DE GAMLAS HEM r.f VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DE GAMLAS HEM r.f VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010"

Transkript

1 1 DE GAMLAS HEM r.f Strandgatan 77, Kristinestad tel. (06) eller (föreståndaren) e-mejl: VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010

2 2 Allmänt De Gamlas Hem r.f. grundades år 1915 för att enligt dåtida stadgar mot skälig avgift bereda ett hem åt åldringar från Kristinestad där de erhåller bostad och omvårdnad. Dagens serviceboende inleddes , när det nya servicehuset blev klart. Servicehuset består av den nya huvudbyggnaden och av fyra grundrenoverade hus. Grundrenoveringarna utfördes åren och omfattar nio (9) skilda lägenheter. I den nya huvudbyggnaden finns 12 lägenheter, som länsstyrelsens inspektör har kategoriserat som effektiverat serviceboende. De grundrenoverade lägenheterna definieras som serviceboende (2010). I ett av de grundrenoverade husens andra våning finns tre (3) små lägenheter för uthyrning på fria marknaden. I lägenheterna på andra våningen kan av säkerhetsskäl bo bara sådana åldringar som inte är rörelsehindrade. Klientantalet som bor på De Gamlas Hem har länsinspektören definierat till högst 27 hyresgäster. I huvudbyggnaden finns 11 bostäder för en person i storleken 34,5 m 2 och en bostad för två personer på 46 m 2. I de renoverade husen kan högst 14 personer bo. I början av år 2010 bodde 21 och i slutet 23 klienter på Hemmet. I huvudbyggnaden finns köket, matsalen, bastu, tvättstuga och övriga serviceutrymmen. Köket ger service även för enstaka matgäster utifrån. Fr.o.m slöts ett fortsatt tvåårigt avtal med Kårkulla samkommun, Kristinestads arbetscentral som gällde lunchservice. Den ordinarie personalen år 2010 var nio (9) personer. Personalen består av föreståndaren, som är utbildad specialsköterska, fem heltidsanställda och två deltidsanställda (78,4 %) närvårdare samt ett vårdbiträde (91,4 %) samt husmor. I och med avtalet med Kårkulla har Hemmet haft möjlighet att anställa ett köksbiträde 6 h/dag under avtalsperioden. Städningen har skötts av en långtidsarbetslös via arbetskraftsbyrån. Vårdpersonalen är på plats 24 h i dygnet och de kan lätt nås genom ett eget inomhusalarmsystem. Åldringarna ansöker om plats till serviceboendet på en skild ansökningsblankett, och föreståndaren, i samarbete med företrädarna för social- och hälsovården i staden överlägger och besluter om ansökningarna. Hyresgästerna svarar själv för sina hyres-, mat-, medicin- och delvis också vård- och stödservicekostnader. De kan ansöka om bostads- och vårdbidrag från Folkpensionsanstalten. Hyresgäster, som köper vård- och stödtjänster kan ansöka om hushållsavdrag i beskattningen. Genom att ansluta sig som medlem i föreningen, kan man stöda föreningens verksamhet. Föreningen hade 59 medlemmar Medlemsavgiften var 10 /person. Man kan

3 stöda verksamheten även genom att köpa föreningens kondoleansadresser till ett pris om 10. Föreningen har också fått stöd genom olika penningbidrag och andra donationer. 3 Styrelsen Som förvaltningsorgan för De Gamlas Hem r.f. fungerade en styrelse om 10 personer fram till föreningsmötet i april då en medlem frånsade sig styrelsemedlemskap. Styrelsens sammansättning år 2010, vald för åren , var följande: Barbro Lundberg ordförande Göta Strömberg viceordförande Gunnel Högnäs sekreterare Gun-Kristin Nordström kassör Brita Nisula ställföreträdande kassör Marja-Liisa Hohenthal medlem Maj-Inger Hanses medlem Gun-Marie Heikkilä medlem Anders Österback medlem Rune Fröberg lämnade styrelsen Styrelsen har sammanträtt två (2) gånger under 2010 samt hållit ett (1) styrelsemöte per telefon. Föreningsmötet hölls I mötena deltog också föreståndare Heli Rosenback. För att underlätta beslutsfattandet gällande praktiska angelägenheter fungerade en ledningsgrupp, som tillsattes 2008, bestående av ordf. Barbro Lundberg, viceordf. Göta Strömberg, kassaförvaltare Gun-Kristin Nordström, styrelsemedlem Anders Österback (fr.o.m. 2010) samt servicehusets föreståndare Heli Rosenback. Ledningsgruppen har sammanträtt fyra (4) gånger under år Rune Lindblad fungerade som föreningens bokförare, Bo Skogman och Stig Forsström som revisorer. Mårten Vikberg och Keijo Hautala var revisorernas suppleanter. Verksamheten gjorde ledningsgruppen upp en verksamhetsplan för boendeservicen för verksamhetsåret Planen godkändes på föreningsmötet.

4 Hemmet har anlitat vikarier för att sköta årssemestrar, sjukledigheter och de extra lediga dagar som vardagshelgerna under året medförde. 4 I september 2010 hade man överläggningar med stadens representanter gällande följande års (2011) omkostnader och stadens andel i kostnaderna (per klient). Köptjänstavtalet mellan De Gamlas Hem och staden Kristinestad gäller i 10 år räknat från verksamhetens begynnelse år Staden Kristinestads andel av åldringarnas serviceomkostnader år 2010 var 45,07 / klient/dag, totalt ,75 enligt bokslutet, räknat på i medeltal 23 klienter. De totala kostnaderna per klient var 74,72 /dag, totalt ,11. Med sysselsättningsstöd avlönades en långtidsarbetslös person via arbetskraftsbyrån för städarbete på deltid, 85 %. För att täcka en närvårdarvakans som varit öppen pga vårdledighet har ett tidigare vårdbiträde som varit långtidsarbetslös anställts med en arbetstid om 91,4 %. Från och med arbetar kökspersonalen även under veckosluten för att frigöra övrig personal för egentligt vårdarbete. För ytterligare en långtidsarbetslös som varit anställd som köksbiträde skrevs ett förlängt arbetsavtal för den tid , som gäller för avtalet med Kårkulla Samkommun/Kristinestads arbetscentral. Personaldimensioneringen var för hela personalens del totalt 0,45 (10,39/23) och för vårdpersonalens del 0,33 (7,53:23). Regionförvaltningsverkets (AVI) inspektör besökte Hemmet i oktober och konstaterade att det finns för litet personal jämfört med rekommendationerna 0,5 vårdpersonal/boende för effektivt serviceboende och 0,3 vårdpersonal för serviceboende. Hon utgick från det maximala klientantalet ( = 27 klienter). Inspektören rekommenderade en ökning av personalen med 3-4 vårdare till om antalet boende är maximalt. Servicehusets klienter och hyresgäster Till serviceboendeenheten hör totalt 21 lägenheter, av vilka 12 finns i nybygget och nio (9) i de grundrenoverade husen. I serviceboende kan i nybygget bo högst 13 personer och i de övriga husen totalt 14 personer. Det maximala antalet personer i serviceboendet är totalt 27. I slutet av året 2010 var antalet klienter 23, i januari 21 klienter. Personalen ger service till de grundrenoverade bostäderna på samma sätt som till nybyggets hyresgäster. Var och en köper service enligt behov. Bostädernas storlek varierar från 31,5 m 2 till 45 m 2. Klienternas medelålder var 84,4 år i slutet av året. Av de tre små lägenheterna som finns i det ena grundrenoverade husets andra våning var två uthyrda till äldre personer i bättre skick och en bostad till utomstående.

5 5 Avgifter Storleken på hyran bestäms av i vilken byggnad hyresgästen bor. I det nya servicehuset var hyran 11,50 /m 2. Bostädernas storlek är 34,5 m 2, varför hyran var 396,75 /mån förutom i den bostad på 46 m² som är avsedd för två personer och vars hyra var 529 /mån. Hyran i de renoverade husen var 10,45 /m 2. Storleken på dessa bostäder varierar från 31,5 m 2 till 45 m 2. Kvadratmeterpriset på de tre små lägenheterna i andra våningen var 8,40 /m 2. Övriga kostnader: Alla klienter betalade grundavgiften 130 / person, och ifall lägenheten beboddes av ett par var grundavgiften 180 / par. Vård- och stödservicen kartläggs och definieras enligt varje enskild hyresgästs behov. Matavgifterna beror på vilken matservice var och en köper. Avgifterna för vård- och stödtjänsterna berättigar till hushållsavdrag i beskattningen. Föreståndaren har ombesörjt de praktiska arrangemangen i hyresgästernas beskattning liksom också det pappersarbete som hänför sig till vård- och stödbidragsansökningarna (Prislistan för service finns i bilaga). Beläggningen i servicehusets bostäder har varit 100 %. Omsättningen i bostäderna har varit som följer: tre av de boende har avlidit under året, sex personer har flyttat in i servicehuset. Nya hyresgäster har genast flyttat in i deras ställe. Personalens utbildning För att spara på utbildningskostnaderna använde vi oss av de gratisutbildningar inom social- och hälsovårdsbranschen som ordnades av Kristinestads hälsovårdscentral. Kurserna var mångsidiga, täckande och betjänade Hemmets behov. Föreståndaren fortsatte sitt deltagande i en skolning i socialgerontologi ordnad av Äldrecentrum Österbotten. Utbildningen i medicinvård fortgick. Österbottens Räddningsverk ordnade en skolning för Säkerhetskort (Turvakortti); i den deltog tre personer. Rekreationsverksamhet Mångsidigt program ordnades för klienterna. Bland körerna må nämnas Kristinestads blandade kör, Pensionärskören under Mikael Ekholms ledning samt Kristinestads Manskör, som besökte Hemmet och uppträdde med valborgshälsning och de vackraste julsångerna. Maj-Lis Itäkylä och Eero Kivistö roade med allsång, Stig Nordman med dragspelsmusik. Gruppen Raska flickor tog hand om klienterna en gång månatligen för motion utomhus.

6 6 Övrig verksamhet Regelbundet hade Marja-Liisa Hohenthal högläsning på finska för hyresgästerna och Catarina Rikala på svenska. Också Ulla-Stina Heikkilä besökte oss några gånger för att läsa högt för klienterna. Fotvårdaren besökte Hemmet med två månaders intervaller och barberar-frisörtjänster beställdes vid behov. Varannan onsdag ordnades bingo dagtid innan eftermiddagskaffet. Personalen hjälpte till med uppsökning av nummer. Vi firade den riksomfattande De Gamlas Veckan ; veckan uppmärksammades i veckans program bl.a. genom att menyn planerades i gammaldags stil. Härutöver betonades veckan genom att frisksporta utomhus utan att glömma betydelsen av att gymnastisera inomhus. En vacker dag i september åkte vi på en dagsutflykt till Storå och Lauhavuori under ledning av en guide för att avslutningsvis inta en måltid i restaurangen Marian Luontoateria. Också de rullstolsburna klienterna kunde delta. 22 hyresgäster deltog i utflykten och sex (6) anställda var med och hjälpte till.

7 7 Den finska och den svenska församlingen ordnade andaktsstunder en gång i månaden för hyresgästerna. Förhandsröstning i församlingsvalet ordnades också i De gamlas Hem. Inför julen deltog Hemmets klienter i och lyssnade till de vackraste julsångerna i nya kyrkan i Kristinestad. I december delgav diakonissorna församlingens julhälsning till hyresgästerna. Lucia besökte Hemmet och lyste upp i den mörka årstiden. Svenska odlingens vänner r.f., SOV, bjöd av tradition på lussekatter. Närvårdarstuderanden från Yrkesakademin i Österbotten/ Enheten i Kristinestad samt från Seinäjoen koulutuskeskus/ Kauhajoen palvelualojen oppilaitos gjorde sin praktik på Hemmet i i genomsnitt fyra till sex veckor/ studerande.

8 8 Olika grupper har besökt Hemmet och bekantat sig med vår verksamhet och har samtidigt sammanträtt i våra utrymmen. På vändagen i februari gladde den svenska RKavdelningen Hemmets klienter med blommor till matsalsborden. Centralförbundet för de gamlas väl ordnade sin regionala träff för serviceboendeenheter i Seinäjoki , i vilken föreståndaren deltog. Det avtal som uppgjorts med Kristinestads brandklubb om skötsel och testning av ventilations-, sprinkler- och brandalarmsystemen är fortfarande i kraft. Avtalet om gårdskarlsskötseln mellan De Gamlas Hem och firma Petri Itälaakso är i kraft tillsvidare. Räddningsplanen uppdaterades och brandmästaren granskade den i samband med en inspektion. En företrädare för brandverket gick tillsammans med personalen igenom brandsäkerheten och eventuella problempunkter och gav råd gällande situationer som hänför sig till brandsäkerheten. Följande utbildning och övning planeras till våren Arbetshälsovårdaren och hälsoinspektören gjorde belysnings- och arbetspunktsmätningar. Ett läckage från ett vattenrör mellan pannan och huvudbyggnaden inträffade under sommaren och de vattenskador som uppstod i ändan av huvudbyggnaden åtgärdades. Försäkringarna täckte kostnader exklusive självrisken. Ekonomin De Gamlas Hem strävade under hela året till att hålla balans i ekonomin. Årssemestrarna, sjukledigheterna och extra ledigheter belastade Hemmet och ökade behovet av vikarier vilket omedelbart återspeglades på omkostnaderna. Föreningens ordinarie verksamhet anses vara skattepliktig och det ackumulerade underskottet (fastställd förlust) uppgår till ,76. Efter årets avskrivningar visar den egentliga verksamheten ett överskott om ,25, som nu kan dras av från tidigare års underskott. Erhållna testamenten, understöd och gåvor samt likaså avkastning, som baserar sig på dylika, är skattefria för föreningen. Föreningen har fortfarande lån uppgående till ca , varför det är viktigt med testamenten, understöd och gåvor samt avkastning på dylika för att lätta på den finansiella bördan. Låneamorteringar är ingen avdragsgill kostnad i verksamheten.

9 De Gamlas Hem betalade räntor för ,62 och avkortade på lånen med ,59. De statliga lånen uppgick i slutet av året till 1, miljoner. 9 Bostadsf. (ARA) Lån Lån ) Nybygget , ,61 2) Grundrenovering , ,29 Totalt , ,90 De aktier som De Gamlas Hem äger har ett bokföringsvärde om 5 077,50 och marknadsvärdet var vid årsskiftet ,00. Understödsfonden till förmån för Hemmet hade i slutet av år 2010 samlat ett belopp på ,82 (år 2009 var beloppet ). Svenska kulturfonden beviljade 1000 för år 2010 för filmkvällar och för samtalsstunder med musikterapeut (Seija Hurskainen).

10 I mars 2011 Heli Rosenback, föreståndare 10

11 11 DE GAMLAS HEM Bilaga Pris/månad SERVICEAVGIFTER Basservice alla betalar (innebär tillgång till trygghetsalarm, personal dygnet runt, allmänna utrymmen, tidningar, telefon, matsal, bastu utan hjälp) 2. Vård- och stödtjänster vardagar 25 euro/h (kl 7-18) 35 euro/h övriga tider, kvällar och helger Ett dagligt mindre (ca 6 h/månad) behov av omsorg, omvårdnad (en hemvårdsavgift). Här ingår klädvård, städservice, hygien -bastu med hjälp. Enskilda vård-stödtjänster finns att fås för de personer, som enbart betalar basserviceavgiften enligt följande: Klädvård (tvätt, mangling, strykning, vikning) Städservice, t.ex. en gång/vecka, m.m. Hygien och bastu med behov av hjälp, beror på behovet Hygien och bastu på egen hand 3. Specificerad vård, extra vårdtillägg Beror på den boendes behov av bäddning, hjälp i WC, hjälp med personlig hygien, hjälp med påklädning, följe till matsal, uppbärning av mat till lägenheten: Extra tillsyn och omvårdnad, en enskild gång Extra tillsyn och omvårdnad, en längre period Kontrollbesök i lägenheten Matuppbärning Uträttande av ärenden under arbetstid Följeservice (följeslagning till HVC, läkarbesök, bank, post, m.m.) Förnyande av recept, avhämtning av medicin Medicinvård, tillsyn över medicinering Hemsjukvård, enskild gång Hemsjukvård, upprepade gånger, blodprov 80 /bostad + 50 /person 130 /1 pers, 180 /2 pers 150 /person (230 /2 pers) 15 /maskin 6 /maskin för själv utförd tvätt 25 /h 25 /h (13 för 30 min) 6 /gång 25 /h 7 /gång 5 /gång 20 /mån 1,5 /gång 5 /gång 9 /gång 30 /mån 45 /mån 7 /gång 5 /gång

12 12 MATSERVICE fr.o.m Enskilda måltider Frukost Lunch Lätt middag Kaffe med bröd Kvällsmål Vid köp av alla måltider Vid köp av enbart lunchen Lunch förd till lägenheten Halvpension (morgonmål + lunch) Lunch, övriga utifrån Lunchkupong (30 dagar) Lunch, personal Lättlunch (sallad och bröd), personal Pris per portion eller månad 3,30 /portion 6,60 5,50 1,65 2, /månad 187 /månad 220 /månad 253 /månad 7,70 /portion 200 5,70 /portion 2,85 /portion HYROR fr.o.m (+ 0,45 %) Lägenheter i huvudbyggnaden Renoverade lägenheter i enskilda hus Lägenheterna (3 st) i blå husets 2ndra våning Vattenavgift Elavgift 11,50 /m 2 /mån 10,45 /m 2 /mån 8,40 /m 2 /mån 13 /mån/pers 15 /lägenhet/mån

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

GETA KOMMUN BALANSBOK 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT GETA KOMMUN BALANSBOK VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT Godkänd av kommunfullmäktige den XX.6.2009 Geta kommun bokslut G E T A K O M M U N S B O K S L U T 2 0 0 8 B A L A N S B O K KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors Tfn (09) 490 617 (månd. 14-16) www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 2009 blev året då föreningens namn

Läs mer

Helsingforsregionens hörselförening rf

Helsingforsregionens hörselförening rf Helsingforsregionens hörselförening rf Luthergatan 14 A 1 00100 Helsingfors www.hehf.fi kontakta@hehf.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Trots att föreningens verksamhet under största delen av året var

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 2/2015 ORDFÖRANDENS SPALT Det handlar om bemötande! Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den förra regeringens modell

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra

Årsredovisning 2013. HSB Brf Imatra Årsredovisning 2013 HSB Brf Imatra Att bo i en bostadsrättsförening - Vad innebär det? I Brf Imatra bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsagviften

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Äldre- och gruppboenden. kyrkans församlingar. en kartläggning av förekomst och erfarenheter

Äldre- och gruppboenden. kyrkans församlingar. en kartläggning av förekomst och erfarenheter Äldre- och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar en kartläggning av förekomst och erfarenheter Äldre- och gruppboenden i Svenska kyrkans församlingar en kartläggning av förekomst och erfarenheter

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka

Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Första året med förenklad biståndshandläggning i Nacka Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Nacka kommun såg ett behov av att utveckla innehåll

Läs mer