Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014."

Transkript

1 Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Uppdaterat föredragning av ärenden, se nedan. 1. Val av justerare Ärenden med tjänsteman närvarande 2. Ekonomirapport 3. Information om ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet 4. Medlemskap och medfinansiering av Coompanion Sörmland 5. Näringslivspolitiska programmet Rapport om Stora Besöksdagen Upphandling av finansiella tjänster 8. Överföring av investeringsmedel till drift 9. Koncessions- och samverkansavtal utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Vingåkers kommun 10. Implementering innovativa servicelösningar i Högsjö 11. Införa digital kommunfullmäktige Information 12. Information från kommunledningsförvaltningen Ärenden till kommunstyrelsen 13. Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun 14. Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen 15. Ansökan om investeringsbidrag till utveckling av Båsenberga Friluftsområde 16. Nämndplan för socialnämnden för påseende 17. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2015 och planperiod för påseende 18. Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 och planperiod för påseende 19. Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden 2015 och planperiod för påseende 20. Granskningsrapport Granskning av delårsraport 2014, Vingåkers kommun 21. Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun 22. Medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel 23. Medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna 24. Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar 25. Motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige 26. Motion om fler poliser till Vingåker Ärenden till kommunfullmäktige 27. Tilläggsäskande från socialnämnden om ökade hyreskostnader Svar på motion om rastplats vid väg Svar på medborgarförslag om öka kommunens attraktionskraft 30. Svar på medborgarförslag om utsmyckning av bron över ån på Storgatan Forts.

2 Forts. 31. Svar på motion om rätten att gå ner i arbetstid 32. Svar på motion om mindfullnessövning eller liknande i anslutning till kommunfullmäktigessammanträden 33. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt Redovisning av motioner som inte beretts färdigt Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 36. Förslag till ändring av Socialnämndens avgiftstaxa 37. Förslag till reviderat arvodesreglemente 38. Arvodesreglemente 2015 Övrigt 39. Delgivningar 40. Delegationsbeslut 41. Övriga ärenden

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr Ekonomirapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten. Kommunstyrelsen önskar fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen lägger månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januarioktober 2014 visar totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Prognos Verksamhet avvikelse föregående Alla belopp i tkr månad Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ekonomirapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till kommunstyrelsen 1 (7) Månadsuppföljning kommunens ekonomi för perioden januari-oktober 2014 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar Uppdra till nämnderna att i sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten. Fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. I övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 till handlingarna. Sammanfattning Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-oktober 2014 visar totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. VK101S v , tjut månadsuppföljning jan-oktober 2014 Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Prognos Verksamhet avvikelse föregående Alla belopp i tkr månad Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen (3) Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Av tabellen framgår att nämnderna totalt efter tio månader redovisar en negativ budgetavvikelse på 125 tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter tio månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Detta innebär att årsprognosen för finansen i nuläget ser ut att kompensera för nämndernas befarade underskott. Jämfört med kommunens delårsbokslut är detta en förbättring för nämnderna med knappt 2,2 mkr, vilket främst förklaras av att barn- och utbildningsnämndens årsprognos har förbättrats. Dock har prognosen från samhällsbyggnadsnämnden försämrats med drygt 700 tkr med anledning av höga kostnader för bostadsanpassningar. Prognosen för den finansiella verksamheten har däremot blivit 549 tkr sämre sedan delårsbokslutet med anledning av ny prognos för slutavräkningen av skatteintäkterna. Prognosen för årets resultat innebär i nuläget att kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Detta motsvarar 1,76% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

6 Ärendets beredning Ekonomienheten har sammanställt den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-oktober för samtliga nämnder. Förvaltningscheferna har till ekonomichefen lämnat kortfattade skriftliga kommentarer avseende den budgetavvikelse och den årsprognos som lämnas. Här redovisas eventuella förändringar jämfört med föregående månads rapportering. I de fall en negativ budgetavvikelse prognostiseras ska de åtgärder som genomförs för att minimera avvikelsen rapporteras. Meningen är att månadsuppföljningen och återrapporteringen till politiken ska ske snabbt för att kunna vara ett underlag för styrning och ledning. 3 (3) Kommentarer från förvaltningscheferna Kommunstyrelsen Årsprognos: +142 tkr Inom kommunledningsförvaltningen har det under året skett många personalförändringar som medfört rekryteringskostnader samt viss dubbelbemanning i samband med överlämning till ny personal. Arbete med översyn av förvaltningens kompetens kopplat till arbetsuppgifter pågår. Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegrund som ska brytas ner på enhetsnivå. I värdegrundsarbetet förväntas personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Personalenheten planerar att genomföra en lönekartläggning innan årsskiftet, men på grund av resursbrist förväntas kartläggningen försenas. Tidningen Vingåker för dig (VFD) planeras att utkomma med fyra nummer totalt sätt under året. IT-och kommunikationsenheten fortsätter sitt arbete med utöka användingen av digitala lösningar och att effektivisera utnyttjandet av befintliga system. Kostenheten strävar efter ökad användning av ekologiska och närproducerade produkter samt besparingsåtgärder såsom att minska svinnet. Projekten Innovativa servicelösningar och Bredband på landsbygd innebär att medfinansiering ska komma från Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna. Dock kan viss eftersläpningseffekt föreligga. Justering av kommunens hyresavtal med Viadidakt innebär att hyresintäkterna kommer att bli ca 100 tkr lägre än budgeterat. Vidare har kommunbidraget till Viadidakt hittills inneburit högre kostnader än beräknat då kostnaderna för ungdomstorget lagts in i grundbidraget. Detta kommer med största sannolikhet innebära att en negativ budgetavvikelse på ca 500 tkr uppstår för helåret. Hänsyn till detta har inte tagits i årsprognosen ovan.

7 Inom kostverksamheten redovisas för närvarande en positiv budgetavvikelse. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och kommer att öka. Arbete med svinn och organisation fortlöper för att hålla kostnader nere. 4 (3) Kultur- och fritidsnämnden Årsprognos: Budgeten kommer att hållas. Badhuset ser successivt ut att öka sina intäkter och samtidigt hålla nere kostnadssidan, vilket möjligen kommer att generera ett litet plus. Totalt beräknas nämnden redovisa ett resultat enligt budget. Samhällsbyggnadsnämnden Årsprognos: tkr Kostnaden för bostadsanpassningar kommer att överskrida budgeterade medel. Flera stora ombyggnationer under detta år där kostnaden ligger i storleksordningen tkr per objekt. Prognosen för enbart bostadsanpassningar innebär en negativ budgetavvikelse på 1,6 mkr. Motsvarande siffra 2013 var 352 tkr. Detta vägs dock upp till viss del av ökade intäkter för bygg- och planverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Årsprognos: -975 tkr Barn- och utbildningsnämndes årsprognos efter tio månader har justerats från, det som redovisats i samband med kommunens delårsbokslut, tkr till -975 tkr. Detta är en förbättring som delvis beror på att elever inför gymnasieval till hösten 2014 valde gymnasieprogram med lägre kostnad än eleverna året innan. Detta har medfört en lägre snittkostnad per elev Ingen förändring när det gäller gymnasiebudgeten för 2015, d v s fortfarande den avsaknad om 3,3 mkr som tidigare redovisats och kompenserats genom utökad budgetram till 2015 (kommunfullmäktiges beslut ).

8 Socialnämnden Årsprognos: -449 tkr Utveckling sedan september: Fortsatt ansträngd platssituation på äldreomsorgens särskilda boenden. Förändringen av en avdelning på säbo från somatik till demens innebär högre kostnader Kraftig förbättring av prognosen som ett resultat av många små förbättringar. 5 (3) Analys av ekonomiska avvikelser: Större kostnader än beräknat för anpassning av Nordangård till nya verksamheter Hög personalomsättning på Ifo, bland annat 5 barnledigheter och svårigheter att rekrytera ger höga kostnader för inhyrd personal. Beräknat underskott på personalkontot cirka 1,9 milj kr. Oväntat låga kostnader för färdtjänst hittills i år. Ifo prognosen förutsätter att nuvarande planering för utslussning av institutionsplacerade barn kan genomföras och att inga nya placeringar tillkommer. Ökning av antalet barn på barnkorttids med 150 %. Beräknat underskott 1,3 milj. kr. Kraftig utökning av antalet utförda hemtjänsttimmar. För närvarande en prognos på minus 2,1 miljoner för hela Höjning av blockhyrorna av Vingåkershem trots att så inte skulle ske. Innebär ökade hyreskostnader med drygt 150 tkr som socialnämnden ej fått kompensation för. Efter fyra femtededelar av året kan konstateras att socialnämnden stabilt har ett positivt resultat på cirka 1 miljon kr plus men att prognosen fortfarande pekar mot ett underskott. I äldreomsorgen finns i linje med demografin, en ökad efterfrågan på hemtjänst. Stor osäkerhet råder för flera kostnadsställen, främst inom Ifo, personlig assistans och hemtjänst. Finansen Intäkterna från skatter och statsbidrag prognostiseras för 2014 innebära ökade intäkter jämfört med budget på drygt 2,6 mkr, vilket till viss del förklaras av att den faktiska folkmängden 1 november 2013 var 35 personer högre än vad som antogs i budget. Den senaste skatteunderlagsprognosen (oktober) innebär dock en försämring med ca 700 tkr jämfört med föregående prognos, framförallt beroende på slutavräkning av skatteintäkter för 2013 och preliminär slutavräkning för 2014.

9 Från och med 2014 budgeteras årets löneökningspengar centralt under finansens budget. Lönerevisionen för 2014 har inneburit att ca 700 tkr återstår i den centrala potten, vilket i nuläget innebär att en positiv årsprognos kan lämnas. 6 (3) Kommunens pensionskostnader beräknas i nuläget följa budget. Prognosen för pensionskostnader som kommunen erhöll i samband med delårsbokslutet indikerar att kostnaderna på årsbasis i stort beräknas rymmas inom budget. I samband med fastighetsförsäljningar har finansen tillgodoförts realisationsvinster på 370 tkr. Den demografiska reserven om 2,0 mkr har ännu inte använts, vilket innebär att prognosen sätts till +2,0 mkr. Sociala investeringar, 1,0 mkr har budgeterats för Dessa pengar kommer att öronmärkas i samband med årsbokslut. Prognos +1,0 mkr. Förvaltningens ståndpunkt Kommunens ekonomiska läge har förbättrats avsevärt sedan delårsbokslutet, men det redovisas fortfarande negativa budgetavvikelser i flera av nämnderna. Med anledning av detta är det angeläget att de åtgärder som hittills vidtagits bevakas och följs upp samt eventuellt att ytterligare åtgärder/omprioriteringar behöver genomföras. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den generella uppmaningen om budgetdisciplin kvarstår. I samband med kommunens årsbokslut för 2014 är det angeläget att nämnderna och kommunstyrelsen i sina verksamhetsberättelser gör en uppföljning och återrapportering kring vilka åtgärder som vidtagits under året och effekterna av dessa samt dess ekonomiska konsekvenser. Negativa budgetavvikelser behöver fortsättningsvis noggrant analyseras. Då kommunstyrelsen sedan tidigare har fattat vissa beslut kring den ekonomiska uppföljningen under 2014 föreslår kommunledningsförvaltningen i övrigt att månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 läggs till handlingarna.

10 Konsekvenser Med de prognoser som lämnas från kommunstyrelsen och nämnderna i samband med månadsuppföljningen för perioden januari-oktober beräknas kommunen redovisa ett positivt resultat på tkr för 2014 (budgeterat resultat uppgår till tkr). Kostnaderna för Tidsenligt lärande ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. 7 (3) Prognosen för årets resultat innebär att kommunen beräknas uppfylla kommunfullmäktiges finansiella resultatmål Årsprognosen för kommunens resultat motsvarar 1,76 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den demografiska reserv som finns budgeterad inom finansen kan i samband med årsbokslut användas för att möta sådana kostnadsökningar som är en direkt konsekvens av demografiska förändringar. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Elin Höghielm Ekonomichef Marita Skog Kommunchef

11 Kommunstyrelsen Uppföljning januari-oktober 2014 Viktiga händelser Nedan presenteras ett urval av viktiga händelser inom kommunen hittills i år. VK400S v L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Äldre kallelser\kallelser 2014\Handlingar och bilagor\au141124\uppföljning KS okt2014.doc Ny samhällsbyggnadschef och personalchef har börja under hösten. Implementeringen i organisationen av kommunens värdegrund fortgår enligt plan. Med anledning av att Telia avslutar sina analoga ledningar kommer OEtelefoner ersätta berörda anknytningar. Detta är en ökad och oplanerad kostnad som ändå måste tas för att säkerställa de dagliga verksamheterna. Uppgradering av diariesystemet W3D3. Inköp av licenser till Office 365. Vissa tjänster är inte ersatta med full vikarietäckning för barnlediga, tjänstlediga inom friskvården, ekonomi, nämndservice, samhällsbyggnadsenheten Kosten har haft en uppskattad teambuildingkväll i Örebro för personalgruppen. Två mindre städmaskiner har köpts in till kostverksamheten för att underlätta ergonomisk städning av matsalar samt ökad kvalitén på utfört arbete. Kosten har haft internutbildning i specialkost och livsmedelshygien. Arbetet för att nå måluppfyllelse Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegrund som ska brytas ner på enhetsnivå. I värdegrundsarbetet förväntas personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Personalenheten planerar att genomföra en lönekartläggning innan årsskiftet, men på grund av resursbrist förväntas kartläggningen försenas. Tidningen Vingåker för dig (VFD) planeras att utkomma med fyra nummer totalt sätt under året. IT-och kommunikationsenheten fortsätter sitt arbete med utöka användingen av digitala lösningar och att effektivisera utnyttjandet av befintliga system. Kostenheten strävar efter ökad användning av ekologiska och närproducerade produkter samt besparingsåtgärder såsom att minska svinnet. 1 (4)

12 Driftutfall Sammanställning budgetavvikelse (total nettoavvikelse) Politik: +375 tkr Resurs kommunstyrelsen: +0 tkr Kommunlednings administration: -392 tkr Enheten för nämndservice: +259 tkr IT-kommunikationsenheten: +225 tkr Ekonomienheten: +22 tkr Personalenheten: -47 tkr Bidrag och avgifter: -298 tkr Samhällsbyggnadsenheten: +395 tkr Kostenheten: +389 tkr Tekniska: +1 tkr Analys av ekonomiska avvikelser och planerade åtgärder mot negativa avvikelser Enheten för nämndservice och IT-kommunikationsenheten Prognosen pekar mot ett mindre överskott, men med reservation för ökade kostnader på kostnadsstället för televäxel (0202). Detta kommer att täckas in av övriga kostnadsställen. Ekonomienheten Budget förväntas hålla. Personalenheten Kostnadsställena för friskvård har en positiv avvikelse mot budget 406 tkr, främst beroende på en vakant heltidstjänst på friskvården sedan i januari. Facklig verksamhet visar fortsatta månadsvisa budgetöverskridanden, hittills i år 230 tkr medan prognosen ligger på -300 tkr. Kostnader i samband med introduktion av ny personalchef och slutlön för tidigare personalchef lett till ökade personalkostnaderna. Internkontroll beträffande anställningsavtal, lönelistor och rehabiliteringsrutiner sker månadsvis. Bidrag och avgifter Den negativa budgetavvikelsen förklaras av att bidraget till Viadidakt blivit högre än beräknat på grund av medfinansiering till ungdomstorget ca 500 tkr, även konsultkostnad för genomlysning av den verksamheten belastar Vingåkers kommun. Kostnader för kollektivtrafiken prognosticeras minus 18 tkr på årsbasis men täcks upp av ett prognosticerat på kostnadsstället för föreningsbidrag. 2 (4)

13 Samhällsbyggnadsenheten Förväntat överskott gentemot budget. Kostenheten Inga åtgärder på grund av positiv avvikelse mot budget. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och kommer att öka. Arbete med svinn och organisation fortlöper för att hålla kostnader nere. Intäkter från ån Arbetsförmedlingen (bidrag för tillfälliga anställningar bland annat Särskilt anställningsstöd) ger överskottet samt periodiserat lager på 150 tkr. Tekniska Inga kommentarer. Prognos helår Denna samlade prognosen för kommunsstyrelsen visar i dagsläget ett överskott på 142 tkr en total positiv nettoavvikelse på 926 tkr. Politik: 0 tkr Resurs kommunstyrelsen: 0 tkr Kommunlednings administration: -140 tkr Enheten för nämndservice: 0 tkr IT-kommunikationsenheten: 0 tkr Ekonomienheten: 0 tkr Personalenheten: +100 tkr Bidrag och avgifter: -107 tkr Samhällsbyggnadsenheten: +139 tkr Kostenheten: +150 tkr Tekniska: 0 tkr Investeringar Utöver investeringar i lagringsenheter och uppdateringar av Exchange har det även skett genom inköp av informationstavlor vid riksväg 52 och vid Vingåker Factory outlet. En utredning om eventuellt samarbete med Katrineholm och Flens kommun kring gemensam webbplats pågår där eventuell upphandling är planerad till VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum 3 (4)

14 Marita Skog Kommunchef 4 (4)

15 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 286/ Framställan om lokala trafikföreskrifter laddplatser för elbilar i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen reserverar, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 7 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1 276), de två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Skräddartorgets västra del och de två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Tors väg 1 till laddplatser för elbilar. Kommunstyrelsens reserverade laddplatser för elbilar ska träda i kraft Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit färdigställa två laddplatser för elbilar på Skräddartorget. För att dessa platser i formell mening ska räknas som laddplats så ska beslut tas genom lokal trafikföreskrift. Samhällsbyggnadsenheten har anordnat två laddplatser på Skräddartorget och två laddplatser på Tors väg 1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att dessa platser reserveras för fordon som drivs med el. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Vingåkers kommun TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Jörgen Svensson Kommunstyrelsen l (2) Vår beteckning KS 2014/286 Framställan om lokala trafikföreskrifter för laddplatser i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunledningsfö1valtningen föreslår att kommunstyrelsen med stöd av 10 kap 1 andra stycket 7 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1276) beslutar De två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Skräddartorgets västra del ska vara laddplats. Vidare De två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på T ors väg 1 ska vara laddplats. Dessa föreskrifter föreslås träda i kraft Sammanfattning Samhällsbyggnadsenheten har anordnat två laddplatser på Skräddartorget och två laddplatser på T ors väg 1. Vi föreslår att dessa platser reserveras för fordon som drivs med el. Ärendets beredning Ärendet har beretts på kommunledningsfö1valtningen. Vi har gett Polismyndigheten möjlighet att yttra sig. Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

17 Vingåkers kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit fårdigställa två laddplatser på Skräddartorget. För att dessa platser i formell mening ska räknas som laddplats så ska beslut tas genom lokal trafikföreskrift. 2 (2) Avväganden Vi kan inte se några nackdelar med att ett beslut om laddplats tas. Bilaga Föreskrift VINGÅKERs KOMMUN J ärgen Svensson Trafikingenjör

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 285/ Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen tidsbegränsar, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 17 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1 276), den särskilt anordnade parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras längre än 7 dygn i följd. Kommunstyrelsen tidsbegränsning av den särskilt anordnade parkeringsplatsen ska träda i kraft Beskrivning av ärendet Inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras mer än 24 timmar i följd på vardag utom dag före sön-och helgdag. Tidsbegränsningen är fastslagen genom trafikförordningen och gäller således i Sveriges alla kommuner. Kommunen kan göra undantag från ovanstående tidsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter. Vid inventering av de befintliga föreskrifterna har vi upptäckt att det saknas lokala trafikföreskrifter för den befintliga vändplatsen i Sävstaholmsvägens ände. Medborgare som vill åka kollektivt på kortare resor har hört av sig till Tekniska enheten eftersom de saknar en parkeringsplats där de får ställa sin bil längre än 24 timmar. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände tidsbegränsas till 7 dygn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Vingåkers kommun l TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Jörgen Svensson j orgen. se Kommunstyrelsen l (3) Vår beteckning KS 2014/285 Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 17 samt 3 första stycket Traflkförordningen (1998:1276) beslutar På den särskilt anordnade parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras längre än 7 dygn i följd. På den särskilt anordnade vändplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras. Dessa föresh-ifter föreslås träda i kraft Sammanfattning Medborgare som vill åka kollektivt på kortare resor har hört av sig till Tekniska enheten eftersom de saknar en parkedngsplats där de får ställa sin billängre än 24 tinunar. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände tidsbegränsas till 7 dygn. Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

20 Vingåkers kommun Ärendets beredning Årendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. Vi har gett polisen möjlighet att yttra sig. 2 (3) Bakgrund Inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras mer än 24 timmar i följd på vardag utom dag före sön- och helgdag. Tidsbegränsningen är fastslagen genom trafikförordningen och gäller således i Sveriges alla kommuner. Kommunen kan göra undantag från ovanstående tidsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter. Den är vanligt att parkeringstiden begränsas till en kortare tid på attraktiva parkeringsplatser för att t ex. prioritera ärendeparkering framför arbetsparkering. Vi har hitintills inte möjliggjort en längre uppställningstid på någon allmän parkeringsplats i Vingåker. När medborgare tidigare har vänt sig in till oss med frågan om det finns en parkeringsplats där de kan få stå längre så har önskemålen gällt parkering i anslutning till järnvägsstationen och busstationen. Vi har löst frågan genom att ge dessa personer tillfålliga dispenser~ Vid inventering av de befintliga föreskrifterna har vi upptäckt att det saknas lokala trafikföreskrifter för den befintliga vändplatsen i Sävstaholmsvägens ände. Avväganden Att kontakta kommunen för att få ett tillstånd för att stå längre än 24 timmar är inte smidigt. Med ett vägmärke ser fler pendlare att möjligheten finns. Vi skulle förenkla för våra kollektivtrafikresenärer om vi anordnade en långtidsparkering för dem. En tidsbegränsning till 7 dygn ger goda förutsättningar för arbetsrelaterade resor. Kurser och konferenser pågår vanligen inte under längre tid än en vecka. En alltför generös parkeringstid skulle kunna innebära att parkeringsplatsen blir en uppställningsplats för fordon som inte används ofta; skrotbilar, släpkärror, husvagnar etc. Platsen i sig ligger i nära anslutning till järnvägsstationen. Behovet av parkering för andra ändamål än pendling/ resor torde vara litet. Bilaga Föreskrift

21 Vingåkers kommun VINGAKERS KOMMUN 3 (3) ten Schnaars älls byggnadschef J ärgen Svensson Trafikingenjör

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU extra nämnd 141016 bou.doc Datum 2014-10-15 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-24 286 (312) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 24 november 2014, kl. 10.00-14:50 Beslutande Timo Granetin (M), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Övriga deltagande Marita skog,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-01 52 (58) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 1 september 2014, kl. 08.00-08.40 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-08-31 63 (71) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 31 augusti 2015, kl. 08.00-09.10 Beslutande Leif Skeppstedt (S) ordf Björn Andersson (M) Övriga deltagande Thorsten Schnaars, enhetschef

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-08-15 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 15 augusti 2014, kl. 08.30-12.00 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-01 236 (279) Plats och tid Båsenberga, Vingåker, måndagen den 1 december 2014, kl. 13.30 18.40 Beslutande Anneli Bengtsson (S) ordf. Timo Granetin (M), oppositionsråd Ola Lindgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting i (i) Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-05-04 LS 2016-0299 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer