Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet 2006-2012"

Transkript

1 Djurgårdsvarvet Antikvarisk slutrapport Arbetena på Djurgårdsvarvet På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning Olof Stroh ECS-Teknik AB Dalsberga Gård Krylbo Telefon: , fax: , mobil: , e-post:

2 Innehåll Belägenhet Karta Djurgårdsvarvets historiska bakgrund Uppdraget och dess bakgrund Kort beskrivning över områdets uppbyggnad Tidigare antikvariska rapporter Hus 01 : Kontorshuset Rapport över byggnadens underhållssituation Preliminär rapport från byggnadshistorisk undersökning Rapport - byggnadshistorisk undersökning Slutrapport - antikvarisk kontroll Hus 02 Virkesstick och servicehus Antikvarisk rapport Hus 03:Verkstadshuset Rapport rörande byggnadens underhållssituation Rapport - sammanfattning av verkstadshusets byggnadshistoria Slutrapport - antikvarisk kontroll Avslutande arbeten Hus Hus 04 Hus 05 Mellandelen Hus 06 Övrigt

3 Belägenhet Varvsområdet direkt väster om Beckholmsbrons norra landfäste. Mycket kort om Djurgårdsvarvets bakgrund och historia Stockholms kommunikationer, såväl de internationella och regionala som de rent lokala har historiskt sett skett längs vattenvägarna. Lokalt i äldre tid mest med roddslupar. I mitten av 1800-talet tillkommer ångan som kraftkälla, till en början med flera mindre företag som emellertid 1863 samlades i Stockholms Ångslupsaktiebolag (SÅA) köper bolaget fastigheterna Grönland 1 och 2 med bl.a. det Görgeska huset som senare blir direktörsbostad. Man inleder omedelbart verksamheten på platsen genom att uppföra en smedja med förråd och bostadsrum, tre år senare följt av ett mindre stenhus för kontor och tvättstuga. Samtidigt med varvets tillkomst 1868 etablerar sig bolaget Nya Föreningen som konkurrent på Bergsklippan omedelbart väster om SÅAs område, men införlivas i detta redan För att kunna ta hand om den utökade ångslupsflottan ansöker man 1882 om byggnadslov för att uppföra en maskinverkstad i omedelbar anslutning till smedjan. Enligt bolagets minnesskrift från 50-årsjubileet 1913 byggdes denna 1884, med redan sommaren 1883 kan man se dess skorsten på C. P. Löfmans foto (avbildat nedan). Vid 1900-talets början minskade behovet av ångslupar för Stockholms interna trafik, i stället började man, förutom verksamheten med den regionala ångtrafiken, bygga färjor och räddningskryssare. För detta tillkom flera tillbyggnader; så förlängdes maskinverkstaden 1906 och man byggde en ny upphalningsslip i öster med kraftig räls längs med kajen och 1908 en mot väster öppen hall av korrugerad plåt längst i öster där man på rälsen kunde dra in båtar och arbeta på dem (byggnad 3 på skissen från 1966 nedan). Hallen är nyligen riven, men ingick inte i projektet och behandlas därför inte närmare. 3

4 BILD 1. Kontorshuset och södra verkstadshuset Detalj. BILD 2. Varvsområdets östra del

5 Efter en livlig verksamhet under mellankrigstiden försökte man efter andra världskriget diversifiera verksamheten med uppdrag mot andra, enskilda och företag. För detta byggde man 1944 på både det gamla kontorshuset och det första huset, smedjan från 1868, med en våning. I det senare anlades snickeri kompletterat av ett virkesupplag (norra delen av hus 02 i rapporterna nedan). För att rationalisera verksamheten rensades också ett antal mindre skjul längs kajsidan bort och ersatte med stora hallar av korrugerad plåt (hus nedan). Allt detta förgäves såtillvida att företaget fick lägga ner 1970 inför anloppet av en ny samhällssituation. Särskilda källor: Arne Sundström Ångslupsbolagets Djurgårdsvarv får nytt liv Skärgårdsbåten 4/2006 SÅA Minnesskrift vid Stockholms Ångslupsaktiebolags 50 års jubileum 1913 Claes HallingSamrådssynpunkter bet Från länsstyrelsen till Stadsbyggnadskontoret m.a.a. planutredning för kv. Grönland Björn Hallerdt m.fl. Särskilt yttrande från Stockholms stadsmuseum till Kulturnämnden Uppdraget och dess bakgrund Som ovan nämnts upphörde SÅA med sin verksamhet Området som var i privat ägo låg därefter i dryga trettio år med endast begränsad verksamhet i form av småbåtsvarv och konstnärsateljéer. För att få bättre lönsamhet på platsen lade ägarna i början av 1980-talet fram ett förslag till ny stadsplan och en relativt kraftig exploatering med höga punkthus. Förslaget mötte kraftigt motstånd och resultatet av den debatt och de diskussioner som följde blev att Kungliga Djurgårdens förvaltning efter en komplicerad bytesuppgörelse mellan staten, Stockholms stad och privata intressen fick överta området Avsikten med bytet var att restaurera området på ett kulturhistoriskt ansvarsfullt sätt och använda det till modern varvsverksamhet för mindre båtar med anknytande utbildning och affärsverksamhet. Uppdraget att leda projektet gavs till ECS-Teknik AB som har långvarig erfarenhet av kulturhistoriska upprustningar. Det har bedrivits kontinuerligt under perioden , alltså en förhållandevis lång period, i lugnt tempo med en begränsad arbetsstyrka just för att kunna undersöka, tänka igenom lösningar och metoder och för att kunna använda traditionella material som kräver tid och omsorg. Projektet har omfattat det tidigare kontorshuset (Hus 01), det med det sammanhangande virkes- och servicehuset (Hus 02), verkstadshuset (Hus 03) samt de yngre stålbyggnaderna (Hus 04-06), dessutom marken kring dem, inklusive kajen. Stålskjulet längst i öster som använts i anknytning till varvets slip där båtar kunnat dras upp och vårdas ingick inte i projektet, däremot har kranen på kajen väster om stålskjulen setts över. 5

6 Kort beskrivning över områdets uppbyggnad Inför varvets nedläggning gjordes 1966 nedanstående skiss över varvets uppbyggnad. Området omfattade då ett något större område än det som ingått i projektet. Till skissen gjordes också vid dess upprättande den avbildade korta beskrivningen över byggnadernas dåvarande användning. Följande byggnader/anordningar med tillhörande mark ingick i projektet: 1-2: Verkstadshusen (Hus 03) 3: Stålbyggnader: Stora och Lilla Sveasalen(Hus 05 resp. 04), Mellandelen och Maskinhallen (Hus 06). 4: Virkes- och servicehuset (Hus 02) 5: Kontorshuset (Hus 01) 11: Stora hallen i väster, ersatt 15: Mindre träskjul, revs. 25: Kajkran, målades. 30: Kaj, ersattes helt. BILD 3. 6

7 BILD 4. 7

8 Tidigare antikvariska rapporter Under arbetenas gång har vi successivt gjort undersökningar på plats, sökt i arkiv och följt arbetena. Resultaten har vi fortlöpande redovisat i en serie rapporter som presenteras nedan i korta sammanfattningar. För en mera detaljerad insikt hänvisas till rapporterna som medföljer som bilagor. De redovisar också allt källmaterial. För hus som är av mindre antikvariskt intresse föreligger ingen särskild rapport utan vad som hänt med dem redovisas - naturligtvis något mindre utförligt - nedan. Hus 01: Kontorshuset Rapport över byggnadens underhållssituation Inför byggnadsarbetena lämnade vi en rapport benämnd "Rapport över byggnadens underhållssituation". Rapporten innehåller en noggrann fotodokumentation exteriört såväl som interiört i det skick byggnaden då var kompletterat med beskrivning och skadediskussion i text. Av rapporten framgick att huset var i mycket dåligt skick med framförallt allvarliga fuktskador. Byggnaden är nu en tvåvåningsbyggnad med pulpettak lutande åt norr, men har ursprungligen varit en envåningsbyggnad med pulpettak åt söder. Den ursprungliga byggnaden har varit byggd i tegel, påbyggnaden är utförd i såväl tegel som cementblock. Bakre - norra - väggen är byggd direkt mot bergväggen och hade fuktskador dels mot berget, dels i angränsande hörnpartier och framförallt i de övre delarna ovan berget som bitvis hade stora hål. Fönstren - av varierande ålder, men delvis ursprungliga - var också illa medfarna, men renoveringsbara. Taket av enkelfalsad plåt var helt uttjänt med stora läckor. Inredningen var i sin helhet från ca 1950, starkt präglad av masonit som också klädde tak och golv i båda våningarna. På grund av vattenläckagen var inredningen starkt fuktskadad, framförallt var mellanbjälklaget så uppruttet att det bitvis var riskabelt att röra sig i övre våningen. BILD 5. Taket från sydost. 8

9 BILD 6. Huset från öster. BILD 7. Baksidan från granntomten. 9

10 BILD 8. Nedre våningens mittrum mot nordost. BILD 9. Övre våningens mittrum mot nordost. Kraftiga rötskador i tak och golv, skorstenstocken inklädd med masonit. 10

11 BILD 10. Övre våningens östra rum, takfoten. Preliminär rapport från byggnadshistorisk undersökning Ersattes senare av "Rapport - byggnadshistorisk undersökning" daterad Under vintern följde en successiv friläggning av murverket från puts ute och inne, golv och golvfyllning i undervåningen togs bort liksom det starkt skadade mellanbjälklaget och det likaledes starkt fuktskadade taket samt de övre delarna av skorstensstocken. Också långsidornas murverk i övervåningen togs bort, man lade in nytt mellanbjälklag och återuppförde rivna murpartier. Under arbetenas gång lämnade vi en rapport benämnd "Preliminär rapport från byggnadshistorisk undersökning" daterad Rapporten innehöll de källor till byggnadens historia som vi då hade funnit, en diskussion av vad som framkommit i byggnaden under arbetenas gång samt en sammanfattning av hur man kunde tolka byggnadens historia. Senare skedde ytterligare friläggning av murpartier och ett väsentligt dokument, bygglovritningen från 1871, kom fram vilket innebar att oklara frågor kunde redas ut och historien i allt väsentligt kunde klarläggas. Detta skedde i följande rapport av som alltså ersätter denna. Rapport - byggnadshistorisk undersökning Grundläggande för förståelsen av husets historia blev de dokument som kom fram samtidigt som husets murar och övriga detaljer helt frilades. Äldsta dokument är en byggnadslovsritning från 1871 som visar en putsad envåningsbyggnad med pulpettak, ingång ifrån västra gaveln, ett fönster på den östra gaveln och till synes fyra fönster åt söder, de två mellersta med bröstningar. Det näst östliga visar sig emellertid vara en dörr, det västligaste ett blindfönster. 11

12 BILD 11. Bygglovritning BILD 12. Kontorshuset sommaren Detalj av foto av C.P. Löfman. Stockholms Stadsmuseum Fa

13 Detta visar sig i princip överensstämma med det äldsta bevarade fotografiet av C.P. Löfman från 1883 som dock hade en hel östgavel utan fönster, men med ett framför gaveln framskjutande bergparti. Vid de närmare murverksundersökningarna fann vi att gaveln byggts om, sannolikt i samband med omfattande arbeten på varvet 1906, och getts ett gavelfönster enligt ursprunglig tanke samt dessutom ett mindre fönster i övre gavelspetsen. Även blindfönstret i stället för den nuvarande dörren på södra långsidan visade sig stämma, liksom den ursprungliga ingången på västra gaveln. Detta utseende har huset ännu på foto Påbyggnaden med ytterligare en våning kunde med hjälp av bevarade tidningsrester tidfästas till 1942 då vi också vet att andra byggnadsarbeten utfördes på varvet. Kompletterande iakttagelse: ännu på det foto Erik Holmberg tog 1944 finns det södervända pulpettaket kvar, ombyggnaden bör alltså ha gjorts strax därefter samtidigt med påbyggnaden av södra delen av hus 03. Tidningen var ett par år gammal! Slutrapport - antikvarisk kontroll Slutrapporten ger dels en utförlig redogörelse för de byggnadshistoriska resultaten, överensstämmmande med redogörelsen i rapporten av , men också med kompletterande synpunkter, dels en redogörelse för arbetenas gång och vad som gjorts med huset. Arbetena var tämligen omfattande och innebar nya långsidemurar på andra våningen, nya bjälklag, ny skorstensstock och nytt tak. Den tidigare KC-putsen togs ned och ersattes med kalkputs. Fönstren renoverades. Byggnadens gestalt är dock i enlighet med det utseende det fick efter ombyggnaden på 1940-talet. För närmare detaljer hänvisas till rapporten. BILD 13. Det färdiga huset. 13

14 Hus : 02 Virkesstick och servicehus. Antikvarisk rapport Hus 02 består av tre olika byggnadsdelar, separat tillkomna. Delarna ligger parallellt i öst-västlig riktning och består av virkessticket i norr, en mellandel av okänd uthus/servicekaraktär och en mindre, södra del i kontorshusets förlängning mot väster i form av en öppen del närmast kontorshuset och två låga våningar under samma takfall längst i väster. De finns inte på bygglovhandlingar etc., utan har förmodligen betraktats som ganska tillfälliga och vi är hänvisade till befintliga foton och planer. Första gången vi skymtar någon byggnad är på ett foto från 1918 där man kan urskilja en mindre byggnad med pulpettak väster om kontorshuset. På foto från 1932 kan den mellersta delen urskiljas under gemensamt tak med kontorshuset (då ännu bara i en våning). Ännu 1943 finns bara de två södra delarna på en stadsplan från detta år, men 1944 finns hela anläggningen på foto. Vi vet också att samtidigt tillkom den övre södra våningen på verkstadshuset, hus 03, med snickeri (liksom kontorshusets övre våning). Vi bör alltså här ha en god tidsfästning av delarnas tillkomst. BILD 14. Bjurgårdsvarvet hösten Foto Stockholms stadsmuseum. 14

15 BILD 15. Djurgårdsvarvet fotograferat från Beckholmsbron 20 maj Foto Nordiska museet. BILD 16. Utsikt över Djurgårdsvarvet Foto Erik Holmberg, tillhör Sjöhistoriska museet. Samtliga delar i komplexet var byggda med plank på bjälk- eller regelstomme och försett med ett sammanhängande korrugerat plåttak. För närmare detaljer hänvisas till originalrapporten. 15

16 BILD 17. Servicehuset från ovan hösten BILD 18. Komplexets sydvästra hörn. 16

17 Hus 03 :Verkstadshuset Rapport rörande byggnadens underhållssituation Inför arbetena på hus 03 Verkstadshuset gjorde vi en genomgång av husets underhållssituation. Byggnaden är egentligen två sammanbyggda med en gemensam långsida, den södra något äldre än den norra. Båda är senare förändrade, den norra förlängd mot väster 1906, den södra påbyggd med en våning. Även industriskorstenen i ränndalen mellan husen är relativt sen. Under den förlängda delen byggdes skyddsrum Mot östgaveln fanns ett mindre virkesskjul i trä, i vinkeln i väster ett förfallet uthus, också i trä. Mer om detta i rapporten om byggnadshistorien. BILD 19. Nedre verkstadshusets östra gavel före renovering. BILD 20. Övre verkstadshusets östra gavel före renovering. 17

18 BILD 21. Västra skyddsrummet. BILD 22. Ränndalens västra del. 18

19 BILD 23. Vattenskadad innervinkel mellan södra och norra verkstadshuset. BILD 24. Uppstämplat mellanbjälklag i södra verkstadshuset. 19

20 Byggnaden var i sin helhet starkt fuktskadad. Dels fanns ingen fungerande vattenavledning, dels var det enkelfalsade plåttaket både uttjänt och felkonstruerat. Utformningen av ränndalen mellan de båda husen var sådan att vattnet inte kunde avledas på ett bra sätt vilket dels hade gjort att den gemensamma mellanväggen var fuktskadad ända ned i grunden, inklusive hussvampangrepp, dels att murverket i vinkeln mellan det södra husets västgavel och det norra husets förlängning var kraftigt skadat. I närheten av den senare skadan var dessutom mellanbjälklaget i det södra huset så uppruttnat att det höll på att störta ner i undervåningens smedja och var uppstämplat. Enligt skissen av 1966 användes det norra husets bottenvåning då som mekanisk verkstad, övervåningen som lager; det södra huset hade i bottenvåningen smedja m.m., i övervåningen snickeriverkstad. Alla användningar sannolikt ursprungliga, men anpassade under årens lopp. Inredningen var nu praktiskt taget fullständigt borta. Exteriört var samtliga hörn kraftigt vattenskadade liksom det övre mittpartiet på södra husets sydfasad. Mot norr löpte en drygt två meter djup small grav mot fastigheten ovan, den var nu fylld med gamla löv, jord och skräp vilket inte bidragit positivt till väggens tillstånd. BILD 25. Vattenskada på södra fasaden. 20

21 BILD 26. Smal gång mellan verkstadshuset och grannfastigheten. Rapport - sammanfattning av verkstadshusets byggnadshistoria Ovanstående rapport om underhållssituationen kompletterades senare samma år med en rapport om byggnadshistorien sådan vi kunnat rekonstruera den, i huvudsak på grundval av bygglovdokument och äldre fotografier. Det framgår att det södra av husen byggts 1868 som smedja och som det första av de hus SÅA själv lät bygga. Det var då i en våning, förmodligen putsat från början och med sadeltak i tegel vilket kan ses på ett fotografi från Över huvudvåningen fanns ett bostadsutrymme tillgängligt från en takkupa i nordost med yttre trappa. Året innan hade man fått bygglov till den övre, norra, byggnaden som också alldeles nybyggt skymtar på fotot. Både den första smedjans skorsten och den nya industriskorstenen syns på fotot. Den nya byggnaden har något indragen östgavel och lämnar plats till södra husets bostadsvind, men har västra gaveln i linje med södra huset kommer så en tillbyggnad av det norra huset mot väster i form av en fortsättning på den stora salen i bottenvåningen och av vindsutrymmena, men dessutom med källare som senare kommer att byggas om till skyddsrum planeras också, och ges bygglov till, en påbyggnad av det södra huset, men den blir inte verklighet förrän senare. Ännu på ett foto från 1944 finns det gamla envåningshuset kvar, men bygglovet är utfärdat 1943 och utförandet kan inte ha kommit så värst långt senare. 21

22 Slutrapport - antikvarisk kontroll Rapporten inleds med en hänvisning till de två föregående rapporterna och en sammanfattning av deras innehåll för att därefter övergå till en genomgång av arbetsgång och de utförda arbetena. Arbetena börjar i september 2007 med utrivning och blottläggning, tegelgolvet i norra husets vindsvåning klyvs för att användas som golvbeläggning. Under 2008 byttes det bristfälliga enkelfalsade plåttaket och delar av takpanelen ut mot ett nytt, dubbelfalsat. En tvärnock byggdes i enlighet med vad som varit planerat 1906, men aldrig blivit utfört. Den skadade skorstenen revs och ersattes under 2009 med en likadan byggd av specialbränt radialtegel, något förenklad eftersom den enbart var avsedd för ventilation. BILD 27. Skorstensbas och plats för tvärnock. All befintlig fasadputs höggs ned och ersattes med ny kalkputs utom vid norra huset anslutning till berget där KC-puts användes. Putsen målades med kalklimfärg i ljus guldockra. 22

23 BILD 28. Avputsning har börjat på södra fasaden. BILD 29. Norra husets västra gaveln; färdigputsad och målad. 23

24 De svårt medfarna fönstren och dörrarna nytillverkades efter mönster av de gamla eller av kontorshusets. Även några i förhållandevis bra skick nytillverkades av brandskyddsskäl. Socklarna rensades och lagades med KC-bruk. För en detaljerad genomgång av de interiöra arbetena hänvisas till slutrapporten. I södra huset frilades alla väggar och bjälklag, sanerades och reparerades med kalkbruk resp. nytt trä. Även bottenvåningens golv togs ut och ersattes med golvvärme på 20 cm Thermosilitbetong ovan grusbotten. Alla rum utom lagret i nordöst fick nya golvytor av de kluvna tegelstenarna från norra husets vind. BILD 30. Avputsat och golvet avjämnat. 24

25 BILD 31. Golvläggning i januari Övre våningen inreddes till undervisningslokaler med nytt brädgolv av spåntad gran efter det att väggar - liksom övriga väggar - lagats och putsats med Thermosilit. BILD 32. Lektionssalen reparerad, men väntar på sina ytor. 25

26 Skyddsrummen under norra husets östra del inreddes till teknikutrymmen efter att ha reparerats och målats. Norra husets bottenvåning rensas med början våren 2008 från väggputs och golv ner till berggrund resp. skyddsrumsvalv. Golvet avjämnas och betonggolv gjuts för att våren 2009 ges golvyta av spåntad gran. Väggarna putsas med Thermosilit. Mellanbjälklaget mot vindsvåningen förstärks. Även vindsvåningen saneras och bjälklaget förstärks. BILD 33. Bjälklaget över skyddsrummen. BILD 34. Gålvet under uppbrytning längs norra ytterväggen. 26

27 BILD 35. Mellanbjälklaget mot vindsvåningen lagat. BILD 36. Västra skjulet. 27

28 Sammanfattningsvis kan sägas att husens stommar finns kvar, nu sanerade och i gott skick. Detta gäller då såväl den murade stommen som träbjälklag. Däremot har samtliga ytor exteriört och interiört tagits bort och blivit ersatta till samma utseende. Detta gäller också skorstenen från - sannolikt talet. I anslutning till hus 03 fanns tre mindre byggnader av obekant ålder: ett träskjul i mycket dåligt skick i väster som revs, ett mindre trävaruförråd i trä vis östra gaveln som ersattes av en elcentral i murverk med samma mått samt en länga med WC-skrubbar mellan hus 03 och hus 02 som ersatts med en till utseendet likadan. BILD 37. Östra Skjulet. BILD 38. WC-längan. 28

29 Avslutande arbeten Hus I projektet ingick ytterligare tre sammanhängande byggnader, 04-06, alla skjul uppförda av korrugerad plåt på regelstomme. Byggnaderna finns med på kartskissen från 1966, men ännu på Erik Holmbergs foto från 1944 är deras platser upptagna av äldre och mindre träskjul, de är alltså uppförda under varvets slutskede efter andra världskriget. BILD 39. Varvet BILD 40. Maskinhallen (Hus 06), mellandelen och Stora Sveasalen (Hus 05) före renoveringen. Foto C.Lindgren. 29

30 Alla byggnaderna renoverades med till stora delar ny plåt och ny målning samt inreddes för ny verksamhet. De kompletterades också med en tillbyggd WC-byggnad i mellandelen och ett tillbyggt soprum i öster. Byggnadernas placering och utbredning kan ses på nedanstående karta: Följande gjordes med husen: Hus 04 även kallat Lilla Sveasalen är den västligaste delen av det sammanbyggda plåthuskomplexet. Huset fick med början sommaren 2010 till påföljande sommar helt ny plåtbeklädnad på såväl tak som fasad, dock av samma utseende som den tidigare. I motsats till tidigare värmeisolerades mellanbjälklaget mot kallvinden med 400 mm lösisolering. Interiören klädes med Gipsskiva på OSB-board, medan hyresgästen själv står för övrig inredning. Även yttertaket förstärktes i det att plåten lades på spontad panel försedd med papp och läkt. Mot norr påsalades sockeln med leca-block som putsades. Huset fick gemensam färgsättning med övriga plåthus (Enligt KulörPM ): Yttertak med garneringar och hängskivor (Plåt och smide) NCS 5040-Y70R Isotrol Röd Fasader: Plåt och smide NCS 2050-Y20R = RAÄ 5A-920 Fönster av trä och stål RAÄ 6A-30 Grön Umbra Dörrar av trä RAÄ 4A-30 Grön Umbra Portar i plåt samt stuprör lika omgivande fasadplåt 30

31 BILD 41. Hus 04 (Lilla Sveasalen) västra gaveln före renovering. BILD 42. Samma gaveln efter renovering. 31

32 BILD 43. Taket före renovering. Hus 05 även kallat Stora Sveasalen är ett större plåthus med taklanternin omedelbart öster om Hus 04. Huset hade samma grundläggande konstruktion som hus 04 med plåt på regelverk. Liksom Lilla Sveasalen hade huset ett oisolerat mellanbjälklag som emellertid togs bort och huset öppnades till en oinredd stor sal. BILD 44. Hus 05: mellanbjälklaget togs senare bort. Huset var i bättre skick än sin västra granne, varför vägg- och takplåtar kompletterades och behandlades, men inte byttes ut. Även stålfönstren renoverades. Huset målades precis som Hus 04 enligt KulörPM

33 BILD 45. Stora Sveasalen färdigställd. Mellandelen Mellan Hus 05, Stora Sveasalen och Hus 06, Maskinhallen, låg ett öppet parti benämnt Mellandelen, egentligen endast ett välvt tak på stålstolpar ovan ett öppet område mellan husen. Ställningen för själva den ursprungliga mellandelen sågs över, medan den ursprungliga takplåten byttes mot ny likadan som målades enligt anvisningarna. I mellandelens västra sida lades mot östfasaden på Hus 05, en liten byggnad för publika toaletter på betongplatta och med väggar av lecablock samt under nordöstra hörnet en spiraltrappa upp till det nyinredda segelmakeriet på övre våningen i Hus

34 BILD 46. Mellandelens tak och östra gaveln av Hus 05 före renovering. BILD 47. Spiraltrappan under den renoverade mellandelen ledr till det nya segelmakeriet i Hus

35 BILD 48. Toaletterna i mellandelen mot Stora Sveasalen under uppförande. Hus 06 även kallat Maskinhallen Längst i öster av plåthuskomplexet låg Hus 06. Konstruktionen i grunden densamma som på hus 04 och 05. Här gjordes emellertid större förändringar, även till det yttre, genom att taket höjdes för att ge plats åt ett segelmakeri ovan det befintliga mellanbjälklaget. Detta innebar att man byggde ett nytt, förhöjt och värmeisolerat tak. Även en ny bottenplatta göts med Thermosilit ovan betongplatta, dels för att få ett riktigt golv, dels för att få ett jämt underlag istället för den tidigare lutande marken. Även mellanbjälklaget isolerades genom pågjutning med Thermosilit och läggande av ett nytt övergolv av spontade granbrädor. Även väggarna förnyades med ny ytterplåt och med ett inre klimatskal av leca-block, putsat med Thermosilit. Slutligen byggdes en soprumslänga mot husets östfasad i nästan hela dess bred, endast givande plats för dettas stuprör. Även längan byggdes i leca-block med plåtbeklädnad. BILD 49. Segelmakarverkstaden före inflyttning. 35

36 BILD 50. Sopskjulen vid maskinhallens östra gavel. Övrigt Som framgår av skissen från 1966 fanns ytterligare några byggnader och anordningar inom området. De är från väster till öster: - Båthall som använts för uppläggning av mindre båtar, nr 11 på 1966 års skiss. Byggd efter andra världskriget med korrugerad plåt på regelstomme. Förfallen, revs och ersattes av ny båthall/utställningshall av samma konstruktionstyp på gjuten betongplatta. BILD 51. Nya båthallen i väster. 36

37 - Handvevad kran vid kajen, nr 25 på skissen från Okänd ålder, sannolikt mellankrigstid. Sågs över och målades. BILD 52. Kranen nymålad. - Ett mindre träskjul framför verkstadshusets skyddsrum, nr 15 på skissen från 1966, okänd ålder. Nämns och avbildas i rapporterna om verkstadshuset. - Längs hela Beckholmssundet löpte de till stora delar hoprasade och mycket förfallna resterna efter en träkaj byggd på träpålar. Åldern var obestämbar, men sannolikt har man lappat, lagat och byggt till under varvets hela verksamhetsperiod. Kajen var farlig att beträda och omöjlig att reparera varför den ersatts med en helt ny kaj anpassad till den tänkta verksamheten. BILD 53. Rester efter gamla kajen. 37

38 BILD 54. Nya kajen. - Slipskjul uppfört 1908, nr 6 på 1966 års skiss, av korrugerad plåt på regelstomme, öppet mot väster och som ovan nämnt från början använt för att kunna arbeta på uppdragna fartyg även under otjänlig väderlek. Ingick inte i projektet, nu rivet. BILD 55. Slipskjulet från 1908, nu rivet. 38

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Bölaryds såg Reparation av rötskador i golv och tak Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:13 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KNISTA KYRKA Knista socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift OMLÄGGNING AV STULNA KOPPARTAK 2012 Antikvarisk rapport Omläggning av efter stöld av koppartak 2012. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114

Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand. Uleberg 2:114 Strandhamnsvägen 16, Hunnebostrand Uleberg 2:114 Överlåtelsebesiktning för säljare Adress Telefon Org. nr. E-post Hästedalsvägen 20 456 55 Bohus Malmön 072-540 59 39 969762-0954 bengt@stugservice.com 2011

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län

Humanitetens Hus. Antikvarisk kontroll. Renovering i samband med byte av verksamhet. Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Antikvarisk kontroll Humanitetens Hus Renovering i samband med byte av verksamhet Fastigheten Ridhuset 1 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:002 Carola Lund

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Prislista - Växthus och orangerier

Prislista - Växthus och orangerier Prislista - Växthus och orangerier I mer än 10 år har Sweden Green House designat, tillverkat och byggt växthus och orangerier efter gammal förebild. Växthusen är tillverkade i Sverige och levereras som

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000

ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 B ostadshus, lillstuga och smedja i Södersunda, Jomala. Utgångspris: 140 000 Södersundavägen 507, Gottby. 140 000 BESKRIVNING Gårdsmiljö med ett renoverat, rymligt bostadshus, en äldre väl bevarad smedja

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr Datum 2014-06-28 Version/Revdatum v4/2014-07-04 SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR SKADERAPPORT Rapport 2.odt 2 av 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Att inventera invändiga och utvändiga skador med avseende

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA SALTVIK

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA SALTVIK ÅLANDS HUSMODERSSKOLA SALTVIK ÅLANDS LANDSKAPSREGERING UTBJUDER FASTIGHETEN TILL FÖRSÄLJNING I BEFINTLIGT SKICK 01.02.2005 Köpeobjekt: ÅLANDS HUSMODERSSKOLA jämte härpå befintliga byggnader Utgångspris:

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

SMEDEBODA Hässleholm

SMEDEBODA Hässleholm SMEDEBODA Hässleholm FASTIGHETSBESKRIVNING Trevlig gård med välskött bostad knappt 6 km väster om Tyringe järnvägsstation. Tomt om ca 5 900 m². Nymålad bostad om ca 155 m², verkstad, stall, loge, garage

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

STAFFENS HEMBYGDSGÅRD Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak och skorsten

STAFFENS HEMBYGDSGÅRD Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak och skorsten STAFFENS HEMBYGDSGÅRD Kulturhistorisk dokumentation, renovering av tak och skorsten Britt-Marie Lennartsson RAPPORT ÖVER RENOVERING Olofsbo hembygdsgård, Olofsbo 4:34, Stafsinge socken, Falkenbergs kommun

Läs mer

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Polygons projektnummer 181322100235 Ert referensnummer Objekt Tröskaregränd 541 70 SKÖVDE Rapport Skadeinventering av

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Edvardas och Solveig Varnauskas. Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0130. Ca 11 16 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Edvardas och Solveig Varnauskas. Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0130. Ca 11 16 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idun 12, Lokevägen 20, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Edvardas och Solveig Varnauskas Uppdragsgivare Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-09-21 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Brattland 1:50 Brattland 624, 830 10 Undersåker Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-07-28 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Aspås-Lien 3:36 Nedre Gräftevägen 10, 835 94 Aspås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala

rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala 4 rum & kök vid Skomakarvägen 12 i Jomala Parhuslokal om ca 180m 2 uppfört i 1½ plan med förråd och garage. Lugnt läge vid återvändsgränd och altan mot både öst och väst. Utgångspris: 240 000 (skuldfritt

Läs mer

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län

Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Ske mus dnr 114/2007 Lst dnr 434-1835-2007 Byggnadsantikvarisk slutrapport Byggnadsvård på drängstugan och ladugårdslängan Rismyrliden 1:2, Skellefteå kommun Västerbottens län Skellefteå museum 2008 Pernilla

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Gottåsa Kärrsholm 1

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Gottåsa Kärrsholm 1 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Alvesta Storlek 7.0 rum (3 sovrum) / 250 m² Område Gottåsa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Huset är tillbyggt och totalrenoverat

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer