SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum : ande Tommy Andersson (M) ordförande Börja Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande Curt Hansson (M) Katarina Johansson (M) Agneta Van Toor (FP) ersätter Lars Rudlov (FP) Ronny Persson (C) ersätter Anders Mårtensson (KD) Peter Orup (MP) Lena Andersson (S) ersätter Doris Möller (S) Joakim Öhrström (S) Jasenka Mauzer Åkerlund (S) Kerstin Sander (S) ersätter Tony Rosén (S) Klas Nilsson (SD) Övriga närvarande Tommy Stenfeldt (M) Christian Persson (M) Kerstin Wulff förvaltningschef Anna Möller planchef Olof Hübner fastighetschef Eva Nygren planarkitekt Sofia Wedin planarkitekt Åsa Rick expolateringschef Anders Andersson ekonom Hanna Jönsson ekonom Camilla Svensson nämndsekreterare Utses att justera Stefan Malmberg Justeringens plats och tid Nya Rådhuset, Ystad :00 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer: Camilla Svensson Ordförande... Tommy Andersson Justerande... Stefan Malmberg Justerare

2 2 Nämnd ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Plan o Bygg Underskrift... Camilla Svensson Justerare

3 3 Ärenden vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden 34 Ändring av föredragningslistan sid 4 35 Förstörda klitter vid badhytterna i Ystad Sandskog sid 5 36 Information Samhällsbyggnadsnämnden 203 sid 8 37 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sid 9 38 Budget 204 med flerårsplan , Samhällsbyggnadsnämnden 39 Omdisponering av medel till Sandskogens omklädningsrum sid sid 8 40 Omdisponering av medel till Berghusas förskola sid 9 4 Begäran om nämndinvestering Persikan, Berghusaskolan sid Nämndinvestering, Ljuskällan sid 2 43 Slutredovisning samt begäran om tilläggsanslag avseende nya förskolan i Svarte sid Försäljning av fastigheten Ystad Herrestad 68:35 sid Återkallande av planuppdrag Urmakaren 23 m.fl. sid Begäran om planbesked inom fastigheten Urmakaren sid Begäran om planbesked inom fastigheterna Qvirites 5 och Qvirites 6 sid om samråd detaljplan Göinge sid Detaljplan avseende fastigheten Köpingebro 4:308 m.fl. sid Begäran om planbesked inom fastigheten Högtrycket sid 30 5 Begäran om samråd angående avstyckning från Sandskogen 2:30 M Begäran om planbesked inom fastigheten Buskamöllan 4 och 5 sid 3 sid Medborgarförslag 203 Cykelväg Ystad-Kåseberga sid Utbyggnad av laddningsstationer för elbilar/laddhybridbilar i Ystad tätort Utredning kring möjligheter och konsekvenser sid Meddelande Samhällsbyggnadsnämnden 203 sid 36 Justerare

4 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 34 Ändring av föredragningslista Föredragningslistan ändras på följande sätt: Ärende nr 23, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, tas upp som ärende nr 6.

5 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Förstörda klitter vid badhytterna i Ystad Sandskog Till Samhällsbyggnadsnämnden har det kommit in en skrivelse från Miljöberedningen angående förstört klitter vid badhytterna i Sandskogen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Mona Ohlsson-Skoog, kommunens miljöstrateg och kommunjuristen Daniel Svartek fört dialog kring frågan. Sanddyner bildas då kringflygande sandkorn stoppas upp vid ett hinder av t.ex. vegetation. När sanden fortsätter att ackumuleras bildas så småningom dyner. Sanddyner har en viktig funktion i sandstrandens dynamik. De skyddar bakomliggande landområden från översvämning genom att absorbera vågornas energi och fungerar därmed som en barriär mot vindarnas och vågornas eroderande verkan. Det är generellt vedertaget att sanddyner vid kusten är mycket känsliga för mänsklig påverkan. För att dynerna ska vara skyddade och kunna bevaras måste den yttre påverkan begränsas så att de naturliga processerna kan fortgå. Det krävs inte mycket för att skada sanddynerna och i många fall vidtas åtgärder för att hindra människor från att gå i dynerna eftersom det är tillräckligt för att orsaka stora skador. Förlust av vegetationen på dynen gör att sanddynen blir känsligare för erosion orsakad av vind, men även vid högvattensituationer. De konstruktioner som finns anlagda längs med stranden (hamn, hövder, friliggande vågbrytare och stenskoningar) utgör hinder för de naturliga processerna. Även strandpromenader, infrastruktur och andra aktiviteter i kustzonen bidrar till att minska tillgången på sediment och därmed också till strandens och sanddynernas negativa utveckling. Det är inte bara mänsklig påverkan som påverkar sanddynerna. De naturliga kustdynamiska processerna som påverkar sanddynerna innefattar ju händelser såsom stormar, översvämning, högvatten, stigande havsnivå och förändringar i sedimenttillgången. På grund av sanddynernas känslighet fokuserar förvaltningen på att bibehålla dynerna så orörda som möjligt såväl när det gäller flora, fauna och dess ekosystem som en helhet. Tre huvudsakliga aspekter utgör grunden till förvaltningen: Restaurera och bevara de naturliga processerna Skapa förutsättningar för framtida naturliga processer Utveckla olika typer av markanvändning som sammanfaller med ovanstående

6 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Dessa koncept inkorporerar de naturliga processerna och den mänskliga aktiviteten i dynsystemet. Effektiv förvaltning av sanddynerna innebär därför att de naturliga processerna måste betraktas som en naturlig del av naturmiljön och att mänsklig påverkan begränsas och kontrolleras. Erosion sker vid stränder där tillgången på sediment är lägre än efterfrågan. Sådan är situationen ibland annat Ystad Sandskog. Förvaltning av sanddyner innebär restaurering av de naturliga dynerna och processerna genom mjuka kustskyddstekniker. För att minska effekterna av erosionen i Ystad har kommunen därför genomfört så kallad strandfodring längs de erosionsdrabbade kustavsnitten. Genom att bredda stranden bildas en buffertzon i vilken sanden är torr och därmed, med hjälp av vinden, kan bygga på redan existerande dyner och därmed förstärka dessa. Idag finns 496 badhytter exklusive de som ligger väster om Saltsjöbaden. Miljöutskottet har rätt i att det i avtalen står att upplåtelse för uppställande av badhytt om högst 5 m 2 samt att ingrepp på mark och växlighet i anslutning till arrendestället inte är tillåtit. Tyvärr har det över lång tid skett utbyggnader i form av träterasser. De flesta som har otillåtna utbyggnader ligger närmst strandpromenaden. I vissa fall kan fastighetsavdelningen ha en uppfattning om vem som har gjort otillåtna utbyggnader men i vissa fall är dessa gjorda för väldigt många år sedan. Utbyggnaderna har dock eskalerat och trenden har blivit att det gjorts allt större ingrepp i naturen. Fastighetsförvaltningen har över tid försökt ta i frågan men har haft svårt att nå framgång då det funnits gamla utbyggnader som det hänvisat till och tyckt att får den så får jag. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är svårt att bevisa vem som har gjort de otillåtna utbyggnaderna. Fastighetsavdelningen kan tillskriva var och en och uppmana att de tar bort de otillåtna utbyggnaderna. Dock tror man tror inte att detta ger den effekt som önskas. En beräkning har gjorts kring kostnaden för att återställa marken. Kostnaden beräknas bli ca miljon kronor. sunderlag Inkommer skrivelse från Miljöberedningen Förstört klitter vid badhytterna i Ystads Sandskog, Hid SAM Samhällsbyggnadsnämnden , 29. Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Tjänsteskrivelse av förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen utgör Samhällsbyggnadsnämnden svar på Miljöutskottets skrivelse angående förstört klitter vid badhytterna i Ystads Sandskog.

7 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Samhällsbyggnadsnämnden ger Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnad i uppdrag att tillskriva badhyttsarrendatorerna med information om krav på återställande av strandmark senast den 30 april 204. I de fall otillåten utbyggnad inte tas bort kommer Samhällsbyggnadsnämnden överväga en uppsägning av arrendeavtal. skickas till: Miljöutskottet

8 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 36 Dnr 203/485 Information Samhällsbyggnadsnämnden 203 Samhällsbyggnadsnämnden tar del av följande information: / Information från Kerstin Wulff: Uppföljning arbetsmiljöverket Kritik på teknik 203

9 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 37 Dnr 203/7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är vårt gemensamma arbete för att undersöka, genomföra och följa upp våra verksamheter när det gäller vår arbetsmiljö. SAM är i första hand viktigt för att skapa en säker och god arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Ystads kommun som arbetsgivare har även, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 200: om systematiskt arbetsmiljöarbete, en skyldighet att bedriva och varje år följa upp SAM. För att undersöka och få en nulägesbeskrivning av hur Ystads kommun bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete har samtliga medarbetare varit delaktiga i en årlig uppföljning. Sammanställningen visar på att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Samhällsbyggnad fungerar väl (skala: mycket väl, väl, tillfredsställande, inte tillfredsställande). Det finns dock ett antal förbättringsområden att arbeta med, nedan följer de prioriterade. Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Samhällsbyggnad bör arbeta med dessa förvaltningsspecifika förbättringsområden parallellt med de kommungemensamma. Detta arbete ska redovisas i en handlingsplan där aktiviteterna/insatserna ska tidsbestämmas och ansvariga utses. Denna handlingsplan ska vara färdig senast den mars 204 och arbetet med densamma kommer att följas upp under den årliga uppföljningen november 204. sunderlag Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 203. Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens chef

10 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 37 Dnr 203/7 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förvaltningsspecifika förbättringsområdena: Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Uppföljningen ska redovisas till nämnden i december 204. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förvaltningsspecifika förbättringsområdena: Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Uppföljningen ska redovisas till nämnden i december 204

11 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 38 Dnr 203/59 Budget 204 med flerårsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i egenskap av budgetberedning, lämnat anvisningar inför budgetarbetet. Detaljbudgeten ska enligt givna direktiv beslutas av respektive facknämnd och överlämnas till ekonomiavdelningen senast den februari. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Budget 204 med flerårsplan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med redovisade förslag samt överlämnar detaljbudgeten till ekonomiavdelningen. Bilagan bifogas beslutet. Deltar inte i beslut Stefan Malmberg (S) meddelar att den Socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med redovisade förslag samt överlämnar detaljbudgeten till ekonomiavdelningen. Bilagan bifogas beslutet. skickas till: Ekonomiavdelningen

12 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ekonomi Utfall 202 Budget 203 Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 NETTOKOSTNADER (mkr) -96,4-83,0-76,8-2,0-2,0-2,0 Tilldelad ram innehåller o Effektivisering med 5,0 mkr o Minskat fastighetsunderhåll mot budget 203 o Minskning toppbeläggning mot budget 203 o Minskning säsongsanställda Parken o Minskade resurser för växthuset mot budget 203 o Nedläggning av restaurang Göken Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsnämnden ska med överenskommen kvalitet utföra sina uppdrag rörande planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunalteknik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Huvudsakligt ansvarsområde Anläggning och skötsel av allmänna platser, parker, gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och vattendrag. Vatten- och avloppsförsörjning. Renhållning och avfallshantering. Förvaltning och utveckling av kommunens fastighets- och markbestånd. Exploateringsverksamhet. Trafikövervakning. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete. Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik). Fysisk planering (översikts- och detaljplanering, områdesbestämmelser, trafikplanering). Natur- och kulturmiljövård. Kart- och mätverksamhet. Teknisk drift och underhåll av kommunens IT- och telefoniverksamhet. Intern service; kost, lokalvård. Målområden kring vilka Ystads kommun ska utvecklas o o o o o Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans Ystads kommun ska betraktas en attraktiv arbetsgivare o Övergripande finansiella mål * Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna * Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag * Det egna kapitalet ska inflationssäkras Personal

13 3 Driftbudget Utfall 202 Budget 203 Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 Politisk verksamhet 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Administration och utveckling Fastighet inkl. exploateringsverksamhet 4,3 8,7 7,7 6,7 6,7 6,7 29,,6 0,0-52,5-52,5-52,5 IT-avdelningen,3 0,6 0 -,7 -,7 -,7 Plan och Bygg 5,4 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 GIS och mätavdelningen 2, 2,0 2,0,9,9,9 Teknisk avdelning - Avfallsenheten - VA-enheten 47,6,9 -,2 48, 0,0 0,0 46, 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 Serviceavdelningen 5,2 6,0 4,7 4,7 4,7 4,7 Summa nettokostnad 96,4 83,0 76,8-2,0-2,0-2,0

14 4 Verksamhetsmått Fastighetsavdelning Fastighetsunderhåll kr/kvm *Fastighetsunderhållet är minskat med -,3 mkr efter beslut om anpassningsförslaget Sambn 82 Mediaförsörjning (kr/kvm) (el, vatten och värme) Utfall Budget Budget *23 52 Plan *23 50 Plan *23 46 Plan *23 43 Mark- plan- och exploateringsfrågor Antal försålda tomter Försåld industrimark, kvm Påbörjade bo/hyresrätter IT-avdelning Antal användare, administration Antal användare, skolan Antal användare, kommunala bolag Totalt antal användare Plan och Bygg Antal antagna/godkända detaljplaner Antal godkända översiktsplaner/fördjupade Antal pågående detaljplaner

15 5 Antal program - GIS och Mät Antal förättningsförberedelser Antal husutsättningar Antal grundkartor Antal nybyggnadskartor 86* * varav 45 st enkla nybyggnadskartor Avfallsverksamhet Mängd brännbart hushållsavfall, ton Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv Mängd matavfall, ton VA-verksamhet Antal kbm prod. Vatten Antal kbm sålt vatten Serviceavdelning Antal portioner, skola, förskola (lunch) Antal portioner, äldreomsorgen (lunch pensionärer, matdistribution) % % % % % % Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundskola

16 6 Investeringar Projektnr Benämning Ber Tot Utg/Ink Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 i65008 i65000 i6500 Fastighetsavdelningen, totalt 30,9 2, 77,7 0,5 Energieffektivisering 44,5 7,0 6,4 4,6 Upprustning samlingslokaler 2,0,4 0,6 Fritidsanläggningar 500,0 22,0 00,0 68,0 Norreportskolan, effektiv luftbeh. 9,2 4,6 4,6 Årliga anslag Rivning av byggnader, markreserv 0,3 0,3 0,3 0,3 Rivning av byggnader, sanerings- och regleringsfast. i000h i000k i03306 IT, totalt Utbyte servrar/disk Digital informationshantering Komplettering i televäxeln 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, i3455 i34308 i68000 i350x i35303 i3520 Tekniska avdelningen, totalt Ystads framtida vattenförsörjning Utbyggnad av Ystads ARV Inköp maskiner/transportmedel Ombyggnader Surbrunnsvägen till bussgata Regementsgatan Österportstorg Eftersatt underhåll lekredskap Cirkulationsplats Drottning Marg väg Källesjövägen GC-vägar, ospecificerat Utformn gatan o mark vid Fridhemsgatan In-/utfarter Dragongatan-Aulingatan Upprustning Herrestadgatan/Aulingatan Svarte centrum/stationsområde Åvalla VA-utbyggnad Gröningen Trädplantering, allé o infartsutsmyckning befintliga gator Årliga anslag 79,0 85,5 25,0,4 5,0 7,8 5,0,0 2,0 3,5 3,3 5,5 55,0 2,0 94,3 29,0 37,0,0,0 0,7 0,5 3,5 0,0,0 45,9 7,0,0 3,0 5,0,0,5 0,3 5,5 0,0,0 44,9 5,5,0 2,0 7,8 5,0 3,0 0,0 26,6,0 5,0 0,0

17 7 i66500 i6650 i66520 i66530 Gata Park Vatten Avlopp 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 Inkomster VA-utbyggnad Bidrag vatten Bidrag avlopp -0,5-0,4-7,0-0,5-0,4-7,0-0,5-0,4-0,7-0,5-0,4 i05200 i0225 Serviceavdelningen, totalt Utbyte köksutrustning Utbyte städmaskiner,0 0,8,0 0,8,0 0,8,0 0,8 i66505 i66505 Administration och utveckling, totalt Årliga anslag Medborgarförslag Fokus i byarna 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 Summa 229,2 62,0 26,6 3,

18 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 39 Dnr 202/0024 Omdisponering av medel till Sandskogens omklädningsrum Totala kostnaden för att iordningställa ett nytt omklädningsrum vid motionsslingan i Sandskogen är beräknat till 2,2 mkr. I budget 202 beslutade Kommunfullmäktige,5 mkr för investeringsprojektet, nytt omklädningsrum Sandskogen. Efter att anbud öppnats den 28 november 20 kunde det konstateras att kostnaden överstiger med 0,7 mkr mot budgetsumman. Genom att omdisponera medel från Västervångskolans idrottshall (i3020f) täcker man kostnadsökningen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med 0,7 mkr till nytt omklädningsrum i Sandskogen från i3020f, Idrottshall Västervångskolan till i327, omklädningsrum Sandskogen. et översändes till kommunfullmäktige för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med 0,7 mkr till nytt omklädningsrum i Sandskogen från i3020f, Idrottshall Västervångskolan till i327, omklädningsrum Sandskogen. skickas till: Kommunfullmäktige

19 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 40 Dnr 202/0024 Omdisponering av medel till Berghusas förskola I budget 20 beslutade Kommunfullmäktige 8,5 mkr till omdagningen av Berghusaskolans lokaler. Under 202 stod etapp klart och en ny skola (Edvinhusskolan) samt verksamheter ifrån Social omsorg invigdes. Kostnaden för etapp uppgick till 8,5 mkr. I etapp 2 som nu är aktuellt har Västra Sjöstadens skola lämnat lokalerna och kommunens förskoleverksamheter planerar flytta in efter ombyggnationen. Totala kostnaden för att iordningställa sista etappen på Berghusaskolan är beräknat till 3,7 mkr. Ombyggnationen möjliggör att förskoleverksamheterna på Nektarinen och Hållplats Berghusa kan flytta in till gemensamma lokaler. Två paviljonger som hyrs av externa aktörer kan därmed lämnas. Löderups skolas nya kök samt nytt klassrum (i3030f) är färdigställt och invigdes under augusti månad 203. Projektet visar på ett överskott motsvarde,0 mkr. Dessa medel förslås nu omdisponeras till Berghusas förskola (i30373). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Hyreskalkyl Berghusa förskola. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med,0 mkr till Berghusaskolans ombyggnation från i3030f, Löderups skolans utbyggnad till i3037, ombyggnation Berghusaskolan. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med,0 mkr till Berghusaskolans ombyggnation från i3030f, Löderups skolans utbyggnad till i3037, ombyggnation Berghusaskolan. skickas till: Kommunfullmäktige

20 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 4 Dnr 202/0024 Begäran om nämndsinvestering Persikan, Berghusaskolan I budget 20 beslutade Kommunfullmäktige 8,5 mkr till omdagningen av Berghusaskolans lokaler. Under 202 stod etapp klart och en ny skola (Edvinhusskolan) samt verksamheter ifrån Social omsorg invigdes. Kostnaden för etapp uppgick till 8,5 mkr. I etapp 2 som nu är aktuellt har Västra Sjöstadens skola lämnat lokalerna och kommunens förskoleverksamheter planerar flytta in efter ombyggnationen. Totala kostnaden för att iordningställa sista etappen på Berghusaskolan är beräknat till 3,7 mkr. Ombyggnationen möjliggör att förskoleverksamheterna på Nektarinen och Hållplats Berghusa kan flytta in till gemensamma lokaler. Två paviljonger som hyrs av externa aktörer kan därmed lämnas. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär nämndsinvestering på 2,7 mkr för ombyggnationen på Berghusaskolan. Kapitalkostnaderna för denna investering läggs på hyran till Kultur och Utbildning motsvarande kr/år. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja nämndinvestering på kr för ombyggnation på fastigheten Persikan, Berghusaskolan. Investeringen täcks av ökad hyra för Kultur o Utbildning motsvarande kr/år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar nämndinvestering på kr för ombyggnation på fastigheten Persikan, Berghusaskolan. Investeringen täcks av ökad hyra för Kultur o Utbildning motsvarande kr/år.

21 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 42 Dnr 202/0024 Nämndsinvestering, Ljuskällan Beställning av en verksamhetsanpassning på särskilda boendet, Ljuskällan, har inkommit ifrån Social Omsorg. Anpassningen består i att slå samman befintlig sjuksköterskeexpediton med intilliggande HWC för att göra ytan mer lättarbetad och yteffektiv. En förbättring av arbetsmiljön tillgodoses genom denna investering. Social omsorg får en ökad hyra med kronor per år för att täcka kapitalkostnaderna av investeringen. Social omsorg har godkänt denna hyresökning. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Underlag för kapitaltjänstkostnad och hyresdebitering. Beställning av verksamhetsanpassning Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja nämndinvestering med kronor till Social omsorg för verksamhetsanpassningen på Ljuskällan. Investeringen täcks av ökad hyra för Social omsorg med kronor per år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar nämndinvestering med kronor till Social omsorg för verksamhetsanpassningen på Ljuskällan. Investeringen täcks av ökad hyra för Social omsorg med kronor per år. skickas till: Social omsorg

22 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 43 Dnr 202/0024 Slutredovisning samt begäran om tilläggsanslag avseende nya förskolan i Svarte Kostnadssammanställning Bygg- VVS- El :- Konsulter, byggledning :- besiktning och kopiering Administration, räntor :- Övrigt :- Total kostnad :- Sammanställning: Budgetsumma :- Kostnader enligt ovan :- Resultat underskott 59 29:- Underskottet hänför sig till bortforsling av deponi i marken. Redan i början av projektet uppstod komplikationer då markarbetet genomfördes. En stor deponi fanns under mark och detta medförde extra kostnader med cirka, mkr. Projektet styrdes om för att hämta hem underskottet genom bland annat ändrade materialval i byggnaden. Kvar blev ett underskott med 0,6 mkr. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på kr för att täcka de merkostnader som uppstått i samband med nybyggnationen. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garantibesiktningar avräknas i kommande årsbokslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på kr för att täcka de merkostnader som uppstått i samband med nybyggnationen. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garantibesiktningar avräknas i kommande årsbokslut. skickas till: Kommunfullmäktige

23 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 44 Dnr 203/505 Försäljning av fastigheten Ystad Herrestad 68:35 Barn och Utbildning kommer att lämna sina lokaler i december 203. Övriga kommunala förvaltningar har inte något intresse av att bedriva verksamhet i byggnaderna. Fastighetens markareal uppgår till kvm varav 262 kvm är byggyta. Restvärdet uppgår idag till kronor. Fastighetens typkod är 828, det vill säga en specialenhet/allmän byggnad. Värdering i november 203 har gett fastigheten en värdering om kronor. Värderingen baseras på ort/område/tomt/byggnad. sunderlag Tjänsteskrivelse Fastighetschef Fastighetsvärdering Ystad Herrestad 68:35. Då det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i fastigheten föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsavdelningen att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnads i uppdrag att sälja fastigheten Ystad Herrestad 68:35. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Ystad Herrestad 68:35 eftersom det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i fastigheten. skickas till: Kommunfullmäktige

24 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 45 Dnr 203/874 Återkallande av planuppdrag Urmakaren 23 m.fl. Isrolf Fastighets AB inkom den 0 maj 2006 med begäran om ny detaljplan för fastigheten Urmakaren 23 i syfte att möjliggöra exploatering för bostäder och kompletterande handel. Klövern AB inkom den 24 oktober 203 med en ansökan om planbesked för ett större område vid Disponentgatan i Ystad där Urmakaren 23 ingår. Planarbetet för Urmakaren 23 har inte kunnat startas upp eftersom Isrolf Fastighets AB, senare Dagon, nu Klövern AB har velat avvakta markköp inom området. Därför föreslås uppdraget från den 2 februari 2008, Samhällsbyggnadsnämndens beslut , upphävas. sunderlag Tjänsteskrivelse Planchef, Ansökan om planbesked för ett större område vid Disponentgatan i Ystad där Urmakaren 23 ingår, Samhällsbyggnadsnämnden, Begäran om ny detaljplan för fastigheten Urmakaren 23, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad, Plan o Byggs, uppdrag från den 2 februari upphävs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad, Plan o Byggs, uppdrag från den 2 februari upphävs.

25 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 46 Dnr 203/852 Begäran om planbesked inom fastigheten Urmakaren Klövern AB inkom den 24 oktober 203 med en ansökan om planbesked för ett större område mellan Disponentgatan och Herrestadsgatan i centrala Ystad. Syftet att möjliggöra exploatering för bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel i 4 till 8 våningar. Klövern AB har bifogat en illustrationskarta med ett föreslaget planområde markerat. För att se till områdets helhet föreslås att planområdet utökas något så att det avgränsas av Disponentgatan i söder, Herrestadsgatan i norr samt att Surbrunnsplan tas med i planarbetet, se karta med föreslaget planområde markerat. För huvuddelen av planområdet gäller detaljplan nummer 35, antagen 954 vilken inte medger föreslagen användning. I gällande detaljplan medges småindustri och bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av fem meter. För Surbrunnsplan gäller detaljplan nr 29, laga kraft , vilken medger park samt en mindre kioskbyggnad. Föreslagen användning överensstämmer i huvudsak med det ramprogram för Surbrunnsområdet som togs fram för området 2008, antaget av kommunfullmäktige den 8 september I ramprogrammet föreslås dock högst sex våningar. Plan och Bygg bedömer att föreslagen byggelse kan prövas i detaljplan. Lämpligt antal våningar ska studeras i planarbetet. Detaljplanen uppskattas kunna antas årsskiftet vid 204/5. sunderlag Planchefens tjänsteskrivelse Ansökan om planbesked med illustrationskarta och perspektiv, Hid nr Karta med föreslaget planområde markerat. Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till föreslagen markanvändning med bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel samt ger Plan o Bygg i uppdrag att pröva föreslagen användning i detaljplan. Planarbetet ska bedrivas med ett normalt planförfarande och planarbetet ska bekostas av exploatören. Detaljplanen uppskattas kunna antas vid årsskiftet 204/5. Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till föreslagen markanvändning med bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel samt ger Plan o Bygg i uppdrag att pröva föreslagen användning i detaljplan. Planarbetet ska bedrivas med ett normalt planförfarande och planarbetet ska bekostas av exploatören. Detaljplanen uppskattas kunna antas vid årsskiftet 204/5.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum 203-2-7 0:00-.45 ande Tommy Andersson (M) ordförande Börja Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande Curt Hansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum 204-0-2 0:00-.40 ande Tommy Andersson (M) ordförande Börje Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-20 141 Gäller fr o m 2015-01-01 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum 10:00-12:05 Beslutande Tommy Andersson (M) Ordförande Börje Andersson (C) 1:e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck

Detaljplan LIS-område Madkroken, del av Nottebäck Alida Ottosson 0474-470 68 alida.ottosson@uppvidinge.se 9 2016-01-20 Dnr: Se nedan 1(1) Till Miljö- och byggnadsnämnden Återkallande av planuppdrag Ärenden: 3 planuppdrag Miljö- och byggnadsnämnden har

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande

Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2 och 21:3 Förenklat planförfarande P LAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Annika Danielson 2016 000975 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till stadsplan för Kungsängens industriområde (Pl 56 U), avseende Kungsängen 21:2

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag

Gäddan 15, Tågaborg N. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Gäddan 15, Tågaborg N Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att, genom en ändring

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer