KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S Inger Löfblom Sjöberg, S x Göran Svensson, 1 v ordf, S Kurt Kaarle, S x Magnus Olsson, 2 v ordf, M xx Lars-Erik Ivarsson, M tj.gör x Leif Sturesson, S xx Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V Bengt Girborn, MP Jan-Olof Persson, S xx Jan-Åke Oscarsson, S tj.gör 34, x Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarkrona, S x Johannes Nilsson, S går efter 16 x Stig Werner, SD, SD x Mats Bondesson, C x Lennart Lindqvist, S går efter 34 x Rolf Hansson, FP går efter 35 xx Agneta Larsson, KD tj.gör 36-39, går Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef Mikael Bäckman, planarkitekt Lisa Jönsson, ekonom x Jonas Ronsby, arkitekt tom 14 x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Adam Laurin, bygglovarkitekt Jeanette Conradsson, planarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare x Christina Johansson, planark., tom 12 x Linda Wanhatalo Bengtsson, tom 10 x Nina Södergren, planarkitekt tom 16 Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Magnus Olsson Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 011 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2009/ Ändring i föredragningslistan 2010/ Information om examensarbete 2011/ Ekonomisk månadsrapport 2009/ Detaljplan Karlshamn 5:1 (Väggabadet) samrådsbeslut 2009/ Detaljplan Gropen 1 samrådsbeslut 2009/ Bevarande- och utvecklingsprogram samrådsbeslut 2010/ Detaljplan Karlshamn 8:24 m fl, brytningsområdet Stärnö 2003/ Detaljplan Mörrums-Björkenäs 1: / Kv. Snickaren, upphävande av tomtindelning 2010/ Verksamhetsplan 2011/008/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande gällande motion om iordningställande av odlingslotter 2010/ Översiktsplan aktualitetsöversyn 2011/ Yttrande över förslag till miljöanpassad centrumtrafik 2011/ Yttrande över förslag till Marknadsplan / Tillgänglighetspriset / Asarum 3:14, anmälan, avskrivs 2009/ Asarum 40:228, anmälan om uppförd mur 2008/ Fiskaren 3, tillbyggnad rökeri 2008/ Ulf Wollinger föreläggande 2006/ Froarp 14:6, bygglov för mur 2010/ Froarp 14:6, anmälan 2010/ Hallö 1:24, nybyggnad toalettbyggnad 2010/ Joggesö 1:25, tillbyggnad av fritidshus 2010/ Joggesö 1:42, tillbyggnad av fritidshus Karlshamn 5:1, strandskyddsdispens 2010/ Karlshamn 5:1, tillbyggnad av kursgård 2010/ Källaby 1:15, anmälan 2010/ forts

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 012 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning, forts. 037 Marieberg 1:37, rivning uthus samt nybyggnad garage 2010/ Marieberg 1:53, anmälan om hundgård/koja 2010/ Norrköping 2, tillbyggnad med förbindelsegång 2010/ Simrishamn 10, bygglov för ombyggnad uterum 2010/ Simrishamn 10, anmälan 2010/ Uppsala 12, ändring av bygglov 2008/ Uppsala 12, anmälan 2010/ Älgen 5, tidsbegränsar bygglov kontorspaviljong 2010/ Delegation 046 Underrättelser 047 Skrivelser för kännedom 048 Aktivitetslista 049 Rättsfallsredovisning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 013 BN 008 Dnr 2011/ Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Leif Sturesson och Tommy Larsson med Ingvar Andersson och Bengt Girborn som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde. Ledamoten Stig Werner (SD) meddelar att han i fortsättningen inte ställer upp på några AU-sammanträden och ej heller kommer han att infinna sig i Rådhuset för att justera nämndens protokoll, varför någon annan får väljas i hans ställe.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 014 BN 009 Dnr 2011/ Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Ärende 1, information om examensarbete, Stärnö, tillkommer Ärende 11 a, yttrande över förslag till miljöanpassad centrumtrafik, tillkommer Ärende 11 b, yttrande över förslag till Marknadsplan , tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 015 BN 010 Dnr 2011/ Information om examensarbete Linda Wanhatalo Bengtsson presenterar sitt examensarbete från Lunds Tekniska Högskola benämnt SMÅSKALIG FRAMTID, Blekinge Karlshamn Sternö. I examensarbetet har Linda undersökt Blekinge och Karlshamn för att se vilka förutsättningar som finns för att vända den negativa utvecklingen till något mer positivt och ta till vara stadens läge vid havet och den goda bebyggda miljön. Nämnden tackar för informationen.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 016 BN 011 Dnr 2010/ Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Någon rapport om ekonomiska läget föreligger inte vid detta tillfälle då arbetet med bokslutet pågår. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 017 BN 012 Dnr 2009/ Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet) samrådsbeslut Kommunfullmäktige har uppdragit till byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Väggabadet inklusive nytt kallbadhus behandlades ärendet på byggnadsnämnden, 242. Nämnden ställde sig positiv till att pröva frågan i en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslutade , 101, att godkänna upprättat detaljplaneprogram och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd. Detaljplaneprogrammet har varit föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen, PBL, 5:20. Angiven samrådstid varade från och med den 29 mars till och med den 26 april Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för att utveckla Väggabadet genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus på en plats i viken söder om Väggabadet. Avsikten är också att utöka byggrätten för Väggabadet. Arbetet med detaljplanen bedrivs med normalt planförfarande med programskede. Planområdet omfattas av en stadsplan från Den gällande planen täcks inte helt av det nu aktuella planförslaget. En del av stadsplanen avses därför upphävas i samband med den nya planens antagande. I översiktsplanen anges Vägga-Kolleviks-området som ett utredningsområde där möjligheterna för utveckling med verksamheter, bostäder, ny småbåtshamn, rekreation, turism etc. ska prövas. Aktuellt planområde utgör en del av denna utredning. Att uppföra en byggnad i vatten och att anlägga ett havsbad (strand) kräver prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Detta kommer att ske under planarbetet. Strandskyddet är i dagsläget upphävt då gällande planer är fastställda I och med att del av gällande plan ersätts inträder strandskyddet igen. Med anledning av detta har en planbestämmelse om upphävande av strandskydd införts på plankartan (a 1 ). Områdena som avses upphävas från strandskydd genom planbestämmelse är inom den allmänna platsmarken; del av LOKALGATA och GC-VÄG med handikappsparkering samt del av P-PLATS (parkering). Inom kvartersmarken avses E 2 -område för sophantering, Y 1 -område (idrottsändamål) samt Y 2 -område för byggnad med omklädningsrum, toalett och skötsel av badplatsen att upphävas. Då föreslagna åtgärder inom vattenområdet kräver prövning av vattenverksamhet är länsstyrelsen den myndighet som kommer att handlägga strandskyddsärendet i den här delen. Inom vattenområdet med bestämmelserna WB 1 (kallbadhus, café och restaurang) och WB 2 (havsbad) kommer strandskyddet att upphävas genom dispens. Detta gäller även för trädäck/bryggor samt gångbro. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 018 BN 012 forts. EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. I samband med byggnadsnämndens beslut om att gå ut på samråd med programmet tog även byggnadsnämnden ställning till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB; att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte kommer att innebära någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande, angående programmet, en positiv inställning till förslaget att utveckla befintlig verksamhet. Dock angavs att en MKB krävs om anläggandet av havsbad och kallbadhus anses som vattenverksamhet. MKB:n torde då endast behöva omfatta vattenområdet. Med denna bedömning från Länsstyrelsen har stadsmiljöavdelningen, med hjälp av konsult, tagit fram en MKB enligt 5 kap. 18 Plan- och bygglagen. Samtliga, under programsamrådet inkomna synpunkter finns återgivna och kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad Samrådshandling, upprättad av stadsmiljöavdelningen, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse för programsamrådet, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 20 Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse för programsamrådet, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 20 Plan- och bygglagen, PBL. Till Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Christina Johansson

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 019 BN 013 Dnr 2009/ Detaljplan för Gropen 1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län samråd Byggnadsnämnden behandlade , 241 en ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Gropen 1. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. I beslutet angavs att planläggningen ska bekostas av sökanden och att ett planavtal ska tecknas. Ett planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Arbetet med detaljplanen avses bedrivas med så kallat enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse för allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande stadsplan A 194 för att, förutom handel, även möjliggöra bostadsändamål. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar kvartersmark för bostäder och handel. Fastigheten Gropen 1 nås via Rosenkällevägen som försörjer ett stort antal småhusfastigheter i området. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Samrådshandlingar, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 020 BN 013 forts. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Till Henrik och Eiler Gustafsson, Lökvägen 8, Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 021 BN 014 Dnr 2010/ Bevarande- och utvecklingsprogram samrådsbeslut Syftet med bevarande- och utvecklingsplanen är att upplysa om stadens bebyggelsehistoria och utvecklingspotential genom att lyfta och belysa dess olika identitetsbildande element. På detta sätt kan fastighetsägarnas och medborgarnas medvetenhet och förståelse för bevarande och utveckling av tidstypiska byggnader, kvarter och gatumiljöer öka. Vidare kan planen fungera som ett viktigt underlag för Karlshamns kommuns arbete med planer, bygglov, förvaltning och så vidare. Dokumentet har tydliga riktlinjer för bevarande och utveckling av befintliga stadsmiljöer, vilket skapar en stabil grund för långsiktig utveckling av både byggnader och miljöer. Planen bidrar till att skapa förståelse för stadens olika årsringar och identifierar platser där förändringar i form av till-, om- eller nybyggnad kan och bör ske med hänsyn till, och i samspel med, befintliga kulturhistoriska värden. Därigenom tydliggörs platser med stark utvecklingspotential och minskas risken för förvanskning av befintliga, kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ur ett hållbarhetsperspektiv är utveckling av stadsmiljöer med välutvecklad befintlig infrastruktur att föredra. Dokumentet beskriver därför, med hänsyn till riksintresset, såväl rutnätsstadens tillväxtmöjligheter i stort, som potentialen på kvarters- och husnivå. Bevarande- och utvecklingsplanen har arbetats fram av Nyréns Arkitektkontor. Den innehåller dels beskrivningar av stadskärnans och ett antal representativa kvarters framväxt utifrån stadsbyggnads- och bebyggelsehistoriska utgångspunkter och dels riktlinjer för bevarande och utveckling. Samrådshandling föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslaget och ger stadsmiljöavdelningen i uppdrag att anordna samråd kring förslaget. Byggnadsnämnden godkänner förslaget och ger stadsmiljöavdelningen i uppdrag att anordna samråd kring förslaget. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby Konsult: Nyréns Arkitektkontor, Nackagatan 4, Stockholm

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 022 BN 015 Dnr 2003/ Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Byggnadsnämnden arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige den 5 mars 2001 gav nämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Planområdet är beläget på östra Stärnö och uppdraget omfattar nuvarande brytningsområde, området vid småbåtshamnen Stärnö Vindhamn samt ett område väster om Södra Stärnövägen, totalt cirka 50 hektar mark- och vattenområde. Detaljplanens syfte, som det beskrivs i kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden, är att möjliggöra bostadsändamål, område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. I detaljplanen ska även väg- och cykelvägsfrågor behandlas. Detaljplanen och dess principer ska vara styrande för bergtäktens efterbehandling. Byggnadsnämnden rapporterade i juni 2010 till kommunfullmäktige om att planarbetet drivs vidare med i princip samma innehåll som vid samrådet med undantag av bostadsändamålet som föreslås utgå helt. Planområdet kommer därmed inte att omfatta området väster om Södra Stärnövägen. Den sammanvägda bedömning som gjorts efter inkomna synpunkter i samband med samrådet om rubricerad detaljplan är att det bedöms som mindre lämpligt att planera för bostäder inom aktuellt planområde. Länsstyrelsen har krävt att kommunen tydligare redovisar hur riksintresset enligt 3 kap. 7 MB kommer att påverkas vid ett plangenomförande. Denna utredning, daterad , föreligger nu. Kommunens ställning i frågan om nämnda riksintresse, såsom den framgår av Översiktsplan 2007, är att detta föreslås upphävas. NCC Roads AB har i november 2010 levererat underlag för den gång- och cykelväg utmed Södra Stärnövägen som de enligt ingångna avtal ska utföra. Vid byggnadsnämndens rapport till kommunfullmäktige i juni 2010 angavs att För att inte äventyra efterbehandlingen av området avses parallellt med planarbetet efterbehandlingen avtalas om i enlighet med det planförslag som nu tas fram. Risken finns att planen inte kommer att vinna laga kraft direkt efter antagandet. Såväl överklagan som överprövning av antagandebeslutet kan bli aktuellt då kommunen och staten, i form av länsstyrelsen, ännu inte nått fram till ett samförstånd i frågan om riksintresset enligt 3 kap 7 MB och då Sveriges Geologiska undersökning, SGU, avstyrker planförslaget. Vid framtagande av utställningshandlingen har behov av ytterligare utredningar framkommit. Planförslaget avses ställas ut för granskning under våren och beräknas kunna antagas av kommunfullmäktige i september Forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 023 BN 015 forts. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Informationen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Till Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 024 BN 016 Dnr 2009/ Detaljplan för del av Mörrums-Björkenäs 1:92, Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län - underrättelsebeslut Byggnadsnämnden behandlade , 016, en ansökan om ändring av detaljplan för del av fastigheten Mörrums-Björkenäs 1:92. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. Ett planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 18 oktober till och med den 26 november Totalt har 29 skriftliga yttranden inkommit i samband med samrådet, varav 12 stycken är likalydande. I av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande del 1, daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Plankartan har förändrats väsentligt sedan samrådet och därför tas ärendet upp i byggnadsnämnden för godkännande av underrättelsehandlingar. Arbetet med detaljplanen avses bedrivas med så kallat enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse för allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande byggnadsplan C 18 samt del av befintlig detaljplan C 49 så att befintliga förhållanden på platsen säkerställs. I den befintliga byggnadsplan C18, består marken idag av allmän plats, park eller plantering. I detaljplanen C 49 består marken av allmän plats, lokalgata. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar allmän platsmark (lokalgata), vattenområden, kvartersmark för bostäder och natur. Lokalgatan (befintlig väg) består av en del av Ekholmsvägen som försörjer ett 10-tal småhusfastigheter i området samt Pukaviks båtklubb. Vattenområdena består av dels öppet vattenområde samt några mindre vattenområden inom vilka bryggor får uppföras. Planområdet omfattas idag ej av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsbestämmelser återinträder dock enligt lag automatiskt vid planändring eller vid upphävande av plan. Kommunen avses att upphäva strandskyddet i samband med att planen vinner laga kraft. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 025 BN 016 forts. Underrättelsehandlingar, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslag till underrättelsehandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra underrättelse enligt reglerna för enkelt planförfarande. Yrkande Ledamoten Stig Werner (SD) yrkar återremiss på ärendet då han anser att en MKB skall upprättas samt att fler grannar utanför sakägarkretsen skall få möjlighet att yttra sig i ärendet. Stig Werner framför dessutom fler synpunkter på handlingar och handläggning, vilka dock beskrivs och är kommenterade i handlingarna. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan om nämnden önskar behandla ärendet vid dagens sammanträde och Stig Werners yrkande om återremiss och finner att nämnden bifallit att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärs Nämnden godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja och den som vill bifalla Stig Werners yrkande om återremiss röstar nej. Vid öppen omröstning röstar nämnden enligt följande närvaro/röstlista: Förteckning etc., se bilaga 016/2011. Ordföranden tillkännager att 10 ja-röster och 1 nej-röst har avgivits, vilket innebär att nämnden önskar avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 026 BN 016 forts. Byggnadsnämnden godkänner förslag till underrättelsehandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra underrättelse enligt reglerna för enkelt planförfarande. Till Staffan Werner, Malshult 3273, Osby Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 027 BN 017 Dnr 2010/ Kv. Snickaren. Upphävande av tomtindelning Karta och samrådshandling upprättad av Märta Gelfgren-Moberg, förrättningslantmätare och Yvonne Mattsson, karttekniker föreligger. Ärendet har handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 Plan- och bygglagen. Inga synpunkter från berörda grannar föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Förslag till upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Snickaren antages. Förslag till upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Snickaren antages. Till Överlantmätarmyndigheten, Drottninggatan 18 F, Karlskrona Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 172, Sölvesborg Stadsmiljöenheten, mätning Yvonne Mattsson Karlshamns Kommun, Fastighetsenheten, Johanna Brodd

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 028 BN 018 Dnr 2011/ Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 029 BN 019 Dnr 2011/ Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 030 BN 020 Dnr 2010/ Yttrande gällande motion om iordningställande av odlingslotter Kommunledningsförvaltningen har översänt motion från Socialdemokraterna, Vivianne Andersson för yttrande. Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Kansliet har inkommit med begäran om yttrande angående motion till Kommunfullmäktige gällande iordningsställande av odlingslotter inom Karlshamn kommun. Odlingslotter som fenomen uppkom i Tyskland kring 1865 i Leipzig. Det var tänkt att de skulle fungera som lekplats för arbetarbarn som oftast bodde trångt i lägenheterna. De vuxna såg dock snart möjligheten att börja använda lotterna även för odling av frukt och grönsaker och på så sätt dryga ut inkomsten. I början av 1900-talet spred sig fenomenet via Danmark till Skåne (Malmö och Landskrona) och senare vidare till Stockholm. De sociala, ekonomiska och hälsoaspekterna bidrog till att odlandet fick fotfäste väldigt fort och effekten blev bestående. Idag finns det cirka tjugofemtusen koloniträdgårdsodlare i Sverige. Motiven till odling och målgruppen har dock ändrats över tiden. Idag är odlingslotter en del i strategin kring hållbar utveckling och många väljer denna form för att försäkra sig om att man får ekologiska produkter. Enligt storstadsstatistik så utgörs de flesta odlare idag av ensamstående kvinnor i femtioårsåldern och vissa invandrargrupper. För att kunna bedöma eventuell placering av de eventuellt föreslagna områdena för kolonilotter så borde man först göra en kartläggning som visar var intresset finns. Kolonilotter bör helst ligga på gång-/ eller cykelavstånd varför man borde planera utifrån det aktuella behovet inom varje tänkt kommundel. Det skulle förslagsvis kunna ske genom en enkät till medborgarna. Det vore också bra om man kunde placera kolonilotterna i områden som inte kan användas för något annat ändamål för att på så sätt uppnå ultimat markanvändning. Placering bör inte heller hindra framtida framtagande av bostäder och verksamheter. Reglering av de organisatoriska, estetiska och ansvarsförhållandena kring de tilltänkta områdena är inte heller att förringa. Man borde därför upprätta någon form av arrendeavtal där man klargör dessa förhållanden både när Kommunen äger marken men även när det handlar om privata arrendatorer. Detta i syfte att kunna agera ifall dessa mål inte uppfylls. Det vore positivt om frågan kunde hanteras på övergripande nivå, till exempel i samband med uppdatering av grönstrukturplanen. Där skulle man kunna bedöma de föreslagna områdenas lämplighet för detta ändamål. Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 031 BN 020 forts. Avslutningsvis anser byggnadsnämnden att det vore positivt om man kunde skapa flera odlingslotter inom Karlshamns kommun. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och antar denna som sitt eget yttrande i ärendet. Till Kommunledningsförvaltningen

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 032 BN 021 Dnr 2011/ Aktualitetsöversyn av Översiktsplanen Skrivelse från kommundirektör Bengt Mattsson föreligger gällande uppdatering av kommunens översiktsplan från 2007 enligt nedan: Karlshamns kommun antog sin senaste, kommunövergripande översiktsplan i mars Kommande åren arbetade man aktivt med att implementera och förverkliga de visioner och idéer som översiktsplanen lade grunden för. Det resulterade i ett stort antal antagna detaljplaner som främst koncentrerat sig kring ny bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till kommunens tätorter. Karlshamns kommun tog under denna period även fram flera detaljplaner som möjliggör industri- och handel, skol- och fritidsverksamheter med mera. Kommunfullmäktige antog under denna period även ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan som behandlar etablering av vindkraftverk. Vid varje ny mandatperiod förväntas kommunen göra en aktualitetsöversyn av gällande översiktsplan för att bedöma dess relevans och giltighet, visionsinriktningens aktualitet, riksintressenas fortsatta roll och så vidare. I en översiktsplan ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling av kommunen. Översiktsplanen behöver grundas på omvärldsanalyser och övergripande mål om utvecklingen både i ett nationellt och regionalt perspektiv. Exempel på detta kan vara regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, miljökvalitetsmålen, regionala klimat- och energistrategier, länsövergripande infrastrukturplaner med mera. Tanken är att översiktsplanen på så sätt ska kunna utvecklas till ett sektorsövergripande, strategiskt instrument för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön som främjar hållbar utveckling i alla sina beståndsdelar. Implementering av idéer framtagna i översiktsplanen förväntas skapa förutsättningar för en hållbar livsstil när det gäller de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. Det politiska ansvaret vid framtagande eller uppdatering av gällande översiktsplan vilar på kommunstyrelsen och byggnadsnämnden som gemensamt ansvarar för de politiska styrsignalerna. Byggnadsnämnden ansvarar dessutom för arbetets formella organisation. Kommunledningen och stadsmiljöavdelningen vill därför lyfta frågan så snart den nya politiska organisationen har kommit på plats. Vi anser att det finns ett behov av att aktualitetsförklara och uppdatera gällande översiktsplan, inte minst med tanke på att många av de utpekade utvecklingsområdena redan planlagts och vissa även tagits i bruk. Det är viktigt att skapa mark- och detaljplanereserv för att möta framtida planeringsbehov. Översiktsplanen är ett av de viktigaste verktyg vi har för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Denna process bör inledas med en inspirerande workshop där man med hjälp av externa influenser sätter igång de interna diskussionerna. Forts.

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 080 (169) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.20 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (20) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer