Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3"

Transkript

1 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen (26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen / PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 i Gamla stan, Kalmar kommun Planavdelningen Adress Box 611, KALMAR Besök Storgatan 35 A Tel vx Fax E-post:

2 2(26) Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Syfte med detaljplanen... 3 Avvägning enligt miljöbalken... 3 Miljöbedömning... 4 Plandata... 4 Inledning... 6 Handlingar... 6 Planförfarande och tidsplan... 6 Genomförandetid... 6 Medverkande tjänstemän... 7 Tidigare ställningstaganden... 8 Överkommunala beslut och dokument... 8 Översiktsplan för Kalmar kommun... 8 Program för planområdet... 8 Detaljplaner... 8 Riksintresse för kulturmiljö... 8 Fornminne och övrig skyddsstatus... 9 Kulturhistorisk utredning... 9 Miljökvalitetsnormer för vatten Kommunala beslut i övrigt Förutsättningar och förändringar Natur- och kulturmiljö Bebyggelseområden Gator och trafik Teknisk försörjning Genomförande Organisatoriska frågor Fastighetsrättsliga frågor Tekniska frågor Konsekvenser Inverkan på miljön behovsbedömning Kulthistoriska konsekvenser Trafik konsekvenser Ekologiska konsekvenser Ekonomiska frågor Medverkande tjänstemän... 26

3 3(26) Sammanfattning Föreliggande detaljplan är den sista etappen av tre för kv. Valnötsträdet. (Se bilden med etappindelning nedan) Detaljplan, etapp 1 (markerad på bild nedan) för den sydvästra delen antogs av kommunfullmäktige , 38 och vann laga kraft Detaljplan, etapp 2 (markerad på bild nedan) för den mellersta delen antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Efter utförda arkeologiska undersökningar under 2011 och 2012 konstateras mycket stora antikvariska och kulturhistoriska värden inom hela kvarteret Valnötsträdet. Därför även för aktuell detaljplan är dokumentet Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön för kv. Valnötsträdet m.m., en vägledande handling där de arkeologiska undersökningarna är ett viktigt underlag Etappindelning av kv. Valnötsträdet. Föreliggande etapp 3 markerad med heldragen linje. Syfte med detaljplanen Syftet med planändringen är att ge möjlighet att utföra ombyggnation inom del av Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 till bostäder/kontor och hotellverksamhet. Planen ska även säkerställa befintlig bebyggelses och områdes kulturhistoriska värden på kvartersmark. I ett större perspektiv är planens syfte att skapa en blandad miljö av både boende och verksamheter samt att utveckla och förstärka en attraktiv stadsmiljö med historiska referenser för att främja besöksnäring och turism. Planen handläggs med normalt planförfarande. Avvägning enligt miljöbalken Planens syfte bedöms inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.

4 4(26) Miljöbedömning En behovsbedömning har upprättats i enlighet med de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (MKB-förordningen (MKBF ), Plan- och bygglagen 5 kap 18 och Miljöbalken 6 kap ). Behovsbedömningen upprättas för att utreda om planens genomförande innebär en betydande påverkan på miljön. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunen har kommit till slutsatsen att planen inte innebär en betydande påverkan på miljön och att en särskild miljöbedömning därför inte behöver upprättas. Plandata Lägesbestämning Kvarteret Valnötsträdet är beläget väster om den alléprydda Slottsvägen i Gamla stan. Kvarteret angränsar i väster till Gamla kyrkogården och avgränsas mot Molinsgatan i norr, Slottsvägen i öster och Kungsgatan i söder. Planen utgör den tredje av tre detaljplaneetapper (se bild på sida 3) inom kvarteret Valnötsträdet och avgränsas av Slottsvägen, Molinsgatan och Biblioteksparken Planområdets lokalisering markerad med röd ring.

5 5(26) Planområdets avgränsning i gult. Areal Planområdets areal för etapp 3 är ca 5400 kvm. Markägoförhållanden En del av marken i planområdet (gäller enbart Valnötsträdet 8) ägs idag av Kalmar kommun. Ett avtal finns upprättat vilket reglerar att Valnötsträdet 8 kommer att köpas av Glebes fastighets AB då planen vinner laga kraft. Valnötsträdet 7 ägs av LW Fastigheter i Kalmar AB. Valnötsträdet 6 ägs idag av Landstinget i Kalmar län. Markanvändning Fastigheten Valnötsträdet 6 ägs av Landstinget och är bebyggt med ett hus uppfört på 1880-talet som privatvilla men inhyser idag en psykiatrisk mottagning. Valnötsträdet 7 är bebyggt med ett flerbostadshus uppfört under talet, ursprungligen använt som pensionärshus, nu som lägenhetshotell. Lägenhetshotellet har idag ett tillfälligt bygglov för hotellanvändningen. Den del av Valnötsträdet 8 inom planområdet är bebyggt med ett hus uppfört omkring 1880 som privatvilla men inhyser idag lokaler för verksamheter och bostad i övervåningen. Omgivande bebyggelse består främst av bostadshus samt hotellverksamhet.

6 6(26) Inledning Handlingar Planhandlingarna består av: Plankarta med bestämmelser (denna handling) Illustrationsplan Till planen hör också: Fastighetsförteckning och grundkarta Behovsbedömning, Planprogram för kv. Valnötsträdet, Kalmar kommun, godkändes av Kommunfullmäktige Kulturhistorisk utredning kvarteret Valnötsträdet, Kalmar Läns museum, framtagen våren 2009 Trädinventering och besiktning, kv. Valnötsträdet, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m., Planförfarande och tidsplan Normalt planförfarande Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande och förväntas ha följande preliminära tidsplan Samråd 2:e kvartalet 2014 Granskning 3:e kvartalet 2014 Godkännande/Antagandeprövning i samhällsbyggnadsnämnden 4:e kvartalet 2014 Antagandeprövning i kommunfullmäktige 1:a- kvartalet 2015 Genomförandetid Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.

7 7(26) Medverkande tjänstemän Planen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret, med undertecknad som handläggare, genom Abdallah Azam och Gustav Karlsson på Nyréns Arkitektkontor, i samarbete med kommunledningskontoret och Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun.

8 8(26) Tidigare ställningstaganden Överkommunala beslut och dokument Översiktsplan för Kalmar kommun Översiktsplan för Kalmar Kommun antogs av Kommunfullmäktige 17 juni I Översiktsplan beskrivs Kalmars strategiska utveckling utifrån fem delområden. I del nummer fyra, Mer Stadsliv, beskrivs en fortsatt ambition att utveckla de unika och historiska värdena i Kalmars stadskärna med hög kvalitet i struktur och arkitektur. Program för planområdet Planområdet omfattas av Planprogram för område kv. Valnötsträdet, som togs fram under våren 2010 och godkändes av kommunfullmäktige Planprogrammet berör hela kvarteret Valnötsträdet och gäller i sin helhet. Programmet är dock inte ett styrande dokument. Denna detaljplan utgör den tredje och sista detaljplaneetappen inom programområdet. Planprogrammet redovisar en möjlig byggrätt inom Biblioteksparken som placeras längre in i kvarteret i förhållande till Slottsvägen. En sådan byggnad skulle enligt programmet förstärka och förlänga, den struktur som lasarettbyggnaderna etablerar i kvarteret med dels en publik sida mot gatan, dels en halvprivat eller avskild sida i kvarterets inre. Den föreslagna byggrätten i planprogrammet uteblir i denna plan på grund av de höga kulturhistoriska och arkeologiska värdena på platsen samt av de höga kostnaderna en sådan byggrätt skulle innebära i form av utgrävningar och undersökningar. Dessutom är platsen av hög betydelse för framtida forskning för att skapa en arkeologisk kunskapsbas när det gäller vetenskapligt och pedagogiskt utbyte. Detaljplaner Gällande detaljplan, Ändring av stadsplanen för Gamla staden i Kalmar, 0880k-1:94, fastställt år 1940, anger för aktuellt planområde markanvändningen allmänt ändamål. Detaljplan för del av kv. Valnötsträdet 8 m.m. etapp 1 antogs av kommunfullmäktige , 38 och vann laga kraft Detaljplan för del av kv. Valnötsträdet 8 m.m. etapp 2 antogs av kommunfullmäktige och vann laga kraft Riksintresse för kulturmiljö Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö (K 48) som sträcker sig som ett stråk genom Kalmar stads centrala delar. Riksintresset motiveras genom Kalmar som 1600-talets viktigaste befästnings- och sjöfartsstad, att staden är ett av landets främsta exempel på 1600-talets byggnadskonst samt residensoch förvaltningsstadens fortsatta utveckling. I beskrivningen av riksintresset lyfts bland annat Gamla stan och de lämningar som återfunnits där fram.

9 9(26) Fornminne och övrig skyddsstatus Kv. Valnötsträdet ingår i fornlämningsområde Kalmar 94:1, som sträcker sig från Gamla stan i söder till Malmfjärden i norr. Kvarteret angränsar dessutom till Gamla kyrkogården, fornlämning Kalmar 56:1. Kvarterets byggnader saknar skydd i gällande stadsplan men ingår i kommunfullmäktiges beslut , 247 om välbevarade bebyggelsemiljöer och fornlämningsområden: De ändringar som görs, vad gäller utformning och ny bebyggelse, skall ske med arkitektonisk medvetenhet om platsens kulturhistoria och bedömas till fördel för synliggörande av platsens historiska sammanhang. Åtgärder får inte vidtas som kan skada de kulturhistoriska spåren. Flertalet av kvarterets byggnader omfattas av beslutet. Två arkeologiska förundersökningar har genomförts för kv. Valnötsträdet, den första utgrävningen genomfördes 2011 och den andra utfördes under våren Kompletterande förundersökningar har gjorts under augusti/september I de slutsatser som presenteras framhölls att det aktuella området har mycket stora antikvariska och kulturhistoriska värden som saknar motsvarighet i landet. Inom kvarteret finns lämningar från medeltid och tidig modern tid, som ligger mycket ytligt och har stor potential att kunna belysa breda aspekter av Kalmar stads historia. Kvarteret är dessutom av stort intresse för framtida forskning. Karta över de arkeologiska förundersökningarna. Planområde för etapp 3 är markerat med blått. Kulturhistorisk utredning Kalmar Läns Museum har under våren 2009 framställt en omfattande kulturhistorisk utredning för hela kvarteret Valnötsträdet. Utredningen innehåller bl. a. en övergripande bedömning av kvarterets kulturvärden samt en rekommendation för hur dessa värden borde beaktas inför det kommande detaljplanearbetet.

10 10(26) Denna handling tillsammans med rekommendationer i planprogrammet för området ligger till grund även för denna detaljplan etapp 3. Miljökvalitetsnormer för vatten För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus har Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten (Vattenförvaltningsförordningen 2004:660). Målsättningen är att alla vattenförekomster ska uppnå god status Vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de normer som ska gälla för yt- och grundvatten. Bedömningen är att ingen vattenförekomst påverkas på ett sådant sätt att Miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan uppfyllas. Kommunala beslut i övrigt Välbevarade bebyggelsemiljöer, (Kommunfullmäktiges beslut , 247)

11 11(26) Förutsättningar och förändringar Kort historik Planområdet omfattar rester av Kalmars medeltida stadskärna från 1200-talet. Den gamla kyrkogården är fortfarande synlig på platsen. När staden under slutet av 1600-talet flyttades till Kvarnholmen togs marken kring kvarteret Valnötsträdet i anspråk som odlingsmark och var till största delen obebyggt fram till slutet av 1800-talet då Kalmars nya lasarett uppfördes på platsen. Sjukhusepokens struktur inom kvarteret är idag tydlig genom byggnadernas strikta placering och förankring mot Slottsallén. Under 1930-talet hade sjukhuset växt ur sina lokaler och flyttades därför från kvarteret Valnötsträdet. Byggnaden på Valnötsträdet 6 uppfördes som bostadshus år Det är osäkert vem som lät uppföra villan, men kring sekelskiftet ägdes villan av kapten Sahlberg. År 1938 blev villan i kommunal ägo då den ingick i lasarettstomten, men redan ett år senare övergick den till landstinget. Genom åren har byggnaden använts till olika verksamheter, främst kopplat till vårdverksamhet, bl.a. läkarmottagning, barnhabilitering, behandlingshem och psykiatrisk mottagning. Byggnaden bedöms ha höga bevarandevärden, så väl exteriört som interiört. Tomtmarken som utgörs av fastigheten Valnötsträdet 7 köptes i början av 1920-talet av lanstinget för eventuell utvidgning av lasarettet. Men några år senare byggdes ett pensionärshem på tomten i linje med stadsplan fastställd 1940 som är gällande ännu idag för hela Gamla stan. Byggnaden har betydande bevarandevärde inte minst i samhällshistoriskt perspektiv. Samt byggnadens volym och placering tillhör en annan typ av struktur än den som anses rådande i den delen av Gamla stan. År 1980 byggdes byggnaden om till behandlingshem och senare till lägenhetshotell. Byggnaden på Valnötsträdet 8 uppfördes som privatbostad omkring År 1899 köptes huset av landstinget för att inredas till en ny överläkarbostad. År 1983 tog kommunen över byggnaden och inrättade ett barnhem, som senare blev ett upptagningshem för flickor. År 1959 överfördes ansvaret för barnhemmet till landstinget fram till sent 1960-tal. År 1970 inreddes byggnaden för stadsbibliotek barnavdelning. År 1983 flyttade barnbiblioteket och byggdes om till skollokaler för vuxenutbildning. Byggnadens höga bevarandevärden är främst kopplade till dess exteriör som är tydlig prägel av 1880-talets rådande arkitekturideal. Natur- och kulturmiljö Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena bedöms vara goda.

12 12(26) Kulturmiljö Kvarterets kulturhistoriska värde bärs i särskilt hög grad av de gamla lasarettsbyggnaderna, biblioteksparkens trädbestånd samt de många kulturlager som platsen vittnar om. Den kulturhistoriska utredningen, upprättad av Kalmar Läns museum under våren 2009 anger att kv. Valnötsträdet har en komplex bebyggelsesammansättning med byggnader uppförda för olika verksamheter och syften. Än mer gäller denna komplexitet markanvändningens historik. Utredningen lyfter fram kvarterets höga anseende med den pampiga lasarettsanläggningen, den närliggande stadsparken samt de angränsande privatvillornas lokalisering i en representativ del av staden. Utredningen betonar framförallt de strukturella egenskaperna i området. Det är viktigt att hävda att områdets representativa funktion i Kalmar består. Kvarteret har, enligt den kulturhistoriska utredningen, tillsammans med Slottsvägen, Stadsparken och Södra kyrkogården ett viktigt miljöskapande värde. Värdefull miljö Länsmuseet framhåller inte något särskilt element i området som skulle påkalla stora förändringar. Synsättet som återspeglas i museets utredning att förstärka och reparera ingående byggnader, stadsrum med mera är det gängse inom byggnadsvården. Under rubriken Antikvariska rekommendationer i utredningen presenteras några riktlinjer som är viktiga ur planeringssynvinkel som också ligger till grund för detaljplanens bestämmelser: Samtliga byggnader inom kvarteret bör skyddas mot rivning och förvanskning. För de stora före detta vårdbyggnaderna bör den institutionella karaktären även fortsättningsvis vara avläsbar. Det är önskvärt att platsens historiska skeenden tydliggörs i kvarteret, från såväl den medeltida staden som och 1800-talets stadsbild. Området utgör värdefull miljö i enlighet med PBL (2010:900), 8 kap 2,6. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. De befintliga byggnaderna är särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt PBL (2010:900), kap 8,13 och får inte förvanskas. Bebyggelse inom etapp 3 Bebyggelsen i området består idag av en privatvilla (numera kontor och bostad) (1), en privatvilla (numera psykiatrisk mottagning) (2) och ett pensionärshem, numera lägenhetshotell (3). Se karta nedan.

13 13(26) Befintliga byggnader inom planområdet numreras fortsättningsvis enligt ovanstående. Planområdesgränsen markerad i rött. Förutom mindre tillbyggnader som garagebyggnader har bebyggelsen inom planområdet genomgått många förändringar över tid. Trots tillägg och ändringar i bebyggelsens präglas den av sin ursprungliga karaktär. Bland annat tack vare att bebyggelsen uppförts med en byggnadsteknik med murade och putsade väggar, som tillåtit omfattande förändringar utan att byggnadernas arkitektoniska kvaliteter och karaktärer förringats. Planförslaget innebär att bebyggelsens nuvarande användning bekräftas. Därutöver möjliggörs en omvandling till bostäder alternativt kontor inom Valnötsträdet 8. Inom Valnötsträdet 7 utökas användningen till att även innefatta hotellverksamhet och bostäder. Byggnad 1, Slottsvillan/läkarbostad Med sin formella nyrenässansarkitektur faller villan väl in i den av representativa byggnader kantade Slottsvägen. Villan uppfördes för telegrafkommissarie Ideström men köptes av landstinget 1899 och byggdes då om till överläkarbostad. Detaljplanen bekräftar befintligt bostadsändamål och möjliggör för kontorsverksamhet (BK på plankartan). Byggnaden är skyddad med rivningsförbud(q på plankartan). Exteriören som den i dag ter ska tas tillvara och underhållas på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde långsiktigt säkras. Skydd omfattar såväl utformningskrav vid öppnande av blindfönster (f 1 på plankartan), tillkommande takkupors placering och utformning (f 2 på plankartan) samt bevarande av den östra fasadens karaktär. I detalj innebär det att enstaka takkupor endast ska placeras i byggnadens nordvästra takfall och utformas så att de inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk. Bestämmelsen säger också att byggnadens fasader mot Slotts-

14 14(26) vägen inte påtagligt får förändras, samt att balkonger eller andra utskjutande partier inte får förekomma mot Slottsvägen. Interiört bevaras planlösning och fast inredning. I vissa fall döljs ursprungliga detaljer och ytskikt under sentida ytskikt. Ursprunglig planlösning med rum i fil kan eventuellt återskapas. th: Byggnaden sedd från Slottsvägen. tv: Huvudentrén är förlagd till den norra gaveln. Byggnad 2, psykiatrisk mottagning Byggnaden uppfördes som bostadshus år Huset är byggt i rött tegel med vitputsade hörnpilastrar i nyklassicistisk stil med inslag av snickarglädje vid gavlarna. Detaljplanen möjliggör för markanvändningen bostad och kontor inom fastigheten (BK på plankartan). Byggnadens får inte rivas (q på plankartan) och exteriören som den i dag ter ska tas tillvara och underhållas på ett sådant sätt att dess kulturhistoriska värde långsiktigt säkras (f 2 på plankartan). Utformningsbestämmelsen säger att enstaka takkupor endast ska placeras i byggnadens nordvästra takfall och utformas så att de inordnar sig i byggnadens arkitektoniska formspråk. Bestämmelsen säger också att byggnadens fasader mot Slottsvägen inte påtagligt får förändras, samt att balkonger eller andra utskjutande partier inte får förekomma mot Slottsvägen.

15 15(26) Huset sett från Slottsvägen. th: Takutsprånget med trädekorationer. tv: huvudentrén. Byggnad 3, Södertulls behandlingshem - Pensionärshemmet Byggnaden uppfördes som ett pensionärshem år 1945 som en konsekvens av den gällande stadsplanen från Stadsplanen bortsåg från områdets kulturhistoriska värde och tillät uppförandet av en främmande byggnad sett till områdets stadsbild. Byggnaden har dock sina kulturhistoriska kvalitéer idag och bör skyddas i enlighet med den kulturhistoriska utredningen. Huset är byggt av tegel i två våningar med källare och oinredd vind. Byggnaden har en funkisinspirerad utformning med slätputsade fasader i ljusgult. Den putsade sockeln är aprikosfärgad. Sadeltaket är täckt av tvåkupigt tegel. Utmed den norra fasaden finns två markerade entréer. Mitt på den södra fasaden finns två stora balkonger.

16 16(26) Byggnaden har idag ett tillfälligt bygglov för hotellverksamhet. Samtidigt som detaljplanen bekräftar nuvarande verksamhet så möjliggör den också för bostadsändamål (C 1 B). Trots byggnadens främmande inslag i stadsbilden, då den tillkom som en konsekvens av gällande stadsplan på 40-talet, har den byggnadsantikvariska kvaliteter värda att bevara. Förutom skydd mot rivning och förändring i karaktär (q på plankartan), så får byggnadens skala och volym inte förändras då dess unika proportioner är av högt bevarandevärde (f 3 på plankartan). Alla förändringar och underhåll ska ske med historiska korrekta material och arbetstekniker. Norra fasaden mot Molinsgatan. tv: Balkonger på den södra fasaden. th: Den västra entrén med intakt trapphus.

17 17(26) Riktlinjer för utformning av utemiljön i kv. Valnötsträdet I samband med planprocessen för kv. Valnötsträdet etapp 2 har ett dokument avseende utformning av utemiljön tagits fram. Detta dokument, Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m., omfattar hela kv. Valnötsträdet (d.v.s. samtliga tre etapper) och berör ett flertal viktiga aspekter kopplat till utemiljön i den framtida utvecklingen av området. Den kulturhistoriska utredningen från Kalmar länsmuseum lyfter fram lasarettsepokens representativa roll i Kalmar, tillsammans med den näraliggande Stadsparken och de angränsande privatvillorna och allén utmed Slottsvägen, samt med den Södra kyrkogården. Nedan följer ett utdrag från gestaltningsprogrammet med viktiga riktlinjer som har relevans för denna detaljplan, etapp 3. För ytterligare riktlinjer, se Riktlinjer för konst och gestaltning av utemiljön i Kv. Valnötsträdet, Utdrag ur riktlinjer för kvartersmark (med relevans för denna detaljplan) Fasader bör hållas fria från planteringar och planteringsytor. Entréer in från Slottsvägen bör läggas symmetriskt framför byggnadernas entréer. Generellt skall asfalt inte användas som markbeläggning inom området. Körvägar, gårdar och parkering beläggs med hårt packad stenmjölsbaserat grus. Kanter mellan grönytor och hårdgjorda ytor, samt linjering av parkeringsplatser bör utformas enhetligt och med en bård av storgatsten. Parkeringar inom kvartersmark ska placeras utom viktiga siktlinjer och stråk. Där parkeringsytor angränsar mot parkmark eller allmän platsmark ska parkeringsytan avgränsas med en klippt häck. Biblioteksparkens karaktär och koppling mot Stadsparken och Gamla kyrkogården ska bevaras. Trädgården i kv. Valnötsträdet 7, som vetter mot Biblioteksparken, ska fortsatt vara rumsligt avgränsad med häckar och innehålla fruktträd. Största omsorg om och aktsamhet av kulturhistoriskt viktiga träd på kvartersmark ska beaktas. Häck planteras i fastighetsgräns mot Slottsvägen som avgränsning. Dessa bör hållas låga, ca 80 cm för att bibehålla siktlinjer.

18 18(26) Kvartersmarken inom kvarteret Valnötsträdet ska uppfattas som prydlig, enhetlig och välvårdad. Kvartersmarken ska ha en allmän karaktär och inga synliga gränser mot den allmänna platsmarken. Den framtida omvandlingen av gårdsrummen bör utvecklas med en hög grad av medvetenhet av kulturhistoriska värden, med särskilt fokus på den medeltida epoken. Grindar, häckar och staket bör hämta inspiration från eller vara präglade av lasarettsepokens bruk av grindar, häckar och staket. Fasader bör fortsättningen hållas fria från planteringar och planteringsytor. Illustrationsplan över etapp 3. Illustration: Nyréns Arkitektkontor. Trädgårdar Största omsorg om och aktsamhet av kulturhistoriskt viktiga träd på kvartersmark ska beaktas. Bevarandevärda träd skyddas med en bestämmelse (n 1 ) om att de endast får fällas pga. av ålders- eller sjukdomsskäl. Sakkunnig arborist skall kontaktas för åtgärder som rör träden. Vid fällning av utpekade träd krävs marklov. Vid ombyggnadsarbeten undviks skador på rotsystem, stammar och grenar. I planområdets gräns mot Slottsvägen föreslås häck planteras. Alla häckar bör hållas låga, ca 80 cm för att bibehålla siktlinjer. Staket kan sättas på insida av häck. En övergripande principlösning för den gröna förgårdsmarken på gatumark mot Slottsvägen föreslås där det är möjligt, med syfte att fastställa gränser och staga upp gaturummet. För att bevara den öppna karaktären mellan Biblioteksparken och Slottsvillans trädgård (Valnötsträdet 8) tillåts inga murar, plank eller andra avskiljande element mellan parken och trädgården (n 2 på plankartan). I Valnötsträdet 7 gräns mot parken tillåts en viss rumslig avgränsning med häckar och staket (n 3 på plankartan) då hotellet på fastigheten utgör en annan epok än övriga fastigheter

19 19(26) i planområdet. Inom Valnötsträdet 6 gäller samma bestämmelse (n 3 ) som inom Valnötsträdet 7. Hårdgjorda ytor/markmaterial Generellt skall asfalt undvikas som markbeläggning inom området. Körvägar, gårdar och parkering beläggs med hårt packad stenmjölsbaserat grus. Kanter mellan grönytor och hårdgjorda ytor, samt linjering av parkeringsplatser bör utformas i enhetligt och med en bård av storgatsten. Parkering Parkering ska i första hand anordnas på kvartersmark inom respektive fastighet. Parkeringen ska utföras med genomsläppligt material, som exempelvis hårt packad stenmjölsbaserat grus. På grund av att marken inom området kan innehålla värdefulla kulturlager är det inte möjligt att anordna parkering under mark. Följande skäl motiverar att antalet parkeringsplatser inom området hålls lågt: Platsens höga kulturhistoriska värde gör det inte lämpligt att ta mer mark i anspråk för parkeringsyta inom området. Områdets läge med närhet till centrum och kommunikationer skapar förutsättningar för ett boende med lågt bilinnehav. Vid Kalmars centralstation, mindre än 1 km från planområdet, finns tillgång till såväl tågtrafik som länsbussar och stadsbussar. Hantering av dagvatten Nya ledningsdragningar få undvikas, befintliga ledningar och brunnar bör användas p. g. a. de arkeologiska lämningarna under mark. För avvattning längs med fasader på kvartersmark kan ränndalar i storgatsten användas. Bebyggelseområden Markanvändning Detaljplanen bekräftar befintlig markanvändning inom planområdet. Det innebär att fastigheterna Valnötsträdet 6 och 8 vid Slottsvägen ges beteckningen BK på plankartan. I samband med att hotellverksamheten (BC 1 på planakartan) bekräftas inom Valnötsträdet 7 överförs allmän platsmark till kvartersmarken väster och norr om byggnaden. Byggrätter Existerande byggrätter kopplade till den befintliga bebyggelsens utbredning bekräftas i detaljplanen. Service Detaljplanen möjliggör för hotellverksamhet inom Valnötsträdet 7. Friytor Offentliga rum För att skapa en naturlig övergång mellan etapp 2 och etapp 3s väster om Valnötsträdet 7 planläggs en remsa som allmän platsmark (Park).

20 20(26) Gator och trafik Gatunät Planområdet nås via gatorna Slottsvägen och Molinsgatan. Norr om planområdet kopplas Slottsvägen till Järnvägsgatan som har vidare koppling till det regionala vägnätet. I planområdets nordöstra hörn, intill Valnötsträdet 6, ingår en befintlig bit allmänplats mark som in- och utfart till Slottsvägen. Gång- och cykelvägar Längs båda sidor om Slottsvägen finns gång- och cykelväg med vidare koppling till Kalmars gång- och cykelnät. Molinsgatan har smala trottoarer på båda sidor av körbanan längs planområdet. Väster om planområdet upphör trottoaren på Molinsgatans norra sida. Kollektivtrafik Närmsta busshållplats finns vid Södra vägen ca 200 meter norr om planområdet. Kalmar station ligger ca 300 meter öster om planområdet. Parkering Parkering sker på den egna fastigheten. Områdets närhet till centrum och kommunikationer skapar förutsättningar för ett boende med lågt bilinnehav. In- och utfarter Befintlig in- och utfart i planområdets nordöstra hörn gällande fastigheten Valnötsträdet 6 bekräftas i planförslaget med bestämmelse om infart (allmän platsmark). Befintlig in- och utfart från Slottsvägen ska gälla till resterande del av fastigheten Valnötsträdet 8 (Slottsvillan) Varutransporter Varutransporter till hotellet inom Valnötsträdet 7 sker från Molinsgatan. Lassning och lossning med större fordon än 12 meter sker direkt från gatan. Transporter med fordon kortare än 12 meter har möjlighet att backa in på hårdgjord förgårdsmark för lossning och lastning. Räddningsväg Utrymning sker i huvudsak med bärbara stegar. Området ska vara tillgängligt för brandbil. Brandfordon når området från Slottsvägen och Molinsgatan. Teknisk försörjning Vatten och Avlopp Bebyggelse inom planområdet är ansluten till Kalmar Vatten AB:s VA-nät. En allmän spillvattenledning passerar planområdet under uppförd byggnad inom Valnötsträdet 6. Planförslaget säkerställer åtkomst till allmänna spillvattenledningar genom bestämmelserna u och u 1. Se plankarta för respektive beskrivning.

21 21(26) Störningar och risker Buller Om riktvärdet på 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids eller bedöms överstridas i framtiden, måste hälften av bostadsrummen, så som sovoch vardagsrum, orienteras mot en tyst sida. Luftkvalitet Miljökvalitetsnormerna för partiklar och för kväve bedöms klaras. Generationsmål (2020) för partiklar bedöms inte klaras och generations mål för kväve riskerar att inte klaras vid en transportökning. Dagvatten Med tanke på de rika kulturlagren under mark är det inte lämpligt med lokalt omhändertagande av dagvatten inom området. Dagvatten ska avledas från tomten enligt anvisningar i Riktlinjer för konst och gestaltning gällande utemiljön kv. Valnötsträdet m.m. Värmesystem Befintlig bebyggelse inom planområdet är ansluten till fjärrvärmenätet via ledning i Molinsgatan. En allmän fjärrvärmeledning passerar källaren i byggnaden på Valnötsträdet 7. Planförslaget säkerställer åtkomst till allmänna fjärrvärmeledningar genom bestämmelserna u och u 2. Se plankarta för respektive beskrivning. Fjärrvärmekarta, Kalmar Energi.

22 22(26) El- och tele Kalmar Energi och Skanova har elledningar samt optofiberkablar inom kvarteret. Avfallshantering Separat sopkärlsanordning för sopphantering ska anordnas inom respektive fastighet. Detaljplanen möjliggör uppförande av mindre anordning i form av skyddad uppställningsplats för sopkärl. Genomförande Organisatoriska frågor Huvudmannaskap och ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Markförvärv Kommunen äger idag resterande mark av fastigheten Valnötsträdet 8, (Slottsvillan/läkarbostaden). Valnötsträdet 7 ägs av LW Fastigheter i Kalmar AB. Valnötsträdet 6 ägs idag av Landstinget i Kalmar län. Markreservation gällande Valnötsträdet 8 finns för Glebes Fastighets AB. Avsikten är att Glebes Fastighets AB ska förvärva fastigheten efter det att detaljplanen ändrats till kvartersändamål. För övriga Valnötsträdet 6 och 7 kommer markregleringar att genomföras med stöd av detaljplanen. Avtal eller andra överenskommelser Beställare av planen är Kommunstyrelsens arbetsutskott genom Kommunledvindskontoret/Mark- och planeringsenheten. Plankostnaderna regleras i avtal med kommunledningskontoret och respektive fastighetsägare för Valnötsträdet 6 och 7. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter inom planområdet Figurnummer i texten hänvisar till karta nedan i detta avsnitt. Gamla Stan 2:4 Ett markområde av Valnötsträdet 7 som blir parkmark ska överföras till kommunnens fastighet Gamla Stan 2:4 (figur 1). En del av området är allmän plats, park, genom tidigare detaljplan och området utökas något i denna plan. Ett markområde som blir kvartersmark ska överföras till Valnötsträdet 7 från Gamla Stan 2:4 (figur 2). Allmänplatsmarken, lokalgata, på Valnötsträdet 6 ska överföras till Gamla Stan 2:4 (figur 3).

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer