Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012"

Transkript

1 Djurgårdsvarvet Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning Olof Stroh ECS-Teknik AB Dalsberga Gård Krylbo Telefon: , fax: , mobil: , e-post:

2 Innehåll Belägenhet Karta Djurgårdsvarvets historiska bakgrund Uppdraget och dess bakgrund Kort beskrivning över områdets uppbyggnad Tidigare antikvariska rapporter Hus 01 : Kontorshuset Rapport över byggnadens underhållssituation Preliminär rapport från byggnadshistorisk undersökning Rapport - byggnadshistorisk undersökning Slutrapport - antikvarisk kontroll Hus 02 Virkesstick och servicehus Antikvarisk rapport Hus 03:Verkstadshuset Rapport rörande byggnadens underhållssituation Rapport - sammanfattning av verkstadshusets byggnadshistoria Slutrapport - antikvarisk kontroll Avslutande arbeten Hus Hus 04 Hus 05 Mellandelen Hus 06 Övrigt

3 Belägenhet Varvsområdet direkt väster om Beckholmsbrons norra landfäste. Mycket kort om Djurgårdsvarvets bakgrund och historia Stockholms kommunikationer, såväl de internationella och regionala som de rent lokala har historiskt sett skett längs vattenvägarna. Lokalt i äldre tid mest med roddslupar. I mitten av 1800-talet tillkommer ångan som kraftkälla, till en början med flera mindre företag som emellertid 1863 samlades i Stockholms Ångslupsaktiebolag (SÅA) köper bolaget fastigheterna Grönland 1 och 2 med bl.a. det Görgeska huset som senare blir direktörsbostad. Man inleder omedelbart verksamheten på platsen genom att uppföra en smedja med förråd och bostadsrum, tre år senare följt av ett mindre stenhus för kontor och tvättstuga. Samtidigt med varvets tillkomst 1868 etablerar sig bolaget Nya Föreningen som konkurrent på Bergsklippan omedelbart väster om SÅAs område, men införlivas i detta redan För att kunna ta hand om den utökade ångslupsflottan ansöker man 1882 om byggnadslov för att uppföra en maskinverkstad i omedelbar anslutning till smedjan. Enligt bolagets minnesskrift från 50-årsjubileet 1913 byggdes denna 1884, med redan sommaren 1883 kan man se dess skorsten på C. P. Löfmans foto (avbildat nedan). Vid 1900-talets början minskade behovet av ångslupar för Stockholms interna trafik, i stället började man, förutom verksamheten med den regionala ångtrafiken, bygga färjor och räddningskryssare. För detta tillkom flera tillbyggnader; så förlängdes maskinverkstaden 1906 och man byggde en ny upphalningsslip i öster med kraftig räls längs med kajen och 1908 en mot väster öppen hall av korrugerad plåt längst i öster där man på rälsen kunde dra in båtar och arbeta på dem (byggnad 3 på skissen från 1966 nedan). Hallen är nyligen riven, men ingick inte i projektet och behandlas därför inte närmare. 3

4 BILD 1. Kontorshuset och södra verkstadshuset Detalj. BILD 2. Varvsområdets östra del

5 Efter en livlig verksamhet under mellankrigstiden försökte man efter andra världskriget diversifiera verksamheten med uppdrag mot andra, enskilda och företag. För detta byggde man 1944 på både det gamla kontorshuset och det första huset, smedjan från 1868, med en våning. I det senare anlades snickeri kompletterat av ett virkesupplag (norra delen av hus 02 i rapporterna nedan). För att rationalisera verksamheten rensades också ett antal mindre skjul längs kajsidan bort och ersatte med stora hallar av korrugerad plåt (hus nedan). Allt detta förgäves såtillvida att företaget fick lägga ner 1970 inför anloppet av en ny samhällssituation. Särskilda källor: Arne Sundström Ångslupsbolagets Djurgårdsvarv får nytt liv Skärgårdsbåten 4/2006 SÅA Minnesskrift vid Stockholms Ångslupsaktiebolags 50 års jubileum 1913 Claes HallingSamrådssynpunkter bet Från länsstyrelsen till Stadsbyggnadskontoret m.a.a. planutredning för kv. Grönland Björn Hallerdt m.fl. Särskilt yttrande från Stockholms stadsmuseum till Kulturnämnden Uppdraget och dess bakgrund Som ovan nämnts upphörde SÅA med sin verksamhet Området som var i privat ägo låg därefter i dryga trettio år med endast begränsad verksamhet i form av småbåtsvarv och konstnärsateljéer. För att få bättre lönsamhet på platsen lade ägarna i början av 1980-talet fram ett förslag till ny stadsplan och en relativt kraftig exploatering med höga punkthus. Förslaget mötte kraftigt motstånd och resultatet av den debatt och de diskussioner som följde blev att Kungliga Djurgårdens förvaltning efter en komplicerad bytesuppgörelse mellan staten, Stockholms stad och privata intressen fick överta området Avsikten med bytet var att restaurera området på ett kulturhistoriskt ansvarsfullt sätt och använda det till modern varvsverksamhet för mindre båtar med anknytande utbildning och affärsverksamhet. Uppdraget att leda projektet gavs till ECS-Teknik AB som har långvarig erfarenhet av kulturhistoriska upprustningar. Det har bedrivits kontinuerligt under perioden , alltså en förhållandevis lång period, i lugnt tempo med en begränsad arbetsstyrka just för att kunna undersöka, tänka igenom lösningar och metoder och för att kunna använda traditionella material som kräver tid och omsorg. Projektet har omfattat det tidigare kontorshuset (Hus 01), det med det sammanhangande virkes- och servicehuset (Hus 02), verkstadshuset (Hus 03) samt de yngre stålbyggnaderna (Hus 04-06), dessutom marken kring dem, inklusive kajen. Stålskjulet längst i öster som använts i anknytning till varvets slip där båtar kunnat dras upp och vårdas ingick inte i projektet, däremot har kranen på kajen väster om stålskjulen setts över. 5

6 Kort beskrivning över områdets uppbyggnad Inför varvets nedläggning gjordes 1966 nedanstående skiss över varvets uppbyggnad. Området omfattade då ett något större område än det som ingått i projektet. Till skissen gjordes också vid dess upprättande den avbildade korta beskrivningen över byggnadernas dåvarande användning. Följande byggnader/anordningar med tillhörande mark ingick i projektet: 1-2: Verkstadshusen (Hus 03) 3: Stålbyggnader: Stora och Lilla Sveasalen(Hus 05 resp. 04), Mellandelen och Maskinhallen (Hus 06). 4: Virkes- och servicehuset (Hus 02) 5: Kontorshuset (Hus 01) 11: Stora hallen i väster, ersatt 15: Mindre träskjul, revs. 25: Kajkran, målades. 30: Kaj, ersattes helt. BILD 3. 6

7 BILD 4. 7

8 Tidigare antikvariska rapporter Under arbetenas gång har vi successivt gjort undersökningar på plats, sökt i arkiv och följt arbetena. Resultaten har vi fortlöpande redovisat i en serie rapporter som presenteras nedan i korta sammanfattningar. För en mera detaljerad insikt hänvisas till rapporterna som medföljer som bilagor. De redovisar också allt källmaterial. För hus som är av mindre antikvariskt intresse föreligger ingen särskild rapport utan vad som hänt med dem redovisas - naturligtvis något mindre utförligt - nedan. Hus 01: Kontorshuset Rapport över byggnadens underhållssituation Inför byggnadsarbetena lämnade vi en rapport benämnd "Rapport över byggnadens underhållssituation". Rapporten innehåller en noggrann fotodokumentation exteriört såväl som interiört i det skick byggnaden då var kompletterat med beskrivning och skadediskussion i text. Av rapporten framgick att huset var i mycket dåligt skick med framförallt allvarliga fuktskador. Byggnaden är nu en tvåvåningsbyggnad med pulpettak lutande åt norr, men har ursprungligen varit en envåningsbyggnad med pulpettak åt söder. Den ursprungliga byggnaden har varit byggd i tegel, påbyggnaden är utförd i såväl tegel som cementblock. Bakre - norra - väggen är byggd direkt mot bergväggen och hade fuktskador dels mot berget, dels i angränsande hörnpartier och framförallt i de övre delarna ovan berget som bitvis hade stora hål. Fönstren - av varierande ålder, men delvis ursprungliga - var också illa medfarna, men renoveringsbara. Taket av enkelfalsad plåt var helt uttjänt med stora läckor. Inredningen var i sin helhet från ca 1950, starkt präglad av masonit som också klädde tak och golv i båda våningarna. På grund av vattenläckagen var inredningen starkt fuktskadad, framförallt var mellanbjälklaget så uppruttet att det bitvis var riskabelt att röra sig i övre våningen. BILD 5. Taket från sydost. 8

9 BILD 6. Huset från öster. BILD 7. Baksidan från granntomten. 9

10 BILD 8. Nedre våningens mittrum mot nordost. BILD 9. Övre våningens mittrum mot nordost. Kraftiga rötskador i tak och golv, skorstenstocken inklädd med masonit. 10

11 BILD 10. Övre våningens östra rum, takfoten. Preliminär rapport från byggnadshistorisk undersökning Ersattes senare av "Rapport - byggnadshistorisk undersökning" daterad Under vintern följde en successiv friläggning av murverket från puts ute och inne, golv och golvfyllning i undervåningen togs bort liksom det starkt skadade mellanbjälklaget och det likaledes starkt fuktskadade taket samt de övre delarna av skorstensstocken. Också långsidornas murverk i övervåningen togs bort, man lade in nytt mellanbjälklag och återuppförde rivna murpartier. Under arbetenas gång lämnade vi en rapport benämnd "Preliminär rapport från byggnadshistorisk undersökning" daterad Rapporten innehöll de källor till byggnadens historia som vi då hade funnit, en diskussion av vad som framkommit i byggnaden under arbetenas gång samt en sammanfattning av hur man kunde tolka byggnadens historia. Senare skedde ytterligare friläggning av murpartier och ett väsentligt dokument, bygglovritningen från 1871, kom fram vilket innebar att oklara frågor kunde redas ut och historien i allt väsentligt kunde klarläggas. Detta skedde i följande rapport av som alltså ersätter denna. Rapport - byggnadshistorisk undersökning Grundläggande för förståelsen av husets historia blev de dokument som kom fram samtidigt som husets murar och övriga detaljer helt frilades. Äldsta dokument är en byggnadslovsritning från 1871 som visar en putsad envåningsbyggnad med pulpettak, ingång ifrån västra gaveln, ett fönster på den östra gaveln och till synes fyra fönster åt söder, de två mellersta med bröstningar. Det näst östliga visar sig emellertid vara en dörr, det västligaste ett blindfönster. 11

12 BILD 11. Bygglovritning BILD 12. Kontorshuset sommaren Detalj av foto av C.P. Löfman. Stockholms Stadsmuseum Fa

13 Detta visar sig i princip överensstämma med det äldsta bevarade fotografiet av C.P. Löfman från 1883 som dock hade en hel östgavel utan fönster, men med ett framför gaveln framskjutande bergparti. Vid de närmare murverksundersökningarna fann vi att gaveln byggts om, sannolikt i samband med omfattande arbeten på varvet 1906, och getts ett gavelfönster enligt ursprunglig tanke samt dessutom ett mindre fönster i övre gavelspetsen. Även blindfönstret i stället för den nuvarande dörren på södra långsidan visade sig stämma, liksom den ursprungliga ingången på västra gaveln. Detta utseende har huset ännu på foto Påbyggnaden med ytterligare en våning kunde med hjälp av bevarade tidningsrester tidfästas till 1942 då vi också vet att andra byggnadsarbeten utfördes på varvet. Kompletterande iakttagelse: ännu på det foto Erik Holmberg tog 1944 finns det södervända pulpettaket kvar, ombyggnaden bör alltså ha gjorts strax därefter samtidigt med påbyggnaden av södra delen av hus 03. Tidningen var ett par år gammal! Slutrapport - antikvarisk kontroll Slutrapporten ger dels en utförlig redogörelse för de byggnadshistoriska resultaten, överensstämmmande med redogörelsen i rapporten av , men också med kompletterande synpunkter, dels en redogörelse för arbetenas gång och vad som gjorts med huset. Arbetena var tämligen omfattande och innebar nya långsidemurar på andra våningen, nya bjälklag, ny skorstensstock och nytt tak. Den tidigare KC-putsen togs ned och ersattes med kalkputs. Fönstren renoverades. Byggnadens gestalt är dock i enlighet med det utseende det fick efter ombyggnaden på 1940-talet. För närmare detaljer hänvisas till rapporten. BILD 13. Det färdiga huset. 13

14 Hus : 02 Virkesstick och servicehus. Antikvarisk rapport Hus 02 består av tre olika byggnadsdelar, separat tillkomna. Delarna ligger parallellt i öst-västlig riktning och består av virkessticket i norr, en mellandel av okänd uthus/servicekaraktär och en mindre, södra del i kontorshusets förlängning mot väster i form av en öppen del närmast kontorshuset och två låga våningar under samma takfall längst i väster. De finns inte på bygglovhandlingar etc., utan har förmodligen betraktats som ganska tillfälliga och vi är hänvisade till befintliga foton och planer. Första gången vi skymtar någon byggnad är på ett foto från 1918 där man kan urskilja en mindre byggnad med pulpettak väster om kontorshuset. På foto från 1932 kan den mellersta delen urskiljas under gemensamt tak med kontorshuset (då ännu bara i en våning). Ännu 1943 finns bara de två södra delarna på en stadsplan från detta år, men 1944 finns hela anläggningen på foto. Vi vet också att samtidigt tillkom den övre södra våningen på verkstadshuset, hus 03, med snickeri (liksom kontorshusets övre våning). Vi bör alltså här ha en god tidsfästning av delarnas tillkomst. BILD 14. Bjurgårdsvarvet hösten Foto Stockholms stadsmuseum. 14

15 BILD 15. Djurgårdsvarvet fotograferat från Beckholmsbron 20 maj Foto Nordiska museet. BILD 16. Utsikt över Djurgårdsvarvet Foto Erik Holmberg, tillhör Sjöhistoriska museet. Samtliga delar i komplexet var byggda med plank på bjälk- eller regelstomme och försett med ett sammanhängande korrugerat plåttak. För närmare detaljer hänvisas till originalrapporten. 15

16 BILD 17. Servicehuset från ovan hösten BILD 18. Komplexets sydvästra hörn. 16

17 Hus 03 :Verkstadshuset Rapport rörande byggnadens underhållssituation Inför arbetena på hus 03 Verkstadshuset gjorde vi en genomgång av husets underhållssituation. Byggnaden är egentligen två sammanbyggda med en gemensam långsida, den södra något äldre än den norra. Båda är senare förändrade, den norra förlängd mot väster 1906, den södra påbyggd med en våning. Även industriskorstenen i ränndalen mellan husen är relativt sen. Under den förlängda delen byggdes skyddsrum Mot östgaveln fanns ett mindre virkesskjul i trä, i vinkeln i väster ett förfallet uthus, också i trä. Mer om detta i rapporten om byggnadshistorien. BILD 19. Nedre verkstadshusets östra gavel före renovering. BILD 20. Övre verkstadshusets östra gavel före renovering. 17

18 BILD 21. Västra skyddsrummet. BILD 22. Ränndalens västra del. 18

19 BILD 23. Vattenskadad innervinkel mellan södra och norra verkstadshuset. BILD 24. Uppstämplat mellanbjälklag i södra verkstadshuset. 19

20 Byggnaden var i sin helhet starkt fuktskadad. Dels fanns ingen fungerande vattenavledning, dels var det enkelfalsade plåttaket både uttjänt och felkonstruerat. Utformningen av ränndalen mellan de båda husen var sådan att vattnet inte kunde avledas på ett bra sätt vilket dels hade gjort att den gemensamma mellanväggen var fuktskadad ända ned i grunden, inklusive hussvampangrepp, dels att murverket i vinkeln mellan det södra husets västgavel och det norra husets förlängning var kraftigt skadat. I närheten av den senare skadan var dessutom mellanbjälklaget i det södra huset så uppruttnat att det höll på att störta ner i undervåningens smedja och var uppstämplat. Enligt skissen av 1966 användes det norra husets bottenvåning då som mekanisk verkstad, övervåningen som lager; det södra huset hade i bottenvåningen smedja m.m., i övervåningen snickeriverkstad. Alla användningar sannolikt ursprungliga, men anpassade under årens lopp. Inredningen var nu praktiskt taget fullständigt borta. Exteriört var samtliga hörn kraftigt vattenskadade liksom det övre mittpartiet på södra husets sydfasad. Mot norr löpte en drygt två meter djup small grav mot fastigheten ovan, den var nu fylld med gamla löv, jord och skräp vilket inte bidragit positivt till väggens tillstånd. BILD 25. Vattenskada på södra fasaden. 20

21 BILD 26. Smal gång mellan verkstadshuset och grannfastigheten. Rapport - sammanfattning av verkstadshusets byggnadshistoria Ovanstående rapport om underhållssituationen kompletterades senare samma år med en rapport om byggnadshistorien sådan vi kunnat rekonstruera den, i huvudsak på grundval av bygglovdokument och äldre fotografier. Det framgår att det södra av husen byggts 1868 som smedja och som det första av de hus SÅA själv lät bygga. Det var då i en våning, förmodligen putsat från början och med sadeltak i tegel vilket kan ses på ett fotografi från Över huvudvåningen fanns ett bostadsutrymme tillgängligt från en takkupa i nordost med yttre trappa. Året innan hade man fått bygglov till den övre, norra, byggnaden som också alldeles nybyggt skymtar på fotot. Både den första smedjans skorsten och den nya industriskorstenen syns på fotot. Den nya byggnaden har något indragen östgavel och lämnar plats till södra husets bostadsvind, men har västra gaveln i linje med södra huset kommer så en tillbyggnad av det norra huset mot väster i form av en fortsättning på den stora salen i bottenvåningen och av vindsutrymmena, men dessutom med källare som senare kommer att byggas om till skyddsrum planeras också, och ges bygglov till, en påbyggnad av det södra huset, men den blir inte verklighet förrän senare. Ännu på ett foto från 1944 finns det gamla envåningshuset kvar, men bygglovet är utfärdat 1943 och utförandet kan inte ha kommit så värst långt senare. 21

22 Slutrapport - antikvarisk kontroll Rapporten inleds med en hänvisning till de två föregående rapporterna och en sammanfattning av deras innehåll för att därefter övergå till en genomgång av arbetsgång och de utförda arbetena. Arbetena börjar i september 2007 med utrivning och blottläggning, tegelgolvet i norra husets vindsvåning klyvs för att användas som golvbeläggning. Under 2008 byttes det bristfälliga enkelfalsade plåttaket och delar av takpanelen ut mot ett nytt, dubbelfalsat. En tvärnock byggdes i enlighet med vad som varit planerat 1906, men aldrig blivit utfört. Den skadade skorstenen revs och ersattes under 2009 med en likadan byggd av specialbränt radialtegel, något förenklad eftersom den enbart var avsedd för ventilation. BILD 27. Skorstensbas och plats för tvärnock. All befintlig fasadputs höggs ned och ersattes med ny kalkputs utom vid norra huset anslutning till berget där KC-puts användes. Putsen målades med kalklimfärg i ljus guldockra. 22

23 BILD 28. Avputsning har börjat på södra fasaden. BILD 29. Norra husets västra gaveln; färdigputsad och målad. 23

24 De svårt medfarna fönstren och dörrarna nytillverkades efter mönster av de gamla eller av kontorshusets. Även några i förhållandevis bra skick nytillverkades av brandskyddsskäl. Socklarna rensades och lagades med KC-bruk. För en detaljerad genomgång av de interiöra arbetena hänvisas till slutrapporten. I södra huset frilades alla väggar och bjälklag, sanerades och reparerades med kalkbruk resp. nytt trä. Även bottenvåningens golv togs ut och ersattes med golvvärme på 20 cm Thermosilitbetong ovan grusbotten. Alla rum utom lagret i nordöst fick nya golvytor av de kluvna tegelstenarna från norra husets vind. BILD 30. Avputsat och golvet avjämnat. 24

25 BILD 31. Golvläggning i januari Övre våningen inreddes till undervisningslokaler med nytt brädgolv av spåntad gran efter det att väggar - liksom övriga väggar - lagats och putsats med Thermosilit. BILD 32. Lektionssalen reparerad, men väntar på sina ytor. 25

26 Skyddsrummen under norra husets östra del inreddes till teknikutrymmen efter att ha reparerats och målats. Norra husets bottenvåning rensas med början våren 2008 från väggputs och golv ner till berggrund resp. skyddsrumsvalv. Golvet avjämnas och betonggolv gjuts för att våren 2009 ges golvyta av spåntad gran. Väggarna putsas med Thermosilit. Mellanbjälklaget mot vindsvåningen förstärks. Även vindsvåningen saneras och bjälklaget förstärks. BILD 33. Bjälklaget över skyddsrummen. BILD 34. Gålvet under uppbrytning längs norra ytterväggen. 26

27 BILD 35. Mellanbjälklaget mot vindsvåningen lagat. BILD 36. Västra skjulet. 27

28 Sammanfattningsvis kan sägas att husens stommar finns kvar, nu sanerade och i gott skick. Detta gäller då såväl den murade stommen som träbjälklag. Däremot har samtliga ytor exteriört och interiört tagits bort och blivit ersatta till samma utseende. Detta gäller också skorstenen från - sannolikt talet. I anslutning till hus 03 fanns tre mindre byggnader av obekant ålder: ett träskjul i mycket dåligt skick i väster som revs, ett mindre trävaruförråd i trä vis östra gaveln som ersattes av en elcentral i murverk med samma mått samt en länga med WC-skrubbar mellan hus 03 och hus 02 som ersatts med en till utseendet likadan. BILD 37. Östra Skjulet. BILD 38. WC-längan. 28

29 Avslutande arbeten Hus I projektet ingick ytterligare tre sammanhängande byggnader, 04-06, alla skjul uppförda av korrugerad plåt på regelstomme. Byggnaderna finns med på kartskissen från 1966, men ännu på Erik Holmbergs foto från 1944 är deras platser upptagna av äldre och mindre träskjul, de är alltså uppförda under varvets slutskede efter andra världskriget. BILD 39. Varvet BILD 40. Maskinhallen (Hus 06), mellandelen och Stora Sveasalen (Hus 05) före renoveringen. Foto C.Lindgren. 29

30 Alla byggnaderna renoverades med till stora delar ny plåt och ny målning samt inreddes för ny verksamhet. De kompletterades också med en tillbyggd WC-byggnad i mellandelen och ett tillbyggt soprum i öster. Byggnadernas placering och utbredning kan ses på nedanstående karta: Följande gjordes med husen: Hus 04 även kallat Lilla Sveasalen är den västligaste delen av det sammanbyggda plåthuskomplexet. Huset fick med början sommaren 2010 till påföljande sommar helt ny plåtbeklädnad på såväl tak som fasad, dock av samma utseende som den tidigare. I motsats till tidigare värmeisolerades mellanbjälklaget mot kallvinden med 400 mm lösisolering. Interiören klädes med Gipsskiva på OSB-board, medan hyresgästen själv står för övrig inredning. Även yttertaket förstärktes i det att plåten lades på spontad panel försedd med papp och läkt. Mot norr påsalades sockeln med leca-block som putsades. Huset fick gemensam färgsättning med övriga plåthus (Enligt KulörPM ): Yttertak med garneringar och hängskivor (Plåt och smide) NCS 5040-Y70R Isotrol Röd Fasader: Plåt och smide NCS 2050-Y20R = RAÄ 5A-920 Fönster av trä och stål RAÄ 6A-30 Grön Umbra Dörrar av trä RAÄ 4A-30 Grön Umbra Portar i plåt samt stuprör lika omgivande fasadplåt 30

31 BILD 41. Hus 04 (Lilla Sveasalen) västra gaveln före renovering. BILD 42. Samma gaveln efter renovering. 31

32 BILD 43. Taket före renovering. Hus 05 även kallat Stora Sveasalen är ett större plåthus med taklanternin omedelbart öster om Hus 04. Huset hade samma grundläggande konstruktion som hus 04 med plåt på regelverk. Liksom Lilla Sveasalen hade huset ett oisolerat mellanbjälklag som emellertid togs bort och huset öppnades till en oinredd stor sal. BILD 44. Hus 05: mellanbjälklaget togs senare bort. Huset var i bättre skick än sin västra granne, varför vägg- och takplåtar kompletterades och behandlades, men inte byttes ut. Även stålfönstren renoverades. Huset målades precis som Hus 04 enligt KulörPM

33 BILD 45. Stora Sveasalen färdigställd. Mellandelen Mellan Hus 05, Stora Sveasalen och Hus 06, Maskinhallen, låg ett öppet parti benämnt Mellandelen, egentligen endast ett välvt tak på stålstolpar ovan ett öppet område mellan husen. Ställningen för själva den ursprungliga mellandelen sågs över, medan den ursprungliga takplåten byttes mot ny likadan som målades enligt anvisningarna. I mellandelens västra sida lades mot östfasaden på Hus 05, en liten byggnad för publika toaletter på betongplatta och med väggar av lecablock samt under nordöstra hörnet en spiraltrappa upp till det nyinredda segelmakeriet på övre våningen i Hus

34 BILD 46. Mellandelens tak och östra gaveln av Hus 05 före renovering. BILD 47. Spiraltrappan under den renoverade mellandelen ledr till det nya segelmakeriet i Hus

35 BILD 48. Toaletterna i mellandelen mot Stora Sveasalen under uppförande. Hus 06 även kallat Maskinhallen Längst i öster av plåthuskomplexet låg Hus 06. Konstruktionen i grunden densamma som på hus 04 och 05. Här gjordes emellertid större förändringar, även till det yttre, genom att taket höjdes för att ge plats åt ett segelmakeri ovan det befintliga mellanbjälklaget. Detta innebar att man byggde ett nytt, förhöjt och värmeisolerat tak. Även en ny bottenplatta göts med Thermosilit ovan betongplatta, dels för att få ett riktigt golv, dels för att få ett jämt underlag istället för den tidigare lutande marken. Även mellanbjälklaget isolerades genom pågjutning med Thermosilit och läggande av ett nytt övergolv av spontade granbrädor. Även väggarna förnyades med ny ytterplåt och med ett inre klimatskal av leca-block, putsat med Thermosilit. Slutligen byggdes en soprumslänga mot husets östfasad i nästan hela dess bred, endast givande plats för dettas stuprör. Även längan byggdes i leca-block med plåtbeklädnad. BILD 49. Segelmakarverkstaden före inflyttning. 35

36 BILD 50. Sopskjulen vid maskinhallens östra gavel. Övrigt Som framgår av skissen från 1966 fanns ytterligare några byggnader och anordningar inom området. De är från väster till öster: - Båthall som använts för uppläggning av mindre båtar, nr 11 på 1966 års skiss. Byggd efter andra världskriget med korrugerad plåt på regelstomme. Förfallen, revs och ersattes av ny båthall/utställningshall av samma konstruktionstyp på gjuten betongplatta. BILD 51. Nya båthallen i väster. 36

37 - Handvevad kran vid kajen, nr 25 på skissen från Okänd ålder, sannolikt mellankrigstid. Sågs över och målades. BILD 52. Kranen nymålad. - Ett mindre träskjul framför verkstadshusets skyddsrum, nr 15 på skissen från 1966, okänd ålder. Nämns och avbildas i rapporterna om verkstadshuset. - Längs hela Beckholmssundet löpte de till stora delar hoprasade och mycket förfallna resterna efter en träkaj byggd på träpålar. Åldern var obestämbar, men sannolikt har man lappat, lagat och byggt till under varvets hela verksamhetsperiod. Kajen var farlig att beträda och omöjlig att reparera varför den ersatts med en helt ny kaj anpassad till den tänkta verksamheten. BILD 53. Rester efter gamla kajen. 37

38 BILD 54. Nya kajen. - Slipskjul uppfört 1908, nr 6 på 1966 års skiss, av korrugerad plåt på regelstomme, öppet mot väster och som ovan nämnt från början använt för att kunna arbeta på uppdragna fartyg även under otjänlig väderlek. Ingick inte i projektet, nu rivet. BILD 55. Slipskjulet från 1908, nu rivet. 38

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

2010:42. Antikvarisk kontrollrapport. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn

2010:42. Antikvarisk kontrollrapport. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn 2010:42 Antikvarisk kontrollrapport Marma läger Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Badhuset efter restaurering Foto: Per Lundgren,

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan)

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan) 17 Järnvägsområdet Omfattning Bangårdsområdet från Älbergsvägens viadukt till stationsområdet söder om järnvägen samt till Brunnskullsövergången på den norra sidan. Den stora bangården fick sin nuvarande

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N

P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt P E T T E R S C H W E N S A S K W Ä R N Upprustning av väderkvarnen på Lilla Askerön 2:6 Valla socken, Tjörns kommun B O H U S L Ä N S M U S E

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Marma läger Per Lundgren 2011 Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Upplandsmuseets rapporter 2011:17 ISSN 1654-8280 Upplandsmuseet 2011

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

Uppsala centralstation

Uppsala centralstation Uppsala centralstation Dragarbrunn 31:2 Uppsala stad och kommun Renovering av plåttak Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck 2008-06-23 Uppsala centralstation Dragarbrunn 31:2

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

168 Schedewij, Flens kommun Orangeriet Kaster Sadeltaksväxthus

168 Schedewij, Flens kommun Orangeriet Kaster Sadeltaksväxthus 168 Schedewij, Flens kommun orangeriet vid schedewij sett från söder. Schedewij skedevi 1:5, forssa socken, flens kommun. Vid Schedewij finns ett 1800-talsorangeri med ett garage tillbyggt på baksidan.

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24

Kapellet, Överjärva. Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:24 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering, Kapellet, Överjärva, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:24 2 Kapellet, Överjärva Antikvarisk kontroll vid takrenovering,

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 )

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se

Läs mer

Skottorps slott, södra flygeln

Skottorps slott, södra flygeln Skottorps slott, södra flygeln O m l ä g g n i n g a v t a k D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Södra flygeln - Skottorps slott, Laholms kommun 2014:21 OMSLAG Södra flygeln vid

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Österbybruks klockstapel

Österbybruks klockstapel 2010:35 Antikvarisk kontrollrapport Österbybruks klockstapel Flyttning och restaurering av klockstapeln i Österbybruk, Films sn, Östhammars kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Klockstapeln på sin nya

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster

Vasatornet. Kersti Lilja. Restaurering av tak, klocktorn och fönster Restaurering av tak, klocktorn och fönster Vasatornet Antikvarisk kontroll, Rydboholm 2:1, Östra Ryds socken i Österåkers kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2003:35 Box 6176 102 33 Stockholm Tel 08-690

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Bagarstuga, Mullhyttan

Bagarstuga, Mullhyttan Bagarstuga, Mullhyttan Sörhult 1:7, Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke Svampsanering Antikvarisk rapport 2008 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:8 Innehållsförteckning Inledning 3

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Bölaryds såg Reparation av rötskador i golv och tak Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:13 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

LARS-NILS I ÖNNEBERG. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad. Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009

LARS-NILS I ÖNNEBERG. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad. Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:05 LARS-NILS I ÖNNEBERG Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009 Daniel Olsson LARS-NILS

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Torpet Solbaddet. Anders Jonsson Rapport 2006:32

Torpet Solbaddet. Anders Jonsson Rapport 2006:32 Torpet Solbaddet Fotodokumentation, metalldetektering samt dendrokronologisk datering inför rivningen av torpet Solbaddet, Norra Begravningsplatsen, Solna socken och kommun, Uppland Anders Jonsson Rapport

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833.

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd: Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833. Göberga gård Antikvarisk medverkan i samband med partiell omläggning av gaveltak på mangårdsbyggnaden. Linderås socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:40

Läs mer

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan

Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Anrikningsverket & Smedjan, Pershyttan Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby, Nora socken och kommun, Västmanland Sanering av hussvampskador 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:19 Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Renovering av tapet och måleri i Wernerska lägenheten Hajen 2 Strömstad socken, Strömstad kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:32 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering

Flensburgska huset. Antikvarisk slutrapport. Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Antikvarisk slutrapport Flensburgska huset Igensättning av glasblock på innergården samt interiör renovering Fastigheten Oscar 25 och 26, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:004

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:223 ANTIKVARISK MEDVERKAN GUSUMS GRAVKAPELL UTVÄNDIGA ARBETEN GUSUMS GRAVKAPELL RINGARUMS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning

Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning PER NELSON BYGGNADSVÅRDSBYRÅ Antikvarisk förundersökning Med värdebeskrivning Fastighet: Johanneshov 1:1 Hus 8 (f.d. Hus 20 21 rensstuga och dynghus.) Adress: Styckmästargatan 10 Stadsdel: Slakthusområdet,

Läs mer

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:1 Svedvi kyrka Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Helén Sjökvist Svedvi

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Fogelstad. Läge. Fogelstad, Katrineholms kommun 73

Fogelstad. Läge. Fogelstad, Katrineholms kommun 73 Fogelstad, Katrineholms kommun 73 trädgårdsmästeriet sett från herrgårdens gårdsplan i nordväst. lngst bort skymtar trädgårdsvillan, i mitten ett ensidigt växthus och närmast i bild den gamla elevbostaden.

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

VILLA TORA, RAMLÖSA BRUNNSPARK VILLA TORA 1

VILLA TORA, RAMLÖSA BRUNNSPARK VILLA TORA 1 VILLA TORA, RAMLÖSA BRUNNSPARK VILLA TORA 1 HELSINGBORGS KOMMUN, SKÅNE LÄN DOKUMENTATION 2013 BYTE AV ETERNITTAK MOT PAPPTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Objekt och administrativa

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer