BESLUT. Erik Nygren Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER"

Transkript

1 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten Erik Nygren Eva Jacobsson f/;1 EN avser byggnadernas exteriör och interiör i enlig 1 meaeitlclsrusel far inre goras inrcp eliei an PL N G TCH AflEPD 1ArEP postaciress SesötreadresS Toleton feterax (321 5 VISB ( Strandcjatan inredning som eldsoad, ursprunglig puts samt väggoch valvmålnngar och en outsristn:lng. dring av runsindelning, skorstensstock, väggar, fast ändring av bärande konstruktioner och taksool byggnadernas inre får inte göras ingrepp eller får heller ske vad gäller murverk och stomme, takoch fasadmaterial eller övrig exteriör utformning. sitt yttre byggas om eller till. Inga förändringar 1. ovan angivna byggnader får inte rivas eller till meddelar enligt 3 kap 2 samma lag följande skyddsföreskrifter: SKYDDSFÖRESKLIFTER het med skyddsföreskrifterfla nedan. byggnaden samt del av tomten enligt bifogade karta. fatta det i stadsmuren ingående stenhuset, magasins EM-förkiaringen av ovan angivna fastighet skall om förklarar med stöd av 3 kap 1 första stycket lag märklig. Fastigheten Atterdag 6 ingår som en välbe byggnadsskick och är därför att anse som synnerligen naderna mm på denna fastighet för byggnadsminne (BN) varad del av denna bebyggelsemiljö. Visby irmerstad har bevarat egenaroen hos gången tids (1988:95) om kulturminnen mm de nedan nämnda bygg Registrator 4P2 6 Jisb gasinshuset samt en del av gården, fastigheten Atter Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- reskriven tid ej skett inom fö tiverklagande har Jör1öping Gotlands län

2 Framtida arbeten skall ske enligt ovan och i samråd FRAMTIDA ÅTGÄRDEP turhistoriska värdet inte minskar. och utförandet skall ske på sådant sätt att det kul endast traditionella material och metoder användas faller. Vid underhålls- och reparationsarbeten får 3. Byggnaderna skall underhållas så att de inte för Kul turmilj öenheten PLAN TOR AfTERDA6 E3MAUER rymlig magasinsvi-nd, vilken uppfördes på 179-calet. laaasibyqqnadefl är en envå.flings stenbvggnad med en Huset är invändigt väl bevarat med bl a en i efter benämning. med figurer och växcmotiv, vilka givit huset dess skeppsristning ± putsen samt de 16-talsmålninger stora kryssvaiv. 1 denna våning finns en medeltida hand tillkommen, murad spis och väggnischer. Bjälkla gen är av trä medan översta våningen täcks av två snickerier. senare tid ett par förstorade öppningar med fönster stadsmuren. Dessutom finns på bägge långsidorna i ningarna sattes igen redan när huset införlivades med och portar, varav endast en inte är igenmurad. öpp På utsidan av muren finns flera ursprungliga gluggar Huset har tegeltak i ett fall med lutning inåt sta den. Fasaderna på insidan muren är slätputsade med gång. 1 övervåningen har en svalgång rekonstruerats. portar, en port med stickbåge och en välvd källarned kalkbruk och grå. Mot gården finns två rundvälvda des. dels på insidan, dels på utsidan av Visby ringmur. digare än muren, förhöjt och ändrat då muren uppför et, är ett stenhus 1 två plan med källare som ligger Huset med målninga, tidigare dec Muntheska hus Huset antas vara uppfört på vid 12-talets mitt, ti BYGGNADS BESKRIVNING Även för BM prövas bygglovpliktiga åtgärder på sedvanligt sätt i kommunens byggnadsnämnd. Nämnden bör kontaktas i osäkra fall. rustningsarbeten. Till beslutet bifogas riktlinjer för framtida upp ges av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. med länsstyrelsen. Råd om underhåll och upprustning Cr.tI-l lr

3 ett skyltfönster har placerats. port och två äldre porthåi i vilka mindre dörrar saint vilken i detta avsnitt innehåller ett marktorn. Det kalkputs. 1 den nordvästra fasaden finns en äldre putsad tjärad sockel och vita väggar med slevdragen Fasaderna, med undantag för stadsmurena har en slät pappkiädda brädtaket med ett fall inåt staden Läcker stadsmuren samt fortsätter upp ± tornet. Byggnadens tre egna murar står stumt mot stadsmuren, PLAN (5 TOR ATTEROA6 E!MArFER6 talan förs mot beslutet. om kulturminnen mm tillämpas utan hinder av att ev Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten, se bylaga formulär 3. Beslutet skall enligt 3 kam 1 lag EV ÖVERKLAGANDE AV ET turminnen mm meddela tillstånd härtill. skäl, får länsstyrelsen enligt 3 kap 14 lag om kul skyddsföreskrifterrla anses nödvändig av särskilda Dm ändring av byggnadsminnet i strid mot de meddelade EV ÄNDRIN resterna av en ursprunglig brandinur. 1 försvarstorne: grov kalk.puts. 1 den södra änden finns ett loft och Här är stadsmuren oputsad men gavelväggarna har en Andra våningen har sitt ursprungliga brädgolv kvar. med masonit. lig stenvägg. Väggar och tak i detta rum är klädda vitmålade. 1 söder delas ett rum av med en ursprung finns tre moderna fönster samt fem hjälkar till ett uppförts. Stenväggarna är putsade med KC-puts och rang. För detta ändamål har erfoderliga regelväggar mellanbj älkiag. Byggnadens bottenvåning är idag inredd till restau-c) försedda med luckor men har nu fönstersnickerier. Taket har sex stycken takkupor vilka tidigare var Gotlands län Kulturmilj öenheten

4 Gotlands län Kulturinilj öenheten ANDE MM Beslut ± detta ärende har fattats av landshövding Thorsten Andersson. Föredragande har varit tf länsantikvarie Christian Runeby, 1 den slutliga handläggningen har även deltagit förste länsassessorn Nils Strehleriert. rqrstefl Andersson Christian Runei Kopia Bygga adsnämnden Gotlands Fornsal Kul turnämnden Kopia av lagakraftvunnet beslut R Inskrivning smyndighe ten Fastighetsregistermyndigheteri Gotlands Fornsal Planenheten Läns antikvarie n Byggnadsnämnden PLAN G TOP ATTERDAG BMAITEPLL

5 D D D ] /

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g

A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g TULLHUSET A n t i k v a r i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g B j ö r n A h n l u n d RAPPORT Halmstad 2:49, Halmstads kommun 2013:27 OMSLAG Tullhuset, juni 2013 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN

Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 REGLER FÖR TILLBYGGNADER OCH FÖRÄNDRINGAR I BRF KRABBAN Information från Styrelsen - Nr 23 Mars 2015 Bäste/Bästa Föreningsmedlem! Detta nyhetsbrev (nr. 23) från styrelsen i BRF Krabban handlar till största delen om våra från och med nu gällande regler för tillbyggnader

Läs mer

Villa Ekbacken. Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad

Villa Ekbacken. Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad Villa Ekbacken Antikvarisk undersökning av Gustav Dahléns villa, Villa Ekbacken, fastigheten Lidingö 10:545, Lidingö stad Lisa Sundström Rapport 2010:49 2 Villa Ekbacken Antikvarisk undersökning av Gustav

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar Ett stockholmskt kulturarv att förvalta borgarhus och kåkar AB Stadsholmen maj 2002 1 Programmet har tagits fram inom AB Stadsholmen av Christina Lillieborg i samarbete med arkitekt SAR Laila Reppen. Omslag:

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

DOM 2013-11-19 Stockholm

DOM 2013-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060104 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr P 5608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-04 i mål nr P 4138-12, se

Läs mer

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Då Fastighetsverket 1995 beslutade att putsa om Linköpings slotts slitna fasader, som stått orörda sedan 1930-talet, gavs möjlighet att göra en noggrann

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1986:81 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.; Utkom från trycket den 3

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer