Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3"

Transkript

1 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen (26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen / PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 i Gamla stan, Kalmar kommun Planavdelningen Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(26) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Syfte med detaljplanen... 3 Avvägning enligt miljöbalken... 3 Miljöbedömning... 4 Plandata... 4 Inledning... 6 Handlingar... 6 Planförfarande och tidsplan... 6 Genomförandetid... 6 Medverkande tjänstemän... 7 Tidigare ställningstaganden... 8 Överkommunala beslut och dokument... 8 Översiktsplan för Kalmar kommun... 8 Program för planområdet... 8 Detaljplaner... 8 Riksintresse för kulturmiljö... 8 Fornminne och övrig skyddsstatus... 9 Kulturhistorisk utredning... 9 Miljökvalitetsnormer för vatten Kommunala beslut i övrigt Förutsättningar och förändringar Natur- och kulturmiljö Bebyggelseområden Gator och trafik Teknisk försörjning Genomförande Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Kulthistoriska konsekvenser Trafik konsekvenser Ekologiska konsekvenser Ekonomiska frågor Medverkande tjänstemän... 26

3 3(26) Sammanfattning Föreliggande detaljplan är den sista etappen av tre för kv. Valnötsträdet. (Se bilden med etappindelning nedan) Detaljplan, etapp 1 (markerad på bild nedan) för den sydvästra delen antogs av kommunfullmäktige , 38 och vann laga kraft Detaljplan, etapp 2 (markerad på bild nedan) för den mellersta delen antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Efter utförda arkeologiska undersökningar under 2011 och 2012 konstateras mycket stora antikvariska och kulturhistoriska värden inom hela kvarteret Valnötsträdet. Därför även för aktuell detaljplan är dokumentet Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön för kv. Valnötsträdet m.m., en vägledande handling där de arkeologiska undersökningarna är ett viktigt underlag Etappindelning av kv. Valnötsträdet. Föreliggande etapp 3 markerad med heldragen linje. Syfte med detaljplanen Syftet med planändringen är att ge möjlighet att utföra ombyggnation inom del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 till bostäder/kontor och hotellverksamhet. Planen ska även säkerställa befintlig bebyggelses och områdes kulturhistoriska värden på kvartersmark. I ett större perspektiv är planens syfte att skapa en blandad miljö av både boende och verksamheter samt att utveckla och förstärka en attraktiv stadsmiljö med historiska referenser för att främja besöksnäring och turism. Planen handläggs med normalt planförfarande. Avvägning enligt miljöbalken Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.

4 4(26) Miljöbedömning En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF ), Plan- och bygglagen 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap ). Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande innebär en betydande påverkan på miljön. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har kommit till slutsatsen att planen inte innebär en betydande påverkan på miljön och att en särskild miljöbedömning därför inte behöver upprättas. Plandata Lägesbestämning Kvarteret Valnötsträdet är beläget väster om den alléprydda Slottsvägen i Gamla stan. Kvarteret angränsar i väster till Gamla kyrkogården och avgränsas mot Molinsgatan i norr, Slottsvägen i öster och Kungsgatan i söder. Planen utgör den tredje av tre detaljplaneetapper (se bild på sida 3) inom kvarteret Valnötsträdet och avgränsas av Slottsvägen, Molinsgatan och Biblioteksparken Planområdets lokalisering markerad med röd ring.

5 5(26) Planområdets avgränsning i gult. Areal Planområdets areal för etapp 3 är ca 5400 kvm. Markägoförhållanden En del av marken i planområdet (gäller enbart Valnötsträdet 8) ägs idag av Kalmar kommun. Ett avtal finns upprättat vilket reglerar att Valnötsträdet 8 kommer att köpas av Glebes fastighets AB då planen vinner laga kraft. Valnötsträdet 7 ägs av LW Fastigheter i Kalmar AB. Valnötsträdet 6 ägs idag av Landstinget i Kalmar län. Markanvändning Fastigheten Valnötsträdet 6 ägs av Landstinget och är bebyggt med ett hus uppfört på 1880-talet som privatvilla men inhyser idag en psykiatrisk mottagning. Valnötsträdet 7 är bebyggt med ett flerbostadshus uppfört under talet, ursprungligen använt som pensionärshus, nu som lägenhetshotell. Lägenhetshotellet har idag ett tillfälligt bygglov för hotellanvändningen. Den del av Valnötsträdet 8 inom planområdet är bebyggt med ett hus uppfört omkring 1880 som privatvilla men inhyser idag lokaler för verksamheter och bostad i övervåningen. Omgivande bebyggelse består främst av bostadshus samt hotellverksamhet.

6 6(26) Inledning Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser (denna handling) Illustrationsplan Till planen hör också: Fastighetsförteckning och grundkarta Behovsbedömning, Planprogram för kv. Valnötsträdet, Kalmar kommun, godkändes av Kommunfullmäktige Kulturhistorisk utredning kvarteret Valnötsträdet, Kalmar Läns museum, framtagen våren 2009 Trädinventering och besiktning, kv. Valnötsträdet, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m., Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 2:e kvartalet 2014 Granskning 3:e kvartalet 2014 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 4:e kvartalet 2014 Antagandeprövning i kommunfullmäktige 1:a- kvartalet 2015 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.

7 7(26) Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret, med undertecknad som handläggare, genom Abdallah Azam och Gustav Karlsson på Nyréns Arkitektkontor, i samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

8 8(26) Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Översiktsplan för Kalmar kommun Översiktsplan för Kalmar Kommun antogs av Kommunfullmäktige 17 juni I Översiktsplan beskrivs Kalmars strategiska utveckling utifrån fem delområden. I del nummer fyra, Mer Stadsliv, beskrivs en fortsatt ambition att utveckla de unika och historiska värdena i Kalmars stadskärna med hög kvalitet i struktur och arkitektur. Program för planområdet Planområdet omfattas av Planprogram för område kv. Valnötsträdet, som togs fram under våren 2010 och godkändes av kommunfullmäktige Planprogrammet berör hela kvarteret Valnötsträdet och gäller i sin helhet. Programmet är dock inte ett styrande dokument. Denna detaljplan utgör den tredje och sista detaljplaneetappen inom programområdet. Planprogrammet redovisar en möjlig byggrätt inom Biblioteksparken som placeras längre in i kvarteret i förhållande till Slottsvägen. En sådan byggnad skulle enligt programmet förstärka och förlänga, den struktur som lasarettbyggnaderna etablerar i kvarteret med dels en publik sida mot gatan, dels en halvprivat eller avskild sida i kvarterets inre. Den föreslagna byggrätten i planprogrammet uteblir i denna plan på grund av de höga kulturhistoriska och arkeologiska värdena på platsen samt av de höga kostnaderna en sådan byggrätt skulle innebära i form av utgrävningar och undersökningar. Dessutom är platsen av hög betydelse för framtida forskning för att skapa en arkeologisk kunskapsbas när det gäller vetenskapligt och pedagogiskt utbyte. Detaljplaner Gällande detaljplan, Ändring av stadsplanen för Gamla staden i Kalmar, 0880k-1:94, fastställt år 1940, anger för aktuellt planområde markanvändningen allmänt ändamål. Detaljplan för del av kv. Valnötsträdet 8 m.m. etapp 1 antogs av kommunfullmäktige , 38 och vann laga kraft Detaljplan för del av kv. Valnötsträdet 8 m.m. etapp 2 antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Riksintresse för kulturmiljö Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö (K 48) som sträcker sig som ett stråk genom Kalmar stads centrala delar. Riksintresset motiveras genom Kalmar som 1600-talets viktigaste befästnings- och sjöfartsstad, att staden är ett av landets främsta exempel på 1600-talets byggnadskonst samt residensoch förvaltningsstadens fortsatta utveckling. I beskrivningen av riksintresset lyfts bland annat Gamla stan och de lämningar som återfunnits där fram.

9 9(26) Fornminne och övrig skyddsstatus Kv. Valnötsträdet ingår i fornlämningsområde Kalmar 94:1, som sträcker sig från Gamla stan i söder till Malmfjärden i norr. Kvarteret angränsar dessutom till Gamla kyrkogården, fornlämning Kalmar 56:1. Kvarterets byggnader saknar skydd i gällande stadsplan men ingår i kommunfullmäktiges beslut , 247 om välbevarade bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden: De ändringar som görs, vad gäller utformning och ny bebyggelse, skall ske med arkitektonisk medvetenhet om platsens kulturhistoria och bedömas till fördel för synliggörande av platsens historiska sammanhang. Åtgärder får inte vidtas som kan skada de kulturhistoriska spåren. Flertalet av kvarterets byggnader omfattas av beslutet. Två arkeologiska förundersökningar har genomförts för kv. Valnötsträdet, den första utgrävningen genomfördes 2011 och den andra utfördes under våren Kompletterande förundersökningar har gjorts under augusti/september I de slutsatser som presenteras framhölls att det aktuella området har mycket stora antikvariska och kulturhistoriska värden som saknar motsvarighet i landet. Inom kvarteret finns lämningar från medeltid och tidig modern tid, som ligger mycket ytligt och har stor potential att kunna belysa breda aspekter av Kalmar stads historia. Kvarteret är dessutom av stort intresse för framtida forskning. Karta över de arkeologiska förundersökningarna. Planområde för etapp 3 är markerat med blått. Kulturhistorisk utredning Kalmar Läns Museum har under våren 2009 framställt en omfattande kulturhistorisk utredning för hela kvarteret Valnötsträdet. Utredningen innehåller bl. a. en övergripande bedömning av kvarterets kulturvärden samt en rekommendation för hur dessa värden borde beaktas inför det kommande detaljplanearbetet.

10 10(26) Denna handling tillsammans med rekommendationer i planprogrammet för området ligger till grund även för denna detaljplan etapp 3. Miljökvalitetsnormer för vatten För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer som ska gälla för yt- och grundvatten. Bedömningen är att ingen vattenförekomst påverkas på ett sådant sätt att Miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan uppfyllas. Kommunala beslut i övrigt Välbevarade bebyggelsemiljöer, (Kommunfullmäktiges beslut , 247)

11 11(26) Förutsättningar och förändringar Kort historik Planområdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna från 1200-talet. Den gamla kyrkogården är fortfarande synlig på platsen. När staden under slutet av 1600-talet flyttades till Kvarnholmen togs marken kring kvarteret Valnötsträdet i anspråk som odlingsmark och var till största delen obebyggt fram till slutet av 1800-talet då Kalmars nya lasarett uppfördes på platsen. Sjukhusepokens struktur inom kvarteret är idag tydlig genom byggnadernas strikta placering och förankring mot Slottsallén. Under 1930-talet hade sjukhuset växt ur sina lokaler och flyttades därför från kvarteret Valnötsträdet. Byggnaden på Valnötsträdet 6 uppfördes som bostadshus år Det är osäkert vem som lät uppföra villan, men kring sekelskiftet ägdes villan av kapten Sahlberg. År 1938 blev villan i kommunal ägo då den ingick i lasarettstomten, men redan ett år senare övergick den till landstinget. Genom åren har byggnaden använts till olika verksamheter, främst kopplat till vårdverksamhet, bl.a. läkarmottagning, barnhabilitering, behandlingshem och psykiatrisk mottagning. Byggnaden bedöms ha höga bevarandevärden, så väl exteriört som interiört. Tomtmarken som utgörs av fastigheten Valnötsträdet 7 köptes i början av 1920-talet av lanstinget för eventuell utvidgning av lasarettet. Men några år senare byggdes ett pensionärshem på tomten i linje med stadsplan fastställd 1940 som är gällande ännu idag för hela Gamla stan. Byggnaden har betydande bevarandevärde inte minst i samhällshistoriskt perspektiv. Samt byggnadens volym och placering tillhör en annan typ av struktur än den som anses rådande i den delen av Gamla stan. År 1980 byggdes byggnaden om till behandlingshem och senare till lägenhetshotell. Byggnaden på Valnötsträdet 8 uppfördes som privatbostad omkring År 1899 köptes huset av landstinget för att inredas till en ny överläkarbostad. År 1983 tog kommunen över byggnaden och inrättade ett barnhem, som senare blev ett upptagningshem för flickor. År 1959 överfördes ansvaret för barnhemmet till landstinget fram till sent 1960-tal. År 1970 inreddes byggnaden för stadsbibliotek barnavdelning. År 1983 flyttade barnbiblioteket och byggdes om till skollokaler för vuxenutbildning. Byggnadens höga bevarandevärden är främst kopplade till dess exteriör som är tydlig prägel av 1880-talets rådande arkitekturideal. Natur- och kulturmiljö Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms vara goda.

12 12(26) Kulturmiljö Kvarterets kulturhistoriska värde bärs i särskilt hög grad av de gamla lasarettsbyggnaderna, biblioteksparkens trädbestånd samt de många kulturlager som platsen vittnar om. Den kulturhistoriska utredningen, upprättad av Kalmar Läns museum under våren 2009 anger att kv. Valnötsträdet har en komplex bebyggelsesammansättning med byggnader uppförda för olika verksamheter och syften. Än mer gäller denna komplexitet markanvändningens historik. Utredningen lyfter fram kvarterets höga anseende med den pampiga lasarettsanläggningen, den närliggande stadsparken samt de angränsande privatvillornas lokalisering i en representativ del av staden. Utredningen betonar framförallt de strukturella egenskaperna i området. Det är viktigt att hävda att områdets representativa funktion i Kalmar består. Kvarteret har, enligt den kulturhistoriska utredningen, tillsammans med Slottsvägen, Stadsparken och Södra kyrkogården ett viktigt miljöskapande värde. Värdefull miljö Länsmuseet framhåller inte något särskilt element i området som skulle påkalla stora förändringar. Synsättet som återspeglas i museets utredning att förstärka och reparera ingående byggnader, stadsrum med mera är det gängse inom byggnadsvården. Under rubriken Antikvariska rekommendationer i utredningen presenteras några riktlinjer som är viktiga ur planeringssynvinkel som också ligger till grund för detaljplanens bestämmelser: Samtliga byggnader inom kvarteret bör skyddas mot rivning och förvanskning. För de stora före detta vårdbyggnaderna bör den institutionella karaktären även fortsättningsvis vara avläsbar. Det är önskvärt att platsens historiska skeenden tydliggörs i kvarteret, från såväl den medeltida staden som och 1800-talets stadsbild. Området utgör värdefull miljö i enlighet med PBL (2010:900), 8 kap 2,6. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. De befintliga byggnaderna är särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt PBL (2010:900), kap 8,13 och får inte förvanskas. Bebyggelse inom etapp 3 Bebyggelsen i området består idag av en privatvilla (numera kontor och bostad) (1), en privatvilla (numera psykiatrisk mottagning) (2) och ett pensionärshem, numera lägenhetshotell (3). Se karta nedan.

13 13(26) Befintliga byggnader inom planområdet numreras fortsättningsvis enligt ovanstående. Planområdesgränsen markerad i rött. Förutom mindre tillbyggnader som garagebyggnader har bebyggelsen inom planområdet genomgått många förändringar över tid. Trots tillägg och ändringar i bebyggelsens präglas den av sin ursprungliga karaktär. Bland annat tack vare att bebyggelsen uppförts med en byggnadsteknik med murade och putsade väggar, som tillåtit omfattande förändringar utan att byggnadernas arkitektoniska kvaliteter och karaktärer förringats. Planförslaget innebär att bebyggelsens nuvarande användning bekräftas. Därutöver möjliggörs en omvandling till bostäder alternativt kontor inom Valnötsträdet 8. Inom Valnötsträdet 7 utökas användningen till att även innefatta hotellverksamhet och bostäder. Byggnad 1, Slottsvillan/läkarbostad Med sin formella nyrenässansarkitektur faller villan väl in i den av representativa byggnader kantade Slottsvägen. Villan uppfördes för telegrafkommissarie Ideström men köptes av landstinget 1899 och byggdes då om till överläkarbostad. Detaljplanen bekräftar befintligt bostadsändamål och möjliggör för kontorsverksamhet (BK på plankartan). Byggnaden är skyddad med rivningsförbud(q på plankartan). Exteriören som den i dag ter ska tas tillvara och underhållas på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde långsiktigt säkras. Skydd omfattar såväl utformningskrav vid öppnande av blindfönster (f 1 på plankartan), tillkommande takkupors placering och utformning (f 2 på plankartan) samt bevarande av den östra fasadens karaktär. I detalj innebär det att enstaka takkupor endast ska placeras i byggnadens nordvästra takfall och utformas så att de inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk. Bestämmelsen säger också att byggnadens fasader mot Slotts-

14 14(26) vägen inte påtagligt får förändras, samt att balkonger eller andra utskjutande partier inte får förekomma mot Slottsvägen. Interiört bevaras planlösning och fast inredning. I vissa fall döljs ursprungliga detaljer och ytskikt under sentida ytskikt. Ursprunglig planlösning med rum i fil kan eventuellt återskapas. th: Byggnaden sedd från Slottsvägen. tv: Huvudentrén är förlagd till den norra gaveln. Byggnad 2, psykiatrisk mottagning Byggnaden uppfördes som bostadshus år Huset är byggt i rött tegel med vitputsade hörnpilastrar i nyklassicistisk stil med inslag av snickarglädje vid gavlarna. Detaljplanen möjliggör för markanvändningen bostad och kontor inom fastigheten (BK på plankartan). Byggnadens får inte rivas (q på plankartan) och exteriören som den i dag ter ska tas tillvara och underhållas på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde långsiktigt säkras (f 2 på plankartan). Utformningsbestämmelsen säger att enstaka takkupor endast ska placeras i byggnadens nordvästra takfall och utformas så att de inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk. Bestämmelsen säger också att byggnadens fasader mot Slottsvägen inte påtagligt får förändras, samt att balkonger eller andra utskjutande partier inte får förekomma mot Slottsvägen.

15 15(26) Huset sett från Slottsvägen. th: Takutsprånget med trädekorationer. tv: huvudentrén. Byggnad 3, Södertulls behandlingshem - Pensionärshemmet Byggnaden uppfördes som ett pensionärshem år 1945 som en konsekvens av den gällande stadsplanen från Stadsplanen bortsåg från områdets kulturhistoriska värde och tillät uppförandet av en främmande byggnad sett till områdets stadsbild. Byggnaden har dock sina kulturhistoriska kvalitéer idag och bör skyddas i enlighet med den kulturhistoriska utredningen. Huset är byggt av tegel i två våningar med källare och oinredd vind. Byggnaden har en funkisinspirerad utformning med slätputsade fasader i ljusgult. Den putsade sockeln är aprikosfärgad. Sadeltaket är täckt av tvåkupigt tegel. Utmed den norra fasaden finns två markerade entréer. Mitt på den södra fasaden finns två stora balkonger.

16 16(26) Byggnaden har idag ett tillfälligt bygglov för hotellverksamhet. Samtidigt som detaljplanen bekräftar nuvarande verksamhet så möjliggör den också för bostadsändamål (C 1 B). Trots byggnadens främmande inslag i stadsbilden, då den tillkom som en konsekvens av gällande stadsplan på 40-talet, har den byggnadsantikvariska kvaliteter värda att bevara. Förutom skydd mot rivning och förändring i karaktär (q på plankartan), så får byggnadens skala och volym inte förändras då dess unika proportioner är av högt bevarandevärde (f 3 på plankartan). Alla förändringar och underhåll ska ske med historiska korrekta material och arbetstekniker. Norra fasaden mot Molinsgatan. tv: Balkonger på den södra fasaden. th: Den västra entrén med intakt trapphus.

17 17(26) Riktlinjer för utformning av utemiljön i kv. Valnötsträdet I samband med planprocessen för kv. Valnötsträdet etapp 2 har ett dokument avseende utformning av utemiljön tagits fram. Detta dokument, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m., omfattar hela kv. Valnötsträdet (d.v.s. samtliga tre etapper) och berör ett flertal viktiga aspekter kopplat till utemiljön i den framtida utvecklingen av området. Den kulturhistoriska utredningen från Kalmar länsmuseum lyfter fram lasarettsepokens representativa roll i Kalmar, tillsammans med den näraliggande Stadsparken och de angränsande privatvillorna och allén utmed Slottsvägen, samt med den Södra kyrkogården. Nedan följer ett utdrag från gestaltningsprogrammet med viktiga riktlinjer som har relevans för denna detaljplan, etapp 3. För ytterligare riktlinjer, se Riktlinjer för konst och gestaltning av utemiljön i Kv. Valnötsträdet, Utdrag ur riktlinjer för kvartersmark (med relevans för denna detaljplan) Fasader bör hållas fria från planteringar och planteringsytor. Entréer in från Slottsvägen bör läggas symmetriskt framför byggnadernas entréer. Generellt skall asfalt inte användas som markbeläggning inom området. Körvägar, gårdar och parkering beläggs med hårt packad stenmjölsbaserat grus. Kanter mellan grönytor och hårdgjorda ytor, samt linjering av parkeringsplatser bör utformas enhetligt och med en bård av storgatsten. Parkeringar inom kvartersmark ska placeras utom viktiga siktlinjer och stråk. Där parkeringsytor angränsar mot parkmark eller allmän platsmark ska parkeringsytan avgränsas med en klippt häck. Biblioteksparkens karaktär och koppling mot Stadsparken och Gamla kyrkogården ska bevaras. Trädgården i kv. Valnötsträdet 7, som vetter mot Biblioteksparken, ska fortsatt vara rumsligt avgränsad med häckar och innehålla fruktträd. Största omsorg om och aktsamhet av kulturhistoriskt viktiga träd på kvartersmark ska beaktas. Häck planteras i fastighetsgräns mot Slottsvägen som avgränsning. Dessa bör hållas låga, ca 80 cm för att bibehålla siktlinjer.

18 18(26) Kvartersmarken inom kvarteret Valnötsträdet ska uppfattas som prydlig, enhetlig och välvårdad. Kvartersmarken ska ha en allmän karaktär och inga synliga gränser mot den allmänna platsmarken. Den framtida omvandlingen av gårdsrummen bör utvecklas med en hög grad av medvetenhet av kulturhistoriska värden, med särskilt fokus på den medeltida epoken. Grindar, häckar och staket bör hämta inspiration från eller vara präglade av lasarettsepokens bruk av grindar, häckar och staket. Fasader bör fortsättningen hållas fria från planteringar och planteringsytor. Illustrationsplan över etapp 3. Illustration: Nyréns Arkitektkontor. Trädgårdar Största omsorg om och aktsamhet av kulturhistoriskt viktiga träd på kvartersmark ska beaktas. Bevarandevärda träd skyddas med en bestämmelse (n 1 ) om att de endast får fällas pga. av ålders- eller sjukdomsskäl. Sakkunnig arborist skall kontaktas för åtgärder som rör träden. Vid fällning av utpekade träd krävs marklov. Vid ombyggnadsarbeten undviks skador på rotsystem, stammar och grenar. I planområdets gräns mot Slottsvägen föreslås häck planteras. Alla häckar bör hållas låga, ca 80 cm för att bibehålla siktlinjer. Staket kan sättas på insida av häck. En övergripande principlösning för den gröna förgårdsmarken på gatumark mot Slottsvägen föreslås där det är möjligt, med syfte att fastställa gränser och staga upp gaturummet. För att bevara den öppna karaktären mellan Biblioteksparken och Slottsvillans trädgård (Valnötsträdet 8) tillåts inga murar, plank eller andra avskiljande element mellan parken och trädgården (n 2 på plankartan). I Valnötsträdet 7 gräns mot parken tillåts en viss rumslig avgränsning med häckar och staket (n 3 på plankartan) då hotellet på fastigheten utgör en annan epok än övriga fastigheter

19 19(26) i planområdet. Inom Valnötsträdet 6 gäller samma bestämmelse (n 3 ) som inom Valnötsträdet 7. Hårdgjorda ytor/markmaterial Generellt skall asfalt undvikas som markbeläggning inom området. Körvägar, gårdar och parkering beläggs med hårt packad stenmjölsbaserat grus. Kanter mellan grönytor och hårdgjorda ytor, samt linjering av parkeringsplatser bör utformas i enhetligt och med en bård av storgatsten. Parkering Parkering ska i första hand anordnas på kvartersmark inom respektive fastighet. Parkeringen ska utföras med genomsläppligt material, som exempelvis hårt packad stenmjölsbaserat grus. På grund av att marken inom området kan innehålla värdefulla kulturlager är det inte möjligt att anordna parkering under mark. Följande skäl motiverar att antalet parkeringsplatser inom området hålls lågt: Platsens höga kulturhistoriska värde gör det inte lämpligt att ta mer mark i anspråk för parkeringsyta inom området. Områdets läge med närhet till centrum och kommunikationer skapar förutsättningar för ett boende med lågt bilinnehav. Vid Kalmars centralstation, mindre än 1 km från planområdet, finns tillgång till såväl tågtrafik som länsbussar och stadsbussar. Hantering av dagvatten Nya ledningsdragningar få undvikas, befintliga ledningar och brunnar bör användas p. g. a. de arkeologiska lämningarna under mark. För avvattning längs med fasader på kvartersmark kan ränndalar i storgatsten användas. Bebyggelseområden Markanvändning Detaljplanen bekräftar befintlig markanvändning inom planområdet. Det innebär att fastigheterna Valnötsträdet 6 och 8 vid Slottsvägen ges beteckningen BK på plankartan. I samband med att hotellverksamheten (BC 1 på planakartan) bekräftas inom Valnötsträdet 7 överförs allmän platsmark till kvartersmarken väster och norr om byggnaden. Byggrätter Existerande byggrätter kopplade till den befintliga bebyggelsens utbredning bekräftas i detaljplanen. Service Detaljplanen möjliggör för hotellverksamhet inom Valnötsträdet 7. Friytor Offentliga rum För att skapa en naturlig övergång mellan etapp 2 och etapp 3s väster om Valnötsträdet 7 planläggs en remsa som allmän platsmark (Park).

20 20(26) Gator och trafik Gatunät Planområdet nås via gatorna Slottsvägen och Molinsgatan. Norr om planområdet kopplas Slottsvägen till Järnvägsgatan som har vidare koppling till det regionala vägnätet. I planområdets nordöstra hörn, intill Valnötsträdet 6, ingår en befintlig bit allmänplats mark som in- och utfart till Slottsvägen. Gång- och cykelvägar Längs båda sidor om Slottsvägen finns gång- och cykelväg med vidare koppling till Kalmars gång- och cykelnät. Molinsgatan har smala trottoarer på båda sidor av körbanan längs planområdet. Väster om planområdet upphör trottoaren på Molinsgatans norra sida. Kollektivtrafik Närmsta busshållplats finns vid Södra vägen ca 200 meter norr om planområdet. Kalmar station ligger ca 300 meter öster om planområdet. Parkering Parkering sker på den egna fastigheten. Områdets närhet till centrum och kommunikationer skapar förutsättningar för ett boende med lågt bilinnehav. In- och utfarter Befintlig in- och utfart i planområdets nordöstra hörn gällande fastigheten Valnötsträdet 6 bekräftas i planförslaget med bestämmelse om infart (allmän platsmark). Befintlig in- och utfart från Slottsvägen ska gälla till resterande del av fastigheten Valnötsträdet 8 (Slottsvillan) Varutransporter Varutransporter till hotellet inom Valnötsträdet 7 sker från Molinsgatan. Lassning och lossning med större fordon än 12 meter sker direkt från gatan. Transporter med fordon kortare än 12 meter har möjlighet att backa in på hårdgjord förgårdsmark för lossning och lastning. Räddningsväg Utrymning sker i huvudsak med bärbara stegar. Området ska vara tillgängligt för brandbil. Brandfordon når området från Slottsvägen och Molinsgatan. Teknisk försörjning Vatten och Avlopp Bebyggelse inom planområdet är ansluten till Kalmar Vatten AB:s VA-nät. En allmän spillvattenledning passerar planområdet under uppförd byggnad inom Valnötsträdet 6. Planförslaget säkerställer åtkomst till allmänna spillvattenledningar genom bestämmelserna u och u 1. Se plankarta för respektive beskrivning.

21 21(26) Störningar och risker Buller Om riktvärdet på 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids eller bedöms överstridas i framtiden, måste hälften av bostadsrummen, så som sovoch vardagsrum, orienteras mot en tyst sida. Luftkvalitet Miljökvalitetsnormerna för partiklar och för kväve bedöms klaras. Generationsmål (2020) för partiklar bedöms inte klaras och generations mål för kväve riskerar att inte klaras vid en transportökning. Dagvatten Med tanke på de rika kulturlagren under mark är det inte lämpligt med lokalt omhändertagande av dagvatten inom området. Dagvatten ska avledas från tomten enligt anvisningar i Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m. Värmesystem Befintlig bebyggelse inom planområdet är ansluten till fjärrvärmenätet via ledning i Molinsgatan. En allmän fjärrvärmeledning passerar källaren i byggnaden på Valnötsträdet 7. Planförslaget säkerställer åtkomst till allmänna fjärrvärmeledningar genom bestämmelserna u och u 2. Se plankarta för respektive beskrivning. Fjärrvärmekarta, Kalmar Energi.

22 22(26) El- och tele Kalmar Energi och Skanova har elledningar samt optofiberkablar inom kvarteret. Avfallshantering Separat sopkärlsanordning för sopphantering ska anordnas inom respektive fastighet. Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre anordning i form av skyddad uppställningsplats för sopkärl. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Markförvärv Kommunen äger idag resterande mark av fastigheten Valnötsträdet 8, (Slottsvillan/läkarbostaden). Valnötsträdet 7 ägs av LW Fastigheter i Kalmar AB. Valnötsträdet 6 ägs idag av Landstinget i Kalmar län. Markreservation gällande Valnötsträdet 8 finns för Glebes Fastighets AB. Avsikten är att Glebes Fastighets AB ska förvärva fastigheten efter det att detaljplanen ändrats till kvartersändamål. För övriga Valnötsträdet 6 och 7 kommer markregleringar att genomföras med stöd av detaljplanen. Avtal eller andra överenskommelser Beställare av planen är Kommunstyrelsens arbetsutskott genom Kommunledvindskontoret/Mark- och planeringsenheten. Plankostnaderna regleras i avtal med kommunledningskontoret och respektive fastighetsägare för Valnötsträdet 6 och 7. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter inom planområdet Figurnummer i texten hänvisar till karta nedan i detta avsnitt. Gamla Stan 2:4 Ett markområde av Valnötsträdet 7 som blir parkmark ska överföras till kommunnens fastighet Gamla Stan 2:4 (figur 1). En del av området är allmän plats, park, genom tidigare detaljplan och området utökas något i denna plan. Ett markområde som blir kvartersmark ska överföras till Valnötsträdet 7 från Gamla Stan 2:4 (figur 2). Allmänplatsmarken, lokalgata, på Valnötsträdet 6 ska överföras till Gamla Stan 2:4 (figur 3).

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2014-03-26 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 26 mars kl. 10.00 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder för

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Valnötsträdet 8 mm

Detaljplan för del av kv Valnötsträdet 8 mm PLANBESKRIVNING 1(12) UTSTÄLLNINGSHANDLING Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan och bygglovavdelningen 2011-10-27 2010-0640 Elena Kakavandi 0480-45 03 12 Detaljplan för del av kv Valnötsträdet

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr 2013-01187-214 Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje Upprättad 2013-10-25 Laga kraft 2014-04-22 LAGA KRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby. Laga kraft Dnr 2012/0749 KS 203 Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Laga kraft 0-07-03 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar 3 Planområdet 3 Bakgrund och beslut 3 Miljöbedömning

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer