Flervåningshus med trästomme Uppföljning av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flervåningshus med trästomme Uppföljning av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck"

Transkript

1 Flervåningshus med trästomme Uppföljning av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck Anders Rosenkilde, Kirsi Jarnerö, Mats Axelson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Rapport 2008:18

2

3 Flervåningshus med trästomme - Uppföljning av Kv Limnologen och Kv Rya, Rydebäck Anders Rosenkilde, Kirsi Jarnerö, Mats Axelson

4 Abstract The aim has been to observe, evaluate and as far as possible support two large wooden multi-storey building projects. The building projects have been observed during the different stages of the building process. The first building project is Limnologen in Växjö, that includes four seven-storey residential buildings, of which the first building has been observed from the early stages of planning to finished erection of the wooden frame. The second building project is located in Rydebäck close to Helsingborg. It comprises several buildings, of which a five-storey residential building was observed from finished planning to user stage. Equipment was installed in Rydebäck to measure the climate in several locations in the construction and the strain in the tie-rods that tie the building to the foundation. The results are presented in this report and also in abundant photos and comprehensive separate reports with further technical data. In addition, the great experiences achieved by the involved participants will most likely influence, and have partially already influenced, future larger wooden frame building projects. It is concluded that it is possible to carry out large-scale wooden frame building projects. The continued challenge is to improve especially the building process with lean thinking strategies. There are also several details that have to be improved further, e g improved sound insulation at low frequencies ( Hz). Efforts are also needed to make it easier for building system suppliers and designing consultants to design correctly with regard to fire requirements and to increase compatibility in fire safety issues between participants on the market and within the country. Key words: building design, follow up, information, multi-storey buildings, planning, timber, timber frame, wood, wooden frame SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SP Rapport 2008:18 ISBN ISSN Borås, Stockholm, Växjö 2

5 Förord Föreliggande rapport redovisar resultaten från delprojekt Limnologen och Rydebäck inom FoUprojektet Flervåningshus med trästomme - kvalitetssäkring av produktionsprocessen. Projektet har finansierats av Skogsindustrierna och har utförts i samarbete med Byggmästaren i Skåne, Derome förvaltning, JSB John Svensson Byggnadsfirma AB, Martinsons Byggsystem AB, Midroc Property Development AB och NCC Construction Sverige AB. Installationer för mätsystemen i Kv Rydebäck har skett med hjälp av Laholms EL S-A Johansson AB. Anders Rosenkilde har varit projektledare, Kirsi Jarnerö har ansvarat för utvärderingen av Kv Limnologen och Mats Axelson för Kv Rya, Rydebäck. Författarna tackar härmed de deltagande företagen för deras insatser och engagemang i detta FoUprojekt och i byggprojekten Limnologen och Rydebäck. Ett särskilt tack till Bengt Abelsson, Martinsons och Magnus Skiöld, Midroc för kommentarer till denna rapport. 3

6 Innehållsförteckning Abstract 2 Förord 3 Sammanfattning 6 1. Introduktion Bakgrund Syfte Avgränsningar/metod Limnologen Rydebäck 8 2. Planeringsskedet Limnologen Arkitekttävling Detaljplan Val av stomsystem Martinsons Byggsystem Rydebäck Slutsatser Projekteringsskedet Limnologen Projekteringsgruppen och projekteringsmöten Projektering Väderskydd Fukt Sättningar Fasadputs Täthet Ljud och vibrationer Brand Granskning Slutsatser Rydebäck Byggnadskropp och stomsystem Brand Ljud och vibrationer Beständighet/röta mögel Byggbarhet Fuktsäkring Lufttäthet, värmeisolering, energi Projektörer Slutsatser Byggskedet Limnologen Organisation, entreprenad och kontrollsystem Säkerhet Väderskydd Montage och byggbarhet Erfarenheter Fukt Sättningar 58 4

7 4.1.8 Fasadputs Täthet Ljud och vibrationer Rydebäck Organisation, entreprenad och kontrollsystem Väderskydd Trästombyggnad Mätningar av stagkrafter Mätning av temperatur och relativ luftfuktighet Material Logistik Tider i byggprocessen Brand Enkätundersökning till lägenhetsinnehavare Ljud Uppföljnings- och informationsprojekt Slutsatser Limnologen Planeringsskedet Projekteringsskedet Byggskedet 6.2 Rydebäck Planeringsskedet Projekteringsskedet Byggskedet 7. Referenser 82 5

8 Sammanfattning Syftet har varit att följa och utvärdera samt i möjligaste mån stödja två större byggprojekt med flervåningshus med trästomme. Det storskaliga träbyggandet har under den senaste tioårsperioden utvecklats, demonstrationsbyggen har genomförts på flera platser i landet, tekniken har utvecklats och nya byggsystem finns ute på marknaden. Det är dock fortfarande mycket viktigt att följa och utvärdera de nya byggsystemen eftersom varje större byggprojekt med trästomme fortfarande innehåller nyutveckling. Det är viktigt att erfarenheter dokumenteras och förs vidare i syfte att utveckla träbyggnadstekniken mot kostnadseffektiva byggprojekt som kan genomföras rationellt med säkrad kvalitet. Viktiga funktioner i husen som skulle studeras extra noga var fuktsäkerhet, brandskydd, täthet, ljud och vibrationer. I detta FoU-projekt har två större byggprojekt följts under byggprocessernas olika skeden. Det ena byggprojektet är Kvarteret Limnologen i Växjö, som omfattar fyra bostadshus i åtta våningar, det först uppförda huset har följts från tidigt planeringsskede fram till färdigt montage av trästommen. Det andra byggprojektet ligger i Rydebäck som är en del av Helsingborg. Hela byggprojektet omfattar flera huskroppar, men FoU-projektet följde processen för ett femvånings bostadshus från färdig projektering till bruksskedet. Under byggskedet installerades mätsystem i Rydebäck som registrerade klimat på flera olika ställen i konstruktionen samt spänningar i dragstagen som förankrar husets stomme i grunden. Resultaten från FoU-projektet finns huvudsakligen redovisade i denna rapport samt i form av ett rikligt bildmaterial och två arbetsrapporter med fler tekniska data /1, 10/. Observationer i byggskedet på Limnologen finns också sammanfattade /11/. Till detta kommer stora vunna erfarenheter hos alla involverade aktörer som sannolikt kommer och delvis redan har påverkat kommande större byggprojekt med trästomme. Det kan konstateras att det är fullt möjligt att genomföra storskaliga byggprojekt med bärande stomme av trä. Den fortsatta utmaningen ligger i att förbättra främst byggprocessen förslagsvis med leantänkandet som grund. Flera detaljlösningar behöver utvecklas t ex avseende förbättrad ljudisolering vid låga frekvenser ( Hz). Insatser behövs också för att öka samsynen i brandfrågor mellan olika aktörer inom branschen och inom landet och för att förenkla den brandtekniska dimensioneringen. 6

9 1. Introduktion 1.1. Bakgrund Av främst brandskäl har det inte varit tillåtet att bygga flervåningshus i Sverige, det hindret försvann dock Sedan dess har olika FoU-projekt bedrivits som fokuserat på att ta fram delar till nya byggsystem i trä t ex massivträprojektet, Södras semi-massiva system, modulsystem, lätta system (vanligt i USA) m fl. Resultaten av dessa forsknings- och utvecklingsprojekt ser vi idag i nya produkter som börjar komma ut på marknaden och som använts i flera pilot- och demoprojekt. När dessa första byggnader nu har stått i några år börjar man få lite erfarenhet kring vilka problem som är förknippade med att bygga t ex trähus i tre till fem våningar. De första objekten har fått mycket publicitet varför man kan se ett ökat intresse för just bostadshus i flera våningar och flera nya projekt har startats och fler är under planering. För att det moderna storskaliga träbyggandet skall lyckas så krävs det inte bara bra system med goda tekniska lösningar, dessutom krävs det att det går att arbeta rationellt med systemen och på ett sätt som säkerställer olika funktioner som rör främst ljud, stabilitet, brand, fukt, beständighet och energi. Ansvaret för kvalitetssäkringen förväntar sig byggindustrin att träindustrin har en betydande del i, byggindustrin pekar gärna på betong och stålindustrin som goda exempel. Byggindustrin köper idag helst en komplett stomme till ett hus ofta inklusive montage, detta för att slippa ta risken med nya byggsystem som de ej behärskar till fullo. Att erbjuda t ex enbart raka reglar och bjälklagselement är en bra början men det räcker inte. Behovet av fortsatt utveckling beträffande tekniska lösningar, såsom exempelvis knutpunkter som överför last men ej ljud kvarstår, även om det nu krävs satsningar på kvalitetssäkring av hela byggprocessen för att säkerställa de nya tekniska lösningarnas funktioner avseende främst ljud, stabilitet, fukt och brand. Utöver detta krävs insatser som täcker hela byggprocessen för att bidra till en utveckling mot effektivt uppförande och montage med få fel vilket skulle säkerställa ett konkurrenskraftigt pris för träbyggnader. Genomförda studier /9/ visar att ca 20 % av felen står för 80 % av kostnaderna. Nästan 40 % av felen är enkla att upptäcka. Felkällorna kan vara olika men genom väl utarbetade arbetsinstruktioner och väl utbildade organisationer kan de flesta felen undvikas. SP Trätek har medverkat i flera träbyggprojekt bl a med Derome i ett byggprojekt med lätt stomme i Mölnlycke, Kullabäckstorp, som nu är avslutat. SP Trätek medverkade även i ett projekt som följde byggnationen av bostäder i fem våningar i Sundsvalls inre hamn /7/. Dessa flervåningshus har en stomme av massiv typ från Martinsons. I Växjö ingår SP Trätek i grupp med KFAB, Södra timber och Växjö universitet som arbetar med en helt ny stadsdel med träbyggnation, Välle broar Syfte Syftet med föreliggande projekt har varit att genom direkt kunskapsöverföring och uppföljning minska risken för problem, fel och skador i två utvalda byggprojekt. Det är viktigt att visa på goda exempel och på ett effektivt sätt dokumentera erfarenheterna och föra dem vidare. Syftet har varit att följa olika byggskeden: Planering Projektering Byggnation 7

10 1.3. Avgränsningar/metod Limnologen De på Limnologen studerade skedena omfattar planeringsskedet, projekteringsskedet och delar av byggskedet. Utgångspunkten har varit att studera hur det faktum, att man planerar att bebygga en fastighet med en byggnad med trästomme, har påverkat planering och projektering. Planeringsskedet studerades genom att delta på möten och samtala med de involverade i skeendet. Projekteringsskedet har, förutom att medverka på projekteringsmöten, studerats genom att per telefon intervjua deltagarna i projektgruppen om de erfarenheter man haft under projekteringsskedet. Dessutom har de bygghandlingar som producerats, studerats och sammanfattats i en checklista med tekniska data, som publiceras i en separat rapport /10/. I byggskedet har vikten lagts vid att inventera och dokumentera erfarenheter som utmärker byggandet med den aktuella träbyggnadstekniken (bärande massivträstomme). Byggskedet har också studerats genom medverkan på byggmöten, dessutom har ett mer omfattande arbete utförts genom att i samverkan med Växjö universitet genomföra workshops på arbetsplatsen, samla in uppgifter från dagrapporter, att regelbundet fotografera och besöka och intervjuer på byggarbetsplatsen enligt nedan. Dagrapporter. Dessa har samlats in från varje dag. De utgör grunden för den ersättning som NCC (entreprenör för stomresningen) avräknar gentemot uppdragsgivaren Martinsons (leverantör av stommen). Workshops. Två workshops har hållits, den 16 maj och 25 juni Den första hölls med montagelaget från NCC och den andra med arbetslagen stomkomplettering och installatörer. Varje workshop varade i ca 30 min och behandlade relevanta frågor. Observationer. Under varje vecka har arbetsplatsen besökts 2-3 gånger och då har oklarheter som uppkommit diskuterats likväl som nya problem och lösningar noterats. Fotografier. Fotografiskt material som dokumenterar arbetsprocessen vid bygget. Erfarenhetsåterföringsmöte. Författarna har deltagit i mötet mellan stomleverantören (Martinsons) och entreprenören som monterat stommen (NCC) gällande erfarenheter från montaget av första huset. Resultatet har sammanfattats i en kort rapport på Växjö universitet /11/. En djupare analys av materialet med avseende på de faktorer som påverkat tidseffektiviteten på Limnologen har också utförs och publicerats på universitetet /8/. En tredje rapport som jämför tre byggprojekt planeras /13/. Observationerna på Limnologen pågick fram till september 2007 då stommen på hus 2 (det först uppförda) monterats färdigt och väderskyddet flyttades till hus 1. Kompletterande uppgifter av betydelse som framkommit efteråt har dock beaktats vid den avslutande analysen. 8

11 Rydebäck Byggprojektet Rydebäck hade genomgått planerings- och projekteringsskedet och upphandling pågick när föreliggande FoU-projekt startade. Några aktiviteter i de tidiga skedena har därför inte genomförts, däremot gicks dokumentationen från de tidigare skedena igenom i efterhand och några av aktörerna intervjuades. Följande aktiviteter ingick i Rydebäck. Anbudsskedet: Information från Derome Förvaltning AB om inkomna anbud. Möte med byggnadskonstruktör. Informella diskussioner med Derome Förvaltning om väderskydd under byggnadstiden. Kalkyler och metoder avseende väderskydd från Mitthems flervåningsprojekt i Sundsvall delgavs byggherrens projektledning. Granskning av ritningar med avseende på presumtiva fuktproblem. Byggskedet: Miniseminarium i Derome med projektets aktörer om fuktskydd och fuktproblem i samband med träbyggnation. 8 besök på byggarbetsplatsen i Rydebäck med intervjuer, fotografering och informationsutbyte med byggentreprenören. Utlåning av kalibrerad domkraft för uppspänning av dragstag. Information om mätning av fuktkvoter i trä och kalibrering av fuktkvotsmätare. Installation av mätutrustning som kraftgivare på dragstag, temperaturgivare och givare för mätning av relativfuktighet. Kontinuerlig mätning av stagkrafter, temperaturer och relativ fuktighet. Inflyttningsskede/bruksskede: Enkät till boende. Diskussion om uppkomna bullerfrågor och informationsutbyte med Derome Förvaltning AB om bullermätning i en lägenhet där boende säger sig ha olägenhet av buller. I en separat rapport /1/ redovisas mer tekniska data från Rydebäck. 9

12 2. Planeringsskedet 2.1. Limnologen Välle Broar, den moderna trästaden, är en satsning på att utveckla träbyggnadstekniken för högre hus. Kommunen gör detta i samverkan med Växjö Universitet och byggbranschen. Under år ska ca 1000 lägenheter, eller motsvarande yta för universitetet och service, byggas. Ny teknik, nya kvaliteter ska utvecklas, prövas och utvärderas. Välle Broar ska bli en byggmässa och arena för modernt träbyggande. Kvarteret Limnologen planlades innan strategin för träbyggande hade vuxit fram inom Växjö kommuns satsning på projektet Välle Broar. Fastigheten skulle exploateras av fastighetsgruppen FramtidsStaden med Mjöbäcks Villan som byggnadsentreprenör. Igångsättningen av projektet försenades och kommunens tidsgräns för inlämnande av byggnadslovshandlingar överskreds med vite som påföljd. Vitesbeloppet betalades men projektet slutfördes ändå aldrig utan fastigheten såldes vidare till Midroc Property Development AB. Under tiden hade Växjö kommuns satsning på projektet Välle Broar kommit igång och kommunen valde vid överlåtelsen av fastigheten till Midroc att inte nyttja sin förköpsrätt på fastigheten utan villkorade att den nya ägaren skulle följa kommunens policy för träbyggande inom Välle Broar vid exploateringen. Fastigheten förvärvades av Midroc Property Development AB under Idé- och planeringsskedet definieras här av de aktiviteter som pågick från det att Midroc förvärvade fastigheten och fram till dess att stadsbyggnadskontoret fastställde den nya detaljplanen i handlingen Detaljplan/Samrådshandling för Limnologen 1, stadsdelen Teleborg (fastställd ). Byggnadslovshandlingar lämnades in till stadsbyggnadskontoret Godkänt byggnadslov Midroc Property Development AB:s förvärv av fastighet Inlämning byggnadslov Första spadtaget Start montering trästomme Stopp montering trästomme Inflyttning Arkitekttävling avgjord Ny detaljplan fastlagd Gjutning av grundläggning Flytt av väderskydd = Planeringsskede = Projekteringsskede = Byggskede Figur 1. Tidsaxel för de olika studerade skedena på Limnologen Arkitekttävling Midroc valde efter förvärvet av fastigheten att utveckla ett nytt projekt med ny arkitektur eftersom området inlemmats i Välle Broar projektet och för att få en fräsch start med en egen profil gentemot redan tidigare intresserade och nya köpare av bostäder. Midroc tillsammans med Växjö kommun bjöd in två arkitektkontor, Möller Arkitekter i Ängelholm och Arkitektbolaget i Växjö, att presentera var sitt förslag för utformning av byggprojektet. Förslagen utvärderades sedan med hänsyn till arkitektur, utformning av utemiljö, projektekonomi och tillämpning av trä i projektidén. God arkitektur/estetik i kombination med genomförbarhet premierades i utvärderingen, vilket samtidigt betydde att arkitekturen skulle medge ett industriellt och rationellt byggande för att så bred bas av entreprenörer och leverantörer som möjligt skulle kunna offerera. 10

13 Arkitekturen i förslaget från Möller Arkitekter ansågs av beställaren vara i sin helhet mer djärv och nydanande än det mer traditionella funkisinspirerade förslaget från Arkitektbolaget, se Figur 2. Ur försäljningssynpunkt bedömdes dock Arkitektbolagets förslag som mer lättillgänglig för en traditionell köpargrupp. Att redovisa tillämpningen av trä i projektidén valde Möller Arkitekter att skjuta på till ett senare skede medan Arkitektbolaget redovisade väl motiverade lösningar för trä i konstruktion, fasad och interiör. (a) Figur 2. Illustrationer av de två förslagen. a) Möller Arkitekter, b) Arkitektbolaget. (b) Möllers utformning av lägenheterna hade stora boendekvaliteter med avseende på bland annat balkonger, förvaring och ljusförhållanden, men utnyttjandegraden var sämre än för Arkitektbolagets förslag. Lägenheterna i Arkitektbolagets förslag däremot tenderade ibland att vara för små. Ett positivt värde var att man hade eftersträvat att ge alla lägenheterna sjöutsikt från kök och vardagsrum. I båda förslagen hade upprepningseffekter utnyttjats bra, men den låga utnyttjandegraden i Möllers förslag bedömdes påverka projektekonomin negativt. Midrocs riktvärde för kvoten mellan boarea och bruttoarea, BOA/BTA, i detta fallet skulle vara större än Möller Arkitekters landskapsarkitekt presenterade ett väl genomarbetat förslag med tilltalande lösningar för parkering, anslutning till strandmiljön och stora ljusa innergårdar. Arkitektbolagets förslag med avseende på parkeringar och anslutningen av dessa till den övriga miljön bedömdes inte vara genomarbetad och med de fem ganska höga huskropparna ansågs det finnas risk för mörka innergårdar. I den slutliga bedömningen av förslagen beslutade man att arbeta vidare med Arkitektbolagets förslag för utveckling av området. Stor vikt vid bedömningen lades vid möjligheten att uppnå en god projektekonomi och hur man tillmötesgått grundidén med Välle Broar dvs. att tidigt i projektet pröva trämaterialets möjligheter. I det fortsatta arbetet med detaljplanen och utformningen av husen medverkade representanter för byggherren Midroc, Stadsbyggnadskontoret och Arkitektbolaget. Tyréns Byggprojektering AB medverkade också som rådgivande konstruktör med erfarenhet av träbygg. Olika stomalternativ diskuterades parallellt med Tyréns och med leverantörer av olika stomsystem av trä, som Trälyftet och Martinsons. I startskedet hölls två seminarier som fokuserade på brand respektive fukt eftersom det var två frågor som man kände osäkerhet inför Detaljplan Direkt efter att arkitekttävlingen avgjorts vidtog arbetet med att utforma den nya detaljplanen. Stadsbyggnadskontorets målsättning med den nya detaljplanen var att underlaget för byggnadernas utformning och närmiljön skulle vara så väl genomarbetad vid fastställandet att några överträdelser ej skulle medföra ökad exploateringsgrad. Ett tydligt kvalitetskrav från Midrocs sida var att alla 11

14 lägenheter skulle ha sjöutsikt. Bland de första och största ändringarna av det ursprungliga förslaget var att antalet byggnader minskades ner från fem till fyra samtidigt som antalet våningar ökades från fem till sju med en överbyggnad i ett plan på delar av husen. Skälet till ändringen var att man ville ha större och ljusare gårdar samtidigt som man ville förbättra sjöutsikten från lägenheterna längst bort från sjön. Ökningen av antalet våningar var en naturlig följd för att bibehålla exploateringsnivån. Sammanlagt 134 lägenheter skulle byggas i två etapper med 67 lägenheter i två huskroppar i vardera etappen. I den första etappen skulle aven förrådsbyggnader, kvartersgård och parkeringsdäck ingå. Figur 3. Illustration av fastighetens planering från kommunens detaljplan. Huskropparnas placerades också vinkelrätt mot och så nära Trummens strand som möjligt utan att bryta mot kommunens krav på allmän gångbana och grönområde längs med strandlinjen. Planeringen av lägenheternas ändrades för att uppfylla Midrocs krav på ökad känsla av sjöutsikt och bättre ljusförhållanden genom att kök och vardagsrum placerades så att genomsikt genom huset skulle vara möjlig. För övrigt eftersträvades också en öppen planlösning men med möjlighet att skilja av vid behov. 12

15 (a) Illustrationer från Arkitektbolaget AB. Figur 4. (a) Typisk planlösning för våning 2 till 6. De flesta lägenheter har balkong åt både nordväst och sydöst. (b) Illustration av putsade fasader mot nordväst och -öst. (b) Internt på Midroc genomförs en kontroll av varje projekt innan man godkänner arkitektens planförslag. I utvärderingen deltar en grupp anställda med olika ålder, kön och intressen som bedömer projektet utifrån en lista med punkter med avseende på arkitektur, kvalitet/hållbarhet över tiden, installationer, kök, tvätt, våtutrymmen, sovrum, miljö och tillgänglighet. Även en bedömning av vilken kundkategori som boendet bäst lämpar sig för genomförs. Arkitekturen bedöms allmänt med avseende på planlösningarnas effektivitet och utnyttjande, anpassning av lägenhetsstorlek och planering till vald kundkategori, utsiktsmöjlighet och insynsskydd, tillgång till förrådsutrymmen och yttre ytor som lekplats. Även de enskilda rummens funktion och planering bedöms. Kvalitet/hållbarhet bedöms i förhållande till vald kundgrupp och prisläge så att rätt nivå på material och utrustning väljs. Här bedöms även ljudmiljön i utrymmen avsedda för vila. Midroc ställde ljudklass B som krav för ljudisolering av bjälklag och väggar mellan lägenheter. Dessutom skulle ett sovrum inom lägenheten utföras som ett tyst rum med förhöjt ljudisoleringskrav mot övriga rum i lägenheten. I bedömningen av miljö ingår förutom miljöriktighet i materialval och byggmetod en bedömning av städbarhet speciellt i kök och badrum men även möjligheten till fönsterputs Val av stomsystem Byggherren Midroc Property Development AB har ända från början varit engagerad och haft en tydlig målsättning att bygga prisvärda bostäder med hög kvalitet. Att välja trä till stommen var kanske inte en självklarhet från början och processen att välja stomsystem och leverantör för stommen blev omständlig. Utformningen av husens planlösning var redan i det presenterade tävlingsförslaget från Arkitektbolaget sådan att bärningsriktningen för bjälklagen var möjlig både längs med husets längd och vinkelrät mot den. I förslaget presenterades en stomme bestående av bärande pelare och balkar med bjälklag av en samverkanskonstruktion uppbyggd av en massivträskiva pågjuten med betong. I de fortsatta diskussionerna mellan arkitekt och konstruktör gick man ifrån förslaget med en samverkanskonstruktion då ljudkravet för stegljud skulle inneburit en så tjock betongkonstruktion på översidan att den massiva träskivan endast skulle uppfyllt ett estetiskt krav vilket inte skulle vara försvarbart. Ett nytt förslag togs istället fram med grundtanken att minimera risken för fuktpåverkan och behärska fuktproblematiken genom ett snabbt montage och arbete under väderskydd. Förslaget 13

16 var också ett pelar/balksystem, men istället med lätta bjälklag av trä som Martinsons kassettbjälklag, SödraSemi bjälklag eller bjälklag med Kerto balkar. De bärande balkarna och pelarna av stål eller trä skulle placeras i väggar tvärs huset och balkarna hängas in mellan dessa. Montaget av pelare, kanske tre våningar höga, och balkar var tänkt att utföras i hela husets höjd i ett fack i taget eller längs med hela husets längd varefter ett tak eller ett väderskydd skulle monteras högst upp. Montaget av bjälklag skulle därmed kunna utföras i en väderskyddad miljö. För stabilisering av systemet skulle ett antal fack i fasaderna och längsgående balkar högst upp längs med huset binda samman stommen. För att förhindra slagregn från sidan skulle taket kompletteras med skydd på sidorna. En fördel med ett pelar/balksystemet är att sättningar i vertikalled minimeras eftersom virket belastas parallellt fiberriktningen. Förslaget mottogs som intressant, men byggherren var fundersam eftersom det inte tidigare använts, vilket betydde att en kostnadskalkyl var svår att göra och därmed också osäker, men också för att man misstänkte att det skulle kunna bli problem att få tag på en byggentreprenör som skulle vara beredd att åta sig projektet. Man uttryckte också tveksamhet till att använda ett lätt bjälklagsalternativ för man ville inte riskera att få problem med ljud och vibrationer. Diskussionerna om stomme handlade också om i vilken utsträckning och var materialet trä skulle användas för att kommunens önskemål om trä i byggnaderna skulle uppfyllas. En komplett trästomme kanske inte var nödvändig, utan redan etablerade system som filigranbjälklag i betong och platsgjutna väggar skulle kunna kombineras med tillval av trä i stomkompletteringar, som fönster, ytskikt, balkonger och fasader kunde uppfylla kravet. Ett förslag med utförande av fem våningar av betong och resterande två/tre i trä med etablerad teknik diskuterades men förkastades. För att utreda möjligheten att bygga husen med trästomme tog man kontakt med olika leverantörer av trästommar. Antalet möjliga stomleverantören med kapacitet att leverera stommen till ett så stort och komplext projekt som Limnologen visade sig vara begränsat. Setra Trälyftet och Martinsons Byggsystem AB var de som kom att presentera sina stomsystem och redogöra för möjligheten att bygga husen på Limnologen. I diskussionerna med leverantörerna framhöll Midroc framför allt vikten av att systemet skulle ge en tillfredställande ljud, men även vibrationsmiljö, men också att priset måste kunna konkurrera med stommar av andra material som betong. I december 2005 presenterade Setra Trälyftet sitt byggsystem för byggherren. Systemet utgjordes av industriellt tillverkade volymelement i massivträ. Ett tidigt samarbete med arkitekten i planeringsskedet är nödvändig för att anpassa utformningen till modulbyggande och för att kunna kontrollera lönsamheten i projektet. Lönsamhetskalkylen utförs innan detaljplan och bygglov fastställs. Setra har en projektgrupp som deltar i arbetet från idéskede till inflyttning. Markarbeten, grundläggning och färdigställande av installationer och fasader utförs i allmänhet av en lokal entreprenör, medan montage av volymelement utförs av egen personal. Trälyftet har utvecklat en unik lösning för sammanfogningen av volymelementen för att klara ljudklass A och B. Varje volymelementen ställs på speciella rullager av stål som minimerar flanktransmissionen mellan elementen. Systemet bygger på att egentyngden av byggnaden ska vara tillräcklig för att motverka stjälpning av horisontella laster, vilket innebär att byggnadshöjden är begränsas till maximalt fyra våningar förutsatt att byggnaden har tillräcklig bredd. Denna begränsning avbröt en fortsatt diskussion om att tillämpa byggsystemet i Limnologen, eftersom man beslutat sig för att bygga åtta våningar högt. Midroc medverkade på en presentation av Martinsons byggsystem som kommunen bjöd in till i samband med att man sökte intresserade träbyggaktörer för Växjöhems bostadsprojekt Kv. Vallen. Senare hölls ett möte enskilt mellan Martinsons och Midroc för att diskutera möjligheten att använda Martinsons system i Kv. Limnologen vilket blev starten till det senare samarbetet med Martinsons. Att man slutligen valde att gå vidare med en stomme från Martinsons Byggsystem AB berodde på att de kunde erbjuda leverans av en komplett stomme fram till tätt hus med ansvar även för montaget under väderskydd till ett pris som enligt beställarens egna kalkyler var acceptabel jämfört med att uppföra byggnaderna i traditionell byggnadsteknik. VD Magnus Skiöld på Midroc Property 14

17 Development AB som var engagerad från början deltog aktivt i processen att välja stomsystem och utveckla projektet. Det kan vara en bidragande orsak till att det slutligen blev så mycket trä i stommen. En viktig komponent i processen har varit dialogen mellan Martinsons och beställaren. Eftersom beställaren stod inför en okänd situation, att bygga högt i trä, behövde Martinsons övertyga honom om att man kan leverera en fungerande slutprodukt till rätt pris. Ett resultat av det är de omfattande gränsdragningslistorna i projektet. Men det känns ändå som att det inte hade blivit ett hus i trä om inte kommunen ställt kravet att fastigheten ska bebyggas med en byggnad i trä så området kunde inlemmas i Välle broar. Det är fortfarande en bit kvar till att stomsystem i trä i höga hus ska vara ett naturligt val för entreprenörer och beställare Martinsons Byggsystem Martinsons byggsystem för att bygga höga hus i trä har utvecklats kontinuerligt med genomförda byggnadsprojekt. Förbättringar och ändringar sker inom alla områden som projektering, tillverkning och montering av element. Förbättringar sker också för att öka säkerheten på byggarbetsplatsen genom fuktsäkring av byggnaden med väderskydd och personsäkerheten för montagearbetarna genom att förse dem med personlig fallutrustning. Projekt Limnologen är det högsta bostadshuset företaget hittills byggt. Det mest uppmärksammade projektet dessförinnan med samma stomsystem är Inre hamnen i Sundsvall, som färdigställdes Martinson Byggsystem AB ingår i koncernen Martinson Group. Verksamheten startade 1929 i Bygdsiljum i Västerbotten med att Karl Martinson köpte ett ambulerande sågverk. Verksamheten har med åren utvecklats till en koncern i vilken ingår 7 företag, Martinsons Träbroar AB, Martinsons Såg AB, Martinsons Tre A/S i Norge, Martinsons Trä AB och Martinsons Byggsystem AB samt de tre produktionsenheterna i Bygdsiljum, Hällnäs och Kroksjön. Koncernen, som har drygt 400 anställda och omsätter 960 miljoner kronor per år, har sitt säte i Bygdsiljum. Martinsons Byggsystem AB är det bolag som utvecklar, marknadsför och uppför byggnader med stomsystem av trä, med komponenter tillverkade av massivträskivor i den bärande stommen. Massivträ komponenterna tillverkas av Martinsons Såg och vidareförädlas sedan till plan- och volymelement med hög prefabriceringsgrad av Martinsons Byggsystem AB. I Limnologen används bara planelement och tillverkningen av de olika typerna genomförs både inom bolaget och köps dessutom in av olika småhustillverkare med erfarenhet av att tillverka element. Martinsons åtagande på Limnologen sträcker sig till att leverera ett tätt hus som monterats under väderskydd. Tätt hus innebär tak med underlagspapp, ytterväggselement med fönster och dörrar, balkonger, innerväggar utan gipsskivor monterade, bjälklag utan gips monterat i undertak och inte heller golvbeläggning. Gips till väggar och tak för komplettring på plats ingår i leveransen från Martinsons. Övriga ytskikt och inredning ingår inte. Bjälklag De prefabricerade bjälklagselementen är i allmänhet 2400 mm breda och byggs upp av massivträskivor och limträbalkar i den bärande delen av bjälklaget. Överst en 73 mm massivträskiva och på undersidan balkar med liv av 42x220 mm L40 limträ och flänsar av 56x180 mm limträ, se Figur 5. Utrymmet mellan balkarna fylls med mineralull. 15

18 Undersidan av bjälklagselementen består av ett undertak i vilket horisontella dragningar för ventilation, vatten och avlopp samt sprinkler monteras redan i fabrik. Vid transport av elementen är undertaket skruvat till den övre delen av elementet. I samband med att elementet monteras på plats på bygget demonteras skruvarna och undertaket sänks ner till sitt läge i rummet. Figur 5. Uppbyggnad av bjälklagselement. Monterat på plats är undertaket fribärande mellan väggarna i rummet. Hälften av glespanelen är monterad på fabrik och resten på arbetsplatsen. Elinstallationer monteras på byggarbetsplatsen. Väggar Väggelementen från Martinsons kan delas upp i tre typer, ytterväggar, innerväggar med massivträstomme och lägenhetsskiljande innerväggar med regelstomme enligt Figur 6. (a) (b) (c) Figur 6. Typer av väggelement (a) ytterväggar, (b) lägenhetsskiljande innervägg, (c) innervägg av massivträelement. På Limnologen finns två typer av ytterväggselement, en med fasadputs och en med limträpanel. Väggen består av 85 mm massivträskiva med ett 45 mm skikt med isolering och reglar på insidan med en 15 mm Protect F som monteras på arbetsplatsen. Eftersom massivträskivan är tillräckligt tät avseende fuktkonvektion och tillräckligt trög och fuktbuffrande avseende fuktdiffusion finns ingen plastfolie på insidan av konstruktionen. Ytterväggselementen levereras med fönster- och dörrpartier monterade. Den lägenhetsskiljande innerväggen med regelstomme är en dubbelvägg med en 20 mm luftspalt i mitten med två likadana vägghalvor på vardera sidan, innerst 120 mm regelstomme med isolering, därefter 8 mm board och 28 mm läkt med 30 mm isolering och sist 2 st 15 mm Protect F. Den yttre isoleringen på 30 mm och Protect F:n monteras på arbetsplatsen. Innerväggarna av massivträ kompletteras med gipsskivor eller Protect F på arbetsplatsen. 16

19 Installationer Ventilationskanaler, sprinkler och el placeras i bjälklagselementens undertaksdel, medan rör för vatten och avlopp placeras i den övre delen av bjälklaget, se Figur 7. Mycket av installationerna längs med elementet är monterade i fabrik medan mycket av de tvärgående kompletteras på arbetsplatsen. Undertaket har oisolerade zoner vid upplagsändarna av elementet för montage av de tvärgående installationerna enligt Figur 7(a). Isoleringen i undertaket färdigställs sedan i samband med kompletteringen av glespanelen. (a) Figur 7. Installationer (a) tvärs elementet, (b) längs med elementets bärningsriktning. (b) Balkonger Den bärande primärstommen för balkongerna består av balkar och pelare i limträ. Balkongplattan är en massivträskiva med en mineritskiva ovanpå som beläggs med Axonite, en golvbeläggningsmassa som är baserad på en polymerisk emulsion (Axonite) med mineraliska fyllnadsmedel. Ett tekniskt byte för boendesprinkler med avseende på brand har utnyttjats för att få ha träytan exponerad på undersidan av balkongerna. Räckesståndare och räcken är av tryckimpregnerat virke och balkongfronterna svarta metall/glaspartier med svartlaserade träinklädnader, enligt Figur 8. De längsgående balkongerna/loftgångarna på den södra långsidan monteras i samband med att huset monteras. De läggs upp på limträbalkar på fasadelementen och vid framkanten av balkongen. Eftersom man på den norra sidan har en putsad fasad, som man ville ha obruten av genomförningar, monterades balkongerna där efter att fasaden putsats. Balkongerna här läggs upp på en ram av limträbalkar som hängs via diagonalstag in i de vertikala pelarna utanpå fasaden, enligt Figur 8. (a) Figur 8. Balkonger (a) principutförande för balkonger på norra sidan, (b) färdig balkong. (b) 17

20 Hiss Hisschakten på Limnologen är byggda av en 95 mm femskikts massivträskiva enligt principskiss i Figur 9(a). Insidan av schakten bekläs med en 13 mm gipsskiva och väggar mot lägenhet kompletteras med en halv lägenhetsskiljande vägg på lägenhetssidan. Massivträelementen monteras våningsvis och sammankopplas med spikningsplåtar, se Figur 9(b), och plywoodremsor i skarvarna och antalet spik per skarv blir avsevärd då det endast i spikningsplåtarna spikas åttahundra ankarspik. (a) Figur 9. Hisschakt. (b) Trappor Vilplan och vagnstycken till trapporna är tillverkade i massivträ respektive limträ, medan planstegen tillverkas i betong. Takets undersida i entréerna och undersidan av vilplanen i trapplöpen bekläs med ljudabsorbenter som samtidigt fungerar som brandskydd. På vilplanets översida läggs en plastmatta. Exponerade träytor brandskyddsmålas inte utan laseras svarta med vanlig färg. Räckena i trappschaktet tillverkas i metall och handledare i trä. (a) Figur 10. Trappa under byggskedet (a) och färdig trappa (b). (b) Stabilisering De horisontella krafterna, som orsakas av vind och snedställningar, ger upphov till stora vertikala tryck och dragkrafter i de stabiliserande väggarna i huset. De stora lyftkrafterna förankras ned i betongkonstruktionen på första våningen, som fungerar som motvikt. Stabilisering av trästommen utförs med stabiliserande väggar i båda riktningarna av byggnaden. De stabiliserande väggarna kopplas samman per våningsplan med vertikala genomgående gängstänger som förankras i den första våningen av betong, se Figur 11(a) och (b). Stängerna skarvas per våningsplan och avslutas 18

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö

Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme. Kvarteret Limnologen i Växjö Mätningar av temperatur och relativ fuktighet i massivträstomme Kvarteret Limnologen i Växjö Juni 2012 Erik Serrano och Bertil Enquist Byggteknik Linnéuniversitetet Förord Föreliggande rapport redovisar

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ.

TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ8 PELARBALKSYSTEM ETT REVOLUTIONERANDE BYGGSYSTEM HELT I TRÄ. TRÄ 8 ETT PELARBALKSYSTEM! Efterfrågan på träbaserade konstruktioner som alternativ till traditionella pelarbalksystem, ökar hela tiden.

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ

SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ SAMMANFATTNING AV PROJEKT VÄGGELEMENT AV MASSIVTRÄ KONTOR Östavallsågen Ansvarig: Anders Gustafsson Skellefteå, 2001-10-11 Sammanfattning av projekt Väggelement av massivträ Sid 2 OBJEKT: Kontorshus Objektbeskrivning:

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

Industriellt träbyggande med byggsystem

Industriellt träbyggande med byggsystem Industriellt träbyggande med byggsystem Jerker Lessing, Tyréns AB Tekn lic, industriellt byggande Jerker Lessing, Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt

Läs mer

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer.

Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage. Inledning. Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Bild 1. Vy från älvenvid nästan färdigt montage Inledning Bild 2. Kalkylritningar principdetaljer. Jag tänkte kort beskriva stommens uppbyggnad. Stommen består av bjälklagsintegrerade stålbalkar (1, 2,

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Vi lever i en ny värld.

Vi lever i en ny värld. Vi lever i en ny värld. Spelreglerna är nya i byggbranschen. Under de senaste decennierna har branschen genomgått en revolutionerande förändring. Förr byggde man hela huset på plats. Nu tillverkar man

Läs mer

Kv Limnologen i Växjö. Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008

Kv Limnologen i Växjö. Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008 Kv Limnologen i Växjö Särtryck ur tidskriften Arkitektur nr 8/2008 Kv Limnologen Växjö Arkitekt: ArkitektBolaget Foto Ole Jais Invid sjön Trummen i Växjö är första etappen av Sveriges hittills högsta flerbostadshus

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS

Väderskydd RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Väderskydd I samband med ny- och ombyggnationer med fuktkänsliga material där risk finns för uppfuktning av nederbörd eller annat utifrån kommande vatten, krävs väderskydd för att säkerställa

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Spara stort med elpo-byggelement

Spara stort med elpo-byggelement Spara stort med elpo-byggelement Spara på byggtiden Spara på bostadsytan Spara på materialkostnader Spara dessutom på naturen Elpotek Oy innovationer inom husteknik Företaget Elpotek Oy är specialiserat

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Hallbyggnader i massivträ

Hallbyggnader i massivträ Hallbyggnader i massivträ Uppdrag syfte mål Projektet syftar till; Att i ett första skede identifiera marknadssegment där en träkonstruktion har En tydlig konkurrenskraft mot stål/betong Där det finns

Läs mer

KONSTRUKTIONS- OPTIMERING. Helena Johnsson, 2009-03-11

KONSTRUKTIONS- OPTIMERING. Helena Johnsson, 2009-03-11 KONSTRUKTIONS- OPTIMERING Helena Johnsson, 2009-03-11 Ramverk Utvecklingsprojekt som drivs tillsammans med ett flertal industripartner. Är finansierat från TCN och företagen och delat i två delar: - volymer.

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga.

Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Våra produkter för det naturliga sättet att bygga. Vi på Martinsons vill att du ska få uppleva friheten med trä som byggnadsmaterial. Det här är våra produkter som gör det möjligt. 4 Ett material som

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer

Lindab. A good thinking company

Lindab. A good thinking company lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindab A good thinking company 1 Följ mig på LinkedIn 2 lindab we vi simplify förenklar construction byggandet Lindabkoncernen i korthet Lindab är

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser - standardiserad produkt Till

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Offertförfrågan för byggande av fritidshus

Offertförfrågan för byggande av fritidshus Offertförfrågan för byggande av fritidshus 1. Inledning 1.1 Förfrågan ställd av Alexander Dufva tfn 0735-39 75 75 Hanna Dufva tfn 0703-09 56 56 Gartzvägen 22 692 33 Kumla 1.2 Svar med offert sänds till

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Bryt köldbryggan med den nya generationen HIT HP-/SPbalkonginfästning

Bryt köldbryggan med den nya generationen HIT HP-/SPbalkonginfästning Bryt köldbryggan med den nya generationen HIT HP-/SPbalkonginfästning Innovationer är vår vardag. Den nya HALFEN HIT är nu ännu bättre! HIT är en av HALFENs standardprodukter och har använts i byggindustrin

Läs mer

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet

Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Fuktförhållanden i träytterväggar och virke under bygg- och bruksskedet Resultat från Framtidens trähus och WoodBuild Av Lars Olsson, SP Byggnadsfysik och innemiljö Resultaten har sammanställts i en licentiatuppsats

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng. Del 2 Dörr- och fönsteröppningarna har en smyg på ca 100

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A.

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A. 00. 01. VÄNERSBORG > HOPPERUD 1:12 Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts samman till olika typologier med stark relation till landskapet. Generella

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle 1 Orientering. Beskrivningen avser nybyggnad av 5 st. stadsvillor (radhus) inom

Läs mer

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv.

Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Lars Dahlberg Direkttel: 070 / 645 04 78 Beständiga träprodukter -Krav och Önskemål - ur ett användar perspektiv. Egen historik: Verksam inom Byggentreprenörledet mellan 1971 och 2003, Med arbetsuppgifter

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

Till dig som inte drömmer om betong...

Till dig som inte drömmer om betong... Till dig som inte drömmer om betong... ... men som kanske borde göra det. Betong är ett framtidsmaterial med en flertusenårig historia. Det är ett robust och hållbart byggmaterial med många fördelar, inte

Läs mer

Konstruktiv utformning

Konstruktiv utformning Konstruktiv utformning Stålstommar Betongstommar Trästommar Detaljlösningar Betong Stål Trä Konstruktionsteknik LTH 1 STÅL Konstruktionsteknik LTH 2 STÅL profiler Rörprofiler Konstruktionsteknik LTH 3

Läs mer

Brandsäkra trähus i teori och praktik

Brandsäkra trähus i teori och praktik Brandsäkra trähus i teori och praktik BIV Norrköping Stockholm den 25 oktober 2017 Birgit Östman Linnéuniversitetet, Växjö Linnéuniversitetet Vad är ett trähus? Svar: Den bärande stommen består av trä

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Martinsons Group AB Mikael Lindberg

Martinsons Group AB Mikael Lindberg 1 Martinsons Group AB Mikael Lindberg Martinsonskoncernen idag Omsätter ca 1,4 miljarder 435 anställda 450 000 m 3 sågad vara 62 000 m 3 limträ 30 000 m3 komponenter till möbel Ägare: Familjerna Martinson

Läs mer

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad.

Sturebyskolan. Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Sturebyskolan Riva Vitan och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. Ersätta befintlig tillfällig Paviljong Vitan med permanent byggnad. Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara

Läs mer

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH

Föreläsning 4 del 1. Stomstabilisering. Konstruktionsteknik, LTH Föreläsning 4 del 1 Stomstabilisering 1 Laster Stabilisering - allmänt Stomstabilisering Disposition Stabilisering av flervåningsbyggnader Vertikala stabiliserande enheter Bjälklag som styv skiva 2 Stomstabilisering

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Fallstudier

Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Fallstudier Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures Fallstudier Juni 2014 Agenda 12/11/2014 2 12/11/2014 3 Studiens omfattning Syftet med studien är att jämföra miljöprestandan hos kontorsbyggnader

Läs mer

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken.

BYGG STORT. och spännande i trä. Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. BYGG STORT och spännande i trä Välkommen till en unik möjlighet att följa modernt träbyggande i praktiken. Introduktion till Nationella träbyggnadsstrategins FORTBILDNINGSPROGRAM. VÄXJÖ UNIVERSITET. OMSLAGSBILD:

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare.

Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Martinsons byggprodukter. Vi har gjort det enklare. Vi gör det enkelt. Både för dig och dina kunder. Enkelt är verkligen ett nyckelord när det kommer till Martinsons byggprodukter för byggvaruhandeln.

Läs mer

Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 85 QLB.1 Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Installation av ventilationskanaler i bostäder Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun Träbyggnadsstrategi Mora kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför ska kommunen engagera sig i träbyggande?... 4 Miljö- och klimatpåverkan... 4 Kommunens roller och verktyg... 5 Förslag till träbyggnadsstrategi

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet

30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt. Miljö i fokus. Standardisering blir effektivitet #2 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2016 30 000 mil från Ystad till Umeå! Prefabricerat att bygga effektivt Miljö i fokus Standardisering blir effektivitet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Träpriset Brf Långskeppet

Träpriset Brf Långskeppet Träpriset 2012 Brf Långskeppet Lindbäcks brf Långskeppet projektbeskrivning Brf Långskeppet projektet projektet brf Långskeppet är en del i omvandlingen av 60-talsförorten råcksta i stockholm. i en första

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen

Balkongbesiktning. En guide från Balkongföreningen. Balkong föreningen Balkongbesiktning En guide från Balkongföreningen Balkong föreningen Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det ligger på

Läs mer

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt

lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt lindab construline stålprofiler för innerväggar Lindab RdBX Innovativa stålprofiler Snabbare - helt enkelt Lindab RdBX Dubbelt så mycket tid över varje dag Lindab har gjort det enklare att bygga väggar.

Läs mer