STÄMMOHANDLINGAR APRIL I MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ"

Transkript

1 Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR APRIL I MALMÖ 1

2 PROGRAM Lördag Avprickning vid receptionen Inledning med presentation Lunch Stämma Fika Stämma Vandring till restaurang Översten Stämmomiddag Söndag Tema: Attraktiv förening Inledning av förbundsstyrelsen Fika Skånes lokalföreningar presenterar attraktiva aktiviteter Lunch Fortsättning Attraktiv förening Utvärdering Avslut Fika Varmt välkommen till förbundsstämma i Malmö april 2012! Förbundsstyrelsen och Celiakiföreningarna i Skåne län 2

3 Innehållsförteckning 2 Program 3 Innehållsföreckning 4 Ombudslista 5 Arbetsformer vid förbundsstämman 6 Dagordning 7 Årsberättelser för Verksamhetsberättelse 2011 SCF 16 Ekonomisk berättelse 2011 SCF Årsredovisning 2011 SCF Revisionsberättelse 2011 SCF 25 Verksamhetsberättelse 2011 Forskningsfonden Bokslut 2011 Forskningsfonden Revisionsberättelse 2011 Forskningsfonden Förslag till arvoden för förtroendevalda 30 Förslag till medlemsavgift och föreningsbidrag Motioner och yttranden Förslag till stadgar och arbetsordning 57 Förslag: Överföring av forskningsfond 58 Förslag: Årsplan, budget och arvoden för valberedning 59 Förslag: Stadgeändring gällande val av styrelse Fastställande av verksamhetsplan och rambudget SCF Handlingsplan 2012 SCF 67 Budget 2012 SCF 68 Verksamhetsplan forskningsfonden Inkomna nomineringar Valberedningens förslag 3

4 OMBUD Blekinge Annelie Ahmt Ann-Christin Bernhardsson Dalarna Maria Danmo Camilla Andersson Gotland Solveig Björklund Gävleborg Ann-Sofie Eriksson Halland Jämtland Johanna Blom Annica Brynger Jönköping Åsa Boestad-Fridell Dan Persson Kalmar Birgitta Danielsson Annika Cansund Kronoberg Marija Rasic Åsa Sandberg Uppsala Sara Angeldahl Helene Granö-Vägermark Värmland Monica Gustafsson Kent Olsson Västerbotten Anders Boman Anna-Carin Olsson Västernorrland Helena Räihä Västmanland AnneMarie Schough Kerstin Norlen Kihlgren Västra Götaland Marika Brolin Hjördis Kjällman Mathilda Robertsson Fredrika Thornander Knut Stensli Örebro Lars-Erik Karlsson Kristina Öster Östergötland Madeleine Hedberg Carl Gustav Pettersson Norrbotten Tom Fagerlund Gull-Britt Granbom SCUF Nathalie Henriksson Daniel Lundh Eva Wilhelmsson Sophie Brömster Skåne Carin Tjellqvist Cecilia Brytmark Ann Persson Therese Tjellquist Stockholm Iréne Jonson Helena de la Rosée Christina Flyborn Bergman Synnöve Pedersen-Blomdell Cicci Mohem Södermanland Björn Johansson Inger Barkman 4

5 ARBETSFORMER VID FÖRBUNDSSTÄMMAN Arbetsgången Vilka ärenden stämma ska ta itu med, och i vilken ordning, bestäms av normaldagordningen i stadgarnas 5. Innehåll och ordning kan vid behov ändras. Eventuell justering görs i samband med antagande av dagordning vid stämmans inledning. Ärende som inte redovisats för ombuden i stämmohandlingarna kan tas upp för diskussion men inte för beslut. Sådan övrig fråga måste anmälas innan dagordningen fastställs. Ärendebehandling Styrelsens berättelser, verksamhetsplaner, budgetförslag och övriga förslag liksom motioner behandlas och beslutas av hela ombudskretsen. Ärenden som hör samman i sak behandlas och beslutas om möjligt ihop. Styrelsens och revisorernas förslag är huvudförslag, likaså styrelsens yttranden över motioner. Huvudförslag ställs mot motförslag när sådant finns. Motförslag kan ställas under ärendebehandlingen av den som har förslagsrätt. Bifall till förslag kan också ställas mot avslag till förslag. Yttranderätt har ombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, generalsekreterare, ledamot i av styrelsen utsedda organ och förbundskanslist. Motionär har rätt att yttra sig vad avser inlämnad motion. Förslagsrätt har kretsen ovan med undantag av förbundskanslist och motionär. Yrkande: Att lämna ett förslag till beslut sker genom s k yrkande. Var tydlig med att det är ett yrkande du lämnar (för att det säkert ska kunna skiljas från ett debattinlägg eller en allmän synpunkt du vill framföra). Rösträtt har endast ombud (och som är upptagna i röstlängd) Begära ordet: Den som vill yttra sig i ett ärende begär ordet. Ordningsfråga: Ordningsfråga begärs för att t ex reda ut arbetsgången i ett ärende. Sakupplysning: Sakupplysning begärs för att ge eller få sakupplysning. Beslutsgången Beslut tas med öppen omröstning och i första hand genom acklamation (ja-rop). Först prövas ombudens stöd för huvudförslaget, sedan för motförslaget. Bifalles styrelsens förslag? Avslås styrelsens förslag? Bifalles Gunnar Grens förslag? Stämmoordföranden tolkar resultatet av acklamationen och klubbar sin tolkning om inget ombud begär rösträkning. Jag finner att ombuden bifallit styrelsens förslag Rösträkning sker genom öppen omröstning (handuppräckning) eller med namnupprop. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Personval För varje val redovisas de som nominerats och de som föreslås av valberedningen. Varje valsedel upptar namnen på samtliga nominerade. Endast nominerad kan väljas. Personval sker med slutna valsedlar. 5

6 Förslag till Dagordning 1/ Förbundsstämmans öppnande 2/ Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Två protokolljusterare tillika rösträknare 3/ Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 4/ Fråga om förbundsstämman är behörigen utlyst 5/ Antagande av dagordning 6/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar a) SCF b) Forskningsfonden 7/ Revisorernas berättelser a) SCF b) Forskningsfonden 8/ Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen a) SCF b) Forskningsfonden 9/ Fastställande av arvoden till förtroendevalda 10/ Fastställande av medlemsavgift och föreningsbidrag 11/ Behandling av motioner 12/ Behandling av förslag a) stadgeförslag b) förbundsstyrelsens och revisorernas övriga förslag 13/ Fastställande av kommande verksamhetsplan och rambudget a) SCF b) Forskningsfonden 14/ Val av styrelse a) Ordförande b) Ordinarie ledamöter 15/ Val av revisorer a) Två ordinarie, varav minst en auktoriserad b) Två ersättare, varav minst en auktoriserad 16/ Val av tre ledamöter i valberedningskommitté inför nästa förbundsstämma 17/ Övriga frågor 18/ Förbundsstämmans avslutande 6

7 ÅRSBERÄTTELSER FÖR 2010 Förbundets och forskningsfondens berättelser för 2010 behandlades vd en ordförandekonferens på telefon den 28 augusti 2011 och i en efterföljande postomröstning. Verksamhetsår 2010 är därför inte föremål för stämmans prövning. 7

8 Svenska Celiakiförbundet Verksamhetsberättelse 2011 Förord 2011 har varit ett spännande och omväxlande år i Svenska Celiakiförbundet. Vi har under året jobbat stenhårt med att synliggöra förbundet och våra medlemmars olika diagnoser, genom olika påverkansarbeten, tex höstkampanjen, Almedalen. Förbundsstyrelsen har internt ändrat arbetssätt och jobbar i projektform för att tydligt kunna följa utvecklingen i de olika pågående projekten samt kunna göra avstämning både ekonomisk, tidsmässigt samt uppnått mål. Ett stort tack till alla förtroendevalda ute i läns- och lokalföreningar för ert engagemang som är grunden i vårt förbund samt för det otroliga arbete som ni alla lägger ner! ENGAGEMANG RESPEKT GEMENSKAP KOMPETENS Introduktion Svenska Celiakiförbundet är en sammanslutning av läns-och lokalföreningar samt enskilda personer. Svenska Celiakiförbundets mål är att tillvarata medlemmarnas intressen för dem som är överkänsliga mot gluten, laktos, komjölks protein, sojaprotein och de som har Dermatitis Herpetiformis (DH). Svenska Celiakiförbundet skall vidare arbeta för, Att de överkänsliga tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga. Att verka opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna. Att inom och utom förbundet bedriva upplysande och rådgivande verksamhet. Att skapa och upprätthålla kontakt med läkare och dietister samt andra personer som kan vara av värde för medlemmarna. Att regional och lokal verksamhet förekommer i varje län. Att i samarbete med läns och lokalföreningarna upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna. Att stödja forskning inom de överkänslighetsområden förbundet företräder. Att i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen. Att i övrigt arbeta för FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, vilka är antagna av riksdag och regering. (ovanstående är hämtat från Förbundsstagarna 2 Ändamål) Mål för verksamheten 2012 Det övergripande målet för Svenska Celiakiförbundet är att med de resurser som finns de ideella, personella samt ekonomiska driva den löpande verksamheten där vi tillvaratar våra medlemsgruppers intressen. Svenska Celiakiförbundets styrelse har brutit ner Verksamhetsplan i en handlingsplan för dessa år och de projekt som vi kommer att prioritera under 2012 är, Ta ytterligare steg mot att få en nationell kostnadsersättning. Ta ytterligare steg mot fler upptäckta fall av Celiaki, bland annat genom information till 8

9 Svenska Celiakiförbundet primärvården. Starta ett lokal påverkansarbete genom läns- och lokalföreningarna. Förbättra de offentliga måltiderna. Starta upp med en 0-mätning där vi kartlägger på nuläget. Få in 5 nya licenstagare, 4 nya sponsoravtal och 10 st försålda annonsörspaket. Avtal om allians med Grossmann/Semper/Valio. Potentiell intäkt: kr. Initiera samarbetet med dietistutbildningarna i Uppsala, Göteborg och Malmö. Öka kännedomen om SCF bland dietisterna som arbetar med GLMS. Starta upp med en 0-mätning där vi kartlägger nuläget. Skicka in minst två större bidragsansökningar (Postkodlotteriet och Konsumentverket). Ett aktivt samarbete med Läkemedelsverket, Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Att genomföra utbildningar för nya förtroendevalda och produktinformatörer. Styrelse Förbundsstyrelsens sammansättning under perioden Ordförande Elisabeth Hammar Västmanlands län V Ordförande Eva Mandelqvist Dalarnas län Josephine Jansson Jönköpings län Ledamöter Anders Magnusson Kalmar län Susanne Grave Hallands län Pia Elofsson Norrbottens län Ingemar Hultin, avgick dec 2011 Västra Götalands län Firmatecknare Arbetsutskott Personalutskott Utbildningsutskott Budget grupp Vetenskapliga rådet Josephine Jansson Anders Magnusson Elisabeth Hammar Eva Bengtsson (GS) Elisabeth Hammar Anders Magnusson Josephine Jansson Eva Bengtsson (GS) Elisabeth Hammar Susanne Grave Josephine Jansson Pia Elofsson Elisabeth Hammar Anders Magnusson Ingemar Hultin Josephine Jansson Josephine Jansson Ingemar Hultin Förbundsstyrelsen har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten under Revisorer Revisorer, ordinarie under tiden Auktoriserad Anita Durell Revaco Revision Verksamhetsrevisor Laila Ericsson Revisorer, ersättare under tiden Auktoriserad Christina Erlandsson Revaco Revision Verksamhetsrevisor Conny Boman 9

10 Svenska Celiakiförbundet Valberedning Valberedningens sammansättning under perioden Eva Nilsson Monica Eriksson Åsa BoestadFridell Skåne län Jämtlands län Jönköpings län Stadgegruppen Stadgegruppens sammansättning under perioden Britta Lundmark-Nilsson Tom Fagerlund Elisabeth Peltola Skåne län Norrbottens län Kronoberg län Intern och extern verksamhet Förbundets ekonomi Svenska Celiakiförbundet har genom en allians med viktiga partners som Valio och Semper skapat en ny intäktspost, sponsering. Vi har även verkat för ökade bidragsintäkter. Medlemsavgifter och försäljning överträffar budget. Under året hölls en ordförandekonferens på Öland med efterföljande telefonkonferens där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010 samt den ökade budgeten år Den ökade budgeten omfattar kommunikationsinsatser och påverkansarbete. Avvikelser för år 2011 rör främst inköp av konsulthjälp vid organisationsutveckling samt ökade kostnader för utbildningar. Men hyror och driftskostnader har sänkts avsevärt tackvare besparingar. Kansli Svenska Celiakiförbundets centrala administration sköts av kansliet i Solna. Kansliet ger service till medlemmarna bland annat genom att besvara mail och telefonförfrågningar. Dessutom ger man stöd och service till läns- och lokalföreningar. Kansliet samlar in och vidareförmedlar information om diagnoserna via förbundets Webbplats och medlemstidningen, Bulletinen samt genom externa mediekontakter. Under året anställdes Generalsekreterare Eva Bengtsson. Personal Ulla Arvidsson Ove Blomqvist Sonja Rinne Katarina Verbeet Alexandra Cederquist Rosemarie Sundström Helena Faxelid Eva Bengtsson Medlemsregister, Forskningsfonden Förbundsekonom Administratör, föreningskontakt Administratör, medlemskontakt Redaktör, projektledare Kommunikatör, projektledare Administration, projektledare Generalsekreterare Läns- och lokalföreningar Svenska Celiakiförbundet har 21 länsföreningar och 11 lokalföreningar med sammanlagt cirka 400 förtroendevalda medlemmar. Föreningarna ute i landet arrangerar aktiviteter i form av medlemsmöten, bakdagar, läger och olika utbildningar. Läns- och lokalföreningarna är plattformen i förbundet och det är de som träffar och tar hand om våra cirka medlemmar på bästa sätt. Läns- och lokalföreningarna har medverkat i höstkampanjens lunchmöten och har aktivt sökt kontakter med politiker och tjänstemän inom kommunerna i några fall även landstingspolitiker. Läns- och lokalföreningarna har haft en mägd olika aktiviteter ute i landet, några exempel är Julbord, bakdagar, fikaträffar och Mat-för-livetmässan. 10

11 Svenska Celiakiförbundet Medlemsstatistik Antalet medlemmar vid årsskiftet var , vilket innebär en nettoökning under året med 647. Antalet huvudmedlemmar var , familjemedlemmar 6.177, juridiska stödmedlemmar 583 samt fysiska stödmedlemmar 358. Andelen kvinnor var 67 %. 11

12 Svenska Celiakiförbundet Forskning Vårdprogram för vuxna med Celiaki Vårdprogram för vuxna som har diskuterats inom förbudet med våra läkare är inget vårdprogram det är riktlinjer för vård av vuxna med Celiaki. Ett Vårdprogram måste socialstyrelsen besluta om och det är en annan process. 90-konto Svenska Celiakiförbundet har ansökt om 90-konto och ansökan godkänndes. Att inneha 90-konto ger många möjligheter att samla in pengar. Vetenskapliga rådet Vetenskapliga rådet är ett samarbete med de doktorer som Svenska Celiakiförbundet knutit till sig för att kunna, bland annat behandla de ansökningar som inkommer till forskningsfonden men även vara support till förbundsstyrelsen i vårdfrågor. Svenska Celiakiförbundet har under året jobbat för att knyta till sig fler doktorer/forskare inom vården men även inom livsmedelsindustrin. Forskningen inom våra intolerans områden är ett mycket prioriterat område för att kunna tillvara ta medlemmarnas intresse för sin intolerans samt att tills dess att det finns ett botemedel, ska överkänsliga mot Gluten, Laktos, Mjölk och Soja kunna leva på samma villkor som friska ( Svenska Celiakiförbundets Vision ). Invalda i Vetenskapliga rådet är Olle Hernell, Claes Hallert, Stine Störserud, Lena Granqvist, Daniel Agardh, Anneli Ivarsson, Hans Sjöström och Cecilia Olsson. Information kommunikation och marknadsföring Nyhetsbrev Totalt har 100 nyhetsbrev skickats ut. Målgrupperna har varit medlemmar, förtroendevalda och föreningar. Några finns samlade på Enligt statistiken öppnar drygt 60% breven, så här finns det lite att jobba på. Sociala medier SCF har en Facebooksida som heter Svenska Celiakiförbundet med ca 1500 fans (gillare). Här finns material samlat och en mängd information. Flera lokalföreningar har egen Facebooksida och förbundet finns även representerat på Twitter. Den sociala närvaron har snabbt byggts upp och tillsammans med webben har förbundet en god social närvaro. På Facebook finns även en gruppsida som är under avveckling. Vi har dock försökt hålla ett jämnt antal inlägg från oss. Det rör sig om 2-3 per vecka, fler i och med höstkampanjen. Under höstkampanjen har vi lagt ut bilder från möten, debattartiklar och artiklar/inslag. Det har varit 1-3 inlägg per möte. På sidan får vi främst frågor om innehåll i produkter, läkarkontakter, resa utomlands, hitta restauranger i Sverige och förbundets arbete i olika påverkansfrågor. Inför höstkampanjen startade vi ett Twitter-konto för förbundet. Där har vi i mån av tid uppdaterat främst inlägg riktade till politiker och media. Vi har fått 137 followers. Även Eva har twittrat som generalsekreterare och Rosmarie som kommunikatör. För att även de som inte har twitter ska kunna följa förbundet och oss har vi lagt våra inlägg på hemsidan. Vi har fått några frågor på twitter men inte alls lika många som på Facebook-sidan. Twitter är även bra att ha för omvärldsbevakning. Det är mycket effektivare att följa olika politiker, departement, organisationer och så vidare där än på Facebook. Under Almedalen filmades två politikermöten som lades ut på ett eget YouTube-konto. Vi har även ett eget Flickr-konto där vi har lagt ut pressbilder. Bulletinen Bulletinen kommer ut 4 ggr/år och skickas till personer. Årets teman har varit att 12

13 Svenska Celiakiförbundet lyfta den senaste forskningen, att göra nedslag på olika restauranger och recensera dessa, samt låta medlemmarna själva forma innehållet genom insändare, frågor till doktorn och dietisten, och genom att tycka till om olika sakfrågor i enkäter och porträtt, samt berätta mer om de politiska frågor som förbundet driver. Press- & Påverkansarbete Höstkampanjen Inledningsvis kallades kampanjen för medlemsvärvarkampanj. Fokus breddades ganska snabbt när vi började arbeta tillsammans med PR-byrån Great Beyond (tidigare Inexor), där vi insåg att nyckeln till fler medlemmar och även till merkostnadsfrågan ligger i att ändra vårt sätt att kommunicera och lägga mer fokus på påverkansarbete. Resultatet blev Höstkampanjen, där vi med en ny argumentation besökte ca 20 platser i Sverige tillsammans med läns- och lokalföreningar. På varje plats bjöds politiker in till en diskussionslunch. Samtidigt bearbetades media och sammanlagt publicerades artiklar motsvarande 4,3 miljoner kronor i annonsvärde. Utöver det skrevs artiklar i livsstilspress och på bloggar. I kampanjen ingick även receptboken Mat som alla mår bra av och en demonstrationsdag på alla ICA Maxi. Det finaste resultatet var att merkostnadsfrågan äntligen hamnade på regeringsbordet i form av en ny utredning. Vi nådde inte vårt ursprungsmål med 6000 nya medlemmar, men vi har som enda förbund i landet haft en medlemsökning. Det har även blivit en kunskapsinvestering i påverkansarbete på kansliet. Ett viktigt resultat är även ett strategiskt tag kring sponsring. De externa tjänster vi köpt in har rört: Analys och strategi Uppstart av påverkansarbete Alliansbyggande och sponsring Produktion av bok, FB, turné m.m PR-aktiviteter och turnéledning Rådgivning De lärdomar kampanjen gett är: Politisk framgång kräver långsiktiga planer med fokus Vi behöver vara mer av en kampanjorganisation än en förvaltningsorganisation Det lokala engagemanget är viktigt och här hade vi behövt mer tid. Medlemsvärvning måste ha rimliga mål och kommer att bli lättare när vi synliggjort våra frågor. Nätverk Handikapprörelsen Svenska Celiakiförbundet ingår som ett av xx handikappförbund i Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO. Förbundet deltar i sammanträden, utbildningar och gemensamma upprop och lämnar remissvar i aktuella frågor. Nationella nätverk Förbundet ingår i flera nationella nätverk där förbundet tillsammans med andra förbund driver olika frågor, bland annat tillsammans med ABF när det gäller utbildningsfrågor. AOECS, representation internationellt Svenska Celiakiförbundet är medlem i Association of European Coeliac Societies (AOECS) som grundades AOECS är en paraplyorganisation för Europeiska Celiakiförbund och är en oberoende ideell förening. AOECS belyser problem av internationell betydelse, samordnar internationella verksamheter och frågor av gemensamt intresse för medlemmarna och gynnar utbyte av information mellan medlemmarna till gagn för européer som drabbats av celiaki eller dermatit herpetiformis DH. En av AOECS viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om Celiaki och DH och genomför varje år i samband med konferensen föreläsningar för delegater och övriga intresserade års Europeiska konferensen tillika årsmöte gick av stapeln på Malta. Svenska Celiakiförbundet representerades av två delegater. 13

14 Svenska Celiakiförbundet Från kansliet deltog två personer varav den ena var Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare. En av dagarna genomfördes en samarbetskonferens med läkare och forskare från länderna kring medelhavet. Delegaterna från Svenska Celiakiförbundet deltog som åhörare. En av de viktigaste besluten på årsmötet var att anta de internationella reglerna kring det gemensamma licencieringssystemet gällande glutenfria produkter. De nordiska representanterna från Sverige, Norge, Finland träffades under en förmiddag för att utbyta erfarenheter års konferens/årsstämma hålls i Helsingfors, Finland. Symbolen överkorsade axet Svenska Celiakiförbundet licensierar symbolen överkorsade axet till de producenter som tillverkar glutenfria produkter. Licensieringen är en trygghet för våra medlemmar som kan lita på de produkter som bär symbolen. Intresset är och har varit stort från producenterna och de flesta producenter som producerar gluten fria produkter har ansökt om licensiering. Merkostnadsfrågan Under politikerveckan i Almedalen genomförde en grupp om 6 personer från kansli och förbundsstyrelse påverkansarbete i form av enskilda politikerträffar och deltagande på olika seminarier. Gruppen hann med 7 personliga träffar med politiker. Det har även vid flera tillfällen både innan och efter Almedals-veckan varit träffar med dessa politiker för att hålla kontakten i denna fråga. Under almedalsveckan hade Svenska Celiakiförbundet samarbete med ett lokalt fik där de mot uppvisande av fikabiljett fick gratis laktosfri latte med glutenfri kaka till samtidigt pågick det blodprovtagning för att säkerställa gluten intolerans, som var gratis för de som ville pröva. Svenska Celiakiförbundet uppmärksammades för detta sätt att synas på. Utbildning Utbildningsutskott. Utbildningsutskottet har haft som främsta uppgift att genomföra de av årsstämman tagna beslut angående verksamheten gällande utbildning. En prioriterad grupp är våra nya förtroendevalda som samlades en helg på Best West, Täby för att förkovra sig i styrdokument, stadgar, föreningskunskap och få en introduktion i de olika intoleranser som vi företräder och att ges en möjlighet till erfarenhetsutbyte. En kortare information gavs även angående vår hemsida och dess funktioner och hur man i länet kan ha användning av hemsidan. Under en helg i januari 2011 samlades de förtroendevalda studieorganisatörerna och arbetade praktiskt fram manualer till de material som finns och kan användas i bla studiecirklar i läns-och lokalföreningarna. Introduktion av ABF med information om dess organisation och möjlighet till samarbete vid studiecirklar på läns och lokalföreningarna. De prioriterade materialen var; Celiaki-Diabetes, Åldrematen, Maten i skolan, Celiaki, Mjölk och Soja. Svenska Celiakiförbundet skall verka för regionala utbildningar och därför genomfördes två regionala utbildningar för produktinformatörer där arbetet handlade om hur vi bemöter medlemmarna och deras frågor samt webbansvariga som fick råd och tips om nya hemsidan. Utbildningar förlades på två orter Sundsvall och Jönköping. Utbildningarna genomfördes i samarbete med ABF och med sökta medel. Organisationsutredning Under 2010 gjordes en organisationsöversyn av Svenska Celiakiförbundet med hjälp av Katalin Vitez. Katalin arbetade då som tf kanslichef och ansvarade för rekryteringen och 14

15 Svenska Celiakiförbundet

16 Svenska Celiakiförbundet EKONOMISK BERÄTTELSE RESULTATRÄKNING (Kkr) Utfall Budget Föreg år Medlemsavgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Direkta kostnader för försäljning Hyror och övriga driftkostnader Organisationen/medlemsbidrag Förvaltning Kampanjer och projekt Personal Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Finansnetto ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING (Kkr) Anläggningstillgångar Kassa och bank Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balanserat resultat Fondavsättningar Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 FÖRBUNDSstyrelsens FÖRSLAG TILL Svenska Celiakiförbundets forskningsfond verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för svenska celiakiförbundets forskningsfond avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Organisation Ordförande Elisabeth Hammar Västmanlands län V Ordförande Eva Mandelqvist Dalarnas län Josephine Jansson Jönköpings län Ledamöter Anders Magnusson Kalmar län Susanne Grave Hallands län Pia Elofsson Norrbottens län Ingemar Hultin, avgick dec 2011 Västra Götalands län Revisorer, ordinarie under tiden Auktoriserad Anita Durell Revaco Revision Verksamhetsrevisor Laila Ericsson Revisorer, ersättare under tiden Auktoriserad Christina Erlandsson Revaco Revision Verksamhetsrevisor Conny Boman Under året har forskningsfonden mottagit ca :- kronor i gåvor samt avkastning på kapital :- Det har under året varit ett aktivt arbete med att synliggöra förbundet i stort och därmed har det under året inte varit ett aktivt insamlande med stora resultat med det har ändå inkommit medel mycket tackvare förbundets synliggörande. Svenska Celiakiförbundet har under året ansökt om 90-konto och blivit beviljade det så nu kommer insamling av medel att bli effektivare och större kampanjer kan dra igång för att öka insamlingen till forskning. Det finns en flik på den nya hemsidan för forskning där kan man läsa mer Under året beviljades det forskningsbidrag till följande; Susannne Roos ;- Katrina Nordyke :- I samråd med Vetenskapligarådet som är forskningsfondensstyrelse behjälpliga i att se det vetenskapligt riktiga i inkomna ansökningshandlingar. Svenska Celiakiförbudets forskningsfondsstyrelse vill tacka för de gåvor som inkommit till forskningsfonden. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 FÖRBUNDSstyrelsens FÖRSLAG TILL: Medlemsavgift 2013 och 2014 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta: Att medlemsavgift för år 2013 och 2014 är 250 kr, vilket innebär en höjning med 50 kr från och med Avgift för familjemedlem är oförändrad dvs 50 kr. Medlemmar boende utanför Sverige betalar portotillägg på 100 SEK. FÖRBUNDSstyrelsens FÖRSLAG TILL: Medlemsbidrag 2013 och 2014 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta: Ingen förändring av medlemsbidraget. 30

31 MOTION 1 Medlemsregistret Inledning och motiv: Medlemmar känner sig oroade över att förbundet inte handhar medlemsregistret på ett korrekt sätt, alltså inte följer det som stipuleras i personuppgiftslagen, PUL. För att förebygga denna oro bör kunskapen hos dem som har tillgång till medlemsregistret förbättras och information om hur SCF handskas med medlemsregistret delges alla medlemmar. Förslag på beslut: Undertecknad föreslår därför att förbundsstämman beslutar att förbundsstyrelsen och generalsekreteraren får i uppdrag att verka för att ansvariga för medlemsregistret får utbildning/information om vilka regler som gäller för ett medlemsregister i ett idellt förbund/en idell förening och att medlemmarna får information om ovanstående på hemsidan. Margareta Rönnbäck FÖRBUNDSstyrelsens yttrande 1 Handhavandet av interna medlemsregistret för SCF används på ett korrekt sett enligt PUL idag. Förbundsstyrelsen föreslår: Att medlemsregisteransvariga löpande håller sig uppdaterade om gällande lagar. 31

32 MOTION 2 Beträffande uppföljning av celiakidiagnos efter att man fyllt 16 år Det finns ett nationellt vårdprogram för celiaki för barn upp till och med 16 års ålder. När unga vuxna flyttar hemifrån, skaffar eget boende, börjar studera eller arbeta och får ta eget ansvar för hela sin livssituation, finns en risk att man försummar att följa sin celiakidiagnos. Tecken på detta finns i studier, vilket kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Ett sätt att öka möjligheten för fler unga vuxna att hålla sin diet är att det finns en bra uppföljning inom vården efter att barn med celiakidiagnos fyllt 16 år. M a o kan vården minska ohälsan bland medborgarna, och därmed de samhällsekonomiska kostnaderna genom att erbjuda en kvalitativ uppföljning. Det blir inte bara en individuell vinst utan även en vinst för hela samhället om den nyblivne sjuttonåringen inom vården får en kvalitativ uppföljning av sin diagnos efter att man lämnat det nationella vårdprogrammet för barns trygga hamn. Vi vill att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta aktivt för att alla ungdomar som fyllt 16 år får en kvalitativ och säker uppföljning av sin celiakidiagnos inom vården. Celiakiföreningen i Östergötlands län Styrelsen gm Carl Gustav Pettersson Linköping den 16 januari 2012 SCUF, Svenska Celiakiungdomsförbundet Styrelsen gm Rosita Persson Lund den 31 januari 2012 FÖRBUNDSstyrelsens yttrande 2 Detta bör ingå i primärvårdsprojekt och finns i föreslagen verksamhetsplan. Eksjömodellen kan vara ett föredömligt exempel. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta: Överlåter till nästa förbundsstyrelse att driva frågan. 32

Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet

Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet Stadgar och arbetsordning för svenska celiakiförbundet Stadgarna är Celiakiförbundets egen överenskommelse om ramar och regler för arbetet inom förbundet. Som komplement till stadgarna finns arbetsordningen.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet

Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Stadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundet Antagna vid Förbundsårsmötet 2015-04- 25 i Växjö 1 Namn Förbundets namn är Svenska Celiakiungdomsförbundet, förkortat SCUF. Förbundets namn översätts i internationella

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer