Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad"

Transkript

1 P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande

2 Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med galleria, handels- och kontorslokaler samt nya bostäder och centrumverksamheter. Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator, torg och park och byggnader med varierat innehåll. Planen omfattar dels kv. Viskaholm där Steen & Ström vill uppföra en citygalleria, dels kv Eko där fastighetsägaren önskar genomföra förändringar i byggnadens bottenplan med nya butiksytor och entréer mot Viskan samt möjlighet till påbyggnad av befintlig byggnad för att tillskapa bostäder. Kringliggande allmän mark; Sven Erikssonsgatan, Krokshallstorget, Västerbrogatan, Tore G Wärenstams park, Nybroparken och vattenområden i Viskan ingår också i planområdet. Planen ger även skydd till kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den föreslagna galleriabyggnaden inom Viskaholm uppförs i fyra våningar och sammanbyggs med den gamla kontorsbyggnaden. Totalt inrymmer gallerian ca m 2 BTA handelsyta och 6500 m 2 BTA kontorsyta och beräknas innehålla ca ett 80-tal butiker. De två översta våningsplanen i den nybyggda delen rymmer parkering, ca 640 platser, som angörs via en ramp från Sven Erikssonsgatan. För kvarteret Eko föreslås viss ny handelsyta tillkomma genom ombyggnad i bottenplanet. En möjlig påbyggnad med två indragna våningsplan för bostäder eller kontor bedöms kunna tillföra bostäder eller ca m 2 kontorsyta. Förslaget innebär en omgestaltning av Sven Erikssonsgatan, Krokshallstorget, Västerbrogatan samt vattenområde i Viskan som också ingår planområdet. Sven Erikssonsgatan förskjuts västerut framför kv. Viskaholm och cirkulationsplatser anläggs utmed Sven Erikssonsgatan vid Stationsgatan och Magasinsgatan. Utanför planområdet krävs kapacitetshöjande åtgärder även i korsningen med Lilla Brogatan vilket kan innebära att en cirkulationsplats kan komma att anlägas. Västerbrogatan kommer att utformas som gågata, Krokshallstorget ges en mer torgliknande utformning och Viskan och dess kajområde förses med nya broar och promenadstråk. Strandskydd 100 meter inträder vid planläggning men upphävs delvis inom planområdet. Orienteringskarta NORMALT PLANFÖRFARANDE Beslut Instans/datum SAMRÅD del UTSTÄLLNING - REVIDERING - ANTAGANDE - BESVÄRSINSTANS - STADSBYGGNADSKONTORET

3 Innehåll Sammanfattning Planbeskrivning 4 1. Inledning Planens syfte Planens huvuddrag Handlingar Plandata 4 2. Tidigare ställningstaganden Miljömål för Borås Riksintressen Strandskydd Översiktliga planer Grönområdesplan Trafiknätsananlys för Borås Gång- och cykelplan för Borås Gällande detaljplaner Kulturmiljöprogram Naturvårdsprogram Handikapplan Bostadsförsörjningsplan Stadsbyggnadsprogram Uppdrag Planprogram Miljöbedömning med MKB Kommunala beslut i övrigt 8 3. Avvägningar mellan motstående allmänna intressen Avvägning enligt Miljöbalken samt Plan- och bygglagen Avvägning enligt PBL mellan allmänna intressen Avvägning mellan miljömålen och andra motstående intressen Vattenområden Risker och störningar Konsekvenser Behovsbedömning Miljökonsekvenser, hälsa och säkerhet Sociala konsekvenser Ekonomiska konsekvenset Administrativa frågor Genomförandetid Huvudmannaskap Tredimensionell fastighetsbildning Ökad lovplikt Tomtindelning Miljöprövning/vattenverksamhet Exploateringssamverkan Handläggning Planavgift Bilagor Medverkande tjänstemän/samverkan 24 Genomförandebeskrivning Allmänt Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Ekonomiska frågor Planeringsförutsättningar och förändringar Natur och kultur Bebyggelseområden Friytor Gator och trafik Teknisk försörjning 19 SAMRÅD

4 Planbeskrivning Del av Centrum, KV. VISKAHOLM 2 M.FL., Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad den 30 september Inledning 1.1 Planens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med galleria, handels- och kontorslokaler samt nya bostäder och centrumverksamheter. Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator, torg och park och byggnader med varierat innehåll. Planen omfattar dels kv. Viskaholm där Steen & Ström vill uppföra en citygalleria, dels kv Eko där fastighetsägaren önskar genomföra förändringar i byggnadens bottenplan med nya butiksytor och entréer mot Viskan samt möjlighet till påbyggnad av befintlig byggnad för att tillskapa bostäder. Kringliggande allmän mark; Sven Erikssonsgatan, Krokshallstorget, Västerbrogatan, Tore G Wärenstams park, Nybroparken och vattenområden i Viskan ingår också i planområdet. Planen ger även skydd till kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 1.2 Planens huvuddrag Den föreslagna galleriabyggnaden inom Viskaholm uppförs i fyra våningar och sammanbyggs med den gamla kontorsbyggnaden. Totalt inrymmer gallerian ca m 2 BTA handelsyta och 6500 m 2 BTA kontorsyta och beräknas innehålla ca ett 80-tal butiker. De två översta våningsplanen i den nybyggda delen rymmer parkering, ca 640 platser, som angörs via en ramp från Sven Erikssonsgatan. För kvarteret Eko föreslås viss ny handelsyta tillkomma genom ombyggnad i bottenplanet. En möjlig påbyggnad med två våningsplan för bostäder eller kontor bedöms kunna tillföra bostäder eller ca m 2 kontorsyta. Förslaget innebär en omgestaltning av Sven Erikssonsgatan, Krokshallstorget, Västerbrogatan samt vattenområde i Viskan som också ingår planområdet. Sven Erikssonsgatan förskjuts västerut framför kv. Viskaholm och cirkulationsplatser anläggs utmed Sven Erikssonsgatan vid Stationsgatan och Magasinsgatan. Utanför planområdet krävs kapacitetshöjande åtgärder även i korsningen med Lilla Brogatan vilket kan innebära att en cirkulationsplats kan komma att anlägas. Västerbrogatan kommer att utformas som gågata, Krokshallstorget ges en mer torgliknande utformning och Viskan och dess kajområde förses med nya broar och promenadstråk. Strandskyddet upphävs delvis inomområdet. 1.3 Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, illustrationskarta, grundkarta, fastighetsförteckning, planprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Till utställning av detaljplanen fogas också ett gestaltningsprogram. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den inte har någon egen rättsverkan. Övriga handlingar som tagits fram och utgör planeringsunderlag är trafikanalys, riskanalys, trafikutredning, dagvattenutredning med översvämningsbedömning, geoteknisk undersökning, bullerutredning, PM parkeringsbedömning. Exempel på fasad och sektion STADSBYGGNADSKONTORET

5 1.4 Plandata Läge och areal Planområdet är centralt beläget i Borås mellan järnvägsstationen och stadskärnans västra del, i anslutning till Viskan. Området avgränsas i väster av Sven Erikssonsgatan, i öster och söder av befintlig kvartersbebyggelse, Viskan, och Västerbrogatan. Planområdets areal är ca 5 ha. Därav är ca m 2 kvartersmark för centrum, kontors- och bostadsbebyggelse inom både kv. Viskaholm och kv. Eko resterande yta utgör allmän plats; vattenområde, gatu- och parkmark samt parkyta Markägare Viskaholm 2 ägs av Fastighets AB Viskaholm (Steen & Ström) och Eko 10 av Vätternäs Förvaltnings AB. Övrig mark inom planområdet ägs av kommunen. Inom Krokshallstorget arrenderar Borås Stad ut tomtmark för befintlig restaurang. 2. Tidigare ställningstaganden 2.1 Miljömål för Borås I Miljömål för Borås 2008 anges att all samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande. De lokala miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och bidra till en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Miljömålen God bebyggd miljö anger att den bebyggda miljön ska skapas i harmoni med naturen och ge en god livsmiljö. Miljömålet Energi och trafik anger att människors påverkan på klimatet inte ska vara skadlig, att luften ska vara så ren att den inte skadar människor, djur eller växter, att bara naturlig försurning ska ske i mark och vatten. I första hand ska ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme och ingen el eller olja ska användas för uppvärmning. Ny bebyggelse ska planeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och andelen bullerstörda från trafik minska. Kulturhistorisk bebyggelse ska skyddas. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas. 2.2 Riksintressen Planområdet gränsar till stationsområdet. Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och sträckningen av den framtida utbyggnaden av Götalandsbanan utgör utpekade riksintressen för kommunikation. Detaljplanen bedöms inte inverka på riksintressena. Banverket har gjort en översyn som pekar ut och beskriver de banor och anläggningar för tågbildning (godstransporter) som bedöms vara av riksintresse för kommunikationer. Utpekandet har gjorts för att SAMRÅD tillgodose järnvägens anspråk på mark- och vattenområden för kommunikationer fram till år Riksintressena redovisas som vatten- och markområden erforderliga för nuvarande och planerad järnvägsanläggning samt byggnader och anläggningar som har direkt samband med funktionen att bedriva tågtrafik. De områden av varierande bredd som gränsar till järnvägsområdet är viktiga influensområden för att trygga såväl järnvägsanläggningens nuvarande som framtida funktion. Områden som är av riksintresse för järnvägens anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Genom denna uppdelning anläggningsområde respektive influensområde - hålls en tydlig rågång mellan vad som är själva riksintresset och hur man genom planeringsåtgärder och annat kan åstadkomma ett skydd mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, d.v.s. i förekommande fall vidmakthålla och bygga järnväg samt att bedriva tågtrafik. För influensområdena behövs någon form av riktlinjer för såväl markanvändningen som hur verksamheter och byggnader ska placeras och utformas. Sådana riktlinjer bör utgå från en beskrivning av de faktorer som är viktiga för att upprätthålla järnvägens funktion. Banverket avser ta fram sådana förtydligade funktionsbeskrivningar för såväl banor, anläggningar för tågbildning som för stationer för resandeutbyte. 2.3 Strandskydd Viskan omfattas inte av strandskydd. Nya strandskyddsregler har införts i Miljöbalken från 1 juli 2009 som innebär att strandskydd inträder när ny detaljplan upprättas. Kommunen ges enligt 5 kap 7 a i PBL möjlighet att upphäva strandskyddet. I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. omfattas av Länsstyrelsens beslutanderätt. Skäl, överväganden och konsekvenser för strandskyddets upphävande anges under avsnitt Upphävande av strandskydd. 2.4 Översiktliga planer Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06 utpekar området för centrumbebyggelse med möjlig förändring till en mer stadsmässig bebyggelse och ändamål. Föreslagen detaljplan anses förenlig med översiktsplanen samt de samhällsbyggnadsmål och spelregler för bebyggelsestruktur, näringsliv och handel som anges.

6 2.5 Grönområdesplan I Grönområdesplanen för Borås Stad från 1995 anges Viskan vara av stort värde för stadsmiljön. På några avsnitt har detta tagits tillvara och på andra avsnitt är den otillgänglig. Krokshalltorget omsluts av värdefulla kastanjeträd mot Viskan. Gågator och torg ska utvecklas och förädlas så att de främjar det sociala livet framför andra funktioner. 2.6 Trafiknätsanalys för Borås Sven Erikssonsgatan utgör enligt Trafiknätsanalys, 2000, länk i huvudnätet för biltrafik med mindre god framkomlighet. Södra delen av Sven Erikssonsgatan ingår i basnätet för kollektivtrafik med mindre låg kvalitet på länk samt mindre god kvalitet i korsningen med Sven Erikssonsplatsen. Det övergripande cykelnätet längs Sven Erikssonsgatan har efter att trafiknätsanalysen utfördes byggts om och har god kvalitet. Kvaliteten på cykelpassager anges vara låg framför allt vid Magasinsgatan och Nybron. Det är också i denna korsning och korsningen med Sven Erikssonsonsplatsen flest olyckor med fotgängare och cyklister i anslutning till planområdet inträffat. 2.7 Gång- och cykelplan för Borås I remissförslag till ny cykelplan 2009 för Borås Stad anges inga förändringar i cykelvägnätet. De förslag till förändringar som angavs i Gång- och cykelvägsplan, 1998 har i stora delar utförts. Dock saknas cykelbana utmed Magasinsgatan. 2.8 Gällande detaljplaner För det aktuella planområdet gäller flera detaljplaner. Endast ett mindre område som omfattar Viskans krök nordväst om kvarteret Viskaholm är inte planlagd. P1080, laga kraft kv. Elektra, anger centrum, bostäder och fjärrkyl/värmeanläggning i söder, i mellersta delen transformatorstation samt centrum för kulturhistorisk värdefull bebyggelse (får inte rivas) mot Västerlånggatan, längs Viskan park och i norra delen parkering. För Viskan anges öppet vattenområde där bro och/eller brygga får anordnas endast för allmän gångtrafik och allmänna ledningar. Genomförandetiden går ut P918, laga kraft Krokshallstorget, Sven Erikssonsgatan samt området väster om Sven Erikssonsgatan. Anger park och parkering samt en mindre byggrätt för handel inom Krokshallstorget, Sven Erikssonsgatan och del av Västerbrogatan utgör gatumark. Väster om Sven Eriksgatan anges för kv Flundran bostäder och handel samt parkering norr därom. Genomförandetiden har löpt ut. P803, laga kraft 1987, del av Västerbrogatan. Anger allmän plats; gata eller torg, Genomförandetiden har löpt ut. P349, laga kraft 1969, kv Eko, anger handel 4 våningar. Genomförandetiden har löpt ut. P126, laga kraft 1939, omfattar Viskan södra del samt en mindre del av Viskan nordväst om Viskaholm och anger vattenområde samt lägen där bro för gångtrafik får anordnas. Genomförandetiden har löpt ut, P116, laga kraft 1938, omfattar en mindre del av Viskan och Västerbro i södra delen av planområdet. Anger vattenområde och läge för gatubro. Genomförandetiden har löpt ut. P91, laga kraft 1935, del av Västerbrogatan. Anger kvarter för hus med 4 våningar. Genomförandetiden har löpt ut. P20, laga kraft 1906, omfattar Viskan och Sven Erikssonsgatans norra del. Anger reserverat område för nya kvarter, kött- och fiskhall samt gata. För del av Viskan, mark för plantering eller mark som inte får bebyggas. Genomförandetid har löpt ut. 2.9 Kulturmiljöprogram för Borås Inom planområdet finns tre byggnader med olika grad av kulturhistoriska värden. Byggnaderna inom kvarteret Viskaholm är beskrivna i kulturmiljöprogram för Borås. Området öster om Viskan ingår i den äldre rutnätsstaden med rutnätsplan från 1827 som innehåller gatu- och kvartersstrukturer, platsbildningar med kulturhistorisk bebyggelse från 1690 fram till ca Även ett flertal värdefulla broar finns inom området där Västerbron från 1908 och Viskaholmsbron från som utgjorde entré till fabriksanläggningen ligger inom planområdet Naturvårdsprogram I Vattendrag i Borås Stad, naturvärdesbedömning, redovisas Viskan med klass 3 högt naturvärde. Värdet grundar sig på den stora artrikedomen och åns betydelse för den biologiska mångfalden i Borås. Klass 3-områden utgör goda biotoper för vattenanknutet växt- och djurliv och är artrikare än vanliga vattendrag men saknar stor artrikedom eller livskraftiga populationer av särskilt skyddsvärda arter Handikapplan I kommunens handikappsplan från 2001 anges som mål att den fysiska miljön göras tillgänglig för alla. Planen behandlar åtgärder som Borås Stad själv kan besluta om men som viktig åtgärd anges att söka påverka fastighetsägare, byggherrar och exploatörer att öka tillgängligheten för funktionshindrade. 6 STADSBYGGNADSKONTORET

7 2.12 Bostadsförsörjningsprogram Gällande bostadsbyggnadsprogram för antogs av kommunfullmäktige i april Krokshallsberget, den del av planprogrammet som undantogs från godkännande redovisas som möjligt bostadsbyggande under perioden med ca 60 lägenheter. Inom Viskaholm ingår inga bostäder i dagsläget i förslaget. Inom kvarteret Eko bedöms mellan lägenheter kunna tillkomma genom påbyggnad av befintlig byggnad Stadsbyggnadsprogram I stadsbyggnadsprogrammet för Borås Staden vid Viskan anges att bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Viskan och byggnader som representerar det textila arvet ska lyftas fram och göras mer tillgängliga. De offentliga rummen ska vända sig mot Viskan, vattnet ska ge identitet åt staden och samtidigt vara en kulturbärare Uppdrag Byggnadsnämnden gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Viskaholm 2 m.fl. enligt upprättat planprogram Planprogram Ett planprogram för Krokshallsområdet togs fram under 2008 i vilket det föreslagna planområdet ingår. I samband med att planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige undantogs dock södra delen av Krokshallsberget från godkännande med hänsyn till utredningsarbete avseende Götalandbanan och framtida utformning av stationsområdet och resecentrum. I avgränsningen av planområdet till den nu föreslagna detaljplanen ingår inte heller norra delen av Krokshallsberget. Planområdet har i förhållande till planprogrammet utökats åt norr för att även omfatta Sven Erikssonsgatan, Tore G Wärenstams park och Nybron. Trafikutredningar som framtagits under planarbetet visar att en cirkulationsplats är nödvändig i Sven Erikssonsgatans korsning med Magasinsgatan samtidigt som en framtida ny bro vi Nybron bör möjliggöra ett förskjutet broläge där Yxhammarsgatan kan rätas upp. Kommunfullmäktige godkände till vissa delar ett planprogram för Krokshallsområdet , och gav Byggnadsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen så att programmet kan genomföras. Det planområde som godkänts är öster om Sven Eriksonsgatan och norra delen av Krokshallsberget. För kvarteret Viskaholm föreslås en ny galleria med butiker och parkering. På Krokshallstorget försvinner parkeringen till förmån för en torg- och parkyta för handel eller andra aktiviteter. I norra delen av Krokshallsberget byggs ett parkeringshus. Västerbrogatan blir gågata och butiker planeras i gamla posthuset med entréer mot Viskan. Övriga delar av programområdet påverkas av hur Götalandsbanan dras genom Borås och ska studeras vidare. Förslaget till detaljplan innebär att en del av området kring Krokshallsberget som undantogs i planprogrammet ingår i detaljplanen som gatumark. Planprogram SAMRÅD 7

8 2.16 Miljöbedömning med MKB En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som redovisar planförslagets konsekvenser för hälsa, miljö och hushållning med mark och vatten har upprättats för detaljplanen då detaljplaneförslaget bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. De aspekter som bedöms mest väsentliga för den miljöpåverkan som planförslaget kan ge upphov till är kopplade till ökad trafik, trafiksäkerhet, luft- och vattenkvalitet, buller men också risker avseende farligt gods på järnväg och översvämning samt störningar under byggtiden. Förutom ovanstående miljöfaktorer beskrivs också konsekvenser avseende, stadsbild och kulturmiljö, sociala aspekter och trygghetsfrågor, vibrationer, markföroreningar, dagvatten, förorenat släckvatten samt konsekvenser för övrig handel. Dessa aspekter bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan men har utretts för att ge en samlad bild av planens miljökonsekvenser. Miljöbedömning för planen genomförs därför parallellt med planarbetet och resultatet redovisas i den till planen hörande miljökonsekvensbeskrivningen. En sammanfattning av de miljökonsekvenser som planen medför redovisas under avsnitt 5.Konsekvenser Kommunala beslut i övrigt Borås Stad har i samverkan med Centrumfastighetsägarna och Mitt i Borås, 2005, utarbetat och skrivit under en målbild och avsiktsförklaring Borås city- attraktion och lust i syfte att utveckla ett attraktivt city som innebär fler bostäder, arbetsplatser och människor i city under rubriker som Viskan, grönskan i city, gator och torg i city, attraktiva bostäder, mångfald av butiker och serveringar, arbetsplatser i city, upplevelser i city, trygg trafik och enkel parkering, gammalt och nytt i harmoni, trygghet och säkerhet och samverkan ger framgång. 3. Avvägningar mellan motstående allmänna intressen gjorda investeringar i infrastrukturen. Förslaget bedöms därför förenligt med 3 kap 1 MB och 2 kap PBL. Angränsande järnväg och framtida utbyggnad av Götalandsbanan utgör riksintresse för kommunikationer 3 kap 8 MB. Hänsyn till nuvarande och planerad järnväg har så långt möjligt tagits vid utformning av planen. Föreslagna skyddsåtgärder enligt utförd riskanalys har införts som planbestämmelser. Bedömningen är att planen inte påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägens riksintressen. Förslaget innebär ett tillskott av centrumrelaterade verksamheter och möjliga bostäder i ett centralt läge. Tillskottet av trafik blir omfattande men en uppskattning av luftkvaliteten visar att miljökvalitetsnormer enligt kap 5 MB inte kommer att överskridas. Behovsbedömning har gjorts enligt 5 kap 18 PBL, kap 6 MB och förordning om MKB. Planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB har utförts. 3.2 Avvägning enligt PBL mellan allmänna intressen De motstående allmänna intressen som avvägs är tätortsutveckling mot ett återinfört strandskydd. Intresset att i centrala delar av staden bygga och utveckla områden väger tyngre än strandskyddsintresset. 3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motstående allmänna intressen Målet att minska biltrafiken och utsläpp till luften ställs mot en ökad biltrafik lokalt i planen. Området har tillgång till nära och goda kollektivtrafikförbindelser vilket kan utvecklas. Vidare måste beaktas om bilister inte behöver åka långt och om utsläppen kan fördelas på andra aktiviteter än gallerian. Planen bedöms inte stå i strid med några miljömål men utifrån miljömålet God bebyggd miljö kommer den planerade verksamheten inte att medföra minskade bullerstörningar eller minskade avfallsmängder inom kommunen. 3.1 Avvägning enligt Miljöbalken samt Plan- och bygglagen Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, 4, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 Miljöbalken samt kap 2 Plan- och bygglagen. Planen innebär att de befintliga fastigheterna tillåts utvecklas genom ny- och tillbyggnad samtidigt som kulturmiljövärden skyddas. Kommersiella lokaler för centrumverksamhet och handel tillkommer samtidigt som nya bostäder och kontor kan byggas på eller inredas i befintliga byggnader. Detta innebär en förtätning av stadskärnan samt ett bättre utnyttjande av marken och 4. Planeringsförutsättningar och förändringar 4.1 Natur och kultur 8 STADSBYGGNADSKONTORET Mark och vegetation Marken inom planområdet är i stort sett plan med en marknivå som varierar mellan ca +132,0 och +133,0 i stora delar av området. Marknivåerna i anslutning till Krokshallstorget och Sven Erikssonsgatan i sydväst är något högre ca +134,0-+135,0. Övervägande del av planområdet utgörs av bebyggelse och hårdgjorda ytor, gator och parkeringplatser som är asfalterade. Västerbrogatan är belagd med gatsten.

9 Viskan som rinner genom planområdet har ett stort värde för upplevelsen av miljön och stadsbilden. Ån är naturligtvis påtagligt påverkad av bebyggelse och verksamhet i staden. Långa sträckor är ån kanaliserad med höga konstgjorda kanter. Vattnet är grumligt och botten dyig. Utmed Viskans båda sidor i södra delen av planområdet vid Krokshallstorget och längs Västerbrogatan växer kastanjeträd som är värdefulla och bör bevaras. Även befintliga trädrader på bägge sidor av Sven Erikssonsgatan har stor betydelse för miljön och bör i största möjliga utsträckning bevaras eller ersättas. I planområdets norra del har nyligen en mindre park, Tore G Wärenstams park iordningställts. I anslutning till parken finns ett flertal värdefulla stora solitärträd Geoteknik Jordlager Översiktliga geotekniska undersökningar utfördes 2001 för Krokshallberget och Viskaholm 2 i samband med ett tidigare planprogramsarbete. En geoteknisk utredning för Viskaholm 2 avseende ny galleria utfördes av WSP Grunden består överst av fyllning vars mäktighet normalt varierar mellan 1,5-2,5 m. Tjockleken tunnar ut mot väster och sydväst till ca 0,5 m och överstiger 3 m i direkt anslutning till Viskan. Fastheten varierar kraftigt från hög till mycket låg. Fyllningen består av tegel, silt, sand och grus. Lokalt följs fyllningen av torv med 0,5-1 m tjocklek. Torvens vattenkvot är låg och varierar mellan %. I övrigt vilar fyllningen på svämsediment av sand och silt. Skiktvis i anslutning till Viskan är silten gyttjig med upp till 60% vattenkvot. Den relativa fastheten hos silten och sanden är låg till mycket låg i de övre skikten. Fastheten ökar dock successivt mot djupet. Längs Viskan når sanden och silten ned till m djup och följs av fast friktionsjord sannolikt morän. Mot väster tunnar sanden och silten ut och har i höjd med Sven Erikssonsgatan endast någon meters tjocklek. Djupet till fast friktionsjord varierar från 1-17,5 m under nuvarande markyta och djupet till sten, block eller berg uppgår till ytterligare 0,5-5 m. Djupet till berg bedöms vara ringa i Krokshallsbergets förlängning mot nordost och uppgick i provtagningspunkterna till 1,3-1,9 m. Geohydrologi Grundvattenytan sammanfaller i huvudsak med Viskans vattenyta och bedöms ligga 1-2 m under nuvarande markyta. Skred och sättningar Marken är i huvudsak stabil och risk för skred föreligger inte ut i Viskan. Den lokala stabiliteten i direkt anslutning till ån bedöms vara tillfredsställande förutsatt att befintliga kajkonstruktioner är intakta. Silten, sanden och fyllningen är måttligt sättningsbenägna och last från byggnad och eventuell uppfyllning kommer att orsaka smärre sättningar. Torven vilken förekommer lokalt kan ge något större sättningar. Samtliga sättningar utbildas snabbt. Grundläggning Nya byggnader ska grundläggas till fasta bottenlager via spetsburna pålar av stål eller betong. Även nya kaj- och brokonstruktioner grundläggs på samma sätt. Den lokala stabiliteten längs själva åkanten säkerställs via befintliga murar och kajer. Uppbyggnad och kondition hos dessa har ej undersökts. Eftersom vissa av konstruktionerna är gamla kan det inte uteslutas att förstärkningsåtgärder kan krävas lokalt för dessa. Vid bevarande av den befintliga kontorsbyggnaden närmast Viskan kommer pålningen att påverka byggnadens grundläggning: pålning inom en 7-8 m bred zon närmast kontorsbyggnaden bör därför ske med sk. svällpålar. Bottenbjälklag kan om dessa anpassas till nuvarande höjder utformas som golv på mark. Krävs fyllning kan det bli nödvändigt att kompensera tyngden av fyllningen med cellplast inom partier där torv förekommer. Förekommande jordar är inte självdränerande och byggnadernas grund ska förses med dränering Förorenad mark Marken inom Viskaholm 2 är utfylld och består av fyllnadsmassor med sand, grus, tegel-, betong. Även asfaltsrester har påträffats. Inga kända markföroreningar finns inom kvarteret Viskaholm. Borås Wäfveris verksamhetshistorik tyder inte heller på att verksamheten som bedrivits inom området varit av sådan karaktär att risk för föroreningar av mark föreligger. En markundersökning genomfördes av Golder Geosystem 1996 för fastigheten Innerstaden 1:1 intill Krokshallsberget i samband med avveckling av bensinstation för Q8. Höga halter av petroleumkolväten uppmättes i fastighetens nordöstra och östra del men ytterligare schaktning försvårades av den intilliggande Sven Erikssonsgatan. För att bättre bedöma i vilken omfattning som fastigheten är förorenad och om spridning skett genom grundvatten till intilliggande mark bör en förnyad markundersökning utföras Radon Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde avseende radon. För mark som klassas som normalriskområde för radon gäller generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden utfor- SAMRÅD 9

10 mas så att luft från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste ägnas håltagningar i golvet för genomföringar etc. Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen Fornlämningar/kulturminnen Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet men den del av planområdet som ligger öster om Viskan samt södra delen av Krokshallsberget ingår i fornlämningsområde RAÄ 30:1 som omfattar den äldre rutnätsstaden med stadslager där fornläm- 10 STADSBYGGNADSKONTORET ningar kan förekomma. Om fornlämning påträffas vid grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen Historik och kulturmiljö Kv. Viskaholm Upphävande av strandskydd Viskan rinner genom området och ingår i detaljplanen. För stads- och byggnadsplaner faställda före 1 juli 1975 har strandskydd aldrig kommit att gälla om inte senare beslut 10 Miljöbalken införts. Det aktuella planområdet omfattas i dag inte av strandskydd. Nya regler för strandskydd infördes 1 juli 2009 som innebär att strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Kommunen får enligt 5kap. 7a PBL får upphäva strandskyddet i en detaljplan. I samband med att ny detaljplan upprättas återinträder strandskydd 100 meter, från strandlinjen vid normalt vattenstånd, i vatten och på land inom planområdet. Genom planbestämmelse i detaljplanen upphävs det återinträdda strandskyddet för delar av planområdet. Strandskyddet som berör kvarters-, gatumark och torg upphävs i samband med antagandet av detaljplanen. Inom parkmark avses strandskyddet däremot att vara kvar. Strandskyddets syften är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Viskan utgör ett vattendrag inom central stadsmiljö och djur- och växtlivet är i det aktuellt avsnitt sparsamt och utan högre värden. Inga naturtyper som är hotade, bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö för särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen livsvillkoren för djur- och växtarter. Befintliga byggnader gör att fri passage inte kan uppnås. Allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet gynnas genom genom förslaget genom de nya promenadstråk och gång- och cykelbroar som föreslås. Särskilda skäl Området är ianspråkstaget och tidigare planlagt. Kvartersmarken är ianspråkstagen och den utökning som föreslås är begränsad. Förslaget innebär stadsutveckling och tillgodoser ett allmänt intresse. Kv. Viskaholm kring år 1930 Wiskaholms Wäfveri AB grundades år 1857 och var det första av sitt slag i Borås. En fabriksanläggning uppfördes inom kvarteret Viskaholm. Anläggningen blev grunden för det år 1869 nybildade Borås Wäfveri AB. Företaget utvecklades till en betydande textilindustri vars byggnadsbestånd utökades och förändrades införlivades en anläggning för färgeri- och tryckeriverksamhet inom kv Tryckaren och Simonsland ett hundratal meter norrut utmed Viskan. Byggnaderna inom Kvarteret Viskaholm har under senare decennier fått andra användningssätt efterhand som textilindustrins förutsättningar förändrats. Den kvarvarande kontorsverksamheten upphörde 2007 och byggnaderna har sedan dess stått tomma. Borås Wäfveris gamla kontorsbyggnad i nationalromantisk stil är uppförd 1913 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. Byggnaden byggdes till mot nordost 1935 med en mjukt rundad byggnadskropp som följer Viskan och väl ansluter till den äldre delen tillkom den rundade avslutningen i söder och ett burspråk i trä. Byggnaden utgör en karaktärsbyggnad för Borås och har stor betydelse för stadsbilden. Den rundade byggnaden följer Viskans krökning och stupar rakt ned i ån. Fasaderna har en rik tegeldekoration med fönster och listverk som accentuerats med rött tegel. Trots förändringsarbeten är den ursprungliga karaktären bevarad och dess gränser klart avläsbara vid sidan av senare tillkomna tillbyggnader. I samband med uppförandet av byggnaden anlades bron över Viskan, Viskaholmsbron, i Hallbergsgatans förlängning som länge utgjorde entré till fabriksanläggningen. Även bron var ritad av Lars Kellman.

11 Karaktäristisk vy med BoråsWäveris fd. kontorsbyggnad Samtliga äldre byggnader från i huvudsak 1800-talets sista decennier som låg centralt i området revs 1959 och ersattes 1960 av dagens höga och till stora delar slutna lagerbyggnad. Lagerbyggnaden utgör ett bra exempel på industriarkitektur från 1960-talet med enkla gula tegelfasader som i stort sett saknar dekorationer. Den långa men slutna fasaden mot Sven Erikssonsgatan har en medveten tandad utformning. Kontorsytorna är markerade i fasaden med ett långt fönsterband. Mot Viskan har en del i bottenvåningen dragits in för att rymma en portvaktskur. Kv. Eko sin långsträckta byggnad utmed nuvarande Sven Erikssonsgatan. All bebyggelsen på torget revs eller flyttades vid 1920-talets slut för att rymma torghandel. Vidare skulle Sven Erikssonsgatan utformas som fyrfilig trafikled. Krokshallstorget fungerade som stadens salutorg och marknadsplats från 1933 fram till 1970-talet då det istället togs i anspråk för parkering. Torgets vertikala kaj rustades upp på 1970-talet och försågs med en dekorativ stenbeklädnad. I början av 1990-talet bebyggdes torget med ett gatukök på den plats Nymanska gården legat. Under slutet av 1990-talet genomfördes återigen förändringar då torget samt Sven Erikssonsgatan och området kring den byggdes om. En bensinstation mitt emot torget revs och gatusektionen smalnades av och försågs med gång- och cykelbana. Parkeringsplatserna organiserades om och träd planterades utmed Viskan och Sven Erikssonsgatan. Fd. Postenhuset Inom kvarteret Eko ligger det gamla posthuset från 1946 ritat av Lars-Erik Lallerstedt som ingår i den äldre rutnätsstaden men som inte särskilt utpekats i kulturmiljöprogrammet. Byggnaden har dock ett kulturhistoriskt värde som tidstypiskt exempel på posthus uppförda av Kungliga Generalpoststyrelsen. Byggnaden är uppförd i gult tegel i en tydlig funktionalistisk arkitektur och utgör idag i huvudsak kontor. Då Borås har en lång tradition av postorderindustri har byggnaden också haft en betydelsefull roll i Borås historia. Krokshallstorget Krokshallstorget har inte alltid varit en öppen plats. I dess södra ände fanns fram till en äldre träbebyggelse bland annat handelsgården, Nymanska gården från Mitt på torget låg Fattighuset med Krokshallstorget kring år 1930 Angränsande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Planområdet gränsar i söder och sydväst till kv.triton och kv. Flundran. Kv. Triton utgörs av bebyggelse fån 1900-talets början i två till fyra våningar med ljus putsad fasad. I byggnaderna inryms biografen Röda kvarn samt bostäder, kontor och restaurang. Kv. Flundran består av putsad bebyggelse från 1909 och 1930 och innehåller bostäder/kontor med handel och restaurang i bottenvåningarna. Även kvarteren Diana och Galatea med bebyggelse från 1900-talets början sydost om planområdet och kv. Elektra nordost om planområdet ingår i stadskärnan och är kulturhistoriskt intressanta. Bebyggelsen inom kv Diana och kv. Galatea utgörs av putsad bebyggelse i 3-4 våningar och inrymmer kontor, handel och bostäder. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom kv. Elektra består av Borås Elnäts kontorsbyggnad i två till fyra våningar i rött tegel samt den sk. Brännerigården från 1800-talet som utgör ett av få exempel på välbevarad trähusbebyggelse i Borås. Bebyggelsen utgör i huvudsak kontorsverksamhet. SAMRÅD 11

12 Angränsande kvarteren Triton och Flundran 4.2 Bebyggelseområden Befintliga förhållanden Planområdet är till stora delar bebyggt. Kv Viskaholm kännetecknas av fd. Borås Wäveris rundade kontorsbyggnad i fyra våningar och gult tegel som följer Viskan samt en stor lagerbyggnad i två våningar också i gult tegel. Byggnaderna har stått tomma men används idag tillfälligt som bibliotek/kulturhus/ teater då befintligt kulturhus är under ombyggnad. I södra änden på Krokshallstorget finns idag restaurang Köket. Marken upplåts av Borås Stad med arrendeavtal till restaurangägaren som själv äger byggnaden. Byggnaden, i en våning, uppfördes som gatukök i mitten av 1990-talet och har en för tiden typisk utformning med valmat tak, ljus putsfasad och dörr- och fönsterpartier i en markerad kulör. I början på 2000-talet skedde en utbyggnad av restaurangen med vinterträdgård /serveringsdel mot Viskan. Kv. Eko eller fd. Posthuset utgörs av en fyra våningar hög gul tegelbyggnad runt en överbyggd gård. Mot Viskan vetter en lastkaj och ytan framför byggnaden uppta av parkeringsyta. Verksamheten i byggnaden utgörs främst av kontor och handel Ny bebyggelse Kv Viskaholm Wäfveriet Citygalleria Byggherrens intensioner är att inom fastigheten Viskaholm utveckla ett nytt och modernt köpcentrum som förstärker Borås som ett regionalt handelsområde och tillför staden ett nytt spännande handelskoncept. En unik utmaning vid Viskan där Borås Wäfveris gamla lokaler byggs om till citygalleria med möjlighet till saluhall. De gamla byggnadernas charm och historik integreras med allt vad man kan begära av ett modernt köpcentrum. Ett cityanpassat utbud lite närmare tillhands som väl kommer att komplettera övrig handel i Knalleland. Vision - Storstad i småstad En mötesplats som med attraktiva café och restau- ranger som definierar Borås city såväl dagtid som kvällstid. En destination som attraherar shoppare från både när och fjärran. En plats och en byggnad som tydligt signalerar cityhandel med spets och kvalité. Ett avgörande bidrag till en levande innerstad med inbjudande stråk som kopplar samman torget, järn vägsstationen och högskolan och tar tillvara grön- ytor och vatten. En ny galleriabyggnad i fyra våningar uppförs på platsen där nuvarande lagerbyggnad ligger. Galleriabyggnaden sammanbyggs med den äldre kontorsbyggnaden via ett inglasat atrium som utgör saluhall med fristående försäljningsställen. De två nedersta våningarna i den nya galleriabyggnaden innehåller butiker förlagda utmed inre gångstråk. Det övre butiksplanet nås lätt via rulltrappor och trappor i anslutning till de entrala butiksstråken. Nedsänkt mot Sven Erikssonsgatan ligger varumottag. Infart sker söderifrån på Sven Erikssonsgatan och utfart sker norrut. De två övre våningarna utgör parkering. Det nedre parkerings- Wäfveriet Visionen för Wävfveriet och det kommersiella konceptet kan sammanfattas enligt följande: Skiss över bilramp på gallerians norrfasad 12 STADSBYGGNADSKONTORET

13 Förslag till utformning av vån 1-4 däcket nås via en ramp som kragar ut över Viskan på byggnadens norrsida och ansluter till cirkulationsplatsen vid Stationsgatan. Rampen bärs upp av fackverkspelare som ges en stilfull utformning då de blir väl synliga i stadsbilden. Huvudentrén är placerad i anslutning till saluhallen som förbinder den nya byggnaden med den gamla. Ytterligare entréer är placerade mot Stationsgatan och Krokshallstorget. Fasaden mot Viskan utförs i glas för att vara transparent och utgöra skyltfönster samtidigt som det ger byggnaden ett lätt intryck och möjliggör för Viskan att speglas i den. Gallerian förbinds med centrum via breda bågformade broar med gångytor i trä och längs en träbrygga som kragar ut över Viskan. En trappa/ramp gör det möjligt att direkt från bron ta sig till en entré på andra våningen. Den södra bron ansluter på ett bättre sätt än nuvarande bro till Torggatan och förbättrar tillgängligheten även för rörelsehindrade. Tillsammans ger broarna upphov till en cirkulerande rörelse i området. De båda nedersta våningarna i gamla kontorsbyggnaden utgör handel och de båda övre planen innehåller kontor/restaurang. Planen gör det också möjligt att inreda bostäder i den äldre kontorsbyggnaden. Dessa blir enkelsidiga mot Viskan. För att klara entréer till dessa behöver en ny entré tas upp i fasaden mot Viskan och en bro anläggas som nås från Västerbrogatan. Gallerian kommer främst innehålla detaljhandel. Livsmedel i större omfattning är inte aktuellt då transporter blir omfattande och i större utsträckning förutsätter ett bilberoende. Totalt planeras för ett 80-tal butiker samt ett flertal restauranger. Den totala handelsytan är ca m 2. Kv Eko - Postenhuset Fastighetsägaren har i idéprogram beskrivit hur att den planerade utvecklingen inom Viskaholm innebär en möjlighet att för kvarteret Eko skapa en central handels- och mötesplats på ett nytt torg utmed Viskan. SAMRÅD 13

14 Genom det nya torget knyts butikerna i nuvarande centrum med den nya gallerian. Fastighetens ansikte vänds mot Viskan och hela bottenplan blir nya butiksytor. Den upphöjda torgytan nås genom en integrerad ramp i trappsteg upp från gatunivå och torget ansluter direkt i markplan till de nya butikerna. På torgytan skapas en paviljong för café/rekreation. Torgytan får vattenspeglar intill fasaden och spännande ljussättning. Butiksentréerna placeras antingen i lutande glasparti mot fasad eller utflyttade entréer med glasade sidor. Transporter till fastigheten sker via befintligt garage och via mindre inlastningsområden från Torggatan. Ett levande centrum behöver bostäder. Fastigheten bör kunna ge utrymme för ombyggnad av kontorsytor till bostäder men också påbyggnad av hela eller del av fastigheten i ett eller två plan. En utbyggnad på innergården mot den södra huskroppen kan också ge utrymme för nya bostäder. Krokshallstorget - Restaurang Köket Utbyggnaden av vinterträdgård/serveringsdel skedde på mark som inte får bebyggas, sk prickad mark. Användningen H, handel kompletteras med C, centrum för att även kunna rymma servicefunktioner om restaurangverksamheten skulle upphöra. I den föreslagna detaljplanen utökas byggrätten för restaurangen genom att den sk. prickmarken tas bort. Utbyggnaden kan därmed ges permanent bygglov. Tillåten byggnadshöjd höjs till två våningar vilket om en ny byggnad blir aktuell ger förutsättningar för en byggnad med ett resligare intryck samtidigt som denna kan ta en mindre markyta i anspråk. En eventuell ny byggnad kan uppföras med exempelvis entresolplan för bättre utblickar och bör uppföras i glas för att ge genomsiktighet och ett lätt uttryck Service Då planområdet är beläget mitt i Borås centrum är det väl försett med kommersiell och offentlig service av olika slag. Inom centrum finns Engelbrektsskolan som är en kommunal F-9 skola. Avståndet är ca 800 meter. Gång- och cykelbanor finns längs skolvägen men innebär att trafikerade gator måste korsas Tillgänglighet Stor vikt ska läggas vid att både den upplevda och rent fysiska tillgängligheten studeras särskilt senast vid detaljprojekteringen. Byggnader och utemiljö ska utformas så att gällande normer för tillgänglighet uppfylls. Rullstolsburna och andra rörelsehindrade ska kunna nå butiker och parkeringsplatser utan problem Byggnadskultur och gestaltning Wäfveriet är ett kvartersomfattande projekt som genom sin volym och höjd blir dominerande i Borås centrum. För att minska volymverkan är gestaltningen av byggnaden av största vikt. Området är exponerat mot Krokshallstorget och stadskärnan i söder och blir väl synligt från Sven Erikssonsgatan och från järnvägen. För att området ska få ett bra sammanhang med omgivande bebyggelse och ges tydlig stadskaraktär är bottenvåningarnas innehåll och utformning av stor betydelse. Det är viktigt att dessa görs transparenta och intressanta och att baksideskaraktär undviks. Särskilt fasaden mot Sven Erikssonsgatan med ett bakomliggande varumottag längs en avsevärd sträcka måste särskilt studeras. I PBL anges att byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetisk tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger god helhetsverkan. För att förtydliga intentioerna I PBL och ge vägledning vid bygglovgranskningen där utformningen inte regleras genom bestämmelser i detaljplanen ska ett bevarande- och gestaltningsprogram tas fram under det fortsatta planarbetet och redovisas senast vid utställning av detaljplanen.till bygglovprövningen ska ett samordnat skyltprogram upprättas. Skyltar och ytor för reklam samgestaltas och integreras med fasaderna Skyddsrum Skyddsrumsplikt föreligger inte. I anslutning till planområdet finns dessutom såväl enskilda som befolkningsskyddsrum. 4.3 Friytor Efter utbyggnad i enlighet med planförslaget ökar behovet av ytor för närrekreation och lek inom planområdet. På gångavstånd finns Stadsparken med möjlighet till lek, spel och aktiviteter. Även Krokshallsberget erbjuder möjligheter till rekreation och utblickar över staden. Tore G Wärenstams park i anslutning till Nybron kommer delvis behöva tas i anspråk för en ny cirkulationsplats. Krokshallstorget Krokshallstorget ges användningen allmän plats TORG. Ytan är tänkt att fungera för olika aktiviteter, lek, evenemang, och möten men även ge möjlighet till vackra platser för betraktande och vila. Omfattningen av en torg-/parkyta är dock beroende av hur byggrätten inom Krokshallstorget kommer att utnyttjas. Tas restaurangbyggnaden bort ges gallerian utbyggnadsmöjlighet i norra delen fram till befintlig gångbro. Västerbrogatan som görs om till gågata kan ingå i torgytan och torget får samma mått som Krok- 14 STADSBYGGNADSKONTORET

15 shallstorget har idag. Blir befintlig restaurangbyggnad kvar begränsas den möjliga torgytan genom att restaurangbyggnaden delar upp ytan. Inlastning till restaurangen sker på norrsidan och utrymme måste finnas för varuleveranser och angöring. 4.4 Gator och trafik Gatunät Befintliga förhållanden till planutredning för Krokshallsområdet, bedömt kapaciteten i anslutande korsningar och kapacitet i Brodalsmotet samt belyst tre tillfartsalternativ till den planerade gallerian. För detaljplanen har alternativ Gallerian legat till grund för utformningen men är även utformad med möjlighet till kombination med tillfartsalternativ Stationsgatan i händelse att bebyggelseplanerna vid Krokshallsberget aktualiseras. Sven Erikssonsgatan norrut Dagens trafikalstring för planområdet är marginell. Området gränsar till och angörs via Sven Erikssonsgatan som ingår i Cityringen och utgör viktig del i trafiksytemet. Sven Erikssonsgatan ansluter via Lilla Brogatan till på- och avfartsramper till riksväg 40. Trafikmängden på Sven Erikssonsgatan förbi planområdet uppgår idag till ca 6500 fordon/årsmedeldygn både norr och söder om Stationsgatan. Norr om Magasinsgatan är trafikmängden ca fordon/ årsmedeldygn. Kv Eko nås via Sven Erikssonsgatan och Stadsbron söderifrån eller Västerlånggatan norrifrån. Stationsgatan utgör tillfart till parkeringen uppe på Krokshallsberget och till centralstationen. Västerbrogatan och trafikmängden uppskattas till 1300 fordon/årsmedeldygn. Västerbrogatan är idag enkelriktad för trafik söderut. Gatan som är gatstensbelagd och har ca 3500 fordon/årsmedeldygn. Torggatan, Hallbergsgatan och Holmsgatan är lokalgator som omgärdar kv. Eko och har mycket begränsad trafik. Uppmätt trafik, SWECO Förändringar Intressentens konsult, WSP, har i Trafikutredning Borås köpcentrum, PM utfört kapacitetsbedömning och dimensionering av Sven Erikssonsgatan samt bedömningar av parkeringsbehov. Utredningen har legat till grund för det översiktliga arbete som Borås Stad och dess konsult Sweco bedriver om hur trafiken i staden fördelas och hur befintligt gatunät även utanför aktuellt planområde klarar ökningar i samband med pågående planering för Brodal och Simonsland. Sweco har i trafikanalys i anslutning Trafikmängder och ökningar till följd av utbyggnadsförslaget, SWECO För biltrafik nås Gallerian från norr via Magasinsgatan eller Yxhammarsgatan via Sven Erikssonsgatan och från söder från riksväg 40 via Brodalsmotet-Lilla Brogatan- Sven Erikssonsgatan. Kapacitetsberäkningarna har utgått från ytor för handel ca m 2, kontor 1700 m 2, teknikändamål 700 m 2 samt parkering och inlastning på cirka m 2.Handelsytorna avser främst detaljhandel. Fastighetsägarens trafikutredning finns det ett SAMRÅD 15

16 behov av 573 bilplatser. Gallerian beräknas alstra cirka 7000 fordon ett normalt vardagsdygn vilket omräknat till årsmedeldygn blir ca 6300 fordon/dygn. Under den mest trafikalstrande timman, fredag eftermiddag, som antas utgöra 13% av vardagsmedelsdygnstrafiken sker 910 bilförflyttningar till och från gallerians parkering. Den övergripande trafikanalysen visar att nästan 2/3 av biltrafiken till och från gallerian kommer att belasta Sven Erikssonsgatan söder om Gallerian. Trafikmängden på denna del av Sven Erikssonsgatan kommer att öka från dagens cirka 6300 fordon/årsmedeldygn till fordon/årsmedeldygn. Även korsningarna Lilla Brogatan-Sven Erikssonsgatan samt Lilla Brogatan-Varbergsvägen-ramper mot rv40 i Brodalsmotet har kapacitetsanalyserats i Swecos utredning där hänsyn har tagits till framtida trafikalstring från Brodalsområdet. Den förstnämnda korsningen beräknas klara flödena också med trafiktillskott från gallerian med nuvarande utformning. Däremot visar analyserna för den sistnämnda korsningen på höga belastningstal,0,83 för vänsterkörfältet i avfartsramp på väg 40 från väster, redan före utbyggnaden. Känsligheten är stor och även små trafiktillskott kan påverka belastningen mycket negativt. Tillskott med trafik från såväl Brodalsområdet och Gallerian innebär att belastningsgraden ökar till 0,87. Genom att magasinslängden för vänstersvängfältet endast är 50 meter, ca 7-8 bilar och den beräknade kölängden under 90-percentilen uppgår till 16 fordon riskerar kön att snabbt växa ut på väg 40. För att undvika köer ut mot väg 40 bör det utredas om ramptrafiken kan ges mer gröntid vid de kritiska tillfällena. Detta ger konsekvenser för den övriga trafiken varför en detaljerad studie behöver göras. En kompletterande trafikanlysstudie har utförts av Sweco med anledning av att antalet bilplatser i projektet utökats från 550 till 645 (+17%) vilket också påverkar trafikalstringen i motsvarande grad. I studien ha korsningarna Sven Erikssonsgatan/Lilla Brogatan och Varbergsvägen/lilla Brogatan /Ramp från väg 40 har kapacitetsberäknats. När det gäller korsningen Sven Erikssonsgatan/Lilla Brogatan behöver korsningens utformning ses över och anpassas till de framtida trafikflödena. En tänkbar lösning är att utöka med ytterligare ett vänstersvängfält i Lilla Brogatan västra tillfart. Utrymmet är dock begränsat vilket inte minst gäller utfarten på Sven Erikssonsgatan norrut. Även vänstersvängande på Sven Erikssonsgatan söderifrån orsakar långa köer och det bör undersökas om det finns möjlighet att i första hand öka på magasinet för vänstersvängande och i andra hand eventuellt bygga två svängfält åt vänster. En noggrannare studie behöver göras för att konstatera om detta är möjligt. Korsningen Varbergsvägen/lilla Brogatan/Ramp från väg 40 är redan idag hårt belastad. Med belastningstal mellan 0,8 och 0,9 är den mycket känslig även för små förändringar i trafikflödena. Då beräkningarna baseras på trafikflödesdata från 2006 bör dessa värden ses som en indikation på att problem kan uppstå. För att säkra trafikförutsättningarna föreslås att en ny trafikräkning genomförs. En möjlighet för att öka kapaciteten för vänstersvängande är att utöka till två körfält för dessa, det skulle inte innebära några förändringar på Varbergsvägen som redan har två körfält norrut. Sven Erikssonsgatan Korsningarna Magasinsgatan/Sven Erikssonsgatan/ Nybron samt Stationsgatan/Sven Erikssonsgatan klarar inte med nuvarande utformning trafikavvecklingen med tillskottet från Gallerian. Korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Kapacitetsanalyser med beräkningar där trafikmängderna ökats med ytterligare 10% som säkerhetsmarginal visar att belastningsgraden för körfälten hamnar under 0,7 vilket enligt Vägverkets riktlinjer, VGU, bedöms som god. Befintlig gång- och cykelväg längs södra delen av Sven Erikssonsgatan ligger kvar. En ny bro över Viskan och en utbyggd strandpromenad längs Elektraudden leder cyklister över till befintlig gång- och cykelbana utmed Västerlånggatan. Sven Erikssonsgatans norra del utformas med gångbanor på bägge sidor. Korsningen med Magasinsgatan kan eventuellt utföras med gångbro över Magasinsgatan. Detaljplanen utformas för att rymma ett nytt framtida broläge för Nybron som behöver bytas ut. Yxhammarsgatan föreslås då ges en rätare anslutning mot Sven Erikssonsgatan. Gång- och cykeltrafiken är omfattande i området och väntas öka. Placering och utformning av passager och övergångsställen behöver i det fortsatta projekteringsarbetet studeras noggrant. Övergångsstället vid den ljusreglerade korsningen i södra delen av Krokshallstorget föreslås breddas för att öka kapaciteten vid grön gubbe och markera dess betydelse som viktigt gångstråk. Även den förhöjda passagen mittför Krokshallstorget inger en falsk trygghet för gående och bör ges en tydligare utformning och markering. Referenshastigheten på Sven Erikssonsgatan är 50 km/h. På avsnittet Västerbrogatan och Stationsgatan samt mellan Magasinsgatan och Västerlångggatan föreslås åtgärder som innebär sänkt hastighet till 30 km/h vid passager för gående som korsar gatan. Västerbrogatan 16 STADSBYGGNADSKONTORET Västerbrogatan utformas som gågata och föreslås höjas något i anslutning till nuvarande bro över till

17 Viskaholm. Endast behörig trafik till angränsande fastigheter samt angöring med taxi, och färdtjänst tillåts. Nybron Bron vid Nybron måste i en snar framtid bytas. En ny vägbro som rätar ut och förbättrar anslutningen till Yxhammarsgatan illustreras i förslaget Järnvägstrafik Planområdet gränsar i väster till stationsområdet och den omedelbara närheten till centralstationen och resecentrum innebär hög tillgänglighet. Hänsyn tas till järnvägsområdet och de utbyggnader och förändringar som föreslås i vägsystemet bedöms inte göra intrång i detta. Risken för spårspring har beaktats genom föreslagen utbyggnad med gena gångförbindelser vilket kan behöva kompletteras med förstärkt skyddsstängsel. Götalandsbanan Götalandsbanan är en planerad ny höghastighetsjärnväg för persontrafik mellan Göteborg och Stockholm. Utbyggnaden av kust till kustbanan med dubbelspår mellan Göteborg och Borås via Landvetter utgör en första viktig etapp för en utökad långsiktigt hållbar region struktur av stor betydelse för Borås. Banverket har genomfört en förstudie för delen Bollebygd-Borås. Fortsättningen med förstudie för delen Borås-Linköping har varit på samråd och beslut fattats vilka sträckningar som är aktuella för järnvägsutredning. Även olika stationsområden har översiktligt studerats Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området med huvudstråk för gång och cykeltrafik längs Sven Erikssonsgatan och Västerlånggatan samt Västerbro- Exempel från Banverkets förstudie av Götalandbanan - Stadspassage genom Borås, alternativ befintligt stationsläge SAMRÅD 17

18 gatans södra del. Längs med Sven Erikssonsgatans östra sida finns en separat gång- och cykelbana väl avskild från gatan med kantsten och gräsyta med träd planterade i rad utmed gatan. På motsatta sidan framför den befintliga bebyggelsen finns en trottoar som bitvis är mycket smal. Två viktiga gångstråk går mellan resecentrum och gågatan på Stora Brogatan samt från Resecentrum längs Stationsgatan och Sven Erikssonsgatan mot Högskolan. Sven Erikssonsgatan korsas i huvudsak i fyra punkter. Övergångsstället längst i söder har ljussignaler. Övergången mitt på Sven Erikssonsgatan som förbinder Krokshallstorget med Krokshallsgaraget och parkeringen på berget är upphöjd. I korsningen med Stationsgatan och vid Nybron finns övergångsställen utan ljusreglering. Vid Sven Erikssonsgatans korsning med Magasinsgatan saknas idag helt övergångsställen. I samband med utvecklingen av Viskaholm, Högskolans expansion och planerad utveckling av resecentrum kommer gång- och cykeltrafiken öka betydligt vilket innebär att förbättringar behöver göras i gångoch cykelnätet. Sven Erikssonsgatan förskjuts i planförslaget ca 8 m västerut gång och även cykelbanan utmed Sven Erikssonsgatan förbi kvarteret Viskaholm. Det ljusreglerade övergångsstället i södra delen utformas betydligt bredare och gärna upphöjt för att markera dess betydelse och för att kunna klara ökande gåendeströmmar och samtidigt påverka framkomligheten på Sven Erikssonsgatan i så liten omfattning som möjligt. Utformning och placering av övergångsställen samt utbyggnad av trottoar längs södra delen av Sven Erikssonsgatan får avvakta framtida byggnadsplaner för Krokshallsberget. Tillfarter till varumottag, angöring samt parkering måste utformas med höga krav på säkerhet för gående och cyklister. Vid utbyggnad av den planerade strandpromenaden utmed Elektraudden föreslås en ny gång och cykelbro över Viskan där Stationsgatan mynnar ut. Cykeltrafiken leds över till Elektraudden och ansluter till cykelstråket vid Västerbrogatan. Sven Erikssonsgatan förses mellan Stationsgatan och Nybron med gångbanor på båda sidor eventuellt som planskildhet över Magasinsgatan. En ny gångbro över Viskan ger ett genare gångstråk mot Högskolan, Simonsland/Knalleland och leder till att gångtrafik utmed järnvägsspåren kan upphöra. I samband med galleriautbyggnaden föreslås en förlängd strandpromenad inom Viskaholm och nya broar över Viskan som binder samman Viskaholm med centrum. Västerbrogatan görs om till gågata. För att uppmuntra cykelåkande och av utseendeskäl ska cykelparkering anordnas i tillräcklig omfattning i attraktiva lägen såväl på kvartersmark som allmänplatsmark. De ska vara bekvämt belägna nära entréer, tillräckligt stora samt säkra. De kan utformas som låsbara cykelrum alternativt cykelställ under skärmtak Kollektivtrafik Området ligger i direkt anslutning till Resecentrum och är väl försörjt med kollektivtrafik. Förutom tåg och regionalbussar angör tre stadslinjer och fyra lokala busslinjer resecentrum. Avståndet till Lilla Brogatan och Allégatan där flertalet busslinjer passerar är 100 respektive 300 meter. Även södra Torget som idag är knutpunkt för samtliga stads- och lokallinjer är det gångavstånd, ca 400 meter. Det pågår inom arbetet med Framtidstrafiken 2020 studier och diskussioner om att flytta busstrafiken från södra Torget. I samband med planeringen av Götalandsbanan och ett eventuellt stationsläge vid nuvarande centralstation är det troligt att kollektivtrafikförbindelser i anslutning till planområdet ytterligare kommer att förbättras. Det kan i framtiden också bli aktuellt med busslinjer längs Sven Erikssonsgatan Parkering Inom planområdet finns idag allmänparkering inom gatu- och kvartersmark utformad som markparkering, totalt ca 90 bilplatser som kommer att försvinna genom kommande exploatering. Inom Krokshallstorget 50 p, Viskaholm 25 p och som kantparkering längs Västerbrogatan 12 p. Genom det centrala läget, lättillgänglighet och upplevd säkerhet är dessa ofta fullbelagda. Ett parkeringshus med ca 250 platser som bland annat avsåg ersättning för allmän parkering ingick i den del av planprogrammet för Krokshallsberget som undantogs från godkännande. I ett PM Parkering i Krokshallsområdet som togs fram av Borås kommuns parkering under arbetet med planprogrammet beskrivs nuläget men också underlag för beslut om p-lösningar för en fortsatt bra tillgänglighet i västra city. Parkeringen på Krokshallsberget har under många år varit utnyttjad till mindre än hälften på grund av upplevd låg säkerhet och höjdskillnaden med trapplösning. På berget finns idag 132 p-platser. Säkerheten har höjts genom kamerabevakning. För bortfallet av allmänparkering i inom planområdet hänvisas till Krokshallsberget i ett kortare tidsperspektiv. I samband med att planeringsförutsättningarna för Götalandsbanan klarnar och med hänsyn tagen till riskaspekter på grund av närheten till järnvägen är det troligt att ett parkeringshus framöver ändå kommer uppföras som planerat i Krokshallsbergets norra del. Detaljplanen medger att 18 STADSBYGGNADSKONTORET

19 en bro får uppföras över Sven Erikssonsgatan. Trafik till och från gallerian kan via ramper i ett framtida parkeringshus även fördelas via Stationsgatan vilket bidrar till ett jämnare trafikflöde i den planerade cirkulationsplatsen vid Sven Erikssonsgatan. Parkering för gallerians behov och övriga verksamheter inom kvarteret Viskaholm ordnas genom två parkeringsdäck med ca 640 p-platser som tillkommer ovanpå gallerians två handelsvåningar. Tillfarten sker via ramp som ansluts till planerad cirkulationsplats vid Stationsgatan. Det totala parkeringsbehovet beror av exploateringens sammansättning av handel, kontor, bostäder, resturanger och samlingslokaler och ska redovisas i bygglovskedet. Enligt parkeringsnorm för Borås, 1998 gäller för Borås centrum gäller följande platsbehov/1000 m 2 bruttoarea bostäder 8, kontor 13(9) och butiker 30(21) bilplatser. Hänsyn tas till samnyttjande som sänker behovet (angiven inom parantes). För restauranger och samlingsokaler anges parkeringsbehovet som antal bilplatser i förhållande till antal arbetande och besökande. Restauranger: 45% av anställda, 50% av normalt besöksantal och 15% av maximalt besöksantal, samlingslokaler: 50% av normalt besöksantal och 15% av maximalt besöksantal. Inom kvarteret Eko finns idag ca 20 parkeringsplatser i garage med nedfart via ramp från Hallbergsgatan. Ca p-platser finns idag inom parkerings- och lastytan mot Viskan som fastighetsägaren önskar utforma som upphöjd torgyta. Dessa p-platser försvinner vid en utveckling och ombyggnad av fastigheten. När inte tillräckligt utrymme finns för att tillgodose parkeringsbehovet inom de egna fastigheten kan brist på platser inom projektet lösas genom parkeringsköp med Borås kommuns Parkerings AB eller annat långsiktigt verkande avtal. I anslutning till gallerian, cykelstråk och Krokshallstorget ska cykelparkering finnas som svarar mot erforderligt behov Angöring/utfarter/varumottag All inlastning till gallerian sker via ett nedsänkt lastintag med infart/nedfart från Sven Erikssonsgatan i söder och utfart/uppfart mot Sven Erikssonsgatan i norr. I anslutning till varumottaget finns miljöstation, lager och teknikutrymmen. Fri höjd för transportfordon är 4,0 meter. In- och utfart kommer i konflikt med gång- och cykeltrafik och det är viktigt att passagerna särskilt markeras och utformas för högsta trafiksäkerhet. Signalreglering kan bli aktuell. Omfattningen beräknas till 25 lastbilar (12-15mlånga lastbilar) per dag fördelade på 6 timmar vilket betyder ca 4 transporter per timme. Det finns plats för fyra samtidiga tolvmetersbilar i distributionsutrymmet vilket innebär att risken för att fordon stannar och blockerar Sven Erikssonsgatan är mycket liten. Om problem uppkommer kan det regleras med förbud att stanna. Huvuddelen av transporterna sker på morgonen. Distribution till butikerna sker sedan vidare genom delvis interna transportgångar i byggnaden. Transporter till fasigheten inom kvarteret Eko löses delvis genom befintligt garage, dels via nya mindre inlastningsområden från Torggatan. Lastning sker enligt de tillåtna tider och begränsning av fordonsstorlek som gäller för Borås stadskärna. 4.5 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunalt ledningsnät för vatten-, spill och dagvatten finns utbyggt inom planområdet och bedöms ha kapacitet för planerade utbyggnader. Huvudledningar är förlagda i Sven Erikssonsgatan, Torggatan, Västerbrogatan. Inom kvarteret Eko är torgytan mot Viskan markerad med u, och utgör reserverat område ledningsrätter för nya och befintliga allmänna ledningar. I samband med utbyggnad av galleriabyggnaden inom kvarteret Viskaholm behöver en spillvattenledning flyttas och föreslås förläggas inom Krokshallstorget Dagvatten Dagvatten ska omhändertas enligt riktlinjer för Borås Stad. En dagvattenutredning med översvämningsbedömning har utförts av Sweco Dagvattenmängderna bedöms inte öka med en utbyggnad enligt planförslaget då marken inom området redan till stor del är hårdgjord. Föroreningsbelastningen kan minska eftersom de öppna parkeringsytorna ersätts med park- torgyta men ett stort antal tillkommande p-platser på taket till den nya galleriabyggnaden medför en potentiellt ökad föroreningsmängd i avrinnande vatten från parkeringsytor. Vatten som rinner av från parkeringsytorna kan vara förorenat av olja och ska därför avledas via oljeavskiljare innan vattnet når recipient. Befintliga och nya dagvattenutlopp bör förses med ventil för att klara översvämningssituationer. Befintlig byggnad i direkt anslutning till Viskan har mycket begränsade möjligheter till fördröjning av dagvatten efetrsom ingen mark finns mellan huskroppen och Viskan. Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Oskyddade ytor av koppar eller zink ska undvikas för att minska risken för föroreningar till dagvattnet. SAMRÅD 19

20 En befintlig dagvattenledning hamnar under föreslagen byggnad och föreslås flyttas till ett läge längre söderut inom Krokshallstorget. Flytten medför att dagvattenledningen i Sven Erikssonsgatan måste läggas om för att få fall söderut mot den nya ledningen Brandvatten Kapaciteten på befintligt ledningsnät för vatten bedöms medge uttag av brandvattenförsörjning. Brandvatten anordnas enligt gällande VAV-norm. Galleriabyggnaden kommer att utföras sprinklad. Installation av sprinkler kan minimera släckmedelsanvändning vid en eventuell brand. Förorenat släckvatten som avleds via dagvattensystemet föreslås omhändertas i magasin för att förhindra att det når Viskan Fjärrvärme och fjärrkyla Bebyggelsen inom planområdet är ansluten till fjärrväme. Befintlig fjärrvärmecentral inom kvarteret Viskaholm föreslås flyttas och förläggas ut mot Sven Erikssonsgatan. Befintliga fjärrvärmeledningar i kvarterets norra del utmed Viskan behöver flyttas. Befintlig rörbro över Viskan kan tas bort och fjärrvärmeledningar hängas på den nya gång- och cykelbro föreslås över Viskan mellan Sven Erikssonsgatan och Elektraudden. Behov av markvärme för att hålla viktiga gång- och trafikytor som tex. ramper, parkeringsytor fria frön snö och is utreds vidare i samband med projektering. Förutsättningar finns att förse bebyggelse inom planområdet med fjärrkyla El, tele och opto Ledningar för el, tele och opto finns utbyggda inom planområdet men behöver kompletteras. Viktiga ledningsstråk för el och tele finns i Sven Erikssonsgatan och Torggatan, Västerlånggatan Västerbrogatan. I samband med att galleriabyggnaden i kvarterets norra del föreslås byggas ända fram till Viskan behöver befintliga ledningar för starkström inom kvarteret flyttas. Genom en ny gång- och cykelbro över Viskan från Sven Erikssonsgatan till Elektraudden kan nya ledningar hängas på bron och befintlig rörbro över Viskan tas bort. Den föreslagna citygallerian föreslås bli starkströmskund. Befintlig transformatorstation inom kv. Viskaholm behöver för att säkra åtkomst för service och reparation samt klara en kapacitetsökning flyttas och ersättas med en ny dubbelstation. Denna måste kunna nås från Sven Erikssonsgatan och bör integreras i galleriabyggnaden under förutsättning att den inte förorsakar risker eller störningar alternativt förläggas under mark. Utforrmning och placering av transformatorstation, broar förledningar bestäms i samråd med Borås elnät och Borås Energi & Miljö Avfall Utrymmen inomhus för källsortering av avfall ska finnas. Gemensamma avfallsutrymmen för boende och verksamhetsutövare anordnas på lämplig plats i enlighet med Renhållningsordning för Borås Stad. Hämtningsfordon ska kunna angöra intill avfallsutrymmen på ett trafiksäkert sätt,. Nivåskillnader bör undvikas. Avfallshanteringen för den planerade galleriabyggnaden löses i anslutning till den nedsänkta lastintaget. 4.6 Vattenområden En del av Viskans vattenområde ingår i detaljplanen. Inom W 1 och W 2 på plankartan får vattenområde byggas över med bro eller brygga för allmän gång- och cykeltrafik och allmän körtrafik. Inom W 3 och W 4 får vattenområde byggas över med bilramp och gångbroar som kan utgöra egen fastighet. Flera nya broar och ramper för gångtrafik föreslås i anslutning till gallerian. Tillstånd för vattenverksamhet enligt Miljöbalken 11 kap 9 kan behövas för åtgärder inom vattenområdet tex. i samband med nya broar, bryggor,kajer/murar och erosionsskydd. 4.7 Risker och störningar Trafikbuller Planområdet gränsar till spårområdet vid Borås centralstation vilket innebär att planerade verksamheter och bostäder kan komma att bli utsatta för buller och vibrationer. Trafiken från flera omkringliggande gator påverkar också ljudnivån i området. En bullerutredning för Krokshallsområdet har utförts av Ingemansson för väg- och tågtrafik enligt framtida trafikering som utgår från trafikanalys för vägtrafik gjord av Sweco samt för tågtrafik och den planerade Götalandsbanan enligt Banverkets utredningar. Riksdagen antog 1997 riktvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Bullerkraven regleras i Boverkets byggregler BBR och följs upp vid bygglov. Vid tillämpning av riktvärdena bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt nedan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskridas. Bostäder 30 dba ekvivalent nivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid kl dba ekvivalent nivå utomhus vid fasad 70 dba maximal ljudnivå på uteplats 20 STADSBYGGNADSKONTORET

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

P LANBESKRIVNING 1(11) tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING 1(11) tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2011-05-03,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Del av Storegården 1:1, Eksjö stad

PLANBESKRIVNING. Del av Storegården 1:1, Eksjö stad 2011-06-08 Antagandehandling 2011-0094-403 PLANBESKRIVNING Del av Storegården 1:1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län 1(6) PLANBESKRIVNING Beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2010-02-10 att

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Freja Råberg 2016-2422 Tel. 0480-45 03 95 Detaljplan för fastigheten Skeppsbron 1 Kvarnholmen, Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på

Läs mer

Detaljplan för Kv Mercurius 16 mm inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Mercurius 16 mm inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Mercurius 16 mm inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Arkiv nr 1780K-01-P2014/03 Upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen 2013 11 13 Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2014

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer