Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 17.30, till 19.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 17.30, till Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande Bo Lindblom (S) ersättare för Lena Munther (S) Fredrik Wikberg (S) ledamot Miroslav Han (S) ledamot John Fidler (FP) ledamot Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Hans Andersson (C) ledamot Håkan Bjelkengren (M) ersättare för Mikael Wehtje (M) Johnny Johansson (MP) ledamot Johan Sandqvist (SD) ersättare för Ronny Thall (SD) Övriga närvarande Malin Kauranen (S) Mats Löfström (S) ersättare ersättare Sven-Olov Wallin (FP) ersättare Göran Windén (NKE) ersättare Lars-Erik Björklund (V) ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Ingela Lundqvist Britt Svensson Marie Strandqvist Anna Lyhagen Annette Linander Miljö och Samhällsbyggnad förvaltningschef nämndsekreterare assistent stadsbyggnadschef Paragrafer nr Sekreterare Britt Svensson Ordförande Bengt Andersson Justerande Annette Linander

2 Sammanträdesprotokoll 2 (66) Bevis om anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö och Samhällsbyggnad Britt Svensson

3 Sammanträdesprotokoll 3 (66) 170 MOS Internbudget 2015 Ärendebeskrivning Internbudget för har tagits fram. Beredning har för 2015 en budgetram på kronor (62,6 miljoner kronor). Budgeten för 2014, efter beslut i samband med delårsbokslutet, är kronor (61,2 miljoner kronor). Förändringarna inför 2015 jämfört med budget 2014 är följande: - Kompensation för nya ytor: kronor - Bostadsanpassningsbidrag: kronor - Indexuppräkning avtal: kronor - Pendlarparkering: kronor - Kapitalkostnader: kronor - Lönekompensation (helårseffekt 2014 års lön): kronor - Hyreskompensation: kronor - Hyresförändring: kronor har nu fått full kompensation för nya ytor. Till 2014 fick nämnden kompensation med kronor, i budgetbeslutet i samband med delåret utökades ramen med kronor och till budget 2015 utökas ramen med ytterligare kronor. har fått kompensation för bostadsanpassningsbidrag, ny pendlarparkering, hyra, löner samt indexökning av kostnaderna på fasta större avtal. Budgeten för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) uppgår inte till beräknat belopp. I kommunfullmäktiges beslutade budget anges att: Nämnden kommer att få kompensation för tillkommande ytor och kapitalkostnader i takt med att investeringar färdigställs. Medel finns avsatta hos Kommunstyrelsen. Den minskade ramen i listan ovan beror på minskade kapitalkostnader med anledning av komponentavskrivning. En minskning av kompensationen för hyror ska undersökas närmare. forts

4 Sammanträdesprotokoll 4 (66) forts 170 Verksamhetsmässigt har GIS-verksamheten (Geografiskt InformationsSystem) flyttat från den förvaltningsövergripande verksamheten till Stadsbyggnad, vilket är en del av förklaringen till förändringen av budget för dessa avdelningar. Beslutsunderlag s budgetbeslut, Kommunfullmäktiges budgetbeslut, Tjänsteskrivelse, Bilaga 170 a-c Beslut beslutar att: godkänna internbudgeten för 2015, och att söka tilläggsanslag för att kunna ge utökat bidrag till vägsamfälligheter då ansökningar om investeringsstöd inkommer Expediering: Staben

5 Sammanträdesprotokoll 5 (66) 171 MOS Förslag till VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till VA-utbyggnadsplan till, för yttrande senast Enligt 6 Lagen om allmänna vattentjänster har kommunen skyldighet att ordna vattentjänster (anläggningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten): Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. I förslag till VA-utbyggnadsplan föreslås: - Att bedömningsgrunder för VA-utbyggnadsområden ska fastställas som riktlinjer för vilka områden som är aktuella för VA-utbyggnad. - Att identifierade VA-utbyggnadsområden, enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster, ska byggas ut enligt den övergripande tidsplanen Att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsätts och ges i uppdrag att följa upp genomförandet av VA-utbyggnadsplanen, samt att genomföra de kompletterande utredningar som föreslås. - Att ges i uppdrag att precisera hur miljötillsyn, miljötillstånd och bygglovsärenden ska hanteras inom föreslagna VA-utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad. Beredning Eslövs kommun och VA SYD har i en förvaltningsövergripande projektgrupp under 2013 och 2014 arbetat med att ta fram en VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun. Arbetsgruppen består av representanter från VA SYD, Stadsbyggnad, Miljöavdelningen och Tillväxtavdelningen. I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Förslag till VA-utbyggnadsplan, gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av utbyggnadsplanen för VA-kollektivet och den enskilde. Beslutsunderlag VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun, med bilaga VA-översikt för Eslövs kommun. forts

6 Sammanträdesprotokoll 6 (66) forts 171 Tjänsteskrivelse Bilaga 171 a-b Beslut beslutar att: godkänna Förslag till VA-utbyggnadsplan, samt att ge förvaltningen i uppdrag att precisera hur miljötillsyn, miljötillstånd och bygglovsärenden ska hanteras inom föreslagna VA-utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad. Expediering: Kommunstyrelsen Miljöavdelningen för åtgärd Stadsbyggnad för åtgärd

7 Sammanträdesprotokoll 7 (66) 172 MOS Motion angående avgiftsfria resor för äldre Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har översänt en motion angående avgiftsfria resor för äldre på remiss till och önskar ett yttrande. Motionen kommer från Håkan Svensson-Sixbo och Stefan Karlsson, båda Vänsterpartiet. Motionen rör avgiftsfria resor med buss inom Eslövs kommun för äldre över 70 år. Skånetrafiken erbjuder ett för länet enhetligt koncept (Seniorkortet), där de subventionerade bussresorna gäller all kollektivtrafik, hela dygnet och i hela kommunen, i några kommuner gäller kortet endast vid lågtrafiktider. Kommunen bestämmer själv vilken åldersgräns som ska gälla, exempelvis 65 år, 70 år eller 75 år. Kortet blir personligt och Skånetrafiken skickar ut korten. Genom Seniorkortet får alla i en viss åldersgrupp i hela Eslövs kommun samma uppmuntran att använda kollektivtrafiken mer. Beredning Eslövs kommun har tidigare subventionerat gratis resor på stadsbussarna för färdtjänstberättigade från och för pensionärer från År 2009 ändrade Skånetrafiken konceptet från ett Pensionärskort, som endast gällde stadsbussarna till Seniorkortet som gäller all kollektivtrafik i kommunen. Genom avtalet som kommunen hade med Skånetrafiken betalade Eslövs kommun maximalt kronor per år för Pensionärskortet, men enligt Skånetrafiken var den verkliga kostnaden kronor. Kostnaderna beräknades år 2009 till cirka kronor per år för Seniorkortet med en åldersgräns satt till 70 år. Av besparingsskäl beslutades att inte fortsätta med subventioneringen av pensionärsresor samt att inte införa Seniorkortet. Enligt förslaget i motionen får alla äldre än 70 år tillgång till Seniorkortet. Skånetrafiken beräknar kostnaden per år till cirka kronor. Ett antagande är att gratisresorna bidrar till ett ökat resandeantal. Förslaget är kostsamt och gynnar inte alla som reser kollektivt i kommunen. Som en jämförelse kan nämnas att för samma kostnad som införandet av Seniorkortet, skulle kommunen kunna göra flera tillköp av bussturer i kommunen. Två extra morgonturer på Stadsbusslinje 3 kostar exempelvis kronor per år. Förbättringar skulle kunna göras både för stadsbuss- och för regionbusstrafik. Insatser i form av tillköp skulle även komma fler kommuninvånare till nytta. forts

8 Sammanträdesprotokoll 8 (66) forts 172 När utrymme ges till utökade satsningar på kollektivtrafik, anser förvaltningen att åtgärder som leder till bättre turtäthet, utökade linjer och bättre hållplatser är att föredra före satsningar på Seniorkortet. Investeringar som bidrar till att förbättra kollektivtrafiken är också i linje med ett av Miljö och Samhällsbyggnads mål - att arbeta för att utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen. Beslutsunderlag Motion angående avgiftsfria resor för äldre. Tjänsteskrivelse, Bilaga 172 a-b Beslut beslutar att: föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Expediering: Kommunfullmäktige Gata, Trafik och Park

9 Sammanträdesprotokoll 9 (66) 173 MOS Medborgarförslag om kommunal hundrastgård i Eslöv Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Emma Augustsson för beredning och beslut. Förslagsställaren föreslår att flera rastgårdar med hundlatrintunnor görs i ordning på grönområdet vid slingan mellan Husarängen och Solkullen. Beredning Gata, Trafik och Park anser att de argument som ligger till grund för det beslut som togs i , gällande hundrastgårdar i Eslövs kommun, fortfarande gäller. I skrivelsen kan man bland annat läsa: I Eslöv och övriga tätorter i kommunen finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelsen som ger stora möjligheter att rasta hundar. Miljö och Samhällsbyggnad ser det därför inte som någon prioriterad uppgift att skapa rastområden på konstlad väg. Att inhägna allmänna områden och upplåta dem till detta speciella ändamål innebär också att kommunen tar på sig ett större juridiskt ansvar för verksamheten än om rastningen sker oorganiserat. Även de sanitära förhållandena kan innebära problem dels för hundarna/hundägarna och dels för personalen som skall sköta området. Även om det allmänna upptagningstvånget kommer att gälla inom inhägnaden kan man inte bortse från att problem kan uppstå. Gata, Trafik och Park anser inte att man ska anlägga hundrastgårdar i Eslöv. Beslutsunderlag Medborgarförslag om kommunal hundrastgård i Eslöv, Emma Augustsson, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 69. Miljö- och samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, , 189. Tjänsteskrivelse, Bilaga 173 a-d Yrkande Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. forts

10 Sammanträdesprotokoll 10 (66) forts 173 Beslut beslutar att: ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Emma Augustsson, Helsingborgsvägen 6, Eslöv Gata, Trafik och Park

11 Sammanträdesprotokoll 11 (66) 174 MOS Medborgarförslag om hundrastgård i Löberöd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Marie Mathisson för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att det är välgörande för hundar att springa fritt. Hon menar även att det är bra, både för hundarna och dess ägare, att rasta djuren i en inhägnad, främst för motion och samspel med andra hundar. En hundrastplats skulle även underlätta för rörelsehindrade hundägare att rasta sina djur, samtidigt som det skulle vara en trevlig och social mötesplats. Beredning Gata, Trafik och Park anser att de argument som ligger till grund för det beslut som togs i , gällande hundrastgårdar i Eslövs kommun, fortfarande gäller. I skrivelsen kan man bland annat läsa: I Eslöv och övriga tätorter i kommunen finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelsen som ger stora möjligheter att rasta hundar. Miljö och Samhällsbyggnad ser det därför inte som någon prioriterad uppgift att skapa rastområden på konstlad väg. Att inhägna allmänna områden och upplåta dem till detta speciella ändamål innebär också att kommunen tar på sig ett större juridiskt ansvar för verksamheten än om rastningen sker oorganiserat. Även de sanitära förhållandena kan innebära problem dels för hundarna/hundägarna och dels för personalen som skall sköta området. Även om det allmänna upptagningstvånget kommer att gälla inom inhägnaden kan man inte bortse från att problem kan uppstå. Gata, Trafik och Park anser inte att man ska anlägga en hundrastgård i Löberöd. Beslutsunderlag Medborgarförslag om hundrastgård i Löberöd, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 83. Miljö- och samhällsbyggnads beslut, , 189. Tjänsteskrivelse Bilaga 174 a-d Yrkande Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. forts

12 Sammanträdesprotokoll 12 (66) forts 174 Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Beslut beslutar att: ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Marie Mathisson, Storgatan 38, Löberöd. Gata, Trafik och Park

13 Sammanträdesprotokoll 13 (66) 175 MOS Medborgarförslag gällande effektivare parkering på Kanalgatan i Eslöv Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Henry Nilsson för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att genom den planerade förtätningen av centrum uppstår behov av nya parkeringsplatser. Genom att gräva upp buskar och träd på Kanalgatan och måla om parkeringsfickorna kan man skapa hundratals snedställda parkeringsplatser inklusive handikapplatser och cykelparkeringar på ömse sidor av gatans mittlinje. Buskar och träd bör planteras längs med trottoarerna. Beredning Kanalgatan i Eslöv är en drygt 700 meter lång gata som sträcker sig genom centrala Eslöv, mellan Stadsparken och Föreningstorget. Längs Kanalgatan finns idag 84 parkeringsplatser med tidsbegränsning 24 timmar samt 94 parkeringsplatser med tidsbegränsning 2 timmar. På korttidsparkeringarna regleras parkeringen med P- skiva och det finns reserverade platser för rörelsehindrade. På anslutande gator finns också parkeringsmöjligheter. Kanalgatan ligger centralt i Eslöv och sträcker sig mellan två viktiga målpunkter i staden. Vikten av att ha merparten av parkeringsplatserna med kortare tid än 24 timmar, är för att fler människor ska kunna besöka stadens centrala delar. Som boende vid Kanalgatan har man dryga 80 platser att parkera på. Kommunen har inte skyldighet att se till att boende eller fastighetsägare kan parkera på offentlig platsmark. Fastighetsägare ska se till att hyresgästerna kan parkera på egen mark. Dagens utformning av Kanalgatan är inte vad man kan kalla en typisk väg. Trafikanterna får köra väldigt sakta och vara uppmärksamma. Det är en väl utformad gata om man ser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Att ta bort allt buskage, asfaltera (eller hårdgöra) ytan och tillåta parkering i betydligt större grad än i dagsläget kommer att innebära ett ökat fordonsflöde, samtidigt som hastigheten inte begränsas på samma sätt. Förvaltningen vill inte att en av Eslövs mest centrala delar ska bli en stor parkeringsplats. Växtligheten som finns idag gör god nytta när det kommer till gatans vattenavrinning och infiltration. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, , 85. Tjänsteskrivelse, Bilaga 175 a-c forts

14 Sammanträdesprotokoll 14 (66) forts 175 Beslut beslutar att: avslå förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Henry Nilsson, Sallerupsvägen 44, Eslöv Gata, Trafik och Park

15 Sammanträdesprotokoll 15 (66) 176 MOS Medborgarförslag gällande trafiksäkerheten på Storgatan i Marieholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Patrik Andersson för beredning och beslut gällande trafiksäkerheten på Storgatan i Marieholm. Förslagsställaren lägger fram önskemål om att Storgatan inte längre ska vara klassad som huvudled samt att tung trafik ska förbjudas genom Marieholm. Beredning Enligt hastighetsplanen kommer det att, precis som det nämns i skrivelsen, skyltas 40 km/tim på genomfartsgatorna i Marieholm. Att skylta högsta tillåtna hastighet 30 km/tim utanför skolor eller där stora flöden av barn och unga vistas är av högsta vikt. En överanvändning av skyltning 30 km/tim gör att man inte följer det på de platser där det faktiskt behövs. Att ha 30 km/tim skyltat i större områden när vägutformningen påtalar en annan hastighet är inte hållbart. Ändringen av hastighetsgränser är ett stort och krävande arbete, men kommer troligen att kunna bli färdigt i början av Ett steg i att försöka få ner eventuellt höga hastigheter kan ske i samband med VA SYDs omläggning av ledningar i Storgatan. Gata, Trafik och Park kommer då att smalna av gatan genom att bredda gång- och cykelbanor. Åtgärderna ger till följd en generell hastighetsdämpande effekt. En timglashållplats vid skolan har diskuterats. Denna utformning skulle hindra fordonstrafiken att passera de gånger bussen angör vid hållplatsen (gäller även skolbusstrafik). Åtgärden sänker hastigheten samtidigt som det bidrar till en säker passage för oskyddade trafikanter. Bilister måste stanna och vänta tills bussen lämnat hållplatsläget. Den exakta utformningen, samt när i tiden detta ska göras är inte beslutat, men finns med i investeringsbudgeten. Med lägre hastighet följer också att viss fordonstrafik kommer att välja ringvägar för att slippa köra genom Marieholm. Att förbjuda viss trafik genom Marieholm är inte aktuellt då det är en allmän gata och fordonsflödena inte är särskilt höga. Trafikflödena mättes före och efter att ringvägen byggdes. Före byggnationen var flödet av fordon per dygn nästan 4 000, som kan jämföras med knappt fordon per dygn efter byggnationen. Mätningen gjordes vid skolan där även medelhastigheten på dessa fordon var 36 km/tim. Mätningarna visade också på att andel tung trafik innan byggnationen var 14 % men hade minskat till 11 % efter byggnationen, vilket kan anses vara en normal andel. Gatan fungerar som en genomfartsled och bör ha företräde framför anslutande gator och bör därför ha kvar denna bestämmelse. Huvudled ger också ett generellt parkeringsförbud. forts

16 Sammanträdesprotokoll 16 (66) forts 176 För att försöka förhindra enskilda bilister att överskrida högsta hastighetsgräns ska Polisen informeras om situationen, då det är den som ska se till att skyltad hastighet inte överskrids. Antalet olyckor som har skett sedan år 2000 så är det 14 stycken (snitt på 1 olycka/ år). En av olyckorna ansågs vara svår och skedde år Resterande 13 olyckor ansågs lindriga. Den allvarliga olyckan skedde med en miss-tänkt rattfyllerist som körde rakt ut i korsningen med Yllegatan utan att stanna vid stopplikten och krockade med en mopedist. Knappt hälften av olyckorna var singelolyckor. Inga olyckor skedde på grund av tung trafik. Slutsatsen man kan dra av dessa olycksdata är att det är oförutsägbara olyckor, det vill säga att de inte sker på samma ställe eller av samma orsaker. Man kan inte se ett tydligt mönster. Att förbjuda tung trafik skulle inte innebära att olyckorna skulle bli färre. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, , 84. Tjänsteskrivelse, Bilaga 176 a-c Beslut beslutar att: med hänvisning till de åtgärder som kommer att genomföras avslå förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Patrik Andersson, Storgatan 92 A, Marieholm Gata, Trafik och Park

17 Sammanträdesprotokoll 17 (66) 177 MOS Förslag till Energi och klimatplan , för Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog Eslövs kommuns Energi- och klimatplan I planen beskrivs att en större revidering ska göras i takt med mandatperioderna. Ansvaret för revidering ligger på Miljö och Samhällsbyggnad. Energi- och klimatplanen är ett framgångsrikt arbete som innefattar kommunens verksamhet, de hel- och delägda bolagen samt kommunalförbundet VA SYD. Planen är en del av det kommunala miljömålsarbetet. Den ska uppfylla Eslövs kommuns miljömål - Eslövs kommunorganisation ska senast 2020 vara fri från fossila bränslen och - Eslövs kommun ska vara en god förebild. Beredning Förslaget har tagits fram av energisamordnaren med hjälp av Energi- och klimatplanens arbetsgrupp och styrgrupp. Arbetsgruppen består av representanter från förvaltningar, bolag och förbund. Styrgruppen består av s presidium, kommunalråden, förvaltningschefen, miljöchefen och projektägaren. Beslutsunderlag Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0, Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete , med två bilagor. Tjänsteskrivelse, Bilaga 177 a-b Beslut beslutar att: skicka Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0, Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete , på remiss till kommunens nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund och Eslövs Naturskyddsförening Expediering: Miljöavdelningen för åtgärd

18 Sammanträdesprotokoll 18 (66) 178 MOS Planprogram för del av kvarteret Skatan 3 i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Ärendebeskrivning Rubricerat planprogram, upprättat har av kommunstyrelsens arbetsutskott att översändas för samråd med senaste svarsdag Planområdet är cirka kvadratmeter och ligger i östra delen av Eslöv, på mark som tidigare använts av Bergagymnasiet. Skolan har lämnat lokalerna, som nu är rivna. Syftet med planprogrammet är att bredda beslutsunderlaget och synliggöra kommunens avsikter för exploatörer samt låta det tjäna som underlag vid en markanvisning. Planprogrammet studerar olika sätt att planera för bostadsbebyggelse med olika exploateringstal. Beredning Förvaltningen har tagit del av planprogrammet, och Miljö och Samhällsbyggnads olika avdelningar har läst det. Eftersom planarbetet är i ett tidigt skede kan handlingen inte granskas på detaljerad nivå. Förvaltningen har sammanställt några kommentarer som bör tas med i det vidare planarbetet: Det är positivt att intentionerna om blandstad i Fördjupad översiktsplan, FÖP, Eslöv öster om järnvägen (scenariot A) kommer att tas tillvara i det kommande planarbetet. Planområdet behöver definieras och samma område användas då det görs jämförelser, exempelvis när det gäller bebyggelsens täthet och hur många som kan bo på platsen. Det goda kollektivtrafikläget bör utnyttjas genom en effektiv markanvändning. Både täthet och höjd bör studeras vidare. En kvartersstruktur ger ett bättre markutnyttjande och skyddade innergårdar, åskådliggör höjdskillnaderna i området och tätheten i kommande planförslag. Byggnadshöjden kan och bör vara högre än för omkringliggande kvarter, men bör också förhålla sig till Eslövs siluett och till höjdförutsättningarna på platsen, vilket gör att den kan variera inom planområdet. Infartsvägarna till Eslöv ska vara stadsmässiga, tilltalande och inbjudande och Ringsjövägen ska prioritera kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister. Bebyggelsen mot Ringsjövägen bör läggas så att stråket in mot centrum blir intressant att färdas längs. En medvetet bearbetad förgårdsmark kan bidra till detta. Gator som anläggs i planområdet kan med fördel ha gatuparkering. forts

19 Sammanträdesprotokoll 19 (66) forts 178 Barnperspektivet bör beaktas. Knyt ihop stråk över Ringsjövägen för säkra skolvägar och anordna cykelvägar på båda sidorna om Verkstadsvägen i anslutning till planområdet. Det är positivt att anordna ett gångfartsområde på Ringsjövägen. En cirkulationsplats kan anläggas i korsningen Östergatan/Ringsjövägen/ Verkstadsvägen/Fiskaregatan för att knyta samman det nya området med sin omgivning, och göra det säkrare för oskyddade trafikanter att korsa vägarna. Beakta dagvattenfrågan och utred den vidare. Bergaområdet har historiskt haft stora problem med dagvatten. SMHIs prognoser för framtiden förutspår ett förändrat klimat med häftigare regn som följd. Det befintliga dagvattensystemet behöver avlastas och säkras. Tillkommande bebyggelse behöver risksäkras av klimatskäl och kräver ytterligare förstärkning av dagvattensystemen. Kan område i kvarteret Hägern samanvändas? Grönstruktur och synlig, öppen dagvattenhantering med mångfunktionell lösning signalerar innovativ, trevlig och hållbar stad i ekokommunen Eslöv. Det är positivt med ett nytillskott av bostäder i området. Bostadsbebyggelsen kan gärna inrymma även handel, icke störande verksamheter och så kallade Bokaler för att bli mer diversifierad blandstad och bidra till folkliv i området och i stråket mot Eslövs centrum. En aktiv och medveten profilering av området kan bidra till kvalitet och popularitet. Ett nytänkande med coola bostäder till villapubliken kan påverka boendevanor; passivhus och aktiva gårdar. Bra isolering och ljudklassning av lägenheterna bidrar till god energihushållning och bra boendemiljö. Solenergianläggningar kan installeras på taken. Odlingslotter och biodling kan anordnas på gårdarna och bidra till urban biologisk mångfald. Gör gärna livscykelanalyser och livscykelkostnadsberäkningar med konsekvensbedömning i ett större perspektiv vid planering. Hur påverkas området socialt? Hur påverkas skolornas beläggningsgrad och ekonomi? Beslutsunderlag Planprogram upprättat Tjänsteskrivelse, Bilaga 178 a-b Beslut beslutar att: godkänna förvaltningens skrivelse och översända den Expediering: som nämndens remissvar. Kommunstyrelsen Stadsbyggnad

20 Sammanträdesprotokoll 20 (66) 179 Bygg Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stall och garage på fastigheten Berga 2:48, Berga 248, Eslöv Ärendebeskrivning Lennart Pålsson ansöker om förhandsbesked för ett enbostadshus med stall och garage på en fastighet som ägs av Lennart Henriksson. Fastighetsägare har tidigare, senast , fått positivt förhandsbesked för liknande bebyggelse på platsen. Fastigheten Berga 2:48 är m² och ligger mellan riksväg 17 och Nr 3-vägen (väg 1303). Byggnadsfritt avstånd vid väg 17 är 30 meter. Bebyggelsen placeras i den östra delen av fastigheten. En gemensam väg för Berga 2:48, 2:49 och 2:50 med anslutning till Nr 3-vägen är planerad, och tillstånd för en sådan anslutning finns från Gata, Trafik och Park. Utfart mot riksväg 17 inte är tillåten. Området ligger utanför kom-munalt verksamhetsområde för VA. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv (FÖP), antagen i mars Enligt FÖP är det möjligt att lokalisera ytterligare bebyggelse, bland annat hästgårdar, längs Nr 3-vägen. Beredning I den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv (FÖP) beskrivs Nr 3-vägens bebyggelse som en gles radby. Flertalet av fastigheterna utgörs av mindre gårdar. Det är möjligt att lokalisera ytterligare bebyggelse, bland annat hästgårdar, i området. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassas till den karaktär som finns, vilket bland annat innebär att endast friliggande hus som förläggs enskilt ska tillåtas. Stallbyggnaden kommer att ligga förhållandevis nära framtida bebyggelse på grannfastigheten Berga 2:24 och Berga 2:49. Exakt placering av byggnaden ska ske i samråd med handläggande arkitekt i samband med bygglovsansökan. I samband med att fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 avstyckades från Berga 2:25 bildades också gemensamhetsanläggningen Berga ga:3 för väg till de tre fastigheterna med anslutning mot Nr 3-vägen. Denna anläggning ska vara utförd senast åtta år efter det att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. Tillstånd för anslutning för enskild körväg till Nr 3-vägen har beviljats av Miljö och Samhällsbyggnad Det finns en tidigare överenskommelse med kommunens VA-avdelning om en gemensam anslutning för de tre fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 till de vattenoch spillvattenledningar som finns längs Nr 3-vägen. forts

21 Sammanträdesprotokoll 21 (66) forts 179 Yttranden Miljöavdelningen påpekar att gödsellagring ska uppfylla gällande krav enligt föreskrifter (2012:41) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. VA SYD medger vatten- och spillvattenanslutning under förutsättning att anslutningspunkten delas mellan de tre fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 och avtal tecknas mellan VA SYD, som VA-huvudman, och fastigheterna. Fastighetsägaren till Berga 2:48 samt ägarna till sex grannfastigheter (varav en med samma ägare som Berga 2:49) har fått möjlighet att yttra sig över åtgärden. Ägaren till en grannfastighet godkänner inte, då ansökan innehåller felaktiga kartor och uppgift om fastighetsarea. Sökande har efter detta yttrande skickat in en ny situationsplan och uppgiften om fastighetsarean för Berga 2:48 har ändrats i ansökan. Ägarna till en fastighet godkänner inte åtgärden då dagvatten- och översvämningsproblem finns i området. Ägarna till ytterligare en grannfastighet har lämnat in godkännande men med kommentar som gäller samma fråga. Enligt telefonsamtal med en av fastighetsägarna till Berga 2:31 kan problemet avhjälpas av nuvarande fastighetsägare, genom iordningställande av befintlig dagvattenanläggning mot väg 17. Han påpekar också att den nya gemensamma vägen ska anläggas så att intilliggande anordningar för dagvatten vid grannfastigheten inte påverkas negativt. Fastighetsägaren har lämnat in en skrivelse om hur problemen med dagvattnet ska åtgärdas. Lagrum Plan- och bygglagen (2010:900) PBL 2 kapitlet 1, 2 och 4-6 samt 9 kapitlet Motivering Den planerade bebyggelsen stämmer med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv, med komplettering med friliggande bebyggelse och hästgårdar. Nämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för den planerade bebyggelsen och fastigheterna har styckats med detta som grund. Sedan dess har förhållandena inte ändrats. Ansökan bedöms uppfylla kraven i och står inte i konflikt med ovanstående lagrum. forts

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde

Miljö- och samhällsnämndens sammanträde -3, MSN 2015-06-17 08:30 Kallelse till Miljö- och samhällsnämndens sammanträde 2015-06-17 kl 08.30 i Domsalen -2, MSN 2015-06-17 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Florian Stamm, ordförande, MP JA NEJ JA

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer