Ravinen 15 och S:1. Planbeskrivning. Handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ravinen 15 och S:1. Planbeskrivning. Handlingar"

Transkript

1 Förslag till antagandehandling MSK 2009:784 Detalj- och fastighetsplan för Ravinen 15 och S:1 stadsdelen Islinge Lidingö Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning planområdets läge Orienteringskarta Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa förutsättningar för att dela Ravinen 15 samt att anvisa en i landskapshänseende lämplig placering av nytt bostadshus och att införa skyddsbestämmelser för det befintliga bostadshuset. Planens överensstämmelse med översiktsplanen och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken Detaljplanen är förenlig med stadens översiktsplan och med bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken avseende lämplig användning av mark- och vattenresurser. Beträffande utpekade riksintressen se nedan. Plandata Lägesbestämning, areal och ägoförhållanden Området är beläget inom kvarteret Ravinen, väst om Norrstigen i stadsdelen Islinge och utgörs av Ravinen 15 och Ravinen S:1. Ravinen 15 är privatägd och marksamfälligheten S:1 ingår fastigheterna Ravinen 14, 15, 19, 20 och 21.

2 Planens handläggning Planprogram och förfarande Plan- och bygglagen (1987:10) ersattes 2 maj 2011 av plan- och bygglagen (2010:900). Av övergångsbestämmelserna till den nya lagen framgår att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för ärenden som har påbörjats före den 2 maj I framtagandet av aktuell plan tillämpas således plan- och bygglagen (1987:10). Planen innebär små förändringar och omfattas därmed inte av plan- och bygglagens krav på planprogram (PBL 5:18). Detaljplanearbetet sker med normalt förfarande eftersom strandskyddet återinträder i och med att ny detaljplan antas för planområdet. Detaljplanen medför inte sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken, se nedan. Behovsbedömning av miljöbedömning enligt miljöbalken Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med tekniska förvaltningen bedömt att detaljplanen inte medför sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens 6 kap 11. Bedömningen har gjorts utifrån kriterierna i bilaga 4 i MKB-förordningen. Till hjälp har kontoret använt en checklista med de miljöaspekter som anges i miljöbalkens 6 kap. 12 punkt 6. Planen berör endast ett mindre, lokalt område och innebär en mindre förändring. Detaljplanens genomförande bedöms medföra en liten påverkan på omgivningen. Konsekvenserna bedöms dock varken enskilt eller sammantaget innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken. Miljörelaterade frågor som dock ska belysas görs så i planbeskrivningen. Förutsättningar och förändringar Riksintresse Lidingö ingår i de kustområden och skärgårdar i Södermanland och Uppland som är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena (4 kap. 1 och 2 miljöbalken). Detta riksintresse utgör dock inte hinder för bland annat tätortsutveckling. Förändringarna är inte av sådan art att de berörs av dessa bestämmelser. Inte heller berörs några andra riksintressen eller nationalstadsparken enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. Översiktsplan I översiktsplan 2002 redovisas aktuellt område som bostadsområde. I det kulturmiljöprogram Lidingös kulturhistoriska miljöer, som antogs av kommunfullmäktige 1990 och som översiktsplanen hänvisar till, omnämns inte planområdet. 2(9)

3 Detaljplan, fastighetsplan och förordnanden Gällande detaljplan för området fastställdes den 18 december 1935 med hänvisning till bestämmelserna i detaljplan som fastställdes den 25 augusti Planerna anger bostadsändamål för kvarteret. Enligt dessa gäller att området får bebyggas för bostadsändamål med hus som får uppföras fristående eller sammanbyggda i gemensam tomtgräns. Byggnad får uppföras i två våningar (7.6 meter). En femtedel av fastighetens yta får bebyggas. Uppgift om minsta tomtstorlek saknas. Planen begränsar ny bebyggelse sex meter från fastighetsgränsen mot park. I fastighetsplan fastställd den 15 mars 1974 är Ravinen 15 utlagd som en fastighet med en areal på 1698 m². I fastighetsplan fastställd den 25 april 1984 är Ravinen S:1 utlagt som en marksamfällighet med en areal på 771 m² i syfte att utgöra område för infart och parkering. Någon gemensamhetsanläggning för att reglera underhållsansvar inom det samfällda området har inte bildats. Strandskydd För Ravinen 15 gäller en detaljplan som fastställdes 18 december Av den anledningen råder inget strandskydd idag. Efter den 1 januari 2010 gäller nya regler som innebär att strandskydd återinförs när ny detaljplan antas och beslutet vinner laga kraft. Av den anledningen måste ställning tas till strandskyddet. Ravinen 15 är som närmast belägen ca 35 meter från stranden mot Lilla Värtan i väster. Fastigheten gränsar mot parkmarken i söder och i väster. Området mellan stranden och fastigheten är i gällande plan utlagd som park och utbyggd för allmänt bruk genom två gång- och cykelvägar där den ena utgör strandpromenad från Islingeviken och den andra kommer uppifrån bebyggelsen på Islingehöjden. Gångvägarna gör det möjligt att nå ängen i dalen norr om och skogsområdet inom stadsdelen Södra Sticklinge. Strandremsan är bevuxen med vegetation i olika storlek. Nordväst om parkmarken är Lidingövarvet beläget inom Rännilen 1. Av säkerhetsskäl är allmänhetens tillgänglighet begränsad i detta område. För att fortsätta utefter stranden är gångvägarna anlagda runt varvet och ansluter till Tyktorpsvägen i norr. Inom grå yta återinträder strandskyddet vid ny planläggning om inte annat bestäms. 3(9)

4 Allmänhetens möjlighet att vistas inom strandområdet är goda och gång- och cykelvägarna är utbyggda. Strandpromenaderna söder och väster om Ravinen 15 säkerställer att allmänheten även efter aktuell planläggning har fortsatt tillgång till parkoch vattenområdena. Ravinen 15 utgör en enskild fastighet där strandskydd inte gäller idag. Ravinen 15 är ianspråktagen för bostadsändamål och utgör enskild tomtmark. Ny bebyggelse placeras ca 50 meter från stranden och kommer inte att påverka det rörliga friluftslivet inom parkmarken. Strandskyddet bör därmed upphävas inom planområdet. Natur Växt- och djurliv Ravinen 15 består av tomtmark som sluttar från den östra gränsen ner mot vattnet i väster med en höjdskillnad om ca 14 meter. Fastigheten är privatägd och består av en stenig och gräsbevuxen sluttning med enstaka träd. Västra delen är inte inhägnad. Området mellan Lilla Värtan och planområdet utgör parkmark med anlagda gångvägar upplåtna för allmänheten. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormen för luft påverkas inte av planförslaget. För vatten kan konstateras att Ravinen 15 inte är ansluten till stadens dagvattenledning. Dagvattnet från området infiltreras för närvarande i huvudsak inom fastigheten innan det når Lilla Värtan och innebär en marginell påverkan. För att i görligaste mån begränsa utsläpp av metaller såsom koppar från befintligt tak och rännor på bostadshuset inom Ravinen 15 och andra föroreningar reglerar planförslaget som ett försiktighetsmått att gemensamhetsanläggning ska tillskapas som innebär ett lokalt omhändertagande av dagvattnet inom fastigheterna. Dagvattnet ska ledas till en stenkista som ska anläggas inom fastigheterna och underhållas enligt anläggningslagens regler. Geotekniska förhållanden Enligt byggnadsgeologisk karta för Lidingö består undergrunden i planområdet av berg. Yttersta västra delen består av morän i vilken planen begränsar byggnation. Fornlämningar Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. Om fornlämningar, som inte tidigare varit kända, skulle påträffas vid grävning eller annat arbete, föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. Bebyggelseområden Byggnadskultur och gestaltning På fastigheten Ravinen 15 ligger idag en spektakulär funkisvilla som är utpekad som omistlig i Stockholms läns museums inventering från Arkitekt är Sture Frölén 4(9)

5 som anses vara en av landet främsta arkitekter vad gäller just funktionalistisk arkitektur. Han har ritat några av epokens elegantaste bostadshus i Stockholm. 1 Villan uppfördes 1936 och är asymmetrisk till sin form med en längre fasad åt öst än åt väst, vilket ger det sydöstra hörnet en tydlig kilform. En öppen pelargång (arkad) i källarplan bär upp den södra delen av huset samt den stora asymmetriska balkongen i bottenvåningen på den västra fasaden. De båda entréerna har kvar sina ursprungliga trappor med sina vinklade asymmetriska putsade murar samt avtäckningen med kopparplåt. Huset som ursprungligen var mer lekfullt elegant formgiven har genomgått en del förändringar, varav några är betydande. Byggnaden har blivit påbyggd med ett våningsplan. Nya fönster i trapphuset samt vid entréerna har tagits upp. Garaget i källarvåningen har byggts om och garageportarna har ersatts av en dörr samt ett fönster. En terrass, på ritningen benämnd loggia, på andra våningens sydvästra hörn har byggts in. Terrassen på andra våningen i sydöstra hörnet har delvis byggts in och därmed minskat i storlek. Den ursprungliga franska balkongen ovanför huvudentrén har byggts ut till att bli en mindre balkong. Dock med samma typ av räcke i fronten som den franska hade. Byggnaden har även fått en lättare tilläggsisolering i samband med omputsning vilket gjort att fönstren sjunkit in något i fasaderna. Den stora balkongen på västra fasaden kan ha byggts ut vid ett tillfälle. Byggnadens karaktär är idag fortfarande stark och omisskännlig funktionalistisk arkitektur av hög kvalitet. Kännetecknande för villan är den ljusa släta putsen, de enkla men genomtänkta och omsorgsfullt formgivna detaljerna, plåtavtäckningarna och stuprören i koppar samt den öppna arkaden. Det ursprungliga intrikata spelet mellan linjer och ytor har till viss del förenklats och gått förlorat genom de tillägg och ändringar som byggnaden genomgått. Men tack vare ett varsamt förhållningssätt samt materialtrohet mot originalet så har den huvudsakliga känslan och upplevelsen av husets arkitektur i stor utsträckning bevarats. Då detta är en av få byggnader uppförda i funktionalistisk stil på Lidingö, samt att den håller hög kvalitet vad gäller arkitektur och material, har villan således ett högt kulturhistoriskt värde och får ytterliggare inte förvanskas. Byggnaden q-markeras (i enlighet med PBL 3 kap 12 och 8 kap 13 i nya PBL) i planförslaget med hänvisning till nedan angivna karaktärsdrag. Bedömningen är att det inte föreligger några motsättningar mellan delningen av fastigheten Ravinen 15 och bevarandet av den nuvarande byggnadens karaktär eller kulturhistoriska värde. Karaktärsdrag Utmärkande karaktärsdrag för byggnaden på lotten Ravinen 15, som ska bevaras, är: - Huskroppens kubiska och asymmetriska grundform 1 Som exempel kan nämnas fastigheten som ligger på Askrikegatan 9. Urval av hans senare produktion men även mer kända verk är bl.a. Kungliga tennishallen i Stockholm från 1943 och Hässelby värmekraftverk 1959 samt Han har även ritat ett stort antal skolor och kyrkor. 5(9)

6 - Ljus slät puts - Den öppna arkaden som bär upp byggnadens södra del - Den stora asymmetriska balkongen på västra fasaden - Den kilformade terrassen i det sydöstra hörnet - Takterrassens öppna genomsiktliga räcke - Den lilla balkongen på västra fasaden med sin genomsiktliga front av runda stavar - Plåtavtäckningar av koppar - Fyrkantiga stuprör av koppar - Lufter och fönstersättningar - Stora perspektivfönster, några med förskjuten mittpost, utbyggt burspråk samt det runda fönstret på den östra fasaden - Vitmålade fönster i original - De sparsamt glasade entréerna med enkla omålade trädörrar - Entrétrappornas utformning med asymmetriska putsade murar samt steg av natursten - Terrasseringar och trappor av betong i anslutning till huset - Stödmurar i anslutning till byggnaden Ny bebyggelse Ny bebyggelse är tänkt att utformas enligt de förutsättningar som råder på platsen. Ny bostadsbyggnad inom lotten Ravinen A placeras så långt från parkmarken i väster som höjdförhållandena medger, för att bättre komma i linje med befintliga bostadshus och för att inte påverka parkkänslan. Avsikten är att ny taknock i princip inte är högre än golvnivån i befintligt bostadshus, men för att entrén till det nya huset inte ska komma för lågt i den östra delen är det nya husets nockhöjd något högre. Föreslagen placering av ny byggnad och begränsning av nockhöjden innebär att utsikten från Ravinen 19 inte kommer att försämras nämnvärt. Befintlig bebyggelse Ravinen 15 Ny byggnad Bild som visar hur den nya byggnaden påverkar utsikten. Ny byggnad är placerad till höger i bilden. 6(9)

7 Den nya bebyggelsen avses att anläggas i souterrängplan, med en våning över och överst kan vara en indragen takvåning. Tre av de befintliga stödmurarna ska bevaras då de utgör en del av befintlig byggnad. I förhållande mot gällande detaljplan begränsas området som får bebyggas inom lotten A och lotten Ravinen 15. För att nå en enhetlighet mellan huset inom Ravinen 15 föreslås att fasaderna skall utföras med puts och taket utformas plant dock med en avrinning som slätplåt tillåter det vill säga 6 grader. Tak och eventuella väggar till komplementbyggnaderna bör utformas lika bostadshusets. Parkeringsgarage Inom det samfällda området Ravinen S:1 ges möjlighet att uppföra ett garage med plats för ca sex bilar. Garaget kan anläggas så att biluppställning kan ske på taket med tillfart från Norrstigen. Nockhöjden har satts i förhållande till vägen och innebär en höjd på 29.0 meter. Skydd i form av staket eller liknande bör uppföras som skydd mot fallolyckor. Angöring till garaget innebär att stödmur bör anläggas på sådant avstånd från garaget att personbilar får plats att backa. Skyddsrum För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området. Friytor Lek och rekreation Utrymme för utevistelse finns idag inom fastigheten och inom angränsande parkmark i söder och väster. Gator och trafik Tillfart till fastigheten sker från Norrstigen via en privat väg som är belägen inom marksamfälligheten Ravinen S:1 där även vissa parkeringsplatser finns. Norrstigen är en lokalgata med kommunalt ansvar. Infartsvägen inom Ravinen S:1 är en privat väg med enskilt ansvar. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Söder och väster om Ravinen 15 finns kommunala vatten- och avloppsledningar. Värme Det finns ingen fjärrvärme inom området. El Fortum ansvarar för ledningsnätet inom Lidingö. 7(9)

8 Avfall I området finns kommunal avfallshämtning. Vid behov kan avfallskärl placeras på den samfällda marken, intill Norrstigen. Störningar Vägtrafikbuller Området är inte bullerpåverkat. Radon Berggrunden i Lidingö klassas som normalriskmark beträffande radon. Generellt gäller att byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra. FASTIGHETSPLAN Förändringar Fastighetsindelning Ravinen 15 delas i två tomter betecknade lotten Ravinen A och lotten Ravinen 15. Lotten Ravinen A blir efter avstyckning 809 m² och lotten Ravinen 15 blir 889 m². Lotten Ravinen A skall ingå i marksamfälligheten Ravinen S:1. Gränserna för Ravinen S:1 påverkas inte av förslaget. Servitut och gemensamhetsanläggning Det är lämpligt att en gemensamhetsanläggning, som reglerar underhållsansvar av befintlig tillfartsväg, parkering och eventuellt uppförande av garage inom Ravinen S:1, bildas. Avloppsledningens läge från bostadsbyggnaden på lotten Ravinen 15 får utredas under ärendets gång. Dagvattnet skall tas omhand lokalt inom lotten A och lotten Ravinen 15 genom erforderliga ledningar och stenkista. Deltagande fastigeter är de föreslagna tomterna. Skälen till planens utformning Lotten Ravinen A kommer enligt ansökan att bebyggas. Inkomna husritningar har justerats under planprocessens gång. Fastigheten sluttar från öster ner mot vattnet i väster. Tillfart sker från Norrstigen via en gemensam tillfartsväg inom Ravinen S:1. Bedömning Föreslagen indelning innebär att lotten Ravinen A kan bebyggas. Erforderliga utevistelseytor och biluppställningsplatser kan anordnas på respektive tomt. Föreslagen indelning i fastigheter överensstämmer med både gällande och föreslagen detaljplan. Fastighetsbildning skall ske på initiativ av fastighetsägaren. Ansökan skall ställas till Lantmäterimyndigheten i Stockholms län, Box , Stockholm. Eventuella tvångsvisa åtgärder inom området kan inte genomföras förrän planen antagits och beslutet vunnit laga kraft. För att kunna bebygga lotterna måste dessa överensstämma med fastighetsplanen (8:11 PBL). För berörda fastigheter innebär det också att gemensamhetsanläggning skall inrättas avseende lokalt omhändertagande av dagvattnet innan bygglov kan medges. För lotten Ravinen A krävs även delaktighet i Ravinen S:1. 8(9)

9 Administrativa frågor Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år. Se även genomförandebeskrivningen. Bygglovsplikt Bygglovsplikten behålls på den nivå plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. För befintlig byggnad gäller att de ovan nämnda karaktärsdragen ska följas. Medverkande tjänsteman i denna handling har varit byggnadsantikvarie Albin Uller. Lidingö miljö- och stadsbyggnadskontor Charlotta Holm Hildebrand Ingela Vidin Nils-Olof Larsson Planchef Planarkitekt Lantmätare 9(9)

Lidingövarvet. Planbeskrivning. Detaljplan. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. Dnr MSN/2009:1020

Lidingövarvet. Planbeskrivning. Detaljplan. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. Dnr MSN/2009:1020 Dnr MSN/2009:1020 Detaljplan Lidingövarvet Rännilen 1 m fl Stadsdelarna södra Sticklinge/Islinge Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling

Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222 Samrådshandling Detaljplan (normalt planförfarande) Lantarbetarbostaden Del av Lidingö 6:105, stadsdelen Elfvik Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås. DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN. Anna Paterek Tel 021-39 25 27

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås. DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN. Anna Paterek Tel 021-39 25 27 Anna Paterek Tel 021-39 25 27 DP-1742 2012-09-18 Dnr 2009/367-BN Detaljplan för del av Skerike-Tibble 3:10, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Planuppdrag Byggnadsnämnden beslutade 2010-01-19 att ge stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT den 2012-04-12 Botkyrka kommun Referens Anna Ahlstrand SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN 2 [16] Information

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer