Skattefrågor. Utredningsman Pekkarinens rapport. Anvisningar i anknytning till bokföringen. Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattefrågor. Utredningsman Pekkarinens rapport. Anvisningar i anknytning till bokföringen. Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten"

Transkript

1 1/ Skattefrågor Utredningsman Pekkarinens rapport Anvisningar i anknytning till bokföringen Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/01 3

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 1/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1400 kpl Upplaga 1400 st. Painopaikka Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av infobladet. Lisätilaukset 400 mk/v/kpl. Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra årsprenumerationer à 400 mk kan beställas av Raija Haaja, fax (09) IINNEHÅLL Skattefrågor 3 Fördelningen av förskott för skatteåret 2001 Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma företags- och organisationsdatasystem Skattestyrelsens anvisning om mervärdesbeskattning av direktförsäljning Utredningsman Pekkarinens rapport 5 Sammandrag av de viktigaste förslagen Kommunsektionens sammansättning 9 Kommunsektionens utlåtanden 10 Redovisningen av skatteinkomster Utlåtande om bokföring av en samkommunsgrundkapital och medlemskommuners andelar i samkommun Utlåtande om bokföring av donation Utlåtande om nedskrivning av anläggningstillgångar Kommunförbundets anvisningar 18 Behandling av placeringar i bokslutet Upptagning av semesterlöneskuld i bokslutet Arbetsgruppen för utredning av mervärdesskatten på kommunal anskaffning 20 Sida Bilagor: Utlåtande om hur en samkommuns grundkapital och en medlemskommun samkommunandel skall bokföras (bilaga 1) Utlåtande om bokföring av donation. (bilaga 2) Utlåtande om hur nedskrivning av anläggningstillgångar skall behandlas......(bilaga 3) Periodisering av semesterlöner (bilaga 4) Innehållet i Kommunalekonomi under år (bilaga 5) Tiedote on myös internetissä Kuntaliiton kotisivulla Infobladet finns också på Kommunförbundets webbsidor Vastuuhenkilöt/Ansvarspersoner Martti Kallio Sisko Myöhänen Toimittaneet Sammanställt av Raija Haaja ISSN x 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/01

3 Skattefrågor Fördelningen av förskott för skatteåret 2001 I februari togs nya fördelningsandelar i bruk vid redovisningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för skatteåret Ändringen beror på en översyn av skattetagargruppernas och de enskilda kommunernas andelar av utdelningen. Skattetagargruppernas andelar av utdelningen beräknas på basis av uppgifterna om beskattningen för år 1999 och beräkningen för hur olika inkomster och avdrag utvecklas under perioden Inkomstnivån för löntagare beräknas stiga med 8,5 % under perioden , beräknat enligt skatteberäkningsgrunderna för år År 2001 beräknas den beskattningsbara förvärvsinkomsten av anställningsoptioner vara 2,2 miljarder mark större än motsvarande inkomstpost Kommungruppens andel av förskotten för år 2000 har fastställts till 50,53 %. De enskilda kommunernas utdelning beräknas så, att den kommunalskatt som fastställts vid beskattningen för skatteåret 1999 ändras till ett beräknat antal skatteören för varje enskild kommun genom att dividera skatten med inkomstskatteprocenten för varje kommun. Det antal skatteören som fås på detta sätt justeras med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan kommunens invånarantal och Genom att tillämpa kommunens inkomstskatteprocent för år 2001 på det justerade antalet skatteören får man kommunens uppskattade kommunalskatt. Kommunens fördelningsandel motsvarar den andel som kommunens uppskattade kommunalskatt utgör av summan av samtliga kommuners uppskattade kommunalskatt. En förteckning över de enskilda kommunernas fördelningsandelar år 2001 finns på skatteförvaltningens hemsida under adressen Fördelningsandelarna av samfundsskatten De fördelningsandelar som tillämpas vid redovisning av samfundsskatt för skatteåret 2000 utgör ett medeltal av de gamla och de nya andelarna. Vid beräkningen av andelarna har utdelningen enligt 13 skatteredovisningslagen en vikt på 50 % och utdelningen enligt 12 d lagen om skatteuppbörd en vikt på 50 %. Den samfundsskatt som kommunen får med de nya fördelningsandelarna får avvika med högst mark per invånare jämfört med om utdelningen hade fastställts enligt skatteuppbördslagen. Vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåret 2000 tillämpas en utdelning som fastställts helt enligt 13 skatteredovisningslagen. Utdelningen rättas dock så att beloppet av den samfundsskatt som enligt utdelningen tillfaller de enskilda kommunerna är högst mark Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/01 3

4 mindre per invånare än om beloppet hade fastställts enligt skatteuppbördslagen. Finansministeriet har fastställt de fördelningsandelar som skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatten för skatteår Kommunernas andel har fastställts till 35,29 % i stället för den preliminärt uppskattade andelen om 37,25 %. Sänkningen av kommunernas gruppandel beror på att utjämningen av skatteinkomsterna även i fråga om samfundsskatten sker på basis av beskattningsuppgifterna för skatteåret 1999 i stället för Enligt 12 skatteredovisningslagen skall statens utdelning höjas och kommunernas utdelning sänkas, om det sammanlagda utjämningsbelopp som påverkar statsandelarna blir större än om man hade använt beskattningsuppgifterna för skatteåret Utjämningarnas sammanlagda belopp är 692 miljoner mark större, vilket innebär att kommungruppens utdelning sänks till 35,29 %. Vid fastställandet av de nya fördelningsandelarna används uppgifter för år 1999 även i fråga om antalet anställda, driftsställen och koncernstruktur. De nya andelarna tillämpades redan vid de samfundsskatteredovisningar som gjordes i januari En förteckning över de enskilda kommunernas fördelningsandelar av samfundsskatten för år 2001 finns på skatteförvaltningens hemsida under adressen Vid samfundsskatteredovisningen för skatteår 2002 är kommunernas fördelningsandel enligt 12 skatteredovisningslagen 37,25 %. Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma företags- och organisationsdatasystem Skattestyrelsen och Patent- och registerstyrelsen (PRS) samarbetar för att ta fram ett gemensamt anmälningsförfarande för företag. Reformen innebär att ett företag kan lämna in uppgifter till myndigheterna med en enda anmälan. Samtidigt införs ett gemensamt företags- och organisationsnummer (FO-nummer). Som det nu ser ut kommer det gemensamma systemet att tas i bruk Lagförslaget är ännu under behandling i riksdagen. Företags- och organisationsnummer Företags- och organisationsnumret erhålls omgående vid företagsanmälan hos antingen skattestyrelsen eller PRS. Numret identifierar företaget, men ger inte information om företaget t.ex. finns upptaget i något register. Numret består av 7 siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken. Alla företag och organisationer som redan ingår i handelsregistret eller stiftelseregistret får automatiskt ett företags- och organisationsnummer. De separata handels- och stiftelseregisternumren kommer inte att användas i fortsättningen. Skatteförvaltningens kunder behåller sina nuvarande nummer. 4 Kommunalekonomi 1/2001

5 Vad innebär företags- och organisationsdatasystemet för ett gammalt företag? Gamla företag behöver inte göra någon anmälan till skatteförvaltningen eller handelsregistret p.g.a. att det nya företags- och organisationsdatasystemet tas i bruk. Det gamla affärs- och samfundssignumet (AS-signum) förblir oförändrat, men ändrar namn till FO-nummer. Vad innebär företags- och organisationsdatasystemet för ett nytt företag? Företaget kan lämna grundanmälan till skatteförvaltningen eller handelsregistret. Anmälan kan lämnas in vid skatteförvaltningens verksamhetsställen, hos handelsregistret, TE-centralerna och magistraterna, eller postas under den adress som anges på blanketten. Företaget får omgående ett FO-nummer, som skall användas på företagets brevpapper och blanketter. Det officiella registreringsbeskedet sänds separat till företaget. Datatjänsten I företagsdatasystemet införs grunduppgifter om alla juridiska personer och privata näringsidkare om ingår i skatteförvaltningens och PRS:s register. De viktigaste företagsuppgifterna omfattar företagets firma, företags- och organisationsnummer, adress- och andra kontaktuppgifter, företagsform och hemort samt uppgifter om vilka skatteförvaltnings- och PRS-register företaget ingår i. Företagets grunduppgifter är fritt tillgängliga via Internet. Avsikten är att den gemensamma datatjänsten skall tas i bruk under sommaren Framtidsplaner I framtiden kommer man att kunna fylla i anmälningsblanketterna interaktivt via Internet. Målet är att kunden på elektronisk väg skall kunna sköta betalningar och få sitt företags- och organisationsnummer, anhängiggöra anmälan och t.o.m. registrera sig. I ett senare skede kommer företagsdatasystemet även att möjliggöra elektronisk överföring av bokslutsuppgifter. I framtiden kommer systemet att användas bl.a. för att överföra företagens driftsställeuppgifter från Statistikcentralen och för uppdateringen av adressuppgifterna direkt ur postens register. Skattestyrelsens anvisning om mervärdesbeskattning av direktförsäljning Skattestyrelsen har gett en preciserande anvisning om mervärdesbeskattningen av direktförsäljning ( Dnr 359/40/2001). Skattestyrelsens anvisning finns på skatteförvaltningens hemsida under adressen Närmare upplysningar: Mikael Enberg, (09) Juha Mynttinen, (09) , Tarja Tarkiainen, (09) , Kommunalekonomi 1/2001 5

6 Utredningsman Pekkarinens rapport Utredningsman doktor Jukka Pekkarinen som tillsatts av inrikesministeriet har gjort en utredning om finansieringen av kommunernas basservice (inrikesministeriets publikation 1/2001) som har offentliggjorts Rapporten finns till påseende i sin helhet på Kommunförbundets webbsidor: Sammandrag av de viktigaste förslagen Utredningen fokuserar på finansieringen av den basservice som kommunerna ansvarar för. Syftet med utredningen är att komma med förslag till sådana justeringar av det nuvarande statsandelssystemet som skulle förbättra korrelationen mellan de skyldigheter kommunerna har i fråga om basservicen och finansieringen av den, både ur ett helhetsperspektiv och ur de enskilda kommunernas perspektiv. Dessutom syftar utredningen till att stödja kontrollen av finansieringssystemet, öka stabiliteten och förutsägbarheten i finansieringen, underlätta begripligheten i statsandelssystemet och öka systemets stimulerande inverkan. Det är kommunernas egna skatteinkomster, skatteutjämningen mellan kommunerna, strukturen i statsandelssystemet, de beslut som berör statsandelarna (basservicebudgeten) och förhandlingarna mellan staten och kommunerna som är föremål för ändringsförslagen. Utredningsarbetet består av två delar: brådskande justeringar som eventuellt genomförs från början av år 2002 (stabiliteten och förutsägbarheten i skatteinkomsterna, skatteutjämningen mellan kommunerna) och justeringar som genomförs senare efter ett eventuellt separat utredningsarbete (övriga utredningsobjekt). Reformer som genomförs snabbt Förslagen i anknytning till beskattningen går främst ut på att öka stabiliteten i den kommunala samfundsskatten i de enskilda kommunerna. Enligt förslaget ökar stabiliteten om man tar i bruk en andel av samfundsskatten på basis av den senast färdigställda beskattningen. Andelen skulle bygga på två år gamla uppgifter och med en gång vara slutlig. Härvid undgår man korrigeringar i efterhand som har lett till återkrav och tilläggsbetalningar av redan redovisade skatter. I rapporten föreslås att förfarandet vid skatteutjämningen revideras så, att eftersläpningen på två år avskaffas och utjämningen utförs månadsvis i samband med redovisningen av skatteinkomster. Detta innebär också att utjämningen kopplas bort från statsandelarna, vilket skulle göra 6 Kommunalekonomi 1/2001

7 statsandelssystemet klarare. Undanröjandet av eftersläpningen är av stor ekonomisk betydelse för kommunerna. En förutsättning för att skatteinkomsterna skall kunna jämnas ut i realtid är att också utjämningssystemets skala ändras och görs symmetrisk. Enligt förslaget skulle utjämningsgränsen ligga vid 100 procent, i stället för nuvarande 90 procent. Utjämningen skulle vara 50 procent både under och över utjämningsgränsen. I de kommuner som har större skatteinkomster än utjämningsgränsen skulle ett utjämningsavdrag om 50 procent göras på den kalkylerade skatteinkomst som överskrider gränsen. På motsvarande sätt skulle de kommuner som befinner sig under utjämningsgränsen få ett utjämningstillägg om 50 procent på den kalkylerade skatteinkomst som underskrider utjämningsgränsen. Utjämningsavdraget stiger därmed från nuvarande 40 procent till 50 procent. Samtidigt slopas det 15-procentstak som tillämpas på utjämningsavdrag (gäller Helsingfors, Esbo och Grankulla). Eftersom de kommuner som i det nuvarande systemet underskridit utjämningsgränsen på 90 procent fått full utjämning upp till gränsen innebär förslaget att dessa kommuners ställning försämras. För undvikande av detta föreslås att de får en separat komplettering av skatteinkomsten som ingår i statsandelssystemet och där gränsen för utjämningen skulle gå vid nuvarande 90 procent. Kompletteringen av skatteinkomsten betalas först som förskott och justeras senare i enlighet med de slutliga skatteuppgifterna. Utredningen föreslår att fastighetsskatten inte skall tas med i den egentliga utjämningen. Detta skulle särskilt gagna de kommuner där det finns kraftverk, sommarstugekommunerna och de kommuner där fastighetsskattens betydelse är relativt stor. Fastighetsskatten skulle dock tas med i den separata kompletteringen, varvid detta gagnar de kommuner som överskrider utjämningsgränsen om 90 procent. De kommuner som underskrider utjämningsgränsen får utöver sin egen fastighetsskatt också komplettering. Alla kommuner drar nytta av att eftersläpningen på två år undanröjs. De kommuner vars skatteinkomst ligger under utjämningsgränsen bibehåller åtminstone sin nuvarande ställning, men drar nytta av att eftersläpningen undanröjs och av att den extra kompletteringen är ajour. På detta vinner de kommuner vars skatteinkomst överskrider utjämningsgränsen (regioncentra). Förlorare blir de kommuner där 15-procentstaket på utjämningsavdraget slopas (enligt preliminära uppgifter fem kommuner). Justeringar som genomförs senare De reformer som behandlas nedan skulle genomföras efter När det gäller statsandelssystemet föreslår utredningsmannen att statsandelarna för social- och hälsovården, finansieringen av grundläggande utbildning inom undervisningssektorn och inrikesministeriets allmänna statsandel till kommunerna sammanförs till ett allmänt finansieringsstöd per invånare för finansiering av basservicen. Finansieringsstödet per invånare korrigeras uppåt och nedåt enligt förhållandena i kommunen och finansieringsstödets nivå fastställs utifrån principerna för basservicebudgeten (se nedan). Ett Kommunalekonomi 1/2001 7

8 ministerium (statsandelsministerium) administrerar finansieringsstödet (en penningström). Uppgifter i anslutning till finansieringsstödet hänförs till detta ministerium. De övriga uppgifterna kvarstår hos respektive ministerium. Härvid överförda uppgifter är sådana som social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet skött. Kommunalekonomin och kommunernas uppgifter beaktas vid dimensioneringen med tillräcklig tyngd, och beaktas också i besluten om fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna, där finansieringsstödet kan användas för justeringar. Kommunens nuvarande finansieringsandel per invånare slopas, liksom de olika statsandelsprocenterna. Statsandelarna för yrkeshögskolor och utbildning på andra stadiet (gymnasier och yrkesutbildning) bibehålls som separata statsandelar enligt prestationsprincipen. Finansieringen av yrkeshögskolan kvarstår i sin nuvarande form som en finansiering av pris per enhet. Utredningen föreslår att kommunernas direkta ansvar avskaffas genom att det beaktas i finansieringsstödet per invånare. Kommunerna skall alltså inte behöva ta några risker med avseende på kostnaderna. Ur utbildningsanordnarens synpunkt skulle finansieringen vara statlig. För gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen föreslås en kombinerad modell, där prisen per enhet delvis ersätts av kommunen och delvis av staten. Kommunens självriskandel skulle vara lika stor per varje studerande i utbildningen på andra stadiet och beaktas som en minskning av priset per enhet. Undervisningsministeriet betalar till utbildningsanordnaren ett pris per enhet från vilket kommunens självriskandel dragits av. Kommunens självriskandel skulle utgöras av en finansieringsandel som motsvarar det lägsta priset per enhet för gymnasieutbildning inom hela utbildningen på andra stadiet (cirka mk/elev). Elevernas hemkommuner skulle erlägga en andel per studerande till utbildningsanordnarna. Kommunernas självriskandel tas i beaktande i nivån på det allmänna finansieringsstödet, liksom den relativa storleken på åldersklassen. Kommunerna skulle inte ha några finansieringsandelar per invånare. De studerandes rätt att fritt ansöka om studieplats äventyras inte och för den utbildning en kommuninvånare söker sig till behöver kommunen inte ta några risker. Statsandelarna till biblioteken, kommunernas kulturverksamhet, idrottsverksamhet och ungdomsarbete bibehålls som separata statsandelar enligt nuvarande praxis. Dessa verksamheter finansieras med tipsmedel och specialarrangemangen i anknytning härtill bibehålls. Detta skulle också ingå i basservicebudgeten. Vissa små uppgifter kunde också finansieras med statsandelar på basis av kostnader. Den budget för basservice som utredningen föreslår att skall införas skulle ha till uppgift att utreda nivån på det allmänna finansieringsstödet till kommunerna och fungera som ett hjälpmedel för beslutsfattandet kring finansieringen av hela basservicesystemet. Till detta anknyter också förhandlingssystemet. Alla de basserviceuppgifter som kommunen skall anordna kopplas till basservicebudgeten. I den skulle ingå de uppgifter som 8 Kommunalekonomi 1/2001

9 omfattas av det allmänna finansieringsstödet, uppgifterna inom ramen för de statsandelar som är prestations- och kostnadsbaserade och även andra uppgifter som ingår i kostnadsfördelningen. Kostnaderna skulle gås igenom uppgift för uppgift (inklusive nya uppgifter). Kommunernas finansieringsandelar inklusive skatteinkomsten och avgiftsintäkter utreds, vilket leder till en bedömning av den finansieringsandel som kommunerna behöver. Återstoden av de nödvändiga medlen skulle på statens initiativ anvisas till kommunerna i form av en allmän finansieringsandel per invånare, vilket skulle få basservicebudgeten i balans. Slutresultatet skulle alltså bli en kostnadsfördelning mellan kommunerna och staten som kunde ändras antingen per regeringsperiod eller per år. Detta kräver naturligtvis att ministerierna samarbetar när basservicebudgeten görs upp. Utredningen föreslår att förhandlingsförfarandet förbättras. Nya element av betydelse är att regeringen i början av sin mandattid lägger fram ett basserviceprogram som anknyter till basservicebudgeten i form av ett meddelande till riksdagen. Programmet bör kopplas till och bygga på regeringsprogrammet så att en tillräcklig bindning och interaktion mellan de olika parterna uppnås. Basserviceprogrammet kunde justeras årligen efter behov. Förhandlingarna skulle föras i olika etapper. Statsandelsministeriet skulle i huvudsak ansvara för förhandlingarna. Den viktigaste delen av förhandlingarna är uppgörandet av basservicebudgeten. Genom den avgörs fördelningen av kostnaderna mellan staten och kommunerna för en tidsperiod som motsvarar regeringens mandattid. För de enskilda projekten i ministerierna ansvarar respektive ministerium. Förhandlingarna inleds tidigare än för närvarande och kopplas också till budgetberedningen. Parterna förväntas eftersträva enhällighet vid förhandlingarna och förhandlingarna borde bli mer bindande än tidigare. Kommunernas ställning som förhandlingspart bör stärkas så att det finns förutsättningar för ett fungerande system. När det gäller kriterierna för statsandelarna är förslagen inte så många. För den grundläggande utbildningens del tar utredningen upp frågan om att ersätta beräkningen per befolkningstäthet med en glesbygdsfaktor som bättre beskriver behovet av skolskjutsar. Enligt utredningsmannen skulle det vara kommunens sak att besluta om skolnätet, varvid de faktorer som gynnar små skolor i nuvarande system kunde avlägsnas. Utredningen föreslår att den separata statsandelen för investeringar slopas. Statens finansieringsandel för basservicen bör bibehållas genom att inkludera investeringsstödet i statsandelsgrunden för driftskostnaderna (i praktiken i prisen per enhet). Separata utvecklingspengar kunde beviljas för välmotiverade enskilda projekt. Utredningsmannen föreslår att återkravet av momsen slopas genom att huvudparten av momsskatteåterbäringen skulle kvittas mot en minskning av kommunernas andel av samfundsskatten. Sänkningen skulle bli permanent. Kommunalekonomi 1/2001 9

10 Remissbehandling och fortsatt behandling Inrikesministeriet skickade utredningen på remiss till statsrådets kansli, berörda ministerier, skattestyrelsen, partierna och Finlands Kommunförbund. Utlåtandena skulle avges senast På grund av sakens brådskande karaktär blev remisstiden kort. Av den anledningen kom man i ett brev till stads- och kommundirektörerna överens om att kommunerna skulle ges tid att kommentera förslaget före Ungefär hundra kommuner och några landskapsförbund har kommenterat förslaget. Kommunförbundets styrelse behandlade sitt utlåtande om rapporten under sitt möte Man fortsatte att behandla rapporten under regeringens förhandlingar om statens rambudget Vid förhandlingarna avgörs sannolikt tidschemat för genomförandet och t.ex. om det finns några förutsättningar att genomföra förslagen som berör skatteutjämningen i kommunerna från Närmare upplysningar: Christel von Martens, tfn (09) Martti Kallio, tfn (09) , Jouko Heikkilä, tfn (09) , Kommunalekonomi 1/2001

11 Kommunsektionens sammansättning Bokföringsnämndens kommunsektion har följande sammansättning under verksamhetsperioden (ersättarens namn anges inom parentes): Ordförande: Konsultativa tjänstemannen Seppo Juntti, inrikesministeriet (Konsultativa tjänstemannen Rainer Alanen, inrikesministeriet) Vice ordförande: CGR Sinikka Kontio-Alanen, PKF Finland Oy (CGR, OFR Erkki Eskola, Tammerfors stads revisionsverk) Medlemmar: Budgetråd Elina Selinheimo, finansministeriet (Konsultativa tjänstemannen Raili Mäkitalo, finansministeriet) Revisor Tuula Jäppinen, Helsingfors stad (Redovisningssekreterare Vesa Lamminen, Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt) Revisor Pasi Leppänen, Oy Audiator Ab (Stadskamrer Martti Kataja, Björneborgs stads drätselkontor) Utvecklingschef Oiva Myllyntaus, Finlands Kommunförbund (Revisor Håkan Fant, Oy Audiator Ab) Nämndens sekretare är utvecklingschef Anneli Heinonen, Finlands Kommunförbund, tfn (09) , och CGR Pauli Vahtera, Tilintarkastajien Oy, tfn (09) , Kommunsektionens utlåtanden Redovisningen av skatteinkomster I senaste nummer av Kommunalekonomi (7/2000) ingick en redogörelse för hur skatteinkomster skall tas upp i bokslutet för år Som vi rapporterade i Kommunalekonomi 6/00 hade Finlands Kommunförbund bett bokföringsnämndens kommunsektion om ett utlåtande om bl.a. denna fråga. Kommunsektionen gav sitt utlåtande i saken Utlåtandet har väckt vissa frågor, varför vi här redogör för motiveringen till anvisningen. Övergång till kontantprincipen 1997 I början av år 1997 övergick man, i enlighet med kommunsektionens allmänna anvisning om uppgörandet av resultaträkning för kommuner och samkommuner, till kontantprincipen vid bokföringen av skatteinkomster. Enligt anvisningen skall skatteinkomsterna bokföras enligt utbetalningstidpunkten (d.v.s. enligt kontantprincipen) för skatteförvaltningens redovisningar, som inkomst av skatt under Kommunalekonomi 1/

12 räkenskapsperioden. Som motivering för övergången till kontantprincipen anfördes bl.a. följande: bokföringsgrunden är entydig och gör det inte möjligt att påverka resultatet man vet hur stora kommunens skatteinkomster kommer att bli redan i slutet av december, när de skatter som influtit för november har redovisats till kommunerna kontantprincipen medför inte någon större snedvridning av kommunens resultat, om utvecklingen av skatteinkomsterna är stabil tillämpningen av kontantprincipen gör att kommunernas skatteinkomster alltid är sinsemellan jämförbara. Å andra sidan har kontantprincipen medfört att rättelser av kommunalskatten för skatteåret bokförs på följande år. År 2000 ingick rättelserna dock redan i redovisningen för december. Kommunsektionens nya anvisningar fr.o.m. räkenskapsåret 2000 Kommunsektionens allmänna anvisning om uppgörandet av resultaträkning har ändrats i fråga om bokföringen av skatteinkomster. Enligt den reviderade anvisningen skall vid bokföringen även beaktas de rättelser beträffande räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder som beror på förändringar i de enskilda kommunernas andelar som skatteförvaltningen meddelar under den tid som bokslutet upprättas. I noterna till bokslutet skall ges en utredning av beloppet för nämnda rättelser. Motivering till ändringarna Det främsta skälet till ändringen är det nya sättet att beräkna kommunens andel av samfundsskatten. Åren bestämdes kommunens andel av samfundsskatten utgående från en fast andel. Grunderna för beräkning av andelarna ändrades 1999 och bygger nu i huvudsak på de skatter som betalas av samfund som verkar i kommunen. I början av skatteåret fastställs en preliminär andel av samfundsskatten; den bygger på den senast genomförda beskattningen. Andelarna justeras när nya beskattningsuppgifter blivit klara. När beskattningen för skatteåret har slutförts fastställs de slutliga andelarna. Enligt övergångsbestämmelserna fastställs kommunernas andelar av samfundsskatten för skatteåren 1999 och 2000 så att andelarna enligt det nya systemet har en vikt på 50 %, och de gamla fasta skatteandelarna likaså en vikt på 50 %. Korrigeringar på grund av ändringarna i kommunernas andelar av samfundsskatten gjordes första gången för ett år sedan (i februari 2000). Korrigeringarna gällde då det dittills redovisade beloppet för år 1999; 10 miljarder mark. Redan då handlade det i vissa kommuner om betydande korrigeringsbelopp. I fem kommuner blev korrigeringen över mark per invånare. Den korrigering som gjordes i januari 2001 gällde de belopp som redovisats för skatteåren 1999 (14,7 miljarder mark) och 2000 (10,5 miljarder mark). Sammanlagt 26 miljarder mk fördelades om på basis av den nya andelen, vilket betyder att korrigeringarna i genomsnitt var cirka 2,5 gånger större än för ett år sedan. 12 Kommunalekonomi 1/2001

13 De andelar för de enskilda kommunerna som beräknats för olika skatteår visar redan i detta skede att kommunens andel av samfundsskatten kan variera avsevärt från ett år till ett annat. Även med nämnda regel (50 %/50 %) uppgår korrigeringarna redan nu till betydande belopp i förhållande till den enskilda kommunens resultat. Vid nästa årsskifte (2001/2002) korrigeras de belopp som redovisats för skatteåren 2000 och Det belopp som skall omfördelas kommer troligen inte att växa, men andelarna av samfundsskatten för år 2001 varierar till 100 % enligt det nya systemet. Följande år (årsskiftet 2002/2003) kommer andelarna för de båda skatteår som skall korrigeras (2001 och 2002) att till 100 % beräknas på ett nytt sätt. Dessa nya korrigeringar av samfundsskatten som gäller den föregående räkenskapsperioden och genomförs i början av påföljande år har lett till en situation där det skulle strida mot centrala redovisningsprinciper att tillämpa kontantprincipen vid bokföringen av skatteinkomster. Om man i bokslutet inte beaktar en sådan rättelse som hänför sig till räkenskapsperioden och som är känd när bokslutet upprättas, kan bokslutet inte anses ge en sådan riktig och tillräcklig bild av verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen som förutsätts i 3 kap. 2 bokföringslagen. Till de allmänna principer som skall följas i bokslutet (BokfL 3:3 ) hör bl.a. att försiktighet skall iakttas oberoende av räkenskapsperiodens resultat. Försiktighetsprincipen förutsätter framför allt att bokslutet endast beaktar de vinster som realiserats under räkenskapsperioden samt alla förutsebara förpliktelser och möjliga förluster som har uppkommit under denna eller tidigare räkenskapsperioder, även om dessa blir kända först efter räkenskapsperiodens utgång. Anvisning om redovisning av skatteinkomster Anvisningar om bokföring av skatteinkomstkorrigeringar ges på Kommunförbundets hemsida, under punkten Kommunalekonomi. Enligt anvisningen skall den före till kommunerna redovisade samfundsskatten för skatteåren 1999 och 2000 korrigeras i bokslutet för år De samfundsskatter som redovisats för skatteåren 2001 och 2002 behöver, med beaktande av väsentlighetsprincipen, inte korrigeras. Beloppen av korrigeringarna framgår av skatteförvaltningens redovisningsspecifikation som daterats Beloppen fås ur tabellerna C121, E121 och G121 genom att räkna ihop de korrigeringar som gäller skatteåren 1999 och Korrigeringarna bokförs som en minskning/ökning av samfundsskatteinkomsten för år 2000, och motsvarande belopp upptas under resultatregleringar. I noterna till bokslutet skall anges de rättelser som beror på ändringar i kommunens andel av samfundsskatten och som hänför sig till räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder. På sida 54 i Finlands Kommunförbunds bokslutsmall finns en mall för noterna. Kommunalekonomi 1/

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna 1/2006 mars Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Prisindex för offentliga utgifter och för kommunernas basservice Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om balansering av ekonomin i kommunallagen

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007 3/2007 juni Regeringsprogrammet och den kommunala ekonomin Basserviceprogrammet 2008 2011 Statsandelarna år 2008 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2007 Kommunernas dyrortsklassificering slopas 2008

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2006

Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2006 4/2006 September Statens åtgärder och den kommunala ekonomin enligt budgetpropositionen Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelarna 2007 Kommunallagens bestämmelser om balansering av ekonomin

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

2/2008 juni. Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster

2/2008 juni. Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster 2/2008 juni Skattefrågor Statsandelarna år 2009 Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2008 Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2009 ISBN 978-952-213-591-9

Läs mer

Kommunalekonomi 2/11

Kommunalekonomi 2/11 Kommunalekonomi 2/11 Regeringsförhandlingarna år 2011 Statsandelarna år 2012 Behovsprövad höjning av statsandelen för år 2011 Bokföringsanvisningar Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer