B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING"

Transkript

1 Bilaga KS 20ll/ ~ 129/3 B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling SALA KOMMUN Kommllnstvrelsens förvaltning Ink Dnr 2011/92 Antagen 2011-)()(-)()( Laga kraft 2011-)()(-)()( 3533 A 1(6) Ändring av detaljplan för Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 - Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande TILLAGG TILL P L A N- O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Tillägg till planbestämmelser, , rev Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, , rev Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, Fastighetsägareförteckning, (ej i utskick) SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget Vx SALA Postgiro

2 2(6) INLEDNING Planens syfte Tillägget till detaljplanen syftar till att justera byggrätten för att möjliggöra uppförande av mindre uthus på fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27. Plandata Lägesbestämning, markägoförhålianden och areal Planändringen berör tre villatomter med samma storlek och byggrätt vilket gör att de i planärendet hanteras likvärdigt. De tre fastigheterna är belägna på Hyttgatan i centrala Sala. De ingår tillsammans med sex radhuslängor i kvarteret Stads~änaren som ligger i nordvästra delen av bostadsotruådet Kungsängen. Den totala arean för de tre tomterna uppgår till ca 2800 kvm. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen kallad Plan för Sala stad. Som en del av Plan för Sala stad har en beskrivning av stadens bebyggelsekaraktärer tagits fram. Berörda fas tigheter på Sta d s ~änaren 1, 12 och 27 ingår i klassificeringen Villastad vilken beskrivs enligt följande: " På flera håll runt om de centrala delarna av Sala etablerades villaotruåden under 1900-talets början. Flera olika arkitekturstilar finns representerade i dessa villaotruåden. De tidigaste villorna är inspirerade av jugend och nationalromantik med stildrag som småspröjsade fönster, branta takvinklar, träpanel i mörka farger eller puts i ljusa farger. Under 1920-talet blev klassicistisk arkitektur populär och villorna byggdes då ofta med ljusa, symmetriska fasader som dekorerades av hörnpilastrar med kapitäl. Under

3 1930-talet slog funktionalismen igenom. I Sala finns flera exempel på funktionalistiska villor med kubiska former och vita putsfasader där fönstren är placerade mot husens hörn. Även om villorna har många olika stildrag har helhetsmiljöerna ofta en enhetlig karaktär genom att tomtindelning, byggnadernas placering och volym har reglerats. Villastaden karaktäriseras också av mycket grönska. På många fastigheter finns relativt stora, lummiga trädgårdar där häckar längs gatan, fruktträd och prydnadsträd är vanliga inslag. I Sala finns fortfarande ett flertal gårdshus och uthus bevarade på de äldre villafastigheterna. Gårdshusen är smala, panelklädda och ofta enhetligt placerade nära tomtgränsen, så att grannfastigheternas gårdshus ligger tätt ihop." 3(6) Detaljplaner För de aktuella fastigheterna gäller en stadsplan antagen Planen tillåter friliggande bostäder i två våningar med en byggnadshöjd på maximalt 7,0 meter. Planen tillåter även uppförande av ett uthus per fastighet. Total tillåten byggyta uppgår till 25 % av fastighetsytan. Byggnation tillåts ej på prickmarkerad yta. Gallande stadsplan från Miljöbedömning När en detaljplan ska upprättas ska en behovsbedömning göras för att utreda om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till beslut i bilaga till detta dokument.

4 4(6) Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ett planarbete ska påbörjas för att utöka byggrätten för fastigheterna Stads~änaren 1, 12 och 27. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Båda husen på Stads~änaren 1 och 12 är tidiga funkisvillor byggda år 1936 och ritade av Albert Andersson. Stilen kan förklaras som en svensk tolkning av den modernism som under 1930 talet svepte över Europa med en sttam och avskalad formpalett som förebild. Båda villorna har därför den karaktäristiska släta och vitputsade fasaden där rummens funktioner styrt husens exteriöra utformning vad gäller både fönstersättning och orientering av dörrar. Taken på husen är mycket flacka och med en minimal takfot. (De funktionalistiska husen hade ofta en lutning på maximalt 6 grader och var täckta av kopparplåt eller målad stålplåt) Ett annat viktigt stildrag inom funktionalismen är att fönsterliven alltid placeras i samma plan som fasaden och att fönstren är svagt förskjuta mot hörnen. Andra betydelsefulla detaljer är de minimalistiska och vinkelräta skärmtaken över entreerna samt det enkla och ofta vitmålade smidesräcken som ramar in balkonger, trappor och altaner. Stadstjänaren 1

5 5(6) S tadstjänarrm 12 På Stadstjänaren 27, tidigare 11, står även där ett hus med byggår Dessvärre är det idag svårt att se 1930-talets arkitektoniska kvaliteter då de flesta av husets originaldetaljer är bortrenoverade. fu 1984 genomgick byggnaden en fasadförändring där eternitplattor som täckte husets originalfasad ersattes med röd träpanel med vita foder och knutbrädor. På samma fastighet tilläts även 1981 uppförande av ett garage/uthus med rödmålad träpanel och sadeltak. Stadstjänaren 27 Tomtstorlek Kulturmiljö Tomtstorlekarna ligger mellan 900 kvm (fastighet 1, och 12) -9S0kvm (fastighet 27). Då varje stilepok präglas av just sina karakteristiska stildrag vad gäller husets form, detaljering och orientering, så är det viktigt att ta väl hand om det unika kulturhistoriska och arkitektoniska arv som just den egna byggnaden har. I Sala kommuns kulturhistoriska byggnadsinventering från

6 6(6) 1993 markeras Stads~änaren 12 som ett hus av betydande värde och Stadstjänaren 1 som ett hus med positiv betydelse. Planändring Det nya tillägget till detaljplanen utökar ytan för tillåten byggnation på fastigheternas östra delar, idag betecknad med prickmarkering (byggnadsförbud). I samband med revidering av prickmark tas även prickmark bort på den yta där huvudbyggnaden på Stadstjänaren 1 står. Eftersom de välbevarade funkishusen på Stads~änaren 1 och 12 har unika arkitektoniska så kompletteras även den rådande detaljplanen från 1974 med bevarandebestämmelsen "q", byggnad får inte rivas, samt varsamhetsbestämmelsen "k" som säkerställer byggnadernas exteriöra bevarande. Syftet är att skydda byggnadernas ursprungliga karaktär så dess arkitektoniska värden inte går förlorade i framtiden. GENOMFÖRANDEFRÄGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. September 2011, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), beslut om samråd i 3 veckor. December 2011, Kommunstyrelsen (I<'S) beslut om antagande. Såvida inte detaljplanen överklagas så vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. Genomförandelid Ansvarsfördelning Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen ansvarar för planläggning. Byggherren/ markägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom fastighetsgräns. Ekonomiska frågor Planekonomi Planavgift tas ut under bygglovskedet. ~"r~ 1n I~ /~cf V v Therese Nyberg Planarkitekt ( Planerings- och utvecklingschef

7 B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling Dm 2011/92 Antagen 2011-XX-XX Laga kraft 2011-XX-XX 1(6) 3533 A Andring av detaljplan för: Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 - Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande UTLÅTANDE Ändring av detaljplan för fastigheterna Stads~änaren 1, 12 och 27- Sala tätort, har under tiden till och med (3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna har även detaljplaneförslaget funnits tillgängligt i Stadshusets entre. Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. Remissinstans Myndigheter, organisationer m fl 1. Länsstyrelsen Västmanlands län 2. Moderaterna 3. Socialdemokraterna 4. Kristdemokraterna 5. Bygg- och miljöförvaltningen 6. Tekniska förvaltningen 7. Räddnings~änsten 8. Sala Heby Energi AB 9. Skanova 10. Västmanlands läns museum Sakägare eller motsvarande 11. Magnus Hellstrand, Maria Blomqvist, ägare till Statstjänaren 1 Anmärkning Inga synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter - Inga synpunkter Inga synpunkter SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuseti St. Torget Vx SALA Postgiro

8 1. Länsstyrelsen Västmanlands län 2(6) Planbestämmelser I tillägget till detaljplanen redovisas markanvändningen på respektive fastighet med fristående bostad i två våningar och med en tillåten byggnadshöjd på 7 meter samt en byggrätt på 25% av fastigheten. På respektive fastighet får en huvudbyggnad och flera uthus uppföras. Fastigheten Stadstjänaren 1 beskrivs i planhandlingen som ett hus med positiv betydelse för Sala kommun. Tillägget till planen innebär att huvudbyggnaden på Stads~änaren 1 placeras till 50 % på "prickad mark" dvs. mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Tillägget till planen innebär att huvudbyggnaden ges ett planstridigt utgångsläge. TilimiJtesgås. Plankartan justeras så att ''prickmark "tas bort for befintlig byggrätt på Stadstjänaren l. Kulturmiljö Länsstyrelsen ser positivt på planförslaget då det bidrar till att värna kulturhistoriska värden i Sala tätort. En del av det kulturhistoriska värdet utgörs av de relativt stora och lummiga trädgårdarna. Länsstyrelsen rekommenderar därför att garage och uthus placeras längre in på tomten än huvudbyggnaden. Tillmötesgås. Prickmark utökas mot gata. Byggrättens begränsningpå 25 % av fastighetens storlek, säkerställer även till viss del fastigheternas lummiga trädgårdar. Miljö Inom Sala tätort flnns flera kända markföroreningar. Vid grävarbeten ska tillsynsmyndigheten underrättas om föroreningar upptäcks på fastigheten. 5. Kristdemokraterna Under ändring av "bestämmelser" föreslås en reglering av nockhöjd och gavelbredd för uthus. Däremot saknas en reglering av byggnadsarea för uthus. Tillmötesgås ej. Det är tillräckligt att begränsa den totala byggytan, d v s yta for huvudbyggnad och uthus tillsammans, for att säkerställa att fastigheterna inte blir for tätt bebyggda. 6. Bygg- och miljöförvaltningen Under rubriken "Ändring av bestämmelser" på sidan 2 anges "För Stadstjänaren 1 och 12 innebär planändringen att.... " och därefter ett antal punkter som säkert är avsedda att vara bestämmelser. Troligtvis gäller de också vid en juridisk bedömning som bestämmelser. De första punkterna är dock en beskrivning/ redovisning av de bestämmelser som redovisas på sidan 4 medan de följande punkterna inte fluns med bland bestämmelserna där. Risk flnns att detta avsnitt vid tillämpningen av planen kan läsas som en beskrivning eller tolkning av vad planen innebär. För tydlighetens skull bör bestämmelserna om uthusens höjd, gavelbredd, taklutning, takmaterial och fasadutformning redovisas tydligare som utformningsbestämmelser tillsammans med bestämmelserna på sidan 4. Tillmötesgås. Punktlistan på SId 2 lyfts ur materialet och ersätts av självaplanbestämmelserna. Under planarbetet har vid något tillfälle diskuterats om den exteriöra utformningen av huvudbyggnaderna på Stads~änaren 1 och 12 ska bevaras som den är, eller om det är byggnadernas karaktär som ska bevaras. Den formulering som nu fluns i bestämmelsen, vid beteckningen "k", måste tolkas så att inga exteriöra förändringar får göras. Om det är avsikten så är det OK. Men om avsikten är att man ska kunna göra vissa förändringar av exteriören så länge karaktären bevaras (t.ex. någon mindre tillbyggnad eller någon förändring i fönstersättningen) så bör bestämmelsen formuleras annorlunda. TzllmiJ'tesgås. Planbestämmelsen ''k "justeras genom att ordet "utformning" ersätts med ''karaktär': Bestämmelsens

9 3(6) innebiird jijrtydligas i planhandlingarna for att klargiira vad som gäller vid exempelvisfasadrenovering. Vid redovisningen av den förändrade prickmarken har man inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Huvudbyggnaden på Stads~änaren 1 står fortfarande efter minskningen till ca 50% på prickmark och huvudbyggnaden på Stads~änaren 27 står till en rätt liten del på prickmark. Vad gäller Stads~änaren 27 kan detta säkert tolkas som "felmarginal" eller som en "liten avvikelse", men när det gäller Stads~änaren 1 innebär det att huvudbyggnaden strider mot plan- och bygglagen på ett sådant sätt att bygglov inte får beviljas för om- eller tillbyggnad eller ändrad användning. (plan- och bygglagen 9 kap 30). TillmiJtesgås. Plankartan justeras så att "prickmark" tas bort for befintlig byggrätt på Stadstjänaren l. Detaljplanen anger fortfarande efter ändringen enbart ändamålet bostäder. Om avsikten är att bebyggelsen enbart ska få användas för bostadsändamål så är det OK. Men det kan vara läge att i samband med planändringen också fundera på om även andra användningssätt kan vara lämpliga. Ska det vara möjligt att ta någon av fastigheterna i anspråk för kontorsverksamhet, dagis eller något annat så måste planen utformas så att inte enbart bostadsändamål är tillåtet. Tillmiitesgås ej. Planens syfte är inte att ändra markanvändningen. Från miljöenheten finns inga synpunkter på plan förslaget. 9. Räddningstjänsten Båda radhuslängorna på granntomterna mot öster är placerade nära tomtgränsen mot den prickade marken. Ur brandsynpunkt är det väsentligt vid byggnation av ny byggnad att särskilt beakta risken för brandspridning över tomtgräns. Tzflmiitesgås. I den iistra delen av fastigheten Stadstjänaren 12 utij'kas prickmarken från ca 2 meter ti1/4.5 meterfor att minska risken for brandspridning. 13. Västmanlands läns museum Länsmuseet ser positivt på de skyddsbestämmelser som lagts till och har inga övriga synpurikter. 15. Magnus och Maria Hellstrand Till att börja med tycker jag att tillägget är lite otydligt utformat då det går från "Ändring av bestämmelser" till en karta och till sist ytterligare en text med regler. Det jag tycker blir oklart är att det i första delen av "ändringar av bestämmelser" står om k och q och vad det innebär. Sedan kommer en ny del, där det igen efter bilden på kartan står ganska mycket striktare än i första delen. Vilken del är det som gäller? Är den första delen hur ni tolkar beteckningen och den andra delen vad beteckningen i laglig mening innebär? Planhandlingen revideras for att tydliggij'ra bestämmelsernas innebiird. När jag ringt och frågat om detta har ni till exempel sagt att "en tilläggsisolering inte behöver vara utesluten om husets stil bevaras", men i er text står det "q: Byggnaden rar inte rivas. Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten". Det tolkar jag som att det specifikt inte är tillåtet att tilläggsisolera, även om ni skriver "k - den exteriöra utformningen av huset ska bevaras" så vilket gäller? Att ni muntligt informerat oss om att en tilläggsisolering kan vara tillåten räcker inte när det i texten specifikt står att det inte är tillåtet att tilläggsisolera. Tilläggsisolering är miijlig såvida byggnadens exteriiira arkitektonzska karaktär inte fl'rvanskas. Karaktären idag utgiirs av ljus putsad fasad med tidsenligafonster ifasadliv, fonstersättning och platt tak. D v s tidstypiska funktionalistiska stildrag. Denna karaktär kommer att beskrivas i de handlingar som fors fram for antagande.

10 På kartan med ändringarna införda står det BFqkJl på den oprickade ytan som tillhör Stadstjänaren 12. Som jag har förstått det gäller då: BF (versaler) allt inom kartans grövsta gränsmarkeringar medan qk (gemener) bara ska gälla inom det specifika oprickade område där det är skrivet. Det vill säga, om jag har fått rätt information om detta, berörs inte Stadstjänaren 1 av "qk", utan bara Stadstjänaren 12, eftersom kartan är det som ska vara juridiskt bindande? Detta skulle också innebära att qk skulle börja gälla alla nya byggnader som utförs på oprickad yta (Stadstjänaren 12). Vad är syftet att införa dessa bestämmelser på t.ex. ett nytt garage? Borde inte qk istället vara bundet till befmtliga boningshus? Bådafastigheterna berlirs. Detta fo'rtydligas info'r antagande. Bestämmelserna "q" och "k" gäller huvudbyggnad samt att nybyggnad och tillbyggnad ska anpassas och underordnas huvudbyggnadens funktionalistiska stii. Vidare skulle jag vilja ställa frågan om energi, och om Sveriges åtaganden mot klimatförändringarna ens har beaktats när ni använder q i tilläggen? Sverige har åtagit sig flera olika mål att nå under de närmaste 40 åren. En del mål är satta nationellt, andra av EU. En stor del av vår klimatpåverkan har sitt ursprung i bostadsuppvärmning. Hur ska vi nå dessa om man inte f'ar minska energianvändningen till sin uppvärmning genom tilläggsisolering? Vi ska komma ihåg att byte av uppvärmningssystem inte minskar husets energibehov, men det gör bland annat och kanske framförallt isolering. Visst, två hus påverkar inte den nationella energianvändningen så mycket, men jag tvivlar starkt på att dessa är de enda två fastigheter som har satts eller ska sättas qk beteckning på. Sala är inte heller den enda staden som gärna vill bevara ursprunget, men orsaken till att energianvändningen måste minska glöms ofta bort. Hur når vi målen "Sveriges mål är att energianvändningen för bostäder och lokaler år 2020 ska vara 20 procent lägre än vad den var år k 2050 ska förbrukningen vara 50 procent lägre, räknat som kwh/m 2." utan att ändra i gamla byggnader? Att bara sätta krav på nya fastigheter kommer inte räcka till. Nu kommer detta låta raljerande men jag tänker skriva det ändå. I perspektiv mot ökenutbredning, översvämningar och än värre, som är följder av den globala uppvärmningen. Dessa drabbar sannolikt också den mindre lyckligt lottade del av världen, än den vi bor i. J ag bryr mig då mer om hur jag kan påverka och minska min klimatpåverkan och markant mindre om huset jag bor i har en helt tidsenlig fasad! Bestämmelserna "q" och "k" är inte motstridiga gällande möjlighet att tilläggsisolera. Byggnadens höga arkitektoniska värdm är dock viktiga att bevara. Ur ett rent privatekonomiskt perspektiv vill jag också protestera mot att överhuvudtaget sätta en så sträng bestämmelse över husen som är gamla och därmed saknar god isolering. Uppvärmningskost - naden är redan idag hög och med stigande energipriser kommer kostnaden bara att öka. Tas möjligheten att isolera bort kommer driftskostnaden bli väldigt hög Gag kommer ju inte heller kunna utnyttja solenergi som är gratis, då det inte får sättas solfångare eller solceller på fasaden) och vid en försälj ning kommer husets värde ha sjunkit på grund av driftskostnaden. Under december 2010 var elkostnaden för stadstjänaren 1, 8500 kronor och då har huset ändå en bergvärmepump. Skulle elpriset fördubblas, vilket inte är omöjligt om vi ser tio år framåt i tiden, blir situationen ohållbar. Detta ser vi som skäl att motsätta oss det planerade tillägget för Stadstjänaren 1 och framförallt qk bestämmelsen. Vi har också planer på att i framtiden bygga garage men kostnaden för ett putsat garage blir mycket högra än de prefabricerade garage som vi tittat på hittills. Detta är också ett skäl till att vi motsätter oss de kraftiga begränsningarna ni planerar införa. Planbestämmelsen om uthusens fasadmaten'al revideras. Fasader ska kunna uppfo'ras i valfrittfasadmaterial. Vid val av fasad ska dock utformningen anpassas till huvudbyggnadens arkitektoniska stzldrag. När bergvärmepumpen installerades istället för förbränningsanläggningen försämrades husets självdrag till följd av den svalare murstocken. Som följd av detta har vi börjat titta på möjligheten att installera mekanisk ventilation. Vad innebär qk beteckningen i det avseendet? Kommer vi inte få installera tilluftsventiler i eller runt fönstren i t.ex. sovrummen? Hur ska vi då uppnå god inomhusmiljö? 4(6)

11 5(6) En annan fråga gäller vår planerade dränering av grunden, vi tänkte då lägga ett lager isodrän mot väggen för att bättra på klimatet i källaren. En sådan åtgärd bygger ut några centimeter från väggen en liten bit ovan mark runtom hela huset, skulle inte heller det vara tillåtet? Detta är antagligen också en nödvändig åtgärd både för att kunna utnyttja källaren fullt ut och för att behålla värdet på huset. Är en sådan åtgärd inte tillåten vill jag återigen påpeka de ekonomiska konsekvenserna för oss som husägare. Samråd ska ske med bygglovhandläggare som bedömer om val av teknisk lösningfrkändrar byggnadens arkitektoniska karaktär. Till sist skulle jag också vilja fråga om Stads~änaren 1 inte redan har ändrats så pass mycket att de här bestämmelserna inte är så relevanta längre? Fönstren är redan bytta, en ny altan är byggd, den mindre balkongen är borttagen och balkongdörren ersatt med betongglas, markiser är uppsatta. Vår åsikt är att det till och med skulle passa huset bättre om det byggdes till ett platt tak i rätt stil till altanen. Självklart skulle det behöva undersökas och utformas så det verkligen matchar husets stil, men med det föreslagna tillägget kommer inte heller den möjligheten att finnas. Slutsats inför beslut Planhandlingarna föreslås revideras enligt följande: Plankartan justeras så att "prickmark" tas bort för befmtlig byggrätt på Stads~änaren 1. Punktlistan på sid 2 lyfts ur materialet och ersätts av själva planbestämmelserna. Planbestämmelsen "k" justeras genom att ordet "utformning" ersätts med "karaktär". Bestämmelsens innebörd förtydligas i planhandlingarna för att klargöra vad som gäller vid exempelvis fasadrenovering. I den östra delen av fastigheten Stadstjänaren 12 utökas prickmarken från ca 2 meter till 4.5 meter för att minska risken för brandspridnmg. Tilläggsisolering är möjlig såvida byggnadens exteriöra karaktär inte förvanskas. Karaktären idag utgörs av ljus putsad fasad med tidsenliga fönster i fasadliv, fönstersättning och platt tak. D v s tidstypiska funktionalistiska stildrag. Denna karaktär kommer att beskrivas i de handlingar som förs fram för antagande. Båda fastigheterna på Stads~änaren 1 och 12 berörs av bestämmelserna "q" och "k". Detta förtydligas inför antagande. Bestämmelserna "q" och "k" gäller huvudbyggnad samt att nybyggnad och tillbyggnad ska anpassas och underordnas huvudbyggnadens funktionalistiska stil. Planbestämmelsen om att uthusens fasadmaterial revideras. Fasader ska kunna uppföras i valfritt material. Vid val av fasad ska dock utformningen anpassas till huvudbyggnadens arkitektoniska stildrag.

12 6(6) Med ovanstående föreslås detaljplanen föras fram för antagande. Förslag till beslut Att anta ändringen av detaljplanen. ~[):cy~ Therese N;be/g O Planarkitekt Håk S ärd Planerings- och utvecklingschef

13 .el SALA ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTESKJUVELSE Dnr (1) Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för detaljplan för Stadstjänaren 1, 12 och 27, Sala tätort Om en detaljplans genomforande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en behovsbedörnning. Behovsbedömningen har utforts av enheten for Planering och utveckling vid Kommunstyrelsens förvaltning. Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen berör, vid ett genomförande. Tabell l : Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. Frågeställning BMP Gränsar till Ej BMP BMP Kulturmiljövård x Stadsbild x Behovsbedömning Detaljplanen för Stadstjänaren 1, 12 och 27, Sala tätort, har vid ett genomförande inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. De allmäruta konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång om uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. ) Therese Nyberg Planarkitekt Planerings- och utvecklingschef

14 .uisala liti1 KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling Dnr 2011/92 Antagen 2011-)()(-xx Laga kraft 2011-)()(-)()( 1(4) Andring av detaljplan för 3533A Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27. Sala tätort Sala kommun, Väs!manlands län - enkel! planförfarande TILLAGG TILL PLANBESTAMMELSER HANDLINGAR Denna ändring av detaljplan benämns 3533A och påföres planbandlingarna med arkivnummer Ändringsdatum anges på originalbandlingarna med påteckning. Till denna ändring av detaljplan hör följande handlingar: Tillägg till planbestämmelser, , rev Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, , rev Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, GALLAN DE DETALJPLAN I gällande detaljplan, antagen 1978, förhindrar en prickrnarkerad yta på fastigheternas östra delar byggnation av uthus, garage eller dylikt. I samma plan har huvudbyggnaden på Stadstjänaren 1 och garagebyggnaden på Stadstjänaren 27 planstridiga utgångslägen då de står på prickrnarkerad yta. I den tidigare planen från 1978 finns inte någon bevarandebestämmelse(q) eller varsamhetsbestämmelse (k) inlagd på någon av byggnaderna. Detaljplanens antagna bestämmelser gäller jämsides med denna ändring av detaljplan med undantag för nedan ändrade och tillagda bestämmelser. SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadresser Telefon Telefax Stadshuset/ St Torget Vx Postgiro

15 2(4) YA Gällandestadsplan från 1978.,,, U. " / /... ~.,I...,, ',,., 'Z " " ~ ÄNDRING AV BESTÄMMELSER UA,!!J!!,, " '. I',,/ i.,,.' / ~ Gällande stadsplanfrån 1978 med ändringar införda.

16 3(4)... fl..:..:..; ,.....:.... ~.. ~~:-:.. "': 0_0... '""lo... '....:.... BF II,, ~.... 't %.... Utsnitt ur reviderad deta!jplan skala 1:500. I: : : : : : :1 Prickmarkerad yta, mark får ej bebyggas. B: Bostäder. F: På det område som betecknas F rar högst en fjärdedel av fastighetsarean bebyggas. Endast en huvudbyggnad tillåts per fastighet med en maximal byggnadshöjd på 7,0 m. Antalet uthus regleras ej. Om uthus uppförs närmare än 4,5 m från fas tighetsgräns måste byggnaden klara brandsäkerhetsklass El-30 för att förhindra brandspridning.

17 4(4) II: Högsta antal våningar som tillåts. f,: För utformning av uthus tillåts endast pulpettak i falsad plåt eller dylikt med en maximal takfot på 15 cm och maximal taklutning på 15 grader. Gavelbredden får maximalt vara 6,0 meter och höjden till tacknock 4,0 meter. f,: Maximal byggnadshöjd för uthus är 3,5 meter. f,: Uthus, garage eller dylikt får inte byggas ihop med huvudbyggnad. k: Område som omfattas av 3 kap. 12 FBL. Värdefull bebyggelse. Den exteriöra karaktären av huset ska bevaras. Mindre förändringar och underhåll ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadernas ursprungliga arkitektoniska utformning och funktionalistiska stil. Uthus, garage och andra komplementbyggnader ska harmonisera med de ursprungliga byggnaderna och utformas så att de i volym och gestaltning underordnar sig och stilmässigt anpassar sig till de ursprungliga byggnaderna. q: Byggnaden får inte rivas. Fastighetsplan fastställd upphör i och med antagandet av denna plan att gälla. Jämlikt 6 kap. 11 PBL. ADMIN ISTRATIV BESTÄMMELSE Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. ~~ty~ Planarkitekt åkan Svärd Planerings- och utvecklingschef

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

SALEMS KOMMUN Dp 82-66 1/9 Stockholms län

SALEMS KOMMUN Dp 82-66 1/9 Stockholms län SALEMS KOMMUN Dp 82-66 1/9 Stockholms län ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för KV. TIBASTEN i Salem i Salems kommun, Stockholms län Upprättad 2006-03-23 av ORIGO arkitekter AB. Reviderad efter samråd

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för

Tillägg till planbeskrivning. Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 UTSTÄLLNINGSHANDLING. Ändring av detaljplaner för Martin Wernersson 2013-03-19 Dnr 2012-0484 1(14) Ändring av detaljplaner för Område B44, skydd av kulturmiljöer i Djursholm, dp 183 Danderyds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Planbeskrivningen ska redovisa

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Samråd Antagande Laga kraft. Uppdrag g. Bygglov kan sökas. Synpunkter. Beslut SBN 2012-03-05. Beslut SBN 2012-12-18. Uppdra g

Samråd Antagande Laga kraft. Uppdrag g. Bygglov kan sökas. Synpunkter. Beslut SBN 2012-03-05. Beslut SBN 2012-12-18. Uppdra g Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 - - Beslut SBN 2012-12-18 Beslut SBN 2012-03-05 Uppdrag g Uppdra g Samråd Antagande Laga kraft Bygglov kan sökas Synpunkter ANTAGANDEHANDLING SBN 2013-03-05 Diarienummer

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K2 Västra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby.

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K2 Västra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby. www.mjolby.se/planer Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K2 Västra delen av Ryttarhagsområdet Planhandlingar Diarienummer: BRN 2013:284 SAMRÅDSHANDLING Upprättad av byggnadskontoret i september 2015

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer