NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET"

Transkript

1 aktuellt Tema Hållbarhet och miljö VTI bidrar till transport - systemets miljöanpassning Nya utmaningar med elbilssamhälle Mindre miljöpåverkan med intelligenta förarstöd NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

2 Omställning som pockar på lösningar Jonas Bjelfvenstam Generaldirektör Kunskaps behov med närmast övertydlig styrka anmäler sig. Frågor om våra framtida fordon och hur de ska utvecklas och anpassas till allt högre miljökrav har stått på dagordningen i många år. Över åren har frågorna ändrat karaktär. Från 70-talets blylarm, till frågor om kvävedioxider, ozon, partiklar och numera kanske främst koldioxiden. Utsläpp till luften från för bränningsmotorer har ofta varit i fokus medan trafikbuller, landskapsutformning, trängsel och mer allmänna frågor om resurshushållning inte alltid varit lika framträdande. Just nu talar dock det mesta för att vi kommer att få vänta åtskilliga år innan koldioxidutsläppen från trafiken och fordonsflottan har minskat till långsiktigt hållbara nivåer. Många av de åtgärder som föreslås i den allmänna debatten för att lösa problemen är välmenande, men inte alltid så effektiva som man skulle önska. I alla fall inte för att få ned koldioxidutsläppen. En massiv utbyggnad av kollektivtrafiken, längre lastbilar, intelligenta transportsystem eller fler järnvägsspår och bättre förbifarter har säkert många fördelar. Men enbart sådana åtgärder klarar knappast att lösa klimathotet. Klimat och koldioxidutsläpp kan å andra sidan vara bra att ha som argument när andra tryter Det är i detta sammanhang kunskapsbehov med närmast övertydlig styrka anmäler sig. Det tog lång tid för forskarsamhället att verifiera koldioxidutsläppens samband med växthuseffekt och global uppvärmning. Och minst lika lång tid att övertyga tvehågsna beslutsfattare om faktahalten i forskningen. Faktum är att det dessutom fortfarande finns dem som avfärdar klimatforskningens slutsatser. Nu handlar det alltmer om nya kunskapsbehov inte minst i transportsektorn om hur man kan begränsa och motverka koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Det handlar om allt från drivmedel och energieffektivitet till rullmotstånd, logistik och ekonomiska styrmedel som till exempel en effektivare utsläppshandel eller utformningen av olika trafikskatter. Att bedöma nyttan, kostnaden och effekten av att vidta olika åtgärder är centralt. Det handlar också om att finna metoder för att begränsa eller mildra klimatförändringarnas effekter. När vi får häftigare temperaturväxlingar eller mer nederbörd påverkas transportsystemet på olika sätt. Kunskap för att förutse effekter, bygga annorlunda, skydda och vidta olika åtgärder för att klara transporterna, även med ett förändrat klimat, blir allt viktigare att samla in. Tålamod, envishet, optimism och en stor portion kunskap är tvingande nödvändigheter för att klara omställningen till ett hållbart transportsystem. En del av denna kunskap speglas i detta nummer av VTI aktuellt. VTI aktuellt kommer ut fyra gånger per år. Varje nummer har ett tema som berör forskning inom transportsektorn. VTI är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till Näringsdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Institutet har som huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. ANSVARIG UTGIVARE Helena Sederström REDAKTÖR Karin Andersson I REDAKTIONEN Marika Lund Katarina Nestor Andreas Schander Eva Åström LAYOUT/ORIGINAL Forma Viva, Linköping UPPLAGA ex ISSN TRYCK AB Danagårds Grafiska E-POST OMSLAGSBILDEN Katja Kircher PRENUMERATION VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Huvudkontor Linköping Telefon VTI finns även i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 2 VTI AKTUELLT NR

3 innehåll Nr Tema Hållbarhet och miljö Många lösningar kan leda till minskad klimatpåverkan och ett hållbart samhälle. I detta nummer uppmärksammas pågående projekt inom miljöområdet hos VTI VTI bidrar till transport - systemets miljöanpassning 10 Nya utmaningar med elbilssamhälle 12 Ökade koldioxid utsläpp även med fördubblad kollektivtrafik 15 Mindre miljöpåverkan med intelligenta förarstöd 8 Ny vägbelysning hur miljövänlig är den? 8 Slipade asfaltsvägar kan minska buller och utsläpp 9 Att sprida transportinnovationer ny utmaning för svenska kommuner Tjänstemäns privata värderingar kan få inflytande på miljöbeslut 14 Minskade emissioner kan ge lägre samhällskostnader 16 Stödsystemet som vägleder dig till sparsam körning Alltid i VTI aktuellt 2 Ledare 4 I korthet notiser 17 Rapporter i korthet 23 VTI-publikationer 24 I huvudet på Kerstin Robertson VTI:s värld 20 Framtidens elvägar testas i simulator 21 VTI:s styrelse växer 21 VTI välkomnar nya medarbetare 22 På jakt efter kollektivtrafikens framgångsfaktorer VTI AKTUELLT NR

4 I KORTHET Foto: Photos.com Delta i enkät om viltolyckor Osäkerheten kring mörkertalet på viltolyckor är stor och nu tar forskare hjälp av bilister för att få svar på sina frågor. Fram till årsskiftet 2014/15 kommer bilister att kunna svara på frågor om viltolyckor i en webbenkät. För att svara på enkäten behöver man inte ha varit med om någon viltolycka och enkäten är heller inte begränsad till de djur där man är skyldig att rapportera. Varje år anmäls över viltolyckor med älgar, rådjur, hjortar, vildsvin och rovdjur till polisen. Osäkerheten kring mörkertalet är dock stor och det bromsar utvecklingen av effektivare åtgärder. Enkätstudien görs tillsammans med bland annat VTI, Älgskadefondsföreningen, SLU, Bilprovningen och Trafikverket. MER INFORMATION: Foto: Eva Åström Besök i VTI:s simulator I september hade VTI i Göteborg besök av deltagarna på två olika internationella konferenser. Dels International Conference on Driver Distraction and Inattention anordnad av Safer, Fordonsoch trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers, dels International Research Council on Biomechanics of Injury med Chalmers som värd. Vid båda besöken fick konferensdeltagarna en visning av VTI:s körsimulator Sim IV. MER INFORMATION: Foto: Photos.com Potentiellt samarbete inom trafiksäkerhetsforskning China Sweden Research Centre For Traffic Safety (CTS) är ett nystartat samarbete mellan Kina och Sverige. Målet för gruppen är att reducera antalet olyckor och dödsfall i trafiken och göra trafiksäkerhet till en central del av ett hållbart samhälle i Kina. Forsknings fokus är körbeteende, väg- och fordonsdesign, avancerad teknologi för trafiksäkerhet samt utbildning och information. Styrkan med CTS är Sveriges trafiksäkerhetshistoria, nollvisionen och kunskap i kombination med partners som har kunskap om och erfarenhet av trafiksäkerhet i Kina. Partners i CTS är just nu RIOH, Chalmers, Tongji University Academy, Volvo Cars och Volvo AB. I samband med ett styrelsemöte i Göteborg besökte CTS styrelse VTI för att se på simulator Sim IV och få mer information om VTI för att avgöra om VTI kan bli en möjlig partner. Jonas Jansson Håll dig à jour Adresserna till våra kanaler: Youtube: Twitter: Mynewsdesk: 4 VTI AKTUELLT NR

5 I KORTHET Foto: Hejdlösa Bilder Forskningschef på VTI får expertroll i EU:s ramprogram för forskning och innovation Foto: Eva Åström Transportforskning på agendan Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Programmet ska löpa under perioden 2014 till 2020 och kommer att ha en total budget på runt 70 miljarder euro. Astrid Linder på VTI har valts in i en av programmets expertgrupper, Smart, Green and Integrated Transport. Medlemmarna i gruppen, som valts ut bland hela sökande, har som uppgift att ge konsekvent och konsoliderad rådgivning till kommissionen under utarbetandet av ramprogrammet. Syftet är att ge de bästa förutsättningarna för EU:s arbete med forskning och innovation inom det aktuella området. Uppdraget löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. För VTI är det väldigt roligt att Astrid Linder blivit utvald till detta uppdrag. Konkurrensen runt dessa platser är hård och det visar att våra forskare och forskningschefer tillhör det absoluta toppskiktet av transportforskare i Europa, säger Jonas Jansson, avdelningschef på VTI. Astrid Linder Nationell konferens i transportforskning gick av stapeln oktober på Chalmers i Göteborg, och är den andra i en serie årliga vetenskapliga konferenser som samlar svensk transportforskning. Flera forskare och utredare från VTI fanns på plats på konferensen som omfattade alla typer av frågor som berör transportsystemet. Yrkesverksamma inom branschen fick möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare inom transportområdet. Årets program erbjöd närmare 70 bidrag i tre parallella sessioner. Konferensen arrangeras av olika parter varje år men är ett gemensamt initiativ från VTI, Chalmers, Göteborgs universitet, Centrum för transportstudier, KTH, Linköpings universitet, Samot vid Karlstads universitet och Lunds universitet. VTI AKTUELLT NR

6 TEMA HÅLLBARHET OCH MILJÖ VTI bidrar till transportsystemets miljöanpassning Sveriges Riksdag fattade 1999 beslut om ett antal miljökvalitetsmål. De numera 16 miljökvalitetsmålen anger det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Minst åtta av miljökvalitetsmålen har direkt betydelse för transportsektorn. Dessa miljömål ligger, tillsammans med de transport politiska målen om tillgänglighet, säkerhet och hälsa, till grund för miljöforskningen på VTI. VTI ligger sedan länge i framkant när det gäller kunskap om bildning och emissioner av inandningsbara slitagepartiklar och buller. Partikelhalterna i många svenska städer överskrider de gränsvärden som är uppsatta av EU och partiklar studeras både i fält och under kontrollerade laboratorieförhållanden i VTI:s provvägsmaskin. Med hjälp av provvägsmaskinen kan även toxiciteten från slitagepartiklar som är genererade under kontrollerade förhållanden undersökas. Åtgärder mot höga partikelhalter i stadsmiljö studeras i försök i samarbete med Stockholms Stad och påbörjades Projekten som är 6 VTI AKTUELLT NR

7 TEMA HÅLLBARHET OCH MILJÖ kopplade till försöken undersöker förutsättningarna för att minska emissionerna av dessa partiklar genom dammbindning och städning. Även partikelemissioner i väg- och järnvägstunnlar studeras ur ett åtgärdsperspektiv eftersom halterna i tunnlar är särskilt höga och flera stora infrastrukturprojekt med tunnlar för närvarande planeras. Vägytan påverkar bulleremissionen och andra miljöeffekter Det går att minska bullret med hjälp av dränerande asfalt. Denna asfalt är porös och minskar bullret dels genom att luft i däckens mönster dräneras bort, istället för att pumpas ut och in i kontaktytan, dels genom absorption, på samma sätt som till exempel bullerdämpande innertak i kontorsmiljö. Ett annat sätt att reducera buller på vissa typer av vägytor är att slipa bort topparna på uppstickande stenar i beläggningen och på så sätt ge däcken en slätare yta att rulla på. Försök med slipad asfalt pågår just nu, bland annat i och omkring Linköping. I två nystartade projekt studerar forskarna om slipning av vägar kan förbättra vägytans egenskaper vad gäller buller, rullmotstånd, friktion, slitage och partikelbildning. Även rullmotståndet som påverkar bränsleförbrukningen kan påverkas positivt av slipning. Genom att rullmotståndet analyseras behandlas även frågeställningen om hur energianvändningen kan minskas sett i ett livscykelperspektiv. Växtlighet för ett gott stadsklimat Gröna ytor, planteringar och träd i städer är viktiga för människors välmående på flera sätt och därför studeras vegetationens effekt på luftföroreningshalterna. Vegetation i staden minskar utspädningen av de lokala utsläppen, samtidigt som föroreningarna kan filtreras bort då luften passerar genom grönskan. Vid rätt placering kan vegetation också användas för att minska damning och exponeringen av föroreningar. En barriär kan även bestå av byggnader och till exempel bullerplank, som båda har stor inverkan på spridningen av föroreningar i staden. Vegetationens ökning av fuktigheten kan också ge positiva effekter gällande damning. Beräkning av utsläpp viktig fråga I alla sammanhang där luftmiljön i stadsmiljö eller klimatpåverkan från trafiken I samarbete med andra länder håller VTI på att utveckla ett ramverk för hållbarhetsbedömning av vägprojekt under projektnamnet Sunra. ska studeras behövs kunskaper om hur stora utsläppen från trafiken är. Inom miljöforskningen på VTI används bland annat utsläppsmodellen HBEFA, som tar hänsyn till olika fordonsslag, vägtyper och körförhållanden. För mer detaljerade beräkningar har VTI utvecklat modellen Veto som beräknar energibehov för körning baserat på en detaljerad beskrivning av fordon, vägförhållanden och körbeteende. För att kunna beräkna påverkan på utsläppen från till exempel korsningar och slipade vägar behöver dessa modeller kunna arbeta tillsammans. Det pågår just nu ett arbete med att koppla samman och vidareutveckla modellerna med nya mätdata för att kunna ge högkvalitativa emissionsberäkningar. Ett av de program som utvecklats vid VTI är Coldstart. Det används i ett pågående projekt för att beräkna hur mycket emissioner som uppkommer på grund av kallstarter i Sverige, hur dessa ska kunna minimeras genom att beräkna optimal tid för användning av motorvärmare samt om det är effektivare att värma smörjoljan än kylvattnet. Ändrat klimat ändrad väghållning I och med att klimatet förändras, ändras även förutsättningarna för vinterväghållningen. Plogningstillfällena blir färre och saltanvändningen minskar med det varmare klimatet, men behovet av vinterdriftsåtgärder kommer enligt klimatscenarierna att skilja sig åt i olika delar av landet. I vissa delar kan saltanvändningen till och med öka. På grund av Sveriges olika klimatzoner är det också svårt att förutse exakt vilken påverkan klimatförändringarna kommer att ha på de svenska vägarnas beteende och livslängd. Statens kostnader för vinterväghållning förutspås dock förbli oförändrade men beredskapen bör inte sänkas, då de mer extrema tillfällena med nederbörd förutsägs öka. VTI har tillsammans med andra nordiska forskningsorganisationer och myndigheter ett pågående samarbete som går ut på att konstruera en modell för att kunna förutsäga varaktigheten av kemiska halkbekämpningsåtgärder under olika förhållanden. Med en sådan modell finns möjligheter att effektivisera saltningen och på så vis minska spridningen av föroreningar i området kring vägar samt uppnå ett effektivare arbetsflöde för väghållare. Landskapet i infrastrukturplaneringen Landskapet och dess natur- och kulturvärden kommer allt mer i fokus i infrastrukturplaneringen. Till skillnad mot exempelvis buller och förorening, som är lätt att sätta siffror på, behöver natur- och kulturvärdena ofta andra tillvägagångssätt för att ges en rättmätig behandling i planeringsprocessen. Nyligen publicerade VTI tillsammans med LTU och SLU ett förslag till angreppssätt för att tydligare lyfta fram landskapets värden i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar. Begreppet långsiktigt hållbar utveckling inkluderar såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter och är en nödvändighet för hela samhällsutvecklingen, inte minst transportsektorn. I samarbete med andra länder håller VTI på att utveckla ett ramverk för hållbarhetsbedömning av vägprojekt under projektnamnet Sunra. Detta kommer att resultera i ett planeringsverktyg som kan användas av bland annat Trafikverket, entreprenörer och byggbranschen. Underlag för transportsektorns miljöanpassning Projekten ovan är några exempel som visar på bredden i VTI:s miljöforskning. I samverkan med myndigheter och forskningsutförare i Sverige och utomlands tar VTI kontinuerligt fram kunskap som bidrar till transportsektorns miljöanpassning inte bara i Sverige utan även internationellt. Kerstin Robertson MER INFORMATION: Text: Karin Andersson Foto: Photos.com VTI AKTUELLT NR

8 TEMA HÅLLBARHET OCH MILJÖ Ny vägbelysning hur miljövänlig är den? Offentlig utomhusbelysning kräver mycket energi och har lång livslängd. Det finns stora vinster att hämta vid byte till ny, energieffektiv belysning. Men vilka lampor är bäst ur miljösynpunkt om man räknar in hela livscykeln från tillverkning till avfall? I ett nystartat projekt är målet att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna peka ut viktiga miljömått som kan användas för att identifiera belysning som är både energieffektiv, miljövänlig och klimatneutral. Dessutom medverkar VTI i framtagandet av internationella rekommendationer för hur man kan minimera miljöeffekterna av belysning. Den snabba utvecklingen av energieffektiv belysning gör att marknaden svämmar över av nyproducerade lampor som inte blivit fullt ut undersökta med tanke på miljöaspekter. Ny energieffektiv belysning verkar lovande ur flera aspekter men det saknas en övergripande kunskap om miljöeffekterna. VTI ska därför ta fram en översikt avseende livscykelanalys, hållbarhet, CO 2 och energiprestanda gällande ny offentlig utomhusbelysning, säger VTI-forskaren Annika Jägerbrand. Besparingspotentialen är mycket hög när nya energieffektiva lampor ersätter traditionell belysning. Ett exempel från en gång- och cykelväg i Stockholm visar att energivinsten blev hela 80 % där kvicksilverlampor byttes mot Led-lampor. Men det finns också negativa sidor som på senare år har uppmärksammats. Exempel på faktorer som minskar miljövänligheten är läckage av bly samt höga halter av koppar, zink och bly som gör att vissa lampor måste klassas som miljöfarligt avfall. Slipade asfaltsvägar kan minska buller och utsläpp Underlaget på våra vägar spelar en viktig roll både ur trafiksäkerhetsoch hållbarhetssynpunkt. I ett första pilotprojekt visar VTI-tester att slipning av asfaltsvägar kan ge goda men kortvariga effekter i form av minskat buller och minskad bränsleförbrukning. I två nya forskningsprojekt kommer detta nu att utredas vidare. Testet genomfördes på E4:an vid Huskvarna på en 65 meter lång och en meter bred teststräcka där ytan slipades ner med endast några millimeter. Därefter mättes resultatet, som visade att bullernivån minskade med 1-3 db och rullmotståndet med 4-7 procent. Slutsatserna av detta är att bränsleförbrukningen och bullernivån kan minskas på denna typ av vägyta. För att utreda detta vidare har två större projekt nu startats upp, med finansiering från Mistra och Vinnova. Projekten genomförs i samarbete med Linköpings Universitet, Trafikverket och företagen HTC Sweden AB, Svevia och Projektengagemang. Målen för de nya projekten är att genomföra mer omfattande försök där slipningens effekter på såväl buller och rullmotstånd som friktion och slitage kan utredas. Även livscykelkostnaderna för slipning av vägar ska undersökas, både ekonomiska och miljömässiga. I VTI:s provvägsmaskin kommer slipningens inverkan på emissioner av inandningsbara slitagepartiklar att studeras. Andra frågor som också återstår att få svar på är hur Läckage av bly samt höga halter av koppar, zink och bly gör att vissa lampor måste klassas som miljöfarligt avfall. Projektet kommer att redovisas i en VTI rapport i slutet av Finansiering för projektet kommer från Energimyndigheten och Trafikverket sponsrar medverkan i framtagandet av internationella rekommendationer. Text: Eva Åström Foto: Katja Kircher Annika Jägerbrand Närbild på den slipade asfalten på E4:an vid Huskvarna. länge den positiva effekten av slipningen består, vilka typer av vägytor som slipningen är effektiv på och om resultaten skiljer sig mellan hög- och lågtrafikerade vägar. Parallellt med VTI:s tester jobbar Linköpings universitet och HTC med produktutveckling och affärsplan. Text: Karin Andersson Foto: Ulf Sandberg Mats Gustafsson 8 VTI AKTUELLT NR

9 TEMA HÅLLBARHET OCH MILJÖ Att sprida transportinnovationer ny utmaning för svenska kommuner År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Det målet har regeringen satt upp. För att nå dit krävs stora omställningar av olika slag. Forskaren Åsa Aretun har nyligen påbörjat ett projekt där hon hoppas kunna bidra till en del. Det handlar om att visa på hur kommuner kan utveckla sitt arbete med att få fler elfordon att rulla i städerna. Jag har precis gjort en första inventering av hur Linköpings och Norrköpings kommun arbetar när de planerar för att göra det enkelt att ladda elbilar i nya bostadsområden, säger Åsa Aretun på VTI. Så här långt tyder hennes analys på att kommunerna i dagsläget inte arbetar systematiskt med den här frågan. Nytänkande behövs kring biltrafiken I analysen har Åsa tittat på kommunernas planering av två nya stadsdelar, Saltängen i Norrköping och Vallastaden i Linköping. Båda fallen handlar om så kallade förtätningsprojekt, det vill säga nya bostadsområden som ska göra städerna tätare och mer sammanhållna. I frågan om hållbara transporter kopplat till de nya stadsdelarna ligger kommunernas fokus på att bygga infrastruktur med tanke på att öka gång- och cykeltrafiken samt resandet med kollektivtrafik, säger Åsa Aretun. Hon menar att det här är helt rätt och måste vara prioritet ett även i fortsättningen. Samtidigt finns anledning för kommunerna att fundera över hur de vill att den biltrafik som ändå existerar ska se ut. Den ska så klart vara så miljövänlig som det bara går. Och då behöver så många som möjligt av de kilometer som körs med bil köras på alternativa bränslen. Med andra ord kan man säga att kommunerna får ytterligare en fråga, en utmaning, på sitt bord nämligen att sprida transportinnovationer. I det här fallet handlar det om att få fler elfordon att rulla i städerna. I den kommande stadsdelen Vallastaden i Linköping bygger man infrastruktur med tanke på att öka gång- och cykeltrafik samt resande med kollektivtrafik. Det finns anledning för kommunerna att fundera över hur de vill att existerande biltrafik ska se ut. Kommunerna känner osäkerhet Men det här med att sprida innovationer är en fråga som Åsa med respekt ser att kommunala politiker och tjänstemän känner stor osäkerhet kring. När projektet är klart i mitten av 2015 kan läget på den punkten förhoppningsvis ha ändrats. Redan nu är Åsa på det klara med att det här är en fråga som, för att den ska slå igenom, måste drivas högt upp på strategisk nivå i den kommunala organisationen. Hon tror också att svenska kommuner kan hämta en hel del inspiration från Nederländerna som räknas som ett föregångsland när det gäller att planera för framtidens hållbara städer och sprida transportinnovationer. Projektet som Åsa Aretun leder ingår i ett större forskningsprojekt om elbilar som finansieras av Energimyndigheten. VTI och Linköpings universitet driver projektet i samverkan med Linköpings kommun, Norrköpings kommun och en handfull företag. Text: Katarina Nestor Illustration: Okidoki Arkitekter AB Åsa Aretun VTI AKTUELLT NR

10 TEMA HÅLLBARHET OCH MILJÖ Nya utmaningar med elbilssamhälle Hur väl rustade är kommuner och räddningstjänst? Elbilar ställer nya krav på hur räddningstjänsten ska agera vid trafik - olyckor. Vilka kemikalier det finns och hur elkablarna är dragna är viktig information när räddningstjänster kan behöva släcka eller använda sina skärverktyg. Vi har bensinbilar, dieselbilar, gasbilar och elbilar i trafik samtidigt. Förr eller senare kolliderar de med varandra och då kan det bli underliga följdkonsekvenser, säger Jan Wenäll, som är forskningsingenjör på VTI. I ett nytt projekt ska VTI nu undersöka hur rustade kommunerna är inför ett elbilssamhälle och hur beredskapen ser ut hos landets räddningstjänster. Under oktober fanns det totalt elbilar och elhybridbilar registrerade i Sverige vilket är en ökning med 96 bilar jämfört med september. När dessa fordon är inblandade i en trafikolycka kan det innebära utmaningar för räddningstjänsten som snabbt behöver veta vad det är för typ av bil som de möts av på olycksplatsen. Risken för elstötar och kortslutning är troligen inte svårt att bemästra, räddningstjänsten vet redan hur man tar hand om tåg, spårvagnar och tunnelbana som alla drivs med el. Jag tror helt enkelt att det är kemin runt omkring nya batterier som är det som vi vet lite för lite om, säger Jan Wenäll. Fler kemikalier på vägarna I framtiden kan det bli fler kemikalier i bilarna och en del kräver speciell släckteknik. Det kan vara kemikalier som det är direkt olämpligt att spruta vatten på. En annan fråga är hur kemikalierna påverkar personal som polis, ambulanspersonal, räddningstjänst och eventuellt skadade personer. Samhället behöver ha en beredskap för att inte bli tagna på sängen när olyckan är framme, säger Jan Wenäll. Även om räddningstjänst har kunskap om hur de ska hantera frågan om vad som kan bli strömförande så är det ändå aktuellt att styrka förberedelserna. När räddningstjänst kommer till en olycksplats kan de behöva veta vad det är för typ av bil. Om de behöver använda sina skärverktyg är det till exempel viktigt Vi vill se vilken beredskap kommuner har och hur de hanterar situationen med fler elbilar. att veta hur elkablarna är dragna, säger Christina Stave, forskare på VTI. Projektet genomförs genom intervjuer med olika räddningstjänster och av representanter från kommuner. En fråga som diskuteras är hur räddningstjänsten snabbt kan få information. Räddningstjänsten har en önskan om att kunna söka på registreringsnummer för att få information om vilken typ av fordon som väntar dem på en olycksplats, säger Christina Stave. Tvärtom hade oroat mer De förväntade resultaten i projektet är kunskap om den beredskap som krävs för ett ökat användande av elbilar. Att se vilka resurser kommunerna planerar avsätta, attityder hos användare samt effekter på energi-, effektbehov och miljöpåverkan ingår också i arbetet. Vi pratar om vad de i dag känner till och hur de får information samt vad alla inblandade i dag ser för risker. Det första jag reagerar på är att information inte sker per automatik när det kommer ut fordon med nya energikällor. Räddningstjänsterna är sina egna organisationer och stöds med information och utbildning men många har själva fått leta efter information, säger Christina Stave. Forskarna på VTI anser att mer kunskap och information är nödvändig men att omställningen till ett elbilssamhälle inte ska dramatiseras för mycket. Hade det varit tvärtom, att de flesta bilarna i dag var elbilar och att bensindrivna bilar började komma ut på vägarna hade nog oron varit ännu större, säger Christina Stave. Projektet ska leda fram till att nya kontakter etableras och redan upparbetade samarbeten ska vidareutvecklas. Vi vill se vilken beredskap kommuner har och hur de hanterar situationen med fler elbilar, hur de tänker samt vilka samarbeten de har med till exempel räddningstjänster och länsstyrelser, säger Hans Antonsson, forskare på VTI. Projektet startades förra året och avslutas Text: Andreas Schander Foto: Hejdlösa Bilder Annelie Carlson 10 VTI AKTUELLT NR

11 TEMA HÅLLBARHET OCH MILJÖ Tjänstemäns privata värderingar kan få inflytande på miljöbeslut På våra folkvalda politikers axlar vilar ansvaret att fatta beslut om miljöåtgärder. Beslut som ska gå i linje med våra lagar och samtidigt vara samhällsekonomiskt försvarbara. Sakkunniga tjänstemän har också stort inflytande, eftersom de ofta står bakom underlagen som ligger till grund för besluten. Ett VTI-projekt har i en tidigare etapp visat att ekonomiska underlag ofta saknas. Beslut om miljökvalitetsnormer har då utformats utan att ha föregåtts av samhällsekonomiska analyser. Nu visar experiment som VTI genomfört bland studenter att olika utbildning och personliga preferenser kan påverka miljöpolitiska beslut i offentliga organisationer. Det finns många omständigheter som kan påverka hur en tjänsteman väljer att fatta ett beslut. Detta har bland annat flera statsvetenskapliga studier av tjänstemannabeteende satt fingret på. Motstridiga mål som tvingats jämkas samman, målstyrning genom olämpliga nyckeltal och tjänstemannens kön och utbildning är några exempel på vanliga påverkansfaktorer. Forskningsprojekt inom VTI har tittat på hur det gått till när beslut kring miljökvalitetsnormer fattats och sett att beslut ibland har fattats på bristfälliga grunder. Nu har jag tillsammans med Lena Nerhagen och Roger Pyddoke fördjupat analysen av hur olika faktorer, exempelvis utbildning och personliga preferenser, kan påverka miljöpolitiska beslut, berättar VTI-forskaren Johanna Jussila Hammes. Alla grupper, oavsett utbildning, fattade beslut som gick längre än det rent samhällsekonomiskt motiverade. Biologer och samhällsvetare verkar påverkas av sina privata värderingar i högre utsträckning och väljer mer kostsamma miljöåtgärder med mindre hänsyn till nyttan från dem. Nationalekonomerna väljer något mer samhällsekonomiskt effektiva miljölösningar, fortsätter Johanna. Blivande tjänstemän bör utbildas i en metodik som fungerar I en av studierna har en teoretisk modell som vidareutvecklar resultaten från experimentet tagits fram. Utifrån teorin kan man förklara varför nationalekonomer, men inte biologer eller samhällsvetare, justerar sin privata värdering av miljökvalitén utifrån den information de får om det samhällsekonomiskt optimala valet. Resultaten visar på den sårbarhet som finns i vårt politiska system när det gäller miljöbeslut. Enskilda tjänstemäns privata värderingar riskerar att få större inflytande än allmänhetens värderingar. Vår slutsats är att myndigheterna behöver ha en strategi för sina tjänstemän och utbilda dem i samhällsekonomisk konsekvensanalys som är ett verktyg för att sammanställa hur ett beslut påverkar olika delar av samhället, avslutar Johanna Jussila Hammes. Johanna Jussila Hammes Text: Marika Lund Foto: Photos.com Besluten gick längre än det samhällsekonomiskt motiverade Nyligen genomfördes ett experiment som gick ut på att se hur studenter med olika utbildningsbakgrund biologi, nationalekonomi och samhällsvetenskap kunde hantera hypotetiska, men realistiska, tjänstemannabeslut. I ena fallet skulle de, i rollen som kommunal tjänsteman, välja en åtgärd för att minska näringshalten i en sjö. I det andra fallet skulle de, som statlig tjänsteman, rekommendera en bindande nationell haltgräns. Beslutsunderlaget var konstruerat med en konflikt mellan det samhällsekonomiskt effektiva och det miljömässigt naturliga tillståndet. VTI AKTUELLT NR

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

aktuellt Barn på väg lyckat forskningsprojekt i bruk Datorn ser dig uppföljning av åkeriers trafiksäkerhet Många läkemedel försämrar körförmågan

aktuellt Barn på väg lyckat forskningsprojekt i bruk Datorn ser dig uppföljning av åkeriers trafiksäkerhet Många läkemedel försämrar körförmågan aktuellt NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET NR 4 2007 Datorn ser dig uppföljning av åkeriers trafiksäkerhet Barn på väg lyckat forskningsprojekt i bruk Många läkemedel försämrar körförmågan FoU UTREDNING

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta

Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta VTI rapport 793 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Matts Anderson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Hur används styrmedel för hållbar stadsutveckling?

Hur används styrmedel för hållbar stadsutveckling? Working paper/pm 2011:02 Hur används styrmedel för hållbar stadsutveckling? - Exempel från Kina, USA, Japan, Frankrike och Indien Rapporten beskriver i ett antal internationella fallstudier erfarenheter

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom LundaMaTs 2003-2005 i Lunds kommun Papper

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD

NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Arvid Eriksson Petra Fridman Magnus Rönning Alexandra Sterne Evelina Störe TKMJ48 Hållbar stadsutveckling 2014-12-13 NORRKÖPING EN MER HÅLLBAR TRANSPORTSTAD Sammanfattning Allt fler människor bosätter

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1

LUND. Handbok i bilsnål samhällsplanering. Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 LUND Handbok i bilsnål samhällsplanering Framtagen av Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 Handbok i bilsnål samhällsplanering framställd inom ramen för LundaMaTs 2003-2005 i Lunds

Läs mer

Med vilka metoder kan man minska dem

Med vilka metoder kan man minska dem Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 15 Hp Bilresor i staden Med vilka metoder kan man minska dem Johanna Löfgren, Landskapsarkitektprogrammet, 2011-05-20 Fakulteten

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer