KONSTNÄRERNA I KULTURPOLITIKEN En utredning om konstnärer, kulturpolitik och arbetsmarknad. av Per Svenson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTNÄRERNA I KULTURPOLITIKEN En utredning om konstnärer, kulturpolitik och arbetsmarknad. av Per Svenson"

Transkript

1 KONSTNÄRERNA I KULTURPOLITIKEN En utredning om konstnärer, kulturpolitik och arbetsmarknad av Per Svenson

2 Ansvarig utgivare: Konstnärsnämnden Konstnärsnämnden Maria Skolgata Stockholm Tel Konstnärsnämnden

3 Innehållsförteckning 1 Uppdraget Inledning Konstnärerna i kulturpolitiken Bakgrund En ny kulturpolitik Förändrade villkor Tjugo års kulturpolitik Kulturpolitikens nya utmaningar Obalans på arbetsmarknaden Trygghetssystemen Sammanfattande slutsatser Publiken Bakgrund Fritidsförhållanden Att vidga deltagandet Det möjligas gräns ULF-rapporten Teatern tappar Sammanfattande slutsatser Den kulturpolitiska strukturen Staten Landstingen / regionerna Kommunerna Stöd till konstnärer Konstnärerna och arbetsmarknaden Vem är konstnär? Hur många konstnärer finns det? Arbetsmarknad Dans Bakgrund Institutioner Fria grupper och koreografer Koreografernas arbetsmarknad Kulturrådets handlingsprogram Dansalliansen

4 7.7 Utvecklingen inom danslivet Utbildning Arbetsmarknad Sammanfattande slutsatser Musik Bakgrund Statens stöd Orkestrarna Länsmusiken Fria musikgrupper Tonsättare och kompositörer Publiken Att försörja sig som musiker och sångare Arbetsmarknadsprognos Internationalisering Sammanfattande slutsatser Subventioner i flera led Fasta tjänster försvinner Fria grupper Se över stödet! Tonsättarna Teater Bakgrund Struktur och verksamhet Personal Länsteatrar Fria teatergrupper De fria gruppernas arbetsvillkor Teateralliansen Publiken Arbetsmarknad Musikteater Slutsatser Allmänt Vidareutbildning Institutionsteatrarna Fria grupper Litteratur Branschen Statens insatser Biblioteksersättningen Biblioteken

5 10.5 Författarnas ekonomi Dramatiker Slutsatser Film och nya media Filmproduktionen regionaliseras Den audiovisuella industrin Arbetsmarknad Sammanfattande slutsatser Bildkonst Bakgrund Struktur Offentligt stöd och ersättningar till bildkonsten Följerätt (Droit de suite) Utställningsersättningen Olika marknader En ny arbetsmarknad? AIRIS ARCIV SKiSS Stödsystem Ateljéstöd Arbetsmarknad Slutsatser Formområdet Arbetsmarknad Slutsatser Avslutande resonemang Tydliga mål som är flexibla Långsiktighet Strategiska handlingsprogram Det vidgade kulturbegreppet Konstnärsrollen Staten måste gå i spetsen Teknisk utveckling Internationaliseringen Mellanhändernas betydelse Residensverksamhet Offentlighet och marknad

6 4

7 1 Uppdraget Konstnärsnämnden fick i regleringsbreven 2006 och 2007 uppdraget från regeringen att göra en fördjupad analys av konstnärernas föränderliga arbetsmarknad. Analysen skulle särskilt redogöra för förändringar av villkoren på arbetsmarknaderna för de olika konstnärskategorierna, samt belysa vilka konsekvenser eventuella förändringar har på möjligheterna att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete. Resultatet skulle redovisas i en rapport. Per Svensson anställdes av Konstnärsnämnden för att genomföra uppdraget som överlämnades till regeringen december Inledning Låt oss utgå från att konst och kultur i olika former alltid funnits. När konsten tas i anspråk av samhället och blir föremål för dess omsorg kallar vi det kulturpolitik. Syfte och motiv kan skifta. Att t.ex. Gustav III använde teater, musik och bildkonst för att skänka glans åt kungamakten är väl känt. Vi kallar honom knappast kulturpolitiker av det skälet. Men det faktum att han genom att ta ut skatt på offentliga teateroch musikframträdanden kunde finansiera ett pensionssystem för de musiker som var anställda vid hovet kanske kvalificerar honom. Idag betraktar vi det som självklart att konsten som en fri och obunden kraft har en betydande samhällsroll. I det följande kan vi konstatera att även de moderna kulturpolitikerna i Gustav III:s efterföljd uttryckt denna kulturens betydelse för samhällets utveckling på olika sätt. Än var det för att utveckla människan till en mogen, modern och demokratisk samhällsmedborgare, än var det för att slå tillbaka en angloamerikansk masskultur. Under vissa perioder har det funnits en för- och emotkultur som vaccin mot diverse smittsamma samhällssjukdomar. På senare år har kulturens roll som motor i ett allmänt lokalt och regionalt utvecklingsarbete betonats särskilt. Synen på konstens samhällsuppdrag är som vi ser starkt tidsbunden. Var samhällets omsorg om konsten och konstnärerna mera generellt börjar och slutar har aldrig fastställts. Utredningen Konstnärerna och samhället SOU 1975:14 försökte 1975 definiera samhällets ansvar för konstnärer som gällande dem som fullföljt en konstnärlig utbildning eller var medlemmar i en facklig organisation inom kulturområdet eller dem som vid varje tidpunkt yrkesmässigt utövar konstnärlig verksamhet. Men utredningen underkände själv dessa kriterier och menade helt enkelt att utökade kulturpolitiska insatser skulle skapa behov av allt flera konstnärer. Konstnärerna var en del av kulturpolitiken. Någon särskild konstnärspolitik behövdes inte. Kulturens egenvärde betonas ofta. Kanske är det kulturens funktion som en fri och otyglad kraft på tvärsen mot alla invanda konventioner vi menar? Eller är det ett sätt att ta avstånd från alla försök att använda kultur i tvivelaktiga sammanhang? Ibland är det svårt att diskutera konstens roll i samhället utan att inta en försiktig, ja ibland rent undfallande attityd och i stället betona vikten av det avstånd konstnären måste skapa sig till den marknad eller det samhällsstöd han eller hon är beroende av. 5

8 Detta skapar problem när det gäller samhällets syn på konstnärspolitiken. Samtidigt som vi menar att den är en del av kulturpolitiken som i sin tur är en del av det offentliga samhället och därmed ska ha ett medborgarperspektiv ska den utgå från konstnärernas specifika situation. Är dessa båda synsätt förenliga? Genom åren har åtskilliga utredningar tagit upp konstnärernas arbetssituation. Ett antal områden återkommer envist: Relationen mellan tillgång och efterfrågan (utbildning och arbetsmarknad), samhällets trygghetssystem och stödfunktioner, konstnärernas speciella förutsättningar etc. Diskussionerna har ofta förts från arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter. Idag har vi en ganska god sjukdomsbild. Vi vet i stort sett vad som inte fungerar. Frågan är om dessa till stora delar olösta problem står i vägen för en mera konstruktiv diskussion kring system och strukturer och en mer övergripande kulturpolitisk analys? 70-talets kulturpolitiska ingenjörer hade kanske rätt: Det finns ingen bortre gräns för samhällets ansvar gentemot konstnärerna. Men det är inget arbetsmarknadspolitiskt problem utan ett kulturpolitiskt. Och finns inte lösningen i enbart kulturpolitiken kanske den finns i samverkan med andra delar av det offentliga samhället. Avsikten med den här rapporten är inte att återigen tala om det vi redan vet. Ambitionen är att föra tillbaka diskussionen om konstnärernas roll i samhället till kulturpolitiken. Därför sägs här inte särskilt mycket om trygghetssystem, skattefrågor eller pensioner. Utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen SOU 2003:21 presenterade för några år sedan en uttömmande analys av dessa ämnen och drog slutsatser som i allt väsentligt fortfarande gäller. I stället förs resonemang kring kulturpolitikens strukturer, system och instrument utifrån ett konstnärsperspektiv. Är de tillräckligt slipade, effektiva, ändamålsenliga, moderna? Hur kan samhällets stöd bli bättre utifrån sådana parametrar som rättvisa, tydlighet, begriplighet, måluppfyllelse? Utgångspunkten är konstnärens roll i kulturpolitiken, men självklart finns här också andra aspekter. Var finns publiken? Har den offentliga kulturpolitiken hittills lyckats med sin främsta målsättning - att ge ökad spridning åt en mängd kulturutryck av hög kvalitet? Var finns konstnären i de resonemang kring ett vidgat kulturbegrepp och konstens roll som samhällsutvecklare? I denna rapport används begreppet konstnär synonymt med konstutövare inom litteratur, teater, dans och musik, bild och form samt film. 6

9 3 Konstnärerna i kulturpolitiken Sammanfattning När den moderna kulturpolitiken formades på 60- och 70-talen fanns en mycket idealistisk syn på såväl kulturens samhällsfunktion som konstnärernas roll i kulturpolitiken. Arbetstillfällen för kulturutövare skulle skapas genom att stärka och bygga ut kulturpolitiken. Kulturen skulle influera en mängd samhällsområden och konstnärer skulle få jobb inom t.ex. skolan, vården och vara en del av samhällsplaneringen. Någon särskild konstnärspolitik behövdes inte. Under de senaste decennierna har konstnärernas villkor blivit alltmer av en renodlad arbetsmarknadsfråga. Flera utredningar har konstaterat betydande brister i det generella välfärdssystemet vad gäller konstnärer. Det råder sedan länge en permanent obalans på arbetsmarknaden där antalet kulturutövare inom alla konstområden vida överstiger tillgången på arbetstillfällen. Merparten av kulturlivet är idag en frilansmarknad. 3.1 Bakgrund Även om vi kan spåra det vi idag kallar för kulturpolitik ganska långt tillbaka i tiden, var det egentligen först genom den stora parlamentariska kulturutredningen och betänkandet Ny kulturpolitik (SOU 1972:66) som den fick en någorlunda reell och nutida mening: En samlad struktur för samhällets insatser på kulturområdet. Med en sådan definition fanns bl.a. en vilja att jämställa kulturen med andra sektorer i samhällsbygget, för även om kulturpolitiken som begrepp fick sitt stora genomslag först en bit in på 70-talet, grundlades dess innehåll långt tidigare. Den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg brukar nämnas som en av nyckelpersonerna i den tidiga kulturpolitiska idédebatten, men det finns givetvis många fler som bidragit till en spännande och intressant kulturpolitisk förhistoria från 1920-talet fram till 1974 då det grundläggande beslutet om en ny, nationell kulturpolitik fattades av en enig riksdag. Det har egentligen inte funnits några partipolitiska motsättningar när det gäller utformningen av den moderna kulturpolitiken. Att främst socialdemokraterna var tongivande under tiden fram till att den stora parlamentariska kulturutredningen tillsattes 1969 var knappast förvånande med tanke på att de satt i regeringsställning under så gott som hela denna period. Den socialdemokratiska politiken dominerade samhällsdebatten inom de flesta områden. Men det var kommunisterna som lade fram det allra första partipolitiska kulturprogrammet 1946 och även från t.ex. centerpartiet gjordes insatser under 50-talet. I slutet av 60-talet hade kulturpolitiken hamnat på dagordningen hos samtliga riksdagspartier som också bildade särskilda kulturutskott. 1 Tre av riksdagspartierna centern, folkpartiet och kommunisterna motionerade om tillsättandet av en bred parlamentarisk kulturutredning. Konstnärernas villkor och ekonomiska förhållanden hade spelat en viktig roll i den debatt som föregick kulturutredning och riksdagsbeslut. Flera insatser hade gjorts, bl.a. under Arthur Engbergs tid, för att förbättra konstnärernas situation. 1-procentregeln om konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader var en viktig sådan, även om den aldrig kom att 1 Idéhistorikern Per Sundgren har i sin avhandling Kulturen och arbetarrörelsen kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander (2007) belyst det faktum att arbetarrörelsen inte bara accepterat utan aktivt främjat ett etablerat borgerligt kultur- och bildningsideal. Konflikten inom kulturpolitiken har inte gått mellan borgerlighet och arbetarrörelse, utan mellan högt och lågt, elit och massa. 7

10 genomföras fullt ut. Men det som drev Engberg och andra inom socialdemokratin på kulturens område var ett allmänt bildningssträvande. Konsten var ett led i ett brett och folkligt bildningsarbete som skulle få stor betydelse för både individ och samhälle. På detta sätt skulle också konstnärernas villkor gradvis förbättras. Vid den här tiden fanns inget som man skulle kunna kalla konstnärspolitik. Det viktigaste var en generellt sett ökad aktivitet på kulturområdet. Genom att använda sig av konstnärligt kunnande i hela samhällsarbetet, alltså inte enbart inom det vi traditionellt kallar för kultur, skulle konstnärerna kunna få fler arbetsuppgifter och en betydligt förbättrad ekonomi. Ändå skulle man kunna säga att det var frågan om konstnärernas ekonomiska situation som kom att prägla mycket av den kulturpolitiska debatten under 60-talet. När dåvarande ecklesiastikministern Ragnar Edenman i ett ofta citerat tal i Eskilstuna i maj 1959 på allvar skruvade upp volymen i den socialdemokratiska retoriken, använde han just konstnärerna som utgångspunkt. Från den smått idealistiska kultursyn som präglade kollegan Engbergs vision 20 år tidigare, hade samhällsutvecklingen tvingat fram ett grövre artilleri. Nu skulle kulturen nyttjas i en mera ideologiskt präglad krigföring mot framför allt amerikansk masskultur: Vi måste ge oss i kast med uppgiften att bereda konstens skapare och utövare bättre villkor inte i dirigerande syfte, men i hjälpande och stödjande avsikter. --- konstnärernas skapelser kan inte och får inte betraktas som enbart marknadsprodukter, för vilka en tillfällig ström av efterfrågan sätter in eller uteblir. --- Detta tillstånd leder till en uppenbar misshushållning med begåvningar och talanger. Får detta tillstånd fortsätta, löper vi den allvarliga risken att se de i eminent mening kulturbärande och kulturskapande människorna mista sitt fotfäste i samhället. 2 I ett flertal debattartiklar i den tidens tongivande press talades om stödet till kulturarbetarna som en angelägenhet av första graden och det riktades kritik mot socialdemokraterna för den bristfälliga hanteringen av konstnärsproletariatet. Konstnärerna själva eldade på debatten och presenterade bl.a. genom sin egen organisation KLYS 3 ett program med förslag till åtgärder från samhällets sida för att skapa ett rikt kulturliv. Kulturavsnittet i det socialdemokratiska partiprogrammet 1960 kom i hög grad att präglas av denna debatt och i budgetpropositionen samma år sattes åtgärder för att förbättra villkoren för de konstnärliga yrkesutövarna som främsta prioritet. I den kulturpolitiska propositionen året därpå (1961:56) föreslog den socialdemokratiska regeringen åtgärder i tre steg för att stärka kulturlivet. Man tog sikte på såväl den konstnärliga utbildningen som direkta stöd till utövarna. Det viktigaste var dock fortfarande insatserna för att öka den offentliga konsumtionen av konstnärlig produktion och därmed generera en större avsättning för konstnärernas produkter och tjänster. Under 60-talet genomfördes trots allt flera reformer som förbättrade möjligheterna till stipendier och ersättningar till kulturutövare. Samtidigt stärktes konstnärernas egna organisationer när det gällde att påverka utformningen av dessa stödsystem. Konstnärerna fick också ett allt större inflytande när det gällde enskilda beslut hos stipendiemyndigheterna. 2 Tal av Ragnar Edenman vid invigningen av en konstmässa i Eskilstuna den 22 maj Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd ett samarbetsorgan för 18 svenska konstnärsorganisationer med bl.a. enskilda upphovsmän och utövande konstnärer som medlemmar. KLYS organiserar även journalister inom tidningar och media, arkitekter, fotografer och regissörer. Bildades

11 Men det fanns grupper av konstnärer som ändå var missnöjda med statens insatser. Författarna krävde höjd biblioteksersättning och bildkonstnärerna ökade stipendiemedel. När budgeten för 1969 inte innehöll några förslag på höjda biblioteksersättningar, reagerade författarna genom den mycket omtalade biblioteksaktionen. Man lånade helt enkelt hela det bestånd av svensk skönlitteratur som fanns vid stadsbiblioteken i Stockholm, Göteborg och Malmö under ett dygn. Reaktionen lät inte vänta på sig. Överläggningar inleddes mellan regeringen och KLYS och i budgeten för 1970 hade biblioteksersättningen fördubblats. Bildkonstnärerna fick dessutom sina stipendiemedel tredubblade. Ifråga om samlade ökningar inom en sektor, skriver kulturutredningen i betänkandet Ny kulturpolitik, är det höjda stödet till kulturarbetarna 1970 unikt, särskilt eftersom det inte var fråga om annat än en provisorisk förstärkning. I stort sett får det anses vara ett resultat av ett effektivt fackligt arbete som övertygat politiker inom alla partier om behovet av kraftfulla insatser En ny kulturpolitik Men allt detta var egentligen bara förpostfäktningar inför det som skulle komma. Regeringen hade 1969 tillsatt en bred parlamentarisk utredning, befolkad med en rad av den tidens mest tongivande kulturprofiler, för att med tanke på framtiden forma en genomgripande statlig kulturpolitik. I direktiven till utredningen konstaterades bland annat att det saknades mål, metoder och medel för samhällets kulturpolitiska insatser. Inte minst behövdes en ny organisationsstruktur för att kunna uppfylla kulturpolitikens nya och vidare syften. Den blivande strukturen skulle inte bara innefatta institutioner och instrument på den statliga nivån, utan även landsting och kommuner hade ett ansvar att förverkliga den nya politiken: Det räcker inte att staten isolerat bestämmer målen för den statliga kulturpolitiken. Varje kommun och landsting måste också bestämma mål för de egna insatserna. 5 Att det i hög grad blev just så var kanske den viktigaste anledningen till att den statliga kulturpolitiken i allt väsentligt kom att bli bokstavligt talat nationell 6. Trots att huvudbudskapet från utredningen var att konstnärerna och insatserna för dessa var en del av den generella kulturpolitiken, ingick i utredningens uppdrag att utforma särskilda förslag till förbättringar för kulturutövarna. Detta kan tolkas så, att regeringen ansett denna fråga ha särskild vikt. 7 De generella stöd till institutioner och till kulturlivet i övrigt som utredningen presenterade skulle trodde man ha en stor indirekt betydelse för konstnärernas levnadsvillkor, men de var inte tillräckliga. Ett av de mest debatterade och ifrågasatta kulturpolitiska målen från 1974 var kulturpolitikens uppgift att bekämpa kommersialismens negativa verkningar. Möjligen var själva formuleringen orsak till en del missuppfattningar och när sedan tongivande krafter inom kulturlivet lade beslag på tolkningsföreträdet, ledde det till att utredningens verkliga avsikter på det här området kom i skymundan. För vad Ragnar Edenman avsåg med den kulturpolitiska mobiliseringen i sitt Eskilstuna-tal var inget annat än att samhället måste stå berett med insatser när marknaden inte klarade av att sörja för ett brett och mångsidigt kulturliv. Lönsamhet fick inte vara avgörande för hur 4 SOU 1972:66, s Ibid. s När det gäller konstnärerna konstnärspolitiken är den dock i allt väsentligt statlig. 7 SOU 1972:66, s

12 kulturutbudet skulle se ut och vilka människor som tog del av det. Det var den avsikten utredningen hade med sitt mål om kommersialismen: Samhället måste erbjuda alternativ till marknaden. Detta gällde även konstnärernas funktion. I utredningen Konstnärerna och samhället (SOU 1975:14) skissades en framtid där kulturpolitiska insatser av olika slag skulle fylla de luckor i samhällsmaskineriet som marknaden inte förmådde täcka. Konstnärerna skulle på så sätt få möjlighet att arbeta i skolor, vård och omsorg, med miljöarbete och mycken annan offentlig verksamhet. Dessutom skulle ett stort utrymme ges för experimentell verksamhet och konstnärlig utveckling. Konstutövare måste få stöd och hjälp för att ta sig igenom perioder av låga inkomster. Konstnärlig exklusivitet skulle inte behöva blockera möjligheterna till arbete och försörjning. Utredningen förutspådde en fortsatt starkt förändrad marknad för konstnärerna med större konkurrens, större utslagning på en sannolikt vidgad och mer internationaliserad marknad. Samtidigt skulle nya tekniska landvinningar göra det på många sätt både enklare och billigare för konstnärerna att sprida sina produkter. Trots att en rad förslag för att förbättra ersättningssystemen presenterades, var det viktigaste fortfarande att de generella kulturpolitiska insatserna skulle vara grunden till alla förbättringar för konstnärerna. Även om en del insatser skulle behöva utformas med hänsyn till särskilda behov inom olika konstområden, var det viktigt att betrakta konstnärerna som en samlad resurs i samhället. Den ökade ersättningen skulle kanaliseras i form av högre ersättningsnivåer och flera ersättningsformer inte i form av direkt stöd i egentlig mening. Sådant skulle man ta till när alla andra utvägar hade prövats: Vi anser att direkta stödformer bör användas först när det omedelbara utnyttjandet av konstnärernas insatser och ersättningar härför inte ger skälig ekonomisk trygghet åt konstnärskategorier eller enskilda konstnärer Förändrade villkor I direktiven för nästa stora utredning på konstnärsområdet (1990), lades tyngdpunkten på att kartlägga hur arbetsvillkoren för konstnärliga yrkesutövare hade förändrats under de senaste 20 åren med hänsyn bl.a. till den tekniska utvecklingen, kulturvanor, upphovsrätt och anställningsvillkor. Bakgrunden var bland annat att regeringen gjort en större satsning inom kulturområdet i budgeten för 1988: Risken för stagnation lurar inom all kulturell verksamhet, den institutionella såväl som den som bedrivs i friare former. Att stimulera förnyelsen är en av de viktigaste kulturpolitiska uppgifterna, sade dåvarande kulturministern Bengt Göransson. I budgeten föreslogs förstärkta insatser för tonsättare och konstnärer inom dansen två områden som bedömdes ha särskilt stora problem fortsatte reformambitionerna. Tre områden prioriterades särskilt: Kretsen av människor som nåddes av kulturen i olika former skulle vidgas, det regionala kulturlivet skulle stärkas och konstnärerna skulle garanteras goda arbets- och inkomstmöjligheter. Aktiviteten på det kulturpolitiska området var nu stor, inte bara i Sverige utan även internationellt. FN hade proklamerat ett särskilt kulturårtionde, där man särskilt betonade vikten av att den kulturella dimensionen måste finnas med i all utveckling. Europarådet hade inlett sina s.k. länderöversyner, där man studerade och betygsatte ett antal länders nationella kulturpolitik. 8 SOU 1975:14, s

13 En av de första gjordes i Sverige. Här hemma pågick utredningar på teaterområdet och bland symfoniorkestrarna samt den mera övergripande Kultur-i-hela-landet. Allt detta låg till grund för ytterligare satsningar. Utredningen Konstnärens villkor (SOU 1990:39) behandlade också den konstnärliga utbildningen och kunde konstatera att konstnärsyrket, tillsammans med reseledare och journalist fanns bland de absolut mest populära yrkena om ungdomar fick välja fritt. Detta, menade utredaren Carl Tham, innebar en fortsatt hög efterfrågan på olika former av konstnärlig utbildning. Samtidigt kunde man konstatera att rekryteringen till konstnärsyrkena i hög grad ägde rum utanför det reguljära högskolesystemet. Endast ca 15% av de verksamma konstnärerna hade vid denna tid genomgått en högre konstnärlig utbildning. Kulturen som bidragande faktor i lokaliseringssammanhang hade börjat uppmärksammas, främst genom den s.k. Kreisky-rapporten om sysselsättningen i Europa kom Lisbeth Lindeborgs numera smått berömda rapport om Kultur som lokaliseringsfaktor med utgångspunkt i tyska förhållanden. Någonstans här inleddes den debatt om förändrade styrformer och ansvarsnivåer inom det offentliga samhället som även när det gällde kulturens roll skulle bli mycket intensiv mot slutet av 90-talet ( kulturpåsar ) och som nyligen fick ny fart genom Ansvarskommitténs slutbetänkande 9. En viktig pusselbit när det gällde insatserna på kulturområdet var den rapport som tidigare statsekreteraren i kultur- och utbildningsdepartementet Gunnar Svensson gjorde på regeringens uppdrag, Kultur i hela landet 10, där han föreslog olika åtgärder för att med kulturens hjälp öka bygdens attraktionskraft, stärka sociala nätverk och erbjuda nya arbetstillfällen. En annan var det förslag regeringen lanserade i propositionen Regionalpolitik inför 90-talet: att länsstyrelserna skulle ges möjligheter att bidra till finansiering av olika kulturinsatser. Via regionförsök och kulturpåsar skulle den här processen leda fram till dagens diskussion om förändrad samhällsstruktur och en delvis ny roll för den nationella kulturpolitiken. 11 Även om Konstnärens villkor när det gällde huvudprinciperna om konstnärernas roll i samhället i stort anslöt till de slutsatser föregångaren Konstnärerna och samhället formulerat femton år tidigare, gjorde man ett antal viktiga markeringar. Polariseringen mellan god konst och populärkultur var inte lika tydlig längre. Dessa fält överlappade varandra, men kulturpolitiken hade fortfarande en viktig uppgift att förhindra att den seriösa kulturen slukas av populärkulturen eller går under på den hårda marknaden. Samtidigt kunde den principen inte drivas hur långt som helst. Det måste ske någon form av kvalitetsbedömning och det måste finnas ett publikt gensvar i förhållande till det som samhället skulle stödja ekonomiskt. Dessa insatser måste brytas mot andra perspektiv och vägas mot andra angelägna insatser på kulturområdet. Inom ramen för tre huvudlinjer formulerade utredningen sina förslag: Ökad efterfrågan på konstnärernas arbete skulle stimuleras, kvalitetskraven var viktiga och det internationella perspektivet inom konsten måste stärkas. De kulturpolitiska insatserna skulle sedan kompletteras med direkta stöd och insatser till konstnärerna. Värt att notera är att i förslaget 9 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Slutbetänkande av Ansvarskommittén 2007, SOU 2007: Kultur i hela landet, Ds 1989: Se bl.a. SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning, rapporter från den parlamentariska regionkommittén (PARK) samt SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, slutbetänkande från Ansvarskommittén. 11

14 om ökade resurser för yrkesträning inom framför allt teaterområdet ryms det som så småningom skulle bli Teateralliansen och som senare kom att få efterföljare inom både dans och musik. Ungefär samtidigt som utredningen presenterades, offentliggjordes en internationell utvärdering av den svenska kulturpolitiken, utförd av en grupp experter knutna till Europarådet. Sverige var först i en rad s.k. culture policy evaluations och i expertgruppens rapport uttrycktes bl.a. en viss förvåning över att de svenska kulturmyndigheterna och den svenska regeringen inte verkade vara intresserade av att utvärdera de kulturpolitiska insatserna. En mer omfattande dialog med konstnärer och institutionsföreträdare rekommenderades: Konstnärer har större behov av en dialog med sina finansiärer och sin publik än av en check in blanco 12. Experterna ansåg också att nivån på de ersättningar som fanns inom konstnärsområdet internationellt sett var så höga, att det inte verkade rimligt att höja dem ytterligare utan påtagliga bevis för att investeringarna varit välgrundade. Man föreslog bl.a. mer stimulans till hela konstmarknaden och att inkomststödet skulle koncentreras på program som byggde på konkurrens, t.ex. lanseringsstipendier för unga konstnärer, tävlingar och auktioner på ny konst. 3.4 Tjugo års kulturpolitik Inför nästa stora kulturpolitiska utredning gjordes en omfattande utvärdering av de senaste 20 årens kulturpolitiska insatser 13. Det fanns en allmän uppfattning att inriktning som det kulturpolitiska beslutet 1974 innebar i det stora hela hade varit en framgång, bl.a. när det gällde det övergripande målet om att öka tillgängligheten till kultur för flera människor. De principiella målen för konstnärspolitiken från 1975 om fler arbetstillfällen, ökade ersättningsnivåer och ökade insatser för att stimulera konstnärlig verksamhet gällde fortfarande. Begreppet konstnärspolitik, som egentligen inte förekommit tidigare, förklarades innefatta insatser på tre nivåer; kulturpolitiska insatser som syftar till att människor ska kunna bli delaktiga i konstnärliga upplevelser, konstpolitiska insatser som görs för att respektive konstart ska utvecklas och slutligen mer specifika konstnärspolitiska insatser som direkt tar sikte på att förbättra villkoren för enskilda konstnärer och grupper av konstnärer. Konstnärernas förhållanden påverkas också av andra åtgärder än de kulturpolitiska. Liksom för andra medborgare har socialpolitiska, arbetsmarknadspolitiska och skattepolitiska åtgärder stor betydelse. Konstnärspolitikens grundtanke har varit att man i möjligaste mån anpassar dessa till de speciella förhållandena inom kulturområdet innan man väljer att söka lösa problemen inom kulturpolitikens ram. Kombinationen och summan av insatser och åtgärder på de tre kulturopolitiska nivåernas samt insatser på vissa andra samhällssektorer utgör den samlade konstnärspolitiken. 14 När det gällde de samlade effekterna av konstnärspolitiken konstaterade utvärderingen bl.a. att antalet konstnärer ökat kraftigt under perioden , att AMS hade intagit en generös och innovativ hållning till kulturlivet och uppmuntrat många olika initiativ för att främja efterfrågan på kultur och konstnärer också utanför de reguljära konstmarknaderna samt att ersättningssystemen utvecklats. 12 Statlig kulturpolitik i Sverige Rapport från en europeisk expertgrupp. Kulturpolitik i Europa 2:2, 1990 (Statens kulturråd) års kulturpolitik En rapport från Kulturutredningen, SOU 1995: Ibid. Se även Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, s

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Konstnärsnämnden Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Förfrågningar: Ann Traber ISBN 978-91-977435-5-6

Konstnärsnämnden Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Förfrågningar: Ann Traber ISBN 978-91-977435-5-6 Konstnärsnämnden Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Förfrågningar: Ann Traber ISBN 978-91-977435-5-6 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21 STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007 Dnr KUR 2004/292-21 Kopia till Finansdepartementet (4) Riksdagens utredningstjänst (9) Riksrevisionen (2) Statskontoret (2) Arbetsgivarverket (2) Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-977435-4-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-977435-4-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-4-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland

Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Vems är kulturen? En lägesrapport om mångkulturarbetet vid kulturinstitutioner med regionalt uppdrag i Västra Götaland Titelsida Svensk titel: Vems är kulturen? Engelsk titel: Whose is the culture? Författare:

Läs mer

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition Stockholm, 2013-11- 18 Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14

Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14. KN Adm 2012/14 Konstnärsnämndens budgetunderlag 2012-14 KN Adm 2012/14 1 Maria Skolgata 83 118 53 Stockholm Tel 08-50 65 50 00 E-post: info@konstnarsnamnden.se 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Internationellt

Läs mer

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Rapport svensk scenkonst 2015 utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Research och text: Simon Junström, Svensk Scenkonst Inledning: Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst Assistent: Emily

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-2-9 Ansvarig utgivare: Ingrid Elam Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida:

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag Promemoria 2015-04-15 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund: uppdraget, kulturbegreppet och

Läs mer

för framtidens välfärd

för framtidens välfärd rapport nr 9/2009 Framtidens skatter för framtidens välfärd Arbetarrörelsens Tankesmedjas skatteutredning Av Anne-Marie Lindgren Rapporten Framtidens skatter för framtidens välfärd utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Rapport från Statens kulturråd 1998:3. Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram

Rapport från Statens kulturråd 1998:3. Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram Rapport från Statens kulturråd 1998:3 Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram 1998:3 Funktionshindrades tillgång till kultur Kartläggning och handlingsprogram Rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv

Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv casten von otter Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv SLUTSATSER FRÅN EN TRENDANALYS Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.)

Valfrid, Borås 2010. Att studera kulturpolitik. Anders Frenander (red.) Valfrid, Borås 2010 Arkitekter på armlängds avstånd? Att studera kulturpolitik Anders Frenander (red.) Innehåll Svensk kulturpolitik under 1900-talet: Kulturpolitik vad är det? (Anders Frenander)... 1

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer