Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort"

Transkript

1 Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014 Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort

2 Planförfattare: Maria Nilsson, planarkitekt

3 INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Sammanfattning och syfte 4 Handlingar 4 Planförfarande 4 Läge och areal 4 Markägarförhållanden 4 Gällande detaljplaner 4 Del 2 - Övergripande förutsättningar 4 Nationella och regionala mål/riktlinjer 4 Kommunala styrdokument och mål 5 Del 3 - Platsens förutsättningar, planförslaget och konsekvenser 7 Bebyggelse 7 Grönstruktur 13 Naturvärden 13 Kulturvärden 13 Kommunikationer 13 Tillgänglighet och trygghet 14 Teknisk försörjning 14 Geotekniska förhållanden 15 Risker 15 Del 4 - Behovsbedömning 15 Bedömning 15 Del 5 - Genomförande 16 Organisatoriska frågor 16 Fastighetsrättsliga frågor 16 Ekonomiska frågor 17 Tekniska frågor 17 3

4 Del 1 - Bakgrund Sammanfattning och syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra att Gymnastikbyggnaden samt aulan inom fastigheten Löjan 18 kan iordningsställas för bostadsändamål. Föreslagna åtgärder förutsätter att stor hänsyn tas till befintliga kulturvärden. Handlingar Planen omfattar denna planbeskrivning, plankarta och fastighetsförteckning. Planförfarande Uppdraget från Kommunstyrelsens arbetsutskott om att utarbeta en ny detaljplan för Löjan 18 utfärdades Detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt reglerna i PBL 2010:900. Läge och areal Planområdet omfattar cirka kvadratmeter och är beläget i den nordöstra delen av Gamla Stan, vid Näset. Planområdet har markerats schematiskt på kartan nedanför. Planen gränsar i väster till Kyrkogatan, i söder till Domkyrkan och i norr och öster till den gamla bygatan som numera utgör asfalterad bilgata kombinerad med gång- och cykelväg. Markägarförhållanden All mark inom planområdet ägs av Brf Gamla Läroverket. Gällande detaljplaner Aktuell detaljplan ersätter delar av detaljplan 450 (Lantmäteriets beteckning 1493-P124). Del 2 Övergripande förutsättningar Nationella och regionala mål/riktlinjer Riksintressen Hela Gamla stan är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården - K2-R, (Riksantikvarieämbetet 1987). Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv: Vänern med öar och strandområden (geografiskt riksintresse enligt 4 kapitlet 2 miljöbalken). Åtgärder får ej vidtas som påtagligt skadar riksintresset. Riksintresset utgör inte hinder för utvecklingen av tätorten. Planområdet berörs även av Riksintresse för friluftslivet: Vänern - Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö- Fågelö Skärgård, båt, fiske, bad, Göta kanal (ämnesknutet riksintresse enligt 3 kapitlet 6 miljöbalken). Aktuell utveckling inom planområdet bedöms ej stå i konflikt med dessa intressen eller påverka dem negativt. Strandskydd Utökat strandskydd, 300 meter, gäller runt Vänern med syfte att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Då området redan är ianspråktaget och ej omfattas av strandskydd idag planeras strandskyddet att på nytt upphävas inom planområdet när ny detaljplan träder i laga kraft genom en bestämmelse på plankartan. Miljömålen Det finns 16 nationella miljömål i Sverige och är till för att skapa ett mer hållbart samhälle. Mariestads kommun har tolkat målen och formulerat dem så att de är tillämpbara i det lokala miljömålsarbetet. Planförslaget motverkar ej något av miljömålen. Planområdet centrum Planområdets placering i tätorten. Planområdets ungefärliga utbredning omges av en gråstreckad linje. Gällande planer är avdelade av en heldragna rosa linjer. 4

5 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som är inskrivet i miljöbalken 5 kapitlet med syfte att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, buller och vattenkvalitet. En miljökvalitetsnorm kan anges som en halt eller ett värde (högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark, eller vatten) men kan även beskrivas i ord. I den årliga rapporten Miljön i Mariestad, Töreboda och Gullspång finns utförliga mätningar och värden för utomhusluft, vattenförekomster och buller. Det finns även en miljökvalitetsnorm för Vänern Värmlandssjöns vatten med God ekologisk status Planområdet avvattnas till Mariestadssjön och genom effektiv rening och fördröjning bedöms planförslaget inte medföra överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. Kommunala styrdokument och mål Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till biosfärområde av Unesco den 2 juni Om detta samarbetar de tre kommunerna Mariestad, Götene och Lidköping. Biosfärområden ska vara föregångare när det gäller forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. Biosfärområdet ska verka för att: Främja en långsiktig utveckling, baserad på områdets natur- och kulturmiljökvaliteter, som kan ge nya inkomstmöjligheter för areella näringar, besöksnäring, lokala aktörer och många fler. Förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. Öka tillgången för närboende och besökare till goda natur-, kultur- och rekreationsmiljöer både på land och i vatten. Främja hållbar utveckling av areella näringar och näringsliv kopplat till nyttjande av biologisk mångfald och kulturmiljö. Skapa en större samverkan mellan lokal kunskap, forskning, utbildning och näringsliv. Detaljplanen bedöms inte stå i konflikt med biosfär. Vision Mariestad 2030 I december 2010 antog Mariestad en ny kommunövergripande vision som uttrycker en önskan om hur staden skulle kunna se ut år Visionen ska vara ledande i både stora och små beslut gällande vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Den är därför viktig i kommunens interna målstyrning men förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer. Visionens fem byggstenar är: den stolta sjöstaden, centrum för trädgårdens hantverk, ledande inom hantverkets akademi, internationellt modellområde och en naturlig mötesplats. Med närheten till Vänern bidrar planen till visionen om den stolta sjöstaden. Översiktsplan för Mariestad, 2003 Syftet med kommunens översiktsplan, horisont 2015, är att skapa en gemensam syn på hur kommunen ska utvecklas för att fler ska vilja bo och verka här. Översiktsplanen anger fem prioriterade insatsområden, bland annat attraktivt boende samt konkurrenskraftigt näringsliv. Den uppmanar kommunen att ta tillvara och utveckla det som är unikt samt framhåller det sjönära läget som en särskild tillgång i arbetet med att utveckla attraktivt boende. Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort Under 2013 antogs en fördjupning av översiktsplanen för Mariestads tätort där planområdet ingår. I denna har kommunens vision brutits ner till olika nyckelprinciper som kan liknas vid strategier för att uppfylla visionen. Dessa principer handlar i korta drag om att synliggöra strandlinjen, koncentrera det som redan är koncentrerat och om att tillgängliggöra staden på nya sätt. Trafikplan Mariestads kommun har ingen aktuell trafikplan. Den senaste är från 1971 med tidshorisont fram till gjordes en trafikutredning för Mariestads centrum, men även den kan anses vara inaktuell. Cykelplan År 1995 antogs en cykelplan för Mariestads tätort som utgör ett stöd för att förbättra villkoren för cyklisterna inom tätorten. 5

6 Parkeringsnorm Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som ska ställas i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Gällande parkeringsnorm för Mariestad är från november 1989 och är baserad på personbilstätheten vid den tidpunken med en prognos 10 år framåt och är därmed förlegad. Målet är att en ny parkeringsnorm ska tas fram i samband med upprättandet av en ny trafikplan. När den fördjupade översiktsplanen för Sjöstaden antogs reviderades normen inom själva planområdet till nedanstående antal parkeringsplatser. Siffrorna är framtagna med utgångspunkt i den tidigare normen och i jämförelse med liknande situationer i andra svenska städer. Denna norm är mer aktuell och därför tillämpas denna istället. Följande föreskrivs: Bostad, lägenhet - 1,5 parkering/bostad. Kontor - 14 parkeringar/1000 m². Verksamheter/handel - 23 parkeringar/1000 m². Avfallsplan En avfallsplan är kommunens styrdokument för avfallshantering. Avfallsplanen beskriver målen kommunen har för avfallshanteringen men också vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Mariestads avfallsplan ( ) riktar sig till kommunens egen verksamhet men också till privatpersoner och företag. I den står det att kommunen eftersträvar gemensam uppsamlingsplats för hushållsavfall vid nybyggnation. Dagvattenpolicy Kommunfullmäktige antog 2005 en dagvattenpolicy för kommunen. Den visar bland annat på olika lösningar för att ta hand om dagvattnet lokalt (LOD), och därigenom bidra till att minska flöden och ge högre reningseffekt. I enlighet med kommunens dagvattenpolicy ska därför dagvattnet, där den geotekniska undersökningen visar att så är möjligt, omhändertas lokalt. I andra hand ska dagvattnet fördröjas och avledas trögt till kommunens anläggning. Vid behov ska dagvattnet från till exempel parkeringsytor och andra nedsmutsade hårdgjorda ytor renas innan det släpps ut i kommunens anläggning. För att underlätta infiltration av dagvatten ska eftersträvas att så små ytor som möjligt hårdgörs. Energi och klimatplan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam Energi- och klimatplan. I planen finns övergripande mål samt mål kring transporter, uppvärmning och minskad elanvändning. Områden som berör den fysiska planeringen i energiplanen är framförallt kommunernas mål när det gäller transporter och uppvärmning: Externa handelsområden ska anslutas till kollektivtrafik och säker gång- och cykeltrafik till år Ett nätverk av säkra gång- och cykelvägar inom och mellan tätorterna ska byggas ut till år Vid överlåtande av kommunal mark ska användande av lågenergihus stimuleras. Byggnader behöver anpassas efter de lokala förhållandena för att undvika onödig energiförbrukning. Utformning, teknik och material behöver väljas så att energieffektivitet främjas. Det behövs ett långsiktigt tänkande där inledande investeringskostnader ställs mot kostnader under byggnadernas livscykel. Den fysiska planeringen har här en viktig roll att spela. Planeringen av nytillkommande områden behöver ske så att det så långt som möjligt styrs bort från fossilbränslebaserad uppvärmning och bör utformas med så att energibesparing och energiåtervinning blir möjlig. Grönprogram I oktober 2009 antogs ett Grönprogram för kommunen. I denna presenteras beskrivningar och utvecklingsförslag av kommunens gröna ytor. Ett finmaskigt nät av grönytor som löper genom bebyggelsen är en förutsättning för alternativ infrastruktur och rekreation. Detta är även en god grund för folkhälsa och hjälper dessutom till att upprätthålla ekologiska sammanhang. Det är därför av stor vikt att man beaktar grönstrukturen vid exploatering av nya områden genom att i så stor utsträckning som möjligt spara befintlig vegetation. Ljussättningsprogram År 2009 antog kommunen ett ljussättningsprogram vars syfte är att skapa en enhetlig ljussättning samt att inspirera yrkesutövare, tjänstemän, politiker, företagare och invånare till ett kreativt förhållningssätt till ljussättningsfrågor, allt från ljussättning av stadens miljöer till den egna trädgården. När det gäller armaturval, bör den kommande projekteringen av planområdet beakta vad som sägs i ljussättningsprogrammet. Bevarandeprogram för Gamla Stan År 1983 antogs ett bevarandeprogram för Gamla Stan med syfte att bevara karaktären hos bebyggelsen och miljön för att stadskärnan ska kunna bestå som en av landets förnämsta äldre stadspartier. Syftet var även att eftersträva en blandning av boende och verksamheter, upprusta bostadsbeståndet så att sociala skikningstendenser motverkas samt att förbättra trafikmiljön. 6

7 Del 3 Platsens förutsättningar, planförslaget och konsekvenser Bebyggelse Norra Skolan med aulan Norra skolan innehöll tidigare Mariestads läroverk och tjänstgjorde fram till årsskiftet 2005 som gymnasieskola med yrkesinriktning. Den äldsta delen av skolbyggnaden uppfördes 1852 på de så kallade Hultströmska tomterna strax norr om domkyrkan, och ersatte det gamla läroverket från Byggnaden stod klar Arkitekt var Karl Gustaf Blom Carlsson. En om- och tillbyggnad genomfördes , då den södra delen av den vinkelställda tillbyggnaden, jämte det kraftiga tompartiet i vinkelspetsen tillkom. Ombyggnaden ritades av Mariestads stadsingenjör J Dahlqvist. Delar av den gamla byggnaden revs för att ge plats åt ett nytt trapphus och entrén flyttades från byggnadens mitt till det nya trapphuset intill tomdelen. Mellanväggar revs och aulan tillkom liksom det välvda taket och den rundbågade avslutningen på den västra gavelspetsen. År 1913 målade stadens store konstnär Bror Kronstrand Häcklöparen, vilken sitter på aulans fondvägg. Den tillbyggda norra skänkeln förlängdes 1937 genom en svagt vinklad huskropp. Nytt trapphus och korridoren placerades på motsatt sida som i den befintliga delen. Skolan kom senare att kallas Norra Skolan och byggnaden avviker genom sin volym markant från den övriga småskaliga bebyggelsen på Näset i Gamla stan. Den ursprungliga skolbyggnaden från 1854 är till sitt yttre välbevarad och dess fasader har präglat senare tillbyggnader. Arkitekterna har med några få undantag i tornbyggnaden och i vissa fönster nogsamt anpassat de nya delarnas fasader till den ursprungliga byggnaden. Det är främst interiört som tillbyggnadernas olika tillkomsttider är tydliga, framför allt i respektive trapphus. Det är i trapphusen som mycket av byggnadernas kulturhistoriska värden finns samlade. Det äldsta trapphusets stora rymd och fina välbevarade detaljer är ett bra exempel på 1910-talets luftiga arkitektur. Den förhållandevis välbevarade aulan har ett mycket stort kulturhistoriskt värde, bland annat i den stora rymden i valvet och i de välbevarade närmast minima- Entréfasad på Mariestads Läroverk - Norra skolan från Läroverkets båda plan före ombyggnaden Vid ombyggnaden flyttades entrén mot öster, nytt trapphus tillkom invändigt och skänkeln mot norr sammanbands med den befintliga byggnaden genom ett torn. Invändigt tillkom bland annat aulan på plan 2. 7

8 listiska dekorationerna på pilastrar och listverk samt de tidstypiska armaturerna. Aulans kulturhistoriska värde förstärks genom att Mariestads store son Bror Kronstrand 1913 målade ett konstverk speciellt för salen som fortfarande hänger kvar. Norra Skolan efter ombyggnation till bostäder. Skolans huvudbyggnad blev till största del (undantaget aulan) ombyggd till bostäder runt år Huvudbyggnaden rymmer cirka 20 lägenheter. Bärande väggar har sparats i så stor utsträckning som möjligt liksom fönster, dörrar och listverk. Mot gården har sex lägenheter i den norra skänkeln försetts med balkonger som har anpassats till husets stil. De två lägenheterna på takvåningen har försetts med var sin indragen balkong mot väster och takkupor mot öster. Dessa har utformats så att takfoten passerar förbi oförändrad. I det södra och äldsta trapphuset har en ny hiss placerats på ett sådant vis att den inte inkräktar på befintliga trappor eller förstör trappans symmetri. Vid detaljplaneläggningen 2005 var tanken att aulan skulle omvandlas till ett notarkiv. Vid senare utredningar har det visat sig att bjälklagskonstruktionen ej har klarat av lasten från arkivet. Det har heller ej funnits ett tillräckligt starkt intresse för att genomföra idén. Norra Skolan efter obyggnationen till bostäder, från innergården. Nya konsollbalkonger syns till vänster i bild. Aulans insida. Idag är rummet i behov av renovering. Bror Kronstrands tavla syns vid rummets kortsida. I den byggnadshistoriska utredningen utförd 2005 av Västergötlands museum pekades följande partier ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla: fasader och tak byggnadens två trapphus aulan samtliga fönster ursprungliga listverk, dörrar och fönsterbänkar. stomme i byggnadsdelen från 1854 och i torn- och vinkeltillbyggnaden från Förslag till ombyggnad Aulan föreslås inredas till en stor lägenhet innehållande en entresol-våning. Detta innebär att aulans väggar, tak, listverk armaturer med mera bevaras och ställs iordning. Dåligt anpassad inredning och installationer tas bort. Scenen i den västra delen av aulan bevaras enligt förslaget. En konsolbalkong kan tillskapas där brandtrappan är placerad i den nordvästra delen av aulan. En balkong en våning ner bedöms även kunna uppföras utan att det upplevs som ett större ingrepp i fasaden. Dessa utformras på samma vis som övriga balkonger på byggnaden. Förutom bostadsändamål så tillåts även småskalig kontorsverksamhet. 8

9 Sektion av förslag till ombyggnation av aulan. En entresolvåning tillskapas enligt förslaget. Skyddsbestämmelser Skyddsbestämmelser i underliggande detaljplan översätts till den nya detaljplanen. Där åtgärder redan är utförda stramas bestämmelserna åt för att exempelvis ej tillåta ytterligare balkonger eller takkupor. Byggnaden markeras med bestämmelsen litet q vilket innebär att den omfattas av Plan- och bygglagens (PBL) 8 kap, 13 som lyder: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Texten till q kompletteras med att de tidigare listade byggnadsdelarna så långt möjligt ska bevaras samt att byggnaden inte får rivas. Tilläggsbestämmelser med anvisning om fasadkulör samt souterrängvåning i norra skänkeln kvarstår. Bestämmelsen som medger att ytterligare takkupor och balkonger får tillkomma tas till viss del bort men utvidgas något för att även innefatta en balkong i aulan mot innergården. Exempel på möjlig utformning vid ombyggnation, planlösning. Scenen längt upp i bild bibehålls enligt förslaget. Exempel på möjlig utformning vid ombyggnation, planlösning entresolvåning. Till största delen bevaras rymden i rummet. 9

10 Fotografi på gymnastikbyggnadens östra fasad, taget från trapphuset i Norra Skolan. Gymnastikbyggnaden fotograferad från Kyrkogatan. Fotografi från gymnastikhallens insida. Gymnastikhuset Utmed Kyrkogatan ligger den putsade gymnastikbyggnaden från 1912 som är konstruerad av putsat tegel. Gymnastikhuset utgör en del i en längre kontinuitet av byggnader för gymnastikändamål då det föregicks av ett tidigare gymnastikhus i resvirke från Byggnaden har ett markerat uttryck med bland annat ett framspringande mittparti, risalit, segmentformat överstycke och valmat plåttak. Gymnastikhallen byggdes på platsen för Näsets polisstation. Tidigare hade även Allmänna Läroverket ett eget museum på tomten. Trots dess avvikande färgsättning tas flera av skolbyggnadens arkitekturelement upp i fasaden, bland annat den rusticerade källarvåningen och de olika formerna på fönstren. Likt skolans torntillbyggnad från är byggnadens tillkomsttid tydlig i takformerna men framför allt i den välbevarade interiören. Byggnadens tydliga funktionella anpassning såväl exteriört som interiört är framförallt tydligt i den interiöra karaktären, som trots tillkomsten på 1910-talet snarare har släktskap med trettiotalets funkis genom släta, blanka och putsade väggpartier till största delen utan listverk och andra dekorationer. Ljuset är viktigt i byggnaden, vilket är särskilt tydligt i byggnadens trapphus mot söder, norr och öster. Huruvida byggnaden haft fler listverk och andra byggnadsdetaljer från början är osäkert men de ytor som förefaller mest välbevarade saknar detta, varför byggnaden sannolikt haft denna funkisliknande jugendkaraktär sedan tillkomsttiden. Vid planläggningen 2005 var tanken att gymnastikbyggnaden även fortsättningsvis skulle fungera som idrottshall. Det har dock ej funnits någon ekonomisk hållbarhet i att bedriva denna typ av verksamhet. Idag nyttjas byggnaden av räddningstjänsten och en thaiboxningsklubb som håller träningar i byggnaden. Kommunen har gjort bedömningen att byggnaden ej får stå och förfalla utan det är viktigt att hitta en verksamhet som gör att byggnaden kan bära ekonomiskt. Därför föreslås nu byggnaden omvandlas till bostäder. I den byggnadshistoriska utredningen utförd 2005 av Västergötlands museum pekades följande partier ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla: fasader och tak trappan till läktaren, läktaren med trätrappa, trappräcke, golv och pelare övriga trapputrymmen gymnastiksalens rymd samtliga fönster och ursprungliga listverk, foder, dörrar och fönsterbänkar byggnadens stomme 10

11 PLANBESKRIVNING - Detaljplan för Löjan 18, Mariestads centralort Förslag till ombyggnad Gymnastiksalen föreslås omvandlas till bostäder i form av fem till sex lägenheter. Ett nytt bjälklag installeras i den öppna gymnastiksalen. Känslan av rymd kommer tack vare den höga takhöjden att bevaras i lägenheterna på plan ett och två. En ny fönsterrad tillkommer i fasaden mot Kyrkogatan. Denna utformas så att den överensstämmer stilmässigt med övrig byggnad och kvarter. På fasaden mot söder så tas ett fönster bort för att motverka insyn och underlätta möblering. En mindre takkupa tillkommer även enligt förslaget. Balkonger med konsolutförande kan bli aktuellt på norr- och sydgaveln, dock ej in mot gården eller mot Kyrkogatan. Ursprungliga trappor bevaras, dock på bekostnad av att det ej kommer att finnas möjlighet att på ett bra sätt installera en hiss i byggnaden. Tillgänglighetsaspekter skall beaktas fullt ut vid nybyggnad. Vid ombyggnad, som i detta fall berör kulturhistoriskt värdefulla hus inom riksintresset Gamla stan, skall tillgängligheten göras så god som möjligt med beaktande av byggnadernas kulturhistoriska värde. PBL ger stöd i 8 kapitlet 7 för avsteg från tillgänglighetskraven med hänsyn till varsamhetskrav - Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning. Exempel på möjlig utformning vid ombyggnation, den västra fasaden från Kyrkogatan. Den mellersta fönsterraden tillkommer i förslaget. Skyddsbestämmelser Skyddsbestämmelser i underliggande detaljplan översätts till den nya detaljplanen. Byggnaden markeras med planbestämmelsen litet q och en hänvisning till Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap, 13 som lyder: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Exempel på möjlig utformning vid ombyggnation, fasad mot söder. Den mellersta fönsterraden tillkommer och ett fönster på den södra gaveln försvinner i förslaget. Fasaden mot Norr har motsvarande utseende med undantag från att fönsterparitet kvarstår. Texten till q kompletteras med att de tidigare listade byggnadsdelarna så långt möjligt ska bevaras samt att byggnaden inte får rivas. Tilläggsbestämmelser angående färgsättning samt souterrängvåning kvarstår. Det införs även en bestämmelse som medger balkonger i mindre omfattning på den södra och den norra fasaden. Cantus Durus Utmed Kyrkogatan ligger ett putsat tvåvånings skolhus, vilket ursprungligen byggdes som gymnasium, troligen på 1930-talet. Byggnaden innehöll ett notarkiv, målarateljé och för- Exempel på möjlig utformning vid ombyggnation. På den östra fasaden sker inga yttre förändringar enligt förslaget. 11

12 Cantus Durus nuvarande utseénde sett från parkeringen söder om planområdet Cantus Durus sett från Kyrkotagan i nuvarande utförande. Samma byggnad och perspektiv fast innan ombyggnaden. Man kan konstatera att ingreppet i fasaden har skett i relativt begränsad utsträckning och utan att byggnadens kulturhistoriska karaktär har tagit skada. råd innan byggnaden omvandlades till bostäder. Huset är var tidigare sammanbyggt med gymnastikhuset genom ett dubbelgarage av modernt snitt. Detta revs i samband med ombyggnationen och möjligheten att bygga upp ett garage på nytt tas bort i den nu aktuella detaljplanen. Cantus Durus med sin osäkra tillkomst har flera kulturhistoriskt värdefulla inslag. Den mycket välbevarade 1930-talsinteriören med trapphuset, korridorerna på botten- och övervåningen med glasade väggar och svängdörrar har stort värde. Även den putsade och harmoniskt indelade fasaden har stora värden. Det som förbryllar mest med byggnaden och eventuellt kan stjälpa den relativa dateringen är gavelpartiernas tympanonfält som sannolikt få arkitekter använde sig av så sent in på 1930-talet. Det för snarare byggnaden bakåt till 1920-talsklassicismen. Tillkomsttiden är därför osäker och det går med tillgängligt arkivmaterial inte att hävda någon absolut årtal. Byggnaden byggdes i mitten av 2000-talet om till fyra lägenheter. Trappan bibehölls som uppgång till etagelägenheter på plan 2 och 3. Övriga delar av korridoren har utnyttjats till förråd och bostadsrum. Huvuddelen av de bärande väggarna bibehölls. Den nya planlösningen innebär håltagning för två nya fönster på den norra och den södra gaveln. I den byggnadshistoriska utredningen utförd 2005 av Västergötlands museum pekades följande partier ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla: samtliga fasader, fönster och tak trapphus med glasväggar fönsterbänkar i kalksten takarmaturer i korridorerna på plan 2 och 3 Skyddsbestämmelser Skyddsbestämmelser i underliggande detaljplan översätts till den nya detaljplanen. Byggnaden markeras med planbestämmelsen litet q och en hänvisning till Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap, 13 som lyder: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Texten till q kompletteras med att de tidigare listade byggnadsdelarna så långt möjligt ska bevaras samt att byggnaden inte får rivas. Tilläggsbestämmelser angående färgsättning samt souterrängvåning kvarstår. Där åtgärder redan är utförda stramas bestämmelserna åt för att exempelvis ej tillåta ytterligare balkonger eller takkupor. 12

13 Angränsande bebyggelse Planområdet ligger i nordöstra delarna av Gamla stans bebyggelse vilken är utsedd till riksintresse för kulturmiljön. Den utgörs i huvudsak av en- och tvåvånings träbyggnader, främst från och 1800-talen. Husen har i regel långsidan i gatuliv och vanligen är hela tomtbredden mot gatan bebyggd. De timrade husen är antingen panelklädda eller putsade, vilket föreskrevs i lokala byggnadsordningar av brandskyddsskäl. Husen mot gatan är i regel målade i ljusa färger. Gårdsbebyggelsen och de äldsta husen är rödfärgade. Den typiska gårdsbebyggelsen har bevarats i ovanligt hög utsträckning. Det nuvarande gatunätet i Gamla stan tillkom efter branden 1693, då de äldre gatorna rätades ut. Den nya rutnätsplanen omfattar inte stadsdelen Näset norr om kyrkan, där Norra Skolan ligger, eftersom denna del inte härjats av branden. Rams hus eller Arons hus ligger inom samma kvarter som planområdet. Huset tillhör tillsammans med ett liknande hus på andra sidan gatan (Laxen 18) stadens tidigaste bebyggelse. Övriga utmärkande och ålderdomliga drag i Arons hus är en källarlucka i det grova köksgolvet, samt en kakelugn i empirstil, marmorerad på gulgrön botten och troligen tillverkad i staden. Det nuvarande gårdshuset är en del av en äldre ladugård, vilken halverades när kommunen tog i anspråk halva tomten för en skolpaviljong i slutet av 1940-talet. Som ett av stadens äldsta hus har hela fastigheten med bostadshus, uthus och tomtmark stort bevarandevärde. På granntomten i norr låg tidigare en liknande stuga, ansedd som stadens äldsta. Den kallades Pommern, men revs omkring Inom kvarteret ligger även ett nybyggt hus i 1,5 plan direkt norr om Arons hus. Detta hus uppfördes i samband med ombyggnaden av Norra Skolan. Grönstruktur Inom kvarteret finns det relativt gott om gräsbevuxen friyta, på den före detta skolgården. Här finns möjlighet att anlägga en mindre lekplats om behov uppstår. Kring Arons hus finns en äldre trädgård och en bit norr denna ligger den obebyggda Pommerska tomten, en trädgårdsinspirerad fickpark med utsikt över Vänern. Planområdet ligger endast cirka 150 meter från stora strandområden där det även planeras ett stadsnära bad. Karlsholme folkpark ligger i direkt anslutning till stranden. Småbåtshamnar finns inom gångavstånd. Det kommer således att vara väl försörjt med områden för rekreation och fritidsaktiviteter för de boende. Naturvärden Inga direkta naturvärden finns inom planområdet. Kulturvärden Hela planområdet betraktas som fornminne bland annat med hänsyn till de kulturlager som kan förväntas från tidiga bosättningar. Det omfattas ej av byggnadsminnen eller andra förordningar. Inga kända föremål finns inom planområdet. Vid markingrepp, vilka kan skada befintliga kulturlager, ska samråd ske med Länsstyrelsen och tillstånd enligt fornminneslagen inhämtas innan arbetet påbörjas. Klimatförhållanden Mariestads klimat påverkas av Vänern, vilken jämnar ut temperaturerna och gör vintrarna mildare och somrarna svalare. Årsnederbörden varierar mellan millimeter och härskande vindriktning är sydvästlig. Service Planområdets bostäder ligger mycket centralt i Mariestad. Avståndet till centrum är cirka 300 meter, vilket innebär att det är gångavstånd till ett stort utbud av både kommersiell och offentlig service samt ett betydande antal arbetsplatser. Kommunikationer Biltrafik Tomten nås från Kyrkogatan via den parkeringsplats som ligger mellan Norra Skolan och kyrkogården samt från bygatan utmed fastighetens nordöstra del. Rundkörning är möjlig. Angöringen av Norra Skolans huvudentré för avlämning av personer och gods sker enligt via parkeringen söder om planområdet. Angöring till bostadsparkeringen sker främst från bygatan från norr. Rundkörning kommer även fortsättningsvis att vara möjligt på bygatan, vilket underlättar för större transportfordon som flytt- och sopbilar. I planen betecknas bygatan som gårdsgata. Även domkyrkan måste angöras från parkeringen både vad avser persontransporter för funktionshindrade och transporter av utrustning och annan materiel. Detta innebär att det bör finnas visst svängutrymme på båda sidor om öppningen i muren. 13

14 Gång- och cykeltrafik Gående hänvisas till trottoarer utmed Kyrkogatan och till den kombinerade gårdsgatan öster om skolbyggnaden. Fordon ska framföras på fotgängarnas villkor. Kollektivtrafik Planområdet har ett utmärkt läge i förhållande till kollektivt resande med cirka 200 meter till resecentrum. Parkering De boende parkerar till största del inom den egna tomten, vid bygatan i norr. Några platser har även upplåtits genom servitut på parkeringen söder om fastigheten. Sju lägenheter tillkommer enligt förslaget vilket skapar ett ytterligare behov av cirka sju parkeringsplatser. Samtliga platser föreslås lösas inom den egna fastigheten. Preliminärt föreslås dessa platser ordnas vid skolbyggnadens västra gavel, nedanför aulan. Framkörning till skolbyggnadens huvudentré och en handikapplats för besökare till denna del av skolbyggnaden och Notarkivet bör säkerställas genom en gemensamhetsanläggning eller i avtal med kommunen som även fortsättningsvis avser att äga den allmänna parkeringen vid domkyrkan. Kyrkan har behov av samtliga tillgängliga platser som idag finns på parkeringen söder om planområdet och det finns därför ej utrymme upplåta ytterligare parkeringsplatser där för bostadsparkering. Parkeringen vid Domkyrkan kan givetvis samnyttjas som besöksparkering, framförallt nattetid då kyrkans behov är noll. Tillgänglighet och trygghet Människor med olika typer av funktionsnedsättning och ålder ska vara fullt delaktiga i samhällslivet vilket måste beaktas vid nybyggnation. Uppehållsytor ska göras tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper av människor så långt det är möjligt. Detta gäller både fysisk och psykisk tillgänglighet, allt från den faktiska framkomligheten till val av växter som kan orsaka allergier eller sådant som kan orsaka känsla av otrygghet. Området ska utformas så att det kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga om terrängen så tillåter. Handikapparkeringsplatser i anslutning till området ska finnas i lämplig omfattning och tillräckligt nära entréer. Tillgänglighetsaspekter skall beaktas fullt ut vid nybyggnad. Vid ombyggnad, som i detta fall berör byggnader inom riksintresset Gamla stan, skall tillgängligheten göras så god som möjligt med beaktande av byggnadernas kulturhistoriska värde. Entréer liksom marken runt husen skall göras tillgänglig för funktionshindrade inom de delar av planområdet där detta är möjligt. Av kulturhistoriska skäl är såväl grus- som stenmaterial att föredra framför asfalt. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Byggnaderna är anslutna till ledningsnätet för dricksoch spillvatten. Inga ombyggnadsåtgärder i ledningsnätet bedöms vara nödvändiga. Dagvatten Mariestads kommun arbetar för att förbättra omhändertagande och rening av dagvatten innan det når Vänern. Allt dagvatten inom planområdet ska hanteras enligt kommunens dagvattenpolicy som redovisas i Del 2 Övergripande förutsättningar. För aktuellt område gäller att dagvattnet ska fördröjas innan det når kommunens dagvattennät. Detta sker lämpligen genom magasinering och fördröjning. Vid utökning av hårdgjorda ytor inom fastigheten för bland annat parkering måste befintligt dagvattenmagasin utökas för att ej släppa på ett större flöde i kommunens dagvattennät än vad som släpps idag. El och värme Vid all byggnation ska eftersträvas de rekommendationer som anges i energi- och klimatplanen (se Del 2 - Övergripande förutsättningar ). Gymnastiksalen är ansluten till elnätet via en servis i Norra Skolan vilken tros kunna försörja byggnaden även efter ombyggnation. Skulle inte elservisen till Norra Skolan inte räcka till kan en separat servis till gymnastiksalen komma ifråga. Gymnastikhallen är även ansluten till fjärrvärmenätet genom en sekundärledning från Norra Skolan. Denna räcker troligen ej till för att värma upp byggnaden utan en separat påkoppling kan behövas från Kyrkogatan. Ledningsstråk Ledningar ska så långt som möjligt samlas i gemensamma ledningsstråk. Avfall Avfallshantering ska ske genom samlade lösningar enligt kommunens avfallspolicy. I övrigt ska körvägar utformas för minst belastningsklass 2 (BK2) och bör vara minst 5,5 meter breda där körning i båda riktningarna sker. Om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Gaturummet ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Åter- 14

15 vändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av minst 15, helst 18 meter, med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Räddningstjänstens behov Räddningstjänstens framkomlighet ska beaktas i samband med projektering. Detta gäller även höjdfordon för brandsläckning i fastigheter som inte kan nås på annat vis, samt behov av brandposter och släckvatten enligt anvisningarna i VAV P83 och VAV P76. Geotekniska förhållanden Planområdet har inte undersökts geotekniskt i samband med planarbetet. Hela området ligger på en ås med sandig morän enligt SGU:s översiktliga kartmaterial. Berggrunden utgörs av gnejs. Då ingen nybyggnation är aktuell inom planområdet bedöms kännedom angående grundförhållanden och stabilitet som god nog för att genomföra projektet. Terrängförhållanden Planområdet är svagt kuperat men huvuddelen av området är beläget cirka 55 meter över havet (RH2000). Föroreningar Planområdet finns inte upptaget i miljökontorets inventering av förorenade markområden. Detta innebär att man för närvarande inte känner till eller haft anledning att misstänka markföroreningar inom området. Om förorenad mark påträffas skall detta anmälas till kommunen för beslut om åtgärder. Risker Planförslaget bedöms i stort ej äventyra hälsa och säkerhet för befintliga eller nya användare. Klimatförändringar Hantering av risken för ökade vattennivåer har blivit allt mer viktigt. Klimatförändringar förutspås orsaka både havsnivåhöjning och fler extrema vädersituationer, vilket ökar risken för översvämningar som tros komma oftare och bli allt värre. Detta gör att det nödvändigt att anpassa byggande till dessa förutsättningar. Mariestads dimensionerande höjd för översvämningsrisk är +46,70 (RH2000). Vid nybyggnation ska därför vattnet ha möjlighet att stiga till denna nivå utan att byggnaden tar skada. Själva planområdet är högt beläget och klarar därför av naturliga skäl sig relativt väl vid översvämning, men det gäller att området inte bidrar till att andra området översvämmas vilket lämpligen görs genom magasinering och fördröjning. Med förebyggande åtgärder kan sannolikheten minska för att en översvämning inträffar och även minska utbredning om den inträffar. Det finns flera olika möjliga åtgärder, bland annat att skapa plats för vatten vid kraftiga skyfall, bland annat genom uttänkta flödesvägar, öppna diken och mark som kan översvämmas. För att sannolikhetsreducera mot översvämningar orsakade av kraftiga regn bör man använda sig av olika typer av vegetation för att absorbera vatten eftersom växtligheten fördröjer, magasinerar, infiltrerar, renar och avdunstar vatten. Det finns flera studier som SMHI har arbetat fram, bland annat Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern och Klimatanalys för Västra Götalands län. Länsstyrelsen har tagit fram publikationen Stigande vatten som är ett bra hjälpmedel vid planering nära översvämningshotade områden. Övriga störningar Några problem med besvärande buller, lukt eller damning bedöms inte uppkomma från aktuellt detaljplaneområde eller omkringliggande områden. Del 4 - Behovsbedömning När en detaljplan eller ett program upprättas eller ändras ska kommunen alltid göra en behovsbedömning om planens genomförande kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. Syftet med detta är att integrera miljöaspekter i planen för att främja hållbar utveckling. Behovsbedömningen utmynnar i ett motiverat ställningstagande och ska göras enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen (förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar). Utöver detta gäller: 1. Planer som innefattar verksamheter som kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kapitlet 28a miljöbalken (Natura 2000) ska miljöbedömas. 2. Om planen medger verksamhet eller åtgärd som avses i 5 kapitlet 18 tredje stycket PBL, eller som räknas upp i bilaga 3 i MKB-förordningen (1998:905) ska karaktären på verksamheterna även bedömas utifrån bilaga 2 i MKB-förordningen. Bedömning Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Användningen som skola har tidigare bedömts generera betydligt mer störningar och trafik än bostadsändamål inom fastigheten. 15

16 De byggnadshistoriska aspekterna har behandlats i planbeskrivningen och på plankartan. Nya byggnader har illustrerats i beskrivningen. En separat MKB bedöms ej vara nödvändig utan relevanta konsekvenser behandlas inom ramen för denna planbeskrivning. Detaljplanen bedöms vara förenligt med intentionerna i miljöbalken. Marken bedöms lämpad för de ändamål som föreslås enligt 3 kapitlet 1. Planen tar inte i anspråk mark som avses i 3 kapitlet 2-6 (stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker och skog av nationell betydelse eller riksintressen) eller 7-9 (områden med värdefulla mineral, områden lämpade för samhällsviktiga anläggningar som energiproduktion eller har betydelse för totalförsvaret). Detaljplanen leder inte till några överträdelser av miljökvalitetsnormerna enligt 5 kapitlet och tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet, miljöbalken. Buller är ett av miljöproblemen för byggplatser vilket kan inom en begränsad tid medföra vissa olägenheter för närboende. På grund av detta är det särskilt viktigt att dessa åtgärder föregås av någon typ av kontrollprogram som bland annat följer aktuella riktvärden för buller vid byggplatser, samt beskriver skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från byggplatser (Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15). Del 5 - Genomförande Här redovisas organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för ett samordnat genomförande av detaljplanen. Organisatoriska frågor Planförfarande Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (PBL 2010:900) regler för normalt planförfarande. Dess olika steg redovisas nedan. Aktuellt detaljplanskede är markerad med fetare text. Samråd - Dialog med myndigheter, närboende, allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till påverkan. Samrådsredogörelse - Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det är relevant. Granskning- Ny dialog med myndigheter, närboende, allmänhet med flera. Granskningsutlåtande - Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Handlingarna revideras då är relevant. Antagande - Planen antas i Kommunfullmäktige och träder i laga kraft tre veckor efter att beslutet är anslaget om inga överklaganden har inkommit. Preliminär tidplan Samråd vår 2014 Granskning sommar 2014 Antagande sommar/höst 2014 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. För erforderliga rättighetsupplåtelser, projektering och byggande av infrastruktur, ombyggnadsåtgärder på angränsade ytor med mera ansvarar exploatören. Vänerenergi är ledningsägare inom området och ansvarar också för drift och skötsel av fjärvärme och elnät. Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft. Planen gäller tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med detaljplanen förverkligas. Gemensamhetsanläggningar, servitut med mera Det finns i dagsläget inga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. Ett servitut till förmån för Gamla Staden 6:1 gällande allmän gång- och cykeltrafik sträcker sig mellan byggnaderna inom Löjan 18. Det finns även ett antal ledningsrätter inom planområdet som gäller ledningar för el, tele och fjärrvärme tillhörande Vänerenergi. Löjan 18 har servitut på ett antal parkeringsplatser direkt söder om planområdet, inom Gamla Staden 6:1. Fastighetsrättsliga frågor Konsekvenser för enskilda fastighetsägare Då det endast är en fastighetsägare inom planområdet och ingen avstyckning är aktuell kommer inte några fastighetsrättsliga konsekvenser att ske mer än möjligen någon servitutsbildning gällande ledningsdragning. Fastighetsbildning Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäteriet och bekostas av berörd exploatör. Inlösen, ersättning Fastigheten är inte föremål för inlösen. Fastighetsplan Området berörs ej av någon fastighetsplan. 16

17 Ekonomiska frågor Behövliga rättighetsupplåtelser, fastighetsbildningsåtgärder, kostnader för utredningar, projektering, byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/fastighetsägare. Detta inkluderar även kostnader för eventuella flyttningar av ledningar, ordningsställning samt ombyggnadsåtgärder i angränsande ytor. Kostnader för planarbetet kommer att debiteras enligt tecknat planavtal. Tekniska frågor Behov av ytterligare utredningar och åtgärder Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för detaljutredning angående markens bärighet samt utformning av lokal dagvattenhantering. Detta ska redovisas i samband med bygglov. Ombyggnaderna av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bör i de mest känsliga delarna ske under antikvarisk kontroll. PLANAVDELNINGEN Maria Nilsson Planarkitekt 17

18

Planbeskrivning GRANSKNINGHANDLING maj 2014. Detaljplan för Löjan 18 Gamla stan, Mariestads centralort

Planbeskrivning GRANSKNINGHANDLING maj 2014. Detaljplan för Löjan 18 Gamla stan, Mariestads centralort Planbeskrivning GRANSKNINGHANDLING maj 2014 Detaljplan för Löjan 18 Gamla stan, Mariestads centralort Planförfattare: Maria Nilsson, planarkitekt INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Sammanfattning och syfte 4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Hässlestad 1:31 mm (tidigare Torsö skola mm)

Hässlestad 1:31 mm (tidigare Torsö skola mm) Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING januari 2015 Detaljplan för Hässlestad 1:31 mm (tidigare Torsö skola mm) Torsö, Mariestads kommun Planförfattare: Hanna Asp, plan- och landskapsarkitekt INNEHÅLL Del 1

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING

DETALJPLAN PLANBESKRIVNING TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMRÅDSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i april 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/

Granskningsutlåtande ANTAGANDEHANDLING. Fastighet 0:0. Enkelt planförfarande 1(6) SPN 2014/ Granskningsutlåtande 1(6) tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 20 april 2015 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län Upprättad i oktober 2014 Tillägg till PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer