B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING"

Transkript

1 Bilaga KS 20ll/ ~ 129/3 B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling SALA KOMMUN Kommllnstvrelsens förvaltning Ink Dnr 2011/92 Antagen 2011-)()(-)()( Laga kraft 2011-)()(-)()( 3533 A 1(6) Ändring av detaljplan för Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 - Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande TILLAGG TILL P L A N- O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: Tillägg till planbestämmelser, , rev Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, , rev Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, Fastighetsägareförteckning, (ej i utskick) SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget Vx SALA Postgiro

2 2(6) INLEDNING Planens syfte Tillägget till detaljplanen syftar till att justera byggrätten för att möjliggöra uppförande av mindre uthus på fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27. Plandata Lägesbestämning, markägoförhålianden och areal Planändringen berör tre villatomter med samma storlek och byggrätt vilket gör att de i planärendet hanteras likvärdigt. De tre fastigheterna är belägna på Hyttgatan i centrala Sala. De ingår tillsammans med sex radhuslängor i kvarteret Stads~änaren som ligger i nordvästra delen av bostadsotruådet Kungsängen. Den totala arean för de tre tomterna uppgår till ca 2800 kvm. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen kallad Plan för Sala stad. Som en del av Plan för Sala stad har en beskrivning av stadens bebyggelsekaraktärer tagits fram. Berörda fas tigheter på Sta d s ~änaren 1, 12 och 27 ingår i klassificeringen Villastad vilken beskrivs enligt följande: " På flera håll runt om de centrala delarna av Sala etablerades villaotruåden under 1900-talets början. Flera olika arkitekturstilar finns representerade i dessa villaotruåden. De tidigaste villorna är inspirerade av jugend och nationalromantik med stildrag som småspröjsade fönster, branta takvinklar, träpanel i mörka farger eller puts i ljusa farger. Under 1920-talet blev klassicistisk arkitektur populär och villorna byggdes då ofta med ljusa, symmetriska fasader som dekorerades av hörnpilastrar med kapitäl. Under

3 1930-talet slog funktionalismen igenom. I Sala finns flera exempel på funktionalistiska villor med kubiska former och vita putsfasader där fönstren är placerade mot husens hörn. Även om villorna har många olika stildrag har helhetsmiljöerna ofta en enhetlig karaktär genom att tomtindelning, byggnadernas placering och volym har reglerats. Villastaden karaktäriseras också av mycket grönska. På många fastigheter finns relativt stora, lummiga trädgårdar där häckar längs gatan, fruktträd och prydnadsträd är vanliga inslag. I Sala finns fortfarande ett flertal gårdshus och uthus bevarade på de äldre villafastigheterna. Gårdshusen är smala, panelklädda och ofta enhetligt placerade nära tomtgränsen, så att grannfastigheternas gårdshus ligger tätt ihop." 3(6) Detaljplaner För de aktuella fastigheterna gäller en stadsplan antagen Planen tillåter friliggande bostäder i två våningar med en byggnadshöjd på maximalt 7,0 meter. Planen tillåter även uppförande av ett uthus per fastighet. Total tillåten byggyta uppgår till 25 % av fastighetsytan. Byggnation tillåts ej på prickmarkerad yta. Gallande stadsplan från Miljöbedömning När en detaljplan ska upprättas ska en behovsbedömning göras för att utreda om planens genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras och därmed även en miljökonsekvensbeskrivning. Beslutet om miljöbedömning har föregåtts aven behovsbedömning som utförts av enheten för Planering och utveckling, kommunstyrelsens förvaltning. Enheten anser att ett genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför ingen MKB avses upprättas. Se förslag till beslut i bilaga till detta dokument.

4 4(6) Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ett planarbete ska påbörjas för att utöka byggrätten för fastigheterna Stads~änaren 1, 12 och 27. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelseområden Båda husen på Stads~änaren 1 och 12 är tidiga funkisvillor byggda år 1936 och ritade av Albert Andersson. Stilen kan förklaras som en svensk tolkning av den modernism som under 1930 talet svepte över Europa med en sttam och avskalad formpalett som förebild. Båda villorna har därför den karaktäristiska släta och vitputsade fasaden där rummens funktioner styrt husens exteriöra utformning vad gäller både fönstersättning och orientering av dörrar. Taken på husen är mycket flacka och med en minimal takfot. (De funktionalistiska husen hade ofta en lutning på maximalt 6 grader och var täckta av kopparplåt eller målad stålplåt) Ett annat viktigt stildrag inom funktionalismen är att fönsterliven alltid placeras i samma plan som fasaden och att fönstren är svagt förskjuta mot hörnen. Andra betydelsefulla detaljer är de minimalistiska och vinkelräta skärmtaken över entreerna samt det enkla och ofta vitmålade smidesräcken som ramar in balkonger, trappor och altaner. Stadstjänaren 1

5 5(6) S tadstjänarrm 12 På Stadstjänaren 27, tidigare 11, står även där ett hus med byggår Dessvärre är det idag svårt att se 1930-talets arkitektoniska kvaliteter då de flesta av husets originaldetaljer är bortrenoverade. fu 1984 genomgick byggnaden en fasadförändring där eternitplattor som täckte husets originalfasad ersattes med röd träpanel med vita foder och knutbrädor. På samma fastighet tilläts även 1981 uppförande av ett garage/uthus med rödmålad träpanel och sadeltak. Stadstjänaren 27 Tomtstorlek Kulturmiljö Tomtstorlekarna ligger mellan 900 kvm (fastighet 1, och 12) -9S0kvm (fastighet 27). Då varje stilepok präglas av just sina karakteristiska stildrag vad gäller husets form, detaljering och orientering, så är det viktigt att ta väl hand om det unika kulturhistoriska och arkitektoniska arv som just den egna byggnaden har. I Sala kommuns kulturhistoriska byggnadsinventering från

6 6(6) 1993 markeras Stads~änaren 12 som ett hus av betydande värde och Stadstjänaren 1 som ett hus med positiv betydelse. Planändring Det nya tillägget till detaljplanen utökar ytan för tillåten byggnation på fastigheternas östra delar, idag betecknad med prickmarkering (byggnadsförbud). I samband med revidering av prickmark tas även prickmark bort på den yta där huvudbyggnaden på Stadstjänaren 1 står. Eftersom de välbevarade funkishusen på Stads~änaren 1 och 12 har unika arkitektoniska så kompletteras även den rådande detaljplanen från 1974 med bevarandebestämmelsen "q", byggnad får inte rivas, samt varsamhetsbestämmelsen "k" som säkerställer byggnadernas exteriöra bevarande. Syftet är att skydda byggnadernas ursprungliga karaktär så dess arkitektoniska värden inte går förlorade i framtiden. GENOMFÖRANDEFRÄGOR Organisatoriska frågor Tidplan Detaljplanen bedrivs med enkelt planförfarande under Kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och nu beräknade tidpunkter för olika beslut. September 2011, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), beslut om samråd i 3 veckor. December 2011, Kommunstyrelsen (I<'S) beslut om antagande. Såvida inte detaljplanen överklagas så vinner planen laga kraft tre veckor efter justeringen av nämndens protokoll. Därefter kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. Genomförandelid Ansvarsfördelning Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen ansvarar för planläggning. Byggherren/ markägaren har ansvar för anläggnings- och byggnadsarbeten inom fastighetsgräns. Ekonomiska frågor Planekonomi Planavgift tas ut under bygglovskedet. ~"r~ 1n I~ /~cf V v Therese Nyberg Planarkitekt ( Planerings- och utvecklingschef

7 B~~~~ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling Dm 2011/92 Antagen 2011-XX-XX Laga kraft 2011-XX-XX 1(6) 3533 A Andring av detaljplan för: Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27 - Sala tätort Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande UTLÅTANDE Ändring av detaljplan för fastigheterna Stads~änaren 1, 12 och 27- Sala tätort, har under tiden till och med (3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala förvaltningar m fl. Under denna har även detaljplaneförslaget funnits tillgängligt i Stadshusets entre. Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Kommunstyrelsens förvaltnings eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. Remissinstans Myndigheter, organisationer m fl 1. Länsstyrelsen Västmanlands län 2. Moderaterna 3. Socialdemokraterna 4. Kristdemokraterna 5. Bygg- och miljöförvaltningen 6. Tekniska förvaltningen 7. Räddnings~änsten 8. Sala Heby Energi AB 9. Skanova 10. Västmanlands läns museum Sakägare eller motsvarande 11. Magnus Hellstrand, Maria Blomqvist, ägare till Statstjänaren 1 Anmärkning Inga synpunkter Inga synpunkter Inga synpunkter - Inga synpunkter Inga synpunkter SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Org.nr Box 304 Stadshuseti St. Torget Vx SALA Postgiro

8 1. Länsstyrelsen Västmanlands län 2(6) Planbestämmelser I tillägget till detaljplanen redovisas markanvändningen på respektive fastighet med fristående bostad i två våningar och med en tillåten byggnadshöjd på 7 meter samt en byggrätt på 25% av fastigheten. På respektive fastighet får en huvudbyggnad och flera uthus uppföras. Fastigheten Stadstjänaren 1 beskrivs i planhandlingen som ett hus med positiv betydelse för Sala kommun. Tillägget till planen innebär att huvudbyggnaden på Stads~änaren 1 placeras till 50 % på "prickad mark" dvs. mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Tillägget till planen innebär att huvudbyggnaden ges ett planstridigt utgångsläge. TilimiJtesgås. Plankartan justeras så att ''prickmark "tas bort for befintlig byggrätt på Stadstjänaren l. Kulturmiljö Länsstyrelsen ser positivt på planförslaget då det bidrar till att värna kulturhistoriska värden i Sala tätort. En del av det kulturhistoriska värdet utgörs av de relativt stora och lummiga trädgårdarna. Länsstyrelsen rekommenderar därför att garage och uthus placeras längre in på tomten än huvudbyggnaden. Tillmötesgås. Prickmark utökas mot gata. Byggrättens begränsningpå 25 % av fastighetens storlek, säkerställer även till viss del fastigheternas lummiga trädgårdar. Miljö Inom Sala tätort flnns flera kända markföroreningar. Vid grävarbeten ska tillsynsmyndigheten underrättas om föroreningar upptäcks på fastigheten. 5. Kristdemokraterna Under ändring av "bestämmelser" föreslås en reglering av nockhöjd och gavelbredd för uthus. Däremot saknas en reglering av byggnadsarea för uthus. Tillmötesgås ej. Det är tillräckligt att begränsa den totala byggytan, d v s yta for huvudbyggnad och uthus tillsammans, for att säkerställa att fastigheterna inte blir for tätt bebyggda. 6. Bygg- och miljöförvaltningen Under rubriken "Ändring av bestämmelser" på sidan 2 anges "För Stadstjänaren 1 och 12 innebär planändringen att.... " och därefter ett antal punkter som säkert är avsedda att vara bestämmelser. Troligtvis gäller de också vid en juridisk bedömning som bestämmelser. De första punkterna är dock en beskrivning/ redovisning av de bestämmelser som redovisas på sidan 4 medan de följande punkterna inte fluns med bland bestämmelserna där. Risk flnns att detta avsnitt vid tillämpningen av planen kan läsas som en beskrivning eller tolkning av vad planen innebär. För tydlighetens skull bör bestämmelserna om uthusens höjd, gavelbredd, taklutning, takmaterial och fasadutformning redovisas tydligare som utformningsbestämmelser tillsammans med bestämmelserna på sidan 4. Tillmötesgås. Punktlistan på SId 2 lyfts ur materialet och ersätts av självaplanbestämmelserna. Under planarbetet har vid något tillfälle diskuterats om den exteriöra utformningen av huvudbyggnaderna på Stads~änaren 1 och 12 ska bevaras som den är, eller om det är byggnadernas karaktär som ska bevaras. Den formulering som nu fluns i bestämmelsen, vid beteckningen "k", måste tolkas så att inga exteriöra förändringar får göras. Om det är avsikten så är det OK. Men om avsikten är att man ska kunna göra vissa förändringar av exteriören så länge karaktären bevaras (t.ex. någon mindre tillbyggnad eller någon förändring i fönstersättningen) så bör bestämmelsen formuleras annorlunda. TzllmiJ'tesgås. Planbestämmelsen ''k "justeras genom att ordet "utformning" ersätts med ''karaktär': Bestämmelsens

9 3(6) innebiird jijrtydligas i planhandlingarna for att klargiira vad som gäller vid exempelvisfasadrenovering. Vid redovisningen av den förändrade prickmarken har man inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Huvudbyggnaden på Stads~änaren 1 står fortfarande efter minskningen till ca 50% på prickmark och huvudbyggnaden på Stads~änaren 27 står till en rätt liten del på prickmark. Vad gäller Stads~änaren 27 kan detta säkert tolkas som "felmarginal" eller som en "liten avvikelse", men när det gäller Stads~änaren 1 innebär det att huvudbyggnaden strider mot plan- och bygglagen på ett sådant sätt att bygglov inte får beviljas för om- eller tillbyggnad eller ändrad användning. (plan- och bygglagen 9 kap 30). TillmiJtesgås. Plankartan justeras så att "prickmark" tas bort for befintlig byggrätt på Stadstjänaren l. Detaljplanen anger fortfarande efter ändringen enbart ändamålet bostäder. Om avsikten är att bebyggelsen enbart ska få användas för bostadsändamål så är det OK. Men det kan vara läge att i samband med planändringen också fundera på om även andra användningssätt kan vara lämpliga. Ska det vara möjligt att ta någon av fastigheterna i anspråk för kontorsverksamhet, dagis eller något annat så måste planen utformas så att inte enbart bostadsändamål är tillåtet. Tillmiitesgås ej. Planens syfte är inte att ändra markanvändningen. Från miljöenheten finns inga synpunkter på plan förslaget. 9. Räddningstjänsten Båda radhuslängorna på granntomterna mot öster är placerade nära tomtgränsen mot den prickade marken. Ur brandsynpunkt är det väsentligt vid byggnation av ny byggnad att särskilt beakta risken för brandspridning över tomtgräns. Tzflmiitesgås. I den iistra delen av fastigheten Stadstjänaren 12 utij'kas prickmarken från ca 2 meter ti1/4.5 meterfor att minska risken for brandspridning. 13. Västmanlands läns museum Länsmuseet ser positivt på de skyddsbestämmelser som lagts till och har inga övriga synpurikter. 15. Magnus och Maria Hellstrand Till att börja med tycker jag att tillägget är lite otydligt utformat då det går från "Ändring av bestämmelser" till en karta och till sist ytterligare en text med regler. Det jag tycker blir oklart är att det i första delen av "ändringar av bestämmelser" står om k och q och vad det innebär. Sedan kommer en ny del, där det igen efter bilden på kartan står ganska mycket striktare än i första delen. Vilken del är det som gäller? Är den första delen hur ni tolkar beteckningen och den andra delen vad beteckningen i laglig mening innebär? Planhandlingen revideras for att tydliggij'ra bestämmelsernas innebiird. När jag ringt och frågat om detta har ni till exempel sagt att "en tilläggsisolering inte behöver vara utesluten om husets stil bevaras", men i er text står det "q: Byggnaden rar inte rivas. Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten". Det tolkar jag som att det specifikt inte är tillåtet att tilläggsisolera, även om ni skriver "k - den exteriöra utformningen av huset ska bevaras" så vilket gäller? Att ni muntligt informerat oss om att en tilläggsisolering kan vara tillåten räcker inte när det i texten specifikt står att det inte är tillåtet att tilläggsisolera. Tilläggsisolering är miijlig såvida byggnadens exteriiira arkitektonzska karaktär inte fl'rvanskas. Karaktären idag utgiirs av ljus putsad fasad med tidsenligafonster ifasadliv, fonstersättning och platt tak. D v s tidstypiska funktionalistiska stildrag. Denna karaktär kommer att beskrivas i de handlingar som fors fram for antagande.

10 På kartan med ändringarna införda står det BFqkJl på den oprickade ytan som tillhör Stadstjänaren 12. Som jag har förstått det gäller då: BF (versaler) allt inom kartans grövsta gränsmarkeringar medan qk (gemener) bara ska gälla inom det specifika oprickade område där det är skrivet. Det vill säga, om jag har fått rätt information om detta, berörs inte Stadstjänaren 1 av "qk", utan bara Stadstjänaren 12, eftersom kartan är det som ska vara juridiskt bindande? Detta skulle också innebära att qk skulle börja gälla alla nya byggnader som utförs på oprickad yta (Stadstjänaren 12). Vad är syftet att införa dessa bestämmelser på t.ex. ett nytt garage? Borde inte qk istället vara bundet till befmtliga boningshus? Bådafastigheterna berlirs. Detta fo'rtydligas info'r antagande. Bestämmelserna "q" och "k" gäller huvudbyggnad samt att nybyggnad och tillbyggnad ska anpassas och underordnas huvudbyggnadens funktionalistiska stii. Vidare skulle jag vilja ställa frågan om energi, och om Sveriges åtaganden mot klimatförändringarna ens har beaktats när ni använder q i tilläggen? Sverige har åtagit sig flera olika mål att nå under de närmaste 40 åren. En del mål är satta nationellt, andra av EU. En stor del av vår klimatpåverkan har sitt ursprung i bostadsuppvärmning. Hur ska vi nå dessa om man inte f'ar minska energianvändningen till sin uppvärmning genom tilläggsisolering? Vi ska komma ihåg att byte av uppvärmningssystem inte minskar husets energibehov, men det gör bland annat och kanske framförallt isolering. Visst, två hus påverkar inte den nationella energianvändningen så mycket, men jag tvivlar starkt på att dessa är de enda två fastigheter som har satts eller ska sättas qk beteckning på. Sala är inte heller den enda staden som gärna vill bevara ursprunget, men orsaken till att energianvändningen måste minska glöms ofta bort. Hur når vi målen "Sveriges mål är att energianvändningen för bostäder och lokaler år 2020 ska vara 20 procent lägre än vad den var år k 2050 ska förbrukningen vara 50 procent lägre, räknat som kwh/m 2." utan att ändra i gamla byggnader? Att bara sätta krav på nya fastigheter kommer inte räcka till. Nu kommer detta låta raljerande men jag tänker skriva det ändå. I perspektiv mot ökenutbredning, översvämningar och än värre, som är följder av den globala uppvärmningen. Dessa drabbar sannolikt också den mindre lyckligt lottade del av världen, än den vi bor i. J ag bryr mig då mer om hur jag kan påverka och minska min klimatpåverkan och markant mindre om huset jag bor i har en helt tidsenlig fasad! Bestämmelserna "q" och "k" är inte motstridiga gällande möjlighet att tilläggsisolera. Byggnadens höga arkitektoniska värdm är dock viktiga att bevara. Ur ett rent privatekonomiskt perspektiv vill jag också protestera mot att överhuvudtaget sätta en så sträng bestämmelse över husen som är gamla och därmed saknar god isolering. Uppvärmningskost - naden är redan idag hög och med stigande energipriser kommer kostnaden bara att öka. Tas möjligheten att isolera bort kommer driftskostnaden bli väldigt hög Gag kommer ju inte heller kunna utnyttja solenergi som är gratis, då det inte får sättas solfångare eller solceller på fasaden) och vid en försälj ning kommer husets värde ha sjunkit på grund av driftskostnaden. Under december 2010 var elkostnaden för stadstjänaren 1, 8500 kronor och då har huset ändå en bergvärmepump. Skulle elpriset fördubblas, vilket inte är omöjligt om vi ser tio år framåt i tiden, blir situationen ohållbar. Detta ser vi som skäl att motsätta oss det planerade tillägget för Stadstjänaren 1 och framförallt qk bestämmelsen. Vi har också planer på att i framtiden bygga garage men kostnaden för ett putsat garage blir mycket högra än de prefabricerade garage som vi tittat på hittills. Detta är också ett skäl till att vi motsätter oss de kraftiga begränsningarna ni planerar införa. Planbestämmelsen om uthusens fasadmaten'al revideras. Fasader ska kunna uppfo'ras i valfrittfasadmaterial. Vid val av fasad ska dock utformningen anpassas till huvudbyggnadens arkitektoniska stzldrag. När bergvärmepumpen installerades istället för förbränningsanläggningen försämrades husets självdrag till följd av den svalare murstocken. Som följd av detta har vi börjat titta på möjligheten att installera mekanisk ventilation. Vad innebär qk beteckningen i det avseendet? Kommer vi inte få installera tilluftsventiler i eller runt fönstren i t.ex. sovrummen? Hur ska vi då uppnå god inomhusmiljö? 4(6)

11 5(6) En annan fråga gäller vår planerade dränering av grunden, vi tänkte då lägga ett lager isodrän mot väggen för att bättra på klimatet i källaren. En sådan åtgärd bygger ut några centimeter från väggen en liten bit ovan mark runtom hela huset, skulle inte heller det vara tillåtet? Detta är antagligen också en nödvändig åtgärd både för att kunna utnyttja källaren fullt ut och för att behålla värdet på huset. Är en sådan åtgärd inte tillåten vill jag återigen påpeka de ekonomiska konsekvenserna för oss som husägare. Samråd ska ske med bygglovhandläggare som bedömer om val av teknisk lösningfrkändrar byggnadens arkitektoniska karaktär. Till sist skulle jag också vilja fråga om Stads~änaren 1 inte redan har ändrats så pass mycket att de här bestämmelserna inte är så relevanta längre? Fönstren är redan bytta, en ny altan är byggd, den mindre balkongen är borttagen och balkongdörren ersatt med betongglas, markiser är uppsatta. Vår åsikt är att det till och med skulle passa huset bättre om det byggdes till ett platt tak i rätt stil till altanen. Självklart skulle det behöva undersökas och utformas så det verkligen matchar husets stil, men med det föreslagna tillägget kommer inte heller den möjligheten att finnas. Slutsats inför beslut Planhandlingarna föreslås revideras enligt följande: Plankartan justeras så att "prickmark" tas bort för befmtlig byggrätt på Stads~änaren 1. Punktlistan på sid 2 lyfts ur materialet och ersätts av själva planbestämmelserna. Planbestämmelsen "k" justeras genom att ordet "utformning" ersätts med "karaktär". Bestämmelsens innebörd förtydligas i planhandlingarna för att klargöra vad som gäller vid exempelvis fasadrenovering. I den östra delen av fastigheten Stadstjänaren 12 utökas prickmarken från ca 2 meter till 4.5 meter för att minska risken för brandspridnmg. Tilläggsisolering är möjlig såvida byggnadens exteriöra karaktär inte förvanskas. Karaktären idag utgörs av ljus putsad fasad med tidsenliga fönster i fasadliv, fönstersättning och platt tak. D v s tidstypiska funktionalistiska stildrag. Denna karaktär kommer att beskrivas i de handlingar som förs fram för antagande. Båda fastigheterna på Stads~änaren 1 och 12 berörs av bestämmelserna "q" och "k". Detta förtydligas inför antagande. Bestämmelserna "q" och "k" gäller huvudbyggnad samt att nybyggnad och tillbyggnad ska anpassas och underordnas huvudbyggnadens funktionalistiska stil. Planbestämmelsen om att uthusens fasadmaterial revideras. Fasader ska kunna uppföras i valfritt material. Vid val av fasad ska dock utformningen anpassas till huvudbyggnadens arkitektoniska stildrag.

12 6(6) Med ovanstående föreslås detaljplanen föras fram för antagande. Förslag till beslut Att anta ändringen av detaljplanen. ~[):cy~ Therese N;be/g O Planarkitekt Håk S ärd Planerings- och utvecklingschef

13 .el SALA ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTESKJUVELSE Dnr (1) Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för detaljplan för Stadstjänaren 1, 12 och 27, Sala tätort Om en detaljplans genomforande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 genomföras. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. För att utreda om planen kan innebära betydande miljöpåverkan genomförs en behovsbedörnning. Behovsbedömningen har utforts av enheten for Planering och utveckling vid Kommunstyrelsens förvaltning. Nedan följer en bedömning av de frågor som detaljplanen berör, vid ett genomförande. Tabell l : Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. Frågeställning BMP Gränsar till Ej BMP BMP Kulturmiljövård x Stadsbild x Behovsbedömning Detaljplanen för Stadstjänaren 1, 12 och 27, Sala tätort, har vid ett genomförande inte bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning kommer genomföras och ingen MKB kommer att upprättas. De allmäruta konsekvenserna av detaljplanens genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen. Bedömningen kan komma att revideras under planprocessens gång om uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. ) Therese Nyberg Planarkitekt Planerings- och utvecklingschef

14 .uisala liti1 KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Antagandehandling Dnr 2011/92 Antagen 2011-)()(-xx Laga kraft 2011-)()(-)()( 1(4) Andring av detaljplan för 3533A Fastigheterna Stadstjänaren 1,12 och 27. Sala tätort Sala kommun, Väs!manlands län - enkel! planförfarande TILLAGG TILL PLANBESTAMMELSER HANDLINGAR Denna ändring av detaljplan benämns 3533A och påföres planbandlingarna med arkivnummer Ändringsdatum anges på originalbandlingarna med påteckning. Till denna ändring av detaljplan hör följande handlingar: Tillägg till planbestämmelser, , rev Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, , rev Motiverat ställningstagande för behovet av miljöbedömning, GALLAN DE DETALJPLAN I gällande detaljplan, antagen 1978, förhindrar en prickrnarkerad yta på fastigheternas östra delar byggnation av uthus, garage eller dylikt. I samma plan har huvudbyggnaden på Stadstjänaren 1 och garagebyggnaden på Stadstjänaren 27 planstridiga utgångslägen då de står på prickrnarkerad yta. I den tidigare planen från 1978 finns inte någon bevarandebestämmelse(q) eller varsamhetsbestämmelse (k) inlagd på någon av byggnaderna. Detaljplanens antagna bestämmelser gäller jämsides med denna ändring av detaljplan med undantag för nedan ändrade och tillagda bestämmelser. SALA KOMMUN Postadress Org.nr Box SALA Besöksadresser Telefon Telefax Stadshuset/ St Torget Vx Postgiro

15 2(4) YA Gällandestadsplan från 1978.,,, U. " / /... ~.,I...,, ',,., 'Z " " ~ ÄNDRING AV BESTÄMMELSER UA,!!J!!,, " '. I',,/ i.,,.' / ~ Gällande stadsplanfrån 1978 med ändringar införda.

16 3(4)... fl..:..:..; ,.....:.... ~.. ~~:-:.. "': 0_0... '""lo... '....:.... BF II,, ~.... 't %.... Utsnitt ur reviderad deta!jplan skala 1:500. I: : : : : : :1 Prickmarkerad yta, mark får ej bebyggas. B: Bostäder. F: På det område som betecknas F rar högst en fjärdedel av fastighetsarean bebyggas. Endast en huvudbyggnad tillåts per fastighet med en maximal byggnadshöjd på 7,0 m. Antalet uthus regleras ej. Om uthus uppförs närmare än 4,5 m från fas tighetsgräns måste byggnaden klara brandsäkerhetsklass El-30 för att förhindra brandspridning.

17 4(4) II: Högsta antal våningar som tillåts. f,: För utformning av uthus tillåts endast pulpettak i falsad plåt eller dylikt med en maximal takfot på 15 cm och maximal taklutning på 15 grader. Gavelbredden får maximalt vara 6,0 meter och höjden till tacknock 4,0 meter. f,: Maximal byggnadshöjd för uthus är 3,5 meter. f,: Uthus, garage eller dylikt får inte byggas ihop med huvudbyggnad. k: Område som omfattas av 3 kap. 12 FBL. Värdefull bebyggelse. Den exteriöra karaktären av huset ska bevaras. Mindre förändringar och underhåll ska utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadernas ursprungliga arkitektoniska utformning och funktionalistiska stil. Uthus, garage och andra komplementbyggnader ska harmonisera med de ursprungliga byggnaderna och utformas så att de i volym och gestaltning underordnar sig och stilmässigt anpassar sig till de ursprungliga byggnaderna. q: Byggnaden får inte rivas. Fastighetsplan fastställd upphör i och med antagandet av denna plan att gälla. Jämlikt 6 kap. 11 PBL. ADMIN ISTRATIV BESTÄMMELSE Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. ~~ty~ Planarkitekt åkan Svärd Planerings- och utvecklingschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Plan, Bygg och Miljö

Plan, Bygg och Miljö Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping,

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer