Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3"

Transkript

1 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen (26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen / PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 i Gamla stan, Kalmar kommun Planavdelningen Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(26) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Syfte med detaljplanen... 3 Avvägning enligt miljöbalken... 3 Miljöbedömning... 4 Plandata... 4 Inledning... 6 Handlingar... 6 Planförfarande och tidsplan... 6 Genomförandetid... 6 Medverkande tjänstemän... 7 Tidigare ställningstaganden... 8 Överkommunala beslut och dokument... 8 Översiktsplan för Kalmar kommun... 8 Program för planområdet... 8 Detaljplaner... 8 Riksintresse för kulturmiljö... 8 Fornminne och övrig skyddsstatus... 9 Kulturhistorisk utredning... 9 Miljökvalitetsnormer för vatten Kommunala beslut i övrigt Förutsättningar och förändringar Natur- och kulturmiljö Bebyggelseområden Gator och trafik Teknisk försörjning Genomförande Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Kulthistoriska konsekvenser Trafik konsekvenser Ekologiska konsekvenser Ekonomiska frågor Medverkande tjänstemän... 26

3 3(26) Sammanfattning Föreliggande detaljplan är den sista etappen av tre för kv. Valnötsträdet. (Se bilden med etappindelning nedan) Detaljplan, etapp 1 (markerad på bild nedan) för den sydvästra delen antogs av kommunfullmäktige , 38 och vann laga kraft Detaljplan, etapp 2 (markerad på bild nedan) för den mellersta delen antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Efter utförda arkeologiska undersökningar under 2011 och 2012 konstateras mycket stora antikvariska och kulturhistoriska värden inom hela kvarteret Valnötsträdet. Därför även för aktuell detaljplan är dokumentet Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön för kv. Valnötsträdet m.m., en vägledande handling där de arkeologiska undersökningarna är ett viktigt underlag Etappindelning av kv. Valnötsträdet. Föreliggande etapp 3 markerad med heldragen linje. Syfte med detaljplanen Syftet med planändringen är att ge möjlighet att utföra ombyggnation inom del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 till bostäder/kontor och hotellverksamhet. Planen ska även säkerställa befintlig bebyggelses och områdes kulturhistoriska värden på kvartersmark. I ett större perspektiv är planens syfte att skapa en blandad miljö av både boende och verksamheter samt att utveckla och förstärka en attraktiv stadsmiljö med historiska referenser för att främja besöksnäring och turism. Planen handläggs med normalt planförfarande. Avvägning enligt miljöbalken Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.

4 4(26) Miljöbedömning En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF ), Plan- och bygglagen 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap ). Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande innebär en betydande påverkan på miljön. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har kommit till slutsatsen att planen inte innebär en betydande påverkan på miljön och att en särskild miljöbedömning därför inte behöver upprättas. Plandata Lägesbestämning Kvarteret Valnötsträdet är beläget väster om den alléprydda Slottsvägen i Gamla stan. Kvarteret angränsar i väster till Gamla kyrkogården och avgränsas mot Molinsgatan i norr, Slottsvägen i öster och Kungsgatan i söder. Planen utgör den tredje av tre detaljplaneetapper (se bild på sida 3) inom kvarteret Valnötsträdet och avgränsas av Slottsvägen, Molinsgatan och Biblioteksparken Planområdets lokalisering markerad med röd ring.

5 5(26) Planområdets avgränsning i gult. Areal Planområdets areal för etapp 3 är ca 5400 kvm. Markägoförhållanden En del av marken i planområdet (gäller enbart Valnötsträdet 8) ägs idag av Kalmar kommun. Ett avtal finns upprättat vilket reglerar att Valnötsträdet 8 kommer att köpas av Glebes fastighets AB då planen vinner laga kraft. Valnötsträdet 7 ägs av LW Fastigheter i Kalmar AB. Valnötsträdet 6 ägs idag av Landstinget i Kalmar län. Markanvändning Fastigheten Valnötsträdet 6 ägs av Landstinget och är bebyggt med ett hus uppfört på 1880-talet som privatvilla men inhyser idag en psykiatrisk mottagning. Valnötsträdet 7 är bebyggt med ett flerbostadshus uppfört under talet, ursprungligen använt som pensionärshus, nu som lägenhetshotell. Lägenhetshotellet har idag ett tillfälligt bygglov för hotellanvändningen. Den del av Valnötsträdet 8 inom planområdet är bebyggt med ett hus uppfört omkring 1880 som privatvilla men inhyser idag lokaler för verksamheter och bostad i övervåningen. Omgivande bebyggelse består främst av bostadshus samt hotellverksamhet.

6 6(26) Inledning Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser (denna handling) Illustrationsplan Till planen hör också: Fastighetsförteckning och grundkarta Behovsbedömning, Planprogram för kv. Valnötsträdet, Kalmar kommun, godkändes av Kommunfullmäktige Kulturhistorisk utredning kvarteret Valnötsträdet, Kalmar Läns museum, framtagen våren 2009 Trädinventering och besiktning, kv. Valnötsträdet, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m., Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 2:e kvartalet 2014 Granskning 3:e kvartalet 2014 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 4:e kvartalet 2014 Antagandeprövning i kommunfullmäktige 1:a- kvartalet 2015 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.

7 7(26) Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret, med undertecknad som handläggare, genom Abdallah Azam och Gustav Karlsson på Nyréns Arkitektkontor, i samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

8 8(26) Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Översiktsplan för Kalmar kommun Översiktsplan för Kalmar Kommun antogs av Kommunfullmäktige 17 juni I Översiktsplan beskrivs Kalmars strategiska utveckling utifrån fem delområden. I del nummer fyra, Mer Stadsliv, beskrivs en fortsatt ambition att utveckla de unika och historiska värdena i Kalmars stadskärna med hög kvalitet i struktur och arkitektur. Program för planområdet Planområdet omfattas av Planprogram för område kv. Valnötsträdet, som togs fram under våren 2010 och godkändes av kommunfullmäktige Planprogrammet berör hela kvarteret Valnötsträdet och gäller i sin helhet. Programmet är dock inte ett styrande dokument. Denna detaljplan utgör den tredje och sista detaljplaneetappen inom programområdet. Planprogrammet redovisar en möjlig byggrätt inom Biblioteksparken som placeras längre in i kvarteret i förhållande till Slottsvägen. En sådan byggnad skulle enligt programmet förstärka och förlänga, den struktur som lasarettbyggnaderna etablerar i kvarteret med dels en publik sida mot gatan, dels en halvprivat eller avskild sida i kvarterets inre. Den föreslagna byggrätten i planprogrammet uteblir i denna plan på grund av de höga kulturhistoriska och arkeologiska värdena på platsen samt av de höga kostnaderna en sådan byggrätt skulle innebära i form av utgrävningar och undersökningar. Dessutom är platsen av hög betydelse för framtida forskning för att skapa en arkeologisk kunskapsbas när det gäller vetenskapligt och pedagogiskt utbyte. Detaljplaner Gällande detaljplan, Ändring av stadsplanen för Gamla staden i Kalmar, 0880k-1:94, fastställt år 1940, anger för aktuellt planområde markanvändningen allmänt ändamål. Detaljplan för del av kv. Valnötsträdet 8 m.m. etapp 1 antogs av kommunfullmäktige , 38 och vann laga kraft Detaljplan för del av kv. Valnötsträdet 8 m.m. etapp 2 antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Riksintresse för kulturmiljö Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö (K 48) som sträcker sig som ett stråk genom Kalmar stads centrala delar. Riksintresset motiveras genom Kalmar som 1600-talets viktigaste befästnings- och sjöfartsstad, att staden är ett av landets främsta exempel på 1600-talets byggnadskonst samt residensoch förvaltningsstadens fortsatta utveckling. I beskrivningen av riksintresset lyfts bland annat Gamla stan och de lämningar som återfunnits där fram.

9 9(26) Fornminne och övrig skyddsstatus Kv. Valnötsträdet ingår i fornlämningsområde Kalmar 94:1, som sträcker sig från Gamla stan i söder till Malmfjärden i norr. Kvarteret angränsar dessutom till Gamla kyrkogården, fornlämning Kalmar 56:1. Kvarterets byggnader saknar skydd i gällande stadsplan men ingår i kommunfullmäktiges beslut , 247 om välbevarade bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden: De ändringar som görs, vad gäller utformning och ny bebyggelse, skall ske med arkitektonisk medvetenhet om platsens kulturhistoria och bedömas till fördel för synliggörande av platsens historiska sammanhang. Åtgärder får inte vidtas som kan skada de kulturhistoriska spåren. Flertalet av kvarterets byggnader omfattas av beslutet. Två arkeologiska förundersökningar har genomförts för kv. Valnötsträdet, den första utgrävningen genomfördes 2011 och den andra utfördes under våren Kompletterande förundersökningar har gjorts under augusti/september I de slutsatser som presenteras framhölls att det aktuella området har mycket stora antikvariska och kulturhistoriska värden som saknar motsvarighet i landet. Inom kvarteret finns lämningar från medeltid och tidig modern tid, som ligger mycket ytligt och har stor potential att kunna belysa breda aspekter av Kalmar stads historia. Kvarteret är dessutom av stort intresse för framtida forskning. Karta över de arkeologiska förundersökningarna. Planområde för etapp 3 är markerat med blått. Kulturhistorisk utredning Kalmar Läns Museum har under våren 2009 framställt en omfattande kulturhistorisk utredning för hela kvarteret Valnötsträdet. Utredningen innehåller bl. a. en övergripande bedömning av kvarterets kulturvärden samt en rekommendation för hur dessa värden borde beaktas inför det kommande detaljplanearbetet.

10 10(26) Denna handling tillsammans med rekommendationer i planprogrammet för området ligger till grund även för denna detaljplan etapp 3. Miljökvalitetsnormer för vatten För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer som ska gälla för yt- och grundvatten. Bedömningen är att ingen vattenförekomst påverkas på ett sådant sätt att Miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan uppfyllas. Kommunala beslut i övrigt Välbevarade bebyggelsemiljöer, (Kommunfullmäktiges beslut , 247)

11 11(26) Förutsättningar och förändringar Kort historik Planområdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna från 1200-talet. Den gamla kyrkogården är fortfarande synlig på platsen. När staden under slutet av 1600-talet flyttades till Kvarnholmen togs marken kring kvarteret Valnötsträdet i anspråk som odlingsmark och var till största delen obebyggt fram till slutet av 1800-talet då Kalmars nya lasarett uppfördes på platsen. Sjukhusepokens struktur inom kvarteret är idag tydlig genom byggnadernas strikta placering och förankring mot Slottsallén. Under 1930-talet hade sjukhuset växt ur sina lokaler och flyttades därför från kvarteret Valnötsträdet. Byggnaden på Valnötsträdet 6 uppfördes som bostadshus år Det är osäkert vem som lät uppföra villan, men kring sekelskiftet ägdes villan av kapten Sahlberg. År 1938 blev villan i kommunal ägo då den ingick i lasarettstomten, men redan ett år senare övergick den till landstinget. Genom åren har byggnaden använts till olika verksamheter, främst kopplat till vårdverksamhet, bl.a. läkarmottagning, barnhabilitering, behandlingshem och psykiatrisk mottagning. Byggnaden bedöms ha höga bevarandevärden, så väl exteriört som interiört. Tomtmarken som utgörs av fastigheten Valnötsträdet 7 köptes i början av 1920-talet av lanstinget för eventuell utvidgning av lasarettet. Men några år senare byggdes ett pensionärshem på tomten i linje med stadsplan fastställd 1940 som är gällande ännu idag för hela Gamla stan. Byggnaden har betydande bevarandevärde inte minst i samhällshistoriskt perspektiv. Samt byggnadens volym och placering tillhör en annan typ av struktur än den som anses rådande i den delen av Gamla stan. År 1980 byggdes byggnaden om till behandlingshem och senare till lägenhetshotell. Byggnaden på Valnötsträdet 8 uppfördes som privatbostad omkring År 1899 köptes huset av landstinget för att inredas till en ny överläkarbostad. År 1983 tog kommunen över byggnaden och inrättade ett barnhem, som senare blev ett upptagningshem för flickor. År 1959 överfördes ansvaret för barnhemmet till landstinget fram till sent 1960-tal. År 1970 inreddes byggnaden för stadsbibliotek barnavdelning. År 1983 flyttade barnbiblioteket och byggdes om till skollokaler för vuxenutbildning. Byggnadens höga bevarandevärden är främst kopplade till dess exteriör som är tydlig prägel av 1880-talets rådande arkitekturideal. Natur- och kulturmiljö Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms vara goda.

12 12(26) Kulturmiljö Kvarterets kulturhistoriska värde bärs i särskilt hög grad av de gamla lasarettsbyggnaderna, biblioteksparkens trädbestånd samt de många kulturlager som platsen vittnar om. Den kulturhistoriska utredningen, upprättad av Kalmar Läns museum under våren 2009 anger att kv. Valnötsträdet har en komplex bebyggelsesammansättning med byggnader uppförda för olika verksamheter och syften. Än mer gäller denna komplexitet markanvändningens historik. Utredningen lyfter fram kvarterets höga anseende med den pampiga lasarettsanläggningen, den närliggande stadsparken samt de angränsande privatvillornas lokalisering i en representativ del av staden. Utredningen betonar framförallt de strukturella egenskaperna i området. Det är viktigt att hävda att områdets representativa funktion i Kalmar består. Kvarteret har, enligt den kulturhistoriska utredningen, tillsammans med Slottsvägen, Stadsparken och Södra kyrkogården ett viktigt miljöskapande värde. Värdefull miljö Länsmuseet framhåller inte något särskilt element i området som skulle påkalla stora förändringar. Synsättet som återspeglas i museets utredning att förstärka och reparera ingående byggnader, stadsrum med mera är det gängse inom byggnadsvården. Under rubriken Antikvariska rekommendationer i utredningen presenteras några riktlinjer som är viktiga ur planeringssynvinkel som också ligger till grund för detaljplanens bestämmelser: Samtliga byggnader inom kvarteret bör skyddas mot rivning och förvanskning. För de stora före detta vårdbyggnaderna bör den institutionella karaktären även fortsättningsvis vara avläsbar. Det är önskvärt att platsens historiska skeenden tydliggörs i kvarteret, från såväl den medeltida staden som och 1800-talets stadsbild. Området utgör värdefull miljö i enlighet med PBL (2010:900), 8 kap 2,6. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. De befintliga byggnaderna är särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt PBL (2010:900), kap 8,13 och får inte förvanskas. Bebyggelse inom etapp 3 Bebyggelsen i området består idag av en privatvilla (numera kontor och bostad) (1), en privatvilla (numera psykiatrisk mottagning) (2) och ett pensionärshem, numera lägenhetshotell (3). Se karta nedan.

13 13(26) Befintliga byggnader inom planområdet numreras fortsättningsvis enligt ovanstående. Planområdesgränsen markerad i rött. Förutom mindre tillbyggnader som garagebyggnader har bebyggelsen inom planområdet genomgått många förändringar över tid. Trots tillägg och ändringar i bebyggelsens präglas den av sin ursprungliga karaktär. Bland annat tack vare att bebyggelsen uppförts med en byggnadsteknik med murade och putsade väggar, som tillåtit omfattande förändringar utan att byggnadernas arkitektoniska kvaliteter och karaktärer förringats. Planförslaget innebär att bebyggelsens nuvarande användning bekräftas. Därutöver möjliggörs en omvandling till bostäder alternativt kontor inom Valnötsträdet 8. Inom Valnötsträdet 7 utökas användningen till att även innefatta hotellverksamhet och bostäder. Byggnad 1, Slottsvillan/läkarbostad Med sin formella nyrenässansarkitektur faller villan väl in i den av representativa byggnader kantade Slottsvägen. Villan uppfördes för telegrafkommissarie Ideström men köptes av landstinget 1899 och byggdes då om till överläkarbostad. Detaljplanen bekräftar befintligt bostadsändamål och möjliggör för kontorsverksamhet (BK på plankartan). Byggnaden är skyddad med rivningsförbud(q på plankartan). Exteriören som den i dag ter ska tas tillvara och underhållas på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde långsiktigt säkras. Skydd omfattar såväl utformningskrav vid öppnande av blindfönster (f 1 på plankartan), tillkommande takkupors placering och utformning (f 2 på plankartan) samt bevarande av den östra fasadens karaktär. I detalj innebär det att enstaka takkupor endast ska placeras i byggnadens nordvästra takfall och utformas så att de inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk. Bestämmelsen säger också att byggnadens fasader mot Slotts-

14 14(26) vägen inte påtagligt får förändras, samt att balkonger eller andra utskjutande partier inte får förekomma mot Slottsvägen. Interiört bevaras planlösning och fast inredning. I vissa fall döljs ursprungliga detaljer och ytskikt under sentida ytskikt. Ursprunglig planlösning med rum i fil kan eventuellt återskapas. th: Byggnaden sedd från Slottsvägen. tv: Huvudentrén är förlagd till den norra gaveln. Byggnad 2, psykiatrisk mottagning Byggnaden uppfördes som bostadshus år Huset är byggt i rött tegel med vitputsade hörnpilastrar i nyklassicistisk stil med inslag av snickarglädje vid gavlarna. Detaljplanen möjliggör för markanvändningen bostad och kontor inom fastigheten (BK på plankartan). Byggnadens får inte rivas (q på plankartan) och exteriören som den i dag ter ska tas tillvara och underhållas på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde långsiktigt säkras (f 2 på plankartan). Utformningsbestämmelsen säger att enstaka takkupor endast ska placeras i byggnadens nordvästra takfall och utformas så att de inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk. Bestämmelsen säger också att byggnadens fasader mot Slottsvägen inte påtagligt får förändras, samt att balkonger eller andra utskjutande partier inte får förekomma mot Slottsvägen.

15 15(26) Huset sett från Slottsvägen. th: Takutsprånget med trädekorationer. tv: huvudentrén. Byggnad 3, Södertulls behandlingshem - Pensionärshemmet Byggnaden uppfördes som ett pensionärshem år 1945 som en konsekvens av den gällande stadsplanen från Stadsplanen bortsåg från områdets kulturhistoriska värde och tillät uppförandet av en främmande byggnad sett till områdets stadsbild. Byggnaden har dock sina kulturhistoriska kvalitéer idag och bör skyddas i enlighet med den kulturhistoriska utredningen. Huset är byggt av tegel i två våningar med källare och oinredd vind. Byggnaden har en funkisinspirerad utformning med slätputsade fasader i ljusgult. Den putsade sockeln är aprikosfärgad. Sadeltaket är täckt av tvåkupigt tegel. Utmed den norra fasaden finns två markerade entréer. Mitt på den södra fasaden finns två stora balkonger.

16 16(26) Byggnaden har idag ett tillfälligt bygglov för hotellverksamhet. Samtidigt som detaljplanen bekräftar nuvarande verksamhet så möjliggör den också för bostadsändamål (C 1 B). Trots byggnadens främmande inslag i stadsbilden, då den tillkom som en konsekvens av gällande stadsplan på 40-talet, har den byggnadsantikvariska kvaliteter värda att bevara. Förutom skydd mot rivning och förändring i karaktär (q på plankartan), så får byggnadens skala och volym inte förändras då dess unika proportioner är av högt bevarandevärde (f 3 på plankartan). Alla förändringar och underhåll ska ske med historiska korrekta material och arbetstekniker. Norra fasaden mot Molinsgatan. tv: Balkonger på den södra fasaden. th: Den västra entrén med intakt trapphus.

17 17(26) Riktlinjer för utformning av utemiljön i kv. Valnötsträdet I samband med planprocessen för kv. Valnötsträdet etapp 2 har ett dokument avseende utformning av utemiljön tagits fram. Detta dokument, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m., omfattar hela kv. Valnötsträdet (d.v.s. samtliga tre etapper) och berör ett flertal viktiga aspekter kopplat till utemiljön i den framtida utvecklingen av området. Den kulturhistoriska utredningen från Kalmar länsmuseum lyfter fram lasarettsepokens representativa roll i Kalmar, tillsammans med den näraliggande Stadsparken och de angränsande privatvillorna och allén utmed Slottsvägen, samt med den Södra kyrkogården. Nedan följer ett utdrag från gestaltningsprogrammet med viktiga riktlinjer som har relevans för denna detaljplan, etapp 3. För ytterligare riktlinjer, se Riktlinjer för konst och gestaltning av utemiljön i Kv. Valnötsträdet, Utdrag ur riktlinjer för kvartersmark (med relevans för denna detaljplan) Fasader bör hållas fria från planteringar och planteringsytor. Entréer in från Slottsvägen bör läggas symmetriskt framför byggnadernas entréer. Generellt skall asfalt inte användas som markbeläggning inom området. Körvägar, gårdar och parkering beläggs med hårt packad stenmjölsbaserat grus. Kanter mellan grönytor och hårdgjorda ytor, samt linjering av parkeringsplatser bör utformas enhetligt och med en bård av storgatsten. Parkeringar inom kvartersmark ska placeras utom viktiga siktlinjer och stråk. Där parkeringsytor angränsar mot parkmark eller allmän platsmark ska parkeringsytan avgränsas med en klippt häck. Biblioteksparkens karaktär och koppling mot Stadsparken och Gamla kyrkogården ska bevaras. Trädgården i kv. Valnötsträdet 7, som vetter mot Biblioteksparken, ska fortsatt vara rumsligt avgränsad med häckar och innehålla fruktträd. Största omsorg om och aktsamhet av kulturhistoriskt viktiga träd på kvartersmark ska beaktas. Häck planteras i fastighetsgräns mot Slottsvägen som avgränsning. Dessa bör hållas låga, ca 80 cm för att bibehålla siktlinjer.

18 18(26) Kvartersmarken inom kvarteret Valnötsträdet ska uppfattas som prydlig, enhetlig och välvårdad. Kvartersmarken ska ha en allmän karaktär och inga synliga gränser mot den allmänna platsmarken. Den framtida omvandlingen av gårdsrummen bör utvecklas med en hög grad av medvetenhet av kulturhistoriska värden, med särskilt fokus på den medeltida epoken. Grindar, häckar och staket bör hämta inspiration från eller vara präglade av lasarettsepokens bruk av grindar, häckar och staket. Fasader bör fortsättningen hållas fria från planteringar och planteringsytor. Illustrationsplan över etapp 3. Illustration: Nyréns Arkitektkontor. Trädgårdar Största omsorg om och aktsamhet av kulturhistoriskt viktiga träd på kvartersmark ska beaktas. Bevarandevärda träd skyddas med en bestämmelse (n 1 ) om att de endast får fällas pga. av ålders- eller sjukdomsskäl. Sakkunnig arborist skall kontaktas för åtgärder som rör träden. Vid fällning av utpekade träd krävs marklov. Vid ombyggnadsarbeten undviks skador på rotsystem, stammar och grenar. I planområdets gräns mot Slottsvägen föreslås häck planteras. Alla häckar bör hållas låga, ca 80 cm för att bibehålla siktlinjer. Staket kan sättas på insida av häck. En övergripande principlösning för den gröna förgårdsmarken på gatumark mot Slottsvägen föreslås där det är möjligt, med syfte att fastställa gränser och staga upp gaturummet. För att bevara den öppna karaktären mellan Biblioteksparken och Slottsvillans trädgård (Valnötsträdet 8) tillåts inga murar, plank eller andra avskiljande element mellan parken och trädgården (n 2 på plankartan). I Valnötsträdet 7 gräns mot parken tillåts en viss rumslig avgränsning med häckar och staket (n 3 på plankartan) då hotellet på fastigheten utgör en annan epok än övriga fastigheter

19 19(26) i planområdet. Inom Valnötsträdet 6 gäller samma bestämmelse (n 3 ) som inom Valnötsträdet 7. Hårdgjorda ytor/markmaterial Generellt skall asfalt undvikas som markbeläggning inom området. Körvägar, gårdar och parkering beläggs med hårt packad stenmjölsbaserat grus. Kanter mellan grönytor och hårdgjorda ytor, samt linjering av parkeringsplatser bör utformas i enhetligt och med en bård av storgatsten. Parkering Parkering ska i första hand anordnas på kvartersmark inom respektive fastighet. Parkeringen ska utföras med genomsläppligt material, som exempelvis hårt packad stenmjölsbaserat grus. På grund av att marken inom området kan innehålla värdefulla kulturlager är det inte möjligt att anordna parkering under mark. Följande skäl motiverar att antalet parkeringsplatser inom området hålls lågt: Platsens höga kulturhistoriska värde gör det inte lämpligt att ta mer mark i anspråk för parkeringsyta inom området. Områdets läge med närhet till centrum och kommunikationer skapar förutsättningar för ett boende med lågt bilinnehav. Vid Kalmars centralstation, mindre än 1 km från planområdet, finns tillgång till såväl tågtrafik som länsbussar och stadsbussar. Hantering av dagvatten Nya ledningsdragningar få undvikas, befintliga ledningar och brunnar bör användas p. g. a. de arkeologiska lämningarna under mark. För avvattning längs med fasader på kvartersmark kan ränndalar i storgatsten användas. Bebyggelseområden Markanvändning Detaljplanen bekräftar befintlig markanvändning inom planområdet. Det innebär att fastigheterna Valnötsträdet 6 och 8 vid Slottsvägen ges beteckningen BK på plankartan. I samband med att hotellverksamheten (BC 1 på planakartan) bekräftas inom Valnötsträdet 7 överförs allmän platsmark till kvartersmarken väster och norr om byggnaden. Byggrätter Existerande byggrätter kopplade till den befintliga bebyggelsens utbredning bekräftas i detaljplanen. Service Detaljplanen möjliggör för hotellverksamhet inom Valnötsträdet 7. Friytor Offentliga rum För att skapa en naturlig övergång mellan etapp 2 och etapp 3s väster om Valnötsträdet 7 planläggs en remsa som allmän platsmark (Park).

20 20(26) Gator och trafik Gatunät Planområdet nås via gatorna Slottsvägen och Molinsgatan. Norr om planområdet kopplas Slottsvägen till Järnvägsgatan som har vidare koppling till det regionala vägnätet. I planområdets nordöstra hörn, intill Valnötsträdet 6, ingår en befintlig bit allmänplats mark som in- och utfart till Slottsvägen. Gång- och cykelvägar Längs båda sidor om Slottsvägen finns gång- och cykelväg med vidare koppling till Kalmars gång- och cykelnät. Molinsgatan har smala trottoarer på båda sidor av körbanan längs planområdet. Väster om planområdet upphör trottoaren på Molinsgatans norra sida. Kollektivtrafik Närmsta busshållplats finns vid Södra vägen ca 200 meter norr om planområdet. Kalmar station ligger ca 300 meter öster om planområdet. Parkering Parkering sker på den egna fastigheten. Områdets närhet till centrum och kommunikationer skapar förutsättningar för ett boende med lågt bilinnehav. In- och utfarter Befintlig in- och utfart i planområdets nordöstra hörn gällande fastigheten Valnötsträdet 6 bekräftas i planförslaget med bestämmelse om infart (allmän platsmark). Befintlig in- och utfart från Slottsvägen ska gälla till resterande del av fastigheten Valnötsträdet 8 (Slottsvillan) Varutransporter Varutransporter till hotellet inom Valnötsträdet 7 sker från Molinsgatan. Lassning och lossning med större fordon än 12 meter sker direkt från gatan. Transporter med fordon kortare än 12 meter har möjlighet att backa in på hårdgjord förgårdsmark för lossning och lastning. Räddningsväg Utrymning sker i huvudsak med bärbara stegar. Området ska vara tillgängligt för brandbil. Brandfordon når området från Slottsvägen och Molinsgatan. Teknisk försörjning Vatten och Avlopp Bebyggelse inom planområdet är ansluten till Kalmar Vatten AB:s VA-nät. En allmän spillvattenledning passerar planområdet under uppförd byggnad inom Valnötsträdet 6. Planförslaget säkerställer åtkomst till allmänna spillvattenledningar genom bestämmelserna u och u 1. Se plankarta för respektive beskrivning.

21 21(26) Störningar och risker Buller Om riktvärdet på 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids eller bedöms överstridas i framtiden, måste hälften av bostadsrummen, så som sovoch vardagsrum, orienteras mot en tyst sida. Luftkvalitet Miljökvalitetsnormerna för partiklar och för kväve bedöms klaras. Generationsmål (2020) för partiklar bedöms inte klaras och generations mål för kväve riskerar att inte klaras vid en transportökning. Dagvatten Med tanke på de rika kulturlagren under mark är det inte lämpligt med lokalt omhändertagande av dagvatten inom området. Dagvatten ska avledas från tomten enligt anvisningar i Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m. Värmesystem Befintlig bebyggelse inom planområdet är ansluten till fjärrvärmenätet via ledning i Molinsgatan. En allmän fjärrvärmeledning passerar källaren i byggnaden på Valnötsträdet 7. Planförslaget säkerställer åtkomst till allmänna fjärrvärmeledningar genom bestämmelserna u och u 2. Se plankarta för respektive beskrivning. Fjärrvärmekarta, Kalmar Energi.

22 22(26) El- och tele Kalmar Energi och Skanova har elledningar samt optofiberkablar inom kvarteret. Avfallshantering Separat sopkärlsanordning för sopphantering ska anordnas inom respektive fastighet. Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre anordning i form av skyddad uppställningsplats för sopkärl. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Markförvärv Kommunen äger idag resterande mark av fastigheten Valnötsträdet 8, (Slottsvillan/läkarbostaden). Valnötsträdet 7 ägs av LW Fastigheter i Kalmar AB. Valnötsträdet 6 ägs idag av Landstinget i Kalmar län. Markreservation gällande Valnötsträdet 8 finns för Glebes Fastighets AB. Avsikten är att Glebes Fastighets AB ska förvärva fastigheten efter det att detaljplanen ändrats till kvartersändamål. För övriga Valnötsträdet 6 och 7 kommer markregleringar att genomföras med stöd av detaljplanen. Avtal eller andra överenskommelser Beställare av planen är Kommunstyrelsens arbetsutskott genom Kommunledvindskontoret/Mark- och planeringsenheten. Plankostnaderna regleras i avtal med kommunledningskontoret och respektive fastighetsägare för Valnötsträdet 6 och 7. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter inom planområdet Figurnummer i texten hänvisar till karta nedan i detta avsnitt. Gamla Stan 2:4 Ett markområde av Valnötsträdet 7 som blir parkmark ska överföras till kommunnens fastighet Gamla Stan 2:4 (figur 1). En del av området är allmän plats, park, genom tidigare detaljplan och området utökas något i denna plan. Ett markområde som blir kvartersmark ska överföras till Valnötsträdet 7 från Gamla Stan 2:4 (figur 2). Allmänplatsmarken, lokalgata, på Valnötsträdet 6 ska överföras till Gamla Stan 2:4 (figur 3).

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer