Årsredovisning. IT-enheten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. IT-enheten 2013"

Transkript

1 Årsredvisning IT-enheten 2013

2 Årsredvisning, IT-enheten INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 5 Frskning... 5 Administratin... 6 IT-infrastruktur... 6 Webb... 7 Övriga åtgärder... 7 Utbildningar... 8 Supprt... Fel! Bkmärket är inte definierat. Externa åtaganden Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Kmpetensutveckling ch vidareutbildning IT-enheten i siffrr Eknmi Inköp Persnal... 16

3 Årsredvisning, IT-enheten Året sm har gått Året sm har gått har liksm tidigare år varit händelserikt ch intensivt. Mycket av arbetet sm pågår går i samrdningens tecken. Förberedelserna för inflyttningen till LUX är ett tydligt exempel på detta, men ckså utanför HT ser vi ett ökat närmande ch fler samarbetspunkter. Ett mycket psitivt exempel på detta är arbetet i SamWebb, sm har resulterat i universitetsgemensamma webbmallar för den nya grafiska prfilen. Tillgången till färdiga mallar har sparat mycket arbete för ss på IT-enheten då vi implementerade dem i vårt webbverktyg (Typ3). I synnerhet hösten har kännetecknats av arbetet med övergången till ny grafisk prfil på HT:s webbplatser. Vi har både bytt prfil på befintliga webbplatser i Typ3 ch flyttat in ett flertal nya webbplatser till Typ3 från OOIS. Arbetet med migreringarna har genmförts sm ett samarbete mellan IT-enheten, webbplatsägarna ch HT:s kmmunikatörer, vilket har varit mycket givande. Inm IT-enheten har vi frtsatt arbetat med utrullningen av LUMac-tjänsten samt arbetat intensivt för att få brt våra Windws XP-datrer innan XP når end-f-life i april Vi har ckså inlett arbetet med att ta fram en ny generatin av vår klienttjänst för PC-datrer ch en ny virtuell serverplattfrm. Även denna höst har vi (Erik Strelert) hjälpt till vid institutinernas alla UKÄ-intervjuer (31 st) sm genmförts via Adbe Cnnect. En viktig pusselbit i förberedelserna för LUX har varit att under hösten införa TimeEdit på Histriska institutinen samt på Institutinen för Kulturvetenskaper. I ch med detta använder nu alla HT:s institutiner i Lund TimeEdit 3 för sin schemaläggning ch lkalbkning. Samrdningsarbetet ch planeringen inför LUX sker hädanefter inm ramen för den nybildade schemaläggningsgruppen, där även SOL deltar. Arbetet i SamIT går ckså vidare. Kvalitetsarbetet kring bas-it-tjänsterna har frtsatt, men även en diskussin m IT-kstnaderna vid LU har inletts. Uppdraget för SamIT kan möjligen kmma att ändras eller åtminstne förtydligas, baserat på svaren på den remiss IT-kntret skickade ut i nvember. I anslutning till SamIT har ckså ett första samtal kring framtiden för LU:s gemensamma AD (katalgtjänst sm används för inlggningar mm) ch dess uppbyggnad ägt rum. Det är någt av en histrisk händelse att fakulteter tillsammans med LDC ch IT-kntret gemensamt planerar förändringar i IT-infrastrukturen vid LU. SamIT har ckså genmfört ett IT-retreat då IT-strategi var ett av ämnena sm diskuterades. En annan str händelse för ss under 2013 var att fakultetsstyrelsen under våren fastställde IT-enhetens uppdrag (beslut ). Vi har ckså publicerat infrmatin m våra tjänster i frm av en tjänstekatalg på HT:s intranät. Våra externa åtaganden har även under 2013 utvidgats ytterligare någt i frm av att Centrum för samhällets resiliens anlitar ss för sin webbplats ch ckså använder vår lösning för att autmatiskt generera frskarnas publikatinslistr direkt från LUP. IT-enheten medverkar ckså i LU-gemensamma prjekt sm IAM (nya LUCAT) ch prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Dessa prjekt kmmer att frtsätta under 2014 ch kmmer att ha en direkt påverkan på vår IT-infrastruktur vid HT. Förberedelser för detta kmmer att inledas under våren 2014, parallellt med den frtsatta planeringen för LUX. Vi kmmer ckså att utveckla vår interna rganisatin både sm en förberedelse för LUX, men ckså sm ett resultat av den psyksciala enkät sm genmfördes

4 Årsredvisning, IT-enheten Vår verksamhet Många av våra arbetsuppgifter är av löpande karaktär, sm t ex tillhandahållande av Bas-IT-tjänster sm arbetsplatsdatr/utskrift, lagring/backup ch supprt samt webbtjänster (t ex alla de webbaserade system sm nås via HT:s intranät (internt.ht.lu.se), lärplattfrm (UP, egenutvecklad utbildningsplattfrm i verktyget Typ3), prjekthemsidr ch persnliga hemsidr), layut ch inköp. Dessa löpande arbetsuppgifter är förmdligen vad de flesta förknippar med IT-enhetens verksamhet. Utöver dessa arbetsuppgifter arbetar vi fta i prjektfrm. Det kan vara arbetsuppgifter av större ch mindre mfattning, men alla är tidsbegränsade till sin karaktär. De flesta är förknippade med någn frm av utvecklingsarbete det kan vara IT-relaterade prjekt sm förbättringar ch vidareutveckling av IT-infrastrukturen, men ckså utvecklingsarbete rörande nytt IT-stöd till utbildning, frskning eller administratin. IT-enhetens prgrammerare anlitas även för uppdrag inm ramen för frskningsprjekt. Följande avsnitt behandlar vår prjektverksamhet, vår supprtverksamhet ch våra externa åtaganden.

5 Årsredvisning, IT-enheten Avslutade prjekt Grundutbildning Nedläggning av Digas-systemet (prgramvara för radiutbildningen). Ominstallatin ch uppgradering av Jurnalistutbildningens PC-sal till Windws 7 (Edin) Kursdatabas. Nedläggning av SOL:s databas ch flytt till den HT-gemensamma databasen. Förbättrad struktur samt anpassning i samband med uppgradering av LUBAS XML-struktur (Rikard) Driftsättning av det LU-gemensamma kursutvärderingssystemet Survey & Reprt. Stöd till Lisa Hetheringtn, Kansli HT ch studierektrsnätverket (Birgitta) Stöd till publicering av kursutvärderingar på kurshemsidr. Beställare: Lisa Hetheringtn (Rikard) Ny versin (3.5) av TimeEdit 3. Uppdatering av infrmatinsresurserna på intranätet, schemalänkar ch utbildning av användare (se Utbildningar nedan) (Rikard, Birgitta) Införande av TimeEdit 3 på Histriska ch Kulturvetenskaper (Birgitta, Rikard) QR-kder på SOLs undervisningssalar för direktåtkmst av deras lkalscheman inkl webbtjänst för utskrift av skyltarna. Dck ej uppsatta på SOL ännu. (Rikard) UKÄ-intervjuer. Samarbete med Alexander Maurits. Genmförande september-ktber. (Erik) Webbfrmulär för att beställa kursmduler till undervisningsplattfrmen (Rikard, Susanna) Ny tjänst på intranätet för "Schemalagda timmar" i TimeEdit 3 (Rikard) Wrdpress-installatiner för undervisningen på Digitala kulturer ch på Jurnalistutbildningen (Jhan). Frskarutbildning Frskarutbildningsguiden, SOL. Stöd till SOL:s arbetsgrupp (beställare: Jnas Granfeldt). (Tmas) ch publicering under Min institutin på intranätet Vidareutveckling av system för individuella studieplaner (Jhan). Krrigering av inrapprterade buggar i enlighet med inkmna felrapprter Frskning Skriftserier. Utveckling av skriftseriedatabas för HT ch kntakt med Media-Tryck (Rikard). Lansering av webbplatsen skedde Vidareutveckling av frskningsprjektdatabasen (Rikard, Birgitta). Sökfunktin på har implementerats med anledning av utvärderingen (HTRQ14). Övrig vidareutveckling har skjutits på framtiden, eftersm ett centralt system är på gång Virtuell webbserver för Samuel Rubensns prjekt Det tidiga klsterväsendet ch den antika bildningen (Jhan) Stöd till knferenser (Tmas) Media and Passin, Internatinal Cnference, March 21st 2013 (Kmmunikatin ch medier) Researching Enchanted Wrld, March 26th 2013 (CTR) Generative Linguistics in the Old Wrld 36, April 2-6, 2013 (Nrdiska språk) 13th Internatinal Sympsium n Prcessability Appraches t Language Acquisitin, September 2013 (Lingvistik/Nrdiska språk)

6 Årsredvisning, IT-enheten Eurpean Film Cultures: An Internatinal Cnference 8-9 Nvember 2013 (Filmvetenskap) Knferens CAA-SE den 2-4 december 2013 vid Lunds universitet (Arkelgi/Humlab) Uppdatering av kvinnrsbrev.litt.lu.se på uppdrag av Eva Haettner Aurelius (Tmas) Administratin Utvidgning av frmuläret för Nya medarbetare sm tidigare har använts på SOL, för att mfatta hela HT-mrådet (Edin) Nedläggning av SOL:s intranät. Flytt av: HT-biblitekens tidskriftsdatabas (Tmas). Införande av ärendehanteringssystem på SOL. Arbete tillsammans med Patrik Parila, husprefekt SOL (Susanna, Birgitta) Nya rutiner för hanteringen av litteraturlistr. Utsedda ansvariga knutna till en ny rll i HTdatabasen, vilka ckså visas i listfrm på intranätet. Översiktssida för uppladdade litteraturlistr för HT-biblitekens anställda. (Tmas, Rikard) Driftsättning av anhörigsidr för utbildningsvetenskap. (Edin) IT-infrastruktur HT-biblitekens studentdatrer. Uppsägning av LDC:s tjänst EGS till förmån för egen lösning (Närsupprt & Jhan) Övergång till Citrix-miljö (LU Desktp) för Ladk-klienten Flytt av printköer till printserver, så att dessa kan installeras autmatiskt på datrerna (Richard) Fjärrsupprt via TeamViewer ch utveckling av sidan fjarrhjalp.ht.lu.se. (Mikael, Jhan) Flytt av alla användare från Aquinas till LUMac (Mikael ch närsupprten) Ny server hta-staff01 för anställdas hemkatalger ch prfiler efterföljare till uwfs02 - Windws Server Migrering av Windws 7-klienter till nya servern. (Richard prjektledare) Utbyte av PC-datrerna i datrsal SOL:B054, vilket bl a innebär byte till Windws 7 (Edin) Genmförande av förnyade knkurrensutsättningar för klientdatrer samt servrar för ITenhetens senare inköp (Richard) Driftsättning av ny server samt lagringsenhet till denna (Richard, Pierre) Utarbetande av märk- ch renhållningsrutiner i serverrummet (Richard, Pierre) Migrering av praktiskt taget hela HT:s virtuella plattfrm från VMWare ESXi till Micrsft Hyper-V 2012 (Richard) Inledande utredning av möjligheter ch begränsningar med HT:s egna Active Directry samt egen PKI-lösning sm en grund för utveckling av HT:s klienttjänst med fkus mt System Center 2012 (R2) (Richard, Pierre, Jhan) Design av HT:s egna AD vad gäller strlek, driftssäkerhet ch OU-struktur (Richard, Pierre) Utredning kring LUs Licensinnehav avseende Server- ch System Center-kmpnenter sm behövs för HT framtida lösningar (Richard) Prcesskartläggning ch strukturering av prgramvaruuppdateringar från IT-enheten HT (Richard) Inledande prcesskartläggning avseende inköpsprcessen för att följa rektrsbeslut kring e- handelskrav. Samarbete med Jnas Sundin ch eknmnätverket. (Richard, Birgitta) Utrett ch ffererat upprustning av lärsalarna H435 ch A129b på SOL samt 109 på Kulturanatmen (Richard) Planerat ch verkställt ny nätverksinfrastruktur för serverrum på SOL (Richard)

7 Årsredvisning, IT-enheten Utrett serverrumsmöjligheter på LUX ch andra ptentiella samarbetspartner (Richard, Pierre, Birgitta) Webb Den nya grafiska prfilen för LU har, med utgångspunkt från SamWebbs mallar, implementerats i Typ3 (Rikard, Jhan, Tmas) Följande webbsajter har flyttats till den HT-gemensamma Typ3-installatinen 1 : (från OOIS) (flytt från OOIS samt sammanslagning med (från OOIS) (från Typ3 i Helsingbrg) (från OOIS) (från OOIS) (från eget CMS) Utöver inflyttning har den grafiska prfilen implementerats för följande webbsajter 1 : Följande specialwebbsajter har ckså fått den nya grafiska prfilen: Nya kurspresentatinssidr ch utveckling av prgramutbildningssidr (Rikard) Övriga åtgärder Stöd till EHL:s IT-rganisatin kring uppstart av deras ärendehanteringssystem (Susanna) Utvidgning av tidskriftsdatabasen till att täcka hela HT (tidigare end SOL) ch vidareutveckling av redaktörsdelen. Förberedelse för LUX-bibliteket (Tmas). Webbsida för utskrift av etiketter för «knbbar», HT-bibliteken (Rikard) Förbättring av infrmatinen från IT-enheten på intranätet (Alla): Tjänstekatalgen publicerad. Beskrivning av enskilda tjänster ch råd i anslutning till dessa, t ex backuprekmmendatiner Dkumentet Välkmmen till IT-enheten ger praktisk infrmatin m IT-miljön till nya medarbetare på HT, vilket ckså delas ut i samband med utlämningen av den nya datrn Översikt över alla datrsalar ch vilka prgram sm finns installerade på datrerna Richard tg över rllen sm inköpsansvarig för IT-enheten från ktber Se även externa åtaganden.

8 Årsredvisning, IT-enheten Utbildningar IT-enheten har anrdnat lika frmer av utbildningstillfällen för HT:s persnal ch kunder: Utbildning/planering i Typ3 inför flytt av för Gisela, Luice, Jenny (Rikard) (Rikard) Typ3-utbilding för Kulturvetenskaper, Humlabbet, Flklivsarkivet, Arkelgen m.fl (Rikard) Utbildning av (biträdande) studierektrer/studievägledare på SOL i resurserna på intranätet ch Excel. (Rikard, Mikael, Birgitta) , Utbildning i TimeEdit 3.5 nyheter (Birgitta) Filsfi 3/4. SOL 4/4. Arkelgi 20/5 respektive 29/5 Utbildning i TimeEdit 3.5 klient / webbkning grundutbildning i samband med införandeprjekt (Birgitta, Rikard): Histriska 9/9, 5/12. Kultur 1/10 (Rikard), 2/10, 8/10 (Rikard), 6/11 UP- ch Live-at-Lund-visning. Susanna presenterar utbildningsplattfrmen. Medverkande: Birgitta, Rikard. Deltagare från HT, J ch LTH UP-wrkshpar (Susanna) , , samt Sammanlagt har ca 40 lärare deltagit.

9 Årsredvisning, IT-enheten Supprt Följande persner arbetar med supprt inm IT-enheten (tjänstemfattning på supprt i %, ttalt 4,45 heltidstjänster): Susanna Björverud (SOL; 25%) Lukas Gödke (SOL; 100%) Kenneth Jhanssn (Histriska; 50%) Richard Jhanssn (Arkelgi, Filsfi; 40%) Mikael Jhnssn (SOL; 50%) Edin Kuckvic (SOL, Histriska; 50%) Erik Strelert (Kultur; SOL; 100%) Marcus Lecars (CTR; 30%) Under de senaste 12 månaderna, räknat från 1/ till 30/ , har vi fått in 7618 (året innan: 7294) ärenden. Antalet stängda ärenden per månad varierar från 415 (juli) till 970 (mars). Under terminstid är antalet stängda ärenden i genmsnitt ca 730 st/månad (se nedanstående diagram): I genmsnitt stängdes 87% av dem inm ramen för det internt satta målet för åtgärdstid. Den månatliga siffran varierade under året 81% mellan ch 93%.

10 Årsredvisning, IT-enheten Ärendenas ursprung fördelas på institutiner enligt följande diagram: Berende på ärendenas art srteras inkmmande ärenden i lika ärendetyper. Other i bilden innebär en sammanslagning av alla de ärendetyper sm utgör en mindre andel av den ttala ärendemängden. Ärendemängden fördelas på ärendetyper enligt följande diagram: Sm framgår av bilden är det över hälften (ca 52%) av ärendena sm tillhör endera av kategrierna Applikatiner, Datrer, Inköp eller Lagring.

11 Årsredvisning, IT-enheten Externa åtaganden Nytt för i år är att IT-enheten har anlitats av Per Becker från Centrum för samhällets resiliens sm leverantör av deras externa webbplats, inklusive integratin med LUP. Vi tackar CMES för initiativet ch förmedlandet av detta uppdrag. Den nya webbsajten publicerades Susanna Björverud har ckså anlitats av prjektet CSS (Centre fr Scandinavian Studies) för uppbyggnaden av IWCSS (Internatinal Web Cmmunity fr Scandinavian Studies) sm lanserades i nvember. Cmmunityn har i dagsläget ett 70-tal medlemmar. Institutinen för Kmmunikatin ch medier, sm delvis tillhör S-fakulteten (MKV-delen), köper liksm tidigare till tjänster för lagring, backup ch supprt från IT-enheten för att alla anställda på institutinen ska få tillgång till samma IT-stöd. De anlitar dessutm IT-enheten för driften av sin webbsida, vilket innebär att vi även har implementerat den nya grafiska prfilen för under året ( ). Kmmunikatin ch medier använder ckså HT:s egenutvecklade undervisningsplattfrm (UP). IT-enhetens lösning för att publicera publikatinslistr på webben baserat på infrmatinen i LUP har uppmärksammats av andra institutiner ch för närvarande tillhandahåller vi denna tjänst till Institutinen för naturgegrafi ch eksystemanalys, Institutinen för Gelgi, Gebibliteket, Institutinen för Psyklgi ch Centrum för samhällets resiliens. Vi är ckså stlta över att Juridiska institutinen anser att HT:s persnliga hemsidr är så bra att de valde att utgå ifrån utfrmningen av dessa när de gjrde m sin egen webbplats. IT-enheten ansvarar ckså för driften av CMES webbsida, vilket innebär att vi även har implementerat den nya grafiska prfilen för under året ( ). Vi ansvarar ckså driften av Bilgiska institutinens ärendehanteringssystem (samma sm vi själva använder). Under året har vi även arbetat enstaka timmar åt LDC, med stöd kring Campus Helsingbrgs installatin av Typ3 ch inläsning av HT:s kursplaner i kursplanesystemet (LUBAS). Vi (Lukas) har ckså anlitas för stöd i samband med Glbal Day, en knferens sm anrdnades av Externa relatiner på SOL IT-enheten deltar ckså i den IT-nära systemförvaltningen av AWELU-plattfrmen (www.lu.se/awelu). Det huvudsakliga arbetet under året har varit att implementera en ny grafisk prfil för AWELU sm ansluter till LU:s grafiska prfil (publicerad ). Tmas är IT-systemförvaltare ch Birgitta är IT-systemägare. Arbetet med den nya grafiska prfilen har utförts med stöd från Marcus ch Rikard. Liksm tidigare år deltar vi även i systemförvaltningsrganisatinen för TimeEdit 3. Birgitta ingår både i förvaltningsgruppen ch i styrgruppen sm HT:s representant. Rikard deltar i förvaltningsgruppen sm teknisk specialist. Vi driftar för närvarande även Vetenskapsscietetens hemsida (www.vetenskapsscieteten.lu.se), (Filsfi), TimeEdit-förvaltningens hemsida (srs.ht.lu.se) ch Lunds Universitets Cmmunity (www.lu.se/luc), dck utan ersättning.

12 Årsredvisning, IT-enheten Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Prjektet IAM ( Identity and Access Management ). Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att ta fram en förbättrad ny katalgtjänst/identitetshanteringssystem nya LUCAT. Prjektledare Stefan Thft, LDC. Rikard ingår i prjektgruppen. Arbetet har mfattat att ta fram en kravspecifikatin ch genmföra upphandling. Dessutm har Rikard utvecklat en persnkategriseringsapplikatin för hela universitetet, sm kmmer att användas i förberedelsearbetet för övergången till det nya systemet (kvalitetssäkring av data). Omfattning ca 10 %. Prjektet avslutas vid årsskiftet 2014/2015 Prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att upphandla ch införa ett frskningsinfrmatinssystem (LUCRIS) vid LU. Prjektledare Karlina Widell, Frskningsservice. Birgitta Lastw är biträdande prjektledare på 15 % (juni april 2014) för det övergripande prjektet, men kmmer därefter att även vara prjektledare för delprjektet för införande ch installatin (ca april dec 2014) Kenneth Jhanssn anlitas, liksm tidigare, sm lärare av Histriska institutinen på 50 % Rikard Stymne anlitas av Förvaltningsgruppen för SRS (TimeEdit), sm ansvarig för arbetsgruppen/mrådet Teknisk integratin på (ca 15 % under 2013). Rikard sköter bl a alla imprter av data till TimeEdit 3 för hela LU:s räkning Edin Kuckvic anlitas sm prgrammerare i Gerd Carlings frskningsprjekt LUNDIC på 20% Patrik Snestad anlitas sm avdelningsföreståndare av Institutinen för kulturvetenskaper för Avdelningen för ABM ch bkhistria på 5%.

13 Årsredvisning, IT-enheten Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Prefektfrum. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med HT:s övriga infrastrukturchefer, prefekter ch dekaner (11 möten à 2,5 h = 27,5 timmar) NETINFO. Infrmatinsmöten två gånger per termin för alla IT-medarbetare på LU. Någn persn från IT-enheten deltar varje gång (12 timmar) TimeEdit/SRS (Schemaläggning ch ResursbkningsSystem). Se även Externa åtaganden Förvaltningsstyrgruppen för SRS (Birgitta, 16 timmar) Förvaltningsgruppen för SRS (Birgitta, 18 timmar) IT-specialist (Rikard, 291 timmar under 2013) SamWebb. Deltagande i samrdningsgruppen för webb inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (43 timmar) Studieadministrativa gruppen (SA-gruppen). Referensgrupp på Student ch utbildning sm leds av sektinschef Tarm Haavist. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (8 timmar). Förmöte på HT, endast ett möte hittills p g a nyligen ändrade rutiner (Birgitta, 1 timme) SamIT. Deltagande i samrdningsgruppen för IT inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (6 rdinarie möten à 3 timmar, övriga möten 11 timmar, ttalt 29 timmar) Utskrift. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Utskrift. Arbetsgruppen leds av Henrik Åslund, UB:s ledamt i SamIT-gruppen. Jhan Dahl representerar HT i denna grupp Datrer för anställda. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Datrer för anställda, 23/ ch framåt. Arbetsgruppen leddes av Birgitta Lastw, HT:s ledamt i SamIT-gruppen. Richard Jhanssn representerade HT i denna grupp Lagring. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Lagring. Arbetsgruppen leddes av Per Freby, LTH:s ledamt i SamIT-gruppen. Pierre Palm representerade HT i denna grupp Uppstart av samarbete med LTH ch Malmö Högskla angående System Center 2012 Cnfiguratin Manager (Richard) Uppstart av samarbete med J en HT-server kmmer att driftsättas i deras serverrum (Richard, Pierre, Birgitta). Utredning av BYOD (Bring Yur Own Device) för LU. Richard Jhanssn biträdande prjektledare Nätverksträff för inköpare (seminarier, träff med leverantörer). (Marcus) Arbetsgrupp under SamWebb: Interna webbmallar (Marcus)

14 Årsredvisning, IT-enheten Kmpetensutveckling ch vidareutbildning Kurser, utbildningar Deltagit i Wrkshp angående Secunia CSI (Richard) Utbildning: E-mötesverktyget Adbe Cnnect Pr: En intrduktin. (Marcus) Utbildning i LU:s systemförvaltningsmdell tillsammans med J. Ledare: Andreas Wikfeldt (Alla) Teaching cmmn language in architecture with student-prduced shrt mvies (Marcus) E-wrkshp i Adbe Cnnect (Marcus) E-mötesverktyget Adbe Cnnect Pr: Frtsättning (Marcus) Deltagit i Sunet Inkubatr Wrkshp i Stckhlm (Richard) ITIL Fundatin, Crnerstne. Utbildning ch certifiering (Susanna) Arbetsmiljöutbildning: "Vad är en gd arbetsmiljö - vad säger lagen?" (Rikard) Kurs: Att göra inköp - vad gäller? (Marcus) Utbildning i REST-gränssnitt för Ladk 3. (Rikard, Jhan) Drupalgenmgång med teknikfkus (Rikard, Jhan, Tmas, Marcus, Susanna, Birgitta). Seminarium med Kmmunikatinsavdelningens webbgrupp Micrsft Smmarkll, Helsingbrg (Richard) Kurser m System Center på Crnerstne Malmö med nedanstående namn: System Center 2012 Orchestratr Fundatin Training (3 dagar) (Richard, Pierre) Administering System Center 2012 Cnfiguratin Manager (5 dagar) (Richard, Jhan) Deplying System Center 2012 Cnfiguratin Manager (3 dagar) (Richard, Jhan) Mastering System Center 2012 Operatins Manager (4 dagar) (Richard) System Center 2012 Operating Private Clud (4 dagar) (Pierre) Certifiering sm Micrsft Technlgy Specialist på Windws 7, (Richard) Fördjupningskurs för inköpare (K1103) (Richard, Marcus)

15 Årsredvisning, IT-enheten Knferenser JAMF Natin User Cnference (JNUC) Användarknferens kring bl a verktyget sm ligger till grund för LUMac-tjänsten. (Patrik) Seminarier Bravida, Malmö. Lansering av ny versin av passagesystemet Bravida Integra (Birgitta) Windws 8.1-seminarium i Malmö (Birgitta, Mikael, Richard, Pierre) Nyheterna i Windws 8 ch Office Seminarium på Lexicn i Malmö (Susanna, Marcus, Erik, Edin) The Ultimate Event, intrduktin av Windws Server 2012 R2 ch Windws 8.1, KnwledgeFactry, Malmö (Richard) Evlvera webbinar, 1 timme (Rikard, Birgitta) resp

16 Årsredvisning, IT-enheten IT-enheten i siffrr Eknmi IT-enhetens budgetram för 2013 var tkr, varav ca tkr gick till persnalkstnader. Inköp Under 2013 (januari-december) har vi köpt in 135 PC, 84 Mac, 6 plattr (varav 5 ipads) ch 7 skrivare ch tagit emt 116 ärenden rörande infrmatin m nya medarbetare. Under 2013 har vi hanterat 128 fakturr ch under ca 170 beställningar (jul-dec 85 st). Persnal Chef 85% Birgitta Lastw Supprt 445% Se avsnittet Supprt van Servrar 160% Jhan Dahl (90%), Patrik Snestad (20%, tjl 80%), Richard Jhanssn (50%) Webb inkl utveckling 245% Rikard Stymne (75%), Tmas Schönthal (100%), Edin Kuckvic (30%), Marcus Lecars (20%), Jhan Dahl (10%) Annan utveckling 25% Susanna Björverud Prjektledning 40% Pierre Palm Layut 10% Marcus Lecars Inköp 50% Marcus Lecars (40%), Richard Jhanssn (10%) Eknmistöd 20% Cecilia Whitehrn Ttalt mtsvarar detta 10,8 heltidstjänster p g a att en del (mtsv 0,6 heltidsstjänst) av persnalstyrkan är uthyrd (se van). Antal PC-klienter 784 Mac-klienter 529 Kurskder i utbildningsplattfrmen (ht13) 387 Kurser i LUVIT (hela 2013) 82 Inskickade ärenden till AU ch nämnder (2013) 7 Pellentesque sllicitudin aliquet sapien 00,00 000,00 000,00

Årsredovisning. IT-enheten 2014

Årsredovisning. IT-enheten 2014 Årsredvisning IT-enheten 2014 Årsredvisning, IT-enheten 2014 2 INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 7 Frskning... 7 Administratin...

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

DC rapport. DC rapport

DC rapport. DC rapport rapprter från datacentralen vid åb akademi DC rapprt DC rapprt 10.8 2012 Datacentralen, Åb Akademis IT-verksamhet Årsrapprt 2011 54 stig-gran.lindqvist@ab.fi Ansvarig utgivare: Stig-Göran Lindqvist Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer