Projektnr ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25"

Transkript

1 Handling Sidantal 25 Projektnr ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGDELSBESKRIVNING Lund Rev Projekt nr Upprättad av Agneta Ljungberg AGNETA LJUNGBERG ARKITEKTER AB Merkuriusgatan Lund bm ARKITEKTER AB D:\PROJEKT\1.7 ALNARP-SLU\1.9xx-Agricum\08. Beskrivningar\Agricum Byggnadsprogram beskrivning.doc

2 BYGGDELSBESKRIVNING Innehållsförteckning Sid. ALLMÄN ORIENTERING 3 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 5 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER 7 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK 8 15 GRUNDKONSTRUKTIONER 8 27 BÄRVERK I HUSSTOMME 8 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 9 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 9 41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 9 42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR INVÄNDIGA YTSKIKT HUSKOMPLETTERINGAR RUMSKOMPLETTERINGAR 18 BILAGA KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING 21

3 BYGGDELSBESKRIVNING Denna beskrivning ansluter till AMA 98.. ALLMÄN ORIENTERING ORIENTERANDE BESKRIVNING AV PROJEKTET Agricum och Gamla Aulan i Alnarp byggdes 1949 respektive Byggnaderna ritades av arkitekten Gottfried Beijer, lärare i byggnadskonst och husritning för Alnarps lantbruksinstitut. Byggnaderna är planerade som lärosals- och institutionsbyggnader och har också använts som sådana under hela sin brukstid. De har inte genomgått några större förändringar eller ombyggnader. M0026:003, Agricum, byggdes som lärosalsbyggnad 1949 och innehåller efter ombyggnaden 9 lärosalar av varierande storlek, studentcafé, lärarrum, vilrum, kopieringsrum och wc-avdelningar samt huvudentré och en ny tillgänglig sidoentré. M0026:004, Aulan, byggdes 1954 och innehåller förutom aulan efter ombyggnaden även rwc, tekniskt rum innehållande elcentral och AVutrustning samt fläktrum. Byggnaderna är belägna på stamfastigheten Alnarp 1:60 som enligt regeringsbeslut den 30 december 1974 förklarades som statligt byggnadsminne. Byggnaderna som sådana är inte uppräknade bland de byggnadsverk som skyddats. Skyddet för de aktuella byggnaderna framgår av punkt 4 i skyddsbestämmelserna: Det på situationsplanen med särskild linje avgränsade skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas och skall hållas i sådant skick att områdets utseende och karaktär inte förvanskas. Byggnadsarean för Agricum och Aulan på mark är före tillbyggnad ca 693 kvm. Aula ca 239 kvm. Bruksarean före om- och tillbyggnad i Aula + Agricum är (exkl AH:s driftsutrymmen) ca 1237 kvm. Båda husen kommer att omfattas av ombyggnaden. Byggnaderna skall byggas om till en modern lärosalsbyggnad med uppfyllande av plan- och bygglagens krav. En mindre tillbyggnad i fyra våningsplan innehållande ny hiss, trapphus, entré och toaletter kommer att uppföras. Tillbyggnadens area på mark är 44 kvm. Tillbyggnaden görs för att tillgodose bl.a. krav på tillgänglighet och brandkrav. Samtidigt skapas en ny tillgänglig entré som riktar sig mot Alnarpsgården. Trapphuset skapar även generösare kommunikation/ kontakt med lärosalarna och mellan byggnadens våningsplan. Efter till- och ombyggnad blir bruksarean i Aula+ Agricum + tillbyggnaden (exkl AH:s driftsutrymmen) ca 1435 kvm. Samtliga bef. tak skall läggas om. Ett nytt fläktrum för Agricum placeras i plan 0, och konstruktions- och utgrävningsarbeten i krypgrunden för denna skall utföras. Ett nytt fläktrum för Aulan placeras i dess bakre del, i nuvarande kök och serviceentré. Trappan till vind rivs och ersätts med nedfällbar stege/lucka. Ett nytt rwc placeras i aulans bakre del, i nuvarande fläktrum.

4 BYGGDELSBESKRIVNING Båda byggnaderna förses med nya 3-glasfönster med bättre u-värde och solfaktor, inbrottssäkert glas i entréplanet m.m. Varsamhetskravet ägnas särskild uppmärksamhet. De befintliga byggnadernas exteriör kommer i stort sett inte att förändras. Tillbyggnaden som är av en begränsad omfattning underordnas de befintliga, och utformas för att ansluta till de befintliga byggnadernas formspråk. Områdets karaktär är därmed relativt oförändrad i enlighet med skyddsbestämmelserna. Interiört tillvaratas de ytskikt som har ett värde för byggnaden, där det är möjligt. Kalkstensgolv i entréhall samt i korridorer på plan 2 och 3 bevaras och kompletteras, och nytt trapphus utformas med kalkstensgolv. Trägolven i lärosalarna bevaras där så är möjligt. Aulans tak kommer sannolikt inte kräva tillskott av absorbenter, tillräckliga åtgärder för rumsakustiken kan åstadkommas på väggytorna. Avvikelser från "normalstandard" för verksamheten Takhöjder i studentcaféet blir i huvudsak 2350 mm under absorbentskiva, under balk 2100 mm. Takhöjden i föreläsningssal 116 blir i sin översta del ca 2350 mm under absorbentskiva, ca 2020mm under första balken. Då gradängerna efterhand trappas nedåt, ökar takhöjden samt höjd under balk gradvis. Rwc i Auladelen uppfyller inte måttet 2200 invändigt på ena ledden. Kompensation för detta har gjorts med längre mått i sidled. Att observera i övrigt Ledningsdragning i kryputrymmen med begränsad fri höjd Omläggning av aulans yttertak samt tilläggsisolering, utföres från utsida med bibehållande av bef innertak av träpanel- åtgärder för skydd av innertak samt åtgärder för säkerhet och skydd under byggtiden. Utbyte av fönster - stora och tunga fönsterenheter, tunga lyft både vid rivning av bef. fönster samt montering av nya fönster. Byggnadsarbeten samt urschaktning för nytt fläktrum i krypgrund - transportöppningar i bef yttermur. Tillfällig spontning av mark vid schakt för tillbyggnad / hissgrop. 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM RIVNING Rivningsarbetena skall utföras på sådant sätt och med sådana hjälpmedel att skador inte uppstår på byggnadsdelar och varor som skall kvarstå och / eller återanvändas. Befintliga byggnadsdelar och kvarvarande installationer som kan skadas vid rivningsarbeten och transporter, skall inklädas respektive täckas på betryggande sätt.

5 BYGGDELSBESKRIVNING Miljöinventering av farligt material har utförts. I rivningsarbetena skall rivning av miljöfarliga material enligt miljöinventeringen ingå. Miljöfarligt avfall skall källsorteras och avlägsnas. Övrigt material och restprodukter (avfall) skall källsorteras och avlägsnas. Avfall, restprodukter o d skall källsorteras i fraktioner enligt SYSAVs riktlinjer. Rivningsmaterial borttransporteras till av entreprenören anskaffad tipplats. Tippningsavgifter o d skall ingå i entreprenadkostnaderna. Riskavfall hanteras enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1989:2. Rivning och håltagning för VVS och El utförs enligt anvisningar i Programhandling för VVS och styr respektive Bygg-PM El. Rivning av bef. utrymningstrappa (Agricum). Bef. trappstegslift med stålkonstruktion rivs. Handledare återställs. Isoleringsskiva bakom radiatorer undersöks vid fortsatt planering. En eventuell ersättning utförs med uppregling/mineralullsisolering, plastfolie och gips. Rivning av byggnadsdelar i övrigt framgår av A- och K-ritningar. Kortfattad rumsbeskrivning (bilagd) anger ytskikt. EFTERLAGNING, IGENSÄTTNING OCH TÄTNING Igensättningar samt efterlagningar utförs så att samma brand- respektive ljudklasser samt inbrottsskydd innehålls som byggnadsdelen i övrigt uppfyller samt så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Samtliga nya och befintliga tätningar av och i byggnadsdelar, även för uppfyllande av ljudkrav och brandkrav i brandcellsgränser, bjälklag o d utförs respektive kompletteras av byggnadsentreprenören för samtliga arbeten under beaktande av gällande miljökrav. Brandtätningar skall utföras av certifierad brandtätningsfirma. Gäller såväl nya som befintliga konstruktioner och genomföringar. Ljud- och brandkrav skall vara samma som respektive byggnadsdel uppfyller. Efterlagning, igensättning och tätning utförs även enligt anvisningar i Programhandling för VVS och styr respektive Bygg-PM El. 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar i hus KRAVSTÄLLANDE Denna byggdelsbeskrivning är upprättad som en programbeskrivning och är därför ej att betrakta som en fullständig AMA-beskrivning. Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 98. Följande handlingar med de krav som framgår av dessa skall gälla för byggnaden och entreprenaden: - Brandskyddsbeskrivning, daterad

6 BYGGDELSBESKRIVNING Ljudstandard med tillhörande ritningar, daterad Miljöinventering inför ombyggnad av hela huset - Bygg-PM El daterat Byggnaden skall utföras för att uppvärmas till över 21 C. Dimensionerande yttertemperatur skall vara 14 C. Byggnaden och dess närmaste omgivning skall i sin helhet vara tillgänglig för och kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Nulägesritningar, arkivritningar, ingår i programhandlingarna. Dessa ritningar kan inte garanteras vara helt i överensstämmelse med verkliga förhållanden. Brandskyddskrav enligt brandskyddsbeskrivningen skall uppfyllas. Ytskikt och beklädnader skall uppfylla de krav som ställs i brandskyddsbeskrivningen. Gällande ljudkrav som framgår av Ljudstandard, där krav på luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik m.m. anges, skall uppfyllas. På tillhörande ljudstandardritningar angivna ljudklasser för vägg, dörr, installationer m.m. skall följas. Nya väggar väljs som murade väggar, alt. gipsväggar med uppbyggnad enligt Gyprocs eller Danogips anvisningar för olika ljudisoleringsklasser, inklusive de ytterligare krav som på ritning redovisade brandcellsgränser medför. (se anvisning i Ljudstandard) De krav som ställs i denna byggdelsbeskrivning med tillhörande rumsbeskrivning, ritningar och övriga handlingar samt som framgår av valda material och arbetsmetoder skall uppfyllas även om andra material och utföranden väljs än som antagits i handlingarna. På ritningar o d angivna mått skall anses som funktionellt betingade minimimått som inte får underskridas. 01.SB 01.SC Innerväggar, sammansatta Väggar rivs och nya öppningar upptas i omfattning som framgår av ritningar. Nya innerväggar skall utföras enligt de krav som framgår av handlingarna. Lagningar och kompletteringar i befintliga väggar skall utföras med samma material som väggen i övrigt, där annat ej anges. Balkar över öppningar utförs med prefabricerade balkar av samma material som väggen i övrigt samt enligt K-ritning. Ytterväggar, sammansatta Befintliga ytterväggar skall foglagas utvändigt med fog lika befintlig. I entreprenaden skall medräknas att 50 kvm yttervägg, fördelat på ett flertal ställen, behöver foglagas. Vid nya och ändrade öppningar i yttervägg skall teglet rivas försiktigt för att återanvändas vid inmurningar i fasaderna. Vissa tegelbalkar i öppningar bytes ut mot nya. Befintligt tegel återanvändes vid tillverkning av nya balkar.

7 BYGGDELSBESKRIVNING Ny yttervägg utförs enligt K-handling. Nytt tegel skall vara lika befintligt. Beställaren skall godkänna nytt tegel. Putslister utförs lika bef. byggnad. 01.SF 01.SG Bjälklag, sammansatta Krypgrunder, källare o d skall städas och rensas från allt organiskt material. Krypgrunder skall vara ventilerade. Nya större stålluckor till krypgrund skall vara låsbara och handtagsförsedda. Åtgärder för byggande av fläktrum och ledningsdragning i krypgrund, nya väggar och bjälklag. Gällande krav på stegljudisolering skall uppfyllas. Gällande krav på stomljudsisolering beträffande ventilationsaggregat o d skall uppfyllas. Yttertak och ytterbjälklag, sammansatta Aula: Befintlig yttertaksbeläggning av skiffer på Aulan skall läggas om. Skiffer demonteras för återanvändning och kompletteras med ca 15 % ny skiffer. Takdelar i övrigt rivs ned till stålbalkar. Ny takkonstruktion och tilläggsisolering enligt K-handling. Skiffer återmonteras med rostfritt fästmaterial. I tak skall ventiler, mögelstopper, för luftning av takkonstruktionen monteras. Nya avvattningsdelar, hängränna och stuprör. Nya plåtarbeten skall vara utförda av ytbelagd stålplåt lika befintliga. Agricum: Ny papptäckning på hög- och lågdel. Nya avvattningsdelar, hängränna på lågdel, inbyggd gesimsränna lika bef. utförs på högdel, samt stuprör. Nya plåtarbeten skall vara utförda av ytbelagd stålplåt lika befintliga. Tak tilläggsisoleras enligt K-handling. Lågdel tilläggsisoleras från undersida. Högdel tilläggsisoleras på bef. vindsbjälklag. I tak skall ventiler, mögelstopper, för luftning av takkonstruktionen monteras. Tillbyggnadens tak: papptäckning. Takavvattningdelar lika Agricums högdel. Nya plåtarbeten skall vara utförda av ytbelagd stålplåt lika befintliga. Avvattning ansluts till bef. stuprörslägen. Takkonstruktion enligt K-handling.I tak skall ventiler, mögelstopper, för luftning av takkonstruktionen monteras. 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER SCHAKTER M M Utvändigt skall schakter utföras för tillbyggnad, samt markarbeten enligt ritning samt VVS och El enligt respektive handlingar. Tillträdesöppningar i källaryttervägg samt schakt för utschaktning av jordmassor, samt intransport av byggnadsmaterial. Invändigt skall schakter utföras i befintligt kryputrymme för nytt fläktrum, nya vvs- och elinstallationer.

8 BYGGDELSBESKRIVNING FYLLNING, LAGER I MARK M M Återfyllning skall utföras med dränerande material. Fyllning skall uppfylla kraven enligt Anläggnings AMA samt vara packad erforderligt för respektive ytas bärighet. MARKÖVERBYGGNADER M M Beläggning med smågatsten utförs på gångytor enligt situationsplan inklusive erforderlig underbyggnad, även för nya parkeringsytor vid handikappbiluppställningsplats, enligt anvisningar i Anläggnings AMA. Ledstråk för synskadade utförs enligt ritning med tre plattrader i raka rader. Vid fönsterdörrar till Aula/ uteplats skall utvändiga trapplan förses med ramper så att utgången blir tillgänglig för rullstolsburen. Ny entré till tillbyggnaden skall förses med utvändigt skrapgaller. DRÄNERING Dränering skall utföras runt hela tillbyggnaden samt i den nya källaren enligt anvisningar på K-ritning. VEGETATIONSYTOR M M Två träd huggs ned, rötter tas bort. Övriga befintliga träd och buskar inom arbetsområdet skall bevaras och skyddas under byggtiden, inkl rotzoner. Markytor återställs med grässådd enligt anvisningar i AnläggningsAMA. Övriga planteringar och vegetationsytor skyddas erforderligt under entreprenadtiden. 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV BYGGNADSVERK Materialskiljande lager respektive tätning med geotextil utförs erforderligt. 15 GRUNDKONSTRUKTIONER Enligt K-handling för tillbyggnad. Enlig K-handling för nya grundförstärkningar vid nytt fläktrum i plan 0. Håltagningar utförs enligt K-ritning i befintliga källarmurar för utgrävning av fläktrum, konstruktion av nya fläktrumsväggar, samt anslutningar till nytt trapphus. Markbrunn för frånluft och ventilationstorn för tilluft med nedre del av betong och övre del av plåt byggs för ventilationen. Håltagning för ny vent.kanal i fläktrummet, aulan. Se Vent-handling. 27 BÄRVERK I HUSSTOMME Befintliga stombärverk skall bibehållas och anpassas till de nya förutsättningarna, ytskikt och målning skall dock förnyas i sin helhet.

9 BYGGDELSBESKRIVNING Balkar över öppningar skall vara prefabricerade balkar i material lika vägg där annat ej anges. Allt befintligt stomvirke på vindsplanet skall impregneras med Boracol före inbyggnad. Nya stålkonstruktioner skall brandskyddsmålas enligt K-ritning. 27.B Stominnerväggar Där innerväggar utförs av stålregelstomme skall dubbla gipsskivor (yttre skiva skall vara typ hård) på båda sidor om regelstomme monteras, där annat ej anges på ritning. I väggar med vägghängd inredning eller utrustning skall erforderliga förstärkningar respektive fixturer monteras. 27.G Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Samtliga utvändiga plåtarbeten skall rivas och ersättas med nya av ytbelagd stålplåt. Befintliga utvändiga väggar skall foglagas med fogar utförda lika befintliga. Samtliga ventilations- och luftningsöppningar som används i socklar, yttervägg och yttertak skall rensas från skräp o d samt förses med nya galler av aluminium med insektsnät av rostfritt stål. Ventilations- och luftningsöppningar som inte används i socklar och yttervägg skall rensas från skräp och galler, nät o d samt muras igen och putsas, varvid färdig putsyta skall ligga ca 25 mm innanför fasadliv. 41 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG 41.C Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag Nya takbeläggningar skall vara återanvänd skiffer, resp. papptäckning i omfattning lika befintligt. Yttertaken tilläggsisoleras enligt K-handlingar. 41.D Innerklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag Invändigt ytskikt utförs enligt rumsbeskrivning och ritningar.

10 BYGGDELSBESKRIVNING E Öppningskompletteringar i yttertak och ytterbjälklag 41.F Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag Ventilationshuvar, luftare o d utförs av ytbelagd stålplåt. Luftare, vent-huvar o d får inte placeras i ränndalar, i nockar eller på liknande ställen utan skall placeras på hela sammanhängande takytor efter samråd med arkitekten. Utformningen av samtliga huvar, luftare o d samt övriga takuppbyggnader skall godkännas av beställaren och arkitekten. Befintliga skorstenar av tegel skall omfogas med fogar lika befintliga. I entreprenaden skall medräknas att 2 kvm, fördelat på ett flertal ställen, skall omfogas. Båda skorstenarna skall förses med ny krönplåt av ytbelagd stålplåt. 41.FB 41.FD 41.FE Utvändiga avvattningssystem från yttertak och ytterbjälklag Befintliga hängrännor, rännkrokar och stuprör m.m. skall rivas och ersättas med nya av ytbelagd stålplåt. Bef. gesimsränna på högdel utförs ny, i utförande lika befintligt. Ny gesimsränna på tillbyggnad utförs enligt samma princip. Stuprör skall vara utförda med självrensande silar av rostfritt i den nedre delen. Nedre del (höjd 2 m) utförs förstärkta av ståltuber eller dylikt i kulör lika stuprören. Säkerhetsanordningar på yttertak och ytterbjälklag Utförs i omfattning enligt gällande myndighetskrav. Tillträdesanordningar på yttertak och ytterbjälklag Utförs erforderligt för tillsyn, skötsel och underhåll av byggnad och installationer samt enligt gällande myndighetskrav. 42 KLIMATSKILJANDE DELAR OCH KOMPLETTERINGAR I YTTERVÄGG 42.D Öppningskompletteringar i yttervägg Samtliga befintliga fönster och fönsterdörrar i yttervägg skall rivas och bytas mot nya. Nya fönster utförs med bruten köldbrygga och med treglas isolerruta, typ 6 mm Cool-Lite Xtreme 60/28-12 VK argon - 4 mm Planitherm ultra - 12 VK argon - 4 mm Planilux med anpassningar till specialkrav enligt nedanstående. U-värde glas = 0,7. Solvärde / G-värde 0,25 mot söder, öster, väster. Yttre glas i plan 1 upp till 4 meter över mark utförs dessutom med inbrottsskyddande glas i skyddsklass 2. Glasytor under 80 cm bröstning, i förflyttningsväg samt vid fönster med utfallsrisk utförs med personsäkerhetsglas.

11 BYGGDELSBESKRIVNING Öppningsbar fönsterbåge (för fönsterputsning, 1 st per fönsterenhet med i övrigt fasta fönster) på plan 2 och 3 skall vara utförda med infälld spanjolett, vädringsbeslag samt låsbara handtag. Samtliga nya och befintliga fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar skall vara försedda med nya tätningslister av EPDM-gummi. Samtliga fönsterbleck skall rivas och ersättas med nya av ytbelagd stålplåt. Nya entrépartier i tillbyggnaden skall utföras med bruten köldbrygga och glaspartier enligt fasadritningar. Fritt passagemått i samtliga dörrar skall vara minst 800 mm. Glas i fönster, ytterdörrspartier o d skall vara ej tonat klarglas. Glas skall uppfylla gällande krav beträffande säkerhet o d. Utrymningsdörrar skall beslås i enlighet med denna funktion. Cylindrar skall ingå till samtliga öppningsbara enheter i yttervägg och skall ingå i byggnadens låssystem. Larmad nyckelbox för brandförsvaret monteras i fasadmur. Låsschema skall upprättas av entreprenör i samråd med beställaren. Entrédörrar (1 st / entré) skall vara försedda med öppningsautomatik med sensor, reglerad via ut- och invändiga armbågskontakter. Armbågskontakter, kortläsare o d skall placeras på stativ tillgängliga för personer som sitter i rullstol. Samtliga beslag till ut- och invändiga dörrar skall vara handikappanpassade och godkända med avseende på barnsäkerhet samt nickelfria, samt uppfylla krav på utrymning. I nya fönstersmygar skall fönsterbänkar av gråbrun polerad kalksten monteras. 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR Stomkompletteringar utförs så att ljud-, brand- och övriga funktionskrav enligt gällande normer och krav uppfylls. 43.B Kompletterande väggkonstruktioner Se även föreskrifter under ytterväggar. 43.CB Innerväggar (ej stominnerväggar) Gällande ljudkrav som framgår av Ljudstandard, där krav på luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik m.m. anges, skall uppfyllas. På tillhörande ljudstandardritningar angivna ljudklasser för vägg, dörr, installationer m.m. skall följas. Nya väggar i plan 0 utförs generellt som murade väggar. Nya väggar i plan 1 väljs generellt som murade väggar enligt Ljudstandard. Nya väggar i plan 2 och 3 väljs som gipsväggar med uppbyggnad enligt Gyprocs eller Danogips anvisningar för olika ljudisoleringsklasser,( se Ljudstandard) inklusive de ytterligare krav som på ritning redovisade brandcellsgränser medför.

12 BYGGDELSBESKRIVNING Där invändiga väggar utförs som stålregelväggar klädda med gipsskivor gäller generellt: Bakre vägg (vägg med installationer) i el-centraler o d skall utföras av 12 mm plywood (utöver gips för brandklass hos väggen), målas lika väggar i övrigt. Regelväggar skall utföras med dubbla gipsskivor (den yttre hård) på stålreglar och med mellanliggande isolering vid brand- respektive ljudkrav. I gipsväggar med vägghängd inredning eller utrustning enligt ritning eller rumsbeskrivning ( ej i våtrum) skall den inre skivan (närmast regeln) utbytas mot plywood (som komplettering vid ev brandklass hos väggen). För inredning i wc-rum etc. anordnas kortlingar i vägg för infästning av vägghängd inredning. Väggar skall utföras från överkant bjälklag till underkant ovanförliggande bjälklag eller yttertak samt förses med teleskopanslutning där detta krävs enligt gipsskivetillverkarens anvisningar. Gipsväggar skall utföras av 900 mm breda ergonomiska skivor, enligt skivtillverkarens anvisningar (gäller även plywoodskivor i förekommande fall). Kortlingar och förstärkningar utförs enligt skivtillverkarens anvisningar. Förstärkningsreglar utförs vid dörrar och partier. Om invändiga väggar utförs som murade väggar skall dessa uppfylla kraven för klass A enligt tabell 43.CB/FS CC Öppningskompletteringar i innervägg Innerdörrar byts generellt. Nya innerdörrar och glaspartier skall vara klass E enligt SS , med fabrikslackerade karmar, dörrblad och kantlister. Dörrar skall vara massivdörrar med ytskikt av laminat och kantlist av trä. Innerdörr till lärosalar förses generellt med en slits av glas i dörrbladet. Innerdörrar till trapphus förses med större glasöppning. Se illustration på sektionsritningar. Bredvid innerdörrar placeras som standard sidoljusparti med ljud- eller brandklass lika dörren. I glaspartiet skall installationszon för kortläsare, strömbrytare, namnskylt etc placeras. (se A-ritningar samt ljudstandard). Samtliga dörrar, karmar, partier o d skall vara erforderligt förstärkta för angivna beslag o d. Trösklar till nya dörrar skall endast utföras där så krävs av ljud- resp brandkrav. Erforderliga trösklar skall där så är möjligt utgöras av gummitröskel med släplister eller mekaniska trösklar, eventuellt kompletterade körbar tröskel av ek. Fritt passagemått skall vara minst 800 mm. Dörrar skall uppfylla ljudklass enligt ljudstandarden. Dörrar skall uppfylla brandklass enligt brandskyddsbeskrivning samt A-ritning. Samtliga nya inner- och ytterdörrar samt luckor o d skall vara försedda med nya ASSA cylinderlås med cylindrar i system respektive tillhörande toalettbeslag och med trycken med returfjäder samt övriga beslagningar för att göra föreskrivna dörrmiljöer fungerande, såsom dörrautomatik, kortläsare, magnetkontakter, larmenheter, dörrstängare med magnetuppställning respektive freeswingfunktion m m. Se markeringar på A-ritning.

13 BYGGDELSBESKRIVNING Toalettbeslag skall vara öppningsbara utifrån. Trycke, skyltar o d skall vara handikappanpassade och godkända med avseende på barnsäkerhet samt nickelfria. Låsschema skall upprättas av entreprenör i samråd med beställaren. Brandklassade dörrar skall vara försedda med dörrstängare. Magnetuppställda dörrar/freeswing, se markering på A- ritning. Inspektionsluckor typ HILA med brand-/ljudklass och kulör lika omgivande vägg, monteras erforderligt enligt installationshandlingarna. Innerdörrar i plan 0 utförs generellt som ståldörrar. Trapphusen förses med lucka respektive fönster för brandgasventilation. öppningsbara från entréplanet. Dörrstoppare, dörrhållare Vid samtliga innerdörrar sätts dörrstoppare typ grå gummikon med anpassad storlek. Stoppare sätts i första hand mitt för dörrtrycke och i andra hand på golvsockeln. 43.D Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar I befintlig byggnad får inte större nivåskillnader på färdiga golv förekomma än som är betingade av nya golvbeläggningar och av befintliga förhållanden som inte kan ändras på enkelt sätt. Vid öppningar mellan rum där tröskel inte monteras skall färdiga golv (oberoende av golvbeläggning) ligga i samma plan (nivå). 43.DC Undergolv 43.E Innertak Nya fasta innertak skall vara av gips med stomme av stålplåtsreglar om inget annat anges. Utförande enligt gipsskivetillverkarens anvisningar. Innertak skall uppfylla brandklass enligt brandskyddsbeskrivningen, A-ritningar och anvisningar i rumsbeskrivningen. Innertak enligt rumsbeskrivningen skall vara ljudabsorberande enligt ljudstandardhandlingen. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT Generellt gäller att samtliga lister o d skall geras i hörn. 44.A Sammansatta invändiga ytskikt Ytbehandling Samtliga enheter och komponenter skall, där så är möjligt och tekniskt motiverat samt om annat ej anges, vara industriellt ytbehandlade från fabrik. Målning Gäller i princip även utvändig målning.

14 BYGGDELSBESKRIVNING All invändigt stål skall vara rostskyddsbehandlat till klass M1 och utvändigt stål till klass M3. Allt stål som är synligt grundmålat skall färdigmålas på plats. Målningsprodukter skall vara utan organiska lösningsmedel så långt det är möjligt. Väggytor skall inte vävspännas. Väggar skall målas till 150 mm över undertak. Krav på färdig yta Anvisningarna för målning i denna byggdelsbeskrivning bygger på ett beskrivningssystem med referensytor enligt pärmen Referensytor - måleri, utgåva 1997, upprättad av Målarmästarnas Riksförening och utgiven av Färginstitutet. För målningsarbetet gäller målningsklass 1 på nya gips- och murytor, snickerier och invändiga fönsterytor, klass 2 på befintliga tak och väggytor med undantag av plan 0 där gäller klass 3 på befintliga väggytor för respektive underlag enligt tillämpliga referensytor. Våtrum skall målningsbehandlas efter måleribranschens standard för våtrum MVK. Samtliga synliga ej målade installationer målas enligt referensyta A41:04. Samtliga befintliga ytor som skall ommålas skall rengöras enligt rengöringsgrad 2 om inget annat anges. Färgsättning All målning skall ske enligt rumsbeskrivningen. Glans/kulör Generellt gäller nedanstående glansvärde om ej annat anges för färdigstrykningen: Våtutrymme, WC / Dusch, Städ o d väggar och tak Halvblank glans 35 Väggar i övrigt Matt glans 7 Tak i övrigt Matt glans 3 Snickerier, glaspartier, dörrar, foder, socklar o d Halvblank glans 40 Synliga vent-kanaler Halvmatt glans 20 Målning av golv, väggar och tak inomhus. Väggar bakom inredningar skall behandlas på samma sätt som anslutande väggar. 44.B Ytskikt på golv och trappor Ytskikt på trappa i nytt trapphus skall vara kalksten lika befintligt i entréhallen. Kontrastmarkeringar utförs på översta/ nedersta trappsteg i varje trapplopp. Detta skall utföras även i befintlig trappa i äldre trapphus.

15 BYGGDELSBESKRIVNING BB Ytskikt på golv Nya golv av betong i tekniska utrymmen i plan 0 behandlas med diffusionsöppet dammbindningsmedel. Nedre trapphusplan 0 samt städrum beläggs med klinker. Ventilationskanal i krypgrund under Aulan städas och rensas från smuts samt behandlas med diffusionsöppet dammbindningsmedel. Befintliga sockellister skall rivas och ersättas med nya fabriksmålade lika bef. där golvens ytskikt byts ut. Där nya mattor läggs vid befintliga sockellister skall trekantslister av ek (och inget annat) monteras. Befintliga mattlister skall rivas. Vid nya väggar intill kalkstensgolv skall nya golvsocklar utföras av kalksten. Parkettgolv Befintliga parkettgolv som skall återanvändas enligt rumsbeskrivningen skall slipas samt lackas med matt parkettlack. Golv av natursten, kalksten Nya golv och socklar av natursten skall vara kalksten lika befintligt. Utförs i utrymmen enligt rumsbeskrivningen. Klinkergolv Keramiska fogplattor, klinker, skall vara enligt anvisningar i rumsbeskrivningen. Utförs i utrymmen enligt rumsbeskrivningen. Läggning utförs med fästmassa enligt tillverkarens anvisningar och typkonstruktioner. Rörelsefogar utförs i omfattning enligt tillverkarens anvisningar. Keramiska fogplattor på golv skall rengöras och installationsbehandlas enligt tillverkarens anvisningar i samband med slutrengöringen. Linoleum Nya linoleummattor skall vara enligt anvisningar i rumsbeskrivningen. Utförs i utrymmen enligt rumsbeskrivningen. Under linoleummatta skall läggas Aprobo AB, Decibel 1 enligt fabrikantens anvisningar. Torkmatta Torkmatta infälld i golv, plan 1, skall vara typ Kåbe Original gummimatta. Matta skall monteras i försänkning med ingjuten ram av rostfritt stål och ingjutningskramlor. Dimensioneras efter storleken på mattorna. Golvlister Mellan olika golvmaterial samt vid rörelsefogar i golvmaterialet skall fog utföras med Nordland Duraflex list el likv av rostfritt stål med Neoprenfog. Sockellister Nya sockellister av trä skall vara fabrikslackerade massivträsocklar lika befintliga. Utförs i utrymmen enligt rumsbeskrivningen. Sockellister skall monteras med skruv.

16 BYGGDELSBESKRIVNING Vid socklar av trä skall eventuella springor mellan list och vägg tätspacklas innan målning utförs. 44.C Ytskikt på väggar Skador i befintliga putsade väggar skall lagas med lagningsbruk som skall vara lämpligt för lagning av kalkputs. Skador i gipsväggar lagas med gipsbruk. Foder Foderlister skall vara fabriksmålade lika dörrkarmar där inget annat anges i rumsbeskrivning. Kakelbeklädnader Kakelplattor i WC-utrymmen skall vara vita plattor, 150 x 150 mm + avvikande kulör som fondvägg för ljushetskontrast till vit inredning. Fogbruk, ljusgrå kakelfog. Beklädnader utförs med cementbaserad fästmassa enligt tillverkarens anvisningar och typkonstruktioner för Våtrumsbeklädnad VT. Keramiska fogplattor på vägg sätts från ök sockel till tak. Ovan bänkskåp o d sätts stänkskydd av kakel till underkant överskåp eller motsvarande, gäller även på anslutande gavelväggar. Keramiska fogplattor, på golv och på vägg, skall rengöras och installationsbehandlas enligt tillverkarens anvisningar i samband med slutrengöringen. Speglar Speglar uppsätts på väggar i WC. Speglar skall anpassas i storlek till kakelbeklädnaden. Speglar skall vara utförda av 6 mm klarglas och försedda med skyddsfolie av plast på baksidan. Speglar skall limmas mot väggen i samband med kakelsättning (infällda i kakelytan).

17 BYGGDELSBESKRIVNING D Ytskikt på innertak Innertak, fasta gipsundertak o d målas enligt rumsbeskrivningen. Plan 1: Diktmonterat akustikundertak skall vara 40 mm Absorbent klass A enl Ljudstandard, Ecophon Master C Alfa. Vit 010, format 1200 x 1200 mm och monteras i utrymmen i plan 1 enligt rumsbeskrivning. Absorbenter direktlimmas i tak för lägsta montagehöjd. Säkras med Connect fästbleck 0299 mellan plattorna. Undertak skall monteras symmetriskt i samtliga utrymmen med skurna plattor mot väggarna. Mindre plattor än 500 mm bredd får inte användas. Spillplattor skall i görligaste mån användas i andra utrymmen längs väggarna. Spill på grund av plattformatet skall medräknas. Plan 2 och 3: Nedpendlade undertak av absorbenter 600x600 stora plattor Focus Frost DS demonterbar, med dolt bärverk, monteras 100 % i utrymmen enligt rumsbeskrivning. I rum med betongbalkar monteras undertaket mellan betongbalkarna vars undersida blir synlig. Undertak skall monteras symmetriskt i samtliga utrymmen med skurna plattor mot väggarna. Mindre plattor än 350 mm bredd får inte användas Armaturer, vent-don o d skall placeras symmetriskt i respektive platta. Erforderliga förstärkningar utförs för armaturer och don. 45 HUSKOMPLETTERINGAR 45.B Utvändiga huskompletteringar Utvändigt stål skall vara varmförzinkat. Tak- och gavelsprång rengörs och målas. Alger sugfötter får inte förekomma på rengjord yta Öppning i fasadmur upptas för nytt fönster till lärosal 119 samt brandventilationslucka. Justeringar av fönster- och ventilationsgaller i aulans fasad mot söder. Tegel tillvaratas för ev. återanvändning vid nya fasadmurar. 45.BE 45.CB Entrétrappor Nya huvudentrén Skrapgaller av durkplåt med damklackssäker dimension uppläggs på betongstöd i modell enligt Norra Dubbelvillan. Lutning max 1:50. Stativ för montering av armbågskontakt m m monteras enligt ritning. Modell enligt Norra Dubbelvillan. Invändiga trappor Trapporna skall ha kontrastmarkeringar på nedersta och översta stegen. Bef. huvudtrappan förses med nya räcken längs väggarna av lackerad ek, h=900 mm över trappnos, drages 300 mm förbi översta / nedersta trappnos. Översta valvräcket förses med förhöjd överliggare.

18 BYGGDELSBESKRIVNING Z Övriga huskompletteringar Hiss Ny hiss enligt hisshandling. 46 RUMSKOMPLETTERINGAR Samtliga utrustningsenheter skall vara av metall, rostfritt stål alternativt pulverlackerade, där annat ej anges. Fästdon Fästdon i våta utrymmen skall vara av rostfritt stål eller likvärdigt. Vid fästdon skall tätning utföras med silikonfogmassa i samband med monteringen. 46.A Sammansatta rumskompletteringar Tätningar, fogmassor, drevningar mm Användandet av fogmassor skall undvikas så långt det är möjligt. Tätning vid fönster, dörrar o d i yttervägg utförs med lindrevning samt komplettering med lister av trä eller/och stål. 46.B Inredningar Skåpsinredningar etc Kvalitet i skåpsinredningar, stommar, luckor, bänkar, socklar, maskinell utrustning etc. skall vara enl. Marbodal, typ Torö vit/matt. Sockel: ek, med anpassning vid kyl/frysskåp. Skåpinredning: skåpluckor för helintegrerad diskmaskin 2 st diskbänkskåp br 800 mm, förses med trådkorg för sortering av kompost. Bänkskåp monteras med skruv, så att det lätt kan demonteras och ersättas med specialskåp utan botten vid tillgänglighetsbehov. Inredningsenheter i kök skall utföras i full höjd. Frånluftsdon utförs integrerat med överskåp till städskåp. Kylskåp skall förses med överskåp, ventilerat. Mikrougnar placeras i överskåpsrad på hyllor med ovanför liggande överskåp. (Se vy ritning A ).Väggskåp skall ha 3 flyttbara hyllplan, bänkskåp förses med utdragbara backar. Redskapslist av 15 mm ek skall sättas mellan ök kakelplattor och uk väggskåp. Passbitar skall monteras erforderligt vid samtliga inredningsenheter vid radiatorer o d samt där skåpsdörrar annars inte kan öppnas. Bänkskivor skall förlängas i motsvarande grad (inte skarvas). Rostfria bänkskivor och disklådor. Bänkskiva utförs med extra djup 700 mm. Handtag: Trådhandtag, rostfritt Stänkskydd: kakel Vitvaror i kök: Kylskåp, 2 st 2 st diskmaskiner 10 st mikrovågsugnar

19 BYGGDELSBESKRIVNING Kaffeautomat, ansluten till vatten och el Belysning under överskåp: Fabrikat Marbodal, typ spotlights för utanpåliggande montering i 16 mm ekskiva, c ca 600 mm, dold kabeldragning i täcksida under skåp. Ingår i BE. Inkopplas av EE. Infällt skåp i 101 entréhall för brandförsvarstablå och o-ritningar etc. Fria invändiga mått skall minst vara H=550 mm, B=500 mm, D=70 mm. Skåpet skall förses med skåplucka av ek med gångjärn och lås för brandkårsnyckel. 46.C Utrustningar Brandsläckare Typgodkända brandsläckare skall utplaceras i omfattning enligt anvisningar på ritning. Utrustning för brandbekämpning skall vara märkt med typgodkända skyltar. Städrumsutrustning: - enligt normal standard + RFP Utrustning i WC: - enligt normal standard samt ritning 46.Z Övriga rumskompletteringar Rumsnummerskyltar Samtliga rum enligt rumsbeskrivningen skall förses med graverad rumsnummerskylt, av 2-skiktslaminat med svart text på vit botten, som skruvas på dörrfoder. Storlek ca 40 x 15 mm. Rumsnummer enligt ritningar. Skyltning teknikrum Skyltning teknikrum inklusive teknisk skyltning skall utföras enligt anvisningar från Akademiska hus. Toalettskyltning Toaletter skyltas med taktila och visuella skyltar placerade på väggen intill dörrens handtagssida, höjd centrum 1,5 m över golv. Ljushetskontrast 0,4 enl. NCS. Texthöjd enl. tillgänglighetsrådgivare, kombinerat med pictogram. Mörkläggningsgardiner Motordrivna mörkläggningsgardiner (utgör SLU-inredning) kommer att monteras i samtliga lärosalar. Samordning med SLU:s inredningshandling. Fäste för gardinskenor Fästen för gardinskenor samt gardinskenor utgör SLU:s inredning. Samordning med SLU:s inredningshandling Utrymningsskyltar Genomlysta utrymningsskyltar monteras enligt ritning och enligt anvisningar i brandskyddsbeskrivningen.

20 BYGGDELSBESKRIVNING Efterlysande skylt monteras vid öppningsbart fönster i vilrum, plan 0. Utrymningsplaner Utrymningsplaner enligt brandskyddsbeskrivningen skall uppsättas på varje våningsplan. Utrymningsplaner skall ingå i entreprenörens åtagande.

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING HEMsomduvillboi Sverige AB Malmö Kommun Tullstorp 180:50 Villa Oxford / Bulltofta Ombyggnad till bostäder BYGGHANDLING 2014-07-22 01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING ALLMÄNT Orientering Hemsomduvillboi

Läs mer

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren

BOFAKTA. Bostadsrättsföreningen Väktaren BOFAKTA Bostadsrättsföreningen Väktaren Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning 2013-08-14 Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 5, kedjehus nr 42-55 sid 2 av 5 Mark e även särskild markplaneringsplan. Ytor på tomtmark enligt bofaktablad. Utrustning på

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

RAMBESKRIVNING - BYGG

RAMBESKRIVNING - BYGG Fasad- och takrenovering av flerbostadshus HANDLING 06.2 avseende totalentreprenad för fasad- och takrenovering av flerbostadshus, Kv Gläntan 9, Gläntstigen 6, Säffle Kommun Beskrivning upprättad enligt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-05-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Etapp II NR: 4642 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Lund NR: 4642 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 1-7 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 1-7 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-12-13 Rev 2011-03-22 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Vasatorps trädgård. NR: 4634 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Vasatorp radhus/parhus NR: 4634 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB 1 Handling 6:5 Sidantal 12 RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB PRELIMINÄRHANDLING Ver 1.0 Upprättad av: Uppdragsansvarig: Mattias Nilsson Mattias

Läs mer

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL

Rumsbeskrivning. Kvarteret Svea i Barkarbystaden Preliminär GENERELLT. Släta vita alt. spegeldörrar. ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta) ENTRÉHALL Rumsbeskrivning GENERELLT Kvarteret Svea i Barkarbystaden Lägenhetsdörr Innerdörrar Fönsterbänkar Rumshöjd Daloc Säkerhetsdörr Släta vita alt. spegeldörrar Kalksten ca 2.6 m (undantag framgår av Bofakta)

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Follo Ren IKS, Ski - Norge

Follo Ren IKS, Ski - Norge Antal sidor: 16 sidor Ändringen avser.datum Sign 2 (16). datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 3 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 3 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV

Läs mer

BYGGHANDLING 2013-04-26

BYGGHANDLING 2013-04-26 HEMsomduvillboi Sverige AB Gävle Kommun SÖDER 16:8 Villa Rektorn / Kv. Södra Varvet 2013-04-26 Ansvarig Konsult: JOHAN SKOOG arkitektkontor ab Johan Skoog / arkitekt SAR-MSA Handläggare A: Emil Aludden;

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR

Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Projekteringsanvisning Rumsanvisningar Förskola FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 7 20 OKTOBER 2015 28 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Rumsanvisningar förskola... 3 Senaste

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade

RUMSBESKRIVNING. Yttertak: Uppstolpat tak med råspont och bandfalsadplåt som taktäckning. Undertak: Gipsundertak, målade MATERIALBESKRIVNING RUMSBESKRIVNING GENERELLT STOMME Bjälklag: Gårdsbjälklag av håldäck Mellanbjälklag: Trä Stomme: Betong- och trästomme Grundläggning: Betongplatta på packad sprängbotten, plintar samt

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DELRUMSBESKRIVNING Sid 1-18 Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012 04 10 Rev 2012 05 09 Rev 2012 05 28 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: STADSRADHUS vid TRANSISTORGATAN JÄRNBROTT, GÖTEBORG NR: 4653 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: NR:4653 Stadsradhus vid Transistorgatan,

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 150 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 160 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-07-02 rev. 2011-10-18 Ver. 4 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Skövde kommun NR: 4638, Sluttningshus BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Sluttningshus NR: 4638 Grund

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Datum 2015-06-07 Rev 2015-06-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Ekan 10 i Båstad NR: 4714 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf EKAN 10 i Båstad NR: 4714 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD

TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD TULLBOTORP, TULLGARNS KUNGSGÅRD BESKRIVNING Totalrenoverad bostadsfastighet avsedd för permanentboende. Byggnadsyta på mark ca 220 m 2. Boarea 335 m 2 Nybyggnad av fristående carport/förråd, byggnadsyta

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning 2015-03-09 1 av 5 Kortfattad teknisk beskrivning och rumsbeskrivning BRF CENRALPARKEN, NÄBYPARK, ÄBY sid 2 av 5 ALLMÄN MARK YBELÄNINAR PÅ EMENAM ÅRD årdar delvis på betongbjälklag Plattläggning vid entréer

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET

RUMSBESKRIVNING VÅRVETET RUMSBESKRIVNING VÅRVETET UPPFART / PARKERING Betongmarksten, grå Pergola i trä Elskåp på fasad Eluttag Belysningsarmatur på fasad Brevlåda ENTRÉ / UTEPLATS FRAMSIDA Betongmarksten 70x70 cm, grå Buskar,

Läs mer

LÅS OCH BESLAG I SKOLA

LÅS OCH BESLAG I SKOLA Rådgivande, ska ses som goda exempel LÅS OCH BESLAG I SKOLA Datum: 2013-02-01 Bakgrund I skolan behövs olika typer av lås och beslag beroende på vad för funktion en lokal och dörr, innerdörr, ytterdörr

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Borås 2013.01.29 ARKCON BYGGKONSULTER AB LC Förfrågningsunderlag 12 122 2013.01.29 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket KLASSISK. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM micron N micron DG micron G ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita släta vita foder TRYCKE habo

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10

designpaket AVANTGARDE. Victoria Strand 2010-09-10 GENERELLA UPPGIFTER GOLV KLINKER I ENTRÉ format 300x300 sockel i ekfanér GOLV ÖVRIGA RUM gems svart gems antracite travertin grå travertin beige ekparkett, mattlackad sockel i ekfanér INNERDÖRRAR vita

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm

BOFAKTA. 24 bostadsrätter på Vikaholm BOFAKTA 24 bostadsrätter på Vikaholm Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

MATERIALBESKRIVNING generell

MATERIALBESKRIVNING generell MATERIALBESKRIVNING generell VÄGGAR OCH TAK Väggar är målade i vitt med stora spröjade fönsterpartier med ljusgrå karmar. Snickerier i kök i ljusgrå kulör. Vitmålade betongtak med synliga skarvar. Samtliga

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg. Tfn 031-50

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013 ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANLINGSSTANAR AV PROCYONS HUS 2013 esign 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign Transport byggplatsetablering Fundament Golv bottenplanet Golvskikt Bjälklaget

Läs mer

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL 1 KLIMATKLART HUS ALLA HUS LEVERERAS OCH MONTERAS KLIMATKLARA. DET INNEBÄR ATT KLIMATSKALETS SAMTLIGA VÄGGBLOCK OCH TAKKASSETTER TILLVERKAS OCH ISOLERAS TILL FULLO UNDER

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta

Gamla Näsby. Brf Herrgårdsparken Bofakta Brf Herrgårdsparken Bofakta Välkommen till Brf Herrgårdsparken på Gamla Näsby, Kristianstad Där staden möter landet i naturnära Gamla Näsby planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i

Läs mer

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Mark Normalschakt Makadam/Bergkross 300 ton. Servisledning till huskropp. Drän och dagvattens ledningar runt huskropp. Grovplanering med befintliga massor. Finplanering

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer