Detaljplan för del Västra Vingåkers Kyrka 5, Sävstaholm 2:325 med flera, Vingåker, Vingåkers kommun. Skola. Skola HAN SJÖ. Utvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del Västra Vingåkers Kyrka 5, Sävstaholm 2:325 med flera, Vingåker, Vingåkers kommun. Skola. Skola HAN SJÖ. Utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Utvecklingsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker arkvägen 8 Tel vx Fax E-post: g Bg VK300S v.0 006, Detaljplan för V Vingåker Kyrka 5 m fl i mall från 9) Datum Upprättad Reviderad 0--8 Dnr 7/00 Detaljplan för del Västra Vingåkers Kyrka 5, Sävstaholm :35 med flera, Vingåker, Vingåkers kommun LANBESKRIVNING Utställningshandling Skola Vidåker Skola Vidåker 6 VÄS TRA VI NG ÅKE RS KYRKA ORGANISTEN FUR ULI D EN ÅBR O N HAN SJÖ M U SEET M U SEET VÄS TRA VI NG ÅKE RS K YRKA s ÅSE N SÄV STAH O LM ÅSE NS TRA NSFO RM ATO R- STA TI O N : 3 5 3: : : 9: 3 5 : 66 m lanområdet

2 9) Handlingar Till planförslaget hör denna planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och fastighetsförteckning. Syfte lanen syftar till att möjliggöra att befintliga bostadshus som i dag ligger inom allmänt område eller inom parkmark framgent skall kunna avstyckas och bli separata fastigheter. Området runt Vingåkers kyrka har historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden. Detaljplanen reglerar dessa skyddsvärden. lanen omfattar också befintligt bostadshus som idag ligger på parkmark. lanuppdrag Bygg- och miljönämnden beslöt att arbetet med ny detaljplan kan påbörjas. Behovsbedömning och MKB De åtgärder som detaljplanen tillåter bedöms vara förenliga med kapitel 3, och 5 i Miljöbalken MB). lanområdet gränsar till kyrkotomt och begravningsplats som styrs av regler i Lag om kulturminnen. lanområdet är utformat så att bebyggelse är förenligt med dessa intressen. Inte heller kommer miljökvalitetsnormerna att överskridas till följd av de i planen föreslagna åtgärderna. Kommunen har gjort en behovsbedömning, benämnd Inverkan på miljön och hälsan, som underlag för ställningstaganden och finner att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensutredning inte behövs. Denna uppfattning delas av länsstyrelsen. De kulturhistoriska värdena påverkas inte negativt utan planen syftar till att ge området skyddsbestämmelser för att säkerställa dessa vid ändrat ägarskap. lanområdet landata lanområdet omfattar del av fastigheterna Västra Vingåkers Kyrka 5 och Sävstaholm :35 samt Åsen 3:5 och Åsens Transformatorstation :.

3 Geografiskt läge lanområdet ligger vid Vingåkers kyrka. 3 9) Areal lanområdet omfattar cirka Ha. Markägoförhållande Marken ägs till allra största delen av Svenska Kyrkan och Vingåkers kommun. Nuvarande förhållande Gällande planer Översiktliga planer I översiktsplanen för Vingåkers kommun, antagen av kommunfullmäktige anges bland annat: Bebyggelsestrukturen ska vara resurshushållande. Det ska finnas trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med identitet och historia. Transporterna ska vara trygga, säkra och långsiktigt hållbara. Användningen av mark och vatten ska ske på ett sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den biologiska mångfalden samt natur-, kultur och friluftsvärden bibehålls. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ska vara god. Utformningen av utemiljön ska på ett jämlikt sätt bidra till trygghet och säkerhet. Exempel på detta är att ordna bra belysning samt undvika täta buskage nära gång- och cykelvägar. Detta är viktigt dels med tanke på risken för överfall och rån, dels för att många människor upplever rädsla och otrygghet i mörka miljöer utan möjlighet till överblick. Vidar anges att barnkonventionen skall följas, samhället skall var att tillgängligt för alla, säkra cykelvägar och närhet till god kollektivtrafik. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För planområdet finns en gällande detaljplan fastställd Några kända fornminnen finns inte. Några byggnadsminnen finns inte. rogram för planområdet Detaljplaneprogram har inte tagits fram för området Riksintressen Något riksintresse finns inte. Kulturmiljö "I kyrkans närhet finns ett antal byggnader som haft betydelse för socknen i äldre tider, bl.a. den f d kyrkskolan uppförd 86-6 efter ritningar av arkitekten Johan Åbom. Kyrkskolan påbyggdes med en våning på 890-talet. Där finns också

4 Klockargården, kyrkskolans föregångare från 750-talet " Sörmlandsbygden 988:. 9) År 58 fick Nyköpingsborgarna rätt att avhålla en marknad om året i Vingåker, Åsens marknad och från och med 8 blev det en vårmarknad och en stor kreatursmarknad på hösten. Sista gången marknaden hölls var i september 93 och då inte framför kyrkan på kyrkvallen utan söder om byggnaden på Storgatan : ÅSENS TRANSFORMATOR- ST ATION :5 m. Klockarbostaden byggdes ursprungligen som skolbyggnad och blev färdig 755 och nyttjas idag som bostad. Byggnadsstomme av tegel, putsad med vit slätputs. Sadeltak täckt med enkupigt rött tegel.. Kyrkskolan byggdes under åren och ritades av arkitekten Åbom*. Grund av tuktad sten. Stomme av tegel, putsad med gråvit spritputs. rofilerat våningsband*. Fyra lisener* på långfasaderna och två på gavlarna. Frontoner* på båda långfasaderna den västa med inskription MDCCCLXXXIX. Den västra fasaden bär texten FOLKSKOLA.

5 Sadeltak täcks med tvåkupit rött tegel. Två skorstenar klädda med plåt. 5 9) 3. Sockenstuga är byggd någon gång mellan åren 859 och 866 och fick ersätta den gamla sockenstugan när den nya folkskolan byggdes och skall troligen vara ritad av N. Aug. Lundgren. Grund av tuktad sten. Väggar är fodrade men gul locklistpanel. Vita lister, omfattningar och fönsterbågar. Enluftsfönster med tre rutor per luft. Sadeltak täckt med enkupigt rött tegel. Vita vindskivor och svarta stuprör.. Triangeln f.d. gästgiveri som fick sina rättigheter någon gång mellan åren då Versta och Vennala gästgiverier flyttades till Åsens gård. Västra Vingåkers församling köpte huset 908 av dåvarande ägare av Åsens gård. Huset byggdes år 85. Grund av tuktad sten. Byggnadsstomme av liggande timmer täckt fodrad med gul locklistpanel. Längfasaderna har frontespis*, den norra med fyra vita pillastrar* av trä utan bas. Den södra med två pillastrar. Sadeltak med tvåkupigt rött tegel. Två skorstenar. 5 F.d. församlingshem, Storgatan 66. Byggnaden finns medtagen på en karta från 866. Byggnaden har nyttjats till sockenbibliotek, affär, bostäder, snickeriverkstad och församlingshem. Vingåkers församling köpte byggnaden 99. Grund av tuktad sten. Väggarna fodrad med ljus gul locklistpanel. Vita lister, omfattningar och fönsterbågar. Enluftsfönster med tre rutor per luft. Fontoner* på västra längfasaderna. Sadeltak med enkupigt rött tegel. Vita vindskivor. Två skorstenar.

6 6 Uthus i en våning. Grund cement. Väggar av fodrade gul locklistpanel. Vita lister, omfattningar och fönsterbågar. Sadeltak norra täckt med tvåkupigt och södra delen med enkupigt rött tegel. Vita vindskivor. En portgång förbinder den västra delen med den östra. 6 9) Beskrivning hämtad från: Området söder om kyrkan Magnus Josephson, Sörmlands museum * Se ordförklaring efter planbeskrivningen Geotekniska förhållanden Någon geoteknisk utredning har inte utförts då ingen nybebyggelse föreslås. Förorenad mark Några uppgifter om markföroreningar inom planområdet finns inte i kommunens register över förorenade markområden. Några verksamheter inom området har inte heller förekommit på platsen, så att man kan befara att marken förorenats. Radon Området utgörs av högriskområde och skall beaktas vid bygglovprövning. Risk för skred Några indikationer på skredrisk föreligger inte på platsen. Grönområden Längs kyrkogården finns ett viktigt parkstråk som också används för gång- och cykeltrafik och viss angöring till kyrkogården. Vegetation lanområdet utgörs till största delen av trädgårds- och parkmark. Marken framför Kyrkans hus är grusbelagd. Gator Storgatan går efter den västra delen av planområdet. Bostadsbebyggelse Fem bostadshus finns inom planområdet.

7 Verksamhetslokaler/ Service Svenska kyrkan har sin verksamhet i den gamla skolbyggnaden. All service finns i omedelbar närhet i centrum. 7 9) Fornlämningar och byggnadsminnen Några kända fornlämningar finns inte inom området. Skulle fornfynd påträffas under mark- och schaktningsarbeten ska det anmälas till länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Några byggnadsminnen finns inte inom området Teknisk försörjning Fastigheterna försörjs med kommunalt vatten och avlopp Fjärrvärme är utbyggt i området. Elförsörjningen är tillräcklig för området. Hämtningsplats och utrymme för avfall anordnas inom varje fastighet. lanens innehåll Markanvändning lanen syftar till oförändrad markanvändning, men möjliggör befintliga bostadshus kan avstyckas till egna fastigheter. Tillgänglighet Tomten och byggnaden ska anpassas för personer med funktionshinder enligt de regler som finns i plan- och bygglagen. Grönytor Befintliga grönytor bibehålls. Gator och trafik lanen medför inga förändringar i gatunät eller gång- och cykelstråk. Den smala parkremsa som finns mot Storgatan tas bort. Den gång- och cykelväg som går efter kyrkogården i Nordlig riktning nyttjas vid få tillfällen av besökare till kyrkogården. I planen redovisas denna som gårdsgata. Närmaste busshållplats finns på Storgatan i omedelbar närhet till bebyggelsen. arkering, utfarter Befintlig parkering skall behållas. De nya bostadstomterna skall lösa sin parkering inom tomtmark. Utfart från Klockarbostaden och Sockenstugan regleras genom servitut över kyrkans framtida mark. Bebyggelse Någon förändring föreslås inte.

8 Teknisk försörjning Fastigheterna försörjs med kommunalt vatten och avlopp. Fjärrvärme är utbyggt i området. Elförsörjningen är tillräcklig för området. Hämtningsplats och utrymme för avfall anordnas inom varje fastighet. 8 9) Konsekvenser av planens genomförande Kulturhistoriska konsekvenser Med de i detaljplanen förslagna skyddsbestämmelserna för de kulturhistoriska byggnaderna vid kyrkan kommer det att finnas förutsättningar att byggnaderna kommer att bevaras. Administrativa frågor Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Tidsplan Samråd under november månad 0 Utställning under februari månad 0 Antagande oktober 0 Ekonomiska konsekvenser Någon planavgift skall inte tas ut i anslutning till kommande bygglov. Detta skall antecknas på planhandlingarna Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark/naturmark/gårdsgata. Organisation Lantmäterimyndigheten på begäran från Svenska kyrkan genomför de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna och de tekniska genomförandefrågorna löses i samverkan med kommunen med avseende på ledningar mm.

9 Medverkande lanförslaget har upprättats av arkitekt Jan Hehrne i samverkan med stadsarkitekt Fredrik Wallin och enhetschef Johan Cöster. 9 9) lanen är upprättad enligt plan- och bygglagen 987:0. Fredrik Wallin Stadsarkitekt Jan Hehrne Arkitekt SAR/MSA Jan Hehrne Arkitektkontor AB Maria estrea Vik enhetschef Vingåkers kommun * Ordförklaring Åbom, Johan Fredrik, , arkitekt. Åbom var en av Sveriges mest anlitade arkitekter under 800-talets andra hälft. Ritat bland annat Nynäs slott i Sörmland Frontoner prydnadsgavel över fasad eller som krön på fönster, dörrar etc Frontespis ovan takfoten lokalt uppskjutande, ofta gavelprytt parti Lisen pilasterartat, vertikalt, föga framskjutande slätt band på väggyta och saknande kapitäl. Våningsband oftast profilerad, horisontell list, som avdelar våningarna på en byggnads ytterpanel. Utvecklingsnämndens beslut Samråd: Utställning: 0-0- Antagande: XXXXX

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420

Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 1(9) ENKELT PLANFÖRFARANDE Förslag till ändring av detaljplan för PBL (2010:900) Bålsta 50:2, Bålsta tätort DPL 420 Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(10) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län 1(16) Datum Referens 2012-11-30 2012-250 Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Tärnan 1 m fl TIBRO, Tibro kommun Samhällsbyggnad - maj 2015 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer