SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Ystad Datum : ande Tommy Andersson (M) ordförande Börja Andersson (C) :e vice ordförande Stefan Malmberg (S) 2:e vice ordförande Curt Hansson (M) Katarina Johansson (M) Agneta Van Toor (FP) ersätter Lars Rudlov (FP) Ronny Persson (C) ersätter Anders Mårtensson (KD) Peter Orup (MP) Lena Andersson (S) ersätter Doris Möller (S) Joakim Öhrström (S) Jasenka Mauzer Åkerlund (S) Kerstin Sander (S) ersätter Tony Rosén (S) Klas Nilsson (SD) Övriga närvarande Tommy Stenfeldt (M) Christian Persson (M) Kerstin Wulff förvaltningschef Anna Möller planchef Olof Hübner fastighetschef Eva Nygren planarkitekt Sofia Wedin planarkitekt Åsa Rick expolateringschef Anders Andersson ekonom Hanna Jönsson ekonom Camilla Svensson nämndsekreterare Utses att justera Stefan Malmberg Justeringens plats och tid Nya Rådhuset, Ystad :00 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer: Camilla Svensson Ordförande... Tommy Andersson Justerande... Stefan Malmberg Justerare

2 2 Nämnd ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Plan o Bygg Underskrift... Camilla Svensson Justerare

3 3 Ärenden vid dagens sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden 34 Ändring av föredragningslistan sid 4 35 Förstörda klitter vid badhytterna i Ystad Sandskog sid 5 36 Information Samhällsbyggnadsnämnden 203 sid 8 37 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sid 9 38 Budget 204 med flerårsplan , Samhällsbyggnadsnämnden 39 Omdisponering av medel till Sandskogens omklädningsrum sid sid 8 40 Omdisponering av medel till Berghusas förskola sid 9 4 Begäran om nämndinvestering Persikan, Berghusaskolan sid Nämndinvestering, Ljuskällan sid 2 43 Slutredovisning samt begäran om tilläggsanslag avseende nya förskolan i Svarte sid Försäljning av fastigheten Ystad Herrestad 68:35 sid Återkallande av planuppdrag Urmakaren 23 m.fl. sid Begäran om planbesked inom fastigheten Urmakaren sid Begäran om planbesked inom fastigheterna Qvirites 5 och Qvirites 6 sid om samråd detaljplan Göinge sid Detaljplan avseende fastigheten Köpingebro 4:308 m.fl. sid Begäran om planbesked inom fastigheten Högtrycket sid 30 5 Begäran om samråd angående avstyckning från Sandskogen 2:30 M Begäran om planbesked inom fastigheten Buskamöllan 4 och 5 sid 3 sid Medborgarförslag 203 Cykelväg Ystad-Kåseberga sid Utbyggnad av laddningsstationer för elbilar/laddhybridbilar i Ystad tätort Utredning kring möjligheter och konsekvenser sid Meddelande Samhällsbyggnadsnämnden 203 sid 36 Justerare

4 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 34 Ändring av föredragningslista Föredragningslistan ändras på följande sätt: Ärende nr 23, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, tas upp som ärende nr 6.

5 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Förstörda klitter vid badhytterna i Ystad Sandskog Till Samhällsbyggnadsnämnden har det kommit in en skrivelse från Miljöberedningen angående förstört klitter vid badhytterna i Sandskogen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Mona Ohlsson-Skoog, kommunens miljöstrateg och kommunjuristen Daniel Svartek fört dialog kring frågan. Sanddyner bildas då kringflygande sandkorn stoppas upp vid ett hinder av t.ex. vegetation. När sanden fortsätter att ackumuleras bildas så småningom dyner. Sanddyner har en viktig funktion i sandstrandens dynamik. De skyddar bakomliggande landområden från översvämning genom att absorbera vågornas energi och fungerar därmed som en barriär mot vindarnas och vågornas eroderande verkan. Det är generellt vedertaget att sanddyner vid kusten är mycket känsliga för mänsklig påverkan. För att dynerna ska vara skyddade och kunna bevaras måste den yttre påverkan begränsas så att de naturliga processerna kan fortgå. Det krävs inte mycket för att skada sanddynerna och i många fall vidtas åtgärder för att hindra människor från att gå i dynerna eftersom det är tillräckligt för att orsaka stora skador. Förlust av vegetationen på dynen gör att sanddynen blir känsligare för erosion orsakad av vind, men även vid högvattensituationer. De konstruktioner som finns anlagda längs med stranden (hamn, hövder, friliggande vågbrytare och stenskoningar) utgör hinder för de naturliga processerna. Även strandpromenader, infrastruktur och andra aktiviteter i kustzonen bidrar till att minska tillgången på sediment och därmed också till strandens och sanddynernas negativa utveckling. Det är inte bara mänsklig påverkan som påverkar sanddynerna. De naturliga kustdynamiska processerna som påverkar sanddynerna innefattar ju händelser såsom stormar, översvämning, högvatten, stigande havsnivå och förändringar i sedimenttillgången. På grund av sanddynernas känslighet fokuserar förvaltningen på att bibehålla dynerna så orörda som möjligt såväl när det gäller flora, fauna och dess ekosystem som en helhet. Tre huvudsakliga aspekter utgör grunden till förvaltningen: Restaurera och bevara de naturliga processerna Skapa förutsättningar för framtida naturliga processer Utveckla olika typer av markanvändning som sammanfaller med ovanstående

6 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Dessa koncept inkorporerar de naturliga processerna och den mänskliga aktiviteten i dynsystemet. Effektiv förvaltning av sanddynerna innebär därför att de naturliga processerna måste betraktas som en naturlig del av naturmiljön och att mänsklig påverkan begränsas och kontrolleras. Erosion sker vid stränder där tillgången på sediment är lägre än efterfrågan. Sådan är situationen ibland annat Ystad Sandskog. Förvaltning av sanddyner innebär restaurering av de naturliga dynerna och processerna genom mjuka kustskyddstekniker. För att minska effekterna av erosionen i Ystad har kommunen därför genomfört så kallad strandfodring längs de erosionsdrabbade kustavsnitten. Genom att bredda stranden bildas en buffertzon i vilken sanden är torr och därmed, med hjälp av vinden, kan bygga på redan existerande dyner och därmed förstärka dessa. Idag finns 496 badhytter exklusive de som ligger väster om Saltsjöbaden. Miljöutskottet har rätt i att det i avtalen står att upplåtelse för uppställande av badhytt om högst 5 m 2 samt att ingrepp på mark och växlighet i anslutning till arrendestället inte är tillåtit. Tyvärr har det över lång tid skett utbyggnader i form av träterasser. De flesta som har otillåtna utbyggnader ligger närmst strandpromenaden. I vissa fall kan fastighetsavdelningen ha en uppfattning om vem som har gjort otillåtna utbyggnader men i vissa fall är dessa gjorda för väldigt många år sedan. Utbyggnaderna har dock eskalerat och trenden har blivit att det gjorts allt större ingrepp i naturen. Fastighetsförvaltningen har över tid försökt ta i frågan men har haft svårt att nå framgång då det funnits gamla utbyggnader som det hänvisat till och tyckt att får den så får jag. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är svårt att bevisa vem som har gjort de otillåtna utbyggnaderna. Fastighetsavdelningen kan tillskriva var och en och uppmana att de tar bort de otillåtna utbyggnaderna. Dock tror man tror inte att detta ger den effekt som önskas. En beräkning har gjorts kring kostnaden för att återställa marken. Kostnaden beräknas bli ca miljon kronor. sunderlag Inkommer skrivelse från Miljöberedningen Förstört klitter vid badhytterna i Ystads Sandskog, Hid SAM Samhällsbyggnadsnämnden , 29. Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Tjänsteskrivelse av förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen utgör Samhällsbyggnadsnämnden svar på Miljöutskottets skrivelse angående förstört klitter vid badhytterna i Ystads Sandskog.

7 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 35 Dnr 202/053 Samhällsbyggnadsnämnden ger Fastighetsavdelningen på Samhällsbyggnad i uppdrag att tillskriva badhyttsarrendatorerna med information om krav på återställande av strandmark senast den 30 april 204. I de fall otillåten utbyggnad inte tas bort kommer Samhällsbyggnadsnämnden överväga en uppsägning av arrendeavtal. skickas till: Miljöutskottet

8 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 36 Dnr 203/485 Information Samhällsbyggnadsnämnden 203 Samhällsbyggnadsnämnden tar del av följande information: / Information från Kerstin Wulff: Uppföljning arbetsmiljöverket Kritik på teknik 203

9 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 37 Dnr 203/7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, är vårt gemensamma arbete för att undersöka, genomföra och följa upp våra verksamheter när det gäller vår arbetsmiljö. SAM är i första hand viktigt för att skapa en säker och god arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Ystads kommun som arbetsgivare har även, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 200: om systematiskt arbetsmiljöarbete, en skyldighet att bedriva och varje år följa upp SAM. För att undersöka och få en nulägesbeskrivning av hur Ystads kommun bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete har samtliga medarbetare varit delaktiga i en årlig uppföljning. Sammanställningen visar på att det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Samhällsbyggnad fungerar väl (skala: mycket väl, väl, tillfredsställande, inte tillfredsställande). Det finns dock ett antal förbättringsområden att arbeta med, nedan följer de prioriterade. Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Samhällsbyggnad bör arbeta med dessa förvaltningsspecifika förbättringsområden parallellt med de kommungemensamma. Detta arbete ska redovisas i en handlingsplan där aktiviteterna/insatserna ska tidsbestämmas och ansvariga utses. Denna handlingsplan ska vara färdig senast den mars 204 och arbetet med densamma kommer att följas upp under den årliga uppföljningen november 204. sunderlag Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 203. Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsförvaltningens chef

10 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 37 Dnr 203/7 Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förvaltningsspecifika förbättringsområdena: Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Uppföljningen ska redovisas till nämnden i december 204. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta med de förvaltningsspecifika förbättringsområdena: Verksamheten ska bryta ner de kommungemensamma målen i kommunens reviderade arbetsmiljöpolicy till anpassade mål för verksamheten. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för information gällande förändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samtliga medarbetare ska följa fastslagna regler och rutiner. Samhällsbyggnad ska skapa rutiner för den årliga riskbedömningen så att verksamheterna årligen kartlägger sina risker och upprättar handlingsplan för att förebygga riskerna. Uppföljningen ska redovisas till nämnden i december 204

11 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 38 Dnr 203/59 Budget 204 med flerårsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott har, i egenskap av budgetberedning, lämnat anvisningar inför budgetarbetet. Detaljbudgeten ska enligt givna direktiv beslutas av respektive facknämnd och överlämnas till ekonomiavdelningen senast den februari. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Budget 204 med flerårsplan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med redovisade förslag samt överlämnar detaljbudgeten till ekonomiavdelningen. Bilagan bifogas beslutet. Deltar inte i beslut Stefan Malmberg (S) meddelar att den Socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med redovisade förslag samt överlämnar detaljbudgeten till ekonomiavdelningen. Bilagan bifogas beslutet. skickas till: Ekonomiavdelningen

12 2 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ekonomi Utfall 202 Budget 203 Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 NETTOKOSTNADER (mkr) -96,4-83,0-76,8-2,0-2,0-2,0 Tilldelad ram innehåller o Effektivisering med 5,0 mkr o Minskat fastighetsunderhåll mot budget 203 o Minskning toppbeläggning mot budget 203 o Minskning säsongsanställda Parken o Minskade resurser för växthuset mot budget 203 o Nedläggning av restaurang Göken Verksamhetsidé Samhällsbyggnadsnämnden ska med överenskommen kvalitet utföra sina uppdrag rörande planering, natur- och kulturmiljö, fastigheter, infrastruktur, kommunalteknik och servicearbeten. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt med omtanke om kunder, invånare och besökare samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Huvudsakligt ansvarsområde Anläggning och skötsel av allmänna platser, parker, gator och vägar, grönområden, skogar, stränder och vattendrag. Vatten- och avloppsförsörjning. Renhållning och avfallshantering. Förvaltning och utveckling av kommunens fastighets- och markbestånd. Exploateringsverksamhet. Trafikövervakning. Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsarbete. Infrastruktur (trafikförsörjning och kollektivtrafik). Fysisk planering (översikts- och detaljplanering, områdesbestämmelser, trafikplanering). Natur- och kulturmiljövård. Kart- och mätverksamhet. Teknisk drift och underhåll av kommunens IT- och telefoniverksamhet. Intern service; kost, lokalvård. Målområden kring vilka Ystads kommun ska utvecklas o o o o o Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företagande och besök I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundanpassat bemötande Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans Ystads kommun ska betraktas en attraktiv arbetsgivare o Övergripande finansiella mål * Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna * Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag * Det egna kapitalet ska inflationssäkras Personal

13 3 Driftbudget Utfall 202 Budget 203 Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 Politisk verksamhet 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Administration och utveckling Fastighet inkl. exploateringsverksamhet 4,3 8,7 7,7 6,7 6,7 6,7 29,,6 0,0-52,5-52,5-52,5 IT-avdelningen,3 0,6 0 -,7 -,7 -,7 Plan och Bygg 5,4 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 GIS och mätavdelningen 2, 2,0 2,0,9,9,9 Teknisk avdelning - Avfallsenheten - VA-enheten 47,6,9 -,2 48, 0,0 0,0 46, 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 Serviceavdelningen 5,2 6,0 4,7 4,7 4,7 4,7 Summa nettokostnad 96,4 83,0 76,8-2,0-2,0-2,0

14 4 Verksamhetsmått Fastighetsavdelning Fastighetsunderhåll kr/kvm *Fastighetsunderhållet är minskat med -,3 mkr efter beslut om anpassningsförslaget Sambn 82 Mediaförsörjning (kr/kvm) (el, vatten och värme) Utfall Budget Budget *23 52 Plan *23 50 Plan *23 46 Plan *23 43 Mark- plan- och exploateringsfrågor Antal försålda tomter Försåld industrimark, kvm Påbörjade bo/hyresrätter IT-avdelning Antal användare, administration Antal användare, skolan Antal användare, kommunala bolag Totalt antal användare Plan och Bygg Antal antagna/godkända detaljplaner Antal godkända översiktsplaner/fördjupade Antal pågående detaljplaner

15 5 Antal program - GIS och Mät Antal förättningsförberedelser Antal husutsättningar Antal grundkartor Antal nybyggnadskartor 86* * varav 45 st enkla nybyggnadskartor Avfallsverksamhet Mängd brännbart hushållsavfall, ton Mängd brännbart hushållsavfall, kg/inv Mängd matavfall, ton VA-verksamhet Antal kbm prod. Vatten Antal kbm sålt vatten Serviceavdelning Antal portioner, skola, förskola (lunch) Antal portioner, äldreomsorgen (lunch pensionärer, matdistribution) % % % % % % Inköp av ekologiska livsmedel i % mot totala livsmedelsbudgeten för- och grundskola

16 6 Investeringar Projektnr Benämning Ber Tot Utg/Ink Budget 204 Plan 205 Plan 206 Plan 207 i65008 i65000 i6500 Fastighetsavdelningen, totalt 30,9 2, 77,7 0,5 Energieffektivisering 44,5 7,0 6,4 4,6 Upprustning samlingslokaler 2,0,4 0,6 Fritidsanläggningar 500,0 22,0 00,0 68,0 Norreportskolan, effektiv luftbeh. 9,2 4,6 4,6 Årliga anslag Rivning av byggnader, markreserv 0,3 0,3 0,3 0,3 Rivning av byggnader, sanerings- och regleringsfast. i000h i000k i03306 IT, totalt Utbyte servrar/disk Digital informationshantering Komplettering i televäxeln 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, 2,3 2,0 0, i3455 i34308 i68000 i350x i35303 i3520 Tekniska avdelningen, totalt Ystads framtida vattenförsörjning Utbyggnad av Ystads ARV Inköp maskiner/transportmedel Ombyggnader Surbrunnsvägen till bussgata Regementsgatan Österportstorg Eftersatt underhåll lekredskap Cirkulationsplats Drottning Marg väg Källesjövägen GC-vägar, ospecificerat Utformn gatan o mark vid Fridhemsgatan In-/utfarter Dragongatan-Aulingatan Upprustning Herrestadgatan/Aulingatan Svarte centrum/stationsområde Åvalla VA-utbyggnad Gröningen Trädplantering, allé o infartsutsmyckning befintliga gator Årliga anslag 79,0 85,5 25,0,4 5,0 7,8 5,0,0 2,0 3,5 3,3 5,5 55,0 2,0 94,3 29,0 37,0,0,0 0,7 0,5 3,5 0,0,0 45,9 7,0,0 3,0 5,0,0,5 0,3 5,5 0,0,0 44,9 5,5,0 2,0 7,8 5,0 3,0 0,0 26,6,0 5,0 0,0

17 7 i66500 i6650 i66520 i66530 Gata Park Vatten Avlopp 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 2,0 0,5 3,5 4,4 Inkomster VA-utbyggnad Bidrag vatten Bidrag avlopp -0,5-0,4-7,0-0,5-0,4-7,0-0,5-0,4-0,7-0,5-0,4 i05200 i0225 Serviceavdelningen, totalt Utbyte köksutrustning Utbyte städmaskiner,0 0,8,0 0,8,0 0,8,0 0,8 i66505 i66505 Administration och utveckling, totalt Årliga anslag Medborgarförslag Fokus i byarna 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 Summa 229,2 62,0 26,6 3,

18 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 39 Dnr 202/0024 Omdisponering av medel till Sandskogens omklädningsrum Totala kostnaden för att iordningställa ett nytt omklädningsrum vid motionsslingan i Sandskogen är beräknat till 2,2 mkr. I budget 202 beslutade Kommunfullmäktige,5 mkr för investeringsprojektet, nytt omklädningsrum Sandskogen. Efter att anbud öppnats den 28 november 20 kunde det konstateras att kostnaden överstiger med 0,7 mkr mot budgetsumman. Genom att omdisponera medel från Västervångskolans idrottshall (i3020f) täcker man kostnadsökningen. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med 0,7 mkr till nytt omklädningsrum i Sandskogen från i3020f, Idrottshall Västervångskolan till i327, omklädningsrum Sandskogen. et översändes till kommunfullmäktige för kännedom. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med 0,7 mkr till nytt omklädningsrum i Sandskogen från i3020f, Idrottshall Västervångskolan till i327, omklädningsrum Sandskogen. skickas till: Kommunfullmäktige

19 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 40 Dnr 202/0024 Omdisponering av medel till Berghusas förskola I budget 20 beslutade Kommunfullmäktige 8,5 mkr till omdagningen av Berghusaskolans lokaler. Under 202 stod etapp klart och en ny skola (Edvinhusskolan) samt verksamheter ifrån Social omsorg invigdes. Kostnaden för etapp uppgick till 8,5 mkr. I etapp 2 som nu är aktuellt har Västra Sjöstadens skola lämnat lokalerna och kommunens förskoleverksamheter planerar flytta in efter ombyggnationen. Totala kostnaden för att iordningställa sista etappen på Berghusaskolan är beräknat till 3,7 mkr. Ombyggnationen möjliggör att förskoleverksamheterna på Nektarinen och Hållplats Berghusa kan flytta in till gemensamma lokaler. Två paviljonger som hyrs av externa aktörer kan därmed lämnas. Löderups skolas nya kök samt nytt klassrum (i3030f) är färdigställt och invigdes under augusti månad 203. Projektet visar på ett överskott motsvarde,0 mkr. Dessa medel förslås nu omdisponeras till Berghusas förskola (i30373). sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Hyreskalkyl Berghusa förskola. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med,0 mkr till Berghusaskolans ombyggnation från i3030f, Löderups skolans utbyggnad till i3037, ombyggnation Berghusaskolan. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner omdisponering med,0 mkr till Berghusaskolans ombyggnation från i3030f, Löderups skolans utbyggnad till i3037, ombyggnation Berghusaskolan. skickas till: Kommunfullmäktige

20 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 4 Dnr 202/0024 Begäran om nämndsinvestering Persikan, Berghusaskolan I budget 20 beslutade Kommunfullmäktige 8,5 mkr till omdagningen av Berghusaskolans lokaler. Under 202 stod etapp klart och en ny skola (Edvinhusskolan) samt verksamheter ifrån Social omsorg invigdes. Kostnaden för etapp uppgick till 8,5 mkr. I etapp 2 som nu är aktuellt har Västra Sjöstadens skola lämnat lokalerna och kommunens förskoleverksamheter planerar flytta in efter ombyggnationen. Totala kostnaden för att iordningställa sista etappen på Berghusaskolan är beräknat till 3,7 mkr. Ombyggnationen möjliggör att förskoleverksamheterna på Nektarinen och Hållplats Berghusa kan flytta in till gemensamma lokaler. Två paviljonger som hyrs av externa aktörer kan därmed lämnas. Samhällsbyggnadsförvaltningen begär nämndsinvestering på 2,7 mkr för ombyggnationen på Berghusaskolan. Kapitalkostnaderna för denna investering läggs på hyran till Kultur och Utbildning motsvarande kr/år. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja nämndinvestering på kr för ombyggnation på fastigheten Persikan, Berghusaskolan. Investeringen täcks av ökad hyra för Kultur o Utbildning motsvarande kr/år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar nämndinvestering på kr för ombyggnation på fastigheten Persikan, Berghusaskolan. Investeringen täcks av ökad hyra för Kultur o Utbildning motsvarande kr/år.

21 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 42 Dnr 202/0024 Nämndsinvestering, Ljuskällan Beställning av en verksamhetsanpassning på särskilda boendet, Ljuskällan, har inkommit ifrån Social Omsorg. Anpassningen består i att slå samman befintlig sjuksköterskeexpediton med intilliggande HWC för att göra ytan mer lättarbetad och yteffektiv. En förbättring av arbetsmiljön tillgodoses genom denna investering. Social omsorg får en ökad hyra med kronor per år för att täcka kapitalkostnaderna av investeringen. Social omsorg har godkänt denna hyresökning. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Underlag för kapitaltjänstkostnad och hyresdebitering. Beställning av verksamhetsanpassning Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja nämndinvestering med kronor till Social omsorg för verksamhetsanpassningen på Ljuskällan. Investeringen täcks av ökad hyra för Social omsorg med kronor per år. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar nämndinvestering med kronor till Social omsorg för verksamhetsanpassningen på Ljuskällan. Investeringen täcks av ökad hyra för Social omsorg med kronor per år. skickas till: Social omsorg

22 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 43 Dnr 202/0024 Slutredovisning samt begäran om tilläggsanslag avseende nya förskolan i Svarte Kostnadssammanställning Bygg- VVS- El :- Konsulter, byggledning :- besiktning och kopiering Administration, räntor :- Övrigt :- Total kostnad :- Sammanställning: Budgetsumma :- Kostnader enligt ovan :- Resultat underskott 59 29:- Underskottet hänför sig till bortforsling av deponi i marken. Redan i början av projektet uppstod komplikationer då markarbetet genomfördes. En stor deponi fanns under mark och detta medförde extra kostnader med cirka, mkr. Projektet styrdes om för att hämta hem underskottet genom bland annat ändrade materialval i byggnaden. Kvar blev ett underskott med 0,6 mkr. sunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på kr för att täcka de merkostnader som uppstått i samband med nybyggnationen. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garantibesiktningar avräknas i kommande årsbokslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna slutredovisningen. Samhällsbyggnadsnämnden begär hos fullmäktige ett tilläggsanslag på kr för att täcka de merkostnader som uppstått i samband med nybyggnationen. Samhällsbyggnadsnämnden förutsätter att eventuella kostnader i samband med garantibesiktningar avräknas i kommande årsbokslut. skickas till: Kommunfullmäktige

23 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 44 Dnr 203/505 Försäljning av fastigheten Ystad Herrestad 68:35 Barn och Utbildning kommer att lämna sina lokaler i december 203. Övriga kommunala förvaltningar har inte något intresse av att bedriva verksamhet i byggnaderna. Fastighetens markareal uppgår till kvm varav 262 kvm är byggyta. Restvärdet uppgår idag till kronor. Fastighetens typkod är 828, det vill säga en specialenhet/allmän byggnad. Värdering i november 203 har gett fastigheten en värdering om kronor. Värderingen baseras på ort/område/tomt/byggnad. sunderlag Tjänsteskrivelse Fastighetschef Fastighetsvärdering Ystad Herrestad 68:35. Då det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i fastigheten föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsavdelningen att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnads i uppdrag att sälja fastigheten Ystad Herrestad 68:35. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheten Ystad Herrestad 68:35 eftersom det inte bedrivs någon kommunal verksamhet i fastigheten. skickas till: Kommunfullmäktige

24 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 45 Dnr 203/874 Återkallande av planuppdrag Urmakaren 23 m.fl. Isrolf Fastighets AB inkom den 0 maj 2006 med begäran om ny detaljplan för fastigheten Urmakaren 23 i syfte att möjliggöra exploatering för bostäder och kompletterande handel. Klövern AB inkom den 24 oktober 203 med en ansökan om planbesked för ett större område vid Disponentgatan i Ystad där Urmakaren 23 ingår. Planarbetet för Urmakaren 23 har inte kunnat startas upp eftersom Isrolf Fastighets AB, senare Dagon, nu Klövern AB har velat avvakta markköp inom området. Därför föreslås uppdraget från den 2 februari 2008, Samhällsbyggnadsnämndens beslut , upphävas. sunderlag Tjänsteskrivelse Planchef, Ansökan om planbesked för ett större område vid Disponentgatan i Ystad där Urmakaren 23 ingår, Samhällsbyggnadsnämnden, Begäran om ny detaljplan för fastigheten Urmakaren 23, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad, Plan o Byggs, uppdrag från den 2 februari upphävs. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad, Plan o Byggs, uppdrag från den 2 februari upphävs.

25 Samhällsbyggnadsnämnden SAM 46 Dnr 203/852 Begäran om planbesked inom fastigheten Urmakaren Klövern AB inkom den 24 oktober 203 med en ansökan om planbesked för ett större område mellan Disponentgatan och Herrestadsgatan i centrala Ystad. Syftet att möjliggöra exploatering för bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel i 4 till 8 våningar. Klövern AB har bifogat en illustrationskarta med ett föreslaget planområde markerat. För att se till områdets helhet föreslås att planområdet utökas något så att det avgränsas av Disponentgatan i söder, Herrestadsgatan i norr samt att Surbrunnsplan tas med i planarbetet, se karta med föreslaget planområde markerat. För huvuddelen av planområdet gäller detaljplan nummer 35, antagen 954 vilken inte medger föreslagen användning. I gällande detaljplan medges småindustri och bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av fem meter. För Surbrunnsplan gäller detaljplan nr 29, laga kraft , vilken medger park samt en mindre kioskbyggnad. Föreslagen användning överensstämmer i huvudsak med det ramprogram för Surbrunnsområdet som togs fram för området 2008, antaget av kommunfullmäktige den 8 september I ramprogrammet föreslås dock högst sex våningar. Plan och Bygg bedömer att föreslagen byggelse kan prövas i detaljplan. Lämpligt antal våningar ska studeras i planarbetet. Detaljplanen uppskattas kunna antas årsskiftet vid 204/5. sunderlag Planchefens tjänsteskrivelse Ansökan om planbesked med illustrationskarta och perspektiv, Hid nr Karta med föreslaget planområde markerat. Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till föreslagen markanvändning med bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel samt ger Plan o Bygg i uppdrag att pröva föreslagen användning i detaljplan. Planarbetet ska bedrivas med ett normalt planförfarande och planarbetet ska bekostas av exploatören. Detaljplanen uppskattas kunna antas vid årsskiftet 204/5. Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till föreslagen markanvändning med bostäder och kompletterande lokaler, innehållande exempelvis kontor och handel samt ger Plan o Bygg i uppdrag att pröva föreslagen användning i detaljplan. Planarbetet ska bedrivas med ett normalt planförfarande och planarbetet ska bekostas av exploatören. Detaljplanen uppskattas kunna antas vid årsskiftet 204/5.

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING

ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL FÖRSLAG TILL STADSPLAN FÖR HARRSTORPSOMRÅDET I MÖNSTERÅS KÖPING FASTSTÄLLD DEN 27 FEBRUARI 1959 UPPHÄVANDE AV TOMTINDELNINGAR/FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER FÖR KV ALSIKEKLÖVERN

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer