Äldre bilister. - Deras tankar om bilkörning idag och framöver

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldre bilister. - Deras tankar om bilkörning idag och framöver"

Transkript

1 2013 Äldre bilister - Deras tankar om bilkörning idag och framöver

2 Finansiär: Skyltfonden, Trafikverket Konsult: Titel: Bild framsida: Vectura Consulting AB, Helena Svensson och Jenny Rosenkvist Äldre bilister - Deras tankar om bilkörning i dag och framöver Mohsen Towliat

3 Förord Denna rapport bygger på ett antal fokusgruppsintervjuer som gjordes med äldre personer boende i Skåne om deras syn på bilkörning. Projektet utgick från ett mobilitetsperspektiv och de äldres egen syn på och tankar kring bilkörning. Detta som en motvikt till de studier som har gjorts och görs kring äldres skador och risker i vägtrafiken och den mediabild som ofta sprids om att äldre personer är en fara i trafiken. Trafikverket har finansierat denna rapport genom Skyltfonden. Vi vill tacka de äldre personer som deltog i våra fokusgruppsintervjuer och som bidrog med sin tid och sina värdefulla tankar och synpunkter. När man blir pensionär har man ingen tid att förlora. (man 80 år) Helena Svensson och Jenny Rosenkvist Vectura Malmö,

4 2

5 Innehåll Sammanfattning 5 1. Inledning Syfte och frågeställningar Avgränsningar Rapportens upplägg 9 2. Bakgrund Fler äldre och större andel äldre i befolkningen Heterogen grupp Hur mår de äldre? Äldre som trafikanter Teoretisk bakgrund Mottaglighetshypotesen Tillgänglighet och användbarhet Mobilitet Livskvalitet Metod Fokusgruppsintervjuer Studieorter Urval/rekrytering och kontakt/information Beskrivning av deltagare Genomförande Analys Resultat Personer som deltog i studien Att ta körkort och den första bilen Dagens bilanvändning Bilkörning framöver Trafiken och trafiksäkerheten Analys och diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Fortsatt forskning Slutsatser 53 Referenser 55 3

6 4

7 Sammanfattning För äldre personer, liksom för alla andra, är det viktigt att kunna förflytta sig i samhället och genomföra de resor man har behov av och önskar att göra. För många äldre personer utgör den egna bilen ett viktigt färdmedel för att kunna uppehålla ett aktivt och oberoende liv. Jämfört med tidigare generationer äldre så är det fler som har körkort, fler som har bil och fler som är vana bilister. Denna trend kan innebära att allt större grupper äldre allt längre upp i åren kommer att köra bil när de ska förflytta sig. I förlängningen skulle detta kunna betyda att vi inte längre behöver planera kollektivtrafik utifrån äldres behov på samma sätt som förut. En annan bild skulle dock kunna vara att många äldre väljer bort bilen vid någon tidpunkt i åldrandet. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur äldre personer själva funderar när det gäller att köra bil och att fortsätta köra bil. Studien är en kvalitativ studie. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes i Höör och en fokusgrupp samt en intervju med två personer genomfördes i Malmö under våren Totalt ingick 16 personer, både män och kvinnor, i åldern 65 år respektive 80 år gamla. Alla hade haft körkort och kört bil, men några hade nu slutat. De teman som diskuterades var; dagens bilanvändning, trafiksäkerhet och framtida bilkörning. Deltagare till fokusgruppsintervjuerna rekryterades genom SPAR registret där ett urval inom respektive åldersgrupp bjöds in att delta. Varje fokusgrupps-intervju tog ungefär två timmar och genomfördes i en lokal i centrala Höör respektive i centrala Malmö. Samtliga fokusgruppintervjuer transkriberades. Innehållsanalys användes som analysmetod. De slutsatser som kan dras från den här studien är att alla som ingick i studien pratade om att de kommer att sluta köra bil, innan deras resbehov försvunnit. Några visste t o m när de skulle sluta, medan det var mer av ett framtida scenario för andra. Några trodde att det skulle bli svårt att sluta köra, men även de ser framför sig att de kommer att sluta någon gång. De som hade slutat köra bil i den här studien, uttryckte en sorg över att inte köra och en av dem en dröm om att kunna köra. För några tycks det inte vara några problem med att sluta köra bil, utan de klarar sig egentligen utan bil, även om de uttrycker att det är bekvämt och bra på många sätt med bil. Det är en extra bekvämlighet, men inget måste och de uttrycker ingen större sorg över att inte köra en dag. När man slutar köra varierar från individ till individ och hänger inte samman med den kronologiska åldern. Beslutet att sluta kan vara eget eller någon annans och beror på förändringar i kroppen, uppfattningen om trafiken, redan minskat körande eller ändrade prioriteringar gällande de tillgångar och behov man har. Personer uttrycker en osäkerhet att köra i vissa situationer, men många hävdar samtidigt att de inte är rädda för att köra, utan att det bara inte finns någon anledning att köra i vissa situationer. De som har uttrycker osäkerhet och otrygghet tycks vara närmare att sluta köra bil. Eftersom alla äldre personer inte vill fortsätta köra bil, utan slutar köra, är det viktigt att samhället erbjuder andra möjligheter att transportera sig för dessa äldre. Det är också viktigt att det erbjuds möjligheter till att fortsätta köra bil, för de som faktiskt vill köra bil lite längre, men tvekar. Detta för att äldre personers mobilitet ska kunna bibehållas på önskad nivå. Genom denna studie har vi fått en bättre förståelse för hur äldre själva funderar på att fortsätta köra bil framöver eller att sluta köra bil och vilka anledningar det kan finnas till att äldre slutar köra bil. Det behövs dock mer kunskap kring detta för att samhället ska kunna planera för äldres transporter på bästa sätt. Vi behöver både få mer kunskap på djupet om beslutet, tankarna före och följderna av beslutet samt om hur detta ser ut generellt bland äldre genom kvantitativa studier med representativa urval. Projektet är finaniserat av Trafikverket genom Skyltfonden. Ansvarig: Helena Svensson, Vectura, Box 242, Malmö, , 5

8 6

9 1. Inledning Antalet äldre människor i samhället ökar och de vill hålla igång och vara aktiva. För äldre personer, liksom för alla andra, är det en nödvändighet att kunna förflytta sig i samhället och genomföra de resor de har behov av och önskemål om att kunna genomföra. Ur ett individperspektiv innebär det livskvalitet att ha möjlighet att delta i samhället på egen hand så mycket som möjligt. Även ur samhällets perspektiv är det viktigt att gruppen äldre kan uträtta så mycket som möjligt på egen hand, utan att samhället måste hjälpa till. Frågor kring äldres mobilitet har varit föremål för forskning både nationellt och internationellt sedan ganska lång tid. God kunskap om äldres resande, tillgång till och val av färdmedel liksom upplevda problem vid olika förflyttningar finns att tillgå idag. (Paez et. al., 2009; SIZE, 2006; Ståhl, 1986; Tacken, 2004; Wretstrand et. al. 2009) Generellt gäller att äldre personer gör färre resor än yngre, antalet resor avtar med ökande ålder och reslängden minskar (RES, 2007). Två förklaringar till dessa förändringar är dels en övergång från förvärvsarbete till livet som pensionär, dels en successiv nedsättning av den egna förmågan som det naturliga åldrandet för med sig. Denna mobilitetsförlust ställs ofta i relation till försämrad livskvalitet. Det kan t ex handla om att inte längre kunna köra bil, få svårigheter att använda befintlig kollektivtrafik, försämrade möjligheter att röra sig i sin närmiljö till fots eller med cykel, samt ett ökat behov av täta kontakter med vård- och omsorg som finns att tillgå på ett geografiskt och tidsmässigt avstånd (Ståhl, 1997; Svensson, 2003). För många äldre personer utgör den egna bilen ett synnerligen viktigt färdmedel för att kunna uppehålla ett aktivt och oberoende liv. Forskning visar också att äldre personer idag har anpassat sitt livsmönster efter bilen (Rosenbloom, 2001). Samtidigt är detta färdmedel ifrågasatt som ett lämpligt färdmedel för den åldrande personen då fysiska och inte minst kognitiva nedsättningar börjar inträda, särskilt ur trafiksäkerhetssynpunkt. (Hakamies-Blomqvist et.al., 2004; Levin, et. al., 2007; Levin et. al., 2009). Det förs diskussioner om att kontrollera äldre personers körförmåga t.ex. genom att ompröva och begränsa körkort för äldre personer, om utbildning och träning för äldre bilförare och olika infrastruktur- och fordonsåtgärder i syfte att främja säker bilkörning bland äldre personer (Heikkinen et al, 2010). I dagsläget reser äldre med bil, kollektivtrafik, går och cyklar. Jämfört med tidigare generationer äldre så är det fler som har körkort, fler som har bil och fler som är vana bilister. På flera håll i samhället verkar beslutsfattare och tjänstemän tolka denna trend som att allt större grupper äldre allt längre upp i åren kommer att köra bil när de ska förflytta sig. I förlängningen skulle detta betyda att vi inte längre behöver planera 7

10 kollektivtrafik utifrån äldres behov på samma sätt som förut. Inställningen verkar vara att de äldre kommer att fortsätta köra bil i hög ålder och att resa med bil så länge de överhuvudtaget gör resor. En annan bild skulle dock kunna vara att många äldre väljer bort bilen vid någon tidpunkt i åldrandet, före deras resbehov har försvunnit. Detta skulle kunna vara beroende på att hälsan sviktar och att man inte kan köra bil, synen håller inte, man kan inte röra sig, nacken är stel osv. Andra motiv skulle kunna vara oro och rädsla. Om det är så som vi antar, d.v.s. att äldre väljer bort bilen, då krävs det att det finns andra transportmöjligheter när man inte längre är bilförare. Det finns risk för att en ganska betydande grupp äldre får problem med sina förflyttningar när de inte längre kör bil om det inte finns användbara transportalternativ. För att kunna förutse vilka typer av transportsätt som äldre personer kommer att fråga efter och hur de kommer att förflytta sig framöver är det viktigt att förstå hur äldre personer själva resonerar och ser på sina möjligheter till att köra bil, även relaterat till att använda andra typer av färdmedel och relaterat till säkerhet. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med projektet har varit att undersöka hur äldre personer själv funderar när det gäller att fortsätta köra bil. Fler och fler människor som är 65 år och äldre är vana bilförare, men innebär det att man vill fortsätta köra bil hur länge som helst? Eller kommer man att sluta köra bil? Och vad beror detta i så fall på? Studien har både ett mobilitetsperspektiv och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Mer specifikt kommer följande frågeställningar att belysas: - Vill äldre personer köra bil när de kommer upp i åren? Hur långt upp i åren vill de köra? - Finns det förändringar/händelser som gör att de beslutar sig för att sluta köra bil? Vilka förändringar/händelser skulle det i så fall handla om? - Vad har påverkat de personer som redan har slutat köra bil? Varför slutade de köra bil? - Hur resonerar äldre personer själva, utifrån ett säkerhetsperspektiv, när det gäller att köra bil som äldre? Känner man att man klarar av att köra? Finns det känslor av osäkerhet och otrygghet? 1.2 Avgränsningar Studien har genomförts i Höör och i Malmö bland personer som är omkring 65 år och mellan 80 och 85 år. Gruppen är mycket heterogen vad gäller t.ex. intressen, funktionsnedsättningar och livsstilar etc. Den nedre gränsen är satt då 65 år är en vanlig indelning som möjliggör jämförelser med andra studier och fortfarande en ganska 8

11 vanlig ålder för att sluta förvärvsarbeta. Gränsen uppåt sattes vid 80 till 85 år, eftersom vi antar att det finns en brytpunkt för hur människor förhåller sig till och använder bilen då de är runt åttio år och att resmönstret för de flesta ser ganska olika ut bland de som är 80 år och äldre jämfört med de som är 65 till 75 år. Anledningen till att Höör respektive Malmö valdes som studieorter är att de representerar en mindre ort respektive en större ort. På båda orter finns möjlighet till att såväl köra bil som att använda kollektivtrafik, både buss och tåg. 1.3 Rapportens upplägg I följande kapitel av rapporten presenteras en översiktlig bakgrund till kunskapsområdet, t ex hur andelen äldre ökar, deras heterogenitet och hälsa. Därefter följer ett avsnitt om äldre som trafikanter. I teoriavkapitelt tas begrepp som mottaglighetshypotes, tillgänglighet, mobiltet och livskvaltet upp. Därefter redovisas metoden som använts och genomförandet av studien följt av resultatredovisning. Resultatredovisningen är skriven uppdelat på ett antal frågeområden och innehåller flera citat. Avslutningsvis följer diskussion och analys både av resultat och tillvägagångssätt samt slutsatser. 9

12 2. Bakgrund 2.1 Fler äldre och större andel äldre i befolkningen Prognoser över befolkningsstrukturen framöver pekar på att en något förändrad befolkningsstruktur är på väg. Den största förändringen är att befolkningen får en annan ålderssammansättning, främst tros andelen äldre personer att öka. År 2011 var 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre och fram mot år 2060 förväntas 25 procent av befolkningen vara 65 år eller äldre. Antalet människor äldre än 65 år har ökat de senaste åren och beräknas öka ännu mer de kommande åren, se Figur 1Fel! Hittar inte referenskälla.. Antalet personer mellan 65-9 år har ökat med nästan mellan år 2001 och En fortsatt ökning på närmare personer förväntas de närmaste tio åren. Personer i åldrarna år har ökat sedan 1960-talet. År 1960 fanns det lite mer än i dessa åldrar. Motsvarande antal år 2011 var nära en halv miljon. Den snabba nedgången i dödligheten har medfört att antalet personer i de äldre åldrarna har ökat. Även antalet personer som kommer att bli över 100 år gamla kommer att öka, och har redan ökat sedan 1970-talet. Exempelvis fanns det år 1970 fanns det 127 personer som fyllt 100 år i Sverige medan det år 2011 fanns 1770 hundraplussare. Troligtvis är antalet personer som är 100 år eller äldre speciellt högt under 2040-talet då de stora kullarna födda på 1940-talet uppnår dessa åldrar. I de äldre åldrarna är det kvinnor som dominerar, men skillnaden i antal män respektive kvinnor är på väg att jämnas ut eftersom mäns dödlighet minskar något snabbare än kvinnors. (SCB, Demografiska rapporter 2012:2). Figur 1. Antal i åldern år och år samt prognos (diagram hämtat från Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen. Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012). 10

13 Även medellivslängden har ökat kraftigt under 1900-talet. År 2012 var medellivslängden 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män. Speciellt har hälsoutvecklingen förbättrats bland de äldre i befolkningen. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat, vilket är den viktigaste orsaken till att medellivslängden har ökat. Även dödligheten i cancer, trafikolyckor och självmord har minskat. (Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Socialstyrelsen Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2012.). 2.2 Heterogen grupp Den naturliga åldringsprocessen är ärftlig, men även livsstilsfaktorer som matvanor, träning och mental stimulans påverkar. Även om personer äldre än 65 år brukar definieras som en grupp är detta en mycket heterogen grupp och t.ex. är variationen av funktionell kapacitet (functional capacity) stor inom gruppen och det är därför omöjligt att generalisera om äldre. Gemensamt för åldrandet är, i vilket fall, att det är en gradvis tilltagande och irreversibel process, som verkar försämrande och försvagande och som drabbar alla individer i en population. (Dehlin, 2000). Inom det tvärvetenskapliga området gerontologi finns det flera sätt att se på åldrande såsom kronologiskt, biologiskt, psykologiskt eller socialt (Ernsth Bravell, 2011). - Kronologisk ålder är det begrepp som används i vardagen för att beskriva antalet år som förflutit sedan personen föddes. Kronologisk ålder säger mycket lite om individens funktionsförmåga. - Funktionell ålder är ett åldersbegrepp som är beroende av hälsotillstånd och fysiologisk förmåga. Den biologiska, psykologiska och sociala funktionen påverkar den funktionella åldern. Därför kan den funktionella åldern delas in i tre undergrupperna: - Biologisk ålder är ett mått på hur individen fungerar rent fysiologiskt. - Psykologisk ålder har att göra med personens förmåga att anpassa sig till en viss miljö och till förändringar. - Social ålder är ett begrepp som används för att beskriva en individs kontakter med andra människor, sociala roller och positioner i samhället och i olika grupper. - Subjektiv ålder betecknar vilken ålder/vilken grad av åldrande personen i fråga upplever sig ha. Detta påverkar i sin tur personens levnadssätt. (Dehlin, 2000) Den subjektiva åldern är betydelsefull i trafiksäkerhetssammanhang då den utgör grunden i många av individens beslut; beslut som kan vara positiva eller negativa ur trafiksäkerhetssynpunkt (Trafikkontoret) För helhetens skull förespråkas att se åldrande ur ett biopsykosocialt perspektiv (Ernst Bravell, 2011). Gemensamt för perspektiven är att de behandlar åldrande som något mer än antal år som levts. 11

14 2.3 Hur mår de äldre? Lite mer än tre fjärdedelar av de äldre över 75 år klarar det dagliga livet utan hjälp. Kvinnor har ett mindre hjälpbehov än män (Bergman Stamblewski, 2008). Det finns inga entydiga siffror som säger att äldre personer upplever att hälsan förbättras eller försämras. Enligt Socialstyrelsen (Folkhälsorapport 2009) visar de senaste decenniernas ULF-undersökningar att andelen äldre som rapporterar att de har någon långvarig sjukdom, något besvär efter olycksfall, ett handikapp eller någon annan svaghet ökat. Samtidigt har andelen personer med sjukdomar eller besvär som hindrar deras dagliga liv minskat. Med andra ord verkar det som att antalet sjukdomar har ökat men de sjukdomar som är förknippade med hinder och funktionsnedsättningar har minskat. Förklaringar till detta kunde vara att sjukdomarna blivit fler men att behandlingsmetoder inom vården har förbättrats och att tillgänglighet i bostäder och i samhället i övrigt har förbättrats vilket gör att de äldre i mindre utsträckning än tidigare upplever något hinder eller funktionsnedsättningar. Ytterligare förklaring som rapporten tar upp är att de sjuka inte blivit fler utan att det är fler som upptäcks och som får en diagnos tidigt. Ökningen av antalet sjuka kan alltså bero på att befolkningen har blivit mer medveten om en viss sjukdom, eller att vårdpersonalen oftare eftersöker och behandlar riskfaktorer eller sjukdomar i ett tidigt skede. Fler sjukdomar bland de äldre behöver med andra ord inte innebära att de har blivit sjukare (Ibid: 150 f). 2.4 Äldre som trafikanter Resvanor och tillgång till färdmedel Äldre personer har ett annorlunda förflyttningsmönster än andra delar av befolkningen. De gör i genomsnitt färre och kortare resor än medelålders. I och med pensionen reser de mindre eftersom de inte längre gör arbetsresor. När andelen personer med funktionsnedsättningar ökar (kring 75 år) minskar resandet ytterligare både till antal och till längd. Bilen är det vanligaste förflyttningssättet. I statistiken från RES, den nationella reseundersökningen (2007), går det att utläsa att av alla resor de mellan 65 och 84 år gör, så görs 39% till fots och cykel, 52% med bil, 6% med kollektivtrafik. Allt fler har körkort. Särskilt har körkortsinnehavet bland kvinnor ökat. I tidigare generationer äldre har skillnaden i körkortsinnehav varit högre mellan män och kvinnor. 12

15 2.4.2 Fysiska och kognitiva aspekter av åldrande som kan spela roll för agerande i trafiksituationer Som nämnts tidigare ökar risken för sjukdomar i och med åldrandet. Med sjukdomar följer också påverkan på den fysiska och kognitiva förmågan hos individen. En del fysiska och kognitiva nedsättningar har betydelse för äldres mobilitet. I en rapport om äldre personers mobilitet (Levin et al, 2007) beskrivs att vissa typer av åkommor är enklare att förstå och acceptera hur och att de inverkar på hur individen agerar i trafiksituationer, medan andra typer av åkommor är svårare att acceptera och förstå. T.ex. är det lättare att prata om nedsättningar som är synliga och direkt märkbara för såväl den drabbade som hans/hennes omgivning. En direkt synbar fysisk förändring som medför nedsatt rörelseförmåga, är lättare att motivera genomförandet av en viss typ av anpassning av fordonet eller färdsättet med hänvisning till det aktuella funktionshindret. När åkomman däremot kommer smygande och långsamt såsom exempelvis ögonsjukdomar såsom grå starr och demens är det svårare då individen anpassar sig till och kompenserar för det nya förhållandet. Det märks därför inte lika lätt när förändringarna blir så pass allvarliga att trafiksäkerheten kan försummas av den drabbade. Med kronologiskt åldrande följer en generell kognitiv försämring. Individen blir långsammare och får svårare att lära in nya saker. Förmågan att behålla uppmärksamhet och att byta uppmärksamhet kan bli sämre och individen kan bli långsammare i situationer som kräver beslutsfattande och reaktionstid, vilka är förmågor med inverkan på förmåga att hantera en körsituation. Att hantera trafiksituationer och att köra bil är exempel på färdigheter som måste underhållas för att bibehållas i likhet med andra inlärda förmågor. I rapporten lyfts fram kognitiva förmågor som de ser ha större betydelse än andra vad gäller att hantera en trafiksituation. Kognitiva förmågor som försämras med åldern och kan ha inverkan på förmågan att hantera trafiksituationer är: - minne t.ex. att kunna hålla information aktuell i huvudet för att kunna fatta beslut i komplexa trafiksituationer. - perception i trafikmiljö blir perceptionens betydelse uppenbar när man tänker på den mängd information som ska tas in via sinnena för att tolkas och ligga till grund för korrekta beslut i körsituationen. - reaktionstid förlängd reaktionstid kan få konsekvenser i komplexa trafiksituationer. Förutom en förlängd reaktionstid hos äldre per se så förlängs reaktionstiden ytterligare om den äldre föraren är involverad i en sekundär uppgift. - beslutsfattande äldre har svårare än yngre att fatta snabba och korrekta beslut i krävande situationer men när det gäller trafiksituationer vet man också att äldre förare brukar undvika vissa trafiksituationer 13

16 - uppmärksamhet kan innebära svårigheter vad gäller att koncentrera sig på köruppgiften då distraherande stimuli förekommer. Den som har drabbats av den här typen av förändring kan också få problem med att sortera ut vilken information som är relevant i en given körsituation beroende på nedsatt förmåga att bortse från irrelevanta stimuli. (Levin et al, 2007) 14

17 3. Teoretisk bakgrund 3.1 Mottaglighetshypotesen Som tankemodell i projektet har mottaglighetshypotesen (docility hypothesis) och den ekologiska teorin om åldrande (ecological theory of aging) (Lawton och Nahemow, 1973) använts. Teorin innebär att relationen mellan en individs funktionella kapacitet och miljöns krav för med sig begränsningar och möjligheter för genomförande av olika aktiviteter. Obalans uppstår då miljöns krav är högre än individens kapacitet (eller då miljöns krav är alltför enkla för individens kapacitet). Ju lägre kapacitet en individ har, desto känsligare är han/hon för miljöns krav. Balans kan uppnås genom att antingen miljön eller individens kapacitet förändras. I termer av äldre personers bilkörande är det möjligt att anta att åldrande medför lägre kapacitet för en individ som därmed bli känsligare för de krav trafikmiljön ställer på dem som bilister. Miljön utgör en begränsning om obalansen mellan trafikmiljöns krav och individens kapacitet är så hög att äldre personer inte kör bil eller kör bil men råkar ut för olycka. Miljöns utformning kan däremot medföra möjlighet för äldre personer att köra bil om miljön är utformad på ett sådant sätt att den inte överstiger äldre personers kompetens. Genom att sänka trafikmiljöns krav så krävs mindre av den äldre personens kapacitet och därmed kan äldre personer ha möjlighet att köra bil längre upp i åldrarna. 3.2 Tillgänglighet och användbarhet Relationen mellan en individs funktionella kapacitet och miljöns krav kan beskrivas i termer av tillgänglighet och användbarhet. Med begreppet tillgänglighet avses objektiva bedömningar av en miljö. Bedömningarna görs utifrån samhällets normer och lagstiftning, oftast på grupp/populationsnivå. Då tillgänglighet beskrivs utifrån de båda komponenterna funktionell kapacitet och miljöns krav, så tillkommer en tredje komponent i begreppet användbarhet, nämligen aktivitet. Användbarhet mäter med andra ord hur väl en aktivitet kan genomföras i en viss miljö. Användbarhet avser en individs subjektiva uppfattning av en miljö. Användbarhet är svårt att förutsäga beroende på dynamiken i utemiljöer och individers varierande funktionella kapacitet (Iwarsson & Ståhl, 2003). En tillgänglig bilväg kan t.ex. tillfälligt blockeras av en parkerad bil eller ett barn som tidigare dolts bakom en buska kan plötsligt springa fram. Likaså varierar individers kapacitet från dag till dag. 3.3 Mobilitet Tillgänglighet och användbarhet är en grundläggande förutsättningar för individers mobilitet, d.v.s. den faktiska möjligheten att förflytta sig till önskvärda platser och människor eller att enbart förflytta sig för nöjes skull. Förflyttning utan något specifikt mål kan innebära välmående (Metz, 2000). Det finns alltid möjligheter till mobilitet 15

18 utan att individer faktiskt förflyttar sig så mycket som de har möjlighet till, vi talar då om begreppet motility, vilket handlar om människors anledningar och intentioner att förflytta sig. Det kan finnas glapp mellan människors realiserade mobilitet och deras önskade mobilitet. (Kaufmann et al., 2004). Äldre personers mobilitet påverkas både av deras sociala situation, där de med ett stort socialt nätverk av vänner och familj har en större mobilitet än äldre personer, och andra faktorer såsom hälsa och körkortsinnehav. Avsaknad av möjligheter till daglig mobilitet till vänner och aktiviteter ger en negativ spiral i form av att passiviteten leder till isolering och ännu mer passivitet (Marcellini et al., 2004). Om den lokala närmiljön är utformad på ett sätt som underlättar för äldre personers mobilitet så kan de leva ett självständigt och aktivt liv (Michael et al., 2006). 3.4 Livskvalitet Begreppet livskvalitet är ett komplext begrepp som används inom flera vetenskapliga discipliner. Därmed förstås begreppet ur olika perspektiv och ges olika tolkningar. Ett försök till definition har WHO gjort. WHO har, enligt Region Skånes universitetssjukhus webbsida, en holistisk definition av livskvalitet: Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön WHO definition av livskvalitet, hämtad på Ur detta perspektiv ses livskvalitet som något subjektivt. Enkelt uttryckt handlar livskvalitet om individens egna upplevelser av vilket värde tillvaron kan ge. Livskvalitet är inte den objektiva bedömningen av t.ex. sjukdom, oberoende utan handlar om individens egen bedömning av vad som är livskvalitet för honom/henne. En individ kan värdera sin livskvalitet olika under olika skeenden i livet. Hur individer värderar sin livskvalitet beror på tidigare erfarenheter och möjliga framtida förutsättningar för förbättrad eller försämrad livskvalitet. 16

19 4. Metod 4.1 Fokusgruppsintervjuer Fokusgruppsintervjuer är kvalitativa gruppintervjuer där deltagarna intervjuas runt ett specifikt fokus (Wibeck, 2000). Fokus för intervjuerna var hur funderar du som 65 år och äldre på att köra bil nu och framöver. Under intervjuerna diskuterades tre teman: 1. Dagens bilanvändning 2. Trafiksäkerhet 3. Framtida bilkörning Fördelar med att använda fokusgruppsintervjuer är att deltagarnas egna perspektiv kommer fram på ett mycket mer ingående sätt än vid kvantitativa datainsamlingsmetoder. Nyttan med fokusgruppsintervjuer är också att deltagarna sporras av varandras inlägg att prata och att komma med sina synpunkter. Antalet fokusgrupper beror på när mättnad nåtts, d.v.s. då inga nya aspekter längre kommer fram i intervjuerna, vanligtvis kan det handla om mellan två och fyra fokusgruppsintervjuer med sex till åtta deltagare i varje. Inom projektet genomfördes två fokusgruppsintervjuer i Höör under april 2013 och en fokusgrupp i Malmö under maj 2013 samt en intervju med två personer närvarande. Anledningen till att intervjun genomfördes var att dessa personer visat intresse för att delta, men att det inte gick att få ihop tillräckligt med personer för en fokusgruppsintervju. Den ena gruppen i Höör bestod av fem kvinnor och en man och den andra gruppen i Höör bestod av tre män och en kvinna. Gruppen i Malmö bestod av tre män och en kvinna och i den intervju som genomfördes med två personer var båda män. Deltagarna var ungefär 65 år och 80 år gamla. 4.2 Studieorter Studien genomfördes i Höör och i Malmö. Höör är en mindre tätort belägen mitt i Skåne med drygt invånare. Malmö, Sveriges tredje största stad, har ca invånare. I Höör är ungefär 14% av befolkningen 65 år eller äldre. Det finns både flerfamiljshus och villabebyggelse samt äldreboende i tätorten. Den vanligaste servicen finns i samhället, såsom affärer, apotek, systembolag, vårdcentral mm. I Malmö finns alla typer av boende och all tänkbar service. Andelen som är 65 år och äldre är 15% i Malmö. Kollektivtrafiken i Höör består av fem sk Ringbussar som trafikerar hela kommunen, dvs inte bara tätorten. Bussarna går inte så ofta, men de är anpassade till tågtrafiken. Någon av linjerna har några hållplatsstopp inne i tätorten också. På vardagarna finns det två regionala busslinjer som trafikerer Höör och dessa linjer har några hållplatser i 17

20 Höörs tätort. Höör har också tågtrafik i och med att de sk Pågatågen stannar och därmed har Höör goda förbindelser med t ex Lund och Malmö. Malmö har ett utvecklat linjenät med bussar, men inger speciell kollektivtrafik avsedd för äldre resenärer. I och med citytunneln kan man också åka tåg mellan några delar av staden. Staden anses vara en cykelstad, bl a eftersom det är så flackt och det är också lätt att promenera i staden eftersom det ofta inte är så långa avstånd. 4.3 Urval/rekrytering och kontakt/information Deltagare till fokusgruppsintervjuerna rekryterades genom Statens Person Adress Register (SPAR). SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Skatteverket är huvudman för SPAR. Vid första körningen togs adresser ut till 65-åringar och åringar boende i Höör (ca 464 adresser). Vid andra körningen togs adresser ut till 250 st 65-åringar och 250 st 80-åringar boende i Malmö postort. Anledningen till att den övre åldersgruppen sträckte sig från 79-åringar till 81-åringar i Höör var att urvalet inte skulle bli för litet från denna åldersgrupp. Det fanns nämligen inte tillräckligt många potentiella deltagare att vända sig till. Adresser med c/o-adress plockades bort ur listan för utskick. Ett skriftligt brev formulerades med information om projektet, inbjudan att delta i en fokusgruppsintervju och kontaktuppgifter till oss forskare. Brevet innehöll bl.a. en svarstalong där mottagaren av brevet fick ange om han/hon var intresserad av deltagande och i så fall vilka datum som kunde vara aktuella. Utskick genomfördes inledningsvis vid två tillfällen, den 25 mars och den 28 mars. Ca 20 brev gick ut till varje kategori, d.v.s. 65-åringar och 80-åringar i Malmö respektive Höör. Ganska snart inkom svar från deltagare i Höör. Svaren från Malmö lät vänta på sig. Enbart enstaka svar kom tillbaka efter utskicket i Malmö, vilket gjorde att vi beslöt oss för att skicka ut inbjudan till ytterligare 224 potentiella deltagare i Malmö hälften 65-åringar och hälften 80-åringar. Sammanfattningsvis skickades inbjudan ut enligt följande till de olika kategorierna: - Personer runt 65 år boende i Höör (20 inbj. 25 mars + 20 inbj. 28 mars) - Personer runt 80 år boende i Höör (20 inbj. 25 mars + 20 inbj. 28 mars) - Personer runt 65 år boende i Malmö postort (20 inbj. 25 mars + 20 inbj. 28 mars inb. 28 april) - Personer runt 80 år boende i Malmö postort (20 inbj. 25 mars + 20 inbj. 28 mars inb. 28 april) 18

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö

Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Äldres rehabiliteringsbehov i hemmiljö Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia Examensarbete i kulturgeografi Våren: 2015 Handledare: Kerstin Westin 2015-06-07 Hinder och drivkrafter för ett medlemskap i en bilpool

Läs mer

Förnuft och känsla. VTI notat 17 2004 VTI notat 17-2004. En narrativ studie om äldre kvinnors bilkörning

Förnuft och känsla. VTI notat 17 2004 VTI notat 17-2004. En narrativ studie om äldre kvinnors bilkörning VTI notat 17 2004 VTI notat 17-2004 Förnuft och känsla En narrativ studie om äldre kvinnors bilkörning Författare FoU-enhet Projektnummer 40448 Projektnamn Uppdragsgivare Anu Sirén (HU) Anna Anund (VTI)

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Flexibel och individuell hemtjänst

Flexibel och individuell hemtjänst Rapportserien Flexibel och individuell hemtjänst En studie i Sollefteå kommun om äldre personers syn på hjälp och stöd Författare: Maria Johansson Arbetsutvecklingsrapport: nr 2004:12 ISBN 91-975173-6-4

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd.

Hade jag inte haft hemtjänst då hade jag inte klarat det. En studie om äldres anhörigvårdares upplevelser av kommunalt stöd. Dorota Mazurczuk Socionomprogram med inriktning mot äldre, Institution för socialt arbete Socialt arbete uppsats SÄ 82 VT 2009 Handledare: Bengt Börjeson Examinator: Magnus Jegermalm Hade jag inte haft

Läs mer

Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter

Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Att flytta på ett sånt här ställe är ju ingenting man längtar efter - en intervjustudie av äldres förväntningar på och erfarenheter

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster.

Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. S:t Lukas utbildningsinstitut Psykoterapiprogrammet, 90 hp Examensuppsats på avancerad nivå, 15 hp Vårterminen 2012 Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster. Older persons' thoughts concerning

Läs mer

ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ

ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ Foto: Maja Sallander MAJA SALLANDER C-uppsats i kulturgeografi fördjupningskurs med inriktning mot samhällsplanering

Läs mer

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Uppsats 10 p. VT 2005 Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst En kvalitativ studie av hur hemtjänsten inverkar på äldres självbestämmande, inflytande

Läs mer