Årsredovisning. IT-enheten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. IT-enheten 2013"

Transkript

1 Årsredvisning IT-enheten 2013

2 Årsredvisning, IT-enheten INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 5 Frskning... 5 Administratin... 6 IT-infrastruktur... 6 Webb... 7 Övriga åtgärder... 7 Utbildningar... 8 Supprt... Fel! Bkmärket är inte definierat. Externa åtaganden Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Kmpetensutveckling ch vidareutbildning IT-enheten i siffrr Eknmi Inköp Persnal... 16

3 Årsredvisning, IT-enheten Året sm har gått Året sm har gått har liksm tidigare år varit händelserikt ch intensivt. Mycket av arbetet sm pågår går i samrdningens tecken. Förberedelserna för inflyttningen till LUX är ett tydligt exempel på detta, men ckså utanför HT ser vi ett ökat närmande ch fler samarbetspunkter. Ett mycket psitivt exempel på detta är arbetet i SamWebb, sm har resulterat i universitetsgemensamma webbmallar för den nya grafiska prfilen. Tillgången till färdiga mallar har sparat mycket arbete för ss på IT-enheten då vi implementerade dem i vårt webbverktyg (Typ3). I synnerhet hösten har kännetecknats av arbetet med övergången till ny grafisk prfil på HT:s webbplatser. Vi har både bytt prfil på befintliga webbplatser i Typ3 ch flyttat in ett flertal nya webbplatser till Typ3 från OOIS. Arbetet med migreringarna har genmförts sm ett samarbete mellan IT-enheten, webbplatsägarna ch HT:s kmmunikatörer, vilket har varit mycket givande. Inm IT-enheten har vi frtsatt arbetat med utrullningen av LUMac-tjänsten samt arbetat intensivt för att få brt våra Windws XP-datrer innan XP når end-f-life i april Vi har ckså inlett arbetet med att ta fram en ny generatin av vår klienttjänst för PC-datrer ch en ny virtuell serverplattfrm. Även denna höst har vi (Erik Strelert) hjälpt till vid institutinernas alla UKÄ-intervjuer (31 st) sm genmförts via Adbe Cnnect. En viktig pusselbit i förberedelserna för LUX har varit att under hösten införa TimeEdit på Histriska institutinen samt på Institutinen för Kulturvetenskaper. I ch med detta använder nu alla HT:s institutiner i Lund TimeEdit 3 för sin schemaläggning ch lkalbkning. Samrdningsarbetet ch planeringen inför LUX sker hädanefter inm ramen för den nybildade schemaläggningsgruppen, där även SOL deltar. Arbetet i SamIT går ckså vidare. Kvalitetsarbetet kring bas-it-tjänsterna har frtsatt, men även en diskussin m IT-kstnaderna vid LU har inletts. Uppdraget för SamIT kan möjligen kmma att ändras eller åtminstne förtydligas, baserat på svaren på den remiss IT-kntret skickade ut i nvember. I anslutning till SamIT har ckså ett första samtal kring framtiden för LU:s gemensamma AD (katalgtjänst sm används för inlggningar mm) ch dess uppbyggnad ägt rum. Det är någt av en histrisk händelse att fakulteter tillsammans med LDC ch IT-kntret gemensamt planerar förändringar i IT-infrastrukturen vid LU. SamIT har ckså genmfört ett IT-retreat då IT-strategi var ett av ämnena sm diskuterades. En annan str händelse för ss under 2013 var att fakultetsstyrelsen under våren fastställde IT-enhetens uppdrag (beslut ). Vi har ckså publicerat infrmatin m våra tjänster i frm av en tjänstekatalg på HT:s intranät. Våra externa åtaganden har även under 2013 utvidgats ytterligare någt i frm av att Centrum för samhällets resiliens anlitar ss för sin webbplats ch ckså använder vår lösning för att autmatiskt generera frskarnas publikatinslistr direkt från LUP. IT-enheten medverkar ckså i LU-gemensamma prjekt sm IAM (nya LUCAT) ch prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Dessa prjekt kmmer att frtsätta under 2014 ch kmmer att ha en direkt påverkan på vår IT-infrastruktur vid HT. Förberedelser för detta kmmer att inledas under våren 2014, parallellt med den frtsatta planeringen för LUX. Vi kmmer ckså att utveckla vår interna rganisatin både sm en förberedelse för LUX, men ckså sm ett resultat av den psyksciala enkät sm genmfördes

4 Årsredvisning, IT-enheten Vår verksamhet Många av våra arbetsuppgifter är av löpande karaktär, sm t ex tillhandahållande av Bas-IT-tjänster sm arbetsplatsdatr/utskrift, lagring/backup ch supprt samt webbtjänster (t ex alla de webbaserade system sm nås via HT:s intranät (internt.ht.lu.se), lärplattfrm (UP, egenutvecklad utbildningsplattfrm i verktyget Typ3), prjekthemsidr ch persnliga hemsidr), layut ch inköp. Dessa löpande arbetsuppgifter är förmdligen vad de flesta förknippar med IT-enhetens verksamhet. Utöver dessa arbetsuppgifter arbetar vi fta i prjektfrm. Det kan vara arbetsuppgifter av större ch mindre mfattning, men alla är tidsbegränsade till sin karaktär. De flesta är förknippade med någn frm av utvecklingsarbete det kan vara IT-relaterade prjekt sm förbättringar ch vidareutveckling av IT-infrastrukturen, men ckså utvecklingsarbete rörande nytt IT-stöd till utbildning, frskning eller administratin. IT-enhetens prgrammerare anlitas även för uppdrag inm ramen för frskningsprjekt. Följande avsnitt behandlar vår prjektverksamhet, vår supprtverksamhet ch våra externa åtaganden.

5 Årsredvisning, IT-enheten Avslutade prjekt Grundutbildning Nedläggning av Digas-systemet (prgramvara för radiutbildningen). Ominstallatin ch uppgradering av Jurnalistutbildningens PC-sal till Windws 7 (Edin) Kursdatabas. Nedläggning av SOL:s databas ch flytt till den HT-gemensamma databasen. Förbättrad struktur samt anpassning i samband med uppgradering av LUBAS XML-struktur (Rikard) Driftsättning av det LU-gemensamma kursutvärderingssystemet Survey & Reprt. Stöd till Lisa Hetheringtn, Kansli HT ch studierektrsnätverket (Birgitta) Stöd till publicering av kursutvärderingar på kurshemsidr. Beställare: Lisa Hetheringtn (Rikard) Ny versin (3.5) av TimeEdit 3. Uppdatering av infrmatinsresurserna på intranätet, schemalänkar ch utbildning av användare (se Utbildningar nedan) (Rikard, Birgitta) Införande av TimeEdit 3 på Histriska ch Kulturvetenskaper (Birgitta, Rikard) QR-kder på SOLs undervisningssalar för direktåtkmst av deras lkalscheman inkl webbtjänst för utskrift av skyltarna. Dck ej uppsatta på SOL ännu. (Rikard) UKÄ-intervjuer. Samarbete med Alexander Maurits. Genmförande september-ktber. (Erik) Webbfrmulär för att beställa kursmduler till undervisningsplattfrmen (Rikard, Susanna) Ny tjänst på intranätet för "Schemalagda timmar" i TimeEdit 3 (Rikard) Wrdpress-installatiner för undervisningen på Digitala kulturer ch på Jurnalistutbildningen (Jhan). Frskarutbildning Frskarutbildningsguiden, SOL. Stöd till SOL:s arbetsgrupp (beställare: Jnas Granfeldt). (Tmas) ch publicering under Min institutin på intranätet Vidareutveckling av system för individuella studieplaner (Jhan). Krrigering av inrapprterade buggar i enlighet med inkmna felrapprter Frskning Skriftserier. Utveckling av skriftseriedatabas för HT ch kntakt med Media-Tryck (Rikard). Lansering av webbplatsen skedde Vidareutveckling av frskningsprjektdatabasen (Rikard, Birgitta). Sökfunktin på har implementerats med anledning av utvärderingen (HTRQ14). Övrig vidareutveckling har skjutits på framtiden, eftersm ett centralt system är på gång Virtuell webbserver för Samuel Rubensns prjekt Det tidiga klsterväsendet ch den antika bildningen (Jhan) Stöd till knferenser (Tmas) Media and Passin, Internatinal Cnference, March 21st 2013 (Kmmunikatin ch medier) Researching Enchanted Wrld, March 26th 2013 (CTR) Generative Linguistics in the Old Wrld 36, April 2-6, 2013 (Nrdiska språk) 13th Internatinal Sympsium n Prcessability Appraches t Language Acquisitin, September 2013 (Lingvistik/Nrdiska språk)

6 Årsredvisning, IT-enheten Eurpean Film Cultures: An Internatinal Cnference 8-9 Nvember 2013 (Filmvetenskap) Knferens CAA-SE den 2-4 december 2013 vid Lunds universitet (Arkelgi/Humlab) Uppdatering av kvinnrsbrev.litt.lu.se på uppdrag av Eva Haettner Aurelius (Tmas) Administratin Utvidgning av frmuläret för Nya medarbetare sm tidigare har använts på SOL, för att mfatta hela HT-mrådet (Edin) Nedläggning av SOL:s intranät. Flytt av: HT-biblitekens tidskriftsdatabas (Tmas). Införande av ärendehanteringssystem på SOL. Arbete tillsammans med Patrik Parila, husprefekt SOL (Susanna, Birgitta) Nya rutiner för hanteringen av litteraturlistr. Utsedda ansvariga knutna till en ny rll i HTdatabasen, vilka ckså visas i listfrm på intranätet. Översiktssida för uppladdade litteraturlistr för HT-biblitekens anställda. (Tmas, Rikard) Driftsättning av anhörigsidr för utbildningsvetenskap. (Edin) IT-infrastruktur HT-biblitekens studentdatrer. Uppsägning av LDC:s tjänst EGS till förmån för egen lösning (Närsupprt & Jhan) Övergång till Citrix-miljö (LU Desktp) för Ladk-klienten Flytt av printköer till printserver, så att dessa kan installeras autmatiskt på datrerna (Richard) Fjärrsupprt via TeamViewer ch utveckling av sidan fjarrhjalp.ht.lu.se. (Mikael, Jhan) Flytt av alla användare från Aquinas till LUMac (Mikael ch närsupprten) Ny server hta-staff01 för anställdas hemkatalger ch prfiler efterföljare till uwfs02 - Windws Server Migrering av Windws 7-klienter till nya servern. (Richard prjektledare) Utbyte av PC-datrerna i datrsal SOL:B054, vilket bl a innebär byte till Windws 7 (Edin) Genmförande av förnyade knkurrensutsättningar för klientdatrer samt servrar för ITenhetens senare inköp (Richard) Driftsättning av ny server samt lagringsenhet till denna (Richard, Pierre) Utarbetande av märk- ch renhållningsrutiner i serverrummet (Richard, Pierre) Migrering av praktiskt taget hela HT:s virtuella plattfrm från VMWare ESXi till Micrsft Hyper-V 2012 (Richard) Inledande utredning av möjligheter ch begränsningar med HT:s egna Active Directry samt egen PKI-lösning sm en grund för utveckling av HT:s klienttjänst med fkus mt System Center 2012 (R2) (Richard, Pierre, Jhan) Design av HT:s egna AD vad gäller strlek, driftssäkerhet ch OU-struktur (Richard, Pierre) Utredning kring LUs Licensinnehav avseende Server- ch System Center-kmpnenter sm behövs för HT framtida lösningar (Richard) Prcesskartläggning ch strukturering av prgramvaruuppdateringar från IT-enheten HT (Richard) Inledande prcesskartläggning avseende inköpsprcessen för att följa rektrsbeslut kring e- handelskrav. Samarbete med Jnas Sundin ch eknmnätverket. (Richard, Birgitta) Utrett ch ffererat upprustning av lärsalarna H435 ch A129b på SOL samt 109 på Kulturanatmen (Richard) Planerat ch verkställt ny nätverksinfrastruktur för serverrum på SOL (Richard)

7 Årsredvisning, IT-enheten Utrett serverrumsmöjligheter på LUX ch andra ptentiella samarbetspartner (Richard, Pierre, Birgitta) Webb Den nya grafiska prfilen för LU har, med utgångspunkt från SamWebbs mallar, implementerats i Typ3 (Rikard, Jhan, Tmas) Följande webbsajter har flyttats till den HT-gemensamma Typ3-installatinen 1 : (från OOIS) (flytt från OOIS samt sammanslagning med (från OOIS) (från Typ3 i Helsingbrg) (från OOIS) (från OOIS) (från eget CMS) Utöver inflyttning har den grafiska prfilen implementerats för följande webbsajter 1 : Följande specialwebbsajter har ckså fått den nya grafiska prfilen: Nya kurspresentatinssidr ch utveckling av prgramutbildningssidr (Rikard) Övriga åtgärder Stöd till EHL:s IT-rganisatin kring uppstart av deras ärendehanteringssystem (Susanna) Utvidgning av tidskriftsdatabasen till att täcka hela HT (tidigare end SOL) ch vidareutveckling av redaktörsdelen. Förberedelse för LUX-bibliteket (Tmas). Webbsida för utskrift av etiketter för «knbbar», HT-bibliteken (Rikard) Förbättring av infrmatinen från IT-enheten på intranätet (Alla): Tjänstekatalgen publicerad. Beskrivning av enskilda tjänster ch råd i anslutning till dessa, t ex backuprekmmendatiner Dkumentet Välkmmen till IT-enheten ger praktisk infrmatin m IT-miljön till nya medarbetare på HT, vilket ckså delas ut i samband med utlämningen av den nya datrn Översikt över alla datrsalar ch vilka prgram sm finns installerade på datrerna Richard tg över rllen sm inköpsansvarig för IT-enheten från ktber Se även externa åtaganden.

8 Årsredvisning, IT-enheten Utbildningar IT-enheten har anrdnat lika frmer av utbildningstillfällen för HT:s persnal ch kunder: Utbildning/planering i Typ3 inför flytt av för Gisela, Luice, Jenny (Rikard) (Rikard) Typ3-utbilding för Kulturvetenskaper, Humlabbet, Flklivsarkivet, Arkelgen m.fl (Rikard) Utbildning av (biträdande) studierektrer/studievägledare på SOL i resurserna på intranätet ch Excel. (Rikard, Mikael, Birgitta) , Utbildning i TimeEdit 3.5 nyheter (Birgitta) Filsfi 3/4. SOL 4/4. Arkelgi 20/5 respektive 29/5 Utbildning i TimeEdit 3.5 klient / webbkning grundutbildning i samband med införandeprjekt (Birgitta, Rikard): Histriska 9/9, 5/12. Kultur 1/10 (Rikard), 2/10, 8/10 (Rikard), 6/11 UP- ch Live-at-Lund-visning. Susanna presenterar utbildningsplattfrmen. Medverkande: Birgitta, Rikard. Deltagare från HT, J ch LTH UP-wrkshpar (Susanna) , , samt Sammanlagt har ca 40 lärare deltagit.

9 Årsredvisning, IT-enheten Supprt Följande persner arbetar med supprt inm IT-enheten (tjänstemfattning på supprt i %, ttalt 4,45 heltidstjänster): Susanna Björverud (SOL; 25%) Lukas Gödke (SOL; 100%) Kenneth Jhanssn (Histriska; 50%) Richard Jhanssn (Arkelgi, Filsfi; 40%) Mikael Jhnssn (SOL; 50%) Edin Kuckvic (SOL, Histriska; 50%) Erik Strelert (Kultur; SOL; 100%) Marcus Lecars (CTR; 30%) Under de senaste 12 månaderna, räknat från 1/ till 30/ , har vi fått in 7618 (året innan: 7294) ärenden. Antalet stängda ärenden per månad varierar från 415 (juli) till 970 (mars). Under terminstid är antalet stängda ärenden i genmsnitt ca 730 st/månad (se nedanstående diagram): I genmsnitt stängdes 87% av dem inm ramen för det internt satta målet för åtgärdstid. Den månatliga siffran varierade under året 81% mellan ch 93%.

10 Årsredvisning, IT-enheten Ärendenas ursprung fördelas på institutiner enligt följande diagram: Berende på ärendenas art srteras inkmmande ärenden i lika ärendetyper. Other i bilden innebär en sammanslagning av alla de ärendetyper sm utgör en mindre andel av den ttala ärendemängden. Ärendemängden fördelas på ärendetyper enligt följande diagram: Sm framgår av bilden är det över hälften (ca 52%) av ärendena sm tillhör endera av kategrierna Applikatiner, Datrer, Inköp eller Lagring.

11 Årsredvisning, IT-enheten Externa åtaganden Nytt för i år är att IT-enheten har anlitats av Per Becker från Centrum för samhällets resiliens sm leverantör av deras externa webbplats, inklusive integratin med LUP. Vi tackar CMES för initiativet ch förmedlandet av detta uppdrag. Den nya webbsajten publicerades Susanna Björverud har ckså anlitats av prjektet CSS (Centre fr Scandinavian Studies) för uppbyggnaden av IWCSS (Internatinal Web Cmmunity fr Scandinavian Studies) sm lanserades i nvember. Cmmunityn har i dagsläget ett 70-tal medlemmar. Institutinen för Kmmunikatin ch medier, sm delvis tillhör S-fakulteten (MKV-delen), köper liksm tidigare till tjänster för lagring, backup ch supprt från IT-enheten för att alla anställda på institutinen ska få tillgång till samma IT-stöd. De anlitar dessutm IT-enheten för driften av sin webbsida, vilket innebär att vi även har implementerat den nya grafiska prfilen för under året ( ). Kmmunikatin ch medier använder ckså HT:s egenutvecklade undervisningsplattfrm (UP). IT-enhetens lösning för att publicera publikatinslistr på webben baserat på infrmatinen i LUP har uppmärksammats av andra institutiner ch för närvarande tillhandahåller vi denna tjänst till Institutinen för naturgegrafi ch eksystemanalys, Institutinen för Gelgi, Gebibliteket, Institutinen för Psyklgi ch Centrum för samhällets resiliens. Vi är ckså stlta över att Juridiska institutinen anser att HT:s persnliga hemsidr är så bra att de valde att utgå ifrån utfrmningen av dessa när de gjrde m sin egen webbplats. IT-enheten ansvarar ckså för driften av CMES webbsida, vilket innebär att vi även har implementerat den nya grafiska prfilen för under året ( ). Vi ansvarar ckså driften av Bilgiska institutinens ärendehanteringssystem (samma sm vi själva använder). Under året har vi även arbetat enstaka timmar åt LDC, med stöd kring Campus Helsingbrgs installatin av Typ3 ch inläsning av HT:s kursplaner i kursplanesystemet (LUBAS). Vi (Lukas) har ckså anlitas för stöd i samband med Glbal Day, en knferens sm anrdnades av Externa relatiner på SOL IT-enheten deltar ckså i den IT-nära systemförvaltningen av AWELU-plattfrmen (www.lu.se/awelu). Det huvudsakliga arbetet under året har varit att implementera en ny grafisk prfil för AWELU sm ansluter till LU:s grafiska prfil (publicerad ). Tmas är IT-systemförvaltare ch Birgitta är IT-systemägare. Arbetet med den nya grafiska prfilen har utförts med stöd från Marcus ch Rikard. Liksm tidigare år deltar vi även i systemförvaltningsrganisatinen för TimeEdit 3. Birgitta ingår både i förvaltningsgruppen ch i styrgruppen sm HT:s representant. Rikard deltar i förvaltningsgruppen sm teknisk specialist. Vi driftar för närvarande även Vetenskapsscietetens hemsida (www.vetenskapsscieteten.lu.se), (Filsfi), TimeEdit-förvaltningens hemsida (srs.ht.lu.se) ch Lunds Universitets Cmmunity (www.lu.se/luc), dck utan ersättning.

12 Årsredvisning, IT-enheten Uthyrning av persnal för externa prjekt ch tjänster Prjektet IAM ( Identity and Access Management ). Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att ta fram en förbättrad ny katalgtjänst/identitetshanteringssystem nya LUCAT. Prjektledare Stefan Thft, LDC. Rikard ingår i prjektgruppen. Arbetet har mfattat att ta fram en kravspecifikatin ch genmföra upphandling. Dessutm har Rikard utvecklat en persnkategriseringsapplikatin för hela universitetet, sm kmmer att användas i förberedelsearbetet för övergången till det nya systemet (kvalitetssäkring av data). Omfattning ca 10 %. Prjektet avslutas vid årsskiftet 2014/2015 Prjektet Gemensamt frskningsinfrmatinssystem för Lunds universitet. Ett LU-gemensamt prjekt sm syftar till att upphandla ch införa ett frskningsinfrmatinssystem (LUCRIS) vid LU. Prjektledare Karlina Widell, Frskningsservice. Birgitta Lastw är biträdande prjektledare på 15 % (juni april 2014) för det övergripande prjektet, men kmmer därefter att även vara prjektledare för delprjektet för införande ch installatin (ca april dec 2014) Kenneth Jhanssn anlitas, liksm tidigare, sm lärare av Histriska institutinen på 50 % Rikard Stymne anlitas av Förvaltningsgruppen för SRS (TimeEdit), sm ansvarig för arbetsgruppen/mrådet Teknisk integratin på (ca 15 % under 2013). Rikard sköter bl a alla imprter av data till TimeEdit 3 för hela LU:s räkning Edin Kuckvic anlitas sm prgrammerare i Gerd Carlings frskningsprjekt LUNDIC på 20% Patrik Snestad anlitas sm avdelningsföreståndare av Institutinen för kulturvetenskaper för Avdelningen för ABM ch bkhistria på 5%.

13 Årsredvisning, IT-enheten Samarbeten - deltagande i nätverk ch arbetsgrupper Prefektfrum. Birgitta deltar i dessa månatliga möten tillsammans med HT:s övriga infrastrukturchefer, prefekter ch dekaner (11 möten à 2,5 h = 27,5 timmar) NETINFO. Infrmatinsmöten två gånger per termin för alla IT-medarbetare på LU. Någn persn från IT-enheten deltar varje gång (12 timmar) TimeEdit/SRS (Schemaläggning ch ResursbkningsSystem). Se även Externa åtaganden Förvaltningsstyrgruppen för SRS (Birgitta, 16 timmar) Förvaltningsgruppen för SRS (Birgitta, 18 timmar) IT-specialist (Rikard, 291 timmar under 2013) SamWebb. Deltagande i samrdningsgruppen för webb inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (43 timmar) Studieadministrativa gruppen (SA-gruppen). Referensgrupp på Student ch utbildning sm leds av sektinschef Tarm Haavist. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (8 timmar). Förmöte på HT, endast ett möte hittills p g a nyligen ändrade rutiner (Birgitta, 1 timme) SamIT. Deltagande i samrdningsgruppen för IT inm LU. Birgitta Lastw representerar HT i denna grupp (6 rdinarie möten à 3 timmar, övriga möten 11 timmar, ttalt 29 timmar) Utskrift. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Utskrift. Arbetsgruppen leds av Henrik Åslund, UB:s ledamt i SamIT-gruppen. Jhan Dahl representerar HT i denna grupp Datrer för anställda. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Datrer för anställda, 23/ ch framåt. Arbetsgruppen leddes av Birgitta Lastw, HT:s ledamt i SamIT-gruppen. Richard Jhanssn representerade HT i denna grupp Lagring. Arbetsgrupp för framtagande kvalitetsnivåer (miniminivåer, rekmmenderade nivåer) för Bas-IT-tjänsten Lagring. Arbetsgruppen leddes av Per Freby, LTH:s ledamt i SamIT-gruppen. Pierre Palm representerade HT i denna grupp Uppstart av samarbete med LTH ch Malmö Högskla angående System Center 2012 Cnfiguratin Manager (Richard) Uppstart av samarbete med J en HT-server kmmer att driftsättas i deras serverrum (Richard, Pierre, Birgitta). Utredning av BYOD (Bring Yur Own Device) för LU. Richard Jhanssn biträdande prjektledare Nätverksträff för inköpare (seminarier, träff med leverantörer). (Marcus) Arbetsgrupp under SamWebb: Interna webbmallar (Marcus)

14 Årsredvisning, IT-enheten Kmpetensutveckling ch vidareutbildning Kurser, utbildningar Deltagit i Wrkshp angående Secunia CSI (Richard) Utbildning: E-mötesverktyget Adbe Cnnect Pr: En intrduktin. (Marcus) Utbildning i LU:s systemförvaltningsmdell tillsammans med J. Ledare: Andreas Wikfeldt (Alla) Teaching cmmn language in architecture with student-prduced shrt mvies (Marcus) E-wrkshp i Adbe Cnnect (Marcus) E-mötesverktyget Adbe Cnnect Pr: Frtsättning (Marcus) Deltagit i Sunet Inkubatr Wrkshp i Stckhlm (Richard) ITIL Fundatin, Crnerstne. Utbildning ch certifiering (Susanna) Arbetsmiljöutbildning: "Vad är en gd arbetsmiljö - vad säger lagen?" (Rikard) Kurs: Att göra inköp - vad gäller? (Marcus) Utbildning i REST-gränssnitt för Ladk 3. (Rikard, Jhan) Drupalgenmgång med teknikfkus (Rikard, Jhan, Tmas, Marcus, Susanna, Birgitta). Seminarium med Kmmunikatinsavdelningens webbgrupp Micrsft Smmarkll, Helsingbrg (Richard) Kurser m System Center på Crnerstne Malmö med nedanstående namn: System Center 2012 Orchestratr Fundatin Training (3 dagar) (Richard, Pierre) Administering System Center 2012 Cnfiguratin Manager (5 dagar) (Richard, Jhan) Deplying System Center 2012 Cnfiguratin Manager (3 dagar) (Richard, Jhan) Mastering System Center 2012 Operatins Manager (4 dagar) (Richard) System Center 2012 Operating Private Clud (4 dagar) (Pierre) Certifiering sm Micrsft Technlgy Specialist på Windws 7, (Richard) Fördjupningskurs för inköpare (K1103) (Richard, Marcus)

15 Årsredvisning, IT-enheten Knferenser JAMF Natin User Cnference (JNUC) Användarknferens kring bl a verktyget sm ligger till grund för LUMac-tjänsten. (Patrik) Seminarier Bravida, Malmö. Lansering av ny versin av passagesystemet Bravida Integra (Birgitta) Windws 8.1-seminarium i Malmö (Birgitta, Mikael, Richard, Pierre) Nyheterna i Windws 8 ch Office Seminarium på Lexicn i Malmö (Susanna, Marcus, Erik, Edin) The Ultimate Event, intrduktin av Windws Server 2012 R2 ch Windws 8.1, KnwledgeFactry, Malmö (Richard) Evlvera webbinar, 1 timme (Rikard, Birgitta) resp

16 Årsredvisning, IT-enheten IT-enheten i siffrr Eknmi IT-enhetens budgetram för 2013 var tkr, varav ca tkr gick till persnalkstnader. Inköp Under 2013 (januari-december) har vi köpt in 135 PC, 84 Mac, 6 plattr (varav 5 ipads) ch 7 skrivare ch tagit emt 116 ärenden rörande infrmatin m nya medarbetare. Under 2013 har vi hanterat 128 fakturr ch under ca 170 beställningar (jul-dec 85 st). Persnal Chef 85% Birgitta Lastw Supprt 445% Se avsnittet Supprt van Servrar 160% Jhan Dahl (90%), Patrik Snestad (20%, tjl 80%), Richard Jhanssn (50%) Webb inkl utveckling 245% Rikard Stymne (75%), Tmas Schönthal (100%), Edin Kuckvic (30%), Marcus Lecars (20%), Jhan Dahl (10%) Annan utveckling 25% Susanna Björverud Prjektledning 40% Pierre Palm Layut 10% Marcus Lecars Inköp 50% Marcus Lecars (40%), Richard Jhanssn (10%) Eknmistöd 20% Cecilia Whitehrn Ttalt mtsvarar detta 10,8 heltidstjänster p g a att en del (mtsv 0,6 heltidsstjänst) av persnalstyrkan är uthyrd (se van). Antal PC-klienter 784 Mac-klienter 529 Kurskder i utbildningsplattfrmen (ht13) 387 Kurser i LUVIT (hela 2013) 82 Inskickade ärenden till AU ch nämnder (2013) 7 Pellentesque sllicitudin aliquet sapien 00,00 000,00 000,00

Årsredovisning. IT-enheten 2014

Årsredovisning. IT-enheten 2014 Årsredvisning IT-enheten 2014 Årsredvisning, IT-enheten 2014 2 INNEHÅLL Året sm har gått... 3 Vår verksamhet... 4 Avslutade prjekt... 5 Grundutbildning... 5 Frskarutbildning... 7 Frskning... 7 Administratin...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Tjänsteportfölj IT-teamet

Tjänsteportfölj IT-teamet Tjänsteprtfölj IT-teamet IT-teamets uppdrag Den gemensamma IT-driftsrganisatinen ska på uppdrag av Samarbetskmmunernas ITbeställarfunktin: - Fullgöra uppgiften av den ttala driften ch utvecklingen av Samarbetskmmunernas

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof.

Ett lyckat arrangemang har omätbart stora värden medan ett halvdant genomfört kan vara en katastrof. En presentatin av Ett lyckat arrangemang har mätbart stra värden medan ett halvdant genmfört kan vara en katastrf. Vill Ni ha hjälp att minimera riskerna för ett misslyckat arrangemang ch vill Ni veta

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige

Molntjänster från Microsoft En checklista för vårdorganisationer i Sverige Mlntjänster från Micrsft En checklista för vårdrganisatiner i Sverige Att börja använda mlntjänster inm sjukvården är inte längre en fråga m, utan frågan är snarare när. Men vilken mlnlösning ska man välja?

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

f 1 (5) 1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f 1 (5) Justerat Prtkll fört vid styrelsesammanträdet den 12 juni 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtssn Anna Brunström Jhanna Berg David Höjenberg Carl-Gustaf Janssn Susanne

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Ladok3 SamIT 2013-05-24

Ladok3 SamIT 2013-05-24 Ladok3 SamIT 2013-05-24 Kort om Ladok och Ladok3 Ladok är ett gemensamt nationellt system för studiedeltagande, resultat och examina. Ägs och drivs av medlemslärosätena (i princip samtliga svenska UoH,

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014

ENG-A1004: Information om studierna -övning, hösten 2014 ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014 Cntents ENG-A1004: Infrmatin m studierna -övning, hösten 2014... 1 1. Int ch studieguiderna... 2 2. WebOdi... 3 3. Nppa... 4 4. Inside... 5 5. E-pst...

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala

Arkitektroller och arkitektansvar Sten Sundblad, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Arkitektrller ch arkitektansvar, Sundblad & Sundblad ADB-Arkitektur, Uppsala Nu är det februari 2005 ch dags för artikel två av tre m arkitektur, temat för Micrsfts arkitektwebb under första kvartalet

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Studenter om studier på distans

Studenter om studier på distans Studenter m studier på distans Resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2012 Lars Haglund & Lena E. Jhanssn Lärstöd Karlstad University Studies 2013:37 Studenter m studier på distans Resultat

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer