Tummen ner för fingeravtryck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tummen ner för fingeravtryck"

Transkript

1 FRÅN DATAINSPEKTIONEN #2/2004 Tummen ner för fingeravtryck PASSAGERARDATA TILL USA EU:S MINISTERRÅD KÖRDE ÖVER DATA- SKYDDSMYNDIGHETERNA. 34 UPPGIFTER OM FLYGPASSAGERARE FÅR LÄMNAS UT. SID 6 SÅ GÖR MAN I DANMARK REPORTAGE FRÅN VÅR SYSTERMYNDIGHET DATATILSYNET, DÄR ÖVERRASKANDE MYCKET ÄR ANNORLUNDA. SID 8 MYCKET NYTT ATT LÄSA BLAND ANNAT PRESENTERAS NYUTKOMNA RAPPORTER OM HUR MAN FÖLJER PUL I KOMMUNER MAGAZIN DIREKT #2/ OCH PÅ BIOBANKER. SID 10

2 Tummen ner för fingeravtryck i matkön I mitten av juni fattade Datainspektionens styrelse ett ovanligt beslut. Ett ärende om fingeravläsning i en skolmatsal klöv den vanligen så eniga styrelsen mitt itu. Skulle man tillåta fingeravläsning eller ej? Båda lägren hade goda argument för sin ståndpunkt. I VETLANDA KOSTAR SKOLMATEN 500 kronor per termin. För att kontrollera att eleverna har betalat maten har ett gymnasium installerat en tallriksautomat. Eleven sticker in ett finger i maskinen som läser av fingermönstret och lämnar ut en tallrik om maten är betald. Det är inte ett helt fingeravtryck som avläses, punkter ur fingermönstret räcker för att identifiera eleven. För den som inte vill lämna sitt fingeravtryck finns andra (krångligare) sätt att visa att maten är betald. Datainspektionen gjorde tillsyn och konstaterade att fingeravläsningen är behandling av personuppgifter som regleras av PuL. NU HAR DATAINSPEKTIONENS STYRELSE beslutat att fingeravläsningen inte är tillåten. Styrelsens majoritet anser att registreringen strider mot de grundläggande kraven i 9 PuL som säger att uppgifter som registreras ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet. De får heller inte vara fler än nödvändigt och den här kontrollen kan göras på ett mindre integritetskänsligt sätt utan att eleverna behöver lämna fingeravtryck. Styrelsen hänvisar också till ett uttalande från 29-gruppen, EU:s rådgivande instans för dataskydd. en ökad användning av biometriska uppgifter kan medföra att allmänheten 2 MAGAZIN DIREKT #2/2004

3 blir mindre uppmärksam på hur behandlingen av dessa uppgifter kan påverka deras vardag. Om biometri används i skolbibliotek till exempel, kan det leda till att barnen blir mindre medvetna om de risker rörande dataskydd som de eventuellt utsätts för senare i livet. (Biometri är ett samlingsnamn för avläsning av kroppsliga egenskaper som fingeravtryck, handavtryck, ögonmönster, ansiktsform och även vilket ofta förbises utseende, dvs. foto). I SITT BESLUT (dnr ) förutsätter Datainspektionen att gymnasiet slutar använda fingeravtryck. Hela beslutet finns på BESLUTET VAR INTE ENHÄLLIGT. Tre ledamöter, däribland ordföranden, Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund, är av s.k. skiljaktig mening och har lämnat ett särskilt yttrande där de framhåller att Datainspektionens uppdrag är att verka för att behandling av personuppgifter inte medför intrång i personlig integritet. Målet ska uppnås utan att användningen av teknik onödigt hindras eller försvåras. Att kontrollera att eleverna har betalat måltidsavgiften är ett berättigat ändamål för att behandla personuppgifter och det är i första hand den personuppgiftsansvarige som ska bedöma hur kontrollen ska gå till. Fingeravtryck är inte känsliga uppgifter enligt definitionen i PuL. Om man sätter samtycke som ett villkor för behandlingen krävs i praktiken att det ska finnas alternativa rutiner för den som inte vill lämna sitt fingermönster. Därmed finns ingen risk för att de personliga integriteten kränks och behandlingen bör alltså tillåtas. Yttrandet finns på Barn- och utbildningsnämnden i Vetlanda är personuppgiftsansvarig för systemet och enligt tidningsuppgifter överväger man att överklaga beslutet. SOM SYNES gäller diskussionen var gränsen bör sättas när ny teknik ska användas. Majoriteten siktar in sig på de grundläggande kraven medan de skiljaktiga fokuserar på integritetsskyddet och Datainspektionens roll. Skillnaden mellan ett ja och ett nej kan vara hårfin. I början av maj fattade samma styrelse två beslut som också handlade om att använda fingermönster i skolan. Den gången var styrelsen helt överens om att behandlingen skulle tillåtas. DET VAR KVARNBYSKOLAN i Rinkeby (årskurs 1-6) och flera skolor inom Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (årskurs 0-9) som använde fingeravläsning för att logga in på skolans datorer. I de här fallen omvandlades ett tiotal punkter på elevens finger till en krypterad kod som fungerade som lösenord till skolans datorer. Syftet var säkerhet och tidsvinst; barnen glömde sina lösenord och äldre elever hade använt de yngres lösenord för att gå in på otillåtna sajter. För den som inte ville lämna sitt fingeravtryck fanns andra sätt att logga in. EN ENHÄLLIG STYRELSE gav klartecken till systemen under förutsättning att elever och vårdnadshavare fick information om behandlingen och att vårdnadshavaren därefter lämnade sitt samtycke. Av informationen skulle framgå att den som så vill kan avstå från fingeravläsning och använda alternativa metoder för att logga in på datorerna (dnr och , hela besluten finns på DATAINSPEKTIONEN HAR KONTAKTAT Skolverket för att starta en diskussion om hur biometriska uppgifter ska få användas i skolorna. Delade meningar om fingeravtryck Varje dag ställer Dagens Nyheters webbupplaga, dn.se, en fråga till sina läsare och i samband med Datainspektionens beslut om tallriksautomaten i Vetlanda var webbfrågan Är det rätt av skolor att ta elevers fingeravtryck? Urvalet av röstande är ju okontrollerat, men resultatet visar ganska klart att det inte bara är Datainspektionens styrelse som är kluven i frågan. Av de svaren var 48 procent Ja, 48 procent Nej. Fyra procent hade inte någon åsikt. En på 100 använder biometriska data I samband med besluten om biometri i skolorna skickade Datainspektionen mejl till personuppgiftsombuden och frågade om man behandlar biometriska uppgifter och i så fall till vad. Svaren behandlades anonymt. Det kom in svar. Bara elva av dem som svarade, alltså en på hundra, uppgav att de använde biometrisk information. Däremot var det ganska många som skrev att de hade sådana planer. Vi kan alltså vänta att användningen av biometriska uppgifter kommer att öka kraftigt de närmaste åren fingeravtryck avslöjar asylsökande Eurodac heter ett register där alla över 14 år som söker asyl i något EU-land måste registrera sina fingeravtryck. Registret används för att kontrollera om personen tidigare har sökt asyl i något annat EU-land eller under någon annan identitet. En asylsökande i EU ska få sin ansökan prövad enbart i det land han först kommer till. Nu har Eurodac varit i drift ett drygt år och fingeravtryck har matats in. Det visade sig då att sju procent, drygt personer, redan hade sökt asyl i minst ett annat EUland. I Sverige fick Migrationsverket mer än träffar. När kommer de biometriska passen? Diskussionerna om nya pass och nationella id-kort går vidare. Klart är att de kommer att innehålla ett chip med någon form av biometrisk information just nu verkar det luta åt ansiktsform eller fingeravtryck eller både/och. Frågan har diskuterats inom EU, nyligen gav justitieministrarna sitt klartecken för ett nytt EU-pass. Även FN:s civila luftfartsorgan ICAO vill ha ett ord med i laget. Tanken har varit att uppgifterna enbart ska finnas i chipsen, men nu har det kommit önskemål om en central databas med informationen. I Sverige har Rikspolisstyrelsen, RPS, uppdraget att ta fram ett nationellt id-kort och, som det står förbereda ett eventuellt införande av biometrisk information i pass och andra resehandlingar. Regeringen beslutade nyligen att RPS ska få mer tid på sig så att man kan invänta de internationella standarder som förbereds. Den 1 oktober i år ska RPS redovisa vilken biometrisk information som ska användas. De nya passen och id-korten ska vara införda ett år senare, den 1 oktober I en ölstuga i Heilbronn kan gästerna lämna fingeravtryck, namn, kontonummer och en fullmakt att krogen får dra betalningen från kontot. Sedan är det bara att sticka in fingret i en avläsare och börja dricka. Uppfinningen fick pris på Stuttgartmässan förra året. MAGAZIN DIREKT #2/2004 3

4 Följetongen är slut. Göta hovrätt har avkunnat dom i målet om konfirmandledaren som för fem år sedan gjorde en webbplats om sina arbetskamrater och bötfälldes för brott mot PuL. Hovrätten slår fast att kvinnan har brutit mot PuL, men eftersom brottet är ringa slipper hon straff. Hovrätten fällde konfirmandledaren men hon slipper straff FÖR DRYGT FEM ÅR SEDAN, på hösten 1998, gjorde en konfirmandledare en webbplats där hon presenterade några kollegor i en församling i Småland. Presentationerna, som länkades till Svenska Kyrkans webbplats, var hållna i jagform och publicerades utan personernas samtycke. Kamraterna kritiserade kvinnan för tilltaget och för att rentvå sig anmälde hon sig själv till polisen. Eksjö tingsrätt dömde henne till böter för tre brott mot PuL. Hon hade: 1. Behandlat personuppgifter utan att anmäla det till Datainspektionen 2. Utan samtycke behandlat känsliga uppgifter om hälsa (en sedermera riksbekant vrickad fot med påföljande sjukskrivning) 3. Utan samtycke lämnat ut uppgifterna till tredje land DOMEN FÖLL I JUNI 2000 och överklagades till Göta hovrätt som valde att fråga EG-domstolen hur man ska tolka det EGdirektiv som PuL bygger på. I november 2003 kom svaret: Direktivet ska tillämpas på behandlingen, dvs. PuL gäller (försvaret hade åberopat undantaget i PuL för uteslutande privat bruk ). Dessutom har känsliga uppgifter behandlats i strid mot direktivet. DÄREMOT ANSÅG INTE EG-DOMSTOLEN att konfirmandledaren hade överfört uppgifterna till tredje land. Detta går emot tingsrättsdomen och svensk praxis, som hittills har varit att publicering på Internet innebär att uppgifter sprids över hela världen, alltså även till tredje land. Dock betonar EG-domstolen att svaret bara gäller för det aktuella fallet där webbsidorna var länkade till Svenska Kyrkans server för vidare befordran ut i världen. EG-domstolens utslag gäller alltså och detta påpekas noga information som länkas till en server i ett EU/EESland. Det framgår inte om serverns ägare kan anses ha lämnat ut uppgifterna till tredje land, inte heller vad som gäller om man länkar till en server i tredje land. (Se vidare DIrekt 4/03) EFTER EG-DOMSTOLENS BESKED strök åklagaren den tredje åtalspunkten (att utan samtycke ha överfört uppgifter till tredje land). Göta hovrätt fann att kvinnan av oaktsamhet har brutit mot PuL genom att behandla personuppgifter utan att anmäla det till Datainspektionen och att hon har behandlat känsliga uppgifter om hälsa utan de registrerades samtycke. Dock ansåg domstolen att brotten är ringa och dömde därför inte ut något straff. (Dom B ) PS. Följetongen är kanske inte riktigt slut. Enligt tidningsuppgifter har kvinnans advokat gjort en anmälan till Europadomstolen i Strasbourg. Han vill få prövat om domen strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och även om EU:s medlemsstater kar brutit mot konventionen genom att införa direktivet. Det kan ta ett år innan domstolen beslutar om den ska ta upp ärendet. 4 MAGAZIN DIREKT #2/2004

5 KORTFATTAT Skämt den 1 april Det var inte utan att man hajade till inför årets aprilskämt i Computer Sweden. Det kunde ju nästan ha varit på riktigt Notisen berättade om ett litet webbföretag som förra året hade lagt ut ett aprilskämt på firmans webbsajt. Vad man inte visste, var att det hade kommit ett nytt EG-direktiv som förbjuder kommersiella företag att publicera aprilskämt på webben. Skämten betraktas som handelshinder eftersom man inte känner till traditionen med aprilskämt i alla EU-länder och låter sig luras, vilket leder till merkostnader. Enligt notisen hade Datainspektionen polisanmält den lilla firman som nu hotades av böter och konkurs. Men detta är alltså än så länge bara ett aprilskämt. och allvar den 1 maj Den s.k. Piratbyrån ordnade sitt eget förstamajtåg där man demonstrerade under paroller som Avskaffa upphovsrätten och Use the force open source. Man vänder sig alltså mot att fildelning och piratkopiering av musik eller dataspel betraktas som stöld och att piraterna jagas. I Stockholm tågade 200 personer till Datainspektionens kontor och överlämnade en cd med enligt uppgift namn och uppmaningen Stoppa fluktarna. Klagomålet rör inget konkret förhållande och Datainspektionen företar ingen åtgärd (dnr ) Spar + folkbokföringsregistret = sant? Staten är huvudman för de två stora befolkningsregistren: Statskontoret ansvarar för Statens personadressregister (Spar) som myndigheter och företag använder som adresskälla för direktreklam och när de uppdaterar sina personregister. Skatteverket sköter folkbokföringsdatabasen. Den 1 januari 2005 ska Skatteverket ta över ansvaret för Spar och i samband med det ska en utredare undersöka om de båda registren kan slås ihop. Förslaget ska vara klart den 1 maj Svårare att få ut passbilder Från den 1 juli är det svårare att få ut personbilder från offentliga register, främst passregistret och vägtrafikregistret (körkortsbilder). Riksdagen har beslutat att sekretessen ska skärpas för foton i offentliga register. Den som vill ha ut ett foto måste i fortsättningen legitimera sig och berätta vad bilden ska användas till. Den utlämnande myndigheten ska då bedöma om personen på bilden eller någon närstående skulle lida något men av att bilden lämnas ut. Under 2003 lämnade passregistret ut bilder, varav till medier, till privatpersoner och till andra myndigheter, främst polisen och svenska ambassader. Många människor har oroat sig för att bilder som de har varit tvungna att lämna in till myndigheter för att få pass eller körkort, publiceras eller används i andra sammanhang. Till exempel har politiska extremister hämtat ut bilder av meningsmotståndare och publicerat dem på Internet. Medierna har protesterat mot de nya reglerna man anser att beslutet inskränker offentlighetsprincipen men riksdagen har bedömt att den enskildes trygghet väger tyngre än att alla enkelt ska kunna få ut fotografier från offentliga register. Frankrike har ännu inte genomfört dataskyddsdirektivet, man tillämpar fortfarande sin datalag från Alla EUländer skulle ju ha fört in direktivet i sin nationella lagstiftning redan 1998 och förseningen har nu lett till att EUkommissionen har anmält Frankrike till EG-domstolen. Men nu hoppas nu den nye chefen för den franska datainspektionen CNIL (Commission Nationale de l'informatique et des Libertés) att nationalförsamlingen äntligen ska anta en ny lag, som har beretts i flera år. Den nye chefen är Alex Türk, tidigare ordförande i tillsynsmyndigheten för Europol. I förslaget till ny lag finns en möjlighet att utse personuppgiftsombud, en Monsieur CNIL. På samma sätt som i Sverige ska den som har utsett en Monsieur CNIL slippa anmäla sina behandlingar av personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Höstens utbildningar för personuppgiftsombuden I höst anordnar vi totalt nio seminarier för personuppgiftsombuden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fem grundseminarier (Steg 1) och fyra fördjupningsseminarier (Steg 2). Eftersom ombudet ofta har ett nära samarbete med verksjuristen, kommunjuristen eller motsvarande är även juristen välkommen på ombudens seminarier. Så här ser planerna för våren ut. Program och mer information på där du också kan anmäla dig. OBS! Till Steg 1-seminarierna delar vi inte ut konferensmaterial. I stället kan du i förväg hämta materialet på webbplatsen. 23 september Stockholm Steg 1 28 september Stockholm Steg 1 5 oktober Stockholm Steg 1 12 oktober Malmö Steg 1 18 oktober Stockholm Steg 2 Offentlig 8 november Stockholm Steg 2 Offentlig + Privat 11 november Malmö Steg 2 Offentlig + Privat 8 december Göteborg Steg 1 9 december Göteborg Steg 2 Offentlig + Privat MAGAZIN DIREKT #2/2004 5

6 Trots protester: Passagerardata lämnas ut till USA Efter flera förhandlingsrundor kom beslutet i maj: EU:s ministerråd kör över parlamentet och dataskyddsmyndigheterna och godkänner att 34 uppgifter om flygpassagerare lämnas ut till USA. KORT EFTER DEN 11 SEPTEMBER 2001 lagstiftade USA om att flygbolag som flyger in på dess territorium i förväg måste lämna ut uppgifter om passagerarna (PNR, Passenger Name Record). Uppgifterna ska jämföras med personuppgifter ur amerikanska databaser i sökandet efter terrorister och andra misstänka kriminella. I och för sig har USA alltid kunnat kräva att den som vill komma in i landet lämnar ifrån sig uppgifterna vid gränskontrollen, men nu gällde det att få tillgång till alla data innan planet lyfte. GENAST BLEV DET DISKUSSIONER om ett sådant utlämnande skulle strida mot EU:s dataskyddsdirektiv USA har ingen federal dataskyddslagstiftning och anses inte ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Ett annat problem var ändamålet uppgifterna samlas in för att administrera resan och får inte utan vidare användas för annat. Det går inte heller att överblicka om uppgifterna kommer att lämnas vidare och i så fall till vem. Lagringstid, behandling av känsliga uppgifter, ITsäkerhet, information till de registrerade, begäran om direkt åtkomst till flygbolagens datasystem och många andra frågor har också diskuterats. EFTER HOT OM BÖTER och indragna landningstillstånd började de europeiska flygbolagen lämna ut uppgifter under förra året, trots att frågan ännu inte var avgjord. Tio miljoner passagerare per år berörs. Bolagen hade hamnat i kläm: man skulle antingen bryta mot europeisk lag eller mot amerikansk lag. Under det senaste året har flera flyg från EU fått ställas in i sista stund efter larm från USA. I efterhand har det visat sig att stoppen har berott på misstag, t.ex. har passagerare med samma namn som eftersökta personer funnits ombord. DET ÄR EU-KOMMISSIONEN som har förhandlat med USA:s gränskontrollmyndigheter. Steg för steg har man tagit fram nya förslag, det senaste i december gruppen, en grupp inom EU med representanter för dataskyddsmyndigheterna som ska se till att direktivet tillämpas korrekt, har tre gånger yttrat sig över de olika förslagen, senast i januari i år. 1) Då ansåg gruppen att det behövs fler eftergifter från USA:s sida för att man ska kunna godkänna att uppgifterna lämnas ut. EU-PARLAMENTET har haft flera omröstningar i frågan. Varje gång har man yttrat att avtalsförslagen strider mot direktivet och begärt att kommissionen ska se till att flygbolagen slutar lämna ut uppgifter. Till slut anmälde parlamentet frågan till EG-domstolen. MEN NU ÄR DET SÅ, att kommissionen på egen hand kan avgöra om uppgifter som lämnas ut till tredje land får det skydd som direktivet kräver. När kommissionen ansåg att det inte gick att komma längre i förhandlingarna, fattade man beslutet 6 MAGAZIN DIREKT #2/2004

7 att det liggande avtalsförslaget medför att uppgifterna får adekvat skydd. Men kommissionen skriver inte under avtal för EU:s räkning, det gör ministerrådet, och nu har alltså rådet godkänt avtalet, som löper under tre år och alltså ska omförhandlas ) En förhandlingslösning är aldrig perfekt, sa kommissionären Frits Bolkenstein som har lett förhandlingarna, men om vi hade gått vidare skulle vi riskera att USA drar tillbaka sina åtaganden vilket skulle innebära kaos för EU:s passagerare och flygbolag. Så ministerrådet valde att gå på kommissionens linje, vilket innebar att man körde över parlamentet och dataskyddsmyndigheterna och antog avtalsförslaget. USA:S UTGÅNGSKRAV var att uppgifterna skulle sparas i 50 år. Slutbudet blev 3 ½ år, men uppgifter som har konsulterats för särskilda undersökningar eller på annat sätt har konsulterats manuellt får sparas längre. Uppgifter kan föras vidare till andra terroristbekämpande eller rättsvårdande offentliga myndigheter, inklusive utländska myndigheter, efter bedömning av varje enskilt fall. USA lovar att installera ett filter som tar bort känsliga uppgifter om ras, religion och hälsa. I väntan på filtret åtar man sig att införa möjligheter för att radera sådana uppgifter samt att under tiden inte använda dessa uppgifter. Ursprungligen ville man ha tillgång till ett 60-tal uppgifter, vilket nu har bantats till 34 fält. MINISTERRÅDETS BESLUT innebär att en nationell datainspektion inte kan hindra att ett flygbolag lämnar ut uppgifterna, även om myndigheten anser att avtalet inte uppfyller direktivet. När det gäller parlamentets anmälan till EG-domstolen, förlorar den sin verkan i och med ministerrådets beslut. Dock kan man försöka få avtalet ogiltigförklarat. ÄVEN AUSTRALIEN och Kanada har vänt sig till EU för att få tillgång till passagerardata. De länderna har dataskyddslagar, vilket i kombination med andra garantier har gjort att 29- gruppen lättare har kunnat svälja kraven. I två yttranden tidigare i år har gruppen bedömt Australien och Kanada. 3) I Australien får passagerardata tillräckligt skydd, så de kan lämnas ut dit. När det gäller Kanada återstår några frågor att lösa innan skyddsnivån kan godkännas. 1) Yttrandena finns på webben. Gå in på Länkar, EU Data Protection, Art.29, Documents adopted, WP 87, WP 78, WP 66. 2) Kommissionens beslut finns på webben. Gå in på Länkar, EU Data Protection, News, Passenger Name Record 3) Se 1) och sök fram WP 85 (Australien) och WP 88 (Kanada) MAGAZIN DIREKT #2/2004 7

8 Nu är det 25 länder som ska tillämpa EU:s dataskyddsdirektiv. Hur gör man i de andra länderna? Det här är den första i en serie artiklar som jämför vår svenska datainspektion med sina europeiska systermyndigheter. Vad är likt och vad är olikt? Vi börjar i Danmark och finner att förvånansvärt mycket är annorlunda. Så gör man i Danmark Vi gör skillnad! Datatilsynet är en liten myndighet som ska hantera en omfattande lag. Men vi gör skillnad! Vi kämpar för att få inflytande och för att påverka rättssystemet så att man tar hänsyn till integritetsskyddet! Janni Christoffersen, direktör för Datatilsynet, Datainspektionens danska systermyndighet, tar emot i sitt tjänsterum som är luftigt inrett i dansk design med blonda träslag och en fantastisk utsikt över den väldiga Marmorkirken och den rysk-ortodoxa kyrkans förgyllda lökkupoler. I fonden ligger ett kryssningsfartyg för ankar i Öresund. DATATILSYNET 25-ÅRSJUBILERAR i år och är därmed en av världens äldsta dataskyddsmyndigheter. Den består av ett råd och ett sekretariat med 25 anställda varav drygt hälften är jurister. Rådet har sju representanter för olika områden i samhället, där finns domare, läkare, professor, borgmästare, IT-specialist, men ingen representant för sekretariatet. Man sammanträder 8 gånger per år och på varje möte beslutar man i 4-6 ärenden. Rådet är alltså betydligt mer involverat i det dagliga arbetet än svenska Datainspektionens styrelse med politiker som diskuterar principfrågor men mera sällan fattar beslut. JURISTERNA PÅ SEKRETARIATET har helt andra villkor än vi är vana vid i Sverige. De anställs inte av Datatilsynet; det är Justitiedepartementet som annonserar efter nyutexaminerade jurister som placeras ut på myndigheterna som fuldmaektige. Där sitter de i tre år och går därefter vidare i sina karriärer. Tiden på Datatilsynet är en del i deras utbildning och är alltså en parallell till den svenska tingsmeriteringen. Förra året råkade det bli så att åtta av de tolv unga juristerna lämnade myndigheten. Sådant ställer förstås till med problem, men Janni tycker att fördelarna överväger. De unga som kommer till oss är ambitiösa och ser på problemen med friska ögon, det är mycket värdefullt. Men visst är det svårt och sårbart att informationsöverföringen vilar på så få personer. Just nu jobbar vi på att ta fram ett system för att säkra kunskap elektroniskt. AV JURISTERNA är det bara direktören och kontorschefen som är fast anställda och står för kontinuiteten. Men deras anställning är desto stiligare: Kgl. utnevnd tjenstemand står det i anställningsavtalet som är underskrivet av drottningen. Vi har också tre juridikstudenter anställda, de tar hand om enkla ärenden, främst anmälningarna, berättar kontorschefen Lena Andersen. På samma sätt som PuL innehåller den danska persondataloven regler om att behandling av personuppgifter ska anmälas till dataskyddsmyndigheten, men i den danska lagen står det att Datatilsynet ska granska varje anmälning och påpeka om behandlingen verkar strida mot lagen; det kan vara säkerhetsbrister, för långa gallringstider osv. Detta tar mycket resurser, hittills har det kommit in över anmälningar som i praktiken måste behandlas som en sorts tillstånd. 8 MAGAZIN DIREKT #2/2004

9 HÄR SKILJER SIG den danska inställningen från den svenska. Vi försöker ju komma bort från tillståndstänkandet och håller antalet anmälningar nere genom omfattande undantag, det går ju bra enligt PuL. Trots att PuL har funnits två år längre än persondadaloven har vi bara fått in anmälningar. En viktig orsak är att verksamheter med personuppgiftsombud slipper göra anmälan. Någon sådan möjlighet ger inte persondataloven, där nämns inget om ombud. I EN DEL FALL ger Datatilsynet vanliga tillstånd. Exempelvis till privata verksamheter som vill registrera brottsuppgifter. Piratbyrån som jagar misstänkta piratkopierare har fått tillstånd att registrera misstänkta piraters namn och ip-nummer och ett transportbolag får ha en databas med graffiti. DATATILSYNET har enbart persondataloven på sitt bord i Sverige har vi ju också inkasso- och kreditupplysningslagarna. I Danmark finns ingen särskild lag för kreditupplysning, den behandlas i stället i ett särskilt kapitel i persondataloven. Bara den som är dålig betalare får registreras i kreditupplysningsregister i Sverige registreras alla som är över 15 år. MAN GÖR CA 80 INSPEKTIONER per år, de går till på samma sätt som i Sverige, med den skillnaden att man ofta kontrollerar videoövervakning. I likhet med de flesta europeiska dataskyddsmyndigheterna utom Sverige har Datatilsynet tillsynen över kameraövervakning. I varje fall en del av den. Gränsdragningen är komplicerad, säger Janni. Det finns en särskild lag om förbud mot TV-övervakning, men i vissa fall ska persondataloven tillämpas. När kamerorna är digitala är det behandling av personuppgifter, och myndigheter som vill videoövervaka ska anmäla det till Datatilsynet. Vi har också vår första branschöverenskommelse på gång och den handlar om övervakningskameror. Det är företag som säljer säkerhetsutrustningar med videokameror som vill att vi ska godkänna en branschkodex. MEDIERNA är intresserade av videoövervakning och även av andra av Datatilsynets frågor. Varje dag är det någon journalist som hör av sig. Men man har inte anställt någon informatör. Medierna tar mycket av ledningens tid, men vi har ont om pengar och prioriterar annat än informatörer. Vi har en webbplats, till den skriver juristerna själva notiser och en administratör lägger ut texterna på webben. Men visst behövs det mer information. Vi kan se branscher där det kommer in färre anmälningar än det borde, t.ex. headhunterföretag som måste ha tillstånd. Där är kunskapen om persondataloven för låg och vi skulle behöva göra en informationsinsats. DATATILSYNET är mycket involverad i övergången till e-förvaltning och samarbetar både med Den Digitale Task Force under Finansdepartementet och med andra myndigheter som arbetar med portallösningar för borgarbetjäning. Den 1 september 2003 kallades edag, den dagen skulle de offentliga myndigheterna så långt som möjligt ha gått över till att utväxla (okänslig) information elektroniskt. Datatilsynet skrev en vägledning för övergången. Nu förbereds edag 2 i början av 2005, då ska även känslig info skickas elektroniskt. Datatilsynet godkänner också säkerhetslösningar och certifikat för digitala signaturer. SLUTLIGEN: I en beskrivning av Datatilsynets verksamhet kan man hitta en intressant arbetsuppgift, som dock inte lär prioriteras: Registertilsyn på Grönland. MAGAZIN DIREKT #2/2004 9

10 Nytt att läsa Vad finns registrerat om mig? Det finns troligen uppgifter om dig i över hundra register och databaser och du har rätt att få veta vad som finns registrerat om dig. Nu finns en uppdaterad version av Datainspektionens skrift Personregistrering i Sverige med en förteckning över de största och vanligaste personregistren och -databaserna som just nu är i drift i Sverige. PuL ger dig rätt att få veta om en myndighet, ett företag eller en organisation databehandlar uppgifter om dig och vad som i så fall finns registrerat. Felaktiga uppgifter ska på din begäran rättas till eller raderas. Om du vill utnyttja din rätt måste du själv begära att få ta del av uppgifterna. Som en hjälp har Datainspektionen gjort en sammanställning av de största och vanligaste personregistren och -databaserna som är i drift i Sverige, Personregistrering i Sverige. Registren förändras ständigt och förteckningen har uppdaterats åtskilliga gånger, senast i april i år. Totalt har skriften tryckts i mer än exemplar. I skriften finns exempel på hur du kan skriva för att få ut dina uppgifter. Där finns också annan information under rubrikerna: Vad kan andra få reda på om mig? Om det är fel i registret? Hur slipper jag oönskad direktreklam? När får man använda personnummer? Du kan hämta Personregistrering i Sverige på Den tryckta utgåvan är gratis och kan beställas på webbplatsen eller per telefon Årsmelding med ny vri På samma sätt som Datainspektionen publicerar vår norska systermyndighet Datatilsynet en årsredovisning som beskriver det viktigaste som har hänt under året. Men i år har Datatilsynet dessutom gjort ett avkok på årsredovisningen, en tidskrift med rubriken Stadig vanskeligere å verne om det private med reportage, intervjuer och artiklar. Som ett dubbelnummer av DIrekt om man så vill. Själva kallar man det en årsmelding med ny vri. Skriften är gratis. Du kan ladda hem den eller beställa en tryckt utgåva på Det har kommit en ny utgåva av Datainspektionens informationsskrift nummer 15 Värt att veta om kreditupplysning. Den har fått ny grafisk form och är uppdaterad med ett par små korrigeringar. Skriften kan hämtas på eller beställas på webben eller per telefon Kommuner får kritik Med 29 inspektioner på plats och 100 enkäter har Datainspektionen granskat hur 119 kommunala socialoch miljönämnder hanterar personuppgifter. Resultaten är nedslående. Några exempel på brister: En tredjedel av socialnämnderna saknar rutiner för att hantera sekretessmarkerade personuppgifter, vilket Datainspektionen finner anmärkningsvärt. Inte fler handläggare än vad som är absolut nödvändigt ska ha tillgång till sekretessmärkta adresser. Mindre än hälften av nämnderna har rutiner för hur en begäran om registerutdrag ska hanteras. En tredjedel av de inspekterade nämnderna lämnade ingen information alls till de registrerade. De som lämnade information uppfyllde i många fall inte de krav som finns i PuL. Rapporten, Behandling av personuppgifter hos social- och miljöförvaltningen kan hämtas på En tryckt utgåva kostar 50 kr + moms och kan beställas på webbplatsen eller per telefon Goda råd till biobankirer Den som ansvarar för en biobank har en mängd regler att hålla reda på; både för själva vävnadsproverna och för uppgifter om provgivarna: Biobankslagen säger hur proverna ska hanteras, och där finns också några regler om personuppgifter. Uppgifter om dem som har lämnat proven regleras av personuppgiftslagen (PuL) och i vissa fall av vårdregisterlagen. I samband med forskning gäller också den nya etikprövningslagen. Vilken lag gäller när? Vem har tillsynsansvaret? Datainspektionen har gjort en kartläggning som visar på stora svårigheter att följa bestämmelserna. Inspektioner hos ett antal biobanker visade att man i vissa fall är osäker på vem som är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna det är inte säkert att det är huvudmannen. Provgivarna fick ibland information enligt biobankslagen men inte enligt PuL. Det finns alltså ett stort behov av handledning och för att täcka det behovet har Datainspektionen givit ut en rapport som i första hand ger svar på frågan: Vad ska man tänka på för att följa PuL? Där finns också en genomgång av de andra lagarna och råd om hur man ska se vilken lag som gäller när. Rapporten, Biobanker och personuppgiftslagen, kan hämtas på En tryckt utgåva som kostar 50:- plus moms kan beställas på webben eller per telefon MAGAZIN DIREKT #2/2004

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #1/2003 PUL REGLERAR SVARTA LÅDOR

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #1/2003 PUL REGLERAR SVARTA LÅDOR FRÅN DATAINSPEKTIONEN #1/2003 Vinka, du blir fotograferad! SEX-INKASSO STOPPAD \ 10 000 PERSONER FICK INKASSOKRAV DÄR MAN PÅSTOD ATT DE HADE BESÖKT PORRSAJTER. DATAINSPEKTIONEN BLEV NERRINGD. SID 4 PUL

Läs mer

IT i vården vad är på gång?

IT i vården vad är på gång? FRÅN DATAINSPEKTIONEN #2/2005 IT i vården vad är på gång? DATA PÅ DRIFT PÅ SENARE TID HAR MILJONER PERSONUPPGIFTER FÖRSVUNNIT. MÅNGA KAN ANVÄNDAS FÖR IDENTITETS- STÖLD. SID 4. NU SKA VI BOKFÖRAS PÅ LÄGENHET

Läs mer

Kameraövervakning I FOKUS. Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit

Kameraövervakning I FOKUS. Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit EXTRA TJOCKT JUBILEUMSNUMMER! 1973 2013 40 ÅR MED DATAINSPEKTIONEN DATAINSPEKTIONENS TIDNING NR 3-4/2013 Hemligt granskade av forskare i 20 år 15 000 kartlagda i det omtalade forskningsprojektet Metropolit

Läs mer

Integritetskrock? CHEFEN SER DIG GRIPANDE FOTON VERKLIGHETSANPASSA LAGEN! FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2006

Integritetskrock? CHEFEN SER DIG GRIPANDE FOTON VERKLIGHETSANPASSA LAGEN! FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2006 FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2006 Integritetskrock? CHEFEN SER DIG NORMALT ÄR DET TILLÅTET ATT GPS-ÖVERVAKA FIRMANS BILAR OCH PERSONAL. SID 4 GRIPANDE FOTON VARJE DAG FOTOGRAFERAR BRITTISKA POLISEN 50 MILJONER

Läs mer

Tredjepartscookies ser hur du surfar. Vägvisare för elektroniska nycklar R Hyresvärdarna följer inte PuL när de byter

Tredjepartscookies ser hur du surfar. Vägvisare för elektroniska nycklar R Hyresvärdarna följer inte PuL när de byter från datainspektionen #4/2007 Tredjepartscookies ser hur du surfar Vägvisare för elektroniska nycklar R Hyresvärdarna följer inte PuL när de byter ut nycklar mot plastkort. Nu har vi tagit fram en vägledning.

Läs mer

Integritetsåret 2009

Integritetsåret 2009 Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga integriteten under året Integritetsåret 2009 Nya lagar, lagförslag, beslut och tekniker som påverkade den personliga

Läs mer

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2003 RFID KIKAR I FICKAN

FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2003 RFID KIKAR I FICKAN FRÅN DATAINSPEKTIONEN #3/2003 Kroppen som nyckel TRÖTT PÅ DIREKTREKLAM? DET FINNS SPÄRRLISTOR FÖR DIG SOM VILL SLIPPA TELEFONFÖRSÄLJARE OCH DIREKTREKLAM. SID. 5 RFID KIKAR I FICKAN RFID, RADIO FREQUENCY

Läs mer

Ett besök i framtiden. Många motioner om dataskydd R Nu har årets motioner kommit in och i år har

Ett besök i framtiden. Många motioner om dataskydd R Nu har årets motioner kommit in och i år har från datainspektionen #3/2009 Ett besök i framtiden Integritetsforskning i värmlandsskogen R Vid Karlstads universitet forskar man om Privacy and Security Sid 5. Inget är gratis på Internet R Den europeiske

Läs mer

Nolltolerans mot kränkningar

Nolltolerans mot kränkningar Datainspektionens tidning nr 3/2010 Barn- och elevombudet Lars Arrhenius har en vision: Nolltolerans mot kränkningar Information som rostar får Internet att glömma Polisen får inte tillgång till PKU-biobanken

Läs mer

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11

Året som gått 4. Omvärlden 6. Lagar 7. Verksamhetens mål 9. Organisation 10. Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Datainspektionens årsredovisning 2002 Innehåll Året som gått 4 Omvärlden 6 Lagar 7 Verksamhetens mål 9 Organisation 10 Verksamhetsgren 1 Tillsyn över behandlingen av personuppgifter 11 Verksamhetsgren

Läs mer

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar

topsningar per år Så använder polisen dna för att hitta brottslingar Datainspektionens tidning nr 2/2014 ecall livräddare eller övervakare? Snart kommer alla nya bilar i Europa att ha en svart låda som vet var bilen befinner sig Hem eller arbetsplats? Får en anhörig installera

Läs mer

Dölj spåren efter din surfning

Dölj spåren efter din surfning från datainspektionen #1/2010 Dölj spåren efter din surfning datainspektionen och fra R Intervju: Vad sjutton gör Datainspektionen hos FRA? Läs om det på sidan 10. bloggare dömd R En svensk bloggare har

Läs mer

Försäkringsbolag vill övervaka körstil. Nu börjar polisen spana på Facebook. Europa går samman i kritik mot Google

Försäkringsbolag vill övervaka körstil. Nu börjar polisen spana på Facebook. Europa går samman i kritik mot Google Datainspektionens tidning nr 4/2012 Nu börjar polisen spana på Facebook Europa går samman i kritik mot Google Försäkringsbolag vill övervaka körstil Den svarta lådan för bilar håller koll på din hastighet

Läs mer

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics

Viktigare lösa brott än skydda misstänkta. Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Därför slutar Datainspektionen använda Google Analytics Datainspektionens tidning nr 1/2013 Hasse Aro på TV3:s Efterlyst: Viktigare lösa brott än skydda misstänkta Datainspektionens avgående generaldirektör: Vi är i upplevelsebranschen Därför slutar Datainspektionen

Läs mer

Stäm näthatarna! Nätfiske drabbar sajter värst Dåligt underhållna webbplatser utnyttjas av bedragare

Stäm näthatarna! Nätfiske drabbar sajter värst Dåligt underhållna webbplatser utnyttjas av bedragare DATAINSPEKTIONENS TIDNING NR 1/2014 Nätfiske drabbar sajter värst Dåligt underhållna webbplatser utnyttjas av bedragare Polisens registrering av romer Därför ingrep inte Datainspektionen Google Glass blickar

Läs mer

Stölden som skakade Israel. Efter SD-läckan: nu granskas samtliga riksdagspartier. Universitet forskade på barn utan föräldrarnas samtycke

Stölden som skakade Israel. Efter SD-läckan: nu granskas samtliga riksdagspartier. Universitet forskade på barn utan föräldrarnas samtycke Datainspektionens tidning nr 4/2011 Universitet forskade på barn utan föräldrarnas samtycke Sajt hänger ut killar på Stockholms t-bana Stölden som skakade Israel Så spreds detaljerade personuppgifter om

Läs mer

Detta säger lagen om drönare

Detta säger lagen om drönare Datainspektionens tidning nr 3/2014 Ny trend: Företag vill förbättra ditt rykte på nätet Stor guide: Så döljer du spåren från din surfning Detta säger lagen om drönare Har du vindrutekamera i din bil?

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post

Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post Datainspektionen Årsredovisning 2009 Datainspektionen. Årsredovisning 2009. Har du frågor om innehållet kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00, e-post datainspektionen@datainspektionen.se, eller

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns

Idag är vi totalt beroende av tekniken. Nätet, med all den information och alla tjänster som finns 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 5. Läget! 6-7. Förenklad löneutmätning 8-9 Rapport från... 10-19. Tema: Integritetesklyftan 20. Forum Myndighet 21. Fråga Juristen! 22-23.

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

SÄKRA BETALNINGAR. Full fart in i molnet. IT-samhället utvecklas kontinuerligt och vi med det. Internet är självklart som informationskälla,

SÄKRA BETALNINGAR. Full fart in i molnet. IT-samhället utvecklas kontinuerligt och vi med det. Internet är självklart som informationskälla, Nummer 3 December 2010 SÄKRA BETALNINGAR Full fart in i molnet IT-samhället utvecklas kontinuerligt och vi med det. Internet är självklart som informationskälla, kommunikationsväg och tjänsteleverantör.

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra

AGERA MOT NÄTHAT. #fördigsomvillförändra AGERA MOT NÄTHAT #fördigsomvillförändra Utgiven av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Kungsängsgatan 74, 753 18 Uppsala, 018-147020 Kontakt: natvaro@diskrimineringsbyran.se DU:s webbsida: www.diskrimineringsbyran.se

Läs mer

Användarvillkoren som ingen läser

Användarvillkoren som ingen läser Johanna Lundeberg Användarvillkoren som ingen läser så använder företagen din information Johanna Lundeberg Användarvillkoren som ingen läser så använder företagen din information Användarvillkoren som

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer