HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI"

Transkript

1 S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning Mål för IT-verksamheten Allmänna riktlinjer Riktlinjer för behörighet till IT-system Allmän behörighet Särskild behörighet Utbildning Organisation av IT-verksamheten Ledningen Organisatoriska roller Beställare Utförare Samverkansformer Gemensam beredning Dokumentation Samrådsgrupp Ansvar inom IT Ansvar för samhällets IT-säkerhet Ansvarsförhållanden inom IT Tillämpning Säkerhetsansvar Registeransvar Driftansvar Piratkopiering Användarpolicy System Systemägare Systemförvaltning Systemförvaltare Systemutveckling Trender och framtid...12 c:\documents and settings\abm.hoganas\lokala inställningar\temporary internet files\olk2fe\it-plan.doc IT-STRATEGI

2 IT-strategi för Höganäs kommun, förvaltningar och bolag 1 Inledning IT-konsumtionen i organisationen är fortsatt hög, allt fler verksamheter datoriseras, och allt fler personer blir beroende av att datorstödet fungerar. Det återspeglas i denna strategi genom fokusering på säkerhet och utbildning. I strategin betonas nyttan för kommuninvånarna med kommunens IT-investeringar och möjligheterna för kommuninvånarna och andra att kommunicera direkt med kommunens datorsystem t.ex. via Internet. Tidsperspektivet för strategin är 2-3 år. Denna IT-plan ersätter tidigare gällande ITstrategi (antagna av Kommunfullmäktige , 118) och omfattar såväl datasom telekommunikation, med utgångspunkt från att den tekniska utvecklingen inom dessa båda områden sker integrerat. IT-strategin syftar till att lägga fast ett ramverk för den fortsatta utvecklingen som innebär att de framtida informationsbehoven kan tillfredsställas på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. 2 Mål för IT-verksamheten bättre dialog med allmänheten skapa förtroende hos allmänheten skapa fördelar för kommunens medborgare stödja utveckling och spridning av kunskap tillhandahålla publika tjänster tillhandahålla individuell service effektivisera kommunens verksamhet stöd för kommunens myndighetsfunktioner och andra verksamheter 2.1 Allmänna riktlinjer IT-verksamheten är gemensam angelägenhet för hela kommunens verksamhet. IT-arbetet skall bedrivas inom ramen för tillämpliga lagar, förordningar och stödja en god offentlighetsstruktur. IT-STRATEGI - Sida 2 -

3 IT-verksamheten skall bedrivas genom samverkan mellan olika roller på uppdrag av verksamhetsledningen. Alla tekniska system, arbetsrutiner, utrustning och komponenter skall vara dokumenterade, dokumentationen skall uppdateras fortlöpande vid förändringar. För att minimera sårbarheten i verksamheten skall avbrottsplaner och andra åtgärdsplaner finnas för alla verksamhetskritiska IT-system. Ändamålsenliga säkerhetsrutiner och skydd inklusive behörighetskontroll skall finnas för alla IT-system. Behörighet till IT-system skall alltid vara personlig. När arbetsplatser inrättas skall alla miljöaspekter av IT-användandet beaktas. Grundregeln är att förebygga uppkomsten av skador och besvär hos användarna. IT-systemen skall integreras så att information som finns i ett system skall kunna återanvändas i andra system. Information skall endast dubbellagras av säkerhetsskäl. Information som dubbellagrats av säkerhetsskäl får inte vara tillgänglig för produktion. Tekniska lösningar skall i första hand bygga på väl dokumenterade standardlösningar på marknaden, endast i särskilda fall, och efter särskild prövning, skall egenhändigt framtagna systemlösningar tillämpas. Externa konsulter skall användas när så behövs. Endast i undantagsfall skall externa konsulter användas för löpande operativ verksamhet. Externa konsulters insatser skall dokumenteras. Systemutveckling skall, i förekommande fall, drivas i projektform, samordnas inom och vid behov även utom kommunen, bygga på standardprogramvaror kompletterade med egenutvecklade program. Vid systembyte skall kommunens systemstandard utgöra en viktig variabel i samband med systemval. Att välja ett system som inte följer kommunens systemstandard skall särskilt motiveras. 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system Chef/ledning skall skapa ändamålsenlig organisation och administration för att hantera verksamhetens information IT-baserade uppgifter som är känsliga för verksamheten skall ha behörighetsskydd. Systemägaren skall ange behov och grad av säkerhet och sekretess För skydd av IT-baserade uppgifter skall erforderliga administrativa rutiner och tekniska hjälpmedel införas Behörighet, utöver allmän behörighet, ges endast till den information som krävs för arbetsuppgifterna Tilldelad behörighet är personlig. Regler för användarens behörighetsansvar skall finnas IT-STRATEGI - Sida 3 -

4 Tilldelad behörighet skall omprövas, förändras eller återkallas när innehavaren av behörigheten byter arbetsuppgifter, slutar sin anställning, avslutar sitt uppdrag Användningen av tilldelade behörigheter skall följas upp regelbundet genom kontroller. Därutöver skall användningen av tilldelad behörighet följas upp när det finns särskild anledning härtill Åtgärder skall vidtas för att upptäcka obehöriga försök till åtkomst eller verkställd obehörig åtkomst Incidenter i behörighetshanteringen skall systematiskt rapporteras till ledningen Verksamhetschef ansvarar för att berörd personal har rätt utbildning i systemsäkerhet och IT-chefen svarar för att IT-personal har rätt utbildning i teknisk säkerhet Skriftlig behörighetsförbindelse skall alltid finnas mellan verksamhetsansvarig chef och IT-chefen beträffande IT-personalens rättigheter och skyldigheter i hanteringen av verksamhetens information. 2.3 Allmän behörighet är den grundläggande behörighet till IT-baserade uppgifter som alla anställda omfattas av. I allmän behörighet ingår bl a tillgång till: PC-arbetsplats tillgång till nätverk login-id och lösenord kontorsapplikationer e-post och internet utskriftsmöjligheter läsrättigheter till information som är vital för verksamheten 2.4 Särskild behörighet tilldelas, efter särskild prövning, den som har ansvar för att använda, registrera, ändra och förvalta information i verksamhetssystem Beslut om särskild behörighet fattas av förvaltningschef. Finns kriterier och rutiner dokumenterade och är väl kända av berörd personal kan beslut om särskild behörighet delegeras till annan chef/ledare. Kriterier för tilldelning av särskild behörighet och kriterier för bedömning av kompetensbehov för att inneha särskild behörighet utarbetas av systemförvaltare på uppdrag av förvaltningschef IT-STRATEGI - Sida 4 -

5 3 Utbildning En av de främsta orsakerna till att IT inte utnyttjas effektivt är bristande utbildning. Utbildning behövs såväl före, under och efter införande av IT-stöd i verksamheten. För en genomsnittlig IT-användare kan man urskilja tre områden av kunskaper som samverkar för att bli en bra IT-användare: yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde (rutiner och arbetssätt) allmänna IT-kunskaper kunskap om det IT-stöd som skall användas När det gäller graden av kunskap kan man skilja mellan nivåerna: påståendekunskap - nybörjare färdighetskunskap - van förtrolighetskunskap - expert Skillnaden mellan dessa nivåer är i huvudsak tid. Om inte tillräcklig tid avsätts för utbildning kan användaren stanna kvar på för låg nivå i förhållande till arbetsuppgifterna. Detta blir med tiden ett allvarligt verksamhetsproblem. Utbildningsplanering handlar om att kartlägga och ange inom vilka områden och på vilka nivåer IT-användarna skall ha tillräcklig kunskap. Exempel på områden för IT-utbildning: IT ur ledningens perspektiv, politiker, chefer och IT-chef grundläggande användautbildning, ECDL, alla användare grundläggande applikationsutbildning, berörda handläggare avancerad applikationsutbildning, systemförvaltare, supportpersoner teknik för klienthantering och service, tekniker teknik för serverhantering & kommunikation, driftansvarig 4 Organisation av IT-verksamheten 4.1 Ledningen skall i alla sammanhang kunna styra IT-verksamheten genom medvetna beslut. För detta krävs en ändamålsenlig organisation och administration. Huvudsyftet med att organisera IT-verksamheten är att genom samverkan få alla IT-krafter att dra åt samma håll. Speciellt viktigt för chef/ledning är att skapa lämpliga samverkansformer där olika IT-roller skall få tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskap. Därigenom byggs verksamhetens samlade IT-kunskap upp, förs ut till fler och gör att IT-mognaden ökar i organisationen som helhet. För att produktionsplanering skall kunna genomföras effektivt och ändamålsenligt skall speciella befattningshavare (roller) på uppdrag av ledningen utföra ITfunktioner. Det betyder att en specialisering sker vad beträffar arbetsuppgifterna och fördelning av ansvar mellan vem som skall leda (beställa) och vem som skall IT-STRATEGI - Sida 5 -

6 utföra fastställs. 4.2 Organisatoriska roller Centrala, förvaltningsövergripande IT-funktioner övergripande strategisk planering beredning och uppföljning nätverk och kommunikation drift och övervakning säkerhet Lokala, förvaltningsspecifika IT-funktioner systemförvaltning systemutveckling användarstöd användarutbildning Förvaltningschefsgrupp diskuterar och föreslå åtgärder i strategiska ITfrågor 4.3 Beställare Kommunfullmäktige mål och riktlinjer för IT-verksamheten Kommunstyrelse Kommunövergripande: resurser organisation säkerhet uppföljning Nämnd Nämndspecifikt: resurser organisation säkerhet uppföljning IT-STRATEGI - Sida 6 -

7 Förvaltningschef Leder IT-verksamheten, beslutar om: inköp och personal policy utbildning Användaren ansvarar för att IT-utrustningen används på föreskrivet sätt 4.4 Utförare IT-chef bereder IT-ärenden för fullmäktige och kommunstyrelsen ansvarar för samordning och uppföljning av ITverksamheten företräder ledningen i IT-frågor samordnar systemförvaltning, drift och säkerhetsrutiner HelpDesk ansvarig ansvarar för planering och drift av IT-systemen ansvarar för projektplanering ansvarar för tillämpningen av fastställda säkerhetsrutiner IT-tekniker tillhandahåller IT-teknisk service enligt avtal eller överenskommelse ansvarar för installation, service och underhåll av IT-utrustningen ansvarar för tilldelade projekt Systemförvaltare ansvarar för förvaltningen av ett IT-system utarbetar regler för behörighet till systemet utarbetar kompetenskrav för systemets användare ansvarar för utbildningsplanering av systemets användare ansvarar för tillämpningen av förvaltningens ITsystem biträder chef/arbetsledare i IT-frågor IT-STRATEGI - Sida 7 -

8 4.5 Samverkansformer Förvaltningschef beslutar om datorisering och inköp av program för verksamhetsstöd. Förvaltningschef och verksamhetschef utser systemförvaltare som bereder frågan. Förvaltningen ansvarar för systemförvaltning av egna verksamhetssystem. Grunden för god samverkan i IT-frågor är att det föreligger ett väl genomarbetat beredningsunderlag från samtliga berörda parter: IT-chef IT-policy, Informationssäkerhetsplan Driftansvarig Teknisk infrastruktur, driftorganisation Systemförvaltare Funktionalitet, tillgänglighet, säkerhet Gemensam beredning När förvaltningschef beslutar om en arbetsplats skall datoriseras skall gemensam beredning med den centrala IT-funktionen alltid genomföras, i synnerhet när frågorna rör drift och teknisk infrastruktur. Den förvaltning som initierar en systemfråga som berör andra delar av ITverksamheten än den egna förvaltningens skall väcka frågan om gemensam beredning Dokumentation Planeringsmöten och beredningsarbeten ska alltid dokumenteras så att man kan få överblick över: Bakgrundsbeskrivning problembeskrivning och analys erfarenheter (egna eller i omvärlden) hur ärendet har beretts vilket förslag som framförs inklusive kostnader minst ett alternativt förslag inklusive kostnader Vilka deltog i beslutet? Hur formuleras beslutet/-en? Vilka uppdrag resulterade beslutet/-en i? Tidplan? Kostnad? e t c Samrådsgrupp Kommunens förvaltningschefsgrupp fungerar som samrådsgrupp för förvaltningsövergripande IT-frågor. IT-chefen blir kallad till gruppen när sådana frågor skall behandlas, IT-chefen har också rätt att sammankalla förvaltningschefer eller andra nyckelpersoner för strategiska överläggningar i IT-frågor. IT-STRATEGI - Sida 8 -

9 5 Ansvar inom IT Begreppet "Ansvar" kan i IT-sammanhang ses från tre olika perspektiv: politiskt ansvar verksamhets ansvar juridiskt ansvar Här nedan redovisas några av de viktigaste begreppen som reglerar ansvar inom ITverksamheten 5.1 Ansvar för samhällets IT-säkerhet Ansvaret ligger alltid på respektive myndighet/organisation att se till att den egna IT-hanteringen sker med betryggande säkerhet även sett ur ett samhälleligt perspektiv. IT-säkerheten är en del av och ingår i det totala säkerhetsarbetet i samhället. Riksdag och regering har ett ansvar för att bred samverkan i säkerhetsfrågor sker mellan offentlig och privat sektor och att kommuner, landsting och staten har beredskap att kunna hantera IT-säkerhet i såväl krigstid som i fredstid. Den lokala IT-säkerhetsorganisationen och IT-säkerhetsarbetet regleras i ett särskilt dokument, Informationssäkerhet för Höganäs kommun. 5.2 Ansvarsförhållanden inom IT Ledningen är skyldig att se till att verksamheten är organiserad så att det inte sker några överträdelser av lagar och bestämmelser. I detta ligger bl a att verksamheten har en ändamålsenlig personalorganisation och att underordnad personal är kompetent och tillräckligt instruerad för sina arbetsuppgifter Tillämpning av lagar och bestämmelser görs primärt av den som handlägger ett ärende men ansvaret vilar på ledningen. Om t ex handläggaren inte kan avgöra om ett visst dokument eller uppgift är allmän handling skall frågan hänskjutas till ledningen för beslut Säkerhetsansvar regleras bl a av personuppgiftslagen (PuL) och sekretesslagens (SL) bestämmelser. Säkerhetsansvar vilar på ledningen. I säkerhetsansvar ingår bl a regler för behörighet vilket är grunden för säkerhet i samband med personregister/personuppgifter och övrig sekretess Registeransvar regleras av personuppgiftslagen PuL, chefen för kommunkansliet är ansvarig för att det finns ett personuppgiftsombud i kommunen. Varje förvaltning utser en personuppgiftsansvarig vars främsta uppgift är att förse kommunens personupp- IT-STRATEGI - Sida 9 -

10 giftsombud och den egna förvaltningen med information i registerärende Driftansvar innebär att ansvara för att IT-driften fungerar enligt verksamhetens krav och instruktioner. Driftstillestånd skall hanteras som andra verksamhetsavbrott och skador som kan uppkomma är i huvudsak ekonomiska. Det är i första hand den egna verksamheten som blir lidande men i förlängningen kan även andra skador uppkomma t ex försenad myndighetsutövning, omintetgjorda affärer, försämrad tilltro till kommunens förmåga etc Piratkopiering Ledningen är ansvarig för eventuell piratkopiering som anställda gör sig skyldiga till i verksamheten Användarpolicy Kommunen har antagit en användarpolicy vilken redovisas i särskilt dokument. 6 System 6.1 Systemägare är den myndighet (nämnd) i kommunen inom vars verksamhetsområde ett ITsystem används, förvaltas och administreras. Kommunstyrelsen (eller annan nämnd) kan vara systemägare till ett system som är gemensamt för hela kommunen och därför används av flera nämnder. Den enskilda facknämnden är då endast användare av IT-systemet och har inget eget förvaltningsansvar för systemet. Observera att en facknämnd är registeransvarig enligt personuppgiftslagen även om nämnden inte är systemägare. I normalfallet är dock varje nämnd systemägare till IT-system som används i den egna verksamheten. Systemägare avser inte den som i juridisk mening äger rätten till ett IT-system. Om en nämnd i sin verksamhet använder sig av ett IT-system som ägs av en servicebyrå och driften sker hos servicebyrån anses nämnden vara systemägare i den mening som beskrivs i föregående stycke. Förvaltningschef är som regel systemägarens företrädare. 6.2 Systemförvaltning är ett planeringsarbete som systemägaren skall ansvara för och det måste hanteras av en person med rätt förutsättningar. Felaktig eller bristfällig systemförvaltning kan försätta verksamheten i kritiska tillstånd Systemförvaltning innebär att fortlöpande följa verksamhetens behov av nya och förändrade rutiner och arbetssätt, hålla sig underrättad om utvecklingen på ITområdet och tillsammans med IT-chefen och driftansvarig bedöma när systemet kan förändras och tekniken förnyas. Planering av förändringar i systemen handlar dels om att planera för utbildning och IT-STRATEGI - Sida 10 -

11 information till användarna av systemet dels om att klargöra hur IT-stödet skall förändras. Systemförvaltning kan inte överlåtas till driftansvariga eller till utomstående konsulter eftersom de som regel inte har den verksamhetskompetens som krävs. Konsulttjänster kan köpas men då endast som komplement och stöd till systemförvaltaren. 6.3 Systemförvaltare är en tjänsteman som genom delegation från systemägaren fått i uppdrag att bereda systemärenden för förvaltningsledningen samt att svara för: administration förvaltning och användning av ett IT-system i verksamheten. Systemförvaltarens ansvar och arbetsuppgifter bör beskrivas i befattningsbeskrivning. Om delegation inte skett till enskild tjänsteman är myndigheten ansvarig för systemförvaltning Kraven på systemförvaltare är: kunskaper på förtrolighetsnivå när det gäller verksamheten och dess system. IT-kompetens för att kunna samverka med IT-chef respektive driftansvarig. I praktiken innebär det att systemförvaltaren själv måste arbeta med verksamhetens rutiner, vara väl förtrogen med det IT-stöd som används och kunna initiera utveckling av både rutiner och IT-stöd. Systemförvaltaren fastställer krav på behörighet och kompetens för systemets användare. Systemförvaltaren initierar utbildning av systemets användare. Systemförvaltaren bevakar och bereder frågor kring systemsäkerhet. Systemförvaltaren ansvarar för information till användarna om förändringar och nyheter i systemet och IT-stödet. 6.4 Systemutveckling I förlängning av systemförvaltning ligger systemutveckling. Systemförvaltaren är den som initierar systemutveckling, d v s förändring av rutiner och arbetssätt. Detta innebär vanligtvis att IT-stödet behöver förändras och det görs av personer med specifik IT-kompetens för det aktuella IT-stödet. Vanligtvis köper man sådana tjänster från leverantören av IT-stödet. För att kunna bedöma hur IT-stödet kan och skall utvecklas krävs nära samverkan med drift- och teknikansvarig. IT-STRATEGI - Sida 11 -

12 7 Trender och framtid En utvecklad kommunikation mellan maskiner och människor är den tydligaste trenden inom IT-verksamheten. I Höganäs syns den inte minst i det regionala bredbandsamarbetet BAS (Bredband till Alla i Skåne). Syftet med det projektet är att binda samman alla orter i Skåne med fler än 200 invånare. Med ett sådant regionalt nät i drift, ritas IT-kartorna om och nya möjligheter till verksamhetsutveckling och samverkan mellan kommuner uppstår. En väl utvecklad IT-infrastruktur kan även utgöra ett motiv att flytta till Kullabygden och att inte komma på tanken att flytta från kommunen. Möjligheter till arbete på distans måste beaktas av olika skäl. Erbjudande skall kunna ges till olika nivåer av distansarbete, särskild hänsyn måste bl.a. tas till datasäkerhet och arbetsmiljö. Mobilitet är en annan tydlig trend i IT-världen, möjligheten att arbeta på olika ställen inom och utanför kontoret hänger bl.a. samman med möjligheterna att arbeta projektorienterat i mer eller mindre löst sammansatta grupper. Internet skall även kunna utnyttjas som kommunikationsprotokoll till verksamhetskritiska system och därmed klara högt ställda säkerhetskrav. Behovet av andra kommunikationsprotokoll minskar därmed i motsvarande grad. En tätare sammankoppling av telefoni och data kan väntas, tekniken kring IPtelefoni håller på att gå från vision till verklighet. Såväl telefoner talkvalité och tjänster börjar nå en sådan nivå att IP-telefoni kan utgöra ett alternativ till nuvarande teknik. Den stora mängd lagrade data kommunen äger måste kunna återvinnas och presenteras på ett effektivt sätt inom och utanför organisationen. Vi kan vänta oss att Web-services blir ett begrepp att räkna med. Web-services innebär att helt olika system kan integreras med varandra oavsett var de befinner sig och vilken plattform de opererar på. Kommuninvånarna skall på olika sätt få del av de IT-investeringar kommunen gör. Att kommuninvånarna skall kunna uträtta sina kommunala ärenden via Internet på tider när de själv har tid är troligen såväl nödvändigt som önskvärt. Metadata är ett annat begrepp vi kommer att arbeta allt mer intensivt med. Metadata är data om data, d.v.s. data som beskriver den data vi äger och har lagrad. Metadata gör att det t.ex. blir enklare att söka efter data och att presentera data i den sorteringsordning och på det sätt vi önskar. IT-säkerhet är ingen ny trend, men alltid lika aktuell. Vi investerar mycket pengar på att säkra våra installationer för obehörig åtkomst och ändring av data och det lär vi behöva göra även i framtiden. Säker identifikation och elektroniska signaturer kommer att medföra att även digitala dokument kan betraktas som original och att vi kan vara säkra på vem som upprättat dem. Antagna av Kommunstyrelsen 2003, xxx, IT-STRATEGI - Sida 12 -

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr:0036/13 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2

IT-SÄKERHETSPOLICY. Stadskontoret. 1 Inledning... 1. 1.1 Definition... 2. 1.2 Omfattning... 2. 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 IT-SÄKERHETSPOLICY 1 Inledning... 1 1.1 Definition... 2 1.2 Omfattning... 2 2 Mål för IT-säkerhetsarbetet... 2 3 Ledning och ansvar för IT-säkerheten... 3 4 Lagar och andra regelverk... 4 5 IT-säkerhetsarbetet...

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören

Fördelning av ansvar för informationssäkerhet. Version: 1. Beslutsinstans: Regiondirektören Version: 1 Beslutsinstans: Regiondirektören 2(10) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-06-30 Nyutgåva Regiondirektören 3(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET...4

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning

Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Informationssäkerhet - Instruktion för förvaltning Innehållsförteckning 1. INFORMATIONSSÄKERHET...3 2. ORGANISATION OCH ANSVAR INFORMATIONSSÄKERHET...4 2.1 KOMMUNSTYRELSEN... 4 2.2 NÄMND OCH BOLAG... 4

Läs mer

IT-Systemförvaltningspolicy

IT-Systemförvaltningspolicy n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Inledning Policyn ger en övergripande, generell bild av hur kommunerna ska arbeta med systemförvaltning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET

RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) RIKTLINJER FÖR IT-SÄKERHET Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21

IT-säkerhetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 IT-säkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 1 Det moderna samhället är starkt beroende av att elförsörjning, telekommunikationer och IT-system fungerar. Om dessa påverkas kan svåra störningar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0)

Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24, KF 29 Informationssäkerhetspolicy IT (0:0:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd:

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet.

IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige. Senast reviderad 2012-08-27. Beskriver IT-säkerhetarbetet. 2012-08-27 Sidan 1 av 6 IT-säkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Diarie nummer Fastställd av IT-säkerhetspolicy Instruktion 2012-09-17 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/ processägare

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER för SKYDDS- OCH SÄKERHETSARBETET I SOLLENTUNA KOMMUN Fastställda av kommunstyrelsen 1996-04-25, 56 Reviderade av kommunstyrelsen 2000-02-24, 26 Reviderade

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

IT-Säkerhetspolicy för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun

IT-Säkerhetspolicy för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5. IT-säkerhetspolicyns roll i IT-säkerhetsarbetet. Inledning IT-säkerhet är en del i organisationens lednings-

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Organisation, ansvarsområden och roller

Organisation, ansvarsområden och roller n av 5 Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen n 2 av 5 Systemförvaltningsorganisationen består av olika funktioner som samarbetar. Dessa funktioner existerar alltid,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016

Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 2013-2016 Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy för Vingåkers kommun 013-016 Innehållsförteckning 1 Mål... Syfte... 3 Ansvarsfördelning... 4 Definition... 5 Genomförande och processägare... 3 Dokumentnamn

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet Policy för informationssäkerhet Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV IT-SYSTEM FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.3) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde IT Ägare/ansvarig IT-strateg Antagen av KS 2012-02-08 47 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2010:1056 Giltig

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Åtvidabergs kommun

IT-säkerhetspolicy för Åtvidabergs kommun Version 2005-01-26 Denna är s övergripande dokument styrning och kvalitetsutveckling av IT-säkerheten i den kommunala verksamheten. n innehåller strategier att uppnå målen. Kommunfullmäktige antar den

Läs mer

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål.

Informationssäkerhet är ett medel som bidrar till att uppnå kommunens övergripande mål. Informationssäkerhetspolicy 2011-2014 1. Bakgrund Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige och gäller för all verksamhet inom kommunen. Detta betyder att det inte finns utrymme att besluta om lokala

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer