ, fastighet, park o natur, prod = 9 ex

13 Tekniska nämnden TN /TN 0057 Ledamöter i politisk styrgrupp för klimatfrågor Kommunstyrelsen har i sina strategidiskussioner om de kommungemensamma inriktningsmålen för perioden angivit fyra mål. Ett av dessa har rubriken Miljö/Samhällsbyggnad med följande inriktning: Motala kommun bygger sin verksamhet och samhällsplanering på långsiktigt hållbar livsmiljö. Avsikten är att ta fram en lokal handlingsplan som syftar till att i första hand bidra till att minska klimatförändringarna och i andra hand skapa beredskap för att hantera de klimatförändringar som trots detta ändå är oundvikliga. Planen upprättas utifrån en kartläggning som påbörjas redan under hösten Kartläggningen görs för att belysa inom vilka områden som åtgärder har störst effekt för att minska koldioxidutsläppen, såväl kort- som långsiktigt. I Motala kommuns årsredovisning för år 2006 finns ingen redovisning om kommunens miljöarbete. Det är naturligtvis en stor brist att en så stor organisation inte har någon samlad redovisning inom miljöområdet i sin årsredovisning. Därför är målsättningen att kommunen direkt efter sommaren återupptar inrapporteringen av miljönyckeltalen från verksamheterna så att en redovisning kan ske i 2007 års årsredovisning. Tekniska nämnden har väl utvecklade rutiner och kompetens inom miljöområdet. Det var även den nämnd som bäst uppfyllde miljönyckeltalen under förra året. Mot den bakgrunden att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för frågan och tekniska nämnden besitter sakkunskapen, föreslås att en politisk styrgrupp om fem personer tillsätts med ledamöter ur kommunstyrelsen och tekniska nämnden, varav tre från kommunstyrelsen och två från tekniska nämnden. De bör väljas under juni månad för att kunna påbörja arbetet direkt efter sommaren. Till styrgruppen bör knytas en gemensam tjänstemannagrupp från samma nämnder. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Jan-Erik Hallgren och Hans Lobell. Yrkanden Jan-Erik Hallgren yrkar att Hans Isacsson ska ingå i den politiska styrgruppen för klimatfrågor. Hans Lobell yrkar att Catarina Engström ska ingå i den politiska styrgruppen för klimatfrågor. forts KS, H.I., C.E. = 3 ex

14 Tekniska nämnden TN 110 forts Tekniska nämndens beslut: 1. Hans Isacsson och Catarina Engström är tekniska nämndens representanter i den politiska styrgruppen för klimatfrågor. KS, H.I., C.E. = 3 ex

15 Tekniska nämnden TN /TN 0086 Information om framtida miljöarbete inom trafiksektorn Ett förändrat synsätt på hur trafiklösningar ska utformas har börjat gälla. Idag finns miljöhänsynen alltid med. En liknande förändring skedde under 90-talet då trafiksäkerhet hamnade allt mer i fokus och tekniska förvaltningen anställde en trafiksäkerhetsinformatör. Flera av Sveriges kommuner har idag någon form av mål för miljöarbetet. Det finns många beprövade idéer runt om i Sverige och Europa. Miljöarbetet inom trafiksektorn ligger i linje med det klimatarbete som ska påbörjas i kommunen. När, den nu föräldralediga, trafikingenjören kommer tillbaka på halvtid i höst finns det resurser för att utbyta erfarenheter med redan pågående arbeten och anpassa/implementera lämpliga delar till Motala kommun. Arbetet kommer i ett initialskede att ha som delmål att kunna presentera en strategi för vilket arbete kommunen bör inrikta sig på före årsskiftet 2007/2008. Från och med 2008 och framåt ska framtida planering förhoppningsvis kunna följa strategin. Exempel på miljöarbeten är: * Pendlarparkeringar * Bilpool * Skolprojekt * Gröna fordon, hur kan andelen miljövänliga fordon öka * Samåkningstjänster * Echo driving Ärendet redovisas muntligt. Utöver ordföranden yttrar sig Jan-Erik Hallgren, Kenneth Simonsson och Hans Lobell. Tekniska nämnden tackar för informationen. Gata, ting, TNAU, akten = 4 ex

16 Tekniska nämnden TN /TN 0068 Lokalt producerad biogas Motala kommun har sedan lång tid tillbaka ett antal miljömål som finns i kommunala planer och program. Kommunen skall Verka för att utsläpp av luftföroreningar begränsas så mycket som möjligt. Sprida kunskap och begränsa utsläpp av luftföroreningar genom att öka användningen av förnybara bränslen till fordon och arbetsredskap. Utarbeta en modell för miljöanpassad upphandling av transporttjänster. Motala kommun skall byta från fossila till förnyelsebara bränslen på 5% av kommunens fordonspark varje år med start år 2001 och slut I syfte att tillskapa möjligheter att tanka biogas i Motala kommun inleddes 2005 en samverkan kring biogas mellan Motala kommun och Svensk Biogas AB i Linköping. I samverkansavtalet som tecknades mellan parterna låg ett antal åtaganden från båda parter. Svensk Biogas åtagande Etablera en biogasmack i Motala med invigning februari Erbjuda yrkestrafikpris på biogas till kommunen från första bil = 6,68 kr/nm3 motsvarar 6,16 kr/l bensin exkl moms. Arbeta med försäljning mot näringsliv i Motala kommun. Motala kommuns åtagande Politisk förankring att biogas är ett miljöbränsle med hög miljöprestanda, möjligheter till lokal produktion och med regional förankring. Tydlig kommunikation för biogas inom egen bilpool samt vid upphandlingar. Verka för att nästa busskontrakt bygger på biogasdrift som försörjs med lokalt producerad biogas. Gemensamma åtaganden Genomföra studie av möjligheter/förutsättningar för biogasdrivna bussar till nästa upphandling under hösten Uppdrag åt Östgötatrafiken att göra kartläggning. Genomföra studier av möjligheter/förutsättningar för lokal produktion av biogas vid reningsverket under hösten Ta fram modell för ägande och samarbete kring produktion i framtiden. forts VRN, KS, TK-chef = 3 ex

17 Tekniska nämnden TN 112 forts Ett flertal av dessa åtaganden är idag genomförda. En biogasmack finns etablerad i kommunen sedan våren 2006, miljökraven vid upphandling av bilar har styrts upp, politiskt förankrat samverkan, genomfört studier avseende möjligheter/förutsättningar för upphandling av biogasbussar, genomfört studier av möjligheter/förutsättningar för lokal produktion av biogas vid reningsverket. Parallellt med dessa åtaganden har Motala kommun via Östsam sökt och fått statliga Klimpbidrag till biogassatsningen. Bidragen uppgår till totalt kr. Till dagens datum har kommunen köpt in 14 biogasbilar och två sopbilar. En förstudie har genomförts avseende ombyggnad av reningsverket för att möjliggöra lokal produktion av biogas. Denna förstudie visar att det är fullt möjligt och går att genomföra med lönsamhet vid en avskrivningstid på 15 år och en produktion på minst Nm3 biogas. Kostnaden är beräknad till 9,5 miljoner kronor minus Klimpbidrag som uppgår till kr. Nu pågår detaljprojektering av denna ombyggnad vilken kommer att vara klar i början på juni varefter ombyggnaden handlas upp. Beräknad byggstart är september 2007 och anläggningen beräknas tas i bruk juni Investering och drift av anläggningen hanteras av vattenenheten inom tekniska förvaltningen. I samband med upphandlingen av anläggningen skrivs ett avtal med Svensk Biogas AB om köp av all producerad biogas. Då detta är en stor miljöinvestering är det viktigt att tekniska nämnden står bakom biogassatsningen och att det ställs krav på utnyttjande av biogas till kommunens egna fordon och vid upphandlingar där så är möjligt och praktiskt genomförbart. Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Utöver ordföranden yttrar sig Kenneth Simonsson, Hans Lobell, Cecilia Hettström och Hans Isacsson. Yrkanden Hans Lobell, med instämmande av Hans Isacsson och ordföranden, yrkar bifall till liggande beslutsförslag. Tekniska nämndens beslut: 1. Tekniska nämnden ställer sig positiv till ombyggnad av reningsverket för biogasdrift samt att det ställs krav på utnyttjande av biogas till kommunens egna fordon och vid upphandlingar där så är möjligt och praktiskt genomförbart. VRN, KS, TK-chef = 3 ex

18 Tekniska nämnden TN 113 Information från verksamheten Just nu är det många arrangemang i Motala t ex Vättern Grand Prix, Tjejvättern, Halvvättern, Minivättern och Vätternrundan. Inom tekniska nämndens ansvarsområde påverkar det främst enheterna gata och produktion. Trots allt extrajobb som detta innebär fungerar arrangemangen bra. Landstinget bygger om vissa lokaler vilket påverkar enheten kost som tillfälligt har andra lokaler, dessutom är restaurangen på lasarettet tillfälligt i andra lokaler med lägre kapacitet. Tekniska nämnden tackar för informationen. TN 114 Rapporter A Hans Lobell rapporterar från ett möte med hyresgästföreningen i Bråstorp angående trafiksäkerheten i området. B Börje Hörnell rapporterar från ett möte med Klockrike Byråd angående skötseln av grönytor och lekplatser i området. Tekniska nämnden tackar för rapporterna. TN 115 Rapport om enskilt uppdrag , TN:s sammanträde, arvode nivå 2 och förlorad arbetsförtjänst till närvarande enligt reglementet samt protokolljusteringsarvode , Jan Löfstedt, politikerutbildning, förlorad arbetsförtjänst och arvode nivå , Jan-Erik Hallgren, politikerutbildning, förlorad arbetsförtjänst och arvode nivå 3

19 Tekniska nämnden TN /TN 0019 Delegationsbeslut som anmäles TEK 23/07 Redovisning av utfärdade dispenser perioden TEK 24/07 Redovisning av nyttoparkeringstillstånd perioden TEK 25/07 Upphandling av belysning TEK 26/07 Upphandling av beläggningsarbeten TEK 27/07 Personaldelegationer TN 117 Kännedomsärenden KF 100 Årsredovisning för Motala kommun 2006, revisorernas berättelse samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Kommunledningskontoret Kommunens folkmängd t o m PN 50 Sjukfrånvarostatistik första kvartalet PN 51 Redovisning av mer- och övertid första kvartalet PN 54 Kostnader för plusjobb. Till cykelfrämjandet Ansökan om utmärkelsen Årets cykelfrämjare. Movium Utbildning hösten Motala kommun Kungörelse Detaljplan för Gamla stan m m, Motala kommun. Bostaden i Samverkan (BIS) i samarbete med de kommunala bostadsföretagen i den västra östgötaregionen inbjudan Framtidsdagar i Motala september Aktörerna på Mudderverket Inbjudan En föreställning av Mudderverket.

20 Tekniska nämnden TN 118 Skön sommar Tekniska nämndens ordförande tackar nämndens ledamöter och ersättare för ett gott arbete under första halvåret av denna mandatperiod. Tekniska nämndens ordförande önskar nämndens personal, ledamöter och ersättare en skön och avkopplande sommar. De båda vice ordförandena önskar ordföranden en skön och avkopplande sommar. TK-stab, gata, park o natur, fastighet, städ, kost, produktion = 7 ex

21 REGISTER Motala kommun Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Sida 101 Sammanträdets öppnande Budgetuppföljning per Förslag till resultatmål för verksamheterna kost, städ, produktion, fastighet och gata Samverkansavtal om kommunal energirådgivning Yttrande över förfrågan angående reservatsbildning i Karshult Yttrande över förslag till nya regionala miljömål för ett rikt växt- och djurliv Information om inventeringsresultat av vedlevande insekter i Charlottenborg och Borensberg Slutrapport lokalt naturvårdsprojekt "Markägarsamråd Naturvårdsprogram" Verksamhetsberättelse avseende tekniska förvaltningens säkerhetsarbete under år Ledamöter i politisk styrgrupp för klimatfrågor Information om framtida miljöarbete inom trafiksektorn Lokalt producerad biogas Information från verksamheten Rapporter Rapport om enskilt uppdrag Delegationsbeslut som anmäles Kännedomsärenden Skön sommar 126

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-11-13 192 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-11-13, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den , kl

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den , kl Tekniska nämnden 2008-01-15 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdagen den 2008-01-15, kl 08.00-10.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Tekniska nämnden 2009-05-19 88 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2009-05-19, kl 08:00-11:40 Beslutande Hans Lobell (M) Ordförande Sven-Inge Levin (C) Jan Fallsvik (FP)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Tekniska nämnden 2007-03-20 54 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-03-20, kl 08.00-11.55 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-02-20 26 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-02-20, kl 14.00-16.55 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2009-10-19 107 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Måndag 2009-10-19, kl 13:30-16:10 Beslutande Kenneth Simonsson (M) Ordförande, Motala

Läs mer

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS

Urban Tellström och Catarina Engström Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnds kansli 2007-09-25, kl 16.00 Paragrafer 87-103 ANSLAG/BEVIS Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-09-18 92 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 14.00-16.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2007-09-18 145 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-09-18, kl 08.00-12.45 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30. Johan Lewholt Ekonom, 128-131 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-12-11 133 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 14.00-15.30 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30 Tekniska nämnden 2007-12-11 208 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-12-11, kl 08.00-11.30 Beslutande Catarina Engström (mp) Ordförande Hans Lobell (m) Sven-Inge Levin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Tekniska nämnden 2010-01-12 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2010-01-12, kl 08:00-14:15 Beslutande Catarina Engström (MP) Ordförande Hans Lobell (M) 1-10 Sven-Inge

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-11.05 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24

Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 1 (7) Sammanträdesprotokoll 15-16, 19-24 Sammanträdesdatum 8 februari 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 14:00 16:20 Sammanträdet ajournerades kl 14:35-14:45 Tjänstgörande ledamöter Ordförande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl Maria Arman (MP) Dan Larson (M) Göran Hammarlund (L) Christer Påhlson (S)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl Maria Arman (MP) Dan Larson (M) Göran Hammarlund (L) Christer Påhlson (S) Ekoutskottet Kommunkontoret Elin van Dooren Kommunekolog 0156-520 24 elin.vandooren@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-14 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-12-13 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Rehab Väst Burensköldsvägen 24, Mjölby Fredagen den 10 februari kl Anna Johansson Agneta Niklasson

Rehab Väst Burensköldsvägen 24, Mjölby Fredagen den 10 februari kl Anna Johansson Agneta Niklasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 17 Sida 1 Plats och tid ande Rehab Väst Burensköldsvägen 24, Mjölby Fredagen den 10 februari kl.9.00 10.30 Anna Johansson Agneta Niklasson Lars Ekström Anneli Liljedahl Ove Bäck

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid KS-salen, kommunhuset kl. 10:00-14:00 ande ledamöter Agneta Niklasson (MP) (ordförande) Philip Assarsson (M) Kåre Friberg (M) Thomas Björk (S) ersätter Arvid Sjögedahl (S) (vice ordförande)

Läs mer

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015

Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) år 2015 1 (5) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-27 Dnr SBN 2014-487 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Gunnar Ölfvingsson Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-04-19 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 19 april 2007, kl 08.30-12.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-08-13 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering: kl. 15.00 15.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordf Fredrik Jönsson (C) vice ordf Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef, t.o.m. 92 Sofie Enander, anläggningschef

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef, t.o.m. 92 Sofie Enander, anläggningschef 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-20.05 Paragrafer 87-96 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Stiven Wiklund, ordförande (s)

Stiven Wiklund, ordförande (s) 1 (13) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, onsdagen den 17 december 2008 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare Erik Grundberg, personalchef

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl Anna Johansson Agneta Niklasson

Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl Anna Johansson Agneta Niklasson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL nr 16 Sida 1 Plats och tid ande Motala Convention Center Fredagen den 25 november kl. 9.00 11.30 Anna Johansson Lars Ekström Nils-Ingvar Graan Ove Bäck Mattias Schwerdt Mjölby Kommun

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26

Göran Johansson, KPMG Carina Wikström, enhetschef Vuxenenheten 23-26 Pia Wahltersson, enhetschef Mottagning och utredning 0-20 år 23-26 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-12:15 Närvarande ledamöter Irene Hellkant (S) ordf Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer