B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING"

Transkript

1 Bilaga KS 20ll/ ~ 129/3 B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling SALA KOMMUN Kommllnstvrelsens förvaltning Ink Dnr 2011/92 Antagen 2011-)()(-)()( Laga kraft 2011-)()(-)()( 3533 A 1(6) Ändring av detaljplan för Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 - Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande TILLAGG TILL P L A N- O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Tillägg till planbestämmelser, , rev Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, , rev Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, Fastighetsägareförteckning, (ej i utskick) SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget Vx SALA Postgiro

2 2(6) INLEDNING Planens syfte Tillägget till detaljplanen syftar till att justera byggrätten för att möjliggöra uppförande av mindre uthus på fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27. Plandata Lägesbestämning, markägoförhålianden och areal Planändringen berör tre villatomter med samma storlek och byggrätt vilket gör att de i planärendet hanteras likvärdigt. De tre fastigheterna är belägna på Hyttgatan i centrala Sala. De ingår tillsammans med sex radhuslängor i kvarteret Stads~änaren som ligger i nordvästra delen av bostadsotruådet Kungsängen. Den totala arean för de tre tomterna uppgår till ca 2800 kvm. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen kallad Plan för Sala stad. Som en del av Plan för Sala stad har en beskrivning av stadens bebyggelsekaraktärer tagits fram. Berörda fas tigheter på Sta d s ~änaren 1, 12 och 27 ingår i klassificeringen Villastad vilken beskrivs enligt följande: " På flera håll runt om de centrala delarna av Sala etablerades villaotruåden under 1900-talets början. Flera olika arkitekturstilar finns representerade i dessa villaotruåden. De tidigaste villorna är inspirerade av jugend och nationalromantik med stildrag som småspröjsade fönster, branta takvinklar, träpanel i mörka farger eller puts i ljusa farger. Under 1920-talet blev klassicistisk arkitektur populär och villorna byggdes då ofta med ljusa, symmetriska fasader som dekorerades av hörnpilastrar med kapitäl. Under

3 1930-talet slog funktionalismen igenom. I Sala finns flera exempel på funktionalistiska villor med kubiska former och vita putsfasader där fönstren är placerade mot husens hörn. Även om villorna har många olika stildrag har helhetsmiljöerna ofta en enhetlig karaktär genom att tomtindelning, byggnadernas placering och volym har reglerats. Villastaden karaktäriseras också av mycket grönska. På många fastigheter finns relativt stora, lummiga trädgårdar där häckar längs gatan, fruktträd och prydnadsträd är vanliga inslag. I Sala finns fortfarande ett flertal gårdshus och uthus bevarade på de äldre villafastigheterna. Gårdshusen är smala, panelklädda och ofta enhetligt placerade nära tomtgränsen, så att grannfastigheternas gårdshus ligger tätt ihop." 3(6) Detaljplaner För de aktuella fastigheterna gäller en stadsplan antagen Planen tillåter friliggande bostäder i två våningar med en byggnadshöjd på maximalt 7,0 meter. Planen tillåter även uppförande av ett uthus per fastighet. Total tillåten byggyta uppgår till 25 % av fastighetsytan. Byggnation tillåts ej på prickmarkerad yta. Gallande stadsplan från Miljöbedömning När en detaljplan ska upprättas ska en behovsbedömning göras för att utreda om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till beslut i bilaga till detta dokument.

4 4(6) Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ett planarbete ska påbörjas för att utöka byggrätten för fastigheterna Stads~änaren 1, 12 och 27. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Båda husen på Stads~änaren 1 och 12 är tidiga funkisvillor byggda år 1936 och ritade av Albert Andersson. Stilen kan förklaras som en svensk tolkning av den modernism som under 1930 talet svepte över Europa med en sttam och avskalad formpalett som förebild. Båda villorna har därför den karaktäristiska släta och vitputsade fasaden där rummens funktioner styrt husens exteriöra utformning vad gäller både fönstersättning och orientering av dörrar. Taken på husen är mycket flacka och med en minimal takfot. (De funktionalistiska husen hade ofta en lutning på maximalt 6 grader och var täckta av kopparplåt eller målad stålplåt) Ett annat viktigt stildrag inom funktionalismen är att fönsterliven alltid placeras i samma plan som fasaden och att fönstren är svagt förskjuta mot hörnen. Andra betydelsefulla detaljer är de minimalistiska och vinkelräta skärmtaken över entreerna samt det enkla och ofta vitmålade smidesräcken som ramar in balkonger, trappor och altaner. Stadstjänaren 1

5 5(6) S tadstjänarrm 12 På Stadstjänaren 27, tidigare 11, står även där ett hus med byggår Dessvärre är det idag svårt att se 1930-talets arkitektoniska kvaliteter då de flesta av husets originaldetaljer är bortrenoverade. fu 1984 genomgick byggnaden en fasadförändring där eternitplattor som täckte husets originalfasad ersattes med röd träpanel med vita foder och knutbrädor. På samma fastighet tilläts även 1981 uppförande av ett garage/uthus med rödmålad träpanel och sadeltak. Stadstjänaren 27 Tomtstorlek Kulturmiljö Tomtstorlekarna ligger mellan 900 kvm (fastighet 1, och 12) -9S0kvm (fastighet 27). Då varje stilepok präglas av just sina karakteristiska stildrag vad gäller husets form, detaljering och orientering, så är det viktigt att ta väl hand om det unika kulturhistoriska och arkitektoniska arv som just den egna byggnaden har. I Sala kommuns kulturhistoriska byggnadsinventering från

6 6(6) 1993 markeras Stads~änaren 12 som ett hus av betydande värde och Stadstjänaren 1 som ett hus med positiv betydelse. Planändring Det nya tillägget till detaljplanen utökar ytan för tillåten byggnation på fastigheternas östra delar, idag betecknad med prickmarkering (byggnadsförbud). I samband med revidering av prickmark tas även prickmark bort på den yta där huvudbyggnaden på Stadstjänaren 1 står. Eftersom de välbevarade funkishusen på Stads~änaren 1 och 12 har unika arkitektoniska så kompletteras även den rådande detaljplanen från 1974 med bevarandebestämmelsen "q", byggnad får inte rivas, samt varsamhetsbestämmelsen "k" som säkerställer byggnadernas exteriöra bevarande. Syftet är att skydda byggnadernas ursprungliga karaktär så dess arkitektoniska värden inte går förlorade i framtiden. GENOMFÖRANDEFRÄGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. September 2011, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), beslut om samråd i 3 veckor. December 2011, Kommunstyrelsen (I<'S) beslut om antagande. Såvida inte detaljplanen överklagas så vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. Genomförandelid Ansvarsfördelning Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen ansvarar för planläggning. Byggherren/ markägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom fastighetsgräns. Ekonomiska frågor Planekonomi Planavgift tas ut under bygglovskedet. ~"r~ 1n I~ /~cf V v Therese Nyberg Planarkitekt ( Planerings- och utvecklingschef

7 B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling Dm 2011/92 Antagen 2011-XX-XX Laga kraft 2011-XX-XX 1(6) 3533 A Andring av detaljplan för: Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 - Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande UTLÅTANDE Ändring av detaljplan för fastigheterna Stads~änaren 1, 12 och 27- Sala tätort, har under tiden till och med (3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna har även detaljplaneförslaget funnits tillgängligt i Stadshusets entre. Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. Remissinstans Myndigheter, organisationer m fl 1. Länsstyrelsen Västmanlands län 2. Moderaterna 3. Socialdemokraterna 4. Kristdemokraterna 5. Bygg- och miljöförvaltningen 6. Tekniska förvaltningen 7. Räddnings~änsten 8. Sala Heby Energi AB 9. Skanova 10. Västmanlands läns museum Sakägare eller motsvarande 11. Magnus Hellstrand, Maria Blomqvist, ägare till Statstjänaren 1 Anmärkning Inga synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter - Inga synpunkter Inga synpunkter SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuseti St. Torget Vx SALA Postgiro

8 1. Länsstyrelsen Västmanlands län 2(6) Planbestämmelser I tillägget till detaljplanen redovisas markanvändningen på respektive fastighet med fristående bostad i två våningar och med en tillåten byggnadshöjd på 7 meter samt en byggrätt på 25% av fastigheten. På respektive fastighet får en huvudbyggnad och flera uthus uppföras. Fastigheten Stadstjänaren 1 beskrivs i planhandlingen som ett hus med positiv betydelse för Sala kommun. Tillägget till planen innebär att huvudbyggnaden på Stads~änaren 1 placeras till 50 % på "prickad mark" dvs. mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Tillägget till planen innebär att huvudbyggnaden ges ett planstridigt utgångsläge. TilimiJtesgås. Plankartan justeras så att ''prickmark "tas bort for befintlig byggrätt på Stadstjänaren l. Kulturmiljö Länsstyrelsen ser positivt på planförslaget då det bidrar till att värna kulturhistoriska värden i Sala tätort. En del av det kulturhistoriska värdet utgörs av de relativt stora och lummiga trädgårdarna. Länsstyrelsen rekommenderar därför att garage och uthus placeras längre in på tomten än huvudbyggnaden. Tillmötesgås. Prickmark utökas mot gata. Byggrättens begränsningpå 25 % av fastighetens storlek, säkerställer även till viss del fastigheternas lummiga trädgårdar. Miljö Inom Sala tätort flnns flera kända markföroreningar. Vid grävarbeten ska tillsynsmyndigheten underrättas om föroreningar upptäcks på fastigheten. 5. Kristdemokraterna Under ändring av "bestämmelser" föreslås en reglering av nockhöjd och gavelbredd för uthus. Däremot saknas en reglering av byggnadsarea för uthus. Tillmötesgås ej. Det är tillräckligt att begränsa den totala byggytan, d v s yta for huvudbyggnad och uthus tillsammans, for att säkerställa att fastigheterna inte blir for tätt bebyggda. 6. Bygg- och miljöförvaltningen Under rubriken "Ändring av bestämmelser" på sidan 2 anges "För Stadstjänaren 1 och 12 innebär planändringen att.... " och därefter ett antal punkter som säkert är avsedda att vara bestämmelser. Troligtvis gäller de också vid en juridisk bedömning som bestämmelser. De första punkterna är dock en beskrivning/ redovisning av de bestämmelser som redovisas på sidan 4 medan de följande punkterna inte fluns med bland bestämmelserna där. Risk flnns att detta avsnitt vid tillämpningen av planen kan läsas som en beskrivning eller tolkning av vad planen innebär. För tydlighetens skull bör bestämmelserna om uthusens höjd, gavelbredd, taklutning, takmaterial och fasadutformning redovisas tydligare som utformningsbestämmelser tillsammans med bestämmelserna på sidan 4. Tillmötesgås. Punktlistan på SId 2 lyfts ur materialet och ersätts av självaplanbestämmelserna. Under planarbetet har vid något tillfälle diskuterats om den exteriöra utformningen av huvudbyggnaderna på Stads~änaren 1 och 12 ska bevaras som den är, eller om det är byggnadernas karaktär som ska bevaras. Den formulering som nu fluns i bestämmelsen, vid beteckningen "k", måste tolkas så att inga exteriöra förändringar får göras. Om det är avsikten så är det OK. Men om avsikten är att man ska kunna göra vissa förändringar av exteriören så länge karaktären bevaras (t.ex. någon mindre tillbyggnad eller någon förändring i fönstersättningen) så bör bestämmelsen formuleras annorlunda. TzllmiJ'tesgås. Planbestämmelsen ''k "justeras genom att ordet "utformning" ersätts med ''karaktär': Bestämmelsens

9 3(6) innebiird jijrtydligas i planhandlingarna for att klargiira vad som gäller vid exempelvisfasadrenovering. Vid redovisningen av den förändrade prickmarken har man inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Huvudbyggnaden på Stads~änaren 1 står fortfarande efter minskningen till ca 50% på prickmark och huvudbyggnaden på Stads~änaren 27 står till en rätt liten del på prickmark. Vad gäller Stads~änaren 27 kan detta säkert tolkas som "felmarginal" eller som en "liten avvikelse", men när det gäller Stads~änaren 1 innebär det att huvudbyggnaden strider mot plan- och bygglagen på ett sådant sätt att bygglov inte får beviljas för om- eller tillbyggnad eller ändrad användning. (plan- och bygglagen 9 kap 30). TillmiJtesgås. Plankartan justeras så att "prickmark" tas bort for befintlig byggrätt på Stadstjänaren l. Detaljplanen anger fortfarande efter ändringen enbart ändamålet bostäder. Om avsikten är att bebyggelsen enbart ska få användas för bostadsändamål så är det OK. Men det kan vara läge att i samband med planändringen också fundera på om även andra användningssätt kan vara lämpliga. Ska det vara möjligt att ta någon av fastigheterna i anspråk för kontorsverksamhet, dagis eller något annat så måste planen utformas så att inte enbart bostadsändamål är tillåtet. Tillmiitesgås ej. Planens syfte är inte att ändra markanvändningen. Från miljöenheten finns inga synpunkter på plan förslaget. 9. Räddningstjänsten Båda radhuslängorna på granntomterna mot öster är placerade nära tomtgränsen mot den prickade marken. Ur brandsynpunkt är det väsentligt vid byggnation av ny byggnad att särskilt beakta risken för brandspridning över tomtgräns. Tzflmiitesgås. I den iistra delen av fastigheten Stadstjänaren 12 utij'kas prickmarken från ca 2 meter ti1/4.5 meterfor att minska risken for brandspridning. 13. Västmanlands läns museum Länsmuseet ser positivt på de skyddsbestämmelser som lagts till och har inga övriga synpurikter. 15. Magnus och Maria Hellstrand Till att börja med tycker jag att tillägget är lite otydligt utformat då det går från "Ändring av bestämmelser" till en karta och till sist ytterligare en text med regler. Det jag tycker blir oklart är att det i första delen av "ändringar av bestämmelser" står om k och q och vad det innebär. Sedan kommer en ny del, där det igen efter bilden på kartan står ganska mycket striktare än i första delen. Vilken del är det som gäller? Är den första delen hur ni tolkar beteckningen och den andra delen vad beteckningen i laglig mening innebär? Planhandlingen revideras for att tydliggij'ra bestämmelsernas innebiird. När jag ringt och frågat om detta har ni till exempel sagt att "en tilläggsisolering inte behöver vara utesluten om husets stil bevaras", men i er text står det "q: Byggnaden rar inte rivas. Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten". Det tolkar jag som att det specifikt inte är tillåtet att tilläggsisolera, även om ni skriver "k - den exteriöra utformningen av huset ska bevaras" så vilket gäller? Att ni muntligt informerat oss om att en tilläggsisolering kan vara tillåten räcker inte när det i texten specifikt står att det inte är tillåtet att tilläggsisolera. Tilläggsisolering är miijlig såvida byggnadens exteriiira arkitektonzska karaktär inte fl'rvanskas. Karaktären idag utgiirs av ljus putsad fasad med tidsenligafonster ifasadliv, fonstersättning och platt tak. D v s tidstypiska funktionalistiska stildrag. Denna karaktär kommer att beskrivas i de handlingar som fors fram for antagande.

10 På kartan med ändringarna införda står det BFqkJl på den oprickade ytan som tillhör Stadstjänaren 12. Som jag har förstått det gäller då: BF (versaler) allt inom kartans grövsta gränsmarkeringar medan qk (gemener) bara ska gälla inom det specifika oprickade område där det är skrivet. Det vill säga, om jag har fått rätt information om detta, berörs inte Stadstjänaren 1 av "qk", utan bara Stadstjänaren 12, eftersom kartan är det som ska vara juridiskt bindande? Detta skulle också innebära att qk skulle börja gälla alla nya byggnader som utförs på oprickad yta (Stadstjänaren 12). Vad är syftet att införa dessa bestämmelser på t.ex. ett nytt garage? Borde inte qk istället vara bundet till befmtliga boningshus? Bådafastigheterna berlirs. Detta fo'rtydligas info'r antagande. Bestämmelserna "q" och "k" gäller huvudbyggnad samt att nybyggnad och tillbyggnad ska anpassas och underordnas huvudbyggnadens funktionalistiska stii. Vidare skulle jag vilja ställa frågan om energi, och om Sveriges åtaganden mot klimatförändringarna ens har beaktats när ni använder q i tilläggen? Sverige har åtagit sig flera olika mål att nå under de närmaste 40 åren. En del mål är satta nationellt, andra av EU. En stor del av vår klimatpåverkan har sitt ursprung i bostadsuppvärmning. Hur ska vi nå dessa om man inte f'ar minska energianvändningen till sin uppvärmning genom tilläggsisolering? Vi ska komma ihåg att byte av uppvärmningssystem inte minskar husets energibehov, men det gör bland annat och kanske framförallt isolering. Visst, två hus påverkar inte den nationella energianvändningen så mycket, men jag tvivlar starkt på att dessa är de enda två fastigheter som har satts eller ska sättas qk beteckning på. Sala är inte heller den enda staden som gärna vill bevara ursprunget, men orsaken till att energianvändningen måste minska glöms ofta bort. Hur når vi målen "Sveriges mål är att energianvändningen för bostäder och lokaler år 2020 ska vara 20 procent lägre än vad den var år k 2050 ska förbrukningen vara 50 procent lägre, räknat som kwh/m 2." utan att ändra i gamla byggnader? Att bara sätta krav på nya fastigheter kommer inte räcka till. Nu kommer detta låta raljerande men jag tänker skriva det ändå. I perspektiv mot ökenutbredning, översvämningar och än värre, som är följder av den globala uppvärmningen. Dessa drabbar sannolikt också den mindre lyckligt lottade del av världen, än den vi bor i. J ag bryr mig då mer om hur jag kan påverka och minska min klimatpåverkan och markant mindre om huset jag bor i har en helt tidsenlig fasad! Bestämmelserna "q" och "k" är inte motstridiga gällande möjlighet att tilläggsisolera. Byggnadens höga arkitektoniska värdm är dock viktiga att bevara. Ur ett rent privatekonomiskt perspektiv vill jag också protestera mot att överhuvudtaget sätta en så sträng bestämmelse över husen som är gamla och därmed saknar god isolering. Uppvärmningskost - naden är redan idag hög och med stigande energipriser kommer kostnaden bara att öka. Tas möjligheten att isolera bort kommer driftskostnaden bli väldigt hög Gag kommer ju inte heller kunna utnyttja solenergi som är gratis, då det inte får sättas solfångare eller solceller på fasaden) och vid en försälj ning kommer husets värde ha sjunkit på grund av driftskostnaden. Under december 2010 var elkostnaden för stadstjänaren 1, 8500 kronor och då har huset ändå en bergvärmepump. Skulle elpriset fördubblas, vilket inte är omöjligt om vi ser tio år framåt i tiden, blir situationen ohållbar. Detta ser vi som skäl att motsätta oss det planerade tillägget för Stadstjänaren 1 och framförallt qk bestämmelsen. Vi har också planer på att i framtiden bygga garage men kostnaden för ett putsat garage blir mycket högra än de prefabricerade garage som vi tittat på hittills. Detta är också ett skäl till att vi motsätter oss de kraftiga begränsningarna ni planerar införa. Planbestämmelsen om uthusens fasadmaten'al revideras. Fasader ska kunna uppfo'ras i valfrittfasadmaterial. Vid val av fasad ska dock utformningen anpassas till huvudbyggnadens arkitektoniska stzldrag. När bergvärmepumpen installerades istället för förbränningsanläggningen försämrades husets självdrag till följd av den svalare murstocken. Som följd av detta har vi börjat titta på möjligheten att installera mekanisk ventilation. Vad innebär qk beteckningen i det avseendet? Kommer vi inte få installera tilluftsventiler i eller runt fönstren i t.ex. sovrummen? Hur ska vi då uppnå god inomhusmiljö? 4(6)

11 5(6) En annan fråga gäller vår planerade dränering av grunden, vi tänkte då lägga ett lager isodrän mot väggen för att bättra på klimatet i källaren. En sådan åtgärd bygger ut några centimeter från väggen en liten bit ovan mark runtom hela huset, skulle inte heller det vara tillåtet? Detta är antagligen också en nödvändig åtgärd både för att kunna utnyttja källaren fullt ut och för att behålla värdet på huset. Är en sådan åtgärd inte tillåten vill jag återigen påpeka de ekonomiska konsekvenserna för oss som husägare. Samråd ska ske med bygglovhandläggare som bedömer om val av teknisk lösningfrkändrar byggnadens arkitektoniska karaktär. Till sist skulle jag också vilja fråga om Stads~änaren 1 inte redan har ändrats så pass mycket att de här bestämmelserna inte är så relevanta längre? Fönstren är redan bytta, en ny altan är byggd, den mindre balkongen är borttagen och balkongdörren ersatt med betongglas, markiser är uppsatta. Vår åsikt är att det till och med skulle passa huset bättre om det byggdes till ett platt tak i rätt stil till altanen. Självklart skulle det behöva undersökas och utformas så det verkligen matchar husets stil, men med det föreslagna tillägget kommer inte heller den möjligheten att finnas. Slutsats inför beslut Planhandlingarna föreslås revideras enligt följande: Plankartan justeras så att "prickmark" tas bort för befmtlig byggrätt på Stads~änaren 1. Punktlistan på sid 2 lyfts ur materialet och ersätts av själva planbestämmelserna. Planbestämmelsen "k" justeras genom att ordet "utformning" ersätts med "karaktär". Bestämmelsens innebörd förtydligas i planhandlingarna för att klargöra vad som gäller vid exempelvis fasadrenovering. I den östra delen av fastigheten Stadstjänaren 12 utökas prickmarken från ca 2 meter till 4.5 meter för att minska risken för brandspridnmg. Tilläggsisolering är möjlig såvida byggnadens exteriöra karaktär inte förvanskas. Karaktären idag utgörs av ljus putsad fasad med tidsenliga fönster i fasadliv, fönstersättning och platt tak. D v s tidstypiska funktionalistiska stildrag. Denna karaktär kommer att beskrivas i de handlingar som förs fram för antagande. Båda fastigheterna på Stads~änaren 1 och 12 berörs av bestämmelserna "q" och "k". Detta förtydligas inför antagande. Bestämmelserna "q" och "k" gäller huvudbyggnad samt att nybyggnad och tillbyggnad ska anpassas och underordnas huvudbyggnadens funktionalistiska stil. Planbestämmelsen om att uthusens fasadmaterial revideras. Fasader ska kunna uppföras i valfritt material. Vid val av fasad ska dock utformningen anpassas till huvudbyggnadens arkitektoniska stildrag.

12 6(6) Med ovanstående föreslås detaljplanen föras fram för antagande. Förslag till beslut Att anta ändringen av detaljplanen. ~[):cy~ Therese N;be/g O Planarkitekt Håk S ärd Planerings- och utvecklingschef

13 .el SALA ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTESKJUVELSE Dnr (1) Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för detaljplan för Stadstjänaren 1, 12 och 27, Sala tätort Om en detaljplans genomforande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en behovsbedörnning. Behovsbedömningen har utforts av enheten for Planering och utveckling vid Kommunstyrelsens förvaltning. Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen berör, vid ett genomförande. Tabell l : Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. Frågeställning BMP Gränsar till Ej BMP BMP Kulturmiljövård x Stadsbild x Behovsbedömning Detaljplanen för Stadstjänaren 1, 12 och 27, Sala tätort, har vid ett genomförande inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. De allmäruta konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång om uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. ) Therese Nyberg Planarkitekt Planerings- och utvecklingschef

14 .uisala liti1 KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling Dnr 2011/92 Antagen 2011-)()(-xx Laga kraft 2011-)()(-)()( 1(4) Andring av detaljplan för 3533A Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27. Sala tätort Sala kommun, Väs!manlands län - enkel! planförfarande TILLAGG TILL PLANBESTAMMELSER HANDLINGAR Denna ändring av detaljplan benämns 3533A och påföres planbandlingarna med arkivnummer Ändringsdatum anges på originalbandlingarna med påteckning. Till denna ändring av detaljplan hör följande handlingar: Tillägg till planbestämmelser, , rev Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, , rev Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, GALLAN DE DETALJPLAN I gällande detaljplan, antagen 1978, förhindrar en prickrnarkerad yta på fastigheternas östra delar byggnation av uthus, garage eller dylikt. I samma plan har huvudbyggnaden på Stadstjänaren 1 och garagebyggnaden på Stadstjänaren 27 planstridiga utgångslägen då de står på prickrnarkerad yta. I den tidigare planen från 1978 finns inte någon bevarandebestämmelse(q) eller varsamhetsbestämmelse (k) inlagd på någon av byggnaderna. Detaljplanens antagna bestämmelser gäller jämsides med denna ändring av detaljplan med undantag för nedan ändrade och tillagda bestämmelser. SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadresser Telefon Telefax Stadshuset/ St Torget Vx Postgiro

15 2(4) YA Gällandestadsplan från 1978.,,, U. " / /... ~.,I...,, ',,., 'Z " " ~ ÄNDRING AV BESTÄMMELSER UA,!!J!!,, " '. I',,/ i.,,.' / ~ Gällande stadsplanfrån 1978 med ändringar införda.

16 3(4)... fl..:..:..; ,.....:.... ~.. ~~:-:.. "': 0_0... '""lo... '....:.... BF II,, ~.... 't %.... Utsnitt ur reviderad deta!jplan skala 1:500. I: : : : : : :1 Prickmarkerad yta, mark får ej bebyggas. B: Bostäder. F: På det område som betecknas F rar högst en fjärdedel av fastighetsarean bebyggas. Endast en huvudbyggnad tillåts per fastighet med en maximal byggnadshöjd på 7,0 m. Antalet uthus regleras ej. Om uthus uppförs närmare än 4,5 m från fas tighetsgräns måste byggnaden klara brandsäkerhetsklass El-30 för att förhindra brandspridning.

17 4(4) II: Högsta antal våningar som tillåts. f,: För utformning av uthus tillåts endast pulpettak i falsad plåt eller dylikt med en maximal takfot på 15 cm och maximal taklutning på 15 grader. Gavelbredden får maximalt vara 6,0 meter och höjden till tacknock 4,0 meter. f,: Maximal byggnadshöjd för uthus är 3,5 meter. f,: Uthus, garage eller dylikt får inte byggas ihop med huvudbyggnad. k: Område som omfattas av 3 kap. 12 FBL. Värdefull bebyggelse. Den exteriöra karaktären av huset ska bevaras. Mindre förändringar och underhåll ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadernas ursprungliga arkitektoniska utformning och funktionalistiska stil. Uthus, garage och andra komplementbyggnader ska harmonisera med de ursprungliga byggnaderna och utformas så att de i volym och gestaltning underordnar sig och stilmässigt anpassar sig till de ursprungliga byggnaderna. q: Byggnaden får inte rivas. Fastighetsplan fastställd upphör i och med antagandet av denna plan att gälla. Jämlikt 6 kap. 11 PBL. ADMIN ISTRATIV BESTÄMMELSE Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. ~~ty~ Planarkitekt åkan Svärd Planerings- och utvecklingschef

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2013-05-07 Michaela Lundqvist Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0414 KS-24 Diariekod: 203 Kommunstyrelsen Antagande av ändring, genom tillägg, av avstyckningsplan

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Standardförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 018-727 47 64 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Gäller inom markerat område Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF 102/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

ÄNDRING AV DETALJPLAN SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län Upprättad i oktober 2014 Tillägg till PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan SÖDRA TÄLLBERG, Kusbacken (L560) Leksands kommun, Dalarnas län

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Gäller inom markerat område Den inritade gränsen på kartan (hämtad från bevarandeplanen) avser fysisk bebyggelse och är inte en plangräns. Tillägg till detaljplan gäller angivna fastigheter.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön

PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING. Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING Dnr MSN 2015/105-214 Standardförfarande PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av stadsplaner 30 och 56 för del av Duvnäs Utskog, på östra Sicklaön Upprättad på planenheten

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan)

Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Ändring av detaljplan i Vidingsjö Spl nr 581 för del av Vidingsjö (omr. IX enl. dispositionsplan) Planområde S Samrådshandling 2011-12-15 Dnr. Sbn 2011-265 SAMRÅDSHANDLING Sammanfattning av planförslaget

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN

Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN MFL I SKURUP, SKURUPS KOMMUN 1 (1) Förvaltning Datum Diarienummer Serviceförvaltningen 2016-09-27 KS Berörda sakägare Berörda myndigheter Samråd om tillägg till planbestämmelser för fastigheten Blända 9 inom DETALJPLAN FÖR KV DAMMEN

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län LAGA KRAFT 2013-05-24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S528 Plan nr 430 Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län Ändring av detaljplan genom

Läs mer

Ä N D R I N G AV D E TA L J P L A N K

Ä N D R I N G AV D E TA L J P L A N K Ä N D R I N G AV D E TA L J P L A N 1 3 8 0 K - 6 9 0 Antagandehandling Tillägg till planbesk r ivning till stadsplan 690 för DRIVBÄNKEN 24 m. fl. Väster, HALMSTADS KOMMUN Begränsat förfarande Antagen

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P37-3 och P90-48 Granskningshandling Planbeskrivning

Tillägg till detaljplan P37-3 och P90-48  Granskningshandling Planbeskrivning Dnr BTN15/40 Tillägg till detaljplan P37-3 och P90-48 för Grävlingen 1-5 och Vesslan 3 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-28 Dnr 2/7 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2 2016-03-16 Dnr: 2015/3881 Samrådshandling Bilaga 2 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden

Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden 2015-11-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2015/84-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Rösunda 9:14, Ringvägen 44 i Saltsjöbaden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan Del av kv Rosenberg, Fjärdingen 12:5 6, Dp 29 H (0380-P94/34).

Ändring genom tillägg till detaljplan Del av kv Rosenberg, Fjärdingen 12:5 6, Dp 29 H (0380-P94/34). PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Lena Mattsson PBN 2014-2595 Ändring genom tillägg till detaljplan Del av kv Rosenberg, Fjärdingen 12:5 6, Dp 29 H (0380-P94/34). Standardförfarande

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola

PLANBESKRIVNING. Bygg- och miljöavdelningen. Johannes Siirtola Bygg- och miljöavdelningen Johannes Siirtola Johannes.siirtola@alvkarleby.se 026-83044 PLANBESKRIVNING Ändring av Detaljplan för del av Gårdskärs by (del av Gårdskär 25:1 m.fl.) samt ändring av del av

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer