Studiecirkeldeltagare 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiecirkeldeltagare 2008"

Transkript

1 Folkbildningsrådet utvärderar No Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet

2

3 Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet

4 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Folkbildningsrådet Box Stockholm Tel: Fax: E-post: Layout: Johan Nilsson/Kombinera Omslagsillustration: Gunnar Falk Tryck: Allduplo Stockholm, december 2009 ISBN:

5 Förord Folkbildningsrådet har vid fyra tidigare tillfällen genomfört deltagarundersökningar bland studiecirkeldeltagare som ett led i arbetet med att följa upp och utvärdera folkbildningsverksamheten i Sverige. Den femte undersökningen som redovisas i denna rapport bygger på resultat från en enkätundersökning till personer som deltagit i en studiecirkel under Den har kompletterats med intervjuer för att ge en fördjupad kunskap om deltagarnas motiv för att delta och vilka effekter verksamheten har för individ och samhälle. Några citat från intervjuerna finns med i rapporten för att belysa och förstärka de frågeområden som diskuteras. Studien ger en översikt av vilka som deltar, hur studiecirklarna är utformade enligt deltagarna, vad de lärt sig och hur olika arbetssätt kan relateras till uppfattningen om resultatet. För första gången redovisas förändringar över tid för några frågor som återkommer från tidigare deltagarundersökningar. Studien visar att deltagarna värderar högt att få kunskaper och färdigheter, men i lika hög grad den personliga utvecklingen. Allra högst värderas studiecirkelns betydelse för trivsel och välmående. Cirkeln skapar gemenskap och sociala kontakter. Många av deltagarna har fått vänner även utanför studiecirkelns ram. Att delta i studie cirklar ger också inspiration till vidare studier. Mer än hälften av deltagarna uppger att man vill fortsätta studera i såväl studiecirklar som inom andra studieformer. Ämnena för studiecirklarna varierar, likaså motiven för att delta. Det som för enar är viljan att söka kunskap tillsammans. Denna studie visar att syftet med statens stöd till folkbildningen överensstämmer med deltagarnas upplevelser. Stockholm Britten Månsson-Wallin Generalsekreterare

6 Sammanfattning I denna studie undersöker vi sambanden mellan folkbildningens utformning (arbetssätt och aktiviteter) och utfall (vad deltagarna har fått ut av studierna). I studien ingår fyra frågeställningar: 1. Vilka deltar i studiecirklar? 2. Hur är studiecirklar utformade enligt deltagarna? 3. Hur beskriver deltagarna utfallet av sitt studiecirkeldeltagande? 4. Hur är olika arbetssätt och aktiviteter i studiecirklarnas utformning relaterade till cirklarnas utfall? Med hjälp av tidigare forskning och policydokument om folkbildning har vi försökt teckna en bild av hur studiecirklar är utformade och vad de förväntas leda till för såväl den enskilde deltagaren som samhället i stort. Denna bild kallar vi i studien för en programteori om studiecirklar. Programteorin innefattar i korthet att om studiegrupperna är små, samtalen utgår från deltagarnas erfarenheter, dialogen har stort utrymme, gruppen används i lärandet, relationen mellan cirkelledare och deltagare är jämlik, samarbetet i gruppen är bra och alla deltagare bidrar till arbetet, samt att prov inte förekommer, så leder det till att de kunskaper och färdigheter som deltagarna tillägnar sig är användbara i vardagen och att cirklarna leder till personlig utveckling för deltagarna där också medborgerliga värden ingår. Med hjälp av programteorin har vi konstruerat frågor som vi har sökt svar på genom 45 deltagarintervjuer och en enkät som skickades ut till individer som deltog i studiecirklar under Intervjusvaren har dels använts som underlag vid konstruktionen av enkäten, dels för att illustrera de resultat som framkommit. Genom enkätsvaren beskriver och analyserar vi vilka som deltar, hur studiecirklarna är utformade och vad deltagarna har fått ut av dessa. Vi försöker också hitta mönster i svaren genom olika sambandsanalyser samt genom en explorativ faktoranalys (se vidare kapitel 3). I de fall där det är möjligt jämför vi våra resultat med resultaten från tidigare deltagarundersökningar. 4 Studiecirkeldeltagare 2008

7 Vilka deltar i studiecirklar? Vi kan konstatera att cirklarna rekryterar deltagare i alla åldrar. Andelen yngre deltagare har minskat något sedan 1992 medan andelen deltagare över 65 år har ökat med tio procent under samma period. Könsmönstret har varit relativt likartat genom åren. Kvinnorna dominerar och 2008 hade cirklarna 60 procent kvinnor och 40 procent män. Cirka 60 procent är samboende och en fjärdedel av deltagarna har hemmavarande barn. Andelen deltagare med enbart förgymnasial utbildning har successivt minskat medan andelen högskoleutbildade ökat. Andelen deltagare som tidigare har gått på folkhögskola har ökat och är nu 17 procent. Drygt 80 procent har tidigare deltagit i någon studiecirkel. Pensionärerna utgör mer än en tredjedel av deltagarna. Ungefär var fjärde deltagare arbetar heltid och ytterligare tolv procent arbe tar deltid. Cirka 15 procent studerar. En mindre andel arbetar i eget företag eller i eget hushåll. En liten grupp är arbetslösa eller befinner sig i arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Deltagarna har främst rekryterats genom föreningar eller genom vänner och bekanta. En mindre andel har hittat cirkeln genom ett studieprogram eller en annons i tidningen eller via Internet. Hur är studiecirklar utformade enligt deltagarna? Studiecirklarna har i allmänhet färre än tolv deltagare. Ungefär hälften av cirklarna är gratis och de som är avgiftsbelagda kostar oftast under kronor även om det finns betydligt dyrare cirklar också. En rad arbetssätt förekommer. Samtal är vanliga och dessa kan utgå från texter, från deltagarnas erfarenheter eller från cirkelledarens kunskaper i ämnet. Cirka fem procent av deltagarna svarade i enkäten att deras cirklar innehöll mycket samtal av alla tre slagen, medan åtta procent markerade att samtal inte alls förekom. Andra vanliga arbetssätt var att cirkelledaren hade genomgångar inför gruppen eller visade hur man skulle göra och att man arbetade mycket med material eller övade på en aktivitet. En mindre andel av cirklarna såg på film, gjorde studiebesök eller använde Internet. Likaså var det få som uppgav att man löste övningsuppgifter, hade hemuppgifter eller prov. Arbete i grupp är vanligt. Ungefär hälften svarade att man arbetade mycket i grupp medan motsvarande siffra för individuellt arbete var 28 procent. I knappt en tredjedel av cirklarna ansåg deltagarna att cirkelledaren ensam hade bestämt innehållet och arbetsformerna. I en liten andel av cirklarna hade deltagarna var och en bestämt vad de skulle arbeta med och hur. I övriga cirklar hade deltagarna gemen samt eller tillsammans med cirkelledaren beslutat. En överväldigande majoritet ansåg att ämnet var intressant och nästan 80 procent menade att arbetsformerna Studiecirkeldeltagare

8 var anpassade efter innehållet. En stor majoritet ansåg att samarbetet i gruppen varit bra och att alla bidragit till arbetet. Drygt tre fjärdedelar menade att ledarens kunskaper i ämnet var viktiga för utbytet och att deras egna önskemål om cirkeln blivit uppfyllda. Hur beskriver deltagarna utfallet av sitt studiecirkeldeltagande? De allra flesta anser att cirkeln har förbättrat deras kunskaper. Betydligt färre svarar att de har använt sina kunskaper i konkreta situationer. Vanligast är att kunskaperna används privat på fritiden, vilket cirka 40 procent av deltagarna uppgav. Ungefär var tionde person, fler män än kvinnor, angav att de använt kunskaperna i det egna bostadsområdet eller i samhället i stort. Många upplevde sig också ha utvecklats personligen. Hela 60 procent instämde helt eller till stor del i att de genom cirkeln känt ökad trivsel och välmående. Cirka 40 procent markerade att de blivit säkrare som person, bättre på att lyssna på andra och bättre på att samarbeta, medan ungefär var fjärde deltagare ansåg att de blivit bättre på att uttrycka sig och fatta välgrundade beslut, utvecklat sitt kritiska tänkande och fått nya värderingar. För nästan hälften av deltagarna har cirkeln stärkt en grupp där alla kände varandra sedan tidigare. 60 procent uppger att de har träffat nya människor och 27 procent att de fått vänner att umgås med utanför cirkeln. Nästan två tredjedelar har blivit inspirerade till att fortsätta studera ämnet och mer än hälften kan tänka sig att gå fler studiecirklar. Slutsatser Resultaten ger stöd för några av programteorins antaganden om samband. Det finns en svag trend som visar att ju mindre gruppen är desto större användning anser deltagarna att de har haft av kunskaperna från cirkeln och ju högre värderar de sin personliga utveckling. Att samtalen i cirkeln utgår från deltagarnas erfarenheter och även från texter verkar hjälpa deltagarna till såväl användbara kunskaper som personlig utveckling. Att man arbetar mycket i grupp hade också betydelse för deltagarnas svar. Vi ser också att arbete i grupp ökar möjligheterna för att deltagarna ska lära känna varandra och eventuellt också börja umgås utanför cirkeln. Det var också viktigt vem som hade bestämt cirkelns innehåll och arbetsformer. Hade deltagarna tillsammans bestämt så värderades användbarheten för privatlivet och för olika aktiviteter i nätverk och andra grupper mer än vad de gjorde om cirkelledaren ensam hade bestämt eller om deltagarna hade bestämt var och en. Detta gällde också för den personliga utvecklingen. Andra viktiga faktorer för att 6 Studiecirkeldeltagare 2008

9 kunskaperna skulle bedömas som användbara och cirklarna som utvecklande var att samarbetet fungerat bra och att alla bidragit till arbetet. På dessa två frågor instämde de allra flesta. Tvärtemot programteorins antaganden kan vi konstatera att deltagarna i de relativt få cirklar där man haft prov allmänt sett varit mycket nöjda. Dessa har i större utsträckning än urvalet i stort bedömt ämnet som intressant samt använt sina kunskaper och värderat den personliga utvecklingen högt. Studiecirkeldeltagare

10 Innehåll 1 Inledning 11 Ökade krav på att visa resultat 11 Studiens syfte och frågor 12 Disposition 14 2 Studier och policydokument om studiecirklar 15 Forskning och utvärdering 15 Policydokument 19 Synopsis 21 3 Studiens genomförande 23 Förstudier 23 Enkätkonstruktion och formulering av referensram för analys 25 Enkätadministration 28 Beskrivning och analys av data 29 4 Studiecirkeldeltagare 32 Ålder och kön 32 Etnicitet 33 Utbildningsbakgrund 34 Regelbundet cirkeldeltagande 36 Livssituation 37 Sysselsättning 38 Vetskap om studiecirkeln 39 Val av studieförbund 40 Motiv för deltagande 41 Förändras studiecirkeldeltagarnas sammansättning över tid? 45 8 Studiecirkeldeltagare 2008

11 5 Studiecirklars utformning 55 Antalet deltagare i cirklarna 55 Kostnad för deltagarna 57 Cirklarnas tillkomst 58 Cirklarnas arbetssätt och aktiviteter 62 Vem bestämde över cirklarna? 75 Hur värderades cirklarnas innehåll och arbetsformer? 83 6 Studiecirklars utfall 87 Förbättrade kunskaper och färdigheter 87 Användning av kunskaper och färdigheter 90 Personlig utveckling 93 Gemenskap och kontakter med andra 97 Betydelse på längre sikt 99 7 Samband mellan utformning och utfall 102 Cirkelns utformning i relation till kunskapernas användning och personlig utveckling 103 Cirkelformer Slutsatser och diskussion 121 Resultaten i ett nötskal 121 Början till en empiriskt grundad teori 126 Referenser 129 Bilagor Urvalsram för intervjuundersökning Jämförelse av frågor i Folkbildningsrådets deltagarstudier Missiv och frågeformulär Teknisk rapport Svarsfrekvenser för enkätens frågor samt deltagarnas ålder, kön och utbildningsbakgrund 156 Rapporter från Folkbildningsrådet 179 Studiecirkeldeltagare

12

13 1. Inledning Ökade krav på att visa resultat En tydlig trend det senaste decenniet är de starka krav på att redovisa resultat som ställs på offentliga organisationer, samt på organisationer som tar emot offentligt stöd eller utför tjänster på uppdrag av stat eller kommun. Det räcker inte längre med bara goda avsikter och visioner. Offentliga organisationer måste också leverera, uppvisa verkliga resultat. Med resultat menas inte bara volymen av tjänster som producerats och hur många som nåtts av dem. Resultat handlar i dag framför allt om utfall och effekter, det vill säga vilket värde tjänsterna haft för dem som fått del av dem och för samhället i stort (Vedung 2003; Ekonomistyrningsverket 2009). 1 En parallell och närbesläktad trend finns i den så kallade evidensrörelsen vars förespråkare gör gällande att verksamheter och politik inom framför allt hälso- och sjukvård, socialtjänst och kriminalvård bör vara evidensbaserade. Även inom utbildningsområdet har liknande krav och strävanden börjat göra sig gällande (Sundberg 2009). Evidensbasering går i vid mening ut på att sociala insatser ska bygga på vetenskaplig kunskap om deras verkan. Därav följer att den kunskap som verksamhetsledare och beslutsfattare behöver, och som forskare bör ägna sig åt att producera, är kunskap om vilka resultat som uppnås samt vilka metoder och arbetssätt som säkrast leder till goda resultat (Morén & Blom 2003). Normen om evidensbasering skärper därmed kravet på såväl utvärdering som uppföljning på olika nivåer. Med den senaste folkbildningspropositionen har krav, strävanden och normer som påminner om de nu beskrivna även nått folkbildningen (Prop. 2005/06:192, s. 56). I propositionen betonas starkt behovet av kvalitetsarbete liksom vikten av uppföljning, utvärdering och forskning. Grundläggande är att verksamheten bidrar till att förverkliga de syften staten har med att stödja folkbildningen. Till förvänt- 1 Utfall är ett nyckelbegrepp som används i denna studie. Därför vill vi redan här markera att termen utfall här används för att beteckna den del av en verksamhets resultat som beskriver ett förändrat tillstånd hos ett målobjekt, t ex deltagare i studiecirklar. Vi skiljer därmed utfall från effekter som avgränsas till att beskriva en förändring som inträffat som en följd av en viss verksamhet, och som annars inte skulle ha inträffat. En utförligare förklaring av utfall och andra nyckeltermer som används i denna studie finns i kapitel 3. Studiecirkeldeltagare

14 ningarna hör att deltagarna ska bli bättre rustade att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, att utbildningsklyftor ska utjämnas, att intresset för och delaktigheten i demokrati och kulturliv ska öka samt att demokratin i samhället ska stärkas och utvecklas. I propositionen sägs också att områdets metod- och teoribildning bör utvecklas för att öka kunskapen om folkbildningens betydelse. I kontrast till dessa krav och strävanden, omges folkbildning av en närmast mytisk vision av hur man arbetar och vad man kan åstadkomma en specifik gemensam särart om man så vill. Studieförbund och folkhögskolor lyfts exempelvis ofta fram som en viktig kraft när det gäller att stärka människors förutsättningar att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. En särskild demokratisk kultur sägs prägla de metoder och arbetssätt som används i kurser och studiecirklar. Inte sällan hävdas dessutom att studieförbund och folkhögskolor bedriver vuxenutbildning på annorlunda och i vissa avseenden bättre sätt än andra anordnare inom området, samt att detta i sin tur genererar ett annorlunda och bättre resultat. Sett utifrån evidensrörelsens perspektiv vilar forskningen om vad folkbildningen kan åstadkomma för sina deltagare och för samhället i stort på en bräcklig grund. Å ena sidan finns en handfull statistiska studier, men svagheten i dessa är att de innefattar få eller inga frågor om folkbildningens betydelse för deltagarna, men framför allt belyser de inte hur folkbildningens utformning hänger samman med dess utfall. Å andra sidan finns ett tjugotal fallstudier, deltagande observations- eller mer djupgående intervjustudier med fylliga redogörelser och detaljer om resultaten för enskilda individer, men som inte tillåter generalisering bortom de speciella sammanhang i vilka de genomförts. I ett flertal studier av folkbildning förs emellertid teoretiska resonemang som beskriver vad som kännetecknar, eller bör känneteckna, folkbildningsarbetet. Larsson (1998) har exempelvis använt begreppet cirkelns grammatik för att identifiera mönster av relationer mellan vad som sker i studiecirklar och vad som kommer ut ur dem. Även i policydokument inom området finner vi skrivningar som antyder under förstådda orsakssamband (SFS 1991:977; Folkbildningsrådet 1998, 2007). Men varken studier eller policydokument har på något systematiskt sätt preciserat än mindre empiriskt belagt vad i folkbildningens metoder och arbetssätt som leder till vilket utfall. Detta återkommer vi till senare i rapporten. Studiens syfte och frågor Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till att fylla igen den kunskapslucka som antytts ovan genom att söka samband mellan folkbildningens utformning och utfall, och beskriva hur det eller möjligen de i så fall ser ut. 12 Studiecirkeldeltagare 2008

15 Studien är inriktad på deltagare i studiecirklar och har gjorts på uppdrag av Folkbildningsrådet som regelbundet genomför omfattande enkätundersökningar för att ta reda på vilka deltagarna är, deras motiv för att delta och hur de uppfattar olika aspekter av sitt studiecirkeldeltagande. Sådana undersökningar har genomförts fyra gånger tidigare (Svensson 1994, 1996, 2002; Byström & Säfström 2005), och 2008 års deltagarstudie utgör således den femte studien i sitt slag. 2 Alla tidigare deltagarstudier har baserats på enkäter till ett slumpmässigt urval om drygt studiecirkeldeltagare. De rapporter som studierna resulterat i har väsentligen haft en deskriptiv karaktär och varken ställt frågor om cirklarnas utformning eller utfall. Detta har heller inte legat i de tidigare undersökningarnas uppdrag. I jämförelse med sina föregångare är 2008 års deltagarstudie i några avseen den annorlunda. Liksom tidigare år bygger den på empiriska data från en omfattande enkätundersökning, och liksom förut används dessa data för att beskriva vilka deltagarna är och hur de uppfattar olika aspekter av sitt studiecirkeldeltagande. Utöver det har emellertid här också funnits en teoretisk ambition att frambringa kunskap som kan bidra till att förklara sambandet mellan studiecirklars utformning och utfall. Studien har vägletts av följande frågor: 1. Vilka deltar i studiecirklar? 2. Hur är studiecirklar utformade enligt deltagarna? 3. Hur beskriver deltagarna utfallet av sitt studiecirkeldeltagande? 4. Hur är olika arbetssätt och aktiviteter i studiecirklarnas utformning relaterade till cirklarnas utfall? Med den sista frågan har vi velat empiriskt pröva den retorik som finns om hur studiecirklar är utformade och vad de leder till för deltagarna, för att se om och i vilken utsträckning retoriken motsvarar praktiken och i vilka avseenden den inte gör det. Vår ambition har varit att söka formulera åtminstone en början till en empiriskt grundad teori i ämnet, det vill säga en tänkbar förklaring, som är generaliserbar bortom enskilda studiecirklar och deltagare. Vår förhoppning är också att denna kunskap kan läggas till grund för utveckling av arbetssätt och metoder inom folkbildningen. 2 När vi refererar till de tidigare deltagarundersökningarna utgår vi från det år som undersöktes. Refererar vi däremot till rapporterna från deltagarundersökningarna använder vi tryckår. Studiecirkeldeltagare

16 Disposition I det följande är denna rapport disponerad så här: Kapitel 2 Studier och policydokument om studiecirklar innehåller en översiktlig och kortfattad beskrivning dels av tidigare forskning om studiecirklar och studiecirkeldeltagare, dels av vad centrala policydokument har att säga i ämnet. Kapitlet mynnar ut i en löst formulerad synopsis som senare utvecklas och används som referensram för enkätkonstruktion och analys. I kapitel 3 Studiens genomförande förklarar vi i detalj uppläggningen av 2008 års deltagarundersökning, bland annat de förstudier som gjorts, centrala begrepp, samt vilka metoder vi har använt för insamling, bearbetning och analys av data. I kapitel 4, 5 och 6 redovisas undersökningens resultat, och där så varit möjligt jämför vi med resultaten från tidigare deltagarundersökningar. Kapitel 4 Vem deltar i studiecirklar? innehåller en beskrivande karakteristik av vilka de deltagare är som besvarat den enkät som utgör den huvudsakliga grunden för denna studie, hur de fått vetskap om de studiecirklar de deltagit i samt deras motiv för att delta. I kapitel 5 Studiecirklars utformning redovisas dels ett antal cirkelegenskaper i form av antal deltagare i cirklarna, kostnad för cirkeldeltagande, ämnestyper och cirkeltyper, dels hur deltagarna uppfattat förekomsten av olika arbetssätt och aktiviteter i sina studiecirklar. I kapitel 6 Studiecirklars utfall finns en motsvarande redogörelse för deltagarnas upplevelser av studiecirklarnas betydelse i några olika avseenden såsom kunskapsoch färdighetsutveckling, kunskapsanvändning, personlig utveckling, gemenskap och kontakter med andra samt cirkelns betydelse på längre sikt. I kapitel 7 Samband mellan utformning och utfall förs resultatet från kapitel 5 och 6 samman i en analys av vilka arbetssätt och aktiviteter i studiecirklar som kan kopplas till cirklarnas förväntade utfall för deltagarna, så som det beskrivs i vår programteori. I kapitel 8, Slutsatser och diskussion, gör vi först en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten från kapitel 4, 5 och 6. Därefter diskuterar vi slutsatserna från kapitel 7 i förhållande till tidigare forskning och centrala policydokument om studiecirklar och studiecirkeldeltagare, det vill säga det som vi kallar programteori. Avslutningsvis för vi en diskussion om hur en empirisk grundad teori om studiecirklars funktion kan utvecklas. 14 Studiecirkeldeltagare 2008

17 2. Studier och policydokument om studiecirklar I detta kapitel beskriver vi översiktligt och kortfattat studier och policydokument som har något att säga om studiecirklar. Framställningen gör inga anspråk på att vara heltäckande, fokus har varit inställt på att fånga in företrädesvis aktuell forskning och utvärdering om hur studiecirklar fungerar, det vill säga hur de är eller hur man har tänkt att de ska vara utformade vad gäller inre arbetssätt och aktiviteter, samt utformningens betydelse för utfallet för deltagarna. Vi har också sökt fånga in hur olika policydokument beskriver denna relation. Forskning och utvärdering De flesta studier som fokuserar på studiecirklar består mest av teoretiska resonemang och är således inte förankrade i empiriska studier. Inte sällan består resonemangen av idealtypiska konstruktioner som beskriver hur studiecirklar bör fungera. Här finner vi till exempel Oscar Olssons försök att sammanfatta studiecirkelns ideal. Skriften utkom 1941 och i denna sammanfattade Olsson hur han såg på studiecirkelns mål och arbetsformer. Målet var trefaldigt: studiecirklar förväntades leda till en fri personlighet, en demokratisk livshållning och till broderskapskänsla. Studieverksamheten skulle utformas som kollektiva självbildningsaktiviteter. Innehållet i cirklarna skulle fokusera på dagsaktuella ämnen, medborgarkunskap och humanistiska ämnen och förankras i människors vardagsliv. Samtidigt poängterade han att innehållet skulle ta utgångspunkt i vetenskapliga rön. Vägen till bildning skulle gå via två bildningsmedel, boken och samtalet. Böckerna skulle förmedla erfarenheter från kunniga personer inom olika områden och dessa erfarenheter skulle ligga till grund för samtal och tankeutbyte i cirklarna. Olsson menade att arbetsformerna måste präglas av självverksamhet, men lärarna eller föreläsarna kunde fördjupa diskussionen (se Gustavsson 1991). Larsson (1998, s ) introducerade i mitten av 1990-talet uttrycket cirkelns grammatik i samband med att han diskuterade folkbildning i jämförelse med dess Studiecirkeldeltagare

18 antagna motsats formell skola: här kallat skolor. Larsson menar att man inom folkbildningen speciellt studiecirklarna, har etablerat andra vanor i sättet att använda tiden, vad som utgör innehåll, avsaknaden av prov och examinationer, en delvis mer jämlik relation mellan deltagare och ledare etc. Han lyfter också fram frivilligheten i deltagandet samt avsaknaden av bytesvärde som karaktärsdrag för studiecirklarna. Han skriver att denna cirkelns grammatik skapar en annan social ordning där människor resonerar sig fram till vad som är sant, riktigt och anständigt och baserar koordinationen av handlingarna på detta. På liknande sätt som med cirkelns grammatik har Larsson (1999) resonerat om hur studiecirklar kan tänkas stå i relation till demokrati. Hans utgångspunkt är att demokrati inte bara är en form för beslutsfattande utan bör betraktas som en process med ett antal länkar som är beroende av varandra för att fungera optimalt. Utifrån olika teoretiska perspektiv på demokrati diskuterar han hur studiecirklar kan eller bör ha betydelse i sammanhanget. Till att börja med bör studiecirklar ge störst plats åt deltagare med svag ställning i samhället. De bör också vara en mötesplats där horisontella relationer utvecklas genom att deltagarna samarbetar som likar, och där tvångsfria samtal kan föras i vilka argument värderas och deltagarna får möjlighet att forma åsikter och handling och därmed bidra till välgrundade ställningstaganden. Åsiktsbildning och handling kräver kunskap och deltagarna bör själva välja det studiematerial som används i cirklarna. Dessutom bör såväl enskilda studiecirklar som studieförbund arbeta efter demokratiska former där deltagarna har inflytande över verksamheten. Under dessa omständigheter kan studiecirklar bidra till att utveckla enskilda deltagares identiteter, stärka sociala nätverk, hindra eller minska utanförskap i samhället och på så vis ha betydelse för demokratin. I sitt resonemang om förhållandet mellan studiecirklar och demokrati knyter Larsson an till empirisk forskning, men eftersom forskningen ifråga är ofullständig är det enligt honom själv en resonerande framställning, där common sense och vardagserfarenheter också bygger under slutsatserna (Ibid. s. 249). Med dessa begränsningar i minnet drar Larsson slutsatsen att studiecirklar bara delvis lyckas med sin demokratiska mission. Även om deltagandet i studiecirklar är enormt omfattande så är inte hela svenska folket med, de som står utanför demokratin i samhället genom lågt valdeltagande och politisk representation gör det även i studiecirklar. Inte heller präglas alla cirklar av demokratiska arbetsformer, varför det är tveksamt om och i vilken utsträckning studiecirklar lyckas bygga horisontella relationer. De så viktiga samtalen sker ofta på marginalen, på raster och medan händerna sysselsätts av cirkelns ämne. När det slutligen gäller att bedöma vad som kommer ut ur studiecirklar drar Larsson slutsatsen att detta utfall bara till en liten del kan anses ha direkt med demokrati att göra. Till skillnad från när studieförbunden var en väl integrerad del av folkrörelserna som spelade en aktiv roll i formandet av samhället, 16 Studiecirkeldeltagare 2008

19 använder de flesta deltagarna numera studiecirklar främst för att lära sig bestämda saker, för att utveckla personliga intressen eller för att få social gemenskap. De hittills beskrivna studierna är teoretiska resonemang som normativt beskriver hur studiecirklar bör fungera. Det finns emellertid empiriska studier som bygger på observationer av verkliga fall av hur studiecirklar fungerar. En kunskapsöversikt av Lindgren (2009) omfattar ett femtiotal utvärderingar av folkbildning, varav ett tjugotal har studiecirklar som studieobjekt. En majoritet av dessa utvärderingar är kvalitativa fallstudier där oftast ett fåtal individer via djupintervjuer beskriver vilken betydelse studiecirkeln haft för dem. Dessa fallstudier ger oss det som brukar kallas thick descriptions, det vill säga fylliga redogörelser av detaljer av deltagandets betydelse. Huruvida beskrivningarna är representativa eller bara gäller för de speciella individer och sammanhang i vilka studierna genomförts går dock inte att säga. Lindgrens översikt visar emellertid att samstämmiga resultat i form av vissa, mycket positiva, upplevelser hos deltagarna återkommer i flera olika studier. Eftersom studierna rör samma företeelse (studiecirklars betydelse för enskilda deltagare) och genomförts i olika studieförbund och lokalsamhällen, kan man ändå dra vissa generella slutsatser. Med denna utgångspunkt tycks studiecirkeldeltagande kunna påverka människor på en mängd olika positiva sätt. Hur detta utfall uppstått vet vi emellertid mycket lite om. Studierna i översikten konstaterar ett förändrat tillstånd hos deltagarna, men inte hur tillståndet kommit till. Ingen av de granskade studierna tar systematiskt upp denna sambandsfråga. Figur 2.1 Utfall av studiecirklar som förekommer i fler än tre olika studier. Källa: Lindgren, 2009, s. 30. Typ av utfall Kunskaper och attityder till kunskap Personlig utveckling Välmående Gemenskap Exempel Ökade kunskaper, allmänt/särskilt ämne. Kompletterade betyg; Yrkesrelaterad fortbildning; Ökad studiemedvetenhet; Känsla av att veta och kunna mer. Självförtroende och självkänsla; Tro på den egna förmågan; Mod att prova nya saker; Acceptans av egna brister och fel; Förståelse för sig själv och andra; Respekt för andras åsikter; Förmåga att hantera och lösa relationsproblem i en grupp; Förändring i sättet att tänka, snabbare och mer positivt; Bryta mönster i vardagslivet; Perspektiv på egna tankar, nya värderingar; Inspiration att ta nya tag i livet. Mental stimulans och avkoppling; Ro och glädje; Drägligare vardag. Nya kontakter; Möten med människor som är olika en själv; Möten med andra med liknande problem/livssituation; Utveckling av redan existerande grupper; Familjekänsla; Delaktighet; Arbetsgemenskap; Kvinnogemenskap; Möjlighet att vistas i enkönad miljö; Komplement till enkönat arbetsliv. Studiecirkeldeltagare

20 Typ av utfall Komma vidare i livet Medborgerlighet Socialt kapital Kulturvärden Ökad allmänbildningsnivå Exempel Undanröjande av hinder för fortsatta studier; en andra chans; En väg in i vuxensamhället; Vuxenblivande; Perspektiv på framtiden. Mod att göra sin röst hörd; Kunna uttrycka sig och diskutera med människor man möter; Kunna fatta beslut; Fått en åsikt; Socialt engagemang; Social kompetens; Vilja att hjälpa andra; Solidaritet med dem som har det svårt; Agera tillsammans i en grupp; En väg in i föreningslivet. Förtroende för andra; Solidaritet och ansvarskänsla; Samförstånd; Bildande av informella sociala nätverk. Bevarar och utvecklar kulturvärden. Rekryteringen av deltagare till studiecirklar är socialt jämnare än annan vuxenutbildning. Men andelen av befolkningen som nås är över tid minskande. Andelen äldre ökar. En övervägande del av forskningen om studiecirklar och studiecirkeldeltagare följer ovan nämnda hermeneutiskt kvalitativa mönster och forskningsideal. Undantagen är de deltagarundersökningar som regelbundet gjorts i Folkbildningsrådets regi, samt ett par studier som bygger på offentlig statistik och/eller kvantitativa data som särskilt samlats in för ändamålet (Johnson & Gähler 1996; Rubensson 1996). De båda senare belyser hur studiecirkeldeltagare uppfattar betydelsen av sitt deltagande i olika avseenden, exempelvis för kunskapsutveckling och föreningsaktivitet, men betydelsen kopplas inte heller här explicit till studiecirkelns utformning. På senare år har flera s.k. diskursanalyser av folkbildning genomförts vilka i någon mening kan betraktas som empiriskt grundade studier. Diskurs betyder skriven eller talad kommunikation, debatt eller diskussion, och det empiriska underlaget är texter eller ljudupptagningar. I diskursanalys ligger fokus på hur olika versioner av verkligheten skapas eller uppnås med hjälp av språket. En studie med denna inriktning är Sundgren (2003) som analyserat folkbildningsforskning och offentliga dokument rörande folkbildning som behandlar frågor om områdets särart. Enligt honom har inte folkbildningen någon specifik, entydig särart bortom historieskrivningar, offentlig retorik och i medvetandet hos folkbildare och många folkbildningsforskare. Sundgren identifierar emellertid tre dominerande folkbildningsdiskurser. En av dessa bygger på den funktion för demokratin och kulturen som folkbildningen antas ha, men antagandet är enligt honom svårt att belägga med empiriska studier. Den andra diskursen bygger på att särarten består i att deltagarna upplever en mening med studierna, och att lärare och ledare bryr sig om deltagarna och intresserar sig för deras tillvaro utanför studierna. Att deltagarna är nöjda med sina studier och finner dem meningsfulla bekräftas av många studier, 18 Studiecirkeldeltagare 2008

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare

F olkbildningsrådet utvärderar. Cirkelledarskapet. No 2 2001. Eva Andersson. En intervju- och enkätstudie med cirkelledare F olkbildningsrådet utvärderar No 2 2001 Eva Andersson En intervju- och enkätstudie med cirkelledare En intervju- och enkätstudie med cirkelledare 1 En intervju- och enkätstudie med cirkelledare Eva Andersson

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2009 Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer Johan von Essen

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2009 Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden En studie av folkbildningens villkor och vardag i Dalarna Anette Forsberg och Fredrika Säfström Folkbildning och

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Deltagarröster om folkbildning på distans

Deltagarröster om folkbildning på distans Eva Andersson & Ann-Marie Laginder Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning Deltagarröster om folkbildning på distans motiv, betydelser och datoranvändning Deltagarröster

Läs mer

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET Hälsa och samhälle RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET EN MÅLUPPFYLLELSEUTVÄRDERING PÅ FÖRÄLDRACENTRUM CECILIA CERVIN MARIA LÖNN MCDANIEL Socialt arbete D-uppsats Socionomprogrammet, verksamhetsutveckling 05

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling i förorten

Folkbildning och lokal utveckling i förorten Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2008 Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie om folkbildningens villkor och vardag Lisbeth Eriksson Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Funktionshindrade och folkhögskolan

Funktionshindrade och folkhögskolan F olkbildningsrådet utvärderar No 1 2000 Ola Holmström Funktionshindrade och folkhögskolan Perspektiv på empowerment genom folkbildning Funktionshindrade och folkhögskolan Perspektiv på empowerment genom

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Sociala nätverk en arena för det goda livet

Sociala nätverk en arena för det goda livet FORSKNINGSSTATION MÖSSEBERG Sociala nätverk en arena för det goda livet En analys av folkbildningens och idrottsrörelsens betydelse för en jämlikare hälsa hos invånarna i Västra Götaland Janet Wohlfarth

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer