ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Proj nr 2013/49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2014-10-07. Proj nr 2013/49"

Transkript

1 Dnr: KSF 2013/49 Proj nr 2013/49 ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för Fjäriln 4-6 Höörs kommun, Skåne län Upprättad: Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt LAR/MSA X X X X X X X Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Planbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande Antagen av Kommunfullmäktige i Höörs kommun , 73 Laga kraft Genomförandetid t.o.m

2 INLEDNING Detaljplanen har varit föremål för samråd under Samrådsredogörelse har upprättats och ett samrådsmöte har hållits Efter samrådet har planhandlingarna justerats enligt nedan. Plankarta k 3 -bestämmelse för 3-plans-byggnad ut mot Södra Torggatan på Fjäriln 4 har tagits bort. Bestämmelsen reglerar utformning av balkong. Utfartsförbud mot Coop:s parkering har tagits bort pga av plantekniska skäl. g- bestämmelse införs på plankartan vilket möjliggör för de boende att bilda en samfällighetsförening för gemensam skötsel av gårdsytan. Grundkartan med teckenförklaring har uppdaterats. Illustrationskarta Omdisponering av parkerings- och gemensamhetsytor. Plan- och genomförandebeskrivning Planbeskrivningen har kompletteras med skuggstudier för att bättre förstå planens konsekvenser. Genomförandebeskrivning har kompletteras angående de organisatoriska, ekonomiska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärderna för planens genomförande. S. Torggatan Västergatan Föreningsgatan Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge. 2

3 Syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Fjäriln 4 och ge befintliga byggnader på Fjäriln 4-6 en aktualisering gällande planbestämmelser. En detaljplan tas fram för att bedöma lämplig utformning och placering av bebyggelsen. I bedömningen tas hänsyn till befintlig mark och bebyggelse samt hur utemiljö och parkeringssituationen kan lösas. Arbetet sker med ett normalt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap Figur 2. Gällande detaljplaner inom och angränsande till planområdet. Streckad gräns anger planområdet (skrafferat område) där gällande detaljplan är H 32. Figuren visar även fastighetsindelningen inom kvarteret Fjäriln 4-6. Planens huvuddrag Detaljplanen är en aktualisering av en del av gällande detaljplan H32, samt att den tilllåter mer byggrätt inom fastigheten Fjäriln 4. Detaljplanen kommer att reglera marken som bostadsmark. Upprättande av ny detaljplan för Fjäriln 4-6 innebär att del av gällande detaljplan (H 32) som inte tillåter ytterligare bebyggelse inom planområdet, upphävs och ersätts med den aktuella detaljplanen. Plandata Planområdets omfattning uppgår till cirka 3000 m 2 (0,3 hektar). Det aktuella planområdet är beläget direkt söder om Nya Torg och väster om Coop Konsum. Detaljplanen avgränsas i nordväst av Södra Torggatan, i sydöst av Föreningsgatan, i nordöst av parkeringen till Coop och i sydväst av Västergatan, se figur 1. Fastigheterna Fjäriln 4 och 5 har samma ägare, Höörfasaden AB (Skånegårdar AB) medan Fjäriln 6 ägs av Höörs Fastighetsaktiebolag. Höörfasaden AB har initierat ett förvärv av Fjäriln 6. 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan I översiktsplan 2002 inkluderas planområdet i utbyggnadsområde 6 och pekas ut som Centrum. I översiktsplan 2012, som varit ute på samrådsremiss, är planområdet också utpekat som Bostadsområde med benämningen Centrum. Detaljplan Planområdet omfattas av en ändring av stadsplan (H32) från Denna plan tillåter bostadsbebyggelse längs gatorna i slutet byggnadssätt i två och tre våningar. Gårdsmiljön har en planbestämmelse som innebär att marken inte får bebyggas. I övrigt finns det två detaljplaner som angränsar till planområdet; H1 och H4, se figur 2. Regleringen för dessa båda planer är vägområde. Avvägning miljöbalken Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanen medför att del av gällande detaljplan ändras. Upprättad behovsbedömning visar att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Detaljplanen reglerar marken till B (bostad) och BC (bostad och centrum). Planen möjliggör ytterligare bostadshus inom Fjäriln 4 och upprustning av den gemensamma gården för Fjäriln 4-6. Områdets utseende regleras även med bestämmelser som innebär att fasadmaterialet skall vara tegel eller puts för att skapa samhörighet med befintlig bebyggelse. Planområdet är redan bebyggt vilket medför att den kommande detaljplanen inte kommer att ha någon nämnvärd negativ påverkan på Höörs tätort. Kvarteret kommer att förtätas och marken blir mer effektivt nyttjad. Vid planering ska även kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids. Riksintressen Inom planområdet finns inga riksintressen. Övriga kommunala beslut Kommunstyrelsen gav Plan- och GIS-enheten i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Fjäriln 4-6. Beslut om samråd togs av kommunstyrelsen och om granskning

5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN Befintlig bebyggelse Planområdet berör tre bebyggda fastigheter; Fjäriln 4, 5 och 6. Se figur 2 för fastighetsindelning. Fjäriln 4 Fastigheten Fjäriln 4 består av två flerfamiljshus, varav ett vetter mot Nya torg och är tre våningar högt (cirka 14,5 meter till nock), den andra byggnaden är lokaliserad mot Föreningsgatan och är två våningar hög. Bostadshuset mot Nya torg är ett gult hus med putsad fasad med inslag av mosaik. Byggnadens tak har olika lutning, in mot gården är taklutningen cirka 45 grader och ut mot torget är lutningen cirka 33 grader. Den östra fasaden mot Coop:s parkering har en väggmålning som är gjord av konstnären Gunilla Falck - Fridas trädgård, uppförd Det är svart skiffertak på huset. Det andra huset på Fjäriln 4 mot Föreningsgatan, är ett brunt hus med tegelfasad och rött tegel som takmaterial. Även denna byggnad har del av väggmålningen Fridas trädgård på sin östra fasad mot Coop:s parkering. Inne på gården på Fjäriln 4 finns två förrådsbyggnader. Den ena av förrådsbyggnadernas fasad är också en del av väggmålningen. Fjäriln 5 Fastigheten Fjäriln 5 vetter mot Södra Torggatan och är ett flerfamiljshus som är två våningar högt (cirka 9 meter till nock). Det är ett rött tegelhus med gavel i vit plåt mot Västergatan. Taklutningen är cirka 25 grader. Takmaterialet består av röda tegel - pannor. Byggnaderna på Fjäriln 4. Den vänstra bilden är huset mot Nya torg (ljus putsad fasad) och den högra bilden är huset mot Föreningsgatan. Fjäriln 5 och 6. 5

6 Fjäriln 6 På Fjäriln 6 finns ett flerfamiljshus som är tre våningar högt (cirka 11 meter högt upp till nock) utmed Västergatan. Huset har en röd tegelfasad och en taklutning på cirka 15 grader. Taket består av svarta takpannor. Gällande detaljplan H32, tillåter att byggnad mot Föreningsgatan och den västra delen av planområdet mot Södra Torgatan (Fjäriln 5) får vara två våningar högt (6,5 meter i byggnadshöjd). Byggnad mot Västergatan och mot Nya torg (Fjäriln 4) tillåts vara tre våningar högt (9,5 meter i byggnadshöjd). Alla byggnader, förutom det gula putsade huset på Fjäriln 4, innehar källare. Analys av befintlig bebyggelse Bebyggelsen runt planområdet är av varierande utseende. Nordväst om planområdet finns ett flerfamiljshus med tre våningar i gult tegel. Nordost om området finns Coops parkering och byggnaden för livsmedelsbutiken som är i ett våningsplan och har en brun tegelfasad. Sydost ligger kvarteret Mejeriet som är ett flerfamiljshus med 3½ våningar och en orange-röd/grå fasad. Bebyggelsen som ligger sydväst om planområdet består av åtta kedjehus i 1½ plan med gul-orange tegelfasad. Trots en något osammanhängande bebyggelsestruktur i och runt kvarteret Fjäriln, som vittnar om en utbyggnad i olika tider, så är det huvudsakliga fasadmaterialet tegel med inslag av puts i röd eller gul kulör. Sadeltak är i huvudsak den dominerande takformen och takets färg har jämfört med fasaden en avvikande, ofta mörkare kulör. Fasadmålningen Fridas trädgård. 6

7 Den nya bebyggelsen inom kvarteret bör därför, så långt det är möjligt, harmonisera med den befintliga bebyggelsen vad avser volym, material, färg och utformning för att uppnå en sammanhållen bebyggelsemiljö. Mark och vegetation Gräsytor finns på Fjäriln 4 och 5. Det finns ca 10 träd samt busk- och undervegetation inom planområdet. Fjäriln 5 har bl a ett fruktträd och någon mindre lönn-träd. Fjäriln 4 har bl a gran, björk, fruktträd och ett akaciaträd. Planområdet är plant utan några höjdskillnader. Ner till befintliga garageplatser på Fjäriln 5 finns det en höjdskillnad på ca 3 meter. Geotekniska förhållanden Ingen geoteknisk utredning har gjorts för detaljplaneområdet. Från SGU:s, (Sveriges geologiska undersökningars), hemsida kan det utläsas att berggrunden för planområdet är granit och att jordarten huvudsakligen är sand-grus (isälvssediment). Grundvattentillgången är låg (under 1 liter/sek). Marken i kommunen har bedömts utgöras av mark med låg eller normal risk för radonförekomst. Kultur Under 2013 antogs ett kulturmiljöprogram för Höörs tätort bestående av sju delområden. Det aktuella planområdet ingår i delområde fem. Fridas Trädgård Fridas trädgård omnämns i kulturmiljöprogrammet enligt följande: Väggmålningen Fridas trädgård utgör ett av tätortens offentliga konstverk och tillika tätortens enda väggmålning. Konstverket bidrar till en positiv upplevelse av gatu- och torgrummet. Enskilda fastigheter I kulturmiljöprogrammet pekas enskilda fastigheter ut som har högt och medelhögt Gräs- och vegetationsytor på gården tillhörande Fjäriln 4. 7

8 bevarandevärde samt sammanhängande miljöer med högt bevarandevärde. Båda byggnaderna på Fjäriln 4 och bostadshuset på Fjäriln 5 är utpekade och beskrivs enligt följande: Fjäriln 4 mot Nya torg Ett flerbostadshus i tre våningar med affär i bottenplan som är byggt I byggnaden har det tidigare funnits ett Konsum under och det har även funnits en elaffär samt glasmästeri. Under 1900-talets senare hälft har huset genomgått genomgripande förändringar, framförallt mot torget. Frontespis och takkupor är borttagna från orginalbyggnaden och huset har försetts med nytt tak. Bottenvåningens fasad ut mot torget fick mosaik och sedan har en väggmålning mot Konsum tillkommit. Byggnaden klassas med beteckningarna K-4 och M-3. Beteckningarna innebär att det kulturhistoriska värdet K-4, är: Visst värde. Är en av många liknande byggnader eller har byggts om eller på ett ur antikvariskt synvinkel ovarsamt sätt. Det miljömässiga värdet M-3, är: Viss betydelse för helheten. Fjäriln 4 mot Föreningsgatan Ett flerfamiljshus i två våningar som är uppfört under 1950-talet. Huset har detaljer såsom rullskift kring entré och fönster tillhörande trapphus samt att den ursprungliga dörren till byggnaden finns kvar. Sedan huset uppfördes på 1950-talet har det inte skett några större förändringar. Det som tillkommit är väggmålningen mot Konsumparkeringen. Byggnaden klassas med beteckningarna K-3, M-3. Det kulturhistoriska värdet är: Värdefull, men finns i flera liknande exemplar. God representant för sin tid. Det miljömässiga värdet är: Viss betydelse för helheten. Fjäriln 5 mot Södra Torggatan Ett flerfamiljshus i två våningar som är uppfört på 1950-talet. Detaljer för byggnaden är att entrépartiet är beklätt med mosaik. De förändringar som har skett på bygg- Bild hämtad från kulturmiljöprogrammet. Nya torg år Röda markeringen visa planområdets avgränsning. 8

9 naden sedan den uppfördes är att skorstenar har blivit inklädda med plåt. Fasaden mot Södra Torggatan är relativt välbevarad. Byggnaden klassas med beteckningarna K-3, M-3. Det kulturhistoriska värdet är: Värdefull, men finns i flera liknande exemplar. God representant för sin tid. Det miljömässiga värdet är: Viss betydelse för helheten. Planområdet finns med i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Planområdet ingår både i särskilt värdefull kulturmiljö i Skåne: Höör och kulturmiljöstråket för järnvägen: Södra Stambanan. Kulturmiljöstråket omfattar Södra stambanan som historiskt är av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska infrastrukturen. Kulturmiljön Höör visar tydligt utvecklingen från bondby och kyrkby till stationssamhälle. Strukturer och samband mellan de olika tidsåldrarna är väl bevarade och de administrativa byggnaderna visar betydelsen av centralort i samtliga skeden. Arkeologi Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar inom planområdet. Trafik Det aktuella planområdet angörs idag via Föreningsgatan eller Västergatan. Hastigheten på vägarna är 50 km/h och Södra Torggatan är enkelriktad. Körbaneområdet för Södra Torggatan är cirka 8 meter, Föreningsgatan har en bredd på cirka 6,5 meter och körbandebredden för Västergatan är cirka 8,5 meter. Parkering Det finns ingen parkering på Fjäriln 4. Fastigheterna Fjäriln 5 och 6 har parkering på respektive fastighet. Fjäriln 6 har 8 markerade parkeringsplatser plus 4 omarkerade parkeringsplatser inne på gården. Fjäriln 5 har ett garage med 5 parkeringsplatser. Trots att enbart 2 st. av garageplatserna används för parkering så räknas samtliga garage som en del av planområdets parkeringsbestånd. Totalt finns det 17 p-platser inom planområdet idag. På gården finns det även ett permobilgarage med handikapphiss bakom Fjäriln 5. Gång- och cykelväg Inom planområdet finns det inte någon gång- och cykelväg. Den gång- och cykelvägsförbindelse som finns i anslutning till planområdet är den som finns utmed Mejerigatan fram till Södra Torggatan. Föreningsgatan, Södra Torggatan och Västergatan består av körbaneyta och trottoar för gående. Trafi kbuller Riksdagen har i infrastrukturpropositionen från 1996/97 angett riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 9

10 Vid tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I december 2009 gjordes en bullerinventering av Höörs tätort av konsultföretaget Ramböll. Trafiksiffrorna var från olika år och är därför uppräknade till nivån för året Se figur 3 för den ekvivalenta ljudnivå (medelvärdet under ett dygn) för Av inventeringen går det att fastställa att planområdet inte bedöms påverkas av trafikbuller från Mejerivägen som överskrider angivna riktvärden. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till ca 40 db(a) vilket är en godtagbar ljudnivå för bostäder. Höörs kommun har tagit fram en Trafi kplan som bl a redovisar förslag på nya hastighetsgränser i tätbebyggda områden inom kommunen. De föreslagna gränserna är inte fastställda. Skulle hastigheterna inom tätorten ändras enligt förslaget bedöms den ekvivalenta bullernivå se ut enligt figur 4. Bedömningen är även i detta fall att den ekvivalenta ljudnivån inte kommer att överskrida riktvärdena för nybyggnation av bostäder inom planområdet. Figur 3. Ekvivalent ljudnivå för Figur 4. Ekvivalent ljudnivå utifrån föreslagen hastighetsplan. Risk Planområdet har idag två infarter till området, Föreningsgatan och Västergatan. Räddningstjänsten vill att det ska finnas god tillgänglighet till planområdet. Räddningstjänsten utgår från BFS 2011:26 - BBR 19 (Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd) för att kontrollera om planer tar hänsyn till bland annat räddningsinsatser. Kollektivtrafi k Busshållplats finns utmed Mejerigatan, cirka 200 meter från planområdet (gångväg). Kommunal och kommersiell service Byggnaden som vetter ut mot Nya torg på Fjäriln 4 innehar två verksamheter, en pizzeria och en frisörsalong. Byggnaden på Fjäriln 5 innehar en frisörsalong i källarplan. Kommunal och kommersiell service finns i Höörs tätort. Livsmedelshandel återfinns cirka 100 meter från planområdet (gångväg från planområdets mittpunkt till Coops entré). I direkt anslutning till planområdet, på Nya Torg, finns det en ny lekplats med olika lekredskap, såsom gungor och sandlåda. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. 10

11 FÖRSLAG Bebyggelse Det nya föreslagna flerbostadshuset placeras centralt inom Fjäriln 4 och regleras till två och tre våningar med 7 st. nya lägenheter i storleksodningen 1-3:or. Mot tvåvåningshuset vid Föreningsgatan tillåts två våningar och mot trevåningshuset vid Nya torg tillåts tre våningar. Syftet är att skapa volymmässig samhörighet med den befintliga bebyggelsen. Det nya flerbostadshuset kommer att ha den nordöstra fasaden mot Coops: parkeringen på Fjäriln 10. Detaljplanen reglerar att det nya flerbostadshuset endast tillåts uppföras i tegel eller puts. Målningen Fridas Trädgård föreslås att integreras med det nya husets fasad utmot Coop. Detaljplaneområdet regleras huvudsakligen som Bostad men en mindre del i norra delen av planområdet regleras som Bostad och Centrum. Med ändamålet Centrum ingår bland annat butiker, service, kontor och restauranger. Den aktuella detaljplanen utgår från den gällande detaljplanen och reglerar den befintliga bebyggelsen till samma våningsantal som gällande detaljplan. Varsamhetsbestämmelser införs i planen för att säkerställa att byggnaderna inte förändras med undantag för kvarterets balkonger. Detaljplanen reglerar placeringen av det nya flerbostadshuset. Där mark inom planen kryssmarkeras, får inte byggnader uppföras med undantag för förrådsbyggnader och miljöhus. Den totala byggnadsarean (byggnadens fotavtryck ) regleras i detaljplanen liksom byggnadshöjden till 6,5 meter för två våningshus och 10 meter för tre våningshus. Kvarteret Fjäriln 4-6, Höör gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a lund tel: Förslagshandling VY FRÅN SÖDER ÖVER KVARTERET FJÄRILN. Flygvy/illustration över föreslagen byggnation inom Fjäriln 4. 11

12 Gården För att skapa ett mer estetiskt tilltalande och enhetligt intryck av hela kvarteret Fjäriln föreslås förändringar på gården enligt situationsplanen i figur 5. Miljöstationen flyttas från sin nuvarande placering vid den södra gaveln på tvåvåningshuset på Fjäriln 4 till den västra gaveln på trevåningshuset på Fjäriln 6 Samtliga balkonger på fasaderna byts ut och uppförs i samma material, t ex plåt. Balkongerna kan sedan utföras individuellt på respektive byggnad. Markbeläggningen inom kvarteret Fjäriln föreslås förändras så att det blir enhetligt och på så sätt får utgöra kvarterets golv för gemenskapsytor för de boende. 5 st nya parkeringsplatser, inklusive 1 st. handikappsplats, anordnas på gården. Träd (ca 3 st) som nödgas till att fällas, kompenseras genom nyplantering av träd. Häckar planteras i tomtgränserna inom kvarteret samt vid parkeringsplatserna. Klätterväxtvägg på den södra gaveln på tvåvåningshuset på Fjäriln 4 och på den västra fasaden på Fjäriln 6. Permobilgaraget omdisponeras. Nya cykelparkeringar anordnas för ca 35 cyklar. Ny placering av permobilgarage Parkering Cykelställ Gemensamhetsytsamhetsyta Gemen- Gemensamhetsyta Parkering Cykelställ Klätterväxtvägg Infart Cykelskjul Klätterväxtvägg Miljöhus Utfart Cykelställ Figur 5. Situationsplan och plan för bottenvåning med nytt bostadshus på Fjäriln 4, ny placering av miljöstation, ny markbeläggning, vegetation, bil- och cykelparkering. Trafik Planområdet trafikmatas från Föreningsgatan och utfart sker via Västergatan. Detaljplanen innehåller inte någon allmänplats mark för gata. 12

13 Parkering Enligt kommunens parkeringsplan är en parkeringsnorm på 0,7 platser per lägenhet lämplig för centrala Höör. Varje fastighetsägare förser sina boende med parkeringsplatser som ska anordnas på respektive fastighet. Om inte parkeringsbehovet uppnås så kan inte bygglov ges till den efterfrågade byggnaden. Med ett tillskott på 7 lägenheter behöver således 5 nya platser tillkomma förutom dagens parkeringsbestånd på 17 platser. Det innebär att totalt 22 platser ska ha anordnats när planen har antagits. Med de 5 nya parkeringsplatserna, enligt figur 5, varav en parkering är handikappsanpassad, uppfylls parkeringsnormen. På kvarteret föreslås även ca 35 nya parkeringsplatser för cykel. Permobilgaraget på Fjäriln 5 flyttas ca 2 meter för att ge plats åt handikappsparkeringen. Kollektivtrafi k Detaljplanen medför ingen ny busshållplats, planområdet är centralt lokaliserat och det finns goda kollektivtrafikmöjligheter i nära anslutning. Tågstationen ligger cirka 400 meter från planområdet. Risker Tillgänglighet till bebygelsen inom planområdet för utryckningsfordon från Räddningstjänsten är god med två infarter till kvarteret samt parkering och gator i direkt anslutning, både inom och utanför planområdet. Räddningstjänstens önskemål om att avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiga 50 meter bedöms således kunna uppnås. Räddningstjänsten får i samspråk med Mittskåne Vatten under bygglovsskedet samråda om lokalisering för eventuella brandposter så att brandvattenförsörjningen kan tillgodoses. Förslaget innebär möjlighet till genomfart inom kvarteret för de boendes fordon och eventuella utryckningsfordon. Gångfart ska vara rådande inom kvarteret och körytor ska anordnas i avvikande markbeläggning för att underlätta trafikanternas orientering. Området har bedömts som normalt riskområde för radon. Planen reglerar att radonskyddande grundkonstruktion ska utföras. Nollalternativ Om planen inte genomförs förmodas området fortsätta ha dagens användning med bostadsbebyggelse med handelsändamål. Kvarterets centrala läge och korta avstånd till stationen blir inte effektivt nyttjat och bidrar inte till fler bostäder. TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och Spillvatten Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Mittskåne Vatten ser inga tekniska svårigheter med att ansluta ytterligare bebyggelse på fastigheterna. Dagvatten Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för dagvatten gata och dagvatten fastighet. Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas om hand och fördröjas 13

14 lokalt inom detaljplaneområdet, enligt kommunens dagvattenpolicy. Vid de tillfällen som infiltrations-/utjämningsbrunn fylls upp kommer regnvattnet att ledas ut till den dagvattenledning som finns i Södra Torggatan. Ett fördröjningsmagasin medför att vid stora vattenmassor minska belastningen på det kommunala ledningsnätet och det blir mindre mängd vatten som kan komma att pressas upp ur brunnarna. El, tele och värme El Kraftringens Nät AB (f.d. Höörs Energiverk) Detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområde, vilka förser fastigheterna inom planområdet med el. Tele Tele2 har ledningar inom och i direkt anslutning till planområdet. Ledning ligger i Västergatan som leds till Södra Torgatan och Föreningsgatan. I planområdets södra del finns en ledning som ligger under byggnaden på Fjäriln 6 och leds sedan vidare till byggnaden på Fjäriln 4 ut mot Föreningsgatan. Fjärrvärme Rindi Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme på Fjäriln 5 och Fjäriln 6. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Det finns inte någon allmän platsmark inom detaljplaneområdet och därför ingen mark som kommunen ansvarar för som huvudman. KONSEKVENSER Bebyggelse Planläggning av nya bostadshus i Höörs tätort är positivt för kommunens utveckling och innebär effektivt nyttjande av cenral mark. Det ökar möjligheterna till en hållbar samhällsutveckling med ett minskat bilberoende då de byggs med gångavstånd till centrum och stationen. Enligt kommunens vision för år 2025 vill kommunen skapa förutsättningar för en hållbar utveckling som medger livskvalitet och framtidstro utan att äventyra kommande generationers möjligheter i vårt samhälle. Kommunen vill även stimulera möjligheter för människor att mötas vilket skapar förutsättningar till trygghet och kreativitet. Planen innebär att stängsel och två uthus/förrådsbyggnader som finns på fastigheten försvinner. Delar av Fridas Trädgård kommer därav att rivas men föreslås att integereras i en kompletterande målning på den nya byggnaden. Miljöstationen flyttas från Fjäriln 4 till Fjäriln 6 enligt figur 5. Skuggning Det nya bostadshuset kommer skugga kvarteret enligt figur Vegetation och grönytor Ingen naturmark tas i anspråk för den nya bebyggelsen som föreslås. Den nya bebyggelsen och parkeringen medför dock att gräsytor och träd som de boende idag kan nyttja, försvinner. Kompenserande gräsytor, häckar och trädplanteringar föreslås enligt situationsplanen i figur 5. 14

15 Figur 6. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl Figur 6. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl Figur 8. Skuggstudie vårdagjämningen den 20 mars kl

16 Figur 9. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl Figur 10. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl Figur 11. Skuggstudie höstdagjämningen den 23 september kl

17 Trafi k och parkering Planen innebär ett tillskott av 5 nya parkeringsplatser och ca 35 nya platser för cykelparkeringar. Gården öppnas upp vilket möjliggör genomfart av trafik till skillnad från befintligt förhållande. Trafiken ska ske på de gåendes villkor. Körytor markeras med avvikande markbeläggning för ökad säkerhet. Permobilgaraget får en ny placering för att möjliggöra en handikapparkering. Teknisk försörjning Allmänna ledningar (ledningar som går till fler än en fastighet) regleras i detaljplanen med ett u. Marken som berörs av bestämmelsen ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar och får inte bebyggas. En mobil byggnad får dock uppföras på ett u-område, tillika får parkeringsplats anordnas på u-områden. GENOMFÖRANDE Nedan redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarandet Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Det innebär att efter samråd och remissförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) ställs detaljplanen ut för allmän granskning i minst tre veckor. Därefter ska detaljplanen genomgå politisk prövning innan ett beslut tas om planen ska antas eller ej. Tidplan En prövning av föreliggande detaljplan kan ske enligt nedan: Samråd Vinter 2014 Granskning Sommar -hösten 2014 Antagande Hösten 2014 Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker under planeringsprocessen samt att beslut kan fattas utan bordläggning. Genomförandetid Genomföranandetiden för detaljplanen är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Ansvarsfördelning Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. Höörfasaden AB (Skånegårdar AB) är fastighetsägare till Fjäriln 4-5 Höörs Byggnadsaktiebolag är fastighetsägare till Fjäriln 6 17

18 Mittskåne Vatten är huvudman för VA-verksamheten Kraftringen är eldistributör för planområdet Rindi Energi AB har ledningsrätt för fjärrvärme inom planområdet Tele2 har ledningsrätt för teleledningar inom planområdet Tillgänglighet för räddningsfordon ska tillgodoses i projektering inför bygglov FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR U-område Inom detaljplanen finns det mark avsedd för allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten regleras på plankartan med beteckningen u. Fastighetsägare inom planområdet som berörs av ett u-området har rätt till ersättning för rättighetsupplåtelse. Ansökan om ny ledningsrätt vid en förrättning skall begäras och bekostas av ledningsägare. Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda ledningar till respektive fastighet finns. Rättigheter Inom planområdet har Rindi Energi AB ledningsrätt för fjärrvärme och Tele2 ledningsrätt för teleledningar. Gemensamhetsanläggning Detaljplanen medger gemensamhetsanläggning vilket innebär att de boende kan bilda samfällighetsförening för drift och underhåll inom med g markerat område. EKONOMISKA FRÅGOR Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd exploatör/markägare. Berörd markägare/exploatör bekostar erforderlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet. Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören/markägaren. Eventuell kompletterande dagvattenutredning och erforderliga dagvattenanläggningar på fastighet bekostas av exploatör/markägare som även bekostar anslutningsavgifter för VA inom fastigheten. Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av berörd exploatör/markägare. Eventuell arkeologisk undersökning bekostas av berörd exploatör/markägare. TEKNISKA FRÅGOR Dagvatten I enlighet med kommunens dagvattenpolicy ska dagvattnet inom kvartersmarken omhändertas lokalt. 18

19 Geoteknik Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid behov utföra geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson samhällsbyggnadschef, planarkitekterna Yvonne Hagström, Thomas Oscarsson och Anneli Andersson medverkat från Höörs kommun. Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef Anneli Andersson Planarkitekt LAR/MSA 19

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Ändring av detaljplan nr 202, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING inkl. karta och planbestämmelser Ändringen av detaljplanen utgörs

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1

Sida 1(10) GRANSKNINGSHANDLING. Datum Dnr 2015/273 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 1(10) PLANBESKRIVNING Detaljplan för FASTIGHETEN Ärlan 1 2(10) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Syftet med planförslaget är att möjliggöra för att, på fastigheten Ärlan 1, sammanbygga bostadshuset med friggeboden

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Granskningshandling November Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING

Granskningshandling November Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING Granskningshandling November 2016 Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer