KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S Inger Löfblom Sjöberg, S x Göran Svensson, 1 v ordf, S Kurt Kaarle, S x Magnus Olsson, 2 v ordf, M xx Lars-Erik Ivarsson, M tj.gör x Leif Sturesson, S xx Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V Bengt Girborn, MP Jan-Olof Persson, S xx Jan-Åke Oscarsson, S tj.gör 34, x Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarkrona, S x Johannes Nilsson, S går efter 16 x Stig Werner, SD, SD x Mats Bondesson, C x Lennart Lindqvist, S går efter 34 x Rolf Hansson, FP går efter 35 xx Agneta Larsson, KD tj.gör 36-39, går Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef Mikael Bäckman, planarkitekt Lisa Jönsson, ekonom x Jonas Ronsby, arkitekt tom 14 x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Adam Laurin, bygglovarkitekt Jeanette Conradsson, planarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare x Christina Johansson, planark., tom 12 x Linda Wanhatalo Bengtsson, tom 10 x Nina Södergren, planarkitekt tom 16 Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Magnus Olsson Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 011 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2009/ Ändring i föredragningslistan 2010/ Information om examensarbete 2011/ Ekonomisk månadsrapport 2009/ Detaljplan Karlshamn 5:1 (Väggabadet) samrådsbeslut 2009/ Detaljplan Gropen 1 samrådsbeslut 2009/ Bevarande- och utvecklingsprogram samrådsbeslut 2010/ Detaljplan Karlshamn 8:24 m fl, brytningsområdet Stärnö 2003/ Detaljplan Mörrums-Björkenäs 1: / Kv. Snickaren, upphävande av tomtindelning 2010/ Verksamhetsplan 2011/008/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande gällande motion om iordningställande av odlingslotter 2010/ Översiktsplan aktualitetsöversyn 2011/ Yttrande över förslag till miljöanpassad centrumtrafik 2011/ Yttrande över förslag till Marknadsplan / Tillgänglighetspriset / Asarum 3:14, anmälan, avskrivs 2009/ Asarum 40:228, anmälan om uppförd mur 2008/ Fiskaren 3, tillbyggnad rökeri 2008/ Ulf Wollinger föreläggande 2006/ Froarp 14:6, bygglov för mur 2010/ Froarp 14:6, anmälan 2010/ Hallö 1:24, nybyggnad toalettbyggnad 2010/ Joggesö 1:25, tillbyggnad av fritidshus 2010/ Joggesö 1:42, tillbyggnad av fritidshus Karlshamn 5:1, strandskyddsdispens 2010/ Karlshamn 5:1, tillbyggnad av kursgård 2010/ Källaby 1:15, anmälan 2010/ forts

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 012 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning, forts. 037 Marieberg 1:37, rivning uthus samt nybyggnad garage 2010/ Marieberg 1:53, anmälan om hundgård/koja 2010/ Norrköping 2, tillbyggnad med förbindelsegång 2010/ Simrishamn 10, bygglov för ombyggnad uterum 2010/ Simrishamn 10, anmälan 2010/ Uppsala 12, ändring av bygglov 2008/ Uppsala 12, anmälan 2010/ Älgen 5, tidsbegränsar bygglov kontorspaviljong 2010/ Delegation 046 Underrättelser 047 Skrivelser för kännedom 048 Aktivitetslista 049 Rättsfallsredovisning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 013 BN 008 Dnr 2011/ Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Leif Sturesson och Tommy Larsson med Ingvar Andersson och Bengt Girborn som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde. Ledamoten Stig Werner (SD) meddelar att han i fortsättningen inte ställer upp på några AU-sammanträden och ej heller kommer han att infinna sig i Rådhuset för att justera nämndens protokoll, varför någon annan får väljas i hans ställe.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 014 BN 009 Dnr 2011/ Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Ärende 1, information om examensarbete, Stärnö, tillkommer Ärende 11 a, yttrande över förslag till miljöanpassad centrumtrafik, tillkommer Ärende 11 b, yttrande över förslag till Marknadsplan , tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 015 BN 010 Dnr 2011/ Information om examensarbete Linda Wanhatalo Bengtsson presenterar sitt examensarbete från Lunds Tekniska Högskola benämnt SMÅSKALIG FRAMTID, Blekinge Karlshamn Sternö. I examensarbetet har Linda undersökt Blekinge och Karlshamn för att se vilka förutsättningar som finns för att vända den negativa utvecklingen till något mer positivt och ta till vara stadens läge vid havet och den goda bebyggda miljön. Nämnden tackar för informationen.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 016 BN 011 Dnr 2010/ Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Någon rapport om ekonomiska läget föreligger inte vid detta tillfälle då arbetet med bokslutet pågår. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 017 BN 012 Dnr 2009/ Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet) samrådsbeslut Kommunfullmäktige har uppdragit till byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Väggabadet inklusive nytt kallbadhus behandlades ärendet på byggnadsnämnden, 242. Nämnden ställde sig positiv till att pröva frågan i en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslutade , 101, att godkänna upprättat detaljplaneprogram och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd. Detaljplaneprogrammet har varit föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen, PBL, 5:20. Angiven samrådstid varade från och med den 29 mars till och med den 26 april Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för att utveckla Väggabadet genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus på en plats i viken söder om Väggabadet. Avsikten är också att utöka byggrätten för Väggabadet. Arbetet med detaljplanen bedrivs med normalt planförfarande med programskede. Planområdet omfattas av en stadsplan från Den gällande planen täcks inte helt av det nu aktuella planförslaget. En del av stadsplanen avses därför upphävas i samband med den nya planens antagande. I översiktsplanen anges Vägga-Kolleviks-området som ett utredningsområde där möjligheterna för utveckling med verksamheter, bostäder, ny småbåtshamn, rekreation, turism etc. ska prövas. Aktuellt planområde utgör en del av denna utredning. Att uppföra en byggnad i vatten och att anlägga ett havsbad (strand) kräver prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Detta kommer att ske under planarbetet. Strandskyddet är i dagsläget upphävt då gällande planer är fastställda I och med att del av gällande plan ersätts inträder strandskyddet igen. Med anledning av detta har en planbestämmelse om upphävande av strandskydd införts på plankartan (a 1 ). Områdena som avses upphävas från strandskydd genom planbestämmelse är inom den allmänna platsmarken; del av LOKALGATA och GC-VÄG med handikappsparkering samt del av P-PLATS (parkering). Inom kvartersmarken avses E 2 -område för sophantering, Y 1 -område (idrottsändamål) samt Y 2 -område för byggnad med omklädningsrum, toalett och skötsel av badplatsen att upphävas. Då föreslagna åtgärder inom vattenområdet kräver prövning av vattenverksamhet är länsstyrelsen den myndighet som kommer att handlägga strandskyddsärendet i den här delen. Inom vattenområdet med bestämmelserna WB 1 (kallbadhus, café och restaurang) och WB 2 (havsbad) kommer strandskyddet att upphävas genom dispens. Detta gäller även för trädäck/bryggor samt gångbro. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 018 BN 012 forts. EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. I samband med byggnadsnämndens beslut om att gå ut på samråd med programmet tog även byggnadsnämnden ställning till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB; att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte kommer att innebära någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande, angående programmet, en positiv inställning till förslaget att utveckla befintlig verksamhet. Dock angavs att en MKB krävs om anläggandet av havsbad och kallbadhus anses som vattenverksamhet. MKB:n torde då endast behöva omfatta vattenområdet. Med denna bedömning från Länsstyrelsen har stadsmiljöavdelningen, med hjälp av konsult, tagit fram en MKB enligt 5 kap. 18 Plan- och bygglagen. Samtliga, under programsamrådet inkomna synpunkter finns återgivna och kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad Samrådshandling, upprättad av stadsmiljöavdelningen, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse för programsamrådet, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 20 Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse för programsamrådet, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 20 Plan- och bygglagen, PBL. Till Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Christina Johansson

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 019 BN 013 Dnr 2009/ Detaljplan för Gropen 1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län samråd Byggnadsnämnden behandlade , 241 en ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Gropen 1. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. I beslutet angavs att planläggningen ska bekostas av sökanden och att ett planavtal ska tecknas. Ett planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Arbetet med detaljplanen avses bedrivas med så kallat enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse för allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande stadsplan A 194 för att, förutom handel, även möjliggöra bostadsändamål. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar kvartersmark för bostäder och handel. Fastigheten Gropen 1 nås via Rosenkällevägen som försörjer ett stort antal småhusfastigheter i området. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Samrådshandlingar, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 020 BN 013 forts. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Till Henrik och Eiler Gustafsson, Lökvägen 8, Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 021 BN 014 Dnr 2010/ Bevarande- och utvecklingsprogram samrådsbeslut Syftet med bevarande- och utvecklingsplanen är att upplysa om stadens bebyggelsehistoria och utvecklingspotential genom att lyfta och belysa dess olika identitetsbildande element. På detta sätt kan fastighetsägarnas och medborgarnas medvetenhet och förståelse för bevarande och utveckling av tidstypiska byggnader, kvarter och gatumiljöer öka. Vidare kan planen fungera som ett viktigt underlag för Karlshamns kommuns arbete med planer, bygglov, förvaltning och så vidare. Dokumentet har tydliga riktlinjer för bevarande och utveckling av befintliga stadsmiljöer, vilket skapar en stabil grund för långsiktig utveckling av både byggnader och miljöer. Planen bidrar till att skapa förståelse för stadens olika årsringar och identifierar platser där förändringar i form av till-, om- eller nybyggnad kan och bör ske med hänsyn till, och i samspel med, befintliga kulturhistoriska värden. Därigenom tydliggörs platser med stark utvecklingspotential och minskas risken för förvanskning av befintliga, kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ur ett hållbarhetsperspektiv är utveckling av stadsmiljöer med välutvecklad befintlig infrastruktur att föredra. Dokumentet beskriver därför, med hänsyn till riksintresset, såväl rutnätsstadens tillväxtmöjligheter i stort, som potentialen på kvarters- och husnivå. Bevarande- och utvecklingsplanen har arbetats fram av Nyréns Arkitektkontor. Den innehåller dels beskrivningar av stadskärnans och ett antal representativa kvarters framväxt utifrån stadsbyggnads- och bebyggelsehistoriska utgångspunkter och dels riktlinjer för bevarande och utveckling. Samrådshandling föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslaget och ger stadsmiljöavdelningen i uppdrag att anordna samråd kring förslaget. Byggnadsnämnden godkänner förslaget och ger stadsmiljöavdelningen i uppdrag att anordna samråd kring förslaget. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby Konsult: Nyréns Arkitektkontor, Nackagatan 4, Stockholm

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 022 BN 015 Dnr 2003/ Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Byggnadsnämnden arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige den 5 mars 2001 gav nämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Planområdet är beläget på östra Stärnö och uppdraget omfattar nuvarande brytningsområde, området vid småbåtshamnen Stärnö Vindhamn samt ett område väster om Södra Stärnövägen, totalt cirka 50 hektar mark- och vattenområde. Detaljplanens syfte, som det beskrivs i kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden, är att möjliggöra bostadsändamål, område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. I detaljplanen ska även väg- och cykelvägsfrågor behandlas. Detaljplanen och dess principer ska vara styrande för bergtäktens efterbehandling. Byggnadsnämnden rapporterade i juni 2010 till kommunfullmäktige om att planarbetet drivs vidare med i princip samma innehåll som vid samrådet med undantag av bostadsändamålet som föreslås utgå helt. Planområdet kommer därmed inte att omfatta området väster om Södra Stärnövägen. Den sammanvägda bedömning som gjorts efter inkomna synpunkter i samband med samrådet om rubricerad detaljplan är att det bedöms som mindre lämpligt att planera för bostäder inom aktuellt planområde. Länsstyrelsen har krävt att kommunen tydligare redovisar hur riksintresset enligt 3 kap. 7 MB kommer att påverkas vid ett plangenomförande. Denna utredning, daterad , föreligger nu. Kommunens ställning i frågan om nämnda riksintresse, såsom den framgår av Översiktsplan 2007, är att detta föreslås upphävas. NCC Roads AB har i november 2010 levererat underlag för den gång- och cykelväg utmed Södra Stärnövägen som de enligt ingångna avtal ska utföra. Vid byggnadsnämndens rapport till kommunfullmäktige i juni 2010 angavs att För att inte äventyra efterbehandlingen av området avses parallellt med planarbetet efterbehandlingen avtalas om i enlighet med det planförslag som nu tas fram. Risken finns att planen inte kommer att vinna laga kraft direkt efter antagandet. Såväl överklagan som överprövning av antagandebeslutet kan bli aktuellt då kommunen och staten, i form av länsstyrelsen, ännu inte nått fram till ett samförstånd i frågan om riksintresset enligt 3 kap 7 MB och då Sveriges Geologiska undersökning, SGU, avstyrker planförslaget. Vid framtagande av utställningshandlingen har behov av ytterligare utredningar framkommit. Planförslaget avses ställas ut för granskning under våren och beräknas kunna antagas av kommunfullmäktige i september Forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 023 BN 015 forts. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Informationen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Till Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 024 BN 016 Dnr 2009/ Detaljplan för del av Mörrums-Björkenäs 1:92, Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län - underrättelsebeslut Byggnadsnämnden behandlade , 016, en ansökan om ändring av detaljplan för del av fastigheten Mörrums-Björkenäs 1:92. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. Ett planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 18 oktober till och med den 26 november Totalt har 29 skriftliga yttranden inkommit i samband med samrådet, varav 12 stycken är likalydande. I av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande del 1, daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Plankartan har förändrats väsentligt sedan samrådet och därför tas ärendet upp i byggnadsnämnden för godkännande av underrättelsehandlingar. Arbetet med detaljplanen avses bedrivas med så kallat enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse för allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande byggnadsplan C 18 samt del av befintlig detaljplan C 49 så att befintliga förhållanden på platsen säkerställs. I den befintliga byggnadsplan C18, består marken idag av allmän plats, park eller plantering. I detaljplanen C 49 består marken av allmän plats, lokalgata. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar allmän platsmark (lokalgata), vattenområden, kvartersmark för bostäder och natur. Lokalgatan (befintlig väg) består av en del av Ekholmsvägen som försörjer ett 10-tal småhusfastigheter i området samt Pukaviks båtklubb. Vattenområdena består av dels öppet vattenområde samt några mindre vattenområden inom vilka bryggor får uppföras. Planområdet omfattas idag ej av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsbestämmelser återinträder dock enligt lag automatiskt vid planändring eller vid upphävande av plan. Kommunen avses att upphäva strandskyddet i samband med att planen vinner laga kraft. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 025 BN 016 forts. Underrättelsehandlingar, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslag till underrättelsehandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra underrättelse enligt reglerna för enkelt planförfarande. Yrkande Ledamoten Stig Werner (SD) yrkar återremiss på ärendet då han anser att en MKB skall upprättas samt att fler grannar utanför sakägarkretsen skall få möjlighet att yttra sig i ärendet. Stig Werner framför dessutom fler synpunkter på handlingar och handläggning, vilka dock beskrivs och är kommenterade i handlingarna. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan om nämnden önskar behandla ärendet vid dagens sammanträde och Stig Werners yrkande om återremiss och finner att nämnden bifallit att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärs Nämnden godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja och den som vill bifalla Stig Werners yrkande om återremiss röstar nej. Vid öppen omröstning röstar nämnden enligt följande närvaro/röstlista: Förteckning etc., se bilaga 016/2011. Ordföranden tillkännager att 10 ja-röster och 1 nej-röst har avgivits, vilket innebär att nämnden önskar avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 026 BN 016 forts. Byggnadsnämnden godkänner förslag till underrättelsehandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra underrättelse enligt reglerna för enkelt planförfarande. Till Staffan Werner, Malshult 3273, Osby Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 027 BN 017 Dnr 2010/ Kv. Snickaren. Upphävande av tomtindelning Karta och samrådshandling upprättad av Märta Gelfgren-Moberg, förrättningslantmätare och Yvonne Mattsson, karttekniker föreligger. Ärendet har handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 Plan- och bygglagen. Inga synpunkter från berörda grannar föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Förslag till upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Snickaren antages. Förslag till upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Snickaren antages. Till Överlantmätarmyndigheten, Drottninggatan 18 F, Karlskrona Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 172, Sölvesborg Stadsmiljöenheten, mätning Yvonne Mattsson Karlshamns Kommun, Fastighetsenheten, Johanna Brodd

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 028 BN 018 Dnr 2011/ Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 029 BN 019 Dnr 2011/ Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 030 BN 020 Dnr 2010/ Yttrande gällande motion om iordningställande av odlingslotter Kommunledningsförvaltningen har översänt motion från Socialdemokraterna, Vivianne Andersson för yttrande. Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Kansliet har inkommit med begäran om yttrande angående motion till Kommunfullmäktige gällande iordningsställande av odlingslotter inom Karlshamn kommun. Odlingslotter som fenomen uppkom i Tyskland kring 1865 i Leipzig. Det var tänkt att de skulle fungera som lekplats för arbetarbarn som oftast bodde trångt i lägenheterna. De vuxna såg dock snart möjligheten att börja använda lotterna även för odling av frukt och grönsaker och på så sätt dryga ut inkomsten. I början av 1900-talet spred sig fenomenet via Danmark till Skåne (Malmö och Landskrona) och senare vidare till Stockholm. De sociala, ekonomiska och hälsoaspekterna bidrog till att odlandet fick fotfäste väldigt fort och effekten blev bestående. Idag finns det cirka tjugofemtusen koloniträdgårdsodlare i Sverige. Motiven till odling och målgruppen har dock ändrats över tiden. Idag är odlingslotter en del i strategin kring hållbar utveckling och många väljer denna form för att försäkra sig om att man får ekologiska produkter. Enligt storstadsstatistik så utgörs de flesta odlare idag av ensamstående kvinnor i femtioårsåldern och vissa invandrargrupper. För att kunna bedöma eventuell placering av de eventuellt föreslagna områdena för kolonilotter så borde man först göra en kartläggning som visar var intresset finns. Kolonilotter bör helst ligga på gång-/ eller cykelavstånd varför man borde planera utifrån det aktuella behovet inom varje tänkt kommundel. Det skulle förslagsvis kunna ske genom en enkät till medborgarna. Det vore också bra om man kunde placera kolonilotterna i områden som inte kan användas för något annat ändamål för att på så sätt uppnå ultimat markanvändning. Placering bör inte heller hindra framtida framtagande av bostäder och verksamheter. Reglering av de organisatoriska, estetiska och ansvarsförhållandena kring de tilltänkta områdena är inte heller att förringa. Man borde därför upprätta någon form av arrendeavtal där man klargör dessa förhållanden både när Kommunen äger marken men även när det handlar om privata arrendatorer. Detta i syfte att kunna agera ifall dessa mål inte uppfylls. Det vore positivt om frågan kunde hanteras på övergripande nivå, till exempel i samband med uppdatering av grönstrukturplanen. Där skulle man kunna bedöma de föreslagna områdenas lämplighet för detta ändamål. Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 031 BN 020 forts. Avslutningsvis anser byggnadsnämnden att det vore positivt om man kunde skapa flera odlingslotter inom Karlshamns kommun. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och antar denna som sitt eget yttrande i ärendet. Till Kommunledningsförvaltningen

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 032 BN 021 Dnr 2011/ Aktualitetsöversyn av Översiktsplanen Skrivelse från kommundirektör Bengt Mattsson föreligger gällande uppdatering av kommunens översiktsplan från 2007 enligt nedan: Karlshamns kommun antog sin senaste, kommunövergripande översiktsplan i mars Kommande åren arbetade man aktivt med att implementera och förverkliga de visioner och idéer som översiktsplanen lade grunden för. Det resulterade i ett stort antal antagna detaljplaner som främst koncentrerat sig kring ny bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till kommunens tätorter. Karlshamns kommun tog under denna period även fram flera detaljplaner som möjliggör industri- och handel, skol- och fritidsverksamheter med mera. Kommunfullmäktige antog under denna period även ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan som behandlar etablering av vindkraftverk. Vid varje ny mandatperiod förväntas kommunen göra en aktualitetsöversyn av gällande översiktsplan för att bedöma dess relevans och giltighet, visionsinriktningens aktualitet, riksintressenas fortsatta roll och så vidare. I en översiktsplan ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling av kommunen. Översiktsplanen behöver grundas på omvärldsanalyser och övergripande mål om utvecklingen både i ett nationellt och regionalt perspektiv. Exempel på detta kan vara regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, miljökvalitetsmålen, regionala klimat- och energistrategier, länsövergripande infrastrukturplaner med mera. Tanken är att översiktsplanen på så sätt ska kunna utvecklas till ett sektorsövergripande, strategiskt instrument för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön som främjar hållbar utveckling i alla sina beståndsdelar. Implementering av idéer framtagna i översiktsplanen förväntas skapa förutsättningar för en hållbar livsstil när det gäller de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. Det politiska ansvaret vid framtagande eller uppdatering av gällande översiktsplan vilar på kommunstyrelsen och byggnadsnämnden som gemensamt ansvarar för de politiska styrsignalerna. Byggnadsnämnden ansvarar dessutom för arbetets formella organisation. Kommunledningen och stadsmiljöavdelningen vill därför lyfta frågan så snart den nya politiska organisationen har kommit på plats. Vi anser att det finns ett behov av att aktualitetsförklara och uppdatera gällande översiktsplan, inte minst med tanke på att många av de utpekade utvecklingsområdena redan planlagts och vissa även tagits i bruk. Det är viktigt att skapa mark- och detaljplanereserv för att möta framtida planeringsbehov. Översiktsplanen är ett av de viktigaste verktyg vi har för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Denna process bör inledas med en inspirerande workshop där man med hjälp av externa influenser sätter igång de interna diskussionerna. Forts.

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 2016-11-15 D n r : 2 0 1 5 / 3 7 0 2 S a m r å d s h a n d l i n g Upphävande av tomtindelningar genom ändring av detaljplan A369 och stadsplan A165 i Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde

Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde Dnr: BN 2016-612 Samrådshandling Planbeskrivning upphävande av detaljplan för Bosarp 1:3 och del av 1:4 m.fl., fritidshusområde Hässleholms kommun, Skåne län Vy från aktuellt fritidshusområde och gällande

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Byggnadsnämnden 2010-06-23

Byggnadsnämnden 2010-06-23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 334 (414) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13:15 18:30, ajournering 15:15-15:35 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv)

Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Margareta Ahlén-Johansson (siv) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen Järnvägsgatan 12, kl 15:00-16:50 Beslutande Ledamöter Lars Gustafson (m), ordf Svante Persson (s), vice ordf Karl-Olof Lundell (c ) Ersättare Margareta Ahlén-Johansson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

A 376. Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av Karlshamn 4:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län Sida 1 (1) Dnr:2014/3511 20151022 Granskningshandling A 376 Detaljplan för Stensötan 4, Syrenen 16 och del av 4:1,, s kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Samrådsförfarandet Samråd för detaljplaneförslaget

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 655 (732) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2010-08-31 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2010-08-31, klockan 17:30 Beslutande Carl-Gustav Thunström (S) Bengt Friman (C) Bert Eriksson (S) Christer Fallén (KD) Ing-Marie

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 80 (110) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 17.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 068 (126) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 18.25 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Upprättad: 2016-02-24 1 (6) DnrPLAN.2015.23 PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-08

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 313 (372) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.50 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo

Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo 2016-04-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2016/17-214 Standardförfarande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ändring av del av DP 271 för fastigheten Tollare 25:7, Korsuddsvägen 11, i Boo Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY

DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Dnr: POM 2011-383 DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV DEL AV KVARTEREN SÅGEN OCH STENBOCKEN I VÄNNÄSBY Hur samrådet har bedrivits Detaljplaneprövningen handläggs med normalt planförfarande. Förslag till detaljplan

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer