SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad Samrådshandling Granskningshandling Antagandehandling Laga kraft

2 2 (30) INNEHÅLL Detaljplan för KV SLOTTSFOGDEN, Vadstena stad, Vadstena kommun... 4 PLANBESKRIVNING... 4 STATUS... 4 HANDLINGAR... 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 5 Syfte... 5 Huvuddrag... 5 PLANDATA... 5 Läge... 5 Areal... 5 Fastighetsägare... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktliga planer... 5 Översiktsplan för Vadstena kommun... 5 Detaljplaner... 5 Riksintressen... 6 Byggnadsminnen... 6 KOMMUNALA BESLUT... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 Natur och friytor... 8 Geotekniska förhållanden...10 Fornlämningar...11 Markanvändning...11 Allmän platsmark...11 Kvartersmark...11 BEBYGGELSE...12 Kulturhistoriska värden...23 GATOR OCH TRAFIK...23 Gatunät och biltrafik...23 Gång-, cykel- och mopedtrafik...24 Kollektivtrafik...24 Angöring och parkering...24

3 3 (30) TILLGÄNGLIGHET...25 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET...26 Buller...26 Trafiksäkerhet...26 TEKNISK FÖRSÖRJNING...26 Vatten och avlopp...26 Dagvatten...26 Fjärrvärme...26 El...26 Tele...26 OMGIVNINGSPÅVERKAN OCH STADSBILD...27 Markanvändning...27 Stadsbild och kulturmiljö...27 Vegetation och parker...27 Trafik...28 Parkering...28 ORGANISATORISKA FRÅGOR...29 Tidplan...29 Genomförandetid...29 Ansvarsfördelning...29 Huvudmannaskap...29 Avtal...29 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR...29 Fastighetsbildning...29 Servitut...29 EKONOMISKA FRÅGOR...29 Planekonomi...29 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN...30

4 4 (30) DETALJPLAN FÖR SLOTTSFOGDEN 8 OCH 9, VADSTENA STAD, VADSTENA KOMMUN Upprättad av Vadstena kommun, plan och bygglovsenheten Helene Eriksson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING STATUS BESLUT INSTANS DATUM Samråd Bygg- och miljönämnden Godkänd för granskning Bygg- och miljönämnden Godkänd för antagande Bygg- och miljönämnden Antagen Kommunfullmäktige Laga kraft Ansvarig nämnd Denna detaljplan reglerar vad marken får användas till och hur den får bebyggas. Reglering sker med stöd av plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och omfattar de på karta och i bestämmelsetext angivna bestämmelserna. Till planens laga handlingar hör en beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd. Därutöver finns i PBL generella bestämmelser som skall iakttas vid byggande. HANDLINGAR Planförslaget består av: - plankarta i skala 1:400 med bestämmelser (A1-format) Till planförslaget hör dessutom: - planbeskrivning - behovsbedömning för miljöbedömning - fastighetsförteckning - samrådsredogörelse (till granskningshandlingarna) - utlåtande efter granskning (till antagandehandlingarna) Foton i planbeskrivningen: Börje Mathiasson, mars, april, maj och juli 2014.

5 5 (30) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att medge - tillbyggnad av Rådhuset inom Slottsfogden 8 och 9 - anordnande av markparkeringsplatser mot Sjögatan - begränsad utvidgning av byggrätten till att omfatta komplementbyggnader inom Slottsfogden 9 - skyddsåtgärder för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen - smärre justeringar av byggrätternas avgränsningar samt införande av planbestämmelser anpassade till gällande lagstiftning och praxis. Huvuddrag Planens huvuddrag beträffande byggrätter är att medge en tillbyggnad av Vadstena rådhus, medge mindre komplementbyggnader inom Slottsfogden 9 samt anordnande av en markparkering mot Sjögatan. Planens huvuddrag beträffande den kulturhistoriskt värdefulla miljön och kompletteringar av denna, är att införa planbestämmelser om skydd, varsamhet, utformning, utseende mm. PLANDATA Läge Området är beläget i centrala Vadstena och begränsas av Sjögatan i nordväst, Krabbegatan i nordost, Rådhustorget i sydost samt Slottsfogden 3 i sydväst. Areal Planområdet omfattar cirka 0,3 hektar. Fastighetsägare Slottsfogden 8 och 9 ägs av Vadstena kommun. Omgivande allmänna platsmark ägs av Vadstena kommun. Slottsfogden 3 sydväst om planområdet ägs av privata. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Översiktsplan för Vadstena kommun Ny översiktsplan för hela kommunen antogs av kommunfullmäktige den 19 juni Denna ersätter bland annat den tidigare kommunomfattande översiktsplanen, antagen 1990 och den tidigare fördjupade översiktsplanen för Vadstena stad, antagen 1990, i de delar som berör planområdet. Liksom i den tidigare översiktsplanen bekräftas den pågående markanvändningen av centrala Vadstena. Detaljplaner För det aktuella området gäller detaljplanen SPL 263, fastställd Till planbestämmelserna hör särskilda miljöregler för Vadstena innerstad. Gällande detaljplan omfattar från början större delen av Vadstena innerstad och innebär för planområdet kvartersmark, med bestämmelserna A och Q (område för allmänt ändamål respektive reservat för kulturhistoriskt värdefull byggnad). Bestämmelserna A och Q tillämpas inte i nuvarande regelverk som planbestämmelse för markanvändning och bör bytas ut till andra bestämmelser.

6 6 (30) Vidare innehåller planområdet Mark för uthus och dylikt, reglering av antal våningar för några byggnader samt mark som inte får bebyggas. Gällande plan är utformad så att rådhusets trappa utgör kvartersmark. Genomförandetiden har gått ut. Utdrag ur SPL 263, ej skala. Planområdet som avses i denna beskrivning omges av SPL 263. Riksintressen Vadstena stadskärna utgör riksintresse. Planområdet ingår i riksintresset. Motivering: Småstadsmiljö och andligt centrum, framvuxet kring birgittinerordens moderkloster, som visar en betydelsefull senmedeltida stad och vallfartsort samt dess förändringar med Nya tidens starka kungamakt efter reformationen. Klostrets äldsta delar speglar dessutom den svenska kungamaktens ställning under 1200-och 1300-talen. (Klostermiljö). Byggnadsminnen Genom beslut av Riksantikvarieämbetet har bebyggelsen inom Slottsfogden 8 och 9 förklarats som byggnadsminne.

7 7 (30) Byggnaderna Rådhuset, Apoteksbyggnaden, Museibyggnaden, bostads- och ekonomibyggnaden vid Krabbegatan samt ekonomibyggnaderna, må icke utan riksantikvariens tillstånd rivas, flyttas eller till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras. Fastigheten Slottsfogden 8 och 9 må icke utan riksantikvariens tillstånd ytterligare bebyggas eller bli föremål för annan väsentlig förändring. Byggnaderna ska ägnas det underhåll som fordras för deras fortbestånd och området hållas i ett värdigt skick. KOMMUNALA BESLUT Fritids- och tekniska nämnden och Bygg- och miljönämnden i Vadstena kommun har tecknat avtal om ansvars- och kostnadsfördelning för denna planprocess.

8 8 (30) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur och friytor Marken inom planområdet sluttar inom Slottsfogden 9 svagt ner mot Sjögatan. Inom Slottsfogden 8 sluttar marken svagt mot Slottsfogden 3. Marken inom planområdet innehåller utöver bebyggelsen gräsytor och grusbelagda gång- och körytor. Från Sjögatan. Planområdet till höger i bild. En björk nära en av byggnaderna. Grusbelagd mark

9 9 (30) På gården finns två björkar mycket nära de röda timmerhusen. Björkarna skadar långsiktigt husens grundläggning och stomme. På gården söder om timmerhusen finns ett stort bergamottpäronträd med högt bevarandevärde ur artgenetisk synpunkt. Söder om apotekets annex finns fyra fruktträd. Närmast Sjögatan finns fem lindar som står tätt. Lindarna har kunnat utveckla sina kronor separat. Oavsett hur området utvecklas bör några av lindarna gallras bort. Träden bör undersökas beträffande sin kondition och möjlighet att kunna utvecklas på sin plats. Mot Sjögatan finns ett rödfärgat träplank och mellan uthusen, mot Sjögatan ett rödfärgat plank. Tomten avgränsas mot Krabbegatan av järnstaket med häck och mot Sjögatan mellan husen av ett rödfärgat plank. Enkel skiss som visar markparkering mot Sjögatan, tillbyggnaden av rådhuset Holmska lusthuset placerat inom kvarteret, ej skala.

10 10 (30) Bergamottpäronträdet bör bevaras och har erhållit en skyddsbestämmelse i planen med innebörden att trädet inte får fällas så länge det är friskt och har ett bevarandevärde. De två björkarna bör tas bort då de skadar timmerhusen. Tre av fruktträden i södra delen av planområdet bör kunna bevaras. För att bereda plats för en markparkering närmast Sjögatan behöver de fem lindarna tas bort. Ett antal nya träd planteras utmed markparkeringen som ersättning för borttagna träd. Markingrepp på grund av den föreslagna parkeringen sker i den sluttande gräsytan närmast Sjögatan. Inom tomten anläggs gångar belagda med packat stenmjöl och på sikt sker planteringar inom gräsytorna. Syftet är att skapa en park för rekreation och upplevelser som berikar och kompletterar miljön i kvarteret och i anslutning till Rådhustorget. Parken avses bli allmänt tillgänglig med kommunen som ägare och ansvarig för skötseln. Det Holmska lusthuset föreslås ingå i parkmiljön. Parkeringen utmed Sjögatan ges en markbeläggning med smågatsten lika Sjögatan och avgränsas mot Sjögatan med en ränndal bestående av tre rader med storgatsten. Beroende på rådande nivåskillnad föreslås en enkel stödmur av huggen sten samt stenpollare avgränsa parkeringen från den övriga tomten. Den föreslagna parkeringsplatsen sett från Sjögatan mot apotekstomten Geotekniska förhållanden Grävning och grundläggning förutsätts kunna ske utan särskilda åtgärder under förutsättning att matjordslager och lösa jordlager schaktas bort. Någon förorenad mark har inte dokumenterats inom planområdet.

11 11 (30) En kompletterande geoteknisk grundundersökning bör göras inför projekteringen av tillbyggnaden till Rådhuset. Alternativt kan en grundläggning ske på de eventuella befintliga husgrunder som kommer fram vid de arkeologiska undersökningar som kommer att ske. Samråd om grundläggningsmetod bör ske med antikvariska myndigheter. Fornlämningar Planområdet är beläget inom stadskärnan med medeltida kulturlager. Länsstyrelse har beslutat att en arkeologisk förundersökning får göras för de delar där planen föreslår någon form av markingrepp eller grundläggning. Förundersökningen kommer att ske samtidigt med det fortsatta planarbetet. Om misstänkta fynd påträffas vid grävningsarbeten skall arbetet avbrytas utan dröjsmål och kontakt tas med länsstyrelsen., kultur- och samhällsbyggnadsenheten. Markanvändning Allmän platsmark Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark. Allmän platsmark påverkas av planen genom att en parkering anordnas utmed Sjögatan. Planområdet gränsar till allmän platsmark åt nordväst, nordost och mot Rådhustorget. En snedparkering anordnas inom Slottsfogden 9 med infart från Sjögatan och backning ut mot Sjögatan. Bilparkeringen blir dock belägen inom kvartersmark. Kvartersmark Hela planområdet inom Slottsfogden 8 och 9 utgör kvartersmark avsett för allmänt ändamål. Markanvändningen inom Slottsfogden 8 (Rådhuset) innebär kommunala möteslokaler samt rådhuskällaren i bottenvåningen för restaurangändamål. Inom Slottsfogden 9 finns en äldre byggnad som används för Vadstena museum, samt tre timrade rödfärgade enplansbyggnader som används för butiker, föreningar och förråd. Apoteksbyggnaden med annex används fortfarande för apoteksändamål. Övervåningarna används för bostadsändamål. Den nya detaljplanen innebär att markanvändningen bibehålls fast översatt i de beteckningar som är relevanta vid upprättande av detaljplaner idag. Beteckningen allmänt ändamål gäller inte längre. Istället finns beteckningar som bättre överensstämmer med den verkliga användningen. En sammanfattande beteckning kan också användas i detta fall; beteckningen C, vilken står för centrumfunktioner. Beteckningen omfattar alla de funktioner som kan finna inom centrumbebyggelse, såsom butiker (apotek), service, kontor (del av rådhuset), bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslokaler (Vadstena museum och verksamheten i de röda timrade byggnaderna), hotell osv. Utöver beteckningen C föreslås beteckningen B för bostadsändamål, eftersom apoteksbyggnaden innehåller bostäder. Parkmiljön föreslås bli allmänt tillgänglig då kommunen är ägare.

12 12 (30) BEBYGGELSE Inventering och klassificering Slottsfogden 8 och 9 innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna i Vadstena stadskärna inventerades och bedömdes ur antikvarisk synpunkt av Riksantikvarieämbetet. Slottsfogden 8 inventerades , revidering 1982 och Slottsfogden 9 inventerades 1968, revidering Klassificering av de kulturhistoriska värdena nedan är från denna tid och har utgjort underlag för förslag till skydds- och varsamhetsbestämmelser i planförslaget. Byggnaderna används idag för representation, möten, restaurang, apotek, bostäder, butiker, museer mm. Nedan beskrivs byggnaderna samt de kända förändringar som kan inträffa. Beskrivningarna nedan har utgått från Riksantikvarieämbetets inventering. Rådhuset, Slottsfogden 8, synnerligen värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Rådhuset, som är det äldsta i landet, är ett vinkelbyggt stenhus i två våningar med torn och lanternin, uppfört i tre etapper mellan ca 1490 och Byggnaden har uppförts i tre etapper. Den äldsta delen, som utgörs av salsbyggnaden ed gråstensmurar i två våningar, kan ha uppförts Den höga tornbyggnaden i tegel byggdes möjligen under 1500-talets första årtionden ersattes tornets ursprungliga trappgavlar med den nuvarande huven med lanternin. Den i vinkel utbyggda lilla rådstugan tillkom vid en omfattande renovering 1728 i stället för en tidigare rådstuga, uppförd efter en brand Den utformning rådhuset erhöll 1728 har till stor del bibehållits, men rådstugans och salsdelens ursprungliga sadeltak utbyttes 1776 mot de nuvarande brutna taken. Rådhussalen restaurerades genomgripande 1915 genom arkitekt Erik Fant och försågs med dekorativa målningar av Filip Månsson. En ut- och invändig restaurering utfördes 1958 respektive 1962 under ledning av professor Erik Lundberg. Den äldsta byggnadsdelen är uppförd av gråsten, tunt slammad i gulvitt. Tornet är av tegel, slammat gulvitt, med grund av gråsten talsutbyggnaden åt norr är slätputsad med gulvit avfärgning. Brutet, valmat tak resp. halvt valmat tak liksom tornhuven täckt med kopparplåt. Lanterninen av trä, svarttjärad. Mot gården finns i vinkeln mellan 1700-talsdelen och den äldre huskroppen ett murat, igensatt karnap.

13 13 (30) Till vänster rådhuset sett från öster, till höger rådhuset sett från väster Fönsterbågar, svartbruna med blyinfattat glas. Entrétrappa av kalksten, utförd 1728 med räcke av bandjärn från 1900-talets början. Trappstegen nylagda Rådhusets entrédörr (huvudentrén) är klädd med panel i rombiskt mönster och försedd med kvadratiska, diagonalställda glasrutor. I yttervägg under entrétrappan finns en gammal källardörr, klädd med panel i rombiskt mönster, svarttjärad. I markvåningen intill trappan en källardörr klädd med profilerad panel, svarttjärad. Intill denna dörr en igensatt fönsteröppning med svartmålat, ringförsett järngaller. I markvåningen mot torget i den äldsta byggnadsdelen två dörrar av samma typ som de övriga källardörrarna. Bottenplanet rymmer en restauranglokal med vitputsade väggar, bjälktak och nylagt tegelgolv. Entrén under trappan leder till ett tunnvälvt rum med putsat och vittunnvalv och cementgolv. Gammalt tegelgolv i passagen under trappan. Övervåningen i den äldsta delen innehåller rådhussalen med modernt lamellgolv och slätputsade väggar. Armatur av järn ritad av arkitekt Erik Fant. Övervåningen i 1700-talsdelen innehåller ett kontorsrum utan äldre inredningsdetaljer. Ett av syftena med detaljplanen är att pröva en tillbyggnad av rådhuset. Nedan visas skisser på hur en tillbyggnad kan placeras och utformas. Programmet för tillbyggnaden är två offentliga toaletter som kan nås från Rådhustorget. En av dem ska vara för rullstolsburna. Tillbyggnaden ska vidare innehålla restaurangens behov av besökstoalett för rullstolsburna och en personaltoalett, omklädningsutrymmen för personal, sopförvaring för restaurangens behov samt ett mindre kontorsutrymme för restaurangens behov.

14 14 (30) Plan och sektion som visar hur tillbyggnaden kan anslutas till rådhuset. Uppmätningsritning av Sune Zackrisson. Tillbyggnaden föreslås placerad mot rådhusets nordvästra sida, mellan den utskjutande delen mot torget och ett mindre fönster närmast Slottsfogden 3. För att bevara rådhusets ytterfasad mot nordväst får denna vetta mot en korridor i tillbyggnaden. Tillbyggnaden ansluter på två ställen mot muren med glaspartier. Tillbyggnadens tak ansluter mot fasadmuren under rådhussalens fönster. Passage mellan tillbyggnaden och restaurangen föreslås ske genom den öppning som finns i den nordvästra muren. Öppningen måste vidgas något mot golvet och i sidorna för att kunna medge passage av människor och en rullstolsburen person. Tillbyggnadens två offentliga toaletter nås via en gång från Rådhustorget och dörrarna placeras i tillbyggnadens nordvästra fasad. Tillbyggnadens nordöstra fasad mot torget föreslås uttransport av sopor från restaurangen. Tillbyggnaden föreslås få fasadmurar av rött tegel i olika förband som slammas med oregelbunden täckning i en varmt grå kulör. Murarna ges sådan höjd och tjocklek mot nordväst och nordöst att de kan innehålla luftintag och utsug till tillbyggnadens ventilationsanläggning. Idén med tillbyggnadens utformning är att den från torget ska uppfattas som två enkla vinkelställda murar med en egen karaktär. Taket som inte blir synligt från torget, föreslås täckas av varmt grå planfalsad plåt som bekläder murkrönen utan takutsprång. Närmast rådhusets fasad föreslås tillbyggnadens fasader och taktäckning bestå av glaspartier så att rådhusets nordvästra fasad får visuell kontakt med tillbyggnadens lokaler. Rådhusets fasad bildar på så sätt en invändig vägg i tillbyggnaden.

15 15 (30) Fasader som visar hur tillbyggnaden kan anslutas till rådhuset. Uppmätningsritning av Sune Zackrisson. Gestaltningsprogram och utformningsidé för tillbyggnaden av rådhuset Ett gestaltningsprogram har skisserats i samband med att ett förslag till tillbyggnad av rådhuset togs fram på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden i Vadstena Den ena utformningsidén för tillbyggnaden är att visa två vinkelställda murverk av tegel mot torget. Murarna ska ha sådan höjd och tjocklek att de kan stå emot rådhusets storlek utan att verka som uthus samt att de kan innehålla en funktionell ventilationslösning för tillbyggnaden. Den andra utformningsidén för tillbyggnaden är att dess sammanbyggnad med rådhuset ska minimeras visuellt. Det senare innebär att tillbyggnadens fasader och tak ansluts med glas och tunna partier mot rådhusets fasad. Det är för närvarande oklart om hur grundläggning av tillbyggnaden ska ske, beroende på de eventuella arkeologiska lämningar som finns under mark och beroende på om de ska vara kvar och kan användas i grundläggningen av tillbyggnaden. En utgångspunkt är att tillbyggnaden erhåller en putsad gjuten eller murad sockel i varmt grå kulör. Murarnas yttre skift föreslås muras i olika kända murförband som man vet har använts i stadens byggnader. Murarna erhåller oregelbundet placerade synliga ventilationsöppningar för murverket. Tegelfasaderna slammas med kalkbruk som stryks ut oregelbundet i olika täta partier så at de olika murförbandens egenskaper och karaktärer tydligt framgår. Dörrar till de offentliga toaletterna föreslås erhålla en engelskt röd kulör och utföras släta. Enkla skärmtak av bandfalsad plåt skyddar dörrarna som placeras i det yttre tegelskiftet.

16 16 (30) Dörr till soputrymmet utformas på samma sätt men ges en kulör som motsvarar murens slamning. Fönster mot sydväst utformas som ett sammanhängande fönsterband med liggande fasta fönster i engelskt röd kulör. Karmar och bågar till glaspartier i tak och fasader i metall ges samma kulör som murarnas slamning. Taket över tillbyggnaden består av planfalsad plåt i en grå kulör. Takmaterialet täcker murarnas överdel och 5 cm av fasaden och avslutas med en enkel droppnäsa. Hängrännor och stuprör får material och kulör lika tak. Stuprör orienteras mot sydväst och erhåller böjar och utkastare med skarpa hörn. Takytan närmast rådhuset lutar från rådhuset ner mot tillbyggnaden och får en ränna för takvatten till ett stuprör i övergången till tillbyggnadens större takyta. Apotekshuset, värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Tvåvånings panelklädd timmerbyggnad vid Rådhustorget. Byggnaden finns omnämnd i brandförsäkring från 1828 och är troligen uppförd vid mitten av 1700-talet. Ursprungligen bostadshus, rymmer sedan 1830 apotekslokaler. Flera ombyggnader av interiören har utförts. Trapphuset mot gården i tre våningar med öppen veranda i jugendstil på ömse sidor, är tillbyggt vid 1900-talets början enligt ritning av Gustaf Sjunnesson. Apoteket har sin butiksentré symmetriskt placerad mot torget. En rullstolsramp i kalksten och med smidda räcken anlades till entrén på 1990-talet sker en fullständig ombyggnad av bottenvåningen och inredning av wc i våning 1 tr. Rektangulär grundplan. Två våningar och inredd vind, trapphustillbyggnad mot gården. Byggnadsstomme av timmer klädd med locklistpanel (fasadbeklädnaden utförd före 1828), inklädda knutar. Putsad sockel, ljust grågröna fasader. Sadeltak med avvalmade gavelspetsar, täckt med falsad svart slätplåt med horisontella genomgående falsar. Taket var tidigare helt valmat även på gavlarna. Svarta hängrännor och stuprör i fasadkulör. I huvudbyggnaden 6-rutade fönster med undantag av fönster i vindsvåningen samt enstaka nya fönster i våning 1 tr åt gården. I fasaden mot torget är fönstren försedda med överstycke på volutkonsoler. Fönstren har en engelskt röd kulör. Våningen 1 tr inrymmer en helt moderniserad lägenhet och saknar helt äldre inredningsdetaljer. Vindsvåningen innehåller två bostadsrum och hall. Vissa snickerier som spegeldörrar mm finns bevarade från slutet av 1800-talet. I en sidogarderob finns en väggfast säng. I glasverandan smårutade fönster och dörrar med glasrutor från omkring sekelskiftet. Byggnadens exteriör har under 2014 ändrats från grågrön till gröngrå.

17 17 (30) Apoteket och museet sett från Rådhustorget Museet och apoteket sett från gården Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, och mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Apotekets annex (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Åt väster nyuppförd (1947) panelklädd tillbyggnad i en våning. Tillbyggnaden är klädd med stående locklistpanel och har plåttäckt sadeltak med valmade delar närmast takfoten. Byggnaden har en putsad och murad källardel med fönster och utvändig ingång från trädgården. En lastkaj finns mot gården i delen närmast det gamla apoteket.

18 18 (30) Bottenvåningens fönster är indelade med en tvärpost i en liggande överdel och en stående underdel. Tillbyggnaden har ett visst miljömässigt värde genom ovan beskrivna materialval i fasad och tak och utformning av fönster, dock ej i samma utsträckning p g av byggnadens utformning som sådan. Apotekets annex sett från gården. Apotekets annex sett från rådhusets gårdsfasad. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens miljömässiga värde i det sammanhang byggnaden befinner sig i, dvs sammanbyggnad med byggnadsminnet det gamla apoteket och placerat nära byggnadsminnet det gamla rådhuset. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska kunna förändras i framtiden.

19 19 (30) Museet, synnerligen värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Tvåvånings putsad byggnad, delvis av sten, delvis av timmer. Vid Rådhustorget i hörnet av Krabbegatan. Byggnaden består av två delar. Den västra, äldre delen är uppförd av sten, bottenvåningen av gråsten, övervåningen av tegel. I handlingar från år 1560 omnämns ett stenhus som troligen är identiskt med det befintliga. De östra delen är uppförd före 1828, har byggnadsstomme av timmer, reveterad. Den västra delen av byggnaden är spritputsad och den östra delen är slätputsad, hela byggnaden är målad i gulvitt. Putsskador i ilagningar av putsen förekommer. Sadeltak, över den äldsta delen valmat, ankarslutar och täckt med enkupigt lertegel. Vindskidorna mot Krabbegatan har en avslutande rundad profilerad del. Hängrännor och stuprör är målade i en gulvit kulör. I övervåningen ett tvåluftsfönster med 3x7 rutor i varje båge, övriga fönster 4-rutade. Fönstersnickerierna grönmålade. Friliggande trätrappa mot gården. Ny dörr insatt i gavelfasad mot Krabbegaten samt inredning av vindfång och toalett utförd år 1930 för Dals Härads Sparbank, dåvarande nyttjare. Arkitekt Erik Fant. Byggnaden inrymmer nu Vadstenaortens museums samlingar. I västra delen i bottenvåningen två tunnvälvda rum, i övervåningen ett större rum med brädtak, dekor av John Winberg. Museet sett från Krabbegatan och från gården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Norra röda huset (Krabbegården), värdefullt, byggnadsminne (text hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning. (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, opanelad, rödfärgad och förlagd vid Krabbegatan. I brandförsäkring från 1828 finns beskrivning på ett uthus med samma mått och förläggning som det befintliga. Byggnaden är troligen uppförd något tidigare och synes vara uppförd i två etapper, den nordligaste delen först. Inredning av toaletter i norra delen är utförd Innehöll tidigare vedbodar mm. Rektangulär grundplan, en våning. Byggnadsstomme av opanelat, rödfärgat timmer på grund av både natursten och huggen kalksten. Sadeltak, täckt med enkupigt taktegel. Vita knutar, dörr- och

20 20 (30) fönsterfoder, gröna dörr- och fönstersnickerier. Södra delen inrymmer en bostad om två rum och kök med inredningssnickerier från början av 1900-talet, norra delen inrymmer offentliga toaletter och förråd. Byggnaden har tidigare nyttjats som s k brunnssalong samt inrymt lokal för lemonadtillverkning. Byggnaden används idag för butiker och föreningslokaler. Det röda huset sett från Krabbegatan respektive från gården. Till höger i högra bilden de två östra uthusen. Det röda huset sett från gården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Västra röda huset, miljövärde, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, klädd med stående panel, rödfärgad och förlagd mot Sjögatan. Huset är uppfört mellan 1894 och Har inrymt brygghus bl a. Under senare tid har byggnaden använts som garage eller vagnsförråd. Mot nordväst finns ett tillbyggt skärmtak till cykelställ, täckt med korrugerad plåt och med vit hängränna och stuprör. Mor sydöst finns ett plåtskjul. Sadeltak med täckning av enkupigt lertegel.

21 21 (30) Grund av natursten och huggen kalksten. Gaveln mot Sjögatan innehåller rödfärgade portar av stående slät panel och över detta stående panel i gavelröstet. Vita dörr- och fönstersnickerier. Byggnaden är viktig för gatubilden genom sin placering och bör därför inte rivas, även om dess kulturhistoriska värde inte är lika högt som närliggande timmerbyggnader. Västra röda huset sett från Sjögatan och från trädgården. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Om byggnaden rivs bör den ersättas med en byggnad i samma volym, utformning och material. Östra röda huset, värdefullt, byggnadsminne (text delvis hämtad från Riksantikvarieämbetets beskrivning). Envånings timmerbyggnad, opanelad, rödfärgad och förlagd på gården. Huset är uppfört före 1894 och används idag som café och försäljning Östra röda huset gavel mot sydöst och mot nordväst. Sadeltak med täckning av enkupigt lertegel. Tillbyggnadens tak har mot söder har flack lutning och täckning av plåt. Vita hängrännor och stuprör av modern utformning. Vita vindskidor med runda profileringar nederst. Murad tegelskorsten med plåtövertäckning. Cementerad och övermålad stengrund. Stentrappor och trätrappor till entréer.

22 22 (30) Fasader av rödfärgat liggande timmer och gavelrösten av rödfärgad stående panel med äldre locklist. Stående panel vid dörr mot norr. Vita knutar och omfattningar kring dörrar och fönster. Äldre dörr- och fönstersnickerier i gröngrå kulör. Dörrar är beklädda med pärlspont. Planbestämmelser har införts för att skydda byggnaden mot rivning, för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden. De värden hos byggnaden som beskrivs ovan under, ska utgöra en utgångspunkt för hur byggnaden ska vårdas i framtiden. Den äldre tillbyggnaden bör vara kvar medan det nyare plåtskjulet bör rivas. Holmska lusthuset Holmska lusthuset, entréfasaden, långsidan och takdetaljer till verandan. Lusthuset har flyttats till sin nuvarande plats och stod ursprungligen på den Holmska tomten i kvarteret Munken, vilken idag upptas av en allmän markparkering vid Torggatan Klostergatan Murgatan, men som tidigare var bebyggt med en vacker huvudbyggnad och detta lusthus, allt omgivet av en vacker trädgård. Lusthusets placering är utmärkt på markparkeringen. Hela den Holmska fastigheten donerades av ägarna Holm till Vadstena kommun i syfte att den skulle bevaras och vårdas i framtiden. Byggnaden används f n för glassförsäljning mm. Den lilla byggnaden rymmer ett rum och en liten veranda. Byggnaden har ett sadeltak täckt med slätfalsad svart plåt, hängrännor med rektangulärt tvärsnitt och saknar stuprör. Verandans sadeltak är mindre men med samma utformning samt en utsågad nedhängande takfotslist som är målad gråvit. Byggnaden vilar på en tillfällig grund av cementstenar. Fasaderna består av stående panel täckt av smala locklister i en gul kulör. En profilerad ljusgrå takfotslist räder över fasaden. Verandans undertak är rikt ornamenterat med lister som målats i grönt och rött. Verandan har en symmetriskt placerad pardörr med glasad överdel med tunna spröjs och avslutning uppåt med diagonala mönster. Verandan har sittbänkar på båda sidor. Husets fönster på långsidan har tunna spröjs i diagonala mönster samt glasmålningar. Byggnaden föreslås placeras i ett lämpligt läge inom den föreslagna parkanläggningen. Om byggnaden ges en definierad byggrätt i planen bör planbestämmelser införas för att kunna bevara byggnaden med dess nuvarande utformning samt för att skydda byggnaden mot sådana yttre förändringar som kan nedsätta byggnadens kulturhistoriska värde samt för att säkerställa att yttre underhåll av byggnaden sker med antikvariskt lämpliga metoder i form av traditionella material och utföranden.

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2013-03-20, REVIDERAD 2013-06-12 DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling

Lantarbetarbostaden. Planbeskrivning. Handlingar. Planens syfte och huvuddrag. 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222. Samrådshandling 2011-12-13 Dnr MSN/2010:1222 Samrådshandling Detaljplan (normalt planförfarande) Lantarbetarbostaden Del av Lidingö 6:105, stadsdelen Elfvik Planbeskrivning Handlingar Plankarta med planbestämmelser Denna

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer