Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

2 Innehåll År 2008 i korthet...3 VD-ord...4 Marknaden...6 Verksamheten...9 Micro Holdings aktie och ägarstruktur...12 Förvaltningsberättelse...14 Finansiell rapportering...16 Noter...26 Revisionsberättelse...29 Bolagsstyrning...30 Styrelse...31 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Cision. Årsstämma Årsstämma hålls tisdagen den 19 maj 2009 klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 13 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 maj kl och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2009 Delårsrapport januari-mars 2009 kommer att avges den 19 maj. Delårsrapport april-juni 2009 kommer att avges den 27 augusti. Delårsrapport juli-september 2009 kommer att avges den 13 november. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009 kommer att avges i februari 2010.

3 År 2008 i korthet Micro satsar på partnersamarbete och e-handel Micro Holding ABs nettoomsättning för året uppgick till 150,9 Mkr (153,2). Resultatet efter skatt uppgick till -14,6 Mkr (-27,8). Resultatet per aktie var -0,07 kr (-0,16). Antalet Microkortkunder överstiger nu (42 783). Micro har avyttrat åtta butiker till Mekonomen AB och planerar försäljning av resterande butiker. Micro ser över affärsplanen i syfte att utveckla verksamheten och nå lönsamhet. Samtidigt förs diskussioner om ytterligare partnersamarbeten och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter på marknaden. Efter årets slut har ytterligare två butiker avyttrats till Mekonomen. Nyckeltal Micro Holding AB Micro Holding AB Soliditet, % 47,2 44,0 47,2 Rörelsemarginal, % -7,8-17,9-4,2 Resultat per aktie, kr -0,07-0,16-0,07 Fakta om Micro Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Sortimentet omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Företagets produkter säljs genom hemsida, partnersamarbeten och egna butiker. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Verksamheten startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon. Micro Holding AB (f d Powerit PS AB publ) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan Idag är de två största aktieägarna Mohammed Al Amoudi och Mats Nilstoft med familj med 29,9 respektive 18,2 procent av röster och kapital. 3

4 Omfattande förändringar i verksamheten Micro är ett välkänt varumärke på den svenska marknaden för bilreservdelar och biltillbehör. Våra kunder är allt ifrån vanliga bilägare till verkliga bilentusiaster som alla uppskattar bra produkter, pålitliga varumärken och hög tillgänglighet. Bakom produkterna står Micro Holding vars aktier handlas på NASDAQ OMX First North. När nya ägare och ny ledning tog vid för tre år sedan, sattes som främsta mål att uppnå stabil och uthållig vinst. Därefter har verksamheten utvecklats för att öka försäljningsvolymerna, samtidigt som det har stått klart att det kommer att ta tid att nå vårt vinstmål. Fortsatt marknadsutveckling Micro har under de senaste åren byggt upp värden i form av Microkortets omfattande kunddatabas, satsningen på e- handel och marknadssamarbeten med ledande företag med inriktning mot bilintresserade konsumenter. Microkortet nådde användare, en uppgång med drygt användare under året. Under senare delen av 2008 lanserade Micro en ny hemsida med en lätthanterad e-handelslösning och flera konsumentanpassade funktioner. Den fungerar som en digital katalog där reservdelar kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. Micros potentiella kundbas har förstärkts genom samarbetet med bensinhandelskedjan Preem som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Preem har uppemot kortkunder samt i storleks ordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shoplösningar. Med Vianor/Nokian Tyres, nordens största däckservicekedja, utvecklar vi ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter. Vid årets slut exponerade 19 Vianorverkstäder Micros produkter i butiker genom shop-in-shop-lösningar. Försäljning av butiker Vi bedömer att fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar är det mest effektiva sättet att öka bolagets försäljningsvolymer och uppnå lönsamhet. Därför har vi beslutat att upphöra med egna butiker för att fullt ut satsa på olika typer av partnersamarbeten och e-handel. Således sålde Micro i slutet av året åtta av sina butiker till bildelsföretaget Mekonomen AB, som också övertagit berörd personal och lager. Efter verksamhetsårets slut har ytterligare 2 butiker sålts till Mekonomen. Vi är övertygade om att detta är ett viktigt steg i vårt arbete för att skapa tillväxt och lönsamhet, men har samtidigt respekt inför den utmaning som det innebär att vidareutveckla vår e- handel och våra partnersamarbeten parallellt med att vi avvecklar butikerna. Årets utveckling Det gångna verksamhetsåret har i hög grad präglats av omstruktureringen av verksamheten. Nettoomsättningen minskade således med 1,5 procent till 150,9 Mkr beroende på försäljningen av butiker, vilken motverkas av ökad grossförsäljning till främst Mekonomen. Rörelseresultatet uppgick till -13,7 Mkr (-27,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -7,8 procent (-17,9). Förbättringen jämfört med föregående år beror framför allt på realisationsvinst från försäljningen av butiker. Vid årets slut uppgick koncernens egna kapital till 23,7 Mkr (38,3) och soliditeten var 47,2 procent (44,0). Likvida medel uppgick till 0,4 Mkr (14,4). Utöver dessa förfogar bolaget över en outnyttjad checkkredit om 7,7 Mkr. Utsikter för 2009 Konjunkturavmattningen påverkar den allmänna efterfrågan, men väntas samtidigt medföra ett ökat intresse hos konsumenterna för att själva serva sina bilar och att många avvaktar med köp av nya bilar. Detta kan gynna Micro då produkter för lättservice samt reservdelar främst efterfrågas av ägare till äldre fordon. Micros övriga biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs till fordon oavsett ålder. 4

5 Samarbetena med Preem och Vianor/ Nokian Tyres är under utveckling och får effekt i takt med att gemensam marknadsföring och shop-in-shop-lösningar byggs upp. Bolaget för diskussioner med andra företag om ytterligare partnersamarbeten med potential att stärka närvaron på marknaden och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda för att den fortsatta utvecklingen kommer att vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. Mot bakgrund av omfattningen på de aktuella förändringarna lämnar bolaget ingen prognos för Helsingborg i april 2009 Kristina Jarring, Verkställande direktör 5

6 Marknaden Den svenska fordonsparken åldras Grunden för efterfrågan på Micros produkter är storleken på den svenska fordonsparken minskade nyregistreringen av personbilar i Sverige med 17,2 procent till bilar. Till det kommer direktimport av knappt bilar, en minskning jämfört med föregående år då nästan bilar direktimporterades. Vid årets slut fanns 4,3 miljoner bilar i trafik, jämfört med 4,2 miljoner året före, varav nästan 80 procent ägdes av privatpersoner. Av bilarna ägda av privatpersoner ägdes 34 procent av kvinnor, en liten ökning mot året före. Därutöver finns fler än avställda bilar. Det är framförallt ägarna till fordon som är äldre än tre år som svarar för efterfrågan på produkter för lättservice. Biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs däremot till alla fordon oavsett ålder. Det finns i Sverige cirka 1,6 miljoner fordon som är äldre än 10 år. Reservdelar efterfrågas även i större utsträckning till äldre bilar. Ett mått på omfattningen av reparationsbehovet är att av de 3,3 mil- joner personbilar som besiktigades 2008 underkändes hela 47 procent av den svenska personbilsparken (bilar tre år och äldre) vid den årliga kontrollbesiktningen. Av dessa hade nästan var tredje bil fel som krävde att bilen, efter reparation, visades upp för efterkontroll. De 3,3 miljoner kontrollbesiktningar på personbilar som genomfördes under året resulterade således i mer än en miljon reparationer. Intresset för husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och i Sverige finns idag totalt drygt husvagnar med en årlig nyförsäljning på cirka per år. Denna kundkategori behöver också olika tillbehör. Motorcyklar har en trogen krets förare, som ofta ser mc-intresset som en livsstil. Det finns motorcyklar i trafik i Sverige. Entusiaster viktig målgrupp Intresset för bilar, motorcyklar och andra fordon är stort i Sverige. En halv miljon svenskar är idag medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna utgör en viktig målgrupp för Micro. En betydande del av de avställda bilarna ägs av denna kategori. Uppgifter från motororganisationer visar på att cirka bilar i Sverige är entusiastförsäkrade och att bilar är skattebefriade på grund av att de är 30 år eller äldre. Konsumentmarknaden är omfattande De svenska hushållen lägger i genomsnitt drygt kronor per bil på drift av densamma utöver kostnader för drivmedel och skatt. Det ger konsumentledet ett totalt marknadsvärde på 25 miljarder kronor. Uppskattningsvis avser drygt 6 miljarder kronor kategorierna reservdelar och tillbehör. Konkurrenterna återfinns bland såväl reservdelskedjor som detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. Den viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder och starka varumärken men som också inlett en konsumentsatsning, samt Biltema som är en diversehandel med fokus på försäljning av egna lågprisvarumärken till konsumenter. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom reservdelar och biltillbehör för konsumenter. Micros 6

7 marknadsandel uppgår till drygt 2 procent. Marknadstrender Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras, bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs främst av den allmänna konsumtionsnivån. Efterfrågan på reservdelar är därför störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. E-handeln växer kraftigt. Enligt Handelns Utredningsinstitut ökade e- handelsförsäljningen under 2008 med 15 procent till 20,4 miljarder kronor vilket innebar att den stod för 3,9 procent av detaljhandelns totala försäljning. Även om tillväxttakten sjönk mot slutet av året klarade sig e-handeln betydligt bättre än ekonomin i övrigt. E-handeln bedöms även fortsättningsvis utvecklas starkare än den traditionella butikshandeln och dess andel av den totala försäljningen att öka. De flesta större branscher inom detaljhandeln i Sverige har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen pågår denna process. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer som tar en allt större marknadsandel. Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog innebär en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunicerar med kunder. Som marknadsföringskanal står hemsidan för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANDEL PERSONBILAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR Finland Grekland Källa: BilSweden Sverige Danmark Portugal FORDON I TRAFIK NÅGON GÅNG UNDER ÅRET EFTER ÄGARE Källa: SIKA Italien Spanien Österrike Män Kvinnor Juridiska personer Frankrike Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. Kvinnor äger i dag knappt 30 procent av personbilarna. FACKHANDEL DIVERSEHANDEL Mekonomen Autoexperten Meca AD Center Original Bildelsspecialisten Tyskland Holland Belgien UK FORDON I TRAFIK EFTER ÅLDER Källa: BilSweden Irland Cirka fyra av tio bilar i trafik hör till ålderskategorin 3-8 år. Biltema Clas Ohlsson Jula Bensinstationer 0-2 år 3-8 år 9-13 år år >20 år PROFFS KONSUMENT Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och biltillbehör som vänder sig till konsumenter. 7

8 M i c r o Ho l d i n g Köp a b År s r e d o v i s n i n g liter olja, få oljefilter Köp minst 4 liter olja från Castrol, Quakerstate, Mobil eller Valvoline till din personbil, och du får det oljefilter som passar på köpet. (Oljefiltrets pris får ej överstiga 300 kr, om så är fallet erhålls en rabatt på 300 kr istället.) 8

9 Verksamheten Micros varumärke är starkt Varumärket Micro Bildelar har i 50 år stått för kvalitetsprodukter i form av reservdelar och biltillbehör för den motorintresserade konsumenten. Företaget är idag ett etablerat varumärke bland bilintresserade vilket under lång tid understötts av aktiv marknadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor. Trogna kunder har Microkortet Microkortkunderna är företagets mest trogna kunder och utgör en hörnsten i strategin för att skapa en stabil och lönsam kundbas. En stor del av företagets marknads kommunikation riktas direkt till dessa och Microkortet utgör en viktig kontaktyta. Lojala kunder premieras med förmånlig bonus på alla inköp och månatliga utskick med bonus check och erbjudanden vilket stärker banden med konsumenterna. Under året ökade antalet kortinnehavare med till vid årets slut. Kortkunderna svarade för 24,7 procent av omsättningen jämfört med 22,8 procent under föregående år. Den totala omsättningen på Microkortet ökade med 7 procent. Kortkunderna utgör en viktig resurs i företagets satsningar på e-handel och partnersamarbeten. Försäljning via nätet Ett av de områden som Micro prioriterar högst är att utveckla företagets e- handel. De senaste årens förändrade köpmönster har inneburit att internetförsäljningen av konsumentprodukter växt kraftigt och denna utveckling fortsätter. Under senare delen av året lanserade därför Micro en ny hemsida med en lätthanterad e-handelslösning och flera konsumentanpassade funktioner. Hemsidan fungerar bland annat som en digital katalog där reservdelar enkelt kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. Den nya lösningen ansluter nära till Micros profil och beprövade produktkategorier så att kunderna lätt ska känna igen sig och hitta rätt i sortimentet. Hemsidan är av stor betydelse för Micros försäljning och möjligheterna att nå nya kunder. Många konsumenter förbereder sina inköp genom att hämta informa- tion på nätet, vilket gör att en effektiv hemsida också stärker andra försäljningskanaler. Samarbete med Vianor/ Nokian Tyres Micro och Vianor, nordens största däckservicekedja, inledde 2007 ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shoplösningar. Vid årets början exponerade 16 Vianor-verkstäder Micros produkter och vid året slut var dessa 19 till antalet. På sikt ska samtliga verkstäder marknadsföra produkter från Micro. Detta förbättrar Micros synlighet och gör företagets produkter tillgängliga för konsumenter som efterfrågar kompletterande produkter i ett sammanhang där de vid samma tillfälle köper andra produkter för bilen. Samarbete med Preem Micro har även ett samarbete med bensinhandelskedjan Preem vilket inledningsvis avsett användningen av respektive företagskundkort i de båda kedjorna. Detta innebär att Micros kortkunder får rabatt på bensin hos Preem och att Preems kunder får rabatt när de handlar från Micro med sina kort. Preem har uppemot kortkunder, vilket innebär att Micro genom samarbetet avsevärt vidgar sin potentiella kundbas. Preem har också cirka 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shoplösningar. Micros sortiment kompletterar också på ett bra sätt Preems och förstärker det gemensamma kunderbjudandet varför båda parter planerar att intensifiera samarbetet. Fler möjliga partners och distributionskanaler Micro för även diskussioner med andra företag om ytterligare partnersamarbeten med potential att stärka närvaron på marknaden och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter. Exempel på tänkbara ytterligare partners är större dagligvaru- och detaljhandelskedjor som på ett bra sätt skulle komplettera existerande kanaler. 9

10 Butiker säljs Micro bedömer att fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar och e-handel är det mest effektiva sättet att öka bolagets försäljningsvolymer och uppnå lönsamhet. Som en följd av detta beslutade bolaget under året att upphöra med egna butiker för att fullt ut satsa på olika typer av partnersamarbeten och e-handel. Under det fjärde kvartalet överlät därför Micro åtta av sina butiker till bildelsföretaget Mekonomen AB, som också övertog berörd personal och lager. Efter årets slut överläts ytterligare två butiker till Mekonomen. Starka varumärken och brett sortiment Micro arbetar i dag främst med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har även ett mindre sortiment av egna varumärken av god kvalitet. Totalt består sortimentet av cirka artiklar. Beställningar från hemsidan levereras normalt 3-5 dagar efter beställningen. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap. Bilvård: Produkter för städning, rengöring och vård av bilen. Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende. Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen. Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring. Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer. 10

11 BILVÅRD M i c r o Ho l d i n g a b År s r e d o v i s n i n g 2008 Branschens bredaste bilvårdssortiment Handla på 11

12 Micro Holdings aktie och ägarstruktur Aktiekapitalets utveckling Ändring av Totalt Totalt År Händelse aktiekapital, aktiekapital, antal aktier SEK SEK 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission 1) , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK 1) Registrerade av VPC efter Aktieägarstatistik Antal aktier Antal % av antalet % av röster aktieägare aktieägare och kapital ,5 1, ,6 1, ,7 1, ,7 4, ,5 4, ,6 14, ,2 13, ,2 59,1 Summa ,0 100,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt Euroclear Sweden AB per 31 december Micro Holding AB (tidigare Powerit PS AB) är sedan 3 maj 2000 ansluten till NASDAQ OMX First North. Per den 31 december 2008 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,10 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Slutkursen för Micros aktie var vid årets sista handelsdag 30 december 0,07 kronor (0,23) per aktie. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till (2 391) stycken. Största aktieägare var Mohammed Al Amoudi med 29,9 procent, Mats Nilstoft med familj genom bolag 18,3 procent, Bernt Plotek genom bolag 6,0 procent, Stellar International 4,9 procent och Sven A Olsson med 3,6 procent av aktierna. Utdelningspolicy Micro Holding är inne i en omstruktureringsfas som väntas fortgå under de närmaste åren. Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling samt kapitalbehovet för fortsatt expansion. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att utdelningspolitiken kommer att vara restriktiv under de närmaste åren. Årets utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret Likviditetsgaranti Micro Holding har avtalat med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att främja god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i den löpande handeln. Enligt avtalet ska likviditetsgarantin säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt fem procent. På köp- och säljsidan ska likviditetsgaranten säkerställa en volym motsvarande två handelsposter. Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mohammed Al Amoudi ,91 Mats Nilstoft med familj genom bolag ,25 Bernt Plotek genom bolag ,03 Stellar International Holding INC ,89 Sven A Olsson ,61 Banque Invik ,54 Muirfield Invest AB ,47 Carnegie Trading ,73 Måns Hultman ,24 Övriga ,33 Summa ,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt Euroclear Sweden AB per 31 december

13 KURSUTVECKLING I SEK UNDER ,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 januari-mars april-juni juli-september oktober-december 13

14 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Moderbolag i koncernen är Micro Holding AB, org. nr , Regementsvägen 1, Helsingborg, med säte i Helsingborg. Företaget är publikt och registrerat hos Euroclear Sweden AB. Per fanns ägare. Micro AB, Gri-Gri AB, Micro Delar AB och Micro Generation AB är helägda dotterbolag till Micro Holding AB (publ). Micro Holding AB aktien är listad på First North, som är en del av OMX Nordiska börs. Information om verksamheten Micro Holding AB (publ) bedriver detaljhandel med bilreservdelar och biltillbehör. Micros högsta prioritet är att uppnå stabil och uthållig vinst. För att stärka Micros varumärke och nå fler potentiella kunder arbetar företaget med tre huvudsakliga verktyg: Microkortet, marknadssamarbeten med partners samt utveckling av e-handel. Fortsatt utveckling av samarbeten Micros potentiella kundbas och tillgängligheten för företagets produkter har förstärkts genom samarbeten med ledande företag och organisationer med inriktning mot bilintresserade konsumenter. Samarbetena är under utveckling och får effekt i takt med att gemensam marknadsföring och shop-in-shop-lösningar byggs upp. Micro och Vianor/Nokian Tyres, nordens största däckservicekedja, utvecklar således ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter. Vid årets slut exponerade 19 Vianor-verkstäder Micros produkter i butiker genom shop-in-shop-lösningar. Med bensinhandelskedjan Preem utvecklar Micro ett samarbete som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Preem har uppemot kortkunder samt i storleksordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shop-lösningar. Ny e-handelslösning lanserad Under senare delen av året lanserade Micro en ny hemsida med en lätthanterad e-handelslösning och flera konsumentanpassade funktioner. Försäljning av butiker och utveckling av affärsplanen Micro bedömer att en fortsatt utveckling av shop-inshop-lösningar är det mest effektiva sättet att öka bolagets försäljningsvolymer och uppnå lönsamhet. I konsekvens med detta har bolaget beslutat att upphöra med egna butiker för att fullt ut satsa på olika typer av partnersamarbeten och e-handel. Således har Micro under det fjärde kvartalet överlåtit åtta av sina butiker till bildelsföretaget Mekonomen AB, som också övertagit berörd personal och lager. I mars 2009 har avtal undertecknats om överlåtelse av ytterligare två butiker till Mekonomen AB. Bolaget för diskussioner med andra företag om ytterligare partnersamarbeten med potential att stärka närvaron på marknaden och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter. Omförhandling av förvärvslån Under året har ett förvärvslån från AB Bilorama (Bilia) omförhandlats. Omförhandlingen har medfört en nedsättning av förvärvslånet med 14,4 MSEK. Resultat och omsättning Koncernen redovisar en nettoomsättning på 150,9 MSEK för 2008 (153,2) och ett resultat efter skatt på -14,6 MSEK (-27,8), vilket innebär ett resultat per aktie på -0,07 SEK (-0,16). Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 4,3 MSEK (4,4) och ett resultat efter skatt på 0,1 MSEK (0,4). Resultat och omsättning för koncern och moderbolag redovisas nedan. Finansiell ställning och investeringar Vid årets slut 2008 uppgick det egna kapitalet till 23,7 MSEK (38,3) och soliditeten var 47,2 % (44,0 %). Likvida medel uppgick vid årets utgång till 0,4 MSEK (14,4 vid utgången av 2007). Koncernens totala balansomslutning uppgick till 50,1 MSEK (86,9). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,5 MSEK (3,0). Marknad och branschutveckling Konjunkturavmattningen påverkar den allmänna efterfrågan, men väntas samtidigt medföra ett ökat intresse hos konsumenterna för att själva serva sina bilar och att många avvaktar med köp av nya bilar. Detta kan gynna Micro då produkter för lättservice samt reservdelar främst efterfrågas av ägare till äldre fordon. Micros övriga biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs till fordon oavsett ålder. Miljöinformation Koncernen bedriver inte någon anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Micros miljöarbete utförs inom ramen för affärsidén med målsättning att av Micro saluförda produkter och tjänster skall påverka natur och miljö i så liten grad som möjligt. Micros vägledande principer för miljöarbete är att uppfylla myndigheters och gällande lagstiftnings krav. Koncernen beaktar miljöaspekten vid val av leverantör och inköp av varor och tjänster, samt strävar efter miljövänliga och kostnadseffektiva transportalternativ. Micro har tagit fram ett miljöanpassat egenkontrollsystem. Detta egenkontrollsystem hjälper Micro i sin strävan efter ständiga förbättringar gällande sitt miljöarbete med att minimera och källsortera farligt avfall och att utnyttja sin energiåtgång så effektivt som möjligt samt ställa krav på leverantörer. Egenkontrollsystemet är implementerat i samtliga Microbutiker. Micros butiker uppfyller myndigheternas krav gällande miljöfarlig C-verksamhet. Personal Koncernen har allt sedan den grundades fokuserat på att rekrytera medarbetare med omfattande intresse och kompetens. Rekryteringsstrategin har varit framgångsrik. Det är genom medarbetarnas kompetens och intresse som Micro Holding lagt grunden för bolagets framtida utveckling. Den 31 december 2008 uppgick antalet anställda i koncernen till 126 (157) medarbetare, vilket motsvarar 83 (105) heltidsanställda. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Micro har i mars 2009 tecknat avtal om att sälja butikerna i Anderstorp och Barkarby till Mekonomen AB. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Micro är sedan många år ett välkänt varumärke på den svenska marknaden för bilreservdelar och biltillbehör. Företaget har också byggt upp värden i form av Microkortets omfattande kunddatabas och sina satsningar på e-handel och partnersamarbeten med mera. En översyn av bolagets affärsplan har påbörjats i syfte att utveckla verksamheten och nå lönsamhet. Samtidigt förs diskussioner om ytterligare partnersamarbeten och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter på marknaden. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda att den fortsatta utvecklingen kommer att vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. Mot bakgrund av omfattningen på de aktuella förändringarna lämnar bolaget ingen prognos för Information om risker och osäkerhetsfaktorer Det finns ett flertal faktorer som kan påverka Micro Holdings verksamhet, resultat och finansiella ställning. De flesta kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre faktorer. Sortiment En av Micro Holdings största konkurrensfördelar är att kunna erbjuda ett attraktivt sortiment till attraktiva priser. Skulle Micro Holding förlora sin förmåga att erbjuda attraktiva produkter eller helt förbise nya trender och produkter kan detta påverka den framtida tillväxten och lönsamheten. Finansiering Styrelsens uppfattning är att Micro Holding behöver tillförsel av rörelsekapital för att fullfölja sin utveckling. Det finns ingen garanti för att Micro Holding kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, även om de påbörjade samarbetena med Preem och Vianor/Nokian Tyres har lagt grunden för framtiden. I denna bedömning har även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital beaktats. 14

15 Aktiekapitalets utveckling Ändring av Totalt aktie- Totalt antal År Händelse aktiekapital, SEK kapital, SEK aktier 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktieägarstatistik Antal aktier Antal aktieägare % av antalet aktiägare % av röster och kapital ,5 1, ,6 1, ,7 1, ,7 4, ,5 4, ,6 14, ,2 13, ,2 59,1 Summa ,0 100,0 Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mohammed Al Amoudi ,91 Mats Nilstoft med familj genom bolag ,25 Bernt Plotek genom bolag ,03 Stellar International Holding INC ,89 Sven A Olsson ,61 Banque Invik ,54 Muirfield Invest AB ,47 Carnegie Trading ,73 Måns Hultman ,24 Övriga ,33 Summa ,00 Styrelsens arbete under året Under året har styrelsens arbete präglats av fortsatt arbete med bolagets finansiella och organisatoriska struktur. Stor vikt har lagts vid att trygga finansieringen och vid att hitta framåtriktade strategiska lösningar. Under året har 6 styrelsemöten hållits. Bolagets revisorer har löpande följt verksamheten. Styrelse Mats Nilstoft, född 1960 Styrelseordförande sedan december 2005, invald 2005 Aktieinnehav: Jeffrey T Cook, född 1956 Styrelseledamot, invald 2004 VD Stellar International Holdings Aktieinnehav: 0 Sven A Olsson, född 1943 Styrelseledamot, invald 2005 Aktieinnehav: Thomas Stenberg, född 1950 Styrelseledamot, invald 2005 Aktieinnehav: Claes Olsson, född 1949 Styrelsesuppleant, invald 2004 Aktieinnehav: Gösta Sjölin, född 1942 Styrelsesuppleant, invald 2005 Aktieinnehav: Revisorer Stefan Langåker, född 1963 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö, utsedd 2005 Göran Neckmar, född 1956 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö, utsedd 2005 Ledande befattningshavare Kristina Jarring, född 1958 VD för Micro Holding AB (publ) Aktieinnehav: Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står följande fria fond och vinstmedel i moderbolaget: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, , samt överkursfond, , totalt , balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 29 april 2009 godkänts av styrelse och verkställande direktör för publicering och kommer föreläggas årsstämman den 19 maj 2009 för fastställande. 15

16 Resultaträkning koncernen Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Resultat per aktie, SEK (före och efter utspädning) -0,07-0,16 16

17 Balansräkning koncernen Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser koncernen Ställda panter och säkerheter Företagsinteckningar Eventualförpliktelser Inga Inga 17

18 Förändring i eget kapital koncernen Belopp i KSEK Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns. Aktie- Övr. till- Balanserat Årets kapital skjutet kapital resultat resultat Ingående eget kapital Registrering av nyemission den 5 januari Överföring av föregående års resultat Nyemission enligt extra bolagsstämma den 8 november Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Överföring av föregående års resultat Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital

19 Kassaflödesanalys koncernen Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av checkräkningskredit Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Värdering av varulager Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser 18 8 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Rearesultat avyttring av rörelse Omförhandling av förvärvslån Upplösning av reserver

20 Resultaträkning moderbolag Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Rörelseresultat - - Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Bilvård och tillbehör Köp 3 betala för 2 Vi bjuder på den billigaste! Pris från 69:- Meguiar s har ett brett sortiment av bilvårdsprodukter och tillbehör. Vill

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning 2009-01-01 2009-12-31 Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 556692-9690 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 2011

ÅRSREDOVISNING 2010 2011 ÅRSREDOVISNING 2010 2011 ÅRSREDOVISNING 2010/2011 INNEHÅLL VD kommenterar året 4 Verksamheten 6 hållbar utveckling 8 medarbetarna 9 historik 10 förvaltningsberättelse 12 fem år i siffror 13 koncernens

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Det är stor chans att du möter något av våra tre bulkbilsekipage på vägarna i de södra delarna av Sverige.

Det är stor chans att du möter något av våra tre bulkbilsekipage på vägarna i de södra delarna av Sverige. ÅRSREDOVISNING 2011 Numera har Skåne-möllan två fabriksbyggnader där vi producerar allt från traditionella standardmjöler i konsumentförpackningar till nischade specialblandningar. Det är stor chans att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009

ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisning 2009 2 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Sid 3 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 15 Sid 16 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 20-36 Sid 37 Förvaltningsberättelse s rapport över totalresultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer