Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014."

Transkript

1 Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Uppdaterat föredragning av ärenden, se nedan. 1. Val av justerare Ärenden med tjänsteman närvarande 2. Ekonomirapport 3. Information om ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet 4. Medlemskap och medfinansiering av Coompanion Sörmland 5. Näringslivspolitiska programmet Rapport om Stora Besöksdagen Upphandling av finansiella tjänster 8. Överföring av investeringsmedel till drift 9. Koncessions- och samverkansavtal utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Vingåkers kommun 10. Implementering innovativa servicelösningar i Högsjö 11. Införa digital kommunfullmäktige Information 12. Information från kommunledningsförvaltningen Ärenden till kommunstyrelsen 13. Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun 14. Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen 15. Ansökan om investeringsbidrag till utveckling av Båsenberga Friluftsområde 16. Nämndplan för socialnämnden för påseende 17. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2015 och planperiod för påseende 18. Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 och planperiod för påseende 19. Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden 2015 och planperiod för påseende 20. Granskningsrapport Granskning av delårsraport 2014, Vingåkers kommun 21. Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun 22. Medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel 23. Medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna 24. Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar 25. Motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige 26. Motion om fler poliser till Vingåker Ärenden till kommunfullmäktige 27. Tilläggsäskande från socialnämnden om ökade hyreskostnader Svar på motion om rastplats vid väg Svar på medborgarförslag om öka kommunens attraktionskraft 30. Svar på medborgarförslag om utsmyckning av bron över ån på Storgatan Forts.

2 Forts. 31. Svar på motion om rätten att gå ner i arbetstid 32. Svar på motion om mindfullnessövning eller liknande i anslutning till kommunfullmäktigessammanträden 33. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt Redovisning av motioner som inte beretts färdigt Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 36. Förslag till ändring av Socialnämndens avgiftstaxa 37. Förslag till reviderat arvodesreglemente 38. Arvodesreglemente 2015 Övrigt 39. Delgivningar 40. Delegationsbeslut 41. Övriga ärenden

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr Ekonomirapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten. Kommunstyrelsen önskar fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen lägger månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januarioktober 2014 visar totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Prognos Verksamhet avvikelse föregående Alla belopp i tkr månad Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ekonomirapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till kommunstyrelsen 1 (7) Månadsuppföljning kommunens ekonomi för perioden januari-oktober 2014 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar Uppdra till nämnderna att i sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten. Fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. I övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 till handlingarna. Sammanfattning Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-oktober 2014 visar totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. VK101S v , tjut månadsuppföljning jan-oktober 2014 Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Prognos Verksamhet avvikelse föregående Alla belopp i tkr månad Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen (3) Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Av tabellen framgår att nämnderna totalt efter tio månader redovisar en negativ budgetavvikelse på 125 tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter tio månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Detta innebär att årsprognosen för finansen i nuläget ser ut att kompensera för nämndernas befarade underskott. Jämfört med kommunens delårsbokslut är detta en förbättring för nämnderna med knappt 2,2 mkr, vilket främst förklaras av att barn- och utbildningsnämndens årsprognos har förbättrats. Dock har prognosen från samhällsbyggnadsnämnden försämrats med drygt 700 tkr med anledning av höga kostnader för bostadsanpassningar. Prognosen för den finansiella verksamheten har däremot blivit 549 tkr sämre sedan delårsbokslutet med anledning av ny prognos för slutavräkningen av skatteintäkterna. Prognosen för årets resultat innebär i nuläget att kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Detta motsvarar 1,76% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

6 Ärendets beredning Ekonomienheten har sammanställt den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-oktober för samtliga nämnder. Förvaltningscheferna har till ekonomichefen lämnat kortfattade skriftliga kommentarer avseende den budgetavvikelse och den årsprognos som lämnas. Här redovisas eventuella förändringar jämfört med föregående månads rapportering. I de fall en negativ budgetavvikelse prognostiseras ska de åtgärder som genomförs för att minimera avvikelsen rapporteras. Meningen är att månadsuppföljningen och återrapporteringen till politiken ska ske snabbt för att kunna vara ett underlag för styrning och ledning. 3 (3) Kommentarer från förvaltningscheferna Kommunstyrelsen Årsprognos: +142 tkr Inom kommunledningsförvaltningen har det under året skett många personalförändringar som medfört rekryteringskostnader samt viss dubbelbemanning i samband med överlämning till ny personal. Arbete med översyn av förvaltningens kompetens kopplat till arbetsuppgifter pågår. Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegrund som ska brytas ner på enhetsnivå. I värdegrundsarbetet förväntas personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Personalenheten planerar att genomföra en lönekartläggning innan årsskiftet, men på grund av resursbrist förväntas kartläggningen försenas. Tidningen Vingåker för dig (VFD) planeras att utkomma med fyra nummer totalt sätt under året. IT-och kommunikationsenheten fortsätter sitt arbete med utöka användingen av digitala lösningar och att effektivisera utnyttjandet av befintliga system. Kostenheten strävar efter ökad användning av ekologiska och närproducerade produkter samt besparingsåtgärder såsom att minska svinnet. Projekten Innovativa servicelösningar och Bredband på landsbygd innebär att medfinansiering ska komma från Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna. Dock kan viss eftersläpningseffekt föreligga. Justering av kommunens hyresavtal med Viadidakt innebär att hyresintäkterna kommer att bli ca 100 tkr lägre än budgeterat. Vidare har kommunbidraget till Viadidakt hittills inneburit högre kostnader än beräknat då kostnaderna för ungdomstorget lagts in i grundbidraget. Detta kommer med största sannolikhet innebära att en negativ budgetavvikelse på ca 500 tkr uppstår för helåret. Hänsyn till detta har inte tagits i årsprognosen ovan.

7 Inom kostverksamheten redovisas för närvarande en positiv budgetavvikelse. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och kommer att öka. Arbete med svinn och organisation fortlöper för att hålla kostnader nere. 4 (3) Kultur- och fritidsnämnden Årsprognos: Budgeten kommer att hållas. Badhuset ser successivt ut att öka sina intäkter och samtidigt hålla nere kostnadssidan, vilket möjligen kommer att generera ett litet plus. Totalt beräknas nämnden redovisa ett resultat enligt budget. Samhällsbyggnadsnämnden Årsprognos: tkr Kostnaden för bostadsanpassningar kommer att överskrida budgeterade medel. Flera stora ombyggnationer under detta år där kostnaden ligger i storleksordningen tkr per objekt. Prognosen för enbart bostadsanpassningar innebär en negativ budgetavvikelse på 1,6 mkr. Motsvarande siffra 2013 var 352 tkr. Detta vägs dock upp till viss del av ökade intäkter för bygg- och planverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Årsprognos: -975 tkr Barn- och utbildningsnämndes årsprognos efter tio månader har justerats från, det som redovisats i samband med kommunens delårsbokslut, tkr till -975 tkr. Detta är en förbättring som delvis beror på att elever inför gymnasieval till hösten 2014 valde gymnasieprogram med lägre kostnad än eleverna året innan. Detta har medfört en lägre snittkostnad per elev Ingen förändring när det gäller gymnasiebudgeten för 2015, d v s fortfarande den avsaknad om 3,3 mkr som tidigare redovisats och kompenserats genom utökad budgetram till 2015 (kommunfullmäktiges beslut ).

8 Socialnämnden Årsprognos: -449 tkr Utveckling sedan september: Fortsatt ansträngd platssituation på äldreomsorgens särskilda boenden. Förändringen av en avdelning på säbo från somatik till demens innebär högre kostnader Kraftig förbättring av prognosen som ett resultat av många små förbättringar. 5 (3) Analys av ekonomiska avvikelser: Större kostnader än beräknat för anpassning av Nordangård till nya verksamheter Hög personalomsättning på Ifo, bland annat 5 barnledigheter och svårigheter att rekrytera ger höga kostnader för inhyrd personal. Beräknat underskott på personalkontot cirka 1,9 milj kr. Oväntat låga kostnader för färdtjänst hittills i år. Ifo prognosen förutsätter att nuvarande planering för utslussning av institutionsplacerade barn kan genomföras och att inga nya placeringar tillkommer. Ökning av antalet barn på barnkorttids med 150 %. Beräknat underskott 1,3 milj. kr. Kraftig utökning av antalet utförda hemtjänsttimmar. För närvarande en prognos på minus 2,1 miljoner för hela Höjning av blockhyrorna av Vingåkershem trots att så inte skulle ske. Innebär ökade hyreskostnader med drygt 150 tkr som socialnämnden ej fått kompensation för. Efter fyra femtededelar av året kan konstateras att socialnämnden stabilt har ett positivt resultat på cirka 1 miljon kr plus men att prognosen fortfarande pekar mot ett underskott. I äldreomsorgen finns i linje med demografin, en ökad efterfrågan på hemtjänst. Stor osäkerhet råder för flera kostnadsställen, främst inom Ifo, personlig assistans och hemtjänst. Finansen Intäkterna från skatter och statsbidrag prognostiseras för 2014 innebära ökade intäkter jämfört med budget på drygt 2,6 mkr, vilket till viss del förklaras av att den faktiska folkmängden 1 november 2013 var 35 personer högre än vad som antogs i budget. Den senaste skatteunderlagsprognosen (oktober) innebär dock en försämring med ca 700 tkr jämfört med föregående prognos, framförallt beroende på slutavräkning av skatteintäkter för 2013 och preliminär slutavräkning för 2014.

9 Från och med 2014 budgeteras årets löneökningspengar centralt under finansens budget. Lönerevisionen för 2014 har inneburit att ca 700 tkr återstår i den centrala potten, vilket i nuläget innebär att en positiv årsprognos kan lämnas. 6 (3) Kommunens pensionskostnader beräknas i nuläget följa budget. Prognosen för pensionskostnader som kommunen erhöll i samband med delårsbokslutet indikerar att kostnaderna på årsbasis i stort beräknas rymmas inom budget. I samband med fastighetsförsäljningar har finansen tillgodoförts realisationsvinster på 370 tkr. Den demografiska reserven om 2,0 mkr har ännu inte använts, vilket innebär att prognosen sätts till +2,0 mkr. Sociala investeringar, 1,0 mkr har budgeterats för Dessa pengar kommer att öronmärkas i samband med årsbokslut. Prognos +1,0 mkr. Förvaltningens ståndpunkt Kommunens ekonomiska läge har förbättrats avsevärt sedan delårsbokslutet, men det redovisas fortfarande negativa budgetavvikelser i flera av nämnderna. Med anledning av detta är det angeläget att de åtgärder som hittills vidtagits bevakas och följs upp samt eventuellt att ytterligare åtgärder/omprioriteringar behöver genomföras. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den generella uppmaningen om budgetdisciplin kvarstår. I samband med kommunens årsbokslut för 2014 är det angeläget att nämnderna och kommunstyrelsen i sina verksamhetsberättelser gör en uppföljning och återrapportering kring vilka åtgärder som vidtagits under året och effekterna av dessa samt dess ekonomiska konsekvenser. Negativa budgetavvikelser behöver fortsättningsvis noggrant analyseras. Då kommunstyrelsen sedan tidigare har fattat vissa beslut kring den ekonomiska uppföljningen under 2014 föreslår kommunledningsförvaltningen i övrigt att månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 läggs till handlingarna.

10 Konsekvenser Med de prognoser som lämnas från kommunstyrelsen och nämnderna i samband med månadsuppföljningen för perioden januari-oktober beräknas kommunen redovisa ett positivt resultat på tkr för 2014 (budgeterat resultat uppgår till tkr). Kostnaderna för Tidsenligt lärande ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. 7 (3) Prognosen för årets resultat innebär att kommunen beräknas uppfylla kommunfullmäktiges finansiella resultatmål Årsprognosen för kommunens resultat motsvarar 1,76 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den demografiska reserv som finns budgeterad inom finansen kan i samband med årsbokslut användas för att möta sådana kostnadsökningar som är en direkt konsekvens av demografiska förändringar. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Elin Höghielm Ekonomichef Marita Skog Kommunchef

11 Kommunstyrelsen Uppföljning januari-oktober 2014 Viktiga händelser Nedan presenteras ett urval av viktiga händelser inom kommunen hittills i år. VK400S v L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Äldre kallelser\kallelser 2014\Handlingar och bilagor\au141124\uppföljning KS okt2014.doc Ny samhällsbyggnadschef och personalchef har börja under hösten. Implementeringen i organisationen av kommunens värdegrund fortgår enligt plan. Med anledning av att Telia avslutar sina analoga ledningar kommer OEtelefoner ersätta berörda anknytningar. Detta är en ökad och oplanerad kostnad som ändå måste tas för att säkerställa de dagliga verksamheterna. Uppgradering av diariesystemet W3D3. Inköp av licenser till Office 365. Vissa tjänster är inte ersatta med full vikarietäckning för barnlediga, tjänstlediga inom friskvården, ekonomi, nämndservice, samhällsbyggnadsenheten Kosten har haft en uppskattad teambuildingkväll i Örebro för personalgruppen. Två mindre städmaskiner har köpts in till kostverksamheten för att underlätta ergonomisk städning av matsalar samt ökad kvalitén på utfört arbete. Kosten har haft internutbildning i specialkost och livsmedelshygien. Arbetet för att nå måluppfyllelse Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegrund som ska brytas ner på enhetsnivå. I värdegrundsarbetet förväntas personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Personalenheten planerar att genomföra en lönekartläggning innan årsskiftet, men på grund av resursbrist förväntas kartläggningen försenas. Tidningen Vingåker för dig (VFD) planeras att utkomma med fyra nummer totalt sätt under året. IT-och kommunikationsenheten fortsätter sitt arbete med utöka användingen av digitala lösningar och att effektivisera utnyttjandet av befintliga system. Kostenheten strävar efter ökad användning av ekologiska och närproducerade produkter samt besparingsåtgärder såsom att minska svinnet. 1 (4)

12 Driftutfall Sammanställning budgetavvikelse (total nettoavvikelse) Politik: +375 tkr Resurs kommunstyrelsen: +0 tkr Kommunlednings administration: -392 tkr Enheten för nämndservice: +259 tkr IT-kommunikationsenheten: +225 tkr Ekonomienheten: +22 tkr Personalenheten: -47 tkr Bidrag och avgifter: -298 tkr Samhällsbyggnadsenheten: +395 tkr Kostenheten: +389 tkr Tekniska: +1 tkr Analys av ekonomiska avvikelser och planerade åtgärder mot negativa avvikelser Enheten för nämndservice och IT-kommunikationsenheten Prognosen pekar mot ett mindre överskott, men med reservation för ökade kostnader på kostnadsstället för televäxel (0202). Detta kommer att täckas in av övriga kostnadsställen. Ekonomienheten Budget förväntas hålla. Personalenheten Kostnadsställena för friskvård har en positiv avvikelse mot budget 406 tkr, främst beroende på en vakant heltidstjänst på friskvården sedan i januari. Facklig verksamhet visar fortsatta månadsvisa budgetöverskridanden, hittills i år 230 tkr medan prognosen ligger på -300 tkr. Kostnader i samband med introduktion av ny personalchef och slutlön för tidigare personalchef lett till ökade personalkostnaderna. Internkontroll beträffande anställningsavtal, lönelistor och rehabiliteringsrutiner sker månadsvis. Bidrag och avgifter Den negativa budgetavvikelsen förklaras av att bidraget till Viadidakt blivit högre än beräknat på grund av medfinansiering till ungdomstorget ca 500 tkr, även konsultkostnad för genomlysning av den verksamheten belastar Vingåkers kommun. Kostnader för kollektivtrafiken prognosticeras minus 18 tkr på årsbasis men täcks upp av ett prognosticerat på kostnadsstället för föreningsbidrag. 2 (4)

13 Samhällsbyggnadsenheten Förväntat överskott gentemot budget. Kostenheten Inga åtgärder på grund av positiv avvikelse mot budget. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och kommer att öka. Arbete med svinn och organisation fortlöper för att hålla kostnader nere. Intäkter från ån Arbetsförmedlingen (bidrag för tillfälliga anställningar bland annat Särskilt anställningsstöd) ger överskottet samt periodiserat lager på 150 tkr. Tekniska Inga kommentarer. Prognos helår Denna samlade prognosen för kommunsstyrelsen visar i dagsläget ett överskott på 142 tkr en total positiv nettoavvikelse på 926 tkr. Politik: 0 tkr Resurs kommunstyrelsen: 0 tkr Kommunlednings administration: -140 tkr Enheten för nämndservice: 0 tkr IT-kommunikationsenheten: 0 tkr Ekonomienheten: 0 tkr Personalenheten: +100 tkr Bidrag och avgifter: -107 tkr Samhällsbyggnadsenheten: +139 tkr Kostenheten: +150 tkr Tekniska: 0 tkr Investeringar Utöver investeringar i lagringsenheter och uppdateringar av Exchange har det även skett genom inköp av informationstavlor vid riksväg 52 och vid Vingåker Factory outlet. En utredning om eventuellt samarbete med Katrineholm och Flens kommun kring gemensam webbplats pågår där eventuell upphandling är planerad till VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum 3 (4)

14 Marita Skog Kommunchef 4 (4)

15 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 286/ Framställan om lokala trafikföreskrifter laddplatser för elbilar i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen reserverar, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 7 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1 276), de två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Skräddartorgets västra del och de två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Tors väg 1 till laddplatser för elbilar. Kommunstyrelsens reserverade laddplatser för elbilar ska träda i kraft Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit färdigställa två laddplatser för elbilar på Skräddartorget. För att dessa platser i formell mening ska räknas som laddplats så ska beslut tas genom lokal trafikföreskrift. Samhällsbyggnadsenheten har anordnat två laddplatser på Skräddartorget och två laddplatser på Tors väg 1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att dessa platser reserveras för fordon som drivs med el. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Vingåkers kommun TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Jörgen Svensson Kommunstyrelsen l (2) Vår beteckning KS 2014/286 Framställan om lokala trafikföreskrifter för laddplatser i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunledningsfö1valtningen föreslår att kommunstyrelsen med stöd av 10 kap 1 andra stycket 7 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1276) beslutar De två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Skräddartorgets västra del ska vara laddplats. Vidare De två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på T ors väg 1 ska vara laddplats. Dessa föreskrifter föreslås träda i kraft Sammanfattning Samhällsbyggnadsenheten har anordnat två laddplatser på Skräddartorget och två laddplatser på T ors väg 1. Vi föreslår att dessa platser reserveras för fordon som drivs med el. Ärendets beredning Ärendet har beretts på kommunledningsfö1valtningen. Vi har gett Polismyndigheten möjlighet att yttra sig. Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

17 Vingåkers kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit fårdigställa två laddplatser på Skräddartorget. För att dessa platser i formell mening ska räknas som laddplats så ska beslut tas genom lokal trafikföreskrift. 2 (2) Avväganden Vi kan inte se några nackdelar med att ett beslut om laddplats tas. Bilaga Föreskrift VINGÅKERs KOMMUN J ärgen Svensson Trafikingenjör

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 285/ Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen tidsbegränsar, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 17 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1 276), den särskilt anordnade parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras längre än 7 dygn i följd. Kommunstyrelsen tidsbegränsning av den särskilt anordnade parkeringsplatsen ska träda i kraft Beskrivning av ärendet Inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras mer än 24 timmar i följd på vardag utom dag före sön-och helgdag. Tidsbegränsningen är fastslagen genom trafikförordningen och gäller således i Sveriges alla kommuner. Kommunen kan göra undantag från ovanstående tidsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter. Vid inventering av de befintliga föreskrifterna har vi upptäckt att det saknas lokala trafikföreskrifter för den befintliga vändplatsen i Sävstaholmsvägens ände. Medborgare som vill åka kollektivt på kortare resor har hört av sig till Tekniska enheten eftersom de saknar en parkeringsplats där de får ställa sin bil längre än 24 timmar. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände tidsbegränsas till 7 dygn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Vingåkers kommun l TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Jörgen Svensson j orgen. se Kommunstyrelsen l (3) Vår beteckning KS 2014/285 Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 17 samt 3 första stycket Traflkförordningen (1998:1276) beslutar På den särskilt anordnade parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras längre än 7 dygn i följd. På den särskilt anordnade vändplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras. Dessa föresh-ifter föreslås träda i kraft Sammanfattning Medborgare som vill åka kollektivt på kortare resor har hört av sig till Tekniska enheten eftersom de saknar en parkedngsplats där de får ställa sin billängre än 24 tinunar. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände tidsbegränsas till 7 dygn. Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

20 Vingåkers kommun Ärendets beredning Årendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. Vi har gett polisen möjlighet att yttra sig. 2 (3) Bakgrund Inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras mer än 24 timmar i följd på vardag utom dag före sön- och helgdag. Tidsbegränsningen är fastslagen genom trafikförordningen och gäller således i Sveriges alla kommuner. Kommunen kan göra undantag från ovanstående tidsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter. Den är vanligt att parkeringstiden begränsas till en kortare tid på attraktiva parkeringsplatser för att t ex. prioritera ärendeparkering framför arbetsparkering. Vi har hitintills inte möjliggjort en längre uppställningstid på någon allmän parkeringsplats i Vingåker. När medborgare tidigare har vänt sig in till oss med frågan om det finns en parkeringsplats där de kan få stå längre så har önskemålen gällt parkering i anslutning till järnvägsstationen och busstationen. Vi har löst frågan genom att ge dessa personer tillfålliga dispenser~ Vid inventering av de befintliga föreskrifterna har vi upptäckt att det saknas lokala trafikföreskrifter för den befintliga vändplatsen i Sävstaholmsvägens ände. Avväganden Att kontakta kommunen för att få ett tillstånd för att stå längre än 24 timmar är inte smidigt. Med ett vägmärke ser fler pendlare att möjligheten finns. Vi skulle förenkla för våra kollektivtrafikresenärer om vi anordnade en långtidsparkering för dem. En tidsbegränsning till 7 dygn ger goda förutsättningar för arbetsrelaterade resor. Kurser och konferenser pågår vanligen inte under längre tid än en vecka. En alltför generös parkeringstid skulle kunna innebära att parkeringsplatsen blir en uppställningsplats för fordon som inte används ofta; skrotbilar, släpkärror, husvagnar etc. Platsen i sig ligger i nära anslutning till järnvägsstationen. Behovet av parkering för andra ändamål än pendling/ resor torde vara litet. Bilaga Föreskrift

21 Vingåkers kommun VINGAKERS KOMMUN 3 (3) ten Schnaars älls byggnadschef J ärgen Svensson Trafikingenjör

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-03-26 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, tisdagen den 2 april 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Information Aktuellt från verksamheten

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-04-07, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Datum. Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-04-16, kl 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138

Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 389 Månadsuppföljning och prognos november 2014. KS 2014-138 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport 1-2014 KS/2014:7 28 4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida. 3. Uppföljningsrapport 1-2014 KS/2014:7 28 4. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2014-04-28 Plats: Lilla sessionssalen Tid: 2014-05-05 kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - KOMMUNFULLMÄKTIGE - Plats och tid för sammanträdet Heby Folkets Hus, Heby 17 juni 2015 kl 17:00 Gruppmöte Tillväxtalliansen + MP kl 16:00 S+V kl 15:00 SD kl 15:00, Kommunkontoret

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse

TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Tilläggskallelse TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Tilläggskallelse 1 TILLÄGGSKALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer