Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2014."

Transkript

1 Komplettering till kommunstyrelsens sammanträde den 1 december Ekonomirapport Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Uppdaterat föredragning av ärenden, se nedan. 1. Val av justerare Ärenden med tjänsteman närvarande 2. Ekonomirapport 3. Information om ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet 4. Medlemskap och medfinansiering av Coompanion Sörmland 5. Näringslivspolitiska programmet Rapport om Stora Besöksdagen Upphandling av finansiella tjänster 8. Överföring av investeringsmedel till drift 9. Koncessions- och samverkansavtal utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Vingåkers kommun 10. Implementering innovativa servicelösningar i Högsjö 11. Införa digital kommunfullmäktige Information 12. Information från kommunledningsförvaltningen Ärenden till kommunstyrelsen 13. Framställan om lokala trafikföreskrifter lassplatser för elbilar i Vingåkers kommun 14. Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen 15. Ansökan om investeringsbidrag till utveckling av Båsenberga Friluftsområde 16. Nämndplan för socialnämnden för påseende 17. Nämndplan för kultur- och fritidsnämnden 2015 och planperiod för påseende 18. Nämndplan för barn- och utbildningsnämnden 2015 och planperiod för påseende 19. Nämndplan för samhällsbyggnadsnämnden 2015 och planperiod för påseende 20. Granskningsrapport Granskning av delårsraport 2014, Vingåkers kommun 21. Förändring av postadresser inom Vingåkers kommun 22. Medborgarförslag om uppköp av närproducerad frukt, grönsaker och andra livsmedel 23. Medborgarförslag om att anställa väktare för att patrullera i Vingåker under dagarna 24. Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar 25. Motion om hantering av inkomna motioner till kommunfullmäktige 26. Motion om fler poliser till Vingåker Ärenden till kommunfullmäktige 27. Tilläggsäskande från socialnämnden om ökade hyreskostnader Svar på motion om rastplats vid väg Svar på medborgarförslag om öka kommunens attraktionskraft 30. Svar på medborgarförslag om utsmyckning av bron över ån på Storgatan Forts.

2 Forts. 31. Svar på motion om rätten att gå ner i arbetstid 32. Svar på motion om mindfullnessövning eller liknande i anslutning till kommunfullmäktigessammanträden 33. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt Redovisning av motioner som inte beretts färdigt Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 36. Förslag till ändring av Socialnämndens avgiftstaxa 37. Förslag till reviderat arvodesreglemente 38. Arvodesreglemente 2015 Övrigt 39. Delgivningar 40. Delegationsbeslut 41. Övriga ärenden

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr Ekonomirapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att i sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten. Kommunstyrelsen önskar fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. Kommunstyrelsen lägger månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januarioktober 2014 visar totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Prognos Verksamhet avvikelse föregående Alla belopp i tkr månad Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ekonomirapport Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till kommunstyrelsen 1 (7) Månadsuppföljning kommunens ekonomi för perioden januari-oktober 2014 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar Uppdra till nämnderna att i sina verksamhetsberättelser för 2014 i samband med årsbokslutet tydligt redovisa effekten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa de befarade underskotten. Fortsatt generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter. I övrigt lägga månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 till handlingarna. Sammanfattning Den ekonomiska uppföljningen för kommunens verksamheter för perioden januari-oktober 2014 visar totalt en positiv budgetavvikelse på tkr. Prognosen för helåret innebär att kommunen som helhet förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Se tabell nedan. VK101S v , tjut månadsuppföljning jan-oktober 2014 Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

5 DRIFTREDOVISNING, specifikation per nämnd Preliminär! Netto- Prognos Prognos Verksamhet avvikelse föregående Alla belopp i tkr månad Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt nämnderna Finansen Totalt kommunen (3) Budgeterat resultat Summa driftresultat Avgår reavinster Justerat resultat Av tabellen framgår att nämnderna totalt efter tio månader redovisar en negativ budgetavvikelse på 125 tkr och en årsprognos som innebär att en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr beräknas uppstå. Motsvarande siffror för finansen innebär en positiv budgetavvikelse efter tio månader på tkr och en årsprognos på tkr jämfört med budget. Detta innebär att årsprognosen för finansen i nuläget ser ut att kompensera för nämndernas befarade underskott. Jämfört med kommunens delårsbokslut är detta en förbättring för nämnderna med knappt 2,2 mkr, vilket främst förklaras av att barn- och utbildningsnämndens årsprognos har förbättrats. Dock har prognosen från samhällsbyggnadsnämnden försämrats med drygt 700 tkr med anledning av höga kostnader för bostadsanpassningar. Prognosen för den finansiella verksamheten har däremot blivit 549 tkr sämre sedan delårsbokslutet med anledning av ny prognos för slutavräkningen av skatteintäkterna. Prognosen för årets resultat innebär i nuläget att kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat på tkr. Detta motsvarar 1,76% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

6 Ärendets beredning Ekonomienheten har sammanställt den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-oktober för samtliga nämnder. Förvaltningscheferna har till ekonomichefen lämnat kortfattade skriftliga kommentarer avseende den budgetavvikelse och den årsprognos som lämnas. Här redovisas eventuella förändringar jämfört med föregående månads rapportering. I de fall en negativ budgetavvikelse prognostiseras ska de åtgärder som genomförs för att minimera avvikelsen rapporteras. Meningen är att månadsuppföljningen och återrapporteringen till politiken ska ske snabbt för att kunna vara ett underlag för styrning och ledning. 3 (3) Kommentarer från förvaltningscheferna Kommunstyrelsen Årsprognos: +142 tkr Inom kommunledningsförvaltningen har det under året skett många personalförändringar som medfört rekryteringskostnader samt viss dubbelbemanning i samband med överlämning till ny personal. Arbete med översyn av förvaltningens kompetens kopplat till arbetsuppgifter pågår. Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegrund som ska brytas ner på enhetsnivå. I värdegrundsarbetet förväntas personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Personalenheten planerar att genomföra en lönekartläggning innan årsskiftet, men på grund av resursbrist förväntas kartläggningen försenas. Tidningen Vingåker för dig (VFD) planeras att utkomma med fyra nummer totalt sätt under året. IT-och kommunikationsenheten fortsätter sitt arbete med utöka användingen av digitala lösningar och att effektivisera utnyttjandet av befintliga system. Kostenheten strävar efter ökad användning av ekologiska och närproducerade produkter samt besparingsåtgärder såsom att minska svinnet. Projekten Innovativa servicelösningar och Bredband på landsbygd innebär att medfinansiering ska komma från Länsstyrelsen med hälften av kostnaderna. Dock kan viss eftersläpningseffekt föreligga. Justering av kommunens hyresavtal med Viadidakt innebär att hyresintäkterna kommer att bli ca 100 tkr lägre än budgeterat. Vidare har kommunbidraget till Viadidakt hittills inneburit högre kostnader än beräknat då kostnaderna för ungdomstorget lagts in i grundbidraget. Detta kommer med största sannolikhet innebära att en negativ budgetavvikelse på ca 500 tkr uppstår för helåret. Hänsyn till detta har inte tagits i årsprognosen ovan.

7 Inom kostverksamheten redovisas för närvarande en positiv budgetavvikelse. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och kommer att öka. Arbete med svinn och organisation fortlöper för att hålla kostnader nere. 4 (3) Kultur- och fritidsnämnden Årsprognos: Budgeten kommer att hållas. Badhuset ser successivt ut att öka sina intäkter och samtidigt hålla nere kostnadssidan, vilket möjligen kommer att generera ett litet plus. Totalt beräknas nämnden redovisa ett resultat enligt budget. Samhällsbyggnadsnämnden Årsprognos: tkr Kostnaden för bostadsanpassningar kommer att överskrida budgeterade medel. Flera stora ombyggnationer under detta år där kostnaden ligger i storleksordningen tkr per objekt. Prognosen för enbart bostadsanpassningar innebär en negativ budgetavvikelse på 1,6 mkr. Motsvarande siffra 2013 var 352 tkr. Detta vägs dock upp till viss del av ökade intäkter för bygg- och planverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Årsprognos: -975 tkr Barn- och utbildningsnämndes årsprognos efter tio månader har justerats från, det som redovisats i samband med kommunens delårsbokslut, tkr till -975 tkr. Detta är en förbättring som delvis beror på att elever inför gymnasieval till hösten 2014 valde gymnasieprogram med lägre kostnad än eleverna året innan. Detta har medfört en lägre snittkostnad per elev Ingen förändring när det gäller gymnasiebudgeten för 2015, d v s fortfarande den avsaknad om 3,3 mkr som tidigare redovisats och kompenserats genom utökad budgetram till 2015 (kommunfullmäktiges beslut ).

8 Socialnämnden Årsprognos: -449 tkr Utveckling sedan september: Fortsatt ansträngd platssituation på äldreomsorgens särskilda boenden. Förändringen av en avdelning på säbo från somatik till demens innebär högre kostnader Kraftig förbättring av prognosen som ett resultat av många små förbättringar. 5 (3) Analys av ekonomiska avvikelser: Större kostnader än beräknat för anpassning av Nordangård till nya verksamheter Hög personalomsättning på Ifo, bland annat 5 barnledigheter och svårigheter att rekrytera ger höga kostnader för inhyrd personal. Beräknat underskott på personalkontot cirka 1,9 milj kr. Oväntat låga kostnader för färdtjänst hittills i år. Ifo prognosen förutsätter att nuvarande planering för utslussning av institutionsplacerade barn kan genomföras och att inga nya placeringar tillkommer. Ökning av antalet barn på barnkorttids med 150 %. Beräknat underskott 1,3 milj. kr. Kraftig utökning av antalet utförda hemtjänsttimmar. För närvarande en prognos på minus 2,1 miljoner för hela Höjning av blockhyrorna av Vingåkershem trots att så inte skulle ske. Innebär ökade hyreskostnader med drygt 150 tkr som socialnämnden ej fått kompensation för. Efter fyra femtededelar av året kan konstateras att socialnämnden stabilt har ett positivt resultat på cirka 1 miljon kr plus men att prognosen fortfarande pekar mot ett underskott. I äldreomsorgen finns i linje med demografin, en ökad efterfrågan på hemtjänst. Stor osäkerhet råder för flera kostnadsställen, främst inom Ifo, personlig assistans och hemtjänst. Finansen Intäkterna från skatter och statsbidrag prognostiseras för 2014 innebära ökade intäkter jämfört med budget på drygt 2,6 mkr, vilket till viss del förklaras av att den faktiska folkmängden 1 november 2013 var 35 personer högre än vad som antogs i budget. Den senaste skatteunderlagsprognosen (oktober) innebär dock en försämring med ca 700 tkr jämfört med föregående prognos, framförallt beroende på slutavräkning av skatteintäkter för 2013 och preliminär slutavräkning för 2014.

9 Från och med 2014 budgeteras årets löneökningspengar centralt under finansens budget. Lönerevisionen för 2014 har inneburit att ca 700 tkr återstår i den centrala potten, vilket i nuläget innebär att en positiv årsprognos kan lämnas. 6 (3) Kommunens pensionskostnader beräknas i nuläget följa budget. Prognosen för pensionskostnader som kommunen erhöll i samband med delårsbokslutet indikerar att kostnaderna på årsbasis i stort beräknas rymmas inom budget. I samband med fastighetsförsäljningar har finansen tillgodoförts realisationsvinster på 370 tkr. Den demografiska reserven om 2,0 mkr har ännu inte använts, vilket innebär att prognosen sätts till +2,0 mkr. Sociala investeringar, 1,0 mkr har budgeterats för Dessa pengar kommer att öronmärkas i samband med årsbokslut. Prognos +1,0 mkr. Förvaltningens ståndpunkt Kommunens ekonomiska läge har förbättrats avsevärt sedan delårsbokslutet, men det redovisas fortfarande negativa budgetavvikelser i flera av nämnderna. Med anledning av detta är det angeläget att de åtgärder som hittills vidtagits bevakas och följs upp samt eventuellt att ytterligare åtgärder/omprioriteringar behöver genomföras. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att den generella uppmaningen om budgetdisciplin kvarstår. I samband med kommunens årsbokslut för 2014 är det angeläget att nämnderna och kommunstyrelsen i sina verksamhetsberättelser gör en uppföljning och återrapportering kring vilka åtgärder som vidtagits under året och effekterna av dessa samt dess ekonomiska konsekvenser. Negativa budgetavvikelser behöver fortsättningsvis noggrant analyseras. Då kommunstyrelsen sedan tidigare har fattat vissa beslut kring den ekonomiska uppföljningen under 2014 föreslår kommunledningsförvaltningen i övrigt att månadsuppföljningen för perioden januari-oktober 2014 läggs till handlingarna.

10 Konsekvenser Med de prognoser som lämnas från kommunstyrelsen och nämnderna i samband med månadsuppföljningen för perioden januari-oktober beräknas kommunen redovisa ett positivt resultat på tkr för 2014 (budgeterat resultat uppgår till tkr). Kostnaderna för Tidsenligt lärande ska finansieras ur tidigare öronmärkta medel. 7 (3) Prognosen för årets resultat innebär att kommunen beräknas uppfylla kommunfullmäktiges finansiella resultatmål Årsprognosen för kommunens resultat motsvarar 1,76 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den demografiska reserv som finns budgeterad inom finansen kan i samband med årsbokslut användas för att möta sådana kostnadsökningar som är en direkt konsekvens av demografiska förändringar. VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Elin Höghielm Ekonomichef Marita Skog Kommunchef

11 Kommunstyrelsen Uppföljning januari-oktober 2014 Viktiga händelser Nedan presenteras ett urval av viktiga händelser inom kommunen hittills i år. VK400S v L:\Nämndprotokoll\KS\Ksau\Äldre kallelser\kallelser 2014\Handlingar och bilagor\au141124\uppföljning KS okt2014.doc Ny samhällsbyggnadschef och personalchef har börja under hösten. Implementeringen i organisationen av kommunens värdegrund fortgår enligt plan. Med anledning av att Telia avslutar sina analoga ledningar kommer OEtelefoner ersätta berörda anknytningar. Detta är en ökad och oplanerad kostnad som ändå måste tas för att säkerställa de dagliga verksamheterna. Uppgradering av diariesystemet W3D3. Inköp av licenser till Office 365. Vissa tjänster är inte ersatta med full vikarietäckning för barnlediga, tjänstlediga inom friskvården, ekonomi, nämndservice, samhällsbyggnadsenheten Kosten har haft en uppskattad teambuildingkväll i Örebro för personalgruppen. Två mindre städmaskiner har köpts in till kostverksamheten för att underlätta ergonomisk städning av matsalar samt ökad kvalitén på utfört arbete. Kosten har haft internutbildning i specialkost och livsmedelshygien. Arbetet för att nå måluppfyllelse Varje enhet jobbar kontinuerligt med att uppnå de uppsatta mål som finns för respektive enhet såväl som kommunens övergripande mål. Kommunen har även antagit en värdegrund som ska brytas ner på enhetsnivå. I värdegrundsarbetet förväntas personalenheten till viss del ha en stödjande funktion gentemot respektive enhetschef. Personalenheten planerar att genomföra en lönekartläggning innan årsskiftet, men på grund av resursbrist förväntas kartläggningen försenas. Tidningen Vingåker för dig (VFD) planeras att utkomma med fyra nummer totalt sätt under året. IT-och kommunikationsenheten fortsätter sitt arbete med utöka användingen av digitala lösningar och att effektivisera utnyttjandet av befintliga system. Kostenheten strävar efter ökad användning av ekologiska och närproducerade produkter samt besparingsåtgärder såsom att minska svinnet. 1 (4)

12 Driftutfall Sammanställning budgetavvikelse (total nettoavvikelse) Politik: +375 tkr Resurs kommunstyrelsen: +0 tkr Kommunlednings administration: -392 tkr Enheten för nämndservice: +259 tkr IT-kommunikationsenheten: +225 tkr Ekonomienheten: +22 tkr Personalenheten: -47 tkr Bidrag och avgifter: -298 tkr Samhällsbyggnadsenheten: +395 tkr Kostenheten: +389 tkr Tekniska: +1 tkr Analys av ekonomiska avvikelser och planerade åtgärder mot negativa avvikelser Enheten för nämndservice och IT-kommunikationsenheten Prognosen pekar mot ett mindre överskott, men med reservation för ökade kostnader på kostnadsstället för televäxel (0202). Detta kommer att täckas in av övriga kostnadsställen. Ekonomienheten Budget förväntas hålla. Personalenheten Kostnadsställena för friskvård har en positiv avvikelse mot budget 406 tkr, främst beroende på en vakant heltidstjänst på friskvården sedan i januari. Facklig verksamhet visar fortsatta månadsvisa budgetöverskridanden, hittills i år 230 tkr medan prognosen ligger på -300 tkr. Kostnader i samband med introduktion av ny personalchef och slutlön för tidigare personalchef lett till ökade personalkostnaderna. Internkontroll beträffande anställningsavtal, lönelistor och rehabiliteringsrutiner sker månadsvis. Bidrag och avgifter Den negativa budgetavvikelsen förklaras av att bidraget till Viadidakt blivit högre än beräknat på grund av medfinansiering till ungdomstorget ca 500 tkr, även konsultkostnad för genomlysning av den verksamheten belastar Vingåkers kommun. Kostnader för kollektivtrafiken prognosticeras minus 18 tkr på årsbasis men täcks upp av ett prognosticerat på kostnadsstället för föreningsbidrag. 2 (4)

13 Samhällsbyggnadsenheten Förväntat överskott gentemot budget. Kostenheten Inga åtgärder på grund av positiv avvikelse mot budget. Ekologiska och närproducerade produkter köps in efter förmåga och kommer att öka. Arbete med svinn och organisation fortlöper för att hålla kostnader nere. Intäkter från ån Arbetsförmedlingen (bidrag för tillfälliga anställningar bland annat Särskilt anställningsstöd) ger överskottet samt periodiserat lager på 150 tkr. Tekniska Inga kommentarer. Prognos helår Denna samlade prognosen för kommunsstyrelsen visar i dagsläget ett överskott på 142 tkr en total positiv nettoavvikelse på 926 tkr. Politik: 0 tkr Resurs kommunstyrelsen: 0 tkr Kommunlednings administration: -140 tkr Enheten för nämndservice: 0 tkr IT-kommunikationsenheten: 0 tkr Ekonomienheten: 0 tkr Personalenheten: +100 tkr Bidrag och avgifter: -107 tkr Samhällsbyggnadsenheten: +139 tkr Kostenheten: +150 tkr Tekniska: 0 tkr Investeringar Utöver investeringar i lagringsenheter och uppdateringar av Exchange har det även skett genom inköp av informationstavlor vid riksväg 52 och vid Vingåker Factory outlet. En utredning om eventuellt samarbete med Katrineholm och Flens kommun kring gemensam webbplats pågår där eventuell upphandling är planerad till VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum 3 (4)

14 Marita Skog Kommunchef 4 (4)

15 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 286/ Framställan om lokala trafikföreskrifter laddplatser för elbilar i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen reserverar, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 7 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1 276), de två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Skräddartorgets västra del och de två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Tors väg 1 till laddplatser för elbilar. Kommunstyrelsens reserverade laddplatser för elbilar ska träda i kraft Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit färdigställa två laddplatser för elbilar på Skräddartorget. För att dessa platser i formell mening ska räknas som laddplats så ska beslut tas genom lokal trafikföreskrift. Samhällsbyggnadsenheten har anordnat två laddplatser på Skräddartorget och två laddplatser på Tors väg 1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att dessa platser reserveras för fordon som drivs med el. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Vingåkers kommun TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Jörgen Svensson Kommunstyrelsen l (2) Vår beteckning KS 2014/286 Framställan om lokala trafikföreskrifter för laddplatser i Vingåkers kommun Förslag till beslut Kommunledningsfö1valtningen föreslår att kommunstyrelsen med stöd av 10 kap 1 andra stycket 7 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1276) beslutar De två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på Skräddartorgets västra del ska vara laddplats. Vidare De två särskilt utmärkta parkeringsplatserna på T ors väg 1 ska vara laddplats. Dessa föreskrifter föreslås träda i kraft Sammanfattning Samhällsbyggnadsenheten har anordnat två laddplatser på Skräddartorget och två laddplatser på T ors väg 1. Vi föreslår att dessa platser reserveras för fordon som drivs med el. Ärendets beredning Ärendet har beretts på kommunledningsfö1valtningen. Vi har gett Polismyndigheten möjlighet att yttra sig. Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

17 Vingåkers kommun Bakgrund Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Kommunstyrelsen låtit fårdigställa två laddplatser på Skräddartorget. För att dessa platser i formell mening ska räknas som laddplats så ska beslut tas genom lokal trafikföreskrift. 2 (2) Avväganden Vi kan inte se några nackdelar med att ett beslut om laddplats tas. Bilaga Föreskrift VINGÅKERs KOMMUN J ärgen Svensson Trafikingenjör

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 285/ Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Förslag till beslut Kommunstyrelsen tidsbegränsar, med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 17 samt 3 första stycket Trafikförordningen (1998:1 276), den särskilt anordnade parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras längre än 7 dygn i följd. Kommunstyrelsen tidsbegränsning av den särskilt anordnade parkeringsplatsen ska träda i kraft Beskrivning av ärendet Inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras mer än 24 timmar i följd på vardag utom dag före sön-och helgdag. Tidsbegränsningen är fastslagen genom trafikförordningen och gäller således i Sveriges alla kommuner. Kommunen kan göra undantag från ovanstående tidsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter. Vid inventering av de befintliga föreskrifterna har vi upptäckt att det saknas lokala trafikföreskrifter för den befintliga vändplatsen i Sävstaholmsvägens ände. Medborgare som vill åka kollektivt på kortare resor har hört av sig till Tekniska enheten eftersom de saknar en parkeringsplats där de får ställa sin bil längre än 24 timmar. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände tidsbegränsas till 7 dygn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Vingåkers kommun l TJÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Jörgen Svensson j orgen. se Kommunstyrelsen l (3) Vår beteckning KS 2014/285 Framställan om lokala trafikföreskrifter på Sävstaholmsvägen Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen med stöd av 10 kap 1 andra stycket 16 och 17 samt 3 första stycket Traflkförordningen (1998:1276) beslutar På den särskilt anordnade parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras längre än 7 dygn i följd. På den särskilt anordnade vändplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände får fordon inte parkeras. Dessa föresh-ifter föreslås träda i kraft Sammanfattning Medborgare som vill åka kollektivt på kortare resor har hört av sig till Tekniska enheten eftersom de saknar en parkedngsplats där de får ställa sin billängre än 24 tinunar. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att parkeringsplatsen i Sävstaholmsvägens norra ände tidsbegränsas till 7 dygn. Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

20 Vingåkers kommun Ärendets beredning Årendet har beretts på kommunledningsförvaltningen. Vi har gett polisen möjlighet att yttra sig. 2 (3) Bakgrund Inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras mer än 24 timmar i följd på vardag utom dag före sön- och helgdag. Tidsbegränsningen är fastslagen genom trafikförordningen och gäller således i Sveriges alla kommuner. Kommunen kan göra undantag från ovanstående tidsbegränsning genom lokala trafikföreskrifter. Den är vanligt att parkeringstiden begränsas till en kortare tid på attraktiva parkeringsplatser för att t ex. prioritera ärendeparkering framför arbetsparkering. Vi har hitintills inte möjliggjort en längre uppställningstid på någon allmän parkeringsplats i Vingåker. När medborgare tidigare har vänt sig in till oss med frågan om det finns en parkeringsplats där de kan få stå längre så har önskemålen gällt parkering i anslutning till järnvägsstationen och busstationen. Vi har löst frågan genom att ge dessa personer tillfålliga dispenser~ Vid inventering av de befintliga föreskrifterna har vi upptäckt att det saknas lokala trafikföreskrifter för den befintliga vändplatsen i Sävstaholmsvägens ände. Avväganden Att kontakta kommunen för att få ett tillstånd för att stå längre än 24 timmar är inte smidigt. Med ett vägmärke ser fler pendlare att möjligheten finns. Vi skulle förenkla för våra kollektivtrafikresenärer om vi anordnade en långtidsparkering för dem. En tidsbegränsning till 7 dygn ger goda förutsättningar för arbetsrelaterade resor. Kurser och konferenser pågår vanligen inte under längre tid än en vecka. En alltför generös parkeringstid skulle kunna innebära att parkeringsplatsen blir en uppställningsplats för fordon som inte används ofta; skrotbilar, släpkärror, husvagnar etc. Platsen i sig ligger i nära anslutning till järnvägsstationen. Behovet av parkering för andra ändamål än pendling/ resor torde vara litet. Bilaga Föreskrift

21 Vingåkers kommun VINGAKERS KOMMUN 3 (3) ten Schnaars älls byggnadschef J ärgen Svensson Trafikingenjör

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare

Datum 2014-09-08 1 (2) Ayse Mertoglu Sekreterare Datum 2014-09-08 1 (2) KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSEN Plats: Kommunhuset, Vingåker, Tid: Måndag den 15 september 2014, kl. 14.00 Ledamot som är förhindrad att delta ska anmäla detta till ansvarig sekreterare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Näringslivsnämnden 2010-05-03 22 (28) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 maj 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Robert Skoglund (S) Övriga deltagande

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-22 20 (26) Plats och tid Gyllene salen Apotekshuset Vingåker, torsdagen den 22 april 2010, kl. 15.00-15.30 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Marie Janson (VTL) Övriga deltagande Gunilla Malm,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010

Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Sammanträdesdatum!"# Sida Ekonomisk rapport och delårsbokslut januari-juli 2010 Näringslivsutskottets förslag till beslut 6* /* " /*11 ( 6* " * # ( 4&& ( Beskrivning av ärendet '5'/* * ' /*(7 /* "' /*

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-11-10 263 (285) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 10 november 2014, kl. 10.00 15:00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Timo Granetin (M), vice ordf. Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150615 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämnden 2008-08-21 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c), ordförande Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00

Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 Socialnämnden 2015-03-08 1(11) Plats och tid Björkdungens äldreboende, kl 16:00 19:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larssson, S Martina Nilsson, C Sickan Persson, S Berit Carlsson, S Nicklas

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. VK300S v1.0 040416, Kungörelse 130826.doc Datum 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2013-08-26, kl. 13.00. Sammanträdet kan även ses på

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-07 1 (13) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 7 januari 2013, kl 10.00-11.45. Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf. Björn Andersson (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla Boström (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:45 Beslutande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Pernilla

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 2014-09-01 220 (238) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 1 september 2014, kl. 10.00-12.00 Beslutande Jörgen Larsson (S) Timo Granetin (M) Anneli Bengtsson (S) Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer