Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering"

Transkript

1 Sånga kyrka Invändigt måleri och konservering Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 3, Bodil Mascher, Eva Körberg (konservering)

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 4 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende Beställare Beställarens ombud Projektledning Entreprenör Antikvarie Arbetsbeskrivning Objektbeskrivning 5 Beskrivning / Historik 5 Kulturhistoriskt status 10 Åtgärder och genomförande 11 Tillstånd före restaurering / planerade åtgärder 11 Genomförda åtgärder 23 Konserveringsarbeten 43 Källor 55 BILAGA Åtgärdsprogram för interiört måleri i Sånga kyrka, Ångermanland 2006, Lennart Kristiansson, Murberget Länsmuseet Västernorrland. Omslagsbild: Detalj av predikstol. Foto: Eva Körberg. 2

3 Sammanfattning Invändig målning och konservering i Sånga kyrka, Sollefteå kommun har skett under januari tom. oktober 2009 omfattande invändig ommålning, rengöring och konservering. Långhusets väggar och valv, vapenhusets väggar och sakristians väggar och valv är torrengjorda, retuscherade och spricklagade med gott resultat. Samtliga lagningar och retuscher är utförda med luftkalk. Avfärgningar i vapenhus och sakristia är utförda med färg på våtsläckt luftkalk från Kulekalk. I vapenhus och sakristia uppstod missfärgningar på väggarna efter avfärgningen (dräneringsarbeten var ej utförda före omkalkningarna). Missfärgningarna kommer att åtgärdas 2010 när murarna förhoppningsvis är mindre fuktbemängda. Slutbesiktning hölls , efterbesiktning Läktarundertaket är torrengjort. Vapenhusets brädtak, bänkkvarterens insidor, baksidor och läktarbänkar, innerfönster med karm i långhus, kor och sakristia är ommålade i befintliga kulörer. Golvet i kyrkorum och läktare är spricklagat och linoljefernissat. Ommålningar är utförda med linoljefärg från Wibo. Eftersom det förekom sprickor allmänt även på bänkarnas baksidor ommålades dessa i samråd med kontrollant. Regelverk på södra bänkskärmen, panelvägg mot norra läktartrappan samt innerdörr i passage till sakristians utgång mot väster ommålades i stället för att konserveras utan samråd med kontrollant. Konservering av predikstol, nummertavla, altarbord, altaruppsats, altarring, läktarbarrär, orgelfasad och kolonner samt delar av lös inredning, inventarier och arkitekturbundet måleri: se Konserveringsarbeten.

4 4 Inledning Objekt / dnr. Sånga kyrka, Sånga socken, Sollefteå kommun. Dnr / 34. Länsstyrelsens tillståndsärende dnr Beställare Sollefteå och Boteå kyrkliga samfällighet. Beställarens ombud Jan Leiknes, Kyrkvägen 18, Sollefteå. Projektledning David Pettersson, Byggkultur Mittkonsult AB. Entreprenör Ullenius Ateljeer AB, Golvarbeten: Berglund & Boij, Häggdånger. Antikvarie Bodil Mascher, Murberget Länsmuseet Västernorrland, Eva Körberg: konservering. Arbetsbeskrivning Åtgärdsprogram för interiört måleri i Sånga kyrka, Ångermanland 2006, Lennart Kristiansson, Murberget Länsmuseet Västernorrland. 4

5 5 Objektbeskrivning Beskrivning / Historik Kyrkan är idag en rektangulär salskyrka utan torn byggd med skalmurar i gråsten och brant sadeltak klätt med kyrkspån. Sakristian vid nordöstra och vapenhuset sydvästra hörnet har tillkommit senare. Fasaderna är putsade i en tegelröd kulör. Innertaket försågs, troligen under 1400-talets senare del, med två stjärnvalv, ursprungligt innertak torde ha varit ett plant och av trä. I vapenhusets sydvägg finns en inmurad häll med skålformad urholkning, vilket kan tyda på att den har använts som vigvattenbäcken. Nuvarande gråstenskyrka anses inte tillhöra de äldsta i Ådalen. Den hade troligen haft föregångare i trä. Kyrkans sakristia är byggd över en undergörande källa. Enligt Hüphers utgick pilgrimsfärder, som inleddes med sång från Sånga kyrka till St Olofs grav i Trondheims domkyrka. Vallfarter för att söka bot för församlingsbor eller sjuka kreatur betraktades inte alltid med blida ögon av kyrkans överhuvud som lät stena igen den under 1800-talet. Källan rensades upp Speciellt korvalvets mönster är intressant. Det är en Hälsingtunastjärna, som tillhör en undergrupp till Enköpingsgruppens stjärnor pga vissa särdrag från grundformen. I sex norrländska kyrkor (Hälsingtuna, Sånga, Grundsunda, Bygdeå, Lövånger, Nederkalix) finns valv med Hälsingtunastjärnor, Sånga har den mest avvikande i denna grupp. Hälsingtunastjärnor kännetecknas av fem ribbor i uddarna, stjärnorna har stjärnor, cirklar eller kvadrater inskrivna i den stora stjärnformationen och de har ringar eller plattor i ribbornas skäringspunkter. Valvet i långhuset är en Vadstenastjärna. Stjärnvalv är särskilt vanliga i Mellansverige men även i Egentliga Finland och Nyland. Det finns även förhållandevis ett större antal stjärnvalv i kyrkorna längs norrlandskusten och i Dalarna. Valvanfangen utgörs av gropkapitäl, vilka också anses vara typiska anfang för Ångermanland, Henrik Cornell benämner dem ångermanländska kapitälformer. Stjärnvalvet har oftast fyra eller åtta uddar och får en mera komplicerad form om ytterligare ribbor tillkommer i vinkel mot grundribborna, så att det bildas mindre kappor i valvet. Stjärnvalven har utgått från kryssvalven och slogs nästan uteslutande av tegel. Ribbor utgående från valvets mittpunkt som sprids radiellt utan att mötas i spetsar utgör i stället en typ av kryssribbvalv. Till valvslagningen behövdes förutom yrkeskunniga murarmästare även timmermän och tegelslagare. Troligen fanns i Hälsingstunagruppen två tre murmästare. Likheterna i landsortskyrkorna är många men variationen på valvmönster är också stora, vilket kan förklaras i att det kan ha utbildats enstaka mästare som med sitt arbetslag kunde utveckla sin yrkesskicklighet även i grannsocknar på ett relativt fritt sätt jämfört med arbetet i större byggnadsuppdrag. 5

6 6 Sånga har haft en stor samling altarskåp och skulpturer, som dock ej är uppställda i kyrkan idag. Till dessa inventarier hör två altarskåp införskaffades av Nils MånssonMandelgren i samband med besök i kyrkan Ett av skåpen från talets början tillskrivs Immaculatamästaren och föreställer den sk apokalyptiska Maria med Jesusbarnet på armen och knäböjande änglar vid fötterna. Skåpdörrarnas insidor avbildas kvinnliga helgon. Ett annat altarskåp från Sånga, förvarat på Länsmuseet Murberget, föreställer Kristi nedtagande från korset samt Josef från Arimatea och evangelisten Johannes. Målningarna på dörrarnas insidor skildrar till vänster Pieta och Kristus med segerfanan, till höger Korsbärandet. När N J Ekdahl besökte Sånga 1828 tog han med sig en medeltida korkåpa som förvaras i Statens Historiska Museum. Interiören präglas av Otar Hökerbergs restaurering talets restaurering då altaruppsats, predikstol, nummertavla och bänkar nyanskaffades. Predikstolen anses på stilhistorisk grund vara utförd av Johan Edler d ä (kyrkan saknar räkenskaper före 1813). Mittfältet visar de fyra evangelisterna vid ett bord. På sidofälten förekommer symboler för Gamla och Nya Testamentet. Altaruppsatsen från talet, som återinsattes vid Otar Hökerbergs avgotisering 1923, är uppbyggd i tre etager med infällda oljemålningar i mellersta och nedre partiet. Den stora målningen föreställande Konungarnas tillbedjan och predellan med Bebådelsen har båda tillskrivits Pehr Sundin från Jämtland. På ramverkets flanker står Tron och Hoppet. Klockstapeln är byggd omkring Där hänger kyrkans enda klocka gjuten hos Gerhard Meyer d y 1735 och prydd med Kristus på korset och inskriften INRI. Restaureringshistorik 1770-talet Nyanskaffning av altaruppsats, predikstol, nummertavla och bänkar Ändringar interiört. Altaruppsatsen tas ner och bänkar i nygotik insättes. Ny altaruppställning tillkommer, bestående av ett krucifix och Lammet med segerfanan mot en snidad fond i nygotik talspredikstolen bibehålles. Arkitekten August Lindegren ritade den nygotiska inredningen. En orgel byggd av Akerman & Lund installeras. 1922/23 Restaurering ut- och invändigt under ledning av Otar Hökerberg. Rengöring och undersökning av väggar och valv i kyrka, vapenhus och sakristia. Kalkavfärgning i en brutet vit kulör. De båda från senare tid upptagna korfönstren sätts igen. Utvändig dränering kring sakristian med dräneringsdike runt sakristia och kyrkans norra vägg. På sakristian skulle gammal skadad puts in- och utvändigt knackas bort. Grunden skulle friläggas för att torka, samt isoleras med asfaltbestrykning. (kyrkoarkivet, mapp O1a:1). Invändigt planeras en omgestaltning av Otar Hökerberg med inriktning mot en avgotisering talets altarupprättning med Konungarnas tillbedjan 6

7 7 återinsättes, som hade förvarats av nuvarande Murberget, Härnösand. Ändringar omfattar koret, bänkinredning, läktarbarriärer och pelare, förmodligen även inklädnaden vid läkartrappor? (jfr. ritningar från 1888 och 1889). Arkitekten ritade förslag till nya bänkgavlar och dörrar, ändring av läktarbarriär samt inklädnad av gamla pelare under läktare. Ommålning av inredning och förgyllning (O. Hökerberg 5 sept 1922). Direktingång ingång till sakristian tillkommer troligen då Ritningar till grindar på kyrkogården upprättade av Gunnar Rehnmark (stadsark. Sollefteå). 1951/52 Restaurering under ledning av Otar Hökerberg, som upprättar förslag till reparation av kyrka och klockstapel samt ritningar till korbänkar. Invändig målning och konservering av Yngve Lundström. Kostanderna för hela restaureringen uppgick till kr, varav Björkå bruk bidrog med kr. Kyrkan återinvigdes 17 oktober 1952 (Nordsverige 18 okt 1952). Utvändiga arbeten: Det finns ett stort antal sprickor, särskilt på vapenhuset som man tror beror på sättningar i grunden. Putssprickorna ska upphuggas och ilagas. Korset i puts på korgaveln tas bort, liksom en rektangulär putsning kring kyrkporten. Skarven mellan gammal och ny puts från igensättningen av korfönstren från föregående restaurering utjämnas. Putsen ska renborstas i två färglager, vattrivas och kalkfärgas med kalkvattning och två strykningar med kalkfärg. Ovanpå den tjärade betongsockeln tjärstrykes en 20 cm hög sockel. Nya hängrännor ooh stuprör samt ny plåtbeklädnad på solbänkarna ska monteras. Plåtbeklädnaden på källarnedgången oljemålas svart. Ventilatilationsgluggarna ska förses med galler i järnram och med träluckor för vintern. Kyrkportens plåtbeklädnad ska oljemålas svart. Det spånklädda taket har nyligen tjärstrukits men arkitekten föreslår en tjärstrykning om något år efter en varm period. Gavelbräden (vindskivor) och nockbräden ska kompletteras med kärnvirke och tjärstrykas. Utvändiga fönstersnickerier ska tvättas och strykas en gång med oljefärg. (Sånga kyrka. Förslag till reparation. Utvändiga arbeten, Otar Hökerberg 5 sept 1951, kyrkoarkivet, mapp O1a:2). Invändiga arbeten: Otar Hökerberg föreslår återinsättning av kyrkans gamla altaruppsättning och borttagande av den gotiska inredningen och altare (Otar Hökerbergs förslag till omgestaltning av koret 1952, kyrkoarkivet, mapp O1a:2). Denna utsago tyder på att arkitektens omtalade avgotisering skulle ha skett, kanske delvis, först 1952 (enligt Telhammer 1923), även om det ingick i planerna redan vid restaureringen På läktaren finns delar av de tidigare nygotiska bänkarna som tydligen blivit ombyggda och ommålade. 7

8 8 Ur Förslag till reparation 1951, O. Hökerberg: Kyrkan ska rengöras. På grund av en sönderbränd kalorifär i en borttagen varmluftsledning är kyrkan mycket svårt nedrökt sedan tidigare restaurering år1923. El-installation i kyrkan. Vapenhus: Väggarna ska renskrapas från färg, kalkvattnas och strykas två gånger med kalkfärg. Trätaket tvättas, kittas ooh strykes en gång (oljefärg). Man har svårigheter med kisthanteringen och dörröppningen ska breddas. Det spruckna cementgolvet upphugges och golv av glimmerskiffer ska läggas in. Kyrkan: Väggar och valv ska renskrapas från sot, kalkvattnas och strykas två gånger med kalkfärg. Därefter kalklasering utförd av dekorationsmålare. Förekomst av målningar ska undersökas. All träinredning ska tvättas ren från sot. Altaruppställningen och sidopartier med gallerverk, tavlor, predikstol, läktarbarriär, pelare under läktare samt läktartrappa ska renoveras och förgyllning ska lagas, altarring endast tvättas. Nummertavlans förgyllning ska bättras och poleras upp. Bänkarna i långhuset ska tvättas och bättringsmålas, 14 fyllningar ommarmoreras, överliggare ommålas, laseras och mattfernissas, liksom vissa bänkar. Dörrar och fönstersnickerier tvättas och bättras. Arkitekten anser även att läktaren borde sänkas som man gjort i Överlännäs kyrka och att främsta bänken kunde tas bort för att bereda mera utrymme i koret. Sakristian: Väggarna ska renskrapas från färg, kalkvattnas och strykas två gånger med kalkfärg. Snickerier tvättas. Inredning i ett skåp kompletteras för textilförvaring. (Sånga kyrka. Förslag till reparation. Invändiga arbeten, Otar Hökerberg 5 sept 1951). Dekorationsmålaren Yngve Lundström, Stockholm på anbudsstadiet hade gjort ett program enligt vilket väggar och valv i kyrkorum samt vapenhusets och sakristians väggar skulle kalkvattnas och kalkas två gånger på rengjord yta. I brev från Hökerberg under restaureringen framgår senare att Lundström var delaktig i dessa arbeten (brev, kyrkoarkivet, mapp O1a:2) utvändig omputsning (nedbilning av lös puts, putslagningar) och avfärgning av fasader efter arbetsbeskrivning av Bjerking Ingenjörsbyrå, uppsala Enligt arbetsbeskrivning föreslog man ett hydrauliskt bruk på kyrkan. Man skulle använda en stänkgrund med kc-bruk på gråsten (KC 2:1:12) utom på fogar, tegel eller befintlig puts samt i övrigt ett fabrikstillverkat kalkbruk med dolomit av fabrikat Ernströms Serponit kalkbruk, Stråbrukens Kalkbruk Special eller likvärdigt. Avfärgning skulle göras på traditionellt vis av våtsläckt gotlandskalk. Rengöringsmetod sandblästring och tvättning. Även Raä rekommenderade cementblandad stänkgrund på natursten (F2:37, dnr. 73/1972). 8

9 9 Taket till sakristian bytes. Sågad spån användes. Fönsterbleck bytes. Yttertak: sortering av takspån. Fasaderna: Knackat gammal puts 44 tim. Tillkommer grundning och utfyllning t o m idag. 30 tim. Materialåtgång 50 kg grundning och 800 kg kalkbruk. (Ur Bjerkings byggmötesprotokoll nr. 2, dat , F2:37, dnr. 73/1972). Vid slutbesiktning har enligt protokollet "Serponit kalkbruk II använts. Till avfärgning gotlandskalk med färgkulör enligt kalkfärgslikaren recept 37-5, hörnkedjor och fönstersmygar enligt Vad gäller putsarbeten anmärktes vid slutbesiktning på spricklagningarnas ytstruktur på långhus och sakristia, bristfälliga spricklagningar av vapenhus och skäckighet i avfärgningen av kyrkan, samt dålig täckning på avfärgning av hörnkedjor, fönster- och dörrsmygar, L Markström, Riksantikvarieämbetets vårdsektion (F2:37, dnr. 73/1972). Inför tilläggsisolering av valven undersöktes kyrkvinden och en mängd tegel-, järn-, trä- och textilfragment samt björkvidjor från de delvis i västra gavelröstet kvarsittande byggnadsställningarna togs tillvara. Benmaterial från tamdjur överlämndes till Umeå universitet för osteologisk analys. Borrprover från västra gavelröstets insida, från inmurade rester av bomlag och takstolar i kyrka och vapenhus provades med dendrokronologi av Arbros Trädata, Uppsala (Länsmuseets arkiv, mapp F2:37, dnr 73/ 1982). Kulör: Kyrkan hade före avfärgning med tegelrött en ljusgul kulör med ljusgrå listverk. Under denna fanns en rosa kulör med gula listverk enligt ett mötesprotokoll: Fasader, kyrkan Sandblästring, bortknackning av löst sittande puts, spricklagning, putskomplettering m m samt kalkfärgning. Listverk i trä oljemålas. Dörrar och fönster m m målas med oljefärg. Frågan" om fasadernas färgsättning diskuterades. Nuvarande kulör: Gulvit med gråvita listverk (både trä o puts). Tidigare kulör: Rosa med mörkgula (trol vitriol) putsade hörnlister. Färgsättningen skall bestämmas under fasadarbetets gång då prov m m kan göras. Hängrännor och stuprör föreslogs bli inmålade samma kulör som fasaderna. (ur mapp F2:37, dnr 73/ 1982, Bjerkings byggmötesprotokoll, projektmöte 2, programhandling 7889). Uppgifter om kyrkans kulör kan följas i yttrande och slutbesiktningsdokument men ytterligare detaljer angående putsen framgår ej. Man planerade först en vit avfärgning men under arbetets gång valdes en tegelröd 1700-talskulör, lika äldre putsskikt med inblandat tegelrött pigment som upptäcktes. Sånga kyrka är en väl bevarad medeltidskyrka av sten, putsad och kalkavfärgad i en ljusgul kulör med ljusgrå listverk. Därunder finns spår av en rosa kulör med gula listverk. Sakristian i nordost är till byggd över den S:t Olofskälla som ännu är bevarad i form av en brunn. Vapenhuset är tillbyggt i sydväst Beträffande fasadernas färgsättning vill länsmuseet förorda en återgång till vit kulör med hänsyn till kyrkans medeltida prägel. Hängrännor och stuprör bör målas i fasadernas kulör. 9

10 10 Kyrkans fasader har putslagats och avfärgats tegelröda med vita hörnkedjor och omfattningar. Kyrkan har därmed återfått den färgsättning den hade på 1700-talet, då hörnkedjor och putsade listverk tillfogades fasaderna. Den röda kulören har fastställts med ledning av - under flera putsskikt med såväl vita som röda avfärgningar - bevarad puts med i denna inblandat tegelrött pigment (putsprov har arkiverats hos länsmuseet). (ur mapp F2:37, dnr 73/ 1982, Länsmuseets yttrande till Raä ang. Bjerkings projektering inför restaurering av Sånga kyrka samt slutrapport). Till tjära på spåntak föreskrevs äkta dalbränd trätjära. Omläggning av spån på norra takfallet samt reparation av övriga spån utfördes (T. Puktörne, Slutrapport angående restaurering av Sånga kyrka). För målningsarbeten på tidigare oljefärg föreskrevs linoljefärg Läktarbänkar, troligen från 1889? I så fall ombyggda och med avsågade bänkryggar (jfr. Aug. Lindegrens ritning 1889). Kulturhistorisk status Kyrkan och gravkapellet skyddas enligt Kulturminneslagen kap. 4 10

11 11 Åtgärder och genomförande Tillstånd före restaurering / planerade åtgärder Väggar och valv är kalkputsade. Avfärgningen är gråvit med kryssmålning i gråbrun kulör med murarkvast. Väggar och valv är smutsade med svarta svep på utsatta ställen och sprickor förekommer allmänt och främst kring valv- och fönster. På norrväggen under läktaren finns tre-fyra relativt tunna sprickbildningar synliga från läktartaket ner till bröstningen. Ett nätverk av småsprickor förekommer allmänt i valven. I koret på södra väggen och på flera andra ställen finns fula vitkalkade lagningar efter infrästa ledningar. Golven är fernissade och har nötningsskador. Fönstren, främst på södra sidan, är i behov av ommålning. Bänkar och övrig inredning har färgskador och är i behov av ommålning och konservering. Långhusets kalkputsade väggar och valv ska torrengöras med mjuk Wischabsvamp. Gamla lagningar som framträder ska retuscheras med limfärg om de tidigare varit retuscherade med organisk färg, i annat fall används kalkfärg. Större sprickor ska spricklagas och avfärgas med kalkfärg i befintlig kulör. Vapenhusets kalkputsade väggar ska borstas och avfärgas med kalkfärg. Sakristians väggar och valv ska rengöras, spricklagas vid behov, borstas och avfärgas med kalkfärg. Till all kalkfärg och allt bruk används luftkalk. Vapenhusets brädtak målat med linoljefärg som flagnar, ska rengöras till fast underlag och ommålas med linoljefärg i befintlig kulör. Läktarundertaket målat med limfärg torrengöres med mjuk Wischabsvamp och retuscheras i limfärg. Golven i långhus och sidokapell ska slipas, oljas magert och pigmenteras i kulör som i bänkkvarter före linoljefernissning med Le Tonkinois linoljefernissa eller motsvarande 3 gånger. Golven i bänkkvarter, läktartrappa och läktargolv ska rengöras och vid behov bättras samt fernissas med Le Tonkinois linoljefernissa eller motsvarande 1 ggr. Innerfönster med karm i långhus och sakristia ska rengöras till fast underlag och ommålas med linoljefärg i befintlig kulör. Bänkinredning i långhuset och läktarbänkar ska konserveras enligt arbetsbeskrivning för måleri och konserveringsprogram, insidan bänkkvarter ommålas enligt arbetsbeskrivning. 11

12 12 Konservering av predikstol, nummertavla, altarbord, altaruppsats, altarring, läktarbarrär, orgelfasad och kolonner samt delar av lös inredning, dörrar, inventarier och arkitekturbundet måleri enligt program. Fotografier före restaurering Nersmutsat korvalv. 12

13 Sprickor i norrvägg under och framför läktaren Sprickbildning i korväggens norra del. 13

14 Exempel på tidigare lagning och vitmålning efter infrästa ledningar, korets SO hörn Korväggens sydöstra hörn. Missprydande tidigare lagningar efter inputsad ledning i fönsternisch. Referensytor på rengöring. 14

15 Tidigare lagning. Läktare, i valv södra väggen Småsprickor i läktartak. 15

16 Sprickor och smuts, södra läktarväggen Sprickor i vapenhusets NV mur. 16

17 Fönster mot norr i långhuset före ommålning Fönster mot söder i långhuset före ommålning. 17

18 Fönsterbåge mot väster i långhuset före restaurering Detalj av fönsterbåge mot öster i sakristian före ommålning. 18

19 Färgskador bänk, södra sidan före ommålning Färgskador bänk, södra sidan före ommålning. 19

20 Färgskador på överliggare före ommålning, norra sidan Detalj, färgskada bänköverliggare. 20

21 Spricka på ryggsidan bänk i södra bänkkvarteret Golvyta på vilplan, läktarvåningen före golvbehandling. 21

22 Sakristians inre dörr före åtgärd (ommålad i stället för konserverad) Detalj, färgskador på södra bänkskärmen. 22

23 Vapenhusets tak före ommålning. Genomförda åtgärder Rengöring väggar och valv, putslagningar Långhus Långhusets väggar och valv är torrengjorda med mjuk Wischabsvamp. Gamla lagningar som blivit synliga efter rengöringen samt missfärgningar har retuscherats med kalkfärg. Större sprickor har spricklagats och avfärgats med kalkfärg i befintlig kulör. Luftkalk har använts till såväl puts som kalkfärg i hela kyrkan. Avfärgningar har skett med kalkäkta pigment var väggar och valv nästan rengjorda och spricklagningar och retuscheringar hade påbörjats. Arbetet kunde göras med wischab-svamp men på vissa ställen, exempelvis i valvveck måste rengöring med slipning och stålull göras för att uppnå ett gott resultat. Ett flertal missprydande vitkalkade lagningar efter tidigare infrästa ledningar på flera andra ställen förekom i koret, vid predikstolen och andra ställen på långhusets väggar. Lagningarna som buktade ut från vägglivet har skrapats med stålull och slipats ner i jämn nivå med omgivande puts och avfärgats med luftkalk (retusch) i enlighet med omgivande väggytor. 23

24 24 Vid kraftiga missfärgningar har, förutom rengöring med svamp, slipats med sandpapper och skrapats. Några missfärgningar som ej var möjliga att rengöra har avfärgats likt omgivande väggytor, exempelvis störande rinningar på norra sidans korvalvbåge. Fastsittande svarta partier i pelaranfangets veck på norra och södra sidan koret har borstats och slipats. Antikvarisk efterbesiktning av väggarnas övre del och valv gjordes utan ställningar och godkändes efter tidigare anmärkningar. I norra korvalvet ljusades mörka svep i ett par av kassetterna upp, en tunn spricka åtgärdades och på läktarens södra sida slipades en spricklagning med alltför grov ytputs ner lika omgivande putsytor Rengjort läktarvalv. Nätverk av småsprickor försvann redan efter rengöring. 24

25 Lagade sprickor i valvbåge mellan läktare och långhus (foto från ställning). 25

26 Spricklagningar på norrvägg under läktaren, pågående prov för retuschering med kalkfärg Spricklagad och avfärgad norrvägg längs bak vid läktaren (jfr. sid 13). 26

27 Korväggens SO hörn. Missprydande överputsningar av ledningar har åtgärdats (jfr sid. 14) Korväggens norra del före rengöring och spricklagning. 27

28 Korväggens norra del efter rengöring och spricklagning Korvägg och valv på södra sidan före rengöring och spricklagning. 28

29 Korvägg och valv på södra sidan efter rengöring och spricklagning Detalj av lagade sprickor i södra korfönstervalvet (foto från ställning). 29

30 Rengjort korvalv, foto från ställning Södra läktarväggen med retuscherad spricka överst. Lagad, ännu ej retuscherad spricka under. 30

31 Referensyta för rengöring, södra läktarväggen. Sakristia Det visade sig under arbetets gång att sakristians grund hade bristfällig dränering, vilket senare skulle åtgärdas under fasadrestaurering samma sommar. Vid besök och kvarstod fortfarande efter femte avfärgningen missfärgningar nertill på norra väggen och i nordöstra hörnet Sakristians södra och västra vägg. 31

32 Sakristians södra och västra vägg. Vapenhus Vapenhusets kalkputsade väggar och sakristians väggar och valv är rengjorda och borstade, spricklagade och avfärgade med kalkfärg enligt arbetsbeskrivning. Det visade sig under arbetets gång att vapenhusets grund hade bristfällig dränering men då var avfärgningen redan gjord. Dräneringen skulle åtgärdas under en senare etapp (fasadrestaurering) samma sommar. Vid besök hade vapenhusets västra och södra vägg på nedre delarna ett område på ca 2 x 0,7 m med genomslag av missfärgningar efter två tre avfärgningar. Ny avfärgning görs Efterbesiktning 2010 Efterbesiktning 2010 efter att ny avfärgning av missfärgade ytor gjorts invändigt i vapenhus och sakristia. 32

33 Vapenhusets södra och västra vägg efter avfärgningar Kvarstående missfärgning på vapenhusets södra och västra vägg. 33

34 34 Ommålning (konservering; se konserveringsrapport). Bänkar Bänkarnas insidor och överliggare, golvsocklar samt baksidor är ommålade i befintlig kulör med Wibos linoljefärg i befintlig kulör bruten på plats. (Bänkkvarterens utsidor, se konserveringsrapport). Ingen inblandning av ev. lacker har gjorts utan ommålningen gjordes helt enligt Wibos system för linoljefärg. Även bänkarnas baksidor ommålades i befintlig kulör med linoljefärg Utanför program ommålades även bänkarnas baksidor i samråd med antikvarien. Det förekom sprickor och färgskador och bänkarna ommålades i befintlig kulör med linoljefärg. Ramverket på södra bänkskärmen hade några begränsade skador på den liggande övre brädan under överliggaren, där begränsad bättringsmålning fick ske. Övriga arbeten utanpå bänkkvarter var konservering, även större skada på norra bänkskärmens pelare mot mittgång och övriga småskador. Retuschens omfattning och utförande på fyllningar, bänkdörrar (gamla blåaktiga retuscher) skulle ha diskuterats med konservatorn enligt antikvariens Kontrollrapport 1. I stället ommålades hela ramverket utan samråd Norra sidans bänkkvarter. Insidor och överliggare färdigstrukna. 34

35 Spacklad och slipad insida bänk Insida av dagsgammal färdigstruken bänk på södra sidan. 35

36 36 Lös inredning och delar av arkitekturbundet måleri På lös inredning och delar av arkitekturbundet måleri har ommålning skett enligt program uteslutande med linoljefärg. Altare, altarring: Altarbordets bordsskiva, altarringens golvsockel har målats om. Predikstol: Predikstol, insida trappa och insida vangstycken samt golv i korgen och överliggare har målats om. Stolar och bord: Skrivbord och två stolar i sakristian och tre stolar i långhuset har målats om Predikstolens trappa ommålad. 36

37 Sakristians ytterdörr ommålad efter program. Läktare: Läktarbarriärens insida och överliggare har målats om. Väggpanelen till norra läktartrappan målades om i stället för att tvättas och retuscheras av konservator. Väggpanelen mot norra läktartrappan i långhusets västra del och dörr till passage i sakristian som skulle ha konserverats ommålades i stället. Vid slutbesiktning var el-kanal under läktarbarriären på norra sidan ej inmålad i läktarundertakets kulör. Detta har åtgärdats. Dörrar Dörrkarm på dörr till sakristian och ytterdörr till sakristian på västra sidan har målats om enligt program. Innerdörr i passage till sakristians utgång mot väster målades om i stället för att konserveras (dörren före ommålning se sid. 22). 37

38 38 Innerfönster och karmar Fönstren är rengjorda enligt arbetsbeskrivning till fast underlag och ommålade i befintlig kulör med Wibos linoljefärg. Falsarna grundmålades innan kittning med linoljekitt. Inget trä har ersatts. 2 rutor munblåst glas var spruckna och ersattes med samma kvalitet Färdigstruken fönsterbåge (före rengöring av glasrutor) Färdigstruken karmdel på fönster mot väster. 38

39 39 Golvarbeten Golven i bänkkvarter, trappa till läktare och läktarens golv är rengjorda och bättrade med Le Tonkinois linoljefernissa två gånger. Golven mattslipades för att skona de gamla handsmidda spikarna i bänkkvarterens golv. Kyrkorummets övriga golvytor är fernissade med Le Tonkinois linoljefernissa 3 gånger enligt arbetsbeskrivning, med slipning mellan varven, sista strykningen med nedsatt glans. Golvbräderna pigmenterades ej då entreprenören bedömde att de kommer att mörkna motsvarande grad på sikt. I samband med golvslipningarna uppstod sprickor i golvbräder, som måste lagas på ett trettiotal ställen. Smärre ilagningar har partiellt färgats in med oxidgult, oxidsvart, oxidbrunt och bränd terra. En golvbräda framför sakristians dörr var sprucken och ilagades med virke av samma kvalitet som originalet. Vissa golvbräder som ligger över el-ledningar är skruvade och märkta för att möjliggöra ev. el-montage. Skruvhålen är igensatta med kork. Golvarbeten slutbesiktades Ca 1 x 2 meter uppslipad yta på södra korgolvet. 39

40 Ilagning av golvspringa framför dörr till sakristian Ilagad golvspringa framför dörr till sakristian. 40

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Sånga kyrka Restaurering av fasader

Sånga kyrka Restaurering av fasader Sånga kyrka Restaurering av fasader Sånga församling, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 2, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN FÖRÄNDRING AV KOR, INBYGGNAD AV RWC, BYTE AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:6 Bodil Mascher 2 Innehåll

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:01 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

INVÄNDIG RESTAURERING OCH ÄNDRING AV VÄRMESYSTEM I RAMSELE NYA KYRKA RAMSELE FÖRSAMLING, SOLLEFTEÅ KOMMUN

INVÄNDIG RESTAURERING OCH ÄNDRING AV VÄRMESYSTEM I RAMSELE NYA KYRKA RAMSELE FÖRSAMLING, SOLLEFTEÅ KOMMUN INVÄNDIG RESTAURERING OCH ÄNDRING AV VÄRMESYSTEM I RAMSELE NYA KYRKA RAMSELE FÖRSAMLING, SOLLEFTEÅ KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:1 Hjördis Ek / Bodil Mascher

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun Rasbokils kyrka Rasbokils socken Uppsala kommun Renovering av fasad och tak samt invändig restaurering och konservering. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2008-2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild:

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Interiör ombyggnad av Sollefteå kyrka Sollefteå socken, Sollefteå kommun

Interiör ombyggnad av Sollefteå kyrka Sollefteå socken, Sollefteå kommun Interiör ombyggnad av Sollefteå kyrka Sollefteå socken, Sollefteå kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2006: 6 Anette Lund 2 Innehåll: Sid. Inledning 3 Beskrivning och historik

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift UTVÄNDIG MÅLNING 2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka under borttagning av färg på tornet. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 2011-09-13,

Läs mer

MO KYRKA. Borttagande av heltäckningsmatta i kor, ytbehandling av korgolv

MO KYRKA. Borttagande av heltäckningsmatta i kor, ytbehandling av korgolv 1 MO KYRKA Borttagande av heltäckningsmatta i kor, ytbehandling av korgolv Mo församling, Örnsköldsviks kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2013:6 Bodil Mascher 2 3 Innehåll: Sid. Inledning 5

Läs mer

Rö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2005:10

Rö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2005:10 Rö kyrka Antikvarisk kontroll vid rengöring av kor, delar av långhus samt bänkinredning, Rö kyrka, Rö socken, Norrtälje kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2005:10 Rö kyrka Antikvarisk kontroll vid

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Medåkers kyrka. Rengöring och mögelsanering av väggar, valv samt komplettering av inventarier. Antikvarisk rapport

Medåkers kyrka. Rengöring och mögelsanering av väggar, valv samt komplettering av inventarier. Antikvarisk rapport Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:66 Medåkers kyrka Rengöring och mögelsanering av väggar, valv samt komplettering av inventarier Antikvarisk rapport Medåkers prästgård 2:1 Medåkers socken Västmanland

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:25 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. IN LEDNING BESKRIVNING OCH

Läs mer

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering

Malsta kyrka. Eva Wallström. Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Fönsterrenovering och invändig målningsrestaurering Malsta kyrka Antikvarisk kontroll i Malsta kyrka, Malsta socken, Norrtälje kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2005:3 Fönsterrenovering och invändig

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

LIDENS NYA KYRKA. Ombyggnad av bänkkvarter

LIDENS NYA KYRKA. Ombyggnad av bänkkvarter 1 LIDENS NYA KYRKA Ombyggnad av bänkkvarter Lidens församling, Sundsvalls kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:9 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Selångers kyrka Installation av nytt värmesystem

Selångers kyrka Installation av nytt värmesystem Selångers kyrka Installation av nytt värmesystem Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 20, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS TILLSTÅNDSÄRENDE BESTÄLLARE BESTÄLLARENS

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

MULTRÅ KYRKA, SOLLEFTEÅ KOMMUN INVÄNDIG RESTAURERING

MULTRÅ KYRKA, SOLLEFTEÅ KOMMUN INVÄNDIG RESTAURERING MULTRÅ KYRKA, SOLLEFTEÅ KOMMUN INVÄNDIG RESTAURERING Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2006:13 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

Vibyggerå gamla kyrka Tjärning av spåntak

Vibyggerå gamla kyrka Tjärning av spåntak Vibyggerå gamla kyrka Tjärning av spåntak Vibyggerå socken, Kramfors kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 15, Bodil Mascher & Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT /

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM

2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM 2008:25 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Öregrunds kyrka ÖREGRUNDS STAD, ÖSTHAMMARS KOMMUN BYTE AV VÄRMESYSTEM, OMBYGGNAD AV ALTARRING MM Johan Dellbeck, November 2008 Omslagsfotografi: Öregrunds kyrka, vy

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Emiliakapellet i Porla

Emiliakapellet i Porla Emiliakapellet i Porla Skagershults socken, Laxå kommun, Närke. Invändig renovering 2013 Anneli Borg Rapport 2013:15 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Ramundeboda

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Svartå hammarsmedjedja

Svartå hammarsmedjedja Svartå hammarsmedjedja Svartå 1:194, Nysunds socken, Degerfors kommun, Närke Renovering av fönster och dörrar, år 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:29 Översiktlig beskrivning Svartå

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

HEMSÖ KYRKA OMMÅLNING AV TAK

HEMSÖ KYRKA OMMÅLNING AV TAK HEMSÖ KYRKA OMMÅLNING AV TAK Hemsö församling, Härnösands kommun, Ångermanland Murberget Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2010:26 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. Inledning 3

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll vid fortsatt restaurering av fasader, Skånelaholms slott, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kärda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:62 Anders Franzén Kärda kyrka

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

SJÄLEVADS KYRKA. Restaurering av fönster

SJÄLEVADS KYRKA. Restaurering av fönster SJÄLEVADS KYRKA Restaurering av fönster Själevads socken, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län Kulturmiljö/samlingsavd. Rapport nr 2015:24 Bodil Mascher 2 3 Innehåll: Inledning 5 Objekt / dnr. Stiftets

Läs mer

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka

Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Rapport 2012:213 Antikvarisk medverkan Utvändig renovering av Valdemarsviks kyrka Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

ÖVERLÄNNÄSKYRKA SOLLEFTEA KOMMUN. Dokumentation av upprustning av spåntak. av Hjördis Ek REFERENSEXEMPLAR

ÖVERLÄNNÄSKYRKA SOLLEFTEA KOMMUN. Dokumentation av upprustning av spåntak. av Hjördis Ek REFERENSEXEMPLAR ÖVERLÄNNÄSKYRKA SOLLEFTEA KOMMUN Dokumentation av upprustning av spåntak av Hjördis Ek Länsmuseet Västernorrland Avdelningen för kulturmilj övård och dokumentation Rapport nr 1998:3 REFERENSEXEMPLAR Historik

Läs mer

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn

2010:46. Antikvarisk kontrollrapport. Vaksala kyrka. Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn 2010:46 Antikvarisk kontrollrapport Vaksala kyrka Borttagande av kyrkbänk i Vaksala kyrka, Vaksala sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Bänkkvarteret efter borttagande av en kyrkbänk Foto:

Läs mer

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Fresta Kyrka Rapport 2014:12 Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Fresta socken, Upplands-Väsby

Läs mer

Tyresö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:34

Tyresö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2007:34 Tyresö kyrka Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering etapp 2, Tyresö kyrka, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:34 Tyresö kyrka Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering

Läs mer

DALS KYRKA, TORNTAKSRENOVERING DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

DALS KYRKA, TORNTAKSRENOVERING DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN DALS KYRKA, TORNTAKSRENOVERING DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2006:2 Anette Lund Innehåll: Inledning 3 Beskrivning och historik 4 Förutsättningar

Läs mer

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010

Ramundeboda kyrka. Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Ramundeboda kyrka Laxå, Ramundeboda socken, Laxå kommun, Närke Tjärstrykning av tak och fasader, renovering och målning av fönster, dörrar och takfot 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:17 Engelbrektsgatan

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Hubbo kyrka-ny brand och inbrottsanläggning

Hubbo kyrka-ny brand och inbrottsanläggning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:19 Hubbo kyrka-ny brand och inbrottsanläggning Antikvarisk rapport Hubbo Prästgård 1:5 Hubbo socken Västmanland Boel Melin Hubbo kyrka- ny brand- och inbrottsanläggning

Läs mer

DALS KYRKA, UTVÄNDIG RESTAURERING OCH BYTE TILL KOPPARTAK DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

DALS KYRKA, UTVÄNDIG RESTAURERING OCH BYTE TILL KOPPARTAK DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN DALS KYRKA, UTVÄNDIG RESTAURERING OCH BYTE TILL KOPPARTAK DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:16 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. SAMMANFATTNING

Läs mer

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland

Görvälns slott. Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid upprustning av tak och vindsfönster m m, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:12 Görvälns slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad

Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad Restaurering av interiören i Torps kyrka Torps socken i Medelpad Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:10 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 3 BESKRIVNING

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift BYTE AV VÄV PÅ VÄGGARNA MÅLNINGSARBETEN NYA RADIATORER RAMP TILL KORET 2010-2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka med ny väv på väggarna. Estrid

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Kulturmiljöavdelningen, Rapport nr 2008:14, Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning

Hunnestads kyrka. Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING. Renovering av fönster och fasadlagning Hunnestads kyrka Renovering av fönster och fasadlagning Britt-Marie Lennartsson INTYG OCH RAPPORT ÖVER RENOVERING Hunnestads kyrka, Hunnestads socken, Varbergs kommun 2016:25 Hunnestads läge i Halland

Läs mer

ÖVERLÄNNÄS KYRKA, ÖVERLÄNNÄS SOCKEN, SOLLEFTEÅ KOMMUN

ÖVERLÄNNÄS KYRKA, ÖVERLÄNNÄS SOCKEN, SOLLEFTEÅ KOMMUN ÖVERLÄNNÄS KYRKA, ÖVERLÄNNÄS SOCKEN, SOLLEFTEÅ KOMMUN RESTAURERING AV ÖSTRA FASADEN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:16 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr.

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell

Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Rapport 2012:218 Antikvarisk medverkan Restaurering av Törnevalla kyrka och gravkapell Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Tjällmo. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Tjällmo. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Tjällmo Besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Tjällmo, besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Måleriets skick, sammanfattning Måleriet är i princip orört sedan det framtogs

Läs mer

Eds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2008:15

Eds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2008:15 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid invändiga restaureringsarbeten, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:15 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid invändiga restaureringsarbeten,

Läs mer

Roslags-Kulla kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:51

Roslags-Kulla kyrka. Lisa Sundström Rapport 2010:51 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster och spåntak, Roslags- Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2010:51 2 Roslags-Kulla kyrka

Läs mer

Utvändig restaurering av Indals kyrka Indals församling, Sundsvalls kommun

Utvändig restaurering av Indals kyrka Indals församling, Sundsvalls kommun Utvändig restaurering av Indals kyrka Indals församling, Sundsvalls kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:20 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten

Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Södra Hestra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten Södra Hestra socken, Gislaveds kommun i Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Linsells kyrka. Antikvarisk kontroll vid utvändig målning Linsells socken, Härjedalens kommun, Härnösands stift.

Linsells kyrka. Antikvarisk kontroll vid utvändig målning Linsells socken, Härjedalens kommun, Härnösands stift. Linsells kyrka Antikvarisk kontroll vid utvändig målning 2007 Linsells socken, Härjedalens kommun, Härnösands stift Hampus Benckert RAPPORT JAMTLI 2009:15 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Ombyggnad av kistbod Solbergs kyrka

Ombyggnad av kistbod Solbergs kyrka Ombyggnad av kistbod Solbergs kyrka Anundsjö församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 24, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg Futten, Pershyttan Futten C6, Gamla Pershyttan 3:70, Nora kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2010-8 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 Översiktlig

Läs mer

Boteå kyrka Invändiga ombyggnader Invändigt måleri och konservering

Boteå kyrka Invändiga ombyggnader Invändigt måleri och konservering Boteå kyrka Invändiga ombyggnader Invändigt måleri och konservering Boteå socken, Sollefteå kommun, Ångermanland Kulturmiljöavdelningen, rapport 2010: 5, Bodil Mascher, Eva Körberg: Konservering 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kärrbo kyrka. Rengöring av valv. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kärrbo kyrka. Rengöring av valv. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:87 Kärrbo kyrka Rengöring av valv Antikvarisk kontroll Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland Helén Sjökvist Kärrbo kyrka Rengöring av valv Antikvarisk

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer