Grästorps kommun Allmänna utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grästorps kommun Allmänna utskottet"

Transkript

1 Sidan 1 av 36 Plats och tid Hos kommunalrådet Kent Larsson, Grästorp, kl Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens Persson (S) Närvaro/Frånvaro N/F N N N N N N N Övriga deltagande Ove Johansson, kommunchef Mattias Svensson, teknisk chef Lars Lundmark, fastighetschef Stellan Gedell, energisparrådgivare Ann Fransson, sekreterare Paragrafer Utses att justera Jens Persson (S) Tid och plats för justering Medborgarkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ann Fransson Ordförande Justerande Kent Larsson (M) Jens Persson (S)

2 Sidan 2 av 36 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Grästorp Ann Fransson

3 Sidan 3 av 36 Innehållsförteckning Planerat underhåll på kommunens fastigheter Synpunktshanteringen Pågående och planerade investeringsobjekt Julbelysning Vattenmätare Tertialrapport (T2) allmän verksamhet Tertialrapport (T2) teknisk verksamhet Motion om att arbeta fram en handlingsplan för att marknadsföra Grästorps kommun Motion angående hotet mot folkhälsan i maten vi äter Medborgarförslag om BMX-bana Aktivitetsbana Medborgarförslag om önskemål om att få disponera en lokal Grästorps Boule Medborgarförslag angående uppmuntran att lämna blod Medborgarförslag angående vattenspel på torget i Grästorp Medborgarförslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg-Rönnvägen Medborgarförslag gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken Regler för kommunalt partistöd i Grästorp Revidering av färdtjänstreglemente Revidering av POSOM-plan Avgifter VA och sophämtning

4 Sidan 4 av 36 forts innehållsförteckning Salstad gästhem, ny anslutningsavgift och höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp Motion angående en giftfri kommun Motion om förberedelse för laddstolpar i Grästorps kommun Upphandling av färskt kött Ombudgetering av investeringsmedel Budget allmän verksamhet 2015 Budget teknisk verksamhet 2015 Remiss Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan

5 Au 59 Dnr 199/2014 Planerat underhåll på kommunens fastigheter s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna. Underhållsplan Sidan 5 av 36 Tekniske chefen Mattias Svensson redovisar tillsammans med fastighetschefen Lars Lundmark gemensamt det kommande underhållsbehovet på kommunens fastighetsbestånd i enlighet med tidigare efterfrågan från allmänna utskottet. Fastighetschef Lars Lundmark har lagt ner ett stort arbete med att inventera kommunens fastigheter och att upprätta en fastighetsunderhållsplan som innehåller både investeringar och underhåll såväl som energibesparande åtgärder. Det akuta underhållsbehovet för 2015 är så stort att det kan finnas problem både när det gäller ekonomi och tillgång på personal att klara detta under året. En ytterligare prioritering av de akutaste underhållsåtgärderna ska göras av verksamheten och presenteras för allmänna utskottet om möjligt vid nästa sammanträde den 6 oktober Teknisk chef Fastighetschef

6 Sidan 6 av 36 Au 60 Dnr 6/2014 Redovisning av synpunktshanteringen s beslut beslutar godkänna redovisningen och lägga redovisningen till handlingarna. Inkomna synpunkter Kommunledningsgruppen har beslutat om synpunktshantering i Grästorps kommun. Inkomna synpunkter ska redovisas två gånger om året till kommunstyrelsen. har vid samtliga sammanträden en redovisning av nyinkomna synpunkter till Grästorps kommun. Vid dagens sammanträde redovisas ärende Även ärende 2837,2838, 2841, 2845 och 2846 redovisas, ärendena var med vid förra redovisningen men var så nyinkomna att svaret inte hann komma med på redovisningen.

7 Sidan 7 av 36 Au 61 Dnr 7/2014 Pågående och planerade investeringsobjekt s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen att torget utrustas med en uppbyggnad runt träden i svensk sten med sittplatser enligt tekniska verksamhetens förslag och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett finansieringsförslag. beslutar att lägga övrig informationen till handlingarna. Projektavstämning Tekniske chefen Mattias Svensson redovisar pågående och planerade investeringsobjekt. Kommunstyrelsen Teknisk verksamhet

8 Sidan 8 av 36 Au 62 Dnr 229/2014 Julbelysning s beslut beslutar lägga ärendet till handlingarna. Vid noggrannare översyn/kontroll av julbelysningen i centrum så har den något/några år kvar att tjäna. Däremot har julgransbelysningen gjort sitt och inköp av ny är planerad. Ny belysning till träden kommer också att installeras i samband med att vi byter ut de gamla träden i enlighet med tidigare beslut. Tekniska verksamheten fick på uppmaning uppdraget att undersöka möjligheter med att i samverkan med Grästorps handel och Åse och viste sparbank skapa finansiering för att ersätta den uttjänta julbelysningen i centrum. Tekniska verksamheten

9 Au 63 Dnr 230/2014 Vattenmätare s beslut Sidan 9 av 36 beslutar att uppdra åt teknisk verksamhet att upprätta en genomförandeplan och kostnadsberäkning för utbyte av vattenmätare. Muntlig redovisning, från teknisk chef, angående nuläge gällande vattenmätare hos abonnenter. Ärendet har uppkommit utifrån en fråga från en kommunstyrelseledamot. Teknisk chef

10 Au 64 Dnr 80/2014 Tertialrapport 2 allmän verksamhet s beslut Sidan 10 av 36 beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 allmän verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

11 Sidan 11 av 36 Au 65 Dnr 80/2014 Tertialrapport 2 teknisk verksamhet s beslut beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Tertialrapport 2 teknisk verksamhet Tertialrapport 2 avseende teknisk verksamhet är en del av kommunens totala budgetuppföljning för år Den kommunövergripande tertialrapporten behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

12 Au 66 Dnr 169/2014 Motion angående handlingsplan för marknadsföringen av Grästorps kommun s beslut Sidan 12 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 54. Motionen Kent Larsson (M) och Svante Classon (C) har lämnat in en motion där de föreslår att verksamheten ska få i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att marknads-föra Grästorp utifrån vision och tre övergripande verksamhetsmål. Det ska ske på ett sätt som sticker ut och gärna i visualiserad form exempelvis filmer. I Grästorps kommun tillämpas en styrmodell där de förtroendevalda fastställer mål och riktlinjer. Utifrån dessa upprättar verksamheterna handlingsplaner med aktiviteter. Resultatet redovisas sedan i tertialuppföljningar och årsberättelse. Det innebär inte att de förtroendevalda saknar inflytande över verksamheterna och motionen kan därför tolkas som att de särskilt vill prioritera marknadsföringen och vill ha en särredovisning av denna verksamhet. Det anslag som finns till förfogande för marknadsföring är 300 tkr och det kan tyckas vara väl tilltaget, men som en jämförelse kostar det en miljon per minut att göra en långfilm. Här handlar det naturligtvis inte om sådana kostnader men filmer med god kvalitet kostar pengar att skapa. En film är redan beställd i samverkan med Framtidsföreningen. Det är en flygfilm med Nossan i centrum och är tänkt att visas under ljusfestivalen men kan även användas i andra sammanhang. Fler korta filmer kan mycket väl göras inom en rimlig budgetnivå och som om rätt idé dyker upp, mycket väl kan sticka ut tillräckligt mycket för att få en större spridning via sociala medier. Kommunstyrelsen

13 Au 67 Dnr 171/2014 Sidan 13 av 36 Motion angående hotet mot folkhälsan i maten vi äter s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska ingå som diskussionsunderlag i beredningsarbetet med det kostpolitiska programmet och att motionen därmed är besvarad. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 56. Motionen Gudrun Andersson (C) med flera har lämnat in en motion till fullmäktige där de föreslår att kommunen ska verka för att öka kunskapen om ursprungsmärkning av livsmedel, att maten kommunen serverar ska presenteras med information om ursprungsland och att maten som serveras av kommunen ska komma från länder som har samma syn på antibiotikaanvändning och salmonellabekämpning som Sverige. Motionärerna har långtgående krav som i vissa delar strider mot EU:s och därmed den nationella lagstiftningen. Visserligen kan ett policydokument ha ambitioner men att fatta beslut som man redan vet är omöjliga att förverkliga är knappast meningsfullt. Problemen med antibiotikaresistens är ett globalt problem och kan inte lösas genom att ha ambitionen att göra Grästorp till en antibiotikafri zon. Den här frågan bör ingå i det beredningsarbete som inletts för att ta fram ett kostpolitiskt program. Ett diskussionsunderlag ska tas upp i samtliga utskott och redovisas för kommunstyrelsen och fullmäktige. Den del som motionärerna tar upp i sin motion bör med fördel tas med i helheten i arbetet med att skapa ett kostpolitiskt program för Grästorps kommun.

14 Sidan 14 av 36 forts Au 67 Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Hälsoaspekten är viktig för barns uppväxtvillkor Hälsa X Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande problem Miljö X Värdig djurhållning kräver inte ohämmad användning av antibiotika Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Att inte veta vad maten innehåller skapar otrygghet Kommunstyrelsen

15 Au 68 Dnr 177/2013 Medborgarförslag angående BMX-bana - Aktivitetsbana s beslut Sidan 15 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 58. Medborgarförslaget Medborgarförslag har inkommit från Kevin Sandgren, Hästhovsvägen 8, Grästorp med förslag att Grästorps kommun ska iordningställa en BMXbana och en aktivitetsbana. Teknisk verksamhet har fört dialog med förslagsställaren och samförstånd har uppnåtts om att den föreslagna placeringen inte är lämplig. Kommunstyrelsen har diskuterat och tagit fram ett förslag på inriktningsbeslut för promenad- och motionsanläggningar som kommer att föreläggas kommunfullmäktige i oktober I förslaget finns delar av förslagställarens idéer med. Det blir alltså upp till fullmäktige att fatta beslut om inriktningen för i detta fall Skubbet och i och med det kan förslagsställarens syfte till viss del ändå uppnås trots avslagsförslaget. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Uppmuntrar till fysisk aktivitet Hälsa X Uppmuntrar till fysisk aktivitet Miljö X Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Kommunstyrelsen

16 Au 69 Dnr 141/2014 Sidan 16 av 36 Medborgarförslag om önskemål om att få disponera en lokal Grästorps Boule s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 51. Medborgarförslaget Det råder ingen tvekan om att Grästorps Bouleförening bedriver en mycket viktig hälsobefrämjande verksamhet, inte minst bland den äldre delen av befolkningen. Förslagställarna påpekar också att de har medverkat på idrottsundervisningen i skolan. I och med att Grästorps Kampsportsförening aviserat att man ska skaffa sig en egen lokal kommer ett uteförråd i anslutning till boule-banan att bli tillgänglig. Detta passar utmärkt för det ändamål som Grästorps Bouleförening anfört i sitt medborgarförslag. Föreningens förtydligande betyder också att det inte kommer att finnas behov av vare sig el eller vatten- och avloppsanslutning till förrådet. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Boule är ingen stor verksamhet bland barn och unga Hälsa X Mycket värdefull förebyggande verksamhet Miljö X Ökar kommunens energiförbrukning Jämställdhet/ Likabehandling X Trygghet Kommunstyrelsen X Boule är en sport som utövas av båda könen i samma utsträckning

17 Au 70 Dnr 128/2014 Medborgarförslag angående uppmuntran att lämna blod s beslut Sidan 17 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget men att överlåta åt kommun och region att avgöra formerna för hur man bäst uppnår förslagställarens syfte. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 34. Kommunstyrelsen , 130. Medborgarförslaget. Medborgarförslag har inkommit från Per Götell, Pilbågsvägen 7 i Grästorp med förslag att Grästorps kommun tillsammans med Västra Götalandsregionen ska uppmuntra medborgarna att lämna blod. Han vill att kommunen och regionen uppmanar till detta genom att författa en gemensam skrivelse till alla invånare i Grästorp. Rent principiellt är det regionens ansvar att det finns tillräckligt med blod i blodbankerna på sjukhusen. Grästorps kommun har självfallet också ett intresse av att tillförsels av blod tryggas och samverkar med regionen i sjukvårdsfrågor. Kommunen ska därför i samverkan med regionen diskutera hur vi bäst kan verka för att fler lämnar blod. Detta utesluter inte att det sker i form av ett utskick till alla hushåll men det kan kanske finnas andra sätt som ger ett bättre resultat. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Hälsa X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Miljö X Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Ökad trygghet vid behov av blodtransfusioner Kommunstyrelsen

18 Au 71 Dnr 100/2014 Medborgarförslag angående vattenspel på torget i Grästorp s beslut Sidan 18 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget med restriktionen att anläggningen ska rymmas inom det anslag som fullmäktige beviljat för utsmyckning av torgmiljön. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 18 Kommunstyrelsen , 127 Medborgarförslaget Claes-Göran Andersson, Marknadsvägen 3, Grästorp har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att torget berikas med ett vattenspel. Sommaren 2013 anlitade kommunen två landskapsarkitekter med uppdraget att utifrån kommunens varumärkesplattform komma med förslag på hur miljön i Grästorp kan utvecklas. I sitt förslag fanns torgmiljön med och det innehöll bland annat ett snarlikt förslag på vattenspel som förslagsställarens. Kommunfullmäktige har anslagit 500 tkr för att lyfta torgmiljön och några åtgärder är redan beslutade men det återstår ca: 200 tkr av anslaget. Under förutsättning att ett vattenspel håller sig inom denna kostnadsram kan medborgarförslaget bifallas. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Uppmuntrar till vattenlek Hälsa X Själen mår bra av porlande vatten Miljö X Gör torgmiljön mer levande men ökar elförbrukningen Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Kommunstyrelsen

19 Au 72 Dnr 117/2014 Sidan 19 av 36 Medborgarförslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg - Rönnvägen s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg Rönnvägen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 129. Kommunfullmäktige , 33. Medborgarförslaget Med hjälp av tilldelade investeringsmedel till gatu/utebelysning så planerar tekniska verksamheten att utföra en åtgärd som tillgodoser medborgarförslaget gällande belysning cykel/gångbana Österbergsväg - Rönnvägen. Dock kan tiden för färdigställande inte delges med säkerhet eftersom arbetsuppgifter/åtgärder planeras utifrån prioriteringar och bemanning. Kommunstyrelsen

20 Au 73 Dnr 118/2014 Sidan 20 av 36 Medborgarförslag gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag gällande belysning pulkabacke. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 128. Kommunfullmäktige , 23. Medborgarförslaget Med hjälp av tilldelade investeringsmedel till gatu/utebelysning så planerar tekniska verksamheten att utföra en åtgärd som tillgodoser medborgarförslaget gällande belysning pulkabacke mellan Kastanjevägen och bostadsområdet Eken. Dock kan tiden för färdigställande inte delges med säkerhet eftersom arbetsuppgifter/åtgärder planeras utifrån prioriteringar och bemanning. Kommunstyrelsen

21 Au 74 Dnr 191/2014 Regler för kommunalt partistöd i Grästorp s beslut Sidan 21 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till regler för det kommunala partistödet. Förslag till regler för det kommunala partistödet. Cirkulär 14:12 Sveriges kommuner och landsting (SKL). Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden och innebär följande. Lokalt partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m års val. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partstödet. Fullmäktige får i de i förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. Kommunstyrelsen

22 Au 75 Dnr 130/2014 Revidering av färdtjänstreglemente s beslut Sidan 22 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna förslag till revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet att gälla fr o m 1 december Ärendets tidigare behandling , 44. Utdrag ur Skaraborgs Kommunalförbunds sammanträdesprotokoll Reviderat färdtjänstreglemente. Skaraborgs Kommunalförbund behandlade förslaget till reviderat färdtjänstreglemente vid sammanträde samt En rekommendation har nu skickats till samtliga kommuner i Skaraborg om att godkänna föreslagen revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet. Revideringen innebär: Att tiden för både färdtjänstresor och regionfärdtjänstresor ska vara klockan alla dagar. I nuvarande regler kan resor göras alla dagar klockan samt natt mot lördag och söndag gäller en utökning av tiden till klockan Att reglementet kompletteras med bestämmelser gällande färdtjänstresa i annan kommun. I nuläget så har Skarborgs kommuner olika regler och taxor. Förändringen i färdtjänstreglementet innebär likabehandling för färdtjänstresenärer i Skaraborg. Kommunerna rekommenderas också att besluta om att den föreslagna ändringen ska gälla från och med 1 december 2014 Kommunstyrelsen

23 Au 76 Dnr 219/2014 Revidering av POSOM-plan s beslut Sidan 23 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta upprättad revidering av POSOM-planen. Förslag till reviderad POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer (POSOM). POSOM-planen ingår i kommunens krishanteringssystem som ytterst regleras av Lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Grästorp kommuns geografiska område skall kommunen kunna säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande. För att klara dessa insatser finns en POSOM-organisation i kommunen som tar vid när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till och när det krävs samordnade resurser för att upprätthålla funktioner. Kommunstyrelsen

24 Au 77 Dnr 206/2014 Avgifter VA och sophämtning s beslut Sidan 24 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt liggande förslag gällande ny taxa VA och ny renhållningstaxa. beslutar föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt teknisk verksamhet att undersöka om avgifterna för VA ska beräknas på ett annat sätt i framtiden. Sammanställningar befintliga avgifter (inkl moms) jämförda med det nya förslaget. Denna höjning av Va-taxorna grundar sig av viktigheten med att minska/återbetala VA-kollektivets skuld till skattekollektivet samt för att orka med kommande investeringar på ledningsnät och reningsverk de närmsta åren. Höjningen av hushållsavfallet grundar sig av att priset i avtal/entreprenaden är baserad på sortering i gröna påsar samt att entreprenören ska kunna hämta soporna med en sidolastare. Införandet av gröna påsar är genomfört men resultatet ännu inte är tillfredsställande. Utifrån detta måste vi avvakta med att inför ytterligare förändringar såsom sidolastare vilket leder till en högre entreprenadkostnad. Kommunstyrelsen

25 Au 78 Dnr 185/2014 Sidan 25 av 36 Salstad gästhem, ny anslutningsavgift och höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp s beslut beslutar att avstå från att föreslå beslut i frågan och ger verksamheten att ta fram kompletterande underlag inför kommunstyrelsens nästa möte. Skrivelse från Linköpingsgårdar AB med ankomstdatum Författningssamling Va-taxa i Grästorps kommun daterad Ärendet grundar sig i en om/tillbyggnad av Salstad gästhem och att kontakt har tagits mellan Linköpingsgårdar AB (fastighetsägare) och Grästorps kommun, tekniska verksamheten. Detta möte utmynnade i att Linköpingsgårdar AB informerades om ny anslutningskostnad samt höjda fasta årliga avgifter för vatten och avlopp kommer att införas utifrån kommunens styrdokument. Som fortsättning i ärendet har Linköpingsgårdar AB skickat in en skrivelse till Grästorps kommun med en önskan om avgiftsbefrielse gällande den utökade anslutningskostnaden. Tekniska verksamhetens uträkning av den tillkommande anslutningsavgiften för vatten och avlopp bygger på anvisningarna i taxan. Kommunstyrelsen

26 Au 79 Dnr 66/2014 Motion angående en giftfri kommun s beslut Sidan 26 av 36 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens 4:e och 5:e att-satser samt att avslå motionens 1:a, 2:a och 3:e att-satser med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 9 Kommunstyrelsen , 71 Motionen Sammanfattning Motionärerna har som mål att kommunen skall vara giftfri, men det är svåruppnåeligt, dels för att ämnen inte enkelt kan klassificeras som giftiga eller giftfria, dels för att vi accepterar många ämnen i vår vardag trots god kännedom om deras giftighet. Däremot är motionens två sista att-satser möjliga att bejaka utifrån ett lokalkommunalt perspektiv. Bakgrund Tobias Leverin (C) med flera har lämnat in en motion som pekar på både den ökade användningen av farliga kemikalier och att mixen av dessa ämnen är skadliga. Osäkerheten om vad vi och våra barn utsätts för skadliga ämnen lyfts fram. Motionärerna pekar på de regeringsinitiativ som tagits i form av uppdrag till Kemikalieinspektionen, samt en proposition På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken. På liknande sätt önskar undertecknarna att Grästorps kommun skall öka takten för en giftfri vardag, formulerad i 5 att-satser.

27 Sidan 27 av 36 forts Au 79 Analys I motionen hänvisas till propositionen 2013/14:39 där regeringen redovisar sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I dokumentet diskuteras ingående negativa effekter av exempelvis hormonstörande ämnen, kadmium, nanopartiklar och perfluorerade ämnen. Det presenteras åtta etappmål, vilka, enligt regeringens bedömning, innebär att målet ska nås. Häri inkluderas åtgärder som framtagande av strategier och handlingsplaner, klassificering av ämnen, begränsa användandet, effektivare kemikalietillsyn, och hur sådana åtgärder harmonierar med EG-rätt och andra internationella överenskommelser. Man belyser också svårigheterna med att kartlägga ämnen, dels beroende på mängden ämnen dels beroende på osäkerheter vid bedömning av risker. Propositionen belyser på ett förtjänstfullt sätt hur svår och mångfacetterad frågeställningen är. Däremot beskrivs inte hur vi skall komma bort från farliga kemikalier, sannorlikt för att frågan är för stor och komplex att lösa med ett Alexanderhugg. Då motionärerna har valt begreppet giftfri blir yrkandena svåruppnåeligt, då ämnen inte enkelt kan klassificeras som giftiga eller giftfria, de flesta ämnen är giftiga vid extremt stor exponering. Därutöver är väldigt många ämnen som vi har i vår vardag giftiga, exempelvis bensin. Slutligen använder vi oss avsiktligen av gifter i exempelvis dricksvattenrening (klor i vattnet från Vänern) och i jordbruket för framför allt ogräs- och svampbekämpning. 1:a och 3:e att-satsen handlar om mål för en giftfri kommun: Det är lämpligt att formulera lokala miljömål som är kopplade till nationella mål och strategier. Det pågår för närvarande ett nationellt arbete med att formulera mål men det saknas en nationell strategi för hur de ska uppnås. Det är svårt för Grästorp att gå före Sveriges eller EUs lagstiftning. I avvaktan på detta föreslås att denna del av motionen avslås. 2:a att-satsen handlar om kartläggning, var giftiga ämnen finns i kommunens egen verksamhet: Grästorp har vare sig kompetens eller resurser att gå före EU och Kemikalieinspektionen och kartlägga var giftiga ämnen finns. För denna del av motionen föreslås därför avslag.

28 Sidan 28 av 36 forts Au 79 4:e att-satsen handlar om upphandling: Grästorps kommun samverkar med Skövde och ytterligare åtta kommuner vid upphandlingar och kommunen kommer att lyfta frågan om olämpliga kemikalier, särskilt vid upphandlingar av livsmedel och material till förskolor och skolor. För denna del av motionen föreslås bifall. 5:e att-satsen handlar om att kommunen ska agera kunskapshöjande gällande gifter som finns runt om oss: Att höja kunskapsnivån om gifter i vår närmiljö är både genomförbart och värdefullt, och bör därför genomföras. Motionen är kunskapshöjande i sig, då frågeställningen därmed lyfts till kommunfullmäktige. För denna del av motionen föreslås bifall. Perspektiv Ja Nej Neutralt Kommentar Barn X Kemikalieanvändningen påverkar barns uppväxtvillkor negativt Hälsa X Kemikalieanvändningen påverkar allas hälsa negativt Miljö X Kemikalieanvändningen hotar miljön och den biologiska mångfalden Jämställdhet/ X Likabehandling Trygghet X Ständiga larm om kemikalier skapar otrygghet Kommunstyrelsen

29 Sidan 29 av 36 Au 80 Dnr 106/2014 Motion om förberedelse för laddstolpar i Grästorps kommun s beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens 1:a, 2:a, 3:e och 5:e att-satser, att avslå 4:e att-satsen och att anse motionens 6:e att-sats besvarad med motivering enligt ärendebeskrivningen. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige , 19. Kommunstyrelsen , 126. Motionen Sammanfattning Motionärerna har som mål att kommunen skall främja elbilar. Det skall ske genom en utbyggnad av laddstolpar, samt att kommunen utvärderar inköp av elbilar. Slutligen önskar motionärerna att elbilarna skall laddas med miljögodkänd el. Samtliga förslag ställer vi oss positiva till, även om det sistnämnda redan är genomfört. Bakgrund Svante Classon (C) med flera har lämnat in en motion som pekar att framtida bilpark med större inslag av elbilar, vilka behöver ha tillgång till kraftfulla laddstationer. Med tillgång till snabbladdning kan besökare ladda i Grästorp, och deras risk att bli stående med tomt batteri minskas. Motionärerna önskar att laddstolpar utreds, gällande: framtida behov, teknikval och realisering. De önskar också att frågan utreds om kommunen skall införskaffa elbilar, samt upphandla miljögodkänd el. Analys Bilar drivna med el ökar i antal även om de fortfarande utgör en försvinnande del av den totala bilparken. Ett återkommande argument mot elbilar är dels deras begränsade räckvidd, dels svårigheten att ladda bilen på andra platser än hemmavid. Detta har gett upphov till begreppet räckviddsångest, där ett upplevt hot om att batteriet skall vara uttömt innan man nått slut-

30 Sidan 30 av 36 forts Au 80 destinationen skapar oro. Den infrastruktur som existerar för att tanka förbrännings-motordrivna fordon, saknas på motsvarande sätt för eldrivna fordon. Frågetecknen är i dagsläget många om hur denna infrastruktur skall utformas, bland annat: hur tätt behöver laddstationer ligga, vilken kapacitet behöver de ha, vilken standard ska laddstationerna ha, hur ska utbyggnaden finansieras, samt hur ska elen betalas. Då infrastrukturfrågor, till sin natur, inte är begränsade till Grästorps geografiska område, måste frågan även inkludera andra aktörer som grannkommuner och regioner. Frågan om att införskaffa elbilar eller laddhybridbilar bör ses i ett större sammanhang, där både investeringsbehov i laddstationer och påverkan på nuvarande satsning på biogas behöver inkluderas. En viktig frågeställning är om kommunen har kapacitet att samtidigt satsa på el- och biogasdrivna fordon. Kommunen förband sig att satsa på gasbilar i samband med att Grästorps Energi etablerade en tankstation på orten. I dagsläget vore det därför provocerande att börja utreda ett införskaffande av elbilar. Sedan flera år har kommunen avtal med våra elleverantörer om miljögodkänd el. 1:a, 2:a, 3:e och 5: att-satsen handlar om möjligheter, teknik, behov och sammarbete kring laddning av elbilar: Att höja kunskapsnivån om dessa frågor är både genomförbart och värdefullt, och bör därför genomföras. Frågorna bör utredas i samverkan med kringliggande kommuner och regionen, men, för oss, utifrån Grästorps perspektiv. För dessa delar av motionen föreslås bifall. 4:e att-satsen handlar om att utreda införskaffandet av elbilar: Då kommunen förbundet sig att satsa på gasbilar i samband med etableringen av en tankstation för biogas kan det vara provocerande att i dagsläget utreda införskaffande av elbilar. Kommunen har ett stort ansvar att inte bidra till de tveksamheter som för närvarande florerar kring biogasdrivna bilar. Mot bakgrund av detta föreslås att denna del av motionen avslås. 6:e att-satsen handlar om miljögodkänd el: Då Grästorps kommun redan upphandlar miljögodkänd el, är frågan redan hanterad. För denna del av motionen föreslås att den är besvarad.

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Fridolinsalen, Avesta, klockan 14:00-16:45 Beslutande Övriga deltagande Lars Isacsson (S), ordförande Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Patrik

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 15:00-20.10 Beslutande Vid sammanträdets inledning framför Henrik Öhrn (MP) dikten Invandrarna av Bosse Parnevik. Lennart

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer