Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare. Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare. Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S)"

Transkript

1 64 Plats och tid Kommunhuset, måndag 27 april 2015, kl Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Birgit Sporrong (SD), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ulf Andersson (S), Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Ewa Ewaldson (S) för Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Gunilla Fransson (FP) för Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman (S), Angelie Sandström (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Övriga närvarande Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare Justerare Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare l'??[? Kommunledningskontoret måndag 4 maj kl /'% Paragrafer Ordförande. X a.'?? ; Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Korr)munledningskontoret Å.t/'?>.ts,- Agnetha Andersson f 5i» r // /',if drj J

2 Förteckning över kommunfullmäktiges protokoll 2015 Kf20l å å G g G Dagordning Justering Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Information från Mottagningsenheten för nyanlända Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar Finansiering av moduler till skola och förskola Besvarande av återremitterad motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter Detaljplan för Töreboda Gästhamn-Camping Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare

3 65 Kf 37 Dagordning s beslut beslutar enhälligt att ta upp ärendena Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun samt Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping till behandling vid dagens sammanträde. Ärendet Ordföranden anmäler två extra ärenden. Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun samt Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping. Ärendena läggs till föredragningslistan om kommunfullmäktige enhälligt beslutar att ta upp dem till behandling vid dagens sammanträde.

4 66 Kf 38 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Sporrong (SD) och Hans Thorsell (S). Det tillkännages, att protokollet justeras måndagen den 4 maj 2015 klockan i kommunhuset.

5 67 Kf 39 Dnr KS 2014/0035 Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Projektledare Torbjörn Johnson informerar om arbetet kring Värdegrund, vision och målpaketet samt hur detta implementeras genom en utbildningsinsats i verksamheterna.

6 68 Kf 40 Dnr KS 2015/0070 Information från mottagningsenheten för nyanlända Anna-Karin Johansson och Mirnes Voloder från Mottagningsenheten informerar om sin verksamhet med nyanlända. [ - "] ;";'72'

7 Expediering: Folkhälsoplaneraren 69 Kf 41 Dnr KS 2015/0068 Folkhälsorådet verksamhetsberättelse 2014 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänner och antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för Ärendets beredning Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 121 Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsberättelse Yrkanden Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.,?-:'-?'}71/. ":

8 Expediering: Ingivaren Kommunchefen Tekniska kontoret Plan- och exploateringschefen VänerEnergi 70 Kf 42 Dnr KS 2014/0150 Motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar bifalla motionen. ställer sig positiv till att en laddningsstolpe uppförs på parkeringsplatsen på torget i Töreboda. Ärendet Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar. I motionen föreslås att det installeras ett antal laddningsstolpar för elfordon i Töreboda kommun. Tekniska nämnden meddelar den 17 februari 2015 att nämnden arbetar för att skapa bra förutsättningar för att människor ska kunna resa med hållbara transporter. Under 2014 fick Mariestad sin första laddningsstolpe, ett samarbete mellan Mariestads kommun och VänerEnergi. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att fler laddningsstolpar byggs för att möjliggöra för flera att hitta miljövänligare resealternativ till sina vardagsresor. Gatuavdelningen har tittat på förutsättningarna för en laddningsstolpe i Töreboda och har kommit fram till att den bästa platsen är i den sydöstra delen av den befintliga parkeringsplatsen på torget. Det är en bra placering ur tillgänglighetsperspektiv samtidigt som ett elskåp finns i nära anslutning till denna plats. Denna placering är mest kostnadseffektiv då den kräver minst markarbeten och i det tänkta elskåpet finns redan ett elabonnemang. Kostnaden för laddningsstolpen beräknas till ca kr. Kostnaden bör fördelas mellan gatuavdelningen, grävarbeten samt återställningen av stensättningen och VänerEnergi för inköp av laddningsstolpe, montering samt elkostnaden. Ärendets beredning VänerEnergi, yttrande denl3 februari 2015 Tekniska nämndens protokoll den 17 februari 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 37 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 125,, - a, ""7.,(r,

9 71 forts. Kf 42 Yrkanden Daniel Nord (C), Mattias Faleke (V) och Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. BilagaKf 42/15 /9i2 }la(i )?'

10 Bilaga till Kf 42/15 TOR'EBODA KOMMLJH 20 ll} l / /i?-t ffile igc Motion till kommunfullmäktige i Töreboda i Sätt upp laddningsstolpar för elbilar För att vi ska utveckla ett hållbart samhälle behöver vi byta ut bensin och diesel mot förnybara bränslen i alla transpomordon. Detta kan göras med förnybara bränslen eller el. På marknaden finns nu iaddningsbara fordon och det är viktigt att vi bygger ut laddningsplatser för att underlätta att människor med elbilar kan besöka och verka i vår kommun. Därför föreslår Centerpartiets fullmäktigegrupp i Töreboda: att det installeras ett antal laddningsstolpar för elfordon i Töreboda kommun Töreboda den 29 september 2014 J y..= Karl-Joha. l 'i / ).,.. 4 n'-gtistafsoy'i Ordförande i Centerpartiets fullmäktigegrupp M)q(,').?J />

11 Expediering: Barn- och utbildningschefen Ekonomikontoret Tekniska kontoret 72 Kf 43 Dnr KS 2014/0152 Finansiering av moduler till skola och förskola s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att finansiera köp av moduler enligt följande: Från projekt Centralskolan överförs kr Från projekt Energisparåtgärder enligt program överförs kr. Dessa medel återförs sedan i 2016 års investeringsbudget. Ärendet Tekniska förvaltningen har förslag på köp av moduler som skolan och kommunledningen har godkänt. I nuvarande investeringsbudget finns ej medel i tillräcklig omfattning avsatta. Behovet av ytterligare medel är kr som bör täckas genom att befintliga beslutade investeringar flyttas framåt i tiden för att skapa ekonomiskt utrymme. I projektet Töreboda Centralskola finns 2015 anslaget kr som ej hinner utnyttjas innevarande år. För Centralskolan finns ytterligare kr i år vilket gör att föreslagna medel ej behöver tas i anspråk för l projektet Energisparåtgärder enligt program finns medel anslagna ( kr) där möjlighet finns att åtgärderna kan utföras senare. Dessa medel måste sedan återföras i20l6 eller 2017 års investeringsbudget Ärendets beredning Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 49 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 129 Yrkanden Bengt Sjöberg (M), Marianne Asp Henrysson (C), Ann-Charlotte Karlsson (S) oc-h Lars-Åke Bergman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

12 73 forts Kf 43 Protokollsanteckning medger att Therese Erikson (V) får lämna protokollsanteckning. Det är bedrövligt att återigen se att pengar flyttas från Centralskolan (även om de ska återföras). Centralskolans lokaler är under all kritik! Att tekniska inte kunnat göra något (fått ett inriktningsmål ännu) är minst sagt beklagligt.,?,-"':?

13 Expediering: Socialchefen Barn- och utbildningschefen Kommunchefen Personalchefen 74 Kf 44 Dnr KS 2014/0036 Besvarande av återremitterad motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamhptpr s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att delvis bifalla förslaget i motionen, vilket innebär: 1. Töreboda kommuns målsättning är att ingen medarbetare ska tvingande behöva arbeta delad tur vid arbete varannan helg 2. Beräknad kostnad, 1,3 mi5oner kronor, ska behandlas i budgetprocessen för 2017 års budget. Ärendet Anne-Charlotte Karlsson (S) och Anna-Karin Holgersson (S) har lämnat in en motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter, bilaga. I motionen föreslås att man utreder hur vi ska avskaffa delade turer och kostnader för sammanhållande arbetstider och att eventuella kostnader läggs in i budget. Utvecklingsutskottet beslutade den 19 augusti 2014 att motionen remitteras till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 20 november Ärendets beredning s protokoll den 31 mars 2014, 34 Socialchefens tjänsteskrivelse den 5 maj 2014 med bilagda minnesanteckningar från partsgemensam diskussion med Kommunal Utvecklingsutskottets protokoll den 21 maj 2014, 81 Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2014, 199 Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2014, 95 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars, 46?/7(X,,!t.e,raTe7=,,=

14 75 forts Kf 44 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 143 Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 mars 2015 Yrkanden Anna-Karin Holgersson (S) och Ann-Charlotte Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bilaga Kf 44/15 * 2'77

15 Bilaga till Kf Fg 44/15??N [)2-27? Motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter Det är dags att avskaffa de delade turerna i våra verksamheter. Skall vi kunna möta morgondagens arbetsmarknad så måste kommunen vara konkurrenskraftig gentemot privata Näringslivet. Vi skall ha attraktiva arbetsplatser där en gemerisam värdegrund, delaktighet, samt en arbetstid som fungerar för ett livspussel utanför arbetet finns. Därför är en delad arbetstid helt otidsen)igt i ett modernt samhälle. Flera kommuner har satsat på att bli en attraktiv arbetsgivare och infört heitidstjänster som grund för arbete samt avskaffat delade turer med gott resultat. Med ovanstående föreslår yi: att man utreder hur vi ska avskaffa delade turer och kostnader för sammanhåilande arbetstider. att eventuella kostnader läggs in i budget Anne-Charlotte Karlsson Socialdemokraterna (;!t(((2 -(:?';/4azM' ÅX/zA?0(22;f Anna-Karin Hoigersson Socialdemokraterna t=i=y«=uffi??

16 Expediering: Plan- och exploateringschefen 76 Kf 45 Dnr KS 2014/0062 Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Töreboda kommun, Antagandehandling februari Ärendet Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Järneberg 6:1. Granskningshandling december Detaljplanen ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling av turism, rekreation och friluftsliv längs riksintresset Göta kanal. Ärendets beredning Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 26 mars 2014 Utvecklingsutskottets protokoll den 9 april 2014, 50 Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2014, 133 Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 november 2014 Utvecklingsutskottets protokoll den 10 december 2014, 172 Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, 28 Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 februari 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 33 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 122 Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att skicka ut upprättade förslag till detaljplaner, samrådshandlingar april 2014 för Camping & infart - Töreboda Järneberg 6:1, 7:1 m.fl., Camping Töreboda - Järneberg 6:1 m.fl. och ändring av detaljplanen för del av Kanaljorden 4:1 m.fl. för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter med flera under tiden 15 maj - 30 juni Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att ställa ut upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Töreboda Järneberg 6:1 med flera, Granskningshandling december 2014 under perioden 13 januari till 9 februari 2015.,,- "'7',-?

17 77 forts Kf 45 Yrkanden Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. lujerare 7

18 Expediering: Viktor Gustafsson-Rydberg Sekreteraren ';i 78 Kf 46 Dnr KS 2015/0105 Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om en övergång till eldrifti kommunens bilflotta, bilaga. I motionen yrkas att de fossildrivna person. Och transportfordonen i Törebodas verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar samt att nödvändig laddinfrastuktur uppförs för verksamheternas behov. Bilaga Kf 46/15 /- Jui,i2Y'f7)?;2j

19 Töreboda D J :2'tii':3-,]('/O Jaaa I FÖR BILFLOTTAN MOT STRÖMMEN Motion om övergång tiu eldrift i kommunens bilflotta Bilaga till Kf 'ä 46/15 TöFkBOpA KOMMUN '531 CENTERPARTIET Enligt en nypublicerad svensk sammanställning har priset på batterikapacitet sjunkit mycket snabt»are än förväntat sedan Detta har i sin mr bäddat för en revansch Eör elbilen efter en nästan exakt 100 år?fög frfövaro. Utvecklingen har nu nått en punkt där det år lika eller mer ekonomiskt att äga en elbil som att äga en konventionell bil med föföränningsmotor. Flera kommuner och regioner har redan tagit ett antal steg för att öka elbilars närvaro på de svenska vägarna, vilket g5ort att rena elbilar nyligen gått om hybridbilar i försäl)ningstal. I Töreboda har sii sedan tidigare, genom en Centerpartistisk rnotion, tagit beslut om att resa kommunens första publika laddstolpe. Nu vill vi i Centerpartiet att Töreboda kommun också tar nästa naturliga steg: att elektrifiera den kommunala bilflottan. Elbilens fördelar jämte sin konventionella motsvarighet fir mföga, några av dem listas i bilaga 1. Det fir tydligt att elbilen kan innebära en potentiell revolution för en landsbygdskommun som Töreboda. Elbilens låga driftskostnader kan eliminera den ekonomiska anledningen till flytt framför pendling till arbete, skola och service. Det bör alltså i högsta grad ligga i Törebodas intresse att driva på för en positiv utveckling för elbilen. En övergång till elbilar i verksamheterna och uppförande av nödvändig laddinfrastruktur i kommunen skulle sannolikt bidra till bättre totalekonomi och ökad benägenhet bland kommunens invånare att själva överväga eldrift i sin nästa bil. Värdet av god publicitet och bevisad framåtanda ska inte heller underskattas, samtidigt som kommunen får en gr6ri profil. Dessutom finns investeringsstöd att söka, bland annat från regeringens nyavsatta medel för lokala och regionala klimatinvesteringar. Jag f6resur därmed: att att de fossildrivna person- och transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar. nödvändig laddinfrastruktur uppförs för verksamheternas behov. Töreboda g.t [A- Daniel Nord Centerpartiet i Töreboda '0 (?

20 Töreboda!'? ' I CENTERPARTIET 81LAGA 1: NÅGRA AV ELBILENS FÖRDELAR * Säkerhetspolitiskt hållbar. Elenergi kan produceras inom landet vilket minskar vårt beroende av omvärlden, speciellt politiskt instabila regioner som Mellanöstern. Resursrnässigt hållbar. Elenergi fir ofta förnybar, till skillnad från olja som är en högst ändlig resurs. Miljömässigt hållbar. Svensk elproduktion är fri från de flesta utsläpp, bl.a. av koldioxid. Framställning och transport och av råolja utgör däremot en stor miljörisk. Elbilar är helt utsläppsfria under körning. Bilar med förbränningsmotor släpper ut såväl koldmonoxid och koldioxid som svavel- och kväveföreningar. Dessa bidrar på olika sätt till förgiftning, försurning, övergödning och global uppiiärmning. Tyst. I stadsmiljö är elbilen mycket tystgående, så pass att inspelade Ijud kan behövas för at? uppmärksamma fotgängare. Det finns flera exempel där elbilsförare överhört vad förbipasserande fotgängare konverserat om. I högre farter tar däckbuller och vindbrus Över. Utnyttjar befintlig infrastruktur. Elbilen laddas främst i ett vanligt 230 V eluttag, hemma och på jobbet. En fulladdning av batteriet tar 8 h i ett sådant uttag. Laddtider ner till 30 minuter förekommer vid speciella snabbladdare som finns utplacerade längs populära långfärdsstråk. Enkel konstruktion. En förbränningsmotor har fler än 100 rörliga delar. Elmotorn har en: rotorn. Avsaknad av koppling, växellåda, avgassystem bidrar till att göra elbilen tämligen enkel i sin konstruktion. Billig att underhålla. På grund av ovanstående blir service och underhåll enklare och ärml e att utrora. Billig i drift. Drivmedelskostnaden är ca 1:50 kr/mil för elbilen, jämfört med den konventionella bilens nära 10 kr/mil. Lättkörd. Bara en pedal behöver användas genom bruk av en energiåterförande motorbroms. Växelbyten behövs inte. Säkrare. Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gånger större risk att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar oftast oskyddade, och energiinnehållet i en bensintank år mycket h;6gre fö i ett batteri. Har ett jämnt vridmoment. En elmotor håller samma vridmoment från stillastående upp till högt varvtal. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan från start. I en traditionell bil med förbränningsmotor måste motorn varvas upp innan den får tillgång till alla hästkrafter. Det jämna vridmomentet gör att en elbil kan accelerera snabbare än många traditionella fordon.?('-3

21 Töreboda (., i-'ti, s CENTERPARTIET 81LAGA 2: EN ENKEL EKONOMISK JÄMFÖRFI SF Enkel ekonomisk jämförelse av världens mest sålda elbil och en likvärdig bensindriven modell från samma tillverkare. Priserna är angivna inklusive moms. f,.,.,-. - i Nissan Leaf Nissan Pulsar 1.2 Visia Priiiadeasing 2980 kr/månad 2095 kr/månad Skatt O kr/år 492 kr/år Helförsäkring 3000 kr/år 3000 kr/:tr Vinterhjul ingår 2000 kr/år Drivmedel# 1,50 kr/mil 8,50 kr/mil Summa per år' kr kr Summa per mil 27,30 kr 28,90 kr %: l-2 kr/mil uppges frekvent av flera källor som verklig driftkostnad för en elbil, räknat på ett elpris på 1 kr/kwh. Bensinaren har en deklarerad förbrukning om 5.0 L/mil vid blandad körning. Har här räknat med ca 20 % högre förbrukning vid verkliga förhållanden. En liter t+ensin kostade kr/l , och därtill höjs bensinskatten med 44 öre den l:a januari ' Räknat på 1500 mil årlig körsttäcka, vilket också är standard för leasingavtal.,;] }2r Ö', /

22 Töreboda Kommunfullsnäktige 2 im CENTERPARTIET BluGA 3: REDAN TILLGÄNGLIGA SAMT KOMMANDE ELBILAR 4.-,4s fl> )::.' '=... l... l ' ' "s.. ;is' 4!!k'tk :, L. et Nissan Leaf Gen 2 Lanserad: 2013 Räckvidd: 199 km Pris: kr Leasing: 2980 kr/mfö '. Å M mi»i «m mg w W w i s m Volkswagen e-golf Lanserad: 2014 Räckvidd: 190 km Pris: kr l Tesla ModelS 85 Lanserad: 2012 Räckvidd: 502 km Pris: kr } % s <) Volkswagen e-up Lanserad: 2013 Räckvidd: 160 km Pris: kr Renault Zoe Lanserad: 2012 Räckvidd:210 km Pris: kr kr/mån ' för batterier BMW i3 Lanserad: 2013 Räckvidd: 160 km Pris: kr S.. s s G ffls mn» m s s m«!0 ä( s m& i wa m m m Tesla Model3 Lanseras: 20}7 Räckvidd: >300 km Pris: från $ Chevrolet Bolt Lanseras: 2017 Räckvidd: >300 km Pris: ca $ Nissan Lannia Lanseras: 2017 Räckvidd: 380 km Pris:? M hg

23 . Töreboda al CENTERPARTIET «- w%m 1, r-'= / " =-=?]"» Å 4% rs Kia Soul EV Lanserad: 2014 Räckvidd: 150 km Pris: kr ao - G i:. = f%a.- ij.7 li Ford Focus Electric Lanserad: 2012 Räckvidd: 122 km Pris: kr u..! 44.:. 'i- 3..4,, a'-i% '-. '{ r:> I --'>- T,, '.» M Nissan e-nv200 Lanserad: 2013 Räckvidd: 170 km Pris: kr Leasing: 3}23 kr/mfö Renault Kangoo Z.E. Lanserad: 2011 Räckvidd: 170 km Pr;s: kr kr/mån för batterier Peugeot Partner Electric Lanserad: 2013 Räckvidd: 170 km Pris: kr Uppgivna räckvidder är beräknade enligt standardiserade men mindre verklighetstrogna körcykler. Verklig maximal räckvidd är ca 20 % lägre.?(»

24 Expediering: Ingivaren Sekreteraren Utvecklingsutskottet 79 Kf 47 Dnr KS 2015/0096 Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Ett medborgarförslag från Gunvi Lindahl har inkommit om arbetstidsförkortning. Det föreslås en arbetstidsförkortning för äldre lärare, år enligt % modellen.

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-30. Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M) Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo. ':i-,,4a = [,«,,.

Sammanträdesdatum 2015-03-30. Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M) Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo. ':i-,,4a = [,«,,. 44 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 mars 2015, kl. 18.00-19.55 och 20.10-20.45 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström

Läs mer

Tommy Sandberg, kommunchef Marita Asp, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret :.?"

Tommy Sandberg, kommunchef Marita Asp, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret :.? 206 Plats och tid Konferensrummet Lina, Björkängen, onsdag 15 april 2015, kl. 16.00-16.15 Beslutande Bengt Sjöberg (M), ordförande Mikael Faleke (M), ledamot Anne-Marie Lundin (M), ledamot Marlene Näslin

Läs mer

2 016-Ol-2 5. Karl-Johan Gustafson (C) och Anne-Charlotte Karlsson (S) Kommunledningskontoret :77.I=, ',.i.l

2 016-Ol-2 5. Karl-Johan Gustafson (C) och Anne-Charlotte Karlsson (S) Kommunledningskontoret :77.I=, ',.i.l föreboda KOMMUN 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 25 januari 2016, kl. 18.00-20.04 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2016-02-15 10 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 15 februari 2016, klockan 8.30 10.10 Beslutande Övriga närvarande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Komföunledningskontoret

Komföunledningskontoret föreboda KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLI 2016-05-30 80 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 maj 2016, kl. 18.00-20.00 Beslutande Lars-Åke Bergman (S) 47-50 och 52-58, Bengt Sjöberg (M) 47-52 och 54-58, Karl-Johan

Läs mer

2 015-11-3 0. Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Kommunledningskontoret 2015-12 08 ANSLAG/BEVIS

2 015-11-3 0. Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Kommunledningskontoret 2015-12 08 ANSLAG/BEVIS 2 015-11-3 0 210 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 november 2015, kl. 18.00-20.05 och 20.10-20.37 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum Teknik- och planförvaltningens expedition. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-05-11 Sida 1(8) Plats och tid Kommunhuset 2011-04-20, kl 8.30 12.00 Beslutande Ledamöter Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Bengt-Åke Andersson Ingegerd

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Servicenämnden 2014-10-15 1(8)

Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Servicenämnden 2014-10-15 1(8) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Lennart Lämgren (FP) ordförande Torsten Bill (M) Bertil Jonasson (C) Birgitta Kahn (MP) Sara Asp (S) Hans-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-02-19 1 Plats och tid Kommunhuset, Sävsjö, Vallsjösalen, måndagen den 19 februari 2007 klockan 19.00-20.30 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Harald Petersson (m), Anna Eriksson (kd), Anette

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: TÖREBODA Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32356-2014

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2012-02-08 1 Plats och tid Kommunhuset, onsdag 8 februari 2012, kl. 18.00 18.50 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Ingmar Andhill (S), fr.o.m. 2, kl. 18.15 Viola Olofsson (S) Caisa Berntson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

2 015-0 5-2 5. Ewa Ewaldson (S) och Bo Andersson (S) Kommunledningskontoret 201 5-@6-02. T,,k. Bo Andersson ANSLAG/BEVIS

2 015-0 5-2 5. Ewa Ewaldson (S) och Bo Andersson (S) Kommunledningskontoret 201 5-@6-02. T,,k. Bo Andersson ANSLAG/BEVIS TöREBODA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 015-0 5-2 5 Sida 80 Plats och tid Kommunhuset, måndag 25 maj 2015, kl. 18.00-19.32 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot

Magnus Dimberg (M) Ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön kl 14.00 17.20 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Tore Johansson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Hörby kommunhus, Victoria Benedictsson Tisdagen den 25 augusti 2015 kl 13:00 16:00

Hörby kommunhus, Victoria Benedictsson Tisdagen den 25 augusti 2015 kl 13:00 16:00 2015-08-25 1 (16) Plats och tid ande Hörby kommunhus, Victoria Benedictsson Tisdagen den 25 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 57-65 Göran

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 106 09:30 11:40 Beslutande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunhuset, tisdag 12 november 2012, kl. 18.00 19.45 Beslutande Lars-Göran Asp (V), ordförande Kerstin Bertilsson (M), vice ordförande Viola Olofsson (S) Stellan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis

Protokoll 1 (19) Se nästa sida. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Camilla Westerdahl (S) Anslag/bevis Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset - Sammanträdesrum Mårten, 2015-03-10, kl. 17.30 20.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Lena Axelsson, Kommunfullmäktiges ordförande, 15-27 Eva Bergstrand,

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 2016-05-30 39 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 30 maj 2016, klockan 8.30-9.22 Beslutande Övriganärvarande Justerare Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun Bengt

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10

Tingssalen, kommunhuset i Högsby, 2014-03-10 kl. 9.00 12.10 Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Tingssalen, kommunhuset i Högsby, kl. 9.00 12.10 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Mattias Wärnsberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 14 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare. Karolin Johansson. Göran Pettersson (MP) Lis-Lott Hortevall (M) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare. Karolin Johansson. Göran Pettersson (MP) Lis-Lott Hortevall (M) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Kommunhuset - Mårten, 2017-02-14, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare Justerade paragrafer 7-14 Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer