En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud."

Transkript

1 Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare). Som service till medlemmarna bifogas dock samtliga årsmöteshandlingar med denna kallelse. Vi ber var och en att ta med handlingarna till årsmötet, då antalet extra kopior där kommer att vara begränsat. En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Väl mött på stämman den 30 juli! för styrelsen Jan Bäcklund ordförande

2 KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 30 juli 2011, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av sekreterare vid stämman 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmoordförande justera protokollet 5. Upprättande av närvaroförteckning samt fastställande av röstlängd 6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 7. Godkännande av dagordningen 8. Förvaltningsberättelse (bilaga 1 och bilaga 2) 9. Balans- och resultaträkning samt jämförelse av kostnader med budget (bilaga 1 och bilaga 4) 10. Revisionsberättelse (bilaga 3) 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om vägunderhållsplan (bilaga 5) 13. Beslut om avsättning av medel till underhålls- och förnyelsefonder (bilaga 6) 14. Fråga om anskaffning av elektriskt styrda infartsbommar (bilaga 7) 15. Fråga om intäktsökning genom avstyckning och försäljning av markområden 16. Beslut om godkännande av budget och därmed följande uttaxering samt debiteringslängd och förfallodag (bilaga 6 och bilaga 8) 17. Beslut om föreskrifter för bryggor och båtplatser (bilaga 9) 18. Beslut om trivselregler (bilaga 10) 19. Beslut om riktlinjer för trädgallring (bilaga 11) 20. Ersättning till styrelse och revisorer 21. Val av styrelse och styrelseordförande 22. Val av revisorer 23. Fråga om val av valberedning 24. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (vilket kommer att ske hos styrelsens sekreterare) 25. Stämmans avslutande Bilagor: 1. Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning 2. Föreningens styrelse, revisorer och valberedning 3. Revisionsberättelse 4. Specifikation av kostnader i förhållande till budget 5. Förslag till vägunderhållsplan 6. Förslag till inkomst- och utgiftsstat för perioden Elektriska infartsbommar 8. Debiteringslängd 9. Förslag till Föreskrifter för bryggor och båtplatser 10. Förslag till Trivselregler 11. Förslag till Riktlinjer för trädgallring Handlingar enligt ovan finns tillgängliga hos styrelsen sekreterare, Eva Salomonsson, Norra vägen 1. VÄLKOMNA! STYRELSEN

3 Informationsmöte efter stämman Efter stämmans avslutande kommer ett informellt informationsmöte med följande punkter att hållas: 1. Städdagar 24 september 2011 och 12 maj Det blir SOMMARFEST vid sjöslätten lördagen den 30 juli Om Du har förslag inför sommarfesten, v g kontakta i så fall Åke Norberg som är sammankallande i festkommittén. I festkommittén ingår även Gulli Moquist, Eva Salomonson, Fredrika Werner samt Katarina Hall. 3. Hålla Dyvik öppet; årets gallring 4. Bastu; gallup om intresse 5. Information om ägarbyte för Dyvik 1:80-82 samt 1: Gränstvist med Dyvik 1:99 7. Dyvik Open Golf kommer att hållas på Nynäshamns Golfklubb söndagen den 31 juli. Det är poängbogey 18 hål som gäller. Gemensam lunch kl 12:00 på golfrestaurangen i klubbhuset. Vi har förbokade starttider mellan 13:00 och 13:22. I nuläget har vi plats för 16 deltagare. M a o först till kvarn. Anmälan görs senast den 25 juli till OBS! glöm inte att ange golfid. Anmälan efter detta datum kan i mån av plats göras per telefon till Självklart kan Du även anmäla goda vänner som vill vara med och tävla. 8. Övriga frågor

4 Bilaga 1 1 Förvaltningsberättelse för Dyviks Samfällighetsförening avseende tiden 1 maj april Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Organisation m m Enligt stadgarna förvaltar Dyviks Samfällighetsförening den gemensamhetsanläggning som utgörs av vägar och grönområden i Dyvik, Sorunda, och som tillkommit enligt anläggningsbeslut den 6 juni Därutöver har anläggningsbeslut skett den 21 april 1994 (betr de s.k. obebyggda tomterna) samt anläggningsförrättning den 7 september 1999 (nya bryggan). Vidare äger föreningen sedan 15 juni 1998 fastigheten Dyvik 1:1 i Nynäshamns kommun. I föreningen finns 86 anslutna fastigheter. Gemensamhetsanläggningen består av: Sektion 1 (Marenvägen): Södra utfartsvägen från Dyvik mellan allmänna vägen och T-korsningen med Södra och Norra vägen. De fastigheter inom Dyviks Samfällighetsförening som inte är med i sektion 1 torde i princip vara med i Norra Dyviks Vägsamfällighet, som har en ekonomi helt skild från Dyviks Samfällighetsförenings). Sektion 2 (Huvudsektionen): Vägar och vägmark för nya vägar samt grönområden. Sektion 3 (Bryggorna): Gamla båtbryggan vid sjöslätten samt nya småbåtsbryggan. Medlem i föreningen är ägare till fastighet inom samfälligheten. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en revisorsuppleant. Verksamhet Sektion 1 och 2 (Marenvägen och huvudsektionen) Utöver sedvanligt löpande vägunderhåll och snöplogning har höjning av vägbank, grusning, sladdning, kantskärning samt byte och rensning av vägtrummor utförts. Mängden snö har varit extrem under denna vinter och kostnaden för plogning 30% högre än förra vintern. Träd och sly har tagits bort utmed Marenvägen för ökad framkomlighet för lastbilar. Projektet Hålla Dyvik öppet har drivits vidare enligt stämmobeslut En plan för trädgallring har framtagits. Denna har underställts medlemmarna i en gallup per post eller mejl. Av de inkomna svaren var 85% för trädgallring enligt förslag av skogsvårdskonsulent. Styrelsen är tacksam för de frivilliguppgifter som genomförts av flera av föreningens medlemmar. Lars Manners har hjälpt till med bl a vägtrummor. Anders Olson, Martin Rudling och Ola Karlsson har skött gräsklippningen på föreningens marker. Nils Djurberg har byggt en bro över ån innanför nya bryggan. Gulli Moquist och Fredrika Werner ordnar med traditionellt midsommarfirande. Åke Norberg och festkommittén arrangerar

5 Bilaga 1 2 sommarfesten. Irina Pettersons (Dyvik 1:99) mångåriga bidrag med gratis elström till sommarfesten noteras också med tacksamhet. Dessutom har många medlemmar bidragit med goda insatser på städdagarna. Föreningen har även erhållit bidrag i form av kontanter har från medlemmar som ej kunnat delta i städdagarna Sektion 3 (bryggorna): Gamla bryggan vid sjöslätten: Alla användbara platser är uthyrda, och några medlemmar står i kö för båtplats. Nya bryggan: Alla användbara platser är uthyrda. Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2010 tagit fram föreskrifter för bryggor och båtplatser, se bilaga. Frivillig verksamhet Styrelsen har skyldighet att förvalta föreningens tillgångar och handhavande av föreningens angelägenheter, men det finns ett stort utrymme för frivilliga insatser från alla medlemmar för att hålla föreningens kostnader nere samt avlasta styrelsen. Kontakta gärna någon i styrelsen om Du vill ställa upp nu eller vid ett senare tillfälle. Disposition av föreningens vinst/förlust Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Övrigt En tvist om var gränsen mellan Dyvik 1:1 (sjöslätten och gamla bryggan) och Dyvik 1:99 går har initierats av ägaren till Dyvik 1:99, Irina Pettersson.

6 Verksamhetsår 2010 Verksamhetsår 2011 Intäkter Total Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Total Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Årsavgifter , , , , , , , ,00 Bomnycklar/Kätting 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Övriga intäkter 5 054,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00-900,00 Summa intäkter , , , , , , , ,00 Kostnader Snöplogning , , ,00 0, , , ,00 0,00 Vägunderhåll - löpande , , ,00 0, , , ,00 0,00 Vägunderhåll - periodiskt ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Vägbommar 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Underhållsfond avsättning , , , , , , , ,00 Förnyelsefond avsättning ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Fondåterföring ,00 0, , , , , ,00 0,00 Skyltar/brevlådor 302,50 0,00 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bryggkostnader ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Grönområdeskostnader 488,00 0,00 488,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Övriga omkostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Summa kostnader , , , , , , , ,00 Årets resultat 1 384, , , , ,00 132, , ,00 IB överskott i sektionen , , , , , , , ,20 Årets resultat i sektionen 1 384, , , , ,00 132, , ,00 UB överskott i sektionen , , , , , , , ,20 Bilaga 1 3 Dyviks Samfällighetsförening Resulaträkning

7 Bilaga 1 4 Dyviks Samfällighetsförening Balansräkning Tillgångar UB 30/4-10 UB 30/4-11 Kassa 183,50 183,00 Plusgiro , ,00 Sparkonto, Nordea , ,00 Grönområden 1: , ,00 Summa kronor , ,00 Kortfristiga fodringar 0, ,00 Summa tillgångar , ,00 Skulder Övriga skulder 7 250, ,00 Summa kronor 7 250, ,00 Eget kapital Vägfond sektion , ,00 Vägfond sektion , ,00 Förnyelsefond bryggor sektion , ,00 Underhållsfond bryggor sektion , ,00 Balanserat resultat , ,00 Årets vinst 1 384, ,00 Summa kronor , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,00

8 Bilaga 2 1 Styrelse, revisorer, valberedning,övriga funktionärer styrelse ordförande sekreterare kassörer övriga ledamöter suppleanter Jan Bäcklund Eva Salomonsson Martin Rudling Mats Johansson Ulf Håkansson Nils Djurberg Bernt Söderlund Stefan Grann Katarina Hall Anders Olsson, intendent revisorer revisorer revisorsuppleant Markus Rudling Charles Hillgren Peter Fahlén valberedning Lars Werner (sammankallande). Marianne Gyllenpalm Agneta Rudling Dag Svedung hamnkapten Peter Andersson föreningens adress Dyviks samfällighetsförening c/o Jan Bäcklund Larsbergsvägen Lidingö

9 Bilaga 2 2 Styrelsens arbetsuppgifter 1 Kallelse till inkl dagordning ordförande 2 Protokoll samt utskick per mejl sekreterare 3 Besvara skrivelser ordförande 4 Bokföring kassör/johansson 5 Avisering av avgifter Betalning av räkningar kassör/rudling 6 Inköp av varor/tjänster upp till SEK köparen attesterar och skickar fakturan till kassör/rudling för betalning Enligt firmateckningsordning (två styrelseledamöter i förening) Håkansson (sammankallande), Djurberg, Grann, Olsson och Rudling Håkansson Olsson Grann 7 Inköp av varor/tjänster över till SEK 8 Vägunderhåll - grus, snöplogning, sladdning Marenv/Södra v Hamnv/ Norrav fr bom t norra stranden Norra v övrig del 9 Kallelse på anslagstavlorna samt via Bäcklund mejl till höst och vårstädning 10 Framtagande av arbetsuppgifter till ordförande höst och vårstädning. Underlag lämnas av väg- och gröngruppsansvariga 11 Ordna med mat och dryck på intendent städdagar 12 Låsa upp/låsa bommar vår och höst, Djurberg 1/6 resp. 31/8 13 Bryggfogde Peter Andersson Styrelsens bryggansvarige Bäcklund (båtplatsförteckning, båtkö) 14 Ansvarig för matrikeln Bäcklund 15 Festkommitté Hall och Salomonsson m fl 16 Gräsklippning Rudling och Hall samt Ola Karlsson (fotbollsplanen) 17 Slåtterbalk Grann 18 Gröngruppsarbete Rudling, Djurberg, Grann, Hall, Håkansson 19 Nyckelansvarig Grann 20 Ansvarig för boden intendent 21 Ansvarig för hemsidan Bäcklund 22 Projekt Hålla Dyvik öppet Söderlund, Olson, Håkansson, Grann 23 Projekt Slåtter Söderlund, Hall, Rudling

10 Bilaga 3 1 Revisionsberättelse för Dyviks samfällighetsförening Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens förvaltning för tiden till Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker: att resultat- och balansräkning fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lisö Charles Hillgren Revisor. Markus Rudling Revisor

11 Bilaga 4 1 Dyviks Samfällighetsförening Specifikation av kostnader i förhållande till budget Budget Utfall Avvikelse Sektion 1 Årsavgifter Summa Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Vägbommar Summa Sektion 2 Årsavgifter Övriga intäkter Summa Vägunderhåll periodiskt Vägunderhåll löpande Snöplogning Grönområdeskostnader Vägbommar Övriga omkostnader Summa Sektion 3 Årsavgifter Kätting Övriga intäkter Summa Bryggunderhåll gamla bryggan Bryggunderhåll nya bryggan Summa

12 Bilaga 5 1 Dyviks Samfällighet FÖRSLAG TILL VÄGUNDERHÅLLSPLAN Nr karta Åtgärd Sektion 1 Bedömd tot kost År År År Anm Dikning vid vägtrumma Ospecificerat Summa sektion Sektion 2 Sladdning, kantskärning och grusning, från brevlådorna till norra bommen 6 Höja vägbanken utanför fast 1:19 samt dikning utmed fastigheten 1:14. Ev behöver det kompletteras med nytt rör vid nya infarten till fastheten 1:14, samordnas med fastighetsägaren Vid fastigheterna 1:77 och 1:95 behövs det dikas samt ev.kompletteras med rör över vägen. En viss uppfyllnad av vägen erfordras. Sladdning utfört v Kantskärning utfört v , Uppfyllning utfört v , Åtgärda tjälskott på asfalterade vägar Backen ner till Södra badviken. Dikning samt installation av två trummor. Flytt av vedupplag för förbättrad sikt, samordnas med fastghetsägaren Dika ur bättre samt nytt dike till vänster om vägen från fast 1:69 ner mot sjön. En samordning med Engqvist stiftelse bör ske när dikningen sker. Ev behövs sprängning /Ulf H

13 Bilaga 5 2 Dyviks Samfällighet Korsning Dyvik strandväg/n. Vägen. Byte av rör samt rensning av dike. Byte av rör utfört 36-37, 2010 Dyvik strandväg. Uppfyllning med grus ("svackan") Utfört v. 35, 2010 Dyvik strandväg. Kantskärning och förbättring av diken Väg mot Norra viken. Grusning av leriga ställen Utfört v. 35, 2010 (grovt) Uppfyllning med grus, rensning av dike utanför infart Uppfyllning utfört v. 35, 2010 till fast 1:24 Nytt dike utanför 1:25 för avledning av vattensamling på vägen Ospecificerat Summa Sektion Summa Sektion /Ulf H

14 Bilaga 6 1 Dyviks Samfällighetsförening Förslag till inkomst- och utgiftsstat för Sektion 1 antal avg belopp Årsavgifter Årsavgifter Summa Intäkter Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Avsättning underhållsfond Summa kostnader Sektion 2 Årsavgifter Årsavgifter Extraordinär intäkt Avlyft vägfond sektion Summa Intäkter Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Grönområdeskostnader Bomförbättringar 0 Övriga omkostnader Avsättning underhållsfond för vägar Avsättning förnyelsefond för bryggor Summa kostnader Sektion 3 Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Rampnyckelavg 900 Avlyft bryggfond 0 Summa Intäkter Bryggunderhåll brygga gamla Bryggunderhåll brygga nya Avsättning underhållsfond Summa kostnader Årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter emottagande av översänt inbetalningskort, dock senast den 1 november Förslag till oförändrade avgifter i samtliga sektioner.

15 Bilaga 7 1 Eventuell installation av elektriska infartsbommar Bakgrund De nuvarande bommarna är problematiska i en del avseenden: södra infartsbommen står på privat mark (Manners) södra infartsbommens båda fundament hindrar vattenflödet i dikena nuvarande ordning med bommar kräver särskilda vinterbrevlådor norra infartsbommen kan inte öppnas med kod vintertid måste båda bommarna lämnas öppna för plogning vintertid gör snö och is bommarna svåra att stänga/öppna vintertid fungerar ej kodlåset ibland p g a dålig laddning av batteriet via solcellen bommarna hålls öppna hela sommaren disciplinen att hålla bommarna stängda övrig tid är bristande obehöriga tar sig in på föreningens område stölderna har ökat inom samfälligheten En moderniserng genom införskaffande av elektriska bommar skulle eliminera de flesta av dessa problem, samtidigt som området ger ett bättre intryck. Kostnaden för nya bommar balanseras sannolikt av en minst lika stor värdestegring av fastigheterna i samfälligheten. Erfarenheterna av elektriska bommar från andra områden är goda. På Lindholmen har t ex stölderna upphört landvägen sedan elektriska bommar installerades. Man byter där kod årligen. Dosor för fjärrstyrning finns att tillgå, och sådana kan även tillfälligt disponeras av hantverkare. Detta minimerar utlämnande av kod till icke boende. Särskilt tillbehör kan monteras som med reservkraft automatiskt öppnar bommarna vid strömavbrott. Kostnadsuppskattning Offerter har erhållits för installation av elektriska bommar. Till kostnaden för bommar kommer kostnad för dragning av elektricitet. Den totala kostnadsramen kan uppskattas till kr. Detta skulle svara mot en extra uttaxering i sektion 2 med 2000 kr per fastighet. Rådslag En diskussion om installation av elektriska bommar initieras vid stämman. Stämman bör besluta om huruvida styrelsen skall driva saken vidare eller ej. I det förra fallet skulle en extrastämma under sensommaren/hösten kunna ta beslut i frågan. Exempel på anläggning; tekniska detaljer Skandinaviska Områdesskydd AB (www.skandinaviska.nu) har lämnat offert gällande två anläggningar (norra och södra infarten). Bommarna drivs med 12V via transformator från enfas nätspänning. De är utrustade med nöddrift i händelse av strömavbrott. Bommarna öppnas med beröringsfria brickor, med kodlås samt med brandkårsöppning. Fotoceller finns för säkerhet. Varningslampor på bommarna samt saftblandare på bomhus. Öppettid upp till två minuter. Referenser finns; ett 60-tal bommar har installerats. Bommarna är av italiensk tillverkning.

16 Bilaga 8 1 Debiteringslängd Sektion 1 = Södra tillfartsvägen från Marens Gård (Marenvägen) Sektion 2 = Vägar och grönområden inom Dyvik Kostnader för drift och underhåll fördelas lika mellan deltagande fastigheter och enheter inom berörd sektion enligt nedanstående tabell. Deltagande fastigheter/enheter Antal andelar inom Sektion 1 Sektion 2 Dyvik 1:3-1: :14-1: :19-1: :24-1: :29-1: :34-1: :61-1: :63-1: :76-1: :80-1: :83-1: :85-1: :91-1: :94-1: Maren 2:22-2: Svalbo 3:1 0 1 Summa andelar 59 86

17 Bilaga 9 1 Föreskrifter för bryggor och båtplatser Dyviks samfällighetförening rev FÖRESKRIFTER FÖR BRYGGOR OCH BÅTPLATSER Allmänt Samtliga samfällighetens anlagda bryggor och båtplatser tillhör Dyviks samfällighetsförening och förvaltas i sektion 3 av föreningen. Styrelsen utser hamnfogde med uppgift att svara för gemensamma ärenden rörande bryggor, båtplatser och därmed sammanhängande frågor. Hamnfogden ska tillse att instruktioner och ordningsföreskrifter följs. Hamnfogden rapporterar till styrelsen och kan adjungeras till styrelsens sammanträden samt ingå i arbetsutskott för sektion 3. Förutom dessa ordningsföreskrifter gäller även tillämpliga delar av föreningens trivselregler. Vid stora (gamla) bryggan finns 13 båtplatser med 3 m bredd och åtta platser med 2,5 m bredd. Dessutom finns sex platser med 2,5 m bredd som i nuläget är för grunda för att kunna nyttjas. Det finns även några gästplatser på utsidan av bryggan. Vid lilla (nya) bryggan finns 12 platser med 2,5 m bredd. Observera att eventuell bryggplats inte följer fastigheten vid försäljning. En fartgräns på 5 knop gäller i Dyvik innanför uddarna på fastigheterna 1:3 och 1:79. Tilldelning av båtplatser Fastighetsägare som erhållit och betalar för båtplats vid någon av föreningens bryggor behåller bryggplats så länge vederbörande utnyttjar platsen med egen båt och är medlem av föreningen. Styrelsen äger dock rätt att inför säsong anvisa annan båtplats vid föreningens bryggor. Motivet för detta är att föreningens bryggor skall utnyttjas på ett effektivt sätt. Det skall särskilt framhållas att samtliga fastighetsägare inom samfälligheten enligt förrättningsbeslut bidrar till förnyelsefonden för bryggorna. Tilldelning av båtplats sker efter skriftlig framställning till styrelsen för Dyviks Samfällighetsförening och med uppgifter om båtens typ och storlek (längd, bredd, djupgående, deplacement och motorstyrka). Fastighetsägare som tilldelats båtplats måste själv utnyttja båtplatsen med egen båt och får inte överlåta, uthyra, eller, annat än tillfälligtvis, utlåna båtplatsen till annan person. Om fastigheten övergår till annan familjemedlem får båtplatsen följa med. Säljs fastigheten till utomstående ska båtplatsen återlämnas till styrelsens disposition. Båtplats som ej utnyttjas senast den 1 juli disponeras av styrelsen. Styrelsen för lista på ansökningar som inkommit till styrelsen med datum när ansökan inkommit. Turordningen vid tilldelning av båtplatser bestämmes med ledning av när ansökan inkommit. Uppsägning av bryggplats inför säsongen skall ske senast den 1 februari. Förteckning över aktuell fördelning av bryggplatser finns på föreningens hemsida Gästplatser Gästplatser finns på utsidan av stora bryggan samt på insidan av bryggan i södra viken. Platserna är avsedda enbart för tillfällig förtöjning i högst två dygn av båt med maximalt deplacement av 6 ton. Hamnkaptenen skall upplysas om gästande båtar. Gästande båtar har att följa hamnkaptenens instruktioner. Vid hård vind in mot stora bryggan får dessa gästplatser ej nyttjas. All förtöjning sker på egen risk. Gästande båtar skall märkas med ägarens namn och mobilnummer samt med vilken fastighet besöket avser. Båtuppdragningsramp Invid stora bryggans finns en ramp för sjösättning av mindre båtar med båtvagn (totalvikt högst 1000 kg). För att undvika att rampen används av utomstående spärrar en kätting av tillfarten till rampen. Hamnkaptenen och de som har båtplats vid bryggan har nyckel till kättinglåset.

18 Bilaga 9 2 Föreskrifter för bryggor och båtplatser Dyviks samfällighetförening rev I anslutning till rampen får kanoter och jollar, som ej har bryggplats, mot avgift förvaras under sommarsäsongen. Framkomligheten till sjösättningsrampen får inte hindras. Ordningsföreskrifter 1 Allmänt Det löpande underhållet av bryggor åvilar de fastighetsägare som tilldelats båtplats av styrelsen. Kostnaden härför uttages genom bryggavgifter. Båtplatsinnehavare är skyldig att följa ordningsreglerna och övriga anvisningar som kan lämnas av styrelsen eller hamnfogden. Om inte detta följs förlorar man sin båtplats. 2 Förtöjning Båtplatsinnehvaren är skyldig ha sin båt förtöjd på ett fackmannamässigt sätt avseende t ex bryggfästen, linor och fendrar samt boj och bojkätting. Särskilt skall infästning i bojsten samt schackel och kätting ha erforderlig hållfasthet. 3 Försäkring Båtplatsinnehavaren skall ha sin båt försäkrad med minst ansvarsförsäkring. Eventuella skador, som orsakas av ej fackmannamässigt förtöjd båt på annan båt eller brygga utkrävs av båtägaren. Föreningen åtar sig inte något ansvar för båt som ligger förtöjd vid brygga eller upplagd för vinterförvaring. 4 Vinterförvaring mm Båt får inte under någon del av året förtöjas eller uppläggas så att sjösättning eller uppdragning av båtar förhindras. Vinterförvaring på Dyvik 1:1 får ej ske på annan plats än den som anvisas av hamnkaptenen. Båtar som förvaras på sjöslätten skall vara märkta med ägarens namn, fastighetsnummer och telefonnummer. Föreningen kommer att bortforsla ej märkta båtar Båtarna skall vara sjösatta eller bortförda och platsen avstädad senast vecka 22. Efter detta datum kommer kvarvarande båtar, pallbockar och dylikt att borttransporteras på båtägarens bekostnad. Hamnkaptenens arbetsuppgifter 1. Kontroll av förtöjningar i samråd med båtplatsinnehavaren så att det är utfört fackmannamässigt. 2. Samordning av kontroll av och eventuellt byte av bojkättingar och bojstenar. Kostnaden tas ut av respektive båtägare. 3. Samordning av löpande underhåll av bryggorna och fördelning av arbetsuppgifter på båtplatsinnehavarna. Arbetet utförs vid de gemensamma städdagarna om så är möjligt.

19 Bilaga 10 1 Trivselregler och allmän information Dyviks samfällighetförening rev TRIVSELREGLER OCH ALLMÄN INFORMATION I denna handling sammanfattas den verksamhet som Dyviks samfällighetsförening, bedriver samt "Trivselregler", vilka skall vara till ledning för medlemmarna och främja trivseln och samhörigheten i föreningen. Regler för samfällighetens bryggor, båtplatser och gästplatser finns i dokumentet Föreskrifter för bryggor och båtplatser. Dyviks samfällighetsförening I juni 1980 genomfördes den anläggningsförrättning som ligger till grund för den nuvarande verksamheten i Dyviks samfällighetsförening. Kompletterande förrättningar gjordes 1994 och Samtliga anläggningsförrättningar finns på föreningens hemsida Även föreningens stadgar finns på hemsidan liksom diverse övrig information. Föreningsstämman, som är samfällighetsföreningens högsta beslutande organ, väljer en styrelse vars uppgift är att sköta den löpande förvaltningen. Ordinarie årsstämma skall hållas i juli månad varje år. Förslag till förbättring av föreningens verksamhet skall lämnas som motion att behandlas på stämman. Motion skall lämnas till styrelsen senast 31 maj. I Dyviks samfällighetsförening finns 86 anslutna fastigheter. Beteckningen på gemensamhetsanläggningen är Dyvik ga 1:1. Gemensamhetsanläggningen Gemensamhetsanläggningen är indelad i tre huvuddelar: vägarna, grönområdet och båtbryggorna. 1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt ett fåtal p- platser för tillfällig uppställning vid stora bryggan. Tillfarten till området sker via avtagsväg vid Marens gård skyltad DYVIK S. Ytterligare en tillfart finns betecknad DYVIK N som nyttjas och administreras av boende inom Dyvik norra. Infartsbommar finns vid de båda infarterna. 2. Grönområdet omfattar Dyvik 1:1. Inom området finns: Anslagstavlor, ställningar för postlådor, papperskorgar och bod för redskapsförvaring Fotbollsplan och badplatser samt badflotte Båtuppdragningsramp för mindre båtar 3. Båtbryggorna är avsedda för förtöjning av fritidsbåtar för de till samfällighetsföreningen anslutna fastigheterna. Förvaltning av gemensamhetsanläggningen Dyvik ga 1:1 All mark utanför de anslutna tomterna, d v s fastigheten Dyvik 1:1, är enligt anläggningsbeslutet upplåten som grönområde. Inom detta område finns de anläggningar och byggnader som ingår i gemensamhetsanläggningen Dyvik ga 1:1. De gemensamma anläggningarna förvaltas av föreningen. Trivselregler För medlemmarnas gemensamma trivsel krävs att alla medlemmar följer trivselregler enligt följande. 1. Vägar Vägarna hålls öppna för trafik året runt. Föreningen ansvarar för vägunderhåll sommaroch vintertid.

20 Bilaga 10 2 Trivselregler och allmän information Dyviks samfällighetförening rev Vägarnas bredd medger inte parkering utefter vägarna utan enbart på respektive tomt. Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga och underhålla en vägtrumma under infarter till den egna fastigheten. Trumman skall ha diameter av erforderlig storlek. Då vägarna inom området är enskilda vägar har föreningen att bestämma regler för dessa. Angöring mellan tomt och väg Varje fastighet har rätt till en angöring/infart mellan vägen och tomten. Parkeringsplats och annan typ av uppställningsplats skall i första hand anordnas på tomten. För de fastigheter där detta inte kan ordnas på tomten kan styrelsen lämna skriftligt tillstånd för tillfart och parkeringsplats på grönområdet mellan vägen och tomten. Sly utmed vägarna För att underlätta vägunderhållet bör fastighetsägare hålla en minst en meter bred remsa av grönområdet längs med vägen, i anslutning till den egna tomten, fri från sly. 2. Avlopp För att undvika problem med dricksvattnet är det viktigt att alla fastighetsägare är mycket försiktiga med hur avloppet från fastigheten hanteras. Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund (nedan SMOHF) lämnar råd och ger tillstånd för avlopp, 3. Brunnar Borrning av egen brunn skall göras med hänsynstagande till att området har en mycket begränsad tillgång på vatten. Tillstånd måste inhämtas från SMOHF. 4. Grönområde All mark utanför de enskilda fastigheternas tomtgränser är föreningens mark. Detta innebär att även området mellan tomtgränsen och vägen är en del av det gemensamma grönområdet. Samtliga åtgärder som en medlem önskar vidta utanför den egna tomten kräver beslut av föreningens styrelse. Trädfällning All trädfällning utanför den egna tomten kräver beslut av styrelsen. Stämman utfärdar riktlinjer för hur grönområdet skall skötas. Badplats Badstranden skall hållas ren och städad. Stolar eller badutrustning får ej lämnas kvar på stranden. I badviken finns en badflotte, som föreningen sköter. Övrigt inom grönområdet Föreningen sköter följande anläggningar: vägar, anslagstavlor, ställningar för postlådor, papperskorgar, bod och fotbollsplan. 5. Tomter Staket, upplag och annat som förfular området eller på annat sätt är störande skall åtgärdas av fastighetsägare. 6. Övrigt Adressändring Det är fastighetsägarens ansvar att korrekta adress- och ägaruppgifter finns hos styrelsen. För att förenkla informationsspridningen önskar styrelsen även uppgift om e- mailadress. Anmäl därför alltid ägarförändring, adressändring, telefonnummer och e- mailadress till styrelsen.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande

Kungshamns samfällighetsförening 2014-06-09 Arbetsbeskrivning ordförande Ordförande Externa kontakter Arbetsuppgifter: Leder arbetet inom styrelsen. Är ordförande vid styrelsemöten. Tecknar avtal för föreningen i förening med annan styrelseledamot. Tecknar föreningens bank-

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2011 i Husarö Östergårds Samfällighetsförening Datum: 2011-05-07, kl.13:00 Plats: Bystugan på Husarö Närvarande: Birgitta Rossander PA Gerdin Margareta Gerdin Ulf Gabrielsson

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma)

Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Kallelse till årsmöte i Lagnövikens Bad- och Båtklubb Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Plats: Lagnö Studio, Lagnö Gård, Trosa Förslag till

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan.

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan. Ängsviks Båtsällskap Medlemsinformation Detta är utskick nr 2, år 2015 och det innehåller: Årets vaktlistor för hamnen Kallelse till städdagen Byte av koder samt inloggning på hemsidan Justerad hamnordning

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening

Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Sida 1 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen ekonomisk förening Antagna vid Föreningsstämma 2011-03-26 Sida 2 av 7 Stadgar för Fritidsföreningen Måsen. 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är Fritidsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till extra stämma 2010-09-01 Kl 19.00 i Klemensnäs Folkets Hus Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11

Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 Stadgar för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn ek. för. antagna 2014-03-11 1. Firma och säte Firma är Föräldrakooperativet Vikdalens Barn Ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Nacka. 2. Ändamål

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer