VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden 2014-2017 Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun"

Transkript

1 VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun

2 Lokalt handlingsprogram Expedition Personal Stadgar AK och föreningar KFgruppens stadgar KF-gruppens verksamhet Utskott VHB Språkröret Medlemsvård Aktivitetsplan 2 (19)

3 I. VERKSAMHETSPLAN... 4 II. AKTIVITETSPLAN... 5 III. LOKALA HANDLINGSPROGRAMMET... 6 IV. STYRELSEN... 6 V. INFORMATIONSVERKSAMHETEN... 9 VI. (S)-FÖRENINGARNA VII. KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN (KF-GRUPP) VIII. STYRELSENS DELEGATIONSORDNING IX. RUTIN NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSVÅRD X. UTSKOTT/RÅD MED SÄRSKILDA UPPDRAG XI. VALBEREDNINGAR ALLMÄNA VAL XII. ÖVRIGA RÅD/UTSKOTT I ARBETAREKOMMUNEN XIII. PROGRAM - STYRDOKUMENT XIV. BILAGOR (19)

4 I. VERKSAMHETSPLAN Delaktighet. Medlemskapet i Socialdemokraterna i Kungsbacka med socialdemokratiska områdes- och intresseföreningar innebär att alla medlemmar skall ha möjlighet att påverka de politiska besluten i kommunen alla skall kunna känna delaktighet och ansvar för de beslut, med socialdemokratisk grundsyn, som fattas i kommunens styrelser och nämnder Personlig utveckling Medlemskapet skall ge möjlighet till personlig utveckling, genom nya kunskaper, ansvar och gemenskap. Opinionsbildning och påverkan organisationen är ett redskap för opinionsbildning - vi skall vinna fler väljare för socialdemokratins idéer det är arbetarekommunens uppgift att tillsammans med våra förtroendevalda, på alla nivåer, föra ut den socialdemokratiska politiken vi skall hitta vägar för sympatisörer/väljare, som inte är aktiva partimedlemmar, att föra fram sina åsikter styrelsen skall initiera diskussioner för större möjligheter till inflytande över kommunalpolitiken för partiets medlemmar kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på arbetarekommunens medlemsmöte 4 (19)

5 II. AKTIVITETSPLAN Mandatperioden Fasta aktiviteter/möten januari julgransplundring mars årsmöte 1:a maj vi firar arbetarrörelsens internationella högtidsdag maj-september torgdagar augusti höstupptakt oktober AK:s budget, fastställande av medlemsavgift november-december motioner och val av ombud till distriktskongressen Under året arrangerar varje (S)-förening möten på aktuella teman, tillsammans med andra föreningar eller med arbetarekommunen. Vi skall sträva efter att de flesta av våra möten skall vara öppna för både medlemmar och sympatisörer. (S)-föreningarna ansvarar gemensamt för arrangemang såsom julfesten, 1:a maj, årsmötet och höstupptakten. Föreningarnas ordförande ansvarar för att det utses en person från varje förening till arrangemangen. Studier Verksamheten inriktas på cirklar för nya medlemmar, utbildning av förtroendevalda och föreningsfunktionärer. Facklig-politisk samverkan Styrelsen skall ha minst ett möte per kvartal med de fackliga organisationerna. Ekonomi I arbetarekommunens budget anges ramar för respektive aktivitet. Lottförsäljning på möten och aktiviteter är ett viktigt tillskott till föreningarna och arbetarekommunens ekonomi. 5 (19)

6 III. LOKALA HANDLINGSPROGRAMMET Att arbeta med genomförandet av vårt lokala handlingsprogram är att välja väg och metod. De stora och tunga frågorna som kräver väsentligt utökade resurser för vi en diskussion om inför budgetbehandlingen varje år och avgör då om utrymme finns för förändringarna. Detta förbereds i flera steg och för hela perioden. Det finns en rad andra frågor i programmet som inte kräver så stora resurser för genomförande utan mer av ny insikt och synsätt. Här har vi alla ett ansvar att föra dialogen och debatten så att våra frågor förs fram på ett konsekvent och genomarbetat sätt. Aktiviteter för genomförande Med utgångspunkt från vårt handlingsprogram skall aktiviteter och informationsinsatser genomföras under hela mandatperioden. IV. STYRELSEN Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen fattar under verksamhetsåret beslut i alla politiska och principiella frågor med utgångspunkt från det lokala handlingsprogrammet eller beslut från medlemsmöte/årsmöte. Ansvar För det politiska resultatet av (S) i Kungsbackas arbete ansvarar styrelsen och de av (S) utsedda företrädarna i olika kommunala, regionala, nationella och internationella grupper. Styrelsen ansvarar för samspelet mellan partiorganisationen och dess politiska företrädare. 6 (19)

7 Organisation Styrelsen skall bestå av nio (9) ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare med yttrande- och förslagsrätt. Verkställande utskottet skall bestå av ordförande, kassör, studieorganisatör samt facklig ledare. Adjungerade till styrelsen är kommunalråd med yttrande- och förslagsrätt, samt ombudsman. Adjungerade till VU är kommunalråd med yttrande- och förslagsrätt, samt ombudsman. Ombudsmannen är sekreterare i såväl VU som i styrelsen. Styrelsen har därutöver rätt att till styrelsen adjungera den som man finner lämplig. Valberedningen, som förbereder val vid AK:s årsmöte och nomineringar till uppdrag som väljs på distriktskongressen, skall bestå av sju (7) ledamöter. En (1) ordinarie och en (1) ersättare nomineras från varje förening. De nominerade skall vara fristående från styrelsen. Mötesverksamhet Arbetarekommunen arrangerar möten i enlighet med stadgar och verksamhetsplan. Föreningarna kan också arrangera kommunövergripande möten och inbjuda till medlemsmöten eller öppna möten. Facklig politisk samverkan Facklig-politisk samverkan är en naturlig del av vårt arbete och skall kontinuerligt stärkas och breddas. AK:s årsmöte utser det facklig-politiska utskottet som inför styrelsen ansvarar för verksamheten. Kontakt med alla fackliga organisationer skall eftersträvas. Ansvaret ligger på fackliga utskottet. Informationsverksamheten Styrelsen ansvarar för informationsverksamheten till medlemmar, press och kommuninvånare. Redaktionsutskottet tar fram vår medlemstidning, Språkröret, tillsammans med expeditionen. Studieverksamheten Studieverksamheten planeras av studierådet som består av arbetarekommunens studieorganisatör och studieorganisatörerna i respektive lokalförening. 7 (19)

8 Utskott Verkställande utskottet (VU) VU, består av fyra (4) ordinarie ledamöter, valda av årsmötet. De ansvarar inför styrelsen för den omedelbara ledningen av arbetarekommunens verksamhet och har följande ansvar. frågor som berör kommunfullmäktige ska utformas i dialog med fullmäktigegruppens ordförande ansvarar för att beslut som fattats av års- eller medlemsmöte och styrelsen blir utförda ansvarar även för att styrelsens arkivhandlingar förvaras och bevaras på ett betryggande sätt har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs vidpartiexpeditionen Övriga utskott Årsmötet eller styrelsen kan utse utskott eller arbetsgrupper att arbeta med vissa frågor under hela eller delar av verksamhetsåret. Arbetarekommunens styrelse utser inom sig en ledamot i varje utskott. Årsmötet väljer två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande till råd och utskott. Rådet/utskottet knyter sedan till sig intresserade personer som vill vara ledamot i rådet/utskottet. Ekonomi En stark ekonomi behövs för att kunna genomföra planerad verksamhet. Det kommunala partistödet som är beroende av antalet mandat i kommunfullmäktige, expeditionsavgifter, medlemsavgifter samt lottförsäljning utgör tillsammans basen för vår ekonomi. Jämställdhet Styrelsen skall aktivt arbeta med vår jämställdhetspolicy och handlingsprogrammet för denna. Styrelsen utser inom sig en jämställdhetsansvarig. Arbetarekommunens (AK) uppgift enligt stadgarna opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen kommunikation med väljare inom kommunen valorganisationen i sitt verksamhetsområde utveckling av politiken inom kommunen val av politiskt förtroendevalda utveckling av förtroendevalda utveckling av studieverksamheten medlemsintroduktion facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna 8 (19)

9 V. INFORMATIONSVERKSAMHETEN Syfte Att utveckla befintliga metoder och att hitta nya vägar att informera såväl medlemmar som sympatisörer om partiet och partiets politik i Kungsbacka. Språkröret Språkröret är (S) i Kungsbackas medlemstidning för information och kontakt med alla medlemmar för utgivningen av Språkröret svarar redaktionsutskottet - ansvarig utgivare är AK:s ordförande Språkröret ges ut fyra till sex (4-6) gånger under året 1:a maj-nummer av Språkröret distribueras brett, målet är att nå de flesta hushållen i kommunen. Tidningen distribueras via föreningarna i sina respektive områden och vid pendeltågsstationerna Hemsidan och sociala medier. På vår hemsida skall våra förtroendevalda presenteras. Varje förtroendevald ansvar för texten om sig själv. På hemsidan skall man också kunna hitta vårt Kommunala Handlingsprogram och vår medlemstidning Språkröret. Vidare skall vi också vara synliga i sociala medier som t.ex Facebook, Instagram och Twitter. Här har alla styrelsemedlemmar och våra förtroendevalda ett ansvar att vara synliga. Adresser I alla annonser, flygblad och korrespondens skall adress, telefonnummer, e-postadress, hemsida samt Facebook-sida anges. 9 (19)

10 VI. (S)-FÖRENINGARNA Syfte att erbjuda ett samhällsengagemang med socialdemokratiska värderingar skapa en öppen och levande gemenskap för medlemmarna föreningarnas verksamhetsområde bygger på geografisk indelning i kommundelar, men kan även ha intresseinriktning, och sträcker sig då över hela kommunen föreningen bör vara ett kontaktorgan mellan befolkning och arbetarekommunen samt de förtroendevalda föreningens uppgift är att vara en kontaktlänk till arbetarekommunen för olika intressegrupper de socialdemokratiska föreningarna ska alltid ges möjlighet att behandla kommunala frågor av stor betydelse för kommundelen föreningarna skall ta fram egna handlingsplaner för sin verksamhet, lokala handlingsprogram skall dock godkännas av arbetarekommunens styrelse socialdemokratisk förening kan i samråd med arbetarekommunens styrelse ta fram förslag till egna handlingsprogram inför val utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik om en socialdemokratisk förening vill besvara partiremiss som berör föreningens verksamhetsområde skall detta göras i samråd med arbetarekommunens styrelse medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter utveckling av medlemskapets värde 10 (19)

11 VII. KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN (KF-grupp) I samband med valet utsågs de kamrater som skulle få förtroende att genomföra socialdemokratisk politik under mandatperioden. För att de ska ha möjlighet att genomföra sitt uppdrag krävs att arbetarekommunen ger stöd i form av utbildningar, konferenser och möjligheter till politiska samtal. Dessutom vilar ett ansvar på dessa kamrater för att övriga partimedlemmar ska få möjlighet att diskutera och ta ställning till frågor av stor vikt eller av principiell karaktär. Stöd till och krav på förtroendevalda Syfte Att underlätta för våra förtroendevalda att fullgöra sina uppgifter. Verksamhet ett utbildningsprogram skall genomföras under mandatperioden utbildning kan genomföras som internat eller kvällsseminarier stöd till (S)-grupper i nämnder och styrelser deltagande i studiecirklar och andra utbildningar erbjuds till samtliga ledamöter i samarbete med arbetarekommunens studieråd alla kommunalt förtroendevalda har skyldighet att delta i utbildning för sina politiska uppdrag alla som önskar erbjuds möjligheten att ha en mentor i eller utanför kommunfullmäktigegruppen all utbildning genomförs och planeras i samråd mellan AK:s styrelse och fullmäktigegruppens styrelse kostnadsramarna för fullmäktigegruppens utbildningar fastställs i arbetarekommunens budget vid budgetmötet i oktober Närvaro vid KF-gruppens möten. Alla medlemmar har möjlighet att närvara vid KF-gruppens möten. Medlem som vill delta anmäler sitt intresse till KF-gruppens ordförande eller partiexpeditionen. Partiexpeditionen Expeditionen ska vara tillgänglig för alla som vill kontakta partiet. Expeditionen skall hålla generösa öppettider men är också arbetsplats för vår personal vilket medför att viss tid måste avsättas för internt expeditionsarbete som bokföring och administrativ service till medlemmar och föreningarna. 11 (19)

12 Service Expeditionen ska ge god service till förtroendevalda, föreningsledare, medlemmar och intresserade. Strävan är att hålla expeditionen öppen alla vardagar. Obemannade tider nås expeditionen via brev eller e-post. Automatisk telefonsvarare ger vidare instruktioner. Personalpolitik personalen skall utgöra en effektiv resurs i partiarbetet en god personalpolitik skall föras, innefattande personliga utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter att följa verksamheten, såväl lokalt och regionalt som nationellt ansvaret för anställd personal ligger hos arbetarekommunens styrelse arbetarekommunen skall genomföra årliga medarbetarsamtal, sända personal på adekvata kurser inom ramen för budget etc. Kansliavgift Förtroendevalda som erhåller fast och/eller sammanträdesersättning för sitt uppdrag i kommunen skall betala expeditionsavgift med 4 % på bruttosumman, dock maximalt 4000 kronor. Den som har uppdrag inom regionen får minska den kommunala avgiften med den expeditionsavgift som inbetalts till partidistriktet. Representation Födelsedagar 40 år - styrelseledamöter och suppleanter 50 år - styrelseledamöter och suppleanter, utskottsledamöter, kommunfullmäktigegruppen, regionfullmäktigeledamöter och suppleanter 60 år - styrelseledamöter och suppleanter bröllop - styrelseledamöter och suppleanter begravningar - styrelseledamöter och suppleanter samt person som varit ledamot eller suppleant i åtta (8) år, det vill säga två (2) mandatperioder, kommunfullmäktigegruppen samt person som varit gruppmedlem i åtta (8) år, regionfullmäktigeledamöter och suppleanter samt person som varit ledamot eller suppleant i åtta (8) år, ordförande i styrelser och nämnder samt före detta ordförande I övrigt sker beslut om representation efter ordförandebeslut. 12 (19)

13 VIII. STYRELSENS DELEGATIONSORDNING Arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, semester, ledighet för kontorist Arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, semester, ledighet för ombudsman Arbetsledning expedition Löneförhandlingar X X Beslut i lönefrågor X X Projektanställningar enligt budget Expeditionstider VU Ordf. Kassör Omb.man Kontorist X X Kvittera värdehandling och post X X X X Inköp kontorsmaterial, agitationsmaterial, förbrukningsartiklar, samt förtäring o. dyl. till möten och expeditionen Övriga inköp enligt budget X X Gåvor, uppvaktningar, representation Bidrag till medlemsorganisationer Sponsorpengar, enligt budget Beslut om representation/ deltagande på konferenser utbildningar etc X X X X X X X X X X X 13 (19)

14 IX. RUTIN NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSVÅRD Nya medlemmar kan registreras via partiets hemsida eller via sms. X. UTSKOTT/RÅD MED SÄRSKILDA UPPDRAG Fackliga utskottet Syfte Facklig-politisk samverkan är en självklar del av vårt arbete och skall fördjupas och ge ökade möjligheter för att stärka vår politiska position. Årsmötet utser tre (3) ledamöter varav facklig ledare är en (1) ledamot. Facklig ledare är sammankallande Verksamhet föra regelbundna samtal med de fackliga organisationerna och ge dem möjligheter att följa och påverka politiken finna nya arbetsformer för facklig-politisk samverkan utveckla arbetsformerna för (S)-ombuden på arbetsplatserna intressera ungdomar för fackligt-politiskt arbete tillsammans med SSU delta i facklig-politiska konferenser i länet verka för att fler av fackens medlemmar blir politiskt aktiva och förbereda dem för att ta uppdrag i politiken medverka till att (S)-fackklubbar bildas och aktivt stödja dessa värva nya medlemmar Studierådet Studierådet utses av årsmötet och består av de olika föreningarnas studieorganisatörer. Sammankallande är arbetarekommunens studieorganisatör. Studierådets huvudsakliga uppgift är att i samråd med föreningarna inspirera medlemmarna att delta i studiecirklar i aktuella ämnen samt att organisera cirklar för nya medlemmar och för medlemmar med nya styrelseuppdrag. 14 (19)

15 Informations/redaktionsutskott Årsmötet utser tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande. Utskottet knyter sedan till sig intresserade personer. Utskottets huvudsakliga uppgift är att arbeta med medlemstidningen Språkröret och i samarbete med styrelsen ge ut tidningen i det antal nummer per år som styrelsen beslutar. Utskottet har hela ansvaret för innehållet i tidningen. Ansvarig utgivare är arbetarekommunens ordförande. XI. VALBEREDNINGAR ALLMÄNA VAL För att förbereda fastställandet av valsedel till kommunfullmäktigeval utser arbetarekommunens årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum. I arbetarekommunens valberedning bör minst en representant från arbetarekommunens fackliga utskott ingå. Inom valberedningen kan arbetsutskott utses Vad gäller val till riksdag, regionval och kyrkoval hänvisas till partiets stadgar, likaså vad gäller övriga bestämmelser om röstning vid valkonferens m.m. Föreningarna nominerar sina kandidater till valberedningen, en (1) ordinarie och en (1) ersättare från respektive förening. Årsmötet tillsätter valberedning och utser sammankallande/ ordförande. Strävan är att de som väljs till valberedning helst inte skall komma i fråga till uppdrag. Valberedningen skall föra dialog med kandidater och gruppledare under sin sitt arbete. Vidare skall valberedningen i sitt arbete ha regelbunden kontakt med arbetarekommunens styrelse och fullmäktigegruppens styrelse så att hela arbetet kännetecknas av öppenhet och transparens. Valberedningen skall innan den börjar sitt arbete erbjudas utbildning i hur en valberedning i en folkrörelse kan arbeta. Kandidatnomineringar Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till riksdags-, region- och fullmäktigeval till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska ske genom annonsering och skriftligt meddelande till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. Arbetarekommunen sänder uppgifter om alla föreslagna kandidater till riksdags- och regionval till distriktsstyrelsen. Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna. Våra (S)-föreningar nominerar vid ett medlemsmöte de medlemmar man finner mest lämpade till de uppdrag som skall besättas. Intresse, tidigare erfarenhet och lämplighet bedöms av föreningen. Även enskilda medlemmar kan nominera. Den nominerade skall vara tillfrågad av den/de som nominerar. 15 (19)

16 Kriterier Valberedningen går igenom de kriterier som skall gälla för nomineringarna. Historiskt och enligt stadgarna skall följande gälla: (OBS punkterna är ej absolut rangordnade). 1. kompetens och erfarenhet för uppdraget såväl för individen som den grupp man skall tillhöra i nämnd och styrelsearbetet 2. engagemang och medverkan i partiets aktiviteter och valarbete under hela mandatperioden 3. region- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar möjligt 4. säkerställa nyrekrytering för kommande perioder 5. jämn fördelning åldersmässigt 6. jämn fördelning mellan män och kvinnor 7. rimlig hänsyn till geografisk spridning och föreningstillhörighet 8. den som arbetar inom en förvaltning skall inte vara ledamot i dess nämnd eller styrelse, vilket ibland tillämpats så att även de som arbetar i annan kommun inte kunnat få uppdrag i nämnd inom samma område 9. för att få en bredare kompetens/erfarenhet bör ingen inneha uppdrag i en (1) nämnd/styrelse mer än två (2) mandatperioder, i undantagsfall tre (3) Valberedningens integritet måste vara hög. Finns risk för jäv, om egna eller nära anhörigs plats tas upp, skall man ej delta vare sig i diskussionerna eller besluten. Information till föreslagna Alla som nominerats meddelas vilka uppdrag man föreslagits till. Av särskild vikt är att de som föreslås till andra uppdrag än de nominerats till eller nominerats, men ej föreslagits till något uppdrag, meddelas i god tid före medlemsmötet. Provval Under nomineringsprocessen kan rådgivande provval genomföras. Regler för rådgivande provval fastställs av distriktsstyrelsen i fråga om valsedlar för riksdagsval och regionval och av arbetarekommunens styrelse i fråga om valsedlar för kommunfullmäktigeval. Fastställande av valsedel genom allmän omröstning Om minst 1/3 av de närvarande röstberättigade på möte eller valkonferens kräver allmän omröstning bland partimedlemmarna ska sådan omröstning äga rum. För regler vid omröstning hänvisas till partiets stadgar. 16 (19)

17 Valkonferens Valberedning gör upp förslag till valsedel för kommunfullmäktigeval. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Efter yttrande behandlas valberedningens förslag och yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte före mars månads utgång, valåret. För regler vid omröstning hänvisas till partiets stadgar. Valberedningens förslag samt yttrande från arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före arbetarekommunens möte sändas till partimedlemmar och anslutna organisationer. Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag Primärkommunala uppdrag Förslag på kandidater till val som förrättas av kommunfullmäktige samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte. I valberedningen bör även representanter för arbetarekommunens och fullmäktigegruppens styrelser samt arbetarekommunens fackliga utskott ingå. Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska meddelas skriftligt och genom annonsering till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Efter yttrande behandlas förslagen på arbetarekommunens möte. Valberedningens förslag samt yttranden från arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före arbetarekommunens möte sändas till anslutna organisationer och partimedlemmar. Fullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till kommunens beredande organ. Fyllnadsval under mandatperioden. Förslag på kandidater till fyllnadsval, som förrättas av kommunfullmäktige, förbereds av arbetarekommunens verkställande utskott och fullmäktigegruppens styrelse. 17 (19)

18 XII. ÖVRIGA RÅD/UTSKOTT I ARBETAREKOMMUNEN Med inriktning på utåtriktad verksamhet Utskott eller arbetsgrupper kan utses av årsmötet eller styrelsen. Befintliga utskott utvärderas och omprövas inför årsmötet varje år. För varje utskott/råd gäller följande: inom sitt ämnesområde engagera medlemmar för ökad delaktighet i praktisk utformning av socialdemokratisk politik ta till sig intentioner/program som utformats av medlemmarna på socialdemokratiska parti- distrikts- och internationella kongresser och bearbeta dessa till praktisk handling och arbete ta initiativ till öppna aktiviteter för att informera om (S) politik samt föra dialog med medlemmar och väljare utskott/grupp har möjlighet att knyta till sig nya medlemmar till sitt arbete. föra en aktiv dialog med styrelsen om sitt arbete styrelsen utser en (1) ledamot för varje utskott Samhällsbyggnadsutskottet har att, förutom punkterna ovan, i samverkan med gruppledaren i Nämnden för Plan & Bygg bevaka aktuellt planarbete och vid samråd, utställningar m.m. till arbetarekommunens styrelse lämna förslag till yttrande Följande utskott skall utses: pensionärsfrågor/äldreomsorg miljö internationella frågor nya medlemmar och medlemsvård samhällsbyggnad Årsmötet kan besluta om fler eller färre utskott 18 (19)

19 XIII. PROGRAM - STYRDOKUMENT Utifrån följande program, kongressbeslut och idéskrifter hämtas och formas vårt socialdemokratiska lokala handlingsprogram och den förda politiken i Kungsbacka. XIV. partiprogrammet stadgar för socialdemokratiska föreningar distriktsprogram, Halland regionalt program, Halland lokalt handlingsprogram BILAGOR Checklistor för olika arrangemang finns som bilagor till VHB julgransplundring 1:a maj årsmötet höstupptakten regler för utdelning av Branting-medaljen befattningsbeskrivning/arbetsordning ordförande befattningsbeskrivning/arbetsordning vice ordförande befattningsbeskrivning/arbetsordning kassör 19 (19)

20 LATHUND JULGRANSPLUNDRING Trettondag jul Arbetsplan Arrangörer internt bör träffas ca Planera i god tid Budgetera aktivitet ( ca 3000: ) Fördela arbete på flera Boka musik/ trollkarl Annons i tidning och språkrör. Fiskdamm Tvätta Fiskdammsskynke Inköp av leksaker. Tänk på säkerheten, inga leksaker som barnen kan stoppa in i munnen. Minst 2 personer i fiskdamm Julgran Gran, Glitter, Kulor, Ljus Förlängningssladd Silvertejp ( för sladd) Tomte Tomtekläder Godispåsar Minst 2 personer ( tomte och dansansvarig) Sponsring Coop ( godispåsar, choklad m.m) Lotteri Choklad Böcker ( Vuxna/barn) Kaffe Konst lottring Diverse 2 personer som är ansvariga Kök Föreningar bakar mjuka kakor/bullar Kaffe, Saft, Servetter, Pappersduk, Ljuslyktor, Värmeljus 3 4 personer fördelar arbete i kök. Entré 40: Vuxen Barn gratis

21 Arbetsbeskrivning förtroendevald ordförande leder arbetarekommunens verksamhet i enlighet med det socialdemokratiska partiets stadgar ansvarar för ledning, organisation och utveckling av verksamheten leder styrelsearbetet representerar arbetarekommunen i alla officiella sammanhang bevakar och ansvarar för att budget följs har att tillsammans med den ekonomiansvarige (kassören) teckna arbetarekommunens firma tillser att styrelsen sammankallas enligt partiets stadgar bevakar att fattade beslut verkställs har arbetsgivaransvar gentemot anställd personal ansvarar för att arbetarekommunen är representerat på distriktskongress och liknande ansvarar för kallelser till styrelsemöte och VU leder sammanträden med styrelsen och VU ansvarar för att verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner upprättas (se OB) är ansvarig utgivare för medlemstidningen ansvarar för att Verksamhetshandboken hålles aktuell och uppdaterad (se OB) ansvarar för planering av arbetarekommunens arrangerade möten, sammankomster och arrangemang ansvarar för samordningen av kommunföreningarnas arrangemang är ansvarig för arbetsmiljön, såväl fysisk som psykosocial är tillsammans med kassören ansvarig för förhandlingar mot AF vad gäller lönebidragsanställd. har att inom ramen för tilldelade resurser infria årliga målsättningar och verksamhetsplaner

22 Vice ordförande 1. ansvarar för planering av arbetarekommunen arrangerade möten, sammankomster och arrangemang. 2. är programansvarig för uppdatering av vårt handlingsprogram 3. bevakar, tillsammans med ordförande, att fattade beslut verkställs. 4. ansvarar, tillsammans med ordförande, för verkställande av beslut. 5. svarar för att verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner upprättas 6. deltager på VU:s sammanträden 7. inträder då ordförande är frånvarande 8. ansvarar för samordning av kommunföreningarnas arrangemang

23 Arbetsordning förtroendevald kassör (ekonomiansvarig) 1. ansvarar för och genomför löpande in- och utbetalningar 2. sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut, gör slutredovisning samt hanterar inkomstuppgifter och andra uppgifter som taxeringsmyndighet kräver 3. tillställer revisor bokföringen 4. upprättar budgetförslag tillsammans med anställd ombudsman 5. ansvarar för att arbetarekommunens kapital förvaltas på bästa sätt 6. deltar på styrelsens och VU:s sammanträden 7. ansvarar för bidragsärenden (lönebidrag, partistöd etc) i form av bevakning, ansökan och redovisning 8. ansvarar för registrering av erforderliga personaluppgifter 9. sköter löneutbetalning samt skattedeklaration för anställd personal 10. håller reda på semester, tjänstledighet och sjukdom för anställd personal 11. tecknar, tillsammans med arbetarekommunens ordförande, Kungsbacka arbetarekommuns firma 12. följer upp ekonomin under året och vid styrelsemöte och VU minst en gång per kvartal ger kassören en översiktlig bild av det ekonomiska läget i förhållande till budget 13. upprättar och delger en ekonomisk redovisning till ansvarig efter kurser och arrangemang 14. gör budgetredovisning uppdelad funktionsvis 15. är som arbetarekommunens kassör ett stöd för föreningarnas kassörer 16. ansvarar för att medlemregistret för Kungsbacka socialdemokratiska arbetarekommun är uppdaterat 17. hanterar medlemmar som lämnar eller blir uteslutna ur partiet enligt av styrelsen fastställd rutin

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet...

Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 1 Förord... 3 Folkrörelse och Kampanj... 5 Studier... 5 Föreningar och kretsar... 6 Facklig politiska utskottet... 7 Utåtriktad verksamhet... 7 Evenemang... 8 Första Maj... 8 Kultur... 9 Politikutveckling...

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar antagna på SSU:s 37:e kongress, 9-12 augusti 2013 i Täby

Stadgar antagna på SSU:s 37:e kongress, 9-12 augusti 2013 i Täby Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Stadgar Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 Stadgar antagna på SSU:s 37:e kongress, 9-12 augusti 2013 i Täby 5 10 15 20 25 30

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF)

Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Stadgar Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) Göteborgs K onståkning Frölundaborgs Isstadion, Stubbeledsgatan, 41 Telefon: 41 09 41 Fax: 41 65 02 Postgiro: 52 66 28-3 Nedre Kaserngården 5 415 28 Göteborg

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Kompendium. Vägledning för organisering i Seniorförbundet

Kompendium. Vägledning för organisering i Seniorförbundet Kompendium Vägledning för organisering i Seniorförbundet Januari 2010 Innehållsförteckning 1. Att starta en lokalavdelning 1.1 Lite fakta om förbundet 1.2 Starta en lokalavdelning! 2. Att driva en lokalavdelning

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. STADGAR för den ideella föreningen Förslövs IF med hemort i Förslöv i Båstad kommun. Förslövs IF (nedan kallad föreningen) bildades den 2 mars 1926. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den

Läs mer