Grästorps kommun Allmänna utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grästorps kommun Allmänna utskottet"

Transkript

1 Sidan 1 av 36 Plats och tid Hos kommunalrådet Kent Larsson, Grästorp, kl Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F N N N N N N N Övriga deltagande Ove Johansson, kommunchef Mattias Svensson, teknisk chef Lars Lundmark, fastighetschef Stellan Gedell, energisparrådgivare Ann Fransson, sekreterare Paragrafer Utses att justera Jens Persson (S) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Justerande Kent Larsson (M) Jens Persson (S)

2 Sidan 2 av 36 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Sidan 3 av 36 Innehållsförteckning Planerat underhåll på kommunens fastigheter Synpunktshanteringen Pågående och planerade investeringsobjekt Julbelysning Vattenmätare Tertialrapport (T2) allmän verksamhet Tertialrapport (T2) teknisk verksamhet Motion om att arbeta fram en handlingsplan för att marknadsföra Grästorps kommun Motion angående hotet mot folkhälsan i maten vi äter Medborgarförslag om BMX-bana Aktivitetsbana Medborgarförslag om önskemål om att få disponera en lokal Grästorps Boule Medborgarförslag angående uppmuntran att lämna blod Medborgarförslag angående vattenspel på torget i Grästorp Medborgarförslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg-Rönnvägen Medborgarförslag gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken Regler för kommunalt partistöd i Grästorp Revidering av färdtjänstreglemente Revidering av POSOM-plan Avgifter VA och sophämtning

4 Sidan 4 av 36 forts innehållsförteckning Salstad gästhem, ny anslutningsavgift och höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp Motion angående en giftfri kommun Motion om förberedelse för laddstolpar i Grästorps kommun Upphandling av färskt kött Ombudgetering av investeringsmedel Budget allmän verksamhet 2015 Budget teknisk verksamhet 2015 Remiss Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan

5 Au 59 Dnr 199/2014 Planerat underhåll på kommunens fastigheter s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna. Underhållsplan Sidan 5 av 36 Tekniske chefen Mattias Svensson redovisar tillsammans med fastighetschefen Lars Lundmark gemensamt det kommande underhållsbehovet på kommunens fastighetsbestånd i enlighet med tidigare efterfrågan från allmänna utskottet. Fastighetschef Lars Lundmark har lagt ner ett stort arbete med att inventera kommunens fastigheter och att upprätta en fastighetsunderhållsplan som innehåller både investeringar och underhåll såväl som energibesparande åtgärder. Det akuta underhållsbehovet för 2015 är så stort att det kan finnas problem både när det gäller ekonomi och tillgång på personal att klara detta under året. En ytterligare prioritering av de akutaste underhållsåtgärderna ska göras av verksamheten och presenteras för allmänna utskottet om möjligt vid nästa sammanträde den 6 oktober Teknisk chef Fastighetschef

6 Sidan 6 av 36 Au 60 Dnr 6/2014 Redovisning av synpunktshanteringen s beslut beslutar godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna. Inkomna synpunkter Kommunledningsgruppen har beslutat om synpunktshantering i Grästorps kommun. Inkomna synpunkter ska redovisas två gånger om året till kommunstyrelsen. har vid samtliga sammanträden en redovisning av nyinkomna synpunkter till Grästorps kommun. Vid dagens sammanträde redovisas ärende Även ärende 2837,2838, 2841, 2845 och 2846 redovisas, ärendena var med vid förra redovisningen men var så nyinkomna att svaret inte hann komma med på redovisningen.

7 Sidan 7 av 36 Au 61 Dnr 7/2014 Pågående och planerade investeringsobjekt s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att torget utrustas med en uppbyggnad runt träden i svensk sten med sittplatser enligt tekniska verksamhetens förslag och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag. beslutar att lägga övrig informationen till handlingarna. Projektavstämning Tekniske chefen Mattias Svensson redovisar pågående och planerade investeringsobjekt. Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

8 Sidan 8 av 36 Au 62 Dnr 229/2014 Julbelysning s beslut beslutar lägga ärendet till handlingarna. Vid noggrannare översyn/kontroll av julbelysningen i centrum så har den något/några år kvar att tjäna. Däremot har julgransbelysningen gjort sitt och inköp av ny är planerad. Ny belysning till träden kommer också att installeras i samband med att vi byter ut de gamla träden i enlighet med tidigare beslut. Tekniska verksamheten fick på uppmaning uppdraget att undersöka möjligheter med att i samverkan med Grästorps handel och Åse och viste sparbank skapa finansiering för att ersätta den uttjänta julbelysningen i centrum. Tekniska verksamheten

9 Au 63 Dnr 230/2014 Vattenmätare s beslut Sidan 9 av 36 beslutar att uppdra åt teknisk verksamhet att upprätta en genomförandeplan och kostnadsberäkning för utbyte av vattenmätare. Muntlig redovisning, från teknisk chef, angående nuläge gällande vattenmätare hos abonnenter. Ärendet har uppkommit utifrån en fråga från en kommunstyrelseledamot. Teknisk chef

10 Au 64 Dnr 80/2014 Tertialrapport 2 allmän verksamhet s beslut Sidan 10 av 36 beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 allmän verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

11 Sidan 11 av 36 Au 65 Dnr 80/2014 Tertialrapport 2 teknisk verksamhet s beslut beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 teknisk verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

12 Au 66 Dnr 169/2014 Motion angående handlingsplan för marknadsföringen av Grästorps kommun s beslut Sidan 12 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 54. Motionen Kent Larsson (M) och Svante Classon (C) har lämnat in en motion där de föreslår att verksamheten ska få i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att marknads-föra Grästorp utifrån vision och tre övergripande verksamhetsmål. Det ska ske på ett sätt som sticker ut och gärna i visualiserad form exempelvis filmer. I Grästorps kommun tillämpas en styrmodell där de förtroendevalda fastställer mål och riktlinjer. Utifrån dessa upprättar verksamheterna handlingsplaner med aktiviteter. Resultatet redovisas sedan i tertialuppföljningar och årsberättelse. Det innebär inte att de förtroendevalda saknar inflytande över verksamheterna och motionen kan därför tolkas som att de särskilt vill prioritera marknadsföringen och vill ha en särredovisning av denna verksamhet. Det anslag som finns till förfogande för marknadsföring är 300 tkr och det kan tyckas vara väl tilltaget, men som en jämförelse kostar det en miljon per minut att göra en långfilm. Här handlar det naturligtvis inte om sådana kostnader men filmer med god kvalitet kostar pengar att skapa. En film är redan beställd i samverkan med Framtidsföreningen. Det är en flygfilm med Nossan i centrum och är tänkt att visas under ljusfestivalen men kan även användas i andra sammanhang. Fler korta filmer kan mycket väl göras inom en rimlig budgetnivå och som om rätt idé dyker upp, mycket väl kan sticka ut tillräckligt mycket för att få en större spridning via sociala medier. Kommunstyrelsen

13 Au 67 Dnr 171/2014 Sidan 13 av 36 Motion angående hotet mot folkhälsan i maten vi äter s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska ingå som diskussionsunderlag i beredningsarbetet med det kostpolitiska programmet och att motionen därmed är besvarad. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 56. Motionen Gudrun Andersson (C) med flera har lämnat in en motion till fullmäktige där de föreslår att kommunen ska verka för att öka kunskapen om ursprungsmärkning av livsmedel, att maten kommunen serverar ska presenteras med information om ursprungsland och att maten som serveras av kommunen ska komma från länder som har samma syn på antibiotikaanvändning och salmonellabekämpning som Sverige. Motionärerna har långtgående krav som i vissa delar strider mot EU:s och därmed den nationella lagstiftningen. Visserligen kan ett policydokument ha ambitioner men att fatta beslut som man redan vet är omöjliga att förverkliga är knappast meningsfullt. Problemen med antibiotikaresistens är ett globalt problem och kan inte lösas genom att ha ambitionen att göra Grästorp till en antibiotikafri zon. Den här frågan bör ingå i det beredningsarbete som inletts för att ta fram ett kostpolitiskt program. Ett diskussionsunderlag ska tas upp i samtliga utskott och redovisas för kommunstyrelsen och fullmäktige. Den del som motionärerna tar upp i sin motion bör med fördel tas med i helheten i arbetet med att skapa ett kostpolitiskt program för Grästorps kommun.

14 Sidan 14 av 36 forts Au 67 Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Hälsoaspekten är viktig för barns uppväxtvillkor Hälsa X Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem Miljö X Värdig djurhållning kräver inte ohämmad användning av antibiotika Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Att inte veta vad maten innehåller skapar otrygghet Kommunstyrelsen

15 Au 68 Dnr 177/2013 Medborgarförslag angående BMX-bana - Aktivitetsbana s beslut Sidan 15 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 58. Medborgarförslaget Medborgarförslag har inkommit från Kevin Sandgren, Hästhovsvägen 8, Grästorp med förslag att Grästorps kommun ska iordningställa en BMXbana och en aktivitetsbana. Teknisk verksamhet har fört dialog med förslagsställaren och samförstånd har uppnåtts om att den föreslagna placeringen inte är lämplig. Kommunstyrelsen har diskuterat och tagit fram ett förslag på inriktningsbeslut för promenad- och motionsanläggningar som kommer att föreläggas kommunfullmäktige i oktober I förslaget finns delar av förslagställarens idéer med. Det blir alltså upp till fullmäktige att fatta beslut om inriktningen för i detta fall Skubbet och i och med det kan förslagsställarens syfte till viss del ändå uppnås trots avslagsförslaget. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Uppmuntrar till fysisk aktivitet Hälsa X Uppmuntrar till fysisk aktivitet Miljö X Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Kommunstyrelsen

16 Au 69 Dnr 141/2014 Sidan 16 av 36 Medborgarförslag om önskemål om att få disponera en lokal Grästorps Boule s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 51. Medborgarförslaget Det råder ingen tvekan om att Grästorps Bouleförening bedriver en mycket viktig hälsobefrämjande verksamhet, inte minst bland den äldre delen av befolkningen. Förslagställarna påpekar också att de har medverkat på idrottsundervisningen i skolan. I och med att Grästorps Kampsportsförening aviserat att man ska skaffa sig en egen lokal kommer ett uteförråd i anslutning till boule-banan att bli tillgänglig. Detta passar utmärkt för det ändamål som Grästorps Bouleförening anfört i sitt medborgarförslag. Föreningens förtydligande betyder också att det inte kommer att finnas behov av vare sig el eller vatten- och avloppsanslutning till förrådet. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Boule är ingen stor verksamhet bland barn och unga Hälsa X Mycket värdefull förebyggande verksamhet Miljö X Ökar kommunens energiförbrukning Jämställdhet/ Likabehandling X Trygghet Kommunstyrelsen X Boule är en sport som utövas av båda könen i samma utsträckning

17 Au 70 Dnr 128/2014 Medborgarförslag angående uppmuntran att lämna blod s beslut Sidan 17 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget men att överlåta åt kommun och region att avgöra formerna för hur man bäst uppnår förslagställarens syfte. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 34. Kommunstyrelsen , 130. Medborgarförslaget. Medborgarförslag har inkommit från Per Götell, Pilbågsvägen 7 i Grästorp med förslag att Grästorps kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen ska uppmuntra medborgarna att lämna blod. Han vill att kommunen och regionen uppmanar till detta genom att författa en gemensam skrivelse till alla invånare i Grästorp. Rent principiellt är det regionens ansvar att det finns tillräckligt med blod i blodbankerna på sjukhusen. Grästorps kommun har självfallet också ett intresse av att tillförsels av blod tryggas och samverkar med regionen i sjukvårdsfrågor. Kommunen ska därför i samverkan med regionen diskutera hur vi bäst kan verka för att fler lämnar blod. Detta utesluter inte att det sker i form av ett utskick till alla hushåll men det kan kanske finnas andra sätt som ger ett bättre resultat. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Hälsa X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Miljö X Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Kommunstyrelsen

18 Au 71 Dnr 100/2014 Medborgarförslag angående vattenspel på torget i Grästorp s beslut Sidan 18 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget med restriktionen att anläggningen ska rymmas inom det anslag som fullmäktige beviljat för utsmyckning av torgmiljön. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 18 Kommunstyrelsen , 127 Medborgarförslaget Claes-Göran Andersson, Marknadsvägen 3, Grästorp har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att torget berikas med ett vattenspel. Sommaren 2013 anlitade kommunen två landskapsarkitekter med uppdraget att utifrån kommunens varumärkesplattform komma med förslag på hur miljön i Grästorp kan utvecklas. I sitt förslag fanns torgmiljön med och det innehöll bland annat ett snarlikt förslag på vattenspel som förslagsställarens. Kommunfullmäktige har anslagit 500 tkr för att lyfta torgmiljön och några åtgärder är redan beslutade men det återstår ca: 200 tkr av anslaget. Under förutsättning att ett vattenspel håller sig inom denna kostnadsram kan medborgarförslaget bifallas. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Uppmuntrar till vattenlek Hälsa X Själen mår bra av porlande vatten Miljö X Gör torgmiljön mer levande men ökar elförbrukningen Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Kommunstyrelsen

19 Au 72 Dnr 117/2014 Sidan 19 av 36 Medborgarförslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg - Rönnvägen s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg Rönnvägen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 129. Kommunfullmäktige , 33. Medborgarförslaget Med hjälp av tilldelade investeringsmedel till gatu/utebelysning så planerar tekniska verksamheten att utföra en åtgärd som tillgodoser medborgarförslaget gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg - Rönnvägen. Dock kan tiden för färdigställande inte delges med säkerhet eftersom arbetsuppgifter/åtgärder planeras utifrån prioriteringar och bemanning. Kommunstyrelsen

20 Au 73 Dnr 118/2014 Sidan 20 av 36 Medborgarförslag gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag gällande belysning pulkabacke. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 128. Kommunfullmäktige , 23. Medborgarförslaget Med hjälp av tilldelade investeringsmedel till gatu/utebelysning så planerar tekniska verksamheten att utföra en åtgärd som tillgodoser medborgarförslaget gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken. Dock kan tiden för färdigställande inte delges med säkerhet eftersom arbetsuppgifter/åtgärder planeras utifrån prioriteringar och bemanning. Kommunstyrelsen

21 Au 74 Dnr 191/2014 Regler för kommunalt partistöd i Grästorp s beslut Sidan 21 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till regler för det kommunala partistödet. Förslag till regler för det kommunala partistödet. Cirkulär 14:12 Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden och innebär följande. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m års val. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partstödet. Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. Kommunstyrelsen

22 Au 75 Dnr 130/2014 Revidering av färdtjänstreglemente s beslut Sidan 22 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna förslag till revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla fr o m 1 december Ärendets tidigare behandling , 44. Utdrag ur Skaraborgs Kommunalförbunds sammanträdesprotokoll Reviderat färdtjänstreglemente. Skaraborgs Kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente vid sammanträde samt En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet. Revideringen innebär: Att tiden för både färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor ska vara klockan alla dagar. I nuvarande regler kan resor göras alla dagar klockan samt natt mot lördag och söndag gäller en utökning av tiden till klockan Att reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i annan kommun. I nuläget så har Skarborgs kommuner olika regler och taxor. Förändringen i färdtjänstreglementet innebär likabehandling för färdtjänstresenärer i Skaraborg. Kommunerna rekommenderas också att besluta om att den föreslagna ändringen ska gälla från och med 1 december 2014 Kommunstyrelsen

23 Au 76 Dnr 219/2014 Revidering av POSOM-plan s beslut Sidan 23 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta upprättad revidering av POSOM-planen. Förslag till reviderad POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer (POSOM). POSOM-planen ingår i kommunens krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Grästorp kommuns geografiska område skall kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. För att klara dessa insatser finns en POSOM-organisation i kommunen som tar vid när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till och när det krävs samordnade resurser för att upprätthålla funktioner. Kommunstyrelsen

24 Au 77 Dnr 206/2014 Avgifter VA och sophämtning s beslut Sidan 24 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt liggande förslag gällande ny taxa VA och ny renhållningstaxa. beslutar föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt teknisk verksamhet att undersöka om avgifterna för VA ska beräknas på ett annat sätt i framtiden. Sammanställningar befintliga avgifter (inkl moms) jämförda med det nya förslaget. Denna höjning av Va-taxorna grundar sig av viktigheten med att minska/återbetala VA-kollektivets skuld till skattekollektivet samt för att orka med kommande investeringar på ledningsnät och reningsverk de närmsta åren. Höjningen av hushållsavfallet grundar sig av att priset i avtal/entreprenaden är baserad på sortering i gröna påsar samt att entreprenören ska kunna hämta soporna med en sidolastare. Införandet av gröna påsar är genomfört men resultatet ännu inte är tillfredsställande. Utifrån detta måste vi avvakta med att inför ytterligare förändringar såsom sidolastare vilket leder till en högre entreprenadkostnad. Kommunstyrelsen

25 Au 78 Dnr 185/2014 Sidan 25 av 36 Salstad gästhem, ny anslutningsavgift och höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp s beslut beslutar att avstå från att föreslå beslut i frågan och ger verksamheten att ta fram kompletterande underlag inför kommunstyrelsens nästa möte. Skrivelse från Linköpingsgårdar AB med ankomstdatum Författningssamling Va-taxa i Grästorps kommun daterad Ärendet grundar sig i en om/tillbyggnad av Salstad gästhem och att kontakt har tagits mellan Linköpingsgårdar AB (fastighetsägare) och Grästorps kommun, tekniska verksamheten. Detta möte utmynnade i att Linköpingsgårdar AB informerades om ny anslutningskostnad samt höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp kommer att införas utifrån kommunens styrdokument. Som fortsättning i ärendet har Linköpingsgårdar AB skickat in en skrivelse till Grästorps kommun med en önskan om avgiftsbefrielse gällande den utökade anslutningskostnaden. Tekniska verksamhetens uträkning av den tillkommande anslutningsavgiften för vatten och avlopp bygger på anvisningarna i taxan. Kommunstyrelsen

26 Au 79 Dnr 66/2014 Motion angående en giftfri kommun s beslut Sidan 26 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens 4:e och 5:e att-satser samt att avslå motionens 1:a, 2:a och 3:e att-satser med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 9 Kommunstyrelsen , 71 Motionen Sammanfattning Motionärerna har som mål att kommunen skall vara giftfri, men det är svåruppnåeligt, dels för att ämnen inte enkelt kan klassificeras som giftiga eller giftfria, dels för att vi accepterar många ämnen i vår vardag trots god kännedom om deras giftighet. Däremot är motionens två sista att-satser möjliga att bejaka utifrån ett lokalkommunalt perspektiv. Bakgrund Tobias Leverin (C) med flera har lämnat in en motion som pekar på både den ökade användningen av farliga kemikalier och att mixen av dessa ämnen är skadliga. Osäkerheten om vad vi och våra barn utsätts för skadliga ämnen lyfts fram. Motionärerna pekar på de regeringsinitiativ som tagits i form av uppdrag till Kemikalieinspektionen, samt en proposition På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken. På liknande sätt önskar undertecknarna att Grästorps kommun skall öka takten för en giftfri vardag, formulerad i 5 att-satser.

27 Sidan 27 av 36 forts Au 79 Analys I motionen hänvisas till propositionen 2013/14:39 där regeringen redovisar sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I dokumentet diskuteras ingående negativa effekter av exempelvis hormonstörande ämnen, kadmium, nanopartiklar och perfluorerade ämnen. Det presenteras åtta etappmål, vilka, enligt regeringens bedömning, innebär att målet ska nås. Häri inkluderas åtgärder som framtagande av strategier och handlingsplaner, klassificering av ämnen, begränsa användandet, effektivare kemikalietillsyn, och hur sådana åtgärder harmonierar med EG-rätt och andra internationella överenskommelser. Man belyser också svårigheterna med att kartlägga ämnen, dels beroende på mängden ämnen dels beroende på osäkerheter vid bedömning av risker. Propositionen belyser på ett förtjänstfullt sätt hur svår och mångfacetterad frågeställningen är. Däremot beskrivs inte hur vi skall komma bort från farliga kemikalier, sannorlikt för att frågan är för stor och komplex att lösa med ett Alexanderhugg. Då motionärerna har valt begreppet giftfri blir yrkandena svåruppnåeligt, då ämnen inte enkelt kan klassificeras som giftiga eller giftfria, de flesta ämnen är giftiga vid extremt stor exponering. Därutöver är väldigt många ämnen som vi har i vår vardag giftiga, exempelvis bensin. Slutligen använder vi oss avsiktligen av gifter i exempelvis dricksvattenrening (klor i vattnet från Vänern) och i jordbruket för framför allt ogräs- och svampbekämpning. 1:a och 3:e att-satsen handlar om mål för en giftfri kommun: Det är lämpligt att formulera lokala miljömål som är kopplade till nationella mål och strategier. Det pågår för närvarande ett nationellt arbete med att formulera mål men det saknas en nationell strategi för hur de ska uppnås. Det är svårt för Grästorp att gå före Sveriges eller EUs lagstiftning. I avvaktan på detta föreslås att denna del av motionen avslås. 2:a att-satsen handlar om kartläggning, var giftiga ämnen finns i kommunens egen verksamhet: Grästorp har vare sig kompetens eller resurser att gå före EU och Kemikalieinspektionen och kartlägga var giftiga ämnen finns. För denna del av motionen föreslås därför avslag.

28 Sidan 28 av 36 forts Au 79 4:e att-satsen handlar om upphandling: Grästorps kommun samverkar med Skövde och ytterligare åtta kommuner vid upphandlingar och kommunen kommer att lyfta frågan om olämpliga kemikalier, särskilt vid upphandlingar av livsmedel och material till förskolor och skolor. För denna del av motionen föreslås bifall. 5:e att-satsen handlar om att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande gifter som finns runt om oss: Att höja kunskapsnivån om gifter i vår närmiljö är både genomförbart och värdefullt, och bör därför genomföras. Motionen är kunskapshöjande i sig, då frågeställningen därmed lyfts till kommunfullmäktige. För denna del av motionen föreslås bifall. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Kemikalieanvändningen påverkar barns uppväxtvillkor negativt Hälsa X Kemikalieanvändningen påverkar allas hälsa negativt Miljö X Kemikalieanvändningen hotar miljön och den biologiska mångfalden Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Ständiga larm om kemikalier skapar otrygghet Kommunstyrelsen

29 Sidan 29 av 36 Au 80 Dnr 106/2014 Motion om förberedelse för laddstolpar i Grästorps kommun s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens 1:a, 2:a, 3:e och 5:e att-satser, att avslå 4:e att-satsen och att anse motionens 6:e att-sats besvarad med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 19. Kommunstyrelsen , 126. Motionen Sammanfattning Motionärerna har som mål att kommunen skall främja elbilar. Det skall ske genom en utbyggnad av laddstolpar, samt att kommunen utvärderar inköp av elbilar. Slutligen önskar motionärerna att elbilarna skall laddas med miljögodkänd el. Samtliga förslag ställer vi oss positiva till, även om det sistnämnda redan är genomfört. Bakgrund Svante Classon (C) med flera har lämnat in en motion som pekar att framtida bilpark med större inslag av elbilar, vilka behöver ha tillgång till kraftfulla laddstationer. Med tillgång till snabbladdning kan besökare ladda i Grästorp, och deras risk att bli stående med tomt batteri minskas. Motionärerna önskar att laddstolpar utreds, gällande: framtida behov, teknikval och realisering. De önskar också att frågan utreds om kommunen skall införskaffa elbilar, samt upphandla miljögodkänd el. Analys Bilar drivna med el ökar i antal även om de fortfarande utgör en försvinnande del av den totala bilparken. Ett återkommande argument mot elbilar är dels deras begränsade räckvidd, dels svårigheten att ladda bilen på andra platser än hemmavid. Detta har gett upphov till begreppet räckviddsångest, där ett upplevt hot om att batteriet skall vara uttömt innan man nått slut-

30 Sidan 30 av 36 forts Au 80 destinationen skapar oro. Den infrastruktur som existerar för att tanka förbrännings-motordrivna fordon, saknas på motsvarande sätt för eldrivna fordon. Frågetecknen är i dagsläget många om hur denna infrastruktur skall utformas, bland annat: hur tätt behöver laddstationer ligga, vilken kapacitet behöver de ha, vilken standard ska laddstationerna ha, hur ska utbyggnaden finansieras, samt hur ska elen betalas. Då infrastrukturfrågor, till sin natur, inte är begränsade till Grästorps geografiska område, måste frågan även inkludera andra aktörer som grannkommuner och regioner. Frågan om att införskaffa elbilar eller laddhybridbilar bör ses i ett större sammanhang, där både investeringsbehov i laddstationer och påverkan på nuvarande satsning på biogas behöver inkluderas. En viktig frågeställning är om kommunen har kapacitet att samtidigt satsa på el- och biogasdrivna fordon. Kommunen förband sig att satsa på gasbilar i samband med att Grästorps Energi etablerade en tankstation på orten. I dagsläget vore det därför provocerande att börja utreda ett införskaffande av elbilar. Sedan flera år har kommunen avtal med våra elleverantörer om miljögodkänd el. 1:a, 2:a, 3:e och 5: att-satsen handlar om möjligheter, teknik, behov och sammarbete kring laddning av elbilar: Att höja kunskapsnivån om dessa frågor är både genomförbart och värdefullt, och bör därför genomföras. Frågorna bör utredas i samverkan med kringliggande kommuner och regionen, men, för oss, utifrån Grästorps perspektiv. För dessa delar av motionen föreslås bifall. 4:e att-satsen handlar om att utreda införskaffandet av elbilar: Då kommunen förbundet sig att satsa på gasbilar i samband med etableringen av en tankstation för biogas kan det vara provocerande att i dagsläget utreda införskaffande av elbilar. Kommunen har ett stort ansvar att inte bidra till de tveksamheter som för närvarande florerar kring biogasdrivna bilar. Mot bakgrund av detta föreslås att denna del av motionen avslås. 6:e att-satsen handlar om miljögodkänd el: Då Grästorps kommun redan upphandlar miljögodkänd el, är frågan redan hanterad. För denna del av motionen föreslås att den är besvarad.

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2005-02-24 1 (16) Plats och tid Åse Viste härads Sparbank, Grästorp 2005-02-24, kl 19.00 20.15 Beslutande Sören Stark (s) ordförande Svante Classon (c) Rolf Berntsson (m) tjänstgörande

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan Wettmark (m) Mona

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Allmänna utskottet 2012-11-05 1(15) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) F Kent Hansson (M) N Tobias Leverin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan 16.00-17.00 ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 14 Plats och tid Kulturhuset, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Tobias Leverin (C) N Jens Persson (S) N Eva Tengeland (M) N Michael Ruud

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer