Upphandling av lokalvård. Diarienummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470"

Transkript

1 Upphandling av lokalvård Diarienummer

2 Innehåll 1 Om PTS Upphandlingens omfattning Krav på anbudsgivaren Teknisk förmåga och kapacitet Resurser, kapacitet m.m Erfarenhet Kvalitetssystem Juridisk ställning Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Kreditupplysning Ansvarsförsäkring Krav på uppdraget Kommersiella villkor Pris Kommersiella villkor i övrigt Utvärdering Pris (70%) Referenser (30%) Allmänna förutsättningar för anbudet Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande till och med dag) text Upphandlingsform Anbudets form och antal Språk Bekräftelse Frågor Visning av lokalerna Sekretess Undertecknande, behörig firmatecknare Inlämnande av anbud... 9 Bilagor: 1. Kravspecifikation, inkl. bilagor A-E 2. Avtal 3. Allmänna avtalsvillkor för uppdrag vid PTS 4. Checklista som skall ifyllas av anbudsgivaren 5. Sanningsförsäkran 6. Referensblankett 7. Prisbilaga 8. Sammanfattning av arbetstimmar 9. Begäran/Svar offentliga uppgifter (SKV 4820) Post- och telestyrelsen 2

3 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. PTS verkar för att alla i Sverige skall få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra mål är att: - konsumenternas intressen skall vara i centrum - marknaderna för tele, IT, radio och post skall fungera väl - resurser som t.ex. frekvensutrymmet skall utnyttjas effektivt - alla medborgare skall ha tillgång till säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS har drygt 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. För mer information om PTS se 2 Upphandlingens omfattning Leverantören skall för PTS räkning utföra lokalvård i PTS lokaler i Stockholm på Birger Jarlgatan 16 och Bogårdsvägen 45 A (Sköndal). Lokalerna skall hållas rena genom regelbunden städning. Anbudsgivaren skall lämna anbud på båda lokalerna. PTS avser att teckna avtal med endast en leverantör. 3 Krav på anbudsgivaren 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet Resurser, kapacitet m.m. Med anbud skall bifogas en kortfattad beskrivning av företaget, dess verksamhet, resurser och kapacitet för uppdraget, utvecklingsplaner inklusive uppgift om hur länge företaget har bedrivit städverksamhet Erfarenhet Anbudsgivaren skall ha utfört minst två liknande uppdrag (återkommande städning av kontorslokaler med en yta av minst kvm) under de senaste tre åren. Varje uppdrag skall ha pågått i minst 12 månader. Erfarenheten skall visas genom lista på relevanta uppdrag Kvalitetssystem Anbudsgivaren skall ha ett kvalitetssystem för att säkerställa att uppdrag utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för kontroller, uppföljning och utbildning av personalen. Beskrivning av kvalitetssystemet skall bifogas anbudet. Post- och telestyrelsen 3

4 3.2 Juridisk ställning Registreringsbevis Kopia av registreringsbevis från Bolagsverket skall bifogas anbudet. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader räknat från sista anbudsdag. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland Skattekontroll Anbudsgivaren skall vara fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter, vilket för svenska anbudsgivare visas genom att Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling bifogas anbudet ifylld (Bilaga 9). Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Utländsk anbudsgivare skall uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket skall styrkas genom intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland Sanningsförsäkran Anbudsgivaren skall bifoga undertecknad Sanningsförsäkran, se Bilaga Ekonomisk ställning Kreditupplysning Kopia av utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst två enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren skall inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Dokumentation om giltig ansvarsförsäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer, skall visas senast före avtalstecknande. 4 Krav på uppdraget Uppdraget skall utföras enligt bifogad Kravspecifikation, se Bilaga 1 (inkl. bil A-E). Anbud avseende del av uppdrag kommer inte att accepteras. Post- och telestyrelsen 4

5 5 Kommersiella villkor 5.1 Pris Anbud skall innehålla ifylld prisbilaga (bil. 7). Pris skall anges för samtliga offererade tjänster. Om pris inte fyllts i kommer detta att tolkas som att tjänsten inte är offererad. Anbud avseende del av uppdrag kommer inte att accepteras. Kostnader utöver de som anges i prisbilagan accepteras inte. Pris skall anges i svenska kronor. Mervärdesskatt tillkommer till angivet pris. Priset skall vara fast under hela avtalsperioden, dock med möjlighet till prisjustering i enlighet med 10 avtalet, bilaga Kommersiella villkor i övrigt Bifogat avtal inklusive allmänna avtalsvillkor för uppdrag vid PTS skall gälla (bil. 2 & bil. 3). Lagen om offentlig upphandling medger endast marginella förändringar av det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att anbudsgivarna accepterar avtalet i ursprungligt skick. Anbudet skall innehålla bekräftelse om att samtliga kommersiella villkor helt accepteras. Bekräftelsen kan begränsas till ordet Accepteras, vilket kommer att tolkas som att de ovan angivna kommersiella villkoren skall gälla. 6 Utvärdering Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier, med angivna viktningstal, kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Kriterium Viktningstal Pris 70 % Referenser 30 % När poäng för de enskilda kriterierna beräknats kommer de att viktas enligt ovan och läggs sedan samman till en slutpoäng. Post- och telestyrelsen 5

6 6.1 Pris (70%) Totalt kan 10 poäng erhållas enligt följande bedömningsgrunder: Pris per år för regelbundet återkommande åtgärder, Birger Jarlsgatan 16 Pris per år för regelbundet återkommande åtgärder, Bogårdsvägen 45 A Pris per år för storstädning, Birger Jarlsgatan 16 Pris per år för storstädning, Bogårdsvägen 45 A Pris per timme för åtgärder som skall utföras på begäran 6,5 poäng 0,5 poäng 2,5 poäng 0,25 poäng 0,25 poäng Full poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset för varje område ovan. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset d.v.s. full poäng dividerat med en faktor som anger relationen mellan det högre aktuella priset och det lägsta priset. (Exempel: Om full poäng är 1 ger ett pris som är 15 % högre än det lägsta anbudet 1/1,15=0,9 poäng. Faktorn i detta fall är alltså 1,15). Slutligen läggs poängen från områdena samman vilket ger anbudsgivarens poäng för kriteriet. 6.2 Referenser (30%) För referenstagning skall den särskilda referensblanketten (bil.6 ) användas. För godkänd referens krävs att uppdraget avsett återkommande städning av kontorslokaler med en yta av minst kvm, att det avsett minst 12 månader, att det inte avslutats senare än tre år räknat från sista dag för inlämnande av anbud, underskrift av den person som gjort bedömningen, samt ett medelbetyg om minst tre. De tre bästa godkända referenserna kommer att utvärderas för varje anbudsgivare. Därefter kommer medelvärdet av dessa att beräknas och poängsättas enligt nedan. Totalt kan 10 poäng erhållas enligt följande bedömningsgrunder: Medelvärde 3,1-3,5 1 poäng Medelvärde 3,6-4,0 3 poäng Medelvärde 4,1-4,5 6 poäng Medelvärde 4,6-5,0 10 poäng Post- och telestyrelsen 6

7 7 Allmänna förutsättningar för anbudet 7.1 Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande till och med dag) text Skriftligt anbud skall vara PTS tillhanda senast den 12 februari 2007 och skall vara bindande till och med den 31 augusti Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som inte är kompletta kan komma att förkastas. 7.3 Anbudets form och antal Anbudet skall uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag. Anbud med reservationer kan komma att förkastas. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som att kraven inte uppfylls. För att PTS skall ha möjlighet att utvärdera anbudet är det av stor vikt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbudet skall upprättas i lika ordningsföljd och enligt samma struktur som förfrågningsunderlaget, och skall hänvisa till de punkter som anges i detta. Anbud och informationsmaterial skall lämnas i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt avsnitt 3 kan lämnas i ett exemplar. Anbudet bör även lämnas på CD, utom handlingar och intyg enligt punkterna 3.1, 3.2, 3.3, 7.5. och Språk Anbud skall avlämnas på svenska. All dokumentation och korrespondens i ärendet skall ske på svenska. 7.5 Bekräftelse Anbudsgivaren skall i anbudet bekräfta att villkoren i detta förfrågningsunderlag accepteras, genom att fylla i bifogad checklista (bil.4) som skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. 7.6 Frågor Eventuella frågor angående upphandlingen ställs skriftligen eller via e-post till Sista dag att ställa frågor är 20 januari Samtliga frågor kommer att besvaras genom publicering på PTS hemsida snarast möjligt efter detta datum, om inte särskilda skäl föranleder annat. Post- och telestyrelsen 7

8 7.7 Visning av lokalerna Anbudsgivare kan besiktiga PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16 och Bogårdsvägen 45 A för att skapa sig en bild av lokalernas utseende, materialval och andra faktorer som kan påverka uppdragets utförande. Visning av lokalerna sker efter överenskommelse med Tommy Wahlgren, telefonnummer Sekretess Anbud som lämnas in till Post- och telestyrelsen omfattas av absolut sekretess till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts, beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts, dvs. i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100). Efter att tilldelningsbeslut har fattats gäller enligt 8 kap. 10 samma lag sekretess bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, som [ ] har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange vilka uppgifter som Ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning Ni kan antas lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av Er bedömning utan kommer att företa en självständig prövning. 7.9 Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fallet att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket skall behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. För utländska anbudsgivare skall behörigheten styrkas med dokument från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland. Post- och telestyrelsen 8

9 7.10 Inlämnande av anbud Anbud i slutet kuvert utan företagsnamn märkt Anbud Upphandling av lokalvård, dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception på Birger Jarlsgatan 16 som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 12 december 2006 Catharina Öberg Upphandlingsjurist Johan Lindmark T.f. chef för upphandlingsenheten Post- och telestyrelsen 9

10 Dnr bilaga 1 Kravspecifikation Allmänt Uppdraget avser PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16 i centrala Stockholm och Bogårdsvägen 45 A i Sköndal. Anbudsgivaren skall utifrån städinstruktioner i bilaga A-C, och i enlighet med givna definitioner i bilaga D, utforma hållbara arbetsscheman för uppdragets olika delar, samt bifoga dessa till anbudet. Bilaga E innehåller information om nuvarande städområde. Av arbetsschema skall framgå när de olika sysslorna avses utföras, samt arbetstidsåtgång för dessa. Schemat skall inte vara utformat som beting. Anbudsgivaren skall även fylla i och bifoga bilaga 8, Sammanfattning av arbetstimmar. Erfarenhet från tidigare städning har gett att det för fullgott resultat skall uppnås krävs ca 13 timmar per arbetsdag för regelbundet åtkommande åtgärder, samt ca 650 timmer per stor lokalvård, för PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16. För fullgott resultat i lokalerna Bogårdsgatan 45 A Sköndal krävs ca 24 timmar per stor lokalvård. Anbud innehållande arbetschema vilket väsentligt understiger dessa tider kommer inte att utvärderas, såvida inte anbudsgivaren kan visa att nya metoder eller annat ger möjlighet till mindre tidsåtgång med oförändrat eller förbättrat resultat. De nya metoderna skall i sådana fall tydligt redovisas i anbudet. Anbudsgivaren skall också visa de nya metoderna för PTS senast före avtalstecknande. Städningen skall ske med miljömärkta rengöringsmedel och vatten. Produkter, utrustning och redskap skall uppfylla lagens krav på miljö, arbetsskydd och ergonomi. Beskrivning över hur anbudsgivaren håller sig uppdaterad vad gäller lagar, förordningar, tillstånd, anmälningsplikter och branschspecifika regler inom bl.a. miljöområdet skall medfölja anbudet.

11 Personal Den personal som utför uppdrag skall vara anställd av leverantören. De skall behärska svenska, såväl muntligen som skriftligen i sådan utsträckning att de kan tillgodogöra sig information, anvisningar, säkerhetsbestämmelser, arbetsskyddsinformation, produktbeskrivningar med mera som ingår som en del i uppdraget. Anbudsgivaren skall, senast före avtalstecknande, bifoga lista över tillräckligt antal personer som skall användas för uppdraget. Anbudsgivaren skall tillhandahålla namngiven arbetsledare med minst två års erfarenhet av arbetsledning. CV för föreslagen arbetsledare skall bifogas anbud. Personalen skall arbeta med ergonomiskt riktiga metoder och ha god kännedom om kemikaliers och metoders inverkan på olika material. Dessa krav gäller såväl ordinarie som vikarierande personal. Anbudsgivaren skall redogöra för vilken grundutbildning som personalen erhållit samt för hur uppdraget kommer att lösas då ordinarie personal är frånvarande. Övrigt Utöver detta uppdrag finns ytterligare städområden, vilka fastighetsägaren (ej PTS) ansvarar för. Den leverantör som PTS anlitar, kommer att kontaktas för diskussion angående städning av dessa utrymmen.

12 Kravspecifikation, bilaga A, dnr Rengöringsmetod, förbrukningsmaterial m.m., PTS tillhandahåller låsbart städutrymmen på våningsplan 2-6 med tillgång till ho och varm- och kallvatten. I varje utrymme finns möjlighet att förvara en städvagn och ett begränsat antal städprodukter och förbrukningsmaterial. På våningsplan 1 finns ett lagerförråd med ho. Företrädesvis skall torra städmetoder gälla då golven i lokalerna är av linoleum eller parkett. Avfläckning skall i första hand göras istället för fuktsvabbning av golven. Leverantören skall tillhandahålla all utrustning, maskiner, rengöringsmedel, hand- och diskhanddukar m.m. som krävs för utförande av uppdraget. Toalettpapper skall vara av typ mjuk dubbelkräpp. Rengöringsmedel och flytande tvål skall vara oparfymerade. Dammsugare skall ha mikrofilter installerat. Polermaskin skall vara tystgående och ha uppsamlingspåse. Samtliga kostnader för rengöringsmedel, polermedel, fläckborttagningsmedel, putsmedel, toalettpapper, pappershanddukar (minitork eller liknande), hushållspapper, plastmuggar, tvättning av handdukar och moppar m.m. och arbetsverktyg skall ingå i lämnade priser. Diskmedel, maskindiskmedel, spolglans, medel för avkalkning av diskmaskiner, disktrasor (wettexdukar eller liknande), diskborstar och engångslakan skall anges med separat pris i Prisbilagan, Bilaga 7.

13 Kravspecifikation, bilaga B, dnr Krav avseende lokalvård Birger Jarlsgatan 16 Arbetstid Lokalerna är tillgängliga för lokalvård helgfri måndag fredag klockan 07:00 16:00. PTS har inte semesterstängt. Lokalvårdare skall finnas på plats alla arbetsdagar (med avbrott för en timmes lunchrast) för att kunna hantera eventuella oförutsedda behov. Då PTS anställda har minskad arbetstid, ex. pga helg, skall motsvarande arbetstidsförkortning gälla även för leverantörens lokalvårdare. Redovisning av utförda arbetsuppgifter samt tidsåtgång för dessa skall lämnas till Intendenturen senast efterföljande måndag för avstämning mot arbetsschema Uppdragsbeskrivning Lokalerna skall städas regelbundet enligt nedanstående städschema. Om rum är låst vid schemalagt städtillfälle skall rumsinnehavaren kontaktas för ny tid. Regelbundet återkommande åtgärder Birger Jarlsgatan 16 Utrymme Frekvens Åtgärd Kontorsrum/arbetsplats Varje arbetsdag 1 gång/vecka 1 gång/månad Tömma papperskorgar och avfallskärl Dammtorka fria ytor på skrivbord, avlastningsbord, fönsterbänkar. Avtorka bordsarmaturer. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare. Fuktmoppa/dammsuga golv och mattor. Dammtorka lister och element. Avfläcka glaspartier. Golvbona/polera golv med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick och underlätta övrig golvstädning. Dammsuga golv och hörnor.

14 4 Konferensrum, vänteplatser, kapprum Varje arbetsdag före kl 09:00. Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Avlägsna disk och tomflaskor. Avtorka av fria ytor. Rengöra WB-tavlor. Fuktmoppa/dammsuga golv och mattor. Iordningställa Stolar och bord. 5 1 gång/vecka Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Avborsta stoppade möbler. 6 1 gång/månad Dammsuga golv och hörnor. 7 Pentry/lunchrum (9 st inkl reception) Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Moppa/fuktmoppa golv. Extra polish anbringas vid behov. Fylla på förbrukningsmaterial. Disk-medel, maskindiskmedel, spolglans, wettexduk och diskborstar påfylls vid behov. Byta hand- och diskhanddukar (separata handdukar). Vid behov tömma/fylla/sätta igång diskmakiner. Rengöra och avtorka spisar, diskbänkar och bord efter kl 15:00. Tömma papperskorgar och avfallskärl efter kl 15:00 och transportera dessa till soprummet. Lagring av sopor får ej göras på våningsplanen, transport ska ske direkt till soprummet. 8 1 gång/vecka Avfläcka dörrar, dörrkarmar och område kring strömbrytare.

15 9 Pentry/lunchrum, forts. (9 st inkl reception) 1 gång/månad Rengöra kyl- och frysskåp samt diskmaskin. Kasta gammal mat/gamla förpackningar där bäst-föredatum passerat. Dammtorka lister och element. Avfläcka glaspartier. Golvbona/polera golv med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick och underlätta övrig golvstädning. Dammsuga golv och hörnor. 10 Vilrum Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Byta engångslakan när de utnyttjats gång/månad Fuktmoppa golv. 12 Toaletter, omklädningsrum, duschrum Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Rengöra alla sanitära enheter samt angränsande ytor. Toalettsits ska vara torr efter rengöring. Avfläcka speglar och område omkring strömbrytare. Tvätta och torka golven. Fylla på förbrukningsmaterial (inkl reserv) gång/vecka Avfläcka dörrar och dörrkarmar.

16 14 Korridorer Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och avställningsytor. Moppa/fuktmoppa golv gång/vecka Dammtorka fria ytor på skrivbord, avlastningsbord, fönsterbänkar. Avtorka av bordsarmaturer Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare. Tömma dokumentförstörare i mån av behov gång/månad Golvbona/polera golv med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick och underlätta övrig golvstädning. Dammsuga golv och hörnor. Dammtorka lister och element. Avfläcka glaspartier. 17 Trapphus A Varje arbetsdag Fuktmoppa golv och trappor. 18 Trapphus B, C 1 gång/vecka Fuktmoppa golv och trappor. 19 Terrasser (3 st) och innergård Varje arbetsdag före kl 09:00 (15/4-30/9) Tömma papperskorgar och avfallskärl. Tömma askkoppar. Tvätta och avtorka utemöbler gång/vecka (15/4-30/9) Sopa eller dammsuga terrassgolven. 21 Arkiv 1 tr 1 gång/månad Avtorka hyllor. Fuktmoppa golv. 22 Förråd källare 1 gång/månad Avtorka hyllor. Fuktmoppa golv.

17 23 Skyltfönster 1 gång/månad Putsa in och utsida av fönsterglaset. Dammtorka och dammsuga skyltmateriel. 24 Kopierings- och skrivarrum/-station 1 gång/månad Dammsuga under och bakom skrivare/kopiatorer. 25 Cykelomklädningsrum 2 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Rengöra alla sanitära enheter samt angränsande ytor, såsom dörrar på omklädningsskåp. Avfläcka speglar och område omkring strömbrytare. Tvätta och torka golven. Fylla på förbrukningsmaterial (inkl reserv).

18 Stor lokalvård en gång per år Birger Jarlsgatan Samtliga lokaler 1 gång/år på helger Omflytta/iordningställa möbler mm före/efter lokalvården. Total lokalvård i enlighet med regelbundet återkommande åtgärder och därutöver: Avtorka taklampor i kontorsrum, konferensrum. Dammtorka korridor- och trapphusbelysning. Dammsuga ventiler och fläktsystem. Dammsuga under element och bakom elementskydd. Dammsuga böcker, pärmar och papper i bokhyllor. Dammtorka väggar och plastväxter. Putsa fria hyll- och bordsytor. 27 Golv Rengöra och polera golv. Behandla golven med Johnsson-metoden eller motsvarande med garanti. 28 Samtliga ytterfönster Putsa alla sidor (4 st). 29 Samtliga inre glaspartier, kontorslokaler Putsa alla sidor (2 st). 30 Samtliga inre glaspartier, trapphus samt hissfönster Putsa samtliga glaspartierna (från 1-6 trappor). 31 Garage/Källare Sopa och spola garagegolv samt källargolv.

19 Åtgärder som skall utföras på begäran Birger Jarlsgatan Datahall, serverrum På begäran Dammsuga och fuktmoppa golv. 33 Emballagevagnar På begäran Tömma emballagevagnar (i källaren/soprummet) och forsla till avfallsstation. 34 Elektronikskrot På begäran Tömma vagnar med elektronikskrot och forsla till avfallsstation. 35 Sekretesstunnor På begäran Forsla bort tunnor med sekretessbelagt innehåll för särskild bränning. 36 Miljöstationer På begäran Tömma miljöstationer på anvisad plats.

20 Kravspecifikation, bilaga C, dnr Krav avseende lokalvård Bogårdsvägen 45 A, Sköndal Arbetstid Städdag skall vara varje fredag från 12:00. Om fredagen är helgdag skall städdagen överenskommas med personal i Sköndal. Uppdragsbeskrivning Lokalerna skall städas regelbundet enligt nedanstående städschema. Om rum är låst vid schemalagt städtillfälle skall rumsinnehavaren kontaktas för ny tid. Regelbundet återkommande åtgärder - Bogårdsvägen 45 A Utrymme Frekvens Åtgärd 1 Kontorsrum/ arbetsplats 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv. Dammtorka fria ytor på skrivbord, avlastningsbord, fönsterbänkar. Avtorka bordsarmaturer. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Fuktmoppa/dammsuga golv och mattor. Dammtorka lister och element. 2 Allmänna utrymmen 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Dammsuga och fuktmoppa golv. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Dammtorka lister och element. Avborsta stoppade möbler. Tömma dokumentförstörare vid behov.

21 3 Pentry 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl och transportera till soprummet. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Fylla på förbrukningsmaterial vid behov. Rengöra och avtorka spisar, diskbänkar och bord. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Dammtorka lister och element. Moppa/fuktmoppa golv. 4 Toalett och duschutrymme 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Rengöra alla sanitära enheter samt angränsande ytor. Toalettsits ska vara torr efter rengöring. Avfläcka speglar och område omkring strömbrytare. Avtorka dörrar och dörrkarmar. Tvätta och torka golv. Fylla på förbrukningsmaterial.

22 Stor lokalvård en gång per år - Bogårdsvägen 45 A 5 Hela lokalen 1 gång/år Under dagtid Omflytta/iordningställa möbler mm före/efter lokalvården Total lokalvård i enlighet med regelbundet återkommande åtgärder och därutöver: Avtorka taklampor i kontorsrum, och korridorer. Dammsuga ventiler och fläktsystem. Dammsuga under och bakom element. Dammsuga böcker, pärmar och papper i bokhyllor. Dammtorka väggar och ev platsväxter. Putsa fria hyll- och bordsytor. 6 Golv Rengöra och polera golv och behandla med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick. Behandla golven med Johnsson-metoden eller motsvarande med garanti 7 Samtliga ytterfönster Putsa alla sidor. 8 Samtliga inre glaspartier i kontorslokalerna Putsa alla sidor.

23 Åtgärder som skall utföras på begäran - Bogårdsvägen 45 A 9 Emballagevagnar På begäran Tömma emballagevagnar (i källaren/soprummet) och forsla till avfallsstation. 10 Elektronikskrot På begäran Tömma vagnar med elektroniskskrot och forsla till avfallsstation. 11 Sekretesstunnor På begäran Forsla bort tunnor med sekretessbelagt innehåll för bränning. 12 Miljöstationer På begäran Tömma eventuella miljöstationer på av myndigheten anvisad plats.

24 Kravspecifikation, bilaga D, dnr Definitioner Definitioner, som huvudsakligen härstammar från Städ 99, Avtal för fastighetsförvaltning (Aff), skall accepteras som grund för tolkning av kraven i förfrågningsunderlaget. Avborsta Avlägsna lös smuts från inredning och inventarier med hjälp av dammborste. Lös smuts, t ex kautschuksmulor på skrivbord, avlägsnas med mjuk borste medan en hårdare borste används på stoppade möbler. Avfläcka Borttaga lättavlägsnade smutsfläckar på väggar, golv och inredning med hjälp av fuktad duk. Att avfläcka ingår i regelmässig städning till skillnad från fläckborttagning. Avtorka Rengöra nedsmutsade ytor på inredning och inventarier med hjälp av en fuktad duk. Metoden lämpar sig bäst till bord i matsalar, laboratoriebänkar och liknande. Damm Fina, mindre partiklar som kan bilda en beläggning på en yta och som kan virvlas upp. Dammsuga Suga upp damm och lös smuts med hjälp av dammsugare. Dammsugning kan gälla hela golvytan, även under möbler, eller punktvis där synlig smuts såsom sand och skräp förekommer. Metoden kan användas på alla typer av golv. Dammtorka Avlägsna lös smuts från inredning och inventarier med torr duk eller fuktad dammduk. Dammtorkning kan även ske med dammvippa. Fläckar Fastsittande föroreningar på avgränsade områden av en yta som inte orsakats av skador eller bristande byggnadsmässigt underhåll, såsom spill av kaffe, läsk och dylikt, ränder, nedtrampade tuggummin, streck, halkmärken och fingeravtryck.

25 Fläckar kan vara torra eller blöta. Fuktmoppa Avlägsna smuts från golv med hjälp av mopp. Moppen får inte vara så fuktig att eftertorkning erfordras. Fönsterputsning Rengöra in och utsidan av glasytor samt eventuella speglar. Lös smuts Mindre partiklar som inte lätt kan virvlas upp, såsom grus, sand, jord, fibrer, hår, spindelnät, insekter och smulor. Moppa Samla ihop och/eller avlägsna damm och annan lös smuts från hela golvytan, även under möbler. Moppning kan gälla hela golvytan, även under möbler, eller punktvis där synlig smuts såsom sand och skräp förekommer. Polera golv Mekaniskt bearbeta golv för att få en hård och därmed smutsavvisande yta. Polering med hjälp av singelskurmaskin med lågt varvtal, upp till 400 v/min, är lämplig för golv med mjuka vaxer. Polermaskiner med varvtal över 400 v/min lämpar sig för golv med hårdare polish. Rengöring Begreppet används när det står leverantören fritt att välja städmetod. Skräp Föroreningar som kan plockas upp, såsom pappersbitar, tidningar och cigarettfimpar. Sopa Samla ihop och avlägsna skräp och lös smuts från golv med hjälp av sopborste. Sopning kan gälla hela golvet eller punktvis, även under möbler, där synlig smuts såsom sand och skräp förekommer. Städning Skötselåtgärder som omfattar rengöring inomhus och i anslutning till byggnad samt iordningställande av inventarier. Arbetsuppgiften rengöring inkluderar förbrukningen av kemisk-tekniska medel. Rengöring innefattar renhållning. Städrelaterade arbetsuppgifter Arbete som genomförs i anslutning till städning utan att vara städning.

26 Exempel på städrelaterade arbetsuppgifter kan vara tömning av papperskorgar, påfyllning av tvål och handdukar i ett hygienrum, avdukning av koppar, tallrikar etc. och diskning. Om termen städrelaterade arbetsuppgifter används måste den specificeras i varje enskilt fall. Städyta Avgränsad yta som skall städas. En städyta kan t.ex. vara ett golv, en dator, en bokhylla eller ett skrivbord. Tömma papperskorgar Papperskorgarna töms och insatspåsar byts vid behov. Upplocka störande skräp Till störande skräp som skall upplockas räknas iögonenfallande föremål, t.ex. papperstussar, gem, brödsmulor, tändstickor och liknande.

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket

Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket 2009-07-01 137-225-2009 Inbjudan att lämna anbud på städtjänster till Kungl biblioteket Kungl. biblioteket, KB, inbjuder härmed till att lämna anbud på lokalvård av myndighetens lokaler i centrala Stockholm,

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård 2005-09-14 Dnr 0508-0609-56 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lokalvård Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Tel. växel: 08-700 1300 Telefax: 08-700 1340 Kontaktperson Andrea

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor)

Underhåll och återkommande kontroll av portabla fordonsvågar (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Elis Kalered Gunnel Fransson E-post gunnel.fransson@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2014-11-24 Saknr och diarienummer 944, A430.993/2014

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-110-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Små konferenser och möten (t.o.m. 75 pers) dagkonferens plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-110-2014:005

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer