SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad Samrådshandling Granskningshandling Antagandehandling Laga kraft

2 2 (30) INNEHÅLL Detaljplan för KV SLOTTSFOGDEN, Vadstena stad, Vadstena kommun... 4 PLANBESKRIVNING... 4 STATUS... 4 HANDLINGAR... 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 5 Syfte... 5 Huvuddrag... 5 PLANDATA... 5 Läge... 5 Areal... 5 Fastighetsägare... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktliga planer... 5 Översiktsplan för Vadstena kommun... 5 Detaljplaner... 5 Riksintressen... 6 Byggnadsminnen... 6 KOMMUNALA BESLUT... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 Natur och friytor... 8 Geotekniska förhållanden...10 Fornlämningar...11 Markanvändning...11 Allmän platsmark...11 Kvartersmark...11 BEBYGGELSE...12 Kulturhistoriska värden...23 GATOR OCH TRAFIK...23 Gatunät och biltrafik...23 Gång-, cykel- och mopedtrafik...24 Kollektivtrafik...24 Angöring och parkering...24

3 3 (30) TILLGÄNGLIGHET...25 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET...26 Buller...26 Trafiksäkerhet...26 TEKNISK FÖRSÖRJNING...26 Vatten och avlopp...26 Dagvatten...26 Fjärrvärme...26 El...26 Tele...26 OMGIVNINGSPÅVERKAN OCH STADSBILD...27 Markanvändning...27 Stadsbild och kulturmiljö...27 Vegetation och parker...27 Trafik...28 Parkering...28 ORGANISATORISKA FRÅGOR...29 Tidplan...29 Genomförandetid...29 Ansvarsfördelning...29 Huvudmannaskap...29 Avtal...29 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR...29 Fastighetsbildning...29 Servitut...29 EKONOMISKA FRÅGOR...29 Planekonomi...29 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN...30

4 4 (30) DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad av Vadstena kommun, plan och bygglovsenheten Helene Eriksson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING STATUS BESLUT INSTANS DATUM Samråd Bygg- och miljönämnden Godkänd för granskning Bygg- och miljönämnden Godkänd för antagande Bygg- och miljönämnden Antagen Kommunfullmäktige Laga kraft Ansvarig nämnd Denna detaljplan reglerar vad marken får användas till och hur den får bebyggas. Reglering sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och omfattar de på karta och i bestämmelsetext angivna bestämmelserna. Till planens laga handlingar hör en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd. Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. HANDLINGAR Planförslaget består av: - plankarta i skala 1:400 med bestämmelser (A1-format) Till planförslaget hör dessutom: - planbeskrivning - behovsbedömning för miljöbedömning - fastighetsförteckning - samrådsredogörelse (till granskningshandlingarna) - utlåtande efter granskning (till antagandehandlingarna) Foton i planbeskrivningen: Börje Mathiasson, mars, april, maj och juli 2014.

5 5 (30) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att medge - tillbyggnad av Rådhuset inom Slottsfogden 8 och 9 - anordnande av markparkeringsplatser mot Sjögatan - begränsad utvidgning av byggrätten till att omfatta komplementbyggnader inom Slottsfogden 9 - skyddsåtgärder för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen - smärre justeringar av byggrätternas avgränsningar samt införande av planbestämmelser anpassade till gällande lagstiftning och praxis. Huvuddrag Planens huvuddrag beträffande byggrätter är att medge en tillbyggnad av Vadstena rådhus, medge mindre komplementbyggnader inom Slottsfogden 9 samt anordnande av en markparkering mot Sjögatan. Planens huvuddrag beträffande den kulturhistoriskt värdefulla miljön och kompletteringar av denna, är att införa planbestämmelser om skydd, varsamhet, utformning, utseende mm. PLANDATA Läge Området är beläget i centrala Vadstena och begränsas av Sjögatan i nordväst, Krabbegatan i nordost, Rådhustorget i sydost samt Slottsfogden 3 i sydväst. Areal Planområdet omfattar cirka 0,3 hektar. Fastighetsägare Slottsfogden 8 och 9 ägs av Vadstena kommun. Omgivande allmänna platsmark ägs av Vadstena kommun. Slottsfogden 3 sydväst om planområdet ägs av privata. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan för Vadstena kommun Ny översiktsplan för hela kommunen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni Denna ersätter bland annat den tidigare kommunomfattande översiktsplanen, antagen 1990 och den tidigare fördjupade översiktsplanen för Vadstena stad, antagen 1990, i de delar som berör planområdet. Liksom i den tidigare översiktsplanen bekräftas den pågående markanvändningen av centrala Vadstena. Detaljplaner För det aktuella området gäller detaljplanen SPL 263, fastställd Till planbestämmelserna hör särskilda miljöregler för Vadstena innerstad. Gällande detaljplan omfattar från början större delen av Vadstena innerstad och innebär för planområdet kvartersmark, med bestämmelserna A och Q (område för allmänt ändamål respektive reservat för kulturhistoriskt värdefull byggnad). Bestämmelserna A och Q tillämpas inte i nuvarande regelverk som planbestämmelse för markanvändning och bör bytas ut till andra bestämmelser.

6 6 (30) Vidare innehåller planområdet Mark för uthus och dylikt, reglering av antal våningar för några byggnader samt mark som inte får bebyggas. Gällande plan är utformad så att rådhusets trappa utgör kvartersmark. Genomförandetiden har gått ut. Utdrag ur SPL 263, ej skala. Planområdet som avses i denna beskrivning omges av SPL 263. Riksintressen Vadstena stadskärna utgör riksintresse. Planområdet ingår i riksintresset. Motivering: Småstadsmiljö och andligt centrum, framvuxet kring birgittinerordens moderkloster, som visar en betydelsefull senmedeltida stad och vallfartsort samt dess förändringar med Nya tidens starka kungamakt efter reformationen. Klostrets äldsta delar speglar dessutom den svenska kungamaktens ställning under 1200-och 1300-talen. (Klostermiljö). Byggnadsminnen Genom beslut av Riksantikvarieämbetet har bebyggelsen inom Slottsfogden 8 och 9 förklarats som byggnadsminne.

7 7 (30) Byggnaderna Rådhuset, Apoteksbyggnaden, Museibyggnaden, bostads- och ekonomibyggnaden vid Krabbegatan samt ekonomibyggnaderna, må icke utan riksantikvariens tillstånd rivas, flyttas eller till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras. Fastigheten Slottsfogden 8 och 9 må icke utan riksantikvariens tillstånd ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan väsentlig förändring. Byggnaderna ska ägnas det underhåll som fordras för deras fortbestånd och området hållas i ett värdigt skick. KOMMUNALA BESLUT Fritids- och tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden i Vadstena kommun har tecknat avtal om ansvars- och kostnadsfördelning för denna planprocess.

8 8 (30) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur och friytor Marken inom planområdet sluttar inom Slottsfogden 9 svagt ner mot Sjögatan. Inom Slottsfogden 8 sluttar marken svagt mot Slottsfogden 3. Marken inom planområdet innehåller utöver bebyggelsen gräsytor och grusbelagda gång- och körytor. Från Sjögatan. Planområdet till höger i bild. En björk nära en av byggnaderna. Grusbelagd mark

9 9 (30) På gården finns två björkar mycket nära de röda timmerhusen. Björkarna skadar långsiktigt husens grundläggning och stomme. På gården söder om timmerhusen finns ett stort bergamottpäronträd med högt bevarandevärde ur artgenetisk synpunkt. Söder om apotekets annex finns fyra fruktträd. Närmast Sjögatan finns fem lindar som står tätt. Lindarna har kunnat utveckla sina kronor separat. Oavsett hur området utvecklas bör några av lindarna gallras bort. Träden bör undersökas beträffande sin kondition och möjlighet att kunna utvecklas på sin plats. Mot Sjögatan finns ett rödfärgat träplank och mellan uthusen, mot Sjögatan ett rödfärgat plank. Tomten avgränsas mot Krabbegatan av järnstaket med häck och mot Sjögatan mellan husen av ett rödfärgat plank. Enkel skiss som visar markparkering mot Sjögatan, tillbyggnaden av rådhuset Holmska lusthuset placerat inom kvarteret, ej skala.

10 10 (30) Bergamottpäronträdet bör bevaras och har erhållit en skyddsbestämmelse i planen med innebörden att trädet inte får fällas så länge det är friskt och har ett bevarandevärde. De två björkarna bör tas bort då de skadar timmerhusen. Tre av fruktträden i södra delen av planområdet bör kunna bevaras. För att bereda plats för en markparkering närmast Sjögatan behöver de fem lindarna tas bort. Ett antal nya träd planteras utmed markparkeringen som ersättning för borttagna träd. Markingrepp på grund av den föreslagna parkeringen sker i den sluttande gräsytan närmast Sjögatan. Inom tomten anläggs gångar belagda med packat stenmjöl och på sikt sker planteringar inom gräsytorna. Syftet är att skapa en park för rekreation och upplevelser som berikar och kompletterar miljön i kvarteret och i anslutning till Rådhustorget. Parken avses bli allmänt tillgänglig med kommunen som ägare och ansvarig för skötseln. Det Holmska lusthuset föreslås ingå i parkmiljön. Parkeringen utmed Sjögatan ges en markbeläggning med smågatsten lika Sjögatan och avgränsas mot Sjögatan med en ränndal bestående av tre rader med storgatsten. Beroende på rådande nivåskillnad föreslås en enkel stödmur av huggen sten samt stenpollare avgränsa parkeringen från den övriga tomten. Den föreslagna parkeringsplatsen sett från Sjögatan mot apotekstomten Geotekniska förhållanden Grävning och grundläggning förutsätts kunna ske utan särskilda åtgärder under förutsättning att matjordslager och lösa jordlager schaktas bort. Någon förorenad mark har inte dokumenterats inom planområdet.

11 11 (30) En kompletterande geoteknisk grundundersökning bör göras inför projekteringen av tillbyggnaden till Rådhuset. Alternativt kan en grundläggning ske på de eventuella befintliga husgrunder som kommer fram vid de arkeologiska undersökningar som kommer att ske. Samråd om grundläggningsmetod bör ske med antikvariska myndigheter. Fornlämningar Planområdet är beläget inom stadskärnan med medeltida kulturlager. Länsstyrelse har beslutat att en arkeologisk förundersökning får göras för de delar där planen föreslår någon form av markingrepp eller grundläggning. Förundersökningen kommer att ske samtidigt med det fortsatta planarbetet. Om misstänkta fynd påträffas vid grävningsarbeten skall arbetet avbrytas utan dröjsmål och kontakt tas med länsstyrelsen., kultur- och samhällsbyggnadsenheten. Markanvändning Allmän platsmark Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark. Allmän platsmark påverkas av planen genom att en parkering anordnas utmed Sjögatan. Planområdet gränsar till allmän platsmark åt nordväst, nordost och mot Rådhustorget. En snedparkering anordnas inom Slottsfogden 9 med infart från Sjögatan och backning ut mot Sjögatan. Bilparkeringen blir dock belägen inom kvartersmark. Kvartersmark Hela planområdet inom Slottsfogden 8 och 9 utgör kvartersmark avsett för allmänt ändamål. Markanvändningen inom Slottsfogden 8 (Rådhuset) innebär kommunala möteslokaler samt rådhuskällaren i bottenvåningen för restaurangändamål. Inom Slottsfogden 9 finns en äldre byggnad som används för Vadstena museum, samt tre timrade rödfärgade enplansbyggnader som används för butiker, föreningar och förråd. Apoteksbyggnaden med annex används fortfarande för apoteksändamål. Övervåningarna används för bostadsändamål. Den nya detaljplanen innebär att markanvändningen bibehålls fast översatt i de beteckningar som är relevanta vid upprättande av detaljplaner idag. Beteckningen allmänt ändamål gäller inte längre. Istället finns beteckningar som bättre överensstämmer med den verkliga användningen. En sammanfattande beteckning kan också användas i detta fall; beteckningen C, vilken står för centrumfunktioner. Beteckningen omfattar alla de funktioner som kan finna inom centrumbebyggelse, såsom butiker (apotek), service, kontor (del av rådhuset), bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler (Vadstena museum och verksamheten i de röda timrade byggnaderna), hotell osv. Utöver beteckningen C föreslås beteckningen B för bostadsändamål, eftersom apoteksbyggnaden innehåller bostäder. Parkmiljön föreslås bli allmänt tillgänglig då kommunen är ägare.

12 12 (30) BEBYGGELSE Inventering och klassificering Slottsfogden 8 och 9 innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna i Vadstena stadskärna inventerades och bedömdes ur antikvarisk synpunkt av Riksantikvarieämbetet. Slottsfogden 8 inventerades , revidering 1982 och Slottsfogden 9 inventerades 1968, revidering Klassificering av de kulturhistoriska värdena nedan är från denna tid och har utgjort underlag för förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i planförslaget. Byggnaderna används idag för representation, möten, restaurang, apotek, bostäder, butiker, museer mm. Nedan beskrivs byggnaderna samt de kända förändringar som kan inträffa. Beskrivningarna nedan har utgått från Riksantikvarieämbetets inventering. Rådhuset, Slottsfogden 8, synnerligen värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Rådhuset, som är det äldsta i landet, är ett vinkelbyggt stenhus i två våningar med torn och lanternin, uppfört i tre etapper mellan ca 1490 och Byggnaden har uppförts i tre etapper. Den äldsta delen, som utgörs av salsbyggnaden ed gråstensmurar i två våningar, kan ha uppförts Den höga tornbyggnaden i tegel byggdes möjligen under 1500-talets första årtionden ersattes tornets ursprungliga trappgavlar med den nuvarande huven med lanternin. Den i vinkel utbyggda lilla rådstugan tillkom vid en omfattande renovering 1728 i stället för en tidigare rådstuga, uppförd efter en brand Den utformning rådhuset erhöll 1728 har till stor del bibehållits, men rådstugans och salsdelens ursprungliga sadeltak utbyttes 1776 mot de nuvarande brutna taken. Rådhussalen restaurerades genomgripande 1915 genom arkitekt Erik Fant och försågs med dekorativa målningar av Filip Månsson. En ut- och invändig restaurering utfördes 1958 respektive 1962 under ledning av professor Erik Lundberg. Den äldsta byggnadsdelen är uppförd av gråsten, tunt slammad i gulvitt. Tornet är av tegel, slammat gulvitt, med grund av gråsten talsutbyggnaden åt norr är slätputsad med gulvit avfärgning. Brutet, valmat tak resp. halvt valmat tak liksom tornhuven täckt med kopparplåt. Lanterninen av trä, svarttjärad. Mot gården finns i vinkeln mellan 1700-talsdelen och den äldre huskroppen ett murat, igensatt karnap.

13 13 (30) Till vänster rådhuset sett från öster, till höger rådhuset sett från väster Fönsterbågar, svartbruna med blyinfattat glas. Entrétrappa av kalksten, utförd 1728 med räcke av bandjärn från 1900-talets början. Trappstegen nylagda Rådhusets entrédörr (huvudentrén) är klädd med panel i rombiskt mönster och försedd med kvadratiska, diagonalställda glasrutor. I yttervägg under entrétrappan finns en gammal källardörr, klädd med panel i rombiskt mönster, svarttjärad. I markvåningen intill trappan en källardörr klädd med profilerad panel, svarttjärad. Intill denna dörr en igensatt fönsteröppning med svartmålat, ringförsett järngaller. I markvåningen mot torget i den äldsta byggnadsdelen två dörrar av samma typ som de övriga källardörrarna. Bottenplanet rymmer en restauranglokal med vitputsade väggar, bjälktak och nylagt tegelgolv. Entrén under trappan leder till ett tunnvälvt rum med putsat och vittunnvalv och cementgolv. Gammalt tegelgolv i passagen under trappan. Övervåningen i den äldsta delen innehåller rådhussalen med modernt lamellgolv och slätputsade väggar. Armatur av järn ritad av arkitekt Erik Fant. Övervåningen i 1700-talsdelen innehåller ett kontorsrum utan äldre inredningsdetaljer. Ett av syftena med detaljplanen är att pröva en tillbyggnad av rådhuset. Nedan visas skisser på hur en tillbyggnad kan placeras och utformas. Programmet för tillbyggnaden är två offentliga toaletter som kan nås från Rådhustorget. En av dem ska vara för rullstolsburna. Tillbyggnaden ska vidare innehålla restaurangens behov av besökstoalett för rullstolsburna och en personaltoalett, omklädningsutrymmen för personal, sopförvaring för restaurangens behov samt ett mindre kontorsutrymme för restaurangens behov.

14 14 (30) Plan och sektion som visar hur tillbyggnaden kan anslutas till rådhuset. Uppmätningsritning av Sune Zackrisson. Tillbyggnaden föreslås placerad mot rådhusets nordvästra sida, mellan den utskjutande delen mot torget och ett mindre fönster närmast Slottsfogden 3. För att bevara rådhusets ytterfasad mot nordväst får denna vetta mot en korridor i tillbyggnaden. Tillbyggnaden ansluter på två ställen mot muren med glaspartier. Tillbyggnadens tak ansluter mot fasadmuren under rådhussalens fönster. Passage mellan tillbyggnaden och restaurangen föreslås ske genom den öppning som finns i den nordvästra muren. Öppningen måste vidgas något mot golvet och i sidorna för att kunna medge passage av människor och en rullstolsburen person. Tillbyggnadens två offentliga toaletter nås via en gång från Rådhustorget och dörrarna placeras i tillbyggnadens nordvästra fasad. Tillbyggnadens nordöstra fasad mot torget föreslås uttransport av sopor från restaurangen. Tillbyggnaden föreslås få fasadmurar av rött tegel i olika förband som slammas med oregelbunden täckning i en varmt grå kulör. Murarna ges sådan höjd och tjocklek mot nordväst och nordöst att de kan innehålla luftintag och utsug till tillbyggnadens ventilationsanläggning. Idén med tillbyggnadens utformning är att den från torget ska uppfattas som två enkla vinkelställda murar med en egen karaktär. Taket som inte blir synligt från torget, föreslås täckas av varmt grå planfalsad plåt som bekläder murkrönen utan takutsprång. Närmast rådhusets fasad föreslås tillbyggnadens fasader och taktäckning bestå av glaspartier så att rådhusets nordvästra fasad får visuell kontakt med tillbyggnadens lokaler. Rådhusets fasad bildar på så sätt en invändig vägg i tillbyggnaden.

15 15 (30) Fasader som visar hur tillbyggnaden kan anslutas till rådhuset. Uppmätningsritning av Sune Zackrisson. Gestaltningsprogram och utformningsidé för tillbyggnaden av rådhuset Ett gestaltningsprogram har skisserats i samband med att ett förslag till tillbyggnad av rådhuset togs fram på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Vadstena Den ena utformningsidén för tillbyggnaden är att visa två vinkelställda murverk av tegel mot torget. Murarna ska ha sådan höjd och tjocklek att de kan stå emot rådhusets storlek utan att verka som uthus samt att de kan innehålla en funktionell ventilationslösning för tillbyggnaden. Den andra utformningsidén för tillbyggnaden är att dess sammanbyggnad med rådhuset ska minimeras visuellt. Det senare innebär att tillbyggnadens fasader och tak ansluts med glas och tunna partier mot rådhusets fasad. Det är för närvarande oklart om hur grundläggning av tillbyggnaden ska ske, beroende på de eventuella arkeologiska lämningar som finns under mark och beroende på om de ska vara kvar och kan användas i grundläggningen av tillbyggnaden. En utgångspunkt är att tillbyggnaden erhåller en putsad gjuten eller murad sockel i varmt grå kulör. Murarnas yttre skift föreslås muras i olika kända murförband som man vet har använts i stadens byggnader. Murarna erhåller oregelbundet placerade synliga ventilationsöppningar för murverket. Tegelfasaderna slammas med kalkbruk som stryks ut oregelbundet i olika täta partier så at de olika murförbandens egenskaper och karaktärer tydligt framgår. Dörrar till de offentliga toaletterna föreslås erhålla en engelskt röd kulör och utföras släta. Enkla skärmtak av bandfalsad plåt skyddar dörrarna som placeras i det yttre tegelskiftet.

16 16 (30) Dörr till soputrymmet utformas på samma sätt men ges en kulör som motsvarar murens slamning. Fönster mot sydväst utformas som ett sammanhängande fönsterband med liggande fasta fönster i engelskt röd kulör. Karmar och bågar till glaspartier i tak och fasader i metall ges samma kulör som murarnas slamning. Taket över tillbyggnaden består av planfalsad plåt i en grå kulör. Takmaterialet täcker murarnas överdel och 5 cm av fasaden och avslutas med en enkel droppnäsa. Hängrännor och stuprör får material och kulör lika tak. Stuprör orienteras mot sydväst och erhåller böjar och utkastare med skarpa hörn. Takytan närmast rådhuset lutar från rådhuset ner mot tillbyggnaden och får en ränna för takvatten till ett stuprör i övergången till tillbyggnadens större takyta. Apotekshuset, värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Tvåvånings panelklädd timmerbyggnad vid Rådhustorget. Byggnaden finns omnämnd i brandförsäkring från 1828 och är troligen uppförd vid mitten av 1700-talet. Ursprungligen bostadshus, rymmer sedan 1830 apotekslokaler. Flera ombyggnader av interiören har utförts. Trapphuset mot gården i tre våningar med öppen veranda i jugendstil på ömse sidor, är tillbyggt vid 1900-talets början enligt ritning av Gustaf Sjunnesson. Apoteket har sin butiksentré symmetriskt placerad mot torget. En rullstolsramp i kalksten och med smidda räcken anlades till entrén på 1990-talet sker en fullständig ombyggnad av bottenvåningen och inredning av wc i våning 1 tr. Rektangulär grundplan. Två våningar och inredd vind, trapphustillbyggnad mot gården. Byggnadsstomme av timmer klädd med locklistpanel (fasadbeklädnaden utförd före 1828), inklädda knutar. Putsad sockel, ljust grågröna fasader. Sadeltak med avvalmade gavelspetsar, täckt med falsad svart slätplåt med horisontella genomgående falsar. Taket var tidigare helt valmat även på gavlarna. Svarta hängrännor och stuprör i fasadkulör. I huvudbyggnaden 6-rutade fönster med undantag av fönster i vindsvåningen samt enstaka nya fönster i våning 1 tr åt gården. I fasaden mot torget är fönstren försedda med överstycke på volutkonsoler. Fönstren har en engelskt röd kulör. Våningen 1 tr inrymmer en helt moderniserad lägenhet och saknar helt äldre inredningsdetaljer. Vindsvåningen innehåller två bostadsrum och hall. Vissa snickerier som spegeldörrar mm finns bevarade från slutet av 1800-talet. I en sidogarderob finns en väggfast säng. I glasverandan smårutade fönster och dörrar med glasrutor från omkring sekelskiftet. Byggnadens exteriör har under 2014 ändrats från grågrön till gröngrå.

17 17 (30) Apoteket och museet sett från Rådhustorget Museet och apoteket sett från gården Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, och mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Apotekets annex (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Åt väster nyuppförd (1947) panelklädd tillbyggnad i en våning. Tillbyggnaden är klädd med stående locklistpanel och har plåttäckt sadeltak med valmade delar närmast takfoten. Byggnaden har en putsad och murad källardel med fönster och utvändig ingång från trädgården. En lastkaj finns mot gården i delen närmast det gamla apoteket.

18 18 (30) Bottenvåningens fönster är indelade med en tvärpost i en liggande överdel och en stående underdel. Tillbyggnaden har ett visst miljömässigt värde genom ovan beskrivna materialval i fasad och tak och utformning av fönster, dock ej i samma utsträckning p g av byggnadens utformning som sådan. Apotekets annex sett från gården. Apotekets annex sett från rådhusets gårdsfasad. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens miljömässiga värde i det sammanhang byggnaden befinner sig i, dvs sammanbyggnad med byggnadsminnet det gamla apoteket och placerat nära byggnadsminnet det gamla rådhuset. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska kunna förändras i framtiden.

19 19 (30) Museet, synnerligen värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Tvåvånings putsad byggnad, delvis av sten, delvis av timmer. Vid Rådhustorget i hörnet av Krabbegatan. Byggnaden består av två delar. Den västra, äldre delen är uppförd av sten, bottenvåningen av gråsten, övervåningen av tegel. I handlingar från år 1560 omnämns ett stenhus som troligen är identiskt med det befintliga. De östra delen är uppförd före 1828, har byggnadsstomme av timmer, reveterad. Den västra delen av byggnaden är spritputsad och den östra delen är slätputsad, hela byggnaden är målad i gulvitt. Putsskador i ilagningar av putsen förekommer. Sadeltak, över den äldsta delen valmat, ankarslutar och täckt med enkupigt lertegel. Vindskidorna mot Krabbegatan har en avslutande rundad profilerad del. Hängrännor och stuprör är målade i en gulvit kulör. I övervåningen ett tvåluftsfönster med 3x7 rutor i varje båge, övriga fönster 4-rutade. Fönstersnickerierna grönmålade. Friliggande trätrappa mot gården. Ny dörr insatt i gavelfasad mot Krabbegaten samt inredning av vindfång och toalett utförd år 1930 för Dals Härads Sparbank, dåvarande nyttjare. Arkitekt Erik Fant. Byggnaden inrymmer nu Vadstenaortens museums samlingar. I västra delen i bottenvåningen två tunnvälvda rum, i övervåningen ett större rum med brädtak, dekor av John Winberg. Museet sett från Krabbegatan och från gården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Norra röda huset (Krabbegården), värdefullt, byggnadsminne (text hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning. (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, opanelad, rödfärgad och förlagd vid Krabbegatan. I brandförsäkring från 1828 finns beskrivning på ett uthus med samma mått och förläggning som det befintliga. Byggnaden är troligen uppförd något tidigare och synes vara uppförd i två etapper, den nordligaste delen först. Inredning av toaletter i norra delen är utförd Innehöll tidigare vedbodar mm. Rektangulär grundplan, en våning. Byggnadsstomme av opanelat, rödfärgat timmer på grund av både natursten och huggen kalksten. Sadeltak, täckt med enkupigt taktegel. Vita knutar, dörr- och

20 20 (30) fönsterfoder, gröna dörr- och fönstersnickerier. Södra delen inrymmer en bostad om två rum och kök med inredningssnickerier från början av 1900-talet, norra delen inrymmer offentliga toaletter och förråd. Byggnaden har tidigare nyttjats som s k brunnssalong samt inrymt lokal för lemonadtillverkning. Byggnaden används idag för butiker och föreningslokaler. Det röda huset sett från Krabbegatan respektive från gården. Till höger i högra bilden de två östra uthusen. Det röda huset sett från gården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Västra röda huset, miljövärde, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, klädd med stående panel, rödfärgad och förlagd mot Sjögatan. Huset är uppfört mellan 1894 och Har inrymt brygghus bl a. Under senare tid har byggnaden använts som garage eller vagnsförråd. Mot nordväst finns ett tillbyggt skärmtak till cykelställ, täckt med korrugerad plåt och med vit hängränna och stuprör. Mor sydöst finns ett plåtskjul. Sadeltak med täckning av enkupigt lertegel.

21 21 (30) Grund av natursten och huggen kalksten. Gaveln mot Sjögatan innehåller rödfärgade portar av stående slät panel och över detta stående panel i gavelröstet. Vita dörr- och fönstersnickerier. Byggnaden är viktig för gatubilden genom sin placering och bör därför inte rivas, även om dess kulturhistoriska värde inte är lika högt som närliggande timmerbyggnader. Västra röda huset sett från Sjögatan och från trädgården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Om byggnaden rivs bör den ersättas med en byggnad i samma volym, utformning och material. Östra röda huset, värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, opanelad, rödfärgad och förlagd på gården. Huset är uppfört före 1894 och används idag som café och försäljning Östra röda huset gavel mot sydöst och mot nordväst. Sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. Tillbyggnadens tak har mot söder har flack lutning och täckning av plåt. Vita hängrännor och stuprör av modern utformning. Vita vindskidor med runda profileringar nederst. Murad tegelskorsten med plåtövertäckning. Cementerad och övermålad stengrund. Stentrappor och trätrappor till entréer.

22 22 (30) Fasader av rödfärgat liggande timmer och gavelrösten av rödfärgad stående panel med äldre locklist. Stående panel vid dörr mot norr. Vita knutar och omfattningar kring dörrar och fönster. Äldre dörr- och fönstersnickerier i gröngrå kulör. Dörrar är beklädda med pärlspont. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Den äldre tillbyggnaden bör vara kvar medan det nyare plåtskjulet bör rivas. Holmska lusthuset Holmska lusthuset, entréfasaden, långsidan och takdetaljer till verandan. Lusthuset har flyttats till sin nuvarande plats och stod ursprungligen på den Holmska tomten i kvarteret Munken, vilken idag upptas av en allmän markparkering vid Torggatan Klostergatan Murgatan, men som tidigare var bebyggt med en vacker huvudbyggnad och detta lusthus, allt omgivet av en vacker trädgård. Lusthusets placering är utmärkt på markparkeringen. Hela den Holmska fastigheten donerades av ägarna Holm till Vadstena kommun i syfte att den skulle bevaras och vårdas i framtiden. Byggnaden används f n för glassförsäljning mm. Den lilla byggnaden rymmer ett rum och en liten veranda. Byggnaden har ett sadeltak täckt med slätfalsad svart plåt, hängrännor med rektangulärt tvärsnitt och saknar stuprör. Verandans sadeltak är mindre men med samma utformning samt en utsågad nedhängande takfotslist som är målad gråvit. Byggnaden vilar på en tillfällig grund av cementstenar. Fasaderna består av stående panel täckt av smala locklister i en gul kulör. En profilerad ljusgrå takfotslist räder över fasaden. Verandans undertak är rikt ornamenterat med lister som målats i grönt och rött. Verandan har en symmetriskt placerad pardörr med glasad överdel med tunna spröjs och avslutning uppåt med diagonala mönster. Verandan har sittbänkar på båda sidor. Husets fönster på långsidan har tunna spröjs i diagonala mönster samt glasmålningar. Byggnaden föreslås placeras i ett lämpligt läge inom den föreslagna parkanläggningen. Om byggnaden ges en definierad byggrätt i planen bör planbestämmelser införas för att kunna bevara byggnaden med dess nuvarande utformning samt för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden.

SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9 SAMT DEL AV VADSTENA 3:2, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN

SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9 SAMT DEL AV VADSTENA 3:2, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9 SAMT DEL AV VADSTENA 3:2, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad 2015-02-06 Samrådshandling 2015-03-03 Granskningshandling 2015-09-18 Antagandehandling 2015- Laga

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN SNÖDROPPEN 1 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN SNÖDROPPEN 1 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN SNÖDROPPEN 1 I VADSTENA Planområde Upprättad Godkänd för samråd, SBN Godkänd för granskning SBN Antagen, SBN Laga kraft 2016-05-20 2016-05-31 2016-09-06 2016- - 2016- - SBK 2015-174,

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Södertull 29:1, kv Urnan

Södertull 29:1, kv Urnan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av BMN: 2009-03-25 2009-01-22 Laga kraft: 2009-05-01 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 29:1, kv Urnan Detaljplan för centrum, skola och småindustri Gävle

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Del av Kv Kastanjen DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING. Planområdet

Del av Kv Kastanjen DETALJPLAN- ANTAGANDEHANDLING. Planområdet Planområdet HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 07-02-01 Samrådsredogörelse dat 07-04-24 Planen antagen 2007-04-24 Laga kraft

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för kv. Hans

Detaljplan för kv. Hans Ronneby kommun, Blekinge län Orienteringskarta PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar daterade 2013-03-15: Plankarta i skala 1:500 Plan- och genomförandebeskrivning Miljöbedömning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR STORBYN 22:1 FÖRENINGARNAS HUS I FÄRILA LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2014-08-11 Dnr KS 0232/14 ljusdal.se PLANBESKRIVNING Planhandlingar

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Detaljplan för Tillbyggnad av Storsjöbadet Ägir 2 m fl Östersunds kommun

Detaljplan för Tillbyggnad av Storsjöbadet Ägir 2 m fl Östersunds kommun 1 Antagandehandling Detaljplan för Tillbyggnad av Storsjöbadet Ägir 2 m fl Östersunds kommun Dnr Ädh 257/2011 Dnr planmodul: P 11/0009 OSD Tillbyggnad Storsjöbadet Östersunds Camping Samråd pågår från

Läs mer

Markheden 4:61 mfl, Furugården

Markheden 4:61 mfl, Furugården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-10 Dnr: 10BMN242 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-10-27 Laga kraft: 2010-11-25 Markheden 4:61 mfl, Furugården Detaljplan för vård och särskilt

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Katrineholms kommun, Södermanlands län Upprättad på Stadsarkitektkontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Edsbacka

Detaljplan för Edsbacka Detaljplan för Edsbacka Fastigheten Edsberg 11:26, Edsberg Sollentuna kommun Plan- och genomförandebeskrivning 608 Laga kraft 2012-08-06 Dnr 2009/640 KS 203 Innehåll Planbeskrivning Handlingar 3 Bakgrund

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun

Ändring av detaljplan för Kv. Cykelstyret, Bråstorp, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING ÄDP 29 Handlingen består av: Tillägg till planbestämmelser Beskrivning till ändring av detaljplan Genomförandebeskrivning till ändring av detaljplan Utlåtande Ändring av detaljplan för

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande 1 (5) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING Katrineholms kommun Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-05-18 2 (5) DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Strömsbro 19:1, kv Tornet

Strömsbro 19:1, kv Tornet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-01-10 Antagen: 2011-02-23 Dnr: 10BMN316 Laga kraft 2011-03-24 Handläggare: Emma Svedberg Strömsbro 19:1, kv Tornet Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-11-09 1 (5) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Gäller inom markerat område Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF 102/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer