Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemma i Eksjö. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5. Satsar på solceller. Många hus rustas"

Transkript

1 Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2013 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun i detta nummer av Hemma i Eksjö fokuserar vi extra på kommunens arbete med barn och unga; om vidareutvecklingen av rastoch fältverksamhet, om matematiklyftet och om det fortsatta arbetet med att utveckla ungdomars möjlighet till delaktighet. SIDAN 6 9 Satsar på solceller Många hus rustas SIDAN 11 SIDAN 12 E ksjös första riktiga elbil har nu införskaffats av Eksjö.kommun. Landshövding Minoo Akhtarzand invigde elbilen i september till fanfar och musik av Kulturskolans elever. Elbilar kan användas av alla som klarar sig med den begränsade räckvidden; mil per laddning. På sikt ökar räckvidden och andra tekniker utvecklas för laddning. Driftkostnaden är cirka 2 kronor milen. Eksjös elbilsköp är ett led i projektet Green Charge Sydost, vilket verkar för uppbyggnad av en infrastruktur av laddningsmöjligheter för elbilar, samt för fler elfordon. Flitig förening gör allt för konsten SIDAN 5

2 E ksjö kommun har under det senaste året tillsammans med ett antal föreningar tagit initiativ till att utveckla det stora skogsområde som ligger väster om Eksjö, Skedhultsområdet. Området omfattar Skedhults gård, Skedhults golfbana, Persö ridhus, Fiskaretorpsåsen, Borgmästarängen, Unga Örnars stuga, Jägaregården, Hyttens kvarn och Norra Vixen. För närvarande pågår en förstudie där kommunen tillsammans med det ideella föreningslivet utreder vad vi kan göra för att området ska bli ännu mer attraktivt, hur vi kan skapa möjligheter till fler spännande aktiviteter, samt hur vi kan tillgängliggöra området så att allmänheten hittar dit, förklarar Paul Hultberg, samhällsbyggnadschef vid Eksjö kommun. förstudien drivs av Eksjö kommun tillsammans med nio ideella föreningar som redan är aktiva inom området; Eksjöortens Ryttarförening, Svenska Jägareförbundet, Eksjö Naturskyddsförening, Friluftsfrämjandet i Eksjö, Eksjö Golfklubb, Unga Örnar, Eksjönejdens Jaktvårdsförening, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb och Eksjö Fiskeklubb. Projektet är en del av EU:s Leader-projekt och har delvis finansierats genom Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd. Området ägs idag till största delen av Eksjö kommun, och redan idag finns där många möjligheter till aktiviteter; bland annat går Höglandsleden genom Skedhultsområdet. Syftet med detta arbete är framförallt att ytterligare utveckla Skedhultsområdet och göra det mer attraktivt för såväl kommuninvånare som för besökare, berättar Gun Henriksson, fritidsintendent vid Eksjö kommun. SKEDHULT ett spännande natur- och friluftsområde med en mångfald aktiviteter för alla syftet med arbetet är också att speciellt anpassa området till barn, ungdomar, barnfamiljer och personer som kan behöva extra stöd för att utöva aktiviteter i naturen, till exempel nya svenskar och personer med funktionsnedsättning. Efter förstudien kommer vi att arbeta fram en plan för investeringar som behöver göras för att förbättra tillgängligheten, berättar Paul. Det behövs bland annat tydligare skyltning inom området för att allmänheten ska våga sig in, fler och bättre cykel- och promenadvägar, ridstigar och upprustning av grillplatser. som ett led i arbetet med att utveckla Skedhultsområdet anordnades i början på september Skedhultsdagen som var ett lyckat evenemang av föreningarna och kommunen. Under Skedhultsdagen fick föreningarna möjlighet att visa upp sig och sina aktiviteter, och man kunde bland annat prova på skytte, ridning, fiske, golf och orientering. Tanken är att Skedhultsdagen ska vara ett återkommande evenemang, berättar Gun. vill du veta mer om Skedhultsområdet, besök 2 HEMMA I EKSJÖ

3 Balansgång mellan vill och kan verksamhets- och ekonomisk planering, i dagligt tal budgetarbetet, är en central uppgift i det politiska uppdraget. Den omfattande verksamhet vi bedriver gör att det är nödvändigt att ha en helhetssyn, och samtidigt insyn i detaljer. Balansgången mellan en övergripande god ekonomisk hushållning, som kommunallagen föreskriver, och ansvaret för varje enskild verksamhets önskemål och behov är vad hela budgetprocessen består av. Att samtidigt leva i spänningsfältet mellan tillgång på resurser, och önskemål om resurser, är också en dimension i detta arbete. För att klara detta»hantverk«har vi delat upp arbetet i fyra steg. Kommunfullmäktige beslutar i februari om budgetdirektiv som beskriver inriktningen på verksamheten, fokusområden, samt ekonomiska mål; en beskrivning av»en god ekonomisk hushållning«i praktiken. I juni månad tas, utifrån då kända fakta vad avser skatte- och befolkningsprognos, beslut om utgiftstaket. Det är den grund som fastslår hur mycket pengar vi kan bedriva verksamhet för de närmaste tre åren. Utöver de prognoser vi följer är skattenivån det verktyg politiken på lokal nivå kan påverka intäkterna med. Senast i oktober månad fastställer kommunfullmäktige skattesatsen, samt fördelar resurserna mellan de olika sektorerna. Därefter följer det fjärde steget och internfördelningen inom sektorerna på verksamhetsnivå. Det är då de svåra detaljprioriteringarna måste göras för att verksamheterna ska veta vilka resurser som finns för kommande år. Det budgetförslag som nu har presenteras ligger på en långsiktigt ansvarig nivå utifrån givna direktiv, men är ur verksamhetsperspektivet mycket stram. Utöver kompensation för löneökningar kan verksamheterna tillföras cirka 1,5 procent. Önskemålen, behoven och kraven inom de olika verksamheterna uppgår dock till mellan 2 7 procent, och där finns grundproblemet. Våra ambitioner överstiger ökningen av intäkterna.»pengar är inte allt«brukade föräldrarna säga när veckopengen var slut i mitten av veckan, och det är sant, men ekonomin ger ändå grundförutsättningarna för verksamhetens volym. Samverkan mellan kommuner, inom kommunkoncernen och inom respektive verksamhet ökar möjligheten till effektivt utnyttjade av de begränsade resurserna. Engagemang ger tabeller och texter liv i praktiken. Attityder och gott bemötande ger den livskvalitet och trygghet som är våra brukares upplevelse av våra verksamheter. vid bokslutstillfället, då vi ser vad det blev av våra planer, konstaterar jag år efter år hur viktiga dessa begrepp; samverkan, engagemang och förhållningssätt, är för verksamhetens kvalitet. Jag förundras också över, att trots att tilldelade resurser och önskemål inte överensstämmer, lever dessa ord i praktiken med ett tydligt fokus på brukarnas bästa. I balansgången mellan vill och kan, ger alla engagerade människor mig framtidstro och energi. lennart bogren, kommunstyrelsens ordförande 140 fler invånare på fem år Fortsatt ökad befolkning sedan 2010 och fram till slutet på september har vi i Eksjö kommun ökat vår befolkning med 208 invånare, och om man ser över en längre period, sedan 2008, har befolkningen ökat med 140 invånare. Ökningen under senare år förklaras framför allt av ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att fler flyttar in än flyttar ut, och detta beror främst på invandringen till vår kommun. Födelseöverskottet, det vill säga skillnaden mellan födda och döda, har varit negativt under hela den aktuella perioden, förklarar Jürgen Beck, utvecklingschef vid Eksjö kommun. Sedan 2008 har grundskolebarnen (7 15 år) fortsatt att vara lika många, medan gymnasieeleverna fortsätter att minska. Antalet unga förvärvsarbetande och studerande (19 39 år) ökar stadigt, medan de äldre förvärvsarbetande (40 64 år) minskar sin andel. Antalet födda bedöms 2013 bli cirka 170 stycken. Ser man tillbaka brukar tredje kvartalet för Eksjö kommuns del innebära en befolkningsminskning, men så har inte varit fallet de senaste två åren, berättar Jürgen. Tittar man endast på 2013 är orsaken till den ökade befolkningen densamma som tidigare, nämligen en ökad inflyttning som främst beror på invandring, men samtidigt har också födelsenettot förbättrats. Födelsenettot är just nu mindre negativt jämfört med motsvarande period föregående år, och uppgår för närvarande till minus 5 invånare. Särskilt glädjande är också att ålderskategorin år för närvarande ökar, det vill säga de unga barnfamiljerna. Detta skänker hopp för framtiden, avslutar Jürgen. ANSVARIG UTGIVARE REDAKTÖRER FORMGIVNING BILDER TRYCK UPPLAGA Stefan Elm, kommundirektör Anette Stendahl och Carina Engqvist Ordförrådet i Eksjö AB Carina Engqvist, Anette Stendahl, Karin Nordin, Johan Lindqvist, Sven-Åke Svensson Trydells Tryckeri ex UTGIVEN AV: HEMMA I EKSJÖ 3

4 Ny entreprenör för rengöring från och med årsskiftet får Eksjö kommun en ny entreprenör som utför rengöring (tidigare sotning) på kommunens uppdrag. Den nya entreprenören, Skorstensfejarmästarna Syd AB, vann den upphandling som Eksjö kommun har genomfört under I lagen om skydd mot olyckor står det att kommunen är ansvarig för att brandskyddskontroll och rengöring genomförs regelbundet. Rengöring handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för brand i en förbränningsanordning. Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av en förbränningsanordnings säkerhet ur brandskyddssynpunkt. I Eksjö finns det två entreprenörer som på kommunens uppdrag utför brandskyddskontroll och rengöring. brandskyddskontroll och rengöring genomförs efter fastställda intervaller. Intervallerna för brandskyddskontroll är lagstadgade, och rengöring utförs enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommenderade intervaller. När det är dags för en kontroll skickas en budlapp till fastighetsägaren. Eksjö kommun har fastställt vilka avgifter och taxor som gäller i samband med rengöring och brandskyddskontroll. Dessa taxor fastställs på samma sätt som andra avgifter för kommunala tjänster och är inget entreprenören har möjlighet att bestämma över. FAKTA Rengöring (sotning) Eksjö Skorstensfejarna (t.o.m ) tfn Skorstensfejarmästarna Syd AB (fr.o.m ) tfn Brandskyddskontroll GÖSAB tfn Läs mer på kommunens webbplats under Säkerhet & Trygghet. Ny översiktsplan antagen Sedan 2011 har Eksjö kommun arbetat med att ta fram en ny översiktsplan med sikte på Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planeringsinstrument för hur man ska använda, bevara och utveckla kommunens mark, bebyggelse och vatten. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan en långsiktig planering som tydliggör en viljeriktning. Arbetet med den nya översiktsplanen inleddes hösten/vintern med ett antal möten för att fånga upp synpunkter tidigt. Efter att ett förslag till översiktsplan hade arbetats fram anordnades under hösten 2012 och våren 2013 samrådsmöten och utställningar. Efter justeringar antogs översiktsplanen av kommunfullmäktige den 26 september Nu är det dags att börja genomföra det som är antaget i planen. Några delar i planen är redan pågående, medan andra delar fungerar som riktlinjer och vägledning, förklarar Mikael Klaesson, planarkitekt i kommunen. Översiktsplanen gäller tills den inte längre kan anses aktuell, men ska ses över en gång varje mandatperiod. Ur översiktsplanen:»trekilometersstaden den täta staden! Eksjös tillväxt bör så långt det är möjligt samlas inom trekilometersradier från stadskärnan. Det möjliggör en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar en hög tillgänglighet utan att för den skull vara transportintensiv. Den täta staden gynnar barn och ungdomar samt, framförallt, äldres rörlighet i staden. En väl definierad och tydlig stadsgräns skulle bidra till en långsiktig och önskvärd förtätning av Eksjö stad.«4 HEMMA I EKSJÖ

5 I början på augusti ställde konstnärer från både när och fjärran upp sina stafflier runtom i Eksjös stadskärna för att utifrån sina olika perspektiv fånga staden. Det var då åter dags för Eksjö på duk ett arrangemang av Eksjö Konstförening som i år fyller 85 år. eksjö på duk är ett evenemang som öppet för alla som vill måla, och till årets upplaga hade 23 stycken konstnärer kommit för att delta. Konstnärerna kommer från hela landet, i år även från Danmark. Eksjö på duk startade vi för tio år sedan, och vi hämtade idén från staden Alsace som hade ett liknande evenemang. I år är det fjärde gången vi anordnar Eksjö på duk, och vår tanke är att evenemanget ska återkomma vart femte år, berättar Christina Ekbladh, ordförande i Eksjö Konstförening. under evenemanget hittar konstnärerna en eller flera platser som inspirerar dem där de stannar för att måla med valfri teknik. En del av konstnärerna har varit här och målat förut, och för andra är Eksjö ett helt nytt motiv, förklarar Christina. Flitig förening med många idealister ALLT FÖR KONSTEN eksjö konstförening bildades den 19 januari 1928 av ingenjören Malte Liewen Stierngranat. Vid starten kostade det endast en krona att bli medlem och i dag har föreningen cirka 600 medlemmar. Vi arbetar ständigt med att utveckla föreningen och värva fler medlemmar. Vi arbetar också aktivt med att nå ungdomar och väcka deras intresse för konst i alla former. Som ett led i detta arrangerade vi till exempel under våren en utställning med ishockeyhjälmmålaren David Gunnarsson från Vrigstad, berättar Christina. Förutom Eksjö på duk, har föreningen många återkommande aktiviteter och arrangemang, såsom konstresor, konstkurser, konstmarknader och utställningar. Alla aktiviteter och arrangemang riktar sig såväl till medlemmar, som till Eksjö kommuns medborgare och besökare. Fyra gånger om året arrangerar vi utställningar på Eksjö museum och några av de konstnärer som har kommit till oss är Ardy Strüwer, Lasse Åberg, Carl Anton, Göran Ringbom, Kjell Lönnå och Margaretha Sjödin, förklarar Christina. Christina Ekbladh, ordförande i Eksjö Konstförening tillsammans med konstnären Kjell Nilsson från Tomelilla. Till höger: Kyösti Turtiainen målade bland annat vid Fornminnesgården. Nästa utställning i föreningens regi är med Ölandskonstnärerna som visas på Eksjö museum under december och januari. En annan återkommande aktivitet är att vi varje år anordnar konstresor varav den senaste gick till Konstrundan på norra Själland. Under våra konstresor, men även vid våra utställningar, köper vi alltid in konstverk som sedan lottas ut i föreningens olika lotterier. precis som i alla ideella föreningar ligger det mycket arbete bakom alla aktiviteter och arrangemang, och många människor lägger ner oräkneliga timmars ideellt arbete. Det är roligt att få möjlighet att sprida intresse och kunskap om konst, och jag ser det som att Eksjö Konstförening verkligen är en kugge i hjulet som bidrar till ett rikt kulturliv i Eksjö kommun, avslutar Christina. HEMMA I EKSJÖ 5

6 Sedan augusti finns åter två fältarbetare vid Eksjö kommun, Josse Larsson och Kenneth Ekholm. Deras uppsökande och förebyggande arbete riktar sig till ungdomar, främst på högstadiet, och handlar om att arbeta för att tidigt upptäcka och agera mot skolfrånvaro, missbruk, konflikter/mobbning och andra sociala problem. Vårt uppdrag handlar om att möta ungdomarna på deras arena, till exempel på skolor, fritidsgårdar och lägervistelser. Vi kommer också att synas till under vissa kvällar och helger, och vid större händelser som till exempel Valborgsmässoafton och Stadsfesten, förklarar Josse. S fältverksamheten avvecklades 2002, men tjänsterna har nu åter tillsatts. För Josse och Kenneth blir skolfrånvaron ett av deras fokusområden. Frånvaro i skolan idag kan skapa mycket problem för den enskilde och samhället i framtiden. Syftet med vårt arbete är att angripa orsaken till frånvaron, betonar Kenneth. Det är viktigt att poängtera att vårt arbete alltid sker på frivillig basis och i förtroende. Vår uppgift är inte att lösa alla problem, utan att försöka upptäcka dem och lotsa ungdomen vidare till rätt hjälp, säger Josse.»Fältarna«möter ungdomarna där de är josse och kenneth har»alltid«arbetat med ungdomar och känner ett starkt engagemang för dem. Fältarbetarna kan inte arbeta ensamma; samverkan med myndigheter, föreningar och föräldrar är därför synnerligen viktigt. Ett initiativ som Kenneth och Josse har tagit under hösten är att försöka starta nattvandringar. Kontakt FAKTA Kenneth Ekholm, fältarbetare Tfn: E-post: Josse Larsson, fältarbetare Tfn: E-post: Du hittar även»fältteamet Eksjö«på Facebook Tanken är att nattvandringarna ska drivas som en förening med engagerade vuxna utifrån ett färdigt paket från NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Nattvandringarna ska skötas av vuxna som vill engagera sig. Det är viktigt att föräldrar är synliga där ungdomarna finns, poängterar Eksjös»fältare«. även skolgården är en viktig del av inlärningsmiljön för eleverna på kommunens grundskolor, och rasten är en betydelsefull del av skoldagen. Rasten innebär lek, men även kunskapsutveckling av både samspel och matematik. Att utnyttja rasten och utveckla rastverksamheten är något som fritidspedagogerna på bland annat Linnéskolan har arbetat med under några år. Syftet med detta har varit att i högre utsträckning kunna vara med där det händer, och minska riskerna för mobbing. Ett annat viktigt syfte har varit att skapa en kontinuitet för barnen som vistas ute på skolgården. Rastverksamheten innebär att fritidspedagoger finns på skolgården varje dag kl och anordnar planerade aktiviteter. Vi anpassar aktiviteterna efter säsong, och tanken är att de ska vara ett alternativ till de vanliga rastaktiviteterna. Naturligtvis finns den vanliga rastomsorgen kvar precis som vanligt, berättar Diana Alderbring, fritidspedagog vid Linnéskolan. aktiviteterna ska vara möjliga att utföra för barn i alla åldrar, och det ska vara lätt att gå Det är på rasten det händer! in och ur de olika aktiviteterna. Exempel på rastaktiviteter som man har eller kommer att bedriva är tipspromenad, dragkamp, hoppa hage, blindbocksbana och teknikbana med fotboll. Vi har sett många fördelar med att bedriva en planerad rastverksamhet under lunchrasterna. Dels är det en trygghet för barnen att samma vuxna är ute varje dag, och fler vågar leka när en vuxen är närvarande. Vi har också möjlighet att fånga upp de elever som kanske inte kommer igång med lek själva, och vi inspirerar också eleverna till att leka nya lekar, berättar Diana. 6 HEMMA I EKSJÖ

7 LYFT för matematiklärarnas lärande eleverna vid Sveriges skolor halkar efter när det gäller resultaten i matematik. För att vända trenden gör nu Skolverket en stor satsning på fortbildning i matematikdidaktik av matematiklärarna, en satsning de kallar Matematiklyftet. matematiklyftets huvudomgång startade i augusti Satsningen vänder sig till alla lärare som undervisar i matematik inom grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och motsvarande skolformer. Dessutom finns det material till personal i förskoleklassen och förskolan. Matematiklyftet pågår , och nästan lärare kommer att delta under fortbildningens första år. Även Eksjö kommun har ansökt om och tilldelats statsbidrag för att delta i Matematiklyftet. Inledningsvis deltar Linnéskolan, Grevhagsskolan, Hultskolan och Ingatorpsskolan, och fortbildningen pågår under ett läsår. Resterande grundskolor i kommunen påbörjar fortbildningen nästa höst. fortbildningen äger rum lokalt på skolorna och sker genom kollegialt lärande mellan matematiklärarna. Detta innebär att lärarna tillsammans analyserar, utvärderar och utvecklar sin undervisning. Tillsammans diskuterar de undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfter upp problem och svårigheter, samt kritiskt granskar, inte bara andras arbete, utan även sitt eget. som stöd och inspiration har varje lärargrupp en matematikutbildad lärare som handledare. Handledare vid Linnéskolan är Malin Renholm, vid Grevhagsskolan Gunilla Rejler, vid Hultskolan och Ingatorpsskolan Ulrika Nilsson. Foto: Michael Erhardsson Gunilla Rejler, specialpedagog vid Eksjö kommun, förklarar sin roll som handledare: Som handledare ska jag leda samtalet och driva på fortbildningen, och jag ställer frågor som ger möjlighet till fördjupning av samtalen. Det är väldigt roligt att träffa lärargrupperna och alla är mycket engagerade! fortbildningen sker med hjälp av en speciellt framtagen lärportal som främst innehåller didaktiskt stödmaterial för olika skolformer. Flera lärosäten i Sverige har samarbetat för att ta fram materialet. Som jag upplever det är denna fortbildning oerhört strukturerad, och stödmaterialet är väldigt väl genomarbetat, berättar Gunilla. Hon menar att detta är en av de största satsningarna i svensk skola på väldigt länge, och förklarar; Jag är väldigt imponerad av satsningen! Då fortbildningen också handlar mycket om reflektion kring lärarrollen tror jag att den även kan ha spin-off effekter på andra ämnen, och bidra till en utveckling av lärarrollen och undervisningen generellt. utöver Matematiklyftet utökas matematikundervisningen för årskurserna 1 3 i Eksjö kommun med 40 timmar mer matematik per läsår från och med i höst. Kommunen har inte tagit bort tid från något annat ämne, utan lagt till tid så att det blir lite längre dagar, närmare bestämt 67 minuter mer tid i veckan. läs mer om matematiklyftet på Skolverkets hemsida; Asylsökande barn i sommarlovsprojekt i sommar har asylsökande barn och ungdomar i skolåldern, som bor i Migrationsverkets regi i Mariannelund och Ingatorp, fått möjlighet att mötas och ha roligt tillsammans i ett sommarlovsprojekt. Projektet, som har bekostats av medel från Migrationsverket, har syftat till att skapa integration och en meningsfull fritid. Uppdraget att driva projektet gick till Rolf Johnsson, chef fritidsverksamhet för ungdomar vid Eksjö kommun. Utgångspunkten var för oss att vi skulle erbjuda dessa barn och ungdomar aktiviteter så att även de skulle få uppleva sommarlovskänsla, berättar Rolf. tillsammans med två engagerade ungdomsledare, Johannes Lundén och Sofia Leander, Mariannelund, för sommaraktiviteter i Mariannelund fram, och information gick ut till familjer med barn i åldern 9 16 år som var boende i Migrationsverkets regi. Sommarlovsaktiviteterna pågick sedan i 2 3 dagar per vecka under 5 6 veckor. Att delta var helt frivilligt, och totalt deltog cirka 7 20 barn varje gång. Med stor hjälp av det vackra vädret, men främst av de engagerade ungdomsledarna och de hjälpsamma människorna i Mariannelund, blev detta ett mycket lyckat projekt. Vi var även ibland i»lilla idrottshallen«och i Emilkraftens lokaler, där vi bland annat spelade tvspel. Det var mycket populärt! rolf berättar att han fortfarande träffar en del av ungdomarna i samband med den öppna ungdomsverksamheten och att det är oerhört positivt att ha skapat dessa band. Några av ungdomarna kanske stannar i kommunen och då är det väldigt positivt att vi redan har en relation. Jag hoppas att de positiva effekterna av detta projekt gör att vi får möjlighet att fortsätta även nästa sommar, avslutar Rolf. HEMMA I EKSJÖ 7

8 Så kan du vara med och PÅVERKA DIN VARDAG! Det kan vara lätt att tro att kommunen främst arbetar med barn- och äldreomsorg, men faktum är att du kommer i kontakt med kommunens tjänster varje dag! Hur vill du att detta arbete ska se ut? Som politiskt aktiv har du möjlighet att påverka! Vad är demokrati? demokrati innebär att folket bestämmer, och att allas röst är lika mycket värd. Det är förstås omöjligt att vi alla skulle vara med och rösta om allting, och därför har vi politiker folkets representanter som bestämmer. Demokrati kännetecknas också av yttrandefrihet, att alla får komma till tals och säga sin mening, och att man tar sig tid till att lyssna på varandra. de allra flesta människor tycker att demokrati är viktigt, och är intresserade av samhällsfrågor, men att själv ta steget och bli aktiv är inte alls lika självklart. Det blir allt svårare och svårare att få människor att engagera sig politiskt. Hur börjar ett politiskt engagemang? ett politiskt engagemang kan starta på många olika sätt. Det kan vara en sakfråga som väcker ditt intresse för att vilja vara med och påverka, eller så går du från att vara allmänt samhällsintresserad till politiskt aktiv. Att bli politiskt aktiv kan upplevas som skrämmande och att det är en lång väg att gå, men det behöver inte vara ett så stort steg att ta. ett första steg är att bli medlem i ett parti du sympatiserar med. Där får du möjlighet att vara med och diskutera, och utse vilka som ska företräda partiet. Efter att ha engagerat dig i ett parti kan du få politiska uppdrag, vilket ger dig möjlighet att i ännu större utsträckning vara med och påverka. LUPP Ungdomarna är intresserade av delaktighet en bild som ofta målas upp är att dagens ungdomar inte bryr sig om samhällsfrågor eller om politik. Tvärtom denna bild är många ungdomar intresserade av delaktighet, det visar LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. lupp är en enkätundersökning, sammanställd av Ungdomsstyrelsen, som erbjuder kommuner ett underlag för att utveckla arbetet med en övergripande kommunal ungdomspolitik. Syftet med undersökningen är att få en övergripande bild över hur ungdomarnas liv ser ut i kommunerna, och hur deras villkor ser ut inom områdena: fritid, skola, politik, samhälle och inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Undersökningen har genomförts tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län. Hösten 2012 genomfördes LUPP för fjärde gången bland alla ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Eksjö kommun, förklarar Gun Henriksson, LUPP-koordinator vid Eksjö kommun. För kommunens bästa behöver vi ta 8 HEMMA I EKSJÖ

9 Vad innebär det att vara politiker? de flesta politiker i Eksjö kommun är fritidspolitiker, vilket innebär att de ofta har ett ordinarie arbete och går på politiska möten på sin fritid. Under tiden mellan möten förväntas man som politiker att hålla sig uppdaterad och läsa in sig på handlingar, vara delaktig i den offentliga debatten och möta medborgare. Som fritidspolitiker får man ersättning för de sammanträden man går på, så kallat arvode, och man kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den inkomst man förlorar genom att gå på sammanträdet. Varför ska man engagera sig som politiker? som politiker får du se hur samhället fungerar, och du kommer med tiden att bli mer och mer intresserad. Du kommer att få träffa människor med olika bakgrund och åsikter som du aldrig skulle träffa annars. Ofta sägs det;»det spelar ingen roll vad man säger för det får ändå ingen verkan«, men som politiker får du vara med och påverka din vardag, och med engagemang går det att förändra saker! Hör av dig! vill du veta mer om att engagera dig politiskt, eller har du idéer om hur vi ska kunna locka fler till politiken i vår kommun? Kontakta Östen Johnsson, ordförande i Välfärdsberedningen, på tfn: , , E-post: tillvara ungdomarnas kunskaper, erfarenheter och värderingar, och LUPP är ett av de verktygen som finns när kommunens framtidsfrågor diskuteras. sedan undersökningen genomfördes har den analyserats och sammanställs av ungdomsforskaren Mats Trondman. Utifrån denna sammanställning genomförde vi i oktober en heldag med diskussioner mellan politiker, tjänstemän och de ungdomar som hösten 2012 svarade på enkäten. Enligt Mats Trondman visar undersökningen att elevernas arbetsmiljö på skolan bör prioriteras, såväl som möjligheter till arbete på sommaren och till internationella erfarenheter. Ungdomarna bör via dialog ges möjlighet att ge uttryck för sina erfarenheter och hur de har det. Undersökningen visade också att 41 procent bland de unga vuxna vill vara delaktiga och ha inflytande, men endast 17 procent upplever att de har stora möjligheter till detta. Fler efterfrågar delaktighet än vad de upplever att det finns möjlighet till, och i detta ligger en stor möjlighet, berättar Gun. framöver väntar arbete med att ta fram en struktur som möjliggör delaktighet för ungdomar, och som skapar förutsättningar att engagera sig politiskt. Enligt en OECD-rapport från 2011 har unga som engagerar sig i sitt samhälle större benägenhet att studera, göra karriär, bilda familj och bo i sin region, om de lämnar regionen är det troligare att de återvänder, avslutar Gun. HEMMA I EKSJÖ 9

10 Nytt dammfäste i Herrgårdsparken arbetet med det nya dammfästet i Herrgårdsparken i Mariannelund har pågått under hela hösten. Resultatet blir både säkert och funktionellt. Dessutom blir det väldigt snyggt! Det här är en viktig och nödvändig investering, säger Richard Palmgren, gatuchef på Eksjö Energi. att äga en damm innebär ett stort ansvar och ett ständigt åtagande att reglera vattenflödet. Dammfästet och bron över Brusaån vid Mariannelunds gård ägs av Eksjö kommun och förvaltas av Eksjö Energi AB. Det gamla dammfästet var nu undermåligt och luckorna var mycket svåra att reglera. Inom några år hade läget kunnat bli väldigt akut, konstaterar Palmgren. För att inte störa flödet nedströms för mycket tömdes dammen sakta på vatten under hela sommaren. Så snart vattennivån var tillräckligt låg påbörjades den invallning och torrläggning som krävdes för att bygga gjutformen. Gjutningen har därefter skett i flera omgångar. När Hemma i Eksjö besökte byggplatsen fanns förutom Richard Palmgren även Ove Nilsson från generalentreprenören AB Gilbert Gustafssons och byggledaren Mats Bobeck från G2 Brokonsult AB på plats för att övervaka en av de viktigaste gjutningarna i projektet. Under dagen fylldes formen med 35 ton betong. den nya konstruktionen är minst sagt gedigen och förses också med modern teknik. En av de två dammluckorna motoriseras och justeras automatiskt i takt med att vattennivån ändras. Här installeras också ett larm, som innebär att Eksjö Energi får besked om när vattennivån stiger för fort och det finns behov att öppna även den manuella luckan. Med den här tekniken får vi besked om höga flöden i ett tidigt skede, vilket gör att vi har större chans att påverka, samtidigt som vi kan förvarna övriga markägare i vattensystemet om höjda vattennivåer. den nya bron kommer även fortsättningsvis att vara en gång- och cykelväg över Brusaån. För att binda ihop området ytterligare förses bron med vita kryssräcken av samma typ som i hela parken. Räckena på den nya bron blir dessutom belysta. Nu smäller det om sotningen eksjö energi arbetar ständigt med att förbättra effektiviteten i avfallspannan i värmeverket. Den senaste investeringen är en explosionsgenerator som sotar pannan genom sprängning, varje timma. Hittills fungerar det alldeles utmärkt. Om allt går som det ska slipper vi att göra extra driftstopp för att sota och då är investeringen betald på ett par år, säger Hans-Åke Svensson, produktionsansvarig. för att minska sopberget ska vi i första hand minska uppkomsten av sopor, därefter återanvända och återvinna dem. Näst sist på avfallstrappan, innan deponi, kommer förbränning av sopor. Våra sopor här i Eksjö kommun omvandlas till fjärrvärme i Eksjö Energis avfallspanna. Men att elda sopor är krävande, vid förbränning bildas mycket sot och flygaskan blir ofta klibbig. Trots automatisk ångsotning en gång per dygn byggs sotlagret runt de värmeupptagande ytorna upp, blir stenhårt och kräver till slut att hela pannan stängs ner och sotas manuellt. Förutom rengöringen under planerade uppehåll har ofta ytterligare flera sprängsotningar av inhyrd specialist krävts under året. Trots noggranna kontroller blir det ibland nödvändigt att stoppa pannan akut. Det händer att det sker mycket olägligt. Ett driftstopp mitt i smällkalla vintern är varken önskvärt eller billigt. Det kostar bolaget flera hundra tusen innan pannan har full kapacitet igen, förklarar Hans-Åke Svensson, som verkligen ser fram emot utvärderingen av den nya explosionsgeneratorn. Vi vet att det fungerar bra på andra anläggningar, men att elda avfall är komplext, vi kan få ett helt annat utfall. Men än så länge ser det mycket bra ut. Den nya generatorn är placerad i tomrummet under konvektionspaketen, där den lokala explosionen som sker automatiskt varje timma orsakar en tryckvåg, som gör att sotet som samlats släpper och faller ner. Via monitorerna i kontrollrummet följs processen noga från inmatningen av metangas och syrgas till nedräkningen. Här syns också själva nedfallet och ger en tydlig bild av hur mycket sot som faktiskt bildas på bara en timma. 10 HEMMA I EKSJÖ

11 Y ta är såklart inte allt. Men när det gäller hus utgör tak och fasader både ett skyddande skal och en stor del av byggnadens själ. Fina hus är en självklar del av Eksjöbostäders tydliga målsättning och bolaget går systematiskt igenom område för område. Just nu pågår stora renoveringar i tre områden; Stocksnäs, Tuvehagen och Fasanen är de här områdena som nya, säger Lennart Hägglöf, underhållsansvarig. I bostadsområdet Linjalen, i folkmun kallat Stocksnäs, pågår det största av de tre renoveringsprojekten. 32 lägenheter i de tre huskropparna närmast sjukhuset får nu nya fönster, balkongdörrar samt inglasade altaner. Här sker även omfattande tak- och fasadarbeten. Fasadernas långsidor tilläggsisoleras och i de fall det behövs sker isolering av husgavlarna inifrån. Vi håller tidplanen och räknar med att vara klara runt 1 december. Därefter startar vi utformningen av gårdsmiljön, där hyresgästerna haft en hel del att säga till om, säger Lennart Hägglöf. RENOVERINGAR PÅ BRED FRONT Stiligt i Stocksnäs efter hyresgästenkät stocksnäs är pilotprojekt för det unika hyresgästinflytande, som väckt uppmärksamhet både regionalt och nationellt. Hyresgästföreningens representant Anne Hägg har gjort ett noggrant förarbete genom att intervjua alla hyresgäster. I arbetsgruppen för renoveringens första etapp, hus 1, 3 och 5 ingår 21 hyresgäster. Carl Notelid är en av dem. Det är fantastiskt att få delta i den här processen, det trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva. Eksjöbostäder lyssnar på vad vi har att säga, inom vissa ramar får vi fria händer och därmed kan vi utveckla det vi tycker är viktigt, säger Carl. I höst har Anne Hägg startat en ny arbetsgrupp för boende i hus 7, 9 och 11 som renoveras under nästa år. Området ska vara helt klart Fint i Fasanen med nya färger i bostadsområdet fasanen fick Västra Ringvägen 26 en rejäl uppfräschning Under hösten har grannhuset, nummer 22, genomgått samma förvandling. Gavlarna är tilläggsisolerade och putsade och hela huset har färgats om. Balkongerna har renoverats och samtliga entredörrar ersatts med nya. Nu ser vi, både på 26:an och 22:an, vilket lyft det blir för området. Målsättningen är att renovera ett hus per år. Precis som i Stocksnäs och Tuvehagen kommer varje husrenovering att avslutas med markarbeten och en uppfräschning av cykelställ, gångvägar och planteringar, säger Lennart Hägglöf och betonar att även hyresgästerna i Tuvehagen och Fasanen kommer att få vara med och tycka till om gårdsmiljön. Tak rustas i Tuvehagen Fasaderna förnyas i tuvehagen genomfördes tak- och fasadrenovering av Långholmen under sommaren. Gavlarna har tilläggsisolerats för jämnare inomhustemperatur och lägre energiförbrukning. Fasaden har fått ny puts och fräsch färgsättning. Vi har plockat upp färger som finns på området, säger Lennart Hägglöf, som redan inlett förberedelsena för nästa etapp, Oxtorgsgatan 10 och 12. Därefter fortsätter den yttre renoveringen med en till två huskroppar per år. I samband med renoveringarna ser man också över gårdsmiljön. Fibersatsningen fortsätter i kommunen de senaste två åren har Eksjö Energi fått 300 nya fiberkunder. Och intresset fortsätter att öka. Under hösten genomför Eksjö Energi en kampanj som innebär att alla hushåll som har fiberslangen utanför huset kan får installationen för kronor. Efter nyår kostar enstaka anslutningar drygt ett par tusenlappar mer. Eksjö Energi valde tidigt att satsa på ett eget fibernät. Idén möttes först av en del skepsis men med facit i hand kan man konstatera att bolaget valde helt rätt linje. I dag kan Eksjö kommun i större utsträckning än många jämförbara kommuner erbjuda fiber både på landsbygden och i tätorterna. Siffran över fiberanslutna hushåll i kommunen har i år passerat I Eksjö sker just nu installationer hos ett 70- tal kunder på Castmans väg och under hösten gräver Eksjö Energi ner fiberslang längs Stares väg, Ekmans väg och delar av Korgblomsgatan. Intresset är jättestort. Av totalt 80 hushåll i det här området har över 50 valt att ansluta sig direkt, säger IT-chef Kjell Ljunggren och förklarar att nya områden även fortsättningsvis kommer att få den låga anslutningsavgiften, strax under 5000 kronor per hushåll. I de flesta andra kommuner kostar fiberinstallationen mellan och kronor. Vårt mål är att bygga ut nätet så mycket som möjligt, och därför har vi valt att ha låga anslutningsavgifter. När vi går in i ett område och ansluter många samtidigt kan vi jobba mer rationellt. Däremot får vi höge kostnader när vi ansluter en och en i efterhand, vilket vi också måste fakturera kunden, förklarar Kjell. Kostnaden för efteranslutningar blir från och med 1 januari 7500 kronor. Fiber för föreningen under hösten har Eksjö Energi tagit fram ett alternativt abonnemang för föreningar. Tidigare har föreningar kunnat välja mellan ett vanligt abonnemang (som tecknas av en privatperson i föreningen) och ett företagsabonnemang (som blir dyrt eftersom föreningen inte kan dra av momsen). Vi kan nu erbjuda ett mellanting som innebär en lägre taxa för föreningar, från 250 kronor inklusive moms, berättar IT-chef Kjell Ljunggren. Abonnemanget är tillgängligt för alla öppna ideella föreningar i Eksjö kommun. HEMMA I EKSJÖ 11

12 eksjö energi förser Eksjö kommun med el, värme och vatten men uppmuntrar också sina kunder att spara energi och resurser. Därför har bolaget infört nettodebitering för alla kunder i Eksjö Elnät som vill producera egen el. Först ut är Clix Tak- och fasadsystem, som under hösten installerat ytterligare en solcellsanläggning på sin industrifastighet. Clix tillverkar patenterade plåttak med klicksystem och saluför även integrerade solceller. Sedan några år tillbaka har företaget en referensanläggning på sin industrifastighet i Eksjö. Denna har nu mer än fördubblats och den nya anläggningen har en beräknad maxproduktion på watt. Den el som inte används i verksamheten rinner över på Eksjö Energis nät och kvittas mot den el som Eksjö Energi under solfattiga dagar levererar till fastigheten. Vi är ett miljöföretag och nettodebitering med solceller är definitivt bra för miljön. Det ligger i vårt intresse att våra kunder förbrukar så lite energi som möjligt, säger Eksjö Energis vd, Mårten Hermansson, som hoppas att fler aktörer väljer att producera egen el. en intressant investering i Eksjö Med fler producenter får vi också ett starkare nät, vilket gör att vi inte behöver förstärka elnätet om energibehovet skulle öka, konstaterar Mårten. eksjö energi följer mycket noga utvecklingen hos Clix. Det här är oerhört spännande och ger oss värdefulla erfarenheter. Företag och privatpersoner som investerar i solceller kan få 35 procent av material- och installationskostnaden i bidrag. För mer information kontakta länsstyrelsen eller Eksjö kommuns energi- och klimatrådgivare. Räddningschef Micael Carlsson är nöjd med ombyggnaden. Det blir ett riktigt lyft för de totalt 30 medarbetarna inom räddningstjänsten och ambulansen. En av de gamla portarna har monterats upp inne i vagnhallen. Den är nästan en meter smalare än de nya portarna. Nya brandstationen invigs i december den 6 december invigs den nya brandstationen. Veckan därpå flyttar verksamheten in i ändamålsenliga lokaler, med massor av ljus och funktion. Öppet hus för allmänheten planeras till början av nästa år. Den nya vagnhallen är anpassad för dagens verksamhet och storlek på brandbilar, vilket kommer att förbättra vår arbetsmiljö, säger räddningschef Micael Carlsson. under byggtiden har alla bilar utom förstabilen utgått från tillfälliga lokaler vid Förrådsgatan. Ett upplägg, som tack vare att förstabilen fortfarande kunnat utgå från stationen, fungerat väl. Visst har det varit lite bök att ha personal, kläder och material på två ställen. Det krävs en hel del logistik, säger Micael Carlsson. Nu ser vi fram emot att ta de nya lokalerna i bruk. Vi är inte bortskämda med varken ytor eller teknik. Inom många områden går vi från 1950-tal till framtid. Det blir väldigt bra! Tack vare energieffektiviseringar förblir energikostnaden oförändrad, trots dubblerad lokalyta. den nya rymliga vagnhallen har plats för samtliga fordon och tvätthall under ett och samma tak. Mitt i hallen finns också en egen avdelning för brandmännens kläder. Vid utryckningar kan partiklar från giftiga material fastna i kläderna och när vi hänger upp dem på stationen sprids partiklarna i luften. Nu får vi ett tillslutet, väl ventilerat rum, där ingen vistas medan kläderna luftas, förklarar Micael. Precis intill ligger en fullt utrustad och toppmodern tvättstuga med impregneringsavdelning, där de speciella brandkläderna kan tvättas och behandlas enligt tillverkarens anvisningar. Arbetet har, efter offentlig upphandling, nästan uteslutande utförts av lokala entreprenörer, vilket upplevts som positivt både av byggledaren Stephan Carlsson och av huvudentreprenören JL-Byggtjänsts projektledare Joacim Sverker. Det är korta beslutsvägar, alla lever med bygget och strävar efter att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Vi ska ju åka förbi den här brandstationen i många år framöver, säger Joacim. 12 HEMMA I EKSJÖ

13 Furulundsskolan rustad för modern pedagogik eksjöbostäder bör i huvudsak satsa på tre målgrupper i planeringen av nya bostäder; unga människor, nya Eksjöbor/inpendlare samt segmentet 70+. Det visar en färsk och omfattande marknadsanalys. Med analysen i ryggen har Eksjöbostäders styrelse nu tagit beslut om att bygga cirka 75 lägenheter i kvarteret Lunden. Undersökningen, som initierats av Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter, omfattar närmare 80 variabler. Den handlar om allt från befolkningens sammansättning, köpkraft och flyttströmmar till befolkningsprognoser och stabiliteten på arbetsmarknaden. genom att jämföra Eksjö kommun med grannkommuner och riksgenomsnitt får man E ksjö Kommunfastigheter investerar 38 miljoner kronor i Furulundsskolan. Nu har mer än halva byggtiden gått och huset för eleverna i förskoleklass till klass 3 har tagits i bruk. Miljön är som väntat lugn, ljus och fräsch, men renoveringen innebär också ett tekniskt och pedagogiskt lyft för skolan. Eleverna i klass 2 har bänkarna placerade i ett stort U. De arbetar individuellt med arbeten i svenska, med hjälp av papper och penna, lera eller bärbar dator. Samtidigt testar läraren Cissi Skoglund en av eleverna i matte. Allt sker i en lugn och avslappnad miljö där man kan prata med små bokstäver utan att störa grannen. Samma lugna känsla finns i matsalen, en trappa upp. Förutom att allt är nytt och fräscht är det nog just de ljuddämpande materialen, i allt från golv till bänkar, som är den enskilt största skillnaden, säger rektor Anette Lindblom. Hon berättar att det blir oerhört tydligt när lärare från de nya lokalerna tillfälligt lånar klassrum i de gamla byggnaderna, med stengolv och hårda material, och undrar»hur stod vi ut med ljudnivån?«det blir väldigt skönt när hela skolan får samma villkor! de nyrenoverade lokalerna upplevs som mer funktionella och lättare att jobba i. Varje klassrum har ett eget grupprum, där man inte riskerar att störas från någon av de andra klasserna. En detalj är de i sidled flyttbara whiteboardtavlorna med förvaring bakom. Så småningom kommer samtliga klassrum också att utrustas med smartboard. Lokalerna är en viktig del, men renoveringen innebär också att vi får en teknisk uppgradering som öppnar möjligheter för ny pedagogik och nya arbetssätt. Vi får helt nya förutsättningar att bedriva en modern undervisning, säger Anette. Inför det här läsåret har vi köpt in nya läromedel, anpassade för den nya läroplanen. Samtidigt har vi påbörjat en stor satsning på kompetensutveckling, där samtliga lärare på Grundlig analys grund för nybygge en tämligen tydlig bild, både av nuläget och av framtiden. Det ser ljust ut. De 20 största arbetsgivarna i kommunen visar alla på en enorm stabilitet. Prognosen talar för att Eksjös befolkning ska växa och att invånarnas disponibla inkomst kommer att vara fortsatt stark jämfört med både länet och riket. Dessutom har vi en stor inpendling och en bra boendemiljö, summerar Thorbjörn Hammerth, som tillsammans med styrelsen alltså konstaterat att det finns underlag för att bygga flera bostäder i Eksjö. Först och främst ska bolaget med utgångspunkt från det vinnande förslaget i den genomförda arkitekttävlingen bestämma vilken hustyp som ska byggas i kvarteret Lunden. Därefter skolan studerar tillgänglig forskningslitteratur för att vi ska bli ännu bättre på att hitta nya arbetssätt. det nyrenoverade skolhuset har fått en ny ingång från grusplanen, där det numera finns en stor och populär lekplats. Både kompisgungan, klätterställningen, linbanan och det nya utegymmet vid sporthallen är väl utnyttjade på rasterna, men också efter skolans slut. Det är väldigt roligt att eleverna går hit även när de inte behöver. Trots att bara halva renoveringen är genomförd har skolan redan fått en mer positiv innebörd i samhället, säger Anette, som också märker av en större nyfikenhet och ett ökat intresse för Furulundsskolan från kollegor på andra skolor. Just nu pågår renoveringen av högstadiebyggnaden, som väntas vara inflyttningsklar under våren. Till höstterminen 2014 beräknas alla lokaler vara renoverade. Då återstår bara rivningen av den huskropp som inte längre kommer att behövas. följer projektering och upphandling. Förhoppningen är att komma igång med bygget under våren Om vi bygger alla lägenheter själva, tar det tre år. Om vi väljer att sälja delar av området till privata aktörer kan det gå betydligt fortare. med all säkerhet kommer hyresgästerna i det nya bostadsområdet att omfatta andra grupper än dem som analysen pekar på. Men att ha en säker målgrupp där man vet att behovet finns är förstås en stor trygghet. Enligt analysen är det totala behovet i de tre grupperna mellan 70 och 95 lägenheter. Hammerth betonar att nya bostäder är det enda sättet för en kommun att växa. HEMMA I EKSJÖ 13

14 Finns det radon i din inomhusmiljö? i många småhus och lägenheter finns det risk för en förhöjd radonhalt. Höga halter av radon i din bostad ökar risken att drabbas av lungcancer. För din hälsas skull är det därför viktigt att ta reda på vilken miljö du lever i och mäta radonhalten i din bostad. Hur mäter man radon? Det enda sättet att ta reda på hur höga halter av radon som finns i en fastighet är att göra långtidsmätningar. Mätningen ska göras någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Socialstyrelsen har angivit att radongashalter inte bör överstiga 200 Bq/m 3 inomhusluft. När du vill mäta din bostad kan du kontakta oss på miljöavdelningen vid Eksjö kommun. Vi kan ge information om mätning och åtgärder, förklarar miljöchef Monica Kollberg. Själva mätningen är enkel och görs med hjälp av en radonmätare, små dosor, som placeras ut i minst två rum. Radonmätningar i flerfamiljshus Om man har ansvar för någons boendemiljö är man också skyldig att ta reda på om det finns radon i de bostäder som man hyr ut eller ansvarar för. Tillstånds- och myndighetsnämnden i Eksjö kommun är lokal tillsynsmyndighet för inomhusmiljön i flerfamiljshus och ska därför övervaka att alla fastighetsägare kontrollerar radonhalten i samtliga fastigheter. Tillstånds- och myndighetsnämnden har nu valt att påbörja en inventering av radon i flerfamiljshus genom att begära in en radonplan och mätrapporter för samtliga flerfamiljshus i Eksjö kommun. Mätningarna ska vara klara senast våren Om värdena är för höga? Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m 3 i inomhusluften bör man sanera sin bostad. Du kan kontakta oss på miljöavdelningen för vägledning. Det är viktigt att man väljer rätt åtgärdsmetod vid saneringen av radon då åtgärden annars kan leda till en ännu högre radonhalt i inomhusluften, förklarar Frida Rosén, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Eksjö kommun. FAKTA Vad är radon? Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radon kan komma både från marken, byggmaterial eller hushållsvattnet. Har du kommunalt vatten är det dock redan testat innan det når din bostad. På vilket sätt är radon skadligt? Att leva i en bostad med höga radonhalter innebär en hälsorisk. Radon följer med rökoch dammpartiklar in i luftrör och lungor när du andas. Lungorna kan därför skadas med lungcancer som följd. Rökning i kombination med radonstrålning innebär en ökad hälsorisk. Även passiva rökare löper en förhöjd risk att drabbas. Statens strålskyddsinstitut uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö, och av dessa är 90 procent rökare. Kontakt miljöavdelningen Monica Kollberg, miljöchef E-post: Frida Rosén, miljö- och hälsoskyddsinspektör E-post: Telefon växel : Ny hemsida för Eksjöbostäder och Kommunfastigheter i dagarna lanseras Eksjöbostäders och Eksjö Kommunfastigheters nya hemsida. Föregångaren har fyra år på nacken och behövde både en modernisering och en väsentlig uppdatering. För att kunna erbjuda nya funktioner, mer insyn och för att bättre kunna kommunicera företagets miljöprofil behövdes dessutom en ny struktur. På den nya webbplatsen får också bilderna mer utrymme. Vi är stolta över våra fastigheter. Det ska synas på hemsidan, säger vd Thorbjörn Hammerth och tillägger att i takt med att det sker en generationsväxling bland hyresgästerna blir internet en allt viktigare informationskanal. På hittar du alla fastigheter, medarbetare och projekt i både Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter. Här finns förstås alla lediga lägenheter och mervärden men också styrelsehandlingar med beslutspunkter, årsredovisningar, mål och så vidare... Välkommen in! 14 HEMMA I EKSJÖ

15 Öppettider under jul och nyår Dag Simhall Prästängshallen Storegårdshallen tfn tfn tfn Måndag 23/ Ledig tid Allmänhet med puck/boll Allmänhet med puck/boll Allmänhet utan puck/boll Julafton Juldagen God Jul! Annandag jul Ledig tid Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Allmänhet utan puck/boll Fredag 27/ Ledig tid Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Lördag 28/ Ledig tid Allmänhet med puck/boll Allmänhet utan puck/boll Söndag 29/ Ledig tid Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Måndag 30/ Ledig tid Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Allmänhet utan puck/boll Nyårsafton Nyårsdagen Gott Nytt År! Torsdag 2/ Ledig tid Allmänhet med puck/boll Morgonbad Allmänhet utan puck/boll , Allmänhet med puck/boll Relax från 18.30, minimiålder 16 år Fredag 3/ Ledig tid Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Lördag 4/ Ledig tid Allmänhet med puck/boll Allmänhet utan puck/boll Trettondagsafton Ledig tid Ingen allmänhetens åkning 5/1 Trettondagen 6/ Ledig tid Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Allmänhet utan puck/boll Tisdag 7/ Ledig tid Allmänhet med puck/boll Morgonbad Allmänhet utan puck/boll Allmänhet med puck/boll Fr o m Onsdag 8/1 Ordinarie öppettider Välkomna! ÖPPETTIDER GYM se anslag vid Prästängshallens entré eller på BOKNINGAR av lediga tider i salar enligt ovan samt Itolvhallen, skolgymnastiksalar, Eksjö simhall och Nannylunds sim- och sporthall görs genom att på kontorstid ringa tfn eller Vid övriga tider hänvisas till (simhallens kassa) eller (fastighetsskötare). Läs mer på Ny idrottsgala 1 februari 2014 efter ett lyckat evenemang tidigare i år planeras det nu för en ny idrottsgala den 1 februari Syftet med galan, som anordnas av Eksjö kommun tillsammans med Smålandsidrotten, är att uppmärksamma, belöna och uppmuntra engagemang, ledarskap och prestationer bland kommunens idrottsföreningar. Galan vänder sig till alla, både allmänheten och personer som på något sätt är engagerade inom idrotten såväl aktiva och ledare, som ledamöter, domare och föräldrar. Under idrottsgalan delas flera olika priser ut. Alla, såväl enskild som förening, uppmanas nu att skicka in förslag på priskandidater. Vi vill ha in många förslag på priskandidater från alla idrottsintresserade och idrottsaktiva i kommunen. Viktigt att tänka på är att pristagaren ska bo och/eller verka i idrottsförening i Eksjö kommun, och att föreningen måste vara ansluten till Riksidrottsförbundet, säger Gun Henriksson. På idrottsgalan delas åtta priser ut: Årets kvinnliga prestation, Årets manliga prestation, Årets kvinnliga juniorprestation, Årets manliga juniorprestation, Årets idrottsledare, Årets unga idrottsledare, Årets idrottsförening Årets hederspris. Sista dag för att skicka in förslag på priskandidater är den 16 december FAKTA Idrottsgalan Datum: Lördag 1 februari 2014 Tid: Galan börjar 19.00, insläpp från18.00 Plats: Olsbergs Arena Kostnad: 350 kr/person. Köp 10 biljetter, betala för 9! Busstransporter tur och retur kommer att ordnas från östra kommundelen till Olsbergs Arena. Biljetter finns att köpa på turistbyrån i Eksjö och på Emilkraften i Mariannelund. Gilla oss på Facebook! HEMMA I EKSJÖ 15

16 AKTUELLT PÅ EKSJÖ MUSEUM Julen på Eksjö museum när julen börjar närma sig öppnar museet upp dörrarna för en rad olika program. Det börjar dagen innan första advent, det vill säga under julskyltningen som pågår i Eksjö lördagen den 30 november. Då har museet extra öppet kl På Museigården kan du handla lokalt hantverk eller något gott inför helgen. Inne på museet kan du julpyssla och titta på bidragen till museets pepparkakshustävling. Lägg din röst på Eksjös vackraste, roligaste och finurligaste pepparkakshus! Publiken röstar fram en vinnare som utses vid dagens slut. Denna helg är också sista helgen för utställningen med Eksjö Fotoklubb. Helgen därpå är det åter dags för Eksjö Julmarknad, landets mest stämningsfulla julmarknad som utspelar sig mitt i den unika trästaden. Staden och museet fylls med hantverkare som visar och försäljer luffarslöjd, trähantverk, smide, vävnader, broderier, ull- och skinnarbeten, halmslöjd, samt mycket mer. Dessutom finns ett stort utbud av julens godsaker som bröd, ost, korv, marsipanfigurer, karameller, goda inläggningar, rökt fisk, enbärsdricka, senap och annat gott. Under julmarknaden möter du också Smålands husarer, positivhalare, gycklare och körer. På Stora torget finns den riktiga tomten som tar emot barnens önskningar. Missa inte denna höjdpunkt på året! Inför Eksjö Julmarknad är också Aschanska gården juldukad för att skapa inspiration och stämning inför årets stora helg. Visningar arrangeras varje halvtimme under julmarknadshelgen. Lördagen den 14 december bjuder vi in till dubbelvernissage. Eksjö Konstförening presenterar en utställning med Persnäsgruppen som består av konstnärerna Charlotte Adde, Anita Tingskull, Eva Sasioglu och Börje Frykenstam, alla bosatta på Öland. Från Öland kommer också Bodil Magnusson som har vernissage den 14 december kl B jul på eksjö museum kl Bodil Magnusson är glaskonstnär och arbetar både med kallglas och gjutglas, ofta i kombination med metall och sten. Hon är född och uppvuxen vid Seby gravfält på södra Öland. Sitt konstnärliga uttryck är präglat av hennes miljö bland stenyxor och stensättningar. Ofta inspireras Bodil av poesi och hon menar att glas är ett poetiskt material i sig hade Bodil senast en utställning på Eksjö museum. Hon finns representerad vid Sveriges Riksdag, flera landsting samt ett antal offentliga byggnader och kyrkor. eksjö julmarknad 7.12 kl , 8.12 kl ölandskonstnärer Vernissage kl bodil magnusson Vernissage kl FOTO: KARL NILSSON Eksjö museum Inventering pågår till Utställning: Eksjö fotoklubb pågår till 1.12 Utställning: Thomas Nordbrandt pågår till Jul på Eksjö museum Vernissage, Eksjö Konstförening: Ölandskonstnärer Utställning: Ölandskonstnärer Eksjö kyrka Lunchmusik i Eksjö kyrka Julkonsert med Vocal Voices Julkonsert med Marinens musikkår 4.12 Julkonsert med Optimistkören och Nova Cantica Nordisk julmusik på orgel Olsbergs Arena Julshow och Eksjö kommuns Idrottsgala metropol Opera Live: Rusalka av Antonín Dvo ák 8.12 Opera Live: Werther av Jules Massenet 15.3 musikcaféserien, Olsbergs Arena Ray Cooper Svanängen på turné Isabella Lundgren & Carl Bagge Trio Quatour Zaïde Övrigt KALENDARIUM NOV 2013 MARS 2014 Barnteater:»Fina fisken«. Eksjö Stadsbibliotek Ridning vid fullmåne och Musik vid helgsmål i Kråkshults kyrka Eksjö filatelistklubb berättar om Eksjös posthistoria Författarbesök: Lars Erik Strand. Eksjö Stadsbibliotek Novemberkåsan Författarhöst: Håkan Nesser. Eksjö bokhandeln Underhållning i Allégården, Kråkshult Adventskonsert, Hässleby-Kråkshults församling Julmusikal i Storegårdskyrkan,»Det blir ingen riktig jul utan Jesus«30.11 Adventsöppet på Bruzaholms Bruksmuseum 1.12 Adventsmys: Mats Lennquist och Bo Bergman. Eksjö bokhandel 2.12 Eksjö Julmarknad Jul på Aschanska gården Eksjö filatelistklubb, Tipstävling samt bytesafton Julmarknad på Engströmsgården Hult Utdrag ur turistbyråns evenemangskalender. För fler tips se Med reservation för eventuella förändringar.

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet

Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet Radonguiden Kortfattad information till dig som bor i villa eller lägenhet RADONGUIDEN Det vore så mycket lättare, om radon var grönt... Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. I den

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Släpp aldrig in radon i huset!

Släpp aldrig in radon i huset! Icopal Gas- och radonmembran Släpp aldrig in radon i huset! Unika lösningar från Icopal vid nybyggnation Radon är problemet Osynlig och luktfri radioaktiv gas Den finns nästan överallt; i marken, luften

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Uppmaning att mäta och åtgärda radon

Uppmaning att mäta och åtgärda radon Uppmaning 2013 2013-11645 Oktober 2013 Skickat till 1500 fastighetsägare i Söderort, Södermalm och Yttre Västerort Uppmaning att mäta och åtgärda radon i Stockholms stad uppmanar er som fastighetsägare

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon

Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon FAQ 2013 2013-11645 Svar på vanliga frågor Bilaga till Uppmaning att mäta radon Varför måste vi kontrollera radon? Här finns ingen markradon och vi har inte blåbetong i huset. Radonhalten i jordluften

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer