ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Proj nr 2013/49

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49"

Transkript

1 Dnr: KSF 2013/49 Proj nr 2013/49 ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt LAR/MSA X X X X X X X Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Planbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Antagen av Kommunfullmäktige i Höörs kommun , 73 Laga kraft Genomförandetid t.o.m

2 INLEDNING Detaljplanen har varit föremål för samråd under Samrådsredogörelse har upprättats och ett samrådsmöte har hållits Efter samrådet har planhandlingarna justerats enligt nedan. Plankarta k 3 -bestämmelse för 3-plans-byggnad ut mot Södra Torggatan på Fjäriln 4 har tagits bort. Bestämmelsen reglerar utformning av balkong. Utfartsförbud mot Coop:s parkering har tagits bort pga av plantekniska skäl. g- bestämmelse införs på plankartan vilket möjliggör för de boende att bilda en samfällighetsförening för gemensam skötsel av gårdsytan. Grundkartan med teckenförklaring har uppdaterats. Illustrationskarta Omdisponering av parkerings- och gemensamhetsytor. Plan- och genomförandebeskrivning Planbeskrivningen har kompletteras med skuggstudier för att bättre förstå planens konsekvenser. Genomförandebeskrivning har kompletteras angående de organisatoriska, ekonomiska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärderna för planens genomförande. S. Torggatan Västergatan Föreningsgatan Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge. 2

3 Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Fjäriln 4 och ge befintliga byggnader på Fjäriln 4-6 en aktualisering gällande planbestämmelser. En detaljplan tas fram för att bedöma lämplig utformning och placering av bebyggelsen. I bedömningen tas hänsyn till befintlig mark och bebyggelse samt hur utemiljö och parkeringssituationen kan lösas. Arbetet sker med ett normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap Figur 2. Gällande detaljplaner inom och angränsande till planområdet. Streckad gräns anger planområdet (skrafferat område) där gällande detaljplan är H 32. Figuren visar även fastighetsindelningen inom kvarteret Fjäriln 4-6. Planens huvuddrag Detaljplanen är en aktualisering av en del av gällande detaljplan H32, samt att den tilllåter mer byggrätt inom fastigheten Fjäriln 4. Detaljplanen kommer att reglera marken som bostadsmark. Upprättande av ny detaljplan för Fjäriln 4-6 innebär att del av gällande detaljplan (H 32) som inte tillåter ytterligare bebyggelse inom planområdet, upphävs och ersätts med den aktuella detaljplanen. Plandata Planområdets omfattning uppgår till cirka 3000 m 2 (0,3 hektar). Det aktuella planområdet är beläget direkt söder om Nya Torg och väster om Coop Konsum. Detaljplanen avgränsas i nordväst av Södra Torggatan, i sydöst av Föreningsgatan, i nordöst av parkeringen till Coop och i sydväst av Västergatan, se figur 1. Fastigheterna Fjäriln 4 och 5 har samma ägare, Höörfasaden AB (Skånegårdar AB) medan Fjäriln 6 ägs av Höörs Fastighetsaktiebolag. Höörfasaden AB har initierat ett förvärv av Fjäriln 6. 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan I översiktsplan 2002 inkluderas planområdet i utbyggnadsområde 6 och pekas ut som Centrum. I översiktsplan 2012, som varit ute på samrådsremiss, är planområdet också utpekat som Bostadsområde med benämningen Centrum. Detaljplan Planområdet omfattas av en ändring av stadsplan (H32) från Denna plan tillåter bostadsbebyggelse längs gatorna i slutet byggnadssätt i två och tre våningar. Gårdsmiljön har en planbestämmelse som innebär att marken inte får bebyggas. I övrigt finns det två detaljplaner som angränsar till planområdet; H1 och H4, se figur 2. Regleringen för dessa båda planer är vägområde. Avvägning miljöbalken Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen medför att del av gällande detaljplan ändras. Upprättad behovsbedömning visar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen reglerar marken till B (bostad) och BC (bostad och centrum). Planen möjliggör ytterligare bostadshus inom Fjäriln 4 och upprustning av den gemensamma gården för Fjäriln 4-6. Områdets utseende regleras även med bestämmelser som innebär att fasadmaterialet skall vara tegel eller puts för att skapa samhörighet med befintlig bebyggelse. Planområdet är redan bebyggt vilket medför att den kommande detaljplanen inte kommer att ha någon nämnvärd negativ påverkan på Höörs tätort. Kvarteret kommer att förtätas och marken blir mer effektivt nyttjad. Vid planering ska även kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids. Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsen gav Plan- och GIS-enheten i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Fjäriln 4-6. Beslut om samråd togs av kommunstyrelsen och om granskning

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN Befintlig bebyggelse Planområdet berör tre bebyggda fastigheter; Fjäriln 4, 5 och 6. Se figur 2 för fastighetsindelning. Fjäriln 4 Fastigheten Fjäriln 4 består av två flerfamiljshus, varav ett vetter mot Nya torg och är tre våningar högt (cirka 14,5 meter till nock), den andra byggnaden är lokaliserad mot Föreningsgatan och är två våningar hög. Bostadshuset mot Nya torg är ett gult hus med putsad fasad med inslag av mosaik. Byggnadens tak har olika lutning, in mot gården är taklutningen cirka 45 grader och ut mot torget är lutningen cirka 33 grader. Den östra fasaden mot Coop:s parkering har en väggmålning som är gjord av konstnären Gunilla Falck - Fridas trädgård, uppförd Det är svart skiffertak på huset. Det andra huset på Fjäriln 4 mot Föreningsgatan, är ett brunt hus med tegelfasad och rött tegel som takmaterial. Även denna byggnad har del av väggmålningen Fridas trädgård på sin östra fasad mot Coop:s parkering. Inne på gården på Fjäriln 4 finns två förrådsbyggnader. Den ena av förrådsbyggnadernas fasad är också en del av väggmålningen. Fjäriln 5 Fastigheten Fjäriln 5 vetter mot Södra Torggatan och är ett flerfamiljshus som är två våningar högt (cirka 9 meter till nock). Det är ett rött tegelhus med gavel i vit plåt mot Västergatan. Taklutningen är cirka 25 grader. Takmaterialet består av röda tegel - pannor. Byggnaderna på Fjäriln 4. Den vänstra bilden är huset mot Nya torg (ljus putsad fasad) och den högra bilden är huset mot Föreningsgatan. Fjäriln 5 och 6. 5

6 Fjäriln 6 På Fjäriln 6 finns ett flerfamiljshus som är tre våningar högt (cirka 11 meter högt upp till nock) utmed Västergatan. Huset har en röd tegelfasad och en taklutning på cirka 15 grader. Taket består av svarta takpannor. Gällande detaljplan H32, tillåter att byggnad mot Föreningsgatan och den västra delen av planområdet mot Södra Torgatan (Fjäriln 5) får vara två våningar högt (6,5 meter i byggnadshöjd). Byggnad mot Västergatan och mot Nya torg (Fjäriln 4) tillåts vara tre våningar högt (9,5 meter i byggnadshöjd). Alla byggnader, förutom det gula putsade huset på Fjäriln 4, innehar källare. Analys av befintlig bebyggelse Bebyggelsen runt planområdet är av varierande utseende. Nordväst om planområdet finns ett flerfamiljshus med tre våningar i gult tegel. Nordost om området finns Coops parkering och byggnaden för livsmedelsbutiken som är i ett våningsplan och har en brun tegelfasad. Sydost ligger kvarteret Mejeriet som är ett flerfamiljshus med 3½ våningar och en orange-röd/grå fasad. Bebyggelsen som ligger sydväst om planområdet består av åtta kedjehus i 1½ plan med gul-orange tegelfasad. Trots en något osammanhängande bebyggelsestruktur i och runt kvarteret Fjäriln, som vittnar om en utbyggnad i olika tider, så är det huvudsakliga fasadmaterialet tegel med inslag av puts i röd eller gul kulör. Sadeltak är i huvudsak den dominerande takformen och takets färg har jämfört med fasaden en avvikande, ofta mörkare kulör. Fasadmålningen Fridas trädgård. 6

7 Den nya bebyggelsen inom kvarteret bör därför, så långt det är möjligt, harmonisera med den befintliga bebyggelsen vad avser volym, material, färg och utformning för att uppnå en sammanhållen bebyggelsemiljö. Mark och vegetation Gräsytor finns på Fjäriln 4 och 5. Det finns ca 10 träd samt busk- och undervegetation inom planområdet. Fjäriln 5 har bl a ett fruktträd och någon mindre lönn-träd. Fjäriln 4 har bl a gran, björk, fruktträd och ett akaciaträd. Planområdet är plant utan några höjdskillnader. Ner till befintliga garageplatser på Fjäriln 5 finns det en höjdskillnad på ca 3 meter. Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk utredning har gjorts för detaljplaneområdet. Från SGU:s, (Sveriges geologiska undersökningars), hemsida kan det utläsas att berggrunden för planområdet är granit och att jordarten huvudsakligen är sand-grus (isälvssediment). Grundvattentillgången är låg (under 1 liter/sek). Marken i kommunen har bedömts utgöras av mark med låg eller normal risk för radonförekomst. Kultur Under 2013 antogs ett kulturmiljöprogram för Höörs tätort bestående av sju delområden. Det aktuella planområdet ingår i delområde fem. Fridas Trädgård Fridas trädgård omnämns i kulturmiljöprogrammet enligt följande: Väggmålningen Fridas trädgård utgör ett av tätortens offentliga konstverk och tillika tätortens enda väggmålning. Konstverket bidrar till en positiv upplevelse av gatu- och torgrummet. Enskilda fastigheter I kulturmiljöprogrammet pekas enskilda fastigheter ut som har högt och medelhögt Gräs- och vegetationsytor på gården tillhörande Fjäriln 4. 7

8 bevarandevärde samt sammanhängande miljöer med högt bevarandevärde. Båda byggnaderna på Fjäriln 4 och bostadshuset på Fjäriln 5 är utpekade och beskrivs enligt följande: Fjäriln 4 mot Nya torg Ett flerbostadshus i tre våningar med affär i bottenplan som är byggt I byggnaden har det tidigare funnits ett Konsum under och det har även funnits en elaffär samt glasmästeri. Under 1900-talets senare hälft har huset genomgått genomgripande förändringar, framförallt mot torget. Frontespis och takkupor är borttagna från orginalbyggnaden och huset har försetts med nytt tak. Bottenvåningens fasad ut mot torget fick mosaik och sedan har en väggmålning mot Konsum tillkommit. Byggnaden klassas med beteckningarna K-4 och M-3. Beteckningarna innebär att det kulturhistoriska värdet K-4, är: Visst värde. Är en av många liknande byggnader eller har byggts om eller på ett ur antikvariskt synvinkel ovarsamt sätt. Det miljömässiga värdet M-3, är: Viss betydelse för helheten. Fjäriln 4 mot Föreningsgatan Ett flerfamiljshus i två våningar som är uppfört under 1950-talet. Huset har detaljer såsom rullskift kring entré och fönster tillhörande trapphus samt att den ursprungliga dörren till byggnaden finns kvar. Sedan huset uppfördes på 1950-talet har det inte skett några större förändringar. Det som tillkommit är väggmålningen mot Konsumparkeringen. Byggnaden klassas med beteckningarna K-3, M-3. Det kulturhistoriska värdet är: Värdefull, men finns i flera liknande exemplar. God representant för sin tid. Det miljömässiga värdet är: Viss betydelse för helheten. Fjäriln 5 mot Södra Torggatan Ett flerfamiljshus i två våningar som är uppfört på 1950-talet. Detaljer för byggnaden är att entrépartiet är beklätt med mosaik. De förändringar som har skett på bygg- Bild hämtad från kulturmiljöprogrammet. Nya torg år Röda markeringen visa planområdets avgränsning. 8

9 naden sedan den uppfördes är att skorstenar har blivit inklädda med plåt. Fasaden mot Södra Torggatan är relativt välbevarad. Byggnaden klassas med beteckningarna K-3, M-3. Det kulturhistoriska värdet är: Värdefull, men finns i flera liknande exemplar. God representant för sin tid. Det miljömässiga värdet är: Viss betydelse för helheten. Planområdet finns med i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Planområdet ingår både i särskilt värdefull kulturmiljö i Skåne: Höör och kulturmiljöstråket för järnvägen: Södra Stambanan. Kulturmiljöstråket omfattar Södra stambanan som historiskt är av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. Kulturmiljön Höör visar tydligt utvecklingen från bondby och kyrkby till stationssamhälle. Strukturer och samband mellan de olika tidsåldrarna är väl bevarade och de administrativa byggnaderna visar betydelsen av centralort i samtliga skeden. Arkeologi Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar inom planområdet. Trafik Det aktuella planområdet angörs idag via Föreningsgatan eller Västergatan. Hastigheten på vägarna är 50 km/h och Södra Torggatan är enkelriktad. Körbaneområdet för Södra Torggatan är cirka 8 meter, Föreningsgatan har en bredd på cirka 6,5 meter och körbandebredden för Västergatan är cirka 8,5 meter. Parkering Det finns ingen parkering på Fjäriln 4. Fastigheterna Fjäriln 5 och 6 har parkering på respektive fastighet. Fjäriln 6 har 8 markerade parkeringsplatser plus 4 omarkerade parkeringsplatser inne på gården. Fjäriln 5 har ett garage med 5 parkeringsplatser. Trots att enbart 2 st. av garageplatserna används för parkering så räknas samtliga garage som en del av planområdets parkeringsbestånd. Totalt finns det 17 p-platser inom planområdet idag. På gården finns det även ett permobilgarage med handikapphiss bakom Fjäriln 5. Gång- och cykelväg Inom planområdet finns det inte någon gång- och cykelväg. Den gång- och cykelvägsförbindelse som finns i anslutning till planområdet är den som finns utmed Mejerigatan fram till Södra Torggatan. Föreningsgatan, Södra Torggatan och Västergatan består av körbaneyta och trottoar för gående. Trafi kbuller Riksdagen har i infrastrukturpropositionen från 1996/97 angett riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 9

10 Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I december 2009 gjordes en bullerinventering av Höörs tätort av konsultföretaget Ramböll. Trafiksiffrorna var från olika år och är därför uppräknade till nivån för året Se figur 3 för den ekvivalenta ljudnivå (medelvärdet under ett dygn) för Av inventeringen går det att fastställa att planområdet inte bedöms påverkas av trafikbuller från Mejerivägen som överskrider angivna riktvärden. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till ca 40 db(a) vilket är en godtagbar ljudnivå för bostäder. Höörs kommun har tagit fram en Trafi kplan som bl a redovisar förslag på nya hastighetsgränser i tätbebyggda områden inom kommunen. De föreslagna gränserna är inte fastställda. Skulle hastigheterna inom tätorten ändras enligt förslaget bedöms den ekvivalenta bullernivå se ut enligt figur 4. Bedömningen är även i detta fall att den ekvivalenta ljudnivån inte kommer att överskrida riktvärdena för nybyggnation av bostäder inom planområdet. Figur 3. Ekvivalent ljudnivå för Figur 4. Ekvivalent ljudnivå utifrån föreslagen hastighetsplan. Risk Planområdet har idag två infarter till området, Föreningsgatan och Västergatan. Räddningstjänsten vill att det ska finnas god tillgänglighet till planområdet. Räddningstjänsten utgår från BFS 2011:26 - BBR 19 (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd) för att kontrollera om planer tar hänsyn till bland annat räddningsinsatser. Kollektivtrafi k Busshållplats finns utmed Mejerigatan, cirka 200 meter från planområdet (gångväg). Kommunal och kommersiell service Byggnaden som vetter ut mot Nya torg på Fjäriln 4 innehar två verksamheter, en pizzeria och en frisörsalong. Byggnaden på Fjäriln 5 innehar en frisörsalong i källarplan. Kommunal och kommersiell service finns i Höörs tätort. Livsmedelshandel återfinns cirka 100 meter från planområdet (gångväg från planområdets mittpunkt till Coops entré). I direkt anslutning till planområdet, på Nya Torg, finns det en ny lekplats med olika lekredskap, såsom gungor och sandlåda. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. 10

11 FÖRSLAG Bebyggelse Det nya föreslagna flerbostadshuset placeras centralt inom Fjäriln 4 och regleras till två och tre våningar med 7 st. nya lägenheter i storleksodningen 1-3:or. Mot tvåvåningshuset vid Föreningsgatan tillåts två våningar och mot trevåningshuset vid Nya torg tillåts tre våningar. Syftet är att skapa volymmässig samhörighet med den befintliga bebyggelsen. Det nya flerbostadshuset kommer att ha den nordöstra fasaden mot Coops: parkeringen på Fjäriln 10. Detaljplanen reglerar att det nya flerbostadshuset endast tillåts uppföras i tegel eller puts. Målningen Fridas Trädgård föreslås att integreras med det nya husets fasad utmot Coop. Detaljplaneområdet regleras huvudsakligen som Bostad men en mindre del i norra delen av planområdet regleras som Bostad och Centrum. Med ändamålet Centrum ingår bland annat butiker, service, kontor och restauranger. Den aktuella detaljplanen utgår från den gällande detaljplanen och reglerar den befintliga bebyggelsen till samma våningsantal som gällande detaljplan. Varsamhetsbestämmelser införs i planen för att säkerställa att byggnaderna inte förändras med undantag för kvarterets balkonger. Detaljplanen reglerar placeringen av det nya flerbostadshuset. Där mark inom planen kryssmarkeras, får inte byggnader uppföras med undantag för förrådsbyggnader och miljöhus. Den totala byggnadsarean (byggnadens fotavtryck ) regleras i detaljplanen liksom byggnadshöjden till 6,5 meter för två våningshus och 10 meter för tre våningshus. Kvarteret Fjäriln 4-6, Höör gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a lund tel: Förslagshandling VY FRÅN SÖDER ÖVER KVARTERET FJÄRILN. Flygvy/illustration över föreslagen byggnation inom Fjäriln 4. 11

12 Gården För att skapa ett mer estetiskt tilltalande och enhetligt intryck av hela kvarteret Fjäriln föreslås förändringar på gården enligt situationsplanen i figur 5. Miljöstationen flyttas från sin nuvarande placering vid den södra gaveln på tvåvåningshuset på Fjäriln 4 till den västra gaveln på trevåningshuset på Fjäriln 6 Samtliga balkonger på fasaderna byts ut och uppförs i samma material, t ex plåt. Balkongerna kan sedan utföras individuellt på respektive byggnad. Markbeläggningen inom kvarteret Fjäriln föreslås förändras så att det blir enhetligt och på så sätt får utgöra kvarterets golv för gemenskapsytor för de boende. 5 st nya parkeringsplatser, inklusive 1 st. handikappsplats, anordnas på gården. Träd (ca 3 st) som nödgas till att fällas, kompenseras genom nyplantering av träd. Häckar planteras i tomtgränserna inom kvarteret samt vid parkeringsplatserna. Klätterväxtvägg på den södra gaveln på tvåvåningshuset på Fjäriln 4 och på den västra fasaden på Fjäriln 6. Permobilgaraget omdisponeras. Nya cykelparkeringar anordnas för ca 35 cyklar. Ny placering av permobilgarage Parkering Cykelställ Gemensamhetsytsamhetsyta Gemen- Gemensamhetsyta Parkering Cykelställ Klätterväxtvägg Infart Cykelskjul Klätterväxtvägg Miljöhus Utfart Cykelställ Figur 5. Situationsplan och plan för bottenvåning med nytt bostadshus på Fjäriln 4, ny placering av miljöstation, ny markbeläggning, vegetation, bil- och cykelparkering. Trafik Planområdet trafikmatas från Föreningsgatan och utfart sker via Västergatan. Detaljplanen innehåller inte någon allmänplats mark för gata. 12

13 Parkering Enligt kommunens parkeringsplan är en parkeringsnorm på 0,7 platser per lägenhet lämplig för centrala Höör. Varje fastighetsägare förser sina boende med parkeringsplatser som ska anordnas på respektive fastighet. Om inte parkeringsbehovet uppnås så kan inte bygglov ges till den efterfrågade byggnaden. Med ett tillskott på 7 lägenheter behöver således 5 nya platser tillkomma förutom dagens parkeringsbestånd på 17 platser. Det innebär att totalt 22 platser ska ha anordnats när planen har antagits. Med de 5 nya parkeringsplatserna, enligt figur 5, varav en parkering är handikappsanpassad, uppfylls parkeringsnormen. På kvarteret föreslås även ca 35 nya parkeringsplatser för cykel. Permobilgaraget på Fjäriln 5 flyttas ca 2 meter för att ge plats åt handikappsparkeringen. Kollektivtrafi k Detaljplanen medför ingen ny busshållplats, planområdet är centralt lokaliserat och det finns goda kollektivtrafikmöjligheter i nära anslutning. Tågstationen ligger cirka 400 meter från planområdet. Risker Tillgänglighet till bebygelsen inom planområdet för utryckningsfordon från Räddningstjänsten är god med två infarter till kvarteret samt parkering och gator i direkt anslutning, både inom och utanför planområdet. Räddningstjänstens önskemål om att avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiga 50 meter bedöms således kunna uppnås. Räddningstjänsten får i samspråk med Mittskåne Vatten under bygglovsskedet samråda om lokalisering för eventuella brandposter så att brandvattenförsörjningen kan tillgodoses. Förslaget innebär möjlighet till genomfart inom kvarteret för de boendes fordon och eventuella utryckningsfordon. Gångfart ska vara rådande inom kvarteret och körytor ska anordnas i avvikande markbeläggning för att underlätta trafikanternas orientering. Området har bedömts som normalt riskområde för radon. Planen reglerar att radonskyddande grundkonstruktion ska utföras. Nollalternativ Om planen inte genomförs förmodas området fortsätta ha dagens användning med bostadsbebyggelse med handelsändamål. Kvarterets centrala läge och korta avstånd till stationen blir inte effektivt nyttjat och bidrar inte till fler bostäder. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och Spillvatten Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Mittskåne Vatten ser inga tekniska svårigheter med att ansluta ytterligare bebyggelse på fastigheterna. Dagvatten Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas 13

14 lokalt inom detaljplaneområdet, enligt kommunens dagvattenpolicy. Vid de tillfällen som infiltrations-/utjämningsbrunn fylls upp kommer regnvattnet att ledas ut till den dagvattenledning som finns i Södra Torggatan. Ett fördröjningsmagasin medför att vid stora vattenmassor minska belastningen på det kommunala ledningsnätet och det blir mindre mängd vatten som kan komma att pressas upp ur brunnarna. El, tele och värme El Kraftringens Nät AB (f.d. Höörs Energiverk) Detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområde, vilka förser fastigheterna inom planområdet med el. Tele Tele2 har ledningar inom och i direkt anslutning till planområdet. Ledning ligger i Västergatan som leds till Södra Torgatan och Föreningsgatan. I planområdets södra del finns en ledning som ligger under byggnaden på Fjäriln 6 och leds sedan vidare till byggnaden på Fjäriln 4 ut mot Föreningsgatan. Fjärrvärme Rindi Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme på Fjäriln 5 och Fjäriln 6. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Det finns inte någon allmän platsmark inom detaljplaneområdet och därför ingen mark som kommunen ansvarar för som huvudman. KONSEKVENSER Bebyggelse Planläggning av nya bostadshus i Höörs tätort är positivt för kommunens utveckling och innebär effektivt nyttjande av cenral mark. Det ökar möjligheterna till en hållbar samhällsutveckling med ett minskat bilberoende då de byggs med gångavstånd till centrum och stationen. Enligt kommunens vision för år 2025 vill kommunen skapa förutsättningar för en hållbar utveckling som medger livskvalitet och framtidstro utan att äventyra kommande generationers möjligheter i vårt samhälle. Kommunen vill även stimulera möjligheter för människor att mötas vilket skapar förutsättningar till trygghet och kreativitet. Planen innebär att stängsel och två uthus/förrådsbyggnader som finns på fastigheten försvinner. Delar av Fridas Trädgård kommer därav att rivas men föreslås att integereras i en kompletterande målning på den nya byggnaden. Miljöstationen flyttas från Fjäriln 4 till Fjäriln 6 enligt figur 5. Skuggning Det nya bostadshuset kommer skugga kvarteret enligt figur Vegetation och grönytor Ingen naturmark tas i anspråk för den nya bebyggelsen som föreslås. Den nya bebyggelsen och parkeringen medför dock att gräsytor och träd som de boende idag kan nyttja, försvinner. Kompenserande gräsytor, häckar och trädplanteringar föreslås enligt situationsplanen i figur 5. 14

15 Figur 6. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl Figur 6. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl Figur 8. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl

16 Figur 9. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl Figur 10. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl Figur 11. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl

17 Trafi k och parkering Planen innebär ett tillskott av 5 nya parkeringsplatser och ca 35 nya platser för cykelparkeringar. Gården öppnas upp vilket möjliggör genomfart av trafik till skillnad från befintligt förhållande. Trafiken ska ske på de gåendes villkor. Körytor markeras med avvikande markbeläggning för ökad säkerhet. Permobilgaraget får en ny placering för att möjliggöra en handikapparkering. Teknisk försörjning Allmänna ledningar (ledningar som går till fler än en fastighet) regleras i detaljplanen med ett u. Marken som berörs av bestämmelsen ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar och får inte bebyggas. En mobil byggnad får dock uppföras på ett u-område, tillika får parkeringsplats anordnas på u-områden. GENOMFÖRANDE Nedan redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarandet Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att efter samråd och remissförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) ställs detaljplanen ut för allmän granskning i minst tre veckor. Därefter ska detaljplanen genomgå politisk prövning innan ett beslut tas om planen ska antas eller ej. Tidplan En prövning av föreliggande detaljplan kan ske enligt nedan: Samråd Vinter 2014 Granskning Sommar -hösten 2014 Antagande Hösten 2014 Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker under planeringsprocessen samt att beslut kan fattas utan bordläggning. Genomförandetid Genomföranandetiden för detaljplanen är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Ansvarsfördelning Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Höörfasaden AB (Skånegårdar AB) är fastighetsägare till Fjäriln 4-5 Höörs Byggnadsaktiebolag är fastighetsägare till Fjäriln 6 17

18 Mittskåne Vatten är huvudman för VA-verksamheten Kraftringen är eldistributör för planområdet Rindi Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme inom planområdet Tele2 har ledningsrätt för teleledningar inom planområdet Tillgänglighet för räddningsfordon ska tillgodoses i projektering inför bygglov FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR U-område Inom detaljplanen finns det mark avsedd för allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten regleras på plankartan med beteckningen u. Fastighetsägare inom planområdet som berörs av ett u-området har rätt till ersättning för rättighetsupplåtelse. Ansökan om ny ledningsrätt vid en förrättning skall begäras och bekostas av ledningsägare. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda ledningar till respektive fastighet finns. Rättigheter Inom planområdet har Rindi Energi AB ledningsrätt för fjärrvärme och Tele2 ledningsrätt för teleledningar. Gemensamhetsanläggning Detaljplanen medger gemensamhetsanläggning vilket innebär att de boende kan bilda samfällighetsförening för drift och underhåll inom med g markerat område. EKONOMISKA FRÅGOR Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/markägare. Berörd markägare/exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet. Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören/markägaren. Eventuell kompletterande dagvattenutredning och erforderliga dagvattenanläggningar på fastighet bekostas av exploatör/markägare som även bekostar anslutningsavgifter för VA inom fastigheten. Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av berörd exploatör/markägare. Eventuell arkeologisk undersökning bekostas av berörd exploatör/markägare. TEKNISKA FRÅGOR Dagvatten I enlighet med kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet inom kvartersmarken omhändertas lokalt. 18

19 Geoteknik Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid behov utföra geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson samhällsbyggnadschef, planarkitekterna Yvonne Hagström, Thomas Oscarsson och Anneli Andersson medverkat från Höörs kommun. Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt LAR/MSA 19

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR KVARTERET PERSIKAN i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR KVARTERET PERSIKAN i Aneby tätort, Aneby kommun Dnr 2012-0818-214 / 403 Laga kraft 2013-05-09 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR KVARTERET PERSIKAN i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby kommun, samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

LAGA KRAFT Dnr 2008/660

LAGA KRAFT Dnr 2008/660 www.simrishamn.se Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum: 2009-01-07 1 (1) Samhällsbyggnadsnämnden LAGA KRAFT Dnr 2008/660 Laga kraftbesked rörande detaljplan för Stiby 1:106 i Gärsnäs, Simrishamns kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer