STÄMMOHANDLINGAR APRIL I MALMÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ"

Transkript

1 Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR APRIL I MALMÖ 1

2 PROGRAM Lördag Avprickning vid receptionen Inledning med presentation Lunch Stämma Fika Stämma Vandring till restaurang Översten Stämmomiddag Söndag Tema: Attraktiv förening Inledning av förbundsstyrelsen Fika Skånes lokalföreningar presenterar attraktiva aktiviteter Lunch Fortsättning Attraktiv förening Utvärdering Avslut Fika Varmt välkommen till förbundsstämma i Malmö april 2012! Förbundsstyrelsen och Celiakiföreningarna i Skåne län 2

3 Innehållsförteckning 2 Program 3 Innehållsföreckning 4 Ombudslista 5 Arbetsformer vid förbundsstämman 6 Dagordning 7 Årsberättelser för Verksamhetsberättelse 2011 SCF 16 Ekonomisk berättelse 2011 SCF Årsredovisning 2011 SCF Revisionsberättelse 2011 SCF 25 Verksamhetsberättelse 2011 Forskningsfonden Bokslut 2011 Forskningsfonden Revisionsberättelse 2011 Forskningsfonden Förslag till arvoden för förtroendevalda 30 Förslag till medlemsavgift och föreningsbidrag Motioner och yttranden Förslag till stadgar och arbetsordning 57 Förslag: Överföring av forskningsfond 58 Förslag: Årsplan, budget och arvoden för valberedning 59 Förslag: Stadgeändring gällande val av styrelse Fastställande av verksamhetsplan och rambudget SCF Handlingsplan 2012 SCF 67 Budget 2012 SCF 68 Verksamhetsplan forskningsfonden Inkomna nomineringar Valberedningens förslag 3

4 OMBUD Blekinge Annelie Ahmt Ann-Christin Bernhardsson Dalarna Maria Danmo Camilla Andersson Gotland Solveig Björklund Gävleborg Ann-Sofie Eriksson Halland Jämtland Johanna Blom Annica Brynger Jönköping Åsa Boestad-Fridell Dan Persson Kalmar Birgitta Danielsson Annika Cansund Kronoberg Marija Rasic Åsa Sandberg Uppsala Sara Angeldahl Helene Granö-Vägermark Värmland Monica Gustafsson Kent Olsson Västerbotten Anders Boman Anna-Carin Olsson Västernorrland Helena Räihä Västmanland AnneMarie Schough Kerstin Norlen Kihlgren Västra Götaland Marika Brolin Hjördis Kjällman Mathilda Robertsson Fredrika Thornander Knut Stensli Örebro Lars-Erik Karlsson Kristina Öster Östergötland Madeleine Hedberg Carl Gustav Pettersson Norrbotten Tom Fagerlund Gull-Britt Granbom SCUF Nathalie Henriksson Daniel Lundh Eva Wilhelmsson Sophie Brömster Skåne Carin Tjellqvist Cecilia Brytmark Ann Persson Therese Tjellquist Stockholm Iréne Jonson Helena de la Rosée Christina Flyborn Bergman Synnöve Pedersen-Blomdell Cicci Mohem Södermanland Björn Johansson Inger Barkman 4

5 ARBETSFORMER VID FÖRBUNDSSTÄMMAN Arbetsgången Vilka ärenden stämma ska ta itu med, och i vilken ordning, bestäms av normaldagordningen i stadgarnas 5. Innehåll och ordning kan vid behov ändras. Eventuell justering görs i samband med antagande av dagordning vid stämmans inledning. Ärende som inte redovisats för ombuden i stämmohandlingarna kan tas upp för diskussion men inte för beslut. Sådan övrig fråga måste anmälas innan dagordningen fastställs. Ärendebehandling Styrelsens berättelser, verksamhetsplaner, budgetförslag och övriga förslag liksom motioner behandlas och beslutas av hela ombudskretsen. Ärenden som hör samman i sak behandlas och beslutas om möjligt ihop. Styrelsens och revisorernas förslag är huvudförslag, likaså styrelsens yttranden över motioner. Huvudförslag ställs mot motförslag när sådant finns. Motförslag kan ställas under ärendebehandlingen av den som har förslagsrätt. Bifall till förslag kan också ställas mot avslag till förslag. Yttranderätt har ombud, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, generalsekreterare, ledamot i av styrelsen utsedda organ och förbundskanslist. Motionär har rätt att yttra sig vad avser inlämnad motion. Förslagsrätt har kretsen ovan med undantag av förbundskanslist och motionär. Yrkande: Att lämna ett förslag till beslut sker genom s k yrkande. Var tydlig med att det är ett yrkande du lämnar (för att det säkert ska kunna skiljas från ett debattinlägg eller en allmän synpunkt du vill framföra). Rösträtt har endast ombud (och som är upptagna i röstlängd) Begära ordet: Den som vill yttra sig i ett ärende begär ordet. Ordningsfråga: Ordningsfråga begärs för att t ex reda ut arbetsgången i ett ärende. Sakupplysning: Sakupplysning begärs för att ge eller få sakupplysning. Beslutsgången Beslut tas med öppen omröstning och i första hand genom acklamation (ja-rop). Först prövas ombudens stöd för huvudförslaget, sedan för motförslaget. Bifalles styrelsens förslag? Avslås styrelsens förslag? Bifalles Gunnar Grens förslag? Stämmoordföranden tolkar resultatet av acklamationen och klubbar sin tolkning om inget ombud begär rösträkning. Jag finner att ombuden bifallit styrelsens förslag Rösträkning sker genom öppen omröstning (handuppräckning) eller med namnupprop. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Personval För varje val redovisas de som nominerats och de som föreslås av valberedningen. Varje valsedel upptar namnen på samtliga nominerade. Endast nominerad kan väljas. Personval sker med slutna valsedlar. 5

6 Förslag till Dagordning 1/ Förbundsstämmans öppnande 2/ Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Två protokolljusterare tillika rösträknare 3/ Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 4/ Fråga om förbundsstämman är behörigen utlyst 5/ Antagande av dagordning 6/ Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar a) SCF b) Forskningsfonden 7/ Revisorernas berättelser a) SCF b) Forskningsfonden 8/ Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen a) SCF b) Forskningsfonden 9/ Fastställande av arvoden till förtroendevalda 10/ Fastställande av medlemsavgift och föreningsbidrag 11/ Behandling av motioner 12/ Behandling av förslag a) stadgeförslag b) förbundsstyrelsens och revisorernas övriga förslag 13/ Fastställande av kommande verksamhetsplan och rambudget a) SCF b) Forskningsfonden 14/ Val av styrelse a) Ordförande b) Ordinarie ledamöter 15/ Val av revisorer a) Två ordinarie, varav minst en auktoriserad b) Två ersättare, varav minst en auktoriserad 16/ Val av tre ledamöter i valberedningskommitté inför nästa förbundsstämma 17/ Övriga frågor 18/ Förbundsstämmans avslutande 6

7 ÅRSBERÄTTELSER FÖR 2010 Förbundets och forskningsfondens berättelser för 2010 behandlades vd en ordförandekonferens på telefon den 28 augusti 2011 och i en efterföljande postomröstning. Verksamhetsår 2010 är därför inte föremål för stämmans prövning. 7

8 Svenska Celiakiförbundet Verksamhetsberättelse 2011 Förord 2011 har varit ett spännande och omväxlande år i Svenska Celiakiförbundet. Vi har under året jobbat stenhårt med att synliggöra förbundet och våra medlemmars olika diagnoser, genom olika påverkansarbeten, tex höstkampanjen, Almedalen. Förbundsstyrelsen har internt ändrat arbetssätt och jobbar i projektform för att tydligt kunna följa utvecklingen i de olika pågående projekten samt kunna göra avstämning både ekonomisk, tidsmässigt samt uppnått mål. Ett stort tack till alla förtroendevalda ute i läns- och lokalföreningar för ert engagemang som är grunden i vårt förbund samt för det otroliga arbete som ni alla lägger ner! ENGAGEMANG RESPEKT GEMENSKAP KOMPETENS Introduktion Svenska Celiakiförbundet är en sammanslutning av läns-och lokalföreningar samt enskilda personer. Svenska Celiakiförbundets mål är att tillvarata medlemmarnas intressen för dem som är överkänsliga mot gluten, laktos, komjölks protein, sojaprotein och de som har Dermatitis Herpetiformis (DH). Svenska Celiakiförbundet skall vidare arbeta för, Att de överkänsliga tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga. Att verka opinionsbildande i frågor av intresse för medlemmarna. Att inom och utom förbundet bedriva upplysande och rådgivande verksamhet. Att skapa och upprätthålla kontakt med läkare och dietister samt andra personer som kan vara av värde för medlemmarna. Att regional och lokal verksamhet förekommer i varje län. Att i samarbete med läns och lokalföreningarna upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna. Att stödja forskning inom de överkänslighetsområden förbundet företräder. Att i samarbete med andra organisationer förverkliga gemensamma intressen. Att i övrigt arbeta för FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, vilka är antagna av riksdag och regering. (ovanstående är hämtat från Förbundsstagarna 2 Ändamål) Mål för verksamheten 2012 Det övergripande målet för Svenska Celiakiförbundet är att med de resurser som finns de ideella, personella samt ekonomiska driva den löpande verksamheten där vi tillvaratar våra medlemsgruppers intressen. Svenska Celiakiförbundets styrelse har brutit ner Verksamhetsplan i en handlingsplan för dessa år och de projekt som vi kommer att prioritera under 2012 är, Ta ytterligare steg mot att få en nationell kostnadsersättning. Ta ytterligare steg mot fler upptäckta fall av Celiaki, bland annat genom information till 8

9 Svenska Celiakiförbundet primärvården. Starta ett lokal påverkansarbete genom läns- och lokalföreningarna. Förbättra de offentliga måltiderna. Starta upp med en 0-mätning där vi kartlägger på nuläget. Få in 5 nya licenstagare, 4 nya sponsoravtal och 10 st försålda annonsörspaket. Avtal om allians med Grossmann/Semper/Valio. Potentiell intäkt: kr. Initiera samarbetet med dietistutbildningarna i Uppsala, Göteborg och Malmö. Öka kännedomen om SCF bland dietisterna som arbetar med GLMS. Starta upp med en 0-mätning där vi kartlägger nuläget. Skicka in minst två större bidragsansökningar (Postkodlotteriet och Konsumentverket). Ett aktivt samarbete med Läkemedelsverket, Socialdepartementet och Socialstyrelsen. Att genomföra utbildningar för nya förtroendevalda och produktinformatörer. Styrelse Förbundsstyrelsens sammansättning under perioden Ordförande Elisabeth Hammar Västmanlands län V Ordförande Eva Mandelqvist Dalarnas län Josephine Jansson Jönköpings län Ledamöter Anders Magnusson Kalmar län Susanne Grave Hallands län Pia Elofsson Norrbottens län Ingemar Hultin, avgick dec 2011 Västra Götalands län Firmatecknare Arbetsutskott Personalutskott Utbildningsutskott Budget grupp Vetenskapliga rådet Josephine Jansson Anders Magnusson Elisabeth Hammar Eva Bengtsson (GS) Elisabeth Hammar Anders Magnusson Josephine Jansson Eva Bengtsson (GS) Elisabeth Hammar Susanne Grave Josephine Jansson Pia Elofsson Elisabeth Hammar Anders Magnusson Ingemar Hultin Josephine Jansson Josephine Jansson Ingemar Hultin Förbundsstyrelsen har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten under Revisorer Revisorer, ordinarie under tiden Auktoriserad Anita Durell Revaco Revision Verksamhetsrevisor Laila Ericsson Revisorer, ersättare under tiden Auktoriserad Christina Erlandsson Revaco Revision Verksamhetsrevisor Conny Boman 9

10 Svenska Celiakiförbundet Valberedning Valberedningens sammansättning under perioden Eva Nilsson Monica Eriksson Åsa BoestadFridell Skåne län Jämtlands län Jönköpings län Stadgegruppen Stadgegruppens sammansättning under perioden Britta Lundmark-Nilsson Tom Fagerlund Elisabeth Peltola Skåne län Norrbottens län Kronoberg län Intern och extern verksamhet Förbundets ekonomi Svenska Celiakiförbundet har genom en allians med viktiga partners som Valio och Semper skapat en ny intäktspost, sponsering. Vi har även verkat för ökade bidragsintäkter. Medlemsavgifter och försäljning överträffar budget. Under året hölls en ordförandekonferens på Öland med efterföljande telefonkonferens där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010 samt den ökade budgeten år Den ökade budgeten omfattar kommunikationsinsatser och påverkansarbete. Avvikelser för år 2011 rör främst inköp av konsulthjälp vid organisationsutveckling samt ökade kostnader för utbildningar. Men hyror och driftskostnader har sänkts avsevärt tackvare besparingar. Kansli Svenska Celiakiförbundets centrala administration sköts av kansliet i Solna. Kansliet ger service till medlemmarna bland annat genom att besvara mail och telefonförfrågningar. Dessutom ger man stöd och service till läns- och lokalföreningar. Kansliet samlar in och vidareförmedlar information om diagnoserna via förbundets Webbplats och medlemstidningen, Bulletinen samt genom externa mediekontakter. Under året anställdes Generalsekreterare Eva Bengtsson. Personal Ulla Arvidsson Ove Blomqvist Sonja Rinne Katarina Verbeet Alexandra Cederquist Rosemarie Sundström Helena Faxelid Eva Bengtsson Medlemsregister, Forskningsfonden Förbundsekonom Administratör, föreningskontakt Administratör, medlemskontakt Redaktör, projektledare Kommunikatör, projektledare Administration, projektledare Generalsekreterare Läns- och lokalföreningar Svenska Celiakiförbundet har 21 länsföreningar och 11 lokalföreningar med sammanlagt cirka 400 förtroendevalda medlemmar. Föreningarna ute i landet arrangerar aktiviteter i form av medlemsmöten, bakdagar, läger och olika utbildningar. Läns- och lokalföreningarna är plattformen i förbundet och det är de som träffar och tar hand om våra cirka medlemmar på bästa sätt. Läns- och lokalföreningarna har medverkat i höstkampanjens lunchmöten och har aktivt sökt kontakter med politiker och tjänstemän inom kommunerna i några fall även landstingspolitiker. Läns- och lokalföreningarna har haft en mägd olika aktiviteter ute i landet, några exempel är Julbord, bakdagar, fikaträffar och Mat-för-livetmässan. 10

11 Svenska Celiakiförbundet Medlemsstatistik Antalet medlemmar vid årsskiftet var , vilket innebär en nettoökning under året med 647. Antalet huvudmedlemmar var , familjemedlemmar 6.177, juridiska stödmedlemmar 583 samt fysiska stödmedlemmar 358. Andelen kvinnor var 67 %. 11

12 Svenska Celiakiförbundet Forskning Vårdprogram för vuxna med Celiaki Vårdprogram för vuxna som har diskuterats inom förbudet med våra läkare är inget vårdprogram det är riktlinjer för vård av vuxna med Celiaki. Ett Vårdprogram måste socialstyrelsen besluta om och det är en annan process. 90-konto Svenska Celiakiförbundet har ansökt om 90-konto och ansökan godkänndes. Att inneha 90-konto ger många möjligheter att samla in pengar. Vetenskapliga rådet Vetenskapliga rådet är ett samarbete med de doktorer som Svenska Celiakiförbundet knutit till sig för att kunna, bland annat behandla de ansökningar som inkommer till forskningsfonden men även vara support till förbundsstyrelsen i vårdfrågor. Svenska Celiakiförbundet har under året jobbat för att knyta till sig fler doktorer/forskare inom vården men även inom livsmedelsindustrin. Forskningen inom våra intolerans områden är ett mycket prioriterat område för att kunna tillvara ta medlemmarnas intresse för sin intolerans samt att tills dess att det finns ett botemedel, ska överkänsliga mot Gluten, Laktos, Mjölk och Soja kunna leva på samma villkor som friska ( Svenska Celiakiförbundets Vision ). Invalda i Vetenskapliga rådet är Olle Hernell, Claes Hallert, Stine Störserud, Lena Granqvist, Daniel Agardh, Anneli Ivarsson, Hans Sjöström och Cecilia Olsson. Information kommunikation och marknadsföring Nyhetsbrev Totalt har 100 nyhetsbrev skickats ut. Målgrupperna har varit medlemmar, förtroendevalda och föreningar. Några finns samlade på Enligt statistiken öppnar drygt 60% breven, så här finns det lite att jobba på. Sociala medier SCF har en Facebooksida som heter Svenska Celiakiförbundet med ca 1500 fans (gillare). Här finns material samlat och en mängd information. Flera lokalföreningar har egen Facebooksida och förbundet finns även representerat på Twitter. Den sociala närvaron har snabbt byggts upp och tillsammans med webben har förbundet en god social närvaro. På Facebook finns även en gruppsida som är under avveckling. Vi har dock försökt hålla ett jämnt antal inlägg från oss. Det rör sig om 2-3 per vecka, fler i och med höstkampanjen. Under höstkampanjen har vi lagt ut bilder från möten, debattartiklar och artiklar/inslag. Det har varit 1-3 inlägg per möte. På sidan får vi främst frågor om innehåll i produkter, läkarkontakter, resa utomlands, hitta restauranger i Sverige och förbundets arbete i olika påverkansfrågor. Inför höstkampanjen startade vi ett Twitter-konto för förbundet. Där har vi i mån av tid uppdaterat främst inlägg riktade till politiker och media. Vi har fått 137 followers. Även Eva har twittrat som generalsekreterare och Rosmarie som kommunikatör. För att även de som inte har twitter ska kunna följa förbundet och oss har vi lagt våra inlägg på hemsidan. Vi har fått några frågor på twitter men inte alls lika många som på Facebook-sidan. Twitter är även bra att ha för omvärldsbevakning. Det är mycket effektivare att följa olika politiker, departement, organisationer och så vidare där än på Facebook. Under Almedalen filmades två politikermöten som lades ut på ett eget YouTube-konto. Vi har även ett eget Flickr-konto där vi har lagt ut pressbilder. Bulletinen Bulletinen kommer ut 4 ggr/år och skickas till personer. Årets teman har varit att 12

13 Svenska Celiakiförbundet lyfta den senaste forskningen, att göra nedslag på olika restauranger och recensera dessa, samt låta medlemmarna själva forma innehållet genom insändare, frågor till doktorn och dietisten, och genom att tycka till om olika sakfrågor i enkäter och porträtt, samt berätta mer om de politiska frågor som förbundet driver. Press- & Påverkansarbete Höstkampanjen Inledningsvis kallades kampanjen för medlemsvärvarkampanj. Fokus breddades ganska snabbt när vi började arbeta tillsammans med PR-byrån Great Beyond (tidigare Inexor), där vi insåg att nyckeln till fler medlemmar och även till merkostnadsfrågan ligger i att ändra vårt sätt att kommunicera och lägga mer fokus på påverkansarbete. Resultatet blev Höstkampanjen, där vi med en ny argumentation besökte ca 20 platser i Sverige tillsammans med läns- och lokalföreningar. På varje plats bjöds politiker in till en diskussionslunch. Samtidigt bearbetades media och sammanlagt publicerades artiklar motsvarande 4,3 miljoner kronor i annonsvärde. Utöver det skrevs artiklar i livsstilspress och på bloggar. I kampanjen ingick även receptboken Mat som alla mår bra av och en demonstrationsdag på alla ICA Maxi. Det finaste resultatet var att merkostnadsfrågan äntligen hamnade på regeringsbordet i form av en ny utredning. Vi nådde inte vårt ursprungsmål med 6000 nya medlemmar, men vi har som enda förbund i landet haft en medlemsökning. Det har även blivit en kunskapsinvestering i påverkansarbete på kansliet. Ett viktigt resultat är även ett strategiskt tag kring sponsring. De externa tjänster vi köpt in har rört: Analys och strategi Uppstart av påverkansarbete Alliansbyggande och sponsring Produktion av bok, FB, turné m.m PR-aktiviteter och turnéledning Rådgivning De lärdomar kampanjen gett är: Politisk framgång kräver långsiktiga planer med fokus Vi behöver vara mer av en kampanjorganisation än en förvaltningsorganisation Det lokala engagemanget är viktigt och här hade vi behövt mer tid. Medlemsvärvning måste ha rimliga mål och kommer att bli lättare när vi synliggjort våra frågor. Nätverk Handikapprörelsen Svenska Celiakiförbundet ingår som ett av xx handikappförbund i Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO. Förbundet deltar i sammanträden, utbildningar och gemensamma upprop och lämnar remissvar i aktuella frågor. Nationella nätverk Förbundet ingår i flera nationella nätverk där förbundet tillsammans med andra förbund driver olika frågor, bland annat tillsammans med ABF när det gäller utbildningsfrågor. AOECS, representation internationellt Svenska Celiakiförbundet är medlem i Association of European Coeliac Societies (AOECS) som grundades AOECS är en paraplyorganisation för Europeiska Celiakiförbund och är en oberoende ideell förening. AOECS belyser problem av internationell betydelse, samordnar internationella verksamheter och frågor av gemensamt intresse för medlemmarna och gynnar utbyte av information mellan medlemmarna till gagn för européer som drabbats av celiaki eller dermatit herpetiformis DH. En av AOECS viktigaste uppgifter är att sprida kunskap om Celiaki och DH och genomför varje år i samband med konferensen föreläsningar för delegater och övriga intresserade års Europeiska konferensen tillika årsmöte gick av stapeln på Malta. Svenska Celiakiförbundet representerades av två delegater. 13

14 Svenska Celiakiförbundet Från kansliet deltog två personer varav den ena var Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare. En av dagarna genomfördes en samarbetskonferens med läkare och forskare från länderna kring medelhavet. Delegaterna från Svenska Celiakiförbundet deltog som åhörare. En av de viktigaste besluten på årsmötet var att anta de internationella reglerna kring det gemensamma licencieringssystemet gällande glutenfria produkter. De nordiska representanterna från Sverige, Norge, Finland träffades under en förmiddag för att utbyta erfarenheter års konferens/årsstämma hålls i Helsingfors, Finland. Symbolen överkorsade axet Svenska Celiakiförbundet licensierar symbolen överkorsade axet till de producenter som tillverkar glutenfria produkter. Licensieringen är en trygghet för våra medlemmar som kan lita på de produkter som bär symbolen. Intresset är och har varit stort från producenterna och de flesta producenter som producerar gluten fria produkter har ansökt om licensiering. Merkostnadsfrågan Under politikerveckan i Almedalen genomförde en grupp om 6 personer från kansli och förbundsstyrelse påverkansarbete i form av enskilda politikerträffar och deltagande på olika seminarier. Gruppen hann med 7 personliga träffar med politiker. Det har även vid flera tillfällen både innan och efter Almedals-veckan varit träffar med dessa politiker för att hålla kontakten i denna fråga. Under almedalsveckan hade Svenska Celiakiförbundet samarbete med ett lokalt fik där de mot uppvisande av fikabiljett fick gratis laktosfri latte med glutenfri kaka till samtidigt pågick det blodprovtagning för att säkerställa gluten intolerans, som var gratis för de som ville pröva. Svenska Celiakiförbundet uppmärksammades för detta sätt att synas på. Utbildning Utbildningsutskott. Utbildningsutskottet har haft som främsta uppgift att genomföra de av årsstämman tagna beslut angående verksamheten gällande utbildning. En prioriterad grupp är våra nya förtroendevalda som samlades en helg på Best West, Täby för att förkovra sig i styrdokument, stadgar, föreningskunskap och få en introduktion i de olika intoleranser som vi företräder och att ges en möjlighet till erfarenhetsutbyte. En kortare information gavs även angående vår hemsida och dess funktioner och hur man i länet kan ha användning av hemsidan. Under en helg i januari 2011 samlades de förtroendevalda studieorganisatörerna och arbetade praktiskt fram manualer till de material som finns och kan användas i bla studiecirklar i läns-och lokalföreningarna. Introduktion av ABF med information om dess organisation och möjlighet till samarbete vid studiecirklar på läns och lokalföreningarna. De prioriterade materialen var; Celiaki-Diabetes, Åldrematen, Maten i skolan, Celiaki, Mjölk och Soja. Svenska Celiakiförbundet skall verka för regionala utbildningar och därför genomfördes två regionala utbildningar för produktinformatörer där arbetet handlade om hur vi bemöter medlemmarna och deras frågor samt webbansvariga som fick råd och tips om nya hemsidan. Utbildningar förlades på två orter Sundsvall och Jönköping. Utbildningarna genomfördes i samarbete med ABF och med sökta medel. Organisationsutredning Under 2010 gjordes en organisationsöversyn av Svenska Celiakiförbundet med hjälp av Katalin Vitez. Katalin arbetade då som tf kanslichef och ansvarade för rekryteringen och 14

15 Svenska Celiakiförbundet

16 Svenska Celiakiförbundet EKONOMISK BERÄTTELSE RESULTATRÄKNING (Kkr) Utfall Budget Föreg år Medlemsavgifter Bidrag Försäljning Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Direkta kostnader för försäljning Hyror och övriga driftkostnader Organisationen/medlemsbidrag Förvaltning Kampanjer och projekt Personal Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER RESULTAT Finansnetto ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING (Kkr) Anläggningstillgångar Kassa och bank Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balanserat resultat Fondavsättningar Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 FÖRBUNDSstyrelsens FÖRSLAG TILL Svenska Celiakiförbundets forskningsfond verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för svenska celiakiförbundets forskningsfond avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Organisation Ordförande Elisabeth Hammar Västmanlands län V Ordförande Eva Mandelqvist Dalarnas län Josephine Jansson Jönköpings län Ledamöter Anders Magnusson Kalmar län Susanne Grave Hallands län Pia Elofsson Norrbottens län Ingemar Hultin, avgick dec 2011 Västra Götalands län Revisorer, ordinarie under tiden Auktoriserad Anita Durell Revaco Revision Verksamhetsrevisor Laila Ericsson Revisorer, ersättare under tiden Auktoriserad Christina Erlandsson Revaco Revision Verksamhetsrevisor Conny Boman Under året har forskningsfonden mottagit ca :- kronor i gåvor samt avkastning på kapital :- Det har under året varit ett aktivt arbete med att synliggöra förbundet i stort och därmed har det under året inte varit ett aktivt insamlande med stora resultat med det har ändå inkommit medel mycket tackvare förbundets synliggörande. Svenska Celiakiförbundet har under året ansökt om 90-konto och blivit beviljade det så nu kommer insamling av medel att bli effektivare och större kampanjer kan dra igång för att öka insamlingen till forskning. Det finns en flik på den nya hemsidan för forskning där kan man läsa mer Under året beviljades det forskningsbidrag till följande; Susannne Roos ;- Katrina Nordyke :- I samråd med Vetenskapligarådet som är forskningsfondensstyrelse behjälpliga i att se det vetenskapligt riktiga i inkomna ansökningshandlingar. Svenska Celiakiförbudets forskningsfondsstyrelse vill tacka för de gåvor som inkommit till forskningsfonden. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 FÖRBUNDSstyrelsens FÖRSLAG TILL: Medlemsavgift 2013 och 2014 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta: Att medlemsavgift för år 2013 och 2014 är 250 kr, vilket innebär en höjning med 50 kr från och med Avgift för familjemedlem är oförändrad dvs 50 kr. Medlemmar boende utanför Sverige betalar portotillägg på 100 SEK. FÖRBUNDSstyrelsens FÖRSLAG TILL: Medlemsbidrag 2013 och 2014 Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman att besluta: Ingen förändring av medlemsbidraget. 30

31 MOTION 1 Medlemsregistret Inledning och motiv: Medlemmar känner sig oroade över att förbundet inte handhar medlemsregistret på ett korrekt sätt, alltså inte följer det som stipuleras i personuppgiftslagen, PUL. För att förebygga denna oro bör kunskapen hos dem som har tillgång till medlemsregistret förbättras och information om hur SCF handskas med medlemsregistret delges alla medlemmar. Förslag på beslut: Undertecknad föreslår därför att förbundsstämman beslutar att förbundsstyrelsen och generalsekreteraren får i uppdrag att verka för att ansvariga för medlemsregistret får utbildning/information om vilka regler som gäller för ett medlemsregister i ett idellt förbund/en idell förening och att medlemmarna får information om ovanstående på hemsidan. Margareta Rönnbäck FÖRBUNDSstyrelsens yttrande 1 Handhavandet av interna medlemsregistret för SCF används på ett korrekt sett enligt PUL idag. Förbundsstyrelsen föreslår: Att medlemsregisteransvariga löpande håller sig uppdaterade om gällande lagar. 31

32 MOTION 2 Beträffande uppföljning av celiakidiagnos efter att man fyllt 16 år Det finns ett nationellt vårdprogram för celiaki för barn upp till och med 16 års ålder. När unga vuxna flyttar hemifrån, skaffar eget boende, börjar studera eller arbeta och får ta eget ansvar för hela sin livssituation, finns en risk att man försummar att följa sin celiakidiagnos. Tecken på detta finns i studier, vilket kan leda till allvarliga hälsoeffekter. Ett sätt att öka möjligheten för fler unga vuxna att hålla sin diet är att det finns en bra uppföljning inom vården efter att barn med celiakidiagnos fyllt 16 år. M a o kan vården minska ohälsan bland medborgarna, och därmed de samhällsekonomiska kostnaderna genom att erbjuda en kvalitativ uppföljning. Det blir inte bara en individuell vinst utan även en vinst för hela samhället om den nyblivne sjuttonåringen inom vården får en kvalitativ uppföljning av sin diagnos efter att man lämnat det nationella vårdprogrammet för barns trygga hamn. Vi vill att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta aktivt för att alla ungdomar som fyllt 16 år får en kvalitativ och säker uppföljning av sin celiakidiagnos inom vården. Celiakiföreningen i Östergötlands län Styrelsen gm Carl Gustav Pettersson Linköping den 16 januari 2012 SCUF, Svenska Celiakiungdomsförbundet Styrelsen gm Rosita Persson Lund den 31 januari 2012 FÖRBUNDSstyrelsens yttrande 2 Detta bör ingå i primärvårdsprojekt och finns i föreslagen verksamhetsplan. Eksjömodellen kan vara ett föredömligt exempel. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta: Överlåter till nästa förbundsstyrelse att driva frågan. 32

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25

Friluftsfrämjandets stadgar. Antagna vid Riksstämman maj 2015. Sidan 1 av 25 Friluftsfrämjandets stadgar Antagna vid Riksstämman maj 2015 Sidan 1 av 25 Stadgar för Friluftsfrämjandet Innehållsförteckning 1 Föreningens ändamål... 4 2 Verksamhet... 4 2.1 Styrdokument och policys...

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer