Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 17.30, till 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 17.30, till Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande Bo Lindblom (S) ersättare för Lena Munther (S) Fredrik Wikberg (S) ledamot Miroslav Han (S) ledamot John Fidler (FP) ledamot Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Hans Andersson (C) ledamot Håkan Bjelkengren (M) ersättare för Mikael Wehtje (M) Johnny Johansson (MP) ledamot Johan Sandqvist (SD) ersättare för Ronny Thall (SD) Övriga närvarande Malin Kauranen (S) Mats Löfström (S) ersättare ersättare Sven-Olov Wallin (FP) ersättare Göran Windén (NKE) ersättare Lars-Erik Björklund (V) ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Ingela Lundqvist Britt Svensson Marie Strandqvist Anna Lyhagen Annette Linander Miljö och Samhällsbyggnad förvaltningschef nämndsekreterare assistent stadsbyggnadschef Paragrafer nr Sekreterare Britt Svensson Ordförande Bengt Andersson Justerande Annette Linander

2 Sammanträdesprotokoll 2 (66) Bevis om anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö och Samhällsbyggnad Britt Svensson

3 Sammanträdesprotokoll 3 (66) 170 MOS Internbudget 2015 Ärendebeskrivning Internbudget för har tagits fram. Beredning har för 2015 en budgetram på kronor (62,6 miljoner kronor). Budgeten för 2014, efter beslut i samband med delårsbokslutet, är kronor (61,2 miljoner kronor). Förändringarna inför 2015 jämfört med budget 2014 är följande: - Kompensation för nya ytor: kronor - Bostadsanpassningsbidrag: kronor - Indexuppräkning avtal: kronor - Pendlarparkering: kronor - Kapitalkostnader: kronor - Lönekompensation (helårseffekt 2014 års lön): kronor - Hyreskompensation: kronor - Hyresförändring: kronor har nu fått full kompensation för nya ytor. Till 2014 fick nämnden kompensation med kronor, i budgetbeslutet i samband med delåret utökades ramen med kronor och till budget 2015 utökas ramen med ytterligare kronor. har fått kompensation för bostadsanpassningsbidrag, ny pendlarparkering, hyra, löner samt indexökning av kostnaderna på fasta större avtal. Budgeten för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) uppgår inte till beräknat belopp. I kommunfullmäktiges beslutade budget anges att: Nämnden kommer att få kompensation för tillkommande ytor och kapitalkostnader i takt med att investeringar färdigställs. Medel finns avsatta hos Kommunstyrelsen. Den minskade ramen i listan ovan beror på minskade kapitalkostnader med anledning av komponentavskrivning. En minskning av kompensationen för hyror ska undersökas närmare. forts

4 Sammanträdesprotokoll 4 (66) forts 170 Verksamhetsmässigt har GIS-verksamheten (Geografiskt InformationsSystem) flyttat från den förvaltningsövergripande verksamheten till Stadsbyggnad, vilket är en del av förklaringen till förändringen av budget för dessa avdelningar. Beslutsunderlag s budgetbeslut, Kommunfullmäktiges budgetbeslut, Tjänsteskrivelse, Bilaga 170 a-c Beslut beslutar att: godkänna internbudgeten för 2015, och att söka tilläggsanslag för att kunna ge utökat bidrag till vägsamfälligheter då ansökningar om investeringsstöd inkommer Expediering: Staben

5 Sammanträdesprotokoll 5 (66) 171 MOS Förslag till VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till VA-utbyggnadsplan till, för yttrande senast Enligt 6 Lagen om allmänna vattentjänster har kommunen skyldighet att ordna vattentjänster (anläggningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten): Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. I förslag till VA-utbyggnadsplan föreslås: - Att bedömningsgrunder för VA-utbyggnadsområden ska fastställas som riktlinjer för vilka områden som är aktuella för VA-utbyggnad. - Att identifierade VA-utbyggnadsområden, enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster, ska byggas ut enligt den övergripande tidsplanen Att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsätts och ges i uppdrag att följa upp genomförandet av VA-utbyggnadsplanen, samt att genomföra de kompletterande utredningar som föreslås. - Att ges i uppdrag att precisera hur miljötillsyn, miljötillstånd och bygglovsärenden ska hanteras inom föreslagna VA-utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad. Beredning Eslövs kommun och VA SYD har i en förvaltningsövergripande projektgrupp under 2013 och 2014 arbetat med att ta fram en VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun. Arbetsgruppen består av representanter från VA SYD, Stadsbyggnad, Miljöavdelningen och Tillväxtavdelningen. I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Förslag till VA-utbyggnadsplan, gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av utbyggnadsplanen för VA-kollektivet och den enskilde. Beslutsunderlag VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun, med bilaga VA-översikt för Eslövs kommun. forts

6 Sammanträdesprotokoll 6 (66) forts 171 Tjänsteskrivelse Bilaga 171 a-b Beslut beslutar att: godkänna Förslag till VA-utbyggnadsplan, samt att ge förvaltningen i uppdrag att precisera hur miljötillsyn, miljötillstånd och bygglovsärenden ska hanteras inom föreslagna VA-utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad. Expediering: Kommunstyrelsen Miljöavdelningen för åtgärd Stadsbyggnad för åtgärd

7 Sammanträdesprotokoll 7 (66) 172 MOS Motion angående avgiftsfria resor för äldre Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har översänt en motion angående avgiftsfria resor för äldre på remiss till och önskar ett yttrande. Motionen kommer från Håkan Svensson-Sixbo och Stefan Karlsson, båda Vänsterpartiet. Motionen rör avgiftsfria resor med buss inom Eslövs kommun för äldre över 70 år. Skånetrafiken erbjuder ett för länet enhetligt koncept (Seniorkortet), där de subventionerade bussresorna gäller all kollektivtrafik, hela dygnet och i hela kommunen, i några kommuner gäller kortet endast vid lågtrafiktider. Kommunen bestämmer själv vilken åldersgräns som ska gälla, exempelvis 65 år, 70 år eller 75 år. Kortet blir personligt och Skånetrafiken skickar ut korten. Genom Seniorkortet får alla i en viss åldersgrupp i hela Eslövs kommun samma uppmuntran att använda kollektivtrafiken mer. Beredning Eslövs kommun har tidigare subventionerat gratis resor på stadsbussarna för färdtjänstberättigade från och för pensionärer från År 2009 ändrade Skånetrafiken konceptet från ett Pensionärskort, som endast gällde stadsbussarna till Seniorkortet som gäller all kollektivtrafik i kommunen. Genom avtalet som kommunen hade med Skånetrafiken betalade Eslövs kommun maximalt kronor per år för Pensionärskortet, men enligt Skånetrafiken var den verkliga kostnaden kronor. Kostnaderna beräknades år 2009 till cirka kronor per år för Seniorkortet med en åldersgräns satt till 70 år. Av besparingsskäl beslutades att inte fortsätta med subventioneringen av pensionärsresor samt att inte införa Seniorkortet. Enligt förslaget i motionen får alla äldre än 70 år tillgång till Seniorkortet. Skånetrafiken beräknar kostnaden per år till cirka kronor. Ett antagande är att gratisresorna bidrar till ett ökat resandeantal. Förslaget är kostsamt och gynnar inte alla som reser kollektivt i kommunen. Som en jämförelse kan nämnas att för samma kostnad som införandet av Seniorkortet, skulle kommunen kunna göra flera tillköp av bussturer i kommunen. Två extra morgonturer på Stadsbusslinje 3 kostar exempelvis kronor per år. Förbättringar skulle kunna göras både för stadsbuss- och för regionbusstrafik. Insatser i form av tillköp skulle även komma fler kommuninvånare till nytta. forts

8 Sammanträdesprotokoll 8 (66) forts 172 När utrymme ges till utökade satsningar på kollektivtrafik, anser förvaltningen att åtgärder som leder till bättre turtäthet, utökade linjer och bättre hållplatser är att föredra före satsningar på Seniorkortet. Investeringar som bidrar till att förbättra kollektivtrafiken är också i linje med ett av Miljö och Samhällsbyggnads mål - att arbeta för att utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen. Beslutsunderlag Motion angående avgiftsfria resor för äldre. Tjänsteskrivelse, Bilaga 172 a-b Beslut beslutar att: föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Expediering: Kommunfullmäktige Gata, Trafik och Park

9 Sammanträdesprotokoll 9 (66) 173 MOS Medborgarförslag om kommunal hundrastgård i Eslöv Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Emma Augustsson för beredning och beslut. Förslagsställaren föreslår att flera rastgårdar med hundlatrintunnor görs i ordning på grönområdet vid slingan mellan Husarängen och Solkullen. Beredning Gata, Trafik och Park anser att de argument som ligger till grund för det beslut som togs i , gällande hundrastgårdar i Eslövs kommun, fortfarande gäller. I skrivelsen kan man bland annat läsa: I Eslöv och övriga tätorter i kommunen finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelsen som ger stora möjligheter att rasta hundar. Miljö och Samhällsbyggnad ser det därför inte som någon prioriterad uppgift att skapa rastområden på konstlad väg. Att inhägna allmänna områden och upplåta dem till detta speciella ändamål innebär också att kommunen tar på sig ett större juridiskt ansvar för verksamheten än om rastningen sker oorganiserat. Även de sanitära förhållandena kan innebära problem dels för hundarna/hundägarna och dels för personalen som skall sköta området. Även om det allmänna upptagningstvånget kommer att gälla inom inhägnaden kan man inte bortse från att problem kan uppstå. Gata, Trafik och Park anser inte att man ska anlägga hundrastgårdar i Eslöv. Beslutsunderlag Medborgarförslag om kommunal hundrastgård i Eslöv, Emma Augustsson, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 69. Miljö- och samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, , 189. Tjänsteskrivelse, Bilaga 173 a-d Yrkande Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. forts

10 Sammanträdesprotokoll 10 (66) forts 173 Beslut beslutar att: ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Emma Augustsson, Helsingborgsvägen 6, Eslöv Gata, Trafik och Park

11 Sammanträdesprotokoll 11 (66) 174 MOS Medborgarförslag om hundrastgård i Löberöd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Marie Mathisson för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att det är välgörande för hundar att springa fritt. Hon menar även att det är bra, både för hundarna och dess ägare, att rasta djuren i en inhägnad, främst för motion och samspel med andra hundar. En hundrastplats skulle även underlätta för rörelsehindrade hundägare att rasta sina djur, samtidigt som det skulle vara en trevlig och social mötesplats. Beredning Gata, Trafik och Park anser att de argument som ligger till grund för det beslut som togs i , gällande hundrastgårdar i Eslövs kommun, fortfarande gäller. I skrivelsen kan man bland annat läsa: I Eslöv och övriga tätorter i kommunen finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelsen som ger stora möjligheter att rasta hundar. Miljö och Samhällsbyggnad ser det därför inte som någon prioriterad uppgift att skapa rastområden på konstlad väg. Att inhägna allmänna områden och upplåta dem till detta speciella ändamål innebär också att kommunen tar på sig ett större juridiskt ansvar för verksamheten än om rastningen sker oorganiserat. Även de sanitära förhållandena kan innebära problem dels för hundarna/hundägarna och dels för personalen som skall sköta området. Även om det allmänna upptagningstvånget kommer att gälla inom inhägnaden kan man inte bortse från att problem kan uppstå. Gata, Trafik och Park anser inte att man ska anlägga en hundrastgård i Löberöd. Beslutsunderlag Medborgarförslag om hundrastgård i Löberöd, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 83. Miljö- och samhällsbyggnads beslut, , 189. Tjänsteskrivelse Bilaga 174 a-d Yrkande Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. forts

12 Sammanträdesprotokoll 12 (66) forts 174 Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Beslut beslutar att: ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Marie Mathisson, Storgatan 38, Löberöd. Gata, Trafik och Park

13 Sammanträdesprotokoll 13 (66) 175 MOS Medborgarförslag gällande effektivare parkering på Kanalgatan i Eslöv Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Henry Nilsson för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att genom den planerade förtätningen av centrum uppstår behov av nya parkeringsplatser. Genom att gräva upp buskar och träd på Kanalgatan och måla om parkeringsfickorna kan man skapa hundratals snedställda parkeringsplatser inklusive handikapplatser och cykelparkeringar på ömse sidor av gatans mittlinje. Buskar och träd bör planteras längs med trottoarerna. Beredning Kanalgatan i Eslöv är en drygt 700 meter lång gata som sträcker sig genom centrala Eslöv, mellan Stadsparken och Föreningstorget. Längs Kanalgatan finns idag 84 parkeringsplatser med tidsbegränsning 24 timmar samt 94 parkeringsplatser med tidsbegränsning 2 timmar. På korttidsparkeringarna regleras parkeringen med P- skiva och det finns reserverade platser för rörelsehindrade. På anslutande gator finns också parkeringsmöjligheter. Kanalgatan ligger centralt i Eslöv och sträcker sig mellan två viktiga målpunkter i staden. Vikten av att ha merparten av parkeringsplatserna med kortare tid än 24 timmar, är för att fler människor ska kunna besöka stadens centrala delar. Som boende vid Kanalgatan har man dryga 80 platser att parkera på. Kommunen har inte skyldighet att se till att boende eller fastighetsägare kan parkera på offentlig platsmark. Fastighetsägare ska se till att hyresgästerna kan parkera på egen mark. Dagens utformning av Kanalgatan är inte vad man kan kalla en typisk väg. Trafikanterna får köra väldigt sakta och vara uppmärksamma. Det är en väl utformad gata om man ser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Att ta bort allt buskage, asfaltera (eller hårdgöra) ytan och tillåta parkering i betydligt större grad än i dagsläget kommer att innebära ett ökat fordonsflöde, samtidigt som hastigheten inte begränsas på samma sätt. Förvaltningen vill inte att en av Eslövs mest centrala delar ska bli en stor parkeringsplats. Växtligheten som finns idag gör god nytta när det kommer till gatans vattenavrinning och infiltration. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, , 85. Tjänsteskrivelse, Bilaga 175 a-c forts

14 Sammanträdesprotokoll 14 (66) forts 175 Beslut beslutar att: avslå förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Henry Nilsson, Sallerupsvägen 44, Eslöv Gata, Trafik och Park

15 Sammanträdesprotokoll 15 (66) 176 MOS Medborgarförslag gällande trafiksäkerheten på Storgatan i Marieholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Patrik Andersson för beredning och beslut gällande trafiksäkerheten på Storgatan i Marieholm. Förslagsställaren lägger fram önskemål om att Storgatan inte längre ska vara klassad som huvudled samt att tung trafik ska förbjudas genom Marieholm. Beredning Enligt hastighetsplanen kommer det att, precis som det nämns i skrivelsen, skyltas 40 km/tim på genomfartsgatorna i Marieholm. Att skylta högsta tillåtna hastighet 30 km/tim utanför skolor eller där stora flöden av barn och unga vistas är av högsta vikt. En överanvändning av skyltning 30 km/tim gör att man inte följer det på de platser där det faktiskt behövs. Att ha 30 km/tim skyltat i större områden när vägutformningen påtalar en annan hastighet är inte hållbart. Ändringen av hastighetsgränser är ett stort och krävande arbete, men kommer troligen att kunna bli färdigt i början av Ett steg i att försöka få ner eventuellt höga hastigheter kan ske i samband med VA SYDs omläggning av ledningar i Storgatan. Gata, Trafik och Park kommer då att smalna av gatan genom att bredda gång- och cykelbanor. Åtgärderna ger till följd en generell hastighetsdämpande effekt. En timglashållplats vid skolan har diskuterats. Denna utformning skulle hindra fordonstrafiken att passera de gånger bussen angör vid hållplatsen (gäller även skolbusstrafik). Åtgärden sänker hastigheten samtidigt som det bidrar till en säker passage för oskyddade trafikanter. Bilister måste stanna och vänta tills bussen lämnat hållplatsläget. Den exakta utformningen, samt när i tiden detta ska göras är inte beslutat, men finns med i investeringsbudgeten. Med lägre hastighet följer också att viss fordonstrafik kommer att välja ringvägar för att slippa köra genom Marieholm. Att förbjuda viss trafik genom Marieholm är inte aktuellt då det är en allmän gata och fordonsflödena inte är särskilt höga. Trafikflödena mättes före och efter att ringvägen byggdes. Före byggnationen var flödet av fordon per dygn nästan 4 000, som kan jämföras med knappt fordon per dygn efter byggnationen. Mätningen gjordes vid skolan där även medelhastigheten på dessa fordon var 36 km/tim. Mätningarna visade också på att andel tung trafik innan byggnationen var 14 % men hade minskat till 11 % efter byggnationen, vilket kan anses vara en normal andel. Gatan fungerar som en genomfartsled och bör ha företräde framför anslutande gator och bör därför ha kvar denna bestämmelse. Huvudled ger också ett generellt parkeringsförbud. forts

16 Sammanträdesprotokoll 16 (66) forts 176 För att försöka förhindra enskilda bilister att överskrida högsta hastighetsgräns ska Polisen informeras om situationen, då det är den som ska se till att skyltad hastighet inte överskrids. Antalet olyckor som har skett sedan år 2000 så är det 14 stycken (snitt på 1 olycka/ år). En av olyckorna ansågs vara svår och skedde år Resterande 13 olyckor ansågs lindriga. Den allvarliga olyckan skedde med en miss-tänkt rattfyllerist som körde rakt ut i korsningen med Yllegatan utan att stanna vid stopplikten och krockade med en mopedist. Knappt hälften av olyckorna var singelolyckor. Inga olyckor skedde på grund av tung trafik. Slutsatsen man kan dra av dessa olycksdata är att det är oförutsägbara olyckor, det vill säga att de inte sker på samma ställe eller av samma orsaker. Man kan inte se ett tydligt mönster. Att förbjuda tung trafik skulle inte innebära att olyckorna skulle bli färre. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, , 84. Tjänsteskrivelse, Bilaga 176 a-c Beslut beslutar att: med hänvisning till de åtgärder som kommer att genomföras avslå förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Patrik Andersson, Storgatan 92 A, Marieholm Gata, Trafik och Park

17 Sammanträdesprotokoll 17 (66) 177 MOS Förslag till Energi och klimatplan , för Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog Eslövs kommuns Energi- och klimatplan I planen beskrivs att en större revidering ska göras i takt med mandatperioderna. Ansvaret för revidering ligger på Miljö och Samhällsbyggnad. Energi- och klimatplanen är ett framgångsrikt arbete som innefattar kommunens verksamhet, de hel- och delägda bolagen samt kommunalförbundet VA SYD. Planen är en del av det kommunala miljömålsarbetet. Den ska uppfylla Eslövs kommuns miljömål - Eslövs kommunorganisation ska senast 2020 vara fri från fossila bränslen och - Eslövs kommun ska vara en god förebild. Beredning Förslaget har tagits fram av energisamordnaren med hjälp av Energi- och klimatplanens arbetsgrupp och styrgrupp. Arbetsgruppen består av representanter från förvaltningar, bolag och förbund. Styrgruppen består av s presidium, kommunalråden, förvaltningschefen, miljöchefen och projektägaren. Beslutsunderlag Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0, Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete , med två bilagor. Tjänsteskrivelse, Bilaga 177 a-b Beslut beslutar att: skicka Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0, Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete , på remiss till kommunens nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund och Eslövs Naturskyddsförening Expediering: Miljöavdelningen för åtgärd

18 Sammanträdesprotokoll 18 (66) 178 MOS Planprogram för del av kvarteret Skatan 3 i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Ärendebeskrivning Rubricerat planprogram, upprättat har av kommunstyrelsens arbetsutskott att översändas för samråd med senaste svarsdag Planområdet är cirka kvadratmeter och ligger i östra delen av Eslöv, på mark som tidigare använts av Bergagymnasiet. Skolan har lämnat lokalerna, som nu är rivna. Syftet med planprogrammet är att bredda beslutsunderlaget och synliggöra kommunens avsikter för exploatörer samt låta det tjäna som underlag vid en markanvisning. Planprogrammet studerar olika sätt att planera för bostadsbebyggelse med olika exploateringstal. Beredning Förvaltningen har tagit del av planprogrammet, och Miljö och Samhällsbyggnads olika avdelningar har läst det. Eftersom planarbetet är i ett tidigt skede kan handlingen inte granskas på detaljerad nivå. Förvaltningen har sammanställt några kommentarer som bör tas med i det vidare planarbetet: Det är positivt att intentionerna om blandstad i Fördjupad översiktsplan, FÖP, Eslöv öster om järnvägen (scenariot A) kommer att tas tillvara i det kommande planarbetet. Planområdet behöver definieras och samma område användas då det görs jämförelser, exempelvis när det gäller bebyggelsens täthet och hur många som kan bo på platsen. Det goda kollektivtrafikläget bör utnyttjas genom en effektiv markanvändning. Både täthet och höjd bör studeras vidare. En kvartersstruktur ger ett bättre markutnyttjande och skyddade innergårdar, åskådliggör höjdskillnaderna i området och tätheten i kommande planförslag. Byggnadshöjden kan och bör vara högre än för omkringliggande kvarter, men bör också förhålla sig till Eslövs siluett och till höjdförutsättningarna på platsen, vilket gör att den kan variera inom planområdet. Infartsvägarna till Eslöv ska vara stadsmässiga, tilltalande och inbjudande och Ringsjövägen ska prioritera kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister. Bebyggelsen mot Ringsjövägen bör läggas så att stråket in mot centrum blir intressant att färdas längs. En medvetet bearbetad förgårdsmark kan bidra till detta. Gator som anläggs i planområdet kan med fördel ha gatuparkering. forts

19 Sammanträdesprotokoll 19 (66) forts 178 Barnperspektivet bör beaktas. Knyt ihop stråk över Ringsjövägen för säkra skolvägar och anordna cykelvägar på båda sidorna om Verkstadsvägen i anslutning till planområdet. Det är positivt att anordna ett gångfartsområde på Ringsjövägen. En cirkulationsplats kan anläggas i korsningen Östergatan/Ringsjövägen/ Verkstadsvägen/Fiskaregatan för att knyta samman det nya området med sin omgivning, och göra det säkrare för oskyddade trafikanter att korsa vägarna. Beakta dagvattenfrågan och utred den vidare. Bergaområdet har historiskt haft stora problem med dagvatten. SMHIs prognoser för framtiden förutspår ett förändrat klimat med häftigare regn som följd. Det befintliga dagvattensystemet behöver avlastas och säkras. Tillkommande bebyggelse behöver risksäkras av klimatskäl och kräver ytterligare förstärkning av dagvattensystemen. Kan område i kvarteret Hägern samanvändas? Grönstruktur och synlig, öppen dagvattenhantering med mångfunktionell lösning signalerar innovativ, trevlig och hållbar stad i ekokommunen Eslöv. Det är positivt med ett nytillskott av bostäder i området. Bostadsbebyggelsen kan gärna inrymma även handel, icke störande verksamheter och så kallade Bokaler för att bli mer diversifierad blandstad och bidra till folkliv i området och i stråket mot Eslövs centrum. En aktiv och medveten profilering av området kan bidra till kvalitet och popularitet. Ett nytänkande med coola bostäder till villapubliken kan påverka boendevanor; passivhus och aktiva gårdar. Bra isolering och ljudklassning av lägenheterna bidrar till god energihushållning och bra boendemiljö. Solenergianläggningar kan installeras på taken. Odlingslotter och biodling kan anordnas på gårdarna och bidra till urban biologisk mångfald. Gör gärna livscykelanalyser och livscykelkostnadsberäkningar med konsekvensbedömning i ett större perspektiv vid planering. Hur påverkas området socialt? Hur påverkas skolornas beläggningsgrad och ekonomi? Beslutsunderlag Planprogram upprättat Tjänsteskrivelse, Bilaga 178 a-b Beslut beslutar att: godkänna förvaltningens skrivelse och översända den Expediering: som nämndens remissvar. Kommunstyrelsen Stadsbyggnad

20 Sammanträdesprotokoll 20 (66) 179 Bygg Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stall och garage på fastigheten Berga 2:48, Berga 248, Eslöv Ärendebeskrivning Lennart Pålsson ansöker om förhandsbesked för ett enbostadshus med stall och garage på en fastighet som ägs av Lennart Henriksson. Fastighetsägare har tidigare, senast , fått positivt förhandsbesked för liknande bebyggelse på platsen. Fastigheten Berga 2:48 är m² och ligger mellan riksväg 17 och Nr 3-vägen (väg 1303). Byggnadsfritt avstånd vid väg 17 är 30 meter. Bebyggelsen placeras i den östra delen av fastigheten. En gemensam väg för Berga 2:48, 2:49 och 2:50 med anslutning till Nr 3-vägen är planerad, och tillstånd för en sådan anslutning finns från Gata, Trafik och Park. Utfart mot riksväg 17 inte är tillåten. Området ligger utanför kom-munalt verksamhetsområde för VA. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv (FÖP), antagen i mars Enligt FÖP är det möjligt att lokalisera ytterligare bebyggelse, bland annat hästgårdar, längs Nr 3-vägen. Beredning I den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv (FÖP) beskrivs Nr 3-vägens bebyggelse som en gles radby. Flertalet av fastigheterna utgörs av mindre gårdar. Det är möjligt att lokalisera ytterligare bebyggelse, bland annat hästgårdar, i området. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassas till den karaktär som finns, vilket bland annat innebär att endast friliggande hus som förläggs enskilt ska tillåtas. Stallbyggnaden kommer att ligga förhållandevis nära framtida bebyggelse på grannfastigheten Berga 2:24 och Berga 2:49. Exakt placering av byggnaden ska ske i samråd med handläggande arkitekt i samband med bygglovsansökan. I samband med att fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 avstyckades från Berga 2:25 bildades också gemensamhetsanläggningen Berga ga:3 för väg till de tre fastigheterna med anslutning mot Nr 3-vägen. Denna anläggning ska vara utförd senast åtta år efter det att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. Tillstånd för anslutning för enskild körväg till Nr 3-vägen har beviljats av Miljö och Samhällsbyggnad Det finns en tidigare överenskommelse med kommunens VA-avdelning om en gemensam anslutning för de tre fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 till de vattenoch spillvattenledningar som finns längs Nr 3-vägen. forts

21 Sammanträdesprotokoll 21 (66) forts 179 Yttranden Miljöavdelningen påpekar att gödsellagring ska uppfylla gällande krav enligt föreskrifter (2012:41) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. VA SYD medger vatten- och spillvattenanslutning under förutsättning att anslutningspunkten delas mellan de tre fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 och avtal tecknas mellan VA SYD, som VA-huvudman, och fastigheterna. Fastighetsägaren till Berga 2:48 samt ägarna till sex grannfastigheter (varav en med samma ägare som Berga 2:49) har fått möjlighet att yttra sig över åtgärden. Ägaren till en grannfastighet godkänner inte, då ansökan innehåller felaktiga kartor och uppgift om fastighetsarea. Sökande har efter detta yttrande skickat in en ny situationsplan och uppgiften om fastighetsarean för Berga 2:48 har ändrats i ansökan. Ägarna till en fastighet godkänner inte åtgärden då dagvatten- och översvämningsproblem finns i området. Ägarna till ytterligare en grannfastighet har lämnat in godkännande men med kommentar som gäller samma fråga. Enligt telefonsamtal med en av fastighetsägarna till Berga 2:31 kan problemet avhjälpas av nuvarande fastighetsägare, genom iordningställande av befintlig dagvattenanläggning mot väg 17. Han påpekar också att den nya gemensamma vägen ska anläggas så att intilliggande anordningar för dagvatten vid grannfastigheten inte påverkas negativt. Fastighetsägaren har lämnat in en skrivelse om hur problemen med dagvattnet ska åtgärdas. Lagrum Plan- och bygglagen (2010:900) PBL 2 kapitlet 1, 2 och 4-6 samt 9 kapitlet Motivering Den planerade bebyggelsen stämmer med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv, med komplettering med friliggande bebyggelse och hästgårdar. Nämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för den planerade bebyggelsen och fastigheterna har styckats med detta som grund. Sedan dess har förhållandena inte ändrats. Ansökan bedöms uppfylla kraven i och står inte i konflikt med ovanstående lagrum. forts

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Pia Olsson-Ljungberg 0413-62784 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Timmermannen 16, Västergatan 12, Eslöv Ärendebeskrivning Skansporten AB ansöker

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer