SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad Samrådshandling Granskningshandling Antagandehandling Laga kraft

2 2 (30) INNEHÅLL Detaljplan för KV SLOTTSFOGDEN, Vadstena stad, Vadstena kommun... 4 PLANBESKRIVNING... 4 STATUS... 4 HANDLINGAR... 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 5 Syfte... 5 Huvuddrag... 5 PLANDATA... 5 Läge... 5 Areal... 5 Fastighetsägare... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktliga planer... 5 Översiktsplan för Vadstena kommun... 5 Detaljplaner... 5 Riksintressen... 6 Byggnadsminnen... 6 KOMMUNALA BESLUT... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 Natur och friytor... 8 Geotekniska förhållanden...10 Fornlämningar...11 Markanvändning...11 Allmän platsmark...11 Kvartersmark...11 BEBYGGELSE...12 Kulturhistoriska värden...23 GATOR OCH TRAFIK...23 Gatunät och biltrafik...23 Gång-, cykel- och mopedtrafik...24 Kollektivtrafik...24 Angöring och parkering...24

3 3 (30) TILLGÄNGLIGHET...25 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET...26 Buller...26 Trafiksäkerhet...26 TEKNISK FÖRSÖRJNING...26 Vatten och avlopp...26 Dagvatten...26 Fjärrvärme...26 El...26 Tele...26 OMGIVNINGSPÅVERKAN OCH STADSBILD...27 Markanvändning...27 Stadsbild och kulturmiljö...27 Vegetation och parker...27 Trafik...28 Parkering...28 ORGANISATORISKA FRÅGOR...29 Tidplan...29 Genomförandetid...29 Ansvarsfördelning...29 Huvudmannaskap...29 Avtal...29 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR...29 Fastighetsbildning...29 Servitut...29 EKONOMISKA FRÅGOR...29 Planekonomi...29 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN...30

4 4 (30) DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad av Vadstena kommun, plan och bygglovsenheten Helene Eriksson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING STATUS BESLUT INSTANS DATUM Samråd Bygg- och miljönämnden Godkänd för granskning Bygg- och miljönämnden Godkänd för antagande Bygg- och miljönämnden Antagen Kommunfullmäktige Laga kraft Ansvarig nämnd Denna detaljplan reglerar vad marken får användas till och hur den får bebyggas. Reglering sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och omfattar de på karta och i bestämmelsetext angivna bestämmelserna. Till planens laga handlingar hör en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd. Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. HANDLINGAR Planförslaget består av: - plankarta i skala 1:400 med bestämmelser (A1-format) Till planförslaget hör dessutom: - planbeskrivning - behovsbedömning för miljöbedömning - fastighetsförteckning - samrådsredogörelse (till granskningshandlingarna) - utlåtande efter granskning (till antagandehandlingarna) Foton i planbeskrivningen: Börje Mathiasson, mars, april, maj och juli 2014.

5 5 (30) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att medge - tillbyggnad av Rådhuset inom Slottsfogden 8 och 9 - anordnande av markparkeringsplatser mot Sjögatan - begränsad utvidgning av byggrätten till att omfatta komplementbyggnader inom Slottsfogden 9 - skyddsåtgärder för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen - smärre justeringar av byggrätternas avgränsningar samt införande av planbestämmelser anpassade till gällande lagstiftning och praxis. Huvuddrag Planens huvuddrag beträffande byggrätter är att medge en tillbyggnad av Vadstena rådhus, medge mindre komplementbyggnader inom Slottsfogden 9 samt anordnande av en markparkering mot Sjögatan. Planens huvuddrag beträffande den kulturhistoriskt värdefulla miljön och kompletteringar av denna, är att införa planbestämmelser om skydd, varsamhet, utformning, utseende mm. PLANDATA Läge Området är beläget i centrala Vadstena och begränsas av Sjögatan i nordväst, Krabbegatan i nordost, Rådhustorget i sydost samt Slottsfogden 3 i sydväst. Areal Planområdet omfattar cirka 0,3 hektar. Fastighetsägare Slottsfogden 8 och 9 ägs av Vadstena kommun. Omgivande allmänna platsmark ägs av Vadstena kommun. Slottsfogden 3 sydväst om planområdet ägs av privata. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan för Vadstena kommun Ny översiktsplan för hela kommunen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni Denna ersätter bland annat den tidigare kommunomfattande översiktsplanen, antagen 1990 och den tidigare fördjupade översiktsplanen för Vadstena stad, antagen 1990, i de delar som berör planområdet. Liksom i den tidigare översiktsplanen bekräftas den pågående markanvändningen av centrala Vadstena. Detaljplaner För det aktuella området gäller detaljplanen SPL 263, fastställd Till planbestämmelserna hör särskilda miljöregler för Vadstena innerstad. Gällande detaljplan omfattar från början större delen av Vadstena innerstad och innebär för planområdet kvartersmark, med bestämmelserna A och Q (område för allmänt ändamål respektive reservat för kulturhistoriskt värdefull byggnad). Bestämmelserna A och Q tillämpas inte i nuvarande regelverk som planbestämmelse för markanvändning och bör bytas ut till andra bestämmelser.

6 6 (30) Vidare innehåller planområdet Mark för uthus och dylikt, reglering av antal våningar för några byggnader samt mark som inte får bebyggas. Gällande plan är utformad så att rådhusets trappa utgör kvartersmark. Genomförandetiden har gått ut. Utdrag ur SPL 263, ej skala. Planområdet som avses i denna beskrivning omges av SPL 263. Riksintressen Vadstena stadskärna utgör riksintresse. Planområdet ingår i riksintresset. Motivering: Småstadsmiljö och andligt centrum, framvuxet kring birgittinerordens moderkloster, som visar en betydelsefull senmedeltida stad och vallfartsort samt dess förändringar med Nya tidens starka kungamakt efter reformationen. Klostrets äldsta delar speglar dessutom den svenska kungamaktens ställning under 1200-och 1300-talen. (Klostermiljö). Byggnadsminnen Genom beslut av Riksantikvarieämbetet har bebyggelsen inom Slottsfogden 8 och 9 förklarats som byggnadsminne.

7 7 (30) Byggnaderna Rådhuset, Apoteksbyggnaden, Museibyggnaden, bostads- och ekonomibyggnaden vid Krabbegatan samt ekonomibyggnaderna, må icke utan riksantikvariens tillstånd rivas, flyttas eller till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras. Fastigheten Slottsfogden 8 och 9 må icke utan riksantikvariens tillstånd ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan väsentlig förändring. Byggnaderna ska ägnas det underhåll som fordras för deras fortbestånd och området hållas i ett värdigt skick. KOMMUNALA BESLUT Fritids- och tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden i Vadstena kommun har tecknat avtal om ansvars- och kostnadsfördelning för denna planprocess.

8 8 (30) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur och friytor Marken inom planområdet sluttar inom Slottsfogden 9 svagt ner mot Sjögatan. Inom Slottsfogden 8 sluttar marken svagt mot Slottsfogden 3. Marken inom planområdet innehåller utöver bebyggelsen gräsytor och grusbelagda gång- och körytor. Från Sjögatan. Planområdet till höger i bild. En björk nära en av byggnaderna. Grusbelagd mark

9 9 (30) På gården finns två björkar mycket nära de röda timmerhusen. Björkarna skadar långsiktigt husens grundläggning och stomme. På gården söder om timmerhusen finns ett stort bergamottpäronträd med högt bevarandevärde ur artgenetisk synpunkt. Söder om apotekets annex finns fyra fruktträd. Närmast Sjögatan finns fem lindar som står tätt. Lindarna har kunnat utveckla sina kronor separat. Oavsett hur området utvecklas bör några av lindarna gallras bort. Träden bör undersökas beträffande sin kondition och möjlighet att kunna utvecklas på sin plats. Mot Sjögatan finns ett rödfärgat träplank och mellan uthusen, mot Sjögatan ett rödfärgat plank. Tomten avgränsas mot Krabbegatan av järnstaket med häck och mot Sjögatan mellan husen av ett rödfärgat plank. Enkel skiss som visar markparkering mot Sjögatan, tillbyggnaden av rådhuset Holmska lusthuset placerat inom kvarteret, ej skala.

10 10 (30) Bergamottpäronträdet bör bevaras och har erhållit en skyddsbestämmelse i planen med innebörden att trädet inte får fällas så länge det är friskt och har ett bevarandevärde. De två björkarna bör tas bort då de skadar timmerhusen. Tre av fruktträden i södra delen av planområdet bör kunna bevaras. För att bereda plats för en markparkering närmast Sjögatan behöver de fem lindarna tas bort. Ett antal nya träd planteras utmed markparkeringen som ersättning för borttagna träd. Markingrepp på grund av den föreslagna parkeringen sker i den sluttande gräsytan närmast Sjögatan. Inom tomten anläggs gångar belagda med packat stenmjöl och på sikt sker planteringar inom gräsytorna. Syftet är att skapa en park för rekreation och upplevelser som berikar och kompletterar miljön i kvarteret och i anslutning till Rådhustorget. Parken avses bli allmänt tillgänglig med kommunen som ägare och ansvarig för skötseln. Det Holmska lusthuset föreslås ingå i parkmiljön. Parkeringen utmed Sjögatan ges en markbeläggning med smågatsten lika Sjögatan och avgränsas mot Sjögatan med en ränndal bestående av tre rader med storgatsten. Beroende på rådande nivåskillnad föreslås en enkel stödmur av huggen sten samt stenpollare avgränsa parkeringen från den övriga tomten. Den föreslagna parkeringsplatsen sett från Sjögatan mot apotekstomten Geotekniska förhållanden Grävning och grundläggning förutsätts kunna ske utan särskilda åtgärder under förutsättning att matjordslager och lösa jordlager schaktas bort. Någon förorenad mark har inte dokumenterats inom planområdet.

11 11 (30) En kompletterande geoteknisk grundundersökning bör göras inför projekteringen av tillbyggnaden till Rådhuset. Alternativt kan en grundläggning ske på de eventuella befintliga husgrunder som kommer fram vid de arkeologiska undersökningar som kommer att ske. Samråd om grundläggningsmetod bör ske med antikvariska myndigheter. Fornlämningar Planområdet är beläget inom stadskärnan med medeltida kulturlager. Länsstyrelse har beslutat att en arkeologisk förundersökning får göras för de delar där planen föreslår någon form av markingrepp eller grundläggning. Förundersökningen kommer att ske samtidigt med det fortsatta planarbetet. Om misstänkta fynd påträffas vid grävningsarbeten skall arbetet avbrytas utan dröjsmål och kontakt tas med länsstyrelsen., kultur- och samhällsbyggnadsenheten. Markanvändning Allmän platsmark Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark. Allmän platsmark påverkas av planen genom att en parkering anordnas utmed Sjögatan. Planområdet gränsar till allmän platsmark åt nordväst, nordost och mot Rådhustorget. En snedparkering anordnas inom Slottsfogden 9 med infart från Sjögatan och backning ut mot Sjögatan. Bilparkeringen blir dock belägen inom kvartersmark. Kvartersmark Hela planområdet inom Slottsfogden 8 och 9 utgör kvartersmark avsett för allmänt ändamål. Markanvändningen inom Slottsfogden 8 (Rådhuset) innebär kommunala möteslokaler samt rådhuskällaren i bottenvåningen för restaurangändamål. Inom Slottsfogden 9 finns en äldre byggnad som används för Vadstena museum, samt tre timrade rödfärgade enplansbyggnader som används för butiker, föreningar och förråd. Apoteksbyggnaden med annex används fortfarande för apoteksändamål. Övervåningarna används för bostadsändamål. Den nya detaljplanen innebär att markanvändningen bibehålls fast översatt i de beteckningar som är relevanta vid upprättande av detaljplaner idag. Beteckningen allmänt ändamål gäller inte längre. Istället finns beteckningar som bättre överensstämmer med den verkliga användningen. En sammanfattande beteckning kan också användas i detta fall; beteckningen C, vilken står för centrumfunktioner. Beteckningen omfattar alla de funktioner som kan finna inom centrumbebyggelse, såsom butiker (apotek), service, kontor (del av rådhuset), bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler (Vadstena museum och verksamheten i de röda timrade byggnaderna), hotell osv. Utöver beteckningen C föreslås beteckningen B för bostadsändamål, eftersom apoteksbyggnaden innehåller bostäder. Parkmiljön föreslås bli allmänt tillgänglig då kommunen är ägare.

12 12 (30) BEBYGGELSE Inventering och klassificering Slottsfogden 8 och 9 innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna i Vadstena stadskärna inventerades och bedömdes ur antikvarisk synpunkt av Riksantikvarieämbetet. Slottsfogden 8 inventerades , revidering 1982 och Slottsfogden 9 inventerades 1968, revidering Klassificering av de kulturhistoriska värdena nedan är från denna tid och har utgjort underlag för förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i planförslaget. Byggnaderna används idag för representation, möten, restaurang, apotek, bostäder, butiker, museer mm. Nedan beskrivs byggnaderna samt de kända förändringar som kan inträffa. Beskrivningarna nedan har utgått från Riksantikvarieämbetets inventering. Rådhuset, Slottsfogden 8, synnerligen värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Rådhuset, som är det äldsta i landet, är ett vinkelbyggt stenhus i två våningar med torn och lanternin, uppfört i tre etapper mellan ca 1490 och Byggnaden har uppförts i tre etapper. Den äldsta delen, som utgörs av salsbyggnaden ed gråstensmurar i två våningar, kan ha uppförts Den höga tornbyggnaden i tegel byggdes möjligen under 1500-talets första årtionden ersattes tornets ursprungliga trappgavlar med den nuvarande huven med lanternin. Den i vinkel utbyggda lilla rådstugan tillkom vid en omfattande renovering 1728 i stället för en tidigare rådstuga, uppförd efter en brand Den utformning rådhuset erhöll 1728 har till stor del bibehållits, men rådstugans och salsdelens ursprungliga sadeltak utbyttes 1776 mot de nuvarande brutna taken. Rådhussalen restaurerades genomgripande 1915 genom arkitekt Erik Fant och försågs med dekorativa målningar av Filip Månsson. En ut- och invändig restaurering utfördes 1958 respektive 1962 under ledning av professor Erik Lundberg. Den äldsta byggnadsdelen är uppförd av gråsten, tunt slammad i gulvitt. Tornet är av tegel, slammat gulvitt, med grund av gråsten talsutbyggnaden åt norr är slätputsad med gulvit avfärgning. Brutet, valmat tak resp. halvt valmat tak liksom tornhuven täckt med kopparplåt. Lanterninen av trä, svarttjärad. Mot gården finns i vinkeln mellan 1700-talsdelen och den äldre huskroppen ett murat, igensatt karnap.

13 13 (30) Till vänster rådhuset sett från öster, till höger rådhuset sett från väster Fönsterbågar, svartbruna med blyinfattat glas. Entrétrappa av kalksten, utförd 1728 med räcke av bandjärn från 1900-talets början. Trappstegen nylagda Rådhusets entrédörr (huvudentrén) är klädd med panel i rombiskt mönster och försedd med kvadratiska, diagonalställda glasrutor. I yttervägg under entrétrappan finns en gammal källardörr, klädd med panel i rombiskt mönster, svarttjärad. I markvåningen intill trappan en källardörr klädd med profilerad panel, svarttjärad. Intill denna dörr en igensatt fönsteröppning med svartmålat, ringförsett järngaller. I markvåningen mot torget i den äldsta byggnadsdelen två dörrar av samma typ som de övriga källardörrarna. Bottenplanet rymmer en restauranglokal med vitputsade väggar, bjälktak och nylagt tegelgolv. Entrén under trappan leder till ett tunnvälvt rum med putsat och vittunnvalv och cementgolv. Gammalt tegelgolv i passagen under trappan. Övervåningen i den äldsta delen innehåller rådhussalen med modernt lamellgolv och slätputsade väggar. Armatur av järn ritad av arkitekt Erik Fant. Övervåningen i 1700-talsdelen innehåller ett kontorsrum utan äldre inredningsdetaljer. Ett av syftena med detaljplanen är att pröva en tillbyggnad av rådhuset. Nedan visas skisser på hur en tillbyggnad kan placeras och utformas. Programmet för tillbyggnaden är två offentliga toaletter som kan nås från Rådhustorget. En av dem ska vara för rullstolsburna. Tillbyggnaden ska vidare innehålla restaurangens behov av besökstoalett för rullstolsburna och en personaltoalett, omklädningsutrymmen för personal, sopförvaring för restaurangens behov samt ett mindre kontorsutrymme för restaurangens behov.

14 14 (30) Plan och sektion som visar hur tillbyggnaden kan anslutas till rådhuset. Uppmätningsritning av Sune Zackrisson. Tillbyggnaden föreslås placerad mot rådhusets nordvästra sida, mellan den utskjutande delen mot torget och ett mindre fönster närmast Slottsfogden 3. För att bevara rådhusets ytterfasad mot nordväst får denna vetta mot en korridor i tillbyggnaden. Tillbyggnaden ansluter på två ställen mot muren med glaspartier. Tillbyggnadens tak ansluter mot fasadmuren under rådhussalens fönster. Passage mellan tillbyggnaden och restaurangen föreslås ske genom den öppning som finns i den nordvästra muren. Öppningen måste vidgas något mot golvet och i sidorna för att kunna medge passage av människor och en rullstolsburen person. Tillbyggnadens två offentliga toaletter nås via en gång från Rådhustorget och dörrarna placeras i tillbyggnadens nordvästra fasad. Tillbyggnadens nordöstra fasad mot torget föreslås uttransport av sopor från restaurangen. Tillbyggnaden föreslås få fasadmurar av rött tegel i olika förband som slammas med oregelbunden täckning i en varmt grå kulör. Murarna ges sådan höjd och tjocklek mot nordväst och nordöst att de kan innehålla luftintag och utsug till tillbyggnadens ventilationsanläggning. Idén med tillbyggnadens utformning är att den från torget ska uppfattas som två enkla vinkelställda murar med en egen karaktär. Taket som inte blir synligt från torget, föreslås täckas av varmt grå planfalsad plåt som bekläder murkrönen utan takutsprång. Närmast rådhusets fasad föreslås tillbyggnadens fasader och taktäckning bestå av glaspartier så att rådhusets nordvästra fasad får visuell kontakt med tillbyggnadens lokaler. Rådhusets fasad bildar på så sätt en invändig vägg i tillbyggnaden.

15 15 (30) Fasader som visar hur tillbyggnaden kan anslutas till rådhuset. Uppmätningsritning av Sune Zackrisson. Gestaltningsprogram och utformningsidé för tillbyggnaden av rådhuset Ett gestaltningsprogram har skisserats i samband med att ett förslag till tillbyggnad av rådhuset togs fram på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Vadstena Den ena utformningsidén för tillbyggnaden är att visa två vinkelställda murverk av tegel mot torget. Murarna ska ha sådan höjd och tjocklek att de kan stå emot rådhusets storlek utan att verka som uthus samt att de kan innehålla en funktionell ventilationslösning för tillbyggnaden. Den andra utformningsidén för tillbyggnaden är att dess sammanbyggnad med rådhuset ska minimeras visuellt. Det senare innebär att tillbyggnadens fasader och tak ansluts med glas och tunna partier mot rådhusets fasad. Det är för närvarande oklart om hur grundläggning av tillbyggnaden ska ske, beroende på de eventuella arkeologiska lämningar som finns under mark och beroende på om de ska vara kvar och kan användas i grundläggningen av tillbyggnaden. En utgångspunkt är att tillbyggnaden erhåller en putsad gjuten eller murad sockel i varmt grå kulör. Murarnas yttre skift föreslås muras i olika kända murförband som man vet har använts i stadens byggnader. Murarna erhåller oregelbundet placerade synliga ventilationsöppningar för murverket. Tegelfasaderna slammas med kalkbruk som stryks ut oregelbundet i olika täta partier så at de olika murförbandens egenskaper och karaktärer tydligt framgår. Dörrar till de offentliga toaletterna föreslås erhålla en engelskt röd kulör och utföras släta. Enkla skärmtak av bandfalsad plåt skyddar dörrarna som placeras i det yttre tegelskiftet.

16 16 (30) Dörr till soputrymmet utformas på samma sätt men ges en kulör som motsvarar murens slamning. Fönster mot sydväst utformas som ett sammanhängande fönsterband med liggande fasta fönster i engelskt röd kulör. Karmar och bågar till glaspartier i tak och fasader i metall ges samma kulör som murarnas slamning. Taket över tillbyggnaden består av planfalsad plåt i en grå kulör. Takmaterialet täcker murarnas överdel och 5 cm av fasaden och avslutas med en enkel droppnäsa. Hängrännor och stuprör får material och kulör lika tak. Stuprör orienteras mot sydväst och erhåller böjar och utkastare med skarpa hörn. Takytan närmast rådhuset lutar från rådhuset ner mot tillbyggnaden och får en ränna för takvatten till ett stuprör i övergången till tillbyggnadens större takyta. Apotekshuset, värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Tvåvånings panelklädd timmerbyggnad vid Rådhustorget. Byggnaden finns omnämnd i brandförsäkring från 1828 och är troligen uppförd vid mitten av 1700-talet. Ursprungligen bostadshus, rymmer sedan 1830 apotekslokaler. Flera ombyggnader av interiören har utförts. Trapphuset mot gården i tre våningar med öppen veranda i jugendstil på ömse sidor, är tillbyggt vid 1900-talets början enligt ritning av Gustaf Sjunnesson. Apoteket har sin butiksentré symmetriskt placerad mot torget. En rullstolsramp i kalksten och med smidda räcken anlades till entrén på 1990-talet sker en fullständig ombyggnad av bottenvåningen och inredning av wc i våning 1 tr. Rektangulär grundplan. Två våningar och inredd vind, trapphustillbyggnad mot gården. Byggnadsstomme av timmer klädd med locklistpanel (fasadbeklädnaden utförd före 1828), inklädda knutar. Putsad sockel, ljust grågröna fasader. Sadeltak med avvalmade gavelspetsar, täckt med falsad svart slätplåt med horisontella genomgående falsar. Taket var tidigare helt valmat även på gavlarna. Svarta hängrännor och stuprör i fasadkulör. I huvudbyggnaden 6-rutade fönster med undantag av fönster i vindsvåningen samt enstaka nya fönster i våning 1 tr åt gården. I fasaden mot torget är fönstren försedda med överstycke på volutkonsoler. Fönstren har en engelskt röd kulör. Våningen 1 tr inrymmer en helt moderniserad lägenhet och saknar helt äldre inredningsdetaljer. Vindsvåningen innehåller två bostadsrum och hall. Vissa snickerier som spegeldörrar mm finns bevarade från slutet av 1800-talet. I en sidogarderob finns en väggfast säng. I glasverandan smårutade fönster och dörrar med glasrutor från omkring sekelskiftet. Byggnadens exteriör har under 2014 ändrats från grågrön till gröngrå.

17 17 (30) Apoteket och museet sett från Rådhustorget Museet och apoteket sett från gården Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, och mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Apotekets annex (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Åt väster nyuppförd (1947) panelklädd tillbyggnad i en våning. Tillbyggnaden är klädd med stående locklistpanel och har plåttäckt sadeltak med valmade delar närmast takfoten. Byggnaden har en putsad och murad källardel med fönster och utvändig ingång från trädgården. En lastkaj finns mot gården i delen närmast det gamla apoteket.

18 18 (30) Bottenvåningens fönster är indelade med en tvärpost i en liggande överdel och en stående underdel. Tillbyggnaden har ett visst miljömässigt värde genom ovan beskrivna materialval i fasad och tak och utformning av fönster, dock ej i samma utsträckning p g av byggnadens utformning som sådan. Apotekets annex sett från gården. Apotekets annex sett från rådhusets gårdsfasad. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens miljömässiga värde i det sammanhang byggnaden befinner sig i, dvs sammanbyggnad med byggnadsminnet det gamla apoteket och placerat nära byggnadsminnet det gamla rådhuset. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska kunna förändras i framtiden.

19 19 (30) Museet, synnerligen värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Tvåvånings putsad byggnad, delvis av sten, delvis av timmer. Vid Rådhustorget i hörnet av Krabbegatan. Byggnaden består av två delar. Den västra, äldre delen är uppförd av sten, bottenvåningen av gråsten, övervåningen av tegel. I handlingar från år 1560 omnämns ett stenhus som troligen är identiskt med det befintliga. De östra delen är uppförd före 1828, har byggnadsstomme av timmer, reveterad. Den västra delen av byggnaden är spritputsad och den östra delen är slätputsad, hela byggnaden är målad i gulvitt. Putsskador i ilagningar av putsen förekommer. Sadeltak, över den äldsta delen valmat, ankarslutar och täckt med enkupigt lertegel. Vindskidorna mot Krabbegatan har en avslutande rundad profilerad del. Hängrännor och stuprör är målade i en gulvit kulör. I övervåningen ett tvåluftsfönster med 3x7 rutor i varje båge, övriga fönster 4-rutade. Fönstersnickerierna grönmålade. Friliggande trätrappa mot gården. Ny dörr insatt i gavelfasad mot Krabbegaten samt inredning av vindfång och toalett utförd år 1930 för Dals Härads Sparbank, dåvarande nyttjare. Arkitekt Erik Fant. Byggnaden inrymmer nu Vadstenaortens museums samlingar. I västra delen i bottenvåningen två tunnvälvda rum, i övervåningen ett större rum med brädtak, dekor av John Winberg. Museet sett från Krabbegatan och från gården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Norra röda huset (Krabbegården), värdefullt, byggnadsminne (text hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning. (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, opanelad, rödfärgad och förlagd vid Krabbegatan. I brandförsäkring från 1828 finns beskrivning på ett uthus med samma mått och förläggning som det befintliga. Byggnaden är troligen uppförd något tidigare och synes vara uppförd i två etapper, den nordligaste delen först. Inredning av toaletter i norra delen är utförd Innehöll tidigare vedbodar mm. Rektangulär grundplan, en våning. Byggnadsstomme av opanelat, rödfärgat timmer på grund av både natursten och huggen kalksten. Sadeltak, täckt med enkupigt taktegel. Vita knutar, dörr- och

20 20 (30) fönsterfoder, gröna dörr- och fönstersnickerier. Södra delen inrymmer en bostad om två rum och kök med inredningssnickerier från början av 1900-talet, norra delen inrymmer offentliga toaletter och förråd. Byggnaden har tidigare nyttjats som s k brunnssalong samt inrymt lokal för lemonadtillverkning. Byggnaden används idag för butiker och föreningslokaler. Det röda huset sett från Krabbegatan respektive från gården. Till höger i högra bilden de två östra uthusen. Det röda huset sett från gården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Västra röda huset, miljövärde, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, klädd med stående panel, rödfärgad och förlagd mot Sjögatan. Huset är uppfört mellan 1894 och Har inrymt brygghus bl a. Under senare tid har byggnaden använts som garage eller vagnsförråd. Mot nordväst finns ett tillbyggt skärmtak till cykelställ, täckt med korrugerad plåt och med vit hängränna och stuprör. Mor sydöst finns ett plåtskjul. Sadeltak med täckning av enkupigt lertegel.

21 21 (30) Grund av natursten och huggen kalksten. Gaveln mot Sjögatan innehåller rödfärgade portar av stående slät panel och över detta stående panel i gavelröstet. Vita dörr- och fönstersnickerier. Byggnaden är viktig för gatubilden genom sin placering och bör därför inte rivas, även om dess kulturhistoriska värde inte är lika högt som närliggande timmerbyggnader. Västra röda huset sett från Sjögatan och från trädgården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Om byggnaden rivs bör den ersättas med en byggnad i samma volym, utformning och material. Östra röda huset, värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, opanelad, rödfärgad och förlagd på gården. Huset är uppfört före 1894 och används idag som café och försäljning Östra röda huset gavel mot sydöst och mot nordväst. Sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. Tillbyggnadens tak har mot söder har flack lutning och täckning av plåt. Vita hängrännor och stuprör av modern utformning. Vita vindskidor med runda profileringar nederst. Murad tegelskorsten med plåtövertäckning. Cementerad och övermålad stengrund. Stentrappor och trätrappor till entréer.

22 22 (30) Fasader av rödfärgat liggande timmer och gavelrösten av rödfärgad stående panel med äldre locklist. Stående panel vid dörr mot norr. Vita knutar och omfattningar kring dörrar och fönster. Äldre dörr- och fönstersnickerier i gröngrå kulör. Dörrar är beklädda med pärlspont. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Den äldre tillbyggnaden bör vara kvar medan det nyare plåtskjulet bör rivas. Holmska lusthuset Holmska lusthuset, entréfasaden, långsidan och takdetaljer till verandan. Lusthuset har flyttats till sin nuvarande plats och stod ursprungligen på den Holmska tomten i kvarteret Munken, vilken idag upptas av en allmän markparkering vid Torggatan Klostergatan Murgatan, men som tidigare var bebyggt med en vacker huvudbyggnad och detta lusthus, allt omgivet av en vacker trädgård. Lusthusets placering är utmärkt på markparkeringen. Hela den Holmska fastigheten donerades av ägarna Holm till Vadstena kommun i syfte att den skulle bevaras och vårdas i framtiden. Byggnaden används f n för glassförsäljning mm. Den lilla byggnaden rymmer ett rum och en liten veranda. Byggnaden har ett sadeltak täckt med slätfalsad svart plåt, hängrännor med rektangulärt tvärsnitt och saknar stuprör. Verandans sadeltak är mindre men med samma utformning samt en utsågad nedhängande takfotslist som är målad gråvit. Byggnaden vilar på en tillfällig grund av cementstenar. Fasaderna består av stående panel täckt av smala locklister i en gul kulör. En profilerad ljusgrå takfotslist räder över fasaden. Verandans undertak är rikt ornamenterat med lister som målats i grönt och rött. Verandan har en symmetriskt placerad pardörr med glasad överdel med tunna spröjs och avslutning uppåt med diagonala mönster. Verandan har sittbänkar på båda sidor. Husets fönster på långsidan har tunna spröjs i diagonala mönster samt glasmålningar. Byggnaden föreslås placeras i ett lämpligt läge inom den föreslagna parkanläggningen. Om byggnaden ges en definierad byggrätt i planen bör planbestämmelser införas för att kunna bevara byggnaden med dess nuvarande utformning samt för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden.

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag Samrådshandling Dnr: BNO 2011/7 215 Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING Februari

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer