ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE"

Transkript

1 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande plankarta illustration

2 ANTAGANDEHANDLING - NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och illustration. HISTORIK OCH BAKGRUND Södra delen av området upptas av byggnader med bostäder och affärsverksamhet. Den norra delen av området är markerat som mark som inte får bebyggas. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med den nya detaljplanen är att tillskapa en ny byggrätt för bostads- och handelsändamål, med två våningar och inredningsbar vind. Den nya byggrätten gäller ett område utmed Hantverksgatan i den norra delen av planområdet. Ytan där bakom reserveras för gårdsmark och parkeringsändamål. Den planerade gårdsinfarten söder om själva byggrättsområdet ska undantas från bebyggelse, för att göra det möjligt att ta sig till bilparkeringen. Detaljplanen omfattar hela fastigheten Erik 8, med både befintlig och framtida bebyggelse. Den främsta anledningen till att hela fastigheten tas med i planeringen är att fastighetens parkeringsbehov behöver ses över och anpassas till befintlig och tillkommande exploatering. Det är positivt för stadsbilden om den aktuella luckan på Hantverksgatan blir bebyggd. Det leder nämligen till att gatan sluts och ges ett mer stadsmässigt uttryck. AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN Riksintressen enl. 3 och 4 kap Miljöbalken Hanteringen av riksintressena regleras i miljöbalkens 3 kap. 6 som säger att sådana områden ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära påtaglig skada på riksintresset. Inom riksintresset skall alla förändringar 2

3 föregås av samråd med länsstyrelsen. Älmhults centrum är ett planmässigt uppbyggt stationssamhälle som speglar stadsbyggnadsidealen från andra halvan av 1800-talet. Rutnätsstadens centrala delar, vilket omfattar järnvägsstationen, Stortorget, Björkparken och angränsande kvarter, utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset innebär en stadsmässig, regelbunden rutnätsplan från 1860-talet med monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen, trädplanterade gator, tomtstruktur och byggnader. Inom Älmhults riksintresseområde bör de utpekade byggnaderna ej förändras och ny bebyggelse bör anpassas till den gamla stadsplanen och till omkringliggande äldre bebyggelse. Den strikta plan med vilken Älmhults centrum är uppbyggd skall ej förändras. Gatunätets utseende har stort kulturhistoriskt värde. Planförslaget bedöms inte medföra någon skada på riksintresset, då stor hänsyn tas till befintliga kulturhistoriska värden. Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. Miljöbalken Exploateringen innebär inte att någon gällande miljökvalitetsnorm överskrids. BEDÖMNING AV MILJÖKONSE- KVENSER Miljö- och byggförvaltningen anser inte att den planerade bostadsbyggnationen kommer att medföra någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Orsaken är att planen överensstämmer med översiktsplanen och att hänsyn tas till de natur- eller kulturmiljövärden som finns. En behovsbedömning av om detaljplanen omfattas av lagkraven i Miljöbalken 6 kap 11 första stycket har gjorts utifrån kriterierna i EU:s direktiv 2001/42/EG, bilaga II. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att en särskild MKB inte behöver upprättas. Det föreslagna detaljplaneområdet är av begränsad omfattning och förslaget innebär inte någon drastisk förändring av markanvändningen. Dock behöver den påverkan som exploateringsprojektet medför på miljö och hälsa analyseras i detaljplanen. Planområdet ligger inom ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Utformningen av planen anpassas därför till den kulturhistoriskt intressanta stadsplanen. Hur detta ska säkerställas diskuteras mer ingående i kapitlet Bebyggelse och byggnadsgestaltning. 3

4 Genomförandet av detaljplanen medför ingen märkbar trafikökning på Hantverksgatan. Dock kan planområdet utsättas för buller från biltrafik på Hantverksgatan såväl som från tågtrafik. Detta kan medföra krav på särskilda åtgärder för att gällande riktvärden för buller ska uppnås i nya bostäder och på tillhörande uteplatser. Planområdet ligger ca 270 meter från gränsen för område planlagt för industriändamål inom fastigheten Gotthard 7, där Stena Aluminium AB:s aluminiumsmältverk ligger. Räknat från den anläggning där den störande verksamheten pågår är avståndet till planområdet ca 500 meter. Närheten till aluminiumsmältverket kan medföra störningar i planområdet främst vad gäller buller och lukt. Boverkets rekommendationer anger ett lämpligt skyddsavstånd på 500 meter mellan denna typ av verksamhet och bostäder. Den störning som industriverksamheten kan medföra i planområdet anses som godtagbar. Den rådande vindriktningen innebär att luktstörningar inte beräknas bli något större problem i planområdet. Vid en sammanvägd bedömning anses tätortens behov av bostäder och butiker samt att den för rutnätsstaden specifika gatustrukturen förstärks, genom uppförande av en ny byggnad, uppväga de eventuella olägenheter som kan uppstå inom planområdet. Lokalt dagvatten ska om möjligt infiltreras på genomsläppliga ytor i området. Dagvatten som inte kan infiltreras på genomsläppliga ytor i området ska successivt avledas till det kommunala dagvattennätet. MELLAN- KOMMUNALA INTRESSEN Detaljplanen bedöms inte utgöra något mellankommunalt intresse. PLANDATA Lägesbestämning Areal Markägarförhållanden Planområdet är beläget väster om Hantverksgatan i centrala Älmhult, i anslutning till Stortorget. Det begränsas av Hantverksgatan i öster, Erik 6 i norr, Erik 7 i väst och Stortorget i söder. Storleken på planområdet, vilket omfattar fastigheten Erik 8, är 1166 m 2. Fastigheten Erik 8 ägs av AB Uno Lind. 4

5 TIDIGARE STÄLLNINGS- TAGANDEN Översiktliga planer Centrala Älmhult redovisas i översiktsplanen som riksintresse för kulturmiljövården. I översiktsplanen ska det också framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Till översiktsplanen finns ett kommunalt kulturmiljöprogram kopplat som kulturhistoriskt underlag. Detta program upprättades 1989 av Smålands museum på kommunens uppdrag. Kulturmiljöprogrammet pekar ut särskilt värdefulla områden och objekt. Enligt kulturmiljöprogrammet får inte den plan med vilken Älmhults centrum är uppbyggd förändras. Gatunätets utseende har stort kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriskt riksintressanta området bevakas genom miljöoch byggnämndens tillståndsgivning. Som bilaga till översiktsplanen fungerar också skriften Idéer kring framtiden i Älmhults centrum från 1991, vilken ger förslag på hur centrala Älmhults bebyggelsestruktur ska utvecklas i framtiden. Föreslagna åtgärder däri är främst förtätning av bebyggelsen, samt översyn och upprustning av kvartersmark. I förslagen tas hänsyn till kulturhistoriskt intressanta byggnader. Dessa åtgärder är tänkta att upprätthålla stationssamhällets ursprungliga gatustruktur. För fastigheten Erik 8 föreslås att ett nytt hus ska uppföras på den så kallade Lundska tomten, för att förtydliga gatans sträckning och fylla igen ett hål i kvarteret. De planer som presenteras i denna detaljplan är därför helt i linje med intentionerna i Idéer kring framtiden i Älmhults centrum. Gällande planer För området gäller detaljplan från Genomförandetiden för planen har gått ut, men den fortsätter att gälla tills den ersätts, ändras eller upphävs. I planen betecknas norra delen av området, vilket är det som är aktuellt för ny byggrätt, som mark som inte får bebyggas. Byggnaderna vid Stortorget och utmed Hantverksgatan i fastighetens södra del får enligt 1959 års plan användas främst för handelsändamål, men även för bostäder. Vidare ska dessa byggnader enligt planen uppföras i gräns mot granntomt. Våningsantalet är maximalt tre. Det område som ligger bakom byggnaderna i fastighetens södra del, och alltså bildar en gårdsmiljö, får enligt gällande plan överbyggas och användas endast på sätt, som för varje särskilt fall prövas lämpligt. 5

6 Kommunala beslut Markägarkontakt Kommunstyrelsen godkände upprättat avtal om detaljplan för kv Erik 8. Förslaget upprättas i samråd med planområdets markägare. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur och landskapsbild Markbeskaffenhet Fornminnen Bebyggelse och byggnadsgestaltning Planområdet består av en öppen grusyta som idag främst används som parkeringsplats och lagringsplats. Det finns därför inga egentliga naturvärden där. Detaljerad grundundersökning skall redovisas i samband med bygganmälan. Det finns inga kända fornminnen inom området. Detaljplanen omfattar hela fastigheten Erik 8, alltså både befintlig och framtida bebyggelse. De bestämmelser som gäller för befintliga byggnader ska i princip gälla även fortsättningsvis. Nuvarande bestämmelser som medger byggnation i tre våningar mot torget bibehålls. Gården får överbyggas i en våning. Outnyttjad byggrätt föreslås utgå. Den nya byggrätten medger byggrätt i två våningar, med tillåten vindsinredning. Markanvändning ska i hela planområdet vara handels- och bostadsändamål. Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till stadsbildens karaktär. I detta fall ska nya byggnader utformas och placeras så att de anpassas till rutnätsstadens geometriska gatusystem och till dess bebyggelsestruktur, med tät bebyggelse och slutna gator. Genom att tydliggöra dessa karaktärsdrag kan de värden som finns i rutnätsstaden bevaras. Gatans sträckning ska markeras genom att ny byggnad uppförs i kvartersgräns mot Hantverksgatan alternativt om byggnad dras in i förhållande till gatan ska sammanhållande mur/staket uppföras i gatulinjen. Valet av färg och material för husen är också betydelsefullt. Under hösten 1992 gjorde Smålands museum på uppdrag av Älmhults kommun en inventering av Älmhults centralort. Inventeringen syftade till att studera hur samhällets gradvisa framväxt gått till, samt att dokumentera enskilda byggnader som tydligt exemplifierar samhällets byggnadsepoker. De utpekade byggnaderna bör ej förändras och ny bebyggelse 6

7 anpassas till den gamla stadsplanen och till omkringliggande äldre bebyggelse. I fastigheten omedelbart norr om planområdet, Erik 6, finns en byggnad från 1924 som utpekats i denna inventering. Det nya huset i Erik 8 bör därför i sin formgivning anpassas till denna byggnad. Exploatering Tillgänglighet Service Planområdet omfattar en area på 1166 m 2. Byggrättens utbredning redovisas på plankartan. Tillgänglighet skall finnas för personer med funktionshinder. Tillgänglighetsutredning ska redovisas i samband med bygglov. Planområdet ligger mitt i centrala Älmhult och har därför god tillgång till service, såväl offentlig som kommersiell. Det finns två förskolor på ett avstånd av omkring 500 meter från det aktuella området. Drygt 500 meter från planområdet finns Gemöskolan och Linnéskolan, båda två F-9-skolor. 1 km från Erik 8 finns Haganässkolan, med gymnasieutbildning. Skyddsrum Gator och trafik Parkering Störningar Det föreligger inte någon skyldighet att uppföra skyddsrum. Trafikmatning till planområdet sker via Hantverksgatan. Gatan har en relativt omfattande trafik, främst på grund av att Konsums kundparkering ligger där. Uppförandet av de två lägenheterna i planområdet bedöms inte medföra någon egentlig ökning av trafiken. Bilarnas hastighet är relativt låg i anslutning till planområdet. I planområdet ska anordnas tillräckligt antal parkeringsplatser. Dessa ska täcka parkeringsbehovet för både boende och affärsverksamhet där. Ny bebyggelse kan utsättas för visst buller, främst från biltrafik på Hantverksgatan och från tågtrafik på den relativt närbelägna järnvägen. Gällande riktvärden för buller ska uppnås i nya bostäder och på tillhörande uteplatser. Det kan därför vara aktuellt med särskilda ljudisolerande åtgärder på fönster, väggar, luftintag och övriga konstruktioner, särskilt i sovrum. Vid placering av uteplats väster om ny bebyggelse kan ljuddämpande åtgärd behövas i planområdets västra gräns, till exempel i form av ett plank. I samband med bygglov och bygganmälan skall redovisas de bullerstörningar som finns invid fasaden och på vilket sätt ett acceptabelt ljudklimat kan uppnås inomhus och utomhus. 7

8 Planområdet ligger ca 270 meter från gränsen för område planlagt för industriändamål inom fastigheten Gotthard 7, där Stena Aluminium AB:s aluminiumsmältverk ligger. Räknat från den anläggning där den störande verksamheten pågår är dock avståndet till planområdet ca 500 meter. Närheten till aluminiumsmältverket kan medföra störningar i planområdet främst vad gäller buller och lukt. Boverkets rekommendationer anger ett lämpligt skyddsavstånd på 500 meter mellan denna typ av verksamhet och bostäder. Den störning som industriverksamheten kan medföra i planområdet anses som godtagbar. Den rådande vindriktningen innebär att luktstörningar inte beräknas bli något större problem i planområdet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Dagvatten Vatten och avlopp Sophantering Värme ADMINISTRATIVA FRÅGOR MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Parkeringsytor inom området bör utföras med vattengenomsläppligt material, företrädesvis grus eller armerat gräs. Dagvatten som inte kan infiltreras på genomsläppliga ytor ska successivt avledas till det kommunala dagvattennätet. Plan för dagvattenhanteringen inom tomtmark skall redovisas i bygglovsansökan. Kommunen är ansvarig för utbyggnad av VA-ledningar. Avfallshanteringen kommer att skötas av kommunen. Uppvärmning med hållbara energisystem ska eftersträvas. Möjligheten att ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet finns. Ledningar för fjärrvärme finns framdragna till södra delen av fastigheten Erik 8, liksom till grannfastigheten Erik 6. Huvudsaklig uppvärmning med fastbränsle bör inte förekomma. Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Johan Håkansson Christina Selin-Flink Älmhult den 13 juni 2005 Ylva Pershaf Arkitekt SAR/MSA Antagen av kommunfullmäktige i Älmhults kommun , 88. LAGA KRAFT Bo Bergsjö Kommunchef 8

9 ANTAGANDEHANDLING - NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan mars juni augusti september oktober Beslut om samråd i miljö- och byggnämnden Samrådsredogörelse Beslut om utställning i miljö- och byggnämnden Redovisning av inkomna synpunkter efter utställning Godkännande i miljö- och byggnämnden Antagande i kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är 15 år räknat från den dag planförslaget vinner laga kraft. FASTIGHETSRÄTTS- LIGA FRÅGOR Fastighetsreglering Aktuell fastighet ägs av exploatören, varför någon fastighetsreglering inte behöver göras. EKONOMISKA FRÅGOR Planläggning Vatten och avlopp Älmhults kommun svarar för ändring av detaljplan. Avgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppsanläggning skall utgå enligt gällande taxa för Älmhults kommun. 9

10 Avtal MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Fastighetsägaren bekostar detaljplaneändringen. Johan Håkansson Christina Selin-Flink Älmhult den 13 juni 2005 Ylva Pershaf Arkitekt SAR/MSA Antagen av kommunfullmäktige i Älmhults kommun , 88. LAGA KRAFT Bo Bergsjö Kommunchef 10

11 ANTAGANDEHANDLING - NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap INKOMNA SKRIVELSER Skrivelser med erinran (m.e.) eller utan erinran () i samrådsskedet redovisas i nedanstående sammanställning. Länsstyrelsen Kommunstyrelsen Räddningschefen Lantmäterimyndigheten Sydkraft AB Hyresgästföreningen Telia Sonera AB Sakägare Ove Varland Kf Göta Gert Johansson Lennart Ovendahl Alexandra Ovendahl Mona Ovendahl Gert Aldén m.e. m.e. INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER I texten nedan sammanfattas och kommenteras de synpunkter som framförts under samrådsskedet. - Länsstyrelsen påpekar att området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Förslaget medför att en ny byggnad tillkommer mot Hantverksgatan som kan anpassas i höjd och på annat sätt till bebyggelsen på tomten norr om planområdet. På illustrationen visas dock den nya byggnaden förskjuten ett par meter in i kvarteret. För att stärka gaturummet är det enligt Länsstyrelsens uppfattning angeläget att byggnadernas fasadliv kan skapa en genomgående gatulinje. 11

12 Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet. Kommentar: Detaljplanen går ingående igenom vad det medför att planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Det handlar bland annat om att anpassa ny bebyggelse till befintlig vad gäller utformning och storlek, samt om att tydliggöra den för rutnätsstaden karaktäristiska gatustrukturen. Kommunen anser att gatustrukturen förstärks genom att en tidigare obebyggd tomt bebyggs. Dock måste gatans sträckning tydliggöras genom att antingen den nya byggnaden uppförs i fastighetsgräns mot Hantverksgatan eller genom att en mur uppförs i detta läge. Planförslaget kompletteras därför med en bestämmelse om att gatulinjen ska sammanhållas på detta sätt. - Ove Varland tycker att det är positivt med en investering i Älmhults centrum. Han anser dock att den nya byggnaden bör ha kommersiella lokaler i bottenplan, och då helst butiker. Han menar att en levande centrumkärna med butiker skapar frekvens, trivsel och ger en säkrare miljö för besökaren. Kommentar: Detaljplanen ändras så att handelsändamål även möjliggörs i den nya byggrätten. Kommunen eftersträvar en så levande centrumkärna som möjligt. Med en blandning av butiker, bostäder och arbetsplatser blir ortens centrum levande under en stor del av dagen, och miljön blir trivsammare och säkrare. STÄLLNINGSTAGANDE Planen ändras så att en bestämmelse införs om att gatulinjen ska sammanhållas genom uppförande av byggnad eller mur. Vidare ska planen ändras så att den nya byggrätten medger både bostads- och handelsändamål. MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Johan Håkansson, Älmhult den 10 juni 2005 Ylva Pershaf Stadsarkitekt 12

13 ANTAGANDEHANDLING - NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni UTLÅTANDE Förslag till detaljplan har varit utställt under tiden enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap INKOMNA SKRIVELSER Skrivelser med erinran (m.e.) eller utan erinran () i samrådsskedet redovisas i nedanstående sammanställning. Ove Varland AB Uno Lind Länsstyrelsen m.e. m.e. INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER I texten nedan sammanfattas och kommenteras de synpunkter som framförts under utställningsskedet. - Länsstyrelsen menar att deras synpunkter angående riksintresse för kulturmiljövården, lämnade , har beaktats. De har därför ingen erinran mot förslaget. Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet. - Ove Varland är positiv till att planen har ändrats så att möjlighet att ha handel i planområdet föreligger. Han menar dock att det, för att centrumkärnan inte ska pacificeras, ska ställas krav på att bottenplan i ny byggnad anpassas för kommersiell verksamhet. Vidare anser han att det är positivt att en sammanhållande gatulinje ska uppnås, men att en avskiljande mur beroende på bransch skulle kunna missgynna tillgängligheten för handel i bottenplan. Kommentar: Detaljplanen medger möjlighet för både bostads- och handelsändamål i den nya byggrätten. I planen ställs inte krav på att bottenplanet i en ny byggnad ska anpassas för kommersiell verksamhet, då det ska finnas lika möjligheter för byggnaden att användas till bostad och handel. 13

14 Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. För att tydliggöra den för rutnätsstaden karaktäristiska gatustrukturen ska gatans sträckning markeras genom att ny byggnad uppförs i kvartersgräns mot Hantverksgatan alternativt, om byggnad dras in i förhållande till gatan, ska sammanhållande mur/staket uppföras i gatulinjen. Detta anses inte påverka tillgängligheten för en möjlig handelsetablering i någon större omfattning. Yttrandet föranleder inga planförändringar. - AB Uno Lind (planområdet markägare) har inte har för avsikt att uppföra en ny byggnad på områdets byggrätt i tegel, utan med putsade väggar. Vidare önskar de inte att den nya byggnaden hamnar så nära granntomten Erik 6 att takskägget hänger över tomtgränsen, och framhåller att det räcker med att huset blir beläget 1 m ifrån granntomten. Kommentar: Byggnadens utformning säkerställs vid bygglovsprövningen, och regleras alltså inte i detaljplanen. Detaljplanen säger att en byggnad i det nya byggrättsområdet ska anpassas i byggnadsstil till byggnaden i Erik 6. Detta innebär inte att en ny byggnad måste vara uppförd i samma material, men att den ska ha ett liknande arkitektoniskt formspråk. Med tanke på att planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård är det positivt om en ny byggnad ligger i fastighetsgräns norrut. På så sätt skulle rutnätsstadens geometriska gatusystem och bebyggelsestruktur, med tät bebyggelse och slutna gator, kunna bevaras. Det finns dock ingenting i detaljplanen som säger att en ny byggnad måste uppföras i tomtgräns mot Erik 6. Byggrätten begränsas emellertid av planområdets gränser i norr och öster. Byggrättens begränsningar i söder och väster beror på att det på fastigheten ska finnas plats för bilparkering med tillfart. Placeringen av den nya byggnaden behandlas vidare vid bygglovsprövningen. Yttrandet föranleder inga planförändringar. STÄLLNINGSTAGANDE De inkomna synpunkterna föranleder inga planändringar. MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN Johan Håkansson, Älmhult den 10 augusti 2005 Ylva Pershaf Stadsarkitekt 14

OLIVIA 11 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

OLIVIA 11 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för OLIVIA 11 m.fl. i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Den nya ägaren till fastigheten Olivia 11,

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

Kontor vid Sikvägen. Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, planarkitekt juni 2009 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kontor vid Sikvägen Fastigheten Siken 2, inom Tyresö kommun, Stockholms län. PLANOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR TÄLLE 27:14 LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2015-02-23 Dnr KS 0137/14 Antagen av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun 2015-03-05 76. Laga kraft 2015-04-07. ljusdal.se PLANBESKRIVNING

Läs mer

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län

av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun, Skåne län Datum 2013-01-23 Ert datum Beteckning Er beteckning Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnad 205 15 MALMÖ berörda sakägare och övriga se sändlista Utställning av detaljplan för KRONAN 8 i Klippans kommun,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan 16 i centrala Hedemora, Dalarnas län GRANSKNINGSHANDLING Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 07.07.2015-t.o.m 31.08.2015 DNr: 2011.0072.214 ArkivNr: PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. NORSEN, Norsen 9 och Hedemora 6:1, Callerholmsgatan

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer