SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum : ande Tommy Andersson (M) ordförande Börja Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande Curt Hansson (M) Katarina Johansson (M) Agneta Van Toor (FP) ersätter Lars Rudlov (FP) Ronny Persson (C) ersätter Anders Mårtensson (KD) Peter Orup (MP) Lena Andersson (S) ersätter Doris Möller (S) Joakim Öhrström (S) Jasenka Mauzer Åkerlund (S) Kerstin Sander (S) ersätter Tony Rosén (S) Klas Nilsson (SD) Övriga närvarande Tommy Stenfeldt (M) Christian Persson (M) Kerstin Wulff förvaltningschef Anna Möller planchef Olof Hübner fastighetschef Eva Nygren planarkitekt Sofia Wedin planarkitekt Åsa Rick expolateringschef Anders Andersson ekonom Hanna Jönsson ekonom Camilla Svensson nämndsekreterare Utses att justera Stefan Malmberg Justeringens plats och tid Nya Rådhuset, Ystad :00 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer: Camilla Svensson Ordförande... Tommy Andersson Justerande... Stefan Malmberg Justerare

2 2 Nämnd ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Plan o Bygg Underskrift... Camilla Svensson Justerare

3 3 Ärenden vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden 34 Ändring av föredragningslistan sid 4 35 Förstörda klitter vid badhytterna i Ystad Sandskog sid 5 36 Information Samhällsbyggnadsnämnden 203 sid 8 37 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sid 9 38 Budget 204 med flerårsplan , Samhällsbyggnadsnämnden 39 Omdisponering av medel till Sandskogens omklädningsrum sid sid 8 40 Omdisponering av medel till Berghusas förskola sid 9 4 Begäran om nämndinvestering Persikan, Berghusaskolan sid Nämndinvestering, Ljuskällan sid 2 43 Slutredovisning samt begäran om tilläggsanslag avseende nya förskolan i Svarte sid Försäljning av fastigheten Ystad Herrestad 68:35 sid Återkallande av planuppdrag Urmakaren 23 m.fl. sid Begäran om planbesked inom fastigheten Urmakaren sid Begäran om planbesked inom fastigheterna Qvirites 5 och Qvirites 6 sid om samråd detaljplan Göinge sid Detaljplan avseende fastigheten Köpingebro 4:308 m.fl. sid Begäran om planbesked inom fastigheten Högtrycket sid 30 5 Begäran om samråd angående avstyckning från Sandskogen 2:30 M Begäran om planbesked inom fastigheten Buskamöllan 4 och 5 sid 3 sid Medborgarförslag 203 Cykelväg Ystad-Kåseberga sid Utbyggnad av laddningsstationer för elbilar/laddhybridbilar i Ystad tätort Utredning kring möjligheter och konsekvenser sid Meddelande Samhällsbyggnadsnämnden 203 sid 36 Justerare

4 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 34 Ändring av föredragningslista Föredragningslistan ändras på följande sätt: Ärende nr 23, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, tas upp som ärende nr 6.

5 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Förstörda klitter vid badhytterna i Ystad Sandskog Till Samhällsbyggnadsnämnden har det kommit in en skrivelse från Miljöberedningen angående förstört klitter vid badhytterna i Sandskogen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Mona Ohlsson-Skoog, kommunens miljöstrateg och kommunjuristen Daniel Svartek fört dialog kring frågan. Sanddyner bildas då kringflygande sandkorn stoppas upp vid ett hinder av t.ex. vegetation. När sanden fortsätter att ackumuleras bildas så småningom dyner. Sanddyner har en viktig funktion i sandstrandens dynamik. De skyddar bakomliggande landområden från översvämning genom att absorbera vågornas energi och fungerar därmed som en barriär mot vindarnas och vågornas eroderande verkan. Det är generellt vedertaget att sanddyner vid kusten är mycket känsliga för mänsklig påverkan. För att dynerna ska vara skyddade och kunna bevaras måste den yttre påverkan begränsas så att de naturliga processerna kan fortgå. Det krävs inte mycket för att skada sanddynerna och i många fall vidtas åtgärder för att hindra människor från att gå i dynerna eftersom det är tillräckligt för att orsaka stora skador. Förlust av vegetationen på dynen gör att sanddynen blir känsligare för erosion orsakad av vind, men även vid högvattensituationer. De konstruktioner som finns anlagda längs med stranden (hamn, hövder, friliggande vågbrytare och stenskoningar) utgör hinder för de naturliga processerna. Även strandpromenader, infrastruktur och andra aktiviteter i kustzonen bidrar till att minska tillgången på sediment och därmed också till strandens och sanddynernas negativa utveckling. Det är inte bara mänsklig påverkan som påverkar sanddynerna. De naturliga kustdynamiska processerna som påverkar sanddynerna innefattar ju händelser såsom stormar, översvämning, högvatten, stigande havsnivå och förändringar i sedimenttillgången. På grund av sanddynernas känslighet fokuserar förvaltningen på att bibehålla dynerna så orörda som möjligt såväl när det gäller flora, fauna och dess ekosystem som en helhet. Tre huvudsakliga aspekter utgör grunden till förvaltningen: Restaurera och bevara de naturliga processerna Skapa förutsättningar för framtida naturliga processer Utveckla olika typer av markanvändning som sammanfaller med ovanstående

6 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Dessa koncept inkorporerar de naturliga processerna och den mänskliga aktiviteten i dynsystemet. Effektiv förvaltning av sanddynerna innebär därför att de naturliga processerna måste betraktas som en naturlig del av naturmiljön och att mänsklig påverkan begränsas och kontrolleras. Erosion sker vid stränder där tillgången på sediment är lägre än efterfrågan. Sådan är situationen ibland annat Ystad Sandskog. Förvaltning av sanddyner innebär restaurering av de naturliga dynerna och processerna genom mjuka kustskyddstekniker. För att minska effekterna av erosionen i Ystad har kommunen därför genomfört så kallad strandfodring längs de erosionsdrabbade kustavsnitten. Genom att bredda stranden bildas en buffertzon i vilken sanden är torr och därmed, med hjälp av vinden, kan bygga på redan existerande dyner och därmed förstärka dessa. Idag finns 496 badhytter exklusive de som ligger väster om Saltsjöbaden. Miljöutskottet har rätt i att det i avtalen står att upplåtelse för uppställande av badhytt om högst 5 m 2 samt att ingrepp på mark och växlighet i anslutning till arrendestället inte är tillåtit. Tyvärr har det över lång tid skett utbyggnader i form av träterasser. De flesta som har otillåtna utbyggnader ligger närmst strandpromenaden. I vissa fall kan fastighetsavdelningen ha en uppfattning om vem som har gjort otillåtna utbyggnader men i vissa fall är dessa gjorda för väldigt många år sedan. Utbyggnaderna har dock eskalerat och trenden har blivit att det gjorts allt större ingrepp i naturen. Fastighetsförvaltningen har över tid försökt ta i frågan men har haft svårt att nå framgång då det funnits gamla utbyggnader som det hänvisat till och tyckt att får den så får jag. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är svårt att bevisa vem som har gjort de otillåtna utbyggnaderna. Fastighetsavdelningen kan tillskriva var och en och uppmana att de tar bort de otillåtna utbyggnaderna. Dock tror man tror inte att detta ger den effekt som önskas. En beräkning har gjorts kring kostnaden för att återställa marken. Kostnaden beräknas bli ca miljon kronor. sunderlag Inkommer skrivelse från Miljöberedningen Förstört klitter vid badhytterna i Ystads Sandskog, Hid SAM Samhällsbyggnadsnämnden , 29. Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Tjänsteskrivelse av förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen utgör Samhällsbyggnadsnämnden svar på Miljöutskottets skrivelse angående förstört klitter vid badhytterna i Ystads Sandskog.

7 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Samhällsbyggnadsnämnden ger Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnad i uppdrag att tillskriva badhyttsarrendatorerna med information om krav på återställande av strandmark senast den 30 april 204. I de fall otillåten utbyggnad inte tas bort kommer Samhällsbyggnadsnämnden överväga en uppsägning av arrendeavtal. skickas till: Miljöutskottet

8 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 36 Dnr 203/485 Information Samhällsbyggnadsnämnden 203 Samhällsbyggnadsnämnden tar del av följande information: / Information från Kerstin Wulff: Uppföljning arbetsmiljöverket Kritik på teknik 203

9 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 37 Dnr 203/7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är vårt gemensamma arbete för att undersöka, genomföra och följa upp våra verksamheter när det gäller vår arbetsmiljö. SAM är i första hand viktigt för att skapa en säker och god arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Ystads kommun som arbetsgivare har även, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 200: om systematiskt arbetsmiljöarbete, en skyldighet att bedriva och varje år följa upp SAM. För att undersöka och få en nulägesbeskrivning av hur Ystads kommun bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete har samtliga medarbetare varit delaktiga i en årlig uppföljning. Sammanställningen visar på att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Samhällsbyggnad fungerar väl (skala: mycket väl, väl, tillfredsställande, inte tillfredsställande). Det finns dock ett antal förbättringsområden att arbeta med, nedan följer de prioriterade. Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Samhällsbyggnad bör arbeta med dessa förvaltningsspecifika förbättringsområden parallellt med de kommungemensamma. Detta arbete ska redovisas i en handlingsplan där aktiviteterna/insatserna ska tidsbestämmas och ansvariga utses. Denna handlingsplan ska vara färdig senast den mars 204 och arbetet med densamma kommer att följas upp under den årliga uppföljningen november 204. sunderlag Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 203. Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens chef

10 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 37 Dnr 203/7 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förvaltningsspecifika förbättringsområdena: Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Uppföljningen ska redovisas till nämnden i december 204. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förvaltningsspecifika förbättringsområdena: Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Uppföljningen ska redovisas till nämnden i december 204

11 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 38 Dnr 203/59 Budget 204 med flerårsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i egenskap av budgetberedning, lämnat anvisningar inför budgetarbetet. Detaljbudgeten ska enligt givna direktiv beslutas av respektive facknämnd och överlämnas till ekonomiavdelningen senast den februari. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Budget 204 med flerårsplan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med redovisade förslag samt överlämnar detaljbudgeten till ekonomiavdelningen. Bilagan bifogas beslutet. Deltar inte i beslut Stefan Malmberg (S) meddelar att den Socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med redovisade förslag samt överlämnar detaljbudgeten till ekonomiavdelningen. Bilagan bifogas beslutet. skickas till: Ekonomiavdelningen

12 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ekonomi Utfall 202 Budget 203 Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 NETTOKOSTNADER (mkr) -96,4-83,0-76,8-2,0-2,0-2,0 Tilldelad ram innehåller o Effektivisering med 5,0 mkr o Minskat fastighetsunderhåll mot budget 203 o Minskning toppbeläggning mot budget 203 o Minskning säsongsanställda Parken o Minskade resurser för växthuset mot budget 203 o Nedläggning av restaurang Göken Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsnämnden ska med överenskommen kvalitet utföra sina uppdrag rörande planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunalteknik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Huvudsakligt ansvarsområde Anläggning och skötsel av allmänna platser, parker, gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och vattendrag. Vatten- och avloppsförsörjning. Renhållning och avfallshantering. Förvaltning och utveckling av kommunens fastighets- och markbestånd. Exploateringsverksamhet. Trafikövervakning. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete. Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik). Fysisk planering (översikts- och detaljplanering, områdesbestämmelser, trafikplanering). Natur- och kulturmiljövård. Kart- och mätverksamhet. Teknisk drift och underhåll av kommunens IT- och telefoniverksamhet. Intern service; kost, lokalvård. Målområden kring vilka Ystads kommun ska utvecklas o o o o o Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans Ystads kommun ska betraktas en attraktiv arbetsgivare o Övergripande finansiella mål * Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna * Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag * Det egna kapitalet ska inflationssäkras Personal

13 3 Driftbudget Utfall 202 Budget 203 Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 Politisk verksamhet 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Administration och utveckling Fastighet inkl. exploateringsverksamhet 4,3 8,7 7,7 6,7 6,7 6,7 29,,6 0,0-52,5-52,5-52,5 IT-avdelningen,3 0,6 0 -,7 -,7 -,7 Plan och Bygg 5,4 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 GIS och mätavdelningen 2, 2,0 2,0,9,9,9 Teknisk avdelning - Avfallsenheten - VA-enheten 47,6,9 -,2 48, 0,0 0,0 46, 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 Serviceavdelningen 5,2 6,0 4,7 4,7 4,7 4,7 Summa nettokostnad 96,4 83,0 76,8-2,0-2,0-2,0

14 4 Verksamhetsmått Fastighetsavdelning Fastighetsunderhåll kr/kvm *Fastighetsunderhållet är minskat med -,3 mkr efter beslut om anpassningsförslaget Sambn 82 Mediaförsörjning (kr/kvm) (el, vatten och värme) Utfall Budget Budget *23 52 Plan *23 50 Plan *23 46 Plan *23 43 Mark- plan- och exploateringsfrågor Antal försålda tomter Försåld industrimark, kvm Påbörjade bo/hyresrätter IT-avdelning Antal användare, administration Antal användare, skolan Antal användare, kommunala bolag Totalt antal användare Plan och Bygg Antal antagna/godkända detaljplaner Antal godkända översiktsplaner/fördjupade Antal pågående detaljplaner

15 5 Antal program - GIS och Mät Antal förättningsförberedelser Antal husutsättningar Antal grundkartor Antal nybyggnadskartor 86* * varav 45 st enkla nybyggnadskartor Avfallsverksamhet Mängd brännbart hushållsavfall, ton Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv Mängd matavfall, ton VA-verksamhet Antal kbm prod. Vatten Antal kbm sålt vatten Serviceavdelning Antal portioner, skola, förskola (lunch) Antal portioner, äldreomsorgen (lunch pensionärer, matdistribution) % % % % % % Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundskola

16 6 Investeringar Projektnr Benämning Ber Tot Utg/Ink Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 i65008 i65000 i6500 Fastighetsavdelningen, totalt 30,9 2, 77,7 0,5 Energieffektivisering 44,5 7,0 6,4 4,6 Upprustning samlingslokaler 2,0,4 0,6 Fritidsanläggningar 500,0 22,0 00,0 68,0 Norreportskolan, effektiv luftbeh. 9,2 4,6 4,6 Årliga anslag Rivning av byggnader, markreserv 0,3 0,3 0,3 0,3 Rivning av byggnader, sanerings- och regleringsfast. i000h i000k i03306 IT, totalt Utbyte servrar/disk Digital informationshantering Komplettering i televäxeln 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, i3455 i34308 i68000 i350x i35303 i3520 Tekniska avdelningen, totalt Ystads framtida vattenförsörjning Utbyggnad av Ystads ARV Inköp maskiner/transportmedel Ombyggnader Surbrunnsvägen till bussgata Regementsgatan Österportstorg Eftersatt underhåll lekredskap Cirkulationsplats Drottning Marg väg Källesjövägen GC-vägar, ospecificerat Utformn gatan o mark vid Fridhemsgatan In-/utfarter Dragongatan-Aulingatan Upprustning Herrestadgatan/Aulingatan Svarte centrum/stationsområde Åvalla VA-utbyggnad Gröningen Trädplantering, allé o infartsutsmyckning befintliga gator Årliga anslag 79,0 85,5 25,0,4 5,0 7,8 5,0,0 2,0 3,5 3,3 5,5 55,0 2,0 94,3 29,0 37,0,0,0 0,7 0,5 3,5 0,0,0 45,9 7,0,0 3,0 5,0,0,5 0,3 5,5 0,0,0 44,9 5,5,0 2,0 7,8 5,0 3,0 0,0 26,6,0 5,0 0,0

17 7 i66500 i6650 i66520 i66530 Gata Park Vatten Avlopp 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 Inkomster VA-utbyggnad Bidrag vatten Bidrag avlopp -0,5-0,4-7,0-0,5-0,4-7,0-0,5-0,4-0,7-0,5-0,4 i05200 i0225 Serviceavdelningen, totalt Utbyte köksutrustning Utbyte städmaskiner,0 0,8,0 0,8,0 0,8,0 0,8 i66505 i66505 Administration och utveckling, totalt Årliga anslag Medborgarförslag Fokus i byarna 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 Summa 229,2 62,0 26,6 3,

18 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 39 Dnr 202/0024 Omdisponering av medel till Sandskogens omklädningsrum Totala kostnaden för att iordningställa ett nytt omklädningsrum vid motionsslingan i Sandskogen är beräknat till 2,2 mkr. I budget 202 beslutade Kommunfullmäktige,5 mkr för investeringsprojektet, nytt omklädningsrum Sandskogen. Efter att anbud öppnats den 28 november 20 kunde det konstateras att kostnaden överstiger med 0,7 mkr mot budgetsumman. Genom att omdisponera medel från Västervångskolans idrottshall (i3020f) täcker man kostnadsökningen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med 0,7 mkr till nytt omklädningsrum i Sandskogen från i3020f, Idrottshall Västervångskolan till i327, omklädningsrum Sandskogen. et översändes till kommunfullmäktige för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med 0,7 mkr till nytt omklädningsrum i Sandskogen från i3020f, Idrottshall Västervångskolan till i327, omklädningsrum Sandskogen. skickas till: Kommunfullmäktige

19 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 40 Dnr 202/0024 Omdisponering av medel till Berghusas förskola I budget 20 beslutade Kommunfullmäktige 8,5 mkr till omdagningen av Berghusaskolans lokaler. Under 202 stod etapp klart och en ny skola (Edvinhusskolan) samt verksamheter ifrån Social omsorg invigdes. Kostnaden för etapp uppgick till 8,5 mkr. I etapp 2 som nu är aktuellt har Västra Sjöstadens skola lämnat lokalerna och kommunens förskoleverksamheter planerar flytta in efter ombyggnationen. Totala kostnaden för att iordningställa sista etappen på Berghusaskolan är beräknat till 3,7 mkr. Ombyggnationen möjliggör att förskoleverksamheterna på Nektarinen och Hållplats Berghusa kan flytta in till gemensamma lokaler. Två paviljonger som hyrs av externa aktörer kan därmed lämnas. Löderups skolas nya kök samt nytt klassrum (i3030f) är färdigställt och invigdes under augusti månad 203. Projektet visar på ett överskott motsvarde,0 mkr. Dessa medel förslås nu omdisponeras till Berghusas förskola (i30373). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Hyreskalkyl Berghusa förskola. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med,0 mkr till Berghusaskolans ombyggnation från i3030f, Löderups skolans utbyggnad till i3037, ombyggnation Berghusaskolan. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med,0 mkr till Berghusaskolans ombyggnation från i3030f, Löderups skolans utbyggnad till i3037, ombyggnation Berghusaskolan. skickas till: Kommunfullmäktige

20 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 4 Dnr 202/0024 Begäran om nämndsinvestering Persikan, Berghusaskolan I budget 20 beslutade Kommunfullmäktige 8,5 mkr till omdagningen av Berghusaskolans lokaler. Under 202 stod etapp klart och en ny skola (Edvinhusskolan) samt verksamheter ifrån Social omsorg invigdes. Kostnaden för etapp uppgick till 8,5 mkr. I etapp 2 som nu är aktuellt har Västra Sjöstadens skola lämnat lokalerna och kommunens förskoleverksamheter planerar flytta in efter ombyggnationen. Totala kostnaden för att iordningställa sista etappen på Berghusaskolan är beräknat till 3,7 mkr. Ombyggnationen möjliggör att förskoleverksamheterna på Nektarinen och Hållplats Berghusa kan flytta in till gemensamma lokaler. Två paviljonger som hyrs av externa aktörer kan därmed lämnas. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär nämndsinvestering på 2,7 mkr för ombyggnationen på Berghusaskolan. Kapitalkostnaderna för denna investering läggs på hyran till Kultur och Utbildning motsvarande kr/år. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja nämndinvestering på kr för ombyggnation på fastigheten Persikan, Berghusaskolan. Investeringen täcks av ökad hyra för Kultur o Utbildning motsvarande kr/år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar nämndinvestering på kr för ombyggnation på fastigheten Persikan, Berghusaskolan. Investeringen täcks av ökad hyra för Kultur o Utbildning motsvarande kr/år.

21 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 42 Dnr 202/0024 Nämndsinvestering, Ljuskällan Beställning av en verksamhetsanpassning på särskilda boendet, Ljuskällan, har inkommit ifrån Social Omsorg. Anpassningen består i att slå samman befintlig sjuksköterskeexpediton med intilliggande HWC för att göra ytan mer lättarbetad och yteffektiv. En förbättring av arbetsmiljön tillgodoses genom denna investering. Social omsorg får en ökad hyra med kronor per år för att täcka kapitalkostnaderna av investeringen. Social omsorg har godkänt denna hyresökning. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Underlag för kapitaltjänstkostnad och hyresdebitering. Beställning av verksamhetsanpassning Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja nämndinvestering med kronor till Social omsorg för verksamhetsanpassningen på Ljuskällan. Investeringen täcks av ökad hyra för Social omsorg med kronor per år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar nämndinvestering med kronor till Social omsorg för verksamhetsanpassningen på Ljuskällan. Investeringen täcks av ökad hyra för Social omsorg med kronor per år. skickas till: Social omsorg

22 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 43 Dnr 202/0024 Slutredovisning samt begäran om tilläggsanslag avseende nya förskolan i Svarte Kostnadssammanställning Bygg- VVS- El :- Konsulter, byggledning :- besiktning och kopiering Administration, räntor :- Övrigt :- Total kostnad :- Sammanställning: Budgetsumma :- Kostnader enligt ovan :- Resultat underskott 59 29:- Underskottet hänför sig till bortforsling av deponi i marken. Redan i början av projektet uppstod komplikationer då markarbetet genomfördes. En stor deponi fanns under mark och detta medförde extra kostnader med cirka, mkr. Projektet styrdes om för att hämta hem underskottet genom bland annat ändrade materialval i byggnaden. Kvar blev ett underskott med 0,6 mkr. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på kr för att täcka de merkostnader som uppstått i samband med nybyggnationen. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garantibesiktningar avräknas i kommande årsbokslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på kr för att täcka de merkostnader som uppstått i samband med nybyggnationen. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garantibesiktningar avräknas i kommande årsbokslut. skickas till: Kommunfullmäktige

23 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 44 Dnr 203/505 Försäljning av fastigheten Ystad Herrestad 68:35 Barn och Utbildning kommer att lämna sina lokaler i december 203. Övriga kommunala förvaltningar har inte något intresse av att bedriva verksamhet i byggnaderna. Fastighetens markareal uppgår till kvm varav 262 kvm är byggyta. Restvärdet uppgår idag till kronor. Fastighetens typkod är 828, det vill säga en specialenhet/allmän byggnad. Värdering i november 203 har gett fastigheten en värdering om kronor. Värderingen baseras på ort/område/tomt/byggnad. sunderlag Tjänsteskrivelse Fastighetschef Fastighetsvärdering Ystad Herrestad 68:35. Då det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i fastigheten föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsavdelningen att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnads i uppdrag att sälja fastigheten Ystad Herrestad 68:35. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Ystad Herrestad 68:35 eftersom det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i fastigheten. skickas till: Kommunfullmäktige

24 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 45 Dnr 203/874 Återkallande av planuppdrag Urmakaren 23 m.fl. Isrolf Fastighets AB inkom den 0 maj 2006 med begäran om ny detaljplan för fastigheten Urmakaren 23 i syfte att möjliggöra exploatering för bostäder och kompletterande handel. Klövern AB inkom den 24 oktober 203 med en ansökan om planbesked för ett större område vid Disponentgatan i Ystad där Urmakaren 23 ingår. Planarbetet för Urmakaren 23 har inte kunnat startas upp eftersom Isrolf Fastighets AB, senare Dagon, nu Klövern AB har velat avvakta markköp inom området. Därför föreslås uppdraget från den 2 februari 2008, Samhällsbyggnadsnämndens beslut , upphävas. sunderlag Tjänsteskrivelse Planchef, Ansökan om planbesked för ett större område vid Disponentgatan i Ystad där Urmakaren 23 ingår, Samhällsbyggnadsnämnden, Begäran om ny detaljplan för fastigheten Urmakaren 23, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad, Plan o Byggs, uppdrag från den 2 februari upphävs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad, Plan o Byggs, uppdrag från den 2 februari upphävs.

25 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 46 Dnr 203/852 Begäran om planbesked inom fastigheten Urmakaren Klövern AB inkom den 24 oktober 203 med en ansökan om planbesked för ett större område mellan Disponentgatan och Herrestadsgatan i centrala Ystad. Syftet att möjliggöra exploatering för bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel i 4 till 8 våningar. Klövern AB har bifogat en illustrationskarta med ett föreslaget planområde markerat. För att se till områdets helhet föreslås att planområdet utökas något så att det avgränsas av Disponentgatan i söder, Herrestadsgatan i norr samt att Surbrunnsplan tas med i planarbetet, se karta med föreslaget planområde markerat. För huvuddelen av planområdet gäller detaljplan nummer 35, antagen 954 vilken inte medger föreslagen användning. I gällande detaljplan medges småindustri och bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av fem meter. För Surbrunnsplan gäller detaljplan nr 29, laga kraft , vilken medger park samt en mindre kioskbyggnad. Föreslagen användning överensstämmer i huvudsak med det ramprogram för Surbrunnsområdet som togs fram för området 2008, antaget av kommunfullmäktige den 8 september I ramprogrammet föreslås dock högst sex våningar. Plan och Bygg bedömer att föreslagen byggelse kan prövas i detaljplan. Lämpligt antal våningar ska studeras i planarbetet. Detaljplanen uppskattas kunna antas årsskiftet vid 204/5. sunderlag Planchefens tjänsteskrivelse Ansökan om planbesked med illustrationskarta och perspektiv, Hid nr Karta med föreslaget planområde markerat. Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till föreslagen markanvändning med bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel samt ger Plan o Bygg i uppdrag att pröva föreslagen användning i detaljplan. Planarbetet ska bedrivas med ett normalt planförfarande och planarbetet ska bekostas av exploatören. Detaljplanen uppskattas kunna antas vid årsskiftet 204/5. Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till föreslagen markanvändning med bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel samt ger Plan o Bygg i uppdrag att pröva föreslagen användning i detaljplan. Planarbetet ska bedrivas med ett normalt planförfarande och planarbetet ska bekostas av exploatören. Detaljplanen uppskattas kunna antas vid årsskiftet 204/5.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum 2013-09-18 10:00-11.25 (Ajournering 10.50-11.00) Beslutande Tommy Andersson (M) ordförande Börje Andersson (C) 1:e vice ordförande Stefan Malmberg

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer