KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare tjänstgörande som ordinarie xx Ledamöter Ersättare x Jan Bremberg, ordf, S Inger Löfblom Sjöberg, S x Göran Svensson, 1 v ordf, S Kurt Kaarle, S x Magnus Olsson, 2 v ordf, M xx Lars-Erik Ivarsson, M tj.gör x Leif Sturesson, S xx Ingvar Andersson, S x Tommy Larsson, V Bengt Girborn, MP Jan-Olof Persson, S xx Jan-Åke Oscarsson, S tj.gör 34, x Claes Mårlind, M Mats Abrahamsson, M x Ingrid Ankarkrona, S x Johannes Nilsson, S går efter 16 x Stig Werner, SD, SD x Mats Bondesson, C x Lennart Lindqvist, S går efter 34 x Rolf Hansson, FP går efter 35 xx Agneta Larsson, KD tj.gör 36-39, går Tjänstemän Ulf Ohlsson, förvaltningschef Mikael Bäckman, planarkitekt Lisa Jönsson, ekonom x Jonas Ronsby, arkitekt tom 14 x Emina Kovacic, stadsarkitekt x Adam Laurin, bygglovarkitekt Jeanette Conradsson, planarkitekt x Kerstin Olsson, sekreterare x Christina Johansson, planark., tom 12 x Linda Wanhatalo Bengtsson, tom 10 x Nina Södergren, planarkitekt tom 16 Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Jan Bremberg Magnus Olsson Kerstin Olsson Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten Kerstin Olsson

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 011 Innehållsförteckning, AU-ledamöter 2009/ Ändring i föredragningslistan 2010/ Information om examensarbete 2011/ Ekonomisk månadsrapport 2009/ Detaljplan Karlshamn 5:1 (Väggabadet) samrådsbeslut 2009/ Detaljplan Gropen 1 samrådsbeslut 2009/ Bevarande- och utvecklingsprogram samrådsbeslut 2010/ Detaljplan Karlshamn 8:24 m fl, brytningsområdet Stärnö 2003/ Detaljplan Mörrums-Björkenäs 1: / Kv. Snickaren, upphävande av tomtindelning 2010/ Verksamhetsplan 2011/008/ Stadsarkitekten informerar 2011/ Yttrande gällande motion om iordningställande av odlingslotter 2010/ Översiktsplan aktualitetsöversyn 2011/ Yttrande över förslag till miljöanpassad centrumtrafik 2011/ Yttrande över förslag till Marknadsplan / Tillgänglighetspriset / Asarum 3:14, anmälan, avskrivs 2009/ Asarum 40:228, anmälan om uppförd mur 2008/ Fiskaren 3, tillbyggnad rökeri 2008/ Ulf Wollinger föreläggande 2006/ Froarp 14:6, bygglov för mur 2010/ Froarp 14:6, anmälan 2010/ Hallö 1:24, nybyggnad toalettbyggnad 2010/ Joggesö 1:25, tillbyggnad av fritidshus 2010/ Joggesö 1:42, tillbyggnad av fritidshus Karlshamn 5:1, strandskyddsdispens 2010/ Karlshamn 5:1, tillbyggnad av kursgård 2010/ Källaby 1:15, anmälan 2010/ forts

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 012 Byggnadsnämnden Innehållsförteckning, forts. 037 Marieberg 1:37, rivning uthus samt nybyggnad garage 2010/ Marieberg 1:53, anmälan om hundgård/koja 2010/ Norrköping 2, tillbyggnad med förbindelsegång 2010/ Simrishamn 10, bygglov för ombyggnad uterum 2010/ Simrishamn 10, anmälan 2010/ Uppsala 12, ändring av bygglov 2008/ Uppsala 12, anmälan 2010/ Älgen 5, tidsbegränsar bygglov kontorspaviljong 2010/ Delegation 046 Underrättelser 047 Skrivelser för kännedom 048 Aktivitetslista 049 Rättsfallsredovisning

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 013 BN 008 Dnr 2011/ Ledamöter i arbetsutskottet Jan Bremberg, Leif Sturesson och Tommy Larsson med Ingvar Andersson och Bengt Girborn som ersättare skall ingå i byggnadsnämndens arbetsutskott från och med till och med nästa ordinarie sammanträde. Ledamoten Stig Werner (SD) meddelar att han i fortsättningen inte ställer upp på några AU-sammanträden och ej heller kommer han att infinna sig i Rådhuset för att justera nämndens protokoll, varför någon annan får väljas i hans ställe.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 014 BN 009 Dnr 2011/ Ändring i föredragningslistan Föredragningslistan förändras på följande sätt: Ärende 1, information om examensarbete, Stärnö, tillkommer Ärende 11 a, yttrande över förslag till miljöanpassad centrumtrafik, tillkommer Ärende 11 b, yttrande över förslag till Marknadsplan , tillkommer

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 015 BN 010 Dnr 2011/ Information om examensarbete Linda Wanhatalo Bengtsson presenterar sitt examensarbete från Lunds Tekniska Högskola benämnt SMÅSKALIG FRAMTID, Blekinge Karlshamn Sternö. I examensarbetet har Linda undersökt Blekinge och Karlshamn för att se vilka förutsättningar som finns för att vända den negativa utvecklingen till något mer positivt och ta till vara stadens läge vid havet och den goda bebyggda miljön. Nämnden tackar för informationen.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 016 BN 011 Dnr 2010/ Ekonomisk månadsrapport och intern kontroll Någon rapport om ekonomiska läget föreligger inte vid detta tillfälle då arbetet med bokslutet pågår. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns. Till Förvaltningschef Ulf Ohlsson Ekonom Lisa Jönsson Stadsarkitekt Emina Kovacic

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 017 BN 012 Dnr 2009/ Detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 5:1 (Väggabadet) samrådsbeslut Kommunfullmäktige har uppdragit till byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för Väggabadet inklusive nytt kallbadhus behandlades ärendet på byggnadsnämnden, 242. Nämnden ställde sig positiv till att pröva frågan i en detaljplaneprocess. Byggnadsnämnden beslutade , 101, att godkänna upprättat detaljplaneprogram och att uppdra till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd. Detaljplaneprogrammet har varit föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen, PBL, 5:20. Angiven samrådstid varade från och med den 29 mars till och med den 26 april Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för att utveckla Väggabadet genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus på en plats i viken söder om Väggabadet. Avsikten är också att utöka byggrätten för Väggabadet. Arbetet med detaljplanen bedrivs med normalt planförfarande med programskede. Planområdet omfattas av en stadsplan från Den gällande planen täcks inte helt av det nu aktuella planförslaget. En del av stadsplanen avses därför upphävas i samband med den nya planens antagande. I översiktsplanen anges Vägga-Kolleviks-området som ett utredningsområde där möjligheterna för utveckling med verksamheter, bostäder, ny småbåtshamn, rekreation, turism etc. ska prövas. Aktuellt planområde utgör en del av denna utredning. Att uppföra en byggnad i vatten och att anlägga ett havsbad (strand) kräver prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Detta kommer att ske under planarbetet. Strandskyddet är i dagsläget upphävt då gällande planer är fastställda I och med att del av gällande plan ersätts inträder strandskyddet igen. Med anledning av detta har en planbestämmelse om upphävande av strandskydd införts på plankartan (a 1 ). Områdena som avses upphävas från strandskydd genom planbestämmelse är inom den allmänna platsmarken; del av LOKALGATA och GC-VÄG med handikappsparkering samt del av P-PLATS (parkering). Inom kvartersmarken avses E 2 -område för sophantering, Y 1 -område (idrottsändamål) samt Y 2 -område för byggnad med omklädningsrum, toalett och skötsel av badplatsen att upphävas. Då föreslagna åtgärder inom vattenområdet kräver prövning av vattenverksamhet är länsstyrelsen den myndighet som kommer att handlägga strandskyddsärendet i den här delen. Inom vattenområdet med bestämmelserna WB 1 (kallbadhus, café och restaurang) och WB 2 (havsbad) kommer strandskyddet att upphävas genom dispens. Detta gäller även för trädäck/bryggor samt gångbro. Forts.

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 018 BN 012 forts. EU-direktivet om miljöbedömning av planer och program innebär bland annat att kommunens bedömning och ställningstagande om behovet av en miljökonsekvensbeskrivning ska göras tidigt i planprocessen. I samband med byggnadsnämndens beslut om att gå ut på samråd med programmet tog även byggnadsnämnden ställning till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB; att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte kommer att innebära någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande, angående programmet, en positiv inställning till förslaget att utveckla befintlig verksamhet. Dock angavs att en MKB krävs om anläggandet av havsbad och kallbadhus anses som vattenverksamhet. MKB:n torde då endast behöva omfatta vattenområdet. Med denna bedömning från Länsstyrelsen har stadsmiljöavdelningen, med hjälp av konsult, tagit fram en MKB enligt 5 kap. 18 Plan- och bygglagen. Samtliga, under programsamrådet inkomna synpunkter finns återgivna och kommenterade i av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad Samrådshandling, upprättad av stadsmiljöavdelningen, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse för programsamrådet, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 20 Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättad samrådsredogörelse för programsamrådet, daterad Byggnadsnämnden godkänner av stadsmiljöavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, daterat Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt 5 kap. 20 Plan- och bygglagen, PBL. Till Exploateringsingenjör Magnus Runesson Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Christina Johansson

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 019 BN 013 Dnr 2009/ Detaljplan för Gropen 1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län samråd Byggnadsnämnden behandlade , 241 en ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Gropen 1. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. I beslutet angavs att planläggningen ska bekostas av sökanden och att ett planavtal ska tecknas. Ett planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Arbetet med detaljplanen avses bedrivas med så kallat enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse för allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande stadsplan A 194 för att, förutom handel, även möjliggöra bostadsändamål. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar kvartersmark för bostäder och handel. Fastigheten Gropen 1 nås via Rosenkällevägen som försörjer ett stort antal småhusfastigheter i området. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Samrådshandlingar, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Forts.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 020 BN 013 forts. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden godkänner förslag till samrådshandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Till Henrik och Eiler Gustafsson, Lökvägen 8, Asarum Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 021 BN 014 Dnr 2010/ Bevarande- och utvecklingsprogram samrådsbeslut Syftet med bevarande- och utvecklingsplanen är att upplysa om stadens bebyggelsehistoria och utvecklingspotential genom att lyfta och belysa dess olika identitetsbildande element. På detta sätt kan fastighetsägarnas och medborgarnas medvetenhet och förståelse för bevarande och utveckling av tidstypiska byggnader, kvarter och gatumiljöer öka. Vidare kan planen fungera som ett viktigt underlag för Karlshamns kommuns arbete med planer, bygglov, förvaltning och så vidare. Dokumentet har tydliga riktlinjer för bevarande och utveckling av befintliga stadsmiljöer, vilket skapar en stabil grund för långsiktig utveckling av både byggnader och miljöer. Planen bidrar till att skapa förståelse för stadens olika årsringar och identifierar platser där förändringar i form av till-, om- eller nybyggnad kan och bör ske med hänsyn till, och i samspel med, befintliga kulturhistoriska värden. Därigenom tydliggörs platser med stark utvecklingspotential och minskas risken för förvanskning av befintliga, kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ur ett hållbarhetsperspektiv är utveckling av stadsmiljöer med välutvecklad befintlig infrastruktur att föredra. Dokumentet beskriver därför, med hänsyn till riksintresset, såväl rutnätsstadens tillväxtmöjligheter i stort, som potentialen på kvarters- och husnivå. Bevarande- och utvecklingsplanen har arbetats fram av Nyréns Arkitektkontor. Den innehåller dels beskrivningar av stadskärnans och ett antal representativa kvarters framväxt utifrån stadsbyggnads- och bebyggelsehistoriska utgångspunkter och dels riktlinjer för bevarande och utveckling. Samrådshandling föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslaget och ger stadsmiljöavdelningen i uppdrag att anordna samråd kring förslaget. Byggnadsnämnden godkänner förslaget och ger stadsmiljöavdelningen i uppdrag att anordna samråd kring förslaget. Till Stadsarkitekt Emina Kovacic Arkitekt Jonas Ronsby Konsult: Nyréns Arkitektkontor, Nackagatan 4, Stockholm

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 022 BN 015 Dnr 2003/ Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) Byggnadsnämnden arbetar, med utgångspunkt i det uppdrag kommunfullmäktige den 5 mars 2001 gav nämnden, med upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län. Planområdet är beläget på östra Stärnö och uppdraget omfattar nuvarande brytningsområde, området vid småbåtshamnen Stärnö Vindhamn samt ett område väster om Södra Stärnövägen, totalt cirka 50 hektar mark- och vattenområde. Detaljplanens syfte, som det beskrivs i kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden, är att möjliggöra bostadsändamål, område för turism, fritid och kultur samt verksamheter kopplade till dessa. I detaljplanen ska även väg- och cykelvägsfrågor behandlas. Detaljplanen och dess principer ska vara styrande för bergtäktens efterbehandling. Byggnadsnämnden rapporterade i juni 2010 till kommunfullmäktige om att planarbetet drivs vidare med i princip samma innehåll som vid samrådet med undantag av bostadsändamålet som föreslås utgå helt. Planområdet kommer därmed inte att omfatta området väster om Södra Stärnövägen. Den sammanvägda bedömning som gjorts efter inkomna synpunkter i samband med samrådet om rubricerad detaljplan är att det bedöms som mindre lämpligt att planera för bostäder inom aktuellt planområde. Länsstyrelsen har krävt att kommunen tydligare redovisar hur riksintresset enligt 3 kap. 7 MB kommer att påverkas vid ett plangenomförande. Denna utredning, daterad , föreligger nu. Kommunens ställning i frågan om nämnda riksintresse, såsom den framgår av Översiktsplan 2007, är att detta föreslås upphävas. NCC Roads AB har i november 2010 levererat underlag för den gång- och cykelväg utmed Södra Stärnövägen som de enligt ingångna avtal ska utföra. Vid byggnadsnämndens rapport till kommunfullmäktige i juni 2010 angavs att För att inte äventyra efterbehandlingen av området avses parallellt med planarbetet efterbehandlingen avtalas om i enlighet med det planförslag som nu tas fram. Risken finns att planen inte kommer att vinna laga kraft direkt efter antagandet. Såväl överklagan som överprövning av antagandebeslutet kan bli aktuellt då kommunen och staten, i form av länsstyrelsen, ännu inte nått fram till ett samförstånd i frågan om riksintresset enligt 3 kap 7 MB och då Sveriges Geologiska undersökning, SGU, avstyrker planförslaget. Vid framtagande av utställningshandlingen har behov av ytterligare utredningar framkommit. Planförslaget avses ställas ut för granskning under våren och beräknas kunna antagas av kommunfullmäktige i september Forts.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 023 BN 015 forts. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Informationen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige. Till Kommunfullmäktige Stadsarkitekt Emina Kovacic Exploateringsingenjör Magnus Runesson Planarkitekt Jeanette Conradsson

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 024 BN 016 Dnr 2009/ Detaljplan för del av Mörrums-Björkenäs 1:92, Mörrum-Elleholm, Karlshamns kommun, Blekinge län - underrättelsebeslut Byggnadsnämnden behandlade , 016, en ansökan om ändring av detaljplan för del av fastigheten Mörrums-Björkenäs 1:92. Man ställde sig positiv till att planläggningen genomförs. Ett planavtal har tecknats mellan sökanden och kommunen. Byggnadsnämnden beslutade om samråd. Samrådet genomfördes under tiden 18 oktober till och med den 26 november Totalt har 29 skriftliga yttranden inkommit i samband med samrådet, varav 12 stycken är likalydande. I av stadsmiljöavdelningen upprättat särskilt utlåtande del 1, daterad , redovisas justeringar och kompletteringar som gjorts med anledning av inkomna yttranden. Plankartan har förändrats väsentligt sedan samrådet och därför tas ärendet upp i byggnadsnämnden för godkännande av underrättelsehandlingar. Arbetet med detaljplanen avses bedrivas med så kallat enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan tillämpas när detaljplaner av begränsad betydelse ska upprättas. Vidare ska detaljplanen vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen granskningsyttrande samt sakna intresse för allmänheten. Även om översiktsplanen inte säger något av intresse i sammanhanget kan ett enkelt planförfarande användas, om översiktsplanens allmänna intentioner inte motverkas. Stadsmiljöavdelningen bedömer att kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda i det aktuella planärendet. Planen syftar till att ändra för området gällande byggnadsplan C 18 samt del av befintlig detaljplan C 49 så att befintliga förhållanden på platsen säkerställs. I den befintliga byggnadsplan C18, består marken idag av allmän plats, park eller plantering. I detaljplanen C 49 består marken av allmän plats, lokalgata. Planen skall vidare reglera bebyggelsens omfattning, lokalisering och utformning på fastigheten. Detaljplanen omfattar allmän platsmark (lokalgata), vattenområden, kvartersmark för bostäder och natur. Lokalgatan (befintlig väg) består av en del av Ekholmsvägen som försörjer ett 10-tal småhusfastigheter i området samt Pukaviks båtklubb. Vattenområdena består av dels öppet vattenområde samt några mindre vattenområden inom vilka bryggor får uppföras. Planområdet omfattas idag ej av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsbestämmelser återinträder dock enligt lag automatiskt vid planändring eller vid upphävande av plan. Kommunen avses att upphäva strandskyddet i samband med att planen vinner laga kraft. Kommunen (byggnadsnämnden) som PBL-ansvarig ska för varje enskild detaljplan bedöma om genomförandet av detaljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, om det krävs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, samt fatta ett beslut i frågan. När en detaljplan handläggs med ett enkelt planförfarande förutsetts att den inte medför en betydande miljöpåverkan. Motiven, i aktuellt planärende, för detta framgår av handlingen Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Forts.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 025 BN 016 forts. Underrättelsehandlingar, daterad , föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner förslag till underrättelsehandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra underrättelse enligt reglerna för enkelt planförfarande. Yrkande Ledamoten Stig Werner (SD) yrkar återremiss på ärendet då han anser att en MKB skall upprättas samt att fler grannar utanför sakägarkretsen skall få möjlighet att yttra sig i ärendet. Stig Werner framför dessutom fler synpunkter på handlingar och handläggning, vilka dock beskrivs och är kommenterade i handlingarna. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan om nämnden önskar behandla ärendet vid dagens sammanträde och Stig Werners yrkande om återremiss och finner att nämnden bifallit att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärs Nämnden godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja och den som vill bifalla Stig Werners yrkande om återremiss röstar nej. Vid öppen omröstning röstar nämnden enligt följande närvaro/röstlista: Förteckning etc., se bilaga 016/2011. Ordföranden tillkännager att 10 ja-röster och 1 nej-röst har avgivits, vilket innebär att nämnden önskar avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Forts.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 026 BN 016 forts. Byggnadsnämnden godkänner förslag till underrättelsehandling, daterad , och till denna hörande handlingar. Byggnadsnämndens ställningstagande till behovet av en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att ett genomförande av föreslagen detaljplan inte innebär någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses i Plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden uppdrar till stadsmiljöavdelningen att genomföra underrättelse enligt reglerna för enkelt planförfarande. Till Staffan Werner, Malshult 3273, Osby Stadsarkitekt Emina Kovacic Planarkitekt Nina Södergren

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 027 BN 017 Dnr 2010/ Kv. Snickaren. Upphävande av tomtindelning Karta och samrådshandling upprättad av Märta Gelfgren-Moberg, förrättningslantmätare och Yvonne Mattsson, karttekniker föreligger. Ärendet har handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 Plan- och bygglagen. Inga synpunkter från berörda grannar föreligger. Arbetsutskottets förslag till beslut: Förslag till upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Snickaren antages. Förslag till upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Snickaren antages. Till Överlantmätarmyndigheten, Drottninggatan 18 F, Karlskrona Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 172, Sölvesborg Stadsmiljöenheten, mätning Yvonne Mattsson Karlshamns Kommun, Fastighetsenheten, Johanna Brodd

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 028 BN 018 Dnr 2011/ Verksamhetsplan Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om verksamhetsplan avseende pågående och planerade projekt och verksamhet inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 029 BN 019 Dnr 2011/ Stadsarkitekten informerar Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om den gångna månadens aktiviteter inom enheten. Arbetsutskottets förslag till beslut: Informationen godkänns. Informationen godkänns.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 030 BN 020 Dnr 2010/ Yttrande gällande motion om iordningställande av odlingslotter Kommunledningsförvaltningen har översänt motion från Socialdemokraterna, Vivianne Andersson för yttrande. Skrivelse från stadsarkitekt Emina Kovacic föreligger enligt följande: Kansliet har inkommit med begäran om yttrande angående motion till Kommunfullmäktige gällande iordningsställande av odlingslotter inom Karlshamn kommun. Odlingslotter som fenomen uppkom i Tyskland kring 1865 i Leipzig. Det var tänkt att de skulle fungera som lekplats för arbetarbarn som oftast bodde trångt i lägenheterna. De vuxna såg dock snart möjligheten att börja använda lotterna även för odling av frukt och grönsaker och på så sätt dryga ut inkomsten. I början av 1900-talet spred sig fenomenet via Danmark till Skåne (Malmö och Landskrona) och senare vidare till Stockholm. De sociala, ekonomiska och hälsoaspekterna bidrog till att odlandet fick fotfäste väldigt fort och effekten blev bestående. Idag finns det cirka tjugofemtusen koloniträdgårdsodlare i Sverige. Motiven till odling och målgruppen har dock ändrats över tiden. Idag är odlingslotter en del i strategin kring hållbar utveckling och många väljer denna form för att försäkra sig om att man får ekologiska produkter. Enligt storstadsstatistik så utgörs de flesta odlare idag av ensamstående kvinnor i femtioårsåldern och vissa invandrargrupper. För att kunna bedöma eventuell placering av de eventuellt föreslagna områdena för kolonilotter så borde man först göra en kartläggning som visar var intresset finns. Kolonilotter bör helst ligga på gång-/ eller cykelavstånd varför man borde planera utifrån det aktuella behovet inom varje tänkt kommundel. Det skulle förslagsvis kunna ske genom en enkät till medborgarna. Det vore också bra om man kunde placera kolonilotterna i områden som inte kan användas för något annat ändamål för att på så sätt uppnå ultimat markanvändning. Placering bör inte heller hindra framtida framtagande av bostäder och verksamheter. Reglering av de organisatoriska, estetiska och ansvarsförhållandena kring de tilltänkta områdena är inte heller att förringa. Man borde därför upprätta någon form av arrendeavtal där man klargör dessa förhållanden både när Kommunen äger marken men även när det handlar om privata arrendatorer. Detta i syfte att kunna agera ifall dessa mål inte uppfylls. Det vore positivt om frågan kunde hanteras på övergripande nivå, till exempel i samband med uppdatering av grönstrukturplanen. Där skulle man kunna bedöma de föreslagna områdenas lämplighet för detta ändamål. Forts.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 031 BN 020 forts. Avslutningsvis anser byggnadsnämnden att det vore positivt om man kunde skapa flera odlingslotter inom Karlshamns kommun. Byggnadsnämnden instämmer i stadsarkitekt Emina Kovacic s skrivelse enligt ovan och antar denna som sitt eget yttrande i ärendet. Till Kommunledningsförvaltningen

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 032 BN 021 Dnr 2011/ Aktualitetsöversyn av Översiktsplanen Skrivelse från kommundirektör Bengt Mattsson föreligger gällande uppdatering av kommunens översiktsplan från 2007 enligt nedan: Karlshamns kommun antog sin senaste, kommunövergripande översiktsplan i mars Kommande åren arbetade man aktivt med att implementera och förverkliga de visioner och idéer som översiktsplanen lade grunden för. Det resulterade i ett stort antal antagna detaljplaner som främst koncentrerat sig kring ny bostadsbebyggelse inom eller i anslutning till kommunens tätorter. Karlshamns kommun tog under denna period även fram flera detaljplaner som möjliggör industri- och handel, skol- och fritidsverksamheter med mera. Kommunfullmäktige antog under denna period även ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan som behandlar etablering av vindkraftverk. Vid varje ny mandatperiod förväntas kommunen göra en aktualitetsöversyn av gällande översiktsplan för att bedöma dess relevans och giltighet, visionsinriktningens aktualitet, riksintressenas fortsatta roll och så vidare. I en översiktsplan ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling av kommunen. Översiktsplanen behöver grundas på omvärldsanalyser och övergripande mål om utvecklingen både i ett nationellt och regionalt perspektiv. Exempel på detta kan vara regionala tillväxt- och utvecklingsprogram, miljökvalitetsmålen, regionala klimat- och energistrategier, länsövergripande infrastrukturplaner med mera. Tanken är att översiktsplanen på så sätt ska kunna utvecklas till ett sektorsövergripande, strategiskt instrument för kommunens långsiktiga utveckling av den fysiska miljön som främjar hållbar utveckling i alla sina beståndsdelar. Implementering av idéer framtagna i översiktsplanen förväntas skapa förutsättningar för en hållbar livsstil när det gäller de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. Det politiska ansvaret vid framtagande eller uppdatering av gällande översiktsplan vilar på kommunstyrelsen och byggnadsnämnden som gemensamt ansvarar för de politiska styrsignalerna. Byggnadsnämnden ansvarar dessutom för arbetets formella organisation. Kommunledningen och stadsmiljöavdelningen vill därför lyfta frågan så snart den nya politiska organisationen har kommit på plats. Vi anser att det finns ett behov av att aktualitetsförklara och uppdatera gällande översiktsplan, inte minst med tanke på att många av de utpekade utvecklingsområdena redan planlagts och vissa även tagits i bruk. Det är viktigt att skapa mark- och detaljplanereserv för att möta framtida planeringsbehov. Översiktsplanen är ett av de viktigaste verktyg vi har för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Denna process bör inledas med en inspirerande workshop där man med hjälp av externa influenser sätter igång de interna diskussionerna. Forts.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN. x Jan Bremberg, ordförande (s) Jan-Åke Oscarsson (s) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 498 (573) Byggnadsnämnden 2008-10-29 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 19.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 16:10 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x; ersättare

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10

Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 Protokoll 1 (47) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, kl 13.00-17.10 ande Ledamöter Patrik Holmberg (C), ordförande Johnny Nilsson (S), ej 46 pga jäv Rickard Johansson (C) för Johnny Nilsson 46 pga jäv

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 15. Tid 2014-06-03, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer