VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden 2014-2017 Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun"

Transkript

1 VERKSAMHETSHANDBOK (VHB) Mandatperioden Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun

2 Lokalt handlingsprogram Expedition Personal Stadgar AK och föreningar KFgruppens stadgar KF-gruppens verksamhet Utskott VHB Språkröret Medlemsvård Aktivitetsplan 2 (19)

3 I. VERKSAMHETSPLAN... 4 II. AKTIVITETSPLAN... 5 III. LOKALA HANDLINGSPROGRAMMET... 6 IV. STYRELSEN... 6 V. INFORMATIONSVERKSAMHETEN... 9 VI. (S)-FÖRENINGARNA VII. KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN (KF-GRUPP) VIII. STYRELSENS DELEGATIONSORDNING IX. RUTIN NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSVÅRD X. UTSKOTT/RÅD MED SÄRSKILDA UPPDRAG XI. VALBEREDNINGAR ALLMÄNA VAL XII. ÖVRIGA RÅD/UTSKOTT I ARBETAREKOMMUNEN XIII. PROGRAM - STYRDOKUMENT XIV. BILAGOR (19)

4 I. VERKSAMHETSPLAN Delaktighet. Medlemskapet i Socialdemokraterna i Kungsbacka med socialdemokratiska områdes- och intresseföreningar innebär att alla medlemmar skall ha möjlighet att påverka de politiska besluten i kommunen alla skall kunna känna delaktighet och ansvar för de beslut, med socialdemokratisk grundsyn, som fattas i kommunens styrelser och nämnder Personlig utveckling Medlemskapet skall ge möjlighet till personlig utveckling, genom nya kunskaper, ansvar och gemenskap. Opinionsbildning och påverkan organisationen är ett redskap för opinionsbildning - vi skall vinna fler väljare för socialdemokratins idéer det är arbetarekommunens uppgift att tillsammans med våra förtroendevalda, på alla nivåer, föra ut den socialdemokratiska politiken vi skall hitta vägar för sympatisörer/väljare, som inte är aktiva partimedlemmar, att föra fram sina åsikter styrelsen skall initiera diskussioner för större möjligheter till inflytande över kommunalpolitiken för partiets medlemmar kommunala frågor som har stor principiell eller ekonomisk betydelse ska behandlas på arbetarekommunens medlemsmöte 4 (19)

5 II. AKTIVITETSPLAN Mandatperioden Fasta aktiviteter/möten januari julgransplundring mars årsmöte 1:a maj vi firar arbetarrörelsens internationella högtidsdag maj-september torgdagar augusti höstupptakt oktober AK:s budget, fastställande av medlemsavgift november-december motioner och val av ombud till distriktskongressen Under året arrangerar varje (S)-förening möten på aktuella teman, tillsammans med andra föreningar eller med arbetarekommunen. Vi skall sträva efter att de flesta av våra möten skall vara öppna för både medlemmar och sympatisörer. (S)-föreningarna ansvarar gemensamt för arrangemang såsom julfesten, 1:a maj, årsmötet och höstupptakten. Föreningarnas ordförande ansvarar för att det utses en person från varje förening till arrangemangen. Studier Verksamheten inriktas på cirklar för nya medlemmar, utbildning av förtroendevalda och föreningsfunktionärer. Facklig-politisk samverkan Styrelsen skall ha minst ett möte per kvartal med de fackliga organisationerna. Ekonomi I arbetarekommunens budget anges ramar för respektive aktivitet. Lottförsäljning på möten och aktiviteter är ett viktigt tillskott till föreningarna och arbetarekommunens ekonomi. 5 (19)

6 III. LOKALA HANDLINGSPROGRAMMET Att arbeta med genomförandet av vårt lokala handlingsprogram är att välja väg och metod. De stora och tunga frågorna som kräver väsentligt utökade resurser för vi en diskussion om inför budgetbehandlingen varje år och avgör då om utrymme finns för förändringarna. Detta förbereds i flera steg och för hela perioden. Det finns en rad andra frågor i programmet som inte kräver så stora resurser för genomförande utan mer av ny insikt och synsätt. Här har vi alla ett ansvar att föra dialogen och debatten så att våra frågor förs fram på ett konsekvent och genomarbetat sätt. Aktiviteter för genomförande Med utgångspunkt från vårt handlingsprogram skall aktiviteter och informationsinsatser genomföras under hela mandatperioden. IV. STYRELSEN Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen fattar under verksamhetsåret beslut i alla politiska och principiella frågor med utgångspunkt från det lokala handlingsprogrammet eller beslut från medlemsmöte/årsmöte. Ansvar För det politiska resultatet av (S) i Kungsbackas arbete ansvarar styrelsen och de av (S) utsedda företrädarna i olika kommunala, regionala, nationella och internationella grupper. Styrelsen ansvarar för samspelet mellan partiorganisationen och dess politiska företrädare. 6 (19)

7 Organisation Styrelsen skall bestå av nio (9) ordinarie ledamöter och tre (3) ersättare med yttrande- och förslagsrätt. Verkställande utskottet skall bestå av ordförande, kassör, studieorganisatör samt facklig ledare. Adjungerade till styrelsen är kommunalråd med yttrande- och förslagsrätt, samt ombudsman. Adjungerade till VU är kommunalråd med yttrande- och förslagsrätt, samt ombudsman. Ombudsmannen är sekreterare i såväl VU som i styrelsen. Styrelsen har därutöver rätt att till styrelsen adjungera den som man finner lämplig. Valberedningen, som förbereder val vid AK:s årsmöte och nomineringar till uppdrag som väljs på distriktskongressen, skall bestå av sju (7) ledamöter. En (1) ordinarie och en (1) ersättare nomineras från varje förening. De nominerade skall vara fristående från styrelsen. Mötesverksamhet Arbetarekommunen arrangerar möten i enlighet med stadgar och verksamhetsplan. Föreningarna kan också arrangera kommunövergripande möten och inbjuda till medlemsmöten eller öppna möten. Facklig politisk samverkan Facklig-politisk samverkan är en naturlig del av vårt arbete och skall kontinuerligt stärkas och breddas. AK:s årsmöte utser det facklig-politiska utskottet som inför styrelsen ansvarar för verksamheten. Kontakt med alla fackliga organisationer skall eftersträvas. Ansvaret ligger på fackliga utskottet. Informationsverksamheten Styrelsen ansvarar för informationsverksamheten till medlemmar, press och kommuninvånare. Redaktionsutskottet tar fram vår medlemstidning, Språkröret, tillsammans med expeditionen. Studieverksamheten Studieverksamheten planeras av studierådet som består av arbetarekommunens studieorganisatör och studieorganisatörerna i respektive lokalförening. 7 (19)

8 Utskott Verkställande utskottet (VU) VU, består av fyra (4) ordinarie ledamöter, valda av årsmötet. De ansvarar inför styrelsen för den omedelbara ledningen av arbetarekommunens verksamhet och har följande ansvar. frågor som berör kommunfullmäktige ska utformas i dialog med fullmäktigegruppens ordförande ansvarar för att beslut som fattats av års- eller medlemsmöte och styrelsen blir utförda ansvarar även för att styrelsens arkivhandlingar förvaras och bevaras på ett betryggande sätt har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs vidpartiexpeditionen Övriga utskott Årsmötet eller styrelsen kan utse utskott eller arbetsgrupper att arbeta med vissa frågor under hela eller delar av verksamhetsåret. Arbetarekommunens styrelse utser inom sig en ledamot i varje utskott. Årsmötet väljer två (2) ledamöter varav en (1) sammankallande till råd och utskott. Rådet/utskottet knyter sedan till sig intresserade personer som vill vara ledamot i rådet/utskottet. Ekonomi En stark ekonomi behövs för att kunna genomföra planerad verksamhet. Det kommunala partistödet som är beroende av antalet mandat i kommunfullmäktige, expeditionsavgifter, medlemsavgifter samt lottförsäljning utgör tillsammans basen för vår ekonomi. Jämställdhet Styrelsen skall aktivt arbeta med vår jämställdhetspolicy och handlingsprogrammet för denna. Styrelsen utser inom sig en jämställdhetsansvarig. Arbetarekommunens (AK) uppgift enligt stadgarna opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen kommunikation med väljare inom kommunen valorganisationen i sitt verksamhetsområde utveckling av politiken inom kommunen val av politiskt förtroendevalda utveckling av förtroendevalda utveckling av studieverksamheten medlemsintroduktion facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna 8 (19)

9 V. INFORMATIONSVERKSAMHETEN Syfte Att utveckla befintliga metoder och att hitta nya vägar att informera såväl medlemmar som sympatisörer om partiet och partiets politik i Kungsbacka. Språkröret Språkröret är (S) i Kungsbackas medlemstidning för information och kontakt med alla medlemmar för utgivningen av Språkröret svarar redaktionsutskottet - ansvarig utgivare är AK:s ordförande Språkröret ges ut fyra till sex (4-6) gånger under året 1:a maj-nummer av Språkröret distribueras brett, målet är att nå de flesta hushållen i kommunen. Tidningen distribueras via föreningarna i sina respektive områden och vid pendeltågsstationerna Hemsidan och sociala medier. På vår hemsida skall våra förtroendevalda presenteras. Varje förtroendevald ansvar för texten om sig själv. På hemsidan skall man också kunna hitta vårt Kommunala Handlingsprogram och vår medlemstidning Språkröret. Vidare skall vi också vara synliga i sociala medier som t.ex Facebook, Instagram och Twitter. Här har alla styrelsemedlemmar och våra förtroendevalda ett ansvar att vara synliga. Adresser I alla annonser, flygblad och korrespondens skall adress, telefonnummer, e-postadress, hemsida samt Facebook-sida anges. 9 (19)

10 VI. (S)-FÖRENINGARNA Syfte att erbjuda ett samhällsengagemang med socialdemokratiska värderingar skapa en öppen och levande gemenskap för medlemmarna föreningarnas verksamhetsområde bygger på geografisk indelning i kommundelar, men kan även ha intresseinriktning, och sträcker sig då över hela kommunen föreningen bör vara ett kontaktorgan mellan befolkning och arbetarekommunen samt de förtroendevalda föreningens uppgift är att vara en kontaktlänk till arbetarekommunen för olika intressegrupper de socialdemokratiska föreningarna ska alltid ges möjlighet att behandla kommunala frågor av stor betydelse för kommundelen föreningarna skall ta fram egna handlingsplaner för sin verksamhet, lokala handlingsprogram skall dock godkännas av arbetarekommunens styrelse socialdemokratisk förening kan i samråd med arbetarekommunens styrelse ta fram förslag till egna handlingsprogram inför val utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik om en socialdemokratisk förening vill besvara partiremiss som berör föreningens verksamhetsområde skall detta göras i samråd med arbetarekommunens styrelse medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter utveckling av medlemskapets värde 10 (19)

11 VII. KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN (KF-grupp) I samband med valet utsågs de kamrater som skulle få förtroende att genomföra socialdemokratisk politik under mandatperioden. För att de ska ha möjlighet att genomföra sitt uppdrag krävs att arbetarekommunen ger stöd i form av utbildningar, konferenser och möjligheter till politiska samtal. Dessutom vilar ett ansvar på dessa kamrater för att övriga partimedlemmar ska få möjlighet att diskutera och ta ställning till frågor av stor vikt eller av principiell karaktär. Stöd till och krav på förtroendevalda Syfte Att underlätta för våra förtroendevalda att fullgöra sina uppgifter. Verksamhet ett utbildningsprogram skall genomföras under mandatperioden utbildning kan genomföras som internat eller kvällsseminarier stöd till (S)-grupper i nämnder och styrelser deltagande i studiecirklar och andra utbildningar erbjuds till samtliga ledamöter i samarbete med arbetarekommunens studieråd alla kommunalt förtroendevalda har skyldighet att delta i utbildning för sina politiska uppdrag alla som önskar erbjuds möjligheten att ha en mentor i eller utanför kommunfullmäktigegruppen all utbildning genomförs och planeras i samråd mellan AK:s styrelse och fullmäktigegruppens styrelse kostnadsramarna för fullmäktigegruppens utbildningar fastställs i arbetarekommunens budget vid budgetmötet i oktober Närvaro vid KF-gruppens möten. Alla medlemmar har möjlighet att närvara vid KF-gruppens möten. Medlem som vill delta anmäler sitt intresse till KF-gruppens ordförande eller partiexpeditionen. Partiexpeditionen Expeditionen ska vara tillgänglig för alla som vill kontakta partiet. Expeditionen skall hålla generösa öppettider men är också arbetsplats för vår personal vilket medför att viss tid måste avsättas för internt expeditionsarbete som bokföring och administrativ service till medlemmar och föreningarna. 11 (19)

12 Service Expeditionen ska ge god service till förtroendevalda, föreningsledare, medlemmar och intresserade. Strävan är att hålla expeditionen öppen alla vardagar. Obemannade tider nås expeditionen via brev eller e-post. Automatisk telefonsvarare ger vidare instruktioner. Personalpolitik personalen skall utgöra en effektiv resurs i partiarbetet en god personalpolitik skall föras, innefattande personliga utvecklingsmöjligheter och goda möjligheter att följa verksamheten, såväl lokalt och regionalt som nationellt ansvaret för anställd personal ligger hos arbetarekommunens styrelse arbetarekommunen skall genomföra årliga medarbetarsamtal, sända personal på adekvata kurser inom ramen för budget etc. Kansliavgift Förtroendevalda som erhåller fast och/eller sammanträdesersättning för sitt uppdrag i kommunen skall betala expeditionsavgift med 4 % på bruttosumman, dock maximalt 4000 kronor. Den som har uppdrag inom regionen får minska den kommunala avgiften med den expeditionsavgift som inbetalts till partidistriktet. Representation Födelsedagar 40 år - styrelseledamöter och suppleanter 50 år - styrelseledamöter och suppleanter, utskottsledamöter, kommunfullmäktigegruppen, regionfullmäktigeledamöter och suppleanter 60 år - styrelseledamöter och suppleanter bröllop - styrelseledamöter och suppleanter begravningar - styrelseledamöter och suppleanter samt person som varit ledamot eller suppleant i åtta (8) år, det vill säga två (2) mandatperioder, kommunfullmäktigegruppen samt person som varit gruppmedlem i åtta (8) år, regionfullmäktigeledamöter och suppleanter samt person som varit ledamot eller suppleant i åtta (8) år, ordförande i styrelser och nämnder samt före detta ordförande I övrigt sker beslut om representation efter ordförandebeslut. 12 (19)

13 VIII. STYRELSENS DELEGATIONSORDNING Arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, semester, ledighet för kontorist Arbetsmiljöfrågor, arbetstidsfrågor, semester, ledighet för ombudsman Arbetsledning expedition Löneförhandlingar X X Beslut i lönefrågor X X Projektanställningar enligt budget Expeditionstider VU Ordf. Kassör Omb.man Kontorist X X Kvittera värdehandling och post X X X X Inköp kontorsmaterial, agitationsmaterial, förbrukningsartiklar, samt förtäring o. dyl. till möten och expeditionen Övriga inköp enligt budget X X Gåvor, uppvaktningar, representation Bidrag till medlemsorganisationer Sponsorpengar, enligt budget Beslut om representation/ deltagande på konferenser utbildningar etc X X X X X X X X X X X 13 (19)

14 IX. RUTIN NYA MEDLEMMAR OCH MEDLEMSVÅRD Nya medlemmar kan registreras via partiets hemsida eller via sms. X. UTSKOTT/RÅD MED SÄRSKILDA UPPDRAG Fackliga utskottet Syfte Facklig-politisk samverkan är en självklar del av vårt arbete och skall fördjupas och ge ökade möjligheter för att stärka vår politiska position. Årsmötet utser tre (3) ledamöter varav facklig ledare är en (1) ledamot. Facklig ledare är sammankallande Verksamhet föra regelbundna samtal med de fackliga organisationerna och ge dem möjligheter att följa och påverka politiken finna nya arbetsformer för facklig-politisk samverkan utveckla arbetsformerna för (S)-ombuden på arbetsplatserna intressera ungdomar för fackligt-politiskt arbete tillsammans med SSU delta i facklig-politiska konferenser i länet verka för att fler av fackens medlemmar blir politiskt aktiva och förbereda dem för att ta uppdrag i politiken medverka till att (S)-fackklubbar bildas och aktivt stödja dessa värva nya medlemmar Studierådet Studierådet utses av årsmötet och består av de olika föreningarnas studieorganisatörer. Sammankallande är arbetarekommunens studieorganisatör. Studierådets huvudsakliga uppgift är att i samråd med föreningarna inspirera medlemmarna att delta i studiecirklar i aktuella ämnen samt att organisera cirklar för nya medlemmar och för medlemmar med nya styrelseuppdrag. 14 (19)

15 Informations/redaktionsutskott Årsmötet utser tre (3) ledamöter varav en (1) sammankallande. Utskottet knyter sedan till sig intresserade personer. Utskottets huvudsakliga uppgift är att arbeta med medlemstidningen Språkröret och i samarbete med styrelsen ge ut tidningen i det antal nummer per år som styrelsen beslutar. Utskottet har hela ansvaret för innehållet i tidningen. Ansvarig utgivare är arbetarekommunens ordförande. XI. VALBEREDNINGAR ALLMÄNA VAL För att förbereda fastställandet av valsedel till kommunfullmäktigeval utser arbetarekommunens årsmöte en valberedning året före det år fullmäktigeval äger rum. I arbetarekommunens valberedning bör minst en representant från arbetarekommunens fackliga utskott ingå. Inom valberedningen kan arbetsutskott utses Vad gäller val till riksdag, regionval och kyrkoval hänvisas till partiets stadgar, likaså vad gäller övriga bestämmelser om röstning vid valkonferens m.m. Föreningarna nominerar sina kandidater till valberedningen, en (1) ordinarie och en (1) ersättare från respektive förening. Årsmötet tillsätter valberedning och utser sammankallande/ ordförande. Strävan är att de som väljs till valberedning helst inte skall komma i fråga till uppdrag. Valberedningen skall föra dialog med kandidater och gruppledare under sin sitt arbete. Vidare skall valberedningen i sitt arbete ha regelbunden kontakt med arbetarekommunens styrelse och fullmäktigegruppens styrelse så att hela arbetet kännetecknas av öppenhet och transparens. Valberedningen skall innan den börjar sitt arbete erbjudas utbildning i hur en valberedning i en folkrörelse kan arbeta. Kandidatnomineringar Partimedlemmar, till partiet anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till riksdags-, region- och fullmäktigeval till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska ske genom annonsering och skriftligt meddelande till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. Arbetarekommunen sänder uppgifter om alla föreslagna kandidater till riksdags- och regionval till distriktsstyrelsen. Arbetarekommunen kan i yttrande rangordna kandidaterna. Våra (S)-föreningar nominerar vid ett medlemsmöte de medlemmar man finner mest lämpade till de uppdrag som skall besättas. Intresse, tidigare erfarenhet och lämplighet bedöms av föreningen. Även enskilda medlemmar kan nominera. Den nominerade skall vara tillfrågad av den/de som nominerar. 15 (19)

16 Kriterier Valberedningen går igenom de kriterier som skall gälla för nomineringarna. Historiskt och enligt stadgarna skall följande gälla: (OBS punkterna är ej absolut rangordnade). 1. kompetens och erfarenhet för uppdraget såväl för individen som den grupp man skall tillhöra i nämnd och styrelsearbetet 2. engagemang och medverkan i partiets aktiviteter och valarbete under hela mandatperioden 3. region- och kommunalpolitiska uppdrag bör fördelas på så många medlemmar möjligt 4. säkerställa nyrekrytering för kommande perioder 5. jämn fördelning åldersmässigt 6. jämn fördelning mellan män och kvinnor 7. rimlig hänsyn till geografisk spridning och föreningstillhörighet 8. den som arbetar inom en förvaltning skall inte vara ledamot i dess nämnd eller styrelse, vilket ibland tillämpats så att även de som arbetar i annan kommun inte kunnat få uppdrag i nämnd inom samma område 9. för att få en bredare kompetens/erfarenhet bör ingen inneha uppdrag i en (1) nämnd/styrelse mer än två (2) mandatperioder, i undantagsfall tre (3) Valberedningens integritet måste vara hög. Finns risk för jäv, om egna eller nära anhörigs plats tas upp, skall man ej delta vare sig i diskussionerna eller besluten. Information till föreslagna Alla som nominerats meddelas vilka uppdrag man föreslagits till. Av särskild vikt är att de som föreslås till andra uppdrag än de nominerats till eller nominerats, men ej föreslagits till något uppdrag, meddelas i god tid före medlemsmötet. Provval Under nomineringsprocessen kan rådgivande provval genomföras. Regler för rådgivande provval fastställs av distriktsstyrelsen i fråga om valsedlar för riksdagsval och regionval och av arbetarekommunens styrelse i fråga om valsedlar för kommunfullmäktigeval. Fastställande av valsedel genom allmän omröstning Om minst 1/3 av de närvarande röstberättigade på möte eller valkonferens kräver allmän omröstning bland partimedlemmarna ska sådan omröstning äga rum. För regler vid omröstning hänvisas till partiets stadgar. 16 (19)

17 Valkonferens Valberedning gör upp förslag till valsedel för kommunfullmäktigeval. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Efter yttrande behandlas valberedningens förslag och yttrandet från arbetarekommunens styrelse på arbetarekommunens möte före mars månads utgång, valåret. För regler vid omröstning hänvisas till partiets stadgar. Valberedningens förslag samt yttrande från arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före arbetarekommunens möte sändas till partimedlemmar och anslutna organisationer. Regler för kandidatnomineringar till övriga uppdrag Primärkommunala uppdrag Förslag på kandidater till val som förrättas av kommunfullmäktige samma år som allmänna val ägt rum förbereds av en valberedning som utses av arbetarekommunens årsmöte. I valberedningen bör även representanter för arbetarekommunens och fullmäktigegruppens styrelser samt arbetarekommunens fackliga utskott ingå. Partimedlemmar, anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott sänder förslag på kandidater till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Detta ska meddelas skriftligt och genom annonsering till anslutna organisationer samt arbetarekommunens fackliga utskott. Valberedningen upprättar förslag på kandidater. Förslaget föreläggs arbetarekommunens styrelse för yttrande. Efter yttrande behandlas förslagen på arbetarekommunens möte. Valberedningens förslag samt yttranden från arbetarekommunens styrelse ska senast 14 dagar före arbetarekommunens möte sändas till anslutna organisationer och partimedlemmar. Fullmäktigegruppen fastställer samtliga valärenden och vidarebefordrar dessa till kommunens beredande organ. Fyllnadsval under mandatperioden. Förslag på kandidater till fyllnadsval, som förrättas av kommunfullmäktige, förbereds av arbetarekommunens verkställande utskott och fullmäktigegruppens styrelse. 17 (19)

18 XII. ÖVRIGA RÅD/UTSKOTT I ARBETAREKOMMUNEN Med inriktning på utåtriktad verksamhet Utskott eller arbetsgrupper kan utses av årsmötet eller styrelsen. Befintliga utskott utvärderas och omprövas inför årsmötet varje år. För varje utskott/råd gäller följande: inom sitt ämnesområde engagera medlemmar för ökad delaktighet i praktisk utformning av socialdemokratisk politik ta till sig intentioner/program som utformats av medlemmarna på socialdemokratiska parti- distrikts- och internationella kongresser och bearbeta dessa till praktisk handling och arbete ta initiativ till öppna aktiviteter för att informera om (S) politik samt föra dialog med medlemmar och väljare utskott/grupp har möjlighet att knyta till sig nya medlemmar till sitt arbete. föra en aktiv dialog med styrelsen om sitt arbete styrelsen utser en (1) ledamot för varje utskott Samhällsbyggnadsutskottet har att, förutom punkterna ovan, i samverkan med gruppledaren i Nämnden för Plan & Bygg bevaka aktuellt planarbete och vid samråd, utställningar m.m. till arbetarekommunens styrelse lämna förslag till yttrande Följande utskott skall utses: pensionärsfrågor/äldreomsorg miljö internationella frågor nya medlemmar och medlemsvård samhällsbyggnad Årsmötet kan besluta om fler eller färre utskott 18 (19)

19 XIII. PROGRAM - STYRDOKUMENT Utifrån följande program, kongressbeslut och idéskrifter hämtas och formas vårt socialdemokratiska lokala handlingsprogram och den förda politiken i Kungsbacka. XIV. partiprogrammet stadgar för socialdemokratiska föreningar distriktsprogram, Halland regionalt program, Halland lokalt handlingsprogram BILAGOR Checklistor för olika arrangemang finns som bilagor till VHB julgransplundring 1:a maj årsmötet höstupptakten regler för utdelning av Branting-medaljen befattningsbeskrivning/arbetsordning ordförande befattningsbeskrivning/arbetsordning vice ordförande befattningsbeskrivning/arbetsordning kassör 19 (19)

20 LATHUND JULGRANSPLUNDRING Trettondag jul Arbetsplan Arrangörer internt bör träffas ca Planera i god tid Budgetera aktivitet ( ca 3000: ) Fördela arbete på flera Boka musik/ trollkarl Annons i tidning och språkrör. Fiskdamm Tvätta Fiskdammsskynke Inköp av leksaker. Tänk på säkerheten, inga leksaker som barnen kan stoppa in i munnen. Minst 2 personer i fiskdamm Julgran Gran, Glitter, Kulor, Ljus Förlängningssladd Silvertejp ( för sladd) Tomte Tomtekläder Godispåsar Minst 2 personer ( tomte och dansansvarig) Sponsring Coop ( godispåsar, choklad m.m) Lotteri Choklad Böcker ( Vuxna/barn) Kaffe Konst lottring Diverse 2 personer som är ansvariga Kök Föreningar bakar mjuka kakor/bullar Kaffe, Saft, Servetter, Pappersduk, Ljuslyktor, Värmeljus 3 4 personer fördelar arbete i kök. Entré 40: Vuxen Barn gratis

21 Arbetsbeskrivning förtroendevald ordförande leder arbetarekommunens verksamhet i enlighet med det socialdemokratiska partiets stadgar ansvarar för ledning, organisation och utveckling av verksamheten leder styrelsearbetet representerar arbetarekommunen i alla officiella sammanhang bevakar och ansvarar för att budget följs har att tillsammans med den ekonomiansvarige (kassören) teckna arbetarekommunens firma tillser att styrelsen sammankallas enligt partiets stadgar bevakar att fattade beslut verkställs har arbetsgivaransvar gentemot anställd personal ansvarar för att arbetarekommunen är representerat på distriktskongress och liknande ansvarar för kallelser till styrelsemöte och VU leder sammanträden med styrelsen och VU ansvarar för att verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner upprättas (se OB) är ansvarig utgivare för medlemstidningen ansvarar för att Verksamhetshandboken hålles aktuell och uppdaterad (se OB) ansvarar för planering av arbetarekommunens arrangerade möten, sammankomster och arrangemang ansvarar för samordningen av kommunföreningarnas arrangemang är ansvarig för arbetsmiljön, såväl fysisk som psykosocial är tillsammans med kassören ansvarig för förhandlingar mot AF vad gäller lönebidragsanställd. har att inom ramen för tilldelade resurser infria årliga målsättningar och verksamhetsplaner

22 Vice ordförande 1. ansvarar för planering av arbetarekommunen arrangerade möten, sammankomster och arrangemang. 2. är programansvarig för uppdatering av vårt handlingsprogram 3. bevakar, tillsammans med ordförande, att fattade beslut verkställs. 4. ansvarar, tillsammans med ordförande, för verkställande av beslut. 5. svarar för att verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner upprättas 6. deltager på VU:s sammanträden 7. inträder då ordförande är frånvarande 8. ansvarar för samordning av kommunföreningarnas arrangemang

23 Arbetsordning förtroendevald kassör (ekonomiansvarig) 1. ansvarar för och genomför löpande in- och utbetalningar 2. sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut, gör slutredovisning samt hanterar inkomstuppgifter och andra uppgifter som taxeringsmyndighet kräver 3. tillställer revisor bokföringen 4. upprättar budgetförslag tillsammans med anställd ombudsman 5. ansvarar för att arbetarekommunens kapital förvaltas på bästa sätt 6. deltar på styrelsens och VU:s sammanträden 7. ansvarar för bidragsärenden (lönebidrag, partistöd etc) i form av bevakning, ansökan och redovisning 8. ansvarar för registrering av erforderliga personaluppgifter 9. sköter löneutbetalning samt skattedeklaration för anställd personal 10. håller reda på semester, tjänstledighet och sjukdom för anställd personal 11. tecknar, tillsammans med arbetarekommunens ordförande, Kungsbacka arbetarekommuns firma 12. följer upp ekonomin under året och vid styrelsemöte och VU minst en gång per kvartal ger kassören en översiktlig bild av det ekonomiska läget i förhållande till budget 13. upprättar och delger en ekonomisk redovisning till ansvarig efter kurser och arrangemang 14. gör budgetredovisning uppdelad funktionsvis 15. är som arbetarekommunens kassör ett stöd för föreningarnas kassörer 16. ansvarar för att medlemregistret för Kungsbacka socialdemokratiska arbetarekommun är uppdaterat 17. hanterar medlemmar som lämnar eller blir uteslutna ur partiet enligt av styrelsen fastställd rutin

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012

Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål 2012 Stadgar för Åmåls Arbetarekommun Socialdemokraterna i Åmål Antagna på årsmöte 15 mars 2012 1 Åmåls Arbetarekommuns uppgift Åmåls Arbetarekommun/Socialdemokraterna

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering

Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Linköping Riktlinjer för valberedning och kandidatnominering Dokumentet innehåller riktlinjer för hur val bereds, hur arbetarekommunen hanterar valärenden och kandidatnominering. Dokument ersätter alla

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val

Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val Stockholm Antagen av representantskapet den 12 mars 2013 Nomineringsprocessen inför och efter 2014 års allmänna val En öppen och genomskinlig valberedningsdriven process Vårt mål är att Socialdemokraterna

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Förslag till Stadgar för Ängelholms arbetarekommun. Grundstadgar för arbetarekommuner (Kapitel 5)

Förslag till Stadgar för Ängelholms arbetarekommun. Grundstadgar för arbetarekommuner (Kapitel 5) Grundstadgar för arbetarekommuner (Kapitel 5) 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunerna ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen kommunikation med väljare inom kommunen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA I BOTKYRKA. Stadgar

SOCIALDEMOKRATERNA I BOTKYRKA. Stadgar SOCIALDEMOKRATERNA I BOTKYRKA Stadgar Stadgar för Socialdemokraterna i Botkyrka Stadgar för grundorganisationer Stadgar för socialdemokratiska grupper Regler för upprättande av valsedlar Regler för kandidatnomineringar

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ARBETSORDNING för Styrelsen Antagen vid styrelsemöte 2013-04-23 Arbetsordning för Allmänna Försvarsföreningen Styrelse 1 AFF:s verksamhet leds av en styrelse. 2 Länsavdelningarna

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer