2005:63. Kocken 29. Förundersökning Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne"

Transkript

1 2005:63 Kocken 29 Förundersökning 2005 Mattias Burman och Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2

3 Rapport 2005:63 Kocken 29 Förundersökning, 2005 Simrishamns socken Simrishamns kommun Skåne län Mattias Burman, Emelie Petersson

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:63 ISSN Omslagsfoto: Gavel in mot gården. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 KOCKEN 29 Innehåll Inledning 5 Kort historik 5 Årtalshistorik 8 Beskrivning 10 Material 11 Skador 12 Rekommendationer 14 Litteratur- och källförteckning 17 Arkiv 17 Litteratur 17 Uppgiftslämnare 17 Bilder 18

6 Simrishamns kommun markerat med grönt. Del av karta över bevaringsplan för Simrishamn, ur Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn. Rödbrunt markerar byggnadsminne. Den blå pilen pekar på Kocken 29.

7 Inledning Denna förundersökning är gjord av Mattias Burman och Emelie Petersson, antikvarier vid regionmuseet Kristianstad. Den är utförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län, enligt delbeslut daterat och behandlar byggnadsminnet boningsdelen på Fischerska gården, Kocken 29, i Simrishamn. Med anledning av en planerad fasadrestaurering har undersökningen varit befogad p.g.a. bristfällig dokumentation kring byggnaden och undersökningen syftar till att ge utökad kunskap om objektet. Länsstyrelsen nämner i samband fastighetens byggnadsminnesförklaring att: Korsvirkesbyggnaden på kvarteret Kocken 29 i Simrishamn bevarar egenarten hos en gången tids byggnadsskick och är därmed att anses som synnerligen märklig och av byggnadsminnesklass /./. Vad som dessutom kan tilläggas är att byggnaden ingår som en viktig del i den äldre sammanhållna bebyggelsen kring Stortorget i Simrishamn. Karaktäristiskt för byggnaden är bl.a. det brutna taket, specifikt för bebyggelse från 1700-talets andra hälft och 1800-talets första decennier. Värt att notera är att det angränsande Bergengrenska magasinet uppfördes 1823 likaledes med brutet tak. Kort historik Gården ägdes 1750 av handelsmannen Johan Hindrich Grynenberg. Efter hans död 1788 bodde hans dotter Greta Grynenberg kvar på gården tills hon avled år Den nya ägaren kopparslagaren Peter Elmelin tog över gården Han avled 1852 och ny ägare efter honom var skepparen Truls Persson även kallad Truls Kock. Efter hans död 1895 såldes gården av sterbhuset 1899 till kontorschefen Elis Ehrnberg. Byggnaderna ansågs då vara i dåligt skick och skulle antagligen ersättas med nya. Handlanden Nils Håkansson, ägare till grannfastigheten nr 207, köpte gården

8 Vägg A Vägg B Vägg D Vägg C Kartan visar hela Fischerska gården, 8+9 på bilden, innan ombildningen då boendedelen blev Kocken 29. Pilarna markerar de olika fasaderna på dagens Kocken 29, Fischerska huset. Karta ur Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn. Uppgifterna kring den Fischerska gården är knapphändiga, vilket gör att det har varit svårt att sammanställa någon mer uttömmande historik. Enligt en tomtbeskrivning från 1750 var tomten bebyggd med tre längor, vilket den är än idag. Huvuddragen i gårdsstrukturen har troligtvis inte förändrats nämnvärt även om byggnader på gården kan ha uppförts och rivits. Två av de byggnader som omnämns i tomtbeskrivningen skall, enligt brandförsäkringshandlingar från 1828, ha ersatts omkring 1780 med nya medan det Fischerska huset tillkom först Fischerska huset (Kocken 29) är benämningen på den vinkelställda byggnaden med brutet tak sydväst om längan (se bild sid.5). Benämningen Fischerska gården fick fastigheten troligtvis i samband med att Paul Fischer köpte densamma. Den längsta av de tre byggnaderna ligger med långsidan utmed Lübeckergränd och torget och benämns i den följande texten längan. Vid längans gavel mot sydväst står en byggnad med brutet tak i vinkel in mot gården och det är denna byggnad som historiken omfattar, det s.k. Fischerska huset. Utifrån längans nordostliga del löper den tredje byggnaden ut från långsidan och denna del inhyste år 1828 kopparslagarverkstaden. Byggnaden reparerades 1817, samtidigt som längan mot gränden. Längan liksom kopparslagarverkstaden var enligt brandförsäkringshandlingarna omkring 48 år gamla 1828 vilket betyder att de ska ha uppförts omkring 1780 och således bör vara de äldsta på tomten. Längan var uppförd av korsvirke i ek och furu och kopparslagarverkstaden i korsvirke av ek med inmurat bränt tegel i facken. Båda byggnaderna stod på en stenfot. Ett annat material gör gällande att samtliga tre byggnader genomgick en renovering 1913 och vid detta tillfälle skall längans korsvirke av ek ha rivits bort och ersatts med en 6

9 tegelfasad med höga fönster, avsedd för butikslägenheter. I byggnaden skall enligt arkivhandlingar från Österlens museum klineväggar och ett par 100- åriga ugnar (eventuellt kakelugnar?) ha påträffats. Vilka åtgärder som gjordes på Fischerska huset framgår inte. Bilderna visar Fischerska huset, den vänstra är tagen 1909, Regionmuseets fotoarkiv, och den högra 1935, ur Simrishamn Andrén Erik 1974 sid. 29. Vid jämförelse mellan ett äldre fotografi taget 1909 och ett från 1935 vilka båda visar byggnadens gavel mot Lübeckergränd syns att entrén blivit flyttad och att de två fönstren i bottenvåningen har ökat i format. På bilden från 1909 är dörren placerad på gaveln till det Fischerska huset mellan hörnstolpen närmast torget och den följande stolpen medan fotografiet från 1935 visar att dörren sitter i längan. Fönstren på den äldre bilden ser ut att rymmas inom ett fack och fönstren har två bågar med tre rutor per luft års fotografi visar betydligt högre fönster. De ser ut att i överkant överensstämma med föregående fönsters placering men löper över två fack vilket gör att de tar sin början lägre ner på fasaden. Antalet bågar och spröjs är samma. Troligtvis skedde förändringarna 1913 då enligt uppgift hela den Fischerska gården genomgick en renovering. Ett fotografi från 1971 visar att fasaden har samma utseende som 1935 vilket tyder på att exteriören troligen inte genomgick någon mer omfattande renovering under dessa år. På fotografiet från 1909 syns även längan mot Lübeckergränd och Stortorget. Byggnaden är då vitputsad och fönstren har två bågar med två rutor per luft. På ett senare fotografi, vilket enligt uppgift visar första svenska flaggans dag som inföll 1916, syns en del av längan och den har nu höga skyltfönster ut mot torget. Mellan 1909 och 1916 har alltså en ombyggnad skett och den tidigare uppgiften om att den skulle ha genomförts 1913 kan således stämma. 7

10 Bilderna är tagna 1971, den högra visar detalj av gavelpartiet på vägg A. Regionmuseets fotoarkiv. Fotografiet från 1971 skall, enligt bildtexten, avbilda byggnaden före restaurering. Ett förslag till restaurering daterat 1972 finns i Regionmuseets arkiv och här föreslås byte av fönster till lika befintliga. Dagens fönster ut mot Lübeckergränd ser också ut att ha samma storlek som de på 1971 års fotografier. En restaurering behöver dock inte ha utförts 1972 men idag finns ett undertak till teglet och takstolarna har riktats och förstärkts med bräder som spikats på utmed sparrarnas sidor. Detta är två åtgärder som nämns i åtgärdsförslaget från 1972 och som ändå gör det troligt att en restaurering genomfördes. På fotografierna från 1971 kan man också se antydan till skällning i dalrännan vilket tyder på att tegeltaket tidigare låg på en öppen läkt, vilket det inte gör idag. Under 1930-talet var en fotoaffär inhyst i huset och även Ystad Allehanda har haft kontor i byggnaden. I samband med att tidningen flyttade in genomfördes en renovering av åtminstone interiören men om den även gällde exteriören går inte att säga. 8 Årtalshistorik 1913 Enligt handlingar i Österlens museums arkiv utförde Nils Håkansson omfattande reparationer på fastigheten redan samma år som han köpte den. Det framgår dock inte vilka eventuella åtgärder som utfördes på Fischerska huset. Fasadens ekekorsvirke revs bort och ersattes med en tegelfasad med höga fönster, avsedd för butikslägenheter. I huset påträffades s.k. klineväggar och ett par 100-åriga ugnar. Denna omfattande upprustning genomfördes på längan.

11 1945 Enligt muntlig uppgift köptes gården av Edvard Fischer detta år P. Fischer inkom med en skrivelse till Riksantikvarieämbetet angående anslag till reparation av äldre korsvirkeshus intill Bergengrenska gården i Simrishamn Detta år väcktes fråga om byggnadsminnesförklaring av korsvirkesbyggnaden på fastigheten kvarteret Kocken 8-9 / /. (fr.o.m. 1980, nr 29). Bilder tagna samma år av Fischerska huset har bildtexten; Fischers hus / / Före restaurering Anbud på rep. av yttertak, väggar, korsvirke m.m. å fastigheten Lübeckergränd / / Enligt arbetsbeskrivningen skulle funktionsdugligt taktegel återanvändas och takstolarna riktas genom påspikning av bräder. Taket skulle kläs med råspont och täckas med papp samt läktas. Nockplanka uppsättes. rötskadat korsvirke föreslås bytas mot nytt eller begagnat i likhet med befintligt. Väggputsen lagas och grundmuren förstärkas mot Lübeckergränd och trädgården genom undergjutning av betongplint. Ny ytterdörr, mot trädgård, lika befintlig skulle utföras. 10 st. nya dubbelkopplade fönster i samma utförande utvändigt som befintliga insättes, foder lagas, varvid gamla beslagen användes. Fönstren skulle få fönsterbleck. Korsvirket skulle tjäras och väggarna kalkas med slagen kalk Byggnadsminnesförklaring Bland arkivhandlingarna finns ett anbud på yttre underhåll för vilket P. Fischer sökte bidrag följande år. De arbeten som anges är; iläggning av ett 25- tal tegelpannor, lagning av tröskel, lagning av trävirke tillhörande korsvirket, putslagning av väggar, fönsterbleck för avledande av vatten över fönster vid gavel I Paul Fischers ansökan om statsbidrag nämns ytterligare åtgärder, utöver de som specificerats av Gunnar Roos Byggnads AB, som; yttre målningsarbeten av fönster m. m. samt kalkning av den yttre putsen och tjärning av korsvirket 1984 Riksantikvarieämbetet beviljade bidrag till arbetena Irma Wibling tar över Kocken 29. 9

12 10 Beskrivning Av brandförsäkringshandlingen från 1828 framgår att tre byggnader på tomten försäkrades och utöver dessa fanns en byggnad av bräder med ett vagnslider och ett avträde. Byggnaden som berörs av denna förundersökning benämns nr.2 i brandförsäkringshandlingarna. Byggnaden var en våning hög, fristående på tre sidor och sammanstötande med no: 1, vilket är längan ut mot Lübeckergränd. Den var uppförd i korsvirke av ek med inmurat bränt tegel och täcktes av ett brutet tak klätt med tegelpannor. Gavlarna var av korsvirke med brända tegelstenar medan skiljeväggarna bestod av bränd och obränd sten. Huset mätte 23 x 11 ½ alnar och var 4 alnar ifrån fot till tak, d.v.s. 13,66 x 6,83 x 2,38 m. Det beräknades vara omkring 13 år gammalt och i gott skick. I byggnaden fanns en förstuga med trapp, ett boningsrum, en kammare samt ett ladugolf och en loga med golf af plankor. På vinden fanns en kammare med tapeter. Huset hade fyra par större fönster och 1 ½ par mindre dito. Av de tre försäkrade husen på gården ansågs nr. 2 ha det högsta värdet. Handlingarna är daterade Cimbrishamn den 18 sept och undertecknade med P. Elmelin. Kocken 29 ligger inom kvarteret Kocken som i öster gränsar till Stora torget i Simrishamn. Byggnaden är uppförd i nordväst-sydostlig riktning i en våning med oinredd vind. Huset står på en tjärad grund av natursten/bruten sten. Byggnaden är uppförd i korsvirkesteknik med tjärad timra och vitkalkade fack. Taket är brutet och täckt med enkupigt rött tegel (ett 50-tal reservpannor finns upplagda på vinden). Gavelröstena är höga och är karakteristiska för byggnaden. Entrén är förlagd till längan vilket gör att även delen fram till portgången ingår i fastigheten. Vinden är oinredd och i två plan. Den nedre vinden har nytt hyvlat brädgolv, sannolikt inlagt under de senaste åren. En vindssmyg finns på den nordöstra sidan, tillhörande den angränsande butikslängan. Den avgränsas ca fyra meter in av en brandvägg med trälucka. Den övre vindens golv är lagt med grova gamla ramsågade plankor. På vindens första våningsplan mot söder, bestod innertaket av reveterat plank, fästat med vass samt ståltråd/hönsnät vid bjälkändar. En murad och putsad rökgång finns på vindens mittparti. Taksparrarna är synliga i båda våningsplanen (11 stycken, av furu, ramsågade på vardera långsidan). Rotebräderna är liggande och tätspikade. I följande text benämns fasaderna A, B, C och D medsols med början vid nordvästra gaveln, d.v.s. gavel mot Lübeckergränd. Entrén är förlagd till längan mot Lübeckergränd, utanför själva huskroppen, ett mindre fönster inryms också på detta fasadparti. På vägg A sitter två höga fönster målade i en grågrön kulör omfattade av enkla brunmålade foder. Ovanför remstycket påträffas ett smalt rektangulärt fönster för ljusinsläpp till vinden och däröver strax under nocken sitter

13 en rektangulär trälucka (hopsatt av tre stycken bräder och försedd med smidesbeslag). Vägg B har ett litet utskott i vinkeln mellan Kocken 29 och butikslängan. Strax söder om utskottet påträffas en snidad pardörr i blågrå kulör. Två fönster finns på denna sida, ett stort med liggande rektangulär form i sydost och ett litet stående rektangulärt, t v om dörren. Vägg, C mot gården, har likaledes två stora rektangulära fönster i bottenvåningen. Ovanför dessa, centrerat i gavelröstet finns ett liggande rektangulärt fönster och strax under nocken ett litet fönster med fyra små rutor. Vägg D har ett stående rektangulärt fönster i byggnadskroppens mitt samt en smal altandörr norr om densamma. Material Timran var svår att undersöka p.g.a. det tjocka ytskiktet av tjära. På de ställen där lagren av tjära var tunna gick det dock att se att trävirket var blandat av furu och ek, med övervägande del furu i gavelröstena. Virket på första våningsplanet gav ett äldre intryck. Det var handbilat och täckt med ett tjockt svart ytskikt, vilket tyder på att det strukits om flera gånger. Det är troligt att det inte är ren trätjära utan att den har inblandning av petroleum. I gavelröstena täcktes timran av ett tunt skikt av trätjära (brun). Grunden är struken med ett tjockt lager kallasfalt. På vindens första plan består gavelröstet på vägg A av till lika stora delar bilat som ramsågat virke. Det bilade virket återfinns i mitten av väggen medan det ramsågade påträffas i de yttre delarna som snedsträvor och taksparrar. På det övre planet är virket i samma vägg till största delen bilat. Taksparrarna är däremot av ramsågat virke. På motsatt gavel, vägg C;s första plan, är timran av ramsågat virke med undantag av hanbjälken som är bilad. I det övre planet är hela timran med undantag av löshulten under fönstret ramsågad. Korsvirket på vägg A har många skarvar. Syllen är skarvad med bladskarv (halvt i halvt) vid andra lodräta stolpen från vänster. Den vänstra biten ger ett nyare intryck och har bytts ut vid okänd tidpunkt. På syllens mitt, under den fjärde stolpen från höger har en lagning gjorts, liknande ett upp- och nedvänt T. Remstycket består av fyra delar med två raka stötskarvar och en bladskarv. En stolpe i röstet har en utbytt ände. Spår efter märkning av timran är synlig på den tredje löshulten från vägg B räknat. Den är märkt med tre flaggor. I gavelröstet finns två märkningar av samma typ. Vägg B;s syll ser ut att sluta en bit in under tredje facket från gavel C räknat. Därefter verkar muren i facken stå direkt på grunden. Löshultarna har flaggmärkning. 11

14 Vägg C har ett remstycke i två delar, skarvad på mitten med en bladskarv. Spår efter märkning går att se både i gavelröstet, romerska siffror, och på bottenvåningen, flaggor. På vägg D är syllen utbytt (bilad furusyll) och skarvad med bladskarv. Snedsträvan mot vägg C har skarvats i nederkant. Stolparna har spår efter vågrät märkning med romerska siffror (I, II, III, IIII). På löshultarna är siffrorna I, II, III, IIII och IIV (IIV står för 7 V: et var dock upp och ned vilket kan tyda på att löshulten återanvänts). Facken består, där det går att se, av rött bränt tegel. En lertegelsten är synlig på vinden på insidan av vägg A. Lertegel omnämns som byggnadsmaterial i mellanväggar i 1828-års brandförsäkringshandlingar. Murbruket kan inte undersökas närmare eftersom putsen som täcker facken är hel, men det torde vara lerbruk eller kalkbruk. Generellt kan konstateras att många partier mellan timra och mur är lagat med kc-bruk. Ett tjockt lager med kc-puts täcker facken, vilka är avfärgade med kalkfärg. Putsen har en borstad yta. Uppe på vinden är virket kring fönstret på gavel C; s första våningsplan delvis övertäckt med cement. Facken under nock, på vägg A; s insida är täckt med slevdragen kalkputs. Skador Bild på vägg A. Vägg A, detaljbild på skadad syll. Vägg A: De mest omfattande skadorna återfinns på syllen. Den ilagade delen med formen av ett upp och nedvänt T är helt upprötad. I hörn AD finns även en stor rötskada medan mindre rötskador kunde konstateras i syllen i anslutning till 12

15 stolparna. Rötskador fanns på stolparnas nederdelar mot syllen. Remstycket på vägg A är rötskadat mot takfotsplankan mot vägg B. Den synliga delen av remstycket på vägg B är rötskadad. Löshult under vindsfönstret har en stor rötskadad yta på ca 35 x 3 cm (samma löshult är även rötskadad på insidan, vinden). Putsen är på något enstaka ställe sprucken. Vägg B sedd mot längan. Detalj av skada på vägg B. Vägg B: Syllen har ett rötskadat parti, c a 70 cm stort (under det stora fönstret). Syllen verkar sluta en bit in på väggen vilket kan tyda på att den rötat bort och att facken nu vilar direkt på grundstenarna. Bild på vägg C. Vägg C: Väggen är i bra skick. Hanbjälken har dock en rötskada mot vägg D som är synlig inifrån vinden. 13

16 Vägg D. Detaljbild av syll på vägg D. Vägg D: Ett ca 20 cm långt parti av syllen vid det smala utrymmet mot den Bergengrenska gården är rötskadat. Stolpen som ansluter syllen vid rötskadan är även rötad. Vägg D mot Bergengrenska magasinet. Detaljbild av skada på vägg mot Bergengrenska. 14 Rekommendationer Skadorna är i huvudsak begränsade till syllen och till stolpändar. Värst rötskador återfinns på A-, B-, och troligen även D- vägg. Genom åren verkar smålagningar ha gjorts med cementbruk på flera olika ställen av fasaden. Syllen på vägg B är ett sådant exempel, där syllen slutar tar ett parti med bruk vid istället. För att ta reda på timrans tillstånd gjordes stickprov för hand med kniv. Där det inte var möjligt

17 att komma åt har heller ingen undersökning utförts vilket innebär att dolda skador kan framkomma när puts avlägsnas. Grunden är idag struken med kallasfalt som bör tas bort eftersom den bildar ett tätt skikt utanpå grunden. Bottenbjälklaget mår bäst av en luftad konstruktion varför grunden efter rengöring från kallasfalt bör få den behandling den har därunder, kallmurad, fogstruken eller putsad. Kompletterande/nytt bruk tillreds lika det befintliga. Vid kommande reparationer är det viktigt att stor varsamhet iakttas. Rivning av korsvirket skall inte behöva vara nödvändigt. Genom att stämpa (fixera) byggnaden kan man istället komma åt att laga de rötskadade delarna av timran. Generellt skall man, där så är möjligt, sträva efter att skarva och laga i istället för att byta ut hela längder av virket. Vid byte av timmer skall man tänka på att ersätta det utbytta med samma träslag. Den nya delen kopierar befintlig i dimensioner, kvalité och form. Bilat virke ersätts med bilat och ramsågat med ramsågat. Troligtvis behöver syllen på vägg A bytas ut i hela sin längd, ca. 7 m. Syllen på vägg B skarvas och lagas i med ca. 1,5 m. samt syll på vägg D lagas i med ca. 1 m. Skarvning skall ske mot befintligt friskt virke med minst 30 cm samt dymlas fast med ekdymlingar. Eventuella kedjespår efter motorsåg skall avlägsnas med knivslipad timmerbila. Entreprenören skall ha beredskap för att byta ytterligare ca. 4m. syll vid vägg B. Beslut om detta fattas på plats, under arbetets gång, i samverkan med antikvarisk kontrollant. (Med hänsyn till det relativt stora ingrepp en undersökning skulle innebära beslöt antikvarie att detta ej låg inom ramen för uppdraget. Före igångsättande av arbetet bör entreprenören knacka fram timret för att närmare undersöka skadornas omfattning.) 6 stolpar varav 2 hörnstolpar på vägg A behöver troligen skarvas nedtill, timmeråtgången uppskattas till ca. 3m. Ytterligare 2 stolpar, 1 på vägg B samt 1 på vägg D, behöver skarvas med ca. 0,5 m. var. Man bör ta i beaktande att ytterligare stolpar kan komma att behöva bytas på vägg B efter framtagning och undersökning av syllen. Beslut härom fattas på plats, under arbetets gång, i samverkan med antikvarisk kontrollant. Löshulten under gavelfönster på vägg A (gavelröstet) ersätts till sin helhet likt befintlig. Vattenavrinningen från fönstret skall säkerställas (detaljanvisningar kan ske i samverkan med antikvarisk kontrollant). Den nordvästra delen av remstycket skarvas 0,5 m. med nytt virke lika befintlig. Knutskallen (änden på remstycket på vägg B) som ansluter remstycket här på vägg A är också rötskadad och skall om det är möjligt kläs med en täckbräda. Om detta ej skulle vara genomförbart fattas beslut om lämplig åtgärd, på plats, tillsammans med antikvarisk kontrollant. 15

18 Idag verkar endast gavelröstena på vägg A och B ha en behandling med trätjära. Övrigt korsvirke har troligtvis strukits med en petroleuminblandning i tjäran. Vid komplettering med nytt virke bör det nya strykas med dalbränd trätjära. Vid timmerbyte i direkt anslutning till mörktjärade ytor kan nypåförd trätjära pigmenteras med kimrök för att harmoniera med omgivande färgning/tjärning. Det torde inte vara påkallat att ta bort tegelstenar ur samtliga fack, utan endast ur de fack som berörs av timmerlagningar. De urplockade tegelstenarna ska i möjligaste mån återanvändas. Tegelfyllningarna muras upp igen likt befintligt vad avser mönster samt bruk. Beroende på ambitionsnivå vid restaureringen kan kc- putsen antingen bytas ut mot kalkputs eller lämnas orörd. Av erfarenhet vet man att cement inte fungerar bra ihop med traditionella byggnadsmaterial varför kc- putsen på sikt bör avlägsnas och ersättas med kalkputs. I dagsläget finns dock inga större skador på putsen utan den fyller sin funktion. Härför anses endast smärre lagningar samt avfärgning vara motiverat. Lagningar skall ske med bruk lika befintligt och kopiera nuvarande utförande, d.v.s. borstas. Putsen avfärgas likt tidigare. Under mitten av talet genomfördes en renovering av interiören. Med bakgrund av detta kan man misstänka att moderna, mindre lämpade, material användes vid t.ex. isolering av golvbjälklag och som ytskikt. Detta kan vara bidragande till rötskador och bör tas i beaktande vid en eventuell upprustning. 16

19 Litteratur- och källförteckning Landsarkivet i Lund Lantmäteriet i Kristianstad Regionmuseet Kristianstads arkiv Österlens museums arkiv Arkiv Litteratur Erik Andrén, Simrishamn en gammal stad på Österlen, Simrishamn 1974 Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn nr: 5 i en skriftserie utgiven av Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning, Simrishamns kommun 1972 Uppgiftslämnare Irma Wibling Om inget annat anges är fotografierna tagna med digitalkamera av författarna. 17

20 Bilder Vägg A sedd från första våningsplanet. Vägg A på vindens andra våningsplan. Detaljbild av putsen på vägg A. 18

21 Vägg C sedd från vinden, första våningsplanet. Vägg C på andra våningsplanet. På golvet ligger gamla takpannor. 19

22 Vägg A med den ilagade delen med formen av ett uppochnedvänt T. Detaljbild av skada på vägg A. På grunden synd det tjocka lagret av kallasfalt. 20

23 Regionmuseets rapportserie 2005 Kulturmiljö 1. Restaurering av dörrar på Bålamöllan, Stehags sn, AK, Mia Jungskär, Boplatsen mittemellan Bromölla 12:19, Ivetofta sn, FU, Tony Björk, Slottshagen i Helsingborg schaktövervakning vid trädplantering, FU, Lars Salminen, Fjärrvärme i Helsingborg- arkeologiska schaktningsövervakningar , FU, Lars Salminen, Ekeby kyrkogård arkeologisk schaktövervakning 2002, FU, Lars Salminen, Häglinge - kulturhistorisk beskrivning, Häglinge sn, KA, Cissela Olsson, Warmbadhuset i Torekov, Torekovs sn, AK + BMU, Paul Hansson, Onslunda kyrka invändig restaurering, Onslunda sn, AK, Lotta Eriksson, E22 Gualöv Bromölla, Ivetofta och Gualövs sn, AU steg 2 + FU, Ivan Balic, Tony Björk, Mikael Henriksson, Karl-Magnus Melin, Björn Nilsson (red), UV-Syd rapport nr 2005:1 10. Skabersjö kyrka, Skabersjö sn, BAD, Petter Jansson, Arilds kapell, Brunnby sn, BAD, Petter Jansson, Norra Åkarp kyrka, N Åkarp sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Ramstorps trädgård, Fulltofta sn, DK, Cissela Olsson, Icke fiktiv film i Skåne - avslutande rapport om inventering, insamling och tillgängliggörande, Lina Ålenius, Pär Bjelvehammar, Sankta Maria kyrka i Ystad, Ystad stad, FU, Jan Kockum, Ulla Molins trädgård i Höganäs, Höganäs sn, BMU, Kristina Nilén, Bronsåldersgravar och järnåldershus, Ivetofta sn, UN, Tony Björk, Skogliga utemuseer i Skåne - en förstudie, Bertil Helgesson och Olof Hermelin, Hotell Båstad en interiör från talet, AF, Mia Jungskär och Kristina Nilén, Jöns Jonsgården, Kattarps sn, AK, Anna Ligoura, Paul Jönska gården, Viken sn, AK, Anna Ligoura, Pilgrändsgårdens gavel, Ystad sn, AK, Paul Hansson, Gasledningen Karpalund- Härlöv, Färlöv sn o N Åsum sn, FU, Jan Kockum, Börringe kyrkogård, Börringe sn, AK, Anna Ligoura, Härlöv 50:27, N Åsum sn, FU, Jan Kockum, Öveds kyrka fasader och tak, Öveds sn, AK, Petter Jansson, Östra Kärrtorps kyrka fasader och tak, Ö Kärrtorp sn, AK, Petter Jansson, Högseröds kyrka- en liten trappstegshistoria, AK, Petter Jansson, Skötselplan kulturreservatet Norrviken Trädgårdar, V Karups sn, Patrik Olsson, Fjelie kyrka lagning av mur samt installation av brand- o inbrottslarm, Fjelie sn, AK, Anna Ligoura, Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn- invändiga förändringar, AK, Simrishamn sn, Lotta Eriksson, Alnarps slott, AK, Lomma sn, Anna Ligoura, Krapperups slott etapp IV, AK, Brunnby sn, Kristina Nilén, Allhelgonakyrka på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, S:t Ibbs gamla kyrka utvändig renovering, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén och Cecilia Pantzar S:t Ibbs gamla kyrka invändig renovering, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, Gårdstånga kyrka, Gårdstånga sn, AK, Kristina Nilén, Flyttning av kyrkliga inventarier från Allhelgonakyrkan på Ven, S:t Ibbs sn, AK, Kristina Nilén, Gustav Adolf kyrka, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, E22 Hammar-Södergård, Fjälkinge sn, FU, Tyra Ericson och Ylva Wickberg, Gislövs kyrka- ett biskopen värdigt tempel, Gislövs sn, BAD, Petter Jansson, Bjärlövs medeltida bytomt, Färlövs sn, AU, Anders Håkansson, Alnarps slott, Lomma sn, AK, Anna Ligoura, Skanörs kyrka invändig renovering, Skanörs sn, AK, Kristina Nilén, Västra Hoby kyrka utvändig renovering av tornet, V Hoby sn, AK, Kristina Nilén, Västra Hoby kyrka inflyttning av orgel från Odarslövs kyrka, V Hoby sn, Kristina Nilén, Hagen vid Bäckaskog, Kiaby sn, Jan Kockum, Hovs kyrka fasadarbeten, Hovs sn, AK, Lotta Eriksson, Breddning av Långebergavägen, Välluvs sn, FU, Jan Kockum, Brandstad kyrkogård, Brandstad sn, FU, Jan Kockum, Bredbandsdragning genom Rinkaby, Rinkaby sn, FU, Linda Pettersson, Källstorps kyrkogård, Källstorps sn, DK, Lotta Eriksson, E22 Kristianstad - Fjälkinge, AU 2, Tyra Ericson, Medeltida stadslämningar vid Åhus torg, Åhus sn, FU+AU, Linda Pettersson, Aristofanes 4 en stenåldersboplats, Vä sn, FU+AU, Linda Pettersson, Kv Jungfrun 4 i Simrishamn, Simrishamn, UN, Tony Björk & Jan Kockum, 1990 Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

24 E22 VÄ, Vä sn, UN, Hans Ekerow, Grönby, Gärdslövs och Önnarps kyrkor, Grönby sn, Gärdslövs sn och Önnarps sn, Lotta Eriksson, Omläggning av plåttak, Wähusen, Kristianstad, AK, Mia Jungskär, Målning av plåttak på Bålamöllan, Stehag sn, AK, Mia Jungskär, Lilla Isie kyrkogårdar, Lilla Isie sn, DK, Lotta Eriksson, Hemmesdynge kyrkogård, Hemmesdynge sn, DK, Lotta Eriksson, Fischerska Huset, Simrishamn sn, AF, Mattias Burman och Emelie Petersson, 2005

25

Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell

Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell 2005:69 Svampsanering och putslagningar på Perstorps baptistkapell Antikvarisk kontroll, 2004-2005 Mia Jungskär Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:69 Svampsanering och putslagningar

Läs mer

Fornstugan i Kristianstad

Fornstugan i Kristianstad 2006:20 Fornstugan i Kristianstad Antikvarisk kontrollrapport, 2006 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:20 Fornstugan i Kristianstad - larminstallation

Läs mer

2005:122. Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:122. Nämndemansgården. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:122 Nämndemansgården Antikvarisk kontroll, 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:122 Nämndemansgården - byggnadsvårdsläger, fönster- och dörrestaurering,

Läs mer

Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn

Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn 2005:31 Sankt Nicolai kyrka i Simrishamn Antikvarisk kontrollrapport, 2004-2005 Lotta Eriksson LottaFörfattare Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:31 Sankt Nicolai kyrka i

Läs mer

Larm- och markarbeten vid Hovdala slott

Larm- och markarbeten vid Hovdala slott 2006:4 Larm- och markarbeten vid Hovdala slott Antikvarisk kontrollrapport, 2005 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:4 Larm- och markarbeten vid Hovdala

Läs mer

Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation

Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation 2012:36 xxx Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation Antikvarisk medverkan, 2012 Maria Sträng 2012:36 Helsingborgs konserthus Rökgasfläktar och sprinklerinstallation Antikvarisk

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem xxx 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan, 2014 Maria Sträng Rapport 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor - utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan,

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare 2011:3 Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan 2010 Maria Sträng Rapport 2011:3 Arlövs kyrka - ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan Arlövs socken, 1204 Burlövs

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Tranås brydestua. Antikvarisk medverkan, 2011. Jennie Björklund

Tranås brydestua. Antikvarisk medverkan, 2011. Jennie Björklund 2011:33 xxx Tranås brydestua Antikvarisk medverkan, 2011 Jennie Björklund Rapport 2011:33 Tranås brydestua Antikvarisk medverkan, 2011 Tranås Socken, 1128 Tomelilla Kommun Skåne län Jennie Björklund Regionmuseet

Läs mer

2007:85. Gunnestorps mölla. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2007:85. Gunnestorps mölla. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2007:85 Gunnestorps mölla Antikvarisk kontroll, 2007 Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:85 Gunnestorps mölla - byte av vingar Antikvarisk kontroll, 2007 Väsby

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering

Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering 2010:29 Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering Antikvarisk kontroll, 2008-2009 Kristina Nilén Rapport 2010:29 Bälteberga Korsvirkeshuset - utvändig renovering Antikvarisk kontroll, 2008-2009

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02. Glädjen 15, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:02 Glädjen 15, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Glädjen 15, Sankt Petri Kyrkogata 3, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan

Läs mer

2011:35. Kälsveds Sigrids. Antikvarisk medverkan, 2011. Jimmy Juhlin Alftberg

2011:35. Kälsveds Sigrids. Antikvarisk medverkan, 2011. Jimmy Juhlin Alftberg 2011:35 Kälsveds Sigrids Antikvarisk medverkan, 2011 Jimmy Juhlin Alftberg Rapport 2011:35 Kälsveds Sigrids Antikvarisk medverkan, 2011 Osby socken, 1102 Osby kommun Skåne län Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet

Läs mer

Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Åkerbergska huset - fönsterrenovering 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Läs mer

Ilstorps kyrka fönsterarbeten

Ilstorps kyrka fönsterarbeten 2010:30 Ilstorps kyrka fönsterarbeten Antikvarisk medverkan, 2009 2010 Lotta Eriksson Rapport 2010:30 Ilstorps kyrka fönsterarbeten Antikvarisk medverkan, 2009 2010 Ilstorps socken, 1274 Söbo kommun Skåne

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

2007:87. Axatorp gård. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2007:87. Axatorp gård. Antikvarisk kontroll, 2007. Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2007:87 Axatorp gård Antikvarisk kontroll, 2007 Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:87 Axatorp gård - konservering av väggmålning Antikvarisk kontroll, 2007

Läs mer

Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka

Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka 2009:8 Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka Antikvarisk kontroll, 2008 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:8 Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Villa Larsbo - fönsterrenovering

Villa Larsbo - fönsterrenovering 2007:53 Villa Larsbo - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:53 Villa Larsbo - fönsterrenovering Antikvarisk

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Sjögatan och Månsgatan i Åhus

Sjögatan och Månsgatan i Åhus Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 23 Sjögatan

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Helsingborgs rådhus trappräcke i västra trapphallen

Helsingborgs rådhus trappräcke i västra trapphallen xxx 2013:14 Helsingborgs rådhus trappräcke i västra trapphallen Antikvarisk medverkan, 2013 Maria Sträng Rapport 2013:14 Helsingborgs rådhus - trappräcke i västra trapphallen Antikvarisk medverkan, 2013

Läs mer

Gamlegård, Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg

Gamlegård, Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg 2009:41 Gamlegård, Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg Antikvarisk kontroll, 2009 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:41 Gamlegård Dagstorp 5:2 -renovering av stallängans södra vägg Antikvarisk

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar

Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar Glimmebodagården 2009:29 Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar Antikvarisk kontroll 2008 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:29 Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar Antikvarisk

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Fleninge kyrka - renovering av tornet

Fleninge kyrka - renovering av tornet 2011:13 xxx Fleninge kyrka - renovering av tornet Antikvarisk medverkan, 2010-2011 Maria Sträng Rapport 2011:13 Fleninge kyrka - renovering av tornet Antikvarisk medverkan Fleninge socken, 1221 Helsingborgs

Läs mer

Heliga Trefaldighetskyrkan - restaurering av fönster

Heliga Trefaldighetskyrkan - restaurering av fönster 2007:11 Heliga Trefaldighetskyrkan - restaurering av fönster Antikvarisk kontrollrapport 2005 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:11 Heliga Trefaldighetskyrkan

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

2008:58. Ekestad folketspark. Antikvarisk kontrollrapport, 2008. Jimmy Juhlin Alftberg

2008:58. Ekestad folketspark. Antikvarisk kontrollrapport, 2008. Jimmy Juhlin Alftberg 2008:58 Ekestad folketspark Antikvarisk kontrollrapport, 2008 Jimmy Juhlin Alftberg Rapport 2008:58 Ekestad folketspark - takarbeten Antikvarisk kontrollrapport, 2008 Österslöv socken, 1160 Kristianstad

Läs mer

Billesholms kyrka - renovering av golv

Billesholms kyrka - renovering av golv 2015:23 xxx Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014 Kerstin Börjesson Rapport 2015:23 Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014-2015 Norra Vrams socken,

Läs mer

2008:50. Stehags kyrka. Arkeologisk förundersökning, 2006. Helene Wilhelmson

2008:50. Stehags kyrka. Arkeologisk förundersökning, 2006. Helene Wilhelmson 2008:50 Stehags kyrka Arkeologisk förundersökning, 2006 Helene Wilhelmson Rapport 2008:50 Stehags kyrka - nykyrkan Arkeologisk förundersökning, 2006 RAÄ 65 Stehag, 1347 Eslöv Skåne län Helene Wilhelmson

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Östanå Pappersbruk - paviljongen

Östanå Pappersbruk - paviljongen 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk

Läs mer

xxx 2013:9 Tyggården 2 Antikvarisk medverkan, 2012 Helena Rosenberg

xxx 2013:9 Tyggården 2 Antikvarisk medverkan, 2012 Helena Rosenberg xxx 2013:9 Tyggården 2 Antikvarisk medverkan, 2012 Helena Rosenberg Rapport 2013:9 Tyggården 2 - verksamhetsanpassning av lokaler Antikvarisk medverkan, 2012 Kristianstads stadsförsamling, 1077 Kristianstads

Läs mer

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad 2008:14 Brönnestad kyrka Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:14 Brönnestad kyrka

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Wallåkra stenkärlsfabrik

Wallåkra stenkärlsfabrik 2006:39 Wallåkra stenkärlsfabrik Antikvarisk kontroll, 2006 Mattias Burman Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2006:39 Wallåkra stenkärlsfabrik rivande och rekonstruktion av ugn

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Burlövs gamla prästgård renovering av källare

Burlövs gamla prästgård renovering av källare Rapport 2011:21 Burlövs gamla prästgård renovering av källare Antikvarisk medverkan Burlövs socken, 1204 Burlövs kommun Skåne län Ingela Blomén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad

Läs mer

2008:42. Pegelhuset. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura och Mia Jungskär. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:42. Pegelhuset. Antikvarisk kontroll, 2005. Anna Ligoura och Mia Jungskär. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:42 Pegelhuset Antikvarisk kontroll, 2005 Anna Ligoura och Mia Jungskär Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:42 Pegelhuset - restaurering av exteriören Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2012:78 Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2012 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö kommun Skåne

Läs mer

Renovering av balkonger på Tranchellska huset

Renovering av balkonger på Tranchellska huset 2009:9 Renovering av balkonger på Tranchellska huset Antikvarisk kontroll, 2008 Mia Jungskär Rapport 2009:9 Renovering av balkonger på Tranchellska huset Antikvarisk kontroll, 2008 Gamla bryggan 19 Landskrona

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009

Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009 2009:52 Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:52 Krageholms mölla - omfogning av sockeln Antikvarisk kontroll, 2009 Sövestads socken, 1372

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus

Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus Rapport 2012:21 Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2012 Christer Carlsson Rapport 2012:21 Fjärrvärme i Vallgatan, Gamla Skeppsbron och Snidaregatan

Läs mer

Taken på Ausås prästgård

Taken på Ausås prästgård 2008:77 Taken på Ausås prästgård Antikvarisk kontroll, 2008 Anna Rabow Rapport 2008:77 Taken på Ausås prästgård Antikvarisk kontroll Ausås socken, 1023 Ängelholms kommun Skåne län Anna Rabow Regionmuseet

Läs mer

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby

Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Hjulhuset och Mjölkboden inom Kulturreservatet Pershyttans bergsmansby Nora socken och kommun, Västmanland Omputsning av fasader Örjan Hedhman Rapport 2012:07 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

2008:84. Jöns Jonsgården. Antikvarisk kontroll, 2008. Mia Jungskär

2008:84. Jöns Jonsgården. Antikvarisk kontroll, 2008. Mia Jungskär 2008:84 Jöns Jonsgården Antikvarisk kontroll, 2008 Mia Jungskär Rapport 2008:84 Jöns Jonsgården Antikvarisk kontroll, 2008 Signestorp 5 Kattarps socken, nr. 1270 Helsingborgs kommun Skåne län Mia Jungskär

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Hässleholms filfabrik

Hässleholms filfabrik 2007:1 Hässleholms filfabrik Antikvarisk kontroll, 2005-2006 Henrik Borg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 1 2 Rapport 2007:1 Hässleholms filfabrik Antikvarisk kontroll, 2005-2006 Hässleholms

Läs mer

Ekipagemästarbostaden

Ekipagemästarbostaden Ekipagemästarbostaden Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll Blekinge museum rapport 2008:31 Agneta Ericsson Innehåll Inledning... 2 Historik... 2 Beskrivning... 2 Upprustning... 3 Bottenvåning...

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

Ruveröds kvarn renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad

Ruveröds kvarn renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad Rapport 2012:44 Ruveröds kvarn renovering av kvarn och omryggning av kvarn och bostad Antikvarisk medverkan, 2012 Riseberga socken, 1108 Klippans kommun Skåne län Ingela Blomén Regionmuseet Kristianstad

Läs mer

Allhelgonakyrkan på Ven - från kyrka till museum

Allhelgonakyrkan på Ven - från kyrka till museum 2005:34 Allhelgonakyrkan på Ven - från kyrka till museum Antikvarisk kontroll och dokumentation, 2004/2005 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:34 Allhelgonakyrkan

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:1 Grönö säteri Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Grönö 1:1 Björskogs

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Burlövs gamla prästgård

Burlövs gamla prästgård 2009:79 Burlövs gamla prästgård Antikvarisk kontroll, 2009 Anna Rabow Rapport 2009:79 Burlövs gamla prästgård - utvändig renovering Antikvarisk kontroll, 2009 Burlövs socken, 1204 Burlövs kommun Skåne

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län

Bölaryds såg. Antikvarisk medverkan. Reparation av rötskador i golv och tak. Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län Antikvarisk medverkan Bölaryds såg Reparation av rötskador i golv och tak Villstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:13 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Norra Grönby mölla Vingar på plats

Norra Grönby mölla Vingar på plats 2014:47 xxx Norra Grönby mölla Vingar på plats Antikvarisk medverkan, 2014 Helene Stalin Åkesson Rapport 2014:47 Norra Grönby mölla - Vingar på plats Antikvarisk medverkan, 2014 Grönby socken, 1235 Trelleborgs

Läs mer

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering

Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Antikvarisk medverkan Rumpebolsstugan Utvändig restaurering Gryteryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:74 Anders Franzén Antikvarisk medverkan

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa

Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa 2009:81 Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa Antikvarisk medverkan, 2009 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:81 Folkestorps bränneri - utvändig brandtrappa Antikvarisk medverkan, 2009 Maglehems

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd

Rapport 2011:19. Färlöv 19:3. Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011. Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Färlövs socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:19 Färlöv 19:3 Arkeologisk utredning 2011 Joakim Frejd Färlöv 19:3, Färlövs socken

Läs mer