Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013

2 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och innovation 22 Våra kunder 31 Medarbetare 39 Leverantörer och partners 46 Samhälle 49 Ekonomi och investeringar 54 Nyckeltal 56

3 Vi ska bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar. Vi står starka framåt En viss ljusning i ekonomin börjar skönjas efter de senaste årens ekonomiska turbulens i Europa. Men energibranschen har det fortsatt tufft. Fallande efterfrågan kräver effektivitet och hårdare prioriteringar även i vår nordiska verksamhet. Förändringar som tidvis är smärtsamma men också en förutsättning för att vara fortsatt framgångsrika i en utmanande omvärld. Låga priser på utsläppsrätter gynnar kolkraftverken, medan moderna gaskombianläggningar konkurreras ut. Även effekterna av Energiewende i Tyskland har under 2013 slagit igenom på allvar. Målet, en omställning av det tyska energisystemet mot en allt större andel förnybar energi, är lika rätt som tydligt, men inte tillvägagångssättet, där ett lapptäcke av åtgärder och styrmedel belastar de tyska elkonsumenterna med orimliga påslag. Dessutom berörs nu även övriga länder i Europa av den tyska energipolitiken, eftersom soliga och blåsiga dagar ger ett enormt överskott av el. Medan mulna och vindstilla dagar har en rakt motsatt effekt. En situation som gör behovet av investeringar i utbyggnad och förstärkning av det europeiska elnätet akuta. I tider av ekonomisk turbulens är det viktigt att våga prioritera och kraftsamla. I linje med den strategin slutfördes under året affären där vi avyttrade hela vår verksamhet i Finland. I december lämnade E.ON Sverige dessutom definitivt Polen genom att sälja sin värmeverksamhet i landet. el-, gas- eller värmenät till användaren i slutet av kedjan, är på väg att förändras i grunden. Klimatutmaningen har under de senaste åren bidragit till en snabb teknikutveckling, som gjort det möjligt för fler och fler företag och privatpersoner att installera egen småskalig energiproduktion som sol och vind, vilket gjort det möjligt för konsumenten att också bli producent och därmed påverka såväl sin produktion som sin konsumtion. Det är en utveckling som vi än så länge bara har sett början på. Trots en omvärld som sätter press på koncernen och som utmanar vår affärsmodell är E.ON ett starkt företag och med 2013 års investeringar inräknade har vi investerat smått otroliga 66 miljarder svenska kronor sedan 2006, vilket gör oss till en av landets enskilt största privata investerare. Den havsbaserade vindkraftparken utanför Kårehamn och uppgraderingen av Oskarshamns kärnkraftverk är bara två miljardinvesteringar som präglat året som gått. Vi ska bli den mest gillade partnern för hållbara energilösningar. Det är en utmaning för både oss själva och den bransch vi verkar i. I över hundra år har energibranschen fungerat efter samma värdekedja. Samtidigt blir det alltmer uppenbart att den traditionella värdekedjan där energi produceras i stora produktionsanläggningar, distribuerats via Ett hållbart samhälle För att förändra måste vi vara aktiva. Här kan du läsa om hur vårt hållbarhetsarbete på olika områden. Miljö och klimat 3

4 Investeringar som bidrar till att stärka vårt lands konkurrenskraft samtidigt som de bidrar till att minska de globala utsläppen av koldioxid. Klimatmål: Minus 4 miljoner ton Samtidigt har vi en strategi med sikte på framtidens energivärld. För att lära oss mer och kunna utveckla bättre produkter har vi byggt huset Hållbarheten i Västra Hamnen i Malmö och i april 2013 flyttade våra hyresgäster in. I detta hus har de boende tillgång till ett unikt energistyrningssystem. Målet med Hållbarheten är att utveckla och testa lösningar som vi kan använda i bostäder i framtiden, både befintliga och nya. Under 2013 slutfördes dessutom Sveriges största energisparexperiment där kunder utmanade sig själva och varandra i energieffektivisering. Efter att de testat om de faktiskt sparar mer om de ser sin egen förbrukning via app och internet, kan vi nu konstatera att med ökad kunskap och med möjlighet att göra aktiva val kan våra kunder påverka sin förbrukning och därmed sin kostnad. Detta har gett oss värdefull kunskap och under året som gick lanserade vi ett flertal produkter för både privat- och företagskunder, som kommer att hjälpa våra kunder att blir mer energieffektiva. Vi har gjort mycket för att visa nyttan med att aktivt se över den egna förbrukningen. Målsättningen för 2014 är att sätta ännu mer fokus på våra kunder och på vårt arbete med utveckling och innovation. Jag ser fram emot det. Jonas Abrahamsson Koncernchef E.ON Sverige Under perioden har vi i Norden ett långsiktigt mål att minska de globala utsläppen av koldioxid med 4 miljoner ton. Genom investeringar år 2013 på 7,1 miljarder kronor har vi ytterligare minskat de globala koldioxidutsläppen med lite mer än ton. Totalt har våra åtgärder från 2006 till 2013 gett ett resultat av globalt minskade utsläpp av koldioxid med 3,78 miljoner ton, bland annat genom att vi uppgraderat våra vattenkraftverk, effektiviserat i våra kärnkraftverk, investerat i nya värmeanläggningar, nya vindkraftparker med mera. 4

5 Bolagsstyrning Bolagsstyrning (Corporate Governance) klargör rollfördelningen mellan ägare, styrelse och bolagsledning. Det innefattar principer och normer för uppträdande, organisation och transparens. Dessa är anpassade efter aktieägarnas, styrelsens och företagsledningens intresse. Om E.ON Sverige E.ON Sverige AB är ett inom E.ON SE koncernen helägt dotterbolag och har inga aktier upptagna för handel på svensk marknad. Bolaget omfattas således inte av kraven för Svensk kod för bolagsstyrning. E.ON Sverige har en extern representant i styrelsen. E.ON Sverige bedriver ett omfattande internt kontrollarbete, vilket syftar till att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt, säkert och effektivt sätt. Koncernen upprättar en tillförlitlig finansiell redovisning och rapportering samt efterlever tillämpliga lagar och förordningar. Den interna kontrollen bedrivs i enlighet med E.ON koncernens interna regelverk, vilket baseras på principerna från Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Den interna kontrollen är uppdelad i olika komponenter. Kontrollmiljö är basen för den interna kontrollen och anger tonen i företaget och definieras av integritet, etiska värderingar, kompetens, behörighet och ansvar. Vår uppförandekod E.ON Sverige har antagit en uppförandekod, vilken befäster våra värderingar genom etiska riktlinjer i det dagliga arbetet. Uppförandekoden gäller för samtliga anställda, inklusive styrelseledamöter och chefer inom koncernen. Kontrollmiljön utvärderas årligen. Information och kommunikation Aktuell information kommuniceras till medarbetarna via olika informationskanaler, i huvudsak med hjälp av intranätet. I de fall då en viss grupp av personal behöver specifik information, kommuniceras detta via olika informationsplattformar eller e-post. Uppföljning Företagsledningen utvärderar och följer löpande upp effektiviteten i den interna kontrollen och riskhanteringen med tyngdpunkt på den finansiella rapporteringen. Uppdaterad nordisk strategi E.ON verkar på en energimarknad i dramatisk förändring och både påverkar och påverkas av det som händer runt omkring. Utifrån den koncernövergripande strategin cleaner & better energy har vägen framåt för E.ON i Norden formulerats. Det resulterade hösten 2013 i en uppdaterad strategi och vision som ytterst handlar om kundnytta, samhällsnytta och affärsnytta. Tre starka hörnpelare som utgör ramarna för verksamheten. I slutet av året hade alla medarbetare deltagit i en workshop kring strategin, vilken implementeras fullt ut under Ladda ned vår Uppförandekod Riskbedömning och kontrollaktiviteter Riskbedömning avseende finansiell redovisning och rapportering har identifierat de resultat- och balansräkningsposter där risker för väsentliga fel är förhöjda samt till vilka processer dessa poster relaterar. Kring dessa risker har kontrollstrukturer utformats för att upptäcka eller förebygga brister. Riskbedömningen resulterar i en årlig översyn av utformningen av aktuella processer och de kontroller som är inbyggda i dessa. 5

6 Energifrågan är central för ökad välfärd och global samhällsutveckling Vårt hållbarhetsarbete Koldioxidutsläppen ökar, atmosfären blir varmare och havsnivåerna stiger. Nyligen kom IPCCs omfattande rapport som ytterligare bekräftar att det är människan som orsakar klimatförändringarna. Energianvändningen är en nyckelfråga och vi måste tillsammans göra stora förändringar för att stoppa temperaturhöjningen. Samtidigt är tillgång på energi en förutsättning för utbildning, jobb och hälsa. Energifrågan är central för ökad välfärd och global samhällsutveckling. E.ON investerar i klimateffektiv el- och värmeproduktion, driver utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta och möjliggör utbyggnad av småskalig, kundnära produktion. Men vi kan inte lösa klimatproblematiken själva alla måste bidra genom att se över sin energiförbrukning. Därför vill vi hjälpa våra kunder, både konsumenter och företag, att energieffektivisera genom att erbjuda produkter och tjänster som visualiserar och kontrollerar förbrukningen. Vår lönsamhet ska genereras av affärer som bidrar till minskad energiförbrukning och ett mer hållbart energisystem för el, värme och transporter tog vi ytterligare steg i att integrera hållbarhet i våra affärer. Vi har en strategi som både på lång och kort sikt styr mot utvecklingen av ett mer hållbart energisystem. Ytterst handlar det om att leverera kundnytta, samhällsnytta och affärsnytta samtidigt. Under 2013 förtydligade vi också målen för vårt interna hållbarhetsarbete med elva hållbarhetsmål som gäller till slutet Målen täcker miljö, medarbetare, kunder och leverantörer. För de flesta mål har vi förbättrat våra resultat under Till exempel är vi på god väg att nå vårt mål att minska de globala koldioxidutsläppen med 4 miljoner ton, och vi har tagit stora kliv framåt när det gäller jämställdhet. Men vi har även områden där vi fortsatt har stora utmaningar. Ett exempel är arbetet med att minska risken för olycksfall. Trots långtgående insatser under flera år och en mycket hög medvetenhet bland medarbetare och entreprenörer har vi haft för många olyckor. Arbetet för att kunna erbjuda en säker arbetsplats fortsätter och förstärks ytterligare under Vi behöver också bli bättre på att attrahera och behålla medarbetare som bidrar till större mångfald. Företag är beroende av ett välmående samhälle som tar tillvara på alla människors förmågor. I Sverige och i Europa syns oroväckande rörelser i den ekonomiska krisens spår, med främlingsfientlighet och protektionism. Vi vill vända den trenden. Vi har satt mål för fler utlandsfödda bland våra medarbetare. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning där vi tydligt tar ställning för öppenhet och tolerans. I vårt samarbete med Global Utmaning fokuserar vi inte bara på energi- En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 6

7 relaterade frågor, utan även på migrationsfrågor. Vi arbetar tillsammans med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse för att stärka barn och ungas deltagande i samhällsutvecklingen. Genom Nattvandring.nu arbetar vi med att bidra till ökad trygghet för unga. Alla dessa aktiviteter ser vi som en naturlig del av vårt samhällsansvar. Som stort företag har vi möjlighet att driva förändringen mot ett mer hållbart samhälle, och våra externa intressenter förväntar sig att vi tar detta ansvar. Väsentlighetsanalysen visar att även E.ONs medarbetare och ledning har samma övertygelse. Tillsammans kan vi göra skillnad. I februari 2014 frågade vi våra viktigaste intressenter vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss att prioritera. Väsentlighetsanalysen visar att åtgärder för att minska koldioxidutsläpp är absolut viktigast. Det handlar till exempel om forskning och utveckling kring infrastruktur för fossilfria transporter, bättre utnyttjande av småskalig elproduktion samt energi- och resurseffektiviseringar både i vår egen verksamhet och hos våra kunder. Detta stämmer väl överens med de prioriteringar vi redan gjort och vår affärsstrategi framåt. Även att säkerställa affärsetiskt beteende och att öka förståelsen för energifrågan bland allmänheten tas upp som viktiga frågor. Viktoria Bergman Senior Vice President, Stakeholder Management & Corporate Sustainability E.ON-koncernens globala definition på företagsansvar Corporate Sustainability We define Corporate Sustainability as a business approach that creates long-term stakeholder value by embracing opportunities and managing risks deriving from Environmental, Social and Governance (ESG) developments. To support this effort, main tasks for sustainability management are to identify, prioritize and mitigate risks, create opportunities and to enhance trust and credibility. Global compact Sedan år 2005 är E.ON medlem i FN:s Global Compact, ett initiativ från FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Global Compact sammanför mer än företag och organisationer från över 145 länder. De stöder alla tio principer inom fyra huvudområden: mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 7

8 Om redovisningen Syftet med Hållbarhetsredovisning 2013 för E.ON i Norden är att redovisa de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna. Vi vill ge en balanserad bild av vårt hållbarhetsarbete genom att berätta om både det positiva arbete som vi har gjort under året och om det som kvarstår att göra. Målgrupperna för denna redovisning är primärt kunder, medarbetare och miljö- och hållbarhetsintresserade. Redovisningens omfattning och avgränsningar De webbsidor du hittar under Vårt ansvar avser hållbarhetsredovisningen för E.ON i Norden år 2013 och täcker de bolag i Sverige och Danmark som E.ON är majoritetsägare av. De flesta nyckeltal som redovisas här utgör de samlade resultaten från alla dessa bolag. För några nyckeltal relaterade till hälsa och mångfald gäller resultaten endast de bolag som formellt ingår i Regional Unit Sweden (förkortat RU Sweden), vilket exkluderar de elproducerande bolagen E.ON Vattenkraft, E.ON Wind, E.ON Värmekraft, E.ON Kärnkraft och OKG. Dessa bolag rapporterar till den globala affärsenheten E.ON Generation respektive E.ON Renewables. När så är fallet är detta tydligt noterat i respektive nyckeltal. GRI-anpassad redovisning I huvudsak följer redovisningen för E.ON i Norden GRIs (Global Reporting Initiative) riktlinjer, och för ökad transparens och jämförbarhet finns här också ett GRI-index. Dock ska det påpekas att detta inte är en formell GRI-rapport. Redovisningen har inte registrerats hos GRI, och den är inte heller granskad av extern part. Däremot är rutinerna för datainsamling i Norden gällande miljö, säkerhet och sociala frågor granskade av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) i mars Kontakta oss Har du frågor och funderingar kring hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor på E.ON är du välkommen att höra av dig. Kontakta oss gärna Vi är intresserade av att höra vad du tycker om E.ONs hållbarhetsarbete i Norden samt vad du anser om vår hållbarhetsredovisning. Vad vill du framförallt läsa om i nästa års hållbarhetsredovisning? Du är välkommen att kontakta oss som arbetar med hållbarhetsfrågor. Catja Appelros Head of Corporate Sustainability facebook.com/eonsverige twitter.com/eon_nordic 8

9 Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. Målen är baserade på vårt globala hållbarhetsprogram och anpassade till utmaningarna och behoven i E.ONs nordiska verksamhet. Miljö & klimat CO2-utsläpp: Minska de globala koldioxidutsläppen med 4 miljoner ton mellan 2006 och 2015 genom investeringar i förnybar energi, effekthöjningar, energieffektiviseringar, försäljning av fordonsgas och fjärrvärme. Vattenhantering: Implementera UN CEO Water Mandate i hela den nordiska verksamheten genom att: Kartlägga vattenanvändning och vattenpåverkan i verksamheten. Kontinuerligt arbeta för att minska vår direkta och indirekta påverkan. Medarbetare Säkerhet: Reducera kombinerad TRIF (Total Reportable Incidents Frequency) till 2,7. Minska antalet olyckor med personskada (Total Reportable Incidents Frequency, TRIF) bland anställda, inhyrda och entreprenörer för alla E.ON-bolag i Sverige och Danmark till 2,7 per 1 miljon arbetade timmar. Hälsa: Sjukskrivningar som genomsnitt för anställda inom RU Sweden under 2,5 procent. Jämställdhet: Öka andelen kvinnliga chefer inom RU Sweden till 36 procent. Mångfald: Andel personer inom RU Sweden som är födda utanför Sverige eller har två föräldrar födda utanför Sverige ska överstiga 10 procent. E.ON uppförandekod: Alla medarbetare ska genomgå utbildning i E.ON uppförandekod varje år. Detta genomförs genom e-learning, workshop eller kurs som behandlar E.ONs uppförandekod. Våra kunder Väsentlighetsanalys: En väsentlighetsanalys för Norden ska genomföras vartannat år. Analysen görs som en del av en internationell E.ON-analys när så är möjligt. Genomförs annars separat för Norden. Väsentlighetsanalysen tar reda på vilka frågor E.ONs intressenter anser att E.ON bör fokusera på ur ett hållbarhetsperspektiv. Intressenter är förutom medarbetare till exempel kunder, politiker, NGOs, opinionsbildare och media. Kundnöjdhet: Årligen öka E.ONs Net Promotor Score-värde (rekommendationsgraden) med 5 enheter i förhållande till jämförbara energibolag. Leverantörer & partners Inköp av tjänster och produkter (exklusive bränsle): 15 leverantörsaudits ska vara genomförda av, eller på uppdrag av, RU Sweden, under Urval görs utifrån en riskmatris bland de 200 leverantörer som står för 80 procent av inköpsvolymen. Bränsleinköp: Bränsleleverantörer ska bli granskade minst var femte år. Audits hos leverantörer av kärnbränsle, biomassa och fossila bränslen ska genomföras av eller på uppdrag av E.ON. 9

10 Miljöansvar ett aktivt miljöarbete ger konkreta resultat Miljö & klimat För att minska påverkan på miljö och klimat krävs ett aktivt arbete vårt koldioxidfotspår blir inte mindre av sig självt. Därför är miljöfrågor integrerade i allt E.ON gör, och våra målsättningar är både tuffa och tydliga. I Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som gäller till slutet av Vår miljöpåverkan Vi satsar mycket på att bedriva ett aktivt miljöarbete vilket också leder till konkreta och tydliga resultat. Förtroendet för E.ON ska vara fortsatt högt, och det genom att vi tar ansvar i vårt miljöarbete. Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser, långsiktigt minska våra miljörisker och förebygga miljöincidenter samt löpande optimera vår verksamhet mot resurseffektivitet och god miljöprestanda. Vi medarbetare inom miljö bidrar också med vår kompetens i E.ONs arbete med att hjälpa kunderna att bli mer miljösmarta samt i utvecklingen av nya innovativa energilösningar, säger Magnus Pettersson, miljöchef E.ON Sverige AB. Miljöarbetet på E.ON följer en cyklisk struktur över året där vi tar hänsyn till förändrade interna och externa krav, gör en översyn av policy och miljöpåverkan samt sätter nya miljömål för verksamheten. Viktiga verktyg för oss är revisioner och hantering av avvikelser, incidenter, risker och förbättringsförslag vilka hjälper oss att förbättra vårt miljöarbete. Andra väsentliga delar i det cykliska arbetet är uppföljning av mål och lagefterlevnad samt rapportering av miljödata. Vi tar vårt ansvar E.ON verkar inom alla delar av värdekedjan från produktion till distribution och försäljning. Våra produkter är el, värme, kyla, biogas, naturgas, gasol samt energirelaterade tjänster. Genom vår verksamhet har vi, koncernen E.ON Sverige med verksamhet i Sverige och Danmark, påverkan på miljön på olika sätt. Vår huvudsakliga miljöpåverkan utgörs av utsläpp till luft och vatten, resursutnyttjande och påverkan på biologisk mångfald. Utsläppen till luft består bland annat av växthusgasen koldioxid och de försurande gaserna svaveldioxid och kväveoxider, medan exempel på utsläpp till vatten är uppvärmt kylvatten som kan påverka temperatur och ph i mottagande vattendrag. Vi utnyttjar resurser i vår produktion såsom bränslen, kemikalier och energi. Vår verksamhet har också en påverkan på den biologiska mångfalden genom exempelvis byggnation av dammar och ledningsgator. Vi vill att förtroendet för E.ON ska vara fortsatt högt, och det genom att vi tar ansvar i vårt miljöarbete. 10

11 Miljöstyrning E.ON arbetar aktivt med miljöledningssystem. Vi utvecklar idéer, kommunicerar företagets miljömål och genomför de åtgärder som beslutats om. Miljöstyrning/miljöorganisation VD har det yttersta övergripande ansvaret för att miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav (ex. koncernkrav) i verksamheten efterlevs. Miljöansvaret kan sedan delegeras. Hur långt nedåt delegeringen sker beror på den verksamhet som bedrivs. Den generella principen är att miljöansvaret bör ligga där miljöpåverkan sker. För att en delegering ska anses giltig måste den person som fått ett delegerat miljöansvar ha tillräckligt med resurser, befogenheter och kunskap för uppdraget. VD ansvarar även för att det ska finnas en miljöorganisation med tillräckliga resurser för att kunna bedriva ett miljöarbete. Det finns olika roller i en miljöorganisation och utformningen av dessa roller och vilket ansvar de har kan variera i bolagen. Ledningssystem Merparten av bolagen inom RU Sweden är certifierade och har ledningssystem för både miljö, enligt ISO och arbetsmiljö enligt OHSAS Vissa bolag (Värme, Gas, Elnät) är samcertifierade inom miljö och arbetsmiljö, har integrerade ledningssystem för båda områdena. Andra har separata ledningssystem för miljö respektive arbetsmiljö (E.ON Sverige, Försäljning och Kundsupport). E.ON Fastigheter är certifierade endast enligt miljö och delar miljöledningssystemet med E.ON Sverige. Ledningssystemen är integrerade i bolagens övriga verksamhetsstyrning. Total el- och värmeproduktion 2013 Inom RU Sweden arbetar miljöchefen som också är strategisk miljösamordnare tillsammans med ytterligare två strategiska miljösamordnare. Operativa resurser, sex miljösamordnare till antalet, är utplacerade i verksamheten och hanterar det löpande miljöarbetet samt styrning och förbättringsarbete i samarbete med bolagen. Magnus Pettersson Miljöchef Diagrammet visar hur vår totala produktion fördelar sig över olika kraftkällor. Övrigt förnybart består av vind, förnybar andel värmepumpar och elpannor, rökgaskondensering och annat förnybart. Fossilt består av naturgas, fossil andel värmepumpar och elpannor, olja, kol, torv och gasol. Visa alla nyckeltal 11

12 Vi bidrar aktivt till minskade koldioxidutsläpp Vårt klimat Växthuseffekten är en avgörande framtidsfråga kort sagt en av samhällets största utmaningar. Vi vill därför ta vårt miljöansvar genom att aktivt bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Under perioden har vi som mål att minska de globala utsläppen av koldioxid med 4 miljoner ton. Vi är på god väg. IPCC spår fortsatt global uppvärmning FN:s klimatpanel IPCC publicerar löpande analyser kring klimatförändringar. I september 2013 var Sverige värd för den första delrapporten från det pågående arbetet med den femte sammanställningen av klimatförändringen. Med större säkerhet än tidigare pekar klimatpanelen på bevis för människans påverkan på klimatet. Klimatpanelens forskare gör allt säkrare skattningar om klimatgasernas effekter på temperaturen och hur den i sin tur påverkar vatten, land, människor och djur. De menar att fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer att orsaka fortsatt uppvärmning och förändringar i alla delar av klimatsystemet. För att begränsa klimatförändringen krävs omfattande och ihållande minskningar av koldioxidutsläpp. Rapporten släpptes i april 2014 och är den mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen. E.ON klimatmål Under perioden har vi i Norden ett långsiktigt mål att minska de globala utsläppen av koldioxid med 4 miljoner ton. Genom investeringar år 2013 på 7,1 miljarder kronor har vi ytterligare minskat de globala koldioxidutsläppen med lite mer än ton. Totalt har våra åtgärder från 2006 till 2013 gett ett resultat av globalt minskade utsläpp av koldioxid med 3,78 miljoner ton, bland annat genom att vi uppgraderat våra vattenkraftverk, effektiviserat i våra kärnkraftverk, investerat i ny värmeanläggning och nya vindkraftparker med mera. E.ONs globala strategi kallar vi för Cleaner & Better Energy. Den innebär att E.ON långsiktigt och målmedvetet arbetar för att ställa om energisystemet till en större andel förnybar energi. Samtidigt som priset är konkurrenskraftigt och leveranssäkerheten hög. Därför arbetar E.ON tillsammans med kund och olika samarbetspartners med energieffektivisering och hållbara energilösningar. Våra strategiska områden är hållbara städer, smarta nät, renare produktion, smarta hemlösningar och renare transporter. Vårt koldioxidfotspår Vårt totala utsläpp av fossil koldioxid uppgick år 2013 till cirka 1 miljon ton CO2-ekvivalenter. I beräkningen ingår utsläpp från vår produktion av el och värme, godstransporter, intern energiförbrukning (i byggnader inkl. kontorsbyggnader samt för transmission och distribution av gas), hjälpkraft (el- och värmeproduktion) samt från tjänsteresor. 12

13 Klimatfotspår 2013 Utsläpp till luft, SO 2 och NO x Flerårsöversikt Totalt uppgick våra fossila koldioxidutsläpp till ca 1 miljon ton. I beräkningarna ingår utsläpp från vår produktion av el och värme, intern energiförbrukning (i byggnader inkl. kontorsbyggnader samt för transmission och distribution av gas), hjälpkraft (värme- och elproduktion) samt godstransporter och tjänsteresor. Visa alla nyckeltal Minskningen av utsläpp av SO2 och stoft mellan 2012 och 2013 beror framförallt på minskade utsläpp i värmeproduktionen. Det beror i huvudsak på det mildare vädret 2013 jämfört med 2012 och att behovet av reservkraft varit mindre. Visa alla nyckeltal Klimateffektiv el-och värmeproduktion 2013 E.ONs CO2-ekvivalentutsläpp Flerårsöversikt Klimateffektiv produktion kommer från energikällor med ytterst liten påverkan på växthuseffekten. Här räknas också produktion från avfall och returbränsle samt rökgaskondensering. Andelen klimateffektivt har ökat år Visa alla nyckeltal Visa alla nyckeltal 13

14 Förnybar energi Förnybara energikällor återbildas hela tiden genom exempelvis solens eller månens inverkan på jorden. Det kan vara vindkraft, vattenkraft och solenergi. Biobränslen, från exempelvis skogsbruket, räknas också som förnybar energikälla så länge tillväxten är lika stor som avverkningen. Hit räknas också biogas, det vill säga gas som vi kan utvinna ur olika biologiska material, exempelvis från matrester. Värmeverk För att säkerställa en bra och effektiv produktionsmix används många olika energikällor för värmeproduktion. Den enskilt största energikällan för att producera värme är biobränsle. En annan viktig källa för värmeproduktion är något så lättillgängligt som avfall. Att ta tillvara på avfall som en energiresurs innebär att fossila bränslen kan ersättas med minskade koldioxidutsläpp som följd. Avfall lämpar sig mycket väl för energiframställning. Tack vare att vi alla nu källsorterar i så stor utsträckning har dessutom energiinnehållet i avfallet ökat. Det innebär att man ur samma mängd avfall kan få ut mer energi än för bara några år sedan. I augusti blev det klart att E.ON köper mark i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning i Högbytorp i Upplands-Bro kommun i nordvästra Stockholm. Ambitionen är att bygga en kraftvärmeanläggning och förse regionen med hållbar el- och fjärrvärmeproduktion. E.ON och Ragn- Sells fördjupade också sitt samarbete avseende försörjningen av förnybara och återvinningsbara bränslen till E.ONs kraftvärme-anläggningar, samt omhändertagande av restprodukter från dessa. I september invigdes E.ONs nya biobränsleeldade panna Lilly i Örebro. Avfallshierarkin Hos oss på E.ON omhändertar vi restprodukter efter avfallshierarkins principer. Avfallshierarkin innebär att mängden avfall i första hand ska minska, i andra hand återanvändas och i tredje hand återvinnas. Först i fjärde hand blir avfallet till en resurs som kan användas för att producera värme och el. Förnybar värme I början av år 2013 gjordes en fjärrvärmebaserad energilösning för en i Boxholm nybyggd underhållsdepå. I depån kommer tåg att avisas och tvättas med förnybar fjärrvärme. I maj tecknades en avsiktsförklaring med fyra av Täbys stora bostadsrättsföreningar om att tillsammans bygga en gemensam produktionsanläggning. Avfallshierarkin grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Medlemsstaterna kan vidta åtgärder för att främja denna hierarki vid hanteringen av avfall. De ska dock säkerställa att hanteringen av avfall inte får en negativ påverkan på folkhälsan och miljön. 14

15 I december blev det klart att E.ON och SCA Östrand fortsätter sitt energisamarbete kring värmeleveranser från SCAs massafabrik i Östrand. Överenskommelsen innebär att SCA fram till och med 2018 ska leverera värme till E.ONs fjärrvärmenät i Timrå. Avtalet omfattar årliga värmeleveranser på cirka 80 GWh fjärrvärme. Året för E.ON Värme avslutades med ett kungligt besök, då Kronprinsessan Victoria kom till Händelöverket i Norrköping för att lära sig mer om bioenergi och energikombinatet. Våra projekt Modernisering av E.ONs kraftvärmeverk i Örebro Arbetet med att modernisera E.ONs kraftvärmeverk, Åbyverket i Örebro, fortsatte år Den nya pannan invigdes i september och döptes till Lilly. Turbinen levererades under december och installeras och driftsätts våren År 2010 började E.ON moderniseringen av Åbyverket, för att öka produktionen av el och fjärrvärme med mer förnybara bränslen. Tre gamla pannor revs och en ny biobränslepanna med rökgaskondensering installerades, liksom en stationär, eldriven bränslekross. I och med denna miljardinvestering och att välja bort alternativet att elda med olja, har koldioxidutsläppen från Åbyverket minskat med ton, vilket motsvarar årsförbrukningen för eluppvärmda villor. Moderniseringen av Åbyverket ingår i E.ONs långsiktiga kraftvärmesatsning i Sverige. Att investera i en kraftvärmepanna, som eldas med 100 procent biobränsle innebär stora förbättringar för energiproduktion och leveranssäkerhet, samtidigt som den är en avgörande insats för att Örebro kommun ska nå uppsatta mål i Klimatplanen, att växa på ett hållbart sätt. Ett mål är att reducera klimatfotspåret per kommuninvånare med 40 procent till år I början av september 2013 samlades runt hundra personer i Örebro för att vara med när Stefan Håkansson, VD på E.ON Värme, och Lena Baastad, kommunstyrelsens ordförande i Örebro, högtidligt invigde och namngav Panna 6, Lilly, vid Åbyverket. Den nya pannan togs i drift vid årsskiftet och har termisk effekt 70 MW plus 16 MW rökgaskondensor för värmeproduktion. Den nya turbinens kapacitet är 24 MW för elproduktion. Fjärrvärmen har nu blivit ännu mer konkurrenskraftig ur miljöperspektiv, vilket är efterfrågat av E.ONs värmekunder. Vattenkraft Vattenkraft är den största källan till förnybar elenergi i landet och svarar för närmare hälften av den svenska elproduktionen. E.ON Vattenkraft producerar ett normalår drygt 8 TWh el. Produktionen sker i 77 hel- och delägda vattenkraftverk, lokaliserade från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, med en samlad effekt på cirka MW. Våra projekt Dammsäkerhetsprojektet I Storfinnforsen och Ramsele, två av E.ONs vattenkraftverk i Faxälven, pågår det största dammsäkerhetsprojektet någonsin bland E.ONs svenska vattenkraftverk. Cirka 1 miljard kronor investeras i åtgärder som syftar till att förbättra dammarnas stabilitet och täthet. Stabiliteten förbättras genom att betongdammarna spänns upp med kablar förankrade i berggrunden. Detta arbete är i princip klart. Gällande täthetsåtgärder så pågår utvärdering av olika alternativa lösningar. Fyllningsdammen i Storfinnforsen förstärks och ny dränering byggs. När projektet är slutfört är dammsäkerheten i Ramsele och Storfinnforsen säkerställd för en överskådlig tid, kanske så länge som 100 år innan några större åtgärder måste genomföras. Ramsele och Storfinnforsen är två av E.ONs största vattenkraftverk. Deras gemensamma årliga produktion är cirka 1,4 TWh. Dammen i Storfinnforsen är med sina 800 meter Sveriges längsta betongdamm. Vindkraft I september 2013 invigdes E.ONs havsbaserade vindkraftpark utanför Kårehamn på Öland. Investeringen på drygt en miljard kronor omfattar 16 verk och har tagit ett och ett halvt år att bygga. Vindkraftparken producerar upp emot 180 GWh förnybar el varje år. Detta motsvarar hushållsel till cirka hem eller halva Ölands elförbrukning. Den 27 september 2013 invigdes E.ONs havsbaserade vindkraftpark utanför Kårehamn, Öland av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Parken är den största i den svenska delen av Östersjön. Moderniseringen av Åbyverket ingår i E.ONs långsiktiga kraftvärmesatsning i Sverige. 15

16 Våra projekt Danska vindkraftparken Rödsand E.ON sålde en andel av den havsbaserade vindkraftparken Rödsand II i Danmark under året, vilket ligger helt i linje med E.ONs strategi att genom samarbeten ytterligare öka andelen förnybar energi. E.ON behåller en mindre ägarandel, samt ett fortsatt ansvar för drift och underhåll av parken och dess 90 vindkraftverk. Tack vare affären frigör vi kapital som vi kan investera i nya vindkraftprojekt. Detta samtidigt som vi behåller ett fortsatt stort engagemang i Rödsand ett av E.ONs mest framgångsrika vindkraftprojekt, säger Jonas Abrahamsson, VD på E.ON Sverige. Rödsand II ligger i Östersjön mellan den tyska ön Fehmarn och den danska ön Lolland. Parken producerar tillräckligt med förnybar energi för att kunna försörja omkring bostäder med hushållsel. Lokala natur- och djurvärden avslutar vindprojekt E.ON avslutar vindprojektet Äskåsen i Falkenbergs kommun, mellan Ullared och Vessingsbro. Bakgrunden till beslutet är att området har visat sig vara mycket rikt på fladdermöss och att natur- och djurvärden i området är mycket höga. När det gäller Äskåsen är tillståndsgivande myndighets bedömning att lokala natur- och djurvärden helt enkelt väger tyngre och därför avslutade vi projektet. Den tänkta vindkraftparken i Äskåsen skulle ha omfattat 15 vindkraftverk. Vindparken i Kårehamn producerar elektricitet som motsvarar halva Ölands elförbrukning. Solenergi Solstrålning kan användas för att generera både värme och el. Det sker med liten klimatpåverkan och inom vissa områden till en överlägsen ekonomi. Våra projekt Solstaden Järva Förra året gick startskottet för Solstaden Järva i Stockholm. De första solcellerna är på plats i vad som ska bli en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar. Under 2013 och 2014 planerar Stockholms bostadsbolag Svenska Bostäder och Familjebostäder samt fastighetskontoret att sätta upp kvadratmeter solceller på taken till ett fyrtiotal hus i stadsdelarna kring Järvafältet. Satsningen på solceller innebär att Järva blir en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar och beräknas ge 1,3 miljoner kilowattimmar per år. Järva utvecklas därmed till ett av Stockholms miljöprofilområden samtidigt som den stora renoveringen av miljonprogrammet pågår. Förutom solenergi ska energiförbrukningen halveras i sju hus i Husby, Akalla och Rinkeby med hjälp av ny energieffektiv teknik. Totalentreprenad E.ON har som en totalentreprenad levererat och installerat 120 kvadratmeter solceller som sitter på husfasaden på ett av flerfamiljshusen i Akalla. Svenska Bostäder gjorde en upphandling enligt LOU och E.ON uppfyllde kraven på kvalitet och miljö. All energiproduktion har en viss påverkan på miljön. När det gäller etablering av vindkraft är det därför alltid en avvägning mellan lokal påverkan som etableringen ger och global nytta i form av minskade utsläpp av koldioxid, säger projektledare Anne Frandsen och fortsätter: Det är en fantastisk satsning som görs och det är självfallet väldigt roligt att få vara en del av detta, säger Fredrik Bjöörn, försäljningschef för energilösningar till industri på E.ON. För installationen har teknikrummet på husets vind kompletterats med växelriktare och annan utrustning. I foajén sitter en display som visar hur mycket el som produceras just nu och vad som är producerat från start. 16

17 Transport Vi gör det möjligt att välja fossilfria transportalternativ och är med och uppfyller Sveriges klimatmål. Biodrivmedel Vägtrafiken står för en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkande utsläpp. Det vill vi ändra på. På E.ON finns tekniken, kunnandet och viljan för att ta fram miljöanpassade biodrivmedel med hög klimatnytta. Vi distribuerar bio- och fordonsgas till såväl kollektivtrafik som tjänste- och privatbilar. Sammantaget har vi idag 42 publika tankställen och 21 tankdepåer. Nya tankställen 2013 Under 2013 invigdes hela 7 stycken biogastankställen; tre stycken i Skåne och tre i Stockholmsregionen samt den första av E.ON planerade biogasstationer i Köpenhamn, Danmark. Fordonsgasen innehåller alltid minst 50 procent biogas, vilket reducerar utsläppen av koldioxid med 60 procent jämfört med en bensinbil. E.ON levererade närmare 459 GWh fordonsgas år 2013 vilket motsvarar cirka 50 miljoner liter bensin eller lite drygt 47 miljoner liter diesel eller cirka 30 procent av den totala leveransen av fordonsgas i Sverige. Anläggningen, som till största delen kommer att försörjas med matavfall från Stockholms läns södra kommuner, ska vara i drift under andra halvåret E.ON och Scandinavian Biogas delar synen på biogasen som en viktig dellösning på vägen mot ett fossilfritt transportsamhälle. Tack vare avtalet säkerställer vi leverans av gas till transportsektorn i Stockholm under flera år framöver, säger Peter Engström, VD E.ON Biofor. Energigaser ger klimatnytta Vi tror på en framtid där bio- och fordonsgasfordon kommer att vara med och bidra till att sänka koldioxidutsläppen från transportsektorn. Eftersom det både finns en efterfrågan och fungerande teknik så tror Tina Helin, VD för E.ON Gas, att omställningen skulle gå snabbare om det fanns långsiktiga marknadsanpassade och teknikneutrala styrmedel från rikspolitiskt håll. I väntan på dessa föreslår därför E.ON att det nya kvotsystemet för låginblandade drivmedel utvecklas till klimatcertifikat för transportsektorn, med ett regelverk som liknar det som idag finns för elcertifikat kopplat till förnybar elproduktion, och som tvingar fram en ökad andel klimateffektiva och förnybara bränslen i transportsektorn. Sverige har redan nått EU:s klimatmål 2020, med tio procent förnybar energi i transportsektorn. Vi ligger alltså före i tidtabellen. Men för att biogasen ska fortsätta att växa och för att säkerställa att utvecklingen sker här i Sverige tror vi på E.ON att vi behöver ha högre ambitioner. Inte minst om Sverige ska kunna uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, som regeringen satt upp som mål. E.ON distribuerar naturgas och gasol till kunderna och precis som biogas är ett mer hållbart komplement till naturgasen, ser vi just nu på möjligheterna att utveckla ett mer hållbart alternativ till energigasen gasol. Det är en spännande utmaning och ett stort projekt framöver. 17

18 Våra projekt Matrester blir förnybart drivmedel i Stockholm E.ON och Scandinavian Biogas tecknade år 2013 ett femårigt avtal avseende leverans av 4 miljoner kubikmeter biogas per år, motsvarande 4,5 miljoner liter bensin, från den biogasanläggning som Scandinavian Biogas avser att uppföra i Sofielund i Huddinge kommun. Anläggningen, som till största delen kommer att försörjas med matavfall från Stockholms läns södra kommuner, ska vara i drift under andra halvåret E.ON och Scandinavian Biogas delar synen på biogasen som en viktig dellösning på vägen mot ett fossilfritt transportsamhälle. Tack vare avtalet säkerställer vi leverans av gas till transportsektorn i Stockholm under flera år framöver, säger Peter Engström, VD E.ON Biofor. Kimatet är vår gemensamma utmaning Klimathotet förvärras. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären fortsätter att öka och målet att begränsa kommande temperaturökning till max två grader Celsius ser ut att bli svårt att uppnå. Världen behöver sänka sina klimatutsläpp genom att: Minska användningen av fossila bränslen Använda energi mer effektivt E.ON arbetar med både förnybara lösningar och effektivare användning av energi. Vi drivs av att vi som energiföretag kan bidra till samhällets mål och ett klimatsmartare energisystem. I Sverige sker el- och värmeproduktion idag med låga klimatutsläpp tack vare att de fossila bränslena har ersatts av andra alternativ. Men i transportsektorn är fortfarande oljeberoendet stort och sektorns påverkan på klimatet är därefter. Vi menar att transportsektorn är nyckeln till minskade koldioxidutsläpp och en hållbar omställning av energisystemet i Sverige. Hur kan vi göra transportssektorn klimatsmart? E.ON vill fortsätta leverera energi för ett växande Sverige. Transportsystemet behöver: Avända energi mer effektivt Nya drivmedel som biogas och el Biogas utnyttjar avfall för att göra bränsle. El är effektivt. Därför satsar E.ON på biogas och på eldrift. Elmotorns höga verkningsgrad är ett sätt att få energin att göra mer nytta. Idag är bara var 50:e ny bil som säljs en gasbil. Andelen eloch gasfordon måste öka genom att staten underlättar för bilköparna att göra rätt miljöval. Biogas Det finns en stor potential att minska utsläppen från transportsektorn genom att använda mer biogas. Biogas reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med bensin. Elbilar El finns överallt och i framtiden kan eldrift bli ett alternativ för alla. Teknikutvecklingen går visserligen snabbt framåt men den är ännu inte så mogen som tekniken för biogas. E.ON satsar på nya lösningar för enkel användning av elbilar. I E.ONs experimenthus Hållbarheten i Malmö laddas elbilen i ett smartelsystem. Laddningen av bilen kan bland annat fjärrstyras via mobilen. 18

19 Biologisk mångfald Vattenkraften är inte problemfri. Den rubbar livsbetingelserna för de fiskarter som vandrar upp i våra åar och älvar för att leka. Kraftverken är bland annat en bidragande orsak till det minskade ålbeståndet. Men det finns också åtgärder för att minska påverkan anläggandet av fiskvägar och ålgaller har visat sig ge goda resultat. En viktig utgångspunkt i miljöarbetet är att en skada som uppstår i ett vattendrag till följd av vattenkraftutbyggnad ska omvandlas till så stor miljönytta som möjligt i form av förnybar och i det närmaste utsläppsfri elproduktion. En öppen dialog med myndigheter och andra intressenter är en naturlig del av vårt miljöarbete och vi bedriver flera forskningsprojekt tillsammans rörande miljöförbättrande åtgärder i reglerade vattendrag. I alla investerings- och upprustningsprojekt ser vi över möjligheten till förbättringar. Bland annat har E.ON tagit initiativ till och finansierar en studie av ålens vandringsmönster i vattensystemet i samarbete med Falkenbergs kommun och utföraren Karlstad Universitet, för att identifiera åtgärder som underlättar ålens upp- och nedströmsvandring i vattensystemet. Våra projekt Mörrumsån Mörrumsån utgör ett av de viktigaste vattendragen i Östersjön för produktion av vild lax och havsöring. E.ON äger fyra av sex kraftverk mellan havet och sjön Åsnen som historiskt sett varit vandringsbar. Genom att i över tio års tid, på frivillig väg utveckla, testa och investera i åtgärder som underlättar fiskens vandring i systemet har mer än 90 procent av nuvarande potential återskapats. E.ON upplåter vattendrag för fiske på en längre, mycket naturskön, sträcka av ån till Sveaskogs Kronolaxfiske i Mörrum, vilket innebär att alla som vill har möjlighet att utnyttja fisket. Laxtrappa i Marieberg I Marieberg finns sedan länge en laxtrappa. Under senare år har E.ON på olika sätt genomfört förbättringar för att denna ska fungera optimalt. Vi har också medverkat till att en automatisk fiskräknare finns på plats. Under våren stängs kraftverket ner i fem veckor för att låta smolt och utlekt fisk passera oskadda. Fler satsningar Arbetet för biologisk mångfald pågår även uppe på land. E.ON för en dialog med Skånes Ornitologiska Förening angående främst kungsörnar och andra fåglar som skadas eller dödas i våra elledningar. I områden med kungsörn har E.ON vidtagit åtgärder för att få bukt med detta. Speciellt några typer av stolpar utgör en fara och åtgärderna inriktas i första hand på dessa typer. Vi har under en lång rad av år haft ett fruktbart samarbete. Dialogen fortsätter och under innevarande år har vi definierat större områden där vi kommer att bygga bort faror för främst kungsörn. Arbetet med biologisk mångfald har även resulterat i att holkar har satts upp för både hasselmöss och vildbin, att stockar har lagts ut för en rödlistad skalbagge, raggbocken. Och i ett kärr har bland annat orkidéer och ovanliga köttätande växter vid namn Sileshår och Tätört påträffats. Om det inte hade varit för vår ledningsgata där hade området snart varit igenväxt. 19

20 Resurs och energieffektivisering E.ON Fastigheter har satt upp ett riktigt tufft miljömål för sig själva: 43 procent av kontorsavfallet ska gå till återvinning istället för förbränning. Kontorsavfall till återvinning År 2013 gick 50 ton eller 29 procent till återvinning från kontoren i Malmö, Norrköping och Örebro. Det kan jämföras med året innan då 59 ton avfall, det vill säga 35 procent, gick till återvinning. Att målet inte uppnåddes 2013 beror bland annat på en ombyggnation av en kontorsfastighet i Malmö. Vårt mål är 43 procents åter- vinning i våra fastigheter. Våra projekt Nästa generations smarta energiösning Energidirigent Fastighet Energidirigent Fastighet är en digital tjänst som kompletterar det befintliga styrsystemet och ger fastighetsägare kontroll över sin energiförbrukning samt överblick över kostnaderna. Tjänsten gör det enkelt att jämföra energiförbrukningen mellan olika fastigheter. Dagens mest förekommande styr- och reglersystem optimerar endast på utomhustemperatur. Energidirigent Fastighet gör det möjligt att addera innemätsensorer och även styra på sol och väderpåverkan, byggnadsmaterial och interiör, personal och användning samt skapar förståelse för var i byggnaden fysiska åtgärder är nödvändiga. Det ger betydliga energibesparingar och investeringen och installationen för fastighetsägaren är minimal. I slutet av 2013 påbörjades ett projekt hos ÖrebroBostäder i Örebro. E.ON fastigheters egna avlästa förbrukningsvärden visar följande: Besparing 2012 MWh 2013 MWh Som referens kan anges att effektbehovet vid 0 rader har sjunkit från 9,7 W/m² för 2012 till 7,6 W/m² för 2013, beräknat på helår. Differens MWh Fjärrvärme 30% El 5% I mars 2013 installerades Energidirigent Fastighet vid en ombyggnation av E.ONs egna kontorsfastigheter på Carl Gustafs väg i Malmö, som en läroinstallation för att vidareutveckla produkten för externa projekt såsom köpcentra och stora kontorsfastigheter. Resultatet blev över förväntan. Efter ett drygt år kan konstateras att vi kunde minska fjärrvärmeanvändningen med hela 30 procent och elförbrukningen med 5 procent. Som referens kan anges att effektbehovet vid 0 grader har sjunkit från 9,7 W/m² år 2012 till 7,6 W/m² år 2013, beräknat på helår. 20

21 Kärnkraft Efter flera år med relativt låg elproduktion i kärnkraftverken, på grund av stora moderniseringsarbeten, effekthöjningar och oplanerade stopp, blev 2013 års produktion den högsta sedan Svensk kärnkraft moderniseras Kärnkraft blev det produktionsslag som producerade mest el i Sverige med en produktion om nästan 64 miljarder kilowattimmar (TWh), vilket är det samma som 43 procent av den totala elproduktionen i Sverige under Svensk kärnkraft är inne i en moderniseringsfas där nyinvesteringar i befintliga anläggningar gör det möjligt att producera mer el på ett både klimatsmartare och effektivare sätt. Mellan 2006 och 2015 investeras ungefär 50 miljarder kronor i svensk kärnkraft. E.ON står för en tredjedel av den investeringen. Moderniseringarna har inneburit en period med lägre tillgänglighet i kärnkraften. Nu går vi in i slutfasen på den perioden, och kärnkraften är återigen det energislag som levererar mest över en längre period. Med uppgraderingarna kommer reaktorerna att kunna leverera konkurrenskraftig el i ytterligare 20 år till, säger Ingemar Engkvist, VD E.ON Kärnkraft. Just nu genomförs en säkerhetsuppgradering på Oskarshamn 2 (O2). Säkerhetsmoderniseringen av O2 innebär att anläggningen möter moderna säkerhetskrav, exempelvis genom utökning av reservkraft och ombyggnad av kontrollrum. Efter säkerhetsetappen väntar en effekthöjning av O2:an, som tillsammans med turbinåtgärder kommer att kunna tränga undan fossilbaserad elproduktion i det europeiska energisystemet, motsvarande 1 miljon ton koldioxid per år. Det är viktigt att skilja mellan investeringar i säkerhet och effekthöjande och livstidsförlängande nyinvesteringar. Säkerhetsunderhållet har absolut inte varit eftersatt, utan står hela tiden i centrum för allt vi gör. Vi kommer alltid att jobba med ytterligare säkerhetshöjande åtgärder, både vad det gäller tekniska uppgraderingar och i de dagliga vardagsrutinerna, betonar Ingemar Engkvist. Under 2013 har Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) gjort nya beräkningar av kostnaderna för att ta hand om restprodukter och radioaktivt avfall från kärnkraftverken. Den totala kostnaden för det svenska kärnavfallsprogrammet beräknas till cirka 136 miljarder kronor. Av detta har cirka 37 miljarder kronor redan använts för forskning och utveckling samt byggnation och drift av befintliga anläggningar. Ansökan om att få bygga slutförvarsanläggningar lämnades till Strålsäkerhetsmyndigheten redan Ansökan prövas nu, en process som kommer att ta ett antal år. Ansökan omfattar ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn, och är dokumenterat på över sidor. Bakom ansökan ligger tre decennier av forskning, teknikutveckling och undersökningar. Sverige har ett väl fungerande system för att på ett ansvarsfullt sätt omhänderta allt radioaktivt avfall från kärnkraften. Det svenska systemet, med sin tydliga rollfördelning, lagstiftning och förutseende finansiering är dessutom på många sätt ett internationellt föredöme, avslutar Ingemar Engkvist. Ingemar Engkvist VD E.ON Kärnkraft 21

22 Innovation en del av vår strategi Forskning & innovation För att möta utmaningarna kring omställningen av energisystemet fokuserar vi vårt innovationsarbete på fem strategiska initiativ: hållbara städer, renare produktion, renare transporter, smarta nät och smarta hemlösningar. Fem strategiska initiativ Några konkreta exempel på vad vår strategi kring innovation mynnat ut i under de senaste åren: Vi visar vägen till hållbar stadsutveckling genom till exempel utvecklingen av den klimatsmarta stadsdelen Hyllie i Malmö. Vi skapar också möjligheter till kretsloppstänkande för avlopp och avfall med mera. Vi skapar nästa generations distributionsnät via till exempel investeringar i smarta elnät, där andelen förnybar och småskalig elproduktion kan vara högre. Vi bygger framtidens energitillförsel, till exempel genom att förnya och upprusta våra vattenkraftverk, samt investera i modernare och ännu säkrare kärnkraftverk. Vi bidrar till en fossilfri transportsektor genom att exempelvis göra hållbara drivmedel som biogas och el tillgängliga, och att bygga ut infrastrukturen för fordonsgas. Vi skapar full kontroll över energin i hemmet genom att till exempel utveckla lösningar för dig som elkonsument att själv mäta och styra din energiförbrukning. Forskning & utveckling År 2013 var den totala forskning och utvecklingskostnaden 157 Mkr. Visa alla nyckeltal 22

23 Lysande idéer till lönsamma affärer Våren 2013 utlyste E.ON den interna idétävlingen Lysande idéer, 160 bidrag lämnades in. Fem idéer med stark affärspotential kommer nu att utvecklas vidare från sina specifika behov. Samarbete mellan Minc och E.ON. Våren 2013 utlyste E.ON den interna idétävlingen Lysande idéer, 160 bidrag lämnades in. Fem idéer med stark affärspotential kommer nu att utvecklas vidare från sina specifika behov. Under en heldag på Minc i Malmö fick åtta idégivare lyssna på andras presentationer och lägga fram sin egen. Representanter från Minc och E.ON kom sedan med konstruktiv feedback på både affärsplaner och presentation. Samarbetet mellan Minc och E.ON har pågått sedan 2012 och är ett utmärkt sätt för oss att få ett externt perspektiv på interna idéer, säger Lisa Berggren på Business Innovation. Minc deltog i juryn som tog fram de vinnande bidragen i Lysande idéer och gav också feedback på affärsplanerna. Koncepten vässades ytterligare och i december presenterades de fem bästa affärsplanerna i projektet Lysande idéer för Ledningens Draknäste, för att bli verklighet. Idéerna har bedömts utifrån sitt nyskapande och sin marknadspotential hur bra den täcker marknadens kommande behov. Drakarna tyckte att det var fem fenomenala idéer som alla har stark affärspotential, men lite olika innovationshöjd. Alla fem affärsplaner som kom så långt som till ledningens Draknäste kommer nu att utvecklas vidare utifrån sina specifika behov. Vissa har fått ja till att fortsätta i gränsöverskrivande projekt inom Business Innovation. Andra har fått ja av drakarna, men kommer att drivas vidare inom respektive bolag. Lysande idéer visar tydligt att det finns ett stort engagemang i att vidareutveckla våra affärer och många goda idéer. Det framgår inte minst av den höga kvalitet vi hade i startfältet i Draknästet, säger Johan Mörnstam, chef Business Innovation. Fakta Minc En av Sveriges ledande inkubatorer, med över tio års erfarenhet av att arbeta strategiskt med utvecklingsföretag, innovationer och riskkapital. Läs mer om Minc. Draknäste Ett koncept där entreprenörer visar upp sig och sina verksamhetsidéer för en grupp investerare som sedan bestämmer om de ville investera i affärsidén eller inte. 23

24 Renare transporter Idag står vägtrafiken i Sverige för cirka 35 procent av landets utsläpp av koldioxid. Trots höga ambitioner är mindre än fem procent av landets bilar så kallade miljöbilar. För att sänka koldioxidutsläppen återstår mycket arbete. Det finns många anledningar till varför el passar bra som drivmedel. En bil med eldrift har högre verkningsgrad och kräver därmed mindre energi än en bil som drivs med fossila bränslen. Eldrift släpper heller inte ut några avgaser eller partiklar i närmiljön. I Sverige har vi goda möjligheter att producera el ur förnybara eller koldioxidneutrala källor, vilket betyder att utsläppen av koldioxid blir noll. Så även om elförbrukningen ökar i takt med att elfordonen blir fler, minskar de totala utsläppen, något som bidrar till en bättre miljö både lokalt och globalt. En annan fördel är att el är billigare än fossila bränslen. Bränslekostnaden är endast två till tre kronor per mil. En elbil är visserligen dyrare i inköp, men priset kan till stor del kompenseras av det låga drivmedelspriset. Så gott som alla världens biltillverkare har långtgående planer på tillverkning av laddningsbara bilar. De första elbilarna lanseras inom kort och kring 2015 tros varje stor tillverkare kunna erbjuda såväl en ren elbil av mindre modell som plug-inhybrider i alla storleksklasser. Andra elfordon, som cyklar och mopeder, finns redan på marknaden E.ON driver på utvecklingen Genom att investera och delta i stödjande åtgärder för elfordon, är E.ONs mål att driva på utvecklingen och bidra till att vi inom kort kan se elfordon rulla på våra gator. Som en del i det arbetet driver vi ett antal demonstrations- och utvecklingsprojekt runt om i Europa. Ett av projekten finns i Malmö och syftar till att skapa nya, hållbara transportlösningar med el som drivmedel. Laddstolpar för elbilar i Öresundsregionen När Danmarks ledande företag på laddstolpar Better Place gick i konkurs stod plötsligen ett stort antal elbilar utan möjlighet till nödvändig laddning. E.ON tog över företagets samtliga laddstolpar, omkring 770 stycken, med målet att driva och utveckla verksamheten med infrastruktur till elbilar. För att verkligen sänka utsläppen av koldioxid, måste andelen förnybara drivmedel till våra bilar öka rejält. Vi har sedan länge visat på fördelarna med biogas till i första hand tyngre trafik som bussar och lastbilar i Sverige, och nu fortsätter vi med laddstolpar för elbilar i Öresundsregionen, säger E.ON Sveriges vice VD Anders Olsson. E.ON investerar i hållbara transportlösningar där de är som mest effektiva gas för tunga transporter och el för personbilar. Elbilar är utmärkta fordon för tätorter där avstånden är korta, medan gasbilar lämpar sig för längre sträckor. Laddstolparna är placerade på ett stort antal strategiskt platser i och runt Köpenhamn, men även i flera andra danska städer som Århus och Aalborg. E.ON har i Sverige 42 tankställen för fordonsgas till personbilar, samt 21 tankställen för bussar och lastbilar. 24

25 Smarta nät och renare produktion Genom samarbete och dialog skapar vi lösningar för nästa generations distributionsnät. Vi arbetar dagligen för ökad mängd förnybar energi och bidrar därmed till Sveriges energiomställning. Nytt driftstödsystem för smarta elnät E.ON valde år 2013 Ventyx, ett bolag inom ABB-koncernen, som leverantör av IT-lösningar för energikoncernens samlade arbete med smarta elnät. Utvecklingen drivs från Sverige men har hela den internationella E.ON-koncernen som upptagningsområde. E.ONs strategiska initiativ på detta område stödjer den ökande efterfrågan på tillförlitliga och hållbara energisystem. E.ON och ABB kommer att ta fram ett nytt driftstödsystem för smarta nät i ett strategiskt forsknings- och utvecklingssamarbete. Det nya systemet erbjuder en best practise för koncernens globala enheter för att säkerställa högre effektivitet i det allt mer komplexa kraftsystemet. Smarta nät handlar om att optimera leveransen och distributionen av energi till kunderna. För att stödja detta mål måste de nya driftstödsystemen för smarta nät kunna hantera operativa krav i en helt ny omfattning. Vi är väldigt glada över samarbetet med Ventyx, som är en av våra viktiga samarbetspartners inom forskning och utveckling. Denna form av IT-lösningar är avgörande för att initiativen inom området smarta nät ska fungera, säger Peter Sigenstam, chef för E.ON Innovation Centre Distribution. E.ONs driftstödsystem för smarta nät kommer genom en kombination av informationsteknologi (IT) och operativ teknologi (OT) att kunna leverera en högre grad av automation, mätning och visualisering som resulterar i en större kontroll över den decentraliserade produktionen och ytterligare stöd för efterlevnad av regler och bestämmelser. E.ONs nya driftstödsystem för smarta nät har flera avancerade funktioner, exempelvis: Större kunskap om elnätens tillstånd med förbättrade prognoser med hjälp av driftdata i realtid eller nästan realtid, väderdata och neurala nätverksalgoritmer Mer optimerat reaktivt lastflöde och optimerad reaktiv spänningsreglering med hjälp av mer exakta prognoser gällande kapacitetsutnyttjande och distribuerade resurser gällande både för produktion och konsumtion Mer exakt övervakning och kontroll av effektflöden mellan överförings- och distributionssystem med ökad kontroll av belastning och efterfrågan Bättre prognoser för överbelastning från förnybara energikällor, i huvudsak vindkraftparker, baserat på väderinformation Det nya smarta driftstödsystemet kommer att installeras i Malmö och ska enligt tidplanen testas under Innovativa informations- och kommunikationstekniklösningar för energibranschen Som enda svenskt företag deltar E.ON Sverige i forskningsoch utvecklingsprojektet Future Internet Smart Utility Services (Finesce), som ska utveckla smarta energiapplikationer. Finesce-projektet ska genomföra tester i sju länder. Syftet är att utveckla en öppen IT-infrastruktur som möjliggör att smarta energiapplikationer tas fram. 20 företag och organisationer, som representerar energi, avancerad informationskommunikation, forskning & utveckling samt universitet, deltar i projektet som stöds av EU. 25

26 Projektet har ett primärt fokus på att ta fram nya innovativa informations- och kommunikationstekniklösningar för energibranschen. Detta möjliggörs genom olika tester kring bland annat smart energistyrning där företag från både telekom- och energiindustrin deltar. Projektet sätter effektiv energianvändning i bostäder och kommersiella fastigheter i fokus. Vi ska bland annat undersöka i vilken grad det är möjligt att skapa värden för systemet i stort genom att utnyttja den flexibilitet som finns i fastigheternas el och värmekonsumtion, säger David Lillienberg, projektledare för E.ON Sveriges demonstrationsprojekt. I Malmöstadsdelen Hyllie genomför E.ON det enda svenska demonstrationsprojektet inom Finesce. Vi ska koppla upp ett antal fastigheter mot vårt energiövervakningssystem och undersöka hur vi kan utnyttja byggnadernas flexibilitet för att balansera utbud och efterfrågan i närapå realtid. Små och medelstora företag involveras i projektet med att utveckla smarta energiapplikationer. Så kallade Innovationsevent hålls i fem länder. I början av oktober 2013 bjöd E.ON in företag till ett Innovationsevent i Malmö. Efter en urvalsprocess erbjuds sedan ett antal företag att under våren 2014 träda in som partners inom specifika delar av projektet. ORC-teknik elproduktion i småskaliga biopannor I början av 2013 började E.ON testa en teknik som kalllas ORC, Organic Rankine Cycle vid Elmeverket i Älmhult. ORC-tekniken utnyttjar låga temperaturer och tryck för att producera el genom att använda ett annat medium än vatten som energibärare genom turbinen. Vatten kokar ju som bekant vid 100 grader vid atmosfärs-tryck, men här används istället ett medium som kokar vid en betydligt lägre temperatur ett organiskt arbetsmedium. På så vis skapas möjligheten att producera ånga av god kvalitet till ångturbinen även vid låga temperaturer och det blir möjligt att producera el i småskaliga biopannor. Att inte behöva bygga nytt utan kunna använda tekniken på pannor som redan finns, innebär en fantastisk möjlighet att snabbt få igång en småskalig, förnybar elproduktion. Testet kommer att utvärderas under hösten 2014 då den driftsätts. E.ON installerar och provar motsvarande utrustning (småskalig, värmedriven kraftvärme) med annan teknik som drivs av lågvärdig ånga i vår fjärrvärmeanläggning i Sollefteå. Även den kommer att driftsättas under hösten 2014 Finesce-projektet ingår i EUs sjunde ramprogram och bygger vidare på tidigare EU-projekt för att förverkliga hållbara och smarta energilösningar. Projektet drivs med stöd från EU under perioden

27 Hållbara städer & smarta hemlösningar Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för en hållbar stadsutveckling. Våra projekt Samarbete för ett energismart Science Village Scandinavia Lunds Energi och E.ON har inlett ett samarbete med Science Village Scandinavia för att ta fram energilösningar för området mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Visionen är en grön, urban stadsdel med tydligt fokus på forskningsverksamhet, förnybar energi och hållbara transporter. Energilösningarna, som ska vara innovativa, hållbara och kostnadseffektiva, ska stödja Science Village Scandinavias och Lunds kommuns vision för energi och transporter i Brunnshög. Ambitionen är att området ska bli en testbädd för utveckling av framtidens energilösningar för såväl kommersiella aktörer, kommun som akademi. Samarbetet, som inleddes sommaren 2013, ska också utmynna i förslag på hur man på ett innovativt och nytänkande sätt kan synliggöra de lösningar som kommer finnas i området. Även den överskottsenergi som skapas i de bägge forskningsanläggningarna ska tas omhand på ett så resursoch samhällsnyttigt sätt som möjligt. Det kan exempelvis vara genom att nyttja värmen i närliggande fastigheter eller för att skapa nya intressanta livsmiljöer för människor att leva och arbeta i. Kunskap om framtidens boende Tillsammans med hyresgästerna i huset Hållbarheten skapar E.ON framtidens boende. Här producerar de boende sin egen el. Dessutom styr de energianvändningen och provar vilka energilösningar som är mest effektiva. I Västra Hamnen i Malmö ligger huset Hållbarheten, som har ett av Sveriges mest avancerade system för att mäta och styra energianvändningen. Varje lägenhet har över 100 mätpunkter, som ständigt ger information om temperatur och elförbrukning. Hyresgästerna, sju testfamiljer som flyttade in år 2013, provar olika energilösningar för att hitta de som är mest effektiva och delar med sig av sina resultat och erfarenheter. På så sätt kan vi sedan använda de bästa lösningarna i andra bostäder. Syftet med Hållbarheten är att testa och utvärdera, under en period av tre år. Resultaten kommer att ge värdefull kunskap om hur framtidens boende ska se ut och hur vi kan anpassa smarta energilösningar även för befintliga bostäder. Hyresgästerna i Hållbarheten är med och formar framtidens boende. Slutsatserna av sina upplevelser och erfaren- 27

28 heter tillsammans med mätdata som samlas in av E.ON kommer att ligga till grund för framtida projekt och ny projektutveckling. Klimatsmarta lägenheter i Hyllie Roth Fastigheters hyreshus i Hyllie Malmös största utvecklingsområde är utrustat med ett av världens mest avancerade energisystem. I slutet av 2013 påbörjade hyresgästerna inflyttningen i de 53 lägenheterna som är utrustade med E.ONs smarta hem-system och som styrs via en ipod touch. Det smarta hem-systemet justerar och kontrollerar produktion och energianvändning. Varje hyresgäst kan via en display i hallen kontrollera sin egen energianvändning, i kronor. Hyresgästerna har möjlighet att teckna elavtal som är kopplade till spotpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool. Hyreshuset är anslutet till Malmös fjärrvärmesystem, samt är utrustat med solpaneler. Ackumulatorn för solpanelerna kan också laddas med värme från fjärrvärmenätet när det finns god tillgång till värme och priserna är låga, liksom molniga dagar då produktionen från solfångarna är låg. Fakta Cirka 200 grupper har guidats i visningslägenheten under Hållbarheten har haft besök av riks- och regional-, kommunalpolitiker, beslutsfattare, miljö-, teknik-, energiföretag och konsulter, befintliga och potentiella kunder, partners, byggoch fastighetsföretag, arkitekter, universitet teknik och arkitektur, Representanter från kommuner och näringsliv, internationella grupper, bland annat från Frankrike, Holland, Lettland, Danmark, Kina, Jordanien, Vietnamn, Japan, Tyskland, samt journalister, studenter, energirådgivare och interna medarbetare. Utmärkelser Huset Hållbarheten har även fått utmärkelser såsom Gröna Lansen, nominerats till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013 och varit med i artikelserien Årets byggnad 2013 i magasinet Byggindustrin. Hela byggnaden har möjlighet att optimera sitt energiflöde i förhållande till pris och produktion. Fastigheten har även två laddstolpar för elbilar. 28

29 Fortsatt samarbete med Chalmers År 2008 inledde E.ON och Chalmers Tekniska Högskola ett tioårigt samarbete med målet att stärka och utveckla utbildning och forskning inom energiområdet ur ett långsiktigt miljöperspektiv. 10 miljoner per år E.ON finansierar samarbetet med 10 miljoner kronor per år. De första fem åren har nu gått och ett antal projekt har avslutats eller är på väg att avslutas. Ett av projekten inom ramen för E.ON och Chalmers tioåriga forsknings- och utvecklingssamarbete handlar om allokering av vindkraftverk för att optimera energisystemet. Våra projekt Mesta möjliga vindkraft till minsta möjliga kostnad Var är det mest fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: att bygga vindkraftverk där det blåser mest eller där det redan finns ett utbyggt elnät? Forskare från Chalmers har studerat detta för att ta reda på var man kan placera vindkraft för att optimera Europas energisystem. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Vissa platser blåser det ju bra på, men där kanske inte finns tillräcklig kapacitet i elnäten, säger Jörgen Ransmark, som arbetar på Strategi & Analys på E.ON Sverige och har varit E.ONs kontaktperson i projektet. Andra platser har väl utbyggda elnät, men där kanske det inte blåser lika mycket. Utifrån dessa aspekter har forskarna gjort olika beräkningar, som visar var det är mest fördelaktigt att bygga vindkraftverk i Europa. Fördelaktigt i det här fallet betyder ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Forskningen stärker våra argument Med forskningen som stöd kan vi underbygga våra argument för att till exempel bygga ut elnäten i ett visst område, eller för att bygga bort flaskhalsar i överföringskapaciteten, menar Jörgen. Samhället strävar efter att öka andelen förnybar energi, men det räcker inte med att bara bygga där det blåser som mest elen måste kunna levereras också. Med vetenskapligt underbyggd forskning som denna, stärker vi vår argumentation för en utbyggnad av elnäten. Hushållens konsumtion och klimatpåverkan I framtidsscenarier och energisystemmodeller kopplade till samhällets klimatomställning, ligger ofta fokus på vilka teknologier som kommer att eller bör användas i energisystemet. Men minst lika viktigt för klimatpåverkan är hur konsumtionen utvecklas i takt med ökad tillväxt. Detta har en tvärvetenskaplig forskargrupp på Chalmers tagit fasta på och inom ramen för samarbetet med E.ON studerar och analyserar man hur hushållens konsumtion utvecklats över tid och vilken betydelse det fått för utsläppen av växthusgaser. Dessutom tittar man på vilka faktorer som påverkar den stora variationen i hushållens klimatpåverkan. Hållbar energianvändning krävs På E.ON arbetar vi med att utveckla lösningar för hur vi kan förse våra kunder med hållbar energi, säger David Lillienberg, Business Innovation. Men det räcker inte enbart med att hitta hållbara energilösningar, energin måste också användas på rätt sätt om klimatpåverkan ska minska. Hushållens konsumtionsmönster påverkar koldioxidutsläp- 29

30 pen och för E.ON är det väldigt intressant att, med hjälp av det här projektet, få svar på viktiga frågor som till exempel vilka faktorer det är som gör att vissa konsumenter har större klimatpåverkan än andra och hur utvecklingen sett ut historiskt. Projektet är nu inne på sluttampen och kommer att avslutas inom kort. Några resultat så här långt är att man konstaterat att utsläppen av växthusgaser från svenska hushålls konsumtion varit i stort sett oförändrade sedan början av nittiotalet, trots en kraftigt ökande konsumtion. Utsläppen har begränsats av en förbättrad energieffektivitet i varuproduktionen och av en viss förskjutning av konsumtionen mot varutyper med lägre utsläpp per spenderad krona. Ju högre inkomst, desto mer utsläpp Man har också konstaterat att inkomst är det som främst styr skillnaderna mellan hushållens utsläpp av växthusgaser. En procents högre konsumtion ger i genomsnitt 0,8 procent högre utsläpp av växthusgaser. Andra faktorer som förklarar variationen i växthusgasutsläpp är bostadstyp, avstånd till arbete, skola, affärer etc. Attityder till klimat och miljö har däremot mindre betydelse, intressant nog. Till grund för slutsatserna ligger befintlig statistik över hushållens konsumtion, som kombinerats med utsläppen för hundratals kategorier av varor och tjänster. Man har också genomfört en ny enkätundersökning av cirka hushåll i Västsverige. Nytt bäddmaterial i fluidiserad bädd förbättrar förbränningen i våra pannor Minskade utsläpp och högre verkningsgrad är det lovande resultatet från E.ONs och Chalmers gemensamma projekt kring ett nytt bäddmaterial i fluidiserad bädd. År 2014 påbörjades prov av det nya bäddmaterialet i en av fjärrvärmepannorna vid Händelöverket i Norrköping och resultatet är lovande. Effektivare förbränning och minskade utsläpp I en förbränningsprocess behövs bränsle och syre, förklarar Bengt-Åke Andersson, som leder teknikutvecklingsarbetet inom E.ON Värme. Men för att verkningsgraden, det vill säga hur mycket energi som tillgodogörs i förbränningen, ska bli så hög som möjligt krävs dessutom en effektiv blandning av bränsle- och syremolekylerna och jämn spridning av värmen i pannan samt rätt mängd syre. I större pannor används ofta en fluidiserad bädd av sand för att öka omblandningen och sprida värmen. Under ett av E.ONs och Chalmers projekt kring förgasning, föddes istället idén om att använda Ilmenit, som är ett annat mineral. Det nya bäddmaterialet testades i Chalmers testpanna och resultatet var mycket lovande, säger Bengt-Åke. Ilmenit är en metalloxid. Den bär alltså med sig syre, vilket ger en effektiv förbränning och gör att man inte behövde tillsätta lika mycket överskottsluft samtidigt som utsläppen av kolmonoxid och kväveoxid minskar. Det gör det möjligt att öka panneffekten, man kan alltså få ut fler MW från pannan. Kväveoxider (NOx) från förbränning är ett globalt miljöproblem eftersom de ger sura regn och bidrar till övergödningen i sjöar, vattendrag och hav. För att stimulera till minskade utsläpp finns i Sverige ett NOx-avgiftssystem, som hanteras av Naturvårdsverket. Det medför att det lönar sig att förbränna med låga NOx-utsläpp. Om vi kan få ner våra utsläpp av kväveoxider med hjälp av ett nytt bäddmaterial, skonar vi miljön och får betalt på samma gång, säger Bengt-Åke. Kan göra nytta även i andra anläggningar Det är inte bara i E.ONs anläggningar i Sverige som det här nya bäddmaterialet kan vara av intresse, även en del av E.ONs anläggningar utomlands använder fluidiserad bädd. I år fortsätter vi att använda bäddmaterialet i Chalmers panna för att undersöka dess egenskaper i pilotskala, säger Bengt-Åke. Nu fortsätter testerna i en av E.ON Värmes pannor i Norrköping. Därefter hoppas vi ha kommit så långt att även andra anläggningar i Sverige och utomlands kan dra nytta av våra erfarenheter. 30

31 Energirådgivning och support på dina villkor Våra kunder E.ON arbetar med energieffektivisering och hållbara energilösningar. Vi vill göra det lättare för dig som kund att ha kontroll över energiförbrukning och därmed kostnader. Energirådgivning En del i arbetet är att vi aktivt ringer till befintliga kunder i rådgivande syfte. Det handlar dels om samtal där vi resonerar om kundens nuvarande avtalssituation, och dels om samtal till kunder som är på väg att flytta. Urvalet för samtalen är baserat på avtalet kunden har med oss. Vi ringer upp cirka fyra månader innan avtalet går ut. Samtalet är rent rådgivande och utgår från kundens förutsättningar och situation vad gäller till exempel fakturor, miljöval och information. Kunden informeras tydligt om att det går att göra ett val direkt i samtalet. De kunder som vill vänta får ett nytt avtalsförslag i posten cirka 60 dagar innan det gamla går ut. Vi ringer också kunder i bra start -syfte. Det gäller alltså kunder som är på väg att flytta och som därför kan behöva rådgivning. Fler kunder gör ett miljöval Våra kunder väljer i större utsträckning att köpa förnybar el än tidigare, vilket kan ha sin förklaring i aktiv rådgivning, där vi pratar om elens ursprung och miljöpåverkan med våra kunder. I kundkontakten med privatpersoner är det viktigt att alltid fråga om kunden vill ha vattenkraft utan extra kostnad alternativt vindkraft mot ett litet tillägg. Våra kunder är också mer medvetna och engagerade i miljöfrågor, vilket bidragit till att antalet sålda avtal med förnybar el ökat de senaste åren, helt i linje med vår strategi, säger Anette Berander, chef Kundrelationer på E.ON Försäljning. Antal kunder 2013 Smartare energianvändning och minskade kostnader Vi ska se till att vi kan leverera marknadens bästa lösningar för smartare energianvändning. Men vi vill göra mer än så: genom klok rådgivning vill vi se till att våra kunder minskar sina energikostnader och samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle. 31

32 För de kunder som har gjort ett miljöval, genereras nästan inga utsläpp alls vid tillverkningen av deras specifika volym el. Om du inte gjort ett miljöval än, är utsläppen högre. Visserligen kommer elen som du får i dina uttag från en mix av olika energikällor, men när du gör ett miljöval garanterar vi en produktion av förnybar energi som motsvarar din förbrukning från just den källa du valt. Och ju fler som väljer förnybar energi, desto mindre blir vi beroende av icke-förnybara energikällor som kol och olja. Varifrån kommer elen? Fakturan visar ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera om sin produktionsmix och på så sätt visa varifrån elen kommer och vilken miljöpåverkan den har. Det tycker vi på E.ON är bra eftersom du som kund då kan se hur din energi produceras och kanske också ger dig motivation att göra ett aktivt miljöval om du inte redan har gjort det. Därför kommer du framöver att få den här informationen i samband med dina fakturor. All information finns även på eon.se. Varför ursprungsmärker vi elen? Ursprungsmärkning hjälper dig att se var elen kommer ifrån, så att du kan vara säker på att du verkligen får el från förnybar energi när du gör ett miljöval. Det ställer högre krav på oss och det gillar vi. Därför är ursprungsmärkning viktigt och ett steg på vägen till att skapa ett mer hållbart samhälle, tillsammans. Det beror alltså sedan helt på dig vilken el som säljs väljer du exempelvis att köpa el från vindkraft köper din elleverantör in ursprungsgarantier för vindkraftsel som motsvarar din konsumtion. Det gör att efterfrågan ökar på just el från vindkraft vilket i sin tur innebär att efterfrågan på källor med större miljöpåverkan (olja, kol) minskar. Andel förnybar el privat Våra kunder väljer i större utsträckning att köpa förnybar el än tidigare. För de kunder som har gjort ett miljöval, genereras nästan inga utsläpp alls vid tillverkningen av deras specifika volym el. År 2012 var andelen 31,5 procent genom Vattenkraftslöftet som nu är avskaffat men som då resulterade i att privatkunder automatiskt fick vatten gratis. Visa alla nyckeltal Om du gjort ett miljöval köper du bara el från förnybara källor. Det innebär att de utsläpp som din elförbrukning genererar, är nästan noll. Om du inte gjort ett miljöval än, är utsläppen högre. Visserligen kommer elen som du får i dina uttag från en mix av olika energikällor, men när du gör ett miljöval garanterar vi en produktion av förnybar energi som motsvarar din förbrukning från just den källa du valt. Och ju fler som väljer förnybar energi, desto mindre blir vi beroende av icke-förnybara energikällor som kol och olja. Ursprungsgarantier, vad är det? Ursprungsgarantier ska garantera varifrån elen kommer och kan utfärdas för alla typer av elproduktion (oavsett om det handlar om exempelvis vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller energi från fossila bränslen). Den som producerar elen får en garanti av staten för varje producerad megawatttimme (MWh) el denna garanti visar vilken typ av energikälla som elen kommer från. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna på en öppen marknad. Den köps sedan av en elleverantör som vill sälja den typ av el som producenten producerar. När elleverantören sedan har sålt elen till sina kunder annulleras ursprungsgarantierna. Detta säkerställer att mängden såld el motsvarar mängden producerad el. Andel förnybar el företag Diagrammet visar hur stor andel ursprungsmärkt förnybar el vi sålde till företagskunder Att göra ett miljöval innebär att vi garanterar att det produceras lika mycket el som kunden förbrukar från just den källa kunden valt. År 2012 var andelen 15%. Visa alla nyckeltal 32

33 Kundsupport Att möta kunderna där de finns är viktigt för oss. Det handlar om öppenhet och att vara tillgänglig. Inte bara ibland utan alltid! Och i många olika kanaler. Support på dina villkor För att förbättra vår kundsupport har vi infört en rad förbättringar under de senaste åren. Ett exempel är Fritt tal, en tjänst som gör att när du som kund ringer oss så kopplas du rätt redan från början och får hjälp av en handläggare med rätt kompetens, utan att behöva kopplas runt. Fritt tal innebär att du muntligt kan berätta vilket ärende du har. Systemet identifierar med hjälp av en ordbank med fraser och nyckelord vilket ärende du har och kopplar därefter samtalet till rätt handläggare. Alltså rätt kompetens till rätt kund vid rätt tillfälle. Inloggningen till Mina Sidor har blivit enklare. Istället för att logga in med pinkod och lösenord kan du nu välja om du vill logga in med personnummer, kundnummer eller via Facebook. Du kan även kontakta kundsupport på E.ON Sveriges Facebooksida, du har alltid ett svar inom 24 timmar! Vi har startat ett chatt där du varje dag kan du prata med kundtjänst mellan Kundombudsmannen finns för dig Vår målsättning är att i kundens ögon vara ledande bland Kundombudsmän genom öppenhet, tillgänglighet och personligt agerande. Du är alltid välkommen till Kundombudsmannen med dina frågor, synpunkter eller klagomål så att vi kan hjälpa dig vidare på bästa sätt. Samtidigt sträcker sig vårt uppdrag längre än att hjälpa dig här och nu. Vi ska arbeta för att E.ON hela tiden förbättrar sin verksamhet i stort och smått så att vi lever upp till våra kunders förväntningar. Under 2013 hanterade Kundombudsmannen kontakter med våra kunder. Våra projekt Nya rutiner med god effekt Antalet ansökningar om betalningsföreläggande som E.ON lämnar in till Kronofogden har minskat med 53 procent på två år. År 2010 började vi samarbeta med Kronofogden i ett projekt för att se över kravhanteringsrutinerna. De nya rutinerna har haft god effekt och allt färre kunder får problem. Antalet ansökningar har minskat från stycken år 2011 till år Det ska ställas i relation till att antalet kunder är en dryg miljon. Påminnelse sparar pengar För kunden är det bra att fångas upp tidigt. Det minskar kostnaden då varje nytt steg i kravkedjan innebär att nya avgifter tillkommer. En obetald faktura kunde tidigare gå vidare till inkasso utan påminnelse. Idag får alla kunder en påminnelse. Hjälp att hitta lösningar Den kund som har svårt att betala räkningen ringer vår vanliga kundservice. Förutom att få hjälp med att skapa en avbetalningsplan kan kunden även få hjälp av kundrådgivare att se hur kostnaderna kan sänkas. 33

34 Kundrådgivarna är mycket duktiga på att diskutera lösningar för att kunden inte ska behöva sitta i samma situation även nästa månad. Elkostnaden kan till exempel minskas med rätt avtalstyp och säkringsstorlek, förklarar Mikael Bladh på E.ON Kundsupport. Vi slår oss inte till ro med detta utan arbetar vidare med att utveckla våra rutiner. E.ON genomför en pilotstudie tillsammans med vårt inkassobolag som ska pågå fram till mars Nyheten här är att vi anpassar kravprocessen fler till olika kundsegment och till exempel ringer upp vissa kunder för att påminna dem. Fakta skuldsättning Skuldsättningen är ett aktuellt ämne. I den statliga utredningen Överskuldsättning i kreditsamhället från 2013 undersöker utredaren Anna Hedborg med vilka åtgärder överskuldsättning kan motverkas. Antalet personer som blir registrerade hos Kronfogden ökar varje år. I bakgrundsmaterialet står det att personer har registrerats år Året innan var det Jämför detta med personer år E.ON arbetar för att motverka detta problem. Vårt arbete har uppmärksammats och använts som underlag till den ovan nämnda utredningen. Alla kan någon gång ha problem att betala sin elräkning. Antal samtal 2013 Betalningsföreläggande Vi besvarade 90,2 % av de inkomna samtalen år (9,79 %) lade på luren innan vi svarade. Totalt antal samtal Antalet ansökningar om betalningsföreläggande som E.ON lämnar in till Kronofogden har minskat med 53 procent på två år. Visa alla nyckeltal 34

35 Kundnöjdhet Aktiv kundbearbetning har gett resultat inte sedan mätningarna inleddes har E.ON tappat så få kunder som nu. År 2013 landade churn rate på 10,3 procent. Churnen, antalet tappade kunder när det gäller privatkunder samt små och medelstora företag, är lägre än marknadens. Det betyder att E.ON lyckas bättre än genomsnittet med att behålla sina kunder. SKI visar att förtroendet för energibranschen ökar Vi vet att vi har långt kvar, och mycket arbete framför oss. Energibranschen är en bransch som kämpar med lågt förtroende hos kunderna. Men energibranschen uppvisar en positiv trend, kunderna inom elhandel, elnät och fjärrvärme har blivit allt nöjdare de senaste åren. Fakturorna som länge ansetts vara en utmaning att förstå upplevs som allt mer tydliga och tillförlitliga för varje år. Positiva upplevelser av produkter och service gör att kunderna känner att de får mer för sina pengar. Kundnöjdhet privat elhandel 2013 Utöver ökad kundnöjdhet har även det generella förtroendet för branschen stärkts. Ett område som aktörerna i branschen kan förbättra sig inom är att tydligare informera kunderna om verksamheten i stort. Kunder som känner sig välinformerade har en mer positiv syn på varumärket och är mer benägna att rekommendera sitt elhandelsföretag till andra. Siffror enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), ett system som används för att samla in och analysera hur kunder upplever leverantörer, produkter och tjänster. E.ON backade något i SKI:s mätningar år 2013 jämfört med 2012 men visar fortfarande på en positiv trend jämfört med 2011-års mätning. För ett år sedan kände endast 11 procent av de tillfrågade elhandelskunderna ett högt förtroende för energibranschen, denna siffra ökade år 2013 till 23 procent. SKI står för Svenskt Kvalitetsindex, ett system som används för att samla in och analysera hur kunder upplever leverantörer, produkter och tjänster. E.ON backade dock något i SKI:s mätningar år 2013 jämfört med 2012 men visar fortfarande på en positiv trend jämfört med 2011-års mätning. 35

36 Energieffektivisering Om vi gör elen synlig kanske vi kan göra det lättare för användaren att minska sin förbrukning. E-prize pris för smarta energilösningar E-Prize är ett pris för smarta energilösningar och är ett samarbete mellan E.ON och Veckans Affärer. Det är näringslivets mest prestigefulla energipris och belönar små och stora företag i Sverige, som på ett innovativt och effektivt sätt arbetar för att spara energi. År 2013 var första gången man också utsåg Sveriges energismartaste person inom ramen för tävlingen. Totalt kämpade personer om titeln Sveriges energismartaste person. Tävlingen går ut på att konkret beskriva hur man har gått tillväga för att minska den totala energiförbrukningen i hushållet. Priset delas ut till den privatperson som på ett inspirerande, kul och klurigt sätt tagit energieffektivisering på allvar. Den person som vann 2013 års pris värmeåtervinner bland annat sitt eget duschvatten så att var tredje dusch blir gratis. sparade i genomsnitt 14,88 procent, bidrog till ett mer hållbart samhälle och fick samtidigt mer pengar i plånboken. 100Koll Nu kan vi göra skillnad. På allvar. Allt startade med energisparexperimentet. Visualisering kan påverka vårt beteende. Sveriges största energisparexperiment gav insikterna som lagt grunden för kampanjen 100Koll. 100Koll är inte bara en smart elmätare. Den är också en plattform du kan bygga ut med flera smartplugs som hjälper dig att övervaka och styra ditt hem. E-prize instiftades år 2012 och syftet med E-Prize är att flera svenska privatpersoner ska få upp ögonen för vinsterna med att energieffektivisera såväl ekonomiska som miljömässiga. Sveriges största energisparexperiment Vi tänkte så här: Om vi gör elen synlig kanske vi kan göra det lättare för användaren att minska sin förbrukning. Det var så Sveriges största energiexperiment startade våren Drygt hushåll från hela landet fick en mätdosa med display (100Koll) som i realtid visade hur mycket el de förbrukade. Och experimentdeltagarna visade att vi tänkt rätt: när experimentet avslutades i januari 2013 hade majoriteten av deltagarna gjort en besparing på i genomsnitt 8,14 procent, 22 procent av deltagarna nådde sina mål och 36

37 Energieffektivisering i fokus när gårdar tävlar i TV E.ON blev sommaren 2013 sponsor till TV4s satsning Sveriges skönaste gårdar. Programserien är en svensk idé där olika gårdar tävlar i matlagning. Utöver matlagning görs en bedömning av gårdens energieffektivisering, miljö- och hållbarhetsarbete samt ekonomin. Gårdarna får hjälp av en välkänd kock att förfina både produkten och maträtten. En jury bedömer sedan produkterna och maträtterna och en vinnare utses. E.ONs roll i programmet har varit att vara energiexpert och har besökt alla deltagande gårdar inför inspelning och genomfört en energikartläggning, vilken varit ett underlag till jurybedömningen. E.ON har bland annat tittat på vilka energilösningar de har på gården. Att få synas i TV4 och prata om hur energi bäst gör nytta har varit en fantastisk möjlighet för oss att visa vad E.ON står för, säger varumärkeschef Stina Liljekvist. E.ON var med i tre säsonger av programserien. Våra projekt Trendbrott: Svenskarna sparar el för miljöns skull, inte plånbokens För första gången anser mer än hälften av svenska folket att det är omsorg om vår miljö, framför sparade kronor, som gör att de vill minska sin elförbrukning. Det visar en omfattande undersökning från SIFO som kartlagt svenskarnas attityd till sin elförbrukning. Kartläggningen visar också att vi vill vara effektiva och att all el ska göra nytta, men vi har svårt att göra någonting åt det. Närmare 80 procent av svenskarna uppger att de tycker att det är viktigt att ha koll på sin energiförbrukning. Trots det säger sju av tio att de tror sig förbruka el i onödan. Undersökningen är genomförd av SIFO på uppdrag av E.ON, som under flera år kartlagt svenskarnas attityd till sin elkonsumtion. Vi ser ett stort trendbrott i attityden till energieffektivisering. Vi vill helt enkelt i första hand minska vår elförbrukning för att värna om miljön. Människor vill dra sitt strå till stacken för att skapa ett hållbart samhälle, säger Karin Jarl Månsson, VD för E.ON Försäljning Sverige. En liknande beteendeförändring i vardagslivet gjorde svenskarna när vi tog ansvar för sopsortering och återvinning. Kraftig förändring i opinionen på bara tre år År 2011 svarade 38 procent att miljön var viktigast, år 2012 var siffran 40 procent och 2013 uppgav hela 51 procent att miljön är ett viktigare incitament än pengarna för att minska elförbrukningen. Kvinnor sätter miljön i första rummet i större utsträckning än män. 59 procent av kvinnorna säger att miljön är viktigast när man vill minska elförbrukningen medan motsvarande siffra för män är 42 procent. Även runt om i landet finns stora skillnader i attityder. Mest miljömotiverade är boende i Stockholmsområdet, medan Sydsverige i högst utsträckning ser pengarna som största anledning att spara el. Om undersökningen Undersökningen är genomförd av SIFO mellan 9 18 januari Undersökningen, som är riksrepresentativ, bygger på telefonintervjuer med 2000 respondenter i åldern 15 och uppåt med jämn fördelning mellan män och kvinnor. 37

38 När stormar kommer strömlöst 2013 Avbrottskartan, informationskontor, sms, eon.se, facebook, lokalradio, podradio, tidningar. E.ON utnyttjade alla möjligheter för att informera kunderna när stormarna drog fram över Sverige hösten Fyra stormar på sju veckor Under loppet av sju veckor inträffade fyra stormar. När Simone, den första stormen, drog fram var som mest kunder strömlösa. Hilde, Sven och Ivar förde med sig ungefär strömlösa kunder var. När stormen kommer vill kunderna såklart veta när strömmen kommer tillbaka, men initialt kan vi bara ge övergripande svar såsom hur omfattande stormen är och hur det ser ut där den dragit fram. När läget tillåter att våra helikoptrar och montörer inspekterar ledningarna kan vi ge mer exakta besked. Säkerheten kommer alltid först! Kunderna har oftast förståelse för att det tar tid, så länge vi finns som stöd och förser dem med information, berättar Elma Vidjen, projektledare för Elnät. Vi vet också att många kunder följer avbrotten på olika nyhetssajter, därför har vi tagit fram en funktion som är särskilt utformad för nyhetsbevakning, där nättidningar kan kopiera in kartan live i sin egen sajt. På detta sätt uppdateras informationen i realtid även i tidningens nätupplagor. Sedan 2006 har E.ON vädersäkrat drygt kilometer av vårt elnät för att göra det mer strömsäkert. Den viktigaste informationskanalen är Avbrottskartan på eon.se som uppdateras löpande med prognostider om när strömmen förväntas vara tillbaka. Avbrottskarta Redan 2005 lanserade E.ON sin första avbrottskarta på webben. Sedan dess har flera versioner släppts och strax före 2013 lanserades en ny mobilanpassad version. I mobilen, och på webben, kan kunden följa vårt arbete i bilder och filmer och även se hur många som har fått strömmen tillbaka, en uppgift som inte har funnits tidigare. Kartan innehåller även historik i diagramform, vilket gör det möjligt att följa en storms framfart över landet. Visa alla nyckeltal 38

39 Medarbetare Vår medarbetare har en nyckelroll i verksamheten och är företagets viktigaste tillgång. Engagerade medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. Personalnöjdhet Medarbetare i E.ON Sverige omfattas av vår policy för löner, belöningar och förmåner. Policyn gäller alla anställda, vilket är viktigt. Inte bara ur rättvisesynpunkt, utan också för att främja den interna rörligheten och skapa tydlighet för vilka regler som gäller för lönesättning, belönings- och förmånsfrågor. E.ON ska vara ett företag som attraherar och behåller kvalificerade och lojala medarbetare. Fast lön efter ansvar och prestation E.ON Sverige tillämpar individuell lönesättning. Det innebär att lönen och löneutvecklingen är individuell och differentierad. Arbetsuppgifter som ställer höga krav på självständighet, ekonomiskt ansvar, ledarskap, initiativförmåga, kreativitet, specialistkompetens med mera ska premieras med en högre lön. Incitamentsprogram Incitament är en belöning där medarbetaren utifrån uppsatta mål ges utökad möjlighet att själv påverka sin totala lön. Incitamentsprogrammet omfattar samtliga medarbetare och består alltid av tre mål: Gemensamt mål för E.ON Sverige-koncernen Gemensamt mål för affärsområdet, dotterbolaget eller enheten Individuella mål Förmåner Med förmåner avses tillgång till tjänster och produkter som skapar mervärde för medarbetaren, utöver lön och andra ersättningar. Hos E.ON Sverige har vi samlat alla koncerngemensamma förmåner på ett ställe. Vi kallar det Plusvalet. Avsikten med de koncerngemensamma förmånerna är att erbjuda attraktiva mervärden till alla medarbetare, oavsett livssituation och intresse. Plusvalet erbjuder både skattepliktiga och skattefria förmåner. I det valbara utbudet ingår bland annat: Språkkurser Förstärkt ersättning vid föräldraledighet Friskvårdsbidrag Försäkringar Fri sjukvård och mediciner, upp till högkostnadsskyddet Ersättning till tandvård och glasögon E.ON Årets Karriärföretag 2013 utsågs E.ON till ett av Årets Karriärföretag har vi åter förärats denna titel! Dagens Industri har undersökt 300 bolag och 100 av dessa har genom sitt employer brand, ett genuint engagemang i sina medarbetare och unika karriärmöjligheter utsetts till landets bästa arbetsgivare för personer i karriären. E.ON är ett av dessa bolag! 39

40 Vår uppförandekod Som ett betydelsefullt led i det viktiga arbetet att etablera en sund företagskultur har vi inom E.ON-koncernen sedan ett flertal år en så kallad uppförandekod (Code of Conduct). Vår uppförandekod innehåller de huvudsakliga principerna och reglerna för lagenligt och ansvarsfullt uppförande. E.ON Vision Till exempel accepterar vi inte någon form av korruption och är därför försiktiga med att ge eller ta emot gåvor. Den ger oss på så sätt riktlinjer som vi måste efterleva i kontakter med myndigheter, kunder, leverantörer och andra intressenter och ska användas som riktmärke för våra handlingar i vårt dagliga arbete. Antal anställda 2013 Könsfördelning 2013 Siffrorna omfattar anställda i samtliga bolag i E.ON i Norden (Sverige och Danmark) per den 31 december Visa alla nyckeltal Statistiken omfattar anställda i samtliga bolag i E.ON i Norden. Visa alla nyckeltal 40

41 Arbetsvillkor Omorganisation för en modern och effektiv verksamhet För ett par år sedan startade E.ON 2.0 i syfte att modernisera och effektivisera E.ONs verksamhet, både globalt och i Sverige. För att bättre möta omvärldens krav har administrativa funktioner samordnats och arbetssätten likriktats inom hela koncernen. Samtidigt startade arbetet med att bygga upp en verksamhet för att stötta, lotsa och rusta de personer som sades upp och ge dem en bra chans på arbetsmarknaden. Omställningspaketet som pågår fram till årsskiftet 2014/2015 då E.ON 2.0 ska vara klart, består av två delar: ett riktat mot chefer och ett mot berörda medarbetare. Cheferna har utbildats för att vara förberedda på vad som händer i en organisation som förändras. Det kan till exempel handla om hur man säger upp en medarbetare och hur de som är kvar påverkas. Trygghetsrådet och andra aktörer är inkopplade för att erbjuda aktiviteter som hjälper medarbetarna till nytt jobb. Aktiviteter som genomförts i E.ONs regi är utbildningar i att skriva CV, söka jobb i sociala medier, förberedelse inför anställningsintervju, workshops i att presentera sig själv, intervju med rekryteringsföretag med feedback på intervjun, samarbete med Almi för dem som funderar på att starta eget företag, med mera. Snabb lösning för de flesta Då antalet uppsagda på grund av övertalighet var som störst, arrangerades aktiviteter löpande under en längre period. Företaget erbjöd också lösningar som Karriärvalssamtal, Personlig jobbcoach, Val 60, avgångspension och ålderspension.totalt lämnade 146 personer E.ON Sverige till följd av effektiviseringsprogrammet år I början av 2014 hade 80 procent av dessa personer funnit ny sysselsättning. Ett intensivt arbete genomfördes 2013 för att stötta de E.ON-medarbetare som blivit uppsagda på grund av omorganisationen E.ON 2.0. Bland annat annonserade vi medarbetare med spetskompetens inom ekonomi och finans i Sydsvenskan. 41

42 Hälsa och säkerhet E.ON strävar efter att skapa en arbetsmiljö som säkerställer hälsa och säkerhet för alla i vår verksamhet. Vi arbetar med förebyggande hälsoarbete och har som mål att senast år 2015 ska vi ha halverat antalet olyckor med personskador. Vi tror på förebyggande hälsoarbete Psykisk ohälsa en växande orsak till sjukskrivning på arbetsplatser i Sverige. Kraven och stressen har ökat i samhället och inte sällan kommer psykisk ohälsa som en följd av detta. Som arbetsgivare har vi en viktig roll när det gäller att öka kunskapen, förändra attityder och krossa tabun som finns kring psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst och det är viktigt att våra medarbetare känner att de får ett bra stöd av sin chef och sina kollegor. Vi på E.ON tror på det förebyggande hälsoarbetet och vi tror att tidiga insatser är en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron och förebygga ohälsa. Vi vet att vägen tillbaka till arbetslivet blir svårare, ju längre tiden går. Ett företags viktigaste resurs är medarbetarna och vi på E.ON vill att våra medarbetare ska må bra på arbetet. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en bra arbetsmiljö där alla trivs och känner att bidrar efter sina egna förutsättningar. Finns det plåster för psykisk ohälsa? Under 2013 deltog E.ON i ett projekt med (H)järnkoll, näringsliv, arbetsmiljöexperter samt privatpersoner, för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Resultatet blev en prototyp för en ny förbandslåda som hanterar både psykisk och fysisk hälsa. Under två månader testade vi om lådan var ett bra verktyg för att fånga upp psykosociala besvär så som utbrändhet, depression och ångest, innan de leder till sjukskrivning. Under 2014 kommer resultatet av insatsen att utvärderas, men vi kan redan nu säga att lådan väckte engagemang och intresse, såväl internt som externt. Många tyckte att lådan bidragit till att man börjat prata om psykisk ohälsa mer öppet på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis jättepositivt. Det är fortfarande så att just psykisk ohälsa är förknippat med många tabun, men jag tror att den här satsningen är ett bra steg mot avdramatisering av frågan. Det borde vara lika självklart att prata om den psykiska ohälsan som den fysiska. Vi är kropp och själ och ibland är det inte konstigare än att själen behöver ett plåster, säger Irma Felic, H&S Coordinator Health and Rehab. Sjukfrånvaro 2013 Procentsatserna utgör andelen sjukfrånvaro av planerad arbetstid. Siffran gäller för de bolag som ingår i RU Sweden. 42

43 Safety F1RST Säkerhetsfrågorna allt viktigare Säkerhetsfrågor har stor betydelse för E.ON Sveriges verksamhet. Vi arbetar proaktivt med dessa frågor för att kunna ge våra medarbetare en säker och trygg arbetsplats. Vi har som mål att senast år 2015 ska E.ON Sverige ha halverat antalet olyckor med personskador. För att nå detta tuffa mål genomförs en satsning som getts namnet Safety F1RST. Det är viktigt att förändra hela den interna kulturen när det gäller hälsa och säkerhet, säger Per-Åke Albinsson, HSSE Safety Specialist. Medvetenheten är inte på en önskad nivå. Säkerhetskulturfrågorna måste få ta större plats, belysas mer. Det borde vara lika självklart att prata om den psykiska ohälsan som den fysiska. Vi är kropp och själ och ibland är det inte konstigare än att själen behöver ett plåster. Irma Felic Coordinator Health and Rehab Vi arbetar med att förbättra kraven och rutinerna för arbeten med till exempel fallrisker, elrisker och liknande. Vi vill också bli bättre på att dra lärdom av riskobservationer och de olyckor och tillbud som sker. Det är ett pågående arbete, och vi hoppas att vi dragit sådana lärdomar av den tragiska dödsolyckan på kraftvärmeanläggningen i Händelö år 2011 att vi kan undvika att det händer igen. Olyckor med personskada (TRIF) 2013 Vi vill också bli bättre på att dra lärdom av riskobservationer och de olyckor och tillbud som sker. Det är ett pågående arbete, och vi hoppas att vi dragit lärdomar av den tragiska dödsolyckan i samband med ett underhållsarbete utanför Halmstad i juni då en montör föll till marken från en 20 meter hög ledningsstolpe och avled av sina skador. En intern utredning tillsattes för att genomlysa vad som inträffat i syfte att förhindra liknande olyckor i framtiden Policy Hälsa & säkerhet E.ON är en ansvarfull organisation som strävar efter att skapa en arbetsmiljö som säkerställer hälsa och säkerhet för alla i vår verksamhet. Vi gör säkerhet till en självklar del av allt vi företar oss. Satsningen Safety F1RST påbörjades i slutet av år 2010 och bygger på tre grundregler: Vi bryr oss om våra kollegor Vi avbryter arbete som utgör fara Vi lär oss av våra tillbud och misstag Förklaring: TRIF, Total Reportable Incidents Frequency, är ett mått som utgörs av summan av olycksfall/arbetssjukdomar per 1 miljon arbetade timmar. I måttets beräkning ingår dödsfall, permanent total invaliditet, frånvaro mer än en dag (LTI), behov av begränsat arbete eller behov av medicinsk behandling. Gäller anställda, inhyrda och entreprenörer för alla E.ON-bolag i Sverige och Danmark. 43

44 Mångfald och jämställdhet Andelen kvinnor bland E.ONs högsta chefer har mer än fördubblats de senaste åren. Vi jobbar medvetet med att få in fler personer med utländsk bakgrund i bolaget. Vi har kommit en bit på väg men än är vi inte nöjda. Ett medvetet mångfaldsarbete På E.ON har alla människor lika värde oavsett kön, ålder, etnisk-, kulturell-, social-, utbildnings-, eller ekonomisk bakgrund, religion, tro eller avsaknad av tro, sexuell läggning samt fysiska och psykiska funktionshinder. E.ONs uppfattning är att mångfald innefattar även individens erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation. E.ON anser att en jämställd arbetsplats rik på mångfald tillför kreativitet, innovation, och dynamik vilket skapar mervärde till organisationen. Våra medarbetare ska fullt ut spegla den omvärld vi verkar i och de olikheter som finns bland våra kunder. Det är i hög grad ett medvetet mångfaldsarbete som gör att vi haft en positiv utveckling så här långt. Men det finns ingen anledning att vara nöjd. Vi har exempelvis fortfarande för få med utländsk bakgrund på olika nivåer i vår firma, fortsätter Jonas Abrahamsson. Nationell matchning Projektet Nationell matchning arbetar för att fler personer med utländsk bakgrund ska få arbete i Sverige som motsvarar deras kunskaper. Under några veckor förra året fick arbetssökande via Yrkeskompetensbedömning (YKB) testa sina yrkeskunskaper på en arbetsplats, samtidigt som de fick inblick in det svenska arbetslivet och en aktuell referens. Med 37,5 procent kvinnor i företagsledningen är E.ON Sveriges ledningsgrupp något av ett unikum bland svenska storbolag. Dessutom har andelen kvinnliga chefer inom RU Sweden ökat till 35,2 procent. Målet är 36 procent senast år Jag har en stark övertygelse om att mångfald är avgörande för ett företags utveckling, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef för E.ON i Sverige. Det är uppenbart att varje team som karaktäriseras av mångfald och olikheter har bättre förutsättningar vad gäller kreativitet och innovationskraft och att skapa varaktig lönsamhetstillväxt. Därför har vi också ett uttalat mål vid rekryteringar: en av tre av slutkandidaterna ska vara av det underrepresenterade könet. Martin Lindholm arbetar tillsammans med Naser Nakhodchi, elingenjör från Iran med erfarenhet från energibranschen. Naser Nakhodchi deltar i projektet Nationell matchning, ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och E.ON, där arbetsförmedlingen matchar kompetens som finns hos utländska akademiker med de behov som finns på arbetsmarknaden. 44

45 Vi hade tio personer via nationell matchning inne under förra året, 4 av dessa vet vi har gått vidare i jobb, antingen inom E.ON eller fått andra anställningar. Några har även fått förlängt sina praktikplatser hos oss, berättar Liselotte Andersson, ansvarig för Employer Branding & Diversity på E.ON i Sverige. Nationell matchning är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, ett antal kommuner och Kungliga Tekniska Högskoklan inom området integration och arbetsmarknad. Projektet finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och arbetar med privata och offentliga arbetsgivare över hela landet, och riktar sig främst till företag och regioner med brist på kompetent arbetskraft. Våra projekt Nya perspektiv när flera kulturer möts Olikheter skapar dynamik något som stimulerar affärerna och berikar arbetsmiljön. Detta har Martin Lindholm och Naser Nakhodchi på E.ON Wind goda erfarenheter av. För att lyckas med de klimat- och tillväxtmål som E.ON och regering satt, måste vi öka effektiviteten i våra vindkraftverk och minska kostnader vid konstruktion och installation, menar Martin, ansvarig för Technology & Innovation på E.ON Wind. Det kräver att vi stretchar tankarna, tar de stora kliven och hittar möjligheterna. Inom energi är vind en ny bransch, tekniken är omogen och det finns stor potential till förbättring. Utmaning att komma in på svensk arbetsmarknad För Naser Nakhodchi och andra utländska akademiker kan det vara svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Naser sökte drygt 150 jobb, blev kallad till flera intervjuer, men fick aldrig napp. Utan referenser, kontakter och språkkunskaper är det svårt. Det var genom projektet Nationell matchning som det vände, säger Naser som menar att detta är drömjobbet för en ingenjör. Framförallt har jag fått större kunskap om vindkraftutveckling, men också värdefulla erfarenheter av svensk företagskultur. Han berättar också om E.ONs smidiga arbetssätt. Hur effektivt det blir när man kan gå direkt till sin chef utan omvägar. I Iran går man till ett sekretariat och anhåller om att få tala med sin chef. Här kan jag gå direkt till chefen och knacka på. Och att Martin knackar på innan han går in; det tog ett tag att vänja sig vid. Jämfört med Iran har E.ON en platt organisationsstruktur, som tar bort många barriärer. Men Naser nämner en personalförmån från Iran som ger positiv effekt på klimatet. Större företag arrangerar gratis transporter till sina anställda till och från arbetsplatsen. Ett sätt att minska luftföroreningar för hårt belastade städer som Teheran och Mashhad, näst största staden i Iran, där Naser närmast kommer ifrån. Mångkultur vägen framåt Jag ser mångfald som vägen framåt. Och det är inget nytt för oss på E.ON Wind. Vi har många medarbetare från olika länder och kulturer, säger Martin. Och språket är inget problem, här talar vi mer engelska än svenska med varandra. Naser och jag har lärt känna varandra och vi har fått förståelse för varandras kulturer. Olikheter skapar dynamik, något som stimulerat affärerna, men också berikat mig som människa, betonar Martin. Vår mångfalds- och likabehandlingspolicy Mänskliga olikheter kan utgöras av kön, etnisk härkomst, ålder, handikapp, religion och sexuell läggning, men också av erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation. Allt detta skapar en dynamisk mångfald som tillför nya idéer, perspektiv och olika beteende och arbetssätt. Det är denna mångfald som utgör den samlade kompetensen vilken skall ses som en strategisk tillgång i koncernens affärsutveckling. Kvinnliga chefer 2013 Kulturskillnader i arbetssätt Naser berättar om flera kulturskillnader. I Iran kan det ta lång tid från anställning till skarpa arbetsuppgifter. Här fick jag snabbt egna projekt. Martin är välorganiserad, har gett mig bra handledning och stort förtroende, säger Naser. Just nu administrerar jag ett samverkansprogram med Energimyndigheten och Elforsk som syftar till att stärka vindkraftskunnandet på lång sikt liksom vindkraftens roll i ett väl fungerande kraftsystem. Statistiken omfattar andelen kvinnliga chefer inom RU Sweden. Målet är 36% senast år Visa alla nyckeltal 45

46 Ansvarsfulla inköp Leverantörer & partners Varje år upphandlar och köper E.ON-koncernen produkter och tjänster från tusentals leverantörer. Det rör sig allt ifrån kontorsmaterial till bränslet för kärnkraftverk. Att ta ansvar för våra inköp är viktigt för oss både i stort och smått. Företagsansvar genom hela leverantörskedjan Det är vårt ansvar att säkerställa att varken människa eller miljö kommer till skada på grund av den verksamhet vi bedriver eller vilka produkter och tjänster vi använder. Därför ställer vi sociala, ekonomiska, kvalitets- och miljömässiga krav genom hela leverantörskedjan. Tre principer för ansvarsfulla inköp E.ON har en policy för ansvarsfulla inköp som är baserad på FNs Global Compacts tio principer. Inköpspolicyn fokuserar på tre områden: Att respektera de mänskliga rättigheterna och säkerställa goda arbets förhållanden Att minimera verksamhetens inverkan på miljön. Att upprätthålla en hög standard gällande etik och företagsintegritet. Leverantörsdokument läs vår Responsible Procurement Policy Vår inköpspolicy Inköp Nordic ska aktivt medverka till verksamhetens lönsamhet genom professionella inköp som leder till lägsta möjliga totalkostnad, rätt kvalitet och leveransprestanda. Inköp Nordic äger och driver utvecklingen av inköpsverksamheten genom samordning av målsättningar, metoder och kompetens. Inköp Nordic värnar om E.ONs varumärke, genom objektivitet, professionell upphandling och goda relationer med leverantörer. Inköp Nordic stödjer och bidrar till vidareutveckling av E.ONs globala inköpsverksamhet. Säker prekvalificering Vi använder oss av ett systematiskt arbetssätt för att prekvalificera våra leverantörer. Via leverantörsregistret Sellihca kan vi på ett enkelt sätt söka fram leverantörer som har accepterat E.ONs hållbarhetskrav och genomgått vår riskbedömning. Sellihca drivs av Achilles på uppdrag av nordiska energi-/försörjningssektorbolag. Vårt mål är att alla leverantörer som vi har avtal med ska finnas registrerade här, och att alla strategiskt viktiga leverantörer ska prekvalificeras. Av de 200 leverantörer som stod för 80 procent av vår inköpsvolym exklusive bränsleinköp 2012 är idag majoriteten registrerade i Sellihca. Resten har erhållit, eller kommer att erhålla, en inbjudan. Riskbedömning E.ON använder leverantörsdatabasen för att systematiskt riskbedöma leverantörer. Då en upphandling överstiger 50 miljoner kronor ansvarar inköparen för att en riskbedöm- 46

47 ning utförs på den leverantör som avtal ska tecknas med. Detta görs utifrån fyra riskdimensioner finans, marknad, prestation samt hållbarhetsfrågor. Fördelning leverantörer Våra projekt Audit hos 100Koll-leverantör i Kina E.ON har ambitionen att utvärdera viktiga leverantörer, via en så kallad leverantörsaudit, för att se att de uppfyller de krav vi ställer enligt vår Responsible Procurement Policy, bland annat kring miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och anti-korruption. I slutet av år 2013 gjordes en audit under ett par dagar hos vår kinesiska leverantör av smarta elmätare. Områden som delegationen bestående av en erfaren kinesisk tredjepartsrevisor, två E.ON-representanter och en tolk reviderade på plats i kinesiska Guangdong omfattade affärsetik, anställningsvillkor, mänskliga rättigheter, diskriminering, medarbetarutbildning, övertid, säkerhet, hälsa, riskhantering, brandsäkerhet, miljöskydd, klimatarbete, avfallshantering och leverantörshantering. Bilden visar den procentuella fördelningen av de leverantörer som representerar 80% av inköpsvolymen. Visa alla nyckeltal Ursprungsländer inköp Företaget kvalificerade sig som leverantör till E.ON. Fabriken har generellt goda arbetsvillkor och vi fann ett stort engagemang från ledningen, berättar Catja Appelros, hållbarhetschef på E.ON. Vi hittade några områden som behöver stärkas och några områden som kräver handlingsplaner för förbättringsåtgärder, och som vi kommer att följa upp regelbundet under hela vårt samarbete. Antal prekvalificerade leverantörer Kartan visar ursprungsländerna för de leverantörer som representerar 80% av inköpsvolymen. Visa alla nyckeltal Siffran visar hur många leverantörer som genomgått vårt så kallade Supplier Prequalification Program. 153 leverantörer registrerade i leverantörsregistret Sellihca och 31 inbjudna år Visa alla nyckeltal 47

48 Bränsleinköp Våra inköp av bränsle ska säkerställa tillräckliga volymer med rätt kvalitet och till rätt pris samtidigt som produktion och transport av bränslet ska uppfylla våra hållbarhetskrav. Bränslemixen består av biomassa, returbränslen, kärnbränsle & fossila bränslen. Biomassa till E.ON Värme Försörjningen av biomassa till E.ON Värmes produktionsanläggningar sker till mer än 70 procent med bränslen från två källor: Svenskt skogsbruk i form av hyggesrester ( GROT, grenar och toppar) samt bark och sågspån från sågverk. Dessutom används exempelvis kvalitetsnedklassad stamved. Biobränsleleveranser Våra leverantörer: Sveriges stora skogsföretag Våra huvudleverantörer av biomassa bedriver skogsbruk med målsättningen att kunna ta ut biomassa i kombination med en hållbar tillväxt av framtida skogar. Bland våra leverantörer finns de flesta av Sveriges stora skogsföretag representerade. Kravställningar E.ON Värme ställer krav på samtliga biobränsleleveranser att bränslet skall vara framtaget enligt E.ONs Responsible Procurement Policy tillsammans med ett Biomass amendment och Svensk skogsvårdslagstiftning. Den biologiska olja som används är fri från palmolja och animaliska fetter. Leverantörerna innehar hållbarhetsbesked för biooljan enligt beslut av Energimyndigheten Förbrukningsmaterial Produktionsanläggningarna förbrukar förädlade träbränslen, som briketter och pellets tillverkade av råvaror från sågverk. Vi använder även returbränslen som tryckimpregnerat trä, kreosotslipers och returträ som är utsorterat från återvinningsstationer, industri- och byggarbetsplatser. Det importeras också returbränslen, huvudsakligen från Norge och Storbritannien. Diagrammet omfattar ca 2,9 TWh och avser eldningssäsongen Visa alla nyckeltal Hårda krav på inköp av uran Varje år behöver OKG cirka 600 ton uran för att kunna köra sina reaktorer. Förra året levererades uran från gruvor i Kanada, USA, Australien, Ryssland och Namibia. OKG ställer mycket hårda krav på de leverantörer som levererar uranet. Ur ett livscykelperspektiv ger kärnkraften mycket låga utsläpp av försurande och klimatpåverkande ämnen. Det är dock vid framställningsprocessen av uran från gruva till bränsle som den största miljöpåverkan sker. 48

49 Ett långsiktigt samhällsengagemang Samhälle Som stort företag har vi möjlighet och därmed också skyldighet att påverka samhället vi verkar i. Vi vill med konkret handling och engagemang i goda initiativ ta vårt samhällsansvar och hjälpa till att bygga ett hållbart samhälle. Energikunskap E.Ons digitala utbildningsprogram för skolelever har namnet Vill du bli ett energigeni? och finns att ladda ner från vår webb. Materialet är tänkt att inspirera, erbjuda fördjupad information och bjuda in till diskussion helt enkelt ett komplement till skolans samhällskunskaps- och fysikundervisning. Framtidens energigenier Hösten 2013 genomförde E.ON en energitävling för årskurs 7 9. Tävlingen gick ut på att Sveriges högstadieelever skulle dela med sig av sina tankar om framtidens energiförsörjning och energibehov genom en film på max två minuter. Detta för att sätta ljus på hur viktigt det är att skapa en hållbar framtid med effektiva energisystem som medför mindre påverkan på miljön, samtidigt som energianvändningen kan minskas. Filmerna laddades upp på YouTube och efter tävlingens slut lades filmerna upp på E.ONs webbsida. Där kunde man sedan via Facebook rösta på det bidrag man gillade bäst. Den här tävlingen har varit ett sätt att skapa intresse för energiområdet hos unga, och för hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle. Att E.ON blir en naturlig del i ungas medvetande när vi talar energi och hållbara lösningar, skapar ett värde för oss, både nu och på sikt, säger Catja Apelros, chef Corporate Sustainability. Fyra elever från klass 9 A på Bergaskolan i Limhamn vann juryns gillande med motiveringen: För en väl genomtänkt film som på ett enkelt sätt och med en positiv framtoning tar upp en energikälla med stor potential som visar på att alla i ett samhälle kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Bilingual Montessori School of Lund, BMSL-9 vann priset för att ha blivit mest gillat på Facebook. Antal besök till utställningen Totalt 200 klasser besökte energiutställningen i Sverige och Danmark år Visa alla nyckeltal 49

50 E.ONs energiutställning riktar sig till årskurs 4 9 och innehåller experiment, fysiska objekt, illustrationer och fakta för att hjälpa till att svara på frågorna. Fullbokad utställning Se, uppleva, experimentera själv det tror vi är bra sätt att lära sig på. Vi vill gärna bidra till barns kunskap om hur energi fungerar. Energiutställningen har varit fullbokad sedan starten för ett par år sedan. Det första året besöktes utställningen av ungefär 120 klasser och år 2013 av drygt 200 klasser. Utställningen har hittills turnerat mellan Malmö, Oskarshamn och Karlshamn. Förra året var den för första gången i Fredrikssund, Danmark och under 2014 besöker den Härnösand, Karlshamn, Oskarshamn och Malmö. Och fler orter står på kö kommande år. Fördelen med energiutställningen är att barnen har kunnat ta till sig de ganska komplexa energifrågorna på ett handfast, men samtidigt lekfullt sätt genom olika experiment. Ett exempel är värmeskåpet två personer får sätta sig i ett skåp för att se hur mycket kroppens eget kraftverk kan öka temperaturen med under två minuter. E.ONs energiutställning riktar sig till årskurs 4 9 och innehåller experiment, fysiska objekt, illustrationer och fakta för att hjälpa till att svara på frågorna. En solenergilampa för varje klass E.ON samarbetar sedan två år med organisationen GI- VEWATTS. För varje skolklass som besöker vår energiutställning eller genomgår vår digitala utbildning Vill du bli ett energigeni? skänker vi en solenergilampa till en skola i Kenya. Var fjärde människa på jorden lever utan elektricitet. Avsaknad av ljus försvårar utvecklingen för många barn i Afrika. Och med det hela kontinentens framtid. Vilja, glädje och potential finns men utan läsljus försämras möjligheten till en bra utbildning. Med solenergilampor kan skolbarnen förbättra sina studieresultat. Antal lampor vi skänkt Visa alla nyckeltal Obama Primary School är en allmän grundskola som E.ON har varit med och stöttat med solenergilampor genom energiutställningen de senaste två åren. Skolan ligger på gränsen till ett naturreservat nära den kenyanska staden Narok. Skolan startades 1988 och har idag 300 elever med elever i varje klass. Av de 125 solenergilampor som leverarades till Obama Primary School genom energiutställningen efter första samarbetsåret har totalt 625 personer, varav ca 312 barn dragit nytta av lamporna. Eleverna kan studera efter mörkrets inbrott vilket förbättrar elevernas studieresultat, familjernas ekonomi förbättras väsentligt då de inte behöver köpa lika mycket fotogen och klimatet tjänar på lamporna. Att byta ut fotogenlamporna förbättrar också luften inomhus och har en betydande inverkan på barns hälsa. Det har också positiva effekter på syn- och läsförmåga. År 2013 skänkte E.ON totalt 1075 lampor, 200 av dessa via energigeni. Solenergilamporna började leveraras till skolor i området Homa Bay, invid Victoriasjön i västra Kenya tidigt Homa bay är ett område som i huvudsak lever på jordbruk. Studier värderas högt och inskrivningen i skolan är hög. Trots det så är det få elever som klarar av att fortsätta till högre utbildningar. De främsta orsakerna till det är låga inkomster, utsatta familjesituationer, sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv. Den främsta källan till ljus kommer från fotogenlampor, och i viss mån öppen eld. Fakta Så här fungerar GIVEWATTS: 1. Pengar skänks till solenergilampor. 2. GIVEWATTS köper in lampor till ett projekt. 3. Via skolor distribueras lamporna till hushållen. Lamporna lånas hem av barnen. Familjen kan köpa ut solenergilampan med tillhörande solpanel över tid, oftast under tre till tolv månader. 4. När en lampa betalats av kan skolan köpa in nya lampor. 50

51 Partnerskap Utöver dessa projekt, använder vi ofta våra sponsringssamarbeten som plattform för att nå ut och göra skillnad. Våra partnerskap inom sport, kultur och samhälle arbetar inom ramen för inriktningarna barn och ungdom, mångfald och integration samt klimat och energi. Energifonden med Svenska Fotbollförbundet, Simkunnighetens dag med Svenska Simförbundet och Stiftelsen Nattvandring.nu gör avtryck som består. Våra satsningar Energieffektivisering räddar fotbollsklubbar Fotbollen skapar gemenskap, bygger framtidstro och väcker starka känslor. Nästan hälften av alla svenskar är på något sätt engagerade i fotboll. Vi på E.ON vill ge ännu mer energi åt fotbollen. E.ON driver Energifonden tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Alla fotbollsklubbar som äger sin anläggning kan söka bidrag för att finansiera åtgärder som minskar energiåtgången i klubben. Medel från Energifonden har hittills varit med och finansierat 306 svenska energieffektiviseringsprojekt och gett över fotbollsklubbar över hela landet råd om hur man kan minska sin energiförbrukning i sina anläggningar. Klubbarna uppskattar att de har och kommer att kunna minska sin energiförbrukning med procent, något som frigör betydelsefulla resurser under flera år framåt. Främjar simkunnighet Under 2013 fortsatte vi också vårt samarbete med Svenska Simförbundet. Detta för att främja simkunnighet för ett livslångt, positivt och tryggt förhållande till vatten då vi har många sjöar och vattendrag i Sverige. Särskilt sponsrar vi Skolsimmet, ett instruktionsprogram för grundskolebarn. År 2013 deltog 200 skolor i det här programmet. Vi sponsrar också Vattenprovet, ett simkunnighetstest för alla åldrar. Under 2013 genomförde mer än barn och vuxna testet. Stimulera kunskapsinhämtning E.ON samarbetar också med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse som har som mål att tillsammans med externa parter dela ut stipendier till individer, organisationer och Antal klubbar som energieffektiviserat Medel från Energifonden har hittills varit med och finansierat 306 svenska energieffektiviseringsprojekt i fotbollsklubbar. Visa alla nyckeltal 51

52 företag som bedriver projekt vilka anses kunna bidra till ett bättre kunskapssamhälle. Projekten ska syfta till att öka intresset och engagemanget för utbildning i alla samhällsklasser samt stimulera kunskapsinhämtning på olika nivåer. Stipendier delas ut löpande under året till projekt på grundskole- och gymnasienivå, inklusive förskoleklass. Förslag som Kunskapsstiftelsen tror ger störst positiv effekt premieras, oavsett om det är på hög eller låg nivå. Ett annat syfte med Kunskapsstiftelsen är att den ska vara en idébank tillgänglig för alla. E.ON stöttar nattvandring Stiftelsen nattvandring.nu startades år 2008 av E.ON i samarbete med försäkringsbolaget Skandia. Men vad har ett energibolag gemensamt med nattvandrare egentligen? Mer än man kan tro, faktiskt. Vi på E.ON vet hur otroligt viktigt det är med en trygg och pålitlig energiförsörjning. Och trygga nattvandrare sprider också ljus och värme i natten. Pythagoras Quest Pythagoras Quest är en matematiktävling för högstadieelever som arrangeras av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Malmö Borgarskola, i samarbete med E.ON och Epsilon. Syftet är att främja svenska ungdomars utveckling i matematik och logiskt tänkande. År 2013 deltog totalt 16 skolor från lika många län när riksfinalen gick av stapeln. I stenhård konkurrens vann Pilängsskolan i Lomma följt av Snäckebacksskolan från Ronneby och på en hedrande tredjeplats kom Ribbaskolan från Jönköping. Tävlingen är ett sätt att försöka bidra till återväxten inom området naturvetenskap och teknik, då intresset för dessa ämnen har minskat. För ett öppnare och mer framåtblickande samhälle E.ON har valt att stödja Framtidsgeneration av tre anledningar: Vi tror att ett mer öppet och tolerant samhälle ger företag större förutsättningar. Vi ser att näringslivet har möjlighet att vara med och påverka samhället i rätt riktning. Därför har vi också ett ansvar att använda oss av denna möjlighet. Slutligen tar vi hjälp av Framtidsgenerationen för att öka medvetenheten kring mångfaldsfrågor internt på E.ON, som en del i att attrahera och behålla den bästa kompetensen. Antal nattvandringsgrupper 2013 Nattvandring.nu hade totalt cirka 220 nattvandringsgrupper år Visa alla nyckeltal 52

53 Dialog Våra satsningar Samrådsmöten Dialog handlar kort och gott om att vi vill göra oss mer tillgängliga för våra kunder; att möta människor på deras hemmaplan och på deras villkor. Det viktigaste forumet för detta är samrådsmöten. Det finns ofta en hel del frågor och ett stort informationsbehov vid exempelvis nyetableringar av vindkraftverk. Här vill vi såklart svara på de frågor som finns och ge så klar och tydlig information som det bara är möjligt. Förutom samrådsmöten anordnar vi utställningar och bjuder också in till studiebesök på befintliga anläggningar, som det redan uppförda vindkraftverket Stengårdsholma eller vindkraftsparken utanför Kårehamn på Öland som invigdes år SMS-tjänst som skyddar hästar Varje år från januari till juni genomför E.ON helikopterbesiktningar över elnäten. Många kunder, framförallt hästägare, har framfört önskemål om att informeras i förväg så att de kan ta in känsliga djur, som kan stressas av rotorljuden. Vi har därför tagit fram en SMS-tjänst för att inför dessa besiktningar på ett smidigt sätt informera alla som anmält sig till tjänsten. Vi har fått ett stort gensvar med över 310 anmälningar till tjänsten, men framförallt är det inlägget på Facebook som varit positivt. Denna post har fått 142 likes och flest delningar någonsin, säger Elma Vidjen, projektledare på E.ON kundkommunikation. I SMS:et kan kunderna få information om beräknad tidsperiod för besiktningarna, med en till två veckors framförhållning, samt en hänvisning till lokalradion för närmare detaljer om tidpunkt för besiktningarna. Kunderna kommer aktivt att behöva anmäla sig till tjänsten via ett webbformulär på eon.se. De kunder som lämnar sitt anläggnings-id kommer märkas ut i helikopterförarnas flygkartor, och på så vis kommer också helikopterförarna undvika att flyga lågt över just de områdena. Efter storm kommer helikopter. Hjälp oss skydda häst och ryttare. E.ON i Almedalen 2013 Almedalsveckan är Sveriges största politiska mötesplats och unik såtillvida att samtliga arrangemang är såväl kostnadsfria som öppna för alla. Veckan är ett utmärkt tillfälle för den som vill föra fram sin åsikt samt träffa politiker och andra viktiga befattningshavare. Vår närvaro 2013 var större än under något annat år och vårt fokus låg på konkurrenskraft och hållbarhet, säger Viktoria Bergman, Senior Vice President Stakeholder Management & Corporate Sustainability på E.ON. Den här veckan handlar lika mycket om möten, samtal, inspiration och inte minst om att bredda det egna perspektivet. Under en enda vecka samlas en majoritet av landets politiker, debattörer och näringsliv på en och samma plats. E.ON deltog även i diskussioner på Twitter, Bambuser och Instagram under veckan samt delade ut två elcyklar till de personer som vunnit vår tävling kring bästa och mest personliga energispartips. 53

54 Miljardinvesteringar och kundnära tjänster präglade år 2013 Ekonomi & investeringar E.ON Sverige AB, med säte i Malmö, är ett integrerat och helägt dotterbolag i E.ON SE koncernen med säte i Düsseldorf, Tyskland. E.ON Sverige koncernen verkar inom alla delar av värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. E.ON i Norden Våra produkter är el, biogas, naturgas, gasol, värme, kyla samt utvinning av energi ur avfall. Koncernen består av 32 (32) rörelsedrivande dotterbolag och har under året i genomsnitt haft (3 755) anställda, företrädesvis i Sverige Koncernens nettoomsättning uppgick till miljoner kronor (38 721), vilket är miljoner kronor lägre än året innan och motsvarar en minskning med cirka fem procent. Minskningen beror främst på lägre vattenkraftsvolymer jämfört med föregående år, men även lägre elpriser. till och med utgången av 2013 har E.ON därmed investerat drygt 66 miljarder kronor, vilket gör oss till en av de största privata investerarna i Sverige. E.ONs globala strategi kallas Cleaner and better energy. Den innebär att alla investeringar vi gör ska bidra till att skapa ett hållbarare samhälle, med smarta energilösningar som är både effektiva och klimatsnåla Forskning & utveckling Avyttringar E.ON avyttrade år 2013 sin finska verksamhet genom att sälja aktieinnehaven i verksamheterna E.ON Kainuu Oy och Karhu Voima Oy i en gemensam affär till kommunerna Kajaani och Sotkamo. Under december slutfördes även affären som innebar att E.ON Sverige sålde sin värmeverksamhet i Polen till det franska företaget GDF Suez. Avyttringarna är en del av det strategiska beslutet att kraftsamla E.ONs resurser i Norden till främst Sverige och Danmark. Investeringar Under 2013 investerade E.ON 7,1 miljarder kronor i bland annat ny elproduktion och säkrare elleveranser. Från 2006 År 2013 var den totala forskning och utvecklingskostnaden 157 Mkr. Visa alla nyckeltal 54

55 Siffror i korthet Kategori 2013 Nettoomsättning Årets resultat Årest resultat efter skatt Summa tillgångar Antal anläggningar Dotterbolag antal Antal anställda Elproduktion Värmeproduktion CO2-ekvivalentutsläpp* från el- och värmeproduktion Mkr Mkr Mkr Mkr ca 142 st 32 st st GWh GWh 0,92 Mton * Förutom fossilt CO2 omfattar CO2-ekvivalenter även metan och lustgas. ** Medelantalet antal anställda. Beräknas som ett genomsnitt av antalet anställda per kvartal under året. Investeringar för klimatet i stort Kategori 2013 Investeringar i expansion av förnybart* Investeringar i effektivisering Mkr Mkr varav förnybart 894 Mkr varav ickeförnybart Mkr Investering i leveranssäkerhet/distribution Satsningar på forskning och utveckling, varav 35 miljoner till extern forskning, bla Chalmers. Summa investeringar Sverige ** Mkr 157 Mkr Mkr Marknadsandel elproduktion från vindkraft E.ONs andel elproduktion från vindkraft i Sverige och Danmark är ,5% Visa alla nyckeltal Marknadsandel elproduktion från vattenkraft * Här inräknas även investeringar i nya tankställen för fordonsgas, som består av hälften biogas och hälften naturgas, samt verk som är anpassade för eldning med biomassa även om andelen biomassa inte kan garanteras. ** Endast investeringar innanför Sveriges gränser är medräknade, vilket innebär att siffran inte är identisk med den som anges i Årsredovisningen för E.ON Sverige. Skatter År 2013 betalade E.ON miljoner kronor i skatt på årets resultat enligt resultaträkningen (se Årsredovisning 2013). År 2012 var skatten 413 miljoner kronor. Skatten för år 2013 var 904 miljoner kronor högre än föregående år och förklaras huvudsakligen av att Riksdagen under 2012 beslöt att sänka bolagsskattesatsen från 26,3 procent till 22 procent. Detta gav en positiv engångseffekt i resultaträkningen för E.ON stod för drygt 11 procent av den svenska vattenkrafts-produktionen år Visa alla nyckeltal 55

56 Våra nyckeltal 2013 Miljö & klimat 56

57 Utsläpp till luft, SO 2 och NO x Flerårsöversikt Minskningen av utsläpp av SO2 och stoft mellan 2012 och 2013 beror framförallt på minskade utsläpp i värmeproduktionen. Det beror i huvudsak på det mildare vädret 2013 jämfört med 2012 och att behovet av reservkraft varit mindre. 57

58 Kunder 58

59 Medarbetare 59

60 60

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden

Hållbarhetsredovisning för. E.ON Norden Hållbarhetsredovisning för E.ON Norden 2013 Innehåll E.ON 2013 VD-ord 3 Bolagsstyrning 5 Vårt hållbarhetsarbete 6 Om redovisningen 8 Våra hållbarhetsmål 9 Ansvarsområden Miljö och klimat 10 Forskning och

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 E.ON Värme Sverige AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 E.ON Värme Sverige AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 E.ON Värme Sverige AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter

Redovisad bolagsskatt. Redovisad bolagsskatt 2014 1 669 miljoner kronor. Genomsnittlig avbrottstid i minuter E.ON Nordic Hållbarhetsrapport Nyckeltal - Samhälle Total el- och värmeproduktion i Norden (i ) Investeringssiffror 6- Total el- och värmeproduktion Investeringssiffror 6- Energikunskap Klimateffektiv

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005.

Klimatbokslut 2005. Klimatbokslut 2005. Insatser och investeringar i Sverige under 2005. Klimatbokslut 2005 Klimatbokslut 2005 Insatser och investeringar i Sverige under 2005. 2 3 För oss på E.ON Sverige är det extra angeläget att vara öppna med vårt arbete att reducera de klimatpåverkande

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas

Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Varför ska man bygga regionala gasnät? Per Elfvin, E.ON Gas Gasnät för regional utveckling och stärkt konkurrenskraft i en hållbar framtid Vilka? är vi. Swedegas AB Äger, driver och underhåller det svenska

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Klimatbokslut Klimatbokslut Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något.

Klimatbokslut Klimatbokslut Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något. Klimatbokslut 2008 Klimatbokslut 2008. Alla har vi vårt perspektiv på klimatet. Alla kan vi göra något. 2 E.ON är en ledande aktör på den nordiska marknaden. E.ON Nordic producerar och levererar energi

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013

Energivärld i förändring skapar nya möjligheter. Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Energivärld i förändring skapar nya möjligheter Lars Bierlein, Business Innovation 18 september 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer