HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunledningsutskottet 2015-02-03"

Transkript

1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Notariet, tisdagen den 3 februari 2015 kl Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Marcus Schön (M) Jonas Erlandsson (S) Carl-Axel Blom (S), 7 Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Carl-Axel Blom (S), ersättare, 1-6, 9-22 Maria Oscarsson, IT-strateg och Sammy Gabrielsson HögsbyNät 2-3 Bengt-Åke Lundin, Mittpunkt, Stig Hellström, Landsbygdsmentorerna och Bruno Karlström, Regionförbundet, 4 Claeus Kempe, säkerhetssamordnare och Nils-Erik Nilsson, Polisen och Fredrik Sandqvist, informatör, 5-6 Helena Grybäck-Svensson, förbundsdirektör ÖSK, Anneli Nielsen, miljöchef, Hanna Dahmberg, stadsarkitek och, Anders Andersson, planoch byggchef, 8 Utses att justera Jonas Erlandsson (S) och Marcus Schön (M) Tid och plats för justering Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-22 Agneta Rodriguez Ordförande... Stihna Johansson Evertsson 1-6, 8-22 Jonas Erlandsson 7 Justerande... Jonas Erlandsson 1-6, 8-22 Marcus Schön 7 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Agneta Rodriguez

2 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) KU 1 DNR: KU Godkännande av dagordning Dagordningen godkännes.

3 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) KU 2 DNR: KIT Ny digital lösning för utskick av handlingar Vid kommunstyrelsens sammanträde , 80, beslutades att IT-rådet får i uppdrag att börja se över vilken lösning som bäst skulle passa för digitala kallelser från och med nästa mandatperiod. En arbetsgrupp med ledamöter från kommunledningsutskottet och berörda tjänstemän tillsätts för att utreda olika alternativa lösningar för digitala kallelser. Syftet med den nya digitala lösningen är att den fullt ut ska stödja den förtroendevaldes behov av åtkomst till handlingar och information via en surfplatta. Genom kommunens leverantör av datorer, Högsbynät, finns möjligheten att köpa läsplattor. Livslängden beräknas till 3 år. För åtkomst av handlingar via surfplatta behövs uppkoppling mot nätverk. Många förtroendevalda antas ha det hemma eller tillgång till det via publika nätverk, såsom i kommunhuset och på biblioteket. Arbetsgruppen presenterar två alternativa lösningar 1. Alt 1 Surfplatta som klarar Standardkrav 2. Alt 2 Surfplatta som klarar Utökade krav Finansiering av Digital lösning av kallelse för Kommunfullmäktige finns under Kommunledningsutskottets förslag För förtroendevalda inköps 21 st surfplatta ipad Air 2, exklusive skydd, tangentbord och dylikt. Standardkrav ska uppfyllas inklusive möjlighet att skapa egna dokument via ordbehandlings- eller kalkylprogram. Mobilt bredband anskaffas för de förtroendevalda (max 4) som har behov av det i sitt uppdrag. Skrivare som klarar trådlös uppkoppling i Tingssalen inköps. IT-strategen får i uppdrag att räkna fram årlig kostnad för investeringen och drift för ovanstående.

4 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (25) KU 2 DNR: KIT Kommunchefen och kommunledningsutskottet får i uppdrag att bereda finansieringen ur 2015 och 2016 års budget. Tjänsteutlåtande Utskott IT-stategen Kommunchefen

5 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (25) KU 3 DNR: KU Redovisning kring bredbandsutbyggnaden Sammy Gabrielsson, HögsbyNät, redovisar kring: Ägandeskapet av HögsbyNät. Bergelmer äger 72% och Högsby kommun 28% Förändringsarbete Bredbandsutbyggnad Fusionen Högsbynät och Hemel Kommununens IT-drif Kommunledningsutskottet tackar för informationen. Ekonomisk uppföljning av bredbandsstrategin pdf

6 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (25) KU 4 DNR: KU Information från Regionförbundet angående stöd till mindre butiker Information hålls av Bruno Karlström, Regionförbundet och Stig Hellström, landsbygdsmentorerna angående kommersiellt stöd till mindre butiker och bensinstationer på landsbygden. Kommunledningsutskottet tackar för informationen.

7 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) KU 5 DNR: KU Resultatet från Polisens trygghetsundersökning 2014 Nils-Erik Nilsson, Polisen och Claus Kempe, säkerhetssamordnare, redovisar resultatet från Polisens trygghetsundersökning Undersökningen genomfördes under tiden 13 september - 27 oktober Flertalet av frågorna utgår ifrån medborgarnas närområde och är en uppfattning om nuläget. Redovisningen för Högsby kommuns del visar på ett gott resultat där trygghetsbilden har förbättrats sedan föregående mätning. Svarsfrekvensen för Högsby kommuns del uppgår till 64%. Nils-Erik Nilsson informerar även om den nya polismyndigheten som trädde i kraft och där Högsby kommun igår i polisområde nordost. Kommunledningsutskottet tackar för informationen. Underlag för trygghetsundersökning.pdf Presentation Kalmar 2014.pdf

8 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (25) KU 6 DNR: KU Styrel - Planeringsomgång 2015 Dagens högteknologiska samhälle är starkt elberoende och därmed känsligt för störningar i elförsörjningen. Störningar i elförsörjningen kan medföra allvarliga påfrestningar för samhället varför olika mekanismer för att hantera problemen har utvecklats. Vid en effektbrist råder obalans mellan efterfrågan och tillgång på el i hela eller delar av landet. För att upprätthålla balansen kan det bli nödvändigt att begränsa elförbrukningen genom frånkoppling av elkunder. För att mildra konsekvenserna för samhället ska en sådan frånkoppling göras så att samhällsviktiga elanvändare i möjligaste mån prioriteras. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska Kraftnät (SvK), utvecklat styrel. En planeringsmetod där samhällsviktiga elanvändare identifieras för att sedan kunna prioriteras vid eleffektbrist. För att kunna genomföra arbetet krävs att kommunen tillsammans med elbolagen inom kommunens geografiska område gör ett grundarbete där samhällsviktiga elanvändare identifieras och prioriteras. Arbetet görs under sekretess. Beredskapssamordnaren utses att hantera styrelsprojektet inom Högsby kommun. Resultatet återkopplas till kommunledningsutskottet. Styrel.doc Beredskapssamordnaren

9 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (25) KU 7 DNR: KU Ansökan om bidrag till förstudie för dragning av fibernät, Fiber Fågelforsvägens ekonomiska förening Fiber Fågelforsvägens ekonomiska förening har i en ansökan till Högsby kommun ansökt om ett bidrag om kr för genomförande av en förstudie med syftet att utreda förutsättningarna för en fiberledning längs Fågelforsvägen och vidare till Trånshult. Den kommunala bredbandsstrategin medger normalt sett inte finansiering av förstudier, bidrag utgår istället till bredbandsprojekt där fastigheternas anslutningsavgift till fibernätet överstiger en viss nivå, samt vid specifika fall till det så kallade ortssammanbindande nätet som möjliggör en fiberanslutning. Dock är situationen för närvarande något speciell. Tidigare har föreningar kunna söka Leadercheckar via Mitt i Småland på belopp om maximalt kr för t ex förstudier inför utbyggnaden av presumtiva bredbandsnät. Då vi nu har gått in i en ny programperiod (och samtidigt ett nytt Leaderområde Astrid Lindgrens Hembygd), så har möjligheterna att söka projektstöd via denna väg ännu inte kommit igång. De nya Leaderområdena måste först få klartecken av Jordbruksverket att gå vidare innan man kan påbörja arbetet med att stödja olika utvecklingsprojekt, vilket innebär att man tidigast till hösten kommer att kunna bevilja bidrag. I budgeten för innevarande år finns det pengar avsatta för finansiering av bredbandsprojekt, pengar som med största sannolikhet inte kommer att förbrukas fullt ut, då pågående projekt (ca 9-10 st) runtom i kommunen antingen redan har fått stöd utbetalade, kommer att understiga kostnadsnivån för kommunal medfinansiering eller kort och gott inte kommer att hinna starta och upparbeta några faktiska kostnader under innevarande år. Mot bakgrund av ovanstående finns det således såväl ekonomiskt utrymme som argument för att under rådande situation stödja genomförandet av en förstudie inför en presumtiv bredbandsutbyggnad. Utbyggnaden av fibernät i vår kommun är också en strategiskt viktig framtidsfråga, varför det kan kan vara lämpligt att stödja initiativ med en bred lokal förankring och ett starkt engagemang, där också sannolikheten för att kommersiella marknadskrafter har intressen i stort sett är obefintlig.

10 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) KU 7 DNR: KU Fiber Fågelforsvägens ekonomiska förening beviljas ett bidrag om kr för genomförandet av en förstudie med syfte att utreda förutsättningarna för en för en fiberledning längs Fågelforsvägen och vidare till Trånshult. Jäv Stihna Johansson Evertsson (C) anmäler jäv och deltar varken i handläggning eller beslut i ärendet. Ansökan bidrag fiber Fågelforsvägens ekonomiska förening Komplettering av tidigare inlämnad ansökan Fiber Fågelforsvägens ekonomiska förening Tjänsteutlåtande - Förstudie fiberdragning ( ).doc Fiber Fågelforsvägens ekonomiska förening Bredbandssamordnaren

11 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25) KU 8 DNR: KU Planmöte Kommunledningsutskottet kommer tillsammans med plan- och byggchefen, miljöchefen, stadsarkitekten och förbundsdirektören för Östra Smålands Kommunalteknikförbund att ha regelbundna möten för att diskutera markoch planfrågor. Tanken är att ha dessa träffar två gånger/år. Finns det behov av fler möten avsätts ytterligare tid. Syftet är att göra politiken mer insatt och få ökad inblick dessa frågor. Stadsarkitekt Hanna Dahmberg redovisar pågående detaljplanearbeten. Andra punkter som diskuteras: Tankar kring Storgatan Strategiskt tillägg till översiktsplanen Fröviskolans område Uppsnyggning av Storgatan och Järnvägsgatan Cykelvägar. En långsiktig plan ska vara färdig i april Hur ska samhällena göras mer attraktiva? Viktigt att prioritera rätt saker och inte ha för många projekt igång samtidigt, utan satsa på ett projekt åt gången och göra det bra. Viktigt att satsa på det som kommunen faktiskt är och har och inte på något som ändå inte går att uppfylla Stadsarkitekttjänsten. Nuvarande stadsarkitekt slutar sin anställning i Högsby kommun månadsskiftet februari/mars. Tomtpriset. Ska det höjas? Informationen godkännes. Myndighetsnämndens ordförande ska ingå i gruppen för planmöten och inbjuds till nästa planmöte. För planmöten avsätts i fortsättningen två timmar. Myndighetsnämndens ordförande Deltagarna

12 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (25) KU 9 DNR: KU Finansiering av IT-samverkan, H2O Hultsfred, Högsby och Oskarshamns kommuner har inlett samverkan om IT-verksamhet benämnd H2O. Efter att Advarnia genomfört en utredning om hur kommunerna ska utveckla sin verksamhet med IT som verktyg, har man beslutat sig för att anställa två verksamhetsutvecklare som ska bilda ett kompetenscenter. Högsby kommun behöver en egen utveckling för att ges möjlighet att dra fördelar av samverkan. Denna utveckling benämnd BasIT. Kommunstyrelsen beslutade att finansieringen av ITsamverkan mellan Hultsfred, Högsby och Oskarshamn skulle behandlas vid dagens sammanträde. Kommunchefen redovisar ett förslag till finansiering. Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner medfinansiering av IT-samverkan mellan Hultsfred, Högsby och Oskarshamn med 1850 tkr 2015, 850 tkr 2016 och 850 tkr Finansiering av IT-samverkan H2O sker från avsatta medel för bredbandsstrategin. Tjänsteutlåtande Finansiering Protokoll KS 25 Ekonomi

13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) KU 10 DNR: KU Medborgarförslag angående cykelväg mellan Ruda och Högsby Kersin Winkler, Ruda föreslår i medborgarförslag, daterat , att en cykelväg mellan Ruda och Högsby borde ordnas. En förhandsbedömning har gjorts. Medborgarförslaget lämnas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund Gata Park och stadsarkitekten för beredning enligt förhandsbedömningen. Cykelväg Ruda, Högsby, Berga, Långemåla, Medborgarförslag.xls Tjänsteutlåtande KS Medborgarförslag ÖSK Gata & Park Stadsarkitekten

14 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) KU 11 DNR: KU Medborgarförslag angående cykelväg mellan Ruda och Högsby, Berga och Högsby samt mellan Långemåla och Ruda Åke Lundberg, Ruda, föreslår i medborgarförslag daterat , att cykelvägar anläggs mellan Ruda och Högsby, Berga och Högsby samt mellan Långemåla och Ruda. En förhandsbedömning har gjorts. Medborgarförslaget lämnas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund Gata Park och stadsarkitekten för beredning enligt förhandsbedömningen. Cykelväg Ruda, Högsby, Berga, Långemåla, Medborgarförslag.xls Tjänsteutlåtande Utskott Medborgarförslag ÖSK Gata & Park Stadsarkitekten

15 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) KU 12 DNR: KU Medborgarförslag om lättåtkomlig brygga för funktionshindrade Ola Rosevall, Ruda, föreslår i medborgarförslag, daterat , att en lättåtkomlig brygga för funktionshindrade anläggs vid någon sjö inom Högsby kommun. Detta för att funktionshindrade ska få möjlighet att kunna fiska. En motion är inlämnad av Kristdemokraterna som handlar om att skapa en tillgänglig badplats i Högsby kommun. Ubildningsutskottet föreslår , 74, att Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att utreda lämplig plats samt även ta fram kostnader för tillgänglighetsanpassning, så denna fråga kan tas upp i budgetberedningen Kommunledningsutskottets förslag Medborgarförslaget hanteras samtidigt med Kristdemokraternas motion, innebärande att Östra Smålands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att utreda lämplig plats samt även ta fram kostnader för tillgänglighetsanpassning, så denna fråga kan tas upp i budgetberedningen Medborgarförslag UU 74, pdf Ekonomi

16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) KU 13 DNR: KU Motion om att bilen behövs i Högsby kommun - Satsa på laddinfrastruktur för elbilar Centerpartiet skriver i motion daterad 3 november 2014 att Högsby kommun är en utpräglad landsbygdskommun där vi som bor är mycket beroende av bilen som färdmedel. För att minska belastningen på mijön bör det underlättas för dem som kör elbil. Om den enskilde skall satsa på elbil krävs en laddinfrastruktur. Centerpartiet yrkar därför att Högsby kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att: Bevaka och delta i samarbeten såsom Green Charge Sydost Utarbeta en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur i hela kommunen Samarbeta med grannkommuner för att skapa en heltäckande satsning i första hand inom pendelavstånd Söka extern finansiering för att komplettera de medel som Högsby kommun kan erbjuda till investering av laddinfrastruktur Undersöka möjligheten att använda fler elbilar i de kommunala verksamheterna En förhandsbedömning har gjorts av motionen. Kommunledningsutskottet ger Mittpunkt i uppdrag att bereda motionen enligt de inriktningar som angetts i förhandsbedömningen. Tjänsteutlåtande Utskott Bilen behövs i Högsby kommun (C).xls Motion C Erbjudande ang GreenCharge.pdf Mittpunkt

17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) KU 14 DNR: KF Upphandlingspolicy och riktlinjer Inköpscentralen i Västervik har arbetat fram en gemensam upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer för alla samverkande kommuner. Ärendebeskrivning Sedan 2013 ingår Högsby kommun i en gemensam inköpscentral tillsammans med kommunerna i norra delen av länet. Syftet med att starta en gemensam inköpscentral var att stärka kommunerna upphandlings- och beställarkompetens, att utveckla rutiner och intern konroll, att skapa en gemensam avtalskatalog, samt att kunna erbjuda det lokala och regionala näringslivet fler intressanta upphandlingar. Ett led i detta är att skapa en gemensam policy med tillhörande riktlinjer, samt en uppförandekod för de samverkande kommunerna. Inköpscentralen i Västervik har under 2014 arbetat med att ta fram detta material och det har diskuterats på inköpscentralens gemensamma möten. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att dokumenten skickas på remiss till näringslivsrådet och partigrupperna innan beslut tas i ärendet. Dokumenten skickas på remiss till näringslivsrådet och partigrupperna. Svar ska senast vara inlämnade till kommunledningsutskottets sammanträde Riktlinjer upphandling _ doc Förslag_policy_ docx Förslag till riktlinjer för direktupphandling_ doc Uppförandekod_ docx Tjänsteutlåtande Utskott Ekonomi Inköpscentralen Näringslivsrådet Partigrupperna

18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (25) KU 15 DNR: PBG Ekonomisk redovisning av projektet Sanering av Björkshults Glasbruk Projektledaren har lämnat en skriftlig redovisning över Högsby- Björkshultsprojektet kvartal 4, där det bland annat beskrivs att: Efter en andra upphandling av entreprenör för efterbehandlingsarbetena antogs Svevias anbud. Beslutet har överklagats till Växjö Tingsrätt och något svar har fortfarande inte kommit i målet. Besked väntas dock komma i början av februari När avtal kan tecknas med en entreprenör bedöms ca 4 veckor behövas innan arbeten på plats kan vara igång. Uppstarten av efterbehandlingsarbeten bedöms därför till slutet av kvartal Efterbehandlingsarbetena bedöms pågå i ca veckor, varför entreprenadarbeten beräknas vara avslutade under kvartal Kompletterade provtagningar har utförts under 2014 med syfte att ta fram en schaktplan inför entreprenadarbeten, samt klargöra osäkerheten från tidigare provtagningar. I början av hösten 2014 utfördes en riskanalys avseende vibrationer i mark. I riskanalysen framkom att glasbrukets skorsten sågs som en stor säkerhetsrisk vid markarbeten kring denna och beslut har tagits att skorstenen ska rivas. Kvarvarande medel från tidigare delar i projektet uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till SEK. Totalt utbetalda medel till Högsby kommun uppgår till SEK. Den totala kostnaden för projektet uppgår till SEK efter utgången av kvartal Totalt tillgängliga medel för projektet uppgår därmed vid årsskiftet 2014/2015 till SEK exklusive ej rekvirerade medel om SEK och andelen från HYBE Glas. Redovisningen godkännes Björkshults glasbruk _kvartalsredovisning kv 4 och årsredovisning 2014_rev pdf Protokoll KU 96

19 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) KU 16 DNR: KU Bokslut 2014, kommunledningsutskottet Kommunledningsutskottet gör ett överskott på cirka 2,0 mkr på årsbasis. Anledningen till den positiva avvikelsen är outnyttjade bredbandsmedel. Kommunledningsutskottet godkänner text och måluppfyllelsebedömning avseende kommunledningsutskottets verksamhet. Uppföljning Ks xls Bokslutstext KLU 2014 endast KLU text stämmer.doc Ekonomi

20 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) KU 17 DNR: KU Budget 2016, plan Kommunchefen redogör för ramar, obalanser, sparbeting och investeringar avseende budget Kommunledningsutskottet arbetar vidare med budgetförslaget. Förutsättningar och direktiv 2016.pdf

21 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (25) KU 18 DNR: KU Inför länsledningens kommunrunda Den 10 februari 2015 kommer landshövdingen med flera till Högsby kommun för att träffa kommunstyrelsen. Kommunen har möjlighet att föreslå ärenden som bör lyftas. Under länslednings besök lyfts, förutom de av landshövdingen bestämda punkter, följande: Planerad kraftledning från Ekhyddan - Hemsjön E-hälsa Lax i Emån Statlig närvaro på landsbygden Kommunrundan 2015.pdf Kommunchefen

22 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) KU 19 DNR: KU Delgivning KLU Redovisningen godkännes. Dom kameraövervakning.pdf

23 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) KU 20 DNR: KU Utseende av representanter till Mittpunkts styrelse Kommunstyrelsen ska utse två representanter som ska ingå i Mittpunkts styrelse. Dessa kommer formellt att väljas in vid Mittpunkts planerade föreningsstämma den 16 mars Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen. KS

24 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (25) KU 21 DNR: KU Överenskommelse samverkan Polis - Kommun Föreligger övrenskommelsen mellan Polis och Kommun som syftar till att aktivt utveckla och befästa befintligt samarbete. Tydliggjorda problemområden: - ungdomsfrågor, alkohol samt andra droger och skadegörelse - drogrelaterad inflyttning till kommun med brott och otrygghet som konsekvens för medborgarna och företag. I överenskommelsen har åtgärder för ovanstående problemområden nedtecknats. För att åtgärda dessa områden ska en handlings- eller aktivitetsplan upprättas senast För varje planerad åtgärd i handlingsplanen utses ansvariga personer för effektuering av dessa. Avtalet gäller från det datum överenskommelsen undertecknas till och med Avstämningar ska ske en gång per halvår. Utvärdering sker inom ramen för pilotprojektet Polis - kommun. Kommunledningsutskottets förslag Överenskommelse samverkan Polis - Kommun godkännes.

25 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (25) KU 22 DNR: KU Förfrågan om medgivande angående förundersökning för ny stamnätsledning Ekhyddan - Nybro - Hemsjö Svenska kraftnät arbetar med planering av en ny 400 kv-ledning mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun, via Nybro till Hemsjö i Olofströms kommun. För att kunna avgöra var och hur den nya ledningen ska byggas behöver Svenska kraftnät undersöka markförhållanden längs utredningskorridoren. Under 2015 planerar därför Svenska kraftnät att starta arbetet med att utföra förundersökningar på berörda fastigheter, för Högsby kommuns del handlar det om fastigheten Skurebo 2:24. Inför dessa förundersökningar vill Svenska kraftnät reglera och dokumetera sina rättigheter och skyldigheter gentemot berörda fastigehtsägare. Svenska kraftnät har översändt en blankett "Överenskommelse om tillträde till fastighet för att utföra förundersökning" som reglerar detta. Om kommunen är beredd att lämna medgiavnde ska blanketten undertecknas och returneras senast 31 mars Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) får i uppdrag att efterhöra hur andra kommuner ställer sig i frågan. Ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde KSO

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S)

Joakim Malmdal, kommunchef Anders Ivansson, kommunsekreterare Anders Johansson, chef mjuksektor. Lars-Magnus Ek (C) och Magnus Gabrielsson (S) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (82) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 17 november kl 09.00 Beslutande Ewa Engdahl (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front (C) Roland Waern

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhusets tingssal, måndagen den 7 oktober 2013 kl 18.30-21.20. Ajournering mellan kl 20.30-20.45. Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Joakim

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer