Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen"

Transkript

1 Yttrande angående förslaget till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms läns landsting som konstituerande medlemmar. Övriga medlemmar i SEF är: Regionförbunden i Uppsala och Sörmlands län, Västmanlands kommuner och landsting, Mälardalsrådet samt Region Gotland. Sammanfattning Stockholmsregionen välkomnar att EU-kommissionen vidtar åtgärder för att främja skiftet till en fossilfri fordonsflotta. Stockholmsregionen anser att det är av yttersta vikt att utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen sker marknadsmässigt och att infrastruktur, bränslen och fordon utvecklas parallellt. Stockholmsregionen menar att kopplingen till de europeiska klimatmålen är svag och bör vidareutvecklas. Särskilt anmärkningsvärt är förslaget att satsa på en utbyggd gasinfrastruktur då naturgas i stort saknar klimatvinster jämfört med andra fossila bränslen, och biogasproduktionen i dagsläget är tydligt underdimensionerad för den europeiska efterfrågan. Stockholmsregionen tycker att direktivet för alternativa drivmedel, förutom redan inkluderade drivmedel, även bör innefatta höginblandade biodrivmedel som E85, ED95/E100, biogas och B100. Stockholmsregionen bedömer att föreslagen utformning av de publika laddningsstationerna är mycket dyr, tekniskt komplicerad och i viss mån irrelevant. Detta bör därför ses som en möjlighet men inte ett krav, eftersom lönsamheten allvarligt kommer hämmas. Stockholmsregionen tycker att det är positivt att både nationella- och EU-medel anslås för att stödja utbyggnaden, förutsatt att avvägningar görs för att inte snedvrida konkurrensen. Om stöd utgår till infrastruktur för fordonsgas bör dock ett minimikrav vara att alltid tillhandahålla minst 50% biogas. Stockholmsregionen föreslår att pumpar, förutom föreslagen kundinformation, även innehåller miljö- och klimatpåverkan för respektive drivmedel. 1

2 Inledning Stockholmsregionen välkomnar att EU-kommissionen vidtar åtgärder för att genomföra skiftet till en fossilfri fordonsflotta, vilket är ett viktig steg i EU:s strävan att kraftigt reducera sina CO 2 -utsläpp till år Däremot tvivlar Stockholmsregionen på att de föreslagna åtgärderna är det mest lämpade sättet för att minska oljeberoendet i EU, minska transporternas växthusgasutsläpp och göra Europas ekonomi mer resurseffektiv. I detta yttrande sammanfattas Stockholmsregionens åsikter angående EU-kommissionens förslag till direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen bör vara efterfrågestyrd Stockholmsregionen instämmer i att infrastruktur är en nödvändig del i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Stockholmsregionens erfarenhet är dock att även bränsleproduktionen och fordonsflottan måste utvecklas samtidigt som infrastrukturen. Risken med att bygga ut en infrastruktur som saknar marknadsunderlag är annars ett ineffektivt resursutnyttjande och ett publikt motstånd mot alternativa bränslen. Stockholmsregionen har sedan 1998 utvärderat elbilsanvändning genom bl.a. intervjuer med användare. Den helt övervägande slutsatsen är att det inte finns något akut behov av publik laddningsinfrastruktur då 95 procent av laddningarna sker på hemmaparkeringen, vilket även framhålls som en av elbilarnas största fördelar. Det som däremot håller tillbaka elbilsanvändningen är de höga fordonspriserna och bristen på ekonomiska incitament. Stockholm stad har deltagit i EU-projekt med andra europeiska storstadsområden såsom London, Oslo Frankfurt, Madrid, Lissabon och Rotterdam, vars resultat visar på liknande slutsatser. 1 Särskilt tydliga är erfarenheter från Spanien och Portugal, där stora summor satsats på infrastruktur för elbilar utan att efterfrågan på elbilar påverkats nämnvärt. För gas är det tydligt att biogasproduktionen måste hinna utvecklas i takt med infrastrukturen för att det ska finnas en publik acceptans för att använda fordonsgas. Städer som endast tillhandahåller naturgas har ca hälften så stor andel gasbilar som städer med biogas. Stockholmsregionen anser även att det kan ifrågasättas varför det just är i core-hamnar som LNG-infrastruktur ska etableras. Att en hamn har utpekad core-status betyder inte nödvändigtvis att trafiken i den hamnen är av det slag som lämpar sig för LNG-drift, något som innebär en risk att LNG-anläggningar som byggs blir underutnyttjade. LNG-utbyggnad bör således växa fram på marknadsmässiga grunder för att maximera resurseffektiviteten. 1 För att ta del av projektens resultat, vänligen se: 2

3 Fel drivmedel gynnas Stockholmsregionen anser det vara anmärkningsvärt att EU-kommissionen väljer att prioritera uppbyggnad av infrastruktur för naturgas. En gasinfrastruktur kan förvissa användas även för biogas men det är ännu osäkert om biogas kan bli ett heltäckande bränsle eller om det måste begränsas till vissa användningsområden eller geografiska områden. Under alla förhållanden kommer inte denna produktion kunna byggas ut till år 2020 och EUkommissionens förslag att tvinga fram gasinfrastruktur var 15:e mil kommer innebära att en mycket stor del av dessa måste försörjas med naturgas. Naturgas ger inte några större klimatvinster jämfört med andra fossila bränslen, och för tunga fordon i vissa fall t.o.m. större utsläpp än diesel. Trots att EU-kommissionen pekar ut biodrivmedel som ett av de mest lovande alternativen saknas helt förslag om infrastruktur för etanoldrivmedlen E85 och ED95/E100, samt biodiesel B100. För producenter av både fordon och drivmedel sänder detta en tydlig signal och riskerar att marginalisera biodrivmedlens roll som ett klimatsmart alternativ på den europeiska marknaden. Stockholmsregionen anser att om förslaget antas, ska detta omfatta de höginblandade biodrivmedlen E85, ED95/E100, biogas, samt B100. Om stöd alls ska utgå till infrastruktur för fordonsgas, måste detta förenas med ett minimikrav att alltid tillhandahålla minst 50% biogas. Onödigt dyr utformning på laddningsinfrastruktur för elbilar Stockholmsregionen anser att EU-kommissionens krav på utformningen av publika laddningsstationer för elbilar gör dessa både ytterst dyra och i princip omöjliga att göra en förtjänst på. Kraven är dessutom i vissa fall irrelevanta så som exempelvis kravet på s.k. smarta mätare. Dessa antas komma till användning då bilens batteri används som mellanlagring för intermittens el från vind- och solkraft. Problemet är dock att bilbatterier har mycket höga prestandakrav och klarar endast ett begränsat antal laddningar innan det behöver bytas. Att lagra el på detta sätt blir därför så dyrt att detta knappast kommer ske om inte batteritekniken utvecklas avsevärt. Dessutom kräver detta ett mycket komplicerat system för att i varje stund hålla reda på vilka bilar som är inkopplade samt om ägaren tillåter att dess batteri används. Finansiering, fysisk allokering och ansvarsfördelning av väginfrastruktur Ett tvingande förslag om publika laddningsstationer reser också frågan om vem som ska åläggas sätta upp dessa. Stockholmsregionen anser att det vore ytterst olyckligt att ålägga kommunerna detta eftersom dessa sällan har rådighet över marken på de platser som är bäst lämpade för ändamålet. Enligt Stockholmsregionens analyser är dessa platser på 3

4 privatmark vid exempelvis stora köpcentra, infartsparkeringar och parkeringshus. I likhet med flertalet storstadsregioner arbetar Stockholmsregionen med att minska ner antalet gatuparkeringar för att istället göra plats för cykel-, gång- och kollektivtrafik, d.v.s. åtgärder som också syftar till att minska utsläppen från transportsektorn. Det vore därför olyckligt att ålägga kommunerna att upprätta ett stort antal laddningsstationer på gatumark och Stockholmsregionen anser istället att det mest effektiva sättet att få till stånd fler laddningsstationer är en ökad efterfrågan från elbilsägare, samt möjlighet att göra en förtjänst på stationerna och kringtjänster. Detta kräver dock att stationernas utformning inte blir allt för komplicerad och att debitering för att tillhandahålla elektricitet från olika leverantörer tillåts. Finansiering och ansvarsfördelning för hamninfrastruktur En liknande problematik återfinns för konstruktion och drift av LNG-bunkring i hamnar. Idag arbetar många hamnar, i Sverige och utomlands, med att på frivillig basis etablera LNGanläggningar. Stockholmsregionen anser att det vore olyckligt om detta skulle få till följd att det blir hamnarnas juridiska skyldighet att säkerställa denna service, särskilt då liknande regler inte finns för bunkring av andra bränslen. Även i fråga om elanslutning till hamnar anser Stockholmsregionen att det är viktigt att betona det stora behovet av effekt som fartyg har. En färja som ansluts har ett effektbehov på ungefär 2,5 MW medan större kryssningsfartyg kan ha ett effektbehov på upp mot 14 MW, vilket kan jämföras med behovet för en mindre stad. Under högsäsong är det inte ovanligt att flera kryssningsfartyg ligger i hamn samtidigt. Detta ställer väldigt stora krav på kapaciteten i infrastrukturen fram till hamnen, något som hamnen inte själv kan säkerställa. Själva investeringen för att möjliggöra elanslutning av fartyg innebär en stor kostnad för såväl hamnar som rederier och frågan är vilken aktör som bär kostnaden för uppsäkring av systemet. Här krävs en prissättningsmodell som gör det intressant för båda parter att göra nödvändiga investeringar. Stockholmsregionen anser därför att det vore rimligt att dessa investeringar ges samma incitament som för laddningsstationer för elbilar. Stockholmsregionen tycker att det är positivt att EU-kommissionen lyfter fram offentliga anslag till utbyggnaden av infrastruktur för alternativa drivmedel i den nationella politiska ramen. Eftersom denna infrastruktur är kopplad till TEN-T nätverket vore det även positivt om medel vikta för TEN-T finns tillgängliga som komplement till nationella resurser. Det är dock viktigt att dessa medel används på rätt sätt. Eftersom flera hamnar i Europa redan inlett ett arbete med att etablera LNG-anläggningar kan offentliga medel för att direkt stödja den typen av åtgärder innebära att konkurrensen mellan de euroepiska hamnarna snedvrids, något som Stockholmsregionen anser vore en olycklig utveckling. 4

5 Övriga synpunkter Stockholmsregionen vill speciellt understryka vikten av att säkerhetsföreskrifter och tekniska specifikationer bottnar i det arbete som sker internationellt. Detta är särskilt viktigt för LNG då sjöfarten verkar på en global marknad och det därför blir extra viktigt att undvika europeiska särregler. Slutligen anser Stockholmsregionen att EU-kommissionens förslag om att förse alla pumpar med kundinformation om kompatibilitet mellan olika drivmedel och fordon är positivt. Stockholmsregionen saknar dock den viktigaste kundinformationen, nämligen vilken miljöoch klimatpåverkan respektive drivmedel har. Stockholmsregionen föreslår därför att EU:s energimärkning utvecklas för att innefatta även denna information. Stockholm, 13 juni 2013 För Stockholmsregionens Europaförening Sten Nordin Ordförande 5

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden

Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden YTTRANDE 2013-11-29 1(11) Särskilt yttrande av sakkunnig Jessica Alenius, BIL Sweden Inledning Utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser ger en

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik

Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik Internt PM: Sammanfattning av Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik fokus på energigasrelaterade frågor Inledning Detta PM syftar till att sammanfatta Utredningen om Fossilfri Fordonstrafik (FFF-utredningen)

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö

Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö Fossilfrihet på Väg: Sammanställning av remissvaren per aktör A- Ö 2030-sekretariatet Håller med om att ansvariga myndigheters prognoser bör ses över i ljuset av utredningen. Inte minst Trafikverkets kapacitetsutredning

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(8) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson VD Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2013/0012(COD) 9.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 16-139 Förslag till yttrande Niki Tzavela (PE514.770v01-00) Utbyggnad av infrastrukturen

Läs mer

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 maj 2014 Näringsdepartementets diarienummer: N/2014/743/E Naturskyddsföreningens svar på remiss avseende Utredningen om fossilfri

Läs mer

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013

20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 NEPP, North European Power Perspectives 20 påståenden och slutsatser Version, november 2013 slutsats 1 Den europeiska elmarknaden är vid ett vägskäl mer marknad eller mer planering? Elmarknaden kan utvecklas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri

Verksamhetsplan 2015. Omvärld. Industri Verksamhetsplan 2015 Omvärld Globalt ses gasen som en allt viktigare energikälla. Med de stora fyndigheterna i bland annat USA har världsmarknaden för både naturgas och gasol de senaste åren genomgått

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden

Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm E-post: registrator@finance.ministry.se Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Aktiespararna)

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) TRANS 32 AVIATION 12 MAR 12 ENER 21 ENV 74 IND 28 RECH 29 CAB 4 CODEC 193 FÖRSLAG från:

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven

Svebios synpunkter på kommissionens förslag om ändring i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven Svebio arbetar för ett 100 % förnybart energisystem. Våra mer än 300 medlemmar tillverkar, förädlar, marknadsför och använder biobränslen och biodrivmedel från såväl grödor som avfall, restprodukter och

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan?

Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan? Elbilsracet i Europa har startat - är Sverige med på banan? Bakgrunds-PM Elbilsseminarium i Göteborg den 1 november 2010 Av David Ljung Inledning Åren 1899-1900 konkurrerade elbilarna ut bensinbilarna

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar

Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter 2014-02-25 KS 2013/0660 50162 Kommunfullmäktige Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer