ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Proj nr 2013/49

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49"

Transkript

1 Dnr: KSF 2013/49 Proj nr 2013/49 ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt LAR/MSA X X X X X X X Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Planbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Antagen av Kommunfullmäktige i Höörs kommun , 73 Laga kraft Genomförandetid t.o.m

2 INLEDNING Detaljplanen har varit föremål för samråd under Samrådsredogörelse har upprättats och ett samrådsmöte har hållits Efter samrådet har planhandlingarna justerats enligt nedan. Plankarta k 3 -bestämmelse för 3-plans-byggnad ut mot Södra Torggatan på Fjäriln 4 har tagits bort. Bestämmelsen reglerar utformning av balkong. Utfartsförbud mot Coop:s parkering har tagits bort pga av plantekniska skäl. g- bestämmelse införs på plankartan vilket möjliggör för de boende att bilda en samfällighetsförening för gemensam skötsel av gårdsytan. Grundkartan med teckenförklaring har uppdaterats. Illustrationskarta Omdisponering av parkerings- och gemensamhetsytor. Plan- och genomförandebeskrivning Planbeskrivningen har kompletteras med skuggstudier för att bättre förstå planens konsekvenser. Genomförandebeskrivning har kompletteras angående de organisatoriska, ekonomiska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärderna för planens genomförande. S. Torggatan Västergatan Föreningsgatan Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge. 2

3 Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Fjäriln 4 och ge befintliga byggnader på Fjäriln 4-6 en aktualisering gällande planbestämmelser. En detaljplan tas fram för att bedöma lämplig utformning och placering av bebyggelsen. I bedömningen tas hänsyn till befintlig mark och bebyggelse samt hur utemiljö och parkeringssituationen kan lösas. Arbetet sker med ett normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap Figur 2. Gällande detaljplaner inom och angränsande till planområdet. Streckad gräns anger planområdet (skrafferat område) där gällande detaljplan är H 32. Figuren visar även fastighetsindelningen inom kvarteret Fjäriln 4-6. Planens huvuddrag Detaljplanen är en aktualisering av en del av gällande detaljplan H32, samt att den tilllåter mer byggrätt inom fastigheten Fjäriln 4. Detaljplanen kommer att reglera marken som bostadsmark. Upprättande av ny detaljplan för Fjäriln 4-6 innebär att del av gällande detaljplan (H 32) som inte tillåter ytterligare bebyggelse inom planområdet, upphävs och ersätts med den aktuella detaljplanen. Plandata Planområdets omfattning uppgår till cirka 3000 m 2 (0,3 hektar). Det aktuella planområdet är beläget direkt söder om Nya Torg och väster om Coop Konsum. Detaljplanen avgränsas i nordväst av Södra Torggatan, i sydöst av Föreningsgatan, i nordöst av parkeringen till Coop och i sydväst av Västergatan, se figur 1. Fastigheterna Fjäriln 4 och 5 har samma ägare, Höörfasaden AB (Skånegårdar AB) medan Fjäriln 6 ägs av Höörs Fastighetsaktiebolag. Höörfasaden AB har initierat ett förvärv av Fjäriln 6. 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan I översiktsplan 2002 inkluderas planområdet i utbyggnadsområde 6 och pekas ut som Centrum. I översiktsplan 2012, som varit ute på samrådsremiss, är planområdet också utpekat som Bostadsområde med benämningen Centrum. Detaljplan Planområdet omfattas av en ändring av stadsplan (H32) från Denna plan tillåter bostadsbebyggelse längs gatorna i slutet byggnadssätt i två och tre våningar. Gårdsmiljön har en planbestämmelse som innebär att marken inte får bebyggas. I övrigt finns det två detaljplaner som angränsar till planområdet; H1 och H4, se figur 2. Regleringen för dessa båda planer är vägområde. Avvägning miljöbalken Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen medför att del av gällande detaljplan ändras. Upprättad behovsbedömning visar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen reglerar marken till B (bostad) och BC (bostad och centrum). Planen möjliggör ytterligare bostadshus inom Fjäriln 4 och upprustning av den gemensamma gården för Fjäriln 4-6. Områdets utseende regleras även med bestämmelser som innebär att fasadmaterialet skall vara tegel eller puts för att skapa samhörighet med befintlig bebyggelse. Planområdet är redan bebyggt vilket medför att den kommande detaljplanen inte kommer att ha någon nämnvärd negativ påverkan på Höörs tätort. Kvarteret kommer att förtätas och marken blir mer effektivt nyttjad. Vid planering ska även kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids. Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsen gav Plan- och GIS-enheten i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Fjäriln 4-6. Beslut om samråd togs av kommunstyrelsen och om granskning

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN Befintlig bebyggelse Planområdet berör tre bebyggda fastigheter; Fjäriln 4, 5 och 6. Se figur 2 för fastighetsindelning. Fjäriln 4 Fastigheten Fjäriln 4 består av två flerfamiljshus, varav ett vetter mot Nya torg och är tre våningar högt (cirka 14,5 meter till nock), den andra byggnaden är lokaliserad mot Föreningsgatan och är två våningar hög. Bostadshuset mot Nya torg är ett gult hus med putsad fasad med inslag av mosaik. Byggnadens tak har olika lutning, in mot gården är taklutningen cirka 45 grader och ut mot torget är lutningen cirka 33 grader. Den östra fasaden mot Coop:s parkering har en väggmålning som är gjord av konstnären Gunilla Falck - Fridas trädgård, uppförd Det är svart skiffertak på huset. Det andra huset på Fjäriln 4 mot Föreningsgatan, är ett brunt hus med tegelfasad och rött tegel som takmaterial. Även denna byggnad har del av väggmålningen Fridas trädgård på sin östra fasad mot Coop:s parkering. Inne på gården på Fjäriln 4 finns två förrådsbyggnader. Den ena av förrådsbyggnadernas fasad är också en del av väggmålningen. Fjäriln 5 Fastigheten Fjäriln 5 vetter mot Södra Torggatan och är ett flerfamiljshus som är två våningar högt (cirka 9 meter till nock). Det är ett rött tegelhus med gavel i vit plåt mot Västergatan. Taklutningen är cirka 25 grader. Takmaterialet består av röda tegel - pannor. Byggnaderna på Fjäriln 4. Den vänstra bilden är huset mot Nya torg (ljus putsad fasad) och den högra bilden är huset mot Föreningsgatan. Fjäriln 5 och 6. 5

6 Fjäriln 6 På Fjäriln 6 finns ett flerfamiljshus som är tre våningar högt (cirka 11 meter högt upp till nock) utmed Västergatan. Huset har en röd tegelfasad och en taklutning på cirka 15 grader. Taket består av svarta takpannor. Gällande detaljplan H32, tillåter att byggnad mot Föreningsgatan och den västra delen av planområdet mot Södra Torgatan (Fjäriln 5) får vara två våningar högt (6,5 meter i byggnadshöjd). Byggnad mot Västergatan och mot Nya torg (Fjäriln 4) tillåts vara tre våningar högt (9,5 meter i byggnadshöjd). Alla byggnader, förutom det gula putsade huset på Fjäriln 4, innehar källare. Analys av befintlig bebyggelse Bebyggelsen runt planområdet är av varierande utseende. Nordväst om planområdet finns ett flerfamiljshus med tre våningar i gult tegel. Nordost om området finns Coops parkering och byggnaden för livsmedelsbutiken som är i ett våningsplan och har en brun tegelfasad. Sydost ligger kvarteret Mejeriet som är ett flerfamiljshus med 3½ våningar och en orange-röd/grå fasad. Bebyggelsen som ligger sydväst om planområdet består av åtta kedjehus i 1½ plan med gul-orange tegelfasad. Trots en något osammanhängande bebyggelsestruktur i och runt kvarteret Fjäriln, som vittnar om en utbyggnad i olika tider, så är det huvudsakliga fasadmaterialet tegel med inslag av puts i röd eller gul kulör. Sadeltak är i huvudsak den dominerande takformen och takets färg har jämfört med fasaden en avvikande, ofta mörkare kulör. Fasadmålningen Fridas trädgård. 6

7 Den nya bebyggelsen inom kvarteret bör därför, så långt det är möjligt, harmonisera med den befintliga bebyggelsen vad avser volym, material, färg och utformning för att uppnå en sammanhållen bebyggelsemiljö. Mark och vegetation Gräsytor finns på Fjäriln 4 och 5. Det finns ca 10 träd samt busk- och undervegetation inom planområdet. Fjäriln 5 har bl a ett fruktträd och någon mindre lönn-träd. Fjäriln 4 har bl a gran, björk, fruktträd och ett akaciaträd. Planområdet är plant utan några höjdskillnader. Ner till befintliga garageplatser på Fjäriln 5 finns det en höjdskillnad på ca 3 meter. Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk utredning har gjorts för detaljplaneområdet. Från SGU:s, (Sveriges geologiska undersökningars), hemsida kan det utläsas att berggrunden för planområdet är granit och att jordarten huvudsakligen är sand-grus (isälvssediment). Grundvattentillgången är låg (under 1 liter/sek). Marken i kommunen har bedömts utgöras av mark med låg eller normal risk för radonförekomst. Kultur Under 2013 antogs ett kulturmiljöprogram för Höörs tätort bestående av sju delområden. Det aktuella planområdet ingår i delområde fem. Fridas Trädgård Fridas trädgård omnämns i kulturmiljöprogrammet enligt följande: Väggmålningen Fridas trädgård utgör ett av tätortens offentliga konstverk och tillika tätortens enda väggmålning. Konstverket bidrar till en positiv upplevelse av gatu- och torgrummet. Enskilda fastigheter I kulturmiljöprogrammet pekas enskilda fastigheter ut som har högt och medelhögt Gräs- och vegetationsytor på gården tillhörande Fjäriln 4. 7

8 bevarandevärde samt sammanhängande miljöer med högt bevarandevärde. Båda byggnaderna på Fjäriln 4 och bostadshuset på Fjäriln 5 är utpekade och beskrivs enligt följande: Fjäriln 4 mot Nya torg Ett flerbostadshus i tre våningar med affär i bottenplan som är byggt I byggnaden har det tidigare funnits ett Konsum under och det har även funnits en elaffär samt glasmästeri. Under 1900-talets senare hälft har huset genomgått genomgripande förändringar, framförallt mot torget. Frontespis och takkupor är borttagna från orginalbyggnaden och huset har försetts med nytt tak. Bottenvåningens fasad ut mot torget fick mosaik och sedan har en väggmålning mot Konsum tillkommit. Byggnaden klassas med beteckningarna K-4 och M-3. Beteckningarna innebär att det kulturhistoriska värdet K-4, är: Visst värde. Är en av många liknande byggnader eller har byggts om eller på ett ur antikvariskt synvinkel ovarsamt sätt. Det miljömässiga värdet M-3, är: Viss betydelse för helheten. Fjäriln 4 mot Föreningsgatan Ett flerfamiljshus i två våningar som är uppfört under 1950-talet. Huset har detaljer såsom rullskift kring entré och fönster tillhörande trapphus samt att den ursprungliga dörren till byggnaden finns kvar. Sedan huset uppfördes på 1950-talet har det inte skett några större förändringar. Det som tillkommit är väggmålningen mot Konsumparkeringen. Byggnaden klassas med beteckningarna K-3, M-3. Det kulturhistoriska värdet är: Värdefull, men finns i flera liknande exemplar. God representant för sin tid. Det miljömässiga värdet är: Viss betydelse för helheten. Fjäriln 5 mot Södra Torggatan Ett flerfamiljshus i två våningar som är uppfört på 1950-talet. Detaljer för byggnaden är att entrépartiet är beklätt med mosaik. De förändringar som har skett på bygg- Bild hämtad från kulturmiljöprogrammet. Nya torg år Röda markeringen visa planområdets avgränsning. 8

9 naden sedan den uppfördes är att skorstenar har blivit inklädda med plåt. Fasaden mot Södra Torggatan är relativt välbevarad. Byggnaden klassas med beteckningarna K-3, M-3. Det kulturhistoriska värdet är: Värdefull, men finns i flera liknande exemplar. God representant för sin tid. Det miljömässiga värdet är: Viss betydelse för helheten. Planområdet finns med i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Planområdet ingår både i särskilt värdefull kulturmiljö i Skåne: Höör och kulturmiljöstråket för järnvägen: Södra Stambanan. Kulturmiljöstråket omfattar Södra stambanan som historiskt är av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. Kulturmiljön Höör visar tydligt utvecklingen från bondby och kyrkby till stationssamhälle. Strukturer och samband mellan de olika tidsåldrarna är väl bevarade och de administrativa byggnaderna visar betydelsen av centralort i samtliga skeden. Arkeologi Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar inom planområdet. Trafik Det aktuella planområdet angörs idag via Föreningsgatan eller Västergatan. Hastigheten på vägarna är 50 km/h och Södra Torggatan är enkelriktad. Körbaneområdet för Södra Torggatan är cirka 8 meter, Föreningsgatan har en bredd på cirka 6,5 meter och körbandebredden för Västergatan är cirka 8,5 meter. Parkering Det finns ingen parkering på Fjäriln 4. Fastigheterna Fjäriln 5 och 6 har parkering på respektive fastighet. Fjäriln 6 har 8 markerade parkeringsplatser plus 4 omarkerade parkeringsplatser inne på gården. Fjäriln 5 har ett garage med 5 parkeringsplatser. Trots att enbart 2 st. av garageplatserna används för parkering så räknas samtliga garage som en del av planområdets parkeringsbestånd. Totalt finns det 17 p-platser inom planområdet idag. På gården finns det även ett permobilgarage med handikapphiss bakom Fjäriln 5. Gång- och cykelväg Inom planområdet finns det inte någon gång- och cykelväg. Den gång- och cykelvägsförbindelse som finns i anslutning till planområdet är den som finns utmed Mejerigatan fram till Södra Torggatan. Föreningsgatan, Södra Torggatan och Västergatan består av körbaneyta och trottoar för gående. Trafi kbuller Riksdagen har i infrastrukturpropositionen från 1996/97 angett riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 9

10 Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I december 2009 gjordes en bullerinventering av Höörs tätort av konsultföretaget Ramböll. Trafiksiffrorna var från olika år och är därför uppräknade till nivån för året Se figur 3 för den ekvivalenta ljudnivå (medelvärdet under ett dygn) för Av inventeringen går det att fastställa att planområdet inte bedöms påverkas av trafikbuller från Mejerivägen som överskrider angivna riktvärden. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till ca 40 db(a) vilket är en godtagbar ljudnivå för bostäder. Höörs kommun har tagit fram en Trafi kplan som bl a redovisar förslag på nya hastighetsgränser i tätbebyggda områden inom kommunen. De föreslagna gränserna är inte fastställda. Skulle hastigheterna inom tätorten ändras enligt förslaget bedöms den ekvivalenta bullernivå se ut enligt figur 4. Bedömningen är även i detta fall att den ekvivalenta ljudnivån inte kommer att överskrida riktvärdena för nybyggnation av bostäder inom planområdet. Figur 3. Ekvivalent ljudnivå för Figur 4. Ekvivalent ljudnivå utifrån föreslagen hastighetsplan. Risk Planområdet har idag två infarter till området, Föreningsgatan och Västergatan. Räddningstjänsten vill att det ska finnas god tillgänglighet till planområdet. Räddningstjänsten utgår från BFS 2011:26 - BBR 19 (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd) för att kontrollera om planer tar hänsyn till bland annat räddningsinsatser. Kollektivtrafi k Busshållplats finns utmed Mejerigatan, cirka 200 meter från planområdet (gångväg). Kommunal och kommersiell service Byggnaden som vetter ut mot Nya torg på Fjäriln 4 innehar två verksamheter, en pizzeria och en frisörsalong. Byggnaden på Fjäriln 5 innehar en frisörsalong i källarplan. Kommunal och kommersiell service finns i Höörs tätort. Livsmedelshandel återfinns cirka 100 meter från planområdet (gångväg från planområdets mittpunkt till Coops entré). I direkt anslutning till planområdet, på Nya Torg, finns det en ny lekplats med olika lekredskap, såsom gungor och sandlåda. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. 10

11 FÖRSLAG Bebyggelse Det nya föreslagna flerbostadshuset placeras centralt inom Fjäriln 4 och regleras till två och tre våningar med 7 st. nya lägenheter i storleksodningen 1-3:or. Mot tvåvåningshuset vid Föreningsgatan tillåts två våningar och mot trevåningshuset vid Nya torg tillåts tre våningar. Syftet är att skapa volymmässig samhörighet med den befintliga bebyggelsen. Det nya flerbostadshuset kommer att ha den nordöstra fasaden mot Coops: parkeringen på Fjäriln 10. Detaljplanen reglerar att det nya flerbostadshuset endast tillåts uppföras i tegel eller puts. Målningen Fridas Trädgård föreslås att integreras med det nya husets fasad utmot Coop. Detaljplaneområdet regleras huvudsakligen som Bostad men en mindre del i norra delen av planområdet regleras som Bostad och Centrum. Med ändamålet Centrum ingår bland annat butiker, service, kontor och restauranger. Den aktuella detaljplanen utgår från den gällande detaljplanen och reglerar den befintliga bebyggelsen till samma våningsantal som gällande detaljplan. Varsamhetsbestämmelser införs i planen för att säkerställa att byggnaderna inte förändras med undantag för kvarterets balkonger. Detaljplanen reglerar placeringen av det nya flerbostadshuset. Där mark inom planen kryssmarkeras, får inte byggnader uppföras med undantag för förrådsbyggnader och miljöhus. Den totala byggnadsarean (byggnadens fotavtryck ) regleras i detaljplanen liksom byggnadshöjden till 6,5 meter för två våningshus och 10 meter för tre våningshus. Kvarteret Fjäriln 4-6, Höör gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a lund tel: Förslagshandling VY FRÅN SÖDER ÖVER KVARTERET FJÄRILN. Flygvy/illustration över föreslagen byggnation inom Fjäriln 4. 11

12 Gården För att skapa ett mer estetiskt tilltalande och enhetligt intryck av hela kvarteret Fjäriln föreslås förändringar på gården enligt situationsplanen i figur 5. Miljöstationen flyttas från sin nuvarande placering vid den södra gaveln på tvåvåningshuset på Fjäriln 4 till den västra gaveln på trevåningshuset på Fjäriln 6 Samtliga balkonger på fasaderna byts ut och uppförs i samma material, t ex plåt. Balkongerna kan sedan utföras individuellt på respektive byggnad. Markbeläggningen inom kvarteret Fjäriln föreslås förändras så att det blir enhetligt och på så sätt får utgöra kvarterets golv för gemenskapsytor för de boende. 5 st nya parkeringsplatser, inklusive 1 st. handikappsplats, anordnas på gården. Träd (ca 3 st) som nödgas till att fällas, kompenseras genom nyplantering av träd. Häckar planteras i tomtgränserna inom kvarteret samt vid parkeringsplatserna. Klätterväxtvägg på den södra gaveln på tvåvåningshuset på Fjäriln 4 och på den västra fasaden på Fjäriln 6. Permobilgaraget omdisponeras. Nya cykelparkeringar anordnas för ca 35 cyklar. Ny placering av permobilgarage Parkering Cykelställ Gemensamhetsytsamhetsyta Gemen- Gemensamhetsyta Parkering Cykelställ Klätterväxtvägg Infart Cykelskjul Klätterväxtvägg Miljöhus Utfart Cykelställ Figur 5. Situationsplan och plan för bottenvåning med nytt bostadshus på Fjäriln 4, ny placering av miljöstation, ny markbeläggning, vegetation, bil- och cykelparkering. Trafik Planområdet trafikmatas från Föreningsgatan och utfart sker via Västergatan. Detaljplanen innehåller inte någon allmänplats mark för gata. 12

13 Parkering Enligt kommunens parkeringsplan är en parkeringsnorm på 0,7 platser per lägenhet lämplig för centrala Höör. Varje fastighetsägare förser sina boende med parkeringsplatser som ska anordnas på respektive fastighet. Om inte parkeringsbehovet uppnås så kan inte bygglov ges till den efterfrågade byggnaden. Med ett tillskott på 7 lägenheter behöver således 5 nya platser tillkomma förutom dagens parkeringsbestånd på 17 platser. Det innebär att totalt 22 platser ska ha anordnats när planen har antagits. Med de 5 nya parkeringsplatserna, enligt figur 5, varav en parkering är handikappsanpassad, uppfylls parkeringsnormen. På kvarteret föreslås även ca 35 nya parkeringsplatser för cykel. Permobilgaraget på Fjäriln 5 flyttas ca 2 meter för att ge plats åt handikappsparkeringen. Kollektivtrafi k Detaljplanen medför ingen ny busshållplats, planområdet är centralt lokaliserat och det finns goda kollektivtrafikmöjligheter i nära anslutning. Tågstationen ligger cirka 400 meter från planområdet. Risker Tillgänglighet till bebygelsen inom planområdet för utryckningsfordon från Räddningstjänsten är god med två infarter till kvarteret samt parkering och gator i direkt anslutning, både inom och utanför planområdet. Räddningstjänstens önskemål om att avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiga 50 meter bedöms således kunna uppnås. Räddningstjänsten får i samspråk med Mittskåne Vatten under bygglovsskedet samråda om lokalisering för eventuella brandposter så att brandvattenförsörjningen kan tillgodoses. Förslaget innebär möjlighet till genomfart inom kvarteret för de boendes fordon och eventuella utryckningsfordon. Gångfart ska vara rådande inom kvarteret och körytor ska anordnas i avvikande markbeläggning för att underlätta trafikanternas orientering. Området har bedömts som normalt riskområde för radon. Planen reglerar att radonskyddande grundkonstruktion ska utföras. Nollalternativ Om planen inte genomförs förmodas området fortsätta ha dagens användning med bostadsbebyggelse med handelsändamål. Kvarterets centrala läge och korta avstånd till stationen blir inte effektivt nyttjat och bidrar inte till fler bostäder. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och Spillvatten Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Mittskåne Vatten ser inga tekniska svårigheter med att ansluta ytterligare bebyggelse på fastigheterna. Dagvatten Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas 13

14 lokalt inom detaljplaneområdet, enligt kommunens dagvattenpolicy. Vid de tillfällen som infiltrations-/utjämningsbrunn fylls upp kommer regnvattnet att ledas ut till den dagvattenledning som finns i Södra Torggatan. Ett fördröjningsmagasin medför att vid stora vattenmassor minska belastningen på det kommunala ledningsnätet och det blir mindre mängd vatten som kan komma att pressas upp ur brunnarna. El, tele och värme El Kraftringens Nät AB (f.d. Höörs Energiverk) Detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområde, vilka förser fastigheterna inom planområdet med el. Tele Tele2 har ledningar inom och i direkt anslutning till planområdet. Ledning ligger i Västergatan som leds till Södra Torgatan och Föreningsgatan. I planområdets södra del finns en ledning som ligger under byggnaden på Fjäriln 6 och leds sedan vidare till byggnaden på Fjäriln 4 ut mot Föreningsgatan. Fjärrvärme Rindi Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme på Fjäriln 5 och Fjäriln 6. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Det finns inte någon allmän platsmark inom detaljplaneområdet och därför ingen mark som kommunen ansvarar för som huvudman. KONSEKVENSER Bebyggelse Planläggning av nya bostadshus i Höörs tätort är positivt för kommunens utveckling och innebär effektivt nyttjande av cenral mark. Det ökar möjligheterna till en hållbar samhällsutveckling med ett minskat bilberoende då de byggs med gångavstånd till centrum och stationen. Enligt kommunens vision för år 2025 vill kommunen skapa förutsättningar för en hållbar utveckling som medger livskvalitet och framtidstro utan att äventyra kommande generationers möjligheter i vårt samhälle. Kommunen vill även stimulera möjligheter för människor att mötas vilket skapar förutsättningar till trygghet och kreativitet. Planen innebär att stängsel och två uthus/förrådsbyggnader som finns på fastigheten försvinner. Delar av Fridas Trädgård kommer därav att rivas men föreslås att integereras i en kompletterande målning på den nya byggnaden. Miljöstationen flyttas från Fjäriln 4 till Fjäriln 6 enligt figur 5. Skuggning Det nya bostadshuset kommer skugga kvarteret enligt figur Vegetation och grönytor Ingen naturmark tas i anspråk för den nya bebyggelsen som föreslås. Den nya bebyggelsen och parkeringen medför dock att gräsytor och träd som de boende idag kan nyttja, försvinner. Kompenserande gräsytor, häckar och trädplanteringar föreslås enligt situationsplanen i figur 5. 14

15 Figur 6. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl Figur 6. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl Figur 8. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl

16 Figur 9. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl Figur 10. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl Figur 11. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl

17 Trafi k och parkering Planen innebär ett tillskott av 5 nya parkeringsplatser och ca 35 nya platser för cykelparkeringar. Gården öppnas upp vilket möjliggör genomfart av trafik till skillnad från befintligt förhållande. Trafiken ska ske på de gåendes villkor. Körytor markeras med avvikande markbeläggning för ökad säkerhet. Permobilgaraget får en ny placering för att möjliggöra en handikapparkering. Teknisk försörjning Allmänna ledningar (ledningar som går till fler än en fastighet) regleras i detaljplanen med ett u. Marken som berörs av bestämmelsen ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar och får inte bebyggas. En mobil byggnad får dock uppföras på ett u-område, tillika får parkeringsplats anordnas på u-områden. GENOMFÖRANDE Nedan redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarandet Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att efter samråd och remissförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) ställs detaljplanen ut för allmän granskning i minst tre veckor. Därefter ska detaljplanen genomgå politisk prövning innan ett beslut tas om planen ska antas eller ej. Tidplan En prövning av föreliggande detaljplan kan ske enligt nedan: Samråd Vinter 2014 Granskning Sommar -hösten 2014 Antagande Hösten 2014 Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker under planeringsprocessen samt att beslut kan fattas utan bordläggning. Genomförandetid Genomföranandetiden för detaljplanen är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Ansvarsfördelning Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Höörfasaden AB (Skånegårdar AB) är fastighetsägare till Fjäriln 4-5 Höörs Byggnadsaktiebolag är fastighetsägare till Fjäriln 6 17

18 Mittskåne Vatten är huvudman för VA-verksamheten Kraftringen är eldistributör för planområdet Rindi Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme inom planområdet Tele2 har ledningsrätt för teleledningar inom planområdet Tillgänglighet för räddningsfordon ska tillgodoses i projektering inför bygglov FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR U-område Inom detaljplanen finns det mark avsedd för allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten regleras på plankartan med beteckningen u. Fastighetsägare inom planområdet som berörs av ett u-området har rätt till ersättning för rättighetsupplåtelse. Ansökan om ny ledningsrätt vid en förrättning skall begäras och bekostas av ledningsägare. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda ledningar till respektive fastighet finns. Rättigheter Inom planområdet har Rindi Energi AB ledningsrätt för fjärrvärme och Tele2 ledningsrätt för teleledningar. Gemensamhetsanläggning Detaljplanen medger gemensamhetsanläggning vilket innebär att de boende kan bilda samfällighetsförening för drift och underhåll inom med g markerat område. EKONOMISKA FRÅGOR Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/markägare. Berörd markägare/exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet. Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören/markägaren. Eventuell kompletterande dagvattenutredning och erforderliga dagvattenanläggningar på fastighet bekostas av exploatör/markägare som även bekostar anslutningsavgifter för VA inom fastigheten. Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av berörd exploatör/markägare. Eventuell arkeologisk undersökning bekostas av berörd exploatör/markägare. TEKNISKA FRÅGOR Dagvatten I enlighet med kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet inom kvartersmarken omhändertas lokalt. 18

19 Geoteknik Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid behov utföra geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson samhällsbyggnadschef, planarkitekterna Yvonne Hagström, Thomas Oscarsson och Anneli Andersson medverkat från Höörs kommun. Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt LAR/MSA 19

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

(1/5) Laga kraft 2009-01-22 Plan nr. DP 226

(1/5) Laga kraft 2009-01-22 Plan nr. DP 226 (1/5) PLANBESKRIVNING Som tillhör förslag till ny detaljplan för Arlöv 6:7 m fl, Burlövs kommun, Skåne län HANDLINGAR PLANENS SYFTE PLANPROCESSEN Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2015-06-02 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2013:142 Detaljplan för förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl.

PLANBESKRIVNING 2015-06-02 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2013:142 Detaljplan för förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl. PLANBESKRIVNING 2015-06-02 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) KS/2013:142 Detaljplan för förskola Kullegården, Ugglum 4:204 m.fl. Planbeskrivning Planering och byggande regleras av Plan- och Bygglagen

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 12 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: PLA 12-23 Datum: 2014-02-14 Handläggare: Sara Bäckström för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun

Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun Miljö- och Byggförvaltningen DNr: 2011.0216.214 ArkivNr: A204 Detaljplan för HÄLLA 2:2 OCH 2:3 Hedemora stad och kommun PLANPROCESS - enkelt Planförslag Godkänd för samråd 2011.06.16 Samråd 2011.06.27-2011.08.08

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län 1(16) Datum Referens 2012-11-30 2012-250 Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Detaljplanen

Läs mer