Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204"

Transkript

1 Rapport 2013:204 Vård- och underhållsplan Fillinge tingshus Fillinge tingshus Bankekinds socken Linköpings kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Fillinge tingshus Inledning Innehåll Inledning Syfte Metod Praktisk information Riktlinjer för vård- och underhållsåtgärder Vård- och underhållsbehov Åtgärder Periodiskt underhåll Bidrag Historik Byggnadsbeskrivning exteriör Byggnadsbeskrivning interiör - bottenvåningen Byggnadsbeskrivning interiör - ovanvåningen Byggnadsbeskrivning uthuset Byggnadsbeskrivning avträdet Beskrivning tomten Referenser och tekniska uppgifter Appendix 1. Fönsterrenovering - Roland Djerf Appendix 2. Restaurering av marmoreringsmåleri - Klara Isaksson Bilaga 1. Historik Omslagsbild: Marmoreringsmåleri i förstugan i Fillinge tingshus. Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Fillinge tingshus 2

5 Inledning Lantmäteriverket MS2008/ Utdrag ur digitala Fastighetskartan med Fillinge tingshus markerat. Skala 1:

6 Fillinge tingshus INLEDNING Denna vård- och underhållsplan avser Fillinge tingshus i Bankekind socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Fastigheten är byggnadsminne sedan 1965 (se bilaga 1) och ägs av Östergötlands museum (ÖM). Vård- och underhållsplanen är upprättad på uppdrag av ÖM och sammanställningen har utförts av byggnadsantikvarie Anna Wåtz SYFTE Syftet med vård- och underhållsplanen är att skapa långsiktiga förutsättningar för arbetet med skötsel, underhåll och framtida planering för fastigheten och därigenom identifiera eventuella konfliktpunkter vid prioriteringar mellan olika åtgärder och sammanställa tillgänglig baskunskap på ett överskådligt sätt. Planen avser också att ge vägledning om lämpliga metod- och materialval och att sätta in fastigheten i ett sammanhang och öka förståelsen för de enskilda byggnaderna Avträdet Uthuset Tingshuset Utdrag ur digitala Fastighetskartan med de olika byggnaderna markerade. Avträdet finns dock inte med på kartan. Skala 1:

7 Inledning METOD Arbetet har utförts genom inventering och besiktning på plats för bedömning av skador och underhållsbehov både interiört och exteriört. Genom arkivstudier, genomgång av befintligt bildmaterial och muntliga uppgifter har ytterligare information samlats in. Byggnaderna har dokumenterats genom fotografering. Sammanställda fakta och slutsatser redovisas i föreliggande rapport. PRAKTISK INFORMATION Adress F d Tingshuset i Fillinge. Skydd Byggnadsminne. Kontaktuppgifter Marie Hagsten, ÖM, , Örjan Örjestam, Bankekinds hembygdsförening, , Nycklar Nycklar innehas av Marie Hagsten, ÖM, och av Örjan Örjestam, Bankekinds hembygdsförening. Öppethållande Efter överenskommelse. Kontakta ÖM eller Bankekinds hembygdsförening. Parkering Stor parkeringsplats finns i anslutning till tingshuset. Toalett Utedass. Tillgänglighet Entrétrapp, höga trösklar, ej handikappanpassat. Gräsmatta och grusad uppfart, delvis kuperad tomt. Trångt utedass. El, vatten, avlopp Tingshuset El, vatten, avlopp. Avträdet El, sommarvatten, enkelt avlopp i verkstadsdelen. Uthuset El delvis indraget, ej vatten och avlopp. 5

8 Fillinge tingshus Ägarförhållanden Fastigheten tillhör ÖM och disponeras av Bankekinds hembygdsförening. Fastighetsbeteckning Fillinge 7:1. Mått Tingshuset mäter 21 x 11 m. Byggyta 230 kvm. Tomtareal kvm. Skötsel Städning Ansvarig: Bankekinds hembygdsförening. Trädgård Ansvarig: Bankekinds hembygdsförening. Fastighet Antikvariskt ansvarig: Marie Hagsten, ÖM. Underhållsansvarig: Jonas Alvarsson, ÖM. RIKTLINJER FÖR VÅRD- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER Vid den kontinuerliga vården ska traditionella material anpassade till byggnaden användas. Icke traditionella material bör vid lämpligt tillfälle alltid bytas ut mot traditionella eller så lika ursprungligt material som möjligt. Detta för att undvika framtida skador och för att hålla de långsiktiga kostnaderna nere samtidigt som fastighetens kulturhistoriska värden förvaltas på ett föredömligt och pedagogiskt sätt. Vid utbyte av trasiga takpannor ska ersättningspannorna anpassas till de befintliga. Det betyder att ett takfall med äldre pannor i första hand ska lagas med begagnade pannor och i sista hand med nya pannor. Vid timmerlagningar och lusningar ska virke av samma träslag som befintligt användas. Virket ska vara av hög kvalitet, d v s tätvuxet och kådrikt med så hög andel kärna som möjligt. Timret ska ha torkat i minst en säsong för att inte krympa och bör ha samma fukthalt som det som ska lagas. Synliga delar behandlas lika originalet vilket kan innebära skrädning, bandning, sågning med fogsvans och bearbetning med yxa och stämjärn. Fastsättning sker i första hand med dymlingar, också de av god kvalitet, som kilas med tunna träkilar för att inte dymlingen ska krypa ut. Dymlingarna kan tillverkas av färska tätvuxna grangrenar, undertryckt gran eller kådrik fura. Dymlingshålets riktning får inte vara nedåtgående om det borras från utsidan, detta för att undvika att vatten leds in i timret. Andra trälagningar sker likaledes med material av god kvalitet lika det ursprungliga och synliga ytor bearbetas på samma sätt som de ursprungliga, vilket oftast innebär att handverktyg ska användas. Fönsterunderhåll sker med traditionella metoder och skadade partier lagas i största möjliga utsträckning i stället för att hela stycken byts ut. Planglas ersätts av kulturglas eller munblåst glas. Vid kittning används linoljekitt och fönsterbågarna målas med linoljefärg av god kvalitet. Vid behov mellan målningstillfällena, kan fönstersnickerierna strykas med rå linolja för att förlänga färgens och snickeriernas livslängd. På synliga ytor används smidd spik eller klippspik om det rör sig om äldre byggnadsdetaljer. På dolda eller mer sentida ytor, kan blank spik användas inomhus och förzinkad spik utomhus. För fastsättning med skruv på synliga ställen används alltid spårskruv. 6

9 Vård- och underhållsbehov VÅRD- OCH UNDERHÅLLSBEHOV Obs! Samtliga åtgärder, även de som inte finns med i nedanstående lista, ska dokumenteras skriftligt med beskrivning av datum, åtgärd, namn på utföraren och med före- och efterbilder. Dokumentationen ska arkiveras. AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT Beställ brandskyddsinspektion. Beställ tillgänglighetsplan. Beställ energideklaration. Gör en broschyr om Fillinge. Införskaffa brandvarnare. TINGSHUSET Exteriör Sprickor i grund lagas med kalkbruk. Växtlighet tätt inpå husfasaden avlägsnas. Trasig takpanna på västra takfallet byts ut. Spika åt panelbräda på östra fasaden. Laga panelskada i västra fasaden. Entrétrappen renoveras. Fönsterunderhåll, kittning, halvoljning, bättringsmålning bågar och foder, III, IV, VI Bättra med kitt och färg på fönster och foder, XX- XXII Måla fönsterfoder XXIII, XXV. 7

10 Fillinge tingshus AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum Byt trasig panna på västra takfallet. Måla östra sidans södra stuprör. Källare: Målning vindskivor och knutbrädor. Interiör Bottenvåningen Förstuga: Väggmålningarna flagar kraftigt. Kontakta konservator för bedömning. Pröva grundvärme vintertid för att se om färgen håller bättre. Ta bort blyledning och lämna in som miljö farligt avfall. Kök: Byt bränt eluttag i köket. Sätt en ström brytare på strömförsörjaren till varmvatten beredaren. Montera uttag till värmekabel under diskbänk. Felsök spislampa. Domarens rum: Inspektera fuktfläckarna för att utröna om det är en pågående läcka. Domsal: Kitta om västra fönstret på södra gaveln. Ovanvåningen Kontakta Anticimex ang mindre angrepp av strimmig trägnagare i golv. Undersök ev fuktfläck på södra väggen i syd västra kattvinden. Vind över södra kammaren: Undersök vilken eldstad som hör till anslutande pipa med spricka. Laga sprickan innan eldning. 8

11 Vård- och underhållsbehov AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 1 Exteriör Västra gaveln: Utfallande grundstenar åtgärdas. Taket: Tegelpannor justeras. Interiör UTHUS 2 Exteriör Interiör UTHUS 3 Exteriör Interiör 9

12 Fillinge tingshus AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum AVTRÄDET Exteriör Taket: Tegelpannor justeras eller byts ut. Kontrollera ev skador på undertaket över norra avträdet. Rensa hängrännorna och ansa lönnen. Dörrar: Norra avträdets dörr lagas och målas, stjärnskruv byts ut mot spårskruv. Västra fasaden: Fönstret underhållsmålas och dropplist i plåt monteras mellan understycke och karm. Interiör TOMTEN Staket nytillverkas och målas lika det gamla. 10

13 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT TINGSHUSET Exteriör Vindskivor och gesimser på norra och södra sidan målas. Hängrännor på södra, västra och östra sidan målas liksom östra fasadens stuprör. Fasaden målas med ljus Falu rödfärg. Entrédörr och karm målas om. Köksdörr bättringsmålas och dropplist målas. Målning fönster och foder, I, II, V, VIII, X. Trasigt glas byts mot gröna munblåsta VIII, X. Träskada fönsterfoder lusas, XVIII. Kitta, måla och byt glasruta XXIV. Målning av hängrännor och stuprör. Målning källardörr. Interiör Bottenvåningen Laga trasiga kammarlås. Måla i de trösklar som har fula färgskador. Förstuga: Taket penselmålas. Avlägsna stjärnskruv i entrédörrens smide, ersätt med spårskruv i rätt dimension. Entrédörrens insida bättringsmålas i befintlig kulör. Ta samtidigt fram en färgtrappa. 11

14 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum Kapprum: Träskador i golvet ytbehandlas som befintligt golv. Rättssökanderummet: Färgspricka i tak bättringsmålas. Nedre fönsterfodret målas. Köksfarstu: Ommålning väggar. Dörregel på pardörr skruvas fast med spårskruv. Dörrstoppar målas in i dörr- och väggfärg. Nyckelskylt skruvas fast. Kronobetjäningsrum: Justera kammarlås mot kök. Putsskador lagas av konservator. Tak, fönsterbågar och karmunderstycke bättringsmålas. Kök: Bättringsmåla dörr mot kronobetjäningsrummet. Laga spricka i tak. Hall: Taket målas, putsskador lagas. Skrivarkammare: Sprickor i putsen lagas, papptaket spikas åt, kammarlåset monteras om. Domarens rum: Kakelugnsluckor kompletteras med knopp och hasp, justera dragluckan. Montera ett passande mothåll till kammarlåset. Domsal: Bättringsmåla taket. Källare: Trappstegen lagas. Ovanvåningen Kattvindar: Ersätt trasigt glas. Norra kammaren: Spisluckor svärtas. Södra kammaren: Ommålning tak. Ta bort dörrens ledhasp, avlägsna häftstift och klistermärken. Byt ut lysrören i taket mot mer tidsenlig armatur. 12

15 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 1 Exteriör Södra fasaden: Dörren målas. Taket: Vattbrädor och vindskivor målas. Interiör UTHUS 2 Exteriör Södra fasaden: Panelbrädor lagas. Vedbodsdörren målas om. Östra fasaden: Dropplisten byts ut. Interiör Ladugården: Takbjälken lagas och trasiga takbrädor byts. Vinden: Ta bort tegelpannorna från golvet. Trasiga bakar i golvet byts. 13

16 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 3 Exteriör Västra fasaden: Skadat timmer byts eller lagas. Östra fasaden: Dörrar målas om. Nytillverkning av fönsterbåge. Interiör AVTRÄDET Exteriör Norra fasaden: Sätt igen öppningen och måla de nya brädorna i fasadfärgen. Östra fasaden: Norra avträdets fönster renoveras. Södra avträdets fönster görs stängbart. Interiör Norra avträdet: Trasiga takbrädor byts ut. Verkstaden: Sätt fast tröskeln. TOMTEN 14

17 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER INOM 10 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT TINGSHUSET Exteriör Interiör Bottenvåningen Ovanvåningen UTHUS 1 Exteriör Interiör 15

18 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER INOM 10 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 2 Exteriör Interiör UTHUS 3 Exteriör Interiör AVTRÄDET Exteriör Interiör TOMTEN 16

19 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER PÅ SIKT Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT TINGSHUSET Exteriör Sockelns cementputs byts mot kalkputs. Norra syllen byts ut. Locklisterna byts ut på södra fasaden. Anfrätta panelbrädor lagas. Glasrutor med mindre sprickor byts vid fönsterrenovering. Interiör Bottenvåningen Vid byte av elinstallationer görs den nya installationen varsamt. Moderna strömbrytare och eluttag byts ut mot kopior av äldre varianter. Köksfarstu: Byt ut det trasiga bakelithandtaget på ena pardörren. Skrivarkammare: Trasiga glasrutor bytes vid renovering. Domsal: Vid framtida fönsterbyte anpassas innerbågarna till ytterbågarnas spröjsindelning. Ovanvåningen Öppen vind: Spräckt glasruta byts vid fönsterrenovering. Norra kammaren: Färgen på murstocken avlägsnas. Nymålning med vit limfärg eller linoljefärg. Lacken i taket avlägsnas. Dörrens utsida renoveras och målas. Eldstadsplanen lagas. Sprucken glasruta byts vid fönsterrenovering. 17

20 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER PÅ SIKT Anteckningar Åtgärdat datum Södra kammaren: Cementen framför kakelugnen knackas bort. Kakelugnens fogar lagas i. Undersökning av tapeter och underliggande skikt samt lagning/ borttagning av tapet. UTHUS 1 Exteriör Norra fasaden: Timmerskador lagas. Ta bort skorsten och cement och laga hålet med timmer. Interiör Vinden: Komplettera golv. UTHUS 2 Exteriör Skadad syll bytes och lagas. Interiör Ladugården: Timmervägg mot öster lagas. Cementgolvet bilas bort och ersätts med trägolv. 18

21 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER PÅ SIKT Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 3 Exteriör Sockeln: Cementen tas bort och sockeln kallmuras. Skadad syll byts ut. Skadat timmer halvsulas. Interiör Norra cellen: Lägg in nytt brädgolv i samband med grund- och syllagningar. AVTRÄDET Exteriör Västra fasaden: Byt ut planglas mot kulturglas. Interiör TOMTEN 19

22 PERIODISKT UNDERHÅLL Fillinge tingshus VARJE ÅR ELLER VID BEHOV Kontrollera att inte stegar och eldhakar på östra sidan leder in vatten mot fasaden. Håll koll på väggarnas utbuktningar i rättssökanderummet. Trädgårdsskötsel. Behandla linoleummattorna med vax eller polish. Södra vindskammaren: Håll koll på fuktfläck i taket mot södra väggen. Kontrollera takpannorna. Brandsläckare servas. Brandvarnare funktionstestas. Se över tak, fasader och grunder. Kontrollera hängrännor och stuprör. Kontrollera taket runt murstockarna så att ingen fukt kommer in. Sotning av eldstäder (vid eldning av mer än en kubikmeter ved, annars vart fjärde år). VART ANNAT ÅR ELLER VID BEHOV Brandskyddskontroll av eldstäder (vid eldning av mer än en kubikmeter ved, annars vart åttonde år). 20

23 Vård- och underhållsbehov VART 5:E ÅR ELLER VID BEHOV Skum- och vattensläckare byts. VART 10:E ÅR ELLER VID BEHOV Tuktning av träd. VART 15:E ÅR ELLER VID BEHOV Byte av vitvaror. VART 30-40:E ÅR ELLER VID BEHOV Byte av underlagspapp. Byte av hängrännor och stuprör. 21

24 BIDRAGSANSÖKNINGAR Fillinge tingshus Ansökan hos Länstyrelsen Östergötland om medel för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för Fillinge Tingshus i Bankekinds socken, Linköpings kommun, , dnr 415/12, gällande entrétrappa, uthusgrund och staket. Sökt belopp :-, bidrag beviljades för entrétrappan och antikvarisk medverkan med högst 90% av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst :-. Bidraget fördelas på 2014 och inkluderar moms. 22

25 Historik HISTORIK Tingshuset vid Svinstad (nuvarande Bankekinds) kyrka hade bara 22 år på nacken när det brann ner till grunden En ny byggplats förvärvades från Fillinge rusthåll och byggmästare Caspar Seurling i Linköping fick uppdraget att rita ett nytt tingshus. Resultatet blev en timmerbyggnad i karolinsk stil, undantaget fönstrens storlek. Kontraktet skrevs 1790, 14 år efter branden, och för 250 riksdaler specie skulle Seurling gräva grund, uppföra källare och timra upp tingshuset med vindskamrar. Även takresning, taktäckning med brädor och spån och murning av rökgången ingick i priset. Byggnadsarbetena påbörjades två år senare, Material samt mat och logi för hantverkarna bekostades av häradet. Bänkar, bord, stolar och domsätet levererades av bildhuggare Johan Magnus Beurling i Norrköping. När tingshuset var färdigt timrades en vagnsbod och en arrestlokal med ett extra rum för fjärdingsmännen. Runt tomten restes ett plank slogs flera härader ihop till en domsaga och ett tingslag och ett nytt tingshus byggdes i Linköping. Fillinge tingshus förlorade därmed sin ursprungliga funktion och efter en tid förvärvades fastigheten av Bankekinds härads sparbank. När banken flyttade till Åtvidaberg 1950 hyrdes tingshuset ut som vaktmästarbostad bildades föreningen Fillinge tingshus i syfte att bevara och vårda huset blev det byggnadsminne och överläts av banken till föreningen för 4000 kronor. Fastigheten överläts på Östergötlands fornminnes- och museiförening 1969 och är nu i Östergötlands museums ägo. Utdrag ur 1844 års Laga Skiftes karta (LMS D6-10:7). Skala ca 1:

26 Fillinge tingshus HÄNDELSELISTA 1792 Tingshuset uppförs Tingshusfunktionen upphör talets början Bankekinds Härads Sparbank förvärvar byggnaderna för 2 500: Bankverksamheten upphör Föreningen Fillinge Tingshus bildas Besiktning (se bilaga 1) 1960? Program för reparationsarbeten (odaterat) (se bilaga 1) Tingshuset byggnadsminnesförklaras (se bilaga 1) Tingshuset rödfärgas, tak och väggar renoveras. Norra gaveln förses med ny brädpanel och isoleras sannolikt med mineralull Föreningen Fillinge Tingshus upplöses och fastigheten jämte föreningens övriga tillångar överlåts på Östergötlands fornminnes- och museiförening Östergötlands fornminnes- och museiförening beviljas lagfart Brandsyneprotokoll: vattenbrandsläckare ska införskaffas till samlingslokalen Brandsyneprotokoll: högst 80 personer får vistas samtidigt i lokalen, nödutgång från tingslokalen sker via lilla hallen och ska markeras med nödutgångsskylt Taket är i akut behov av omläggning. Övriga behov är omkittning och ommålning fönster, åtgärdande av plåtarbeten och rödfärgning Tingshuset övergår i länsmuseets ägo. Åtgärder på tingshuset: takomläggning, utvändig målning, målning och omkittning av fönster, takets plåtarbeten målas. Nytt skorstensbeslag. Åtgärder på ekonomibyggnaden: lagade takstolar, ny läkt och nytt taktegel, nya vindskivor (se bilaga 1, där även återstående arbeten beskrivs) Reparation och omläggning av tegeltak på tingshuset och ekonomibyggnaden, målning av fasader och snickerier Undersökningar och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar Nya hängrännor och stuprör på uthuset, nya hängrännor på avträdet. Fönsterrenovering av 28 bågar Rödfärgning fasad Enligt brandsyn saknas två av varandra oberoende nödutgångar på ovanvåningen, vilket krävs om verksamhet bedrivs till vilken allmänheten har tillträde Besiktning av målningsarbeten och renoveringsbehov (se bilaga 1) Fönsterrenovering (se appendix 1) Eldstadsbesiktning Restaurering av invändigt måleri (se bilaga 1). Konservering, förundersökning, dokumentation. Dekorerat rum invid kök. Renovering av Siriuskamin. 24

27 Historik Norra gaveln förses med ny brädpanel " Utdrag ur Fillinge tingshusplan 1901 (05-BAN-115). Skala 1:

28 Fillinge tingshus Utdrag ur års Häradsekonomiska karta (Sturefors J ). Skala 1: Utdrag ur 1947 års Ekonomiska karta (Fillinge J133-8G3a49). Skala 1:

29 Beskrivning tingshusets exteriör BYGGNADSBESKRIVNING TINGSHUSET Fillinge tingshus uppfördes EXTERIÖR Grund/sockel Gråstensgrund med omålad cementhaltig puts. Under putsen finns äldre putslager kvar. Stengrunden är putsad med cementhaltigt bruk ovanpå en äldre kalkputs. 27

30 Fillinge tingshus Missfärgat område med sprickbildning på östra långsidan. Spricka i putsen på södra gaveln. Skador Mindre sprickbildningar. Ett område på östra sidan är missfärgat och har en omgivande spricka. Åtgärder Sprickor lagas med kalkbruk. Cementputsen byts på sikt ut mot kalkputs och målas med kalkfärg. Underliggande putslager undersöks för val av kulör. Stomme och bjälklag Liggtimmerstomme med träbjälklag. Skador Norra gavelns syllstock har rötskador med spår efter strimmig trägnagare. På östra sidan har syllen små ytliga rötskador. Södra syllen är svårinspekterad men det lilla som syns ser bra ut. På västra sidan är syllen oskadad. Åtgärder Inga åtgärder. På sikt kommer syllen att behöva bytas men det bör inte ske förrän det är absolut nödvändigt, då det för med sig mycket arbete såväl exteriört som interiört och lyft riskerar alltid att skada murstockar och eldstäder. Norra syllen är rötskadad. 28

31 Beskrivning tingshusets exteriör Fasad Rödfärgad fasadpanel som avslutas med en dropplist. Vita oljefärgsmålade pilastrar på knutarna och på båda långsidorna. Alla fasader har lockpanel utom södra gaveln som har locklistpanel. Norra gavelns panel är nyare och målad med ljus falu rödfärg. Även östra fasaden är målad med falu ljus rödfärg. Västra fasadens panel är målad med mörk falu rödfärg liksom södra gaveln där enstaka utbytta locklister har målats med ljus falu rödfärg. På östra sidan hänger två stegar och en eldhake. Stegar och eldhake på södra fasaden. Färgen flagar på pilastrarnas baser, västra fasaden. Björken vid nordvästra knuten tas bort. 29

32 Fillinge tingshus Växtlighet på södra gaveln avlägsnas. Lockpanelen har mindre skavanker, östra fasaden. Panelskada, västra fasaden. Skador Ett fåtal mindre sprickor i panelbrädorna, vissa brädor är något anfrätta nertill. Färgen släpper på pilastrarnas baser. Västra fasadens ena stuprör har några mindre färgsläpp. Östra fasadens stuprör är i akut behov av målning. Viss växtlighet alltför nära fasaden på västra och södra sidan. Åtgärder Ommålning av fasaderna med ljus falu rödfärg. Avlägsna all växtlighet som växer inpå husfasaden. Östra fasaden måla hängrännan och måla om stuprören. Spika åt fasadbräda. Kontrollera att inte stegar och eldhakar leder in vatten mot fasaden. Södra fasaden - byt ut de smala locklisterna mot bredare med rundade kanter lika dem som finns på uthusets östra gavel eller mot bredare locklist med halvcirkelformat tvärsnitt. Västra fasaden laga panelskada genom att lusa i en trästicka så att inte vattnet rinner in bakom panelen. Motstående sida: 1. Entrén har bräddörrar med påspikat ramverk. 2. Färgsprickor på entrédörren. 3. Färgsläpp på karm. 4. Entrétrappen är rötskadad. 5. Skarv mellan ramverk och spegel. 30

33 Beskrivning tingshusets exteriör Dörrar och trappor 1 Entrédörr och trapp Bräddörrar med påspikat ramverk med kredering under den gula oljefärgen. Blyspröjsat överljusfönster med fyra rutor. Dropplist i trä ovanför fönstret. Släta vita foder med profilerad ytterkant, gerade i hörnen. Nyckelskylt och handtag i smide. Trapp i ek. Skador Färgen släpper och krederingen spricker på dörrbladen. Färgsläpp på karm. Trappen är rötskadad. Åtgärder Vid ommålning skrapas krederingen i skarvarna bort. Träet måste kunna röra sig och skarvarna bör därför inte tätas eller målas igen. Karmen skrapas och målas. Troligen måste trappan byggas om från grunden. Befintligt material återanvänds i möjligaste mån. Renovering av trappen är planerad till sommaren 2014 och medel till det är beviljat av Länsstyrelsen

34 Fillinge tingshus Köksdörr och trapp Den moderna gulmålade pardörren är en ramverksdörr med fiskbenspanel på utsidan och masonit i speglarna på insidan. Spröjsat överljusfönster med övre och undre dropplist av trä. Släta vita foder med fals i ytterkanten. Svartlaserad trätrapp. Skador Färgen släpper på överljusfönstrets undre dropplist. Mindre färgsläpp på dörr. Åtgärder Dörr skrapas och bättringsmålas där färgen har släppt. Dropplist skrapas och målas. T h: Färgen släpper på dropplisten mellan överljusfönster och dörr. Nedan t h: Mindre färgsläpp i dörrens nederkant. Nedan: Dörren till köksfarstun. 32

35 Beskrivning tingshusets exteriör Fönster 15 spröjsade fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost samt två blindfönster på bottenvåningen. Dropplist av trä i överkant, fönsterbleck i målad plåt i underkant. Vita släta foder med enkel profil på ytterkanten som är rödmålad. Mestadels blåst glas, även grönt. Två spröjsade tvåluftsfönster med mittpost på övervåningens gavlar. Släta vitmålade moderna foder som målats röda på kanterna. Sex oxögon varav två i takfallet och fyra i gavelfasaderna. Överljusfönster i entré- och köksdörr, se Dörrar och trappor. Alla fönster utom oxögonen har lösa innerbågar, se den interiöra beskrivningen. Fönstren behöver inte helrenoveras men några bågar är i relativt stort behov av underhåll och viss renovering. Västra fasaden Fem fyrluftsfönster och ett målat blindfönster på bottenvåningen, ett oxöga i nedre takfallet. VII VI V IV III II I Skador I Begynnande färgsläpp under dropplisten. Lite svartmögel. II Något färgsläpp. Lite svartmögel. III Kittbortfall. Färgsläpp på plåt och foder. Beslagen har börjat rosta. Svartmögel. IV Mindre spricka i två av glasrutorna. Kittbortfall. Färgsläpp på karm, foder och fönsterbleck. Svartmögel. V Blindfönster. Mindre färgsläpp. VI Tre trasiga glasrutor. Sprickor i kitt och kittbortfall. Färgsläpp foder, understycke och övre dropplist. Svartmögel. VII - Åtgärder I Målning. II Målning. III Oljning, målning och kompletteringskittning. Byte av trasiga glas. IV Oljning, målning och kompletteringskittning. Byte av trasiga glas. V Målning. VI Fodren målas, trasiga glasrutor byts, bågarna kompletteringskittas och understyckena målas. VII - 33

36 Fillinge tingshus Fönster II. Färgen har börjat krackelera. 2. Fönster III. Sprucket glas, kitt som lossnar, färg som flagar och svartmögelangrepp på nedre fodret. 3. Fönster IV. Färgen lossnar på karm, foder och fönsterbleck. Kittet har börjat lossna, svartmögel, två glasrutor har varsin mindre spricka. 4. Fönster V. Blindfönstrets färg krackelerar. 5. Fönster VI. Tre trasiga glasrutor. Sprickor i kitt och kittbortfall. Färgsläpp foder, understycke och övre dropplist. Svartmögel. 34

37 Beskrivning tingshusets exteriör X IX VIII Norra fasaden Ett spröjsat tvåluftsfönster och två oxögon på andra våningen. Skador VIII Färgen släpper lite på spröjsen. Alla fyra rutorna är spruckna. IX - X Färgen spricker på spröjs och foder. Alla fyra rutorna är spruckna. Åtgärder VIII Spröjs och foder målas. Glasrutorna byts, använd grönt munblåst glas. IX - X Spröjs och foder målas. Glasrutorna byts, använd grönt munblåst glas. Fönster X. Östra oxögat. Fönster VIII. Västra oxögat. 35

38 Fillinge tingshus Östra fasaden Sju spröjsade fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost och ett målat blindfönster, alla i bra skick. Ett oxöga i nedre takfallet. XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI Skador XI - XII - XIII Svartmögel på ena understycket. XIV - XV - XVI Sprucken glasruta. XVII - XVIII Rötskada på undre fodret. XIX Sprucken glasruta. Åtgärder XI - XII - XIII Ingen åtgärd. XIV - XV - XVI Glasrutan byts på sikt. XVII - XVIII Träskadan i fodret lusas inom 5 år. XIX Glasrutan byts på sikt. Fönster XVIII. Rötskadat foder. 36

39 Beskrivning tingshusets exteriör Södra fasaden Tre spröjsade fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost på bottenvåningen. Två oxögon med delvis grönt glas och ett tvåluftsfönster med mittpost på ovanvåningen. XXV XXIV XXIII XXII XXI XX Skador XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Kitt och färg släpper, svartmögel. Sprickor i kitt och färg, svartmögel. Kitt och färg släpper. Färgen flagar på fodret. Trasigt glas. Färg flagar på dropplisten, kittet sitter löst på ena underbågen, en ruta är sprucken, beslagen har börjat rosta och färgen är avskavd. Färgen flagar på fodret. Trasigt glas Åtgärder XX Målning och kittning. XXI Målning och kittning. XXII Målning och kittning. XXIII Målning snarast. Byte glasruta. XXIV Målning och kittning. Byte glasruta. XXV Målning snarast. Byte glasruta. 37

40 Fillinge tingshus Fönster XX. Fönster XXI. Fönster XXII. Fönster XXIV. Fönster XXIII. Östra oxögat. Fönster XXV. Västra oxögat. 38

41 Beskrivning tingshusets exteriör Tak Valmat mansardtak belagt med enkupiga tegelpannor på spån. Pannorna har lavpåväxt som inte bör tvättas bort. Två oputsade skorstenar av svartmålat tegel med skyddsplatta i plåt över det utkragade krönet. På västra och östra takfallet finns plåtinklädda rundade takkupor. Svarta hängrännor på alla sidor utom den östra sidan där hängrännan är nybytt och ännu inte målad. Vitmålade vindskivor och gesimser i trä. Östra takfallet är svårinspekterat från marken. Skador På västra sidan släpper hängrännans färg. Trasig takpanna på västra takfallet nedanför norra skorstenen. På norra sidan har vindskivorna och gesimserna mindre färgsläpp. Färgen på östra sidans södra stuprör har släppt. På södra sidan släpper färgen på vindskivor och hängränna. Åtgärder Målning av vindskivor, gesimser, hängrännor och stuprör. Byt ut den trasiga pannan. Södra gavelns hängränna och vindskivor behöver målas. 39

42 Fillinge tingshus Källaröverbyggnad Senare tillkommet vindfång med trappsteg ner till källaren under huset. Grund/sockel Cementsten, cement och natursten. Stomme och bjälklag Regelstomme. Tak Svartmålad falsad plåt på underlagstak av brädor. Takfotsbrädor och vindskivor av trä, vitmålade. Skador Färgen flagar på vindskivorna. Åtgärder Målning. Fasad Rödfärgad lockpanel, vita knutar. Skador Färgen flagar på knutbrädorna. Åtgärder Målning. Dörr Svartmålad bräddörr med liggande profilerad och fasad panel. Inga foder. Skador Målningsbehov. Åtgärder Målning. 40

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A Förundersökning och projekteringshandling Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund

Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 09 Korsbäcks Gård, Östra Odarslöv, Lund Kulturhistorisk dokumentation 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Kulturen, Lund 2012 Carita Eskeröd och Aja Guldåker Korsbäcks Gård,

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar Ett stockholmskt kulturarv att förvalta borgarhus och kåkar AB Stadsholmen maj 2002 1 Programmet har tagits fram inom AB Stadsholmen av Christina Lillieborg i samarbete med arkitekt SAR Laila Reppen. Omslag:

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Agrarhistoria i Västra Götaland HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Gårdssmedjan på gården Kullen i Gudhem, Falköpings kommun. Läs på sidan 12 om om hur renoveringen gick till. Projektansvarig:

Läs mer

Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008

Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 (Foto Sverker Larsson 2008) Villa Albacken Valdemarsvik 4:60 Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Bakgrund och syfte På uppdrag

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk

grundligt. Följ med och se hur det gick till! Text Sofia Meurk och Nella Bergström Foto Per Myrehed och Sofia meurk Så räddas en söderkåk I Vita bergens kulturkvarter i Stockholm finns fortfarande 1700-talsbebyggelse bevarad, ägd av staden och uthyrd som bostäder eller lokaler. Under ett par år har ett av husen restaurerats,

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - DEL 1. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Hamburgsund och på.

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - DEL 1. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Hamburgsund och på. Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - DEL 1 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Hamburgsund och på Hamburgö Cecilia Wingård och Conny Jerer 2006/07 INNEHÅLL Förord 1.

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer