Mölndals stad. Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mölndals stad. Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30"

Transkript

1 Mölndals stad Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK ÅF-Infrastructure AB, Grafiskavägen 2, SE Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel , Org nr PM Geoteknik Page 1 (11)

2 DOKUMENTINFORMATION Uppdrag Kållereds köpstad Uppdragsnummer GNR Datum Revidering Beställare Beställarens referens Mölndals stad Johan Wiik Uppdragsledare Roger Oscarsson Tfn mail. Upprättad av Lena Ekmark Granskad av Roger Oscarsson PM Geoteknik Page 2 (11)

3 Innehållsförteckning 1 Objekt Syfte Styrande dokument Underlag för projektering Planerad byggnation Geotekniska undersökningar Tidigare utförda undersökningar Utförda undersökningar Radar undersökningar Befintliga förhållanden Befintliga byggnader och anläggningar Topografiska förhållanden Vattendrag Geotekniska förhållanden Jorddjup och jordlagerföljd Fyllning Jordegenskaper Deformationsegenskaper Hydrogeologiska förhållanden Stabilitet Sättningar Rekommendationer Grundläggning byggnader Höjdsättning Dagvattenhantering och ledningar Bilagor Bilaga 1 Tolkning georadar PM Geoteknik Page 3 (11)

4 1 Objekt På uppdrag av Mölndals stad har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar som underlag för arbete med detaljplan inom Kållereds köpstad i Mölndal, se figur 1.1. Lackackaväge Kållereds Center COOP E6 Figur 1.1, Ungefärligt planområde 2 Syfte Följande utredning PM Geoteknik är framtaget för ett utgöra ett planeringsunderlag för framtagande av detaljplan. Detaljplanen ska ge en samlad bild över hur ett avgränsat markområde ska användas samt markens lämplighet för att bebyggas. I detaljplanen bör följanande beskrivas: Markförhållanden - geotekniska förutsättningarna för området som helhet. Områdets geotekniska förhållanden och förutsättningar för att bebyggas. Stabilitet- och grundläggningsförhållanden. Restriktioner säkerställas. PM Geoteknik Page 4 (11)

5 3 Styrande dokument Styrande dokument är: SS-EN :2005 Dimensionering av geokonstruktioner Utredning av stabilitetsförhållanden görs enligt IEG Rapport 4:2010 Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar (ersätter Skredkommissionens Rapport 3:95). 4 Underlag för projektering 4.1 Planerad byggnation Planförslaget innebär komplettering av befintligbebyggelse. Ingen större exploatering av mark som idag utgörs av naturmark är aktuell, se figur 4.1. Figur 4.1, Skiss situationsplan PM Geoteknik Page 5 (11)

6 4.2 Geotekniska undersökningar Tidigare utförda undersökningar Tidigare geotekniska undersökningar har utförts inom samt i angränsning till aktuellt område. Undersökningarna finns beskrivna i följande handlingar: 1976 utförde VIAK AB geoteknisk kartering och översiktlig geoteknisk undersökning för stadsplan V. Ekenleden i S.V. Kållered utförde VIAK AB geotekniska undersökningar för Ekenskolan i Kållered utförde MW Byggtekniska AB geoteknisk utredning på uppdrag av Ljud och Bild inför nybyggnation av butiksbyggnad utförde GF geotekniska undersökningar och projekteringsanvisningar för Ekenskolan etapp utförde GF en inventering och sammanställning av tidigare utförda undersökningar för Kållered Eken 1:8 m. fl. med en geoteknisk utredning inför ny stadsplan utförde Skanska Teknik AB geotekniska undersökningar tillsammans med projekteringsutlåtande för nybyggnad av Elgigantens butiksbyggnad inom fastigheten Våmmedal 2: utförde Bohusgeo geotekniska undersökningar och geoteknisk utredning inför ny detaljplan, Heljered etapp 2. Relevant data från tidigare utförda undersökningar har beaktats och inarbetats i denna PM Utförda undersökningar ÅF-Infrastructure AB har utfört geoteknisk undersökning under december Undersökningarna redovisas i Markteknisk undersökningsrapport, MUR, daterad Inom området har följande undersökningar utförts: CPT-sondering i 4 punkter för bestämning av jordens relativa fasthet och egenskaper. Upptagning av ostörda jordprover i 1 punkter med kolvprovtagare, typ StII, för vidare analys vid geotekniskt laboratorium. Upptagning av störda jordprover i 5 punkter med skruvprovtagare för vidare analys vid geotekniskt laboratorium. 4.3 Radar undersökningar ÅF-Infrastructure AB har utfört geofysisk undersökning under november Undersökningarnas planläge redovisas i Markteknisk undersökningsrapport, MUR, daterad Inom området har följande undersökningar utförts: Georadar i 41 linjer för bestämning av mäktigheten av fyllnadsmaterialet. 5 Befintliga förhållanden Området består av bebyggelse för handel samt hårdgjorda. Området är långsträckt i nord- sydlig riktning och ca 1 km långt samt ca 250 m brett. Området avgränsas i väster av Ekenleden samt i öster av E6. PM Geoteknik Page 6 (11)

7 Denna PM innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden. 5.1 Befintliga byggnader och anläggningar Inom området finns sex stycken byggnader var av IKEA, som ligger längst söder ut, är den största. Enligt tidigare utredningar kan förutsätts att samtliga byggnader är grundlagda på spetsburna pålar. Huvudledningar för vatten och avlopp har delvis grundlagts på pålad betongplatta. Även ledningar fram till byggnader kan vara pålgrundlagda. I E6, på båda sidor om bron över Bangårdsvägen, är, enligt uppgift, vägen uppbyggd med lättklinker samt LLP-platta har använts som lastfördelande lager under överbyggnaden. 5.2 Topografiska förhållanden Planområdet ligger väster om E6 i en nord-sydlig dalgång. Tidigare utgjordes området av ängsmark som ställvis varit något sank. Växtligheten utgjordes av gräs, vass, buskar och mindre träd. Enligt äldre ritningar har även ett vattendrag tidigare runnit i nord-sydlig sträckning väster om Kålleredcenter samt mitt under COOP. I dag utgörs planområdet till stor del av affärsbyggnader vilka utgör Kållereds köpstad. Övriga ytor är hårdgjorda för trafik och parkering. Generellt är planområdet plant med marknivåer mellan +10 och +12. I områdets södra del finns ett fastmarksparti med berg i dagen med en högsta nivå på +22. De hårdgjorda markytorna är synbart påverkade av marksättningar. Vid i princip samtliga byggnader har justeringar gjorts vid entréer och portar med trappor, ramper eller asfaltsuppbyggnader. Pålgrundlagda ledningsstråk framträder som upphöjda ryggar inom asfaltsytorna. 5.3 Vattendrag I planområdets norra del korsar Hagabäcken området i öst västlig riktning och ansluter till Kålleredsbäcken på Ekenledens västra sida. Kålleredsbäcken löper parallellt med Ekenleden och är mot söder kuverterad. 5.4 Geotekniska förhållanden Jorddjup och jordlagerföljd Längs i söder ligger ett område med berg i dagen. Från bergspartiet ökar jorddjupet norrut till omkring 15 och 20 m, lokalt över 20 m. Mitt mellan Labackavägen i norr och Ekenleden i söder, inom västra sidan av området, minskar djupet till fast botten lokalt till omkring 5 m. PM Geoteknik Page 7 (11)

8 Labackavägen COOP IKEA Figur 5.4 Utsnitt ritning G01 Planområdet utgörs till största delen av uppfyllda ytor som hårdgjorts. Radarmätning över ytorna indikerar fyllnadsmäktigheter på mellan 0,5 och 2,5 m, beläggningstjockleken ca 7 cm. Den naturligt lagrade jorden, under asfalt- och bärlager samt fyllnadsmassor, består överst av gyttja. Gyttjan underlagras av gyttjig lera och lera via friktionsjord på berg. Gyttjan och den leriga gyttjan har en mäktighet på omkring 3 á 6 m, lokalt upp till 10 m. Uppgifter om uppmätt mäktighet på friktionsjorden under leran varierar mellan ca 0,5 m till 3 m, lokalt över 5 m men kan också vara ytterligare någon meter Fyllning Tolkning av radarprofiler ger en mäktighet på fyllnadsmaterial som varierar mellan 0,5 och 2,5 m. Närmast väg E20 uppgår mäktigheten till mellan 0,5 och 1,0 m för att öka mot IKEA. Runt Coop varierar mäktigheten mellan 0,5 och 1,0 m för att öka till 1,0 1,5 m vid Elgiganten i norr. Mellan byggnaderna och Ekenleden uppgår fyllningen till omkring 1 m, lokalt något mer, se Bilaga Jordegenskaper Generellt är skjuvhållfastheten i gyttjan extremt låg och så även i den underliggande leran. Uppgifter från GF.s utredning för Kållered Eken 1:8 m.fl och Skanskas utredning för Elgiganten visar på en korrigerad, odränerad skjuvhållfasthet på 5-7 kpa inom den gyttjiga delen av jordprofilen, men lokalt så låg som 3 kpa. Den underliggande lerans skjuvhållfasthet är utvärderad till 10 kpa. PM Geoteknik Page 8 (11)

9 Nyupptagna prover bekräftar resultat från tidigare utförda undersökningar. Gyttjan är mellansensitiv medan den underliggande leran är högsensitiv/kvick med st kvot på från 39 upp till 165 på 14 m djup Deformationsegenskaper Gyttjan och leran är mycket kompressibel. Vattenkvoterna i gyttjan har uppmätts till ca 140 % och i den gyttjiga leran respektive leran till mellan 70 och 130 %. Avtagande mot djupet. Jorden bedöms vara normalkonsoliderad för de antagna porvattentrycken. Portrycket ökar linjärt mot djupet något mer än hydrostatiskt tryckfördelning. Man kan därför anta att det pågår krypsättningar. Kompressionsmodulen har i utförda CRS-försök uppmätts till ca 270 kpa. 5.5 Hydrogeologiska förhållanden Mätningar i öppna skruvprovtagningshål innan området exploaterades visar på en dåvarande (70-, 80- och 90-talet) fri vattenyta nära markytan. Mätningar av den fria grundvattenytan i samband med de geotekniska undersökningarna i december 2014 visar att grundvattenyta ligger i fyllningen ca 0,3-1 m under markytan. Geotekniska dokument från utredningarna inför exploatering av området visar på att trycknivåerna, i leran och i den underlagrande friktionsjorden, var höga och i ett flertal punkter påträffades artesiskt vattentryck. Portrycket i friktionsjorden under leran, uppmätt via tryckutjämningsförsök i samband med CPT-sondering, visar att trycknivån ligger i nivå med markytan till 1 á 1,5 m över markytan. PM Geoteknik Page 9 (11)

10 6 Stabilitet Totalstabiliteten inom området bedöms vara tillfredställande med hänsyn till marklutningar. Dock är hållfastheten i gyttjan och den underliggande leran mycket låg. Risken för lokala brott bör beaktas vi schakt, uppfyllnad eller lokal belastning. Nivåskillnader bör begränsas till en meter om inte förstärkningsåtgärder vidtas. I senare skede vid projektering av vägar, diken, ledningar mm och när höjdsättningen är klargjord ska lokalstabiliteten för varje fall beräknas inkl stabiliteten mot väg E6. 7 Sättningar Gyttjan och leran är mycket sättningskänslig. Marksättningar pågår i området p.g.a. befintliga utfyllnader. Denna pågående sättning bedöms i dagsläget vara ca 1 cm/år där jorddjupet till fastare jordlager är ca 10-20m. Jordprofilen bör betraktas som normalkonsoliderad, all tillskottslast i form av uppfyllnad eller grundvattensänkning kommer därmed att ge upphov till stora långtidsbundna sättningar. För att ge exempel på sättningsförlopp inom detaljplaneområdet har sättningsberäkning utförts för 4 olika jorddjup med 3 belastningsfall, resultaten presenteras i tabell 8-1 nedan. Beräkningarna har baserats på en sammanvägning av tidigare undersökningar/utredningar och nya resultat från sondering i området. Tabell 7-1 Resultat från sättningsberäkning Djup till fastare jordlager 8 m 12 m 16 m 20 m Lasttillskott (kpa) Sättning efter 10 år (m) Sättning efter 40 år (m) - >0,0 0,1 10 0,2 0,4 20 0,4 0,6-0,1 0,3 10 0,3 0,7 20 0,5 1,0-0,1 0,3 10 0,4 0,9 20 0,6 1,3-0,1 0,3 10 0,3 0,8 20 0,5 1,2 PM Geoteknik Page 10 (11)

11 8 Rekommendationer 8.1 Grundläggning byggnader Byggnader föreslås utformas med fribärande bottenplatta eller bottenbjälklag. Stommen grundläggs via spetsburna pålar slagna till fast botten eller berg. Inom vissa delar kan bergsskor behövas. I den södra delen med mindre jorddjup kan grundläggning utformas med plintar och även eventuellt urgrävning. Att beakta vid dimensionering av pålar bärförmåga är påhängslaster, pga negativ mantelfriktion, med hänsyn till sättningar i gyttjan och leran. Man bör vara observant på utformning mellan mark och byggnad. Nya byggnader bör förberedas för att tillåta marksättningar utanför byggnaden. Vid dörrar och portar rekommenderas länkplattor för att ta upp differenssättningar mellan byggnader och omgivande mark. Lastkajer bör grundförstärkas samt uppfyllnader i närheten av byggnader bör utföras med lättfyllning. Pågående marksättningar måste även beaktas vid utformning av rörgenomföringar och ledningsanslutningar mellan pålad byggnad och omgivande mark. 8.2 Höjdsättning Med hänsyn till jordens sättningsbenägenhet rekommenderas att planerad marknivå i möjligaste mån anpassas till befintliga nivåer. All tillförd last i området kommer att ge upphov till tidsberoende sättningar, alternativt medföra att pågående sättningar ökar. Om uppfyllnader ändå utförs bör dessa ske med lättfyllnad. Alternativt att ytor och höjdsättning anpassas efter förväntad framtida sättning. 8.3 Dagvattenhantering och ledningar Vid projektering av ledningar ska sättningsförhållandena beaktas. De marksättningar som kan förväntas inom området påverkar ledningarna med t.ex. risk för bakfall och skadade ledningar som följd. Genom att arbeta med öppna dagvattensystem undviks problematiken med bakfall i ledningar orsakade av marksättningar. Dock ska risken med lokal utdränering i de övre jordlagren vid djupa diken observeras. Särskilt bör detta beaktas om diket ligger i nära anslutning till konstruktioner. De dåliga markförhållanden som råder i området begränsar dock utformningen av öppna diken med hänsyn till stabiliteten. Om möjligt bör dagvattensystemet höjdsättning anpassas till naturliga lågpunkter. Uppfyllnader för att justera marklutningen motsatt naturlig/nuvarande lutning riskerar att med tiden innebära att det uppfyllda området sjunker med risk för bakfall och bristande funktion i dagvattensystemet. Eventuella uppfyllnader bör lastkompenseras genom lättfyllning. Med anledning av de undermåliga markförhållandena med gyttja i de översta metrarna i jordprofilen är det fördelaktigt att arbeta med schaktfria installationer av ledningar, t.ex. rörtryckning eller styrd borrning. Dels för att undvika öppna schakter och dels utesluts kringfyllnad runt ledningarna som annars kan komma att fungera som dräneringsvägar. PM Geoteknik Page 11 (11)

12

13 ÅF INFRASTRUCTURE Grafiska vägen 2 Box 1551, Göteborg Tel:

14 ÅF INFRASTRUCTURE Grafiska vägen 2 Box 1551, Göteborg Tel:

15 ÅF INFRASTRUCTURE Grafiska vägen 2 Box 1551, Göteborg Tel:

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2013-05-17 C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D

RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D RAPPORT, Kållered, Mölndal stad 2012-02-10 2015-02-16 rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Slussen är en dröm för en

Slussen är en dröm för en GEOTEKNIK & GRUNDLÄGGNING Slussen är grundläggarens dröm och mardröm. Berg strax under markytan, men också närmare 70 meter fyllning, sand, silt och lera. Plus vatten. Just nu talar det mesta för att valet

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 2 (25) Daterad: 2014-04-30 Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport

Läs mer

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun

Kvarteret Trädgårdsmästaren i Salems kommun Miljöredovisning 2006-10-27 2 (10) Sammanfattning Hemgården byggnads AB planerar att uppföra bostadsbebyggelse i kvarteret Trädgårdsmästaren. Området ligger mellan två bostadsområden och består idag av

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer