Kulturmiljöstrategi. Lycksele kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturmiljöstrategi. Lycksele kommun"

Transkript

1 Kulturmiljöstrategi Lycksele kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kulturmiljöprofil 3 4 Kunskapsluckor 4 6 Vision, mål och strategier 6-7 Riktlinjer 7 Fem skyddsnivåer 7 8 Effektuppföljning, utvärdering och gröna nyckeltal 8 Miljöbedömning 8 9 Lyckseles historia i översikt 9 17 Kulturmiljöerna och lagen 18 Beslutsområden Faktorer som påverkar bevarande av kulturmiljöer Register över kulturhistoriska miljöer 23 Kulturhistoriska miljöer, Lycksele stad Kulturhistoriska miljöer, Lycksele kommun Enstaka byggnader och mindre miljöer Åtgärdsplan Litteratur i urval

3 INLEDNING Kulturmiljöstrategin tas fram enligt målsättningar i kommunens översiktsplan och är en prioriterad aktivitet i Lycksele kommuns program för utveckling och tillväxt. Strategin har tagits fram med utgångspunkt i kulturmiljöprogrammet från 1987, revidering och komplettering 1998/1999 samt Skogsmuseets förslag till revidering och komplettering En framgångsrik kulturmiljövård underlättas av en genomtänkt kulturmiljöstrategi. Den ger långsiktig och övergripande ledning i kulturmiljöarbetet, en förankrad och gemensam plattform för arbetet med kulturmiljöernas förvaltande i Lycksele kommun. Strategin pekar ut inriktningen för kulturmiljöarbetet, de områden som ska prioriteras samt kommunens kulturmiljöprofil. Utgångspunkten är att värna och vårda det förflutnas spår samtidigt som kulturarvet och kulturmiljöerna ska utgöra en tillgång för kommunens utveckling. De naturanknutna kulturmiljövärdena behandlas också i viss utsträckning i kommunen naturvårdsstrategi. KULTURMILJÖPROFIL För att ett objekt eller miljö ska beredas plats i kulturmiljöprogrammet krävs att de uppfyller ett antal krav. De ska representera kommunens kulturhistoria samt utgöra goda exempel för allmänhet och institutioner. Lycksele kommun är en inlandskommun i norra Sverige, utan kust men med tre älvdalar vilka rinner genom kommunen. Barrskogar och myrmarker, uppbrutna av sjösystem och vattendrag täcker större delen av kommunen. Terrängen är till stor del kuperad. Detta har under historien påverkat de människor som använt denna trakt för sin levnad och överlevnad. Kommunens läge i landet har tydligt påverkat vilka näringar och levnadsmönster som blivit tongivande genom historien, vilket också blir en naturlig ingång till en profilering av kulturmiljöerna. Det är självklart att alla miljöer som brukats av människan är kulturmiljöer, vissa är mer representativa än andra varför urvalsprocessen är av mycket stor betydelse inför framtiden. Fornlämningar Området som idag utgör Lycksele kommun har använts av människor i närmare år. Dessa människor levde av jakt, fiske och insamling. Spår från deras liv kallas fornlämningar och är skyddade enligt lag. Inom kommunen finns en rad intressanta och publika lämningar, som på ett konkret och pedagogiskt sätt visar på människors försörjning under forntiden. Redan idag är ett antal fornlämningar, exempelvis hällmålningen vid Korpberget, uppmärksammade, men mer kan göras för att tillgängliggöra fornlämningarna. Samiska lämningar Det samiska kulturlandskapet rymmer en mångfald av historiska och förhistoriska kulturlämningar värda att uppmärksammas. I Lycksele kommun finns inga i original bevarade samiska byggnader som traditionellt förknippas med samisk tradition. Däremot finns en rad fornlämningar bevarade i form av kåtatomter mm, som är skyddade enligt fornminneslagen. Handel och kommunikationer Lycksele kommun har sedan forntiden präglats av handel och kommunikationer med omvärlden. Spår av dessa kontakter finns i olika typer av fornlämningar, bland arkeologiska fynd samt i senare kulturmiljöer. Redan från den tid då jakt och insamling utgjorde basen för överlevnad har kontakter utåt förekommit. Älvdalarna fungerade som naturliga transportleder och spår av importerat gods som flinta, vittnar om dessa kontakter med andra delar av Skandinavien. I senare tid har vägar, järnvägar med mera byggts, för att underlätta människornas 3

4 kommunikationsmöjligheter. Älvarna, fortfarande fyllda med spår från människor, vars aktiviteter bokstavligt talat flyttat berg och ändrat floders lopp. Flottningslämningar och kraftverksdammar men även rester från forntiden präglar dessa vattendrag. Lycksele kommun har mycket tydligt påverkats av detta och fortfarande är kommunikationer av yttersta vikt för Lyckseles framtid. Lycksele säljer en rad varor, från råmaterial till färdiga produkter från sågverk och fabriker. IT-företag är beroende av fungerande teknisk infrastruktur där sändare och ledningar förbinder orten med världen. I en kulturmiljöprofil är således handel och kommunikation centralt. Kulturmiljöer och påverkan utifrån En viktig del av Lycksele kommuns historia är att mycket i utvecklingen berott på påverkan utifrån. Redan grundandet av Lycksele som kyrk- och marknadsplats hade sin grund i direktiv från stadsmakten. Den första skolan 1632, lappmarksplakatet 1673, Lappmarksgränsen 1751, väg- och järnvägsbyggen under 1800 och 1900-talet, offentliga sektorns utveckling samt privata och statliga aktörer i form av skogsbolag, vattenfall och andra har alla påverkat kommunen i olika riktningar. Att lyfta dessa stora projekt och se dem som en omistlig del av kommunens kulturarv, ger genklang i framtiden då det visar på hur stora satsningar kan ge resultat för framtida generationer. Historien ska även fungera som exempel inför framtiden. Vissa av de stora satsningarna har medfört ingrepp som med dagens synsätt inneburit stora och i några fall oacceptabla konsekvenser för natur- och kulturmiljöer. Dessa är emellertid av stor vikt att inkludera då dessa är utmärkta pedagogiska verktyg inför framtida satsningar. KUNSKAPSLUCKOR Kommunens tidigare antagna kulturvårdsprogram uppmärksammade en rad värdefulla kulturmiljöer och kulturlandskap i kommunen. Då programmet endast upptog byggnader och miljöer från tiden före 1942, saknas viktiga kulturhistoriska objekt. Av speciellt intresse är utvecklingen efter andra världskriget. Utvecklingen inom en rad områden, privata såväl som offentliga, gav upphov till en mängd intressanta kulturmiljöer. Även om utvecklingen i många fall börjat före denna tid är det först med den ekonomiska expansionen under talet som förutsättningar gavs för denna förändring. Under inventerade skogsmuseet tätortens miljöer. För landsbygden bör kompletterande inventeringar ske. Vissa justeringar/uppdateringar har gjorts för en del byar, utifrån inkomna uppgifter. Lycksele stad och urbana kulturmiljöer Lycksele blev 1946 Lapplands första stad. Genom sin karaktär av regionalt centrum för inlandet samt sin planerade stadsbebyggelse är tätorten Lycksele av speciell betydelse. I tätorten finns kulturmiljöer som intimt hänger samman med urbant liv. Lycksele tätort har genomgått ett antal faser genom historien. Vid urval av miljöer är det viktigt att goda och välbevarade exempel från tätortens utveckling plockas fram. Genom att industri- och bostadsområden, framför allt efter andra världskriget, planerats och byggts efter tidstypiska mönster och principer, blir större komplex av miljöer intressanta. De enskilda objekten får i många fall en underordnad betydelse medan helhetsintrycket blir det centrala. Den offentliga sektorns utveckling Från 1920 talet har den offentliga sektorn getts en drivande roll i det Svenska samhället hölls det berömda folkhemstalet av Per-Albin Hansson. Andemeningen var att staten hade som ansvar att se till att även de svaga i samhället skulle få en dräglig tillvaro och en möjlighet att utvecklas. 4

5 Folkhemsbygget har satt stora avtryck i den svenska kulturmiljön. Sjukvård, ålderdomshem, skolor med mera kom att byggas i det offentligas regi. Efter andra världskriget kom detta att i mycket hög grad påverka utvecklingen i landet. Kommunen fick här en nyckelroll. Olika reformer ställde nya krav där bland annat 1948 års skolreform gav upphov till nya byggnader års kommunreform där antalet kommuner minskade, från cirka 2400 till 800, gav ekonomiska förutsättningar att utveckla idrottsanläggningar, bad, bibliotek med mera. För Lycksele kommun har detta inneburit en lång rad intressanta byggnader både inom tätorten men också i byarna ute på landsbygden. Folkrörelserna och deras byggnader. Under 1900-talet blev folkrörelserna viktiga för Västerbotten. Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen var alla aktiva och gav upphov till en mängd olika föreningar och organisationer vars verksamhet krävde lokaler, antingen i form av specialbyggda hus eller inhyst i befintliga lokaler. I 1987 års program finns endast några få exempel på detta i form av missionshus och filadelfialokaler. Då det i de flesta byar funnits frikyrkolokaler samt föreningshus i olika former finns all anledning att se över dessa miljöer. Idrottsrörelsen har avsatt många spår i kulturmiljön, inte minst i kommunens byar. Under mellan- och efterkrigstiden expanderade idrottsrörelsen. Även i mindre byar fanns ofta flera föreningar med behov av lokaler och spelplaner. Fotbollsplaner, ishockeyrinkar, elljusspår samt anläggningar i anslutning till dessa miljöer är viktiga inslag kommunen, dessa har i liten utsträckning uppmärksammas som värdefull kulturmiljö. Den offentliga sektorns kulturmiljöer Från mitten av 1900-talet expanderar den offentliga sektorn på ett sätt som påverkat kulturmiljön på många håll i kommunerna. Mindre byskolor ersätts med nybyggen i de större byarna. Dessa skolor, ofta uppförda under slutet på 1950 talet och början av 1960 talet representerar sin tids tankar om pedagogik och fostran. Äldrevården byggs ut under efterkrigstiden, i syfte att ge en värdig ålderdom till kommunens invånare. Ålderdomshem och pensionärsbostäder byggdes i offentlig regi. Andra byggnader värda att uppmärksammas vid inventering är vattenverk, förråd mm. Bilismens utveckling Efter 1945 återhämtade sig den svenska ekonomin. Även om många familjer och företag skaffat bil redan före kriget kom 1950-talet att bli den tid när massbilismen utvecklades. Samhället fick på ett helt annat sätt än tidigare planera för att större och mindre fordon skulle kunna brukas i tätorterna. Parkeringshus och parkeringsplatser blev självklara inslag tillsammans med bensinstationer och verkstäder. Handeln anpassades till bilismen med externa köpcenter, infarter mm. I kulturmiljöstrategin väljs några välbevarade miljöer ut som representanter för bilismen i kommunen. Den nya arkitekturen Nya byggnadsmaterial som betong, putsade fasader, takplåt mm skapade nya möjligheter för arkitekterna. Funktionalismen, funkisen, slår under 30-talet igenom i den svenska arkitekturen. Den rena funkisen med extremt avskalade former kom snart att övergå i ett friare formspråk som dock bevarade många av funktionalismens idéer. Goda exempel i efterkrigstida arkitektur, som inte byggts om och förvanskats, är idag allt svårare att finna. Råd till enskilda, hur man bäst bevarar de arkitektoniska kvalitéer på byggnader från olika tidsepoker bör ges. Småindustrin 5

6 För människor i Lycksele kommun har förmågan att kombinera olika sysslor varit av central betydelse. De äldre småbruken kombinerades ofta med andra inkomstkällor. Ur detta behov av kompletterande inkomster växte en mängd olika former av industriliknande anläggningar fram under 1800 och 1900-talet. Kolmilor, tjärdalar och mindre sågverk är exempel på detta. Under 1900-talet växte verkstäder, mindre tillverkningsindustri och anläggningar till att bli industrier i modern bemärkelse. Genom sin centrala betydelse för kommunens utveckling finns anledning att speciellt titta på välbevarade miljöer av denna typ och infoga dessa i kulturmiljöstrategin. Nyttjandet av naturresurserna Inlandet har sedan forntiden levt av naturens resurser. Fortfarande utgör skogsbruk, gruvor och vattenkraft viktiga element i Lycksele kommun. Representativa exempel ur historien lyfts fram och presenteras i kulturmiljöstrategin. Gruvor, vattenkraftverk men även täktområden, stenbrott och annan verksamhet där människan påtagligt påverkat naturen är intressanta och viktiga att uppmärksamma då de gett förutsättningar för överlevnad i inlandet. Skogens kulturarv Skogen och skogsbruket har varit centralt för Lycksele kommuns utveckling. Sedan istidens slut har människor nyttjat skogen som resurs för överlevnad. I kommunen finns många fornlämningar vilka är skyddade i lag, men det finns en mängd lämningar från senare tid, som inte täcks in av fornminneslagen. Inom ramen för Skog och historia har ett flertal miljöer uppmärksammats men inte getts något skydd. Flottningslämningar, skogskojor mm är exempel på detta. VISION, MÅL OCH STRATEGIER Vision Lycksele, staden i Lappland, kommunen med guldkant i tillvaron, har en mångfald välbevarade kulturmiljöer som berikar vår livsmiljö och är en tillgång för hållbar utveckling Lokala kommunala mål Kulturmiljön berörs av ett flertal miljömål och målsättningar i översiktsplanen. Det finns också nationella mål för kulturarvet. För perioden prioriteras följande lokala mål: God bebyggd miljö - Senast 2015 är ett representativt urval av kulturmiljöer tillgängliggjorda. - Kommunen deltar/anordnar, i samverkan med andra aktörer, en årlig aktivitet med kulturmiljövårdstema. - Senast 2013 finns en interaktiv GIS-baserad kulturmiljöportal/sida på kommunens web. Strategier Vår vision och våra mål uppnår vi med hjälp av följande strategier/arbetssätt: - Arbeta sektorsövergripande i samverkan med andra aktörer, näringsliv, föreningsliv och enskilda, i enlighet med kommunens mål. - Arbeta så att kommunen är ett föredöme i kulturmiljöfrågor med kontinuerlig förbättring, utvärdering och uppföljning. - Arbete så att kulturmiljöfrågor utgör en integrerad del i all kommunal verksamhet och genomsyras av ett helhetsperspektiv på människa, kultur, natur och landskap som bidrar till kommunens utveckling. 6

7 - Arbeta med fortsatt utveckling av GIS-tillämpningar som kvalitetssäkring, tillgänglighet och användarvänlighet. - Arbeta för att det finns god kunskap om kulturmiljövärden i Lycksele och för att kommuninnevånare, beslutsfattare och verksamhetsutövare har bra kunskap om kommunens kulturvärden. - Arbeta för att uppmärksamma och synliggöra ett representativt urval av de kulturmiljövärden som finns i Lycksele kommun och att kulturmiljöinformation är lättillgänglig. Strävan är att information om kulturmiljö, naturvård, friluftsliv, folkhälsa, park, kulturoch naturturism hanteras samordnat. - Arbeta så att det i Lycksele är enkelt, ur kulturmiljösynpunkt, göra långsiktigt hållbara val. - Arbeta så att det finns förutsättningar för undervisning och kulturmiljöupplevelser i skolorna och inom barnomsorgen. - Arbeta för att bevara, tillvarata och utveckla natur och kulturmiljöer som stärker Lyckseles profil och attraktionskraft inom turism och upplevelser. - Arbeta för att utveckla samarbete och dialog mellan staten och kommunen, och för att stimulera, ta tillvara och stötta engagemang för lokal delaktighet och förvaltning av kulturmiljöer. RIKTLINJER De utvärderade kulturmiljöerna i Lycksele kommun omfattar dels delar av Lycksele tätort, dels bebyggelse med eller utan omgivande odlings- och skogsmarker och dels fornlämningsmiljöer. För de områden i Lycksele kommun där planläggning är aktuell föreslås att den kulturhistoriska bebyggelsen fredas genom bestämmelser i planerna. För välbevarade äldre bymiljöer föreslås skydd genom områdesbestämmelser. Ombyggnad och underhåll av befintlig byggnad skall ske med varsamhet och med hänsyn till byggnadstraditionen vid val av material, utformning och färg. Nya byggnader anpassas till den befintliga bebyggelsen beträffande placering, volym, material och färgsättning. Rivning och bortflyttning av byggnader som är väsentliga för kulturmiljön ska undvikas. Skogsvårdslagens aktsamhetsregel ska gälla vid avverkning och plantering m m (2 och 21 skogsvårdslagen). FEM SKYDDSNIVÅER För skyddande av kulturmiljöer finns fem nivåer. - Byggnader skyddade genom lag Här ingår Lycksele kyrka, begravningsplatser, fornlämningar och kommunens enda statliga byggnadsminne Gamla Folkskolan/Templet. Lagen ger dessa lämningar ett mycket starkt skydd. - Byggnader som är eller bör vara skyddade i plan Här ingår byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde avseende sin exteriör och/eller interiör och är av mycket stor vikt för kommunens byggnadshistoria. 7

8 - Byggnader som kräver varsamhet vid förändring Här ingår byggnader och miljöer vilka p.g.a. utformning, läge eller enskilda byggnadsdetaljer har ett kulturhistoriskt värde som är av stor vikt för den lokala byggnadshistorien. Här kan finnas hus vilka förändrats genom byte av fönster, fasadmaterial eller tilläggsisolering men ändå ha kvar sin ursprungliga form och därigenom är de möjliga att återskapa vid en renovering. - Bevarande bör diskuteras i ett helhetsperspektiv. Till denna kategori hör byggnader som är intressanta men som kanske ändå behöver förändras eller tas bort för att ge goda boendeformer vad gäller sundhet, brandsäkerhet och trevnad. - Välbevarad och värdefull miljö där husen är viktiga för helhetsintrycket. Till denna kategori hör byggnader som ingår i ett kvarter med viss karaktär. Varje byggnad var för sig kan ha olika kulturhistoriskt värde men genom att de tillhör en speciell miljö bör de ägnas särskild omsorg vid förändringar. EFFEKTUPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH GRÖNA NYCKELTAL Kulturmiljöstrategin ska utvärderas regelbundet och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. En större utvärdering och revidering ska ske en gång per mandatperiod. Programmet är kopplat till översiktsplanen och revideras därför i samband med översynen av den, senast i vid programperiodens slut Alla nämnder och styrelser har ansvar för att inarbeta och beakta kulturmiljöstrategin och åtgärdsplanen vid budget, verksamhetsplanering och uppföljning. I samband med bokslut och årsredovisning sker en årlig redovisning till kommunstyrelsen med uppföljning och utvärdering. Den ger underlag för miljömålsuppföljning, gröna nyckeltal och eventuella revideringar av åtgärdsprogrammet. Vid den årliga redovisningen kan följande gröna nyckeltal användas som indikatorer: o Antal kulturbyggnader, utanför detaljplan, som skyddats genom områdesbestämmelser innefattande rivningslov. o Antal besökare på kommunens webbsidor om kulturmiljö MILJÖBEDÖMNING När en kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska som regel en miljöbedömning genomföras. Det är en process med syfte att ta med miljöaspekter i arbetet för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. I ett hållbart samhälle går ekonomiska, sociala och miljömässiga mål hand i hand och förstärker varandra i en positiv utveckling. Samråd om behovet av miljöbedömning, en analys av om genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, bör samrådas med länsstyrelsen. Kulturmiljöstrategin syftar till att inom kulturmiljöområdet bidra till att uppnå Lycksele kommuns vision och inriktningsmål. Den ska bidra till ett hållbart Lycksele, genomsyras av helhetssyn och visa hur kommunen vill ta ansvar för arbetet med att uppnå de nationella och regionala målen inom området. Strategin bedöms inte ge nya förutsättningar för kommande tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Den bedöms inte heller medföra betydande miljöpåverkan med hänsyn till kriterierna i bilaga 4 till förordningen. Därför genomförs ingen miljöbedömning och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver avgränsas och upprättas. Remissförfa- 8

9 randet och samverkan i en arbetsgrupp med representation av länsstyrelsen betraktas som samråd. LYCKSELES HISTORIA I ÖVERSIKT Forntida fångstfolk Västerbottens inland har varit befolkat i åtminstone 8000 år. Vid framförallt sjö- och älvstränder finner arkeologerna boplatser med lämningar, som berättar om en forntida fångstkultur där jakt, fiske och samlande av bär och rötter var avgörande för människans existens. Fångstmänniskorna var nomader. Deras vandringar följde ett visst mönster beroende på årstid och tillgång på föda. Vandringsmönstret bland forntidsfolket i södra lappmarken är för närvarande föremål för forskning. Uppenbarligen har man generation efter generation följt samma mönster, men mönstret kan ha varierat under olika perioder, när livsbetingelserna ändrats. I fångstmänniskans livsbetingelser spelar klimat och vegetation en avgörande roll. En värmeperiod började ca 6000 år f Kr. Från den tiden finns enstaka exempel på att människor slagit sig ner på dessa breddgrader. Klimatet var under stenåldern varmare än idag. Då växte här både lind, alm och lönn i skogarna, men vanligast var dock tall och björk. De flesta äldre boplatser i Lycksele härstammar från ca 3000 f Kr. Under senare tid har dock fynd, som daterats till ca 6000 f Kr hittats. En avgörande klimatförsämring kom kring Kristi födelse. Vid denna tidpunkt invandrar granen. Den kalla perioden, Fimbulvintern, varade ända in på medeltiden. Av fynden att döma var det inre av Norrland under denna period glest befolkat. De äldsta boplatserna och fynden ( f Kr) De äldsta boplatserna i Lycksele ligger vid älvarna och runt Lycksträsket. Karakteristiskt för tiden är splitter av kvarts som blivit kvar efter tillverkning av stenredskap och mängderna av skärvsten på platsen. Skärvsten kallas sten som sprängts sönder av upphettning. Den uppvärmda stenen har använts för att värma vatten eller för att utnyttjas i s k kokgropar. När stenen gick sönder och blev oanvändbar slängde man den. Kasserade stenar bildar ibland stora högar på boplatserna, men det förekom också att skärvstenen lades upp i en ringformad vall runt bostaden. På dessa platser är även bostaden synlig genom att golvplanet är försänkt i förhållande till omgivande markyta. Skärvstensvallar innehåller även annat boplatsavfall, såsom kasserade redskap, stensplitter och ben. Av benen kan man utläsa att bäver och älg varit de huvudsakliga villebråden under den tid man bott vid skärvstensvallarna. En skärvstensvall finns exempelvis vid Aggavaudden, vid Lycksbäckens utlopp, Raä 101. Även mindre djur och fisk har ingått i fångsten, men ben från sådana djur finns sällan bevarade. Det är därför svårt att klarlägga om man på vissa platser var inriktad på särskilda arter av småvilt. Även i anslutning till de äldsta boplatserna påträffas ofta system av fångstgropar, i vilka man fångade älg eller - i ett senare skede - vildren. Fångstgropar har använts under hela forntiden i dessa trakter. Särskilt omfattande system finns vid Vindelälven i Rusksele. 9

10 För att datera forntida material använder man den s k C14-metoden. För denna behöver man dock organiskt material från tiden. Vissa föremål kan också genom sitt utseende avslöja hur gamla de är. Detta gäller t ex knivar och spetsar av skiffer, som i sin ålderdomligaste form har en tånge för fästning av skaftet. De äldsta redskapen är ofta utförda av kvarts. Oftast finner man olika varianter av enkla stenskrapor, som användes vid skinnberedning. Redskap av ben, horn och trä måste ha varit vanligt förekommande, men dessa finns inte längre bevarande. Nya stentekniker och nytt råmaterial (1500 f Kr) I forntidens historia i Sverige brukar denna period kallas bronsålder och tidig järnålder. I våra trakter är dock de redskap som påträffas från denna tid fortfarande mest gjorda av sten. Nya stenbearbetningstekniker gjorde det möjligt att använda även kvartsit för redskapstillverkningen. Denna stenart har stora likheter med flinta i sin struktur. Även flinta har letat sig upp till dessa trakter på olika vägar från Sydskandinavien. Självklart används fortfarande skiffer vid tillverkning av spetsar (dock utan tånge). Man behärskar nu en teknik att göra spetsar av kvartsit vassa och spetsiga utan mödosam slipning. Knivar i kvartsit förekommer däremot inte. Under slutet av perioden påträffas ibland keramikskärvor på boplatserna. I några fall har hela kärl kunnat rekonstrueras, dock inte från Lycksele. Keramiken har en tillsats av asbest och kärlen är ofta sotiga invändigt. Under slutet av perioderna är man också bekant med bronsgjutning. I Lycksele lär man känna tekniken genom kontakter österifrån - ursprungligen kommer den från Uralbergstrakterna i Ryssland. Bronser från dessa områden är mycket kopparhaltiga och har en säregen form. I detta sammanhang kan nämnas en bronsyxa som hittats vid Bågaträsket. Gjutformen till dessa bronser gjordes av täljsten. En sådan har hittats vid Busjön. Vid boplatserna från denna tid hittar arkeologerna stora mängder av splitter (avslag) från kvartsit, som uppstått vid redskapstillverkningen. I vissa fall har man uppenbarligen använt boplatsen enbart för redskapstillverkning. Den nya stentekniken krävde stora mängder material och avfallet blev omfattande. På dessa boplatser är bostäderna inte längre försänkta, utan ligger i markytan och är försedda med en större avlång härd inne i själva bostaden. Klimatförsämring (från år f Kr) Från järnålder och tidig medeltid är lämningarna få och olikartade, vilket försvårar tolkningen av utvecklingen i Lycksele. Sammanhanget med en betydande klimatförsämring är uppenbar. Det inre av Lappland var glest befolkat. Boplatser daterade från denna period är få till antalet och ofta belägna på äldre boplatser, vilket gör dem svåra att skilja ut. Hur bostäderna såg ut, var de var belägna, är för Lyckseles del svårt att avgöra. Mindre härdar har daterats till denna period. De är vanligtvis belägna intill vattendragen som tidigare. På andra håll i Norrland finns rejäla bostadskonstruktioner - stalotomter i fjällen och långhus vid kusten - men i inlandet tycks tillfälliga bostäder med mindre härdar ha varit vanligast. De äldre fynden från perioden är holkyxor och holkspetsar av järn samt ovala s k eldslagningsstenar. Ett fåtal järnredskap har påträffats från perioden, men tillverkningen tycks ha varit förlagd utanför länet - i Jämtland eller ännu längre söderut. 10

11 Från den senare delen av perioden finns yxor av järn, skålformade bronssmycken, fragment av bronskärl, glaspärlor och bronssmycken, knivar m m. I vårt län har de flesta fynden påträffats utmed Ångermanälven och nära fjällområdet. Den rikaste fyndplatsen från järnåldern i Lycksele kommun är Storvik. Boplatserna innehåller även material från senare tid och man kan räkna med att livsmönstret har varit relativt kontinuerligt fram till 1500-talet. I samband med dessa boplatser börjar också ben av ren förekomma, och det tidigare vanliga älg- och bäverbenen avtar i antal. Det är alltså under slutskedet av forntiden, som renen blir vanligare och grund för den senare renskötseln skapas. Under tidig medeltid, då de historiska källorna börjar ge oss upplysningar om denna landsända, framträder samerna som pälsjägare och fiskare. De vidsträckta ödemarkerna i norr får nu ett ekonomiskt intresse för kronan. Redan på 12- eller 1300-talet indelas områdena kring de stora älvarna i handelsområden, vilka blev ursprunget till Ume, Pite, Lule och Torne lappmarker. I den medeltida lappmarkshandeln hade s k birkarlarna (sannolikt av västfinskt ursprung) en ledande ställning. I de norra lappmarkerna hade de hand om såväl skatteuppbörd som handel. I Ume lappmark betraktades samerna däremot som s k konungslappar och skatten upptogs av kronans fogdar. Handelsutbytet i denna lappmark försiggick vid samernas vintervisten och vid marknader vid Granön och Umeå sockens kyrka. De viktigaste lappmarksvarorna var pälsverk och torrfisk, det vill säga jaktens och fiskets produkter. Mörtträskfyndet Bland fynd från äldre medeltid bör särskilt nämnas Mörtträskfyndet som består av delar av smycken, många halvfabrikat. Mycket talar för att fyndet har samisk anknytning. Fyndet vittnar om att man inleder långväga förbindelser åt både öster, väster och söder. Föremålen påträffades av en tillfällighet i strandkanten till Mörtträsk och var förmodligen en handelsmans gömma. Delar av Mörtträskfyndet finns utställt på Västerbottens museum. Lycksele kyrkplats och samerna År 1607 byggdes den första kyrkan i Lycksele på Gammplatsen. Detta skedde innan ännu någon fast bosättning fanns inom socknen. Lycksele kom därmed att fungera som kyrkoch marknadsplats för Lycksele lappmark och avlöste i det senare avseendet Granön. Kyrkobygget var dels uttryck för en önskan att förbättra samernas kyrkliga förhållande eller ett led i den samiska missionen, dels för en markering av lappmarkshandelns betydelse. Nu skulle birkarlarna handla med samerna vid kyrkan. Från 1622 tillhör Lycksele den nygrundade staden Umeås handelsdistrikt och birkarlaväldet bröts. De viktigaste lappmarksvarorna under nyare tid blev olika renprodukter. Detta speglar renskötselns eller nomadismens uppsving. Åtminstone sedan 1500-talet nyttjade enskilda samer vissa områden mot skatt - lappskatteland. Denna indelning var genuint samisk och är den äldsta kända territoriella indelningen i lappmarken. Dessa områden var samtidigt attraktiva för kustlandsbönder. I Lycksele har många av de stora träsken, främst mellan Umeälven och Vindelälven, samt fiskrika sel i älvarna varit s k fisketräsk som kustbönder utnyttjat mot skatt. Kronan strävade emellertid mot en specialisering av näringarna i norr, mellan bondenäring och samiska näringar. Detta jämte kolonisationspolitiken medförde att lappmarksgränsen fixerades Under det tidiga kolonisationsskedet var det vanligt att nybyggare beta- 11

12 lade en del av skatten för lappskattelandet (t ex i Knaften) eller att man arrenderade vissa fiskevatten av skattelappen (t ex i Rusele). Skattlandsbegreppet kom dock efterhand att urholkas och därmed samernas rätt till jorden. Samerna själva blev endast sällan nybyggare i skogsbygden. Befolkningen i Lycksele lappmarks samebyar Vapsten, Umbyn, Ran och Gran uppgick 1741 till totalt 824 personer, varefter den synes ha minskat betydligt. Enligt Zetterstedts reseskildring var antalet samer i dessa byar inte mer än 312 år Huvudparten var verksamma i fjällrenskötsel. Vinterbeteslanden låg i skogslandet. Flyttlederna gick ner mot Örträsk-Bjurholm kring Öreälven (Vapsten), Granön vid Umeälven (Umbyn) och Vindeln vid Vindelälven (Ran och Gran). Flyttningsmönstret varierade beroende på betestillgång. Samiska kulturminnen i Lycksele är gamla lappvallar och visten med anknytning till vinterbetet Kolonisationen och nybyggarna Lappmarkskolonisationen initierades genom lappmarksplakaten av 1673 och Till bakgrunden för den statliga kolonisationspolitiken hör intresset för bergverksrörelsen, exploateringen av silverfyndigheten i Nasafjäll och förhoppningarna på en lappländsk bergslag. För detta krävdes att dessa trakter bebyggdes. Andra motiv var att tillskapa nya skattehemman. Nybyggarna rekryterades från kustsocknarna och finnbygderna. De lockades med förmåner som skattefrihet under viss period, frihet från soldatutskrivning m m. Nybyggarnas näringar tänktes inledningsvis inriktade på boskapsskötsel och fångst. Senare betonades odling. Det gällde att utbreda den svenska modernäringen, spannmålsodlingen, även om denna var svårutövad i lappmarkerna. Nybyggarnäringar och samisk renskötsel avsågs kunna utövas parallellt. Detta blev väsentligen fallet i fråga om renskötsel i fjällen. Den vanligaste konflikten mellan nybyggarjordbruk och fjällrenskötsel förorsakades av höskador, som uppstod när vinterbetande renar ibland åt ur nybyggares vinterhässjor. De första nybyggena i Lycksele lappmark anlades i slutet av 1600-talet, tidigast i Örträsk De finska kolonisatörerna kom från finska lappmarken via finnbyarna i norra Ångermanland. Med utgångspunkt från Örträsk kom de att grunda åtskilliga byar inom Lycksele. Även Rusksele vid Vindelälven anlades före år 1700, därefter kom under 1700-talets första år: Falträsk, Björksele, Knaften, Bratten och Vägsele nämns vidare Rusele, Umgransele och Gäddträsk som oskattlagda nybyggen. Av detta framgår den betydelse som Öreälven hade som kolonisationens inkörsväg. I en översikt av bebyggelseutvecklingen under 1700-talet har Ossian Egerbladh visat hur under åren ytterligare tio nybyggen och åren femton nybyggen tas upp. Vad gäller Öre älvdal koloniserades dess övre del under 1700-talets sista decennier. Kolonisationsförloppet kan indelas i två stadier: långväga inflyttning från kustlandet till lappmarken, därefter stegvis spridning av bebyggelsen genom s k inre kolonisation. Det senare innebär att nya nybyggen framförallt uppstod genom att vuxna nybyggarbarn upptog nybygge på visst avstånd hemifrån. Exempelvis var den förste nybyggaren i Knaften en nybyggarson från Örträsk. Bebyggelsen spreds generationsvis. Erik Bylund kallar denna spridning från ett modernybygge för klonkolonisation (klon = gren, skott). De byar som på så sätt grundades ligger vid stränderna av sjöar och vattendrag (strandoch selbyar), där förutsättningarna för nybygget varit tillgången på slåttermark, fiske och vattenkommunikation. Senare har, förutom dessa strandlägen, också höjdlägen utnyttjats för bosättning - s k lidbebyggelse har uppstått. Ibland har en förflyttning från strandläge till lidläge skett för att man skulle få frostfri åkermark, exempelvis Knaften, Vägsele, 12

13 Bratten och Bäverträsk. I andra fall har lidbebyggelse tillkommit genom en utflyttning från en lägre belägen by, t ex Provåkersberg i Långsele och Brännan i Hornmyr. Åkern kom alltså att påverka bebyggelsens lokalisering mera än ängen, trots att åkerbrukets roll i nybyggarens ekonomi var underordnad boskapsskötseln. Åkern krävde dock mer passning än ängen. Flyttning av nybygget kunde ibland innebära att man kom längre bort från slåttermarker och kreatursbete. Det är svårt att idag bedöma i vilken utsträckning de finska kolonisatörerna införde finska traditioner när de bosatte sig i svenska lappmarken. Det är välkänt att de bedrev rågodling med svedjebruk. Senare skulle kornet tränga ut rågen. En rad ortnamn, typ "Brännan" m m minner om den äldsta rågsvedjningen. Den traditionella nybyggarhushållningen, sådan den kan studeras i källor från 1700-talet, ansluter sig till den hushållning vi finner i hela det nordsvenska fäbodområdet. Man hade små inägor och stora utägor. De första nybyggarna kunde lägga under sig stora områden, vars resurser de utnyttjade extensivt. Åkerns ensädesbruk och naturängens hävd var de former av odling som man bedrev. I övrigt kan man tala om fångst, d v s man skördade naturliga resurser. År 1741 fanns det 18 hemman i Lycksele socken. År 1830 fanns det, enligt de statistiska uppgifterna i J W Zetterstedts resebeskrivning, 77 byar med 264 skattlagda hemman jämte 70 ej skattlagda - huvudsakligen ensamgårdar. Befolkningstalet uppgick samma år till personer. Nu framträdde också intresset för att förbättra naturängarna och förvandla onyttiga myrmarker till äng genom olika metoder för övervattning överilning och överdämning. Nils Häggström har visat att övervattningsmetoderna fick särskilt stor omfattning i Lycksele socken. Översilningstekniken slog igenom på 1820-talet och verksamheten var särskilt livlig på 1840-talet. Under slutet av 1800-talet blev myrmarkerna mer intressanta för nyodling. De gamla dammanordningarna och vattenledningarna för översilning blev ofta samfälligheter vid laga skiftet och har i begränsad omfattning nyttjats ännu under mellankrigstiden. Översilningstekniken innebar att redan befintliga hemman kunde förbättra sin fodertillgång genom utvidgade ängsmarker och förbättring av gamla ängars avkastning. Denna teknik fick även betydelse för anläggning av nya nybyggen. "Nybyggen medelst vattenledningar" blev vanliga på talen. Den insynade ängsmarken avsåg då vanligen både naturängar och översilningsängar. Effekten av detta intensifierade resursutnyttjande blev att gamla 1700-talsbyar kunde expandera och nya grundas. Av särskilt intresse är översilningsverksamheten i Stöttingfjällsområdet, där bl a Granåns norra gren utnyttjats för omfattande översilningsanläggningar. Denna å innehåller rikligt med vatten och är rikt slamförande. Bjurträsk är ett gott exempel på utvecklingen. Här utnyttjades endast naturäng till 1840-talet, då ett antal "vattenledningstillfällen" i huvudsak vid Granån insynades, och de tre åborna tillsammans anlade nybygget Söderby intill den gamla byn. 13

14 Skogsindustrin Mellan åren 1805 och 1914 steg befolkningen i Lycksele-Örträsk från till personer. Denna befolkningsökning hänger samman med jord- och skogsbrukets expansion. Den skogsbaserade industrin hade växt fram från 1700-talets mitt. Göteborgsfirman Dickson & Co övertog 1840 Baggbölesågen vid Umeå och utvecklade den till ett för sin tid mycket stort sågverk. Det kom att representera en ny era, "timmeravverkningstiden", då sågverksindustrin fick sitt egentliga genombrott. Utlandsmarknaden öppnade sig på allvar genom att tullar togs bort och trävarupriserna sköt i höjden. Skogen blev nu en handelsvara som representerade ett penningvärde. Dicksönerna blev beryktade för sina skogsaffärer på talen, "baggböleriet". Detta ord betydde ursprungligen olovlig avverkning på kronoskog. Senare kom det också att betyda ohederliga metoder för att köpa in timmer och fastigheter från bönderna. Det var sedan avvittringen hade genomförts i lappmarken och bondskogar och kronoskogar avgränsats från varandra. Bolagen började därefter bygga upp egna skogar genom köp av bondskog. Bland de bolag som köpte skog i Lycksele märks, förutom Baggböle (senare Svartviks AB), Sandviks Ångsåg AB och Mo & Domsjö AB. Av dem höll sig MoDo främst till byarna kring Öreälven och de senare kring Umeälven och Vindelälven. Den skogsbaserade industrins produktion inbegrep följande huvudled: råvaruuttag, råvarutransport och bearbetning. Råvaruuttag och transport (timrets avverkning och flottning) skedde i skogsbygden respektive mellan skogs- och kustbygd, medan bearbetningen (sågning och senare massatillverkning) skedde i kustbygden. Spåren efter dessa led är mycket olika. Vi har få egentliga spår av själva avverkningarna, utöver några kojor samt påverkan på skogen. Flottningsminnen finner vi däremot i flottningsrännor, dammar m m. Det var dock bearbetningen som krävde de största anläggningarna, och dem finner vi i kustbygdens sågverkssamhällen. Skogsbrukets bebyggelsemässiga spår får vi framförallt söka i tillkomsten av nya former av bebyggelse på landsbygden och i kyrkplatsens tätortsutveckling. På kronoskogarna etablerades torp och kolonat, i anslutning till de äldre byarna arbetarsmåbruk och andra typer av mindre jordbrukslägenheter avsedda till husbehov som komplement till skogsarbete och flottning. Den bebyggelse som därmed tillkom, lokaliserades till helt nya bebyggelselägen och var som nämnts baserade på möjligheterna till myrodling. Lycksele kyrkplats växer Lycksele kyrkplats hade omkring år 1800 flyttats ett stycke söder om Gammplatsen. Där anlades en ny kyrka med kyrkstad och marknadsplats. Den äldsta kyrkplatsen hade varit en samisk kyrkplats. Den nya tjänade också den växande nybyggarbefolkningen. Kyrkplatsen utvecklades under senare delen av talet till tätort. Skogsförvaltningar lokaliserades hit, arbetare och hantverkare flyttade in, servicenäringar till skogsbruket och ortens växande bofasta befolkning växte fram. Nybebyggelsen reglerades, varvid orten först blev municipalsamhälle, senare köping och till sist stad. Den viktigaste vintervägen mellan kustbygden kring Umeå och lappmarken gick sedan gammalt över Degerfors/Granön, senare även över Hjuken. Sommartid fanns även en ridstig utmed Umeälven. Vägen från Nordmaling till Lycksele utmed Öreälven torde härröra från det tidigare kolonisationsskedet i slutet av 1600-talet. De viktigare tvärförbindelserna gick mellan Åsele och Lycksele över Stöttingfjället och mellan Lycksele och Arvidsjaur. Den senare var den s k domarvägen, nyttjad vid domarens tingsresor, men från talet också kyrkväg. 14

15 Den första allmänna landsvägen till lappmarken invigdes Den följde delvis den gamla lappmarksrutten: Umeå-Tavelsjö-Degerfors-Ekorrsele och därifrån över skogen till Karonsbo och vidare till Lycksele på Umeälvens södra sida. Färjor fanns vid Ekorrsele och Karonsbo. Vid Lycksele fanns en träbro vid Djupskolavan. Omkring 1860 byggdes här den nuvarande välvda stenbron. I samband med norra stambanans utbyggnad tillkom också Lyckselevägen över Vännäs utmed Umeälven, varvid färjan vid Karonsbo ersattes av älvbron vid Lycksele talet Bandelen Vännäs-Hällnäs av Norra stambanan invigdes Under och 20-talen byggdes tvärbanan mot Inlandsbanan. Sträckan Hällnäs-Lycksele öppnades för trafik 1924 och sträckan Lycksele-Storuman Järnvägen fick ingen nämnvärd bebyggelsemässig effekt i Lycksele kommun, utöver pärlbandet av järnvägsstationer. Kring Blåvikssjöns station utvecklades dock ett mindre stationssamhälle. I 1900-talets början framträdde den folkliga väckelsen. Välbevarade bönhus från mellankrigstiden: EFS i Flakaträsk, Missionshuset i Vormträsk och Filadelfia i Björkberg. Jordbruk och boskapsskötsel bedrevs enligt traditionella former fram till mellankrigstiden. Dock kom alltmera intensifierade nyttjandeformer att ersätta de gamla extensiva. Fäbodsystemet upphörde relativt tidigt. Slåttern och betet på utmarken pågick fram till eller 30-talen. Vallodlingen är 1900-talets bidrag till ängsbrukets historia i lappmarken. När det gäller åkerbruket märks särskilt myrodlingen liksom med tiden mekaniserade brukningsformer. Man nyttjade mindre arealer under mera intensiva former, och dessa former blev efterhand mer kapitalintensiva, inte arbetskraftsintensiva som i det traditionella jordbruket. Ännu på 1940-talet upptogs nya jordbruk på kronoparker och med olika slags småbrukslån. Antalet brukningsenheter blev nu som störst. Från slutet av 1940-talet och framåt har deras antal kraftigt minskat. Samtidigt slog det mekaniserade storskogsbruket igenom, vilket medgav att antalet sysselsatta i denna sektor ökade ännu under 1950-talet, men gick sedan tillbaka. En effekt av storskogsbruket var helårsanställningarna som försvårade "mångsyssleri", d v s kombinerade utkomstkällor, särskilt småbrukskogsarbete. Befolkningen i Lycksele växte fram till 1950-talets slut och var då ca personer. Invånarna har flyttat från landsbygden in till centralorten Lycksele, där de flesta arbetstillfällena finns och näringslivet efterhand har uppdelats. Det har medfört vikande service ute i byarna. Vissa byar framträder som serviceorter med viss bebyggelsetillväxt och på pendlingsavstånd från centralorten, exempelvis Knaften, Husbondliden och Umgransele. Alla dessa, jämte andra större byar, främst tätorten Örträsk, är 1700-talsbyar. Knaften och Rusele hör t ex till de äldsta byarna i kommunen. Industrisamhället Kristineberg, uppbyggd kring den 1940 öppnade Kristinebergsgruvan, avviker dock från den bilden. By, gård och hus Nedan följer en översikt över byformer, som de kan ses idag, något om deras senare utveckling jämte gårdsformer och byggnadstyper. Byarnas form varierar en hel del, men vanligast är den oregelbundna radbyn med gårdar på rad kring en byväg parallell med älvstranden eller liden. Exempel på detta är selbyarna Tuggensele, Betsele, Umgransele, Kattisavan, Siksele, Rusksele, Vormsele och Vindelgransele och lidbyarna Knaften, Fäbodliden, Björkberg och Norrbäck. I några byar finns två rader av gårdar ovanför varandra, som i Bjurträsk och Hornmyr. Där är den övre 15

16 gårdsraden yngre. Några byar är radbyar och löper uppför liden - Nyby och Flakaträsk. Byar vid sjöar varierar i formen beroende på sjöns form. Så ligger gårdarna i Rödingträsk och Vargträsk på rad runt sjön eller i grupper kring sjön som i Rusele. På 1800-talet var byvägen ofta krokig och gick rakt över gårdsplanen på åtminstone några gårdar. Det kan man se i t ex Östra Rusele och Hornmyr. I en del byar har den krokiga byvägen rätats ut i samband med laga skifte, t ex i Björkberg och Flakaträsk, varvid tidigare högst offentliga gårdsplatser fick en mer privat prägel. Laga skifte i byarna genomfördes mellan ca Då samlades hemmansägarnas spridda och sammanblandade tegar till några större skiften. Skiftet fick inga drastiska effekter för bebyggelsen. Vanligen förtätades och förlängdes den glesa radbyn genom att nya gårdsplatser utlades för jordägare utan byggnader, t ex hemmansägarbarn. Ibland tillkom härigenom nya bebyggelsegrupper utanför den gamla bykärnan. En vanlig angelägenhet vid skiftet var att lägga ut en ny fägata över de nya gårdsskiftena. I några fall löper den bakom byn - Fäbodliden och Nyby t ex. I Björkberg kom den att gå som en ringgata runt hela byn. Fäbodlidens fägata med några bevarade sommarfähus och torkbastur är den bäst bevarade i kommunen. I Rödingträsk har fägatan utmed sjöstranden förvandlats till landsväg, vilket torde vara unikt. Gårdarna uppvisar en fri och spridd bebyggelsegruppering. Dock finns en tendens att vinkelställa gårdens centrala byggnader - manbyggnad, bagarstuga, ladugård - kring en öppen gårdsplan. Likaså ligger loge och kornbod vanligtvis i en naturlig funktionell gruppering. Detta är en sen och fri avläggare av den s k nordsvenska gården. Liksom i kustbygden fanns ännu vid sekelskiftet gårdar med två gårdsplaner - en mangård och en fägård. Det var dock ovanligt. Vi vet idag mycket lite om byggnadsbeståndet på de äldsta nybyggena och det är svårt att säga om t ex finnarnas traditioner uttrycktes i gårdarnas utseende. Skattläggningsprotokoll anger nybyggarens hus. Så hade Mårten Mårtensson och Maria Mattsdotter i Rusele år 1746 "en Stuga, en Bod, ett Stolpherberge, en Ria, Fähus, Fårhus och Foderlada" och vid nybygget i Kattisavan "en Stuga, Stolpbod, Ria, Stall, Fähus och Foderhus samt mjölkkällare, och dessutom Åtta stycken ängeslador". I lappmarksreglementet år 1749 reglerades nybyggarens byggnadsskyldigheter detaljerat: "Laga hus på ett nybygge skola bestå av en stuga och kammare tillhopa av åtminstone 12 alnars längd och 10 alnars bredd med tak, golv, spis, bakugn och nödiga fönster, kornlada med loge, bred 11 alnar inom knutarna och så lång att otröskad säd efter 4 á 5 tunnors utsäde däruti rymmas och bärgas kan, så ock stolpbod, fä- och foderhus samt stall efter nödtorften". När det gäller bostadshusen skulle alltså en enkelstuga med stuga, kammare och förstuga byggas. Den utgör fortfarande en vanlig byggnadstyp, men ersattes eller tillbyggdes redan under 1700-talet i många fall, så att manbyggnaden kom att utgöras av en parstuga. Flera ännu bevarade parstugor uppges vara från 1700-talet - under 1800-talet blev typen det på skattehemman normala bostadshuset. Inventeringen i kommunen visade att parstugorna med extra kamrar och dubbelstugor sammansatta av två enkelstugor är oväntat talrika, liksom blandformer mellan parstugor och s k korsbyggnader. I kommunens södra och sydvästra del finns från denna tid ett påfallande inslag av korsbyggnader med fyra- eller sexrumsplan, något som sannolikt beror av närheten till Åsele lappmark, där de ångermanländska korsbyggnaderna under 1800-talet kom att dominera manbyggnadsbeståndet. Karakteristiskt för lappmarken är att manbyggnaderna i stor utsträckning saknar ytterbrädfodring. När sådan här och där tillkommer mot 1800-talets slut är det under tydlig påverkan av panelutformningen i Umeälvens nedre dalgång. 16

17 Bagarstugorna inryms vanligtvis i särskilda byggnader, ibland i kombination med förmånsstuga eller sommarstuga. Normalt har de byggts ihop med vedbon i en karakteristisk länga. Ladugårdarna har som kärna det i plakatet angivna fähuset kombinerat med port och foderlada. Ladugårdarna har senare ofta byggts ut med stall och andra utrymmen för gårdens husdjur, dock har de sällan kombinerats med loge, vilket är vanligt i kustbygden. Högfähus, i vilka fähusrummet byggts över en gödselkällare, förekommer och har sin bakgrund i den förbättrade gödselhantering som hushållningssällskapet förespråkade under 1800-talet och i tillvaratagandet av urin för salpetertillverkning. De kom dock snart ur bruk därför att de var dragiga. Till ladugården hörde brunn med flöjel. Flera sådana brunnsflöjlar har bevarats. Logarna inrättades i regel för tröskning med hästdragen tröskvagn med koniska bultar. De byggdes kvadratiska eller i några fall åttkantiga. I Örträskområdet har det varit vanligt att kornbodar timrats in i logbyggnaderna. I Lyckseleområdet dominerar de fristående fyrkantslogarna - med ofta imponerande dimensioner - tillsammans med en kornbod. Dessa byggnadsgrupper spelar en framträdande roll i kulturlandskapet. Storhässjor för korntorkning förekom här och där vid sekelskiftet, att döma av byggnadsbesiktningsprotokoll från laga skiftesförrättningarna. Enkla storhässjor förefaller då att ha varit mera spridda än dubbla, takade storhässjor. Kornbodarna matbodarna och andra förrådsbodar byggdes på stolpunderreden, som ofta inte längre finns bevarade. De har många gånger hög ålder - den vid Örträsks hembygdsgård stående stolpboden med årtalet 1684 torde vara kommunens äldsta bevarade byggnad. Till den självhushållande gårdens byggnader hörde också en rad mindre enrummiga timmerhus - bastun för korntorkning och smedjan. För höets förvaring hade varje gård lador, som timrades i anslutning till slåtterängarna. Dock användes i stor utsträckning - som på andra ställen i lappmarken - vinterhässjor för höets förvaring tills snön och körföret kom. Sommartid gällde det att hålla kreaturen på bete ute i skogen. Ibland fördes de för hela sommaren till avlägset belägna fäbovallar, s k helfäbodar. Dessa platser kunde ibland ge upphov till nya torp och hemman. Vanligare var att djuren på kvällen samlades för mjölkning och övernattning i sommarladugårdar, belägna i gårdens närhet. Till byns byggnadsbestånd hörde också skvaltkvarnarna i närmast lämpliga vattendrag. Där kunde man också finna bysåg och spånhyvel. Byarnas första mer offentliga byggnad var skolhuset. Det uppfördes av byamännen gemensamt fr o m början av 1900-talet. Bönhusen och bygdegårdarna är exempel på folkrörelsebyggnader i byarna från vårt sekel. Byggnadsbeståndet på och 1900-talets nya typer av jordbruksfastigheter - kronolägenheter och arbetarsmåbruk - är enklare, med husfattiga gårdar och bostadshus utformade enligt de statliga bestämmelserna för upplåtelser och lån. De byggdes i stolpverk med sågspånsfyllda väggar och trossbottnar i golv och tak, ladugårdarna fick murade fähusrum. På dessa småbruk bedrevs sällan spannmålsodling, vilket får sitt uttryck i de små ladugårdarna med plats endast för några kor, småkreatur, vedbod m m. Under samma tid fick bebyggelsen också inslag av boställen för kronojägare, skogsfaktorer och handelsmän, vilkas byggnader genom sina många gånger aparta utformning skiljer ut sig från övrig bebyggelse. 17

18 KULTURMILJÖERNA OCH LAGEN Det finns ett antal lagar och förordningar vilka styr kulturmiljöarbetet. De viktigaste är följande. Kulturminneslagen Lagen (1988:950) om kulturminnen med mera, avser skydda vissa objekt och områden med kulturhistoriska värden. Här hanteras frågor rörande kyrkobyggnader, begravningsplatser, byggnadsminnen och fornlämningar. Den myndighet som fattar flertalet beslut enligt kulturminneslagen är Länsstyrelsen. Miljöbalken Miljöbalkens (1998:808) bestämmelser syftar till att främja en hållbar utveckling. Bestämmelserna spänner över ett stort antal ämnesområden, däribland frågor av intresse för kulturmiljövården såsom kultur- och naturreservat, biotopskydd, landskapsbildsskydd och riksintressen. Plan- och bygglagen Plan- och bygglagen hanterar frågor om planläggning av mark och vatten samt byggande. Kommunen är den myndighet som ansvarar för dessa frågor medan Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar. Lagen säger bland annat att varje kommun ska ha en översiktsplan. Detaljreglering av markens användning och bebyggelsen sker genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Bygglov krävs för byggande, rivningslov för rivning samt marklov för trädfällning, skogsplantering, schaktning och fyllning. I samband med planläggning och byggande ska de befintliga natur- och kulturvärdena beaktas. BESLUTSOMRÅDEN Länsstyrelsen Byggnadsminnen. Byggnad i privat eller kommunal ägo kan av länsstyrelsen förklaras som byggnadsminne. I länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring slås fast vilka delar av byggnaden som inte får ändras och vad som skall gälla för underhållet. Byggnadsminne kan den byggnad bli som enligt 3 kap 1 Lag om kulturminnen m m "är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde. Lagen ger rätt till viss ersättning enligt 3 kap 10 om byggnadsminnesförklaringen innebär att pågående användning avsevärt försvåras. Vem som helst kan hos länsstyrelsen väcka fråga om byggnadsminnesförklaring av en byggnad. Endast en byggnad är i Lycksele kommun idag skyddad som byggnadsminne - Gamla folkskolehuset i Lycksele centrum från Tingshuset i Lycksele, som brann ner 2004, var av riksantikvarieämbetet föreslaget som byggnadsminnesmärke. Statliga kyrkobyggnader i Lycksele kommun 2010 är: Lycksele kyrka Margaretakyrkan på Gammplatsen Kristinebergs kyrka Björksele kyrka Örträsk kyrka Vänjaurbäcks kapell. Begravningsplatser betraktas också som kulturmiljöer och skyddas genom begravningskungörelsen (1963). Utvidgning och väsentlig ändring av området eller av byggnad på området skall prövas av länsstyrelsen. Begravningsplatserna i länet är inventerade från kulturhistorisk 18

19 synpunkt. I Lycksele kommun är naturligtvis kyrkogårdarna kring de äldsta kyrkorna i Örträsk och Lycksele av särskilt intresse. Fasta fornlämningar kända såväl som okända är fridlysta enligt lag om kulturminnen m m. Det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning". Fornlämningarna förtecknas efter inventering av riksantikvarieämbetet i landets fornlämningsregister. Kopia av registret finns hos länsstyrelsen och länsmuseet. De vanligast förekommande fornlämningstyperna i Lycksele är forntida fångstboplatser, fångstgropsystem samt övergivna husgrunder och lappvallar. För att få fornlämningsstatus bör kulturminnet i de flesta fall ha en ålder av minst 100 år. Fornlämningen kan fastställas genom lantmäteriförrättning. I Lycksele kommun är endast fornlämningsområdet på Gammplatsen, med lämningar efter den första kyrko- och marknadsplatsen i Lappmarken, avgränsad på detta sätt. Planering av bebyggelse, vägar, hyggesplöjning och viss annan exploatering granskas av länsstyrelsen med avseende på förekomst av fasta fornlämningar. Vill någon rubba, förändra eller borttaga fast fornlämning skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen (2 kap 12 ). Till länsstyrelsens tillstånd brukar höra ett villkor att fornlämningen först dokumenteras genom arkeologisk undersökning. Den som utför ett arbetsföretag som berör fast fornlämning svarar för kostnaden för åtgärder enligt 2 kap 13. Företagaren svara dock inte för kostnaden enligt vissa förutsättningar som redovisas i 2 kap 14. Riksintressen. Riksintressanta kulturmiljöer redovisade i kommunens översiktsplan är Vindelälven, Pausele-Pauliden, Örträsk och Stöttingfjället. Stöttingfjället innehåller bebyggelsehistoriskt intressanta byar såsom Bjurträsk-Söderby, där Bjurträsk insynades som nybygge Fäbodliden, som utvecklats ur ett fäbodställe och insynat som nybygge Vägsele exemplifierar det äldsta skedet i kolonisationen av Lycksele lappmark. I området kring Vägsele finns spår av såväl fångstkultur som den tidiga nybyggarkolonisationen. Kommunen Planlagstiftningen I första hand är det kommunen som har ansvaret för ärenden enligt Miljöbalken (MB) och plan och bygglagen (PBL) Den planmässiga prövning som görs av nytillkommande byggnaders placering och utformning ger kommunen möjlighet att ta hänsyn till kulturminnesvården. Detsamma gäller bygglovprövningen. I PBL:s grundläggande regler för planläggning anges bl a att särskilda kultur- och skönhetsvärden om möjligt bör bevaras. Kulturhistoriska inventeringar av olika slag och detaljeringsgrad utförs allt oftare som en självklar del av planarbetet. Kommunens uppfattning i bevarandefrågor kommer till uttryck i områdesbestämmelser och detaljplaner. Översiktsplan Varje kommun gör en kommuntäckande översiktsplan. Den ger vägledning om användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Översiktsplanen redovisar bland annat vilka kulturhistoriska värden som finns i kommunen och hur man avser skydda dessa värden. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer kan skyddas genom detaljplan eller områdesbestämmelser. 19

20 Detaljplan Markens och vattnets användning, ny bebyggelse samt bevarande eller förändring av befintlig bebyggelse kan prövas genom detaljplanering. Rättigheter och skyldigheter för markägare klarläggs i en sådan process. Noggranna avvägningar ska göras mellan olika allmänna och enskilda intressen. I en detaljplan finns det flera olika möjligheter att säkerställa kulturmiljövårdens intressen. Områdesbestämmelser Områdesbestämmelser används bland annat för att fullfölja syftet med översiktsplanen och kan exempelvis reglera bebyggelsens egenskaper och därigenom säkerställa en önskad utveckling eller bevarande av bebyggelsen inom ett begränsat område. En skillnad mot detaljplan är att områdesbestämmelserna är mer allmänt hållna och reglerar flera fastigheter med samma bestämmelser istället för att gå in i detaljer för var och en av de fastigheter som berörs. Bygglov Vid kommunens bygglovprövning ska hänsyn tas till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden. Kommunens byggnadsnämnd har stora möjligheter att i bygglovprocessen styra byggandet i en önskad riktning, till exempel genom rådgivning om god byggnadskultur. Kommunen kan besluta att utökad bygglovplikt ska gälla inom en värdefull miljö. Det kan innebära att bygglov även krävs för att utföra underhållsåtgärder, färga om en byggnad sådana åtgärder som normalt inte kräver bygglov. FAKTORER SOM PÅVERKAR BEVARANDE AV KULTURMILJÖER Det finns många orsaker till att våra kulturmiljöer försvinner eller får ett intrång från nya verksamheter som påverkar en miljö eller objekt. Nedan nämns några sådana. Vård och värn inför framtiden. För att kulturmiljöerna ska behålla sitt kulturhistoriska värde i framtiden krävs ett medvetet arbete gällande korrekt underhåll, som skapar förutsättningar för ett långsiktigt bevarande. Vid underhåll eller vid andra typer av ingrepp i kulturmiljöer bör fokus ligga på att bevara miljöerna så intakta som möjligt. Den säkraste garantin för en byggnads fortbestånd är att den används och "gör rätt för sig". Husets användning måste motivera en upprustning, men det är också viktigt att hitta ett ändamål som inte kräver för stora ingrepp i det gamla huset. Vid större ingrepp eller vid nybyggen ska varsamhet mot kulturmiljön iakttas så att dess karaktär bevaras i så hög grad som möjligt. Vad som kan betraktas som negativ påverkan bedöms från fall till fall. I hela landet har alltför ofta under de senast årtiondena ombyggnad av gamla hus skett utan hänsyn till byggnadernas karaktär. Man har rensat bort detaljer i exteriören, bytt fasadmaterial och fönster, spikat masonite över spegeldörrar osv. Äldre byggnader med bevarad tidsprägel har blivit allt sällsyntare. Därför går man numera betydligt varsammare fram vid ombyggnad, renovering och underhåll, så att de åtgärder man gör inte förvanskar byggnaden. För enskilda husägare finns möjlighet att via länsstyrelsen söka medel för renovering och skötsel av kulturhistoriska miljöer. Detaljer finns åtkomliga på länsstyrelsens hemsida. Även Hålla hus erbjuder via skrift och webbplats kostnadsfri information rörande kulturminnesvård i allmänhet och byggnadsvård i synnerhet. Småskrifter och informationsblad kan rekvireras kostnadsfritt från Skogsmuseet eller laddas ner från hemsidan 20

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNS KULTUR- HISTORIA EN ÖVERSIKT INNEHÅLL Landskapet...2 Förhistorien människans tidigaste spår i landskapet...2 Medeltida socknar blir modern kommun...6 Den nya tidens omvandlingar...7

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Norrbottens kulturmiljöprofil...2 Definitioner...2 Övergripande faktorer...2 Norrbottens kulturmiljöprofil...2 Rubrikerna 1-10...5 1 Före skriften...5 2 Samiska kulturmiljöer med variation

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Au Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 16 Dnr Information från revisorerna Vingåkers kommun Beskrivning av ärendet Vingåkers kommuns revisorer kommer

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

BEVARANDEPLAN FÖR BJUVS KOMMUN

BEVARANDEPLAN FÖR BJUVS KOMMUN 1 BEVARANDEPLAN FÖR BJUVS KOMMUN Omslagsbilden är ett fotografi av konstverket, Sammanslagning, en målning av Günter Carstensen, Billesholm. Foto: Näringslivssekreterare Bengt-Arne Nilsson, Bjuvs kommun.

Läs mer

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020

Det samiska kulturlandskapet. Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015 2020 Det samiska kulturlandskapet Program för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturlandskap 2015

Läs mer

Fritidshusområden i förändring

Fritidshusområden i förändring Fritidshusområden i förändring En studie av två områden i Stockholms län Cecilia Pantzar Niss Maria Legars Andreas Lindblad Ulrika Sahlsten Rapport 2010:6 Fritidshusområden i förändring En studie av två

Läs mer

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort

Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort Kulturmiljöprogram Sjöbo tätort KULTURHISTORISK ÖVERSIKT, DELOMRÅDE 1 Antagen i kommunfullmäktige 2013-xx-xx 2014-02-26 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, 2013 www.regionmuseet.se Dnr:

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

Ortsrapport Andrarum Andrarum ligger i ett böljande landskap där de långa alléerna visar sambandet mellan byn och Kristinehovs slott. Kring kyrkan finns präst- och klockaregård samt ett mindre antal byggnader

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

VINDBRUK I SOLLEFTEÅ KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 155

VINDBRUK I SOLLEFTEÅ KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 155 VINDBRUK I SOLLEFTEÅ KOMMUN Fördjupad översiktsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 155 Omslagsbild, fotomontage Hocksjön: NordanVind Vindkraft AB För mer information, kontakta Ulla Ullstein,

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 Översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 STRÖMSUNDS KOMMUN Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 En ny översiktsplan - Inledning 5 Översiktsplanens syfte

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Västerbotten. M änniskor vid älven 1*85

Västerbotten. M änniskor vid älven 1*85 Västerbotten M änniskor vid älven 1*85 I detta nummer Hösten 1979 genomförde Västerbottens museum en etnologisk inventering av näringsliv och bebyggelse inom den del av Åseleälvens dalgång som skulle komma

Läs mer

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft 2010:27 Länsstyrelsen Västernorrland REGIONAL LANDSKAPSANALYS med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft Regional landskapsanalys - med fördjupning gällande landskapets tålighet för vindkraft

Läs mer

1.1.3 Översiktsplanen är inte bindande

1.1.3 Översiktsplanen är inte bindande 1 1. Bakgrund 1.1 Vad är en översiktsplan? 1.1.1 Översiktsplanen är en långsiktig handlingsplan Kort uttryckt är översiktsplanen en kommunal, långsiktig handlingsplan, som behandlar användningen av mark

Läs mer

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken

Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken Inventering av kulturmiljöer i Södertälje kommun 5 (7) Vårdinge socken Vårdinge sn: Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 1 Inledning 2 Bakgrund och syfte 2 Urval 2 Inventeringens struktur 3

Läs mer

RIKSINTRESSEN RIKSINTRESSEN. Riksintressen i Ludvika kommun enligt miljöbalken Riksintressena presenteras närmare i respektive avsnitt.

RIKSINTRESSEN RIKSINTRESSEN. Riksintressen i Ludvika kommun enligt miljöbalken Riksintressena presenteras närmare i respektive avsnitt. 4 TEMAN I detta kapitel behandlas kommunens ställningstaganden tema för tema. Här beskrivs bland annat kommunens ställning till riksintressen, service på landsbygden och bostadsförsörjning. Varje avsnitt

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Översiktsplan 2004 Faktadel Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Innehåll 1. KRISTINEHAMN I OMVÄRLDEN...2 Administrativ tillhörighet...2 Funktionell region...2 Sverige 2009 - förslag till vision...2

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 1 SAMRÅDSFÖRSLAG ÖVERSIKTSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOMMUN 2013-08-30 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 En ny översiktsplan - Inledning... 5 Översiktsplanens syfte och innehåll... 5 Funktion... 5 Ansvar...

Läs mer

Översiktsplan 2020. Karlsborgs kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE LAGA KRAFT 2014-10-23

Översiktsplan 2020. Karlsborgs kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE LAGA KRAFT 2014-10-23 Översiktsplan 2020 Karlsborgs kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE LAGA KRAFT 2014-10-23 2 Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft 2014-10-23 Handlingen har tagits fram under år 2012 2014 på uppdrag av

Läs mer

Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län

Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län Västra Begravningsplatsen Oskarshamns stadsförsamling, Växjö stift, Kalmar län Kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar/ begravningsplatser i Växjö stift 2005 KI Västra begrav. 022 Magdalena Jonsson

Läs mer