Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 17.30, till 19.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan till 17.30, till Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande Bo Lindblom (S) ersättare för Lena Munther (S) Fredrik Wikberg (S) ledamot Miroslav Han (S) ledamot John Fidler (FP) ledamot Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Hans Andersson (C) ledamot Håkan Bjelkengren (M) ersättare för Mikael Wehtje (M) Johnny Johansson (MP) ledamot Johan Sandqvist (SD) ersättare för Ronny Thall (SD) Övriga närvarande Malin Kauranen (S) Mats Löfström (S) ersättare ersättare Sven-Olov Wallin (FP) ersättare Göran Windén (NKE) ersättare Lars-Erik Björklund (V) ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Ingela Lundqvist Britt Svensson Marie Strandqvist Anna Lyhagen Annette Linander Miljö och Samhällsbyggnad förvaltningschef nämndsekreterare assistent stadsbyggnadschef Paragrafer nr Sekreterare Britt Svensson Ordförande Bengt Andersson Justerande Annette Linander

2 Sammanträdesprotokoll 2 (66) Bevis om anslag Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans, Eslövs kommun Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Miljö och Samhällsbyggnad Britt Svensson

3 Sammanträdesprotokoll 3 (66) 170 MOS Internbudget 2015 Ärendebeskrivning Internbudget för har tagits fram. Beredning har för 2015 en budgetram på kronor (62,6 miljoner kronor). Budgeten för 2014, efter beslut i samband med delårsbokslutet, är kronor (61,2 miljoner kronor). Förändringarna inför 2015 jämfört med budget 2014 är följande: - Kompensation för nya ytor: kronor - Bostadsanpassningsbidrag: kronor - Indexuppräkning avtal: kronor - Pendlarparkering: kronor - Kapitalkostnader: kronor - Lönekompensation (helårseffekt 2014 års lön): kronor - Hyreskompensation: kronor - Hyresförändring: kronor har nu fått full kompensation för nya ytor. Till 2014 fick nämnden kompensation med kronor, i budgetbeslutet i samband med delåret utökades ramen med kronor och till budget 2015 utökas ramen med ytterligare kronor. har fått kompensation för bostadsanpassningsbidrag, ny pendlarparkering, hyra, löner samt indexökning av kostnaderna på fasta större avtal. Budgeten för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) uppgår inte till beräknat belopp. I kommunfullmäktiges beslutade budget anges att: Nämnden kommer att få kompensation för tillkommande ytor och kapitalkostnader i takt med att investeringar färdigställs. Medel finns avsatta hos Kommunstyrelsen. Den minskade ramen i listan ovan beror på minskade kapitalkostnader med anledning av komponentavskrivning. En minskning av kompensationen för hyror ska undersökas närmare. forts

4 Sammanträdesprotokoll 4 (66) forts 170 Verksamhetsmässigt har GIS-verksamheten (Geografiskt InformationsSystem) flyttat från den förvaltningsövergripande verksamheten till Stadsbyggnad, vilket är en del av förklaringen till förändringen av budget för dessa avdelningar. Beslutsunderlag s budgetbeslut, Kommunfullmäktiges budgetbeslut, Tjänsteskrivelse, Bilaga 170 a-c Beslut beslutar att: godkänna internbudgeten för 2015, och att söka tilläggsanslag för att kunna ge utökat bidrag till vägsamfälligheter då ansökningar om investeringsstöd inkommer Expediering: Staben

5 Sammanträdesprotokoll 5 (66) 171 MOS Förslag till VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslag till VA-utbyggnadsplan till, för yttrande senast Enligt 6 Lagen om allmänna vattentjänster har kommunen skyldighet att ordna vattentjänster (anläggningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten): Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. I förslag till VA-utbyggnadsplan föreslås: - Att bedömningsgrunder för VA-utbyggnadsområden ska fastställas som riktlinjer för vilka områden som är aktuella för VA-utbyggnad. - Att identifierade VA-utbyggnadsområden, enligt 6 lagen om allmänna vattentjänster, ska byggas ut enligt den övergripande tidsplanen Att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsätts och ges i uppdrag att följa upp genomförandet av VA-utbyggnadsplanen, samt att genomföra de kompletterande utredningar som föreslås. - Att ges i uppdrag att precisera hur miljötillsyn, miljötillstånd och bygglovsärenden ska hanteras inom föreslagna VA-utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad. Beredning Eslövs kommun och VA SYD har i en förvaltningsövergripande projektgrupp under 2013 och 2014 arbetat med att ta fram en VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun. Arbetsgruppen består av representanter från VA SYD, Stadsbyggnad, Miljöavdelningen och Tillväxtavdelningen. I samband med att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera Förslag till VA-utbyggnadsplan, gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av utbyggnadsplanen för VA-kollektivet och den enskilde. Beslutsunderlag VA-utbyggnadsplan för Eslövs kommun, med bilaga VA-översikt för Eslövs kommun. forts

6 Sammanträdesprotokoll 6 (66) forts 171 Tjänsteskrivelse Bilaga 171 a-b Beslut beslutar att: godkänna Förslag till VA-utbyggnadsplan, samt att ge förvaltningen i uppdrag att precisera hur miljötillsyn, miljötillstånd och bygglovsärenden ska hanteras inom föreslagna VA-utbyggnadsområden i väntan på utbyggnad. Expediering: Kommunstyrelsen Miljöavdelningen för åtgärd Stadsbyggnad för åtgärd

7 Sammanträdesprotokoll 7 (66) 172 MOS Motion angående avgiftsfria resor för äldre Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har översänt en motion angående avgiftsfria resor för äldre på remiss till och önskar ett yttrande. Motionen kommer från Håkan Svensson-Sixbo och Stefan Karlsson, båda Vänsterpartiet. Motionen rör avgiftsfria resor med buss inom Eslövs kommun för äldre över 70 år. Skånetrafiken erbjuder ett för länet enhetligt koncept (Seniorkortet), där de subventionerade bussresorna gäller all kollektivtrafik, hela dygnet och i hela kommunen, i några kommuner gäller kortet endast vid lågtrafiktider. Kommunen bestämmer själv vilken åldersgräns som ska gälla, exempelvis 65 år, 70 år eller 75 år. Kortet blir personligt och Skånetrafiken skickar ut korten. Genom Seniorkortet får alla i en viss åldersgrupp i hela Eslövs kommun samma uppmuntran att använda kollektivtrafiken mer. Beredning Eslövs kommun har tidigare subventionerat gratis resor på stadsbussarna för färdtjänstberättigade från och för pensionärer från År 2009 ändrade Skånetrafiken konceptet från ett Pensionärskort, som endast gällde stadsbussarna till Seniorkortet som gäller all kollektivtrafik i kommunen. Genom avtalet som kommunen hade med Skånetrafiken betalade Eslövs kommun maximalt kronor per år för Pensionärskortet, men enligt Skånetrafiken var den verkliga kostnaden kronor. Kostnaderna beräknades år 2009 till cirka kronor per år för Seniorkortet med en åldersgräns satt till 70 år. Av besparingsskäl beslutades att inte fortsätta med subventioneringen av pensionärsresor samt att inte införa Seniorkortet. Enligt förslaget i motionen får alla äldre än 70 år tillgång till Seniorkortet. Skånetrafiken beräknar kostnaden per år till cirka kronor. Ett antagande är att gratisresorna bidrar till ett ökat resandeantal. Förslaget är kostsamt och gynnar inte alla som reser kollektivt i kommunen. Som en jämförelse kan nämnas att för samma kostnad som införandet av Seniorkortet, skulle kommunen kunna göra flera tillköp av bussturer i kommunen. Två extra morgonturer på Stadsbusslinje 3 kostar exempelvis kronor per år. Förbättringar skulle kunna göras både för stadsbuss- och för regionbusstrafik. Insatser i form av tillköp skulle även komma fler kommuninvånare till nytta. forts

8 Sammanträdesprotokoll 8 (66) forts 172 När utrymme ges till utökade satsningar på kollektivtrafik, anser förvaltningen att åtgärder som leder till bättre turtäthet, utökade linjer och bättre hållplatser är att föredra före satsningar på Seniorkortet. Investeringar som bidrar till att förbättra kollektivtrafiken är också i linje med ett av Miljö och Samhällsbyggnads mål - att arbeta för att utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen. Beslutsunderlag Motion angående avgiftsfria resor för äldre. Tjänsteskrivelse, Bilaga 172 a-b Beslut beslutar att: föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Expediering: Kommunfullmäktige Gata, Trafik och Park

9 Sammanträdesprotokoll 9 (66) 173 MOS Medborgarförslag om kommunal hundrastgård i Eslöv Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Emma Augustsson för beredning och beslut. Förslagsställaren föreslår att flera rastgårdar med hundlatrintunnor görs i ordning på grönområdet vid slingan mellan Husarängen och Solkullen. Beredning Gata, Trafik och Park anser att de argument som ligger till grund för det beslut som togs i , gällande hundrastgårdar i Eslövs kommun, fortfarande gäller. I skrivelsen kan man bland annat läsa: I Eslöv och övriga tätorter i kommunen finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelsen som ger stora möjligheter att rasta hundar. Miljö och Samhällsbyggnad ser det därför inte som någon prioriterad uppgift att skapa rastområden på konstlad väg. Att inhägna allmänna områden och upplåta dem till detta speciella ändamål innebär också att kommunen tar på sig ett större juridiskt ansvar för verksamheten än om rastningen sker oorganiserat. Även de sanitära förhållandena kan innebära problem dels för hundarna/hundägarna och dels för personalen som skall sköta området. Även om det allmänna upptagningstvånget kommer att gälla inom inhägnaden kan man inte bortse från att problem kan uppstå. Gata, Trafik och Park anser inte att man ska anlägga hundrastgårdar i Eslöv. Beslutsunderlag Medborgarförslag om kommunal hundrastgård i Eslöv, Emma Augustsson, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 69. Miljö- och samhällsbyggnads sammanträdesprotokoll, , 189. Tjänsteskrivelse, Bilaga 173 a-d Yrkande Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. forts

10 Sammanträdesprotokoll 10 (66) forts 173 Beslut beslutar att: ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Emma Augustsson, Helsingborgsvägen 6, Eslöv Gata, Trafik och Park

11 Sammanträdesprotokoll 11 (66) 174 MOS Medborgarförslag om hundrastgård i Löberöd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Marie Mathisson för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att det är välgörande för hundar att springa fritt. Hon menar även att det är bra, både för hundarna och dess ägare, att rasta djuren i en inhägnad, främst för motion och samspel med andra hundar. En hundrastplats skulle även underlätta för rörelsehindrade hundägare att rasta sina djur, samtidigt som det skulle vara en trevlig och social mötesplats. Beredning Gata, Trafik och Park anser att de argument som ligger till grund för det beslut som togs i , gällande hundrastgårdar i Eslövs kommun, fortfarande gäller. I skrivelsen kan man bland annat läsa: I Eslöv och övriga tätorter i kommunen finns god tillgång till park- och naturområden nära bebyggelsen som ger stora möjligheter att rasta hundar. Miljö och Samhällsbyggnad ser det därför inte som någon prioriterad uppgift att skapa rastområden på konstlad väg. Att inhägna allmänna områden och upplåta dem till detta speciella ändamål innebär också att kommunen tar på sig ett större juridiskt ansvar för verksamheten än om rastningen sker oorganiserat. Även de sanitära förhållandena kan innebära problem dels för hundarna/hundägarna och dels för personalen som skall sköta området. Även om det allmänna upptagningstvånget kommer att gälla inom inhägnaden kan man inte bortse från att problem kan uppstå. Gata, Trafik och Park anser inte att man ska anlägga en hundrastgård i Löberöd. Beslutsunderlag Medborgarförslag om hundrastgård i Löberöd, Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, , 83. Miljö- och samhällsbyggnads beslut, , 189. Tjänsteskrivelse Bilaga 174 a-d Yrkande Janet Andersson (S) yrkar med instämmande av Annette Linander (C) att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. forts

12 Sammanträdesprotokoll 12 (66) forts 174 Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Beslut beslutar att: ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnad för etablering av hundrastgårdar, samt undersöka kostnaden för drift och de juridiska konsekvenser som kan uppstå. Förvaltningen ska även undersöka alternativa modeller för ansvar av driften, som ligger på någon extern brukare. Detta för att intresset från medborgarna är så stort och för en framtida etablering av hundrastgård i kommunen. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Marie Mathisson, Storgatan 38, Löberöd. Gata, Trafik och Park

13 Sammanträdesprotokoll 13 (66) 175 MOS Medborgarförslag gällande effektivare parkering på Kanalgatan i Eslöv Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Henry Nilsson för beredning och beslut. Förslagsställaren framför att genom den planerade förtätningen av centrum uppstår behov av nya parkeringsplatser. Genom att gräva upp buskar och träd på Kanalgatan och måla om parkeringsfickorna kan man skapa hundratals snedställda parkeringsplatser inklusive handikapplatser och cykelparkeringar på ömse sidor av gatans mittlinje. Buskar och träd bör planteras längs med trottoarerna. Beredning Kanalgatan i Eslöv är en drygt 700 meter lång gata som sträcker sig genom centrala Eslöv, mellan Stadsparken och Föreningstorget. Längs Kanalgatan finns idag 84 parkeringsplatser med tidsbegränsning 24 timmar samt 94 parkeringsplatser med tidsbegränsning 2 timmar. På korttidsparkeringarna regleras parkeringen med P- skiva och det finns reserverade platser för rörelsehindrade. På anslutande gator finns också parkeringsmöjligheter. Kanalgatan ligger centralt i Eslöv och sträcker sig mellan två viktiga målpunkter i staden. Vikten av att ha merparten av parkeringsplatserna med kortare tid än 24 timmar, är för att fler människor ska kunna besöka stadens centrala delar. Som boende vid Kanalgatan har man dryga 80 platser att parkera på. Kommunen har inte skyldighet att se till att boende eller fastighetsägare kan parkera på offentlig platsmark. Fastighetsägare ska se till att hyresgästerna kan parkera på egen mark. Dagens utformning av Kanalgatan är inte vad man kan kalla en typisk väg. Trafikanterna får köra väldigt sakta och vara uppmärksamma. Det är en väl utformad gata om man ser ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Att ta bort allt buskage, asfaltera (eller hårdgöra) ytan och tillåta parkering i betydligt större grad än i dagsläget kommer att innebära ett ökat fordonsflöde, samtidigt som hastigheten inte begränsas på samma sätt. Förvaltningen vill inte att en av Eslövs mest centrala delar ska bli en stor parkeringsplats. Växtligheten som finns idag gör god nytta när det kommer till gatans vattenavrinning och infiltration. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, , 85. Tjänsteskrivelse, Bilaga 175 a-c forts

14 Sammanträdesprotokoll 14 (66) forts 175 Beslut beslutar att: avslå förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Henry Nilsson, Sallerupsvägen 44, Eslöv Gata, Trafik och Park

15 Sammanträdesprotokoll 15 (66) 176 MOS Medborgarförslag gällande trafiksäkerheten på Storgatan i Marieholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har översänt ett medborgarförslag från Patrik Andersson för beredning och beslut gällande trafiksäkerheten på Storgatan i Marieholm. Förslagsställaren lägger fram önskemål om att Storgatan inte längre ska vara klassad som huvudled samt att tung trafik ska förbjudas genom Marieholm. Beredning Enligt hastighetsplanen kommer det att, precis som det nämns i skrivelsen, skyltas 40 km/tim på genomfartsgatorna i Marieholm. Att skylta högsta tillåtna hastighet 30 km/tim utanför skolor eller där stora flöden av barn och unga vistas är av högsta vikt. En överanvändning av skyltning 30 km/tim gör att man inte följer det på de platser där det faktiskt behövs. Att ha 30 km/tim skyltat i större områden när vägutformningen påtalar en annan hastighet är inte hållbart. Ändringen av hastighetsgränser är ett stort och krävande arbete, men kommer troligen att kunna bli färdigt i början av Ett steg i att försöka få ner eventuellt höga hastigheter kan ske i samband med VA SYDs omläggning av ledningar i Storgatan. Gata, Trafik och Park kommer då att smalna av gatan genom att bredda gång- och cykelbanor. Åtgärderna ger till följd en generell hastighetsdämpande effekt. En timglashållplats vid skolan har diskuterats. Denna utformning skulle hindra fordonstrafiken att passera de gånger bussen angör vid hållplatsen (gäller även skolbusstrafik). Åtgärden sänker hastigheten samtidigt som det bidrar till en säker passage för oskyddade trafikanter. Bilister måste stanna och vänta tills bussen lämnat hållplatsläget. Den exakta utformningen, samt när i tiden detta ska göras är inte beslutat, men finns med i investeringsbudgeten. Med lägre hastighet följer också att viss fordonstrafik kommer att välja ringvägar för att slippa köra genom Marieholm. Att förbjuda viss trafik genom Marieholm är inte aktuellt då det är en allmän gata och fordonsflödena inte är särskilt höga. Trafikflödena mättes före och efter att ringvägen byggdes. Före byggnationen var flödet av fordon per dygn nästan 4 000, som kan jämföras med knappt fordon per dygn efter byggnationen. Mätningen gjordes vid skolan där även medelhastigheten på dessa fordon var 36 km/tim. Mätningarna visade också på att andel tung trafik innan byggnationen var 14 % men hade minskat till 11 % efter byggnationen, vilket kan anses vara en normal andel. Gatan fungerar som en genomfartsled och bör ha företräde framför anslutande gator och bör därför ha kvar denna bestämmelse. Huvudled ger också ett generellt parkeringsförbud. forts

16 Sammanträdesprotokoll 16 (66) forts 176 För att försöka förhindra enskilda bilister att överskrida högsta hastighetsgräns ska Polisen informeras om situationen, då det är den som ska se till att skyltad hastighet inte överskrids. Antalet olyckor som har skett sedan år 2000 så är det 14 stycken (snitt på 1 olycka/ år). En av olyckorna ansågs vara svår och skedde år Resterande 13 olyckor ansågs lindriga. Den allvarliga olyckan skedde med en miss-tänkt rattfyllerist som körde rakt ut i korsningen med Yllegatan utan att stanna vid stopplikten och krockade med en mopedist. Knappt hälften av olyckorna var singelolyckor. Inga olyckor skedde på grund av tung trafik. Slutsatsen man kan dra av dessa olycksdata är att det är oförutsägbara olyckor, det vill säga att de inte sker på samma ställe eller av samma orsaker. Man kan inte se ett tydligt mönster. Att förbjuda tung trafik skulle inte innebära att olyckorna skulle bli färre. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll, , 84. Tjänsteskrivelse, Bilaga 176 a-c Beslut beslutar att: med hänvisning till de åtgärder som kommer att genomföras avslå förslagsställarens önskemål. Medborgarförslaget anses härmed besvarat. Expediering: Patrik Andersson, Storgatan 92 A, Marieholm Gata, Trafik och Park

17 Sammanträdesprotokoll 17 (66) 177 MOS Förslag till Energi och klimatplan , för Eslövs kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog Eslövs kommuns Energi- och klimatplan I planen beskrivs att en större revidering ska göras i takt med mandatperioderna. Ansvaret för revidering ligger på Miljö och Samhällsbyggnad. Energi- och klimatplanen är ett framgångsrikt arbete som innefattar kommunens verksamhet, de hel- och delägda bolagen samt kommunalförbundet VA SYD. Planen är en del av det kommunala miljömålsarbetet. Den ska uppfylla Eslövs kommuns miljömål - Eslövs kommunorganisation ska senast 2020 vara fri från fossila bränslen och - Eslövs kommun ska vara en god förebild. Beredning Förslaget har tagits fram av energisamordnaren med hjälp av Energi- och klimatplanens arbetsgrupp och styrgrupp. Arbetsgruppen består av representanter från förvaltningar, bolag och förbund. Styrgruppen består av s presidium, kommunalråden, förvaltningschefen, miljöchefen och projektägaren. Beslutsunderlag Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0, Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete , med två bilagor. Tjänsteskrivelse, Bilaga 177 a-b Beslut beslutar att: skicka Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0, Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete , på remiss till kommunens nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund och Eslövs Naturskyddsförening Expediering: Miljöavdelningen för åtgärd

18 Sammanträdesprotokoll 18 (66) 178 MOS Planprogram för del av kvarteret Skatan 3 i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Ärendebeskrivning Rubricerat planprogram, upprättat har av kommunstyrelsens arbetsutskott att översändas för samråd med senaste svarsdag Planområdet är cirka kvadratmeter och ligger i östra delen av Eslöv, på mark som tidigare använts av Bergagymnasiet. Skolan har lämnat lokalerna, som nu är rivna. Syftet med planprogrammet är att bredda beslutsunderlaget och synliggöra kommunens avsikter för exploatörer samt låta det tjäna som underlag vid en markanvisning. Planprogrammet studerar olika sätt att planera för bostadsbebyggelse med olika exploateringstal. Beredning Förvaltningen har tagit del av planprogrammet, och Miljö och Samhällsbyggnads olika avdelningar har läst det. Eftersom planarbetet är i ett tidigt skede kan handlingen inte granskas på detaljerad nivå. Förvaltningen har sammanställt några kommentarer som bör tas med i det vidare planarbetet: Det är positivt att intentionerna om blandstad i Fördjupad översiktsplan, FÖP, Eslöv öster om järnvägen (scenariot A) kommer att tas tillvara i det kommande planarbetet. Planområdet behöver definieras och samma område användas då det görs jämförelser, exempelvis när det gäller bebyggelsens täthet och hur många som kan bo på platsen. Det goda kollektivtrafikläget bör utnyttjas genom en effektiv markanvändning. Både täthet och höjd bör studeras vidare. En kvartersstruktur ger ett bättre markutnyttjande och skyddade innergårdar, åskådliggör höjdskillnaderna i området och tätheten i kommande planförslag. Byggnadshöjden kan och bör vara högre än för omkringliggande kvarter, men bör också förhålla sig till Eslövs siluett och till höjdförutsättningarna på platsen, vilket gör att den kan variera inom planområdet. Infartsvägarna till Eslöv ska vara stadsmässiga, tilltalande och inbjudande och Ringsjövägen ska prioritera kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister. Bebyggelsen mot Ringsjövägen bör läggas så att stråket in mot centrum blir intressant att färdas längs. En medvetet bearbetad förgårdsmark kan bidra till detta. Gator som anläggs i planområdet kan med fördel ha gatuparkering. forts

19 Sammanträdesprotokoll 19 (66) forts 178 Barnperspektivet bör beaktas. Knyt ihop stråk över Ringsjövägen för säkra skolvägar och anordna cykelvägar på båda sidorna om Verkstadsvägen i anslutning till planområdet. Det är positivt att anordna ett gångfartsområde på Ringsjövägen. En cirkulationsplats kan anläggas i korsningen Östergatan/Ringsjövägen/ Verkstadsvägen/Fiskaregatan för att knyta samman det nya området med sin omgivning, och göra det säkrare för oskyddade trafikanter att korsa vägarna. Beakta dagvattenfrågan och utred den vidare. Bergaområdet har historiskt haft stora problem med dagvatten. SMHIs prognoser för framtiden förutspår ett förändrat klimat med häftigare regn som följd. Det befintliga dagvattensystemet behöver avlastas och säkras. Tillkommande bebyggelse behöver risksäkras av klimatskäl och kräver ytterligare förstärkning av dagvattensystemen. Kan område i kvarteret Hägern samanvändas? Grönstruktur och synlig, öppen dagvattenhantering med mångfunktionell lösning signalerar innovativ, trevlig och hållbar stad i ekokommunen Eslöv. Det är positivt med ett nytillskott av bostäder i området. Bostadsbebyggelsen kan gärna inrymma även handel, icke störande verksamheter och så kallade Bokaler för att bli mer diversifierad blandstad och bidra till folkliv i området och i stråket mot Eslövs centrum. En aktiv och medveten profilering av området kan bidra till kvalitet och popularitet. Ett nytänkande med coola bostäder till villapubliken kan påverka boendevanor; passivhus och aktiva gårdar. Bra isolering och ljudklassning av lägenheterna bidrar till god energihushållning och bra boendemiljö. Solenergianläggningar kan installeras på taken. Odlingslotter och biodling kan anordnas på gårdarna och bidra till urban biologisk mångfald. Gör gärna livscykelanalyser och livscykelkostnadsberäkningar med konsekvensbedömning i ett större perspektiv vid planering. Hur påverkas området socialt? Hur påverkas skolornas beläggningsgrad och ekonomi? Beslutsunderlag Planprogram upprättat Tjänsteskrivelse, Bilaga 178 a-b Beslut beslutar att: godkänna förvaltningens skrivelse och översända den Expediering: som nämndens remissvar. Kommunstyrelsen Stadsbyggnad

20 Sammanträdesprotokoll 20 (66) 179 Bygg Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stall och garage på fastigheten Berga 2:48, Berga 248, Eslöv Ärendebeskrivning Lennart Pålsson ansöker om förhandsbesked för ett enbostadshus med stall och garage på en fastighet som ägs av Lennart Henriksson. Fastighetsägare har tidigare, senast , fått positivt förhandsbesked för liknande bebyggelse på platsen. Fastigheten Berga 2:48 är m² och ligger mellan riksväg 17 och Nr 3-vägen (väg 1303). Byggnadsfritt avstånd vid väg 17 är 30 meter. Bebyggelsen placeras i den östra delen av fastigheten. En gemensam väg för Berga 2:48, 2:49 och 2:50 med anslutning till Nr 3-vägen är planerad, och tillstånd för en sådan anslutning finns från Gata, Trafik och Park. Utfart mot riksväg 17 inte är tillåten. Området ligger utanför kom-munalt verksamhetsområde för VA. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv (FÖP), antagen i mars Enligt FÖP är det möjligt att lokalisera ytterligare bebyggelse, bland annat hästgårdar, längs Nr 3-vägen. Beredning I den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv (FÖP) beskrivs Nr 3-vägens bebyggelse som en gles radby. Flertalet av fastigheterna utgörs av mindre gårdar. Det är möjligt att lokalisera ytterligare bebyggelse, bland annat hästgårdar, i området. Den tillkommande bebyggelsen ska anpassas till den karaktär som finns, vilket bland annat innebär att endast friliggande hus som förläggs enskilt ska tillåtas. Stallbyggnaden kommer att ligga förhållandevis nära framtida bebyggelse på grannfastigheten Berga 2:24 och Berga 2:49. Exakt placering av byggnaden ska ske i samråd med handläggande arkitekt i samband med bygglovsansökan. I samband med att fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 avstyckades från Berga 2:25 bildades också gemensamhetsanläggningen Berga ga:3 för väg till de tre fastigheterna med anslutning mot Nr 3-vägen. Denna anläggning ska vara utförd senast åtta år efter det att anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. Tillstånd för anslutning för enskild körväg till Nr 3-vägen har beviljats av Miljö och Samhällsbyggnad Det finns en tidigare överenskommelse med kommunens VA-avdelning om en gemensam anslutning för de tre fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 till de vattenoch spillvattenledningar som finns längs Nr 3-vägen. forts

21 Sammanträdesprotokoll 21 (66) forts 179 Yttranden Miljöavdelningen påpekar att gödsellagring ska uppfylla gällande krav enligt föreskrifter (2012:41) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. VA SYD medger vatten- och spillvattenanslutning under förutsättning att anslutningspunkten delas mellan de tre fastigheterna Berga 2:48, 2:49 och 2:50 och avtal tecknas mellan VA SYD, som VA-huvudman, och fastigheterna. Fastighetsägaren till Berga 2:48 samt ägarna till sex grannfastigheter (varav en med samma ägare som Berga 2:49) har fått möjlighet att yttra sig över åtgärden. Ägaren till en grannfastighet godkänner inte, då ansökan innehåller felaktiga kartor och uppgift om fastighetsarea. Sökande har efter detta yttrande skickat in en ny situationsplan och uppgiften om fastighetsarean för Berga 2:48 har ändrats i ansökan. Ägarna till en fastighet godkänner inte åtgärden då dagvatten- och översvämningsproblem finns i området. Ägarna till ytterligare en grannfastighet har lämnat in godkännande men med kommentar som gäller samma fråga. Enligt telefonsamtal med en av fastighetsägarna till Berga 2:31 kan problemet avhjälpas av nuvarande fastighetsägare, genom iordningställande av befintlig dagvattenanläggning mot väg 17. Han påpekar också att den nya gemensamma vägen ska anläggas så att intilliggande anordningar för dagvatten vid grannfastigheten inte påverkas negativt. Fastighetsägaren har lämnat in en skrivelse om hur problemen med dagvattnet ska åtgärdas. Lagrum Plan- och bygglagen (2010:900) PBL 2 kapitlet 1, 2 och 4-6 samt 9 kapitlet Motivering Den planerade bebyggelsen stämmer med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv, med komplettering med friliggande bebyggelse och hästgårdar. Nämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för den planerade bebyggelsen och fastigheterna har styckats med detta som grund. Sedan dess har förhållandena inte ändrats. Ansökan bedöms uppfylla kraven i och står inte i konflikt med ovanstående lagrum. forts

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 16.50, 17.50 till 18.00.

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 16.50, 17.50 till 18.00. Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 16.50, 17.50 till 18.00. Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.35, 18.50 till 19.05 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2015-10-26

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2015-10-26 Tid och plats 2015-10-26, Åsasalen, 13:00 14:15 Tjänstgörande Ledamöter Tommy Andersson (M) ordförande Lisa Karlsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton (KD) Lars-Åke Svensson (C ) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer