UNDERRÄTTELSE Alctbilaga +- I LINKÖPING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih Mål nr Enhet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERRÄTTELSE Alctbilaga +- I LINKÖPING 2013-09-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih Mål nr. 7986-11 Enhet 1"

Transkript

1 , FÖRVALTNINGSRÄTTEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba UNDERRÄTTELSE Alctbilaga +- I LINKÖPING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih Mål nr Enhet 1 Anges vid kontakt med domstolen Energimarknadsinspektionen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu ENEH uliviarknadsinspektionen box 155 Ank Eskilstuna DVOnr Härryda Energi AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Ni får tillfälle att eventuellt yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 41. Om Ni yttrar Er ska yttrandet vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 30 september Ange förvaltningsrättens målnummer som finns längst upp till höger. Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten. Agneta Palmgren Telefon direkt Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 406 Brigadgatan måndag fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 miir,i3srattfn zyxwvutsrqpon Al unköpi NG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrq,9r -og- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb 13' Förvaltningsrätten i Linköping zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Box 406 ADVOKATER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Linköping zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponm Stockholm den 12 september 2013 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Mål nr , Härryda Energi AB./. Energimarknadsinspektionen YTTRANDE 2 Härryda Energi AB (Härryda) har av förvaltningsrätten beretts tillfälle att inkomma med yttrande i anledning av Ei:s yttrande av den 12 juni 2013 (aktbilaga 29). Med anledning härav får Härryda i den företagsspecifika delen anföra följande. Härryda Energis företagsspecifika yrkande i målet avser att Härryda Energis historiska intäkter skall beräknas till ett högre belopp än det Ei kommit fram till i Beslutet. Yrkandet justeras härmed ner med kr enligt följande. 1 Härryda Energi yrkar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba i första hand att Förvaltningsrätten fastställer att vid beräkningen av intäktsramen för åren de historiska intäkterna skall beräknas till tkr ( ) i stället för tkr. 2. Härryda Energi yrkar i andra hand att Förvaltningsrätten fastställer att vid beräkningen av intäktsramen för åren de historiska intäkterna skall beräknas till tkr ( ) i stället för tkr. Al Advokater KB Riddargatan 13A SE Stockholm Sweden Tel Fax advokater.se

3 Al zyxwvutsrqp 2 ADVOKATER Yrkandena ovan är alternativa på så sätt att de fram ställs endast för det fall elnätsföretaget inte vinner bifall till det allmänna yrkandet nr 1 (se under avsnitt 2.2 Yttrande 1). Härryda Energis företagsspecifika yrkande tar sikte på de historiska intäkterna. Ei har i Beslut et angivit Härryda Energis hist oriska int äkt er ( åren ) t ill 264 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcb 821 tkr. Detta belopp är för lågt. Det företagsspecifika yrkandet grundar sig på två separata delar. Den ena delen avser den massiva expansion (nya kunder) som ägt rum inom Härryda Energis koncessionsområde i tiden efter år 2009, vilken innebär att de historiska intäkterna för inte längre är representativa för den verksamhet som Härryda Energi idag bedriver. De historiska intäkterna ska därför, för att i vart fall ge ett korrektare resultat, ökas i enlighet med Härryda Energis prognos för tillsynsperioden ( tkr). Denna del av yrkandet har Ej bestritt m ed en allmänt hållen, svepande, m otivering som grund. Härryda Energi står i denna del fast vid sitt yrkande och hänvisar till den utförliga redogörelsen av omständigheter till grund för yrkandet som läm nats i "Kom pletteringen" och i "Yttrande 1". Den andra delen av yrkandet avser justering i höjande riktning (2 460 tkr) av de historiska intäkterna till följd av att en viss anslutningsintäkt skall flyttas från år 2012 till år 2008 (m ärk att Härryda Energi tidigare angett år 2009). Bakgrunden är följande. År 2008 anslöt Härryda Energi genom dubbla 20 kv ledningar ett stort tryckeri i Bårhults industriområde. Byggnationen av anslutningen påbörjades år 2008 och avslutades 2009 då anläggningen också togs i drift. För anslutningen skulle kunden betala kr. Härryda Energi lät kunden betala anslutningskostnaden i två lika st ora rat er, se avt al m ellan V- TAB och Härryda Energi, bilaga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqpo 1. Den första raten om

4 Al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ADVOKATER kr erlades år 2008 och resterande del, kr, erlades år 2012, se fakt uror och bet alningsverifikat ioner, bilagorna zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 2-5. Betalningarna bokfördes som intäkter i Härryda Energis bokföring vid den tidpunkt betalningarna gjordes, dvs kr bokfördes år 2008 och ytterligare kr bokfördes år 2012, se revisorsintyg, bilaga 6. Att låta kunden endast betala halva anslutningsavgiften i sam band m ed anslutningen och resterande del först fyra år senare utgjorde ett avsteg från Härryda Energis normala rutiner. Det utgjorde också ett avsteg från Härryda Energis normala rutiner att inte bokföra hela anslutningsavgiften i samband med anslutningen. Härryda Energi periodiserar inte sina anslutningsintäkter och normalt skulle således hela anslutningsintäkten om kr ha bokförts år 2008 eller i vart fall senast år 2009 då anslutningen togs i drift. Detta förhållande drabbar nu Härryda Energi negativt vid bestäm m andet av intäktsramen. Härryda Energi har inte kunnat förutse att förhandsregleringen skulle komma att innebära att nätbolagets intäkter under åren har en så avgörande påverkan på intäktsramens storlek. För det fall Härryda Energi vetat om detta skulle Härryda Energi givetvis bokfört hela intäkten år 2008 eller senast En korrigering i detta hänseende skall därför tillåtas på så sätt att de historiska intäkterna ökas m ed den del av anslutningsintäkten som bokförts först år tkr. Härryda Energi vidhåller således yrkandet i denna del, med den mindre beloppsmässiga justering som fram gått ovan. Som ovan zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Torgny Wetterberg Kristo g Josefin Mallmin

5 PIARRYDA CNERGI zyxwvutsrqponmlk AVTAL ANG ANSLUTNINGSAVGIFT EL FÖR TRYCKERI (STAMPEN) BÅRHULTS INDUSTRIOMRÅDE, LANDVETTER 1. Bakgrund V-TAB har för avslit att bygga ett nytt tryckeri i Bårhults industriområde. Innehållet i detta avtal har utformats baserat på V-T-AR löt Lågan angående anslutning, offert från HEAB (Härryda Energi AB) och samt efterföljande korrespondens. V-TAB avser att bygga tryckeriet i två etapper. Efter den andra etappen är utförd är effektbehovet 6000 kw. I etapp 1 är effektbehovet hälften, dvs 3000 kw. 2. Teknisk anslutning HEAB utför anslutning av det nya tryckeriet med ledningsreserv genom 2 st 20 kv kabelförbindelser. 3. Bestållarens åtagande Beställ= utför och bekostar erforderliga schaktarbeten för kablar inom egen fastijnet samt förläggning av tornrör Beställaren tillhandahåller fack för mätning av energi och effekt vilket utformas i samråd med rnätavdelningen inom HEAR. - Beställaren tillhandahåller 2 st 20 kv fack för inkommande kablar, inkl 2 st lastfi-ånskiljare, för kablar från FLEAB Kabel inom tomt uppgår till max 25 m. Kabel utöver denna längd bekostas av beställaren - I syfte att få säkra, enhetliga och rationella anläggningar, både för kund och nätägare, skall "Installationsbestämmelser för inomhus högspänningsanlägglingar" tillämpas. Vid anslutning av hörspänningsanläggningar gäller även allmänna avtalsvillkor, NÄT 2004 H, vilka bifogas. 4. TidpIan Anslutningen ska om möjligt vara fardigställd och idrifttagen senast zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Avtei-2_,StampunTrydtertillixtnadoc Besöksadress Teiefon Org.nr. Bankgiro Kabelvägen, IvI61r_lycke Postadress Telefax Internet Moms nr. Postgiro MÖLNLYCKE E

6 NARRYDA ENERGI Sid 2 av 2 5. övriga förutsättningar En förutsättning för tidplanen enligt ovan är att erforderliga marktillstånd samt övriga tillstånd kan erhållas (11E-AB har så långt som möjligt redan haft kontakter med markägare och erhållit positiva indikationer.) 6_ Ekonomisk ersättning Pris för anslutning Anslutningsavgift för matning inklusive ledningsreserv 20 kv, pris kr (fyra millioner niohundratjugo tusen kronor), exkl moms. Betalnlan Med anledning av de diskussioner som förts mellan parterna har en betalplan utarbetats enligt: 1.50% av priset (0,5 x kr = kr) betalas senast sju dagar efter detta avtals undertecknande. 2. Resterande 50% av priset (0,5 x la- = kr) betalas vid beställning av etapp 2, dvs utökning från 3000 kw till ca 6000 kw. Betalning ska dock göras senast , om så ej har skett löser Härryda Energi AB in utställd bankgaranti. Villkor. ränta V-TAB förbinder sig att till HEAB betala ränta på betalningen enligt pkt 2 ovan. Räntan räknas från dagen för idrifttagning av etapp 1 tills dess betalning skett senast Räntan sätts till aktuell referensränta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ± 1,5 %. Räntan betalas kvartalsvis, 4ggiår. HEAB fakturerar V-TAB aktuell referensränta ±1,5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Ya fyra gånger per år kvartalsvis. (Referensräntan bestäms av svenska Riksbanken och justeras två gånger per år 1/1 respektive 1/7. Vid datum för detta avtal är referensräntan 4,5%). Villkor. säkerhet V-TAB förbinder sig att ställa ut en bankgaranti på samma belopp som betalning enligt pkt 2 ovan, dvs kr. Återbetalning Vid eventuell utbyggnad i området inom 5 år, räknat från Er inkoppling och som kräver anslutning på befintligt 20 kv-nät, gäller att återbetalning av del av Er anslutningsavgift kan komma att ske till Er. Återbetalning sker enligt Svensk Energis riktlinjer. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwv Avtol-2_Slampontryckorii8d1htätdoc

7 HÄRRYDA ENERGI Sid 3 av 2 7. Tvist Tvist på gund av kontraktet skall avgöras genom skiljeförfarande i Göteborg. Avtalet gäller under förutsättning att styrelsen för HEAB godkänner ovanstående punkter. Mölnlycke Härryda. Energi AB -TAB Gunnar Häeraström Ordförande Peder Schumacher, VD Bernt Hansson VD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba AVI 114.2_Slam oontrickonensing.5oe

8 1-71 -tik- zyxwvutsrqponml Faktura - kopia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvu d Kundnummer Fakturanummer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 1-IARRYDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ENERGI Fakturadatum Förfallodatum Dröjsmålsränta Leveransadress t , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx 12,50% per år ' V-TAB Exportgatan Hisings Backa Er referens V-TAB Peder Schumacher Vår referens Rolf Jigfelt Fakturakommentar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Benämning zyxwv Summa Anslutningsavgift av el 20 kv till Tryckeri i Bårhults Industriområde, Landvetter. Enligt avtal från , 50% av anslutningsavgiften (0,5x kr blir kr) ,00 Totalt ,00 Moms ,00 öresavr. 0,00 Totalt att betala ,00 Underlag moms 25% ,00 Moms 25% ,00 Adress zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Telefon Plusgiro Bankgiro F-Skattenr Mölnlycke SE Sverige E-postadress Mom sreg.nr 5E

9 7/KtrKif 3 zyxwv Betarn urnal kund för 0001 Härryda Energi AB Datum Sida 1 Kundnamn Kund zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Fakturanum m er Betaldatum zyx Belopp Valuta Vernr Verdatum Vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcb -TAB ,00 SEK zyxwvutsrqponmlkjihgf Totalt ,00 SEK

10 Datum zyxwvuts Avsändare VÄSTSVENSKT TIDNINGSTRYCK Bgnr/Avinr Belopp ,00 Bet.referens , \

11 9- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Faktura - kopia Kundnummer Fakturanummer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazy NARRYDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba E -ådi Fakturadatum Förfallodatum Dröjsmålsränta Leveransadress zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ,00% per man V-TAB Landvetter AB c/o Samedio Affärsservice Ekonomiavdelningen Göteborg Er referens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Peder Schumacher Vår referens Fakturakommentar Benämning - Enligt avtal daterat , angående anslutningsavgift el för tryckeri i Bårhults industriområde Landvetter 6, är räntan referensränta 2% + 1,5% =3,5% Räntan beräknas för första kvartalet, samt från 1/ , tillsammans 136 dagar. Enligt vårt brev daterat , skall resterande anslutningsavgift på :- betalas senast zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Summa Ränta Anslutningsavgift , ,00 Totalt ,00 Moms ,00 oresavr Totalt att betala ,00 Underlag moms 25% ,00 Moms 25% ,00 Adress zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Telefon Plusgiro Bankgiro F-Skattenr Mölnlycke SE Sverige E-postadress Mom sreg nr 5E

12 1/76? zyxwvutsrqponm Betainingsjournal kund för Härryda Energi AB Datum Sida 1 Kund Fakturanummer Kundnamn Betaldatum Belopp Valuta Vernr Verdatum zyxwvutsr V-TAB Landvetter AB zyxwvutsrqponmlkjihg ,00 SEK ,00 SEK Datum Avsändare V-TAB Landvetter AB Bgnr/ Avinr Belopp ,00 Bet.referens , Ändrat fed enl. Maria Pettersson J https ://insupg.bankgirot.se/e1in_insupg_print.asp?rneddkodanrop=3 Gezvaluta-SEK&._

13 Betalningsjournal kund för 0001 Härryda Energi AB Datum zyx Sida 2 Projekt Resultatenhet Betaldatum Konto Belopp Valuta zyxwvut Sam m andrag Verifikationsnum m er: SEK ,00 SEK

14 kki( 1? zyxwvuts pw c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyx HÄRRYD.A ENERGI AB I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj zyxwvutsrqponmlkjihg Intyg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 1 egenskap av vald revisor i Härryda Energi AB (HEAB) intygas att HEAB anslutit VTAB tryckeri till HEAB:s elnät och för denna anlutning debiterat 4290 kkr. Halva beloppet (2460 kkr ex moms) har bokförts 2008 och resterande del har bokförts Vidare intygas riktigheten i de dokument som Härryda Energi anför i ärendet, nämligen: - Anslutningsavgift för anslutning av VTAB tryckeri Bilaga 1 Avtal mellan V-TAB och Härryda Energi - Bilaga 2 Faktura och verifikation på betalning Bilaga 3 Faktura och verifikation på betalning 2012 Göteborg den 1 juli 2013,67itgez.k,/?" Peter Sjöbérg Auktoriserad rev or

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 Venfall Eldistribution AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-03-22 Mål nr. 7963-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-03-22 Mål nr. 7963-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-03-22 Mål nr. 7963-11 Enhet 1 Anges vid kontakt med domstolen Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENIERGIMAKKNADSMSPEKTIONEN

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Anges vid kontakt med domstolen ENERGIM ARKNADSINSPEKTIONEN

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Ombud: Tommy Nordman Grant Thornton Sweden AB Box 7623 103 94 Stockholm

Läs mer

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen

Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen med YTTRANDE 1 (20) Datum Kategori 1 övergångsperioden Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 7944-11, Enhet 1 Borås Elnät AB (REL 00019)./. Energimarknadsinspektionen angående

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8032-11 Enhet 1 1 KLAGANDE E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599 205 09 Malmö Ombud Advokat Mikael Wärnsby Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson Advokat Madeleine

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 101-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram

Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram Handbok - version 4.1 2015-02-20 Handbok för inrapportering av uppgifter vid ansökan om intäktsram Information från Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Författare:

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A

Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A Riktlinjer för anslutning av produktionskällor > 63 A Omfattning Dessa riktlinjer har tagits fram för att klargöra E.ON Elnäts hantering av anslutning av produktionskällor med säkring > 63 A till elnätet.

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 Sammanfattning Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en tidigare arbetstagare hos bolaget skulle åläggas förbud att bedriva

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå

Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Advokatbyrå S e d a n 1 9 4 9 Välkommen till AB Zacharias Advokatbyrå Org. Nr. Mottagningskontor (enligt ök) 556469-2993 Östermalmstorg 1 114 42 Stockholm Sverige Välkommen _2015-05-07 Huvudkontor (post)

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2606-09 PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB

Läs mer

DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm

DOM. 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 DOM 2012-04- 2 7 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr 2400-2404-11 KLAGANDE Michelin Nordic AB, 556025-5266 Box 47175 100 74 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1179-2013 Vattenfall Kundservice AB Box 1006 901 20 Umeå Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut Vattenfall

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen

Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Er beteckning Mål nr 8124-14 1 (10) Förvaltningsrätten i Linköping Enhet 1 Box 406 581 04 Linköping Mål nr 8124-14; Göteborg Energi Gasnät AB./. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionens inställning

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer