Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen"

Transkript

1 Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen SOLNA STAD Stadsarkitektkontoret

2 2

3 Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen Solna stad Oktober 06 3

4 Titel: Byggnader i Nationalstadsparken - Solnadelen. Utgivare: Solna stad oktober 06. Projektledare: Text och layout: Fotografier: Kartor: Omslagsbild: Per Linder, stadsarkitektkontoret. Lars Lagerås, stadsarkitektkontoret. Om ej annat anges: Christer Joelsson, stadsarkitektkontoret. Svartvita fotografier är från kultur- o fritidsnämndens bildarkiv. Stadsingenjörskontorets kartor bearbetade av Annelie Mellin, stadsarkitektkontoret. Mellersta koppartältet i Hagaparken. Solna stad 06. 4

5 Förord Sveriges första och hittills enda nationalstadspark inrättades 95 och har 1/3 av sin yta i Solna och 2/3 i Stockholm. Inför utställning av fördjupad översiktsplan för Solnas del av Nationalstadsparken har denna förteckning över byggnader i parkens Solnadel tillkommit. Här beskrivs byggnader som bedömts vara kulturhistoriskt eller arkitektoniskt intressanta eller på annat sätt viktiga. Det gäller byggnader som i Solnas kulturminnesvårdsprogram anges kräva antikvariskt hänsynstagande, som har skyddsbeteckning på detaljplan, som är byggnadsminnesförklarade eller som i Solnas översiktsplan 06 har klassats som särskilt skyddsvärda. Några tillägg har också gjorts. Området har delats upp i fem delområden, från söder till norr: södra Haga, norra Haga, södra Ulriksdal, norra Ulriksdal och Bergshamra. Beskrivningen av varje delområde inleds med en karta. På denna är de beskrivna byggnaderna markerade med röd färg och siffra. Byggnader som kan anses höra till samma bebyggelsegrupp avseende t ex tillkomsttid, byggherre eller funktion har sammanförts, med en kort övergripande historik för gruppen som inledning. Bebyggelsegrupper och byggnader är placerade i kronologisk ordning. Beskrivningen av varje byggnad innehåller nummer på karta, populärnamn, byggnadsår, uppgifter om i vilket sammanhang byggnaden kommit till, arkitekt (om uppgift funnits), viktigare förändringar, konstruktion, nutida funktion, gatuadress och fastighetsbeteckning. Sist i arbetet finns korta biografier över några av de mer kända arkitekter som ritat byggnader i området, ordförklaringar samt en redogörelse för de källor som använts. Förteckningen är sammanställd av arkitekt Lars Lagerås. Värdefulla uppgifter avseende Hagaparken och Ulriksdals slottsområde har lämnats av slottsarkitekterna Erik Langlet och Peter von Knorring. Solna oktober 06 Per Linder Biträdande stadsarkitekt 5

6 6

7 Innehåll Sida Södra Haga. 8 Norra Haga. Södra Ulriksdal.. Norra Ulriksdal.. 44 Bergshamra 46 Arkitekter.. 60 Ordförklaringar. 64 Källförteckning

8

9 Södra Haga 1. Stallmästaregården Stallmästaregården har anor från 40-talet och är stockholmstraktens äldsta utvärdshus. År skänkte Carl Carlsson Gyllenhielm på Karlberg en bit mark till sin stallmästare Ebbe Håkansson och gav denne rätt att bygga ett hus. Stallmästaren hyrde ut en del av sitt nya hem som festvåning. Efter hans död 52 inrättades en mer traditionell krog, med ett strategiskt läge vid Norrtull. En glansperiod inträdde under Lucas Boogers tid Denne lät nybygga gården omkring 40, varvid den fick ett utseende som i stort har bevarats tills våra dagar trots många om- och tillbyggnader. En ny trädgård anlades 33. I början av 00-talet renoverades värdshuset av källarmästare Martin Persson. År 00 lät nuvarande ägaren Alessandro Catenacci uppföra en tvåvånings hotelldel. Stallmästaregården blev enskilt byggnadsminne 85. Fastigheten är Q-märkt och alla byggnader q-märkta på 98 års detaljplan. Fastighetsbeteckning Haga 2:7. Västra värdshuslängan ( Värdshuset ). Detta är den äldsta värdshusbyggnaden, uppförd ca 40. Före år tillbyggdes den i två våningar varvid den fick ett nytt kök med mera. En envånings matsal, Hagapaviljongen, uppfördes mot Brunnsviken på -talet, med Carl Åkerblad som arkitekt. Interiören bibehåller gamla byggnadsdelar. Den innehåller också väggmålningar av kända konstnärer från tidigt 00-tal. Målningarna finns i bottenvåningens Götiska rummet och den övre våningens smårum. Västra värdshuslängan är en två våningar hög timrad och panelklädd byggnad med sadeltak. En hotellflygel med 50 rum byggdes i väster vid sekelskiftet. Den är byggd i vinkel i två våningar, så Östra värdshuslängan ( Tingshuset ). Längan blev troligen färdig 44. Den var då en våning hög. Övervåningen är från 04. Under krögaren Hambergs tid, från, tillbyggdes en festsal. Byggnaden fungerade som Danderyds skeppslags tingshus från 84 fram till 05. Den har därefter utvidgats, främst efter ritningar av Carl Åkerblad och Arthur Clarin. Bottenvåningen med festvåningslokaler innehåller väggmålningar av att en nästan helt sluten gård bildas bakom den gamla värdshuslängan. Arkitekter för flygeln var Rits Arkitekter AB. Västra värdshuslängan från sydost. kända konstnärer. Festsalen användes för Solnas fullmäktigesammanträden Övervåningen inrymmer nu kontor. Längan är en två våningar hög timrad och panelklädd byggnad med sadeltak. Den har tillbyggnader i en våning. Lusthuset. Det lilla lusthuset är från 00-talet, men flyttades hit på 40-talet. Det är placerat strax nordost om de gamla värdshuslängorna, med utsikt över Brunnsviken. Lusthuset är en åttakantig panelad träbyggnad med fönster av karolinsk typ och karnissvängt koppartak. Den innehåller vägg- och takmålningar från 00-talets slut, i ursprungligt skick. 9

10 Fyrkanten. Huset härrör från 00-talet. Det har tidigare använts som bostad. Efter en brand 36 restaurerades det och flyttades då några meter. Det fungerar nu som förrådsbyggnad och verkstadsbod. Fyrkanten är en envånings panelad timmerbyggnad med pyramidtak. Fiskarstugan. Stugan byggdes senast 54, men kan vara från 00-talet. Den är en våning hög, timrad byggnad med läktpanel och sadeltak. Hagaparken Gustav III var initiativtagare till lustparken, som utgör ett unikt historiskt exempel på en engelsk park, i Sverige ofta kallad gustaviansk park. Denna typ av park uppstod som en reaktion mot barockens mer strikta och symmetriska anläggningar. I tiden låg en vurm för den vilda, fria naturen, och för det enkla naturnära lantlivet. År 71 hade kungen köpt prästgårdstorpet Hagen och det angränsande Finntorpet. Här kunde han dra sig undan den strikta hovetiketten. När trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper år 80 återvände från en längre studieresa till bland annat England fick han i uppdrag att utforma en engelsk park på Haga, med de stämningsskapande inslag som hörde till en sådan. Parken skulle naturligt ansluta till terrängen, och slingrande stigar med lämpliga viloställen skulle anläggas. Vid utsiktsplatser skulle fantasigivande och tankeväckande byggnader uppföras. Vid denna tid var det speciellt antiken och den kinesiska kulturen man inspirerades av. Arbetena med parken satte igång år 81. När kungen återvände från sin italienska resa 84 hade han delvis nya planer för Haga. Det skulle bli mer representativt och storslaget genom att vara uppbyggt kring ett magnifikt slott på samma sätt som Versailles. För att detta skulle bli möjligt köpte han granngården Brahelund norr om Haga 85. Därigenom kunde han utvidga Hagaparken till mer än dubbla storleken. Kungen engagerade nu landets främsta arkitekter. 86 lades grunden till det stora slottet, tänkt som ett magnifikt klassiskt tempel. Placeringen valdes så att en storslagen siktlinje skulle erhållas från Stockholms slott i nuvarande Sveavägens förlängning. Åren anlades så den centrala Pelousen, en stor gräsmatta som sluttar ned mot Brunnsviken. Den blev, med en arkipelag av små konstgjorda holmar nedanför, parkens huvudmotiv. Ett stort antal träd och buskar nyplanterades också. Gustav III:s död i mars 92 ledde till att arbetet med det stora slottet avbröts och att även andra byggnadsföretag inställdes. Grundmurarna till slottet finns kvar än idag. Hagaparken präglas ännu av det sena 00-talets smak, även om en del tillskott av byggnader har skett under 00-talet och också andra förändringar har gjorts. År 63 byggdes Ålkistekanalen, vilket ledde till att Brunnsvikens vattennivå sänktes med 1, m och att de grunda kanalerna öster och söder om Haga slott samt på nuvarande Tingshusslätten försvann. År 74 fastställde riksmarskalkämbetet allmänna föreskrifter för utarrendering av tomtmark i Haga. Villabebyggelsen i parkens östra del tillkom nu. Under 00-talets lopp fick Haga ökad betydelse som promenadpark för Stockholms invånare. Hagaparken är idag en av landets bäst bevarade historiska parkanläggningar, och den anses vara en av världens främsta företrädare för den engelska landskapsstilen. År 35 blev parken statligt byggnadsminne. Förslag till skyddsföreskrifter har upprättats 04, liksom förslag att skyddsgränsen ska flyttas ut till ägogränsen utmed E4, från Finnstugan upp t o m Hagakullen. Hagaparken med Haga slott förvaltas av Statens fastighetsverk, som ansvarar för drift och underhåll av byggnader och anläggningar. Ståthållarämbetet företräder kungens dispositionsrätt på Haga och ansvarar för skötseln av Hagaparken, vilket på uppdrag förvaltas av Kungliga Djurgårdens Förvaltning. Fastighetsbeteckning Haga 2:1.

11 Byggnader i Hagaparken (Haga 2:1), i kronologisk ordning. 2. Gamla Haga. Huvudbyggnaden. Haga, även kallat Hagen eller Prästhagen, var ursprungligen ett torp under Solna prästgård. Haga gård hyrdes som sommarställe 67 av dåvarande kronprins Gustav. Den låg då nere vid Brunnsviken, vid nuvarande Vasaslätten. År 71 köpte Gustav III Haga. Det hade några år tidigare försetts med en liten herrgårdsbyggnad med flyglar. Huvudbyggnaden och flyglarna flyttades upp till sin nuvarande plats Kungen bodde på Haga i perioder fram till att Gustav III:s paviljong blev inflyttningsklar 89. Byggnaden hyrs idag som privatbostad. Den är i en våning och inredd vindsvåning, timrad och panelad samt har brutet och valmat tak. Adress Gamla Haga 1. Lilla byggnaden. Den gamla ekonomibyggnaden eller köksflygeln återuppfördes ca 86, alltså i samband med uppflyttningen av Gamla Haga från Vasaslätten. Idag hyrs byggnaden som privatbostad. Huset är en envånings panelklädd timmerbyggnad med inredd vindsvåning, brutet tak och en inklädd veranda. Adress Gamla Haga Sofieberg. Sofieberg blev 00-talets namn på den arrendetomt där Haga gårds andra flygel kom att stå. Vid uppflyttningen från Vasaslätten placerades den med avsikt skymd bakom köksflygeln. Huset var länge ett sommarnöje. Det fick sitt nuvarande utseendet efter omfattande till- och ombyggnader under -40-talen. Huset kallas Villa Pousette efter den familj som bor där nu. Byggnaden är en våning hög och har en inredd vindsvåning,, är klädd med stående läktpanel och har ett brutet och valmat tak. Adress Sofieberg 1.

12 4. Turkiska paviljongen. Lusthuset byggdes 86-88, och kallades ursprungligen en turkisk chiosk. Det innehåller tre rektangulära förrum och en sexkantig salong. Byggnaden har putsade fasader med målade plåtdraperier. Taket är konkavt och krönt med en förgylld halvmåne. Arkitekt var Fredrik Magnus Piper. Den gustavianska epokens store inredningsarkitekt, Louis Masreliez, svarade för dekoren i pompejisk stil och för möbleringen. Gustav III höll ibland konselj i denna paviljong. Byggnaden restaurerades. 5. Kinesiska pagoden. Lusthuset byggdes 87 och kallades först ett chinesist tempel. Det är en öppen byggnad. Åtta smala träkolonner bär upp ett böl-jande tälttak prytt med drakhuvuden. Dessa var ursprungligen försedda med klockor som klämtade i vinden. I byggnadens mitt stod i början ett stort åttakantigt bord och runt byggnaden har funnits fyra piedestaler med kinesfigurer. Arkitekt var Louis Jean Desprez. Templet har renoverats 74 och Finnstugorna. Stora Finnstugan. Stugan nämns första gången 56 och kallas då även Haga krog. Den ingick i Gamla Haga, och följde med i Gustav III:s köp 71. Finnstugan var då, enligt en karta, en högreståndsgård flankerad av två flyglar. Efter Gustav III:s död var byggnaden huvudsakligen tjänstebostad för arbetsfolket på Haga. Vid slutet av 00-talet delades den upp i fem lägenheter. Det var då fasaden fick sin nuvarande panel med lövsågerier. De från början öppna verandorna är också från 00-talet. Byggnaden är exteriört mycket välbevarad från denna tid. Den rymmer numera privatbostäder i två lägenheter per våningsplan. Stora Finnstugan är en tvåvånings timmerbyggnad med bred liggande och stående fasspontpanel, glasverandor på båda långsidorna och brutet tak.

13 Lilla Finnstugan. Lilla Finnstugan är den enda av Stora Finnstugans båda flyglar som finns kvar. På -talet ombyggdes den till sitt nuvarande originella utseende, med empiredrag. I byggnaden fanns från -talet ett café, som upphörde 51. Stugan byggdes om 54, varvid bostadsdelen utrymdes och värmecentral installerades, liksom badrum, bastu och tvättstuga både för hyresgästerna i Stora Finnstugan och dem på Gamla Haga. Byggnadens exteriör är mycket välbevarad. Lilla Finnstugan är en lång envånings timmerlänga klädd med slät panel. Fönster har halvcirkelformad överdel och taket är ett pulpettak. 7. Gustav III:s paviljong. Byggnaden, som även kallats Konungens paviljong, uppfördes Inredningen fullbordades 92. Arkitekt var Olof Tempelman. Det lilla lustslottet uppfördes som tillfällig bostad för kungen i väntan på att det stora slottet skulle bli klart. Gården Brahelunds tio år äldre bostadsflygel användes i starkt förändrad form som kärna i byggnadens mittparti. Till denna är två lägre flyglar fogade. Byggnaden är en intim paviljong med bekväma bostadsutrymmen, men med inslag som associerar till ett tempel. Louis Masreliez svarade för inredningen, och byggnaden med dess rika dekor blev hans märkligaste skapelse. Speciellt intressanta är Stora salongen, med bilder ur antikens gudavärld, och Spegelsalen, som har fönster utefter ena långsidan och stora speglar mitt emot. Kungen hann bo i paviljongen bara en kort period innan han mördades på maskeradbalen 92. Byggnaden fick delvis nytt utseende på 40- talet, under Oskar I:s tid, samt på Karl XV:s tid då två låga mellanvåningar gjordes om till en. 8. Koppartälten. De tre koppartälten uppfördes som gardeslogement och stallar för Gustav III:s högvakt. Det mellersta var byggt av timmer och brädor medan sidotälten är av korsvirke med ilagt tegel. Framsidans fasader ut mot den stora gräsytan ned mot sjön ger intryck av tält genom det sätt på vilket de klätts med kopparplåt som dekormålats. De romerska härlägren utgjorde en förebild. Arkitekt var Louis Jean Desprez. Åren -56 var fyrtio akershusiske hästjägare, föregångare till Norska gardet, förlagda hit. Det mellersta tältet förstördes helt av brand 53. Tältfronten återuppfördes under ledning av Ragnar Hjorth. Åren byggdes även längorna bakom upp, efter ritningar av Torbjörn Olsson. Den förut öppna stallgården utformades nu som ett tältrum med tak ( Silvertältet ). Sedan 83 inryms Haga parkmuseum i byggnaden. Invid Silvertältet finns även ett café. Det västra koppartältet är idag bostadshus. Det östra tältet innehåller numer en restaurang. Interiören återställdes vid en restaurering under ledning av Ragnar Hjorth. Paviljongen, som i sin sengustavianska klassiska stil har kommit att betecknas som den gustavianska tidens mest utsökta byggnadsverk, har varit en förebild för många senare herrgårdar. Den är öppen för museivisningar. Mellersta koppartältet.

14 9. Övre Haga. Orangeriet. Huvudbyggnaden på Övre Haga byggdes ursprungligen som ett värdshus med flyglar och uthuslängor. Den uppfördes Arkitekt var Louis Jean Desprez. Gustav IV Adolf använde huset till orangeri. Byggnaden restaurerades på 50- talet. Den används sedan 60-talet av konstnärer och rymmer fyra ateljéer. Orangeriet är en tvåvånings stenbyggnad med förhöjt framskjutet mittparti. Västra flygeln. Huset nyuppfördes som en flygel till värdshuset och inrymde bostäder. Arkitekt var Louis Jean Desprez. Byggnaden är av timmer med putsad fasad. Den hyrs ännu idag som privatbostad. Östra flygeln. Huset flyttades hit upp från Brahelunds gård där det var ekonomiflygel till Stenhuset (som förvandlades till Kungens paviljong). Huset blev värdshusets östra flygel vid återuppbyggnaden Arkitekt var Louis Jean Desprez. Byggnaden är av timmer med putsad fasad. Den hyrs idag som privatbostad. Östra uthuslängan. Längan uppfördes som en av två uthuslängor, med fähus, stall och brygghus. Arkitekt var Desprez medarbetare Carl Christoffer Gjörwell. Båda längorna uppfördes i timmer med fasad av lockpanel. Den andra längan brann ned till grunden 56. Byggnaden, som har runda fönster i övervåningen, har efter fasadreparationer förlorat en del av de blindfönster och blindportar som fanns från början. Den innehåller numera personalutrymmen.. Ekotemplet. Lusthuset byggdes 90. Det uppfördes som sommarmatsal för Gustav III och har tidigare kallats Gröna salongen. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell, då ung medarbetare till L J Desprez. Lusthuset renoverades 46 under ledning av Axel Nyström d ä, varvid målningsdekoren ändrades. Det rustades upp Ekotemplet har en oval grundplan, från vilken tolv par pelare bär upp ett lågt kupoltak av koppar.

15 . Haga slott. Gustav IV Adolf lät uppföra slottet som ståndsmässig bostad åt de tre minderåriga barnen: kronprinsen, storfursten av Finland och prinsessan. Det kom att kallas Drottningens paviljong sedan Hedvig Charlotta, Karl XIII:s drottning, sommarbodde här. Slottet byggdes i italiensk villastil. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell. År 32 restaurerades slottet som bostad åt arvprinsparet Gustav Adolf och Sibylla under ledning av Ragnar Hjorth. Slottet var kunglig bostad fram till 47. Här växte vår nuvarande kung, Carl XVI Gustav, upp tillsammans med sina fyra systrar - Hagasessorna. År 66 avstod Gustav VI Adolf den kungliga dispositionsrätten av Haga slott till staten, att användas som gästbostad åt besökande stats- och regeringschefer. Gustav III lät uppföra den ursprungliga ekonomibyggnaden. Den låg delvis i nuvarande längas läge, norr om Gustav III:s paviljong. Längan restaurerades 46, på uppdrag av Oskar I. Arbetet leddes av G T Chiewitz, som återskapade L J Desprez rundbågearkad i nygötisk stil. 32 var byggnaden så svårt skadad av sättningar i grunden att den revs för att ge plats åt en ny ekonomibyggnad. När slottet 44 fick sin nya loggia in mot parken, byggdes även ekonomibyggnaden ut till nuvarande skick.. Villa Japan. Villan uppfördes på arrenderad tomt omkring 60 och är en tidstypisk och välbevarad snickarglädjevilla. Den användes som sommarbostad av förmögna stockholmare och är idag privat året runtbostad. Byggnaden är av trä, och har en mycket rikt artikulerad panelbeklädnad, en ståtlig glasveranda mot sjön och sadeltak. Villa Japan t v och Villa Kina t h.. Villa Kina. Villan byggdes ca 60, på arrendetomt, och är en tidstypisk och välbevarad snickarglädjevilla. Den användes som sommarbostad av förmögna stockholmare och fungerar idag som privat året runt-bostad. Huset byggdes vid sekelskiftet 00 till med bland annat en öppen veranda. Det är av trä, och har en mycket rikt utformad panelklädsel, sadeltak och en veranda mot Brunnsviken.

16 . Walhalla. Villan visades på världsutställningen i London 73, som ett monteringsfärdigt hus. Tillverkare var Ekmans trävarufirma i Sundbyberg. Den uppfördes därefter på arrendetomt som sommarbostad åt Carl Johan Wall, och var då en rikt dekorerad schweizervilla. Villan byggdes om och till hårdhänt på 30-talet, varvid den bland annat reveterades. Den har efter en ombyggnad ca 02 fått träfasaden återskapad. Villan används idag som året runt-bostad Trädgårdsvillan Walhalla. Huset har varit trädgårdsmästarbostad och är uppförd på Walhallas arrendetomt samtidigt med, eller något senare än, stora villan, i något enklare snickeristil. Det används idag som bostadshus. Byggnaden är en våning hög, klädd med liggande spontad panel och har sadeltak.. Villa Ädelsten. Villan byggdes på en arrendetomt. Den är i herrgårdsstil, en våning hög med inredd vindsvåning och slätputsad. Taket är brutet, och valmat mot gavelspetsarna. Byggherre var Anders Wall, kamrer i Walls sågeri- och trävaru AB. Villan är idag privatbostad.. Vasaslättens servering. Husets äldsta parti är vattenkiosken från 80- talet, närmast in mot parken. Denna har sedan blivit utvidgad åt sjösidan i etapper, som ett litet café med uteservering. Kaffet med dopp har de senaste åren kompletterats med maträtter. Konditoriet är en våning högt, klätt med stående panel och har sadeltak.

17 . Haga tingshus. Tingshuset byggdes för Södra Roslags Domsaga. Stilen är tysk jugendbarock. Efter en tävling blev Fritz Ullrich arkitekt, dock inte som 1:apristagare. Det sista tinget hölls i slutet av 70- talet. Därefter har bland andra Statens Strålskyddsinstitut använt lokalerna. Byggnaden är exteriört mycket ursprunglig. Putsen var dock från början vitfärgad. Interiört bevarar den en hel del ursprunglig inredning. Huset rustades upp år 00 till modernare kontorsstandard, men med beaktande av dess status som byggnadsminne. Det fick bl a en ny entré på baksidan. Tingshuset är i två våningar med inredd vind och har en kvadratisk grundplan med fyra utskjutande hörnpartier. Fasaderna har ornamentik i stuck och natursten. Taket är ett högt valmat säteritak. Interiört innehåller huset bland annat kryssvalv, stuckoch marmorklädda väggar och kalkstensgolv i entrén, fast träinredning med åhörarläktare och träpaneler i rådssalen och kalkstenstrappa i trapphuset. Haga tingshus blev statligt byggnadsminne 93. Adress Annerovägen (Haga 2:1). Haga tingshus från Uppsalavägen.. Haga Forum. Huset byggdes 62 som vänthall och flygbussterminal åt SAS. Det utformades i utpräg-lad modernistisk anda. Arkitekter var Rasmussen o Kampmann arkitektkontor genom Hack Kampmann. Det slitna och förvanskade huset ombyggdes år 00, med Magnus Ståhl Arkitektur & Design som arkitekt. Det fick då sitt nuvarande namn, Haga Forum. För upprustningen utdelades Solna stads stadsmiljöpris. Haga Forum inrymmer nu lokaler för restaurang, konferens och utställning. Byggnaden är en våning hög och har uppglasade släta fasader åt alla håll samt ett upphöjt skärmtak. Adress Annerovägen 4 (Haga 2:).

18

19 Norra Haga 1. Annelunds herrgård Annelund var ursprungligen ett torp under Lilla Frösunda. Erik Giers arrenderade torpet 66-77, och troligen var det han som lät bygga om sitt sommarnöje till en liten herrgård. Det var under denna tid det fick sitt nuvarande namn, efter Giers hustru. 06 friköptes Annelund och år förvärvades det av Per Henrik Ling, kallad den svenska gymnastikens fader. Han lät bygga om huvudbyggnaden till det utseende den har idag. Lings familj ägde Annelund till 46. År övertog fortifikationsförvaltningen herrgården, som nu kom att användas som bostad åt regementschef. År 85 köptes Annelund av SAS, som renoverat herrgården för att använda den till representation. Annelund blev enskilt byggnadsminne 87. Det är kulturreservat (Q-märkt) på 87 års detaljplan. Lings väg (Haga 2:8). Huvudbyggnaden. Huset uppfördes troligen någon gång Per Henrik Ling byggde på 00-talet om delar av det. Han lät bland annat skapa en halvcirkelformad sal på bottenvåningen, en valvtäckt sal på övervåningen, revetera ytterväggarna och sätta en hög frontespis på det brutna taket. Byggnaden utgör ett bra exempel på empirens arkitektur och inredningskonst. Den har rustats upp av SAS på ett kulturhistoriskt förtjänstfullt sätt. Byggnaden är i en våning och inredd vindsvåning, av timmer, slätputsad och med brutet tak. Uthusbyggnad med gymnastiksal. Byggnaden är från. I nordvästra delen finns timmerväggar från en tidigare uthuslänga. Vid Lings ombyggnad breddades huset mot väster, förlängdes mot söder och fick en ny takresning. Ett övre våningsplan inreddes längs västra sidan. Utvidgningen gjordes bland annat för att åstadkomma bra utrymmen för kroppsövningar och här växte Lings gymnastiksystem fram. Byggnaden är dels av tegel och korsvirke, dels av trä. Den är delvis panelad och har ett pulpettak. Trädgårdspaviljongen. Paviljongen byggdes troligen. Den är emellertid uppförd i två etapper. Byggnaden har ett omsorgsfullt utfört detaljarbete i klassicistisk anda på fasad med mera. Den har tidigare fungerat som bostad och rymmer två rum och kök samt förstuga.

20 2. Linnéaholm Ett torp låg redan på 00-talet på platsen. Det lydde först under Lilla Frösunda och sedan Annelund. 87 avstyckades det till en självständig fastighet. Bostadshus var då nuvarande Västra Linnéaholm.05 såldes Linnéaholm till Järvafältskommissionen. flyttade Svea Ingenjörskår till Frösundaviksområdet, och på Linnéaholm uppfördes nu bland annat en mindre officersvilla, nuvarande Östra Linnéaholm. 85 köptes Linnéaholm av Solna kommun, som samma år sålde det vidare till SAS. Fastighetsbeteckning Haga 2:8. Västra Linnéaholm. Bostadshuset byggdes före 98 och har varit Linneaholms huvudbyggnad. Det är en 1-vånings slätputsad tegelbyggnad med sadeltak. Byggnaden är q-märkt på 85 års detaljplan. Östra Linnéaholm. Huset byggdes, alltså då militären var innehavare. Det uppfördes som underofficersvilla, och är i nationalromantisk stil. Arkitekt var Erik Josephson. SAS lät ändra användningen från bostad till kontor ca 98. Det är en envånings panelad träbyggnad med inredd vindsvåning och brutet tak. Byggnaden är q-märkt på 85 års detaljplan. Frösundaviks herrgård och kasernområde Frösundavik var ursprungligen ett torp under Lilla Frösunda. Namnet fick det när grosshandlaren C E Oldenburg arrenderade det på 60-talet. Liksom många andra torp i Stockholms närhet blev det nu sommarbostad. Det var troligen Oldenburg som lät bebygga torpet ståndsmässigt. En gård med två flyglar fanns på 80-talet. Frösundavik köptes 09 av grosshandlare Nils Zettervall. Han lät omgestalta mangårdsbyggnaden till en tvåvånings byggnad i stram empirstil (se byggnad 3 Frösundaviks Herrgård nedan). Frösundavik såldes 04 till direktör Erik Johansson, som började projektera för en villastad och lät avstycka 62 tomter. Några av dessa såldes och bebyggdes. År köpte staten genom Järvafältskommissionen in hela området, inklusive de nyligen avsöndrade tomterna. Ett nytt kasernetablissement uppfördes nu åt ingenjörstrupperna. Arméns chefsarkitekt Erik Josephson ritade och projekterade huvuddelen av detta, se byggnaderna 5- nedan. Herrgårdens läge och infartsalléns sträckning kom vid sidan av områdets topografi att bestämma dispositionsplanen för området. Den stora kasernbyggnaden placerades så att den gamla herrgårdsallén leder fram till den. Områdets byggnader är slätputsade och präglas, med sina väl avvägda proportioner och antikiserande element, starkt av -talsklassicismen. Svea Ingenjörskår kunde flytta in i området. År 70 flyttade regementet ifrån Frösundavik. Därefter avvecklades successivt den militära verksamheten. Några av de byggnader som tillhörde den militära anläggningen är numera rivna. Solna stad köpte Frösundavik 84. Därefter såldes en del av marken till fastighetsbolaget Frösundavik. Frösunda Center flyttade sin rehabiliteringsverksamhet till Frösundavik 92. En ny detaljplan för området vann laga kraft i december 04.

21 3. Frösundaviks herrgård. En gård med flyglar uppfördes på 80-talet. Denna omgestaltades i stram empirestil ca 09. Även interiören är i konsekvent empire. Byggnaden har fungerat som kanslihus och även periodvis bostad för Ing I:s regementschef, och mycket av den ursprungliga inredningen gick då förlorad. Den såldes 88, tillsammans med den stora kasernbyggnaden, till Fastighetsbolaget Frösundavik i Solna KB. Stora salen med mera återställdes ca 91 under antikvarisk ledning till empirestil. Idag används byggnaden av Radisson SAS Royal Park Hotel för konferenser. Byggnaden har ett mittparti i två våningar och två med detta ihopbyggda envånings flyglar. Den har stomme i tegel och trä och är slätputsad med rusticerade hörnkedjor. Byggnaden är q-märkt på 04 års detaljplan. Adress Frösundaviks allé 8 (Kasernen 2). Herrgården från nordost. Foto Gisela Tibblin. 4. Höglunda. Villan är uppförd före 98, och var en av byggnaderna i den tilltänkta villastaden. Den var ursprungligen panelad men i samband med en smärre ombyggnad ca reveterades den. Byggnaden har använts som bostad för underofficerare ombyggdes den, varvid hotell inreddes med fyra bostäder. Byggnadens exteriör återställdes i samband med detta till dess utseende på ritningar från, med revetering. Byggnaden är q-märkt på 04 års detaljplan. Adress Frösundaviks allé (Kasernen 4). 5. Kasernen med hotell tillbyggt. Den stora kasernen byggdes - och var avsedd för sex kompanier. Den är tre våningar hög och 2 m lång. Byggnaden har ett nyantikt formspråk. Den är av tegel och slätputsad, med lisener, och har dubbla sidoflyglar, mittflygel och mittrisalit. Samtliga fasader har frontespis. Taket har takkupor, många nytillverkade med de gamla som förlaga. Kasernen om- och tillbyggdes Det nya komplexet fick inrymma kontor, hotell och konferensanläggning. Ombyggnaden av kasernen gjordes för Procordias huvudkontor. Interiört försågs kasernen med bl a glasade korridorväggar och inredd vindsvåning. Mot Brunnsviken uppfördes som tillbyggnad en stort hotell- och konferensdel. Arkitekter var JUNO arkitektkontor med Staffan Wätte som ansvarig arkitekt. Idag används kontorslokalerna av flera företag. Hotelldelen drivs av Radisson SAS Royal Park Hotel, och omfattar ca 0 rum. Sturebadet Haga inryms också i lokalerna. Byggnaden är q-märkt på 04 års detaljplan. Adress Frösundaviks allé (Kasernen 1). Kasernen sedd inifrån tillbyggnaden i öster. Foto Gisela Tibblin.

22 Kasernens fasad mot väster. Foto Lars Lagerås. 6. Mässen. Huset byggdes som officersmäss. Byggnaden används nu som kontor för ett privat företag. Byggnaden, som är av tegel och är putsad, har två våningar och mansardvåning. Den har monumental entré och halvcirkelformat burspråk med krönande balkong. På varje fasad finns frontespis uppburen av lisener. Mot väster, söder och norr finns takkupor. Byggnaden är kulturhistoriskt och arkitektoniskt mycket intressant. Den är q-märkt på 85 års detaljplan. Adress Frösundaviks allé 9 (Haga 2:). Mässen. 7. Matsalen. Huset byggdes - som militär matsal. Frösunda Center flyttade sin rehabiliteringsverksamhet till Frösundavik 92, då matsalen renoverades och anpassades till verksamheten. Byggnaden innehåller efter upprustning matsal, en stor sal för sjukgymnastik, terapilokaler, personalrum med mera, och nyttjas av Frösunda LSS AB, ett dotterbolag till Praktikertjänst. Frösunda Assistans är inrymda i lokalerna. Byggnaden är en är i en våning, av tegel, slätputsad och med rundbågefönster och sadeltak. Den har en putsad tillbyggnad i en våning åt söder och öster. Byggnaden är q-märkt på 04 års detaljplan. Frösundaviks allé (Järva 4:).

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Tessinska palatset. Landshövdingens residens

Tessinska palatset. Landshövdingens residens Tessinska palatset Landshövdingens residens En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger en av den internationella arkitekturens verkliga pärlor, det praktfulla Tessinska palatset.

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984 Uppdaterad & reviderad inventering 2011 - Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

ostadshus i Godby, Finström.

ostadshus i Godby, Finström. B ostadshus i Godby, Finström. I-I½plans hus med 5 rum och kök.. Stort fristående garage. Renoveringar utförda från 1997-2007. 2250 m 2 tomt på promenadavstånd till butiker, skola, daghem och idrottsanläggningar

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Ske mus dnr 114/2007 Lst dnr 434-1835-2007 Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Skellefteå museum 2008 Pernilla

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Varvschefsbostället ombyggnad badrum

Varvschefsbostället ombyggnad badrum Varvschefsbostället ombyggnad badrum Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2009:21 antikvarie Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning...

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

kvarteret Banvallen, Kullavik

kvarteret Banvallen, Kullavik Råd och riktlinjer för gestaltning kvarteret Banvallen, Kullavik Fastigheten Kyvik 2:110 Antagen i BN 2008 06 04 209 1 Råd och Riktlinjer för kvarteret Banvallen 2007 BAKGRUND 2 Nu blir huset ert eget

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala 4 rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala Parhuslokal om ca 180m 2 uppfört i 1½ plan med förråd och garage. Lugnt läge vid återvändsgränd och altan mot både öst och väst. Utgångspris: 240 000 (skuldfritt

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17

HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17 HÄNDELÖ GÅRD 2008-11-17 Händelö gård 2008-11-17 Beställare: Uppdrag: Peter Swanborg Etablering Norrköping AB Näringslivets Hus Drottninggatan 24 602 24 NORRKÖPING Inventering och fortsatt utredning beträffande

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast.

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast. Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Börringe Station Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett äldre hus på en fantastisk tomt

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström

Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Charmigt BOSTADSHUS & LADUGÅRD i landsbygdsmiljö i Prestgården Enstaka, Finström Presentation Ett trevligt och tilltalande bostadshus uppfört i stående stock och träkonstruktion omkring 1946 i 1½ plan

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun

Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Reviderad 2015-03-25 Inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Solsidan, Saltsjöbaden, Nacka kommun Inledning och bakgrund Vintern 2013 gav Miljö- och stadsbyggnadsnämnden planenheten i uppdrag

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer