Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204"

Transkript

1 Rapport 2013:204 Vård- och underhållsplan Fillinge tingshus Fillinge tingshus Bankekinds socken Linköpings kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD

2

3 Fillinge tingshus Inledning Innehåll Inledning Syfte Metod Praktisk information Riktlinjer för vård- och underhållsåtgärder Vård- och underhållsbehov Åtgärder Periodiskt underhåll Bidrag Historik Byggnadsbeskrivning exteriör Byggnadsbeskrivning interiör - bottenvåningen Byggnadsbeskrivning interiör - ovanvåningen Byggnadsbeskrivning uthuset Byggnadsbeskrivning avträdet Beskrivning tomten Referenser och tekniska uppgifter Appendix 1. Fönsterrenovering - Roland Djerf Appendix 2. Restaurering av marmoreringsmåleri - Klara Isaksson Bilaga 1. Historik Omslagsbild: Marmoreringsmåleri i förstugan i Fillinge tingshus. Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Fillinge tingshus 2

5 Inledning Lantmäteriverket MS2008/ Utdrag ur digitala Fastighetskartan med Fillinge tingshus markerat. Skala 1:

6 Fillinge tingshus INLEDNING Denna vård- och underhållsplan avser Fillinge tingshus i Bankekind socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. Fastigheten är byggnadsminne sedan 1965 (se bilaga 1) och ägs av Östergötlands museum (ÖM). Vård- och underhållsplanen är upprättad på uppdrag av ÖM och sammanställningen har utförts av byggnadsantikvarie Anna Wåtz SYFTE Syftet med vård- och underhållsplanen är att skapa långsiktiga förutsättningar för arbetet med skötsel, underhåll och framtida planering för fastigheten och därigenom identifiera eventuella konfliktpunkter vid prioriteringar mellan olika åtgärder och sammanställa tillgänglig baskunskap på ett överskådligt sätt. Planen avser också att ge vägledning om lämpliga metod- och materialval och att sätta in fastigheten i ett sammanhang och öka förståelsen för de enskilda byggnaderna Avträdet Uthuset Tingshuset Utdrag ur digitala Fastighetskartan med de olika byggnaderna markerade. Avträdet finns dock inte med på kartan. Skala 1:

7 Inledning METOD Arbetet har utförts genom inventering och besiktning på plats för bedömning av skador och underhållsbehov både interiört och exteriört. Genom arkivstudier, genomgång av befintligt bildmaterial och muntliga uppgifter har ytterligare information samlats in. Byggnaderna har dokumenterats genom fotografering. Sammanställda fakta och slutsatser redovisas i föreliggande rapport. PRAKTISK INFORMATION Adress F d Tingshuset i Fillinge. Skydd Byggnadsminne. Kontaktuppgifter Marie Hagsten, ÖM, , Örjan Örjestam, Bankekinds hembygdsförening, , Nycklar Nycklar innehas av Marie Hagsten, ÖM, och av Örjan Örjestam, Bankekinds hembygdsförening. Öppethållande Efter överenskommelse. Kontakta ÖM eller Bankekinds hembygdsförening. Parkering Stor parkeringsplats finns i anslutning till tingshuset. Toalett Utedass. Tillgänglighet Entrétrapp, höga trösklar, ej handikappanpassat. Gräsmatta och grusad uppfart, delvis kuperad tomt. Trångt utedass. El, vatten, avlopp Tingshuset El, vatten, avlopp. Avträdet El, sommarvatten, enkelt avlopp i verkstadsdelen. Uthuset El delvis indraget, ej vatten och avlopp. 5

8 Fillinge tingshus Ägarförhållanden Fastigheten tillhör ÖM och disponeras av Bankekinds hembygdsförening. Fastighetsbeteckning Fillinge 7:1. Mått Tingshuset mäter 21 x 11 m. Byggyta 230 kvm. Tomtareal kvm. Skötsel Städning Ansvarig: Bankekinds hembygdsförening. Trädgård Ansvarig: Bankekinds hembygdsförening. Fastighet Antikvariskt ansvarig: Marie Hagsten, ÖM. Underhållsansvarig: Jonas Alvarsson, ÖM. RIKTLINJER FÖR VÅRD- OCH UNDERHÅLLSÅTGÄRDER Vid den kontinuerliga vården ska traditionella material anpassade till byggnaden användas. Icke traditionella material bör vid lämpligt tillfälle alltid bytas ut mot traditionella eller så lika ursprungligt material som möjligt. Detta för att undvika framtida skador och för att hålla de långsiktiga kostnaderna nere samtidigt som fastighetens kulturhistoriska värden förvaltas på ett föredömligt och pedagogiskt sätt. Vid utbyte av trasiga takpannor ska ersättningspannorna anpassas till de befintliga. Det betyder att ett takfall med äldre pannor i första hand ska lagas med begagnade pannor och i sista hand med nya pannor. Vid timmerlagningar och lusningar ska virke av samma träslag som befintligt användas. Virket ska vara av hög kvalitet, d v s tätvuxet och kådrikt med så hög andel kärna som möjligt. Timret ska ha torkat i minst en säsong för att inte krympa och bör ha samma fukthalt som det som ska lagas. Synliga delar behandlas lika originalet vilket kan innebära skrädning, bandning, sågning med fogsvans och bearbetning med yxa och stämjärn. Fastsättning sker i första hand med dymlingar, också de av god kvalitet, som kilas med tunna träkilar för att inte dymlingen ska krypa ut. Dymlingarna kan tillverkas av färska tätvuxna grangrenar, undertryckt gran eller kådrik fura. Dymlingshålets riktning får inte vara nedåtgående om det borras från utsidan, detta för att undvika att vatten leds in i timret. Andra trälagningar sker likaledes med material av god kvalitet lika det ursprungliga och synliga ytor bearbetas på samma sätt som de ursprungliga, vilket oftast innebär att handverktyg ska användas. Fönsterunderhåll sker med traditionella metoder och skadade partier lagas i största möjliga utsträckning i stället för att hela stycken byts ut. Planglas ersätts av kulturglas eller munblåst glas. Vid kittning används linoljekitt och fönsterbågarna målas med linoljefärg av god kvalitet. Vid behov mellan målningstillfällena, kan fönstersnickerierna strykas med rå linolja för att förlänga färgens och snickeriernas livslängd. På synliga ytor används smidd spik eller klippspik om det rör sig om äldre byggnadsdetaljer. På dolda eller mer sentida ytor, kan blank spik användas inomhus och förzinkad spik utomhus. För fastsättning med skruv på synliga ställen används alltid spårskruv. 6

9 Vård- och underhållsbehov VÅRD- OCH UNDERHÅLLSBEHOV Obs! Samtliga åtgärder, även de som inte finns med i nedanstående lista, ska dokumenteras skriftligt med beskrivning av datum, åtgärd, namn på utföraren och med före- och efterbilder. Dokumentationen ska arkiveras. AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT Beställ brandskyddsinspektion. Beställ tillgänglighetsplan. Beställ energideklaration. Gör en broschyr om Fillinge. Införskaffa brandvarnare. TINGSHUSET Exteriör Sprickor i grund lagas med kalkbruk. Växtlighet tätt inpå husfasaden avlägsnas. Trasig takpanna på västra takfallet byts ut. Spika åt panelbräda på östra fasaden. Laga panelskada i västra fasaden. Entrétrappen renoveras. Fönsterunderhåll, kittning, halvoljning, bättringsmålning bågar och foder, III, IV, VI Bättra med kitt och färg på fönster och foder, XX- XXII Måla fönsterfoder XXIII, XXV. 7

10 Fillinge tingshus AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum Byt trasig panna på västra takfallet. Måla östra sidans södra stuprör. Källare: Målning vindskivor och knutbrädor. Interiör Bottenvåningen Förstuga: Väggmålningarna flagar kraftigt. Kontakta konservator för bedömning. Pröva grundvärme vintertid för att se om färgen håller bättre. Ta bort blyledning och lämna in som miljö farligt avfall. Kök: Byt bränt eluttag i köket. Sätt en ström brytare på strömförsörjaren till varmvatten beredaren. Montera uttag till värmekabel under diskbänk. Felsök spislampa. Domarens rum: Inspektera fuktfläckarna för att utröna om det är en pågående läcka. Domsal: Kitta om västra fönstret på södra gaveln. Ovanvåningen Kontakta Anticimex ang mindre angrepp av strimmig trägnagare i golv. Undersök ev fuktfläck på södra väggen i syd västra kattvinden. Vind över södra kammaren: Undersök vilken eldstad som hör till anslutande pipa med spricka. Laga sprickan innan eldning. 8

11 Vård- och underhållsbehov AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 1 Exteriör Västra gaveln: Utfallande grundstenar åtgärdas. Taket: Tegelpannor justeras. Interiör UTHUS 2 Exteriör Interiör UTHUS 3 Exteriör Interiör 9

12 Fillinge tingshus AKUTA ÅTGÄRDER Anteckningar Åtgärdat datum AVTRÄDET Exteriör Taket: Tegelpannor justeras eller byts ut. Kontrollera ev skador på undertaket över norra avträdet. Rensa hängrännorna och ansa lönnen. Dörrar: Norra avträdets dörr lagas och målas, stjärnskruv byts ut mot spårskruv. Västra fasaden: Fönstret underhållsmålas och dropplist i plåt monteras mellan understycke och karm. Interiör TOMTEN Staket nytillverkas och målas lika det gamla. 10

13 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT TINGSHUSET Exteriör Vindskivor och gesimser på norra och södra sidan målas. Hängrännor på södra, västra och östra sidan målas liksom östra fasadens stuprör. Fasaden målas med ljus Falu rödfärg. Entrédörr och karm målas om. Köksdörr bättringsmålas och dropplist målas. Målning fönster och foder, I, II, V, VIII, X. Trasigt glas byts mot gröna munblåsta VIII, X. Träskada fönsterfoder lusas, XVIII. Kitta, måla och byt glasruta XXIV. Målning av hängrännor och stuprör. Målning källardörr. Interiör Bottenvåningen Laga trasiga kammarlås. Måla i de trösklar som har fula färgskador. Förstuga: Taket penselmålas. Avlägsna stjärnskruv i entrédörrens smide, ersätt med spårskruv i rätt dimension. Entrédörrens insida bättringsmålas i befintlig kulör. Ta samtidigt fram en färgtrappa. 11

14 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum Kapprum: Träskador i golvet ytbehandlas som befintligt golv. Rättssökanderummet: Färgspricka i tak bättringsmålas. Nedre fönsterfodret målas. Köksfarstu: Ommålning väggar. Dörregel på pardörr skruvas fast med spårskruv. Dörrstoppar målas in i dörr- och väggfärg. Nyckelskylt skruvas fast. Kronobetjäningsrum: Justera kammarlås mot kök. Putsskador lagas av konservator. Tak, fönsterbågar och karmunderstycke bättringsmålas. Kök: Bättringsmåla dörr mot kronobetjäningsrummet. Laga spricka i tak. Hall: Taket målas, putsskador lagas. Skrivarkammare: Sprickor i putsen lagas, papptaket spikas åt, kammarlåset monteras om. Domarens rum: Kakelugnsluckor kompletteras med knopp och hasp, justera dragluckan. Montera ett passande mothåll till kammarlåset. Domsal: Bättringsmåla taket. Källare: Trappstegen lagas. Ovanvåningen Kattvindar: Ersätt trasigt glas. Norra kammaren: Spisluckor svärtas. Södra kammaren: Ommålning tak. Ta bort dörrens ledhasp, avlägsna häftstift och klistermärken. Byt ut lysrören i taket mot mer tidsenlig armatur. 12

15 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 1 Exteriör Södra fasaden: Dörren målas. Taket: Vattbrädor och vindskivor målas. Interiör UTHUS 2 Exteriör Södra fasaden: Panelbrädor lagas. Vedbodsdörren målas om. Östra fasaden: Dropplisten byts ut. Interiör Ladugården: Takbjälken lagas och trasiga takbrädor byts. Vinden: Ta bort tegelpannorna från golvet. Trasiga bakar i golvet byts. 13

16 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER INOM 5 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 3 Exteriör Västra fasaden: Skadat timmer byts eller lagas. Östra fasaden: Dörrar målas om. Nytillverkning av fönsterbåge. Interiör AVTRÄDET Exteriör Norra fasaden: Sätt igen öppningen och måla de nya brädorna i fasadfärgen. Östra fasaden: Norra avträdets fönster renoveras. Södra avträdets fönster görs stängbart. Interiör Norra avträdet: Trasiga takbrädor byts ut. Verkstaden: Sätt fast tröskeln. TOMTEN 14

17 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER INOM 10 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT TINGSHUSET Exteriör Interiör Bottenvåningen Ovanvåningen UTHUS 1 Exteriör Interiör 15

18 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER INOM 10 ÅR Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 2 Exteriör Interiör UTHUS 3 Exteriör Interiör AVTRÄDET Exteriör Interiör TOMTEN 16

19 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER PÅ SIKT Anteckningar Åtgärdat datum ALLMÄNT TINGSHUSET Exteriör Sockelns cementputs byts mot kalkputs. Norra syllen byts ut. Locklisterna byts ut på södra fasaden. Anfrätta panelbrädor lagas. Glasrutor med mindre sprickor byts vid fönsterrenovering. Interiör Bottenvåningen Vid byte av elinstallationer görs den nya installationen varsamt. Moderna strömbrytare och eluttag byts ut mot kopior av äldre varianter. Köksfarstu: Byt ut det trasiga bakelithandtaget på ena pardörren. Skrivarkammare: Trasiga glasrutor bytes vid renovering. Domsal: Vid framtida fönsterbyte anpassas innerbågarna till ytterbågarnas spröjsindelning. Ovanvåningen Öppen vind: Spräckt glasruta byts vid fönsterrenovering. Norra kammaren: Färgen på murstocken avlägsnas. Nymålning med vit limfärg eller linoljefärg. Lacken i taket avlägsnas. Dörrens utsida renoveras och målas. Eldstadsplanen lagas. Sprucken glasruta byts vid fönsterrenovering. 17

20 Fillinge tingshus ÅTGÄRDER PÅ SIKT Anteckningar Åtgärdat datum Södra kammaren: Cementen framför kakelugnen knackas bort. Kakelugnens fogar lagas i. Undersökning av tapeter och underliggande skikt samt lagning/ borttagning av tapet. UTHUS 1 Exteriör Norra fasaden: Timmerskador lagas. Ta bort skorsten och cement och laga hålet med timmer. Interiör Vinden: Komplettera golv. UTHUS 2 Exteriör Skadad syll bytes och lagas. Interiör Ladugården: Timmervägg mot öster lagas. Cementgolvet bilas bort och ersätts med trägolv. 18

21 Vård- och underhållsbehov ÅTGÄRDER PÅ SIKT Anteckningar Åtgärdat datum UTHUS 3 Exteriör Sockeln: Cementen tas bort och sockeln kallmuras. Skadad syll byts ut. Skadat timmer halvsulas. Interiör Norra cellen: Lägg in nytt brädgolv i samband med grund- och syllagningar. AVTRÄDET Exteriör Västra fasaden: Byt ut planglas mot kulturglas. Interiör TOMTEN 19

22 PERIODISKT UNDERHÅLL Fillinge tingshus VARJE ÅR ELLER VID BEHOV Kontrollera att inte stegar och eldhakar på östra sidan leder in vatten mot fasaden. Håll koll på väggarnas utbuktningar i rättssökanderummet. Trädgårdsskötsel. Behandla linoleummattorna med vax eller polish. Södra vindskammaren: Håll koll på fuktfläck i taket mot södra väggen. Kontrollera takpannorna. Brandsläckare servas. Brandvarnare funktionstestas. Se över tak, fasader och grunder. Kontrollera hängrännor och stuprör. Kontrollera taket runt murstockarna så att ingen fukt kommer in. Sotning av eldstäder (vid eldning av mer än en kubikmeter ved, annars vart fjärde år). VART ANNAT ÅR ELLER VID BEHOV Brandskyddskontroll av eldstäder (vid eldning av mer än en kubikmeter ved, annars vart åttonde år). 20

23 Vård- och underhållsbehov VART 5:E ÅR ELLER VID BEHOV Skum- och vattensläckare byts. VART 10:E ÅR ELLER VID BEHOV Tuktning av träd. VART 15:E ÅR ELLER VID BEHOV Byte av vitvaror. VART 30-40:E ÅR ELLER VID BEHOV Byte av underlagspapp. Byte av hängrännor och stuprör. 21

24 BIDRAGSANSÖKNINGAR Fillinge tingshus Ansökan hos Länstyrelsen Östergötland om medel för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för Fillinge Tingshus i Bankekinds socken, Linköpings kommun, , dnr 415/12, gällande entrétrappa, uthusgrund och staket. Sökt belopp :-, bidrag beviljades för entrétrappan och antikvarisk medverkan med högst 90% av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna, dock högst :-. Bidraget fördelas på 2014 och inkluderar moms. 22

25 Historik HISTORIK Tingshuset vid Svinstad (nuvarande Bankekinds) kyrka hade bara 22 år på nacken när det brann ner till grunden En ny byggplats förvärvades från Fillinge rusthåll och byggmästare Caspar Seurling i Linköping fick uppdraget att rita ett nytt tingshus. Resultatet blev en timmerbyggnad i karolinsk stil, undantaget fönstrens storlek. Kontraktet skrevs 1790, 14 år efter branden, och för 250 riksdaler specie skulle Seurling gräva grund, uppföra källare och timra upp tingshuset med vindskamrar. Även takresning, taktäckning med brädor och spån och murning av rökgången ingick i priset. Byggnadsarbetena påbörjades två år senare, Material samt mat och logi för hantverkarna bekostades av häradet. Bänkar, bord, stolar och domsätet levererades av bildhuggare Johan Magnus Beurling i Norrköping. När tingshuset var färdigt timrades en vagnsbod och en arrestlokal med ett extra rum för fjärdingsmännen. Runt tomten restes ett plank slogs flera härader ihop till en domsaga och ett tingslag och ett nytt tingshus byggdes i Linköping. Fillinge tingshus förlorade därmed sin ursprungliga funktion och efter en tid förvärvades fastigheten av Bankekinds härads sparbank. När banken flyttade till Åtvidaberg 1950 hyrdes tingshuset ut som vaktmästarbostad bildades föreningen Fillinge tingshus i syfte att bevara och vårda huset blev det byggnadsminne och överläts av banken till föreningen för 4000 kronor. Fastigheten överläts på Östergötlands fornminnes- och museiförening 1969 och är nu i Östergötlands museums ägo. Utdrag ur 1844 års Laga Skiftes karta (LMS D6-10:7). Skala ca 1:

26 Fillinge tingshus HÄNDELSELISTA 1792 Tingshuset uppförs Tingshusfunktionen upphör talets början Bankekinds Härads Sparbank förvärvar byggnaderna för 2 500: Bankverksamheten upphör Föreningen Fillinge Tingshus bildas Besiktning (se bilaga 1) 1960? Program för reparationsarbeten (odaterat) (se bilaga 1) Tingshuset byggnadsminnesförklaras (se bilaga 1) Tingshuset rödfärgas, tak och väggar renoveras. Norra gaveln förses med ny brädpanel och isoleras sannolikt med mineralull Föreningen Fillinge Tingshus upplöses och fastigheten jämte föreningens övriga tillångar överlåts på Östergötlands fornminnes- och museiförening Östergötlands fornminnes- och museiförening beviljas lagfart Brandsyneprotokoll: vattenbrandsläckare ska införskaffas till samlingslokalen Brandsyneprotokoll: högst 80 personer får vistas samtidigt i lokalen, nödutgång från tingslokalen sker via lilla hallen och ska markeras med nödutgångsskylt Taket är i akut behov av omläggning. Övriga behov är omkittning och ommålning fönster, åtgärdande av plåtarbeten och rödfärgning Tingshuset övergår i länsmuseets ägo. Åtgärder på tingshuset: takomläggning, utvändig målning, målning och omkittning av fönster, takets plåtarbeten målas. Nytt skorstensbeslag. Åtgärder på ekonomibyggnaden: lagade takstolar, ny läkt och nytt taktegel, nya vindskivor (se bilaga 1, där även återstående arbeten beskrivs) Reparation och omläggning av tegeltak på tingshuset och ekonomibyggnaden, målning av fasader och snickerier Undersökningar och röktryckprovning av eldstäder och skorstenar Nya hängrännor och stuprör på uthuset, nya hängrännor på avträdet. Fönsterrenovering av 28 bågar Rödfärgning fasad Enligt brandsyn saknas två av varandra oberoende nödutgångar på ovanvåningen, vilket krävs om verksamhet bedrivs till vilken allmänheten har tillträde Besiktning av målningsarbeten och renoveringsbehov (se bilaga 1) Fönsterrenovering (se appendix 1) Eldstadsbesiktning Restaurering av invändigt måleri (se bilaga 1). Konservering, förundersökning, dokumentation. Dekorerat rum invid kök. Renovering av Siriuskamin. 24

27 Historik Norra gaveln förses med ny brädpanel " Utdrag ur Fillinge tingshusplan 1901 (05-BAN-115). Skala 1:

28 Fillinge tingshus Utdrag ur års Häradsekonomiska karta (Sturefors J ). Skala 1: Utdrag ur 1947 års Ekonomiska karta (Fillinge J133-8G3a49). Skala 1:

29 Beskrivning tingshusets exteriör BYGGNADSBESKRIVNING TINGSHUSET Fillinge tingshus uppfördes EXTERIÖR Grund/sockel Gråstensgrund med omålad cementhaltig puts. Under putsen finns äldre putslager kvar. Stengrunden är putsad med cementhaltigt bruk ovanpå en äldre kalkputs. 27

30 Fillinge tingshus Missfärgat område med sprickbildning på östra långsidan. Spricka i putsen på södra gaveln. Skador Mindre sprickbildningar. Ett område på östra sidan är missfärgat och har en omgivande spricka. Åtgärder Sprickor lagas med kalkbruk. Cementputsen byts på sikt ut mot kalkputs och målas med kalkfärg. Underliggande putslager undersöks för val av kulör. Stomme och bjälklag Liggtimmerstomme med träbjälklag. Skador Norra gavelns syllstock har rötskador med spår efter strimmig trägnagare. På östra sidan har syllen små ytliga rötskador. Södra syllen är svårinspekterad men det lilla som syns ser bra ut. På västra sidan är syllen oskadad. Åtgärder Inga åtgärder. På sikt kommer syllen att behöva bytas men det bör inte ske förrän det är absolut nödvändigt, då det för med sig mycket arbete såväl exteriört som interiört och lyft riskerar alltid att skada murstockar och eldstäder. Norra syllen är rötskadad. 28

31 Beskrivning tingshusets exteriör Fasad Rödfärgad fasadpanel som avslutas med en dropplist. Vita oljefärgsmålade pilastrar på knutarna och på båda långsidorna. Alla fasader har lockpanel utom södra gaveln som har locklistpanel. Norra gavelns panel är nyare och målad med ljus falu rödfärg. Även östra fasaden är målad med falu ljus rödfärg. Västra fasadens panel är målad med mörk falu rödfärg liksom södra gaveln där enstaka utbytta locklister har målats med ljus falu rödfärg. På östra sidan hänger två stegar och en eldhake. Stegar och eldhake på södra fasaden. Färgen flagar på pilastrarnas baser, västra fasaden. Björken vid nordvästra knuten tas bort. 29

32 Fillinge tingshus Växtlighet på södra gaveln avlägsnas. Lockpanelen har mindre skavanker, östra fasaden. Panelskada, västra fasaden. Skador Ett fåtal mindre sprickor i panelbrädorna, vissa brädor är något anfrätta nertill. Färgen släpper på pilastrarnas baser. Västra fasadens ena stuprör har några mindre färgsläpp. Östra fasadens stuprör är i akut behov av målning. Viss växtlighet alltför nära fasaden på västra och södra sidan. Åtgärder Ommålning av fasaderna med ljus falu rödfärg. Avlägsna all växtlighet som växer inpå husfasaden. Östra fasaden måla hängrännan och måla om stuprören. Spika åt fasadbräda. Kontrollera att inte stegar och eldhakar leder in vatten mot fasaden. Södra fasaden - byt ut de smala locklisterna mot bredare med rundade kanter lika dem som finns på uthusets östra gavel eller mot bredare locklist med halvcirkelformat tvärsnitt. Västra fasaden laga panelskada genom att lusa i en trästicka så att inte vattnet rinner in bakom panelen. Motstående sida: 1. Entrén har bräddörrar med påspikat ramverk. 2. Färgsprickor på entrédörren. 3. Färgsläpp på karm. 4. Entrétrappen är rötskadad. 5. Skarv mellan ramverk och spegel. 30

33 Beskrivning tingshusets exteriör Dörrar och trappor 1 Entrédörr och trapp Bräddörrar med påspikat ramverk med kredering under den gula oljefärgen. Blyspröjsat överljusfönster med fyra rutor. Dropplist i trä ovanför fönstret. Släta vita foder med profilerad ytterkant, gerade i hörnen. Nyckelskylt och handtag i smide. Trapp i ek. Skador Färgen släpper och krederingen spricker på dörrbladen. Färgsläpp på karm. Trappen är rötskadad. Åtgärder Vid ommålning skrapas krederingen i skarvarna bort. Träet måste kunna röra sig och skarvarna bör därför inte tätas eller målas igen. Karmen skrapas och målas. Troligen måste trappan byggas om från grunden. Befintligt material återanvänds i möjligaste mån. Renovering av trappen är planerad till sommaren 2014 och medel till det är beviljat av Länsstyrelsen

34 Fillinge tingshus Köksdörr och trapp Den moderna gulmålade pardörren är en ramverksdörr med fiskbenspanel på utsidan och masonit i speglarna på insidan. Spröjsat överljusfönster med övre och undre dropplist av trä. Släta vita foder med fals i ytterkanten. Svartlaserad trätrapp. Skador Färgen släpper på överljusfönstrets undre dropplist. Mindre färgsläpp på dörr. Åtgärder Dörr skrapas och bättringsmålas där färgen har släppt. Dropplist skrapas och målas. T h: Färgen släpper på dropplisten mellan överljusfönster och dörr. Nedan t h: Mindre färgsläpp i dörrens nederkant. Nedan: Dörren till köksfarstun. 32

35 Beskrivning tingshusets exteriör Fönster 15 spröjsade fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost samt två blindfönster på bottenvåningen. Dropplist av trä i överkant, fönsterbleck i målad plåt i underkant. Vita släta foder med enkel profil på ytterkanten som är rödmålad. Mestadels blåst glas, även grönt. Två spröjsade tvåluftsfönster med mittpost på övervåningens gavlar. Släta vitmålade moderna foder som målats röda på kanterna. Sex oxögon varav två i takfallet och fyra i gavelfasaderna. Överljusfönster i entré- och köksdörr, se Dörrar och trappor. Alla fönster utom oxögonen har lösa innerbågar, se den interiöra beskrivningen. Fönstren behöver inte helrenoveras men några bågar är i relativt stort behov av underhåll och viss renovering. Västra fasaden Fem fyrluftsfönster och ett målat blindfönster på bottenvåningen, ett oxöga i nedre takfallet. VII VI V IV III II I Skador I Begynnande färgsläpp under dropplisten. Lite svartmögel. II Något färgsläpp. Lite svartmögel. III Kittbortfall. Färgsläpp på plåt och foder. Beslagen har börjat rosta. Svartmögel. IV Mindre spricka i två av glasrutorna. Kittbortfall. Färgsläpp på karm, foder och fönsterbleck. Svartmögel. V Blindfönster. Mindre färgsläpp. VI Tre trasiga glasrutor. Sprickor i kitt och kittbortfall. Färgsläpp foder, understycke och övre dropplist. Svartmögel. VII - Åtgärder I Målning. II Målning. III Oljning, målning och kompletteringskittning. Byte av trasiga glas. IV Oljning, målning och kompletteringskittning. Byte av trasiga glas. V Målning. VI Fodren målas, trasiga glasrutor byts, bågarna kompletteringskittas och understyckena målas. VII - 33

36 Fillinge tingshus Fönster II. Färgen har börjat krackelera. 2. Fönster III. Sprucket glas, kitt som lossnar, färg som flagar och svartmögelangrepp på nedre fodret. 3. Fönster IV. Färgen lossnar på karm, foder och fönsterbleck. Kittet har börjat lossna, svartmögel, två glasrutor har varsin mindre spricka. 4. Fönster V. Blindfönstrets färg krackelerar. 5. Fönster VI. Tre trasiga glasrutor. Sprickor i kitt och kittbortfall. Färgsläpp foder, understycke och övre dropplist. Svartmögel. 34

37 Beskrivning tingshusets exteriör X IX VIII Norra fasaden Ett spröjsat tvåluftsfönster och två oxögon på andra våningen. Skador VIII Färgen släpper lite på spröjsen. Alla fyra rutorna är spruckna. IX - X Färgen spricker på spröjs och foder. Alla fyra rutorna är spruckna. Åtgärder VIII Spröjs och foder målas. Glasrutorna byts, använd grönt munblåst glas. IX - X Spröjs och foder målas. Glasrutorna byts, använd grönt munblåst glas. Fönster X. Östra oxögat. Fönster VIII. Västra oxögat. 35

38 Fillinge tingshus Östra fasaden Sju spröjsade fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost och ett målat blindfönster, alla i bra skick. Ett oxöga i nedre takfallet. XIX XVIII XVII XVI XV XIV XIII XII XI Skador XI - XII - XIII Svartmögel på ena understycket. XIV - XV - XVI Sprucken glasruta. XVII - XVIII Rötskada på undre fodret. XIX Sprucken glasruta. Åtgärder XI - XII - XIII Ingen åtgärd. XIV - XV - XVI Glasrutan byts på sikt. XVII - XVIII Träskadan i fodret lusas inom 5 år. XIX Glasrutan byts på sikt. Fönster XVIII. Rötskadat foder. 36

39 Beskrivning tingshusets exteriör Södra fasaden Tre spröjsade fyrluftsfönster med mittpost och tvärpost på bottenvåningen. Två oxögon med delvis grönt glas och ett tvåluftsfönster med mittpost på ovanvåningen. XXV XXIV XXIII XXII XXI XX Skador XX XXI XXII XXIII XXIV XXV Kitt och färg släpper, svartmögel. Sprickor i kitt och färg, svartmögel. Kitt och färg släpper. Färgen flagar på fodret. Trasigt glas. Färg flagar på dropplisten, kittet sitter löst på ena underbågen, en ruta är sprucken, beslagen har börjat rosta och färgen är avskavd. Färgen flagar på fodret. Trasigt glas Åtgärder XX Målning och kittning. XXI Målning och kittning. XXII Målning och kittning. XXIII Målning snarast. Byte glasruta. XXIV Målning och kittning. Byte glasruta. XXV Målning snarast. Byte glasruta. 37

40 Fillinge tingshus Fönster XX. Fönster XXI. Fönster XXII. Fönster XXIV. Fönster XXIII. Östra oxögat. Fönster XXV. Västra oxögat. 38

41 Beskrivning tingshusets exteriör Tak Valmat mansardtak belagt med enkupiga tegelpannor på spån. Pannorna har lavpåväxt som inte bör tvättas bort. Två oputsade skorstenar av svartmålat tegel med skyddsplatta i plåt över det utkragade krönet. På västra och östra takfallet finns plåtinklädda rundade takkupor. Svarta hängrännor på alla sidor utom den östra sidan där hängrännan är nybytt och ännu inte målad. Vitmålade vindskivor och gesimser i trä. Östra takfallet är svårinspekterat från marken. Skador På västra sidan släpper hängrännans färg. Trasig takpanna på västra takfallet nedanför norra skorstenen. På norra sidan har vindskivorna och gesimserna mindre färgsläpp. Färgen på östra sidans södra stuprör har släppt. På södra sidan släpper färgen på vindskivor och hängränna. Åtgärder Målning av vindskivor, gesimser, hängrännor och stuprör. Byt ut den trasiga pannan. Södra gavelns hängränna och vindskivor behöver målas. 39

42 Fillinge tingshus Källaröverbyggnad Senare tillkommet vindfång med trappsteg ner till källaren under huset. Grund/sockel Cementsten, cement och natursten. Stomme och bjälklag Regelstomme. Tak Svartmålad falsad plåt på underlagstak av brädor. Takfotsbrädor och vindskivor av trä, vitmålade. Skador Färgen flagar på vindskivorna. Åtgärder Målning. Fasad Rödfärgad lockpanel, vita knutar. Skador Färgen flagar på knutbrädorna. Åtgärder Målning. Dörr Svartmålad bräddörr med liggande profilerad och fasad panel. Inga foder. Skador Målningsbehov. Åtgärder Målning. 40

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

Askeby Gästgivaregård besiktning 13 och 27 juni 2006

Askeby Gästgivaregård besiktning 13 och 27 juni 2006 Askeby Gästgivaregård besiktning 13 och 27 juni 2006 Byggnaden är en timrad parstuga i 2 våningar, troligen uppförd under andra hälften av 1700-talet (omkring 1750 enl. SB). EXTERIÖR Tak Taket är täckt

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207 Rapport 2013:207 Antikvarisk medverkan Kulturreservatet Öna Öna 1:3 och 1:5 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1

Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation av torp på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö socken, Ekerö kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2011:06 2 Torp på fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 Dokumentation

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

Brygghus på Stabby prästgård

Brygghus på Stabby prästgård 2010:41 Antikvarisk kontrollrapport Brygghus på Stabby prästgård Restaurering av brygghus, Stabby prästgård, Bondkyrko socken sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Brygghuslängan (till vänster

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Lantbrukets ekonomibyggnader

Lantbrukets ekonomibyggnader Lantbrukets ekonomibyggnader År 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2007:5 Översiktlig beskrivning Under år 2006 har Länsstyrelsen genomfört en riktad satsning mot lantbrukets ekonomibyggnader.

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg Futten, Pershyttan Futten C6, Gamla Pershyttan 3:70, Nora kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2010-8 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 Översiktlig

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

Södra Sand Malexanders hembygdsgård

Södra Sand Malexanders hembygdsgård Rapport 2012:206 Antikvarisk medverkan Södra Sand Malexanders hembygdsgård Malexander 1:1 Malexanders socken Boxholms kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Panelbyte Valla tingshus 2015

Panelbyte Valla tingshus 2015 Panelbyte Valla tingshus 2015 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2015-08-06 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden är

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten

Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Antikvarisk medverkan Hallingstorps kapell Invändiga målningsarbeten Säby socken i Tranås kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:31 Bo E Karlson Antikvarisk medverkan Hallingstorps

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård

Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård Smedjan vid Siggebohyttans bergsmansgård Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland, Örebro län. Brädfodring samt lagning av grund 2011-2012 Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2012:09 Engelbrektsgatan

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

BY Mur/Bygg -- EL El -- BM Betong/Mark Peter Mattsson Delvis. 08 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning

BY Mur/Bygg -- EL El -- BM Betong/Mark Peter Mattsson Delvis. 08 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning esiktning ilaga YGG 1 Staffanstorp Gervie 3:32 Remontvägen Staffanstorp ILAGA yggnadsarbete 1 Alla arbeten 01 Tid för besiktningen esiktningen påbörjades esiktningen avslutades 02 Entreprenaden samt parterna

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen

Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen Rapport 2012:207 Vård- och underhållsplan Krogsfallsgården i Trädgårdsföreningen Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING

RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING sida 1 av 5 HOSPITALGATAN 6 Marstrand RAMBESKRIVNING UTVÄNDIG MÅLNING HOSPITALSGATAN Hospitalgatan 6 sida 2 av 5 sida 3 av 5 BESKRIVNING OMRÅDET Förbos fastighet med adress Hospitalgatan 6 är belägen i

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län

byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk dokumentation Inför rivning av två ekonomibyggnader Dag Forssblad

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Torpet Skivermåla 1:6

Torpet Skivermåla 1:6 Rapport 2012:215 Antikvarisk medverkan Torpet Skivermåla 1:6 Horns socken Kinda kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Torpet

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

1 Närvarande Olof Edin, Jamtli Reidar Johansson Inger Henricson. 2 Iakttagelser MINNESANTECKNING

1 Närvarande Olof Edin, Jamtli Reidar Johansson Inger Henricson. 2 Iakttagelser MINNESANTECKNING MINNESANTECKNING Objekt Klippsta, Rensjömarken 1:1, Bodums socken, Strömsunds kommun Datum 2013-06-11 1 Närvarande Olof Edin, Jamtli Reidar Johansson Inger Henricson Klippsta uppfördes som ett kronotorp

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

Magnus Björnum, Alviksvägen 117, Bromma :-. Totalkostnaden är beräknad till :-. Beslut , dnr

Magnus Björnum, Alviksvägen 117, Bromma :-. Totalkostnaden är beräknad till :-. Beslut , dnr 2 Liljeholmens herrgård som fram till 1600-talets mitt hette Ringshult, består av en huvudbyggnad från 1700-talet med en äldre flygelbyggnad som kan vara den gamla huvudbyggnaden från 1600-talet. I båda

Läs mer

F d Tingshuset, Kopparberg

F d Tingshuset, Kopparberg F d Tingshuset, Kopparberg Kyrkvreten 4, Kopparberg, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Omläggning av spån på fasader 2010 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:20 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland

Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Svepartorp 1:5 Ljusnarbergs socken och kommun, Västmanland Etapp 2, reparation av grund, timmerarbeten samt dräneringsarbeten, 2007 Antikvarisk rapport Anneli Borg Rapport 2007:32 Inledning Svepartorp

Läs mer

Byggnadsminnet Båthuset Skagersholm

Byggnadsminnet Båthuset Skagersholm Byggnadsminnet Båthuset Skagersholm Finnerödja socken, Laxå kommun, Västergötland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:24 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

ÅBYHAMMAR. Åby 3:1, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Restaurering av arbetarbostad 2007.

ÅBYHAMMAR. Åby 3:1, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen. Restaurering av arbetarbostad 2007. ÅBYHAMMAR Åby 3:1, Fellingsbro socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Restaurering av arbetarbostad 2007 Rapport Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen Innehåll INLEDNING..3 BAKGRUNDSHISTORIK..3 BYGGNADSBESKRIVNING.4

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Matts-Ersgården i Olsbenning

Matts-Ersgården i Olsbenning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:51 Matts-Ersgården i Olsbenning Restaurering av bagarstugan Antikvarisk kontroll Olsbenning 1:5 Karbennings socken Västmanland Helén Sjökvist Anders Eriksson Innehållsförteckning

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn

Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Färgundersökning Väntsalen i Virserums jvstn Virserums sn, Hultsfreds kommun, Småland Richard Edlund Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter maj 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Färgundersökning av väntsalen

Läs mer