En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud."

Transkript

1 Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare). Som service till medlemmarna bifogas dock samtliga årsmöteshandlingar med denna kallelse. Vi ber var och en att ta med handlingarna till årsmötet, då antalet extra kopior där kommer att vara begränsat. En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Väl mött på stämman den 30 juli! för styrelsen Jan Bäcklund ordförande

2 KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 30 juli 2011, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av sekreterare vid stämman 4. Val av två justeringsmän att jämte stämmoordförande justera protokollet 5. Upprättande av närvaroförteckning samt fastställande av röstlängd 6. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett 7. Godkännande av dagordningen 8. Förvaltningsberättelse (bilaga 1 och bilaga 2) 9. Balans- och resultaträkning samt jämförelse av kostnader med budget (bilaga 1 och bilaga 4) 10. Revisionsberättelse (bilaga 3) 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 12. Beslut om vägunderhållsplan (bilaga 5) 13. Beslut om avsättning av medel till underhålls- och förnyelsefonder (bilaga 6) 14. Fråga om anskaffning av elektriskt styrda infartsbommar (bilaga 7) 15. Fråga om intäktsökning genom avstyckning och försäljning av markområden 16. Beslut om godkännande av budget och därmed följande uttaxering samt debiteringslängd och förfallodag (bilaga 6 och bilaga 8) 17. Beslut om föreskrifter för bryggor och båtplatser (bilaga 9) 18. Beslut om trivselregler (bilaga 10) 19. Beslut om riktlinjer för trädgallring (bilaga 11) 20. Ersättning till styrelse och revisorer 21. Val av styrelse och styrelseordförande 22. Val av revisorer 23. Fråga om val av valberedning 24. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (vilket kommer att ske hos styrelsens sekreterare) 25. Stämmans avslutande Bilagor: 1. Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning 2. Föreningens styrelse, revisorer och valberedning 3. Revisionsberättelse 4. Specifikation av kostnader i förhållande till budget 5. Förslag till vägunderhållsplan 6. Förslag till inkomst- och utgiftsstat för perioden Elektriska infartsbommar 8. Debiteringslängd 9. Förslag till Föreskrifter för bryggor och båtplatser 10. Förslag till Trivselregler 11. Förslag till Riktlinjer för trädgallring Handlingar enligt ovan finns tillgängliga hos styrelsen sekreterare, Eva Salomonsson, Norra vägen 1. VÄLKOMNA! STYRELSEN

3 Informationsmöte efter stämman Efter stämmans avslutande kommer ett informellt informationsmöte med följande punkter att hållas: 1. Städdagar 24 september 2011 och 12 maj Det blir SOMMARFEST vid sjöslätten lördagen den 30 juli Om Du har förslag inför sommarfesten, v g kontakta i så fall Åke Norberg som är sammankallande i festkommittén. I festkommittén ingår även Gulli Moquist, Eva Salomonson, Fredrika Werner samt Katarina Hall. 3. Hålla Dyvik öppet; årets gallring 4. Bastu; gallup om intresse 5. Information om ägarbyte för Dyvik 1:80-82 samt 1: Gränstvist med Dyvik 1:99 7. Dyvik Open Golf kommer att hållas på Nynäshamns Golfklubb söndagen den 31 juli. Det är poängbogey 18 hål som gäller. Gemensam lunch kl 12:00 på golfrestaurangen i klubbhuset. Vi har förbokade starttider mellan 13:00 och 13:22. I nuläget har vi plats för 16 deltagare. M a o först till kvarn. Anmälan görs senast den 25 juli till OBS! glöm inte att ange golfid. Anmälan efter detta datum kan i mån av plats göras per telefon till Självklart kan Du även anmäla goda vänner som vill vara med och tävla. 8. Övriga frågor

4 Bilaga 1 1 Förvaltningsberättelse för Dyviks Samfällighetsförening avseende tiden 1 maj april Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Organisation m m Enligt stadgarna förvaltar Dyviks Samfällighetsförening den gemensamhetsanläggning som utgörs av vägar och grönområden i Dyvik, Sorunda, och som tillkommit enligt anläggningsbeslut den 6 juni Därutöver har anläggningsbeslut skett den 21 april 1994 (betr de s.k. obebyggda tomterna) samt anläggningsförrättning den 7 september 1999 (nya bryggan). Vidare äger föreningen sedan 15 juni 1998 fastigheten Dyvik 1:1 i Nynäshamns kommun. I föreningen finns 86 anslutna fastigheter. Gemensamhetsanläggningen består av: Sektion 1 (Marenvägen): Södra utfartsvägen från Dyvik mellan allmänna vägen och T-korsningen med Södra och Norra vägen. De fastigheter inom Dyviks Samfällighetsförening som inte är med i sektion 1 torde i princip vara med i Norra Dyviks Vägsamfällighet, som har en ekonomi helt skild från Dyviks Samfällighetsförenings). Sektion 2 (Huvudsektionen): Vägar och vägmark för nya vägar samt grönområden. Sektion 3 (Bryggorna): Gamla båtbryggan vid sjöslätten samt nya småbåtsbryggan. Medlem i föreningen är ägare till fastighet inom samfälligheten. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter jämte tre suppleanter. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en revisorsuppleant. Verksamhet Sektion 1 och 2 (Marenvägen och huvudsektionen) Utöver sedvanligt löpande vägunderhåll och snöplogning har höjning av vägbank, grusning, sladdning, kantskärning samt byte och rensning av vägtrummor utförts. Mängden snö har varit extrem under denna vinter och kostnaden för plogning 30% högre än förra vintern. Träd och sly har tagits bort utmed Marenvägen för ökad framkomlighet för lastbilar. Projektet Hålla Dyvik öppet har drivits vidare enligt stämmobeslut En plan för trädgallring har framtagits. Denna har underställts medlemmarna i en gallup per post eller mejl. Av de inkomna svaren var 85% för trädgallring enligt förslag av skogsvårdskonsulent. Styrelsen är tacksam för de frivilliguppgifter som genomförts av flera av föreningens medlemmar. Lars Manners har hjälpt till med bl a vägtrummor. Anders Olson, Martin Rudling och Ola Karlsson har skött gräsklippningen på föreningens marker. Nils Djurberg har byggt en bro över ån innanför nya bryggan. Gulli Moquist och Fredrika Werner ordnar med traditionellt midsommarfirande. Åke Norberg och festkommittén arrangerar

5 Bilaga 1 2 sommarfesten. Irina Pettersons (Dyvik 1:99) mångåriga bidrag med gratis elström till sommarfesten noteras också med tacksamhet. Dessutom har många medlemmar bidragit med goda insatser på städdagarna. Föreningen har även erhållit bidrag i form av kontanter har från medlemmar som ej kunnat delta i städdagarna Sektion 3 (bryggorna): Gamla bryggan vid sjöslätten: Alla användbara platser är uthyrda, och några medlemmar står i kö för båtplats. Nya bryggan: Alla användbara platser är uthyrda. Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2010 tagit fram föreskrifter för bryggor och båtplatser, se bilaga. Frivillig verksamhet Styrelsen har skyldighet att förvalta föreningens tillgångar och handhavande av föreningens angelägenheter, men det finns ett stort utrymme för frivilliga insatser från alla medlemmar för att hålla föreningens kostnader nere samt avlasta styrelsen. Kontakta gärna någon i styrelsen om Du vill ställa upp nu eller vid ett senare tillfälle. Disposition av föreningens vinst/förlust Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. Övrigt En tvist om var gränsen mellan Dyvik 1:1 (sjöslätten och gamla bryggan) och Dyvik 1:99 går har initierats av ägaren till Dyvik 1:99, Irina Pettersson.

6 Verksamhetsår 2010 Verksamhetsår 2011 Intäkter Total Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Total Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Årsavgifter , , , , , , , ,00 Bomnycklar/Kätting 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 Övriga intäkter 5 054,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00-900,00 Summa intäkter , , , , , , , ,00 Kostnader Snöplogning , , ,00 0, , , ,00 0,00 Vägunderhåll - löpande , , ,00 0, , , ,00 0,00 Vägunderhåll - periodiskt ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Vägbommar 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Underhållsfond avsättning , , , , , , , ,00 Förnyelsefond avsättning ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Fondåterföring ,00 0, , , , , ,00 0,00 Skyltar/brevlådor 302,50 0,00 302,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bryggkostnader ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Grönområdeskostnader 488,00 0,00 488,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Övriga omkostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Summa kostnader , , , , , , , ,00 Årets resultat 1 384, , , , ,00 132, , ,00 IB överskott i sektionen , , , , , , , ,20 Årets resultat i sektionen 1 384, , , , ,00 132, , ,00 UB överskott i sektionen , , , , , , , ,20 Bilaga 1 3 Dyviks Samfällighetsförening Resulaträkning

7 Bilaga 1 4 Dyviks Samfällighetsförening Balansräkning Tillgångar UB 30/4-10 UB 30/4-11 Kassa 183,50 183,00 Plusgiro , ,00 Sparkonto, Nordea , ,00 Grönområden 1: , ,00 Summa kronor , ,00 Kortfristiga fodringar 0, ,00 Summa tillgångar , ,00 Skulder Övriga skulder 7 250, ,00 Summa kronor 7 250, ,00 Eget kapital Vägfond sektion , ,00 Vägfond sektion , ,00 Förnyelsefond bryggor sektion , ,00 Underhållsfond bryggor sektion , ,00 Balanserat resultat , ,00 Årets vinst 1 384, ,00 Summa kronor , ,00 Summa skulder och eget kapital , ,00

8 Bilaga 2 1 Styrelse, revisorer, valberedning,övriga funktionärer styrelse ordförande sekreterare kassörer övriga ledamöter suppleanter Jan Bäcklund Eva Salomonsson Martin Rudling Mats Johansson Ulf Håkansson Nils Djurberg Bernt Söderlund Stefan Grann Katarina Hall Anders Olsson, intendent revisorer revisorer revisorsuppleant Markus Rudling Charles Hillgren Peter Fahlén valberedning Lars Werner (sammankallande). Marianne Gyllenpalm Agneta Rudling Dag Svedung hamnkapten Peter Andersson föreningens adress Dyviks samfällighetsförening c/o Jan Bäcklund Larsbergsvägen Lidingö

9 Bilaga 2 2 Styrelsens arbetsuppgifter 1 Kallelse till inkl dagordning ordförande 2 Protokoll samt utskick per mejl sekreterare 3 Besvara skrivelser ordförande 4 Bokföring kassör/johansson 5 Avisering av avgifter Betalning av räkningar kassör/rudling 6 Inköp av varor/tjänster upp till SEK köparen attesterar och skickar fakturan till kassör/rudling för betalning Enligt firmateckningsordning (två styrelseledamöter i förening) Håkansson (sammankallande), Djurberg, Grann, Olsson och Rudling Håkansson Olsson Grann 7 Inköp av varor/tjänster över till SEK 8 Vägunderhåll - grus, snöplogning, sladdning Marenv/Södra v Hamnv/ Norrav fr bom t norra stranden Norra v övrig del 9 Kallelse på anslagstavlorna samt via Bäcklund mejl till höst och vårstädning 10 Framtagande av arbetsuppgifter till ordförande höst och vårstädning. Underlag lämnas av väg- och gröngruppsansvariga 11 Ordna med mat och dryck på intendent städdagar 12 Låsa upp/låsa bommar vår och höst, Djurberg 1/6 resp. 31/8 13 Bryggfogde Peter Andersson Styrelsens bryggansvarige Bäcklund (båtplatsförteckning, båtkö) 14 Ansvarig för matrikeln Bäcklund 15 Festkommitté Hall och Salomonsson m fl 16 Gräsklippning Rudling och Hall samt Ola Karlsson (fotbollsplanen) 17 Slåtterbalk Grann 18 Gröngruppsarbete Rudling, Djurberg, Grann, Hall, Håkansson 19 Nyckelansvarig Grann 20 Ansvarig för boden intendent 21 Ansvarig för hemsidan Bäcklund 22 Projekt Hålla Dyvik öppet Söderlund, Olson, Håkansson, Grann 23 Projekt Slåtter Söderlund, Hall, Rudling

10 Bilaga 3 1 Revisionsberättelse för Dyviks samfällighetsförening Vi har granskat årsredovisningen samt styrelsens förvaltning för tiden till Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Vi tillstyrker: att resultat- och balansräkning fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lisö Charles Hillgren Revisor. Markus Rudling Revisor

11 Bilaga 4 1 Dyviks Samfällighetsförening Specifikation av kostnader i förhållande till budget Budget Utfall Avvikelse Sektion 1 Årsavgifter Summa Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Vägbommar Summa Sektion 2 Årsavgifter Övriga intäkter Summa Vägunderhåll periodiskt Vägunderhåll löpande Snöplogning Grönområdeskostnader Vägbommar Övriga omkostnader Summa Sektion 3 Årsavgifter Kätting Övriga intäkter Summa Bryggunderhåll gamla bryggan Bryggunderhåll nya bryggan Summa

12 Bilaga 5 1 Dyviks Samfällighet FÖRSLAG TILL VÄGUNDERHÅLLSPLAN Nr karta Åtgärd Sektion 1 Bedömd tot kost År År År Anm Dikning vid vägtrumma Ospecificerat Summa sektion Sektion 2 Sladdning, kantskärning och grusning, från brevlådorna till norra bommen 6 Höja vägbanken utanför fast 1:19 samt dikning utmed fastigheten 1:14. Ev behöver det kompletteras med nytt rör vid nya infarten till fastheten 1:14, samordnas med fastighetsägaren Vid fastigheterna 1:77 och 1:95 behövs det dikas samt ev.kompletteras med rör över vägen. En viss uppfyllnad av vägen erfordras. Sladdning utfört v Kantskärning utfört v , Uppfyllning utfört v , Åtgärda tjälskott på asfalterade vägar Backen ner till Södra badviken. Dikning samt installation av två trummor. Flytt av vedupplag för förbättrad sikt, samordnas med fastghetsägaren Dika ur bättre samt nytt dike till vänster om vägen från fast 1:69 ner mot sjön. En samordning med Engqvist stiftelse bör ske när dikningen sker. Ev behövs sprängning /Ulf H

13 Bilaga 5 2 Dyviks Samfällighet Korsning Dyvik strandväg/n. Vägen. Byte av rör samt rensning av dike. Byte av rör utfört 36-37, 2010 Dyvik strandväg. Uppfyllning med grus ("svackan") Utfört v. 35, 2010 Dyvik strandväg. Kantskärning och förbättring av diken Väg mot Norra viken. Grusning av leriga ställen Utfört v. 35, 2010 (grovt) Uppfyllning med grus, rensning av dike utanför infart Uppfyllning utfört v. 35, 2010 till fast 1:24 Nytt dike utanför 1:25 för avledning av vattensamling på vägen Ospecificerat Summa Sektion Summa Sektion /Ulf H

14 Bilaga 6 1 Dyviks Samfällighetsförening Förslag till inkomst- och utgiftsstat för Sektion 1 antal avg belopp Årsavgifter Årsavgifter Summa Intäkter Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Avsättning underhållsfond Summa kostnader Sektion 2 Årsavgifter Årsavgifter Extraordinär intäkt Avlyft vägfond sektion Summa Intäkter Vägunderhåll periodiskt enl plan Vägunderhåll löpande Snöplogning Grönområdeskostnader Bomförbättringar 0 Övriga omkostnader Avsättning underhållsfond för vägar Avsättning förnyelsefond för bryggor Summa kostnader Sektion 3 Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Årsavgifter brygga Rampnyckelavg 900 Avlyft bryggfond 0 Summa Intäkter Bryggunderhåll brygga gamla Bryggunderhåll brygga nya Avsättning underhållsfond Summa kostnader Årsavgifterna förfaller till betalning 30 dagar efter emottagande av översänt inbetalningskort, dock senast den 1 november Förslag till oförändrade avgifter i samtliga sektioner.

15 Bilaga 7 1 Eventuell installation av elektriska infartsbommar Bakgrund De nuvarande bommarna är problematiska i en del avseenden: södra infartsbommen står på privat mark (Manners) södra infartsbommens båda fundament hindrar vattenflödet i dikena nuvarande ordning med bommar kräver särskilda vinterbrevlådor norra infartsbommen kan inte öppnas med kod vintertid måste båda bommarna lämnas öppna för plogning vintertid gör snö och is bommarna svåra att stänga/öppna vintertid fungerar ej kodlåset ibland p g a dålig laddning av batteriet via solcellen bommarna hålls öppna hela sommaren disciplinen att hålla bommarna stängda övrig tid är bristande obehöriga tar sig in på föreningens område stölderna har ökat inom samfälligheten En moderniserng genom införskaffande av elektriska bommar skulle eliminera de flesta av dessa problem, samtidigt som området ger ett bättre intryck. Kostnaden för nya bommar balanseras sannolikt av en minst lika stor värdestegring av fastigheterna i samfälligheten. Erfarenheterna av elektriska bommar från andra områden är goda. På Lindholmen har t ex stölderna upphört landvägen sedan elektriska bommar installerades. Man byter där kod årligen. Dosor för fjärrstyrning finns att tillgå, och sådana kan även tillfälligt disponeras av hantverkare. Detta minimerar utlämnande av kod till icke boende. Särskilt tillbehör kan monteras som med reservkraft automatiskt öppnar bommarna vid strömavbrott. Kostnadsuppskattning Offerter har erhållits för installation av elektriska bommar. Till kostnaden för bommar kommer kostnad för dragning av elektricitet. Den totala kostnadsramen kan uppskattas till kr. Detta skulle svara mot en extra uttaxering i sektion 2 med 2000 kr per fastighet. Rådslag En diskussion om installation av elektriska bommar initieras vid stämman. Stämman bör besluta om huruvida styrelsen skall driva saken vidare eller ej. I det förra fallet skulle en extrastämma under sensommaren/hösten kunna ta beslut i frågan. Exempel på anläggning; tekniska detaljer Skandinaviska Områdesskydd AB (www.skandinaviska.nu) har lämnat offert gällande två anläggningar (norra och södra infarten). Bommarna drivs med 12V via transformator från enfas nätspänning. De är utrustade med nöddrift i händelse av strömavbrott. Bommarna öppnas med beröringsfria brickor, med kodlås samt med brandkårsöppning. Fotoceller finns för säkerhet. Varningslampor på bommarna samt saftblandare på bomhus. Öppettid upp till två minuter. Referenser finns; ett 60-tal bommar har installerats. Bommarna är av italiensk tillverkning.

16 Bilaga 8 1 Debiteringslängd Sektion 1 = Södra tillfartsvägen från Marens Gård (Marenvägen) Sektion 2 = Vägar och grönområden inom Dyvik Kostnader för drift och underhåll fördelas lika mellan deltagande fastigheter och enheter inom berörd sektion enligt nedanstående tabell. Deltagande fastigheter/enheter Antal andelar inom Sektion 1 Sektion 2 Dyvik 1:3-1: :14-1: :19-1: :24-1: :29-1: :34-1: :61-1: :63-1: :76-1: :80-1: :83-1: :85-1: :91-1: :94-1: Maren 2:22-2: Svalbo 3:1 0 1 Summa andelar 59 86

17 Bilaga 9 1 Föreskrifter för bryggor och båtplatser Dyviks samfällighetförening rev FÖRESKRIFTER FÖR BRYGGOR OCH BÅTPLATSER Allmänt Samtliga samfällighetens anlagda bryggor och båtplatser tillhör Dyviks samfällighetsförening och förvaltas i sektion 3 av föreningen. Styrelsen utser hamnfogde med uppgift att svara för gemensamma ärenden rörande bryggor, båtplatser och därmed sammanhängande frågor. Hamnfogden ska tillse att instruktioner och ordningsföreskrifter följs. Hamnfogden rapporterar till styrelsen och kan adjungeras till styrelsens sammanträden samt ingå i arbetsutskott för sektion 3. Förutom dessa ordningsföreskrifter gäller även tillämpliga delar av föreningens trivselregler. Vid stora (gamla) bryggan finns 13 båtplatser med 3 m bredd och åtta platser med 2,5 m bredd. Dessutom finns sex platser med 2,5 m bredd som i nuläget är för grunda för att kunna nyttjas. Det finns även några gästplatser på utsidan av bryggan. Vid lilla (nya) bryggan finns 12 platser med 2,5 m bredd. Observera att eventuell bryggplats inte följer fastigheten vid försäljning. En fartgräns på 5 knop gäller i Dyvik innanför uddarna på fastigheterna 1:3 och 1:79. Tilldelning av båtplatser Fastighetsägare som erhållit och betalar för båtplats vid någon av föreningens bryggor behåller bryggplats så länge vederbörande utnyttjar platsen med egen båt och är medlem av föreningen. Styrelsen äger dock rätt att inför säsong anvisa annan båtplats vid föreningens bryggor. Motivet för detta är att föreningens bryggor skall utnyttjas på ett effektivt sätt. Det skall särskilt framhållas att samtliga fastighetsägare inom samfälligheten enligt förrättningsbeslut bidrar till förnyelsefonden för bryggorna. Tilldelning av båtplats sker efter skriftlig framställning till styrelsen för Dyviks Samfällighetsförening och med uppgifter om båtens typ och storlek (längd, bredd, djupgående, deplacement och motorstyrka). Fastighetsägare som tilldelats båtplats måste själv utnyttja båtplatsen med egen båt och får inte överlåta, uthyra, eller, annat än tillfälligtvis, utlåna båtplatsen till annan person. Om fastigheten övergår till annan familjemedlem får båtplatsen följa med. Säljs fastigheten till utomstående ska båtplatsen återlämnas till styrelsens disposition. Båtplats som ej utnyttjas senast den 1 juli disponeras av styrelsen. Styrelsen för lista på ansökningar som inkommit till styrelsen med datum när ansökan inkommit. Turordningen vid tilldelning av båtplatser bestämmes med ledning av när ansökan inkommit. Uppsägning av bryggplats inför säsongen skall ske senast den 1 februari. Förteckning över aktuell fördelning av bryggplatser finns på föreningens hemsida Gästplatser Gästplatser finns på utsidan av stora bryggan samt på insidan av bryggan i södra viken. Platserna är avsedda enbart för tillfällig förtöjning i högst två dygn av båt med maximalt deplacement av 6 ton. Hamnkaptenen skall upplysas om gästande båtar. Gästande båtar har att följa hamnkaptenens instruktioner. Vid hård vind in mot stora bryggan får dessa gästplatser ej nyttjas. All förtöjning sker på egen risk. Gästande båtar skall märkas med ägarens namn och mobilnummer samt med vilken fastighet besöket avser. Båtuppdragningsramp Invid stora bryggans finns en ramp för sjösättning av mindre båtar med båtvagn (totalvikt högst 1000 kg). För att undvika att rampen används av utomstående spärrar en kätting av tillfarten till rampen. Hamnkaptenen och de som har båtplats vid bryggan har nyckel till kättinglåset.

18 Bilaga 9 2 Föreskrifter för bryggor och båtplatser Dyviks samfällighetförening rev I anslutning till rampen får kanoter och jollar, som ej har bryggplats, mot avgift förvaras under sommarsäsongen. Framkomligheten till sjösättningsrampen får inte hindras. Ordningsföreskrifter 1 Allmänt Det löpande underhållet av bryggor åvilar de fastighetsägare som tilldelats båtplats av styrelsen. Kostnaden härför uttages genom bryggavgifter. Båtplatsinnehavare är skyldig att följa ordningsreglerna och övriga anvisningar som kan lämnas av styrelsen eller hamnfogden. Om inte detta följs förlorar man sin båtplats. 2 Förtöjning Båtplatsinnehvaren är skyldig ha sin båt förtöjd på ett fackmannamässigt sätt avseende t ex bryggfästen, linor och fendrar samt boj och bojkätting. Särskilt skall infästning i bojsten samt schackel och kätting ha erforderlig hållfasthet. 3 Försäkring Båtplatsinnehavaren skall ha sin båt försäkrad med minst ansvarsförsäkring. Eventuella skador, som orsakas av ej fackmannamässigt förtöjd båt på annan båt eller brygga utkrävs av båtägaren. Föreningen åtar sig inte något ansvar för båt som ligger förtöjd vid brygga eller upplagd för vinterförvaring. 4 Vinterförvaring mm Båt får inte under någon del av året förtöjas eller uppläggas så att sjösättning eller uppdragning av båtar förhindras. Vinterförvaring på Dyvik 1:1 får ej ske på annan plats än den som anvisas av hamnkaptenen. Båtar som förvaras på sjöslätten skall vara märkta med ägarens namn, fastighetsnummer och telefonnummer. Föreningen kommer att bortforsla ej märkta båtar Båtarna skall vara sjösatta eller bortförda och platsen avstädad senast vecka 22. Efter detta datum kommer kvarvarande båtar, pallbockar och dylikt att borttransporteras på båtägarens bekostnad. Hamnkaptenens arbetsuppgifter 1. Kontroll av förtöjningar i samråd med båtplatsinnehavaren så att det är utfört fackmannamässigt. 2. Samordning av kontroll av och eventuellt byte av bojkättingar och bojstenar. Kostnaden tas ut av respektive båtägare. 3. Samordning av löpande underhåll av bryggorna och fördelning av arbetsuppgifter på båtplatsinnehavarna. Arbetet utförs vid de gemensamma städdagarna om så är möjligt.

19 Bilaga 10 1 Trivselregler och allmän information Dyviks samfällighetförening rev TRIVSELREGLER OCH ALLMÄN INFORMATION I denna handling sammanfattas den verksamhet som Dyviks samfällighetsförening, bedriver samt "Trivselregler", vilka skall vara till ledning för medlemmarna och främja trivseln och samhörigheten i föreningen. Regler för samfällighetens bryggor, båtplatser och gästplatser finns i dokumentet Föreskrifter för bryggor och båtplatser. Dyviks samfällighetsförening I juni 1980 genomfördes den anläggningsförrättning som ligger till grund för den nuvarande verksamheten i Dyviks samfällighetsförening. Kompletterande förrättningar gjordes 1994 och Samtliga anläggningsförrättningar finns på föreningens hemsida Även föreningens stadgar finns på hemsidan liksom diverse övrig information. Föreningsstämman, som är samfällighetsföreningens högsta beslutande organ, väljer en styrelse vars uppgift är att sköta den löpande förvaltningen. Ordinarie årsstämma skall hållas i juli månad varje år. Förslag till förbättring av föreningens verksamhet skall lämnas som motion att behandlas på stämman. Motion skall lämnas till styrelsen senast 31 maj. I Dyviks samfällighetsförening finns 86 anslutna fastigheter. Beteckningen på gemensamhetsanläggningen är Dyvik ga 1:1. Gemensamhetsanläggningen Gemensamhetsanläggningen är indelad i tre huvuddelar: vägarna, grönområdet och båtbryggorna. 1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt ett fåtal p- platser för tillfällig uppställning vid stora bryggan. Tillfarten till området sker via avtagsväg vid Marens gård skyltad DYVIK S. Ytterligare en tillfart finns betecknad DYVIK N som nyttjas och administreras av boende inom Dyvik norra. Infartsbommar finns vid de båda infarterna. 2. Grönområdet omfattar Dyvik 1:1. Inom området finns: Anslagstavlor, ställningar för postlådor, papperskorgar och bod för redskapsförvaring Fotbollsplan och badplatser samt badflotte Båtuppdragningsramp för mindre båtar 3. Båtbryggorna är avsedda för förtöjning av fritidsbåtar för de till samfällighetsföreningen anslutna fastigheterna. Förvaltning av gemensamhetsanläggningen Dyvik ga 1:1 All mark utanför de anslutna tomterna, d v s fastigheten Dyvik 1:1, är enligt anläggningsbeslutet upplåten som grönområde. Inom detta område finns de anläggningar och byggnader som ingår i gemensamhetsanläggningen Dyvik ga 1:1. De gemensamma anläggningarna förvaltas av föreningen. Trivselregler För medlemmarnas gemensamma trivsel krävs att alla medlemmar följer trivselregler enligt följande. 1. Vägar Vägarna hålls öppna för trafik året runt. Föreningen ansvarar för vägunderhåll sommaroch vintertid.

20 Bilaga 10 2 Trivselregler och allmän information Dyviks samfällighetförening rev Vägarnas bredd medger inte parkering utefter vägarna utan enbart på respektive tomt. Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för att anlägga och underhålla en vägtrumma under infarter till den egna fastigheten. Trumman skall ha diameter av erforderlig storlek. Då vägarna inom området är enskilda vägar har föreningen att bestämma regler för dessa. Angöring mellan tomt och väg Varje fastighet har rätt till en angöring/infart mellan vägen och tomten. Parkeringsplats och annan typ av uppställningsplats skall i första hand anordnas på tomten. För de fastigheter där detta inte kan ordnas på tomten kan styrelsen lämna skriftligt tillstånd för tillfart och parkeringsplats på grönområdet mellan vägen och tomten. Sly utmed vägarna För att underlätta vägunderhållet bör fastighetsägare hålla en minst en meter bred remsa av grönområdet längs med vägen, i anslutning till den egna tomten, fri från sly. 2. Avlopp För att undvika problem med dricksvattnet är det viktigt att alla fastighetsägare är mycket försiktiga med hur avloppet från fastigheten hanteras. Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund (nedan SMOHF) lämnar råd och ger tillstånd för avlopp, 3. Brunnar Borrning av egen brunn skall göras med hänsynstagande till att området har en mycket begränsad tillgång på vatten. Tillstånd måste inhämtas från SMOHF. 4. Grönområde All mark utanför de enskilda fastigheternas tomtgränser är föreningens mark. Detta innebär att även området mellan tomtgränsen och vägen är en del av det gemensamma grönområdet. Samtliga åtgärder som en medlem önskar vidta utanför den egna tomten kräver beslut av föreningens styrelse. Trädfällning All trädfällning utanför den egna tomten kräver beslut av styrelsen. Stämman utfärdar riktlinjer för hur grönområdet skall skötas. Badplats Badstranden skall hållas ren och städad. Stolar eller badutrustning får ej lämnas kvar på stranden. I badviken finns en badflotte, som föreningen sköter. Övrigt inom grönområdet Föreningen sköter följande anläggningar: vägar, anslagstavlor, ställningar för postlådor, papperskorgar, bod och fotbollsplan. 5. Tomter Staket, upplag och annat som förfular området eller på annat sätt är störande skall åtgärdas av fastighetsägare. 6. Övrigt Adressändring Det är fastighetsägarens ansvar att korrekta adress- och ägaruppgifter finns hos styrelsen. För att förenkla informationsspridningen önskar styrelsen även uppgift om e- mailadress. Anmäl därför alltid ägarförändring, adressändring, telefonnummer och e- mailadress till styrelsen.

FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE för Dyviks Samfällighetsförening avseende tiden l maj april 2010

FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE för Dyviks Samfällighetsförening avseende tiden l maj april 2010 Bilaga l, sid l Dyviks Samfällighetsförening (7647-535) FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE för Dyviks Samfällighetsförening avseende tiden l maj 009-30 april 00 Styrelsen får härmed avge följande redovisning för

Läs mer

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 28 juli 2012, kl 10:00 på sjöslätten.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 28 juli 2012, kl 10:00 på sjöslätten. KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 28 juli 2012, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp. - Städdagar: lördag 24 september 2011 och lördag 12 maj 2012.

Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp. - Städdagar: lördag 24 september 2011 och lördag 12 maj 2012. Dyvik samfällighetsförenings stämma 2011-07-30 Efter den formella stämmans avslutande, togs följande frågor upp - Städdagar: lördag 24 september 2011 och lördag 12 maj 2012. - Sommarfest hålls på sjöslätten

Läs mer

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten.

KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. KALLELSE Härmed kallas medlemmarna i Dyviks samfällighetsförening till ordinarie föreningsstämma lördagen den 11 juli 2015, kl 10:00 på sjöslätten. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Den blivande ägaren av 1:33 Göran Sundahl hälsades välkommen i föreningen. Styrelsens medlemmar presenterade sig själva för mötesdeltagarna.

Den blivande ägaren av 1:33 Göran Sundahl hälsades välkommen i föreningen. Styrelsens medlemmar presenterade sig själva för mötesdeltagarna. Sid.1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Dyviks Samfällighetsförening den 27 juli 2013 kl:10 på Sjöslätten. Bilaga 1: Röstlängd/närvaroförteckning Bilaga 2: Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Sid 1(3) 2017-04-26 ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. Omfattning Föreskrifterna inkl

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 1 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: tisdag den 21 april 2009

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening

Årsredovisning. Bergets Samfällighetsförening Årsredovisning för Bergets Samfällighetsförening 857202-8317 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 1 (10) Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Närvarande var 35 medlemmar representerade 28 fastigheter, varav 4 fastigheter genom fullmakt.

Närvarande var 35 medlemmar representerade 28 fastigheter, varav 4 fastigheter genom fullmakt. Protokoll, fört vid ordinarie stämma med Rönnäs Samfällighetsförening lördagen den 5 maj 2012 i gamla Dämshults skola (Bygdegården). Närvarande var 35 medlemmar representerade 28 fastigheter, varav 4 fastigheter

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län

1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län Kyrkesunds Båthamnsförening STADGAR 1 Föreningens firma är Kyrkesunds Båthamnsförening och dess styrelse har sitt säte i Tjörns kommun, Västra Götalands län 2 Föreningen är en ideell allmännyttig förening

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor.

Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. 1 (2) SALTARÖ-SKÄRMARÖ BRYGGFÖRENING BOX 4 139 21 VÄRMDÖ Kontakt info@ssbf.eu Hemsida www.ssbf.eu ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Stadgar. Antagna på årsstämman

Stadgar. Antagna på årsstämman Sida 1 av 6 Stadgar 1. Lindholmsdockans hamn- och sjöbodsförening är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 2. Hamn- och sjöbodsföreningens ändamål och

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

STADGAR FÖR HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING

STADGAR FÖR HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING STADGAR FÖR HAVSTENSSUNDS BRYGGFÖRENING 1. Föreningens namn Föreningens namn ska vara Havstenssunds Bryggförening, nedan kallad Föreningen. 2. Föreningens säte Föreningen ska ha sitt säte i Havstenssund,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2013-09-28 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsade medlemmarna välkomna varefter han förklarade mötet öppnat.

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma

c) Förslag till uttaxering av 90 500:- för driftskostnader intill ordinarie föreningsstämma Kågnäsvägens samfällighetsförening kallar till extra stämma 2010-09-01 Kl 19.00 i Klemensnäs Folkets Hus Ärenden 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TAMMSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsstämma torsdagen den 27 maj 2010 kl 18.30 i Tekniska nämndhusets hörsal, Flemminggatan 4, Stockholm Närvarande se bilaga 1. Öppnande Ordföranden Åke Amundin förklarade

Läs mer