Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare. Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare. Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S)"

Transkript

1 64 Plats och tid Kommunhuset, måndag 27 april 2015, kl Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson (S), Linn Brandström (M), Johan Cord (S), Birgit Sporrong (SD), Pernilla Johansson (C), Anna-Karin Holgersson (S), Anne-Marie Lundin (M), Ulf Andersson (S), Therese Erikson (V), Marianne Asp-Henrysson (C), Ingmar Andhill (S), Mikael Faleke (M), Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S), Göran Johansson (C), Gunnar Welin (M), Ewa Ewaldson (S) för Linda Ludvigsson (S), Bo Andersson (S), Daniel Nord (C), Marlene Näslin (M), Gunilla Fransson (FP) för Ursula Evje (FP), Jan Karlsson (MP), Berit Bergman (S), Angelie Sandström (SD), Mattias Faleke (V), Kenneth Carlsson (S), Lisa Evertsson (C) och Magnus Dimberg (M) Övriga närvarande Kerstin Bertilsson (M), ersättare, Tommy Sandberg, kommunchef och Lars Millberg, sekreterare Justerare Peter Sporrong (SD), Hans Thorsell (S) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare l'??[? Kommunledningskontoret måndag 4 maj kl /'% Paragrafer Ordförande. X a.'?? ; Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Korr)munledningskontoret Å.t/'?>.ts,- Agnetha Andersson f 5i» r // /',if drj J

2 Förteckning över kommunfullmäktiges protokoll 2015 Kf20l å å G g G Dagordning Justering Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Information från Mottagningsenheten för nyanlända Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2014 Motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar Finansiering av moduler till skola och förskola Besvarande av återremitterad motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter Detaljplan för Töreboda Gästhamn-Camping Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare

3 65 Kf 37 Dagordning s beslut beslutar enhälligt att ta upp ärendena Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun samt Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping till behandling vid dagens sammanträde. Ärendet Ordföranden anmäler två extra ärenden. Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun samt Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping. Ärendena läggs till föredragningslistan om kommunfullmäktige enhälligt beslutar att ta upp dem till behandling vid dagens sammanträde.

4 66 Kf 38 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Peter Sporrong (SD) och Hans Thorsell (S). Det tillkännages, att protokollet justeras måndagen den 4 maj 2015 klockan i kommunhuset.

5 67 Kf 39 Dnr KS 2014/0035 Värdegrund, vision och målpaket för Töreboda kommun Projektledare Torbjörn Johnson informerar om arbetet kring Värdegrund, vision och målpaketet samt hur detta implementeras genom en utbildningsinsats i verksamheterna.

6 68 Kf 40 Dnr KS 2015/0070 Information från mottagningsenheten för nyanlända Anna-Karin Johansson och Mirnes Voloder från Mottagningsenheten informerar om sin verksamhet med nyanlända. [ - "] ;";'72'

7 Expediering: Folkhälsoplaneraren 69 Kf 41 Dnr KS 2015/0068 Folkhälsorådet verksamhetsberättelse 2014 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänner och antar Folkhälsorådets verksamhetsberättelse för Ärendets beredning Folkhälsoplanerarens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 121 Folkhälsorådet föreslår kommunfullmäktige att anta verksamhetsberättelse Yrkanden Bengt Sjöberg (M) och Karl-Johan Gustafson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.,?-:'-?'}71/. ":

8 Expediering: Ingivaren Kommunchefen Tekniska kontoret Plan- och exploateringschefen VänerEnergi 70 Kf 42 Dnr KS 2014/0150 Motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar bifalla motionen. ställer sig positiv till att en laddningsstolpe uppförs på parkeringsplatsen på torget i Töreboda. Ärendet Karl-Johan Gustafson (C) har lämnat in en motion om att sätta upp laddningsstolpar för elbilar. I motionen föreslås att det installeras ett antal laddningsstolpar för elfordon i Töreboda kommun. Tekniska nämnden meddelar den 17 februari 2015 att nämnden arbetar för att skapa bra förutsättningar för att människor ska kunna resa med hållbara transporter. Under 2014 fick Mariestad sin första laddningsstolpe, ett samarbete mellan Mariestads kommun och VänerEnergi. Tekniska nämnden ställer sig positiv till att fler laddningsstolpar byggs för att möjliggöra för flera att hitta miljövänligare resealternativ till sina vardagsresor. Gatuavdelningen har tittat på förutsättningarna för en laddningsstolpe i Töreboda och har kommit fram till att den bästa platsen är i den sydöstra delen av den befintliga parkeringsplatsen på torget. Det är en bra placering ur tillgänglighetsperspektiv samtidigt som ett elskåp finns i nära anslutning till denna plats. Denna placering är mest kostnadseffektiv då den kräver minst markarbeten och i det tänkta elskåpet finns redan ett elabonnemang. Kostnaden för laddningsstolpen beräknas till ca kr. Kostnaden bör fördelas mellan gatuavdelningen, grävarbeten samt återställningen av stensättningen och VänerEnergi för inköp av laddningsstolpe, montering samt elkostnaden. Ärendets beredning VänerEnergi, yttrande denl3 februari 2015 Tekniska nämndens protokoll den 17 februari 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 37 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 125,, - a, ""7.,(r,

9 71 forts. Kf 42 Yrkanden Daniel Nord (C), Mattias Faleke (V) och Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. BilagaKf 42/15 /9i2 }la(i )?'

10 Bilaga till Kf 42/15 TOR'EBODA KOMMLJH 20 ll} l / /i?-t ffile igc Motion till kommunfullmäktige i Töreboda i Sätt upp laddningsstolpar för elbilar För att vi ska utveckla ett hållbart samhälle behöver vi byta ut bensin och diesel mot förnybara bränslen i alla transpomordon. Detta kan göras med förnybara bränslen eller el. På marknaden finns nu iaddningsbara fordon och det är viktigt att vi bygger ut laddningsplatser för att underlätta att människor med elbilar kan besöka och verka i vår kommun. Därför föreslår Centerpartiets fullmäktigegrupp i Töreboda: att det installeras ett antal laddningsstolpar för elfordon i Töreboda kommun Töreboda den 29 september 2014 J y..= Karl-Joha. l 'i / ).,.. 4 n'-gtistafsoy'i Ordförande i Centerpartiets fullmäktigegrupp M)q(,').?J />

11 Expediering: Barn- och utbildningschefen Ekonomikontoret Tekniska kontoret 72 Kf 43 Dnr KS 2014/0152 Finansiering av moduler till skola och förskola s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att finansiera köp av moduler enligt följande: Från projekt Centralskolan överförs kr Från projekt Energisparåtgärder enligt program överförs kr. Dessa medel återförs sedan i 2016 års investeringsbudget. Ärendet Tekniska förvaltningen har förslag på köp av moduler som skolan och kommunledningen har godkänt. I nuvarande investeringsbudget finns ej medel i tillräcklig omfattning avsatta. Behovet av ytterligare medel är kr som bör täckas genom att befintliga beslutade investeringar flyttas framåt i tiden för att skapa ekonomiskt utrymme. I projektet Töreboda Centralskola finns 2015 anslaget kr som ej hinner utnyttjas innevarande år. För Centralskolan finns ytterligare kr i år vilket gör att föreslagna medel ej behöver tas i anspråk för l projektet Energisparåtgärder enligt program finns medel anslagna ( kr) där möjlighet finns att åtgärderna kan utföras senare. Dessa medel måste sedan återföras i20l6 eller 2017 års investeringsbudget Ärendets beredning Fastighetsförvaltarens tjänsteskrivelse den 2 mars 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 49 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 129 Yrkanden Bengt Sjöberg (M), Marianne Asp Henrysson (C), Ann-Charlotte Karlsson (S) oc-h Lars-Åke Bergman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

12 73 forts Kf 43 Protokollsanteckning medger att Therese Erikson (V) får lämna protokollsanteckning. Det är bedrövligt att återigen se att pengar flyttas från Centralskolan (även om de ska återföras). Centralskolans lokaler är under all kritik! Att tekniska inte kunnat göra något (fått ett inriktningsmål ännu) är minst sagt beklagligt.,?,-"':?

13 Expediering: Socialchefen Barn- och utbildningschefen Kommunchefen Personalchefen 74 Kf 44 Dnr KS 2014/0036 Besvarande av återremitterad motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamhptpr s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar att delvis bifalla förslaget i motionen, vilket innebär: 1. Töreboda kommuns målsättning är att ingen medarbetare ska tvingande behöva arbeta delad tur vid arbete varannan helg 2. Beräknad kostnad, 1,3 mi5oner kronor, ska behandlas i budgetprocessen för 2017 års budget. Ärendet Anne-Charlotte Karlsson (S) och Anna-Karin Holgersson (S) har lämnat in en motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter, bilaga. I motionen föreslås att man utreder hur vi ska avskaffa delade turer och kostnader för sammanhållande arbetstider och att eventuella kostnader läggs in i budget. Utvecklingsutskottet beslutade den 19 augusti 2014 att motionen remitteras till kommunledningskontoret för utredning och yttrande senast den 20 november Ärendets beredning s protokoll den 31 mars 2014, 34 Socialchefens tjänsteskrivelse den 5 maj 2014 med bilagda minnesanteckningar från partsgemensam diskussion med Kommunal Utvecklingsutskottets protokoll den 21 maj 2014, 81 Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2014, 199 Utvecklingsutskottets protokoll den 19 augusti 2014, 95 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars, 46?/7(X,,!t.e,raTe7=,,=

14 75 forts Kf 44 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 143 Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse den 25 mars 2015 Yrkanden Anna-Karin Holgersson (S) och Ann-Charlotte Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bilaga Kf 44/15 * 2'77

15 Bilaga till Kf Fg 44/15??N [)2-27? Motion om att avskaffa delade turer inom Töreboda kommuns verksamheter Det är dags att avskaffa de delade turerna i våra verksamheter. Skall vi kunna möta morgondagens arbetsmarknad så måste kommunen vara konkurrenskraftig gentemot privata Näringslivet. Vi skall ha attraktiva arbetsplatser där en gemerisam värdegrund, delaktighet, samt en arbetstid som fungerar för ett livspussel utanför arbetet finns. Därför är en delad arbetstid helt otidsen)igt i ett modernt samhälle. Flera kommuner har satsat på att bli en attraktiv arbetsgivare och infört heitidstjänster som grund för arbete samt avskaffat delade turer med gott resultat. Med ovanstående föreslår yi: att man utreder hur vi ska avskaffa delade turer och kostnader för sammanhåilande arbetstider. att eventuella kostnader läggs in i budget Anne-Charlotte Karlsson Socialdemokraterna (;!t(((2 -(:?';/4azM' ÅX/zA?0(22;f Anna-Karin Hoigersson Socialdemokraterna t=i=y«=uffi??

16 Expediering: Plan- och exploateringschefen 76 Kf 45 Dnr KS 2014/0062 Detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping s beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag antar upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Töreboda kommun, Antagandehandling februari Ärendet Plan- och exploateringschefen har upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Järneberg 6:1. Granskningshandling december Detaljplanen ska ge förutsättningar för fortsatt utveckling av turism, rekreation och friluftsliv längs riksintresset Göta kanal. Ärendets beredning Plan- och exploateringschefens tjänsteutlåtande den 26 mars 2014 Utvecklingsutskottets protokoll den 9 april 2014, 50 Kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2014, 133 Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 26 november 2014 Utvecklingsutskottets protokoll den 10 december 2014, 172 Kommunstyrelsens protokoll den 7 januari 2015, 28 Plan- och exploateringschefens tjänsteskrivelse den 28 februari 2015 Utvecklingsutskottets protokoll den 11 mars 2015, 33 Kommunstyrelsens protokoll den 25 mars 2015, 122 Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2014 att uppdra åt kommunledningskontoret att skicka ut upprättade förslag till detaljplaner, samrådshandlingar april 2014 för Camping & infart - Töreboda Järneberg 6:1, 7:1 m.fl., Camping Töreboda - Järneberg 6:1 m.fl. och ändring av detaljplanen för del av Kanaljorden 4:1 m.fl. för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter med flera under tiden 15 maj - 30 juni Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2015 att uppdra åt kommunledningskontoret att ställa ut upprättat förslag till detaljplan för Töreboda Gästhamn - Camping, Töreboda Järneberg 6:1 med flera, Granskningshandling december 2014 under perioden 13 januari till 9 februari 2015.,,- "'7',-?

17 77 forts Kf 45 Yrkanden Bengt Sjöberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. lujerare 7

18 Expediering: Viktor Gustafsson-Rydberg Sekreteraren ';i 78 Kf 46 Dnr KS 2015/0105 Motion om övergång till eldrift i kommunens bilflotta s beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Daniel Nord (C) har lämnat in en motion om en övergång till eldrifti kommunens bilflotta, bilaga. I motionen yrkas att de fossildrivna person. Och transportfordonen i Törebodas verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar samt att nödvändig laddinfrastuktur uppförs för verksamheternas behov. Bilaga Kf 46/15 /- Jui,i2Y'f7)?;2j

19 Töreboda D J :2'tii':3-,]('/O Jaaa I FÖR BILFLOTTAN MOT STRÖMMEN Motion om övergång tiu eldrift i kommunens bilflotta Bilaga till Kf 'ä 46/15 TöFkBOpA KOMMUN '531 CENTERPARTIET Enligt en nypublicerad svensk sammanställning har priset på batterikapacitet sjunkit mycket snabt»are än förväntat sedan Detta har i sin mr bäddat för en revansch Eör elbilen efter en nästan exakt 100 år?fög frfövaro. Utvecklingen har nu nått en punkt där det år lika eller mer ekonomiskt att äga en elbil som att äga en konventionell bil med föföränningsmotor. Flera kommuner och regioner har redan tagit ett antal steg för att öka elbilars närvaro på de svenska vägarna, vilket g5ort att rena elbilar nyligen gått om hybridbilar i försäl)ningstal. I Töreboda har sii sedan tidigare, genom en Centerpartistisk rnotion, tagit beslut om att resa kommunens första publika laddstolpe. Nu vill vi i Centerpartiet att Töreboda kommun också tar nästa naturliga steg: att elektrifiera den kommunala bilflottan. Elbilens fördelar jämte sin konventionella motsvarighet fir mföga, några av dem listas i bilaga 1. Det fir tydligt att elbilen kan innebära en potentiell revolution för en landsbygdskommun som Töreboda. Elbilens låga driftskostnader kan eliminera den ekonomiska anledningen till flytt framför pendling till arbete, skola och service. Det bör alltså i högsta grad ligga i Törebodas intresse att driva på för en positiv utveckling för elbilen. En övergång till elbilar i verksamheterna och uppförande av nödvändig laddinfrastruktur i kommunen skulle sannolikt bidra till bättre totalekonomi och ökad benägenhet bland kommunens invånare att själva överväga eldrift i sin nästa bil. Värdet av god publicitet och bevisad framåtanda ska inte heller underskattas, samtidigt som kommunen får en gr6ri profil. Dessutom finns investeringsstöd att söka, bland annat från regeringens nyavsatta medel för lokala och regionala klimatinvesteringar. Jag f6resur därmed: att att de fossildrivna person- och transportfordonen i Töreboda kommuns verksamheter byts ut till eldrivna motsvarigheter vid kommande upphandlingar. nödvändig laddinfrastruktur uppförs för verksamheternas behov. Töreboda g.t [A- Daniel Nord Centerpartiet i Töreboda '0 (?

20 Töreboda!'? ' I CENTERPARTIET 81LAGA 1: NÅGRA AV ELBILENS FÖRDELAR * Säkerhetspolitiskt hållbar. Elenergi kan produceras inom landet vilket minskar vårt beroende av omvärlden, speciellt politiskt instabila regioner som Mellanöstern. Resursrnässigt hållbar. Elenergi fir ofta förnybar, till skillnad från olja som är en högst ändlig resurs. Miljömässigt hållbar. Svensk elproduktion är fri från de flesta utsläpp, bl.a. av koldioxid. Framställning och transport och av råolja utgör däremot en stor miljörisk. Elbilar är helt utsläppsfria under körning. Bilar med förbränningsmotor släpper ut såväl koldmonoxid och koldioxid som svavel- och kväveföreningar. Dessa bidrar på olika sätt till förgiftning, försurning, övergödning och global uppiiärmning. Tyst. I stadsmiljö är elbilen mycket tystgående, så pass att inspelade Ijud kan behövas för at? uppmärksamma fotgängare. Det finns flera exempel där elbilsförare överhört vad förbipasserande fotgängare konverserat om. I högre farter tar däckbuller och vindbrus Över. Utnyttjar befintlig infrastruktur. Elbilen laddas främst i ett vanligt 230 V eluttag, hemma och på jobbet. En fulladdning av batteriet tar 8 h i ett sådant uttag. Laddtider ner till 30 minuter förekommer vid speciella snabbladdare som finns utplacerade längs populära långfärdsstråk. Enkel konstruktion. En förbränningsmotor har fler än 100 rörliga delar. Elmotorn har en: rotorn. Avsaknad av koppling, växellåda, avgassystem bidrar till att göra elbilen tämligen enkel i sin konstruktion. Billig att underhålla. På grund av ovanstående blir service och underhåll enklare och ärml e att utrora. Billig i drift. Drivmedelskostnaden är ca 1:50 kr/mil för elbilen, jämfört med den konventionella bilens nära 10 kr/mil. Lättkörd. Bara en pedal behöver användas genom bruk av en energiåterförande motorbroms. Växelbyten behövs inte. Säkrare. Tester har visat att en bil med förbränningsmotor löper fem gånger större risk att börja brinna. I en bil med förbränningsmotor är bränsletank och bränsleledningar oftast oskyddade, och energiinnehållet i en bensintank år mycket h;6gre fö i ett batteri. Har ett jämnt vridmoment. En elmotor håller samma vridmoment från stillastående upp till högt varvtal. Det innebär att föraren utnyttjar fordonets alla hästkrafter redan från start. I en traditionell bil med förbränningsmotor måste motorn varvas upp innan den får tillgång till alla hästkrafter. Det jämna vridmomentet gör att en elbil kan accelerera snabbare än många traditionella fordon.?('-3

21 Töreboda (., i-'ti, s CENTERPARTIET 81LAGA 2: EN ENKEL EKONOMISK JÄMFÖRFI SF Enkel ekonomisk jämförelse av världens mest sålda elbil och en likvärdig bensindriven modell från samma tillverkare. Priserna är angivna inklusive moms. f,.,.,-. - i Nissan Leaf Nissan Pulsar 1.2 Visia Priiiadeasing 2980 kr/månad 2095 kr/månad Skatt O kr/år 492 kr/år Helförsäkring 3000 kr/år 3000 kr/:tr Vinterhjul ingår 2000 kr/år Drivmedel# 1,50 kr/mil 8,50 kr/mil Summa per år' kr kr Summa per mil 27,30 kr 28,90 kr %: l-2 kr/mil uppges frekvent av flera källor som verklig driftkostnad för en elbil, räknat på ett elpris på 1 kr/kwh. Bensinaren har en deklarerad förbrukning om 5.0 L/mil vid blandad körning. Har här räknat med ca 20 % högre förbrukning vid verkliga förhållanden. En liter t+ensin kostade kr/l , och därtill höjs bensinskatten med 44 öre den l:a januari ' Räknat på 1500 mil årlig körsttäcka, vilket också är standard för leasingavtal.,;] }2r Ö', /

22 Töreboda Kommunfullsnäktige 2 im CENTERPARTIET BluGA 3: REDAN TILLGÄNGLIGA SAMT KOMMANDE ELBILAR 4.-,4s fl> )::.' '=... l... l ' ' "s.. ;is' 4!!k'tk :, L. et Nissan Leaf Gen 2 Lanserad: 2013 Räckvidd: 199 km Pris: kr Leasing: 2980 kr/mfö '. Å M mi»i «m mg w W w i s m Volkswagen e-golf Lanserad: 2014 Räckvidd: 190 km Pris: kr l Tesla ModelS 85 Lanserad: 2012 Räckvidd: 502 km Pris: kr } % s <) Volkswagen e-up Lanserad: 2013 Räckvidd: 160 km Pris: kr Renault Zoe Lanserad: 2012 Räckvidd:210 km Pris: kr kr/mån ' för batterier BMW i3 Lanserad: 2013 Räckvidd: 160 km Pris: kr S.. s s G ffls mn» m s s m«!0 ä( s m& i wa m m m Tesla Model3 Lanseras: 20}7 Räckvidd: >300 km Pris: från $ Chevrolet Bolt Lanseras: 2017 Räckvidd: >300 km Pris: ca $ Nissan Lannia Lanseras: 2017 Räckvidd: 380 km Pris:? M hg

23 . Töreboda al CENTERPARTIET «- w%m 1, r-'= / " =-=?]"» Å 4% rs Kia Soul EV Lanserad: 2014 Räckvidd: 150 km Pris: kr ao - G i:. = f%a.- ij.7 li Ford Focus Electric Lanserad: 2012 Räckvidd: 122 km Pris: kr u..! 44.:. 'i- 3..4,, a'-i% '-. '{ r:> I --'>- T,, '.» M Nissan e-nv200 Lanserad: 2013 Räckvidd: 170 km Pris: kr Leasing: 3}23 kr/mfö Renault Kangoo Z.E. Lanserad: 2011 Räckvidd: 170 km Pr;s: kr kr/mån för batterier Peugeot Partner Electric Lanserad: 2013 Räckvidd: 170 km Pris: kr Uppgivna räckvidder är beräknade enligt standardiserade men mindre verklighetstrogna körcykler. Verklig maximal räckvidd är ca 20 % lägre.?(»

24 Expediering: Ingivaren Sekreteraren Utvecklingsutskottet 79 Kf 47 Dnr KS 2015/0096 Medborgarförslag om arbetstidsförkortning för äldre lärare s beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Ett medborgarförslag från Gunvi Lindahl har inkommit om arbetstidsförkortning. Det föreslås en arbetstidsförkortning för äldre lärare, år enligt % modellen.

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43

Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Kommunfullmäktige 2011-03-28 43 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 mars 2011, kl. 18.00 20.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer