Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT"

Transkript

1 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT A study of the graduation rate in higher vocational education in the area of ICT AnnaKarin Swenning, Malin Jondell Assbring, Michelle Andersson och Johanna Enberg Faugert & Co Utvärdering AB

2 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT A study of the graduation rate in higher vocational education in the area of ICT Faugert & Co Utvärdering AB, april 2014 AnnaKarin Swenning, Malin Jondell Assbring, Michelle Andersson och Johanna Enberg

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Executive summary 3 1. Inledning Uppdraget Genomförande Rapportens disposition 5 2. Vad är en yrkeshögskoleutbildning? 6 3. Översikt av tidigare studier Inledning Exempel på orsaker till avhopp Exempel på åtgärder för att minska avhopp 9 4. Sammanställning och analys av genomförda intervjuer Inledning Urval av utbildningar och intervjupersoner Frågor för intervjuundersökningen Typ av utbildningar som studerats Hur har utbildningen initierats och utformats? Vilka antogs till utbildningen? Hur har utbildningen genomförts? Vilket stöd har getts till de studerande? Vilka motiv har de studerande haft till att gå utbildningen? Varför har en del av de studerande inte fullföljt med examen? Slutsatser 24 Bilaga A Intervjufrågor för ledningsgruppen 27 Bilaga B Intervjufrågor för utbildningsledare 30 Bilaga C Intervjufrågor för de studerande 33 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT i

4

5 Sammanfattning Ett av målen för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i myndighetens långsiktiga verksamhetsplan är att fler av dem som antas till en utbildning inom yrkeshögskolan också ska fullfölja utbildningen och ta examen. De uppföljningar som myndigheten genomför inom yrkeshögskolan visar att examensgraden varierar mellan och inom olika utbildningsområden och utbildningsinriktningar. Under år 2012 hade utbildningsområdet Data/IT i genomsnitt endast 56 % examensgrad, vilket var lägst bland samtliga utbildningsområden inom yrkeshögskolan. Syftet med studien har varit att ge en beskrivning av faktorer som kan påverka examensgraden inom utbildningsområdet Data/IT. Uppdraget har dels bestått av en kortfattad översikt av tidigare studier inom ämnet, dels av en intervjuundersökning som riktat sig mot ett begränsat urval av utbildningar inom utbildningsområdet Data/IT. Intervjuundersökningen har omfattat sju utbildningar och den aktuella utbildningsomgång som studerats är den som avslutades under Urvalet av utbildningar har innefattat utbildningar till programmerare, nätverkstekniker, systemutvecklare eller mjukvarutestare. Fem av utbildningarna hade en relativt låg examensgrad, två hade en relativt hög examensgrad och söktrycket för samtliga utbildningar varierade från 1,8 upp till 5,1. För sex av de undersökta utbildningarna har särskilda förkunskapskrav ställts. Totalt har 36 personer intervjuats och de kategorier av intervjupersoner som ingått är tidigare studerande, utbildningsledare, ordföranden eller annan representant för ledningsgruppen samt studeranderepresentanten för respektive utbildning. Tidigare studerande utgjordes av de som inte fullföljde utbildningen med examen från de fem utbildningar som hade en lägre examensgrad. Översikten av tidigare studier visar att orsakerna till att en person väljer att avbryta sina studier kan vara många och situationen är ofta komplex. Det är dock möjligt att identifiera några huvudsakliga kategorier av påverkande faktorer utifrån det underlag som vi studerat. Den första kategorin handlar om hur utbildningen i sig, det vill säga hur den utformas och genomförs, kan påverka de studerandes val att fullfölja eller inte fullfölja utbildningen. Det kan till exempel handla om att utbildningen inte har haft den inriktning som de studerande hade önskat, att utbildningen varit för svår, att studietakten varit för hög eller att utbildningen haft en bristande kvalitet. Det kan också handla om dåliga studieresultat och brist på stöd. En annan kategori utgörs av sociala faktorer som exempelvis mobbing, socialt utanförskap, familjesituationen eller sjukdom. En tredje kategori som kan identifieras handlar om arbetsmarknadsrelaterade och ekonomiska faktorer, till exempel att de studerande får ett arbete som matchar utbildningen redan innan examen har tagits, men också om svårigheter att klara sig på studiemedel. Den bild som framträder genom intervjuundersökningen är att det främst har handlat om orsaker som är kopplade till utbildningen i sig samt till arbetsmarknadsrelaterade och ekonomiska faktorer. Endast i liten utsträckning har det handlat om sociala faktorer. I intervjuundersökningen finns det också en tydlig överensstämmelse mellan vad de olika kategorierna av intervjupersoner anger som huvudsakliga skäl till avhopp från de utvalda utbildningarna. Utbildningsledare, representanter för ledningsgruppen och studeranderepresentanter uppfattar överlag att orsakerna till att en del av de studerande inte fullföljt utbildningen främst har handlat om att de valt fel utbildning, att de haft en bristande motivation eller att vissa utbildningsmoment varit för svåra som exempelvis programmeringen eller mer teoretiska kurser. Att de studerande fått ett arbete eller försökt arbeta parallellt med studierna uppfattades också i en del fall ha orsakat att utbildningen inte fullföljts. Däremot uppfattas inte personliga skäl som exempelvis Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 1

6 sjukdom eller föräldraledighet ha varit någon huvudsaklig anledning till avhopp bland de studerande. De skäl som de tidigare studerande anger till varför de inte fullföljt utbildningen med examen handlar bland annat om orsaker relaterade till utbildningen i sig som exempelvis bristande motivation och intresse för utbildningen, att utbildningen inte var helt rätt val och/eller att utbildningen i vissa delar varit för svår. Somliga orsaker är specifikt kopplade till utbildningar inom Data/IT. Det handlar om vad som krävs för att klara utbildningen, exempelvis i form av förkunskaper i matematik och programmering, men även om hur utvecklingen inom området Data/IT och arbetsmarknaden ser ut vad gäller krav på examen. Det handlar också om att en del av de tillfrågade upplever att utbildningen inte varit så bra som förväntat och/eller att de inte fått tillräckligt med stöd från lärare och utbildningsledare när de kommit efter. Andra skäl som framkommer är att en del av de studerande har sökt och fått ett arbete under utbildningen eller att de har försökt att arbeta parallellt med utbildningen. Att fullfölja utbildningen har då blivit svårt och i vissa fall även mindre viktigt för den studerande. Att en del av de studerande valt att börja arbeta framför att avsluta utbildningen uppges i en del fall berott på ekonomiska skäl. I andra fall handlar det snarare om att en examen inte alltid bedömts vara en nödvändig förutsättning för att kunna arbeta inom området. I en fortsatt och mer fördjupad analys är det intressant att se om ett liknande mönster går att urskilja för ett större urval av utbildningar och om orsakerna skiljer mellan olika utbildningsinriktningar. De frågor som har ställts till tidigare studerande i föreliggande intervjuundersökning bör kunna användas som ett underlag i utformningen av en mer omfattande undersökning. 2 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

7 Executive summary One of the objectives for the Swedish National Agency for Higher Vocational Education is that students admitted to higher vocational education programmes graduate. Studies from the agency show that the percentage of graduates varies between different study fields and programmes. In the year 2012, the average percentage of graduates in the study field of ICT was only 56 %, which was the lowest percentage of graduates among all study fields in higher vocational education. The purpose of this study has been to provide a description of factors that may affect the percentage of graduates within the study field of ICT. The assignment partly consisted of a brief overview of previous studies on the topic, partly of an interview study directed towards a limited number of programmes in the study field of ICT. The interview study covered seven programmes which all ended in The selection of programmes included training for programmers, network engineers, system designers and software testers. Of these, five of the programmes had a relatively low percentage of graduates, two had a relatively high percentage of graduates and the number of applicants per position for all selected programmes ranged from 1.8 up to 5.1. Moreover, six of the programmes had specific entry requirements. A total of 36 people were interviewed and the categories of interviewees included were: former students (from the programmes with the lowest percentage of graduates), education providers, and the student representative for each programme. The overview of previous studies show that there are many reasons why students do not graduate, and the causes are often complex. However, it is possible to identify some general categories of influencing factors. The first category comprises factors concerning the programme itself, such as its design and implementation. Examples in this category include that the programme lacked wanted specialisation, the studies having too high a pace, being too difficult or of inadequate quality. Other factors are poor student achievement and lack of support. Another category consists of social factors such as mobbing, social exclusion, family situation or illness. The third category that can be identified relates to the labour market and economic factors. It may be that students find employment matching the training before graduation, or it can be due to difficulties to cope on student financial aid. Generally, the impression emerging from the interviews is that the reasons for not graduating are mainly related to the programme itself, as well as to the labour market and to economic factors, and only to a small extent to social factors. Furthermore, in the interview study, there is also a correspondence between what the different categories of respondents indicate as primary reasons for dropouts. Education providers and student representatives mainly perceive the reasons for not graduating to be the wrong choice of programme, lack of motivation or difficulties in coping with different parts of the programme, such as programming or theoretical courses. In some cases, students were employed before graduation or tried to work while enrolled in the programme, which respondents recognize as a reason for dropouts. However, personal reasons such as illness or parental leave are not considered a principal reason for dropouts, according to this group of interviewees. The reasons for not graduating provided by former students are for example related to the programme itself, such as a lack of motivation and interest, wrong choice of programme and/or that some parts of the programme was too difficult to cope with. Some reasons are specifically linked to the programmes in the study field of ICT. It concerns prerequisites for completing the programme, e.g. specific entry requirements in mathematics and programming, but also the development in the area of ICT and the labour market in terms of graduation requirements. Other reasons mentioned are that the quality of the programme was not as high as expected and/or that students did not receive enough support from teachers and education providers. Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 3

8 Additionally, further reasons for not graduating are that some students were employed while they were still enrolled in the programme, or tried to combine work and education. Completing their education then became too difficult and, in some cases, less important for the student. In some cases students chose to start working instead of completing their education for financial reasons. In other cases, a degree was not seen as a necessary condition for being able to work in the field. In conclusion, it would be interesting to see if a similar pattern can be discerned for a greater number of programmes and also between different study fields in a further and more in-depth analysis. The questions posed to former students in this interview study can be used as a base for the design of a more comprehensive study. 4 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

9 1. Inledning 1.1 Uppdraget Ett av målen för Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i myndighetens långsiktiga verksamhetsplan är att fler av dem som antas till en utbildning inom yrkeshögskolan också ska fullfölja utbildningen och ta examen. De uppföljningar som myndigheten genomför inom yrkeshögskolan visar att examensgraden varierar mellan och inom olika utbildningsområden och utbildningsinriktningar. Examensgraden mäts genom att undersöka hur stor andel av samtliga antagna på respektive utbildning som vid utbildningsomgångens slut har en examen på den aktuella utbildningen. Under år 2012 hade utbildningsområdet Data/IT i genomsnitt endast 56 % examensgrad, vilket var lägst bland samtliga utbildningsområden inom yrkeshögskolan. Att inte fullfölja utbildningen med examen kan handla om att de studerande avbryter sina studier (i något skede av utbildningen), men också om att de studerande deltar i hela utbildningen men inte fullföljer den med en examen. För en examen krävs att den studerande har fått godkänt i alla ämnen. En studerande kan alltså ha fullföljt hela utbildningen i den bemärkelsen att personen har deltagit i alla moment, men inte fått betyg i alla moment och därför inte heller uppfyllt kraven för examen. Syftet med uppdraget är att ge en beskrivning av faktorer som kan påverka examensgraden inom utbildningsområdet Data/IT. Resultatet av utredningen är tänkt att utgöra ett underlag för mer fördjupade studier inom området och för eventuella insatser av såväl myndigheten som utbildningsanordnare. Uppdraget består dels av en kortfattad översikt av tidigare studier inom ämnet, dels av en intervjuundersökning som riktat sig mot ett begränsat urval av utbildningar med låg respektive hög examensgrad inom utbildningsområdet Data/IT. 1.2 Genomförande Faugert & Co Utvärdering AB har under perioden februari april 2014 genomfört det arbete som redovisas i denna rapport. Studien har genomförts av AnnaKarin Swenning (projektledare), Malin Jondell Assbring, Johanna Enberg och Michelle Andersson. Göran Melin har varit kvalitetssäkrare. Datainsamlingen har bestått av: Dokumentstudier Avstämningsmöten med MYH Intervjuer med 36 personer Tolkningsseminarium den 1 april 2014 vid vilket vi redovisade våra observationer och preliminära slutsatser för diskussion och återkoppling. Vid tolkningsseminariet deltog sex personer från MYH: Paula Kossack, Britt-Inger Stoltz, Linda Wiklund, Christer Carmegren, Bengt Olof Åradsson och Gustaf Åhman. 1.3 Rapportens disposition Denna rapport börjar efter detta inledande kapitel 1 med en kort genomgång av utgångspunkter och avgränsningar för studien. I kapitel 3 görs en översiktlig kartläggning av tidigare studier inom området och i kapitel 4 ges en sammanfattning och analys av genomförda intervjuer och dokumentstudier. Avslutningsvis dras i kapitel 5 slutsatser kring de exempel på orsaker som framkommit i undersökningen. De intervjuguider som utvecklats och använts för uppdraget återges i Bilaga 1-3. Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 5

10 2. Vad är en yrkeshögskoleutbildning? Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot arbetsmarknadens behov och bedrivas i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningsanordnare kan vara exempelvis privata utbildningsföretag, kommuner, landsting samt universitet och högskolor. Utbildningsanordnarna kan ansöka om statsbidrag för att genomföra en yrkeshögskoleutbildning hos MYH. Bidrag beviljas normalt sett för högst två utbildningsomgångar i följd och sedan behöver utbildningsanordnaren ansöka på nytt. För att kunna påbörja en utbildning på yrkeshögskolan krävs det att man har avlagt en gymnasieexamen inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, har en annan utbildning som motsvarar en gymnasieexamen, bor och är behörig till liknande utbildning i Danmark, Island, Norge eller Finland eller att man på något annat sätt skaffat sig den kompetens som krävs för att klara av utbildningen. På vissa utbildningar finns det dessutom krav på särskilda förkunskaper, vilket bedöms vara nödvändigt för att personen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ofta rör det sig om kompetens motsvarande en kurs inom gymnasieskolan, arbetslivserfarenhet etc. Utbildningsanordnare kan dock även anta personer som inte uppfyller de ovan nämnda kraven om dessa bedöms klara av utbildningen och att arbeta inom området. Utbildningarnas längd varierar, men de flesta är mellan ett och två år. De spänner över en rad olika områden, varav Data/IT är ett av områdena. Samtliga utbildningar är eftergymnasiala, avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN. De flesta av yrkeshögskolans utbildningar innefattar lärande som är förlagt på en arbetsplats. Inom yrkeshögskolan kallas detta för LIA, vilket är en förkortning för "lärande i arbete". LIA kan ges som en eller flera betygsgivande kurser. Utbildningarna kan leda till en yrkeshögskoleexamen efter minst ett år eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen efter minst två år. Poängsystemet som används innebär att en veckas heltidsstudier resulterar i fem yrkeshögskolepoäng (YH-poäng). Det innebär att ett års heltidsstudier omfattar 200 YH-poäng. 1 Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper, där även en studeranderepresentant finns med. Ledningsgruppen är även ansvarig för att se till att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs på utbildningen. Det är därför av stor betydelse att det finns ett system för hur ledningsgruppen kan kontrollera utbildningens kvalitet. 2 Under 2013 fanns det ungefär 4700 studerande på utbildningar inom Data/IT, fördelade på 170 utbildningsomgångar vilka pågick hela eller delar av Den genomsnittliga examensgraden inom området var 59 % och det genomsnittliga söktrycket var 4,1. Ett annat utmärkande drag var att 78 % av de studerande utgjordes av män. 3 1 Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskoleutbildning, Myndigheten för yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan, Statistik för 2013 från Myndigheten för yrkeshögskolan 6 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

11 3. Översikt av tidigare studier 3.1 Inledning I detta kapitel ges en kortfattad översikt av tidigare studier som handlar om orsaker till varför studerande väljer att inte fullfölja utbildningen. För att få fram ett underlag som är så relevant som möjligt för svenska yrkeshögskoleutbildningar har fokus legat på forskning och analyser som genomförts i Sverige. I genomgången har vi dock funnit relativt få rapporter och studier från Sverige om orsaker till avhopp. Det har även varit svårt att hitta undersökningar som specifikt berör yrkeshögskoleutbildningar. Vi har därför utvidgat översikten till att innefatta undersökningar om avhopp från gymnasieutbildningar och yrkesexamensprogram på högskolenivå. Vi har även vidgat perspektivet till att omfatta de övriga nordiska länderna. Eftersom dessa länder delvis har en liknande uppbyggnad av utbildningssystemet, anser vi att resultaten från undersökningar i andra nordiska länder utan större problem kan appliceras på svenska förhållanden. De rapporter och studier som vi har inkluderat i översikten har framförallt hittats via hemsidor tillhörande ansvariga myndigheter i respektive land, Nordiska ministerrådet samt utbildningsanordnare på olika nivåer. För att översikten ska spegla det aktuella kunskapsläget har endast material från de senaste tio åren inkluderats. Översikten gör inte anspråk på att vara heltäckande, men bör ge en bild av tänkbara orsaker till avhopp samt vilka åtgärder som kan vidtas. 3.2 Exempel på orsaker till avhopp Orsakerna till att en person väljer att avbryta sina studier kan vara många och situationen är ofta komplex. I tidigare undersökningar har ofta orsakerna till studieavbrott delats upp i två kategorier; dels orsaker relaterade till de studerandes bakgrund, förutsättningar och hemmiljö, dels orsaker som kan påverkas av utbildningsanordnare och lärare m.fl Utbildningen och de studerandes förutsättningar att klara den Flera av de undersökningar som vi tagit del av pekar på att utbildningen i sig, det vill säga hur den utformas och genomförs, kan påverka de studerandes val att fullfölja eller inte fullfölja utbildningen. Högskoleverket publicerade 2010 en rapport som undersökte vad studieuppehåll och studieavbrott berodde på inom yrkesexamensprogram med låga examensfrekvenser. I undersökningen tillfrågades studenter som valt att avbryta sina yrkesexamensstudier eller ta studieuppehåll om vad som var den huvudsakliga orsaken till deras studieavbrott. Av de svarande var det 45 % som angav att det berodde på själva utbildningen. Inom denna kategori berodde det främst på att studenterna ansåg att utbildningen inte hade den inriktning de önskade. Av de som svarat var det närmare en tredjedel av studenterna som uppgav detta som skäl. Detta svar var särskilt vanligt bland de studenter som inte hade den valda utbildningen som förstahandsval. Att avhoppet berodde på dåliga studieresultat eller på att studenten tyckt att utbildningen var för svår var också en vanlig anledning (17 respektive 12 %). Kvaliteten i utbildningen kan också vara avgörande för en students beslut att fortsätta eller avbryta sina studier. Av de yrkesexamensstudenter som valde att avbryta utbildningen på grund av utbildningen i sig, var det 12 % som ansåg att det var låg kvalitet på utbildningen. 5 När SCB 2007 undersökte varför gymnasieelever hoppar av gymnasieskolan var också faktorer relaterade till utbildningen avgörande för en del av de svarande. Närmare 25 4 E. Markussen (red.). Frafall i utdanning for åringer i Norden, Nordiska ministerrådet, L. Eriksson. Orsaker till studieavbrott, Högskoleverket, 2010 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 7

12 % angav att den huvudsakliga orsaken exempelvis var att utbildningen hade fel inriktning, att studierna var för svåra, att de inte fick tillräckligt stöd i skolarbetet eller att studietakten var för hög. 6 En annan möjlig förklaring till avhopp är brist på motivation eller skoltrötthet. Närmare 40 % av de svarande i den undersökning av SCB som nämns ovan angav detta som skäl till avbrott. En ytterligare orsak som nämns i flera av undersökningarna är brist på stöd. Enligt Högskoleverkets rapport om yrkesexamensprogram med låga examensfrekvenser var det 20 % av studenterna som avbröt sina studier eller tog studieuppehåll på grund av att de upplevde att de inte fått tillräckligt stöd eller för att studierna upplevdes som för svåra. 7 Motsvarande situation inom gymnasieskolan speglas bland annat i den studie om avhopp från gymnasieskolan som SCB har gjort. Studien redovisar ett resultat liknande det som presenterades för yrkesexamensstudenterna: 13 % ansåg att de inte fått tillräckligt stöd, att studietakten var för hög eller att studierna var för svåra. 8 Det här problemet speglas också i Ungdomsstyrelsens intervjustudie från 2013 med ungdomar som hoppat av gymnasieskolan. Där lyfts bristen på engagemang från lärare samt brist på pedagogiskt stöd som betydande orsaker till ungdomarnas avhopp. 9 Formen för utbildningen kan också sannolikt påverka de studerandes val. En studie från 2006 som genomförts vid Umeå universitet visar att utbildningar som bedrivs på distans med IT-stöd har ofta en högre avhoppsfrekvens samt en lägre andel som har som mål att fullfölja utbildningen. Dessa studenter uppgav ofta att de avbrutit utbildningen på grund av tidsbrist. Framförallt skedde avhoppen när de studerade något annat parallellt. Studenter som förvärvsarbetade samtidigt fullföljde dock ofta sin utbildning Sociala faktorer Att sociala faktorer såsom trivsel, familjesituation, sjukdom osv. kan vara av stor betydelse för en persons beslut om att fullfölja en utbildning visar Högskoleverkets undersökning av yrkesexamensstudenter. Detta angavs vara den näst vanligaste huvudsakliga orsaken till avbrott bland de svarande i den undersökningen. Av de studenter som avbrutit sina studier eller tagit studieuppehåll uppgav 29 % att det främst berodde på sociala faktorer. Av dessa var det en del som blev sjuka och på grund av detta inte hade möjlighet att studera. Andra uppgav att de inte kunde kombinera familjelivet med studier och därför tvingades hoppa av och ett ytterligare skäl som angavs av de svarande var att de inte trivdes. 11 I studien hade studenterna dock ingen möjlighet att förklara närmare vad bristen på trivsel berodde på. Den studie som genomförts av Ungdomsstyrelsen om ungdomar som hoppat av gymnasieskolan pekar framförallt på de sociala faktorernas betydelse. Mobbning och socialt utanförskap är de vanligaste orsakerna som nämndes i detta sammanhang. De var en avgörande faktor för ungdomarnas studieavbrott Arbetsmarknadsrelaterade och ekonomiska faktorer En av undersökningarna visar också att arbetsmarknadsrelaterade och ekonomiska faktorer kan påverka orsaker till avhopp. Högskoleverkets utredning visar att 16 % av 6 A. Karlsson. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning, SCB, L. Eriksson. Orsaker till studieavbrott, Högskoleverket, A. Karlsson. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning, SCB, L. Kolouh. Tio orsaker till avhopp, Ungdomsstyrelsen, P. Westerberg & G. Mårald. Avbrott på nätutbildningar en studie av när och varför studenter hoppar av alternativt fullföljer IT-stödda distanskurser, Umeå universitet, L. Eriksson. Orsaker till studieavbrott, Högskoleverket, L. Kolouh. Tio orsaker till avhopp, Ungdomsstyrelsen, Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT

13 dem som avbrutit sina yrkesexamensstudier eller tagit studieuppehåll angav att de gjort detta främst av arbetsmarknadsskäl. De flesta av dem svarade att de fått ett arbete som matchade deras utbildning. 13 I samma undersökning svarade 9 % av de studenter som avbrutit sina studier på yrkesexamensprogram eller tagit studieuppehåll att de gjorde detta på grund av ekonomiska faktorer. Det rör sig främst om att studenterna inte tagit tillräckligt med poäng föregående termin för att fortsätta få studiestöd, eller att de inte ansåg sig vara kapabla att klara sig på studiemedel. En ytterligare anledning som nämns är att studenterna inte ville öka sin skuldsättning Exempel på åtgärder för att minska avhopp I en del av de undersökningar som vi studerat förs resonemang om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska avhopp. Nedan ges en kort sammanfattning av en del av de exempel som vi hittat Förbättrad kvalitet i utbildningen En studie från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att ökat utbyte av erfarenhet och ökat samarbete mellan lärare inom gymnasieskolan har bidragit till att kompetensen har höjts och individuella lösningar för elever har lättare kunnat skapas. Studien från SKL konstaterar också att när lärarna har fått utveckla sin kompetens genom kollegialt utbyte har utbildningens kvalitet höjts. 15 Inom den svenska gymnasieskolan har antagningskraven till yrkesprogrammen blivit mer omfattande. 16 Ett av målen med införandet av högre antagningskrav var att minska andelen elever som på grund av bristande förkunskaper inte klarar av att fullfölja utbildningen. På så sätt blir de högre kraven en åtgärd för att minska antalet avhopp från yrkesutbildningarna. 17 Betydelsen av kontakter med arbetslivet och praktik tas också upp i en del av rapporterna. Studien från SKL visar att ökad kontakt med arbetslivet har utmynnat i att utbildningen utvecklats. Ett framgångsrikt samarbete mellan arbetsliv och skola motiverar studenterna att fortsätta sina studier och relevansen av utbildningen blir tydlig. Betydelsefullt är också det faktum att det på praktikplatserna finns utbildade handledare som kan coacha eleverna under praktikperioden. 18 I en studie från Nordiska ministerrådet har de åtgärder som görs i de nordiska länderna för att minska avhoppen i gymnasieskolan sammanställts. Bland annat har flera länder ökat andelen praktik i yrkesutbildningarna. Man har dock inte kunnat fastslå att en större andel praktik faktiskt minskar andelen avhopp Ökat stöd till studenterna SKL har sammanställt vilka faktorer som är av stor vikt för att gymnasieelever ska fullfölja sin utbildning. Både behovet av bra kontakt med lärare som uppmuntrar och tror på elevens kapacitet, och ökat stöd i form av extrainsatser nämns. Det betonas framförallt att det ska finnas rutiner för hur man går tillväga när en elev behöver extra stöd så att insatser snabbt kan sättas in. 20 Liknande åtgärder har vidtagits på 13 L. Eriksson. Orsaker till studieavbrott, Högskoleverket, L. Eriksson. Orsaker till studieavbrott, Högskoleverket, M. Klefbom. Motverka studieavbrott, SKL, Yrkesutbildning i Europa. Översikt över den svenska yrkesutbildningen, Skolverket, Regeringens proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Regeringen, M. Klefbom. Motverka studieavbrott, SKL, E. Markussen (red.). Frafall i utdanning for åringer i Norden, Nordiska ministerrådet, M. Klefbom. Motverka studieavbrott, SKL, 2012 Studie om examensgraden för yrkeshögskoleutbildningar inom området Data/IT 9

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR

EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR EN UTMÄRKT MÖJLIGHET ATT BYTA KARRIÄR NT-SVUX-satsningen vad blev det av den? En uppföljningsstudie Högskoleverket 1998 1 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-453 70 00

Läs mer

Förord. Umeå februari 2006. Pernilla Westerberg Gunilla Mårald

Förord. Umeå februari 2006. Pernilla Westerberg Gunilla Mårald Förord Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet har genomfört två och ett halvt år av den treåriga utvärderingen av Nätuniversitetet, som utförs på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Läs mer

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM?

SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? SÄRSKILDA UTBILD- NINGSSATSNINGAR VAD BLEV DET AV DEM? En uppföljningsstudie av vissa särskilda utbildningssatsningar inom högskolan som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel, enligt regeringens

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning

Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Nöjd-Kund-Index en brukarorienterad undersökning Integrationsverkets rapportserie 2001:08 Integrationsverket, 2001 Omslagsillustration. Tim Teebken ISSN

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och de kvalificerade yrkes utbildningarna Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (19) Datum: 2010-08-30 Diarienr: YH 2009/2104 Återrapportering

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Unga idrottsledare. En studie om hinder och drivkrafter till ideellt engagemang

Unga idrottsledare. En studie om hinder och drivkrafter till ideellt engagemang UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Unga idrottsledare En studie om hinder och drivkrafter till ideellt engagemang Malin Fahlgren (Sociologi med inriktning mot socialpsykologi C, 10 poäng Jens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer