Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare. Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare. Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S)"

Transkript

1 64 Plats och tid Kommunhuset, måndag 27 april 2015, kl Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Birgit Sporrong (SD), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ulf Andersson (S), Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Ewa Ewaldson (S) för Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Gunilla Fransson (FP) för Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman (S), Angelie Sandström (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Övriga närvarande Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare Justerare Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare l'??[? Kommunledningskontoret måndag 4 maj kl /'% Paragrafer Ordförande. X a.'?? ; Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Korr)munledningskontoret Å.t/'?>.ts,- Agnetha Andersson f 5i» r // /',if drj J

2 Förteckning över kommunfullmäktiges protokoll 2015 Kf20l å å G g G Dagordning Justering Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Information från Mottagningsenheten för nyanlända Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar Finansiering av moduler till skola och förskola Besvarande av återremitterad motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter Detaljplan för Töreboda Gästhamn-Camping Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare

3 65 Kf 37 Dagordning s beslut beslutar enhälligt att ta upp ärendena Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun samt Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping till behandling vid dagens sammanträde. Ärendet Ordföranden anmäler två extra ärenden. Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun samt Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping. Ärendena läggs till föredragningslistan om kommunfullmäktige enhälligt beslutar att ta upp dem till behandling vid dagens sammanträde.

4 66 Kf 38 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Sporrong (SD) och Hans Thorsell (S). Det tillkännages, att protokollet justeras måndagen den 4 maj 2015 klockan i kommunhuset.

5 67 Kf 39 Dnr KS 2014/0035 Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Projektledare Torbjörn Johnson informerar om arbetet kring Värdegrund, vision och målpaketet samt hur detta implementeras genom en utbildningsinsats i verksamheterna.

6 68 Kf 40 Dnr KS 2015/0070 Information från mottagningsenheten för nyanlända Anna-Karin Johansson och Mirnes Voloder från Mottagningsenheten informerar om sin verksamhet med nyanlända. [ - "] ;";'72'

7 Expediering: Folkhälsoplaneraren 69 Kf 41 Dnr KS 2015/0068 Folkhälsorådet verksamhetsberättelse 2014 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänner och antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för Ärendets beredning Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 121 Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsberättelse Yrkanden Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.,?-:'-?'}71/. ":

8 Expediering: Ingivaren Kommunchefen Tekniska kontoret Plan- och exploateringschefen VänerEnergi 70 Kf 42 Dnr KS 2014/0150 Motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar bifalla motionen. ställer sig positiv till att en laddningsstolpe uppförs på parkeringsplatsen på torget i Töreboda. Ärendet Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar. I motionen föreslås att det installeras ett antal laddningsstolpar för elfordon i Töreboda kommun. Tekniska nämnden meddelar den 17 februari 2015 att nämnden arbetar för att skapa bra förutsättningar för att människor ska kunna resa med hållbara transporter. Under 2014 fick Mariestad sin första laddningsstolpe, ett samarbete mellan Mariestads kommun och VänerEnergi. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att fler laddningsstolpar byggs för att möjliggöra för flera att hitta miljövänligare resealternativ till sina vardagsresor. Gatuavdelningen har tittat på förutsättningarna för en laddningsstolpe i Töreboda och har kommit fram till att den bästa platsen är i den sydöstra delen av den befintliga parkeringsplatsen på torget. Det är en bra placering ur tillgänglighetsperspektiv samtidigt som ett elskåp finns i nära anslutning till denna plats. Denna placering är mest kostnadseffektiv då den kräver minst markarbeten och i det tänkta elskåpet finns redan ett elabonnemang. Kostnaden för laddningsstolpen beräknas till ca kr. Kostnaden bör fördelas mellan gatuavdelningen, grävarbeten samt återställningen av stensättningen och VänerEnergi för inköp av laddningsstolpe, montering samt elkostnaden. Ärendets beredning VänerEnergi, yttrande denl3 februari 2015 Tekniska nämndens protokoll den 17 februari 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 37 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 125,, - a, ""7.,(r,

9 71 forts. Kf 42 Yrkanden Daniel Nord (C), Mattias Faleke (V) och Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. BilagaKf 42/15 /9i2 }la(i )?'

10 Bilaga till Kf 42/15 TOR'EBODA KOMMLJH 20 ll} l / /i?-t ffile igc Motion till kommunfullmäktige i Töreboda i Sätt upp laddningsstolpar för elbilar För att vi ska utveckla ett hållbart samhälle behöver vi byta ut bensin och diesel mot förnybara bränslen i alla transpomordon. Detta kan göras med förnybara bränslen eller el. På marknaden finns nu iaddningsbara fordon och det är viktigt att vi bygger ut laddningsplatser för att underlätta att människor med elbilar kan besöka och verka i vår kommun. Därför föreslår Centerpartiets fullmäktigegrupp i Töreboda: att det installeras ett antal laddningsstolpar för elfordon i Töreboda kommun Töreboda den 29 september 2014 J y..= Karl-Joha. l 'i / ).,.. 4 n'-gtistafsoy'i Ordförande i Centerpartiets fullmäktigegrupp M)q(,').?J />

11 Expediering: Barn- och utbildningschefen Ekonomikontoret Tekniska kontoret 72 Kf 43 Dnr KS 2014/0152 Finansiering av moduler till skola och förskola s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att finansiera köp av moduler enligt följande: Från projekt Centralskolan överförs kr Från projekt Energisparåtgärder enligt program överförs kr. Dessa medel återförs sedan i 2016 års investeringsbudget. Ärendet Tekniska förvaltningen har förslag på köp av moduler som skolan och kommunledningen har godkänt. I nuvarande investeringsbudget finns ej medel i tillräcklig omfattning avsatta. Behovet av ytterligare medel är kr som bör täckas genom att befintliga beslutade investeringar flyttas framåt i tiden för att skapa ekonomiskt utrymme. I projektet Töreboda Centralskola finns 2015 anslaget kr som ej hinner utnyttjas innevarande år. För Centralskolan finns ytterligare kr i år vilket gör att föreslagna medel ej behöver tas i anspråk för l projektet Energisparåtgärder enligt program finns medel anslagna ( kr) där möjlighet finns att åtgärderna kan utföras senare. Dessa medel måste sedan återföras i20l6 eller 2017 års investeringsbudget Ärendets beredning Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 49 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 129 Yrkanden Bengt Sjöberg (M), Marianne Asp Henrysson (C), Ann-Charlotte Karlsson (S) oc-h Lars-Åke Bergman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

12 73 forts Kf 43 Protokollsanteckning medger att Therese Erikson (V) får lämna protokollsanteckning. Det är bedrövligt att återigen se att pengar flyttas från Centralskolan (även om de ska återföras). Centralskolans lokaler är under all kritik! Att tekniska inte kunnat göra något (fått ett inriktningsmål ännu) är minst sagt beklagligt.,?,-"':?

13 Expediering: Socialchefen Barn- och utbildningschefen Kommunchefen Personalchefen 74 Kf 44 Dnr KS 2014/0036 Besvarande av återremitterad motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamhptpr s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att delvis bifalla förslaget i motionen, vilket innebär: 1. Töreboda kommuns målsättning är att ingen medarbetare ska tvingande behöva arbeta delad tur vid arbete varannan helg 2. Beräknad kostnad, 1,3 mi5oner kronor, ska behandlas i budgetprocessen för 2017 års budget. Ärendet Anne-Charlotte Karlsson (S) och Anna-Karin Holgersson (S) har lämnat in en motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter, bilaga. I motionen föreslås att man utreder hur vi ska avskaffa delade turer och kostnader för sammanhållande arbetstider och att eventuella kostnader läggs in i budget. Utvecklingsutskottet beslutade den 19 augusti 2014 att motionen remitteras till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 20 november Ärendets beredning s protokoll den 31 mars 2014, 34 Socialchefens tjänsteskrivelse den 5 maj 2014 med bilagda minnesanteckningar från partsgemensam diskussion med Kommunal Utvecklingsutskottets protokoll den 21 maj 2014, 81 Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2014, 199 Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2014, 95 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars, 46?/7(X,,!t.e,raTe7=,,=

14 75 forts Kf 44 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 143 Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 mars 2015 Yrkanden Anna-Karin Holgersson (S) och Ann-Charlotte Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bilaga Kf 44/15 * 2'77

15 Bilaga till Kf Fg 44/15??N [)2-27? Motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter Det är dags att avskaffa de delade turerna i våra verksamheter. Skall vi kunna möta morgondagens arbetsmarknad så måste kommunen vara konkurrenskraftig gentemot privata Näringslivet. Vi skall ha attraktiva arbetsplatser där en gemerisam värdegrund, delaktighet, samt en arbetstid som fungerar för ett livspussel utanför arbetet finns. Därför är en delad arbetstid helt otidsen)igt i ett modernt samhälle. Flera kommuner har satsat på att bli en attraktiv arbetsgivare och infört heitidstjänster som grund för arbete samt avskaffat delade turer med gott resultat. Med ovanstående föreslår yi: att man utreder hur vi ska avskaffa delade turer och kostnader för sammanhåilande arbetstider. att eventuella kostnader läggs in i budget Anne-Charlotte Karlsson Socialdemokraterna (;!t(((2 -(:?';/4azM' ÅX/zA?0(22;f Anna-Karin Hoigersson Socialdemokraterna t=i=y«=uffi??

16 Expediering: Plan- och exploateringschefen 76 Kf 45 Dnr KS 2014/0062 Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Töreboda kommun, Antagandehandling februari Ärendet Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Järneberg 6:1. Granskningshandling december Detaljplanen ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling av turism, rekreation och friluftsliv längs riksintresset Göta kanal. Ärendets beredning Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 26 mars 2014 Utvecklingsutskottets protokoll den 9 april 2014, 50 Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2014, 133 Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 november 2014 Utvecklingsutskottets protokoll den 10 december 2014, 172 Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, 28 Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 februari 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 33 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 122 Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att skicka ut upprättade förslag till detaljplaner, samrådshandlingar april 2014 för Camping & infart - Töreboda Järneberg 6:1, 7:1 m.fl., Camping Töreboda - Järneberg 6:1 m.fl. och ändring av detaljplanen för del av Kanaljorden 4:1 m.fl. för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter med flera under tiden 15 maj - 30 juni Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att ställa ut upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Töreboda Järneberg 6:1 med flera, Granskningshandling december 2014 under perioden 13 januari till 9 februari 2015.,,- "'7',-?

17 77 forts Kf 45 Yrkanden Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. lujerare 7

18 Expediering: Viktor Gustafsson-Rydberg Sekreteraren ';i 78 Kf 46 Dnr KS 2015/0105 Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om en övergång till eldrifti kommunens bilflotta, bilaga. I motionen yrkas att de fossildrivna person. Och transportfordonen i Törebodas verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar samt att nödvändig laddinfrastuktur uppförs för verksamheternas behov. Bilaga Kf 46/15 /- Jui,i2Y'f7)?;2j

19 Töreboda D J :2'tii':3-,]('/O Jaaa I FÖR BILFLOTTAN MOT STRÖMMEN Motion om övergång tiu eldrift i kommunens bilflotta Bilaga till Kf 'ä 46/15 TöFkBOpA KOMMUN '531 CENTERPARTIET Enligt en nypublicerad svensk sammanställning har priset på batterikapacitet sjunkit mycket snabt»are än förväntat sedan Detta har i sin mr bäddat för en revansch Eör elbilen efter en nästan exakt 100 år?fög frfövaro. Utvecklingen har nu nått en punkt där det år lika eller mer ekonomiskt att äga en elbil som att äga en konventionell bil med föföränningsmotor. Flera kommuner och regioner har redan tagit ett antal steg för att öka elbilars närvaro på de svenska vägarna, vilket g5ort att rena elbilar nyligen gått om hybridbilar i försäl)ningstal. I Töreboda har sii sedan tidigare, genom en Centerpartistisk rnotion, tagit beslut om att resa kommunens första publika laddstolpe. Nu vill vi i Centerpartiet att Töreboda kommun också tar nästa naturliga steg: att elektrifiera den kommunala bilflottan. Elbilens fördelar jämte sin konventionella motsvarighet fir mföga, några av dem listas i bilaga 1. Det fir tydligt att elbilen kan innebära en potentiell revolution för en landsbygdskommun som Töreboda. Elbilens låga driftskostnader kan eliminera den ekonomiska anledningen till flytt framför pendling till arbete, skola och service. Det bör alltså i högsta grad ligga i Törebodas intresse att driva på för en positiv utveckling för elbilen. En övergång till elbilar i verksamheterna och uppförande av nödvändig laddinfrastruktur i kommunen skulle sannolikt bidra till bättre totalekonomi och ökad benägenhet bland kommunens invånare att själva överväga eldrift i sin nästa bil. Värdet av god publicitet och bevisad framåtanda ska inte heller underskattas, samtidigt som kommunen får en gr6ri profil. Dessutom finns investeringsstöd att söka, bland annat från regeringens nyavsatta medel för lokala och regionala klimatinvesteringar. Jag f6resur därmed: att att de fossildrivna person- och transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar. nödvändig laddinfrastruktur uppförs för verksamheternas behov. Töreboda g.t [A- Daniel Nord Centerpartiet i Töreboda '0 (?

20 Töreboda!'? ' I CENTERPARTIET 81LAGA 1: NÅGRA AV ELBILENS FÖRDELAR * Säkerhetspolitiskt hållbar. Elenergi kan produceras inom landet vilket minskar vårt beroende av omvärlden, speciellt politiskt instabila regioner som Mellanöstern. Resursrnässigt hållbar. Elenergi fir ofta förnybar, till skillnad från olja som är en högst ändlig resurs. Miljömässigt hållbar. Svensk elproduktion är fri från de flesta utsläpp, bl.a. av koldioxid. Framställning och transport och av råolja utgör däremot en stor miljörisk. Elbilar är helt utsläppsfria under körning. Bilar med förbränningsmotor släpper ut såväl koldmonoxid och koldioxid som svavel- och kväveföreningar. Dessa bidrar på olika sätt till förgiftning, försurning, övergödning och global uppiiärmning. Tyst. I stadsmiljö är elbilen mycket tystgående, så pass att inspelade Ijud kan behövas för at? uppmärksamma fotgängare. Det finns flera exempel där elbilsförare överhört vad förbipasserande fotgängare konverserat om. I högre farter tar däckbuller och vindbrus Över. Utnyttjar befintlig infrastruktur. Elbilen laddas främst i ett vanligt 230 V eluttag, hemma och på jobbet. En fulladdning av batteriet tar 8 h i ett sådant uttag. Laddtider ner till 30 minuter förekommer vid speciella snabbladdare som finns utplacerade längs populära långfärdsstråk. Enkel konstruktion. En förbränningsmotor har fler än 100 rörliga delar. Elmotorn har en: rotorn. Avsaknad av koppling, växellåda, avgassystem bidrar till att göra elbilen tämligen enkel i sin konstruktion. Billig att underhålla. På grund av ovanstående blir service och underhåll enklare och ärml e att utrora. Billig i drift. Drivmedelskostnaden är ca 1:50 kr/mil för elbilen, jämfört med den konventionella bilens nära 10 kr/mil. Lättkörd. Bara en pedal behöver användas genom bruk av en energiåterförande motorbroms. Växelbyten behövs inte. Säkrare. Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gånger större risk att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar oftast oskyddade, och energiinnehållet i en bensintank år mycket h;6gre fö i ett batteri. Har ett jämnt vridmoment. En elmotor håller samma vridmoment från stillastående upp till högt varvtal. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan från start. I en traditionell bil med förbränningsmotor måste motorn varvas upp innan den får tillgång till alla hästkrafter. Det jämna vridmomentet gör att en elbil kan accelerera snabbare än många traditionella fordon.?('-3

21 Töreboda (., i-'ti, s CENTERPARTIET 81LAGA 2: EN ENKEL EKONOMISK JÄMFÖRFI SF Enkel ekonomisk jämförelse av världens mest sålda elbil och en likvärdig bensindriven modell från samma tillverkare. Priserna är angivna inklusive moms. f,.,.,-. - i Nissan Leaf Nissan Pulsar 1.2 Visia Priiiadeasing 2980 kr/månad 2095 kr/månad Skatt O kr/år 492 kr/år Helförsäkring 3000 kr/år 3000 kr/:tr Vinterhjul ingår 2000 kr/år Drivmedel# 1,50 kr/mil 8,50 kr/mil Summa per år' kr kr Summa per mil 27,30 kr 28,90 kr %: l-2 kr/mil uppges frekvent av flera källor som verklig driftkostnad för en elbil, räknat på ett elpris på 1 kr/kwh. Bensinaren har en deklarerad förbrukning om 5.0 L/mil vid blandad körning. Har här räknat med ca 20 % högre förbrukning vid verkliga förhållanden. En liter t+ensin kostade kr/l , och därtill höjs bensinskatten med 44 öre den l:a januari ' Räknat på 1500 mil årlig körsttäcka, vilket också är standard för leasingavtal.,;] }2r Ö', /

22 Töreboda Kommunfullsnäktige 2 im CENTERPARTIET BluGA 3: REDAN TILLGÄNGLIGA SAMT KOMMANDE ELBILAR 4.-,4s fl> )::.' '=... l... l ' ' "s.. ;is' 4!!k'tk :, L. et Nissan Leaf Gen 2 Lanserad: 2013 Räckvidd: 199 km Pris: kr Leasing: 2980 kr/mfö '. Å M mi»i «m mg w W w i s m Volkswagen e-golf Lanserad: 2014 Räckvidd: 190 km Pris: kr l Tesla ModelS 85 Lanserad: 2012 Räckvidd: 502 km Pris: kr } % s <) Volkswagen e-up Lanserad: 2013 Räckvidd: 160 km Pris: kr Renault Zoe Lanserad: 2012 Räckvidd:210 km Pris: kr kr/mån ' för batterier BMW i3 Lanserad: 2013 Räckvidd: 160 km Pris: kr S.. s s G ffls mn» m s s m«!0 ä( s m& i wa m m m Tesla Model3 Lanseras: 20}7 Räckvidd: >300 km Pris: från $ Chevrolet Bolt Lanseras: 2017 Räckvidd: >300 km Pris: ca $ Nissan Lannia Lanseras: 2017 Räckvidd: 380 km Pris:? M hg

23 . Töreboda al CENTERPARTIET «- w%m 1, r-'= / " =-=?]"» Å 4% rs Kia Soul EV Lanserad: 2014 Räckvidd: 150 km Pris: kr ao - G i:. = f%a.- ij.7 li Ford Focus Electric Lanserad: 2012 Räckvidd: 122 km Pris: kr u..! 44.:. 'i- 3..4,, a'-i% '-. '{ r:> I --'>- T,, '.» M Nissan e-nv200 Lanserad: 2013 Räckvidd: 170 km Pris: kr Leasing: 3}23 kr/mfö Renault Kangoo Z.E. Lanserad: 2011 Räckvidd: 170 km Pr;s: kr kr/mån för batterier Peugeot Partner Electric Lanserad: 2013 Räckvidd: 170 km Pris: kr Uppgivna räckvidder är beräknade enligt standardiserade men mindre verklighetstrogna körcykler. Verklig maximal räckvidd är ca 20 % lägre.?(»

24 Expediering: Ingivaren Sekreteraren Utvecklingsutskottet 79 Kf 47 Dnr KS 2015/0096 Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Ett medborgarförslag från Gunvi Lindahl har inkommit om arbetstidsförkortning. Det föreslås en arbetstidsförkortning för äldre lärare, år enligt % modellen.

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-30. Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M) Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo. ':i-,,4a = [,«,,.

Sammanträdesdatum 2015-03-30. Ingemar Andhill (S) och Mikael Faleke (M) Kommunledningskontoret tisdag 7 april kl.l6.oo. ':i-,,4a = [,«,,. 44 Plats och tid Kommunhuset, måndag 30 mars 2015, kl. 18.00-19.55 och 20.10-20.45 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7)

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.00 15.25 Beslutande Ersättare Krister Olsson (S) Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(13) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-24 18.30-19.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-09-29 kl. 9.00 Paragrafer:

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M)

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) 1(5) Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset kl 14.00 15.40 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) ordförande Torsten Vigre (M) Övriga deltagare Karin Wigrup (C), icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer