Grästorps kommun Allmänna utskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grästorps kommun Allmänna utskottet"

Transkript

1 Sidan 1 av 36 Plats och tid Hos kommunalrådet Kent Larsson, Grästorp, kl Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F N N N N N N N Övriga deltagande Ove Johansson, kommunchef Mattias Svensson, teknisk chef Lars Lundmark, fastighetschef Stellan Gedell, energisparrådgivare Ann Fransson, sekreterare Paragrafer Utses att justera Jens Persson (S) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Justerande Kent Larsson (M) Jens Persson (S)

2 Sidan 2 av 36 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Sidan 3 av 36 Innehållsförteckning Planerat underhåll på kommunens fastigheter Synpunktshanteringen Pågående och planerade investeringsobjekt Julbelysning Vattenmätare Tertialrapport (T2) allmän verksamhet Tertialrapport (T2) teknisk verksamhet Motion om att arbeta fram en handlingsplan för att marknadsföra Grästorps kommun Motion angående hotet mot folkhälsan i maten vi äter Medborgarförslag om BMX-bana Aktivitetsbana Medborgarförslag om önskemål om att få disponera en lokal Grästorps Boule Medborgarförslag angående uppmuntran att lämna blod Medborgarförslag angående vattenspel på torget i Grästorp Medborgarförslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg-Rönnvägen Medborgarförslag gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken Regler för kommunalt partistöd i Grästorp Revidering av färdtjänstreglemente Revidering av POSOM-plan Avgifter VA och sophämtning

4 Sidan 4 av 36 forts innehållsförteckning Salstad gästhem, ny anslutningsavgift och höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp Motion angående en giftfri kommun Motion om förberedelse för laddstolpar i Grästorps kommun Upphandling av färskt kött Ombudgetering av investeringsmedel Budget allmän verksamhet 2015 Budget teknisk verksamhet 2015 Remiss Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan

5 Au 59 Dnr 199/2014 Planerat underhåll på kommunens fastigheter s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna. Underhållsplan Sidan 5 av 36 Tekniske chefen Mattias Svensson redovisar tillsammans med fastighetschefen Lars Lundmark gemensamt det kommande underhållsbehovet på kommunens fastighetsbestånd i enlighet med tidigare efterfrågan från allmänna utskottet. Fastighetschef Lars Lundmark har lagt ner ett stort arbete med att inventera kommunens fastigheter och att upprätta en fastighetsunderhållsplan som innehåller både investeringar och underhåll såväl som energibesparande åtgärder. Det akuta underhållsbehovet för 2015 är så stort att det kan finnas problem både när det gäller ekonomi och tillgång på personal att klara detta under året. En ytterligare prioritering av de akutaste underhållsåtgärderna ska göras av verksamheten och presenteras för allmänna utskottet om möjligt vid nästa sammanträde den 6 oktober Teknisk chef Fastighetschef

6 Sidan 6 av 36 Au 60 Dnr 6/2014 Redovisning av synpunktshanteringen s beslut beslutar godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna. Inkomna synpunkter Kommunledningsgruppen har beslutat om synpunktshantering i Grästorps kommun. Inkomna synpunkter ska redovisas två gånger om året till kommunstyrelsen. har vid samtliga sammanträden en redovisning av nyinkomna synpunkter till Grästorps kommun. Vid dagens sammanträde redovisas ärende Även ärende 2837,2838, 2841, 2845 och 2846 redovisas, ärendena var med vid förra redovisningen men var så nyinkomna att svaret inte hann komma med på redovisningen.

7 Sidan 7 av 36 Au 61 Dnr 7/2014 Pågående och planerade investeringsobjekt s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att torget utrustas med en uppbyggnad runt träden i svensk sten med sittplatser enligt tekniska verksamhetens förslag och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag. beslutar att lägga övrig informationen till handlingarna. Projektavstämning Tekniske chefen Mattias Svensson redovisar pågående och planerade investeringsobjekt. Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

8 Sidan 8 av 36 Au 62 Dnr 229/2014 Julbelysning s beslut beslutar lägga ärendet till handlingarna. Vid noggrannare översyn/kontroll av julbelysningen i centrum så har den något/några år kvar att tjäna. Däremot har julgransbelysningen gjort sitt och inköp av ny är planerad. Ny belysning till träden kommer också att installeras i samband med att vi byter ut de gamla träden i enlighet med tidigare beslut. Tekniska verksamheten fick på uppmaning uppdraget att undersöka möjligheter med att i samverkan med Grästorps handel och Åse och viste sparbank skapa finansiering för att ersätta den uttjänta julbelysningen i centrum. Tekniska verksamheten

9 Au 63 Dnr 230/2014 Vattenmätare s beslut Sidan 9 av 36 beslutar att uppdra åt teknisk verksamhet att upprätta en genomförandeplan och kostnadsberäkning för utbyte av vattenmätare. Muntlig redovisning, från teknisk chef, angående nuläge gällande vattenmätare hos abonnenter. Ärendet har uppkommit utifrån en fråga från en kommunstyrelseledamot. Teknisk chef

10 Au 64 Dnr 80/2014 Tertialrapport 2 allmän verksamhet s beslut Sidan 10 av 36 beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 allmän verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

11 Sidan 11 av 36 Au 65 Dnr 80/2014 Tertialrapport 2 teknisk verksamhet s beslut beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 teknisk verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

12 Au 66 Dnr 169/2014 Motion angående handlingsplan för marknadsföringen av Grästorps kommun s beslut Sidan 12 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 54. Motionen Kent Larsson (M) och Svante Classon (C) har lämnat in en motion där de föreslår att verksamheten ska få i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att marknads-föra Grästorp utifrån vision och tre övergripande verksamhetsmål. Det ska ske på ett sätt som sticker ut och gärna i visualiserad form exempelvis filmer. I Grästorps kommun tillämpas en styrmodell där de förtroendevalda fastställer mål och riktlinjer. Utifrån dessa upprättar verksamheterna handlingsplaner med aktiviteter. Resultatet redovisas sedan i tertialuppföljningar och årsberättelse. Det innebär inte att de förtroendevalda saknar inflytande över verksamheterna och motionen kan därför tolkas som att de särskilt vill prioritera marknadsföringen och vill ha en särredovisning av denna verksamhet. Det anslag som finns till förfogande för marknadsföring är 300 tkr och det kan tyckas vara väl tilltaget, men som en jämförelse kostar det en miljon per minut att göra en långfilm. Här handlar det naturligtvis inte om sådana kostnader men filmer med god kvalitet kostar pengar att skapa. En film är redan beställd i samverkan med Framtidsföreningen. Det är en flygfilm med Nossan i centrum och är tänkt att visas under ljusfestivalen men kan även användas i andra sammanhang. Fler korta filmer kan mycket väl göras inom en rimlig budgetnivå och som om rätt idé dyker upp, mycket väl kan sticka ut tillräckligt mycket för att få en större spridning via sociala medier. Kommunstyrelsen

13 Au 67 Dnr 171/2014 Sidan 13 av 36 Motion angående hotet mot folkhälsan i maten vi äter s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska ingå som diskussionsunderlag i beredningsarbetet med det kostpolitiska programmet och att motionen därmed är besvarad. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 56. Motionen Gudrun Andersson (C) med flera har lämnat in en motion till fullmäktige där de föreslår att kommunen ska verka för att öka kunskapen om ursprungsmärkning av livsmedel, att maten kommunen serverar ska presenteras med information om ursprungsland och att maten som serveras av kommunen ska komma från länder som har samma syn på antibiotikaanvändning och salmonellabekämpning som Sverige. Motionärerna har långtgående krav som i vissa delar strider mot EU:s och därmed den nationella lagstiftningen. Visserligen kan ett policydokument ha ambitioner men att fatta beslut som man redan vet är omöjliga att förverkliga är knappast meningsfullt. Problemen med antibiotikaresistens är ett globalt problem och kan inte lösas genom att ha ambitionen att göra Grästorp till en antibiotikafri zon. Den här frågan bör ingå i det beredningsarbete som inletts för att ta fram ett kostpolitiskt program. Ett diskussionsunderlag ska tas upp i samtliga utskott och redovisas för kommunstyrelsen och fullmäktige. Den del som motionärerna tar upp i sin motion bör med fördel tas med i helheten i arbetet med att skapa ett kostpolitiskt program för Grästorps kommun.

14 Sidan 14 av 36 forts Au 67 Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Hälsoaspekten är viktig för barns uppväxtvillkor Hälsa X Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem Miljö X Värdig djurhållning kräver inte ohämmad användning av antibiotika Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Att inte veta vad maten innehåller skapar otrygghet Kommunstyrelsen

15 Au 68 Dnr 177/2013 Medborgarförslag angående BMX-bana - Aktivitetsbana s beslut Sidan 15 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 58. Medborgarförslaget Medborgarförslag har inkommit från Kevin Sandgren, Hästhovsvägen 8, Grästorp med förslag att Grästorps kommun ska iordningställa en BMXbana och en aktivitetsbana. Teknisk verksamhet har fört dialog med förslagsställaren och samförstånd har uppnåtts om att den föreslagna placeringen inte är lämplig. Kommunstyrelsen har diskuterat och tagit fram ett förslag på inriktningsbeslut för promenad- och motionsanläggningar som kommer att föreläggas kommunfullmäktige i oktober I förslaget finns delar av förslagställarens idéer med. Det blir alltså upp till fullmäktige att fatta beslut om inriktningen för i detta fall Skubbet och i och med det kan förslagsställarens syfte till viss del ändå uppnås trots avslagsförslaget. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Uppmuntrar till fysisk aktivitet Hälsa X Uppmuntrar till fysisk aktivitet Miljö X Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Kommunstyrelsen

16 Au 69 Dnr 141/2014 Sidan 16 av 36 Medborgarförslag om önskemål om att få disponera en lokal Grästorps Boule s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 51. Medborgarförslaget Det råder ingen tvekan om att Grästorps Bouleförening bedriver en mycket viktig hälsobefrämjande verksamhet, inte minst bland den äldre delen av befolkningen. Förslagställarna påpekar också att de har medverkat på idrottsundervisningen i skolan. I och med att Grästorps Kampsportsförening aviserat att man ska skaffa sig en egen lokal kommer ett uteförråd i anslutning till boule-banan att bli tillgänglig. Detta passar utmärkt för det ändamål som Grästorps Bouleförening anfört i sitt medborgarförslag. Föreningens förtydligande betyder också att det inte kommer att finnas behov av vare sig el eller vatten- och avloppsanslutning till förrådet. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Boule är ingen stor verksamhet bland barn och unga Hälsa X Mycket värdefull förebyggande verksamhet Miljö X Ökar kommunens energiförbrukning Jämställdhet/ Likabehandling X Trygghet Kommunstyrelsen X Boule är en sport som utövas av båda könen i samma utsträckning

17 Au 70 Dnr 128/2014 Medborgarförslag angående uppmuntran att lämna blod s beslut Sidan 17 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget men att överlåta åt kommun och region att avgöra formerna för hur man bäst uppnår förslagställarens syfte. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 34. Kommunstyrelsen , 130. Medborgarförslaget. Medborgarförslag har inkommit från Per Götell, Pilbågsvägen 7 i Grästorp med förslag att Grästorps kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen ska uppmuntra medborgarna att lämna blod. Han vill att kommunen och regionen uppmanar till detta genom att författa en gemensam skrivelse till alla invånare i Grästorp. Rent principiellt är det regionens ansvar att det finns tillräckligt med blod i blodbankerna på sjukhusen. Grästorps kommun har självfallet också ett intresse av att tillförsels av blod tryggas och samverkar med regionen i sjukvårdsfrågor. Kommunen ska därför i samverkan med regionen diskutera hur vi bäst kan verka för att fler lämnar blod. Detta utesluter inte att det sker i form av ett utskick till alla hushåll men det kan kanske finnas andra sätt som ger ett bättre resultat. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Hälsa X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Miljö X Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Kommunstyrelsen

18 Au 71 Dnr 100/2014 Medborgarförslag angående vattenspel på torget i Grästorp s beslut Sidan 18 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget med restriktionen att anläggningen ska rymmas inom det anslag som fullmäktige beviljat för utsmyckning av torgmiljön. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 18 Kommunstyrelsen , 127 Medborgarförslaget Claes-Göran Andersson, Marknadsvägen 3, Grästorp har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att torget berikas med ett vattenspel. Sommaren 2013 anlitade kommunen två landskapsarkitekter med uppdraget att utifrån kommunens varumärkesplattform komma med förslag på hur miljön i Grästorp kan utvecklas. I sitt förslag fanns torgmiljön med och det innehöll bland annat ett snarlikt förslag på vattenspel som förslagsställarens. Kommunfullmäktige har anslagit 500 tkr för att lyfta torgmiljön och några åtgärder är redan beslutade men det återstår ca: 200 tkr av anslaget. Under förutsättning att ett vattenspel håller sig inom denna kostnadsram kan medborgarförslaget bifallas. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Uppmuntrar till vattenlek Hälsa X Själen mår bra av porlande vatten Miljö X Gör torgmiljön mer levande men ökar elförbrukningen Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Kommunstyrelsen

19 Au 72 Dnr 117/2014 Sidan 19 av 36 Medborgarförslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg - Rönnvägen s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg Rönnvägen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 129. Kommunfullmäktige , 33. Medborgarförslaget Med hjälp av tilldelade investeringsmedel till gatu/utebelysning så planerar tekniska verksamheten att utföra en åtgärd som tillgodoser medborgarförslaget gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg - Rönnvägen. Dock kan tiden för färdigställande inte delges med säkerhet eftersom arbetsuppgifter/åtgärder planeras utifrån prioriteringar och bemanning. Kommunstyrelsen

20 Au 73 Dnr 118/2014 Sidan 20 av 36 Medborgarförslag gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag gällande belysning pulkabacke. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 128. Kommunfullmäktige , 23. Medborgarförslaget Med hjälp av tilldelade investeringsmedel till gatu/utebelysning så planerar tekniska verksamheten att utföra en åtgärd som tillgodoser medborgarförslaget gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken. Dock kan tiden för färdigställande inte delges med säkerhet eftersom arbetsuppgifter/åtgärder planeras utifrån prioriteringar och bemanning. Kommunstyrelsen

21 Au 74 Dnr 191/2014 Regler för kommunalt partistöd i Grästorp s beslut Sidan 21 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till regler för det kommunala partistödet. Förslag till regler för det kommunala partistödet. Cirkulär 14:12 Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden och innebär följande. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m års val. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partstödet. Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. Kommunstyrelsen

22 Au 75 Dnr 130/2014 Revidering av färdtjänstreglemente s beslut Sidan 22 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna förslag till revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla fr o m 1 december Ärendets tidigare behandling , 44. Utdrag ur Skaraborgs Kommunalförbunds sammanträdesprotokoll Reviderat färdtjänstreglemente. Skaraborgs Kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente vid sammanträde samt En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet. Revideringen innebär: Att tiden för både färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor ska vara klockan alla dagar. I nuvarande regler kan resor göras alla dagar klockan samt natt mot lördag och söndag gäller en utökning av tiden till klockan Att reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i annan kommun. I nuläget så har Skarborgs kommuner olika regler och taxor. Förändringen i färdtjänstreglementet innebär likabehandling för färdtjänstresenärer i Skaraborg. Kommunerna rekommenderas också att besluta om att den föreslagna ändringen ska gälla från och med 1 december 2014 Kommunstyrelsen

23 Au 76 Dnr 219/2014 Revidering av POSOM-plan s beslut Sidan 23 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta upprättad revidering av POSOM-planen. Förslag till reviderad POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer (POSOM). POSOM-planen ingår i kommunens krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Grästorp kommuns geografiska område skall kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. För att klara dessa insatser finns en POSOM-organisation i kommunen som tar vid när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till och när det krävs samordnade resurser för att upprätthålla funktioner. Kommunstyrelsen

24 Au 77 Dnr 206/2014 Avgifter VA och sophämtning s beslut Sidan 24 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt liggande förslag gällande ny taxa VA och ny renhållningstaxa. beslutar föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt teknisk verksamhet att undersöka om avgifterna för VA ska beräknas på ett annat sätt i framtiden. Sammanställningar befintliga avgifter (inkl moms) jämförda med det nya förslaget. Denna höjning av Va-taxorna grundar sig av viktigheten med att minska/återbetala VA-kollektivets skuld till skattekollektivet samt för att orka med kommande investeringar på ledningsnät och reningsverk de närmsta åren. Höjningen av hushållsavfallet grundar sig av att priset i avtal/entreprenaden är baserad på sortering i gröna påsar samt att entreprenören ska kunna hämta soporna med en sidolastare. Införandet av gröna påsar är genomfört men resultatet ännu inte är tillfredsställande. Utifrån detta måste vi avvakta med att inför ytterligare förändringar såsom sidolastare vilket leder till en högre entreprenadkostnad. Kommunstyrelsen

25 Au 78 Dnr 185/2014 Sidan 25 av 36 Salstad gästhem, ny anslutningsavgift och höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp s beslut beslutar att avstå från att föreslå beslut i frågan och ger verksamheten att ta fram kompletterande underlag inför kommunstyrelsens nästa möte. Skrivelse från Linköpingsgårdar AB med ankomstdatum Författningssamling Va-taxa i Grästorps kommun daterad Ärendet grundar sig i en om/tillbyggnad av Salstad gästhem och att kontakt har tagits mellan Linköpingsgårdar AB (fastighetsägare) och Grästorps kommun, tekniska verksamheten. Detta möte utmynnade i att Linköpingsgårdar AB informerades om ny anslutningskostnad samt höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp kommer att införas utifrån kommunens styrdokument. Som fortsättning i ärendet har Linköpingsgårdar AB skickat in en skrivelse till Grästorps kommun med en önskan om avgiftsbefrielse gällande den utökade anslutningskostnaden. Tekniska verksamhetens uträkning av den tillkommande anslutningsavgiften för vatten och avlopp bygger på anvisningarna i taxan. Kommunstyrelsen

26 Au 79 Dnr 66/2014 Motion angående en giftfri kommun s beslut Sidan 26 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens 4:e och 5:e att-satser samt att avslå motionens 1:a, 2:a och 3:e att-satser med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 9 Kommunstyrelsen , 71 Motionen Sammanfattning Motionärerna har som mål att kommunen skall vara giftfri, men det är svåruppnåeligt, dels för att ämnen inte enkelt kan klassificeras som giftiga eller giftfria, dels för att vi accepterar många ämnen i vår vardag trots god kännedom om deras giftighet. Däremot är motionens två sista att-satser möjliga att bejaka utifrån ett lokalkommunalt perspektiv. Bakgrund Tobias Leverin (C) med flera har lämnat in en motion som pekar på både den ökade användningen av farliga kemikalier och att mixen av dessa ämnen är skadliga. Osäkerheten om vad vi och våra barn utsätts för skadliga ämnen lyfts fram. Motionärerna pekar på de regeringsinitiativ som tagits i form av uppdrag till Kemikalieinspektionen, samt en proposition På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken. På liknande sätt önskar undertecknarna att Grästorps kommun skall öka takten för en giftfri vardag, formulerad i 5 att-satser.

27 Sidan 27 av 36 forts Au 79 Analys I motionen hänvisas till propositionen 2013/14:39 där regeringen redovisar sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I dokumentet diskuteras ingående negativa effekter av exempelvis hormonstörande ämnen, kadmium, nanopartiklar och perfluorerade ämnen. Det presenteras åtta etappmål, vilka, enligt regeringens bedömning, innebär att målet ska nås. Häri inkluderas åtgärder som framtagande av strategier och handlingsplaner, klassificering av ämnen, begränsa användandet, effektivare kemikalietillsyn, och hur sådana åtgärder harmonierar med EG-rätt och andra internationella överenskommelser. Man belyser också svårigheterna med att kartlägga ämnen, dels beroende på mängden ämnen dels beroende på osäkerheter vid bedömning av risker. Propositionen belyser på ett förtjänstfullt sätt hur svår och mångfacetterad frågeställningen är. Däremot beskrivs inte hur vi skall komma bort från farliga kemikalier, sannorlikt för att frågan är för stor och komplex att lösa med ett Alexanderhugg. Då motionärerna har valt begreppet giftfri blir yrkandena svåruppnåeligt, då ämnen inte enkelt kan klassificeras som giftiga eller giftfria, de flesta ämnen är giftiga vid extremt stor exponering. Därutöver är väldigt många ämnen som vi har i vår vardag giftiga, exempelvis bensin. Slutligen använder vi oss avsiktligen av gifter i exempelvis dricksvattenrening (klor i vattnet från Vänern) och i jordbruket för framför allt ogräs- och svampbekämpning. 1:a och 3:e att-satsen handlar om mål för en giftfri kommun: Det är lämpligt att formulera lokala miljömål som är kopplade till nationella mål och strategier. Det pågår för närvarande ett nationellt arbete med att formulera mål men det saknas en nationell strategi för hur de ska uppnås. Det är svårt för Grästorp att gå före Sveriges eller EUs lagstiftning. I avvaktan på detta föreslås att denna del av motionen avslås. 2:a att-satsen handlar om kartläggning, var giftiga ämnen finns i kommunens egen verksamhet: Grästorp har vare sig kompetens eller resurser att gå före EU och Kemikalieinspektionen och kartlägga var giftiga ämnen finns. För denna del av motionen föreslås därför avslag.

28 Sidan 28 av 36 forts Au 79 4:e att-satsen handlar om upphandling: Grästorps kommun samverkar med Skövde och ytterligare åtta kommuner vid upphandlingar och kommunen kommer att lyfta frågan om olämpliga kemikalier, särskilt vid upphandlingar av livsmedel och material till förskolor och skolor. För denna del av motionen föreslås bifall. 5:e att-satsen handlar om att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande gifter som finns runt om oss: Att höja kunskapsnivån om gifter i vår närmiljö är både genomförbart och värdefullt, och bör därför genomföras. Motionen är kunskapshöjande i sig, då frågeställningen därmed lyfts till kommunfullmäktige. För denna del av motionen föreslås bifall. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Kemikalieanvändningen påverkar barns uppväxtvillkor negativt Hälsa X Kemikalieanvändningen påverkar allas hälsa negativt Miljö X Kemikalieanvändningen hotar miljön och den biologiska mångfalden Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Ständiga larm om kemikalier skapar otrygghet Kommunstyrelsen

29 Sidan 29 av 36 Au 80 Dnr 106/2014 Motion om förberedelse för laddstolpar i Grästorps kommun s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens 1:a, 2:a, 3:e och 5:e att-satser, att avslå 4:e att-satsen och att anse motionens 6:e att-sats besvarad med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 19. Kommunstyrelsen , 126. Motionen Sammanfattning Motionärerna har som mål att kommunen skall främja elbilar. Det skall ske genom en utbyggnad av laddstolpar, samt att kommunen utvärderar inköp av elbilar. Slutligen önskar motionärerna att elbilarna skall laddas med miljögodkänd el. Samtliga förslag ställer vi oss positiva till, även om det sistnämnda redan är genomfört. Bakgrund Svante Classon (C) med flera har lämnat in en motion som pekar att framtida bilpark med större inslag av elbilar, vilka behöver ha tillgång till kraftfulla laddstationer. Med tillgång till snabbladdning kan besökare ladda i Grästorp, och deras risk att bli stående med tomt batteri minskas. Motionärerna önskar att laddstolpar utreds, gällande: framtida behov, teknikval och realisering. De önskar också att frågan utreds om kommunen skall införskaffa elbilar, samt upphandla miljögodkänd el. Analys Bilar drivna med el ökar i antal även om de fortfarande utgör en försvinnande del av den totala bilparken. Ett återkommande argument mot elbilar är dels deras begränsade räckvidd, dels svårigheten att ladda bilen på andra platser än hemmavid. Detta har gett upphov till begreppet räckviddsångest, där ett upplevt hot om att batteriet skall vara uttömt innan man nått slut-

30 Sidan 30 av 36 forts Au 80 destinationen skapar oro. Den infrastruktur som existerar för att tanka förbrännings-motordrivna fordon, saknas på motsvarande sätt för eldrivna fordon. Frågetecknen är i dagsläget många om hur denna infrastruktur skall utformas, bland annat: hur tätt behöver laddstationer ligga, vilken kapacitet behöver de ha, vilken standard ska laddstationerna ha, hur ska utbyggnaden finansieras, samt hur ska elen betalas. Då infrastrukturfrågor, till sin natur, inte är begränsade till Grästorps geografiska område, måste frågan även inkludera andra aktörer som grannkommuner och regioner. Frågan om att införskaffa elbilar eller laddhybridbilar bör ses i ett större sammanhang, där både investeringsbehov i laddstationer och påverkan på nuvarande satsning på biogas behöver inkluderas. En viktig frågeställning är om kommunen har kapacitet att samtidigt satsa på el- och biogasdrivna fordon. Kommunen förband sig att satsa på gasbilar i samband med att Grästorps Energi etablerade en tankstation på orten. I dagsläget vore det därför provocerande att börja utreda ett införskaffande av elbilar. Sedan flera år har kommunen avtal med våra elleverantörer om miljögodkänd el. 1:a, 2:a, 3:e och 5: att-satsen handlar om möjligheter, teknik, behov och sammarbete kring laddning av elbilar: Att höja kunskapsnivån om dessa frågor är både genomförbart och värdefullt, och bör därför genomföras. Frågorna bör utredas i samverkan med kringliggande kommuner och regionen, men, för oss, utifrån Grästorps perspektiv. För dessa delar av motionen föreslås bifall. 4:e att-satsen handlar om att utreda införskaffandet av elbilar: Då kommunen förbundet sig att satsa på gasbilar i samband med etableringen av en tankstation för biogas kan det vara provocerande att i dagsläget utreda införskaffande av elbilar. Kommunen har ett stort ansvar att inte bidra till de tveksamheter som för närvarande florerar kring biogasdrivna bilar. Mot bakgrund av detta föreslås att denna del av motionen avslås. 6:e att-satsen handlar om miljögodkänd el: Då Grästorps kommun redan upphandlar miljögodkänd el, är frågan redan hanterad. För denna del av motionen föreslås att den är besvarad.

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 9 Plats och tid Kommunens hus, Kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.55 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Kommunens hus, Grästorp, kl 13.00 16.30 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) ärvaro/frånvaro

Läs mer

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S)

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S) Sammanträdesprotokoll 2014-06-19 1 (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19, klockan 13:15 14:30 Beslutande Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 13 Plats och tid Kommunens hus, kommunalrådets rum, Grästorp, kl 13.00 15.30 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C) Svante Classon

Läs mer

Grästorps kommun Kommunfullmäktige

Grästorps kommun Kommunfullmäktige Sidan 1 av 35 Plats och tid Centralskolan, Grästorp, kl 19.00 21.20 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Tobias Svensson (S) Kent Larsson (M) Jens Persson

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Grästorp, kl 13.00 16.35 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.15 12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) F Kent Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsutskottet

Grästorps kommun Bildningsutskottet Sidan 1 av 12 Plats och tid Kulturhuset Bellmansalen, Grästorp, kl 08.30 15.00 Beslutande Svante Classon (C) Jens Persson (S) Stina Månsson (M) Carina Torpenberg (M) Michael Ruud (M) Krister Önnermalm

Läs mer

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015.

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-08-21 LiÖ 2014-934 Landstingsstyrelsen Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. Nya regler för kommunalt partistöd

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-04-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.45. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg Sidan 1 av 11 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Christina Zellén (M) Jens Wallin (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M) Inger Paulsson (C) Gudrun Andersson (C)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro

Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00. Närvaro/Frånvaro Sociala utskottet 2012-08-15 Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-08-15, kl 08:30 15.00 Niclas Andrén (M) ordförande Tobias Svensson (S) Monia Persson (M) Kent Hansson (M) Eva Tengeland

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg 2015-09-24 Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp 2015-09-24, kl 13.00 16.20 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Tengeland (M) N Jens Wallin (S) N Stina

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet.

Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet. 1(5) Beslut kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 mars 2017, Ljungarummet. Besök Tid Ärende Frida Andersson 13.20 24 b Ingrid Ivarsson 13.20 24 b Bert Runesson 13.45 20-23 1. Val av protokolljusterare

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Grästorps kommun Miljö- och bygg

Grästorps kommun Miljö- och bygg Sidan 1 av 14 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 13.00 15.10 Beslutande Lars-Erik Tengeland (M) Jens Wallin (S) Stefan Pettersson (M) Marianne Pettersson (M) Inger Paulsson (C) Gudrun Andersson (C)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 15 Plats och tid Kommunens hus, samlingssalen, Grästorp, kl 08.30-12.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare Carina Torpenberg (M) N Tobias Svensson (S) ej 1-3,15-21

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer