Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

2 Innehåll År 2008 i korthet...3 VD-ord...4 Marknaden...6 Verksamheten...9 Micro Holdings aktie och ägarstruktur...12 Förvaltningsberättelse...14 Finansiell rapportering...16 Noter...26 Revisionsberättelse...29 Bolagsstyrning...30 Styrelse...31 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Cision. Årsstämma Årsstämma hålls tisdagen den 19 maj 2009 klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2009 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 13 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 maj kl och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2009 Delårsrapport januari-mars 2009 kommer att avges den 19 maj. Delårsrapport april-juni 2009 kommer att avges den 27 augusti. Delårsrapport juli-september 2009 kommer att avges den 13 november. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009 kommer att avges i februari 2010.

3 År 2008 i korthet Micro satsar på partnersamarbete och e-handel Micro Holding ABs nettoomsättning för året uppgick till 150,9 Mkr (153,2). Resultatet efter skatt uppgick till -14,6 Mkr (-27,8). Resultatet per aktie var -0,07 kr (-0,16). Antalet Microkortkunder överstiger nu (42 783). Micro har avyttrat åtta butiker till Mekonomen AB och planerar försäljning av resterande butiker. Micro ser över affärsplanen i syfte att utveckla verksamheten och nå lönsamhet. Samtidigt förs diskussioner om ytterligare partnersamarbeten och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter på marknaden. Efter årets slut har ytterligare två butiker avyttrats till Mekonomen. Nyckeltal Micro Holding AB Micro Holding AB Soliditet, % 47,2 44,0 47,2 Rörelsemarginal, % -7,8-17,9-4,2 Resultat per aktie, kr -0,07-0,16-0,07 Fakta om Micro Micro Holding AB äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Sortimentet omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Företagets produkter säljs genom hemsida, partnersamarbeten och egna butiker. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Verksamheten startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon. Micro Holding AB (f d Powerit PS AB publ) är noterat på NASDAQ OMX First North sedan Idag är de två största aktieägarna Mohammed Al Amoudi och Mats Nilstoft med familj med 29,9 respektive 18,2 procent av röster och kapital. 3

4 Omfattande förändringar i verksamheten Micro är ett välkänt varumärke på den svenska marknaden för bilreservdelar och biltillbehör. Våra kunder är allt ifrån vanliga bilägare till verkliga bilentusiaster som alla uppskattar bra produkter, pålitliga varumärken och hög tillgänglighet. Bakom produkterna står Micro Holding vars aktier handlas på NASDAQ OMX First North. När nya ägare och ny ledning tog vid för tre år sedan, sattes som främsta mål att uppnå stabil och uthållig vinst. Därefter har verksamheten utvecklats för att öka försäljningsvolymerna, samtidigt som det har stått klart att det kommer att ta tid att nå vårt vinstmål. Fortsatt marknadsutveckling Micro har under de senaste åren byggt upp värden i form av Microkortets omfattande kunddatabas, satsningen på e- handel och marknadssamarbeten med ledande företag med inriktning mot bilintresserade konsumenter. Microkortet nådde användare, en uppgång med drygt användare under året. Under senare delen av 2008 lanserade Micro en ny hemsida med en lätthanterad e-handelslösning och flera konsumentanpassade funktioner. Den fungerar som en digital katalog där reservdelar kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. Micros potentiella kundbas har förstärkts genom samarbetet med bensinhandelskedjan Preem som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Preem har uppemot kortkunder samt i storleks ordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shoplösningar. Med Vianor/Nokian Tyres, nordens största däckservicekedja, utvecklar vi ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter. Vid årets slut exponerade 19 Vianorverkstäder Micros produkter i butiker genom shop-in-shop-lösningar. Försäljning av butiker Vi bedömer att fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar är det mest effektiva sättet att öka bolagets försäljningsvolymer och uppnå lönsamhet. Därför har vi beslutat att upphöra med egna butiker för att fullt ut satsa på olika typer av partnersamarbeten och e-handel. Således sålde Micro i slutet av året åtta av sina butiker till bildelsföretaget Mekonomen AB, som också övertagit berörd personal och lager. Efter verksamhetsårets slut har ytterligare 2 butiker sålts till Mekonomen. Vi är övertygade om att detta är ett viktigt steg i vårt arbete för att skapa tillväxt och lönsamhet, men har samtidigt respekt inför den utmaning som det innebär att vidareutveckla vår e- handel och våra partnersamarbeten parallellt med att vi avvecklar butikerna. Årets utveckling Det gångna verksamhetsåret har i hög grad präglats av omstruktureringen av verksamheten. Nettoomsättningen minskade således med 1,5 procent till 150,9 Mkr beroende på försäljningen av butiker, vilken motverkas av ökad grossförsäljning till främst Mekonomen. Rörelseresultatet uppgick till -13,7 Mkr (-27,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -7,8 procent (-17,9). Förbättringen jämfört med föregående år beror framför allt på realisationsvinst från försäljningen av butiker. Vid årets slut uppgick koncernens egna kapital till 23,7 Mkr (38,3) och soliditeten var 47,2 procent (44,0). Likvida medel uppgick till 0,4 Mkr (14,4). Utöver dessa förfogar bolaget över en outnyttjad checkkredit om 7,7 Mkr. Utsikter för 2009 Konjunkturavmattningen påverkar den allmänna efterfrågan, men väntas samtidigt medföra ett ökat intresse hos konsumenterna för att själva serva sina bilar och att många avvaktar med köp av nya bilar. Detta kan gynna Micro då produkter för lättservice samt reservdelar främst efterfrågas av ägare till äldre fordon. Micros övriga biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs till fordon oavsett ålder. 4

5 Samarbetena med Preem och Vianor/ Nokian Tyres är under utveckling och får effekt i takt med att gemensam marknadsföring och shop-in-shop-lösningar byggs upp. Bolaget för diskussioner med andra företag om ytterligare partnersamarbeten med potential att stärka närvaron på marknaden och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda för att den fortsatta utvecklingen kommer att vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. Mot bakgrund av omfattningen på de aktuella förändringarna lämnar bolaget ingen prognos för Helsingborg i april 2009 Kristina Jarring, Verkställande direktör 5

6 Marknaden Den svenska fordonsparken åldras Grunden för efterfrågan på Micros produkter är storleken på den svenska fordonsparken minskade nyregistreringen av personbilar i Sverige med 17,2 procent till bilar. Till det kommer direktimport av knappt bilar, en minskning jämfört med föregående år då nästan bilar direktimporterades. Vid årets slut fanns 4,3 miljoner bilar i trafik, jämfört med 4,2 miljoner året före, varav nästan 80 procent ägdes av privatpersoner. Av bilarna ägda av privatpersoner ägdes 34 procent av kvinnor, en liten ökning mot året före. Därutöver finns fler än avställda bilar. Det är framförallt ägarna till fordon som är äldre än tre år som svarar för efterfrågan på produkter för lättservice. Biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs däremot till alla fordon oavsett ålder. Det finns i Sverige cirka 1,6 miljoner fordon som är äldre än 10 år. Reservdelar efterfrågas även i större utsträckning till äldre bilar. Ett mått på omfattningen av reparationsbehovet är att av de 3,3 mil- joner personbilar som besiktigades 2008 underkändes hela 47 procent av den svenska personbilsparken (bilar tre år och äldre) vid den årliga kontrollbesiktningen. Av dessa hade nästan var tredje bil fel som krävde att bilen, efter reparation, visades upp för efterkontroll. De 3,3 miljoner kontrollbesiktningar på personbilar som genomfördes under året resulterade således i mer än en miljon reparationer. Intresset för husvagnar har ökat kraftigt de senaste åren och i Sverige finns idag totalt drygt husvagnar med en årlig nyförsäljning på cirka per år. Denna kundkategori behöver också olika tillbehör. Motorcyklar har en trogen krets förare, som ofta ser mc-intresset som en livsstil. Det finns motorcyklar i trafik i Sverige. Entusiaster viktig målgrupp Intresset för bilar, motorcyklar och andra fordon är stort i Sverige. En halv miljon svenskar är idag medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna utgör en viktig målgrupp för Micro. En betydande del av de avställda bilarna ägs av denna kategori. Uppgifter från motororganisationer visar på att cirka bilar i Sverige är entusiastförsäkrade och att bilar är skattebefriade på grund av att de är 30 år eller äldre. Konsumentmarknaden är omfattande De svenska hushållen lägger i genomsnitt drygt kronor per bil på drift av densamma utöver kostnader för drivmedel och skatt. Det ger konsumentledet ett totalt marknadsvärde på 25 miljarder kronor. Uppskattningsvis avser drygt 6 miljarder kronor kategorierna reservdelar och tillbehör. Konkurrenterna återfinns bland såväl reservdelskedjor som detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. Den viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder och starka varumärken men som också inlett en konsumentsatsning, samt Biltema som är en diversehandel med fokus på försäljning av egna lågprisvarumärken till konsumenter. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom reservdelar och biltillbehör för konsumenter. Micros 6

7 marknadsandel uppgår till drygt 2 procent. Marknadstrender Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt, vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, som i sin tur styrs av antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll samt bilparkens storlek. Under en lågkonjunktur minskar nybilsförsäljningen och bilparken åldras, bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs främst av den allmänna konsumtionsnivån. Efterfrågan på reservdelar är därför störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. E-handeln växer kraftigt. Enligt Handelns Utredningsinstitut ökade e- handelsförsäljningen under 2008 med 15 procent till 20,4 miljarder kronor vilket innebar att den stod för 3,9 procent av detaljhandelns totala försäljning. Även om tillväxttakten sjönk mot slutet av året klarade sig e-handeln betydligt bättre än ekonomin i övrigt. E-handeln bedöms även fortsättningsvis utvecklas starkare än den traditionella butikshandeln och dess andel av den totala försäljningen att öka. De flesta större branscher inom detaljhandeln i Sverige har genomgått strukturomvandlingar och konsolidering, men för bildelsbranschen pågår denna process. Branschen utvecklas mot att bestå av färre aktörer som tar en allt större marknadsandel. Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog innebär en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunicerar med kunder. Som marknadsföringskanal står hemsidan för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. 50% 40% 30% 20% 10% 0% ANDEL PERSONBILAR ÄLDRE ÄN 10 ÅR Finland Grekland Källa: BilSweden Sverige Danmark Portugal FORDON I TRAFIK NÅGON GÅNG UNDER ÅRET EFTER ÄGARE Källa: SIKA Italien Spanien Österrike Män Kvinnor Juridiska personer Frankrike Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. Kvinnor äger i dag knappt 30 procent av personbilarna. FACKHANDEL DIVERSEHANDEL Mekonomen Autoexperten Meca AD Center Original Bildelsspecialisten Tyskland Holland Belgien UK FORDON I TRAFIK EFTER ÅLDER Källa: BilSweden Irland Cirka fyra av tio bilar i trafik hör till ålderskategorin 3-8 år. Biltema Clas Ohlsson Jula Bensinstationer 0-2 år 3-8 år 9-13 år år >20 år PROFFS KONSUMENT Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och biltillbehör som vänder sig till konsumenter. 7

8 M i c r o Ho l d i n g Köp a b År s r e d o v i s n i n g liter olja, få oljefilter Köp minst 4 liter olja från Castrol, Quakerstate, Mobil eller Valvoline till din personbil, och du får det oljefilter som passar på köpet. (Oljefiltrets pris får ej överstiga 300 kr, om så är fallet erhålls en rabatt på 300 kr istället.) 8

9 Verksamheten Micros varumärke är starkt Varumärket Micro Bildelar har i 50 år stått för kvalitetsprodukter i form av reservdelar och biltillbehör för den motorintresserade konsumenten. Företaget är idag ett etablerat varumärke bland bilintresserade vilket under lång tid understötts av aktiv marknadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor. Trogna kunder har Microkortet Microkortkunderna är företagets mest trogna kunder och utgör en hörnsten i strategin för att skapa en stabil och lönsam kundbas. En stor del av företagets marknads kommunikation riktas direkt till dessa och Microkortet utgör en viktig kontaktyta. Lojala kunder premieras med förmånlig bonus på alla inköp och månatliga utskick med bonus check och erbjudanden vilket stärker banden med konsumenterna. Under året ökade antalet kortinnehavare med till vid årets slut. Kortkunderna svarade för 24,7 procent av omsättningen jämfört med 22,8 procent under föregående år. Den totala omsättningen på Microkortet ökade med 7 procent. Kortkunderna utgör en viktig resurs i företagets satsningar på e-handel och partnersamarbeten. Försäljning via nätet Ett av de områden som Micro prioriterar högst är att utveckla företagets e- handel. De senaste årens förändrade köpmönster har inneburit att internetförsäljningen av konsumentprodukter växt kraftigt och denna utveckling fortsätter. Under senare delen av året lanserade därför Micro en ny hemsida med en lätthanterad e-handelslösning och flera konsumentanpassade funktioner. Hemsidan fungerar bland annat som en digital katalog där reservdelar enkelt kan sökas och beställas med hjälp av registreringsnumret. Den nya lösningen ansluter nära till Micros profil och beprövade produktkategorier så att kunderna lätt ska känna igen sig och hitta rätt i sortimentet. Hemsidan är av stor betydelse för Micros försäljning och möjligheterna att nå nya kunder. Många konsumenter förbereder sina inköp genom att hämta informa- tion på nätet, vilket gör att en effektiv hemsida också stärker andra försäljningskanaler. Samarbete med Vianor/ Nokian Tyres Micro och Vianor, nordens största däckservicekedja, inledde 2007 ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter i butiker och serviceverkstäder med shop-in-shoplösningar. Vid årets början exponerade 16 Vianor-verkstäder Micros produkter och vid året slut var dessa 19 till antalet. På sikt ska samtliga verkstäder marknadsföra produkter från Micro. Detta förbättrar Micros synlighet och gör företagets produkter tillgängliga för konsumenter som efterfrågar kompletterande produkter i ett sammanhang där de vid samma tillfälle köper andra produkter för bilen. Samarbete med Preem Micro har även ett samarbete med bensinhandelskedjan Preem vilket inledningsvis avsett användningen av respektive företagskundkort i de båda kedjorna. Detta innebär att Micros kortkunder får rabatt på bensin hos Preem och att Preems kunder får rabatt när de handlar från Micro med sina kort. Preem har uppemot kortkunder, vilket innebär att Micro genom samarbetet avsevärt vidgar sin potentiella kundbas. Preem har också cirka 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shoplösningar. Micros sortiment kompletterar också på ett bra sätt Preems och förstärker det gemensamma kunderbjudandet varför båda parter planerar att intensifiera samarbetet. Fler möjliga partners och distributionskanaler Micro för även diskussioner med andra företag om ytterligare partnersamarbeten med potential att stärka närvaron på marknaden och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter. Exempel på tänkbara ytterligare partners är större dagligvaru- och detaljhandelskedjor som på ett bra sätt skulle komplettera existerande kanaler. 9

10 Butiker säljs Micro bedömer att fortsatt utveckling av shop-in-shop-lösningar och e-handel är det mest effektiva sättet att öka bolagets försäljningsvolymer och uppnå lönsamhet. Som en följd av detta beslutade bolaget under året att upphöra med egna butiker för att fullt ut satsa på olika typer av partnersamarbeten och e-handel. Under det fjärde kvartalet överlät därför Micro åtta av sina butiker till bildelsföretaget Mekonomen AB, som också övertog berörd personal och lager. Efter årets slut överläts ytterligare två butiker till Mekonomen. Starka varumärken och brett sortiment Micro arbetar i dag främst med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har även ett mindre sortiment av egna varumärken av god kvalitet. Totalt består sortimentet av cirka artiklar. Beställningar från hemsidan levereras normalt 3-5 dagar efter beställningen. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap. Bilvård: Produkter för städning, rengöring och vård av bilen. Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende. Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen. Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring. Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer. 10

11 BILVÅRD M i c r o Ho l d i n g a b År s r e d o v i s n i n g 2008 Branschens bredaste bilvårdssortiment Handla på 11

12 Micro Holdings aktie och ägarstruktur Aktiekapitalets utveckling Ändring av Totalt Totalt År Händelse aktiekapital, aktiekapital, antal aktier SEK SEK 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission 1) , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK 1) Registrerade av VPC efter Aktieägarstatistik Antal aktier Antal % av antalet % av röster aktieägare aktieägare och kapital ,5 1, ,6 1, ,7 1, ,7 4, ,5 4, ,6 14, ,2 13, ,2 59,1 Summa ,0 100,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt Euroclear Sweden AB per 31 december Micro Holding AB (tidigare Powerit PS AB) är sedan 3 maj 2000 ansluten till NASDAQ OMX First North. Per den 31 december 2008 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,10 kronor. Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst. Slutkursen för Micros aktie var vid årets sista handelsdag 30 december 0,07 kronor (0,23) per aktie. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till (2 391) stycken. Största aktieägare var Mohammed Al Amoudi med 29,9 procent, Mats Nilstoft med familj genom bolag 18,3 procent, Bernt Plotek genom bolag 6,0 procent, Stellar International 4,9 procent och Sven A Olsson med 3,6 procent av aktierna. Utdelningspolicy Micro Holding är inne i en omstruktureringsfas som väntas fortgå under de närmaste åren. Det är styrelsens uppfattning att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån bolagets långsiktiga tillväxt och resultatutveckling samt kapitalbehovet för fortsatt expansion. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att utdelningspolitiken kommer att vara restriktiv under de närmaste åren. Årets utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret Likviditetsgaranti Micro Holding har avtalat med Mangold Fondkommission om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att främja god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i den löpande handeln. Enligt avtalet ska likviditetsgarantin säkerställa en spread mellan köp- och säljkurs om maximalt fem procent. På köp- och säljsidan ska likviditetsgaranten säkerställa en volym motsvarande två handelsposter. Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mohammed Al Amoudi ,91 Mats Nilstoft med familj genom bolag ,25 Bernt Plotek genom bolag ,03 Stellar International Holding INC ,89 Sven A Olsson ,61 Banque Invik ,54 Muirfield Invest AB ,47 Carnegie Trading ,73 Måns Hultman ,24 Övriga ,33 Summa ,0 Källa: Aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt Euroclear Sweden AB per 31 december

13 KURSUTVECKLING I SEK UNDER ,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 januari-mars april-juni juli-september oktober-december 13

14 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Moderbolag i koncernen är Micro Holding AB, org. nr , Regementsvägen 1, Helsingborg, med säte i Helsingborg. Företaget är publikt och registrerat hos Euroclear Sweden AB. Per fanns ägare. Micro AB, Gri-Gri AB, Micro Delar AB och Micro Generation AB är helägda dotterbolag till Micro Holding AB (publ). Micro Holding AB aktien är listad på First North, som är en del av OMX Nordiska börs. Information om verksamheten Micro Holding AB (publ) bedriver detaljhandel med bilreservdelar och biltillbehör. Micros högsta prioritet är att uppnå stabil och uthållig vinst. För att stärka Micros varumärke och nå fler potentiella kunder arbetar företaget med tre huvudsakliga verktyg: Microkortet, marknadssamarbeten med partners samt utveckling av e-handel. Fortsatt utveckling av samarbeten Micros potentiella kundbas och tillgängligheten för företagets produkter har förstärkts genom samarbeten med ledande företag och organisationer med inriktning mot bilintresserade konsumenter. Samarbetena är under utveckling och får effekt i takt med att gemensam marknadsföring och shop-in-shop-lösningar byggs upp. Micro och Vianor/Nokian Tyres, nordens största däckservicekedja, utvecklar således ett samarbete i syfte att exponera och sälja varandras produkter. Vid årets slut exponerade 19 Vianor-verkstäder Micros produkter i butiker genom shop-in-shop-lösningar. Med bensinhandelskedjan Preem utvecklar Micro ett samarbete som avser användningen av respektive företags kundkort i de båda kedjorna. Preem har uppemot kortkunder samt i storleksordningen 120 bemannade stationer på ett 80-tal orter, vilket skapar förutsättningar för att kraftigt öka tillgängligheten för Micros produkter genom shop-in-shop-lösningar. Ny e-handelslösning lanserad Under senare delen av året lanserade Micro en ny hemsida med en lätthanterad e-handelslösning och flera konsumentanpassade funktioner. Försäljning av butiker och utveckling av affärsplanen Micro bedömer att en fortsatt utveckling av shop-inshop-lösningar är det mest effektiva sättet att öka bolagets försäljningsvolymer och uppnå lönsamhet. I konsekvens med detta har bolaget beslutat att upphöra med egna butiker för att fullt ut satsa på olika typer av partnersamarbeten och e-handel. Således har Micro under det fjärde kvartalet överlåtit åtta av sina butiker till bildelsföretaget Mekonomen AB, som också övertagit berörd personal och lager. I mars 2009 har avtal undertecknats om överlåtelse av ytterligare två butiker till Mekonomen AB. Bolaget för diskussioner med andra företag om ytterligare partnersamarbeten med potential att stärka närvaron på marknaden och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter. Omförhandling av förvärvslån Under året har ett förvärvslån från AB Bilorama (Bilia) omförhandlats. Omförhandlingen har medfört en nedsättning av förvärvslånet med 14,4 MSEK. Resultat och omsättning Koncernen redovisar en nettoomsättning på 150,9 MSEK för 2008 (153,2) och ett resultat efter skatt på -14,6 MSEK (-27,8), vilket innebär ett resultat per aktie på -0,07 SEK (-0,16). Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 4,3 MSEK (4,4) och ett resultat efter skatt på 0,1 MSEK (0,4). Resultat och omsättning för koncern och moderbolag redovisas nedan. Finansiell ställning och investeringar Vid årets slut 2008 uppgick det egna kapitalet till 23,7 MSEK (38,3) och soliditeten var 47,2 % (44,0 %). Likvida medel uppgick vid årets utgång till 0,4 MSEK (14,4 vid utgången av 2007). Koncernens totala balansomslutning uppgick till 50,1 MSEK (86,9). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,5 MSEK (3,0). Marknad och branschutveckling Konjunkturavmattningen påverkar den allmänna efterfrågan, men väntas samtidigt medföra ett ökat intresse hos konsumenterna för att själva serva sina bilar och att många avvaktar med köp av nya bilar. Detta kan gynna Micro då produkter för lättservice samt reservdelar främst efterfrågas av ägare till äldre fordon. Micros övriga biltillbehör, bilvårdsprodukter och produkter som gör bilen personlig säljs till fordon oavsett ålder. Miljöinformation Koncernen bedriver inte någon anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Micros miljöarbete utförs inom ramen för affärsidén med målsättning att av Micro saluförda produkter och tjänster skall påverka natur och miljö i så liten grad som möjligt. Micros vägledande principer för miljöarbete är att uppfylla myndigheters och gällande lagstiftnings krav. Koncernen beaktar miljöaspekten vid val av leverantör och inköp av varor och tjänster, samt strävar efter miljövänliga och kostnadseffektiva transportalternativ. Micro har tagit fram ett miljöanpassat egenkontrollsystem. Detta egenkontrollsystem hjälper Micro i sin strävan efter ständiga förbättringar gällande sitt miljöarbete med att minimera och källsortera farligt avfall och att utnyttja sin energiåtgång så effektivt som möjligt samt ställa krav på leverantörer. Egenkontrollsystemet är implementerat i samtliga Microbutiker. Micros butiker uppfyller myndigheternas krav gällande miljöfarlig C-verksamhet. Personal Koncernen har allt sedan den grundades fokuserat på att rekrytera medarbetare med omfattande intresse och kompetens. Rekryteringsstrategin har varit framgångsrik. Det är genom medarbetarnas kompetens och intresse som Micro Holding lagt grunden för bolagets framtida utveckling. Den 31 december 2008 uppgick antalet anställda i koncernen till 126 (157) medarbetare, vilket motsvarar 83 (105) heltidsanställda. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Micro har i mars 2009 tecknat avtal om att sälja butikerna i Anderstorp och Barkarby till Mekonomen AB. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Micro är sedan många år ett välkänt varumärke på den svenska marknaden för bilreservdelar och biltillbehör. Företaget har också byggt upp värden i form av Microkortets omfattande kunddatabas och sina satsningar på e-handel och partnersamarbeten med mera. En översyn av bolagets affärsplan har påbörjats i syfte att utveckla verksamheten och nå lönsamhet. Samtidigt förs diskussioner om ytterligare partnersamarbeten och nya sätt att tillhandahålla bolagets produkter på marknaden. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda att den fortsatta utvecklingen kommer att vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. Mot bakgrund av omfattningen på de aktuella förändringarna lämnar bolaget ingen prognos för Information om risker och osäkerhetsfaktorer Det finns ett flertal faktorer som kan påverka Micro Holdings verksamhet, resultat och finansiella ställning. De flesta kan hanteras genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre faktorer. Sortiment En av Micro Holdings största konkurrensfördelar är att kunna erbjuda ett attraktivt sortiment till attraktiva priser. Skulle Micro Holding förlora sin förmåga att erbjuda attraktiva produkter eller helt förbise nya trender och produkter kan detta påverka den framtida tillväxten och lönsamheten. Finansiering Styrelsens uppfattning är att Micro Holding behöver tillförsel av rörelsekapital för att fullfölja sin utveckling. Det finns ingen garanti för att Micro Holding kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, även om de påbörjade samarbetena med Preem och Vianor/Nokian Tyres har lagt grunden för framtiden. I denna bedömning har även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital beaktats. 14

15 Aktiekapitalets utveckling Ändring av Totalt aktie- Totalt antal År Händelse aktiekapital, SEK kapital, SEK aktier 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Nyemission , , Nyemission , , Nyemission , , Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 SEK. Aktieägarstatistik Antal aktier Antal aktieägare % av antalet aktiägare % av röster och kapital ,5 1, ,6 1, ,7 1, ,7 4, ,5 4, ,6 14, ,2 13, ,2 59,1 Summa ,0 100,0 Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mohammed Al Amoudi ,91 Mats Nilstoft med familj genom bolag ,25 Bernt Plotek genom bolag ,03 Stellar International Holding INC ,89 Sven A Olsson ,61 Banque Invik ,54 Muirfield Invest AB ,47 Carnegie Trading ,73 Måns Hultman ,24 Övriga ,33 Summa ,00 Styrelsens arbete under året Under året har styrelsens arbete präglats av fortsatt arbete med bolagets finansiella och organisatoriska struktur. Stor vikt har lagts vid att trygga finansieringen och vid att hitta framåtriktade strategiska lösningar. Under året har 6 styrelsemöten hållits. Bolagets revisorer har löpande följt verksamheten. Styrelse Mats Nilstoft, född 1960 Styrelseordförande sedan december 2005, invald 2005 Aktieinnehav: Jeffrey T Cook, född 1956 Styrelseledamot, invald 2004 VD Stellar International Holdings Aktieinnehav: 0 Sven A Olsson, född 1943 Styrelseledamot, invald 2005 Aktieinnehav: Thomas Stenberg, född 1950 Styrelseledamot, invald 2005 Aktieinnehav: Claes Olsson, född 1949 Styrelsesuppleant, invald 2004 Aktieinnehav: Gösta Sjölin, född 1942 Styrelsesuppleant, invald 2005 Aktieinnehav: Revisorer Stefan Langåker, född 1963 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö, utsedd 2005 Göran Neckmar, född 1956 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö, utsedd 2005 Ledande befattningshavare Kristina Jarring, född 1958 VD för Micro Holding AB (publ) Aktieinnehav: Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står följande fria fond och vinstmedel i moderbolaget: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, , samt överkursfond, , totalt , balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 29 april 2009 godkänts av styrelse och verkställande direktör för publicering och kommer föreläggas årsstämman den 19 maj 2009 för fastställande. 15

16 Resultaträkning koncernen Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Resultat per aktie, SEK (före och efter utspädning) -0,07-0,16 16

17 Balansräkning koncernen Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser koncernen Ställda panter och säkerheter Företagsinteckningar Eventualförpliktelser Inga Inga 17

18 Förändring i eget kapital koncernen Belopp i KSEK Allt eget kapital är hänförligt till moderbolagets aktieägare eftersom minoritetsintresse inte finns. Aktie- Övr. till- Balanserat Årets kapital skjutet kapital resultat resultat Ingående eget kapital Registrering av nyemission den 5 januari Överföring av föregående års resultat Nyemission enligt extra bolagsstämma den 8 november Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Överföring av föregående års resultat Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital

19 Kassaflödesanalys koncernen Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av checkräkningskredit Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys koncernen Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Värdering av varulager Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser 18 8 Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Rearesultat avyttring av rörelse Omförhandling av förvärvslån Upplösning av reserver

20 Resultaträkning moderbolag Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Rörelseresultat - - Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer