Upphandling av lokalvård. Diarienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470"

Transkript

1 Upphandling av lokalvård Diarienummer

2 Innehåll 1 Om PTS Upphandlingens omfattning Krav på anbudsgivaren Teknisk förmåga och kapacitet Resurser, kapacitet m.m Erfarenhet Kvalitetssystem Juridisk ställning Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Kreditupplysning Ansvarsförsäkring Krav på uppdraget Kommersiella villkor Pris Kommersiella villkor i övrigt Utvärdering Pris (70%) Referenser (30%) Allmänna förutsättningar för anbudet Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande till och med dag) text Upphandlingsform Anbudets form och antal Språk Bekräftelse Frågor Visning av lokalerna Sekretess Undertecknande, behörig firmatecknare Inlämnande av anbud... 9 Bilagor: 1. Kravspecifikation, inkl. bilagor A-E 2. Avtal 3. Allmänna avtalsvillkor för uppdrag vid PTS 4. Checklista som skall ifyllas av anbudsgivaren 5. Sanningsförsäkran 6. Referensblankett 7. Prisbilaga 8. Sammanfattning av arbetstimmar 9. Begäran/Svar offentliga uppgifter (SKV 4820) Post- och telestyrelsen 2

3 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar tele-, IT-, radio- och postområdena. PTS verkar för att alla i Sverige skall få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra mål är att: - konsumenternas intressen skall vara i centrum - marknaderna för tele, IT, radio och post skall fungera väl - resurser som t.ex. frekvensutrymmet skall utnyttjas effektivt - alla medborgare skall ha tillgång till säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS har drygt 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. För mer information om PTS se 2 Upphandlingens omfattning Leverantören skall för PTS räkning utföra lokalvård i PTS lokaler i Stockholm på Birger Jarlgatan 16 och Bogårdsvägen 45 A (Sköndal). Lokalerna skall hållas rena genom regelbunden städning. Anbudsgivaren skall lämna anbud på båda lokalerna. PTS avser att teckna avtal med endast en leverantör. 3 Krav på anbudsgivaren 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet Resurser, kapacitet m.m. Med anbud skall bifogas en kortfattad beskrivning av företaget, dess verksamhet, resurser och kapacitet för uppdraget, utvecklingsplaner inklusive uppgift om hur länge företaget har bedrivit städverksamhet Erfarenhet Anbudsgivaren skall ha utfört minst två liknande uppdrag (återkommande städning av kontorslokaler med en yta av minst kvm) under de senaste tre åren. Varje uppdrag skall ha pågått i minst 12 månader. Erfarenheten skall visas genom lista på relevanta uppdrag Kvalitetssystem Anbudsgivaren skall ha ett kvalitetssystem för att säkerställa att uppdrag utförs på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls. Kvalitetssystemet skall innehålla rutiner för kontroller, uppföljning och utbildning av personalen. Beskrivning av kvalitetssystemet skall bifogas anbudet. Post- och telestyrelsen 3

4 3.2 Juridisk ställning Registreringsbevis Kopia av registreringsbevis från Bolagsverket skall bifogas anbudet. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader räknat från sista anbudsdag. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland Skattekontroll Anbudsgivaren skall vara fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter, vilket för svenska anbudsgivare visas genom att Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling bifogas anbudet ifylld (Bilaga 9). Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Utländsk anbudsgivare skall uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket skall styrkas genom intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland Sanningsförsäkran Anbudsgivaren skall bifoga undertecknad Sanningsförsäkran, se Bilaga Ekonomisk ställning Kreditupplysning Kopia av utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, skall bifogas anbudet. Kreditvärdigheten skall vara minst två enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren skall inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Dokumentation om giltig ansvarsförsäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer, skall visas senast före avtalstecknande. 4 Krav på uppdraget Uppdraget skall utföras enligt bifogad Kravspecifikation, se Bilaga 1 (inkl. bil A-E). Anbud avseende del av uppdrag kommer inte att accepteras. Post- och telestyrelsen 4

5 5 Kommersiella villkor 5.1 Pris Anbud skall innehålla ifylld prisbilaga (bil. 7). Pris skall anges för samtliga offererade tjänster. Om pris inte fyllts i kommer detta att tolkas som att tjänsten inte är offererad. Anbud avseende del av uppdrag kommer inte att accepteras. Kostnader utöver de som anges i prisbilagan accepteras inte. Pris skall anges i svenska kronor. Mervärdesskatt tillkommer till angivet pris. Priset skall vara fast under hela avtalsperioden, dock med möjlighet till prisjustering i enlighet med 10 avtalet, bilaga Kommersiella villkor i övrigt Bifogat avtal inklusive allmänna avtalsvillkor för uppdrag vid PTS skall gälla (bil. 2 & bil. 3). Lagen om offentlig upphandling medger endast marginella förändringar av det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att anbudsgivarna accepterar avtalet i ursprungligt skick. Anbudet skall innehålla bekräftelse om att samtliga kommersiella villkor helt accepteras. Bekräftelsen kan begränsas till ordet Accepteras, vilket kommer att tolkas som att de ovan angivna kommersiella villkoren skall gälla. 6 Utvärdering Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas. Följande kriterier, med angivna viktningstal, kommer att beaktas vid anbudsutvärderingen. Kriterium Viktningstal Pris 70 % Referenser 30 % När poäng för de enskilda kriterierna beräknats kommer de att viktas enligt ovan och läggs sedan samman till en slutpoäng. Post- och telestyrelsen 5

6 6.1 Pris (70%) Totalt kan 10 poäng erhållas enligt följande bedömningsgrunder: Pris per år för regelbundet återkommande åtgärder, Birger Jarlsgatan 16 Pris per år för regelbundet återkommande åtgärder, Bogårdsvägen 45 A Pris per år för storstädning, Birger Jarlsgatan 16 Pris per år för storstädning, Bogårdsvägen 45 A Pris per timme för åtgärder som skall utföras på begäran 6,5 poäng 0,5 poäng 2,5 poäng 0,25 poäng 0,25 poäng Full poäng delas ut till det anbud som har det lägsta priset för varje område ovan. Övriga anbud tilldelas poäng utifrån den beräkningsmässiga relationen till det anbud som har det lägsta priset d.v.s. full poäng dividerat med en faktor som anger relationen mellan det högre aktuella priset och det lägsta priset. (Exempel: Om full poäng är 1 ger ett pris som är 15 % högre än det lägsta anbudet 1/1,15=0,9 poäng. Faktorn i detta fall är alltså 1,15). Slutligen läggs poängen från områdena samman vilket ger anbudsgivarens poäng för kriteriet. 6.2 Referenser (30%) För referenstagning skall den särskilda referensblanketten (bil.6 ) användas. För godkänd referens krävs att uppdraget avsett återkommande städning av kontorslokaler med en yta av minst kvm, att det avsett minst 12 månader, att det inte avslutats senare än tre år räknat från sista dag för inlämnande av anbud, underskrift av den person som gjort bedömningen, samt ett medelbetyg om minst tre. De tre bästa godkända referenserna kommer att utvärderas för varje anbudsgivare. Därefter kommer medelvärdet av dessa att beräknas och poängsättas enligt nedan. Totalt kan 10 poäng erhållas enligt följande bedömningsgrunder: Medelvärde 3,1-3,5 1 poäng Medelvärde 3,6-4,0 3 poäng Medelvärde 4,1-4,5 6 poäng Medelvärde 4,6-5,0 10 poäng Post- och telestyrelsen 6

7 7 Allmänna förutsättningar för anbudet 7.1 Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande till och med dag) text Skriftligt anbud skall vara PTS tillhanda senast den 12 februari 2007 och skall vara bindande till och med den 31 augusti Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som en öppen upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU). Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som inte är kompletta kan komma att förkastas. 7.3 Anbudets form och antal Anbudet skall uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag. Anbud med reservationer kan komma att förkastas. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som att kraven inte uppfylls. För att PTS skall ha möjlighet att utvärdera anbudet är det av stor vikt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbudet skall upprättas i lika ordningsföljd och enligt samma struktur som förfrågningsunderlaget, och skall hänvisa till de punkter som anges i detta. Anbud och informationsmaterial skall lämnas i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt avsnitt 3 kan lämnas i ett exemplar. Anbudet bör även lämnas på CD, utom handlingar och intyg enligt punkterna 3.1, 3.2, 3.3, 7.5. och Språk Anbud skall avlämnas på svenska. All dokumentation och korrespondens i ärendet skall ske på svenska. 7.5 Bekräftelse Anbudsgivaren skall i anbudet bekräfta att villkoren i detta förfrågningsunderlag accepteras, genom att fylla i bifogad checklista (bil.4) som skall vara undertecknad av behörig firmatecknare. 7.6 Frågor Eventuella frågor angående upphandlingen ställs skriftligen eller via e-post till Sista dag att ställa frågor är 20 januari Samtliga frågor kommer att besvaras genom publicering på PTS hemsida snarast möjligt efter detta datum, om inte särskilda skäl föranleder annat. Post- och telestyrelsen 7

8 7.7 Visning av lokalerna Anbudsgivare kan besiktiga PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16 och Bogårdsvägen 45 A för att skapa sig en bild av lokalernas utseende, materialval och andra faktorer som kan påverka uppdragets utförande. Visning av lokalerna sker efter överenskommelse med Tommy Wahlgren, telefonnummer Sekretess Anbud som lämnas in till Post- och telestyrelsen omfattas av absolut sekretess till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts, beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts, dvs. i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100). Efter att tilldelningsbeslut har fattats gäller enligt 8 kap. 10 samma lag sekretess bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, som [ ] har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange vilka uppgifter som Ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning Ni kan antas lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av Er bedömning utan kommer att företa en självständig prövning. 7.9 Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet skall vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fallet att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket skall behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt. För utländska anbudsgivare skall behörigheten styrkas med dokument från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland. Post- och telestyrelsen 8

9 7.10 Inlämnande av anbud Anbud i slutet kuvert utan företagsnamn märkt Anbud Upphandling av lokalvård, dnr insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception på Birger Jarlsgatan 16 som har öppet kl varje helgfri vardag, men undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 12 december 2006 Catharina Öberg Upphandlingsjurist Johan Lindmark T.f. chef för upphandlingsenheten Post- och telestyrelsen 9

10 Dnr bilaga 1 Kravspecifikation Allmänt Uppdraget avser PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16 i centrala Stockholm och Bogårdsvägen 45 A i Sköndal. Anbudsgivaren skall utifrån städinstruktioner i bilaga A-C, och i enlighet med givna definitioner i bilaga D, utforma hållbara arbetsscheman för uppdragets olika delar, samt bifoga dessa till anbudet. Bilaga E innehåller information om nuvarande städområde. Av arbetsschema skall framgå när de olika sysslorna avses utföras, samt arbetstidsåtgång för dessa. Schemat skall inte vara utformat som beting. Anbudsgivaren skall även fylla i och bifoga bilaga 8, Sammanfattning av arbetstimmar. Erfarenhet från tidigare städning har gett att det för fullgott resultat skall uppnås krävs ca 13 timmar per arbetsdag för regelbundet åtkommande åtgärder, samt ca 650 timmer per stor lokalvård, för PTS lokaler på Birger Jarlsgatan 16. För fullgott resultat i lokalerna Bogårdsgatan 45 A Sköndal krävs ca 24 timmar per stor lokalvård. Anbud innehållande arbetschema vilket väsentligt understiger dessa tider kommer inte att utvärderas, såvida inte anbudsgivaren kan visa att nya metoder eller annat ger möjlighet till mindre tidsåtgång med oförändrat eller förbättrat resultat. De nya metoderna skall i sådana fall tydligt redovisas i anbudet. Anbudsgivaren skall också visa de nya metoderna för PTS senast före avtalstecknande. Städningen skall ske med miljömärkta rengöringsmedel och vatten. Produkter, utrustning och redskap skall uppfylla lagens krav på miljö, arbetsskydd och ergonomi. Beskrivning över hur anbudsgivaren håller sig uppdaterad vad gäller lagar, förordningar, tillstånd, anmälningsplikter och branschspecifika regler inom bl.a. miljöområdet skall medfölja anbudet.

11 Personal Den personal som utför uppdrag skall vara anställd av leverantören. De skall behärska svenska, såväl muntligen som skriftligen i sådan utsträckning att de kan tillgodogöra sig information, anvisningar, säkerhetsbestämmelser, arbetsskyddsinformation, produktbeskrivningar med mera som ingår som en del i uppdraget. Anbudsgivaren skall, senast före avtalstecknande, bifoga lista över tillräckligt antal personer som skall användas för uppdraget. Anbudsgivaren skall tillhandahålla namngiven arbetsledare med minst två års erfarenhet av arbetsledning. CV för föreslagen arbetsledare skall bifogas anbud. Personalen skall arbeta med ergonomiskt riktiga metoder och ha god kännedom om kemikaliers och metoders inverkan på olika material. Dessa krav gäller såväl ordinarie som vikarierande personal. Anbudsgivaren skall redogöra för vilken grundutbildning som personalen erhållit samt för hur uppdraget kommer att lösas då ordinarie personal är frånvarande. Övrigt Utöver detta uppdrag finns ytterligare städområden, vilka fastighetsägaren (ej PTS) ansvarar för. Den leverantör som PTS anlitar, kommer att kontaktas för diskussion angående städning av dessa utrymmen.

12 Kravspecifikation, bilaga A, dnr Rengöringsmetod, förbrukningsmaterial m.m., PTS tillhandahåller låsbart städutrymmen på våningsplan 2-6 med tillgång till ho och varm- och kallvatten. I varje utrymme finns möjlighet att förvara en städvagn och ett begränsat antal städprodukter och förbrukningsmaterial. På våningsplan 1 finns ett lagerförråd med ho. Företrädesvis skall torra städmetoder gälla då golven i lokalerna är av linoleum eller parkett. Avfläckning skall i första hand göras istället för fuktsvabbning av golven. Leverantören skall tillhandahålla all utrustning, maskiner, rengöringsmedel, hand- och diskhanddukar m.m. som krävs för utförande av uppdraget. Toalettpapper skall vara av typ mjuk dubbelkräpp. Rengöringsmedel och flytande tvål skall vara oparfymerade. Dammsugare skall ha mikrofilter installerat. Polermaskin skall vara tystgående och ha uppsamlingspåse. Samtliga kostnader för rengöringsmedel, polermedel, fläckborttagningsmedel, putsmedel, toalettpapper, pappershanddukar (minitork eller liknande), hushållspapper, plastmuggar, tvättning av handdukar och moppar m.m. och arbetsverktyg skall ingå i lämnade priser. Diskmedel, maskindiskmedel, spolglans, medel för avkalkning av diskmaskiner, disktrasor (wettexdukar eller liknande), diskborstar och engångslakan skall anges med separat pris i Prisbilagan, Bilaga 7.

13 Kravspecifikation, bilaga B, dnr Krav avseende lokalvård Birger Jarlsgatan 16 Arbetstid Lokalerna är tillgängliga för lokalvård helgfri måndag fredag klockan 07:00 16:00. PTS har inte semesterstängt. Lokalvårdare skall finnas på plats alla arbetsdagar (med avbrott för en timmes lunchrast) för att kunna hantera eventuella oförutsedda behov. Då PTS anställda har minskad arbetstid, ex. pga helg, skall motsvarande arbetstidsförkortning gälla även för leverantörens lokalvårdare. Redovisning av utförda arbetsuppgifter samt tidsåtgång för dessa skall lämnas till Intendenturen senast efterföljande måndag för avstämning mot arbetsschema Uppdragsbeskrivning Lokalerna skall städas regelbundet enligt nedanstående städschema. Om rum är låst vid schemalagt städtillfälle skall rumsinnehavaren kontaktas för ny tid. Regelbundet återkommande åtgärder Birger Jarlsgatan 16 Utrymme Frekvens Åtgärd Kontorsrum/arbetsplats Varje arbetsdag 1 gång/vecka 1 gång/månad Tömma papperskorgar och avfallskärl Dammtorka fria ytor på skrivbord, avlastningsbord, fönsterbänkar. Avtorka bordsarmaturer. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare. Fuktmoppa/dammsuga golv och mattor. Dammtorka lister och element. Avfläcka glaspartier. Golvbona/polera golv med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick och underlätta övrig golvstädning. Dammsuga golv och hörnor.

14 4 Konferensrum, vänteplatser, kapprum Varje arbetsdag före kl 09:00. Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Avlägsna disk och tomflaskor. Avtorka av fria ytor. Rengöra WB-tavlor. Fuktmoppa/dammsuga golv och mattor. Iordningställa Stolar och bord. 5 1 gång/vecka Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Avborsta stoppade möbler. 6 1 gång/månad Dammsuga golv och hörnor. 7 Pentry/lunchrum (9 st inkl reception) Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Moppa/fuktmoppa golv. Extra polish anbringas vid behov. Fylla på förbrukningsmaterial. Disk-medel, maskindiskmedel, spolglans, wettexduk och diskborstar påfylls vid behov. Byta hand- och diskhanddukar (separata handdukar). Vid behov tömma/fylla/sätta igång diskmakiner. Rengöra och avtorka spisar, diskbänkar och bord efter kl 15:00. Tömma papperskorgar och avfallskärl efter kl 15:00 och transportera dessa till soprummet. Lagring av sopor får ej göras på våningsplanen, transport ska ske direkt till soprummet. 8 1 gång/vecka Avfläcka dörrar, dörrkarmar och område kring strömbrytare.

15 9 Pentry/lunchrum, forts. (9 st inkl reception) 1 gång/månad Rengöra kyl- och frysskåp samt diskmaskin. Kasta gammal mat/gamla förpackningar där bäst-föredatum passerat. Dammtorka lister och element. Avfläcka glaspartier. Golvbona/polera golv med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick och underlätta övrig golvstädning. Dammsuga golv och hörnor. 10 Vilrum Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Byta engångslakan när de utnyttjats gång/månad Fuktmoppa golv. 12 Toaletter, omklädningsrum, duschrum Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Rengöra alla sanitära enheter samt angränsande ytor. Toalettsits ska vara torr efter rengöring. Avfläcka speglar och område omkring strömbrytare. Tvätta och torka golven. Fylla på förbrukningsmaterial (inkl reserv) gång/vecka Avfläcka dörrar och dörrkarmar.

16 14 Korridorer Varje arbetsdag Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och avställningsytor. Moppa/fuktmoppa golv gång/vecka Dammtorka fria ytor på skrivbord, avlastningsbord, fönsterbänkar. Avtorka av bordsarmaturer Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare. Tömma dokumentförstörare i mån av behov gång/månad Golvbona/polera golv med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick och underlätta övrig golvstädning. Dammsuga golv och hörnor. Dammtorka lister och element. Avfläcka glaspartier. 17 Trapphus A Varje arbetsdag Fuktmoppa golv och trappor. 18 Trapphus B, C 1 gång/vecka Fuktmoppa golv och trappor. 19 Terrasser (3 st) och innergård Varje arbetsdag före kl 09:00 (15/4-30/9) Tömma papperskorgar och avfallskärl. Tömma askkoppar. Tvätta och avtorka utemöbler gång/vecka (15/4-30/9) Sopa eller dammsuga terrassgolven. 21 Arkiv 1 tr 1 gång/månad Avtorka hyllor. Fuktmoppa golv. 22 Förråd källare 1 gång/månad Avtorka hyllor. Fuktmoppa golv.

17 23 Skyltfönster 1 gång/månad Putsa in och utsida av fönsterglaset. Dammtorka och dammsuga skyltmateriel. 24 Kopierings- och skrivarrum/-station 1 gång/månad Dammsuga under och bakom skrivare/kopiatorer. 25 Cykelomklädningsrum 2 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Rengöra alla sanitära enheter samt angränsande ytor, såsom dörrar på omklädningsskåp. Avfläcka speglar och område omkring strömbrytare. Tvätta och torka golven. Fylla på förbrukningsmaterial (inkl reserv).

18 Stor lokalvård en gång per år Birger Jarlsgatan Samtliga lokaler 1 gång/år på helger Omflytta/iordningställa möbler mm före/efter lokalvården. Total lokalvård i enlighet med regelbundet återkommande åtgärder och därutöver: Avtorka taklampor i kontorsrum, konferensrum. Dammtorka korridor- och trapphusbelysning. Dammsuga ventiler och fläktsystem. Dammsuga under element och bakom elementskydd. Dammsuga böcker, pärmar och papper i bokhyllor. Dammtorka väggar och plastväxter. Putsa fria hyll- och bordsytor. 27 Golv Rengöra och polera golv. Behandla golven med Johnsson-metoden eller motsvarande med garanti. 28 Samtliga ytterfönster Putsa alla sidor (4 st). 29 Samtliga inre glaspartier, kontorslokaler Putsa alla sidor (2 st). 30 Samtliga inre glaspartier, trapphus samt hissfönster Putsa samtliga glaspartierna (från 1-6 trappor). 31 Garage/Källare Sopa och spola garagegolv samt källargolv.

19 Åtgärder som skall utföras på begäran Birger Jarlsgatan Datahall, serverrum På begäran Dammsuga och fuktmoppa golv. 33 Emballagevagnar På begäran Tömma emballagevagnar (i källaren/soprummet) och forsla till avfallsstation. 34 Elektronikskrot På begäran Tömma vagnar med elektronikskrot och forsla till avfallsstation. 35 Sekretesstunnor På begäran Forsla bort tunnor med sekretessbelagt innehåll för särskild bränning. 36 Miljöstationer På begäran Tömma miljöstationer på anvisad plats.

20 Kravspecifikation, bilaga C, dnr Krav avseende lokalvård Bogårdsvägen 45 A, Sköndal Arbetstid Städdag skall vara varje fredag från 12:00. Om fredagen är helgdag skall städdagen överenskommas med personal i Sköndal. Uppdragsbeskrivning Lokalerna skall städas regelbundet enligt nedanstående städschema. Om rum är låst vid schemalagt städtillfälle skall rumsinnehavaren kontaktas för ny tid. Regelbundet återkommande åtgärder - Bogårdsvägen 45 A Utrymme Frekvens Åtgärd 1 Kontorsrum/ arbetsplats 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv. Dammtorka fria ytor på skrivbord, avlastningsbord, fönsterbänkar. Avtorka bordsarmaturer. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Fuktmoppa/dammsuga golv och mattor. Dammtorka lister och element. 2 Allmänna utrymmen 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Dammsuga och fuktmoppa golv. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Dammtorka lister och element. Avborsta stoppade möbler. Tömma dokumentförstörare vid behov.

21 3 Pentry 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl och transportera till soprummet. Avlägsna synligt skräp från golv och möbler. Fylla på förbrukningsmaterial vid behov. Rengöra och avtorka spisar, diskbänkar och bord. Avfläcka dörrar, dörrkarmar, område kring strömbrytare och glaspartier. Dammtorka lister och element. Moppa/fuktmoppa golv. 4 Toalett och duschutrymme 1 gång/vecka Tömma papperskorgar och avfallskärl. Rengöra alla sanitära enheter samt angränsande ytor. Toalettsits ska vara torr efter rengöring. Avfläcka speglar och område omkring strömbrytare. Avtorka dörrar och dörrkarmar. Tvätta och torka golv. Fylla på förbrukningsmaterial.

22 Stor lokalvård en gång per år - Bogårdsvägen 45 A 5 Hela lokalen 1 gång/år Under dagtid Omflytta/iordningställa möbler mm före/efter lokalvården Total lokalvård i enlighet med regelbundet återkommande åtgärder och därutöver: Avtorka taklampor i kontorsrum, och korridorer. Dammsuga ventiler och fläktsystem. Dammsuga under och bakom element. Dammsuga böcker, pärmar och papper i bokhyllor. Dammtorka väggar och ev platsväxter. Putsa fria hyll- och bordsytor. 6 Golv Rengöra och polera golv och behandla med highspeedmaskin för att i möjligaste mån bevara golven i gott skick. Behandla golven med Johnsson-metoden eller motsvarande med garanti 7 Samtliga ytterfönster Putsa alla sidor. 8 Samtliga inre glaspartier i kontorslokalerna Putsa alla sidor.

23 Åtgärder som skall utföras på begäran - Bogårdsvägen 45 A 9 Emballagevagnar På begäran Tömma emballagevagnar (i källaren/soprummet) och forsla till avfallsstation. 10 Elektronikskrot På begäran Tömma vagnar med elektroniskskrot och forsla till avfallsstation. 11 Sekretesstunnor På begäran Forsla bort tunnor med sekretessbelagt innehåll för bränning. 12 Miljöstationer På begäran Tömma eventuella miljöstationer på av myndigheten anvisad plats.

24 Kravspecifikation, bilaga D, dnr Definitioner Definitioner, som huvudsakligen härstammar från Städ 99, Avtal för fastighetsförvaltning (Aff), skall accepteras som grund för tolkning av kraven i förfrågningsunderlaget. Avborsta Avlägsna lös smuts från inredning och inventarier med hjälp av dammborste. Lös smuts, t ex kautschuksmulor på skrivbord, avlägsnas med mjuk borste medan en hårdare borste används på stoppade möbler. Avfläcka Borttaga lättavlägsnade smutsfläckar på väggar, golv och inredning med hjälp av fuktad duk. Att avfläcka ingår i regelmässig städning till skillnad från fläckborttagning. Avtorka Rengöra nedsmutsade ytor på inredning och inventarier med hjälp av en fuktad duk. Metoden lämpar sig bäst till bord i matsalar, laboratoriebänkar och liknande. Damm Fina, mindre partiklar som kan bilda en beläggning på en yta och som kan virvlas upp. Dammsuga Suga upp damm och lös smuts med hjälp av dammsugare. Dammsugning kan gälla hela golvytan, även under möbler, eller punktvis där synlig smuts såsom sand och skräp förekommer. Metoden kan användas på alla typer av golv. Dammtorka Avlägsna lös smuts från inredning och inventarier med torr duk eller fuktad dammduk. Dammtorkning kan även ske med dammvippa. Fläckar Fastsittande föroreningar på avgränsade områden av en yta som inte orsakats av skador eller bristande byggnadsmässigt underhåll, såsom spill av kaffe, läsk och dylikt, ränder, nedtrampade tuggummin, streck, halkmärken och fingeravtryck.

25 Fläckar kan vara torra eller blöta. Fuktmoppa Avlägsna smuts från golv med hjälp av mopp. Moppen får inte vara så fuktig att eftertorkning erfordras. Fönsterputsning Rengöra in och utsidan av glasytor samt eventuella speglar. Lös smuts Mindre partiklar som inte lätt kan virvlas upp, såsom grus, sand, jord, fibrer, hår, spindelnät, insekter och smulor. Moppa Samla ihop och/eller avlägsna damm och annan lös smuts från hela golvytan, även under möbler. Moppning kan gälla hela golvytan, även under möbler, eller punktvis där synlig smuts såsom sand och skräp förekommer. Polera golv Mekaniskt bearbeta golv för att få en hård och därmed smutsavvisande yta. Polering med hjälp av singelskurmaskin med lågt varvtal, upp till 400 v/min, är lämplig för golv med mjuka vaxer. Polermaskiner med varvtal över 400 v/min lämpar sig för golv med hårdare polish. Rengöring Begreppet används när det står leverantören fritt att välja städmetod. Skräp Föroreningar som kan plockas upp, såsom pappersbitar, tidningar och cigarettfimpar. Sopa Samla ihop och avlägsna skräp och lös smuts från golv med hjälp av sopborste. Sopning kan gälla hela golvet eller punktvis, även under möbler, där synlig smuts såsom sand och skräp förekommer. Städning Skötselåtgärder som omfattar rengöring inomhus och i anslutning till byggnad samt iordningställande av inventarier. Arbetsuppgiften rengöring inkluderar förbrukningen av kemisk-tekniska medel. Rengöring innefattar renhållning. Städrelaterade arbetsuppgifter Arbete som genomförs i anslutning till städning utan att vara städning.

26 Exempel på städrelaterade arbetsuppgifter kan vara tömning av papperskorgar, påfyllning av tvål och handdukar i ett hygienrum, avdukning av koppar, tallrikar etc. och diskning. Om termen städrelaterade arbetsuppgifter används måste den specificeras i varje enskilt fall. Städyta Avgränsad yta som skall städas. En städyta kan t.ex. vara ett golv, en dator, en bokhylla eller ett skrivbord. Tömma papperskorgar Papperskorgarna töms och insatspåsar byts vid behov. Upplocka störande skräp Till störande skräp som skall upplockas räknas iögonenfallande föremål, t.ex. papperstussar, gem, brödsmulor, tändstickor och liknande.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N

Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N Kravspecifikation, bilaga 1a, Dnr 11-11-7456/N Krav avseende lokalvård Valhallavägen 117 Arbetstid Lokalerna är tillgängliga för lokalvård helgfri måndag fredag klockan 07:00 17:00. PTS har inte semesterstängt.

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER

AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxxx org. nr xxxxxx xxxx (nedan kallad Leverantören) har träffats AVTALSUTKAST FÖR LOKALVÅRDTJÄNSTER 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys

Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Datum 2009-05-14 Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Upphandling av IT-stöd för omvärldsanalys Rapportnummer Diarienummer 09-5381/72 ISSN Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar och analyser inom området bredbandsinfrastruktur Datum 2011-12-23 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post- och telestyrelsen

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster. Diarienr 08-3333

Upphandling av översättningstjänster. Diarienr 08-3333 Upphandling av översättningstjänster Diarienr 08-3333 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Uppdrags- och utredningskonsulter

Uppdrags- och utredningskonsulter Ramavtal Datum Vår referens Sida 2011-12-23 Dnr: 11-8652 1(17) Ramavtalsutkast Uppdrags- och utredningskonsulter Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 Box 5398 Valhallavägen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS

RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS 1 Mellan Post- och telestyrelsen org. nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och org nr - (nedan kallad Leverantören) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER FÖR MEDIEBEVAKNING OCH MEDIEANALYS 1 Uppdragets

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer