Låsanordning för kontaktdon till elbil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låsanordning för kontaktdon till elbil"

Transkript

1 CHALMERS Låsanordning för kontaktdon till elbil Integrerad konstruktion och tillverkning Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling Grupp E2 Josefin Bertilsson, Dennis Carlsson, Jacob Lindberg, Karin Uhlén, Fredrik Öhrby Handledare: Gauti Asbjörnsson 1

2 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs utvecklingen av en låsanordning mellan det strömöverförande kontaktdonet och den säkringsdosa som båda sitter i motorrummet för Volvo C30 Electric. Kontaktdonet är till för att det ska vara möjligt att vid en olycka eller service koppla ifrån bilens kraftelektronik från batteriets säkringsdosa i motorrummet. På uppdrag av Volvo Personvagnar AB ska kontaktdonet och dess fastlåsning, i säkringsdosan, vidareutvecklas. Ett problem med den nuvarande lösningen är att separeringen av kontaktdon och säkringsdosa tar för lång tid ur säkerhetssynpunkt och bör effektiviseras utan att funktionaliteten försämras. Dessutom krävs ett externt verktyg. Arbetsmetodiken som används utgår från The Value Model som är en ingenjörsmässig metod vid produktutveckling. Metoden fokuserar på att finna de bästa lösningar som finns på marknaden för de aktuella huvud- och tilläggsfunktionerna och vidareutveckla dessa med kundbehovet i fokus. Huvudfunktionerna för kontaktdonet är att låsa/bryta kontakten och möjliggöra strömöverföring. Fokus har varit på dessa men samtidigt har tyngd även lagts på tilläggsfunktionerna, för att öka kundvärdet. Tilläggsfunktionerna är funktioner som ger brukaren ökad säkerhet, uppmärksammar om högspänning och ger extra skydd vid användning. En referenslösning togs fram som utgick från Volvos befintliga lösning, med vissa förbättringar. Projektgruppen har inte låst sig vid en lösning utan haft fokus på kontaktdonets funktioner och främst låsfunktionen. Konceptet för låsfunktionen blev sprint och utformningen av kontaktdonet liknar Volvos nuvarande. För att möjliggöra tillverkning och optimera låsfunktionen har kontaktdonets utformning och sprintens funktion varit i fokus. Vid vidareutveckling av sprintanordningen har projektet utgått från en lösning från Volvos moderna bilar av hur framlyktorna hålls på plats. Sprintanordningen ska tillverkas i aluminium och kontaktdonet formsprutas i POM, en orange polymer. Den orange färgen har valts för att indikera högspänning. Projektet har utmynnat i en bättre lösning än Volvos nuvarande då det går betydligt snabbare och enklare att separera kontaktdonet från säkringsdosan. Låsfunktionen har framförallt förbättrats och separeringen kan göras med en hand utan externt verktyg.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Metod Utgångsmaterial och Urvalsprocess Slutgiltigt koncept Tillverkningsprocesser Resultat Funktionellt test Diskussion Avlägsning av kontaktdonet Kraftpåverkan Vikt och dimension Slutsatser Källförteckning Bilaga 1 Ritningar

4 1 Inledning Under våren 2011 har en låsanordning till kontaktdonet som sitter i Volvos nya elbil C30 Electric utvecklats. Kontaktdonet förbinds med säkringsdosan som båda är placerade i motorrummet och ska vid olycka eller service kunna separeras vilket innebär att spänningsmatningen från batteriet till kraftelektroniken bryts. Kontaktdonet och säkringsdosan kan ses i figur 1. Säkringsdosan Torxskruv Kontaktdonet Figur 1 - Befintligt kontaktdon, inklusive låsanordning i Volvo C30 Electric I elbilar är elektriska strömmar och spänningar betydligt högre än i icke eldrivna fordon. Detta kan innebära en fara för inblandade vid en olycka eller vid service av elbilen. I en olycka kopplar räddningstjänsten bort kontaktdonet (högspänningen bryts) för att göra elbilen ofarlig, vilket bör ske snabbt. Bortkopplingen av kontaktdonet är därför centralt för projektet men samtidigt är det viktigt att det sitter robust på plats under färd. Problemet med det nuvarande kontaktdonet är dess låsanordning, vilken består av en torxskruv, figur 1. För att den ska kunna avlägsnas krävs ett externt verktyg (skruvmejsel) som måste finnas tillgängligt. Dessutom tar det oacceptabelt lång tid att avlägsna kontaktdonet med nuvarande utformning. Därför är projektet inriktat på låsningen och bortkopplingen mellan kontaktdonet och säkringsdosan. Ingen vikt har lagts vid kontaktdonets funktion att sluta en elektrisk krets. Inte heller har säkringsdosans grundutformning förändrats, utan projektet utgår från redan givna dimensioner eftersom de redan är ändamålsenliga. I produktutvecklingsprocessen har en ingenjörsmässig metod använts som utgår från Per Lindstedt och Jan Burenius metod The Value Model där produktens kundvärde är centralt. Kundvärde innebär att tillgodose kundens behov på ett optimalt sätt men samtidigt måste kostnader, den tid och de ansträngningar man lägger på produkten minimeras. Projektgruppens målformulering är viktig under projektets gång och skapar ett gemensamt mål för gruppen att sträva mot. Nedan följer målformuleringen. En enkel, intuitiv och säker låsanordning till kontaktdonet för Volvo C30 Electric ska utvecklas. Under våren 2011, arbetar vi för att skapa en bättre lösning än den befintliga och därigenom öka kundvärdet. Vi vill ta fram en tillfredsställande lösning, som uppfyller kundernas behov och en prototyp som visar funktionen, vilken ska vara dokumenterat och presenterat i maj. Vi vill även få ökad förståelse för produktutvecklingsprocessen samt förbättra vår gruppdynamik. 1

5 2 Metod I projektet användes produktutvecklingsmetodiken enligt The Value Model. Här är utgångspunkten en befintlig produkt på marknaden och målet är att förbättra den med fokus på ökat kundvärde. Kundvärdet 1, ses nedan i ekvation 1, är kvoten mellan tillfredställandet av behov och nedlagda resurser. Ekvation 1 Kundvärde I projektet är gruppen viktig för att med gemensam planering och genomförande av projektet nå ett tillfredsställande slutresultat. The Value Model använder sig av den så kallade utvecklingsmodellen 2, se figur 2, för att på ett systematiskt sätt strukturera arbetet. Metodiken utgår från att fånga kundens behov och sedan iterera mellan befintliga lösningar och funktioner, utan att låsa sig vid en framtida lösning för tidigt i projektet. Fånga Översätt Skapa Utforma Behov Funktioner Lösningar Processer Tillfredsställer Utför Producerar Figur 2 - Utvecklingsmodell I utformandet av låsanordningen till kontaktdonet för Volvo C30 Electric har kontakt tagits med kunderna för att fånga deras behov. Den viktigaste kundgruppen anses vara räddningstjänsten eftersom de ska hantera kontaktdonet i en stressad och kritisk situation. Vid samtal har det framkommit att deras största behov vid en olycksplats är att kontaktdonet ska vara lätt att identifiera samt att det ska vara möjligt att avlägsna det enkelt och säkert. 1 The Value Model, sid 31 2 The Value Model, sid 158 ff 2

6 För att översätta kundbehoven till funktioner appliceras dessa till huvud- och tilläggsfunktioner. Principerna för huvudfunktionerna är följande: Kontaktdonet låser fast kontakten Kontaktdonet möjliggör strömöverföring Kontaktdonet bryter kontakten I detta steg i processen ansågs principerna för tilläggsfunktioner hos kontaktdonet vara de som ger brukaren ökad säkerhet, uppmärksammar högspänning och ger extra skydd vid användning. Funktionerna i den funktionsbaserade kravspecifikationen, tabell 1, har uppdaterats kontinuerligt med dessa som utgångspunkt. Vid iterationen mellan funktioner och lösningar, figur 2, undersöktes existerande lösningar på huvudfunktionerna och tilläggsfunktionerna. Konkurrentinventering har gjorts för att undersöka marknadens bästa lösningar på de olika funktionerna som sedan kan skapa referenslösningen. Det har även gjorts besök hos ett antal återförsäljare för elbilar och elhybridbilar. Två tillverkare av el- och elhybridbilar är Volvo PV och Toyota. Både Volvos kontaktdon och Toyotas motsvarande löser samtliga huvudfunktioner. På grund av avgränsningar i projektet; kontaktdonets placering i motorrummet, dess geometri och kablar igenom kontaktdonet, begränsas projektet till att utgå från Volvos lösning. Därmed valdes Volvos lösning, figur 3, som utgångspunkt för huvudfunktionerna. Volvos koncept består av ett kontaktdon som skruvas fast mot säkringsdosan med en torxskruv. Torxskruven kräver ett verktyg för att låsa fast och lossa kontaktdonet mot säkringsdosan, figur 3. Delar av Toyotas lösning, figur 4, användes som referenslösning till tilläggsfunktionerna; orange detalj som uppmärksammar brukaren och externt hölje (handske) vilket ger ytterligare skydd åt användaren samt ökad säkerhet. Brandkåren använder i dagsläget en handske som skyddar mot elektricitet. En annan lösning för att ge ökad säkherhet till brukaren återfinns i elkonventerade Fiat 500, utförd av EV Adapt AB, som en lysdiod, figur 5. säkringsdosa torxskruv Figur 3 Volvos befintliga kontaktdon Figur 4 Toyotas säkringsspärr Figur 5- Lysdiod i Fiat 500 3

7 Tillsammans skapar lösningarna på huvud- och tilläggsfunktionerna en referenslösning som kan ses i kapitel 3: Utgångsmaterial och Urvalsprocess. Referenslösningen speglar kundens behov då den bygger på huvud- och tilläggsfunktioner som är skapade utifrån kundens perspektiv. Den är i dagsläget marknadens bästa lösning av funktionerna. Projektets uppgift är att utveckla referenslösningen och därmed skapa ett högre kundvärde. Utifrån referenslösningen skapades en funktionell modell, återfinns i kapitel 3, som visar hur delsystemens funktioner utförs gentemot varandra, omgivande system och funktionsmottagarna. Efter att ha analyserat kända lösningar och tagit fram en referenslösning skulle ett slutgiltigt koncept av kontaktdonet utformas. För att generera alternativa koncept användes funktionell modulering, där ett antal systematiska strategier tillämpades på de olika delsystemen. Strategierna är fokuserade på att antingen förbättra eller förändra. Nedan följer de åtgärder som projektet utnyttjat vilka bygger på att förbättra. Re- use: se över de delsystem som är starka nog att behållas Re- inforce: förstärk med nya delsystem som genererar ytterligare funktioner Re- duce: överflödiga delsystem elimineras Re- fine: delsystemen förfinas Genom dessa åtgärder förbättrades den funktionella modellen av referenslösningen och många alternativa dellösningar skapades. För att utveckla och generera koncept har en Morfologisk matris använts där delsystem kombinerades till fullständiga koncept. För att skapa det slutgiltigt konceptet, vilket innebar att sålla bort och korsbefrukta de svagaste koncepten, användes oviktad samt viktad Pughs matris. Efter sållning av de svagaste koncepten och diskussion inom projektgruppen skapades ett slutgiltigt koncept vilket därefter detaljkonstruerades. Vid produktutvecklingen utnyttjades strategin Concurrent Engineering 3 då det vid detaljkonstruktion krävs att hänsyn tas till materialval och tillverkningsprocess eftersom samtliga interagerar med varandra. Det är en fördel att sträva mot enkelhet och få komponenter eftersom det minskar kostnaden för tillverkning, lagerhållning av komponenter och monteringstid. Vid val av tillverkningsprocess och material till de olika komponenterna i konstruktionen undersöktes dessa och de minst lämpliga tillverkningsprocesserna och materialvalen sållades bort. En kostnadsanalys gjordes utifrån konstruktion, tillverkningsprocesser och materialval för att ge riktlinjer om vilka alternativ som bör sållas bort. En total tillverkningskostnad per komponent beräknades liksom monteringskostnaden av de komponenter som monteras. Metoden för att ta fram total tillverkningskostnad baserades på Process Selection 4. Faktorerna som påverkar total tillverkningskostnad per komponent är volym av material och dess kostnad, ideal processkostnad (vilken inkluderar inköp av utrustning, seriestorlek och lönekostnader) och relativ kostandskoefficient (hur komponenten är utformad och lämpligt materialval med avseende på 3 Integration av konstruktion och produktion för att optimera alla delar i konstruktionen. 4 Process Selection From Design to Manufacture, sid 250 4

8 tillverkningsprocessen). Vid beräkning av monteringskostnad utnyttjades Cost of manual assembly 5 och det som inverkar är arbetskostnad, hanterings- och inpassningstid. Kostnaden för de olika varianterna på den färdiga detaljen adderades och användes som underlag för beslut om konstruktion, tillverkningsmetod och materialval. Det slutgiltiga konceptet visas i en CAD- modell för att visa dimensioner och demonstrera funktionen. För att visualisera och utvärdera konstruktionens funktioner har olika tester och en prototyp skapats. Verifiering av att konstruktionen håller för tänkta krafter gjordes med hjälp av en FEM- analys 6 på projektets CAD- modell i Autodesk Inventor. Genom att simulera och analysera hållfastheten med hjälp av datorprogramvara undviks risken att prototypen skadas. Dessutom ger detta ett mer trovärdigt resultat eftersom prototypen kan skilja sig från den tänkta lösningen i vissa avseenden. På den tillverkade prototypen genomfördes funktionella tester för att utvärdera funktionaliteten. Huvudtestet bestod av att testa vilken tid det tog för att avlägsna kontaktdonet från säkringsdosan. Detta test ansågs relevant då det fanns kundkrav att det ska gå snabbt och enkelt att koppla ifrån kontaktdonet. Testet genomfördes på ett sätt som liknar verkliga förhållanden. Test gjordes även på vikt och dimension för att kontrollera att dessa låg inom givna gränser. 5 Process Selection From Design to Manufacture, sid Finita elementmetoden är en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer 5

9 3 Utgångsmaterial och Urvalsprocess Referenslösningen består av delsystem från Volvo C30 Electric, Toyota Prius och den elkonverterade Fiat 500, dessa kan ses i kapitel 2. Utifrån referenslösningen har en funktionell modell skapats som kan ses i figur 6. Den visar hur de olika delsystemen interagerar med varandra. Figur 6 - Funktionell modell av referensen Som beskrivits i föregående kapitel användes funktionell modulering för att förbättra delsystemen. Detta gjordes genom idégenerering. Re- use I detta steg ansågs orange detalj starkt nog att behållas då detta delsystem ansågs ha högt kundvärde. Re- inforce Det vore önskvärt att inte behöva använda ett verktyg för att låsa och avlägsna skruven och därmed förstärktes delsystemet fastsättningsmekanism (underlättar insättningen av kontaktdonet) via ett antal lösningskoncept för att låsa kontakten. Lösningskoncepten som idégenererades är: flaklås, sprint, remmar, fönsterlås, cykelhjälmsknäppe och fönsterhandtag. Att använda ett externt hölje är bra för säkerheten men är även en opraktisk och oönskad lösning då det är en extra detalj som inte alltid finns på plats. Genom att förstärka med funktionen; isolerande material på höljet löstes detta. Re- duce Delsystemslösningarna som lades till under föregående steg medförde att torxskruven, verktyget och det externa höljet blev överflödiga delsystem, vilka eliminerades. Re- fine De delsystem som kvarhölls från den funktionella modellen på referenslösningen, figur 6, var fastsättningsmekanism, lysdiod och hölje, vilka förfinades. Även förslagen på förbättringarna av torxskruv och verktyg förfinades. Fastsättningsmekanismen förfinades antingen med styrpinnar, 6

10 magnet, spår på sidorna eller infästningskant. Styrpinnar är till för att ta upp krafter i sidled och underlättar liksom de övriga insättningen. I projektet var det låsanordningen som var särskilt viktig i konceptet. De delsystem som genererats kombinerades på olika vis med Morfologisk matris och Pughmatris. Därefter sållades de minst lämpliga koncepten bort med viktad Pughmatris och genom diskussioner valdes sedan det bästa konceptet ut. Följande delsystem hade då sållats bort: Lysdioden har en positiv effekt om allt fungerar som det ska. Däremot kan den ge falsk trygghet om lampan exempelvis skulle gå sönder. Cykelhjälmsknäppe är i dagens utförande gjorda av plast, som ansågs vara för svagt i den här utformningen av låsmekanismen av kontaktdonet. Om den skulle tillverkas av metall är risken att det krävs för hög kraft för att öppna knäppet. Remmar ansågs ha mindre bra egenskaper vad gäller robusthet och risk för slitage. Flaklås ansågs ha dålig användarvänlighet och risken att den flexar upp av vibrationer är kritisk, samt att den komplexa konstruktionen beaktades. Fönsterlåset fungerar likt flaklåset och uppfattas mindre stabil än det. Fönsterhandtag ansågs kräva en konstruktion med hög komplexitet och svåra tillverkningsmetoder med hög kostnad som följd. Magnet ökar komplexiteten och dess nytta ifrågasattes. Spår på sidorna av kontaktdonet ansågs verka överflödigt och bidrar troligen inte till höjt kundvärde. Infästningskant var en osäkerhet i funktionalitet eftersom kontakterna sticker ut ifrån säkringsdosan och riskerar att skadas. Sprintkonstruktionen var det delsystem som återstod som lösning av låsanordning. Den ansågs ha följande egenskaper; god användarvänlighet, intuitiv, enkel och billig. Styrpinne är en enkel förfining av fastsättningsmekanism då den bidrar till en robustare konstruktion och underlättar insättning samt frånkoppling. 7

11 Den funktionella moduleringen resulterade i ett slutgiltigt koncept som bestod av; styrpinnar, faststättningsmekanism, sprintkonstruktion, extra isolerat hölje och orange detalj. Det här kan studeras i figur 7. Figur 7 - Funktionell modell för valt koncept Som kan observeras har stora förbättringar i den funktionella modellen förekommit ifrån referenslösningen (figur 6) till det valda konceptet (figur 7). Det är färre delsystem och färre oönskade funktioner, därigenom har ett högre kundvärde skapats. Nedan i figur 8 visas en principskiss på det valda konceptet. Utbyggnad av säkringsdosa Sprintar Infästning för sprintar på kontaktdonet Styrpinnar Orange och extra isolerat hölje Figur 8 - Konceptskiss för valt koncept 8

12 I tabell 1 återfinns projektets funktionsbaserade kravspecifikation av det valda konceptet. Kravspecifikationen har under projektets gång uppdaterats men huvudfunktionerna och flera principer för tilläggsfunktionerna har varit liknande under processen. Utgångspunkten för att finna lösningar har varit utifrån dessa funktioner. Koordinatsystemet som nämns i tabell 1 beskrivs i figur 9. Tabell 1 - Vinnande konceptets funktioner Huvudfunktioner Prestandamått Målvärde - Mätetal Sprintkonstruktion låser fast kontakten Kontaktdonet möjliggör strömöverföring Kraft i y - led 400 Newton (statisk) Referens Ansatt av projektgruppen Ström Ingen strömförlust Krav från Volvo Kontaktdonet bryter kontakten Ström 0 Ampere Krav från Volvo Tilläggsfunktioner Höljet uppmärksammar användaren Tid för upptäckt 2 Sekunder Ansatt av projektgruppen Höljet isolerar spänning Spänning 1 Kilovolt Krav från Volvo Styrpinnarna underlättar insättning Insättningstid 10 Sekunder Ansatt av projektgruppen Styrpinnarna tar upp kraft Kraft i x led 2000 Newton (dynamisk) Kraft i z led 400 Newton (statisk) Kontaktdonet undviker underhåll Oönskade funktioner Ansatt av projektgruppen Ansatt av projektgruppen Underhållsfri- tid 10 År Ansatt av projektgruppen Användaren avlägsnar kontaktdonet Stödjande funktioner Kontaktdonet behöver plats Avlägsningstid 5 Sekunder Krav från Volvo Dimension (hxbxl) 78x200x300 Millimeter Krav från Volvo Vikt 0,4 Kilogram Krav från Volvo X Z Y Figur 9 koordinatsystem 9

13 3.1 Slutgiltigt koncept Det valda konceptet är ett orange kontaktdon som låses fast med sprintar på ett handtag, se figur 8. Konceptet har även styrpinnar som underlättar insättning och avtagning samtidigt som dessa stödjer upp konstruktionen. Vid vidareutvecklingen av sprintfunktionen har projektet utgått från en lösning från Volvos moderna bilar av hur framlyktorna hålls på plats, se figur Figur 10 Hål (på säkringsdosa) Figur 11 Fästen (på kontaktdonet) Figur 12 - Sprint I figur 10 ses motsvarigheten till den platta som ska sitta på säkringsdosan. De svarta fästena (tänkt sitta på kontaktdonet) i figur 11, ska föras in i hålen enligt figur 10 och sedan ska sprinten föras ned i konstruktionen. Kontaktdonet ska därmed bli låst till säkringsdosan. Sprinten kan ses i figur 12. Utformningen av kontaktdonet, fästen på säkringsdosan och sprintanordningen visas i figur 13. Styrpinnarna reducerades till en eftersom det ansågs onödigt att ha två då kontaktdonet fästs på fyra olika andra ställen. Dessutom har kontaktdonet försetts med räfflor på ovansidan och en upphöjd kant för att underlätta användandet. Utbuktningar Styrpinne Sprintanordning Stopp Fästen, hål för sprint Säkringsdosan Kontaktdon Platta på säkringsdosan Figur 13 - Kontaktdon, sprint och säkringsdosa 10

14 När kontaktdonet ska sättas på plats förs den först in på styrpinnen och därefter in i de fyra fyrkantiga hålen på de utbyggda plattorna av säkringsdosan. Styrpinnen hjälper till vid inpassningen samtidigt som den även stärker upp konstruktionen vid belastningar. När kontaktdonet sitter på sin plats förs sprintanordningen ned genom kontaktdonets fästen. Sprintanordningen trycker mot plattan och den yttre fjädrande delen på fästet hos kontaktdonet buktar ut. Plattan och fästet skapar en kraft mot sprintanordningen. På sprintanordningen finns även utbuktningar som har samma form som plattans urgröpningar. När man har tryckt ner sprintanordningen i rätt läge hålls den fast. Den hålls fast av att utbuktningen passar i plattans urgröpningar och att fästets fjädrande del trycker sprintanordningen mot plattan. För att försäkra att sprintanordningen är i rätt läge finns stopp på denna som gör att den stannar samtidigt som utbuktningarna glider in i plattans urgröpningar. I figur 14 illustreras hur sprintanordningens utbuktningar och plattans urgröpningar samverkar. Platta Sprint Fästets fjädrande del Figur 14 - Genomskärning av konstruktionen i låst läge 3.2 Tillverkningsprocesser Utgående från kontaktdonets geometri är gjutning, strängpressning och formsprutning de tillverkningsprocesser som är att föredra. I de två första tillverkningsprocesserna används aluminium då det har goda mekaniska egenskaper, till exempel gott korrosionsmotstånd och hög styrka per viktenhet, för vår applikation. Formsprutningsprocessen sker i polymeren POM 7. Fördelar med materialet är att det har en god kombination av seghet, styvhet, utmattningshållfasthet och krypresistens 8. Detta material används också vanligen i snäppen vilket är en liknande applikation som projektens fästen (figur 13 och 14). I de fall kontaktdonet konstrueras i aluminium krävs det att fästena tillverkas i annat material eftersom de ska vara tillräckligt elastiska för att möjliggöra snäppfunktionen. Fästena tillverkas i detta fall separat i POM antingen i formsprutning eller extrudering. Årsproduktionen beräknas i nuläget till 1000 exemplar per år men kan komma att ökas. 7 Polyoximetylen 8 Plaster Materialval och Materialdata, sid

15 Tillverkningsmetoderna som är lämpliga för sprintanordningen var plastisk bearbetning och klippning i aluminium eller formsprutning i polymeren ABS 9. Aluminium är en lämplig metall som fungerar bra att använda i motorrummet. Det finns ingen risk att ström leds genom en aluminiumsprint från kontaktdonet då högspänningskablarna och kontaktdonet är väl isolerade. Valet av polymeren ABS till formsprutningsprocessen gjordes utifrån att fästena kommer vara i POM (oavsett tillverkningsmetod), vilket innebär att fästena inte kan tillverkas i POM på grund av adhesion 10. ABS har hög slagseghet, ythårdhet och goda lågtemperaturegenskaper vilket efterfrågas i projektets konstruktion. Den styrpinne som ska användas i konstruktionen har inte lagts någon större vikt vid eftersom tanken är att applicera Volvos befintliga styrpinne i konstruktionen. Utifrån säkringsdosan ska två aluminiumplattor byggas ut för att möjliggöra låsning med kontaktdonet. Tillverkningsmetoden av dessa plattor har inte analyserats, utan samma material som säkringsdosan ska användas. Detta på grund av anvisningar att göra noggranna analyser av ett fåtal komponenter istället för alla. Tillverkning av kontaktdonet i aluminium kräver även ett extra orange isolerande ytterhölje för att ge ökat skydd till användaren. En kostnadsanalys har utförts för att utvärdera de olika tillverkningsmetoderna och materialvalen samt ge en riktlinje på vilken tillverkningsmetod som ej bör väljas, se tabell 2. Det ska noteras att endast huvudmetoderna står nämnda i tabellen och att efterbearbetning krävs för vissa. De billigaste metoderna är sandgjutning och strängpressning, båda med extruderade fästen. Den metod som kräver minst antal operationer är formsprutning som ligger i nedre delen av prisintervallet. Vid pressgjutning, sandgjutning och strängpressning tillkommer kostnader för montering av fästen, vilket inte är fallet vid formsprutning. Dock är monteringskostanden låg jämfört med tillverkningskostnaderna. Tabell 2 - Resultat av kostnadsberäkning, kr/detalj Komponent Delar Totalt [kr] Kontaktdon: Formsprutning, POM Kontaktdon 26,7 Kontaktdon: Pressgjutning, Al Kontaktdon, fästen formsprutas 77,1 Kontaktdon, fästen extruderas 34,2 Kontaktdon: Sandgjutning, Al Kontaktdon, fästen formsprutas 64,2 Kontaktdon, fästen extruderas 21,3 Kontaktdon: Strängpressning, Al Kontaktdon, fästen formsprutas 66,4 Kontaktdon, fästen extruderas 23,5 Sprintkonstruktion: Plastisk bearbetning och klippning, Al Sprintkonstruktion 53,0 Sprintkonstruktion: Formsprutning, ABS Sprintkonstruktion 54,3 9 Akrylnitril- Butadien- Styren 10 adhesion, attraktionskraft mellan (molekylerna i) två kroppar i beröring med varandra; vidhäftning. 12

16 Nedan följer en utvärdering av de olika tillverkningsprocesserna. Projektgruppen gjorde en grundlig analys av de olika processerna baserat på funktionalitet och lämplighet. Valet har inte enbart baserats på kostnad då kostnadsberäkningar har stor känslighet för valda randvillkor. För att komma så nära slutform som möjligt vid denna komplexa konstruktion, som kontaktdonet inklusive fästen har, är formsprutning ett lämpligt val vid tillverkning i POM. Vid de båda gjutprocesserna i aluminium krävs efterbearbetning för att nå slutgiltig form, tolerans- och ytfinhetskrav, vilket ökar tid och kostnad. Vid strängpressning krävs det, som för alla andra tillverkningsprocesser, att geometrin anpassas till processen, vilket gör att utformningen av vart fästena placeras på kontaktdonet vid montering behöver tas i beaktning. Detta innebär att fästenas utformning måste ändras. I vanliga fall är formsprutning inte att föredra vid låga serier som 1000 exemplar eftersom tillverkningskostnaden av formsprutningsverktyget är hög. Fördelarna med formsprutning är att om produktionen ska ökas är processen redan etablerad. Det ska tilläggas att elbilsproduktionen än ligger i sin linda och att marknaden övergår från fossila bränslen till mera miljövänliga alternativ. Därför har projektgruppen åsikten att man bör bygga för en framtida ökad produktionsvolym. Projektet har som mål att ha ett extra isolerande hölje runt kontaktdonet. I fallet med POM är målet uppfyllt i och med användandet av polymeren. Kontaktdonet ska dessutom ha orange färg för att ge en identifikation på högspänning och uppmärksamma brukaren. En fördel med formsprutning av POM är att infärgningen kan ske i samband med processteget medan det vid aluminium krävs ett extra avslutande processteg med infärgning av det isolerade ytterhöljet. Dessutom krävs en avslutande montering av ytterhöljet på aluminiumkontaktdonet. Vid val av kontaktdon i aluminium krävs, som tidigare nämnts, komponenter i form av fästen där sprinten ska kunna föras ned och låsa kontaktdonet, samt montering av ytterhöljet. Det gör att monterings-, maskin- och distributionskostnaderna ökar och även komplexiteten av detaljer då den består av fler delar. Sprintkonstruktionens volym är låg och därför kommer vikten ej styra materialval och därmed tillverkningsprocess. Då företaget Volvo PV associeras med säkerhet bör denna aspekt särskilt främjas vid val av sprintkonstruktion, eftersom den ska uppfylla en viktig funktion ur säkerhetsperspektiv. Resonemanget i projektgruppen var att aluminium ger kunden en högre känsla av säkerhet än plast, då metall oftast har bättre hållfasthet än termoplaster som ABS är. Det finns ingen påtaglig risk att ström kan ledas genom sprintanordningen, då allt elektriskt i motorrummet är isolerat. Det slutliga valet blev ett kontaktdon formsprutat i POM. Sprintkonstruktionen är i aluminiumlegering (EN 1050A/1200A) som bearbetas med plastisk- och klippande bearbetning. Dessutom kommer utbyggnaden av säkringsdosan bestå av aluminium och styrpinnen vara enligt Volvos nuvarande utformning i härdat stål. 13

17 4 Resultat Projektets produktutvecklingsprocess, utformning av kontaktdon och dess låsanordning presenteras nedan. De ingående komponenterna är placerade i motorrummet i Volvo C30 Electric och möjliggör strömöverföring från batteriet till kraftelektroniken. En CAD- modell av den slutliga lösningen kan ses i figur Modellen har skapats utifrån konceptskissen (figur 8) med optimeringar och förändringar med avseende på tillverkningsmöjligheter och materialval. Förutom CAD- modellen finns även ritningar över konstruktionen som återfinns i bilaga 1. I figur 15 finns de ingående komponenterna separerade. För att koppla samman dessa förs det orange kontaktdonet horisontellt in i de fyra hålrummen på säkringsdosan och därefter förs sprintkonstruktionen vertikalt ned bakom säkringsdosans plattor och genom kontaktdonets fästen. För att hålla kontaktdonet på plats krävs att sprintanordningen sitter ordentligt på plats. För att försäkra detta finns urgröpningar på de utbyggda plattorna på säkringsdosan som passar med sprintanordningens utbuktningar. Säkringsdosans grundkonstruktion är inte ändrad från Volvos ursprungliga men plattor har byggts ut för att möjliggöra låsning av kontaktdonet till säkringsdosan. Sprintanordning Styrpinne Fästen, hål för sprint Kontaktdon Säkringsdosan Platta på säkringsdosan Figur 15 - Sprängmodell av kontaktdonet, säkringsdosan och sprintkonstruktionen Styrpinnen hjälper till vid insättningen och bidrar till att göra konstruktionen stabilare. I Volvos nuvarande lösning finns redan en styrpinne och projektet återanvänder dess utformning, material (härdat stål) och tillverkningsmetod. Kontaktdonet kommer att tillverkas i polymeren POM genom formsprutning. I samband med formsprutningen infärgas POM orange för att indikera högspänning och därigenom ökas säkerheten för brukaren. Polymeren uppfyller även det mekaniska krav på extra isolering och klarar av den yttre miljön i motorrummet. De tre största hålen på kontaktdonet är låsta dimensioner för elektriska kablar och isolering. Det fjärde och minsta hålet är till för styrpinnen. 14

18 Figur 16 - Kontaktdonet, säkringsdosan och sprintkonstruktionen, framifrån Figur 17 - Kontaktdonet, säkringsdosan och sprintkonstruktionen, bakifrån Då sprinten förs ned i kontaktdonet och låses krävs att de fyra fästena är elastiska och kan buktas ut, figur 18. I den figuren kan även den räfflade ovansidan av kontaktdonet ses, vilket gör det mer greppvänligt då POM har låg friktionskoefficient. Sprintkonstruktionen kommer att tillverkas i aluminium vilket har goda mekaniska egenskaper för dess ändamål, se figur 19. Fästen Hål för styrpinne Figur 18 - Kontaktdonet Figur 19 - Sprintkonstruktion 4.1 Funktionellt test Praktiska test genomfördes där de viktigaste funktionerna simulerades. De praktiska testerna utfördes på den byggda prototypen som sedan utvärderades. Dessutom kompletterades dessa tester med en hållfasthetsanalys i FEM. Prototypen kan studeras i figur 20. Figur 20 - Projektets prototyp av kontaktdonet Att avlägsna kontaktdonet under tillåten tid testades genom att låta alla gruppmedlemmar koppla loss kontaktdonet, med en hand, under tidtagning. Kontaktdonet ska kunna avlägsnas med en hand på mindre än 5 sekunder utifrån kravspecifikationen tabell 1. Dessutom gjordes ett test där man fick välja vilken hand man avlägsnar kontaktdonet. Detta för att projektgruppen anser att konstruktionen 15

19 eventuellt kan frammana till tvåhandsgrepp. För att efterlikna den verkliga situationen under motorhuven, stod alla gruppmedlemmar cirka 1 meter ifrån det uppsatta kontaktdonet under samtliga försök. Resultatet av försöket kan ses nedan i tabell 3. Testerna visar tydligt att detta infrias på prototypen. Tabell 3 - Test för avlägsning av kontaktdon Försök 1 En hand (s) Försök 2 Valfri hand (s) Karin 2,8 1,9 (en hand) Dennis 2,2 2,5 (en hand) Josefin 3,2 1,7 (en hand) Fredrik 2,6 2,9 (två händer) Jacob 1,9 0,9 (två händer) Alla delar från prototypen förutom säkringsdosan vägdes för att se till att konstruktionen uppfyllde kravspecifikationens viktkrav, tabell 1. Den verkliga produkten kan komma att väga mindre då vissa delar inte ser exakt likadana ut som i prototypen och inte består av samma material. På grund av detta kontrollerades även vikten på CAD- modellen där rätt material kunde väljas. För att kontrollera dimensionsmålens uppfyllelse mättes hur mycket plats kontaktdonet och sprintkonstruktionen kräver när dessa är låsta i säkringsdosan. Resultaten från dessa mätningar återfinns i tabell 4. Tabell 4 Vikt och dimensions test Prototyp Cad- modell Vikt (krav 400 g) 226 g (ABS) 255 g (POM) Höjd (78 mm) 75 mm 76 mm Bredd (200 mm) 155 mm 169 mm Längd (300 mm) 76 mm 75,5 mm För att verifiera att konstruktionen håller har en hållfasthetsanalys gjorts med hjälp av FEM på projektets CAD- modell, i Autodesk Inventor. Enligt kravspecifikationen är målet att konstruktionen ska hålla för 400 N i dragriktningen. För uppskattning av vad kontaktdonet klarar av gjordes tester som visade att krafter strax under 450 Newton var den belastning kontaktdonet klarade av. Det ger en säkerhetsmarginal på cirka 12 % med avseende på kravet på 400 N, tabell 1. Sträckgränsen för valt material (POM) är 65 MPa och maxspänningen vid 450 N blev 68,87 MPa, vilket ligger precis över gränsen till plasticering. I figur 21 ses att de högsta spänningarna erhålls vid fästena på kontaktdonet (gult/rött). Samtliga analyser har visat på konvergens, med en konvergenssats under 2 %, vilket visar på tillförlitlighet i resultat. 16

20 Figur 21 - FEM- analys, Spänningar vid belastning 450 N i dragriktningen Kontaktdonet ska även klara av krafter i övriga riktningar enligt kravspecifikationen och en stor del av dessa krafter tas upp av styrpinnen. Styrpinnen, vars egenskaper troligtvis påverkas mycket av härdningprocessen och dess dimensioner, har inte lagts någon större vikt vid i detta projekt, då Volvos existerande lösning är tillräckligt robust. Ingen analys av kraftpåverkan på sprintkonstruktionen har gjorts eftersom sträckgränsen är avsevärt högre för en aluminiumlegering än vald plast. Plasten, som de tunna fästena är gjorda av, kommer därför gå sönder tidigare än sprintkonstruktionen vid för hög belastning. 17

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö

Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Skyddsenhet för Stirlingmotor i extrem miljö Integrerad konstruktion och tillverkning GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING Projektrapport Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 Grupp C1 Andreas Robertsson Jennie Nordkvist Augusta Sahlin

Läs mer

RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN

RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN GRUPP E3 Jonathan Andersson 86 08 20-5533 Peter Andersson 86 02 20-5034 Mladen Gibanica 88 08 31-2790 Patrik Ollas 87 09 10-7257 Industriell konstruktion

Läs mer

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design

Thule HangOn Next Generation. Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare. Kandidatarbete i Teknisk design Thule HangOn Next Generation Utveckling av dragkroksmonterad cykelhållare Kandidatarbete i Teknisk design Maria Ernfors, Sven-Ivar Karlsson Kim Niskanen, Peter Sörensen Institutionen för Produkt och Produktionsutveckling

Läs mer

Utveckling av plattformskoncept för rollup

Utveckling av plattformskoncept för rollup Utveckling av plattformskoncept för rollup Kandidatarbete i Teknisk Design ERIK AREMYR, SARA ERIKSSON, MAJA JAKOBSSON, PERNILLA LYDÉN, CARL MALMSTRÖM OCH PATRICIA MATTSSON CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg,

Läs mer

Design av flexibel ta-hem-produkt

Design av flexibel ta-hem-produkt Design av flexibel ta-hem-produkt Ett hjälpmedel som underlättar vid transport av varor Kandidatarbete i Teknisk design Anna Arbman, Pascal Csikasz, Julia Wetterstrand, Anna Wikström CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Oljestopp Utveckling av ett oljestopp. Oil-stop Development of an Oil-stop

Oljestopp Utveckling av ett oljestopp. Oil-stop Development of an Oil-stop Oljestopp Utveckling av ett oljestopp Oil-stop Development of an Oil-stop Examensarbete inom maskinteknik Grundnivå 22,5 Högskolepoäng Vårterminen 2012 Tommy Ahlander, Viktor Kjellberg Handledare: Alexander

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Utveckling av optikmotor för Chalmers Vera team

Utveckling av optikmotor för Chalmers Vera team Utveckling av optikmotor för Chalmers Vera team Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet i maskinteknik TMEX02-14-07 Handledare: Anders Johansson Anders Dahl Carl Edelberg Kristoffer Clasén Max Sundén

Läs mer

IKOT Inlämning 4 Analysera alternativa lösningar

IKOT Inlämning 4 Analysera alternativa lösningar GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 4.1 Konkurrentinventering

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Innovativa lösningar för nedfällning av nackstöd i bil ENGSTRÖM LINA LINDÉN IDA. Ett konceptutvecklingsarbete på nackstödet i baksätet på Volvo V40

Innovativa lösningar för nedfällning av nackstöd i bil ENGSTRÖM LINA LINDÉN IDA. Ett konceptutvecklingsarbete på nackstödet i baksätet på Volvo V40 Innovativa lösningar för nedfällning av nackstöd i bil Ett konceptutvecklingsarbete på nackstödet i baksätet på Volvo V40 Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Designingenjör ENGSTRÖM LINA LINDÉN

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Utveckling av pannlampa. För användning av kirurger vid operation. Lilian Forsgren, Frida Halt, Ajdin Hrnjica,

Utveckling av pannlampa. För användning av kirurger vid operation. Lilian Forsgren, Frida Halt, Ajdin Hrnjica, Utveckling av pannlampa För användning av kirurger vid operation Kandidatarbete i Teknisk design Lilian Forsgren, Frida Halt, Ajdin Hrnjica, Andreas Höglind, Samuel Lunde och Tobias Olsson CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Kompositer i bildäckspaneler Konceptframtagning av framtida bildäck på RoRo-fartyg

Kompositer i bildäckspaneler Konceptframtagning av framtida bildäck på RoRo-fartyg Kompositer i bildäckspaneler Konceptframtagning av framtida bildäck på RoRo-fartyg Composite-based cardeckpanels Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Maskiningenjörsprogrammet MARTIN MELKERSSON

Läs mer

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS

En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling i agila projekt med outsourcad utveckling LEONARD SAERS Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En projektledningsmodell för användarcentrerad utveckling

Läs mer

Min tolkning av Lean Product Development

Min tolkning av Lean Product Development Min tolkning av Lean Product Development Skriven av Göran Svensson Del 1: Teori om Lean Produktutveckling...3 Introduktion...3 Vad är lean produktutveckling?...3 Vad är slöseri...4 Målet med Lean Produktutveckling...6

Läs mer

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll AT Modellprodukter AB Akademin för Innovation, Design och Teknik Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll Examensarbete, produktutveckling - Konstruktion 15 högskolepoäng, grundnivå

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Försäkrat Intresse. En studie av kostnadsmatchning i försäkringsbranschen

Försäkrat Intresse. En studie av kostnadsmatchning i försäkringsbranschen Försäkrat Intresse En studie av kostnadsmatchning i försäkringsbranschen Magisteruppsats i företagsekonomi Studier i ekonomistyrning Vårterminen 2009 Handledare: Peter Beusch Författare: Fredrik Landelius

Läs mer

Optimering av maskinprocess

Optimering av maskinprocess Optimering av maskinprocess David Cedergren, 120hp Halmstad Högskola Lars Bååth, handledare, Halmstad Högskola Lars Karlsson, handledare, Lindab Ventilation AB Halmstad den 20 maj 2012 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kreativitet som ett hinder i produktutvecklingsprojekt

Kreativitet som ett hinder i produktutvecklingsprojekt Kreativitet som ett hinder i produktutvecklingsprojekt Av Björn Kalla och Mathias Lindström Högskolan i Halmstad 2001 Magisterprogrammet Industriell Organisation och Ekonomi inriktning Innovation Utveckling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå 2003:08 YTH EXAMENSARBETE Gradningsutrustning förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå Patrik Johansson, Daniel Juntti, Pär Lindskog, Jan Skott, Anders Suikki

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning Populärvetenskaplig sammanfattning Antalet produkter och antalet versioner av varje produkt blir allt fler. För att inhandla en vardaglig teknisk apparat finns en mängd varianter att välja mellan för konsumenterna.

Läs mer

Bokningssystem för tvättstuga

Bokningssystem för tvättstuga Bokningssystem för tvättstuga Yggdrasil 2003-11-12 DOKINT Grupp 8 Momentansvarig: Ken Larsson Handledare: Lena Norberg Anna Eriksson David Lindkvist Zeth Lönnroth Soo-Im Pettersson Richard S. Venemyr David

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer