En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud."

Transkript

1 Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare). Som service till medlemmarna bifogas dock samtliga årsmöteshandlingar med denna kallelse. Vi ber var och en att ta med handlingarna till årsmötet, då antalet extra kopior där kommer att vara begränsat. En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Väl mött på stämman den 30 juli! för styrelsen Jan Bäcklund ordförande

2 KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 30 juli 2011, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av sekreterare vid stämman 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmoordförande justera protokollet 5. Upprättande av närvaroförteckning samt fastställande av röstlängd 6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 7. Godkännande av dagordningen 8. Förvaltningsberättelse (bilaga 1 och bilaga 2) 9. Balans- och resultaträkning samt jämförelse av kostnader med budget (bilaga 1 och bilaga 4) 10. Revisionsberättelse (bilaga 3) 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om vägunderhållsplan (bilaga 5) 13. Beslut om avsättning av medel till underhålls- och förnyelsefonder (bilaga 6) 14. Fråga om anskaffning av elektriskt styrda infartsbommar (bilaga 7) 15. Fråga om intäktsökning genom avstyckning och försäljning av markområden 16. Beslut om godkännande av budget och därmed följande uttaxering samt debiteringslängd och förfallodag (bilaga 6 och bilaga 8) 17. Beslut om föreskrifter för bryggor och båtplatser (bilaga 9) 18. Beslut om trivselregler (bilaga 10) 19. Beslut om riktlinjer för trädgallring (bilaga 11) 20. Ersättning till styrelse och revisorer 21. Val av styrelse och styrelseordförande 22. Val av revisorer 23. Fråga om val av valberedning 24. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (vilket kommer att ske hos styrelsens sekreterare) 25. Stämmans avslutande Bilagor: 1. Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning 2. Föreningens styrelse, revisorer och valberedning 3. Revisionsberättelse 4. Specifikation av kostnader i förhållande till budget 5. Förslag till vägunderhållsplan 6. Förslag till inkomst- och utgiftsstat för perioden Elektriska infartsbommar 8. Debiteringslängd 9. Förslag till Föreskrifter för bryggor och båtplatser 10. Förslag till Trivselregler 11. Förslag till Riktlinjer för trädgallring Handlingar enligt ovan finns tillgängliga hos styrelsen sekreterare, Eva Salomonsson, Norra vägen 1. VÄLKOMNA! STYRELSEN

3 Informationsmöte efter stämman Efter stämmans avslutande kommer ett informellt informationsmöte med följande punkter att hållas: 1. Städdagar 24 september 2011 och 12 maj Det blir SOMMARFEST vid sjöslätten lördagen den 30 juli Om Du har förslag inför sommarfesten, v g kontakta i så fall Åke Norberg som är sammankallande i festkommittén. I festkommittén ingår även Gulli Moquist, Eva Salomonson, Fredrika Werner samt Katarina Hall. 3. Hålla Dyvik öppet; årets gallring 4. Bastu; gallup om intresse 5. Information om ägarbyte för Dyvik 1:80-82 samt 1: Gränstvist med Dyvik 1:99 7. Dyvik Open Golf kommer att hållas på Nynäshamns Golfklubb söndagen den 31 juli. Det är poängbogey 18 hål som gäller. Gemensam lunch kl 12:00 på golfrestaurangen i klubbhuset. Vi har förbokade starttider mellan 13:00 och 13:22. I nuläget har vi plats för 16 deltagare. M a o först till kvarn. Anmälan görs senast den 25 juli till OBS! glöm inte att ange golfid. Anmälan efter detta datum kan i mån av plats göras per telefon till Självklart kan Du även anmäla goda vänner som vill vara med och tävla. 8. Övriga frågor

4 Bilaga 1 1 Förvaltningsberättelse för Dyviks Samfällighetsförening avseende tiden 1 maj april Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Organisation m m Enligt stadgarna förvaltar Dyviks Samfällighetsförening den gemensamhetsanläggning som utgörs av vägar och grönområden i Dyvik, Sorunda, och som tillkommit enligt anläggningsbeslut den 6 juni Därutöver har anläggningsbeslut skett den 21 april 1994 (betr de s.k. obebyggda tomterna) samt anläggningsförrättning den 7 september 1999 (nya bryggan). Vidare äger föreningen sedan 15 juni 1998 fastigheten Dyvik 1:1 i Nynäshamns kommun. I föreningen finns 86 anslutna fastigheter. Gemensamhetsanläggningen består av: Sektion 1 (Marenvägen): Södra utfartsvägen från Dyvik mellan allmänna vägen och T-korsningen med Södra och Norra vägen. De fastigheter inom Dyviks Samfällighetsförening som inte är med i sektion 1 torde i princip vara med i Norra Dyviks Vägsamfällighet, som har en ekonomi helt skild från Dyviks Samfällighetsförenings). Sektion 2 (Huvudsektionen): Vägar och vägmark för nya vägar samt grönområden. Sektion 3 (Bryggorna): Gamla båtbryggan vid sjöslätten samt nya småbåtsbryggan. Medlem i föreningen är ägare till fastighet inom samfälligheten. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en revisorsuppleant. Verksamhet Sektion 1 och 2 (Marenvägen och huvudsektionen) Utöver sedvanligt löpande vägunderhåll och snöplogning har höjning av vägbank, grusning, sladdning, kantskärning samt byte och rensning av vägtrummor utförts. Mängden snö har varit extrem under denna vinter och kostnaden för plogning 30% högre än förra vintern. Träd och sly har tagits bort utmed Marenvägen för ökad framkomlighet för lastbilar. Projektet Hålla Dyvik öppet har drivits vidare enligt stämmobeslut En plan för trädgallring har framtagits. Denna har underställts medlemmarna i en gallup per post eller mejl. Av de inkomna svaren var 85% för trädgallring enligt förslag av skogsvårdskonsulent. Styrelsen är tacksam för de frivilliguppgifter som genomförts av flera av föreningens medlemmar. Lars Manners har hjälpt till med bl a vägtrummor. Anders Olson, Martin Rudling och Ola Karlsson har skött gräsklippningen på föreningens marker. Nils Djurberg har byggt en bro över ån innanför nya bryggan. Gulli Moquist och Fredrika Werner ordnar med traditionellt midsommarfirande. Åke Norberg och festkommittén arrangerar

5 Bilaga 1 2 sommarfesten. Irina Pettersons (Dyvik 1:99) mångåriga bidrag med gratis elström till sommarfesten noteras också med tacksamhet. Dessutom har många medlemmar bidragit med goda insatser på städdagarna. Föreningen har även erhållit bidrag i form av kontanter har från medlemmar som ej kunnat delta i städdagarna Sektion 3 (bryggorna): Gamla bryggan vid sjöslätten: Alla användbara platser är uthyrda, och några medlemmar står i kö för båtplats. Nya bryggan: Alla användbara platser är uthyrda. Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2010 tagit fram föreskrifter för bryggor och båtplatser, se bilaga. Frivillig verksamhet Styrelsen har skyldighet att förvalta föreningens tillgångar och handhavande av föreningens angelägenheter, men det finns ett stort utrymme för frivilliga insatser från alla medlemmar för att hålla föreningens kostnader nere samt avlasta styrelsen. Kontakta gärna någon i styrelsen om Du vill ställa upp nu eller vid ett senare tillfälle. Disposition av föreningens vinst/förlust Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Övrigt En tvist om var gränsen mellan Dyvik 1:1 (sjöslätten och gamla bryggan) och Dyvik 1:99 går har initierats av ägaren till Dyvik 1:99, Irina Pettersson.

6 Verksamhetsår 2010 Verksamhetsår 2011 Intäkter Total Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Total Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Årsavgifter , , , , , , , ,00 Bomnycklar/Kätting 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Övriga intäkter 5 054,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00-900,00 Summa intäkter , , , , , , , ,00 Kostnader Snöplogning , , ,00 0, , , ,00 0,00 Vägunderhåll - löpande , , ,00 0, , , ,00 0,00 Vägunderhåll - periodiskt ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Vägbommar 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Underhållsfond avsättning , , , , , , , ,00 Förnyelsefond avsättning ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Fondåterföring ,00 0, , , , , ,00 0,00 Skyltar/brevlådor 302,50 0,00 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bryggkostnader ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Grönområdeskostnader 488,00 0,00 488,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Övriga omkostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Summa kostnader , , , , , , , ,00 Årets resultat 1 384, , , , ,00 132, , ,00 IB överskott i sektionen , , , , , , , ,20 Årets resultat i sektionen 1 384, , , , ,00 132, , ,00 UB överskott i sektionen , , , , , , , ,20 Bilaga 1 3 Dyviks Samfällighetsförening Resulaträkning

7 Bilaga 1 4 Dyviks Samfällighetsförening Balansräkning Tillgångar UB 30/4-10 UB 30/4-11 Kassa 183,50 183,00 Plusgiro , ,00 Sparkonto, Nordea , ,00 Grönområden 1: , ,00 Summa kronor , ,00 Kortfristiga fodringar 0, ,00 Summa tillgångar , ,00 Skulder Övriga skulder 7 250, ,00 Summa kronor 7 250, ,00 Eget kapital Vägfond sektion , ,00 Vägfond sektion , ,00 Förnyelsefond bryggor sektion , ,00 Underhållsfond bryggor sektion , ,00 Balanserat resultat , ,00 Årets vinst 1 384, ,00 Summa kronor , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,00

8 Bilaga 2 1 Styrelse, revisorer, valberedning,övriga funktionärer styrelse ordförande sekreterare kassörer övriga ledamöter suppleanter Jan Bäcklund Eva Salomonsson Martin Rudling Mats Johansson Ulf Håkansson Nils Djurberg Bernt Söderlund Stefan Grann Katarina Hall Anders Olsson, intendent revisorer revisorer revisorsuppleant Markus Rudling Charles Hillgren Peter Fahlén valberedning Lars Werner (sammankallande). Marianne Gyllenpalm Agneta Rudling Dag Svedung hamnkapten Peter Andersson föreningens adress Dyviks samfällighetsförening c/o Jan Bäcklund Larsbergsvägen Lidingö

9 Bilaga 2 2 Styrelsens arbetsuppgifter 1 Kallelse till inkl dagordning ordförande 2 Protokoll samt utskick per mejl sekreterare 3 Besvara skrivelser ordförande 4 Bokföring kassör/johansson 5 Avisering av avgifter Betalning av räkningar kassör/rudling 6 Inköp av varor/tjänster upp till SEK köparen attesterar och skickar fakturan till kassör/rudling för betalning Enligt firmateckningsordning (två styrelseledamöter i förening) Håkansson (sammankallande), Djurberg, Grann, Olsson och Rudling Håkansson Olsson Grann 7 Inköp av varor/tjänster över till SEK 8 Vägunderhåll - grus, snöplogning, sladdning Marenv/Södra v Hamnv/ Norrav fr bom t norra stranden Norra v övrig del 9 Kallelse på anslagstavlorna samt via Bäcklund mejl till höst och vårstädning 10 Framtagande av arbetsuppgifter till ordförande höst och vårstädning. Underlag lämnas av väg- och gröngruppsansvariga 11 Ordna med mat och dryck på intendent städdagar 12 Låsa upp/låsa bommar vår och höst, Djurberg 1/6 resp. 31/8 13 Bryggfogde Peter Andersson Styrelsens bryggansvarige Bäcklund (båtplatsförteckning, båtkö) 14 Ansvarig för matrikeln Bäcklund 15 Festkommitté Hall och Salomonsson m fl 16 Gräsklippning Rudling och Hall samt Ola Karlsson (fotbollsplanen) 17 Slåtterbalk Grann 18 Gröngruppsarbete Rudling, Djurberg, Grann, Hall, Håkansson 19 Nyckelansvarig Grann 20 Ansvarig för boden intendent 21 Ansvarig för hemsidan Bäcklund 22 Projekt Hålla Dyvik öppet Söderlund, Olson, Håkansson, Grann 23 Projekt Slåtter Söderlund, Hall, Rudling

10 Bilaga 3 1 Revisionsberättelse för Dyviks samfällighetsförening Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens förvaltning för tiden till Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker: att resultat- och balansräkning fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lisö Charles Hillgren Revisor. Markus Rudling Revisor

11 Bilaga 4 1 Dyviks Samfällighetsförening Specifikation av kostnader i förhållande till budget Budget Utfall Avvikelse Sektion 1 Årsavgifter Summa Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Vägbommar Summa Sektion 2 Årsavgifter Övriga intäkter Summa Vägunderhåll periodiskt Vägunderhåll löpande Snöplogning Grönområdeskostnader Vägbommar Övriga omkostnader Summa Sektion 3 Årsavgifter Kätting Övriga intäkter Summa Bryggunderhåll gamla bryggan Bryggunderhåll nya bryggan Summa

12 Bilaga 5 1 Dyviks Samfällighet FÖRSLAG TILL VÄGUNDERHÅLLSPLAN Nr karta Åtgärd Sektion 1 Bedömd tot kost År År År Anm Dikning vid vägtrumma Ospecificerat Summa sektion Sektion 2 Sladdning, kantskärning och grusning, från brevlådorna till norra bommen 6 Höja vägbanken utanför fast 1:19 samt dikning utmed fastigheten 1:14. Ev behöver det kompletteras med nytt rör vid nya infarten till fastheten 1:14, samordnas med fastighetsägaren Vid fastigheterna 1:77 och 1:95 behövs det dikas samt ev.kompletteras med rör över vägen. En viss uppfyllnad av vägen erfordras. Sladdning utfört v Kantskärning utfört v , Uppfyllning utfört v , Åtgärda tjälskott på asfalterade vägar Backen ner till Södra badviken. Dikning samt installation av två trummor. Flytt av vedupplag för förbättrad sikt, samordnas med fastghetsägaren Dika ur bättre samt nytt dike till vänster om vägen från fast 1:69 ner mot sjön. En samordning med Engqvist stiftelse bör ske när dikningen sker. Ev behövs sprängning /Ulf H

13 Bilaga 5 2 Dyviks Samfällighet Korsning Dyvik strandväg/n. Vägen. Byte av rör samt rensning av dike. Byte av rör utfört 36-37, 2010 Dyvik strandväg. Uppfyllning med grus ("svackan") Utfört v. 35, 2010 Dyvik strandväg. Kantskärning och förbättring av diken Väg mot Norra viken. Grusning av leriga ställen Utfört v. 35, 2010 (grovt) Uppfyllning med grus, rensning av dike utanför infart Uppfyllning utfört v. 35, 2010 till fast 1:24 Nytt dike utanför 1:25 för avledning av vattensamling på vägen Ospecificerat Summa Sektion Summa Sektion /Ulf H

14 Bilaga 6 1 Dyviks Samfällighetsförening Förslag till inkomst- och utgiftsstat för Sektion 1 antal avg belopp Årsavgifter Årsavgifter Summa Intäkter Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Avsättning underhållsfond Summa kostnader Sektion 2 Årsavgifter Årsavgifter Extraordinär intäkt Avlyft vägfond sektion Summa Intäkter Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Grönområdeskostnader Bomförbättringar 0 Övriga omkostnader Avsättning underhållsfond för vägar Avsättning förnyelsefond för bryggor Summa kostnader Sektion 3 Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Rampnyckelavg 900 Avlyft bryggfond 0 Summa Intäkter Bryggunderhåll brygga gamla Bryggunderhåll brygga nya Avsättning underhållsfond Summa kostnader Årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter emottagande av översänt inbetalningskort, dock senast den 1 november Förslag till oförändrade avgifter i samtliga sektioner.

15 Bilaga 7 1 Eventuell installation av elektriska infartsbommar Bakgrund De nuvarande bommarna är problematiska i en del avseenden: södra infartsbommen står på privat mark (Manners) södra infartsbommens båda fundament hindrar vattenflödet i dikena nuvarande ordning med bommar kräver särskilda vinterbrevlådor norra infartsbommen kan inte öppnas med kod vintertid måste båda bommarna lämnas öppna för plogning vintertid gör snö och is bommarna svåra att stänga/öppna vintertid fungerar ej kodlåset ibland p g a dålig laddning av batteriet via solcellen bommarna hålls öppna hela sommaren disciplinen att hålla bommarna stängda övrig tid är bristande obehöriga tar sig in på föreningens område stölderna har ökat inom samfälligheten En moderniserng genom införskaffande av elektriska bommar skulle eliminera de flesta av dessa problem, samtidigt som området ger ett bättre intryck. Kostnaden för nya bommar balanseras sannolikt av en minst lika stor värdestegring av fastigheterna i samfälligheten. Erfarenheterna av elektriska bommar från andra områden är goda. På Lindholmen har t ex stölderna upphört landvägen sedan elektriska bommar installerades. Man byter där kod årligen. Dosor för fjärrstyrning finns att tillgå, och sådana kan även tillfälligt disponeras av hantverkare. Detta minimerar utlämnande av kod till icke boende. Särskilt tillbehör kan monteras som med reservkraft automatiskt öppnar bommarna vid strömavbrott. Kostnadsuppskattning Offerter har erhållits för installation av elektriska bommar. Till kostnaden för bommar kommer kostnad för dragning av elektricitet. Den totala kostnadsramen kan uppskattas till kr. Detta skulle svara mot en extra uttaxering i sektion 2 med 2000 kr per fastighet. Rådslag En diskussion om installation av elektriska bommar initieras vid stämman. Stämman bör besluta om huruvida styrelsen skall driva saken vidare eller ej. I det förra fallet skulle en extrastämma under sensommaren/hösten kunna ta beslut i frågan. Exempel på anläggning; tekniska detaljer Skandinaviska Områdesskydd AB (www.skandinaviska.nu) har lämnat offert gällande två anläggningar (norra och södra infarten). Bommarna drivs med 12V via transformator från enfas nätspänning. De är utrustade med nöddrift i händelse av strömavbrott. Bommarna öppnas med beröringsfria brickor, med kodlås samt med brandkårsöppning. Fotoceller finns för säkerhet. Varningslampor på bommarna samt saftblandare på bomhus. Öppettid upp till två minuter. Referenser finns; ett 60-tal bommar har installerats. Bommarna är av italiensk tillverkning.

16 Bilaga 8 1 Debiteringslängd Sektion 1 = Södra tillfartsvägen från Marens Gård (Marenvägen) Sektion 2 = Vägar och grönområden inom Dyvik Kostnader för drift och underhåll fördelas lika mellan deltagande fastigheter och enheter inom berörd sektion enligt nedanstående tabell. Deltagande fastigheter/enheter Antal andelar inom Sektion 1 Sektion 2 Dyvik 1:3-1: :14-1: :19-1: :24-1: :29-1: :34-1: :61-1: :63-1: :76-1: :80-1: :83-1: :85-1: :91-1: :94-1: Maren 2:22-2: Svalbo 3:1 0 1 Summa andelar 59 86

17 Bilaga 9 1 Föreskrifter för bryggor och båtplatser Dyviks samfällighetförening rev FÖRESKRIFTER FÖR BRYGGOR OCH BÅTPLATSER Allmänt Samtliga samfällighetens anlagda bryggor och båtplatser tillhör Dyviks samfällighetsförening och förvaltas i sektion 3 av föreningen. Styrelsen utser hamnfogde med uppgift att svara för gemensamma ärenden rörande bryggor, båtplatser och därmed sammanhängande frågor. Hamnfogden ska tillse att instruktioner och ordningsföreskrifter följs. Hamnfogden rapporterar till styrelsen och kan adjungeras till styrelsens sammanträden samt ingå i arbetsutskott för sektion 3. Förutom dessa ordningsföreskrifter gäller även tillämpliga delar av föreningens trivselregler. Vid stora (gamla) bryggan finns 13 båtplatser med 3 m bredd och åtta platser med 2,5 m bredd. Dessutom finns sex platser med 2,5 m bredd som i nuläget är för grunda för att kunna nyttjas. Det finns även några gästplatser på utsidan av bryggan. Vid lilla (nya) bryggan finns 12 platser med 2,5 m bredd. Observera att eventuell bryggplats inte följer fastigheten vid försäljning. En fartgräns på 5 knop gäller i Dyvik innanför uddarna på fastigheterna 1:3 och 1:79. Tilldelning av båtplatser Fastighetsägare som erhållit och betalar för båtplats vid någon av föreningens bryggor behåller bryggplats så länge vederbörande utnyttjar platsen med egen båt och är medlem av föreningen. Styrelsen äger dock rätt att inför säsong anvisa annan båtplats vid föreningens bryggor. Motivet för detta är att föreningens bryggor skall utnyttjas på ett effektivt sätt. Det skall särskilt framhållas att samtliga fastighetsägare inom samfälligheten enligt förrättningsbeslut bidrar till förnyelsefonden för bryggorna. Tilldelning av båtplats sker efter skriftlig framställning till styrelsen för Dyviks Samfällighetsförening och med uppgifter om båtens typ och storlek (längd, bredd, djupgående, deplacement och motorstyrka). Fastighetsägare som tilldelats båtplats måste själv utnyttja båtplatsen med egen båt och får inte överlåta, uthyra, eller, annat än tillfälligtvis, utlåna båtplatsen till annan person. Om fastigheten övergår till annan familjemedlem får båtplatsen följa med. Säljs fastigheten till utomstående ska båtplatsen återlämnas till styrelsens disposition. Båtplats som ej utnyttjas senast den 1 juli disponeras av styrelsen. Styrelsen för lista på ansökningar som inkommit till styrelsen med datum när ansökan inkommit. Turordningen vid tilldelning av båtplatser bestämmes med ledning av när ansökan inkommit. Uppsägning av bryggplats inför säsongen skall ske senast den 1 februari. Förteckning över aktuell fördelning av bryggplatser finns på föreningens hemsida Gästplatser Gästplatser finns på utsidan av stora bryggan samt på insidan av bryggan i södra viken. Platserna är avsedda enbart för tillfällig förtöjning i högst två dygn av båt med maximalt deplacement av 6 ton. Hamnkaptenen skall upplysas om gästande båtar. Gästande båtar har att följa hamnkaptenens instruktioner. Vid hård vind in mot stora bryggan får dessa gästplatser ej nyttjas. All förtöjning sker på egen risk. Gästande båtar skall märkas med ägarens namn och mobilnummer samt med vilken fastighet besöket avser. Båtuppdragningsramp Invid stora bryggans finns en ramp för sjösättning av mindre båtar med båtvagn (totalvikt högst 1000 kg). För att undvika att rampen används av utomstående spärrar en kätting av tillfarten till rampen. Hamnkaptenen och de som har båtplats vid bryggan har nyckel till kättinglåset.

18 Bilaga 9 2 Föreskrifter för bryggor och båtplatser Dyviks samfällighetförening rev I anslutning till rampen får kanoter och jollar, som ej har bryggplats, mot avgift förvaras under sommarsäsongen. Framkomligheten till sjösättningsrampen får inte hindras. Ordningsföreskrifter 1 Allmänt Det löpande underhållet av bryggor åvilar de fastighetsägare som tilldelats båtplats av styrelsen. Kostnaden härför uttages genom bryggavgifter. Båtplatsinnehavare är skyldig att följa ordningsreglerna och övriga anvisningar som kan lämnas av styrelsen eller hamnfogden. Om inte detta följs förlorar man sin båtplats. 2 Förtöjning Båtplatsinnehvaren är skyldig ha sin båt förtöjd på ett fackmannamässigt sätt avseende t ex bryggfästen, linor och fendrar samt boj och bojkätting. Särskilt skall infästning i bojsten samt schackel och kätting ha erforderlig hållfasthet. 3 Försäkring Båtplatsinnehavaren skall ha sin båt försäkrad med minst ansvarsförsäkring. Eventuella skador, som orsakas av ej fackmannamässigt förtöjd båt på annan båt eller brygga utkrävs av båtägaren. Föreningen åtar sig inte något ansvar för båt som ligger förtöjd vid brygga eller upplagd för vinterförvaring. 4 Vinterförvaring mm Båt får inte under någon del av året förtöjas eller uppläggas så att sjösättning eller uppdragning av båtar förhindras. Vinterförvaring på Dyvik 1:1 får ej ske på annan plats än den som anvisas av hamnkaptenen. Båtar som förvaras på sjöslätten skall vara märkta med ägarens namn, fastighetsnummer och telefonnummer. Föreningen kommer att bortforsla ej märkta båtar Båtarna skall vara sjösatta eller bortförda och platsen avstädad senast vecka 22. Efter detta datum kommer kvarvarande båtar, pallbockar och dylikt att borttransporteras på båtägarens bekostnad. Hamnkaptenens arbetsuppgifter 1. Kontroll av förtöjningar i samråd med båtplatsinnehavaren så att det är utfört fackmannamässigt. 2. Samordning av kontroll av och eventuellt byte av bojkättingar och bojstenar. Kostnaden tas ut av respektive båtägare. 3. Samordning av löpande underhåll av bryggorna och fördelning av arbetsuppgifter på båtplatsinnehavarna. Arbetet utförs vid de gemensamma städdagarna om så är möjligt.

19 Bilaga 10 1 Trivselregler och allmän information Dyviks samfällighetförening rev TRIVSELREGLER OCH ALLMÄN INFORMATION I denna handling sammanfattas den verksamhet som Dyviks samfällighetsförening, bedriver samt "Trivselregler", vilka skall vara till ledning för medlemmarna och främja trivseln och samhörigheten i föreningen. Regler för samfällighetens bryggor, båtplatser och gästplatser finns i dokumentet Föreskrifter för bryggor och båtplatser. Dyviks samfällighetsförening I juni 1980 genomfördes den anläggningsförrättning som ligger till grund för den nuvarande verksamheten i Dyviks samfällighetsförening. Kompletterande förrättningar gjordes 1994 och Samtliga anläggningsförrättningar finns på föreningens hemsida Även föreningens stadgar finns på hemsidan liksom diverse övrig information. Föreningsstämman, som är samfällighetsföreningens högsta beslutande organ, väljer en styrelse vars uppgift är att sköta den löpande förvaltningen. Ordinarie årsstämma skall hållas i juli månad varje år. Förslag till förbättring av föreningens verksamhet skall lämnas som motion att behandlas på stämman. Motion skall lämnas till styrelsen senast 31 maj. I Dyviks samfällighetsförening finns 86 anslutna fastigheter. Beteckningen på gemensamhetsanläggningen är Dyvik ga 1:1. Gemensamhetsanläggningen Gemensamhetsanläggningen är indelad i tre huvuddelar: vägarna, grönområdet och båtbryggorna. 1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt ett fåtal p- platser för tillfällig uppställning vid stora bryggan. Tillfarten till området sker via avtagsväg vid Marens gård skyltad DYVIK S. Ytterligare en tillfart finns betecknad DYVIK N som nyttjas och administreras av boende inom Dyvik norra. Infartsbommar finns vid de båda infarterna. 2. Grönområdet omfattar Dyvik 1:1. Inom området finns: Anslagstavlor, ställningar för postlådor, papperskorgar och bod för redskapsförvaring Fotbollsplan och badplatser samt badflotte Båtuppdragningsramp för mindre båtar 3. Båtbryggorna är avsedda för förtöjning av fritidsbåtar för de till samfällighetsföreningen anslutna fastigheterna. Förvaltning av gemensamhetsanläggningen Dyvik ga 1:1 All mark utanför de anslutna tomterna, d v s fastigheten Dyvik 1:1, är enligt anläggningsbeslutet upplåten som grönområde. Inom detta område finns de anläggningar och byggnader som ingår i gemensamhetsanläggningen Dyvik ga 1:1. De gemensamma anläggningarna förvaltas av föreningen. Trivselregler För medlemmarnas gemensamma trivsel krävs att alla medlemmar följer trivselregler enligt följande. 1. Vägar Vägarna hålls öppna för trafik året runt. Föreningen ansvarar för vägunderhåll sommaroch vintertid.

20 Bilaga 10 2 Trivselregler och allmän information Dyviks samfällighetförening rev Vägarnas bredd medger inte parkering utefter vägarna utan enbart på respektive tomt. Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga och underhålla en vägtrumma under infarter till den egna fastigheten. Trumman skall ha diameter av erforderlig storlek. Då vägarna inom området är enskilda vägar har föreningen att bestämma regler för dessa. Angöring mellan tomt och väg Varje fastighet har rätt till en angöring/infart mellan vägen och tomten. Parkeringsplats och annan typ av uppställningsplats skall i första hand anordnas på tomten. För de fastigheter där detta inte kan ordnas på tomten kan styrelsen lämna skriftligt tillstånd för tillfart och parkeringsplats på grönområdet mellan vägen och tomten. Sly utmed vägarna För att underlätta vägunderhållet bör fastighetsägare hålla en minst en meter bred remsa av grönområdet längs med vägen, i anslutning till den egna tomten, fri från sly. 2. Avlopp För att undvika problem med dricksvattnet är det viktigt att alla fastighetsägare är mycket försiktiga med hur avloppet från fastigheten hanteras. Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund (nedan SMOHF) lämnar råd och ger tillstånd för avlopp, 3. Brunnar Borrning av egen brunn skall göras med hänsynstagande till att området har en mycket begränsad tillgång på vatten. Tillstånd måste inhämtas från SMOHF. 4. Grönområde All mark utanför de enskilda fastigheternas tomtgränser är föreningens mark. Detta innebär att även området mellan tomtgränsen och vägen är en del av det gemensamma grönområdet. Samtliga åtgärder som en medlem önskar vidta utanför den egna tomten kräver beslut av föreningens styrelse. Trädfällning All trädfällning utanför den egna tomten kräver beslut av styrelsen. Stämman utfärdar riktlinjer för hur grönområdet skall skötas. Badplats Badstranden skall hållas ren och städad. Stolar eller badutrustning får ej lämnas kvar på stranden. I badviken finns en badflotte, som föreningen sköter. Övrigt inom grönområdet Föreningen sköter följande anläggningar: vägar, anslagstavlor, ställningar för postlådor, papperskorgar, bod och fotbollsplan. 5. Tomter Staket, upplag och annat som förfular området eller på annat sätt är störande skall åtgärdas av fastighetsägare. 6. Övrigt Adressändring Det är fastighetsägarens ansvar att korrekta adress- och ägaruppgifter finns hos styrelsen. För att förenkla informationsspridningen önskar styrelsen även uppgift om e- mailadress. Anmäl därför alltid ägarförändring, adressändring, telefonnummer och e- mailadress till styrelsen.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012

VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 VÄLKOMNA TILL SKEPPSDALSSTRÖMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA 2012 DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande på stämman 3 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 4 Utseende av två

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2

Anvisningar för medlemmarna 2009 Sid. 2 Utgiven januari 2009, giltig under 2009 Sid. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Om Molnflygaren...4 1.1 Anvisningarna...4 1.2 Hemsida...4 1.3 Informationsblad...4 1.4 Vad göra?...4 2 Begreppsförklaringar...4 3 Styrelseförvaltning...5

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6 ÖSTERTULLSNYTT Styrelsen har sedan förra utgåvan av Östertullsnytt hunnit avverka ett stort antal ärenden. Några av de viktigaste sammanfattar vi här som information till er. Alla är välkomna att kontakta

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 MÖRBYFJÄRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samfällighetens ändamål... 2 Inriktning... 2 Organisation... 3 Styrelsen... 3 Sektioner... 3 Medlemskap i

Läs mer