Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation Sv/V Bilagor Besiktigad av Henrik Lindblad Datum Skogs kyrka: fasadrenovering och dränering. Kontroll 1. Vid detta upptaktsmöte deltog Sivert Engblom från församlingen, Patric Hedlund som representerade entreprenören Tremans fasad AB, byggkonsult Leif Sjölund, kontrollant, samt Henrik Lindblad från Länsmuseet Gävleborg. Besöket började med byggmöte (det andra i ordningen), därefter vidtog besiktning av kyrkobyggnadens grund och fasader. Beskrivning: Historik och kortfattad beskrivning Skogs kyrka uppfördes i sten år 1805 som ersättning för en träkyrka från Denna hade i sin tur en medeltida stenkyrka som föregångare, som ännu kvarstår som ruin. Den nuvarande kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil efter ritningar av länsbyggmästaren J C Loëll från Gävle, som förutom Skogs kyrka även var upphovsman till bl a Norrbo och Rengsjö kyrkor i Hälsingland. Samtliga tre kyrkobyggnader har tornet sidoställt, i Skog i söder, i de övriga i norr. Långhuset är rektangulärt med vidbyggd sakristia i norr. Exteriören är välbevarad. Interiört har dock kyrkan förändrats flera gånger. Mark och sockel Marken närmast kyrkans ytterväggar är delvis gräsbeväxt, delvis belagd med singel i kraftigt varierande grovlek, blandad med dräneringsgrus. Även i singelpartierna finns omfattande växtlighet, främst mossa. Grundsockeln, bestående av gråsten utan puts, ligger under marknivån. Ytterväggar Kyrkobyggnadens ytterväggar består av gråsten, medan lister samt omfattningar kring port- och fönsteröppningar består av tegel. Det finns även tegel i delar av tornets ytterväggar, strax över sockeln. Ytterväggarna är till större delen putsade med kalkputs som avfärgats med bruten vit kalkfärg. På vissa delar av fasaden, upp till listen ca en meter över marken, förefaller vid något tillfälle KC-bruk ha använts över ganska stora och sammanhängande ytor. Putsen går ner till marknivå. Enligt uppgift från församlingen skall sockelputsen ha lagats, samt ytterväggarnas nedre delar ha färgats om, år Kopia till: 1. Kulturmiljö, Länsstyrelsen, Gävle 2. Skogs församling, Kyrkvägen 60, Stråtjära. 3. Arkitektlaget i Hälsingland HB, Tönnånger 8449, Holmsveden 4. Leif Sjölund Byggkonsult AB, Lingonvägen 4, Bollnäs 5. Tremans fasad AB, Åsgatan 154, Hedemora

18 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 2(3) År reparerades och omfärgades fasadputsen till den befintliga kulören. År 1995 las nytt plåttak på långhusets och sakristians tak. I samband med detta lagades en del skador i putsen som uppstått pga av läckage genom plåten. Lagningarna, som främst finns vid takfotens list samt närmast sockeln, utfördes både med kalkbruk och KC-bruk. Lagningarna avfärgades med rent vit kalkfärg och avviker därigenom markant från övriga putsytor. Tornlanterninen avviker från övriga ytterväggar då den sannolikt är klädd med vitmålad plåt. Vid besiktningen gjordes ett försök att närmare studera fasadbeklädnaden från tornet, vilket fick avbrytas då det inte gick finna vägen upp till själva lanterninen. Den eventuella plåtinklädnadens ålder är okänd. Skador och åtgärder: Ytterväggarna har omfattande putsskador, som troligen främst uppstått på grund av otillräcklig dränering. Skadorna finns längs stora delar av ytterväggarna, från marknivå och ett par decimeter upp. De mest omfattande skadorna finns i de hörn där stuprören är placerade. Skadorna dokumenterades redan (bifogat i tillståndsansökan dat ) och har därefter med all sannolikhet förvärrats. Puts Enligt det åtgärdsförslag som bifogats nämnda ansökan ska såväl lagningarna med KC-bruk samt alla putssläpp knackas bort. De ska därefter ersättas med rent lufthårdnande kalkbruk. Kalkfärgen beredes på plats. Av förslaget framgår inte vilken typ av pigment som ska blandas i. Vid jämförelse med prov från kalkfärgslikare bedömdes kulören vara vit, något bruten med pigmentet oxidgult. Efter besiktningen har en analys av befintliga färglager utförts av konservator Per Mattson. Kulören kommer slutligen att bestämmas när protokoll erhålls från analysen. Vid besiktningen diskuterades att fasadputsen skulle sluta ca en halv decimeter från marknivån, för att därigenom förhindra kapillärsugning. Detta är ett otraditionellt förfarande och finns inte heller med i den ansökan som länsstyrelsen gett tillstånd till. Såvitt länsmuseet erfar kommer församlingen att avstå från ny ansökan och därmed utförs arbetet i enlighet med ovannämnda åtgärdsförslag, dvs putskanten går strax under marknivån. Dränering Enligt nämnda åtgärdsförslag ska marken omdräneras. Åtgärderna kan sammanfatts på följande vis. En dräneringsgrav, 80 cm bred och cm djup grävs (kolla om arkeolog behöver vara med?). På detta djup läggs en dräneringsslang, till vilken nya brunnar under stuprören ansluts. Dräneringen avslutas cm under fasadputsens underkant. Därpå fylls ny singel upp till nivå strax över fasadputsens kant. Vid besöket föreslogs att lägga en plastfolie under marken, som skulle slutta nedåt från grunden. Avsikten var att förhindra vatten att samlas i jorden närmast ytterväggarna. Detta finns inte med i tillståndsansökan. Då metoden inte är bruklig i antikvariska sammanhang och dessutom osäker rent tekniskt, avråder såväl länsstyrelsen som länsmuseet från denna lösning. Typ och utformning av dräneringsbrunnarna bör bestämmas i samråd med länsmuseet. Övrigt arbeten som tillkommer utöver de som beskrivits i tillstånds- och bidragsansökan Vid besöket diskuterades även den trappa som finns vid ingången i öster. Trappan är murad i grovhuggen natursten. Vid något tillfälle har trappan putsats med KC-bruk. Fogarna mellan stenarna förefaller vara igenslammade med kalkbruk. Efter omputsning har trappans sidor färgats gröna, med okänd färgtyp. Vid besiktningen flagnade färgen och putsen hade kraftiga skador. Det är nödvändigt att bila och blästra bort KC-bruket, för att sedan laga fogarna med rent kalkbruk. Frågan ställdes om murstenarna därefter kan förbli oputsade, eller om de ska putsas om med rent kalkbruk. Det är okänt huruvida trappen ursprungligen var putsad. Om den ska putsas om måste detta göras med rent lufthårdnande kalkbruk. Ställning till eventuell omputsning ska tas vid nästa kontroll.

19 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 3(3) Den svarta färgen på takfotskanten flagnar här och var. Detta är väl synligt och fläckarna bör åtgärdas i samband med att byggnadsställning finns på plats. Med tanke på färgflagornas storlek förefaller det inte sannolikt att plåten är målad med linoljefärg. Leif Sjölund åtog sig att undersöka vilken färgtyp det är frågan om, därefter kan ställning tas till hur skadorna ska åtgärdas. Vid mötet bestämdes att nästa kontroll sker , i samband med förbesiktning av tornet.

20 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(2) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation Sv/V Bilagor Besiktigad av Henrik Lindblad Datum Skogs kyrka: fasadrenovering och dränering. Kontroll 2. Vid denna besiktning med efterföljande byggmöte deltog Sivert Engblom från församlingen, Patric Hedlund från Tremans fasad AB, byggkonsult Leif Sjölund, samt Henrik Lindblad från Länsmuseet Gävleborg. Besiktning av tornet Vid tillfället hade tornfasaden åtgärdats med högtryckstvättning, lagning av putsskador, samt borttagning av gammal kalkfärg med hjälp av borstning. Avfärgningen påbörjades några dagar före kontrollen. Genomgående är lagningar och avfärgning väl utförda. En del bomytor har lämnats utan åtgärd, då det fastställdes att putsytorna är av hög kvalitet och sitter betryggande. Vid besiktningen konstaterades några svagt missfärgade partier, framförallt en större fläck på östra tornväggen. Denna kan bero på att det regnade när avfärgningen påbörjades. Eventuellt har området ännu inte torkat. Om så är fallet kommer putsen att anta rätt färg när den torkat. Vid torngrunden har det, pga av regn och otillräcklig dränering, stått vatten på flera ställen. Följden är att nylagd puts har lossnat. Detta ska åtgärdas efterhand. Vad gäller putslagningarna har det lufthårdnande kalkbruket Optiroc Serpo 144, kalkbruk fin, använts. Kalkfärgen blandas på plats med våtsläckt gotlandskalk från Byggnadshyttan Kalk AB. Den befintliga fasadkulören har, efter analys av konservator Per Mattson, fastställts till NCS 0505-Y40R. Detta är det enda färgskikt som påträffats. I kalkfärg 90 motsvaras detta av prov 46:2. Pigmentet utgörs därmed av obränd terra. Kopia till: 1. Kulturmiljö, Länsstyrelsen, Gävle 2. Skogs församling, Kyrkvägen 60, Stråtjära. 3. Arkitektlaget i Hälsingland HB, Tönnånger 8449, Holmsveden 4. Leif Sjölund Byggkonsult AB, Lingonvägen 4, Bollnäs 5. Tremans fasad AB, Åsgatan 154, Hedemora

21 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 2(2) Övriga fasader På stora delar av kyrkans fasader, t ex på västra gaveln, finns två lager vattriven puts med mellanliggande kalkfärg. Lagren sitter i allmänhet något löst, men kan inte borstas bort utan måste skrapas. Vid mötet diskuterades huruvida den nya kalkfärgen kan fästa på vattrivningen, eller om denna måste avlägsnas. Det beslöts till slut att båda lagren ska skrapas bort före avfärgningen. Övrigt Det dragband av järn som löper runt fasaden under takfoten har brustit på ett ställe i söder. Detta ska svetsas ihop. Här och var är dragbandet synligt, medan det på andra ställen döljs av ett tunt lager puts. Det beslöts att där järnet framträder ska det målas in i fasaden med linoljefärg, i samma kulör som kalkavfärgningen. Vid besöket diskuterades återigen den trappa som finns vid ingången i öster. Putsen var ännu ej borttagen. När detta har gjorts ska trappen besiktas, varefter ställning kan tas till om den ska putsas om, eller om stenarna endast ska fogas om med kalkbruk. Vid mötet beslöts att de bara fläckarna på takfotsplåten ska målas om med samma typ av färg som befintlig, dvs Isotrol Svart (en oljefärg bestående av såväl alkyd- som linoljor). Vid mötet bestämdes att nästa kontroll sker

22 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(2) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation Sv/V Bilagor Besiktigad av Henrik Lindblad Datum Skogs kyrka: fasadrenovering och dränering. Kontroll 3. Vid denna besiktning med efterföljande byggmöte deltog Sivert Engblom från församlingen, Patric Hedlund och Sven-Eric Westlund från Tremans fasad AB, byggkonsult Leif Sjölund, samt Henrik Lindblad från Länsmuseet Gävleborg. Fasadrenovering tornet Byggnadsställningarna var nu borttagna. Resultatet av kalkavfärgningen var fullt tillfredställande. Något mörkare partier förekommer här och var, vilket får betraktas som ofrånkomligt. Innan ställningarna revs kom mycket kraftiga regn. När rören togs bort rann det ut smutsigt vatten, vilket har orsakat små mörka fläckar på några ställen. Dessa ska avlägsnas, förmodligen kan de borstas bort. Övriga fasader Putsslagning och avfärgning var i full gång. Trappan vid ingången i öster Putsen var nu avlägsnad och stenarna omfogade med rent lufthårdnande kalkbruk. Resultatet var över förväntan, varför det beslutades att trappan tills vidare kommer att lämnas oputsad. Den växtlighet som finns på trappstegen ska tas bort. Eventuellt kommer, i samband med omdräneringen, singel att läggas även runt trappen. Takfotsplåten Isotrol Svart (en oljefärg bestående av såväl alkyd- som linoljor), dvs. samma färg som befintlig, har nu anskaffats av församlingen, men målningen är ännu inte gjord. Övrigt Det dragband av järn som löper runt fasaden under takfoten hade brustit på ett ställe i söder. Detta har nu svetsats ihop. På norra långhusväggen visade sig att dragbandet helt oväntat slutade mitt på fasaden. Det Kopia till: 1. Kulturmiljö, Länsstyrelsen, Gävle 2. Skogs församling, Kyrkvägen 60, Stråtjära. 3. Arkitektlaget i Hälsingland HB, Tönnånger 8449, Holmsveden 4. Leif Sjölund Byggkonsult AB, Lingonvägen 4, Bollnäs 5. Tremans fasad AB, Åsgatan 154, Hedemora

23 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 2(2) går alltså inte runt hela kyrkan. Vid dragbandets slut hade muren spruckit. Detta har nu åtgärdats. Vid byggmötet invände Leif Sjölund m fl. mot att: Plast inte fick användas vid omdräneringen, vilket tidigare både länsstyrelsen och länsmuseet motsatt sig (se protokoll ). Att länsstyrelsen inte accepterade ett putssläpp vid byggnadens grund (se ovannämnda protokoll) Följderna av detta blir enligt Leif Sjölund att vatten kommer att ansamlas vid grunden och att detta återigen kommer att sugas upp av putsen och medföra skador. Förmodligen kommer då putsen närmast grunden att behöva renoveras igen ganska snart. Länsmuseet förstår att åtgärderna sannolikt är välmotiverade ur teknisk synpunkt. Dock vidhölls att de är antikvariskt tveksamma då metoderna inte är traditionella i detta sammanhang. Ett putssläpp medför också en negativ förändring av exteriörens utseende. Nästa kontroll är slutbesiktning

24 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(2) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation Sv/V Bilagor Besiktigad av Henrik Lindblad Datum Skogs kyrka: fasadrenovering och dränering. Kontroll 4: slutbesiktning. Vid denna slutbesiktning med efterföljande byggmöte deltog Sivert Engblom från församlingen, Patric Hedlund och Sven-Eric Westlund från Tremans fasad AB, byggkonsult Leif Sjölund, samt Henrik Lindblad från Länsmuseet Gävleborg. Fasadrenovering Resultatet av kalkavfärgningen var fullt tillfredställande. Något mörkare partier, förekommer här och var, bl a på sakristians västra och norra väggar. Fläckarna kommer dock sannolikt att försvinna, eller åtminstone ljusna, när putsen har torkat helt. Den bönformade fläck som tidigare har konstaterats på tornets östra vägg var t ex nu försvunnen. De fläckar som uppstått på tornet när byggnadsställningen avlägsnades var borttagna. I hörnet mellan sakristia och långhus i nordost har den nya putsen börjat suga vatten. Dagvattnet från stupröret måste här ledas bort med ett mindre dike. I samband med omdräneringen (se nedan) ska marklagret nära grunden skalas av då det höjts med tiden. Målningsarbeten Vid besiktningen konstaterades att det återstod målning av en del detaljer. Plåten under fönstret ovanför porten i väster är rostig på undersidan. Denna bör skrapas ren från rost och målas med linoljefärg i samma kulör som fasaden. Plåtlisten ovanför samma port är vitmålad, men färgen täcker inte ordentligt. Denna ska målas om (färg och kulör som ovan). Detsamma gäller plåtlisten ovanför porten i öster. Järnbandet runt fasaden är blymönjat och målat med ej täckande kalkfärg. Järnpartierna ska målas om (färg och kulör som ovan). Takfoten, i trä, ovanför sakristians tak (i väster och öster) ska målas (färg och kulör som ovan). De ventiler som finns runt hela fasaden (nära mark) är tidigare vitmålade, men behöver målas om (färg Kopia till: 1. Kulturmiljö, Länsstyrelsen, Gävle 2. Skogs församling, Kyrkvägen 60, Stråtjära. 3. Arkitektlaget i Hälsingland HB, Tönnånger 8449, Holmsveden 4. Leif Sjölund Byggkonsult AB, Lingonvägen 4, Bollnäs 5. Tremans fasad AB, Åsgatan 154, Hedemora

25 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 2(2) och kulör som ovan). Trappan vid ingången i öster Som konstaterats vid föregående besök var putsen avlägsnad och stenarna omfogade med rent lufthårdnande kalkbruk. Resultatet var över förväntan och enligt tidigare beslut kommer trappan tills vidare att lämnas oputsad. Den växtlighet som finns på trappstegen ska tas bort. Vidare ska trappstegen och broplanet blästras rent från missfärgningar. Broplanet måste också omfogas. Enligt Patric Hedlund går det ej att omfoga med kalkbruk på en så utsatt yta som ett broplan, då kalken kommer att pulvriseras. Eftersom fogarna nu består av cement och stenen utgörs av granit, accepterar länsmuseet omfogning med cement. Takfotsplåten Plåten är ommålad med Isotrol svart (en oljefärg bestående av såväl alkyd- som linoljor). Resultatet är tillfredställande. Övrigt Utanför sakristians nordvägg ligger en äldre gravhäll. Vid dräneringsarbetena ska denna försiktigt lyftas bort och (varsamt) göras ren från mossa och annan växtlighet, varefter den läggs tillbaka. I omedelbar närhet till kyrkobyggnaden är på flera ställen syrener planterade. Dessa samlar mycket fukt. Vidare skymmer de fasadens nedre delar. I samband med omdräneringen kommer de syrener som växer närmast kyrkan att avlägsnas. Omdränering Denna var vid besöket ännu inte påbörjad. Troligen ska den göras i september. Dräneringen ska utföras enligt den arbetsbeskrivning som länsmuseet tagit del av. Vid besöket gicks åtgärderna igenom. Församlingen kommer att kontakta länsmuseet när arbetet påbörjats. I samband med efterbesiktning av kompletterande målningsarbeten etc. (enligt ovan) kommer omdräneringen att besiktas. Efterbesiktning Kontroll av kompletterande målningsarbeten och omdränering kommer att ske genom en efterbesiktning. Det åligger församlingen att informera länsmuseet om hur arbetet fortskrider, samt lämplig tidpunkt för besiktningen. Frånsett ovanstående anmärkningar är resultatet mycket tillfredställande, varvid länsmuseet härmed godkänner fasadrenoveringen och att bidraget för denna utbetalas.

26 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(4) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation Sv/V Bilagor Besiktigad av Henrik Lindblad Datum Skogs kyrka: antikvarisk kontroll (dränering) samt rådgivningsbesök (kyrkorummet) Vid mötet deltog Henrik Lindblad från Länsmuseet Gävleborg samt Sivert Engblom från församlingen. Skogs kyrka. Fasad mot norr-markarbeten. Omdränering Dräneringen påbörjades under hösten 2003, men blev inte klar före vintern. Vid besöket konstaterades att mark- och dräneringsarbetena var klara, med omläggning av gräsmattor och singel närmast grunden. Lutningen från kyrkan är nu bättre. Dock har marken redan sjunkit något på södra sidan, varför man måste Kopia till: 1. Kulturmiljö, Länsstyrelsen, Gävle 2. Skogs församling, Kyrkvägen 60, Stråtjära.

27 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 2(4) fylla upp med mer matjord. De buskar (syrener) som tidigare stod alltför nära fasaden var nu borttagna. De kommer troligen att ersättas med flyttbara växter (dvs. planterade i stora krukor eller vida skålar). Det som nu framförallt återstår är uppsamlingen av vattnet från stuprören. Detta sker för närvarande genom de orange plaströr som leder bort vattnet. Stuprören är utförda av kopparplåt med utkast i skarp vinkel. Enligt tidigare samtal med Sivert Engblom skall uppsamlarna utföras som trattar i kopparplåt med lövgaller av rostfritt stål. Uppsamlarna med anslutande rör kommer därmed att dölja plaströren, ståltrådsgallren kommer knappast att synas. Vid besöket förevisades ett prov (i järnplåt) som församlingen låtit en plåtslagare utföra. Detta hade monterats under stupröret i sydvästra hörnet. Den trattformade uppsamlaren var nu närmast cirkelformad och av ganska ansenliga dimensioner. Den var något för hög. Den kommer istället att göras oval med rak bakkant och sänkas cirka 5 cm. Framförallt på norra sidan är avståndet mellan utkastarna och marken stort (se foto). Utkastarna är där möjliga att flytta ner något, till ett par dm höjd ovan marken. Skogs kyrka, sydvästra hörnet. Prov på vattenuppsamlare. Kyrkorummet Sivert Engblom har tidigare varit i kontakt med länsmuseet angående en önskan om att avlägsna flera bänkrader i södra kvarteret längst ner i kyrkorummet. Vid det aktuella besöket diskuterades frågan och

28 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 3(4) länsmuseet fick kopior av ritningar som utförts av Arkitektlaget i Hälsingland. Anledningen att frågan väckts är att man vill ha bättre möjligheter att förevisa den kopia av Skogbonaden som sedan år 2000 sitter på västra väggen, bakom södra bänkkvarteret. Utrymmet mellan bänkarna och väggen är nu ganska begränsat och där ryms endast ett par stolsrader. Församlingen vill ha möjlighet att ha visningar av bonaden för betydligt större grupper, uppskattningsvis personer, eller en busslast. Problemet är nu att bänkarna är vända fram mot koret, dvs. åt fel håll från bonaden sett. Sivert Engblom presenterade två alternativ: 1. Ett antal bänkar görs vändbara, dvs, de monteras loss från golvet, vänds med hjälp av en lyft och säkras sedan i golvet igen. Antikvariskt sett är detta troligen en bra lösning och det blir relativt billigt. Nackdelen är det är ett tungt och omständligt arbete att vända bänkarna och att lösningen inte är särskilt flexibel. 2. Ett antal bänkrader, 5-6 stycken, flyttas undan och ersätts med lösa stolar. Totalt ryms åtta stolar per rad. I det utrymme som nu finns får det dessutom plats ytterligare två rader. Församlingen har förslag till stolsmodell ( Cecilia, eller Cecil från Gärsnäs) och ansökt om kyrkobyggnadsbidrag (2002), dock har man ej ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen. Förutom visningar av skogbonaden skulle detta utrymme kunna användas i liturgiska sammanhang, dvs. i princip som en lillkyrka med bonaden som altartavla, samt ett flyttbart altarbord under denna. Tyget på stolarna kan lämpligen vara av samma rödbruna kulör som sittdynorna i bänkraderna håller. Skogs kyrka. Interiör mot väster, med kopian av Skogbonaden. Nuvarande bänkinredning är från Ett antal bänkrader avlägsnades vid inrättandet av en läktarunderbyggnad under 1980-talets mitt. Länsmuseet har förståelse för att utrymmet framför bonaden behöver göras mer flexibelt. Det är av stor

29 LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 4(4) vikt att kopian av skogbonaden kan förevisas och användas i såväl pedagogiska som liturgiska sammanhang. Kyrkorummet är förhållandevis stort med, så vitt länsmuseet erfar, ett platsantal som vida överstiger det normala behovet vid gudstjänster. För närvarande används utrymmet i mittgången ibland som en form av lillkyrka, men behov finns sannolikt av en mer permanent plats. Enligt länsmuseet bör dock de båda presenterade alternativen prövas, framförallt om alternativ 1 är realistiskt att genomföra. Församlingen bör också närmare undersöka hur många platser man egentligen har behov av. Att avlägsna färre bänkrader är bättre ur antikvarisk synpunkt, men skulle också sänka församlingens kostnader betydligt. Vidare bör tillstånd prövas hos länsstyrelsen i god tid före ansökan om kyrkobyggnadsbidrag. Församlingen kan gärna kontakta länsmuseet för vidare diskussioner i frågan, inför tillståndsprövningen.

30

31

32

33

34

35 Foto i samband med besiktning/rådgivning. Foto: Henrik Lindblad, Bild nr Dg Söderhamns kn Skogs sn Skogs kyrka Skogs kyrka - Exteriörbilder Exteriör från norr. Bildnr Dg Exteriör från norr, markarbeten. Bildnr Dg Stuprör vid norra fasaden. Bildnr Dg Exteriör från väster. Bildnr Dg Prov på vattenuppsamlare i sydvästra hörnet. Bildnr Dg Stupröret i sydvästra hörnet. Bildnr Dg

36 Foto i samband med besiktning/rådgivning. Foto: Henrik Lindblad, Bild nr Dg Söderhamns kn Skogs sn Skogs kyrka Skogs kyrka Interiörbilder Interiör mot väster. Bildnr Dg Interiör mot väster. Bildnr Dg Interiör mot sydost, bänkar och ljusbärare. Bildnr Dg

37

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT

BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:07 BERGSJÖ KYRKA OCH STIGPORT Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Bergsjö kyrka Bergsjö socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2009-2010 Daniel Olsson BERGSJÖ

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift UTVÄNDIG MÅLNING 2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka under borttagning av färg på tornet. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 2011-09-13,

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning Hunnestads kyrka Renovering av fönster och fasadlagning Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun 2016:25 Hunnestads läge i Halland

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Villa Vera, Ronneby brunn

Villa Vera, Ronneby brunn 2006:29 Villa Vera, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:29 Rapportnamn: Villa Vera, Ronneby Brunn Byggnadsminne nr 72. Slutrapport,

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Tyresö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:34

Tyresö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:34 Tyresö kyrka Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering etapp 2, Tyresö kyrka, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:34 Tyresö kyrka Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll vid fortsatt restaurering av fasader, Skånelaholms slott, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Rapport 2012:218 Antikvarisk medverkan Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift Skede kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:14 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

byggnadsvård Trosa lands kyrka Antikvarisk kontroll Fasadarbeten 2007 Trosa Landskyrka 1:1, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Trosa lands kyrka Antikvarisk kontroll Fasadarbeten 2007 Trosa Landskyrka 1:1, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län byggnadsvård Trosa lands kyrka Trosa Landskyrka 1:1, Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Fasadarbeten 2007 Eva Wockatz Trosa lands kyrka Trosa Lands kyrka 1:1,

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010 Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010 Alsters socken, Karlstad kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:20 Enligt länsstyrelsens

Läs mer

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kärda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:62 Anders Franzén Kärda kyrka

Läs mer

Lerbäcks kyrka. Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län

Lerbäcks kyrka. Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro län Tjärstykning av tak och tornhuv samt målning av lanternin på Lerbäcks kyrka 2015 Anneli Borg Rapport 2015:06 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor

Bälaryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Bälaryds kyrkogård Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering av gravkor Bälaryds socken i Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:28

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:01 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby, Nora socken och kommun, Västmanland Sanering av hussvampskador 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:19 Innehållsförteckning

Läs mer

Renovering av golv i Svennevads kyrka

Renovering av golv i Svennevads kyrka Renovering av golv i Svennevads kyrka Svennevads socken, Hallsberg kommun, Närke 2007 Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:35 Inledning Översiktlig beskrivning Svennevads kyrka tilldelades 2007

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten

Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Södra Hestra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Södra Hestra socken, Gislaveds kommun i Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

2010:26. Antikvarisk kontrollrapport. Litslena kyrka. Invändig förändring av Litslena kyrka, Litslena sn, Enköpings kn

2010:26. Antikvarisk kontrollrapport. Litslena kyrka. Invändig förändring av Litslena kyrka, Litslena sn, Enköpings kn 2010:26 Antikvarisk kontrollrapport Litslena kyrka Invändig förändring av Litslena kyrka, Litslena sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Utrymmet under läktaren efter ombyggnad Foto: Per

Läs mer

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell

Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Restaurering av Resele kyrkas gravkapell Resele socken, Sollefteå kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:4 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 Historik och

Läs mer

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:1 Svedvi kyrka Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Helén Sjökvist Svedvi

Läs mer

byggnadsvård Bettna kyrka Antikvarisk medverkan Åtgärder på fasader och plåttak 2011

byggnadsvård Bettna kyrka Antikvarisk medverkan Åtgärder på fasader och plåttak 2011 byggnadsvård Bettna kyrka Flen Bettnaby 8:1, Flens kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Åtgärder på fasader och plåttak 2011 Dag Forssblad Bettna kyrka Flen Bettnaby 8:1, Flens

Läs mer

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Lindesberg, Lindesbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Utvändig restaurering av Indals kyrka Indals församling, Sundsvalls kommun

Utvändig restaurering av Indals kyrka Indals församling, Sundsvalls kommun Utvändig restaurering av Indals kyrka Indals församling, Sundsvalls kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:20 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

BJURÅKERS KYRKAS FASADRENOVERING

BJURÅKERS KYRKAS FASADRENOVERING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:01 BJURÅKERS KYRKAS FASADRENOVERING Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkobyggnadens putsade fasader Bjuråkers kyrka Bjuråkers socken Hudiksvalls kommun Hälsingland

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell

Askeryds kyrkogård. Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Askeryds kyrkogård Antikvarisk medverkan i samband med yttre renovering av gravkapell Askeryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:36

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot. Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot. Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Ås kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:38 Anders

Läs mer

Bagarstuga, Mullhyttan

Bagarstuga, Mullhyttan Bagarstuga, Mullhyttan Sörhult 1:7, Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke Svampsanering Antikvarisk rapport 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:8 Innehållsförteckning Inledning 3

Läs mer

Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell

Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Svenarums kyrka Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Svenarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:33

Läs mer

Rö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2005:10

Rö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2005:10 Rö kyrka Antikvarisk kontroll vid rengöring av kor, delar av långhus samt bänkinredning, Rö kyrka, Rö socken, Norrtälje kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2005:10 Rö kyrka Antikvarisk kontroll vid

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 909/310 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(1) Kommun Ljusdal Socken Färila Fastighet Ägare Objektets art Storbyn 1:2, Simmes Märta Simmesgård Bostadshus, gammelbyggnad

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

2015:217 ANTIKVARISK MEDVERKAN NORRA VI KYRKA MÅLNING AV KYRKTAK NORRA VI KYRKA NORRA VI SOCKEN YDRE KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:217 ANTIKVARISK MEDVERKAN NORRA VI KYRKA MÅLNING AV KYRKTAK NORRA VI KYRKA NORRA VI SOCKEN YDRE KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:217 ANTIKVARISK MEDVERKAN NORRA VI KYRKA MÅLNING AV KYRKTAK NORRA VI KYRKA NORRA VI SOCKEN YDRE KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Norra

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck Tuna kyrka Tuna socken Uppsala kommun Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild: Tuna kyrka med nylagt plåttak, september 2009, DIG008299.

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun Rasbokils kyrka Rasbokils socken Uppsala kommun Renovering av fasad och tak samt invändig restaurering och konservering. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2008-2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild:

Läs mer

Italienska villan, Ronneby brunn

Italienska villan, Ronneby brunn 2006:28 Italienska villan, Ronneby brunn Byggnadsminne nr 72 Slutrapport, antikvarisk kontroll Exteriör renovering Rapport, år och nr: 2006:28 Rapportnamn: Italienska villan, Ronneby Brunn Byggnadsminne

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21 Glanshammars kyrka Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014 Anneli Borg Rapport 2014:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Marma läger Per Lundgren 2011 Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Upplandsmuseets rapporter 2011:17 ISSN 1654-8280 Upplandsmuseet 2011

Läs mer

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg Futten, Pershyttan Futten C6, Gamla Pershyttan 3:70, Nora kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2010-8 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 Översiktlig

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa. Skirö socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Skirö kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa. Skirö socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift Skirö kyrka Antikvarisk medverkan i samband med omläggning av trappa Skirö socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:11 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Malsta kyrka Antikvarisk kontroll i Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2005:3 Fönsterrenovering och invändig

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer